Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.NikotinreceptorerReceptorer, kolinergaalpha7 Nicotinic Acetylcholine ReceptorBungarotoxiner: Neurotoxiska proteiner i Formosakraitens (Bungarus multicinctus, en giftsnok) gift. Alfa-bungarotoxin blockerar nikotinacetylkolinreceptorer. Beta- och gamma-bungarotoxiner har presynaptisk verkan och frigör acetylkolin.TorpedoVesicular Acetylcholine Transport ProteinsMuskarinreceptorerNikotinblockerareNikotinstimulerareElektriskt organ: Ett organ bestående av omvandlade muskelfibrer som bildar skivformade, flerkärniga plattor ordnade som seriekopplade batterier och inbäddade i en geléliknande massa hos ca 250 olika arter av elektriska fiskar. En stor torpedrocka kan ha uppemot en halv miljon plattor. Sådana omvandlade muskelfibrer kan förekomma i olika kroppsdelar, som t ex kropp och svans hos elektrisk ål, hyobrankialapparaten hos stingrocka och de utstickande ögonmusklerna hos stjärnkikare (Uranoscopidae). Kraftiga elorgan avger korta stötar flera gånger per sekund. Deras uppgift är att förlama byten eller skrämma rovdjur. En stor torpedrocka kan alstra stötar med en spänning på mer än 200 volt, nog för att paralysera en människa.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.NikotinFysostigmin: En kolinesterashämmare som snabbt tas upp genom membran. Den kan användas lokalt på bindhinnan. Neuromuskulär förbindelseKarbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.TubokurarinKolinerga medel: Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.Muskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Kolin: En basisk beståndsdel av lecitin som förekommer i många växter och djurorgan. Det är viktigt som prekursor till acetylkolin, som metylgivare i olika metaboliska processer och i fettomsättningen.Kolinesterashämmare: Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.Muskarin M2-receptorKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Muskarinstimulerare: Preparat som binds till och aktiverar kolinerga receptorer (muskarinreceptorer). Muskarinstimulerare används mest för att öka spänningen i den glatta muskulaturen, särskilt i mag-tarmkanalen, urinblåsan och ögat. De kan även användas för att sänka hjärtfrekvensen.Muskarin M1-receptorMyasthenia gravisKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Muskarin M3-receptorParasympatomimetikaMotorisk ändplatta: Det specialiserade, postsynaptiska området i en muskelcell. Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Mekamylamin: En nikotinantagonist som absorberas lätt från tarmen och passerar blod-hjärnbarriären. Mekamylamin har använts som ganglieblockerare vid behandling av högt blodtryck, men används, som de flesta ganglieblockerare, oftast som forskningsverktyg.Kolin-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av acetylkolin ur acetyl-CoA och kolin. EC 2.3.1.6.Akonitin: 16-etyl-1-alfa,6-alfa,19-beta-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-3-alfa,8,10-alfa,11,18-alfapentol, 8-acetat-10-benzoat. En giftig alkaloid från roten av Aconitum napellus L. Används för att framkalla arytmi hos experimentdjur.NitroprussidDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Konotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Kolinerga stimulerare: Medel som binder till och aktiverar kolinerga receptorer. Syn. kolinerga agonister.AzocinerParasympatikusblockerareOxotremorinKobraneurotoxiner: Toxiner i kobraormars (Naja) gift som blockerar kolinerga receptorer. Två specifika proteiner har beskrivits, ett litet (kort, typ I) och ett stort (långt, typ II). Dessa finns också i giftet hos andr a elapidarter.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Parasympatiska nervsystemetKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Quinuclidinyl BenzilateAgrin: En proteinkomponent i det synaptiska basalmembranet. Den har visat sig framkalla anhopning av acetylkolinreceptorer på ytan av muskelfibrer, och andra synapsmolekyler vid såväl återbildning som utveck ling av synapser.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kolinerga fibrer: Nervtrådar som efter impuls frigör acetylkolin vid synapsen.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.N-metylskopolaminElektrostimuleringHemikolinium 3: En kraftfull hämmare av högaffinitetsupptaget av kolin. Dihydro-beta-erytroidin: Dihydroanalogen till beta-erytroidin. Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Bicykliska föreningar, heterocykliska: En klass mättade föreningar bestående av endast två ringar med två eller fler gemensamma atomer och åtminstone en heteroring, och som får sitt namn efter en öppen kolvätekedja med samma totalantal ato mer.Scopolamine HydrobromideNeostigminElectrophorus: Ett släkte fiskar inom familjen Gymnotiformes, vilka har förmåga att alstra elektriska urladdningar som kan paralysera andra fiskar och byten. Arten E. electricus är mer känd som elektrisk ål (fast den inte är en egentlig ål).Synaptisk överföringGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.KinolizinerGallamintrietiodid: Ett syntetiskt, icke-polariserande blockerande medel. Verkningsmekanismerna liknar dem hos tubokurarin, men gallamintrietiodid blockerar hjärtvagusnerven och kan ge sinustakykardi och ibland högt blodtryck och ökad pumpvolym. Det bör ges med försiktighet till patienter med risk för hög hjärtfrekvens, men kan med fördel ges till patienter med bradykardi.Muskarin M4-receptorJontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.NervcellerDekametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en dekametylenbis(trimetyl)ammoniumradikal. Dessa föreningar är ofta verksamma som neuromuskulära depolariseringsmedel.PirenzepinKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.NoradrenalinAmfibiegifter: Gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.Dimetylfenylpiperaziniumjodid: En selektiv nikotinagonist som används för forskningsändamål. DMPP aktiverar nikotinreceptorer i autonoma ganglior, men har liten effekt på nerv-muskelkontakten.Synaptiska membranXenopus laevisJonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.ElektrofysiologiRåttor, Sprague-DawleyKurare: Extrakt från ett flertal växter, bl a Strychnos toxifera, S. castelnaei, S. crevauxii och Chondodendron tomentosum, som orsakar förlamning av skelettmuskulatur och som används tillsammans med allmän narkos. Dessa växtextrakt är giftiga och får endast användas i samband med konstgjord andning.MuskarinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Hexametonium: En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. NeurotransmittorsubstanserMyastena syndrom, medföddaMuskarin M5-receptorKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ganglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.Mikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.Ganglier, parasympatiska: Nervknutor i det parasympatiska nervsystemet, omfattande ciliar-, pterygopalatinus-, submandibular- och öronganglierna i huvudet, samt ändnervknutorna till målorgan i bröstkorg och buk.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Patch-clamp-teknikerKolinesteraser: EC 3.1.1.7 - 3.1.1.8.NervändslutPiperidinerBiologiska faktorerOocyterUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.PyridinerReceptoraggregationProtein-underenheterTetrodotoxinSynapserMellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Omega-N-metylargininRåttor, WistarTidsfaktorerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Cholinergic NeuronsNitroargininMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Gangliestimulerande medel: Medel som härmar nervsignalöverföring genom att stimulera nikotinreceptorerna på autonoma postganglienervceller. Hit hör inte läkemedel som indirekt förstärker ganglieöverföringen genom att öka frisättandet eller bromsa nedbrytningen av acetylkolin eller genom icke-nikotineffekter på postganglienervceller, och heller inte ospecifika kolinerga agonister.SerotoninHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.SynaptosomerNeuromuskulära depolariserande medelBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Bidning, kompetitivMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.XenopusGalantamin: Ett bensazepin från växten Galanthus. Det är en kolinesterashämmare som används för att motverka muskeleffekterna av gallamintrietiodid och tubokurarin och som provats till behandling av Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.OrmarLuftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Anabasin: 2-(3-pyridyl)piperidin. Ett insektmedel.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.NitroglycerinTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.ProadifenVasomotoriska systemetVagusnervGanglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Plexus myentericusCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.ParaoxonAzetidinerBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.RadioligandanalysNG-nitroargininmetylesterRana pipiensArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.TritiumLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.QuinuclidinesCellinjeMcN-A-343: Ett läkemedel som selektivt aktiverar vissa underklasser av muskarinreceptorer och även aktiverar postganglionnikotinreceptorer. Det används oftast experimentellt för att särsklija subtyper av muskarinreceptorer.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.JonkanalstyrningNeuromuskulära blockerareNervgifterElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.EnzymhämmareRegionalt blodflödeAlloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Substans PKycklingembryoArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.SvettkörtlarDopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Myasthenia gravis, autoimmun, experimentellKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Ganglier, sympatiska: Nervknutor i det sympatiska nervsystemet, omfattande de paravertebrala (vid sidan av ryggraden) och prevertebrala (belägna framför ryggraden) ganglierna. Bland dessa finns de sympatiska kedjeganglierna, den övre, mellersta och nedre halsnervknutan, njuraortaknutan, bukganglierna och ganglion stellatum (halsens stjärnnervknuta).Bensylidenföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH=.KinoxalinerRåttor, inavlade stammarAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.FencyklidinIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.gamma-Aminosmörsyra: Den vanligaste blockerande nervsignalsubstansen i central nervsystemet.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Motorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Arekolin: En alkaloid från arekanöten (Areca catechu), som är frukten från ett palmträd. PilokarpinSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.ProteinbindningNootropa medelProkainKobragifter: Gift från ormar av släktet Naja (familjen Elapidae). Giftet innehåller många specifika proteiner med cytotoxiska, hemolytiska, neurotoxiska och andra egenskaper. Liksom andra elapidgifter är de rika p å enzymer. De omfattar kobraminer och kobralysiner.Kemisk stimulering

*  Vad är en neuromuskulära förbindelsen?
receptorer för acetylkolin på ytan av muskelfibrer. Således en ... frisättningen av acetylkolin, vilket kommer att leda till muskel...
http://debok.net/halsa/2015/05/Vad-ar-en-neuromuskulara-forbindelsen.html
*  Nikotinreceptor
... er eller nikotinerga acetylkolinreceptorer förkortning nachr från engelskans nicotinic acetylcholine receptor är ett slags receptor er som finns i olika delar av nervsystem et och i motorändplattor som använder acetylkolin som signalsubstans och är därför kolinerga receptorer men som också kan aktiveras av nikotin ämnen som kan bindas vid dessa receptorer kallas nikotinerga förekomst och mekanism nikotinreceptorer återfinns i nervcell ernas membran i centrala perifera nervsystemet och skelettmuskulatur en där de utför olika funktioner nikotinreceptorer är en form av ligandstyrda jonkanaler vilket innebär att de är receptorer som går genom cellmembranet transmembranreceptor och som öppnar en jonkanal där de aktiveras detta påverkar vilopotential en över cellmembranet så att nästa nervcell blir mer eller mindre benägen att depolarisera när acetylkolin eller andra agonist er binder till receptorn stabiliseras det öppna tillståndet hos jonkanalen vilket leder till ett flöde av katjon er såsom kalium kalcium o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikotinreceptor
*  Kolinerg receptor
... kolinerga receptorer är receptor er som har acetylkolin som ligand de delas i sin tur in i två större grupper muskarinerga receptorer som aktiveras specifikt av muskarin samt nikotinerga receptorer som aktiveras specifikt av nikotin dessa receptortyper är sedan ytterligare indelade i undergrupper utifrån receptorernas farmakologiska egenskaper och biomolekylära uppbyggnad referenser kategori receptorer kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolinerg_receptor
*  Darrockor
... torpedinidae är en familj av broskfiskar som består av arter elektriska rockor som kan alstra elstötar för försvar och för att skaffa föda darrockorna är platta långsamma bottenlevande fiskar störst är darrocka torpedo nobiliana som kan väga upp till kg och generera elektriska stötar omkring volt dvs kraftig nog för att slå omkull en människa arter det finns arter i släkten släktet hypnos hypnos monopterygium shaw släktet torpedo torpedo adenensis carvalho stehmann manilo torpedo alexandrinsis mazhar torpedo andersoni bullis torpedo bauchotae cadenat capape desoutter kalifornisk darrocka torpedo californica ayres torpedo fairchildi hutton torpedo formosa haas ebert torpedo fuscomaculata peters torpedo mackayana metzelaar torpedo macneilli whitley marmorerad darrocka torpedo marmorata risso torpedo microdiscus parin kotlyar darrocka torpedo nobiliana bonaparte torpedo panthera olfers torpedo peruana chirichigno f torpedo puelcha lahille torpedo semipelagica parin kotlyar torpedo sinuspersici olfers torped...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darrockor
*  Muskarinreceptorer
... fil muscarinic acetylcholine receptor m uon png miniatyr struktur för muskarin m receptor bunden till en antagonist muskarinreceptorer eller muskarinerga acetylkolinreceptorer är ett slags receptor er som finns i parasympatiska nervsystemet som använder acetylkolin som signalsubstans och är därför kolinerga receptorer men som också kan aktiveras av muskarin muskarinreceptorerna tillhör gruppen g proteinkopplade receptorer de finns i cellmembran et i framför allt hjärnan men också hjärtat glatt muskulatur och flera andra ställen i kroppen muskarinreceptorerna är mål för flera läkemedel och droger det finns flera klasser av muskarinreceptorer muskarin m receptor finns i hjärnan hippocampus hjärnbarken perifera ganglierna och påverkar icke viljestyrda kroppsfunktioner minne och inlärning http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no d tool karolinska muskarin m receptor finns i hjärnan hjärtat och glatt muskulatur http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no d tool karolinska muskarin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskarinreceptorer
*  Ropica marmorata
... är en skalbaggs art ropica marmorata ingår i släkte t ropica och familjen långhorningar underarter arten delas in i följande underarter r m sarawakiana r m marmorata källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ropica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ropica_marmorata
*  Estola marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning estola marmorata ingår i släkte t estola och familjen långhorningar artens utbredningsområde är venezuela inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum viii folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori estola...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estola_marmorata
*  Hecyra marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning hecyra marmorata ingår i släkte t hecyra och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori hecyra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hecyra_marmorata
*  Niphoparmena marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning niphoparmena marmorata ingår i släkte t niphoparmena och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan neue oder schlecht bekannte cerambyciden col entomologischen arbeiten aus dem museum g frey tutzing bei münchen titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori niphoparmena...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niphoparmena_marmorata
*  Pterolophia marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophia marmorata ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_marmorata
*  Trigonoptera marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius trigonoptera marmorata ingår i släkte t trigonoptera och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor aurivillius christopher neue coleoptera longicornia col aus einer vom herrn gouverneur von bennigsen zusammengebrachten sammlung deutsche entomologische zeitschrift berlin figs pl iii titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori trigonoptera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trigonoptera_marmorata
*  Ceroplesis marmorata
... är en skalbaggs art som beskrevs av reiche ceroplesis marmorata ingår i släkte t ceroplesis och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ceroplesis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceroplesis_marmorata
*  Volvo C30 Electric
volvo c electric volvo c electric volvo c electric är en elbil tillverkad som är en variant av volvo c för eldrift bilen har två litiumjon batteri er som väger kg vardera vilket ger en räckvidd enligt eu cykeln på mil bilen är utrustad med en etanol driven kupévärmare på kw förutom en elektrisk kupévärmare på kw bilen saluförs ej den har tillverkats i exemplar och levererats till särskilda instanser för utvärdering bland annat förekommer den i vissa bilpool er hos sunfleet http www sunfleet com elbil i bilpool externa länkar källor kategori elbilsmodeller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_C30_Electric
*  Atropin
{{Kemibox Vardagligt namn = Atropin Bild = Atropine-D-and-L-isomers-from-DL-xtal-2004-3D-balls.png Bildtext = Strukturformler och molekylmodeller för D- och L-isomererna Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = 8-metyl-8-azabicyclo okt-3-yl -3-hydroxi-2-fenylpropanoat Övriga namn = |Kemisk formel = C 17 H 23 N O 3 |Utseende = |CAS-nummer = 51-55-8 SMILES = |Molmassa = 289,369 Densitet = |Löslighet = 2,2 LöslighetTemp = Smältpunkt = 118 Smältextra = |Kokpunkt = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 75 mg/kg }}. 'Atropin' är racemat et, en blandning av två spegelformer, av hyoscyamin - en alkaloid som kan framställas ur exempelvis potatisväxterna belladonna och bolmört. Naturligt förekommer atropin oftast tillsammans med skopolamin i varierande proportioner. Atropin är en kompetitiv antagonist till kolinerga muskarinreceptorer. Etymologi. Namnet härkommer från Atropos, den oundvikliga, en av de tre ödesgudinnorna i den grekiska mytologin. Det som är oundvikligt är avklippandet av livstråden. Funktion oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atropin
*  Vareniklin
] 'Vareniklin' är ett nytt läkemedel mot beroende av tobak. Läkemedlet är utvecklat av läkemedelsföretaget Pfizer och säljs under läkemedelsnamnen 'Champix' och 'Chantix'. Detta är samma receptor som nikotin binder till. Genom att binda till receptorn minskar den abstinens som annars kan uppträda. I USA är vareniklin redan godkänt som läkemedel och säljs under namnet Chantix. I Sverige säljs det sedan 22 november 2006 under namnet Champix. Behandling med vareniklin ska ske i kombination med ett supportprogram inkluderat med läkemedlet. Minskar abstinens och stoppar nikotin Binder till 5-HT3 Historia Externa länkar. Minskar abstinens och stoppar nikotin. Genom att vareniklin binder till acetylkolinreceptorn minskar abstinens och längtan efter nikotin. Vareniklin binder emellertid inte på exakt samma sätt som nikotin vilket gör att läkemedlet inte ger samma tydliga "belöningskänsla" som nikotin kan ge. Genom att vareniklin binder till samma receptor som nikotin kan nikotin inte binda till acetylkolinreceptorn i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vareniklin
*  Elektronisk cigarett
thumb||upright=1.25|E-cigarett som laddas med USB. Detta gäller främst de modeller där e-vätskan doseras på förhand hos tillverkaren. En elektrisk förångare i den omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och/eller glycerol, samt smakämnen med eller utan nikotin, till en rökliknande vattenånga. Det är fortfarande den vanligaste lösningen i e-cigaretter för engångsbruk, medan elcigaretter med laddningsbara batterier och utbytbara förångare numera oftast har en påfyllningsbar tank med vätska, där en eller flera vekar suger in vätskan till förångaren. E-cigarettvätskor säljs i en mängd olika smaker, med eller utan nikotin. I Sverige finns inget förbud mot försäljning av e-cigaretter och smakvätskor som inte innehåller nikotin. Däremot har Läkemedelsverket hävdat att smakvätska som innehåller nikotin "bedöms ofta vara läkemedel och lyder då under läkemedelslagen", så försäljning av vätskor med nikotin "kan därför bryta mot läkemedelslagen" eftersom de inte är godkända som läkemedel i Sverige. I oktober 201...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektronisk_cigarett
*  .. Present .. Populärt pyssel .. Spelautomater pÃ¥ nätet .. Ett liv utan nikotin .. Att acc
Det blir ofta väldigt stressig när en present ska köpas och oftast är det expediten i affären som får agera vårt samvete och eftersom de inte känner personen ifråga kan det bli helt fel. Posted in Övrigt. Kanske vill du bara fördriva tiden lite och inte spela bort några pengar. Att ta reda på varför man vill sluta med nikotinet är alltid att rekommendera, ju fler anledningar man kommer på, desto större blir motivationen till att sluta på riktigt. Att ta hjälp av andra för att sluta är oftast väldigt bra, det är bra att tala om för alla i sin omgivning att man försöker sluta. Att vara öppen med sina försök att sluta med nikotin kan även göra att vänner och bekanta inte behöver ”bjuda” dig på nikotin i onödan. Har du någon i din omgivning som har slutat med cigaretter eller med snus så kan det löna sig att ta hjälp av dem. Människor är väldigt snabba med att skaffa sig en uppfattning om andra människor de egentligen inte känner alls. Tyvärr är aktiviteten väldi...
http://unhcr1family.se/
*  Nicotinell
... är läkemedelskoncernen novartis varumärke för rökavvänjning sprodukter det verksamma ämnet i produkterna är nikotin nikotintuggummi vid tuggning avger nikotin tuggummina finns i styrkorna och milligram och i frukt mint och lakritssmak sugtabletter som frigör nikotin som tas upp i munhåla n och fortsätter ut i blodet nikotinplåster som appliceras på huden och avger en konstant mängd nikotin under en timmarsperiod plåstret finns i tre styrkor som man kan använda för att trappa ner nikotinsuget snickare n programledare n och komiker n martin timell har gjort reklam för produkten kategori rökavvänjning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicotinell
*  Blend
... är ett svenskt varumärke för cigarett er som introducerades av svenska tobaks ab cigaretterna finns i flera varianter varianter blend no kallas också gula blend blend no kallas också vita blend mg nikotin blend no kallas också blå blend blend no kallas också rosa blend som är blends svagaste variant med mg nikotin källor kategori cigarettmärken...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blend
*  Nikotinism
... är en kemisk beroendesjukdom där den drabbade är beroende av nikotin sjukdomen drabbar främst rökare och snusare intag kan ske genom rökning av cigarett er pipa eller cigarr er snus ning eller via ersättningsmedel som till exempel nikotintuggummi och nikotinplåster källor kategori beroende kategori livsstilssjukdomar kategori tobak kategori missbruk en nicotine dependence and withdrawal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikotinism
*  Medicallink
Att sluta röka utan större problem 1/5 Vanan och njutningen. Att sluta röka utan större problem Jenny Reimers December 20, 2004. Nikotinet HUR slutar man. Innehåll Vanan och njutningen I VARFÖR sluta röka. Hos redan tillvanda. Hur nikotinet påverkar kroppen hos redan nikotintillvanda. Nikotinets effekter hos den redan tillvande. II HUR slutar man att röka. HUR kunna bryta njutningen och vanan. Till Dig som röker... Om Du vill veta mer om ATT SLUTA RÖKA UTAN STÖRRE PROBLEM. Som röntgenläkare har jag sedan mitten av 90-talet lagt märke till att många unga människor har tecken på tidiga lungskador orsakat av rökning, synligt med röntgen. Jag tror att om rökarna visste VARFÖR de absolut bör sluta röka så snart som möjligt och HUR de kan göra det utan nämnvärda problem, så skulle de göra det omgående och en myckenhet sjukdom och lidande skulle nedbringas. Först när symtomen kommer med hosta och andtäppa eller när rökningsrelaterade sjukdomar diagnostiseras, först då blir rök...
http://primavi.se/news/printNews.cfm?newsID=2109
*  Rivastigmin
... iupac namn s n etyl n metyl fenylkarbamat summaformel c h n o är en läkemedel ssubstans som används vid behandling av olika demens sjukdomar bland annat alzheimers sjukdom läkemedlet kan inte bota sjukdomen men lindrar de obehagliga symptomen rivastigmin är ett recept belagt läkemedel under namnet exelon kategori acetylkolinesterashämmare kategori psykoanaleptika kategori karbamater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rivastigmin
*  Acetylkolinesteras
... thumb px acetylkolinesteras tetramer mus musculus acetylkolinesteras är ett enzym som bryter ned acetylkolin en signalsubstans i nervsystemet om acetylkolinesteras på något vis inhiberas resulterar det i kramper och i allvarliga fall död några av de första nervgas erna verkade genom att inhibera acetylkolinesteras till exempel tabun eftersom acetylkolin finns i nästan alla djur används acetylkolinesterasinhibitorer även i olika bekämpningsmedel mot insekter exempel på sådana bekämpningsmedelsklasser är organofosfater och karbamater kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylkolinesteras
*  Motorändplatta
... eller neuromuskulär synaps är den plats på en muskelfiber där en enskild nervände ansluter till en enskild muskelfiber motorändplattan kan ses som kopplingspunkter mellan nervsystemet och muskeln där signalsubstansen acetylkolin utsöndras från nervänden acetylkolinet binder till receptorer på muskeln vilka blir genomsläppliga för natrium och kaliumjoner främst vilket får muskeln att dra ihop sig funktionell uppbyggnad den neuromuskulära synapsen består likt andra synapser av en presynaps en synapsklyfta och en postsynaps i presynapsen finns vesiklar fyllda med acetylkolin samlade vid speciella områden eng active sites på det presynaptiska plasmamembranet där även spänningskänsliga kalciumkanaler genomborrar plasmamembranet vid depolarisation av presynapsen öppnas kalciumkanalerna vilket får till följd att vesiklarna smälter samman fuserar med plasmamembranet och frisläpper acetylkolin i synapsklyftan synapsklyftan är typiskt cirka nm bred och innehåller bland annat enzymet acetylkolinesteras vilket påsky...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motorändplatta
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Fristil (disc)
fristil disc fristil disc fristil är en av de officiella tävlingsgrenarna inom frisbee sport grenen påminner om rytmisk sportgymnastik man tävlar i två varianter par och trippel grundläggande trick är förutom olika kast och fångster nail delay frisbeen snurrar på nagelspetsen för att minska friktionen används ofta silikonspray på frisbeens undersida tipp att studsa frisbeen på fingertoppen luftborstning man så att säga studsar frisbeen snett upp mot vinden genom att slå till den på kanten gång på gång kroppsrullare den vanligaste varianten är den s k bröstrullaren där frisbeen rullar från ena handen ner längs armen och över bröstet för att fångas med den andra handen genom att kombinera dessa och många andra trick koreograf erar man ihop ett tre till fem minuter långt program till musik programmet bedöms sedan utifrån bland annat svårighet utförande och konstnärlig presentation vm resultat guld jan ekman gina sample guld ninna ekman carina lindblad kategori frisbee...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fristil_(disc)
*  Stesolid
... omdirigering diazepam stesolid används vid ängslan ångest rastlöshet svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning som gör det svårt att slappna av varför stesolid kan underlätta insomningen stesolid används också som lugnande medel inför operationer undersökningar och provtagningar som kan vålla oro dessutom används stesolid vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning när ska läkemedlet inte användas stesolid ska inte användas vid överkänslighet mot diazepam eller något hjälpämne i tabletten stesolid ska heller inte användas vid sömnapné andningsuppehåll under sömnen att tänka på innan och när läkemedlet används risk för vanebildning finns med stesolid ordinerad dos får ej överskridas de som har nedsatt lever eller njurfunktion myastenia gravis svårartad muskelsvaghet dåligt allmäntillstånd och eller tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel alkohol eller narkotika bör rådgöra med läkare innan behandling med stesolid påbörjas efter längre tids behandling ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stesolid
*  Färdknäpp
... är ett album från med allan edwall utgivet på a disc låtlista kom fem apparater sommarvisa som de flesta lilla ester du och jag plötsligt en dag rehabilitering pensionären giv mig åter visst är det bätter men int är det bra jämtländsk vaggvisa kategori musikalbum kategori album av allan edwall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färdknäpp
*  Lista över BASIC-dialekter
lista över basic dialekter lista över basic dialekter ett urval basic dialekter det finns många fler varianter abc basic utvecklad av luxor acorn atom basic amiga basic aos basic i stordator med advanced operating system från data general ap basic kbyte passande kompilator finns apf basic apple basic apple ii basic apricot basic atari basic basic microsoft basic v basic basica advanced basic bbc basic benton harbor basic användes i heathkit datorer blitz basic commodore pet basic cp m basic cromenco k extended basic darkbasic dec basic plus digital group opus basic opus basic ep basic kbyte variant från electronics research and service organization erso freebasic gfa basic kompilerande gw basic kilobyte harris basic v heath benton harbour basic honywell series basic hotbasic kompilerade basic till assembler hp basic hewlett packard s variant hp basic liberty basic max basic msx basic micropolis basic north star basic pds basic professional development system basic quick basic extended utveclad av microsoft po...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_BASIC-dialekter
*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Muskelkontraktion
... right|thumbnail|300px. 'Muskelkontraktion' är den process varvid muskel vävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller som är uppbyggda av sarkomer er. En sarkomer består av aktin filament tunna filament, myosin filament tjocka filament med flera proteiner. Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln. Då släpps kalcium joner ut från sarkoplasmatiskt retikulum SR och kan binda till ett proteinkomplex med tre olika sorters troponin. Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. Kontraktionen kräver energi i form av ATP adenosintrifosfat. Genom en process som kallas korsbr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
*  Antikolinergika
... kallas också antikolinerga läkemedel eller parasympatolytika är en grupp läkemedel som hämmar eller blockerar acetylkolin ets effekter på det perifera och centrala nervsystemet och hämmar därmed det parasympatiska kolinerga nervsystemet dessa läkemedel betecknas också som kolinerga blockerare eller kolinerga antagonister antikolinergika hämmar endera av acetylkolinets receptor er och benämns efter vilken receptor som blockeras eller hämmas nikotinblockerare och nikotinantagonister påverkar nikotinreceptorer medan antimuskariner muskarinblockerare och muskarinantagonister påverkar muskarinreceptorer de flesta antikolinerga läkemedel är antimuskariner antikolinergika hämmar verkan av parasympatiska stimuli och ger ökad hjärtfrekvens nedsatt sekretion i mun och bronkslemhinnor avslappning av glatt muskulatur med mera läkemedlen används bland annat vid vissa ögonsjukdomar astma kol parkinsons sjukdom och för hämning av slembildning exempel på antikolinergika atropin skopolamin pargitan akineton ercotina egaz...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antikolinergika
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Duplicatus
... är en specialform hos moln där det förekommer flera flak eller skikt av moln i något olika höjd över varandra flaken eller skikten kan ibland vara delvis sammansmälta benämningen används huvudsakligen för huvudmolnslag av typen cirrus cirrostratus altocumulus altostratus och stratocumulus duplicatus kan vara svår att fastställa vid observation från marken om vindriktningen skiljer sig mellan de olika skikten kan molnet få en trådig struktur och då kan trådarnas riktning avslöja att det rör sig om flera skikt ett bra tillfälle att upptäcka duplicatus är vid soluppgång och solnedgång då solen belyser de övre skikten medan de undre skikten är i skugga färgskillnaden mellan de olika skikten avslöjar då att det rör sig om flera skikt referenser noter tryckta källor kategori specialformer moln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Duplicatus
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Hässja
Ställningen används för att torka en skörd i form av slaget gräs, starr och örter till hö eller för att torka sädeskärvar eller ärtris. Arbetet att lägga upp hö på hässjan kallas för att 'hässja'. Även ställningen med pålagt hö kallas ofta höhässja. Bruket med hässjning minskade kraftigt under senare delen av 1900-talet då torkningen av hö förenklades med mekaniserade hövändare och torkanordningar i byggnaderna där höet kördes in. Med ökat intag av vinterfoder i form av balar minskade samtidigt intaget av löshö och hässjningen minskade ytterligare. En typ som var vanlig i exempelvis Ångermanland var att de vertikala stolparna, krakarna, stöttades med 3 stag. En höhässja med vertikala stolpar, och slanor däremellan, rymde 2 "länkar" hö. För att en höhässja skall stå stadigt, och inte till exempel blåsa omkull, så bör de tre stag som stöttar de vertikala stolparna vara satta så tajta, att den huvudsakliga tyngden överförs på stagen och endast en mindre del på krakarna. På andra platser användes andra typer av h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hässja
*  Tmesisternus laevis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning tmesisternus laevis ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_laevis
*  Euporus laevis
... är en skalbaggs art som beskrevs av schmidt euporus laevis ingår i släkte t euporus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är gabon inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori euporus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euporus_laevis
*  Kanal Global
lanserad = 1 februari 2001. nedlagd = 15 februari 2015. tidigare namn = DTU7 2001–2006 Canal 7 2006–2011. terr serv 1 = Boxer. terr chan 1 = Kanal 17 sat serv 1 = Canal Digital. sat chan 1 = Kanal 68 cable serv 1 = Com Hem. cable chan 1 = Kanal 173 adsl serv 1 =. adsl chan 1 = }}. 'Kanal Global' är en svensk medieplattform och tidigare en svensk rikstäckande TV-kanal som distribuerades av Boxer, Com Hem, Canal Digital, Magine och TV4 Play Premium. Kanalen sände 1 februari till och med 15 februari 2015. Den 19 januari 2015 meddelade Kanal Global att kanalen skulle läggas ner på grund av ekonomiska problem. http://www.kanalglobal.se Läst 19 januari 2015 Kanal Globals webbplats med egenproducerade TV-program samt de sociala mediekanaler na finns kvar även fortsättningsvis enligt webbplatsen. Historia Målgrupp och utbud Källor Externa länkar. Mellan 2001 och 2006 hette kanalen 'DTU7'. Därefter bytte den namn till 'Canal 7'. Efter en längre tids namnkonkurrens med ' TNT ' tidigare 'TNT7' / 'TV7', tvingades kanalen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanal_Global
*  Gränsö kanal
... är en omkring m lång grävd kanal i västerviks kommun omkring tre km från centrala västervik kanalen som kom till i början av talet ungefär samtidigt som gränsö slott avskiljer gränsö från resten av norrlandet kanalen kom till för att bereda kortare väg för sjötrafiken mellan västervik och fjärden gudingen gränsö kanal har under många år varit populär bland båtfolk men sedan tidigt tal är den segelfria höjden endast ca meter invigdes inte utan föregående protester en ny icke öppningsbar bro den gamla och smala öppningsbara rullbron var av gråmålat järn och hade körbana av trä den hade varit med ända från starten och bidrog till kanalens roll sommartid som utflyktsmål och folknöje bron blev dock inte skrotad utan flyttades till en annan plats i norra delen av kommunen årligen i juli anordnas en simtävling kanalsimmet där det gäller att simma med en så uppseendeväckande huvudbonad som möjligt gränsö kanal är även namnet på en småort med invånare belägen invid kanalen kategori kanaler i sverige...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gränsö_kanal
*  Jonkanal
... en jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som gaba eller elektrisk spänning jonkanaler indelas efter vilket slags jon till exempel natrium kalium eller kalcium de släpper igenom och efter hur de öppnas jonkanaler är nödvändiga för olika biologiska funktioner som nervernas signalöverföring musklernas funktion och hjärtats slag det karaktäristiska utseendet på ett ekg beror så på jonströmmar som uppkommer när en rad olika jonkanaler öppnas i ett bestämt mönster i hjärtat en jonkanal består av en vattenfylld por ett selektivitetsfilter som ger storlekskontroll en grind och en sensor som öppnar grinden och som styrs av ett antingen elektriskt kemiskt eller mekaniskt stimuli jonkanaler är vanliga mål för läkemedel till exempel hjärtmediciner bedövningsmedel och medel som påverkar centrala nervsystemet se även aktionspotential kategori lagrings och transportproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonkanal
*  Järle kanal
Med kanalen ville man förbinda Dyltaån med Hjälmaren, för att underlätta transporter av järn och järnmalm från Bergslagen. Detta skulle vara möjligt, delvis genom att utnyttja befintliga vattendrag, men också genom att på vissa sträckor gräva helt ny kanal, eller "grav", med tidens språkbruk. Dit ansåg man däremot att det var möjligt att dra en kanal från Hjälmaren, eftersom Järle ligger 25 m lägre än Nora. Från Axbergshammar skulle en kanal grävas över slätten ner till sjön Lången, och från Lången kunde man utnyttja Lillån ner till Svartåns mynning vid Hjälmaren. För den sydligaste delen, mellan Hjälmaren och sjön Lången höjdskillnad 16 meter skulle man utnyttja den befintliga Lillån. På det mellersta avsnittet skulle en helt ny kanal, 'Axbergs grav', grävas mellan Lången och Dyltaån/Järleån höjdskillnad 12 meter. På det nordliga avsnittet skulle man utnyttja den befintliga Dyltaån/Järleån upp till Järle höjdskillnad 10 meter. Från Seltorpasjön finns ett brett och rakt vattendrag i nordlig riktning se bild. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järle_kanal
*  Räppe
'Räppe' är en stadsdel i Växjö, Kronobergs Län med nu nerlagd station vid järnvägen Växjö–Alvesta. Räppe ligger vid Helgasjöns södra utlopp på den smala midjan mellan Helgasjön och Norra Bergundasjön. Här skedde tidigare omlastning mellan järnväg och Räppe kanal som står i förbindelse med Helgasjön. Sedan den första kvarnen byggdes i Helgevärma 1558 har verksamheter av olika slag och medföljande transport vägar format det omgivande landskapet. Idag skärs och avgränsas Räppe av ett flertal större vägar, på både den regionala och den lokala väg- nätsnivån, av järnvägen och av Räppe kanal. De delar stadsdelen i tre mindre områden, Bergsnäs, Helgevärma och Räppe, och begränsar rörelsen mellan dem. Under 1950-talet sköt Räppes expansion fart och under 1950- till -70-tal växte det ut till sin nutida form. Bergsnäs som fortfarande är en viktig port till Växjö ligger längs Stora vägen omgivet av villakvarter och småskaliga hyreshus. Villakvarter växte också upp längs Räppe kanal liksom i de södra delarna längs väg 23...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Räppe
*  Curare
... är ett samlingsnamn för gift er som sydamerika nska indian er använde på pil ar för blåsrör curare är en blandning av alkaloid er som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjord väg curare går direkt in i blodet då djuret träffas av pilen indianerna kunde dock äta det döda djuret eftersom ammonium föreningen inte kan tas upp via mag tarmkanalen nu för tiden används endast syntetiskt curare främst som ett muskelavslappnande medel effekten beror på att giftet verkar antagonistiskt på de nikotinerga acetylkolinreceptorerna vilket leder till muskelavslappning och att offret kvävs i sin egen kropp då andningsmuskulaturen inte kan användas den antagonistiska effekten är icke depolariserande ingen initial kramp till skillnad från till exempel suxameton som är depolariserande se även pilgiftsgrodor pankuroniumbromid kategori muskelrelaxantia kategori nikotinantagonister kategori neurotoxiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Curare
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Blodprov: Kalium - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler, särskilt för muskelcellerna, till exempel i hjärtat. Det mesta av kroppens kalium finns inuti cellerna, medan bara två procent av kroppens kalium finns i vätskor utanför cellerna, till exempel i blodet. Vid rubbningar i kaliumbalansen kan man få symtom från i första hand musklernas arbete och hjärtats förmåga att pumpa blodet. Då kan provet visa ett högre kaliumvärde än vad man egentligen har – man får ett så kallat "falskt förhöjt" resultat. Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan kaliumhalten mäts. Därför kan det hända att provet visar högre kaliumvärden än vad man egentligen har. Om värdet är oväntat högt kan man därför få lämna ett nytt prov och upprepa mätningen. En...
http://1177.se/Gotland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/?expandshare=1
*  Kaliumoxid
... kemibox vardagligt namn bild bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn kaliumoxid övriga namn kaliummonoxid kemisk formel k o utseende färglösa eller blekt gula kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kaliumoxid k o är en kemisk förening av kalium och syre egenskaper det är en starkt bas isk oxid som i kontakt med vatten bildar kaliumhydroxid och är därför svår att isolera i ren form vid ca c sönderfaller den till kaliumperoxid k o och rent kalium framställning kaliumoxid kan framställas genom att blanda kaliumperoxid och kalium rm k o k rightarrow k o alternativt kan kaliumnitrat användas i stället för kaliumperoxid rm kno k rightarrow k o n se även kaliumperoxid k o kaliumsuperoxid ko kategori kaliumföreningar kategori oxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumoxid
*  Ann-Christine Bärnsten
ann christine bärnsten ann christine bärnsten faktamall biografi namn ann christine bärnsten bild alt bildtext födelsenamn födelsedatum födelseort dödsdatum dödsort nationalitet svensk andra namn känd för ska vi plocka körsbär i min trädgård yrke sångerska författare margareta ann christine bärnsten född juli och bosatt i gränna är en svensk sångerska och författare som skrivit kriminalberättelser som sångerska deltog hon i den svenska melodifestivalen med bidraget ska vi plocka körsbär i min trädgård som slutade på nionde plats hon var och gift med författaren lasse strömstedt melodier på svensktoppen ska vi plocka körsbär i min trädgård bibliografi källor fotnoter kategori födda kategori svenskspråkiga författare kategori svenska kriminalförfattare kategori svenska sångare kategori kvinnor kategori levande personer kategori deltagare i melodifestivalen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ann-Christine_Bärnsten

Kolinerg receptor: Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga receptorer, som aktiveras specifikt av muskarin, samt nikotinerga receptorer, som aktiveras specifikt av nikotin.Typhlonarke aysoni: Typhlonarke aysoni är en rockeart som först beskrevs av Hamilton 1902. Typhlonarke aysoni ingår i släktet Typhlonarke och familjen Narkidae.Nikotinplåster: Ett nikotinplåster är ett transdermalt plåster som utsöndrar nikotin in i huden och används vid rökavvänjning. I klininska studier har de visat sig vara dubbelt så effektivt som placebo.Fysostigmin: Fysostigmin, eller eserin, är en parasymptomimetisk alkaloid, närmare bestämt en reversibel kolinesterashämmare. Den förekommer naturligt i kalabarbönan, Physostigma venenosum.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.HypersensitivitetAkonitin: ('T+)Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.JämviktspotentialMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Dödsrossling: Med dödsrossling menas den högljudda andningen av döende under de sista timmarna eller dygnen före döden.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Hyloxalus subpunctatus: Hyloxalus subpunctatus är en groddjursart som först beskrevs av Cope 1899. Hyloxalus subpunctatus ingår i släktet Hyloxalus och familjen pilgiftsgrodor.Curare: Curare är ett samlingsnamn för gifter som sydamerikanska indianer använde på pilar för blåsrör. Curare är en blandning av alkaloider som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjord väg.Muskarin: Muskarin är en giftig alkaloid som finns i exempelvis vissa svampar i släktet trådingar (Inocybe), men har sitt namn efter röd flugsvamp (Amanita muscaria) där den först upptäcktes. Giftet har en kolinerg effekt på till exempel körtlar och glatt muskulatur.Signalsubstans: En signalsubstans eller neurotransmittor är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Neurotransmittorer existerar både i det centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS).Transferaser: Transferaser är en enzymklass vars specifika funktion är att överföra funktionella grupper mellan donator och acceptor.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.DepolariseringKolinesterasPiperidin