Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.OxidoreduktaserAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Proteindisulfidreduktas (Glutation)Sekvenshomologi, aminosyraAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.PyruvatsyntasNADH, NADPH-oxidoreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Ketonoxidoreduktaser: Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.GlutaredoxinerAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NAD (+) and NADP (+) Dependent Alcohol OxidoreductasesSekvensinpassningProteindisulfidisomeraserOxidation-reduktionKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.TioredoxinerAminosyror, essentiella: En grupp alfaaminosyror (åtta till antalet) som inte bildas i människokroppen, utan måste tillföras med födan.FlavoproteinerMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.AminosyretransportsystemSubstratspecificitetModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Quinone ReductasesOxidoreductases Acting on Aldehyde or Oxo Group DonorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Elektrontransportkomplex IIDisulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Rekombinanta proteinerNanoarchaeotaProteinkonfigurationSekvenshomologi, nukleinsyraWolinellaAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Proteinstruktur, tertiärCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Tioredoxin-disulfidreduktasSuccinatdehydrogenasBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.ProteinbindningMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Struktur-aktivitet-relationAminosyror, aromatiskaElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Aminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.Proteinstruktur, sekundärPeptidfragmentSvavelaminosyrorProcesser inom ekologi och miljöGlukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Leucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.NADPFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.AldehydoxidoreduktaserDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.NADProteinerPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Elektrontransportkomplex INAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)PlasmiderKoenzymerProteinveckningPleurotus15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.SekvensanalysJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.PeptiderNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.FlavinerProkaryotiska cellerRestriktionskartläggningMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Open Reading FramesSaccharomyces cerevisiaeIsomeraser: En klass enzymer som katalyserar geometriska eller strukturella förändringar inom en molekyl, med en enda produkt som resultat. Reaktionerna medför inte någon nettoförändring i halten av föreningar, annan än substratet och produkten. EC 5.CellinjeAlanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsRekombinanta fusionsproteinerSekvenshomologiMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.ProtoklorofyllidEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SulfhydrylföreningarRNA, budbärarAminosyretransportsystem, basiskaFMN-reduktasPeriplasmaVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.Glukos-1-dehydrogenas: Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Rhodobacter capsulatusFlavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Aminosyror, basiskaSvampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.Lysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Test för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.ArtsspecificitetDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Kodon: En uppsättning av tre nukleotider i en proteinkodningssekvens som anger de enskilda aminosyrorna eller en termineringssignal (terminatorkodon). De flesta kodon är universella, men vissa organismer producerar inte transfer-RNA, som utgör komplement till alla kodon. Sådana kodon kallas obestämda (nonsenskodon).VäxterGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.PQQ-kofaktorBacillus subtilis: I jord och vatten vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie.StereoisomerismGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Hydroxisteroiddehydrogenaser: Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.Cyanogenbromid: Cyanogenbromid (CNBr) är en förening som används inom molekylärbiologin för att ta upp vissa proteiner och som ett bindemedel för fosforoamidat- eller pyrofosfatinternukleotidbindningar i duplex-DNA.TrypsinFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Periplasmiska proteinerGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Diaminoaminosyror: Aminosyror med två aminogrupper.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.ValinProteinbiosyntesCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.TemperaturExcitatoriska aminosyror: Endogena aminosyror som frisätts som excitatoriska signalsubstanser av nervceller. Glutaminsyra är den vanligaste excitatoriska signalsubstansen i hjärnan. Asparaginsyra har länge betraktats som ett excitatoriskt signalämne, men dess fulla roll som sådant är inte klarlagd.Metionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.Genbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.SekvensdeletionPolymeraskedjereaktionXantindehydrogenasKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Oxidoreduktaser, O-demetyleringMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.ProlinBärnstenssyraMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.PunktmutationMutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Aminosyretransportsystem ANeutrala aminosyror: Aminosyror med oladdade R-grupper eller sidokedjor.Sugar Alcohol DehydrogenasesSaccharomyces cerevisiae ProteinsSelencysteinTryptofanGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.TransfektionTranskription, genetiskFumaraterKassettmutagenes: Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.Clostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.DihydrolipoamiddehydrogenasOperonReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.SelenproteinerAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Protein-sekvensanalysVirusproteinerEndoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.VäxtproteinerElektrontransportkomplex IIITreoninAminosyrareceptorerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.SvavelProteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.Kinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.

*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Yamaha SRX
... kom i två utföranden, SRX 340 som kom att bli en parentes inom SRX-serien och den legendariska SRX 440 med sin 439 cm 3 motor. Yamaha SRX var den första serietillverkade snöskotern från Yamaha som var vätskekyld. Huven på den första modellen var svart längst fram och hade röda linjer längs sidorna. Huven var helvit med röda linjer längs sidorna. '1978' kom SRX440B och med den ett nytt avgassystem, man hade också modifierat chassit en smula. '1979' kom SRX440C, nyheten var en klumpigare stötfångare, nya dekaler men i övrigt var det samma snöskoter som tidigare år förutom för små förändringar i motorn. Yamaha SRX var känd för att bränna kolvar och med sänkt kompression åtgärdades detta, Yamaha påstår dock att detta gjordes utan att sänka effekten. '1980' kom SRX440D, det nya med D-modellen var nya förgasare och man hade bytt färg på chassit till någon form av guldeloxering. På D-modellen fanns det två olika boggies den ena var en lättare variant för isracing och den andra med större fjädringsväg för allmän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yamaha_SRX
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
*  Oligonukleotid
... er är korta dna och rna sekvenser oftast är de baser långa eller kortare oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära dna eller rna sekvenser oligonukleotider används i southern blot dna microarray pcr som primer med mera kategori genetik kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligonukleotid
*  Schurs sats
'Schurs sats' är en sats inom linjär algebra. Enligt satsen kan alla 'n' 'n'-matriser, i någon bas, representeras av en uppåt triangulär matris. Låt A:V \rightarrow V vara en linjär avbildning och V vara ett komplext vektorrum. Då finns det en ortonormerad bas för 'V' så att 'A' i denna bas representeras av en uppåt triangulär matris, det vill säga alla 'n' 'n'-matriser kan skrivas på formen : A = U T U {-1}\, där 'U' är en unitär matris inversen av 'U' är lika med det hermiteska konjugatet för 'U' och 'T' är en uppåt triangulär matris med egenvärden a till 'A' på diagonalen. Låt V vara ett vektorrum och A: V \rightarrow V vara en linjär avbildning. Satsen är sann om \dim V = 1 då en 1 1-matris är uppåt triangulär. Antag att satsen är sann då \dim V = n - 1. Låt \bar{u} 1 vara en normerad egenvektor till 'A' som hör till egenvärdet \lambda 1, dvs : A\bar{u} 1 = \lambda 1 \bar{u} 1,\ \begin{Vmatrix}\bar{u} 1\end{Vmatrix} = 1. Alla element till höger om \lambda 1 på första raden är ointressanta. Då \dim W = n -...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schurs_sats
*  Kvävemetabolism
... en är de reaktioner som kväve rika föreningar genomgår i kroppen när dessa metaboliseras fritt kväve är toxiskt för kroppen och måste därför metaboliseras till den inerta föreningen urea urinämne det finns flera olika vägar för att metabolisera kväve bland annat ureacykeln kväve kan dessutom lagras temporärt i kroppen då glutamat nitrifieras till glutamin denna process är även relaterad till nysyntesen av de icke essentiella aminosyror då ammoniak måste inkorporeras till dessa för att bilda amingruppen på alfa kolet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävemetabolism
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Handla Digitalt - Omdömen, statistik och information
Detta är baserat på omdömen givna det senaste året. Omdömen för Handla Digitalt kan avse både webbutiken och fysisk butik. 3 mån till 1 år sedan. Förutom omdömen givna här på Prisjakt, samlar även denna butik in omdömen i samband med beställningar i deras webbutik. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. bra support, stort sortiment. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning. 3 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 3 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Framförallt med kontakten som jag har haft med företaget och hur man har hanterat de situationer som har uppstått. Jag kan därför varmt rekommendera företaget och kommer själv att fortsätta att handla där. Kan inte vara bättre, bra kvalité på varan, utmärkt service, blixtsnabb återkoppling. har handlat...
http://prisjakt.nu/butiksinfo.php?f=3836&show=all
*  Aktivt centrum
... 'Aktivt centrum', 'aktiv yta' eller 'aktivt säte' är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktor er binder också till det aktiva centret. Det aktiva centret utgörs generellt sett av en ficka med aminosyror som deltar i igenkänningen av substraten. Det aktiva centret är oftast upp en mycket liten del av enzymets totala volym. Resten av enzymet behövs för att skapa de tredimensionella förutsättningarna för det aktiva centret. Förutom de atomer som krävs för att skapa det aktiva centret får inte för många onödiga atomer finnas i närheten, eftersom det kan medföra steriskt hinder. Resten av enzymet kan i många fall även för reglera dess aktivitet, binda till andra enzym eller transportera substrat till det aktiva centret. right|thumb|450px|Illustration av modellen om inducerad passform. Interaktionen mellan enzymet och dess substrat består av många svaga kemiska bindningar, vilket gör enzymet mycket hög noggrannhet speci...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivt_centrum
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Konformation
... en konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet en konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer inom kemi och materialfysik avses ofta en polymer kedjas form eftersom denna hela tiden rör sig eftersom protein er är polymerer används begreppet även om dessa i allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen när en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna t ex ändrat ph eller temperatur så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt se även konstitution konfiguration polymer proteinstruktur kategori kemiska egenskaper kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Succinatdehydrogenas
... är ett membranbundet enzym som deltar i citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan det katalyserar omvandlingen av succinat till fumarat hos de flesta eukaryota cellers mitokondrier utgör det även elektrontransportkomplex ii i elektrontransportkedjan som levererar reduktionspotentialer till koenzym q succinatdehydrogenas innehåller den prostetiska gruppen fad som under enzymets aktivitet reduceras till fadh referenser kategori elektrontransportkedjan kategori enzymer i citronsyracykeln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Succinatdehydrogenas
*  Platinasvart
... är en i regel oren finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator det användes förr för att antända stadsgas som bland annat består av väte och kolmonoxid en blandning av vätgas och syrgas exploderar i närvaro av platinasvart det framställs genom utfällning ur en lösning av något platinasalt med hjälp av ett reduktionsmedel som exempelvis aluminium hydrazinhydrat eller natriumformiat kategori katalysatorer kategori platina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvart
*  07-08 catalyst upper and lower - Page 2
catalyst upper and lower page register help...
http://psychobike.com/forums/garage-sale/111555-07-08-catalyst-upper-lower-2.html
*  Monofyli
Att ursprunget dessutom måste vara gemensamt, innebär att inga andra kända arter, levande eller utdöda, utanför denna grupp har sitt ursprung i samma ursprungsart. Om livet bara uppstod en gång innebär det att alla organismer har utvecklats ur en gemensam ur-individ och allt levande utgör därmed en monofyletisk grupp. Innebär att en klad definieras som den senaste levande förfadern för två olika art er släkte n 'och' alla dess ättlingar. Ett annat sätt att uttrycka detta är att den nodbaserade kladen definieras som den 'minst' omfattande kladen som omfattar två olika arter/släkten. Innebär att en klad definieras som allt som är mer släkt med en viss art / släkte jämfört med en annan art /annat släkte. Ekvivalent, och mer formellt, kan detta uttryckas som den 'mest' inklusiva klad som inkluderar en art / släkte men 'inte' en annan art /annat släkte. Ofta kompletteras apomorfibaserade definitioner med antingen stambaserade eller nodbaserade definitioner. Dessutom förekommer begreppet 'kronklad', vilket innebär ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monofyli
*  Achaemenes brixioides
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes brixioides ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_brixioides
*  Achaemenes furciferens
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes furciferens ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_furciferens
*  Achaemenes kampalensis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes kampalensis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_kampalensis
*  Achaemenes musakensis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes musakensis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_musakensis
*  Achaemenes pingatus
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes pingatus ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_pingatus
*  Achaemenes pseudocostalis
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes pseudocostalis ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_pseudocostalis
*  Achaemenes vehemens
... är en insekts art som beskrevs av van stalle achaemenes vehemens ingår i släkte t achaemenes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor van stalle j a revision of the african species of achaemenes stål homoptera cixiidae bulletin de l institut royal des sciences naturelles de belgique flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori achaemenes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Achaemenes_vehemens
*  Hapax legomenon
... begreppet hapax legomenon innebär ett ord som endast är känt från ett enda ställe inom en text hos en viss författare eller inom ett helt språk filologer använder det oftast om det sista fallet det vill säga då ett ord är känt endast från en enda gammal källa och där denna inte ger goda möjligheter till en säker tolkning av ordets innebörd uttrycket ἅπαξ λεγόμενον betyder på klassisk grekiska något som endast sagts en gång även om det i strikt mening bara är fråga om uttryck som finns belagda en enda gång i ett verk används hapax legomenon eller enbart hapax ibland i fall där ett ord förekommer på flera ställen i samma verk men inte kan ges någon säker förklaring till exempel sela i psaltaren det handlar i regel om texter på ett sedan länge utdött språk eller språkstadium där tolkningen försvåras av att många andra texter gått förlorade källor kategori filologi kategori termer inom litteraturvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  11 praktiska tips för Windows 7 - Hjälp om Windows
11 praktiska tips f r Windows 7 - Hj lp om Windows. Gå vidare till innehållsfönstret. Windows 10 Enheter Appar+spel Nedladdningar Anvisningar. MENY. Sök. Windows 10. Enheter. Appar+spel. Nedladdningar. Anvisningar. Windows 10. Tidigare versioner. Windows 10 Tidigare versioner. Du har Windows 10, men den här sidan är för en tidigare version av Windows. Få hjälp med Windows 10. Den här sidan är för Windows 10, men du har en tidigare version av Windows. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows 8. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows RT. Få hjälp med Windows RT. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows Vista. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10. Framtidens Windows är här, och det är gratis. Läs om hur du skaffar Windows 10. Din dator har Windows 8, men informationen på den här sidan gäller Windows 8.1. Uppdatera gratis till Windows 8.1. Supp...
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/11-tips-for-windows-7
*  NAD+
Denna nukleotid sammanlänkas genom två fosfatgrupper som binder till den femte kolatomen. vänster|miniatyr|Redoxreaktionen hos nikotinamidadenindinukleotid Inom metabolismen accepterar eller donerar koenzymet elektroner i en redoxreaktion. Reaktionen kan också lätt gå i båda riktningar eftersom NADH oxideras till baka till NAD + när det reducerar en annan molekyl. Detta betyder att koenzymet ständigt kan byta identitet mellan NAD + och NADH utan att själv konsumeras. Förhållandet mellan den oxiderade och den reducerade formen av NAD + kallas NAD + /NADH-kvoten. I friska däggdjursvävnader ligger uppskattningar av kvoten mellan fritt NAD + och NADH i cytoplasman oftast kring 700 vilket innebär att det finns 700 gånger så mycket fritt NAD + som fritt NADH. Den totala kvoten mellan NAD + och NADH är dock mycket lägre. Utöver dessa metalliska funktioner uppstår NAD + som en adeninnukleotid som kan släppas ut från celler både spontant och av reglerade mekanismer. Eftersom varje motiv binder till en nukleotid består...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NAD
*  .. Privatekonomi
Privatekonomi De flesta av oss har nog någon gång upplevt att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Och det händer inte enbart den som har lite pengar att röra sig med, utan handlar ofta om dålig planering och inte brist på pengar. Om du ser till att ta kontroll över din ekonomi blir du inte överraskad av dina löpande utgifter, och du kan också lättare bygga upp en beredskap för att klara av de utgifter som faktiskt är oförutsedda. Kan du sätta undan ett litet sparkapital varje månad, kommer det att stärka din privatekonomi på sikt. När det gäller att förbättra den privata ekonomin handlar det annars i första hand om att dra ner på onödiga utgifter. De flesta har inte möjlighet att påverka inkomsterna särskilt mycket, och då återstår bara att försöka minska utgifterna. Då ser du snart om det finns några utgiftsposter du kan minska, eller till och med helt få bort. Att göra upp en budget, och sedan följa den, är ett bra sätt att ta kontroll över pengarna, och de...
http://e-ku.eu/
*  XE.com ‒ NAD/USD-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. Introduktion till Forex Trading Valuta Encyklopedia Valuta tabeller Valuta glosbok Kostnadsfri valuta e-post Lär mer Blog. XE valutagrafer NAD/USD-graf. XE valutagrafer NAD/USD Namibisk dollar-till USA-dollar-graf Denna NAD / USD -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dol...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=NAD}&to=USD
*  Protein Sciences
... corporation är ett läkemedelsföretag från connecticut i usa företaget utvecklar och säljer vaccin bland annat mot influensa protein sciences är ett av ett fåtal företag som utvecklar rekombinant vaccin som produceras i insektsceller med hjälp av genetiskt modifierade bakulovirus externa länkar kategori amerikanska läkemedelsbolag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protein_Sciences
*  Plasmid
... thumb x px plasmiderna markeras här med blå ringar plasmider är ringformade dna molekyler med omkring baspar som ofta förekommer i bakterier prokaryot er plasmiden bär ofta en förhållandevis liten mängd information gen er och kan därmed lätt överföras mellan bakterier plasmider som innehåller resistensgener mot antibiotika är ett mycket stort problem inom sjukvården och på längre sikt ett hot mot mänsklig hälsa inom molekylärbiologi n utnyttjas plasmider vid genkloning där man klyver plasmiden med restriktionsenzym vilket möjliggör att ett nytt dna fragment kan ligeras in i plasmiden som då kallas för vektor det finns en stor uppsjö av kommersiellt tillgängliga plasmider att köpa för användning inom forskning och utveckling genom transfektion och transformation överförs vektorn till celler eller bakterier då bakterierna haft möjligheten att ta upp vektorn måste man skilja på de bakterier som tagit upp vektorn från dem som inte tagit upp den detta görs genom att odla bakteriena på en agarplatta förutom ag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasmid
*  Köttdjur
... miniatyr en ung tjur köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion till skillnad från mjölkkor som används för mjölk produktion nötkreaturens kött kallas nötkött när nötkreatur uppföds i en boskapsinhägnad för att äta upp sig kallas de gödboskap användning köttdjur nyttjas huvudsakligen för produktion av mat till människor och andra djur men de används också till läder och produkter som används i schampo och kosmetika exempel på köttdjursraser ras ursprung aberdeen angus skottland aubracko frankrike arouquesa portugal belgisk blå belgien charolais frankrike chianina italien hereford nötkreatur hereford storbritannien highland cattle skottland texas longhorn spanien eller england wagyu japan referenser kategori nötkreatur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttdjur
*  Påläggskalv
... är en term inom djurskötsel n kalv ar föds kontinuerligt i en kobesättning de skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa kalvar man väljer då individer med god härstamning enligt genetik ens lagar dessa lägger man på d v s de får extra god omvårdnad för att de ska utvecklas till utmärkta produktiva vuxna djur jfr lägga på sig lägga på hullet numera används termen mest i överförd betydelse det är vanligen inom företag organisation er och idrotten som man talar om påläggskalvar då handlar det om unga och framåtsträvande personer som man vill utveckla till framstående medarbetare eller spelare gärna i ledande positioner kategori nötkreatur kategori näringsliv kategori svenska idiom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påläggskalv
*  HPLC
... engelska high performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas system bilden visar hur apparaten fungerar px behållare med lösningsmedel olika beroende på vilka föreningar man vill lösa upp filter som tar bort luftbubblor kran där man ställer in proportionerna mellan de olika lösningsmedlen blandningsreservoar högtryckspump en växel där man ställer in inmatningsläge respektive arbetsläge här injiceras materialet som skall separeras i sina beståndsdelar utbytbart kolonnfilter där smuts fastnar på så sätt ökar man analysfiltrets livslängd mm långt analysfilter den har en innerdiameter på några millimeter och beroende på vad man vill rena fram innehåller den korn med olika polaritet oftast är det kiselkorn täckta med kolkedjor med eller kolatomer de upplösta ämnena i vätskan som vandrar genom kolumnen absorberas eller adsorberas till kiselkornen om föreninga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPLC
*  Affinitetskromatografi
Liganden är kovalent bunden till en matris oftast en gelmatris av typen agaros. Matrisen och liganden bildar tillsammans en stationär fas även kallad adsorbent. En lösning den mobila fasen pumpas förbi adsorbentet och speciella interaktioner sker så att ämnet i den mobila fasen adsorberas och blir immobiliserat genom en svag icke-kovalent bindning. Processen när det immobiliserade ämnet frigörs från liganden kallas eluering och kan utföras genom att ändra pH eller jonkoncentration. En tidig artikel 1967 av Axén, Porath & Ernback beskrev aktivering av Sepharose genom att använda en cyanogen-bromid CNBr -reaktion och att använda en distans spacer för att minska ett steriskt hinder, dvs. Den stationära fasen är typiskt en gelmatris, ofta av agaros, en linjär sockermolekyl vilken utvinns ur rödalger. En ligand med affinitet för molekylen kopplas genom kovalent bindning till matrisen och bildar därmed ett adsorbent. målmolekylen kommer att bindas till adsorbentet. Övriga molekyler i den mobila fasen kommer inte bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Eluering
... från latin ets eluere tvätta ur innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent kategori kromatografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eluering
*  Metabolit
... en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt för att det ska kunna avsöndras med urin en det kan bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned hydroxylgrupp er införs eller amin er oxideras sedan konjugeras det med någon kroppsegen syra se även metabolism kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolit
*  Flavin
... image den tricykliska isoalloxazin av vilken flavinerna är derivat image riboflavin flaviner från latin flavus gul är ett samlingsnamn för en grupp organiska föreningar baserade på pteridin utgående från den heterocykliska isoalloxazin den biologiska källan är vitamin et riboflavin flavinets funktionella grupp förenas ofta med adenosindifosfat till flavin adenin dinukleotid fad och återfinns i andra sammanhang som flavinmononukleotid fmn en fosforylerad form av riboflavin det är i den ena eller andra av dessa två former som flavin förekommer som prostetisk grupp i flavoprotein er flavingruppen kan undergå redox reaktioner genom att antingen uppta en elektron åt gången i två steg eller ta emot två elektroner samtidigt reduktion sker genom bindning av väte atomer till två specifika kväve atomer i ringsystemet image fad fadh equlibrium png thumb px center jämvikt mellan den oxiderade till vänster och den fullständigt reducerade till höger formen av flavin källor voet d voet j g biochemistry uppl john wiley ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flavin
*  Frame (snooker)
frame snooker frame snooker ett frame ingen svensk översättning används inom snooker är en spelomgång i en snookermatch kan jämföras exempelvis med ett set i tennis ett frame inleds med att den ena spelaren spränger triangeln med de röda bollarna och avslutas då antingen det inte finns några bollar kvar på bordet eller en spelare leder med mer än poäng då endast svart boll återstår eller den ene spelaren ger upp under framet turas spelarna om att göra break s och samlar då ihop poäng beroende på vilka bollar de sätter den som har samlat ihop flest poäng sammanlagt under sina breaks vinner framet om framet skulle sluta oavgjort så avgörs det genom respotted black det vanligaste på proffstouren i snooker är att en match spelas i bäst av frames först till i semifinaler och finaler spelas i allmänhet fler frames i finaler oftast bäst av de största turneringarna har längre matcher i masters spelas i bäst av frames redan i de tidiga omgångarna i uk championship spelar man bäst av frames och i vm spelar man bäst av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frame_(snooker)
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Utvecklingslinje (evolution)
utvecklingslinje evolution utvecklingslinje evolution en utvecklingslinje eller evolutionär utvecklingslinje är ett begrepp som används inom zoologi och paleontologi och definieras av att den bara omfattar taxa som alla delar en gemensam förfader den beskriver alltså hur ett taxon a är förfader till taxa b och c etc där dessa olika taxa kan vara exempelvis art er släkte n eller ordning ar en utvecklingslinjen är en del av ett större så kallat evolutionärt träd den hypotetiska slutsatsen om en utvecklingslinjes släktskap kan man få fram på olika vis om man använder sig av den vetenskapliga metodiken kladistik kallar man utvecklingslinjen för en klad en klad kan bara finnas om man har utfört en kladistisk analys och fått fram ett kladogram där b och c finns som ändpunkter medan a är det taxa som analysen visar att b och c uppstod från en evolutionär utvecklingslinje består ofta av flera olika klader beroende på vilken skala man använder sig av fylogenetisk representation av utvecklingslinjer utvecklingslinjer r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingslinje_(evolution)
*  Underworld: Evolution
underworld evolution underworld evolution filmfakta filmtitel underworld evolution originaltitel land språk engelska år genre skräck producent regi len wiseman manus len wiseman musik skådespelare kate beckinsale scott speedman filmbolag speltid imdb föregångare underworld uppföljare underworld rise of the lycans underworld evolution är en amerikansk film med premiär i december i sverige hade den premiär på bio filmen handlar om vampyr en selene kate beckinsale och varulv shybriden michael scott speedman som försöker ta reda på orsakerna till kriget mellan vampyrerna och lykanerna varulvarna genom att avslöja klanernas hemligheter hon får också veta sanningar om sin adoptivfar viktor bill nighy och orsakerna till hans extrema metoder filmen är en fortsättning på filmen underworld från rollista externa länkar kategori filmer kategori varulvsfilmer kategori amerikanska actionfilmer kategori amerikanska fantasyfilmer kategori amerikanska skräckfilmer kategori amerikanska thrillerfilmer kategori amerikanska vampy...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underworld:_Evolution
*  Klad
... av grekiska κλάδος klados som betyder gren är en term inom kladistik en termen har följande betydelser en enstaka gren i ett kladogram en monofyletisk grupp av organismer det vill säga gruppen innehåller alla ättlingar till sin närmaste gemensamma förfader en klad är en vetenskaplig hypotes angående evolutionära släktskap mellan organismer som baserar sig på data från en kladistisk analys det vill säga beroende på vilka ursprungsdata analysen utgår ifrån så kan en specifik klad ena gången ha stöd i analysen och en annan gång inte om kladen verkar robust oberoende av ursprungsdata så kan den bli underlag för taxonomin då kladen kan bli ett taxon och tilldelas ett namn och en rang idag är tanken att alla taxa bör vara klader väl utbredd om än kontroversiell kategori evolutionsbiologi kategori populationsgenetik kategori fylogeni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klad

Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Oxidoreduktaser: Oxidoreduktaser är enzymklass nummer 1 i IUBMB-klassifikationssystemet. De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner (förflyttning av elektron).Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Essentiell aminosyraTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.EclipsedStrukturmotiv: Strukturmotiv betyder inom molekylärbiologin ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl (som protein och RNA) som förekommer i flera olika molekyler. För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ihopvikningssätt för en del av ett protein.Succinatdehydrogenas: Succinatdehydrogenas är ett membranbundet enzym som deltar i citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan. Det katalyserar omvandlingen av succinat till fumarat.KatalysSystematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.EtylgruppLipopolysackariderLeucin: Leucin (förkortas Leu eller L) är en kemisk förening med summaformeln C6H13NO2. Ämnet är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner.KonzoPlasmidKofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.OstronmusslingPeptidKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Yoshitomi Shibata: Yoshitomi Shibata, född 30 Juli 1966 Aomori, är en japansk jockey.