Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Helicobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. De kliniska uttrycken är koncentrerade till magen, vanligtvis magslemhinnan, antrum och övre delen av tolvfingertarmen. Infektionen spelar stor roll för uppkomst av typ B-gastrit och magsår.Helicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.UrinämneMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Laktulos: En syntetisk disackarid som används för behandling av förstoppning och hepatisk encefalopati. Den har även använts för diagnos av störningar i mag-tarmkanalen.Aminopyrin: Ett läkemedel med smärtstillande, antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper, men användning ger risk för agranulocytos.Kaprylater: Derivat av kaprylsyra.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Laktosintolerans: Ett tillstånd som beror på avsaknad av eller brist på enzymet laktas i tarmarnas slemhinneceller, och oförmåga att bryta ned mjölksocker (laktos) för absorption. Bakteriell jäsning av oabsorberat laktos leder till symtom som kan variera från nedsatt matsmältning (dyspepsi) till allvarlig diarré. Laktosintolerans kan vara medfödd eller förvärvad.Magsårsmedel: Olika preparat med varierande verkningsmekanismer som används för behandling och lindring av magsår och irritationer i mag-tarmkanalen.UtandningDyspepsi: Matsmältningsstörningar.OmeprazolKolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Klaritromycin: Ett halvsyntetiskt antibiotikum av makrolidtyp som utvunnits ur erytromycin, och som är verksamt mot en rad mikroorganismer. Det kan hämma proteinsyntesen i bakterier genom reversibel bindning till 50 S-ribosomunderenheterna. Detta blockerar translokation av aminoacyltransfer-RNA och förhindrar påbyggnad av peptidkedjorna.Amoxicillin: (2S-(2-alfa,5-alfa,6-beta(S*)))-6-((amino(4-hydroxyfenyl)acetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt bredspektrumantibiotikum liknande ampicillin , men med beständighet mot magsyra, vilket tillåter högre serumhalter om det ges oralt.2-PyridinylmethylsulfinylbenzimidazolesKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.UreasMag-tarmpassage: Den intagna födans förflyttning (även i fråga om testmåltid) genom mag-tarmkanalen, mätt i minuter eller timmar. Passagehastigheten genom tarmarna är ett mått på tunntarmsfunktionen.TinidazolMetronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.KylomikronresterLaktosbelastningstestLansoprazoleMalabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.LeverfunktionstesterFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.SulfoxiderPeptiskt sårAcetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.Sensitivitet och specificitetLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Magmuskelförlamning: Förlamning av magsäckens muskelskikt. Tillståndet ses oftast som en komplikation av diabetes mellitus.Furazolidon: Ett nitrofuranderivat med verkan mot protozoer och bakterier. Tunntarm: Den del av mag-tarmkanalen som sträcker sig mellan nedre magmunnen och ileocekalklaffen mot tjocktarmen. Den kan delas in i tre delar: tolvfingertarmen, jejunum och ileum.Blind tarmslynga-syndrom: Bristande upptag av näringsämnen, särskilt vitamin B12 och folsyra, pga av metabolisk konkurrens från bakterier som frodas i någon del av tunntarmen utan genomströmning. En sådan störning kan uppstå s om en postoperativ komplikation efter en tarmanastomos eller till följd av divertikulit, fistel m m.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.RanitidinRabeprazoleIleocekalklaff: Klaffen mellan tunntarmen och tjocktarmen, som reglerar passagen mellan ileum (tunntarmens sista del) och grovtarmen.Laktos: En disackarid av glukos och galaktos i mjölk från människor och kor. Infrarödspektrofotometri: Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.ProtonpumphämmareGastroskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av magsäckens insida.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Trichomonas, medel mot: Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.PentanerBreath HoldingMineralvatten: Vatten med naturligt eller tillsatt innehåll av mineralsalter eller gaser (koldioxid).SpirulinaLoperamid: Ett långtidsverkande, syntetiskt medel mot diarré. Det tas inte upp från tarmen i större omfattning och har ingen verkan på det adrenerga systemet eller det centrala nervsystemet, men kan motverka histamin och störa lokal acetylkolinfrisättning.BukspottkörtelsviktIrritabel tarm: Sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen och oregelbunden avföring.Magkatarr: Inflammation i magslemhinnan, en skada som kan ses i samband med ett flertal olika sjukdomar.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Endoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.SteatorreDihydropyrimidindehydrogenasbristFenolsulfoftalein: Ett rödfärgämne, pH-indikator och ett diagnostiskt hjälpmedel vid kontroll av njurfunktion. Det används även vid undersökning av mag-tarmsystemet och andra system.PankreatinAvföringGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.PropantelinAndningGasbildning: Gasfyllnad i tarmen som kan avges genom ändtarmsöppningen. Syn. flatulens.Glutetimid: Ett sömnmedel och lugnande medel som kommit att ersättas av andra läkemedel.Difenoxylat: En meperidin-"congen" (molekyl med alternativ struktur) som används mot diarré, ofta i kombination med atropin. I höga doser har substansen en verkan liknande morfinets. Dess icke-förestrade metabolit difenoxin har liknande egenskaper och används på samma sätt. Difenoxylat har liten eller ingen smärtstillande effekt.Resultats reproducerbarhetMukositTarmsjukdomar: Sjukliga förändringar i någon del av tarmsystemet, från tolvfingertarmen till ändtarmen.Mag-tarmmedel: Läkemedel med verkan på mag-tarmsystemet och som används för att reglera magsyran, systemets rörelser och vätskeflöde, och för att underlätta matsmältningen.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Aklorhydri: Brist eller avsaknad av saltsyra i magsaften trots stimulering till vätskeproduktion i magsäcken.AndningsmekanikBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.TrioleinProspektiva studierSyrabindande medelBukspottkörtelextraktTidsfaktorerTarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Flyktiga organiska föreningarAcetic Acid: Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.BiliopankreasavledningEsomeprazoleSprue, tropiskAndetagsvolymPrediktivt värde av testerErytromycin: Ett bakteriostatiskt, antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces erythreus. Erytromycin A anses vara den beståndsdel som har störst verkan. Hos känsliga organismer hämmar det proteinsyntesen genom att binda till 50S-ribosomala underenheter. Denna bindning blockerar peptidyltransferasaktiviteten och stör överflyttning av aminosyror under translationsprocessen och proteinsammansättningen.Mun: Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.Laktas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av laktos till D-galaktos och D-glukos. Defekter i enzymet leder till laktosintolerans. EC 3.2.1.108.

*  Behandling astma - Hjärt-Lungfonden
metod med olika andningsprov som mäter hur många liter luft det...
https://hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Lungsjukdomar/Astma/Behandling-astma/
*  Helicobacter pylori
'H.pylori' upptäcktes av Warren och Marshall 1982 men blev inte artbestämd som 'H. Warren och Marshall fick sedan nobelpriset i medicin för sin upptäckt av 'H. pylori' och detta var 2005. pylori' är en bakterie som orsakar magsår, bakterien är vanlig. I vissa fall utvecklas andra sjukdomar som t.ex. Bakterien är vanligare i områden och länder där man lever trångt, har sämre hygien och begränsad tillgång till rent vatten. Hypotesen är att den kan ha funnits i människans mag- och tarmsystem för 100000 år sedan. pylori' härstammar ifrån Afrika men efter människans emigration ut i världen för ca 60000 år sedan har det utvecklats flera genvarianter av bakterien. pylori' är en spiralformad bakterie med ett genom som har stor genvariation. pylori' är en mikroaerofil bakterie, vilket innebär att dess metabolism kräver tillgång till syre men syrehalten får ej vara för hög eller låg. ] Människan som är värden blir infekterad av 'H.pylori' tar sig bakterien ner till magsäcken, där den binder in till receptorer på epitel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
*  ATC-kod D02: Hudskyddande och uppmjukande medel
atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel d a hudskyddande och uppmjukande medel d aa silikonpreparat inga undergrupper d ab zinkoxidpreparat inga undergrupper d ac paraffin och fettpreparat inga undergrupper d ad flytande plaster inga undergrupper d ae karbamidpreparat d ae karbamid d ae karbamid kombinationer d af salicylsyrapreparat inga undergrupper d ax övriga hudskyddande och uppmjukande medel inga undergrupper d b medel som skyddar mot uv strålning d ba medel som skyddar mot uv strålning utvärtes d ba aminobensoesyra derivat d ba oktinoxat d bb medel som skyddar mot uv strålning för systemiskt bruk d bb betakaroten d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D02:_Hudskyddande_och_uppmjukande_medel
*  Fraidi: förtydligande
tisdag 25 januari 2011. förtydligande. Alltså, vissa verkar ju ha svårt för det där med regnbågens färger och vilken ordning de kommer i. Så här kommer ett förtydligande:. Rött, måndag orange, tisdag gult, onsdag grönt, torsdag blått,. Linda K sa... HA HA HA HA. jag ska försöka kränga på mig dotterns my little pony-tröja, den är gul den :D. 25 januari 2011 08:12. Frida sa... Linda K: då får du ett hedersomnämnande, jag lovar!. 25 januari 2011 08:14. Bra med färgschema, nu kan man ju hålla upp plaggen mot dataskärmen och kolla av nyansen, typ. Ser att min planerade gul kommer vara liiite för mkt senap om man jmf m regnsbågens..... 25 januari 2011 10:21. Fast på min skärm står det gröt: Vad är det för färg. Eller jag kanske helt enkelt kan strunta i bokstäverna och bara kolla färgen?. 25 januari 2011 10:35. Frida sa... här står det grönt. 25 januari 2011 11:27. men hur var det nu med indigon... och hur förhåller den sig i så fall till de andra blå och lila. 25 januari 2011 11:43. Frida sa... jag tycker vi säger...
http://fraidi.blogspot.com/2011/01/fortydligande.html
*  Havrekli
... framställs av mald och skalad havre därefter siktas kliet fram havrekli är rikt på protein och fibrer det är lättsmält och gott och har hög halt av betaglukaner ett slags vattenlösliga fibrer havre är det sädesslag som innehåller mest fett havrekli passar utmärkt till gröt eller till att strö på fil och blanda i müsli till skillnad från vetekli går det att koka gröt med havrekli som enda gryn havrekli innehåller ca kostfiber kategori sädesslag kategori gryn flingor och mjöl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havrekli
*  Kaprylsyra
... eller oktansyra är en mättad fettsyra som i förening med glycerol förekommer i olika fettämnen t ex i smör och kokosfett kaprylsyran är en bladig kristallinsk massa som smälter vid c användning kaprylsyra och kapronsyra spelar en avsevärd roll då deras närvaro i smör kan användas för att konstatera förfalskning av detta eftersom de saknas eller förekommer i mycket liten mängd i de fettämnen som vanligen används för förfalskning med undantag för kokosfett flera av kaprylsyrans estrar har en fruktig arom källor meyers varulexikon forum kategori fettsyror...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaprylsyra
*  Metalliskt väte
I mars 1996 rapporterade en grupp fysiker vid Lawrence Livermore National Laboratory att de av serendipitet hade framställt, under ungefär en mikrosekund och vid temperaturer av tusentals kelvin och tryck som översteg 100 GPa, det första identifierbara metalliska vätet. Lawrence Livermore-gruppen förväntade sig inte framställa metalliskt väte, eftersom de inte använde sig av fast väte något som troddes vara nödvändigt, och arbetade med temperaturer långt över de som specificerades av metalliseringsteorin. Ashcroft har föreslagit hypotesen att metalliskt väte kan vara supraledande i så höga temperaturer som rumstemperatur 290 K, mycket högre än något annat känt supraledande material. Egor Babaev förutspådde att om väte och deuterium har flytande metalliska tillståndfaser, kan de ha ordnade tillstånd som varken kan klassificeras som supraledande eller supervätskor, utan motsvarar två möjliga nya kvantvätskor: "supraledande supervätska" och "metallisk supervätska". Det har också föreslagits att vätet, under infl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metalliskt_väte
*  Väte landskommun
... var en tidigare kommun i gotlands län administrativ historik när års kommunalförordningar trädde i kraft inrättades i sverige cirka kommuner huvuddelen av dessa var landskommun er baserade på den äldre sockenindelningen vartill kom städer och åtta köpingar då inrättades i väte socken i gotlands södra härad på gotland denna kommun vid kommunreformen uppgick denna landskommun i klintehamns landskommun som senare uppgick i gotlands kommun referenser kategori sveriges kommuner kategori tidigare kommuner i gotlands län kategori indelningar i gotlands kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Väte_landskommun
*  Lyktgubbe
... lysgubbar drakbloss eller drakeldar var i folktro n en osalig ande efter en avliden lantmätare som fuskat då ägogränserna mättes upp och flyttat en gräns utan tillstånd han tvingades därför att i alla evigheter följa den rätta rågången gränsen och kunde ibland visa sig som ett hastigt irrbloss om natten i verkligheten är fenomenet en förening fosfin mellan fosfor och väte gas från myr ar och mossar tränger upp ur marken och självantänds se även nordisk mytologi bysen externa länkar kategori övernaturliga väsen en will o the wisp pt fogo fátuo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyktgubbe
*  Kategori:Väteföreningar
kategori väteföreningar kategori väteföreningar väteföreningar är kemiska föreningar som innehåller väte kategori väte kategori kemiska föreningar efter grundämne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Väteföreningar
*  Laktosintolerans - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Sammanfattning Allmänt När man har laktosintolerans kan man inte på ett normalt sätt ta upp mjölksocker, laktos, från födan. Ibland behöver man extra tillskott av kalcium i form av tablett, om man inte äter mjölkprodukter på grund av laktosintolerans. Medfödd laktosintolerans Medfödd laktosintolerans är mycket ovanligt och innebär att kroppen inte kan bilda laktas. Symtom och diagnos När magen krånglar Om man tror sig ha laktosintolerans ska man vara uppmärksam på vilka besvär man får, när man får dem och vad man då har ätit. Besvären kan komma direkt eller upp till några timmar efter att man ätit eller druckit något som innehåller laktos. Exempel på en några sjukdomar som kan ge liknande besvär är IBS och dyspepsi som innebär att man har olika besvär som har med mag-tarmkanalen att göra. Om man har symtom från m...
http://1177.se/Kalmar-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Sjukdomar-och-besvar1/Sjukdomar-och-besvar-A-O/Laktosintolerans/
*  Mjölkallergi
ICD9 = 'Mjölkallergi', 'mjölkproteinallergi' eller 'komjölksproteinallergi' innebär att en person är allergi sk mot något protein i mjölk. Den skiljer sig från laktosintolerans i och med att laktosintolerans beror på brist på enzymet laktas, som bryter ner mjölksocker, och att det vid mjölkallergi är ett protein man reagerar immunologiskt på. Hur svår allergi man har är individuellt. Vissa klarar av att förtära små mängder mjölk utan märkbar reaktion, medan andra skulle kunna behöva intensivvård på sjukhus vid samma intag av mjölk. I sällsynta fall kan en person vara så allergisk att denne har 'kontaktallergi' mot mjölk eller kan reagera på ångor av mjölk från kokkärl. Det är vanligt att småbarn är allergiska mot mjölk, men att allergin försvinner inom något eller några år. Mer sällan sitter allergin i upp till vuxen ålder och i vissa fall växlar personen mellan att vara allergisk och att inte vara det denna variant av sjukdomen uppträder oftast i barndomen. Magsmärtor hudutslag diarré kolik extrem klåda ekse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkallergi
*  Laktosfri glass | Allergimat
- Navigera här - Fakta och Tips Recept. Fakta Tips Recept Forum Webshop Min Sida Bra Företag Om oss. - Navigera Forum h r - Senaste inläggen Skriv ett inlägg Visa mina inlägg Allergier utomlands 20 st Allergiska barn 1056 st Anslagstavlan 317 st Bakning 177 st Fisk och skaldjur 21 st Gluten och vete 2845 st Höns och Ägg 155 st Kombination av allergier 325 st Mjölk och laktos 1782 st Nötter 79 st Recept 162 st Restaurang och Café 95 st Soja 54 st Tips & Råd 317 st Växtproteiner 49 st Åsikter och önskemål 109 st. Senaste inläggen Skriv ett inlägg Mina inlägg Gluten och Vete Mjölk och laktos. Allergier utomlands 20 st Allergiska barn 1056 st Anslagstavlan 317 st Bakning 177 st Fisk och skaldjur 21 st Gluten och vete 2845 st Höns och Ägg 155 st Kombination av allergier 325 st Mjölk och laktos 1782 st Nötter 79 st Recept 162 st Restaurang och Café 95 st Soja 54 st Tips & Råd 317 st Växtproteiner 49 st Åsikter och önskemål 109 st. Mjölk och laktos. Visa forumet Mjölk och laktos. Laktosfri glass skrevs den 11 maj 20...
http://allergimat.com/topic.asp?topic_id=1754&topic_title=laktosfri-glass
*  Låglaktosmjölk
... är en mjölk sort där laktos sockret har omvandlats till andra sockerarter mjölksorten har blivit ett allt vanligare förekommande inslag på butikernas mjölkhyllor under senare år potentiella konsumenter är inte bara de som lider av laktosintolerans utan också de som upplever att låglaktosmjölken smakar godare då den är något sötare än vanlig mjölk låglaktosgrädde är en grädde med reducerad laktoshalt se även hyla livsmedel kategori mjölk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Låglaktosmjölk
*  Meteorism
... är uppsvälld buk med gaser flatus uppkommer efter ökad produktion av gaser orsakerna är olika mathållning med rikligt av bönor ärtor broccoli kål lök etc är allmänt förekommande celiaki laktosintolerans ibs kronisk pankreatit är andra orsaker meteorism kan även komma som biverkning till läkemedel som exempelvis tca antidepressiva penicillin och alfa glukosidashämmare se även flatulens referenser oktober läst externa länkar kategori medicinska symtom i matspjälkningen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meteorism
*  Skolmatsedel - Måltider i förskola och skola - Barn & utbildning BUF - Kristianstads kommun
skolmatsedel måltider i förskola och skola barn utbildning buf kristianstads kommun vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem ok gå till huvudinnehåll gå till relaterade länkar gå till huvudmenyn gå till undermenyn gå till information om webbplatsen och kontaktlänkar sökning hjälpmedel international l ttl st lyssna anpassa kontakt webbkarta a karta huvudnavigering startsidan turism n ringsliv politik p verkan om kommunen sj lvservice snabbnavigering startsidan barn utbildning måltider i förskola och skola skolmatsedel denna sidan skolmatsedel menyer finns på dinskolmat se du kan enkelt skriva ut en matsedel också information om frukost och mellanmål meny för laktosreducerad kost du kan också ladda ner en gratis app skolmaten till din telefon eller surfplatta appar sidansvarig barn och utbildning webmaster senast ändrad undernavigering barn utbildning m ltider i f rskola och ...
http://kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Forskola/Genvagar/Snabbval/Matsedel/
*  .. Fel om köttet DN! .. Relaterade inlägg:
fel om kã ttet dn av louise konsumentkoll den februari vi ã ter ã nnu mer kã tt ã n dns uppgifter i dagen tidning kilo kã tt per person och ã r skriver dn en ã kning med kilo kã tt pã ett ã r men det ã r vã rre ã n sã kycklingkã ttet ã r inte med i statistiken konsumtionen av kyckling har fã rdubblats pã tio ã r i dag ã ter vi kilo kyckling en ã kning med procent pã ett ã r totalt ã ter vi alltsã kilo kã tt i genomsnitt per person och ã r inrã knat spã dbarn ã ldringar och vegetarianer sã egentligen mycket mer ã n sã i genomsnitt per normalkonsument eller hur man nu ska uttrycka det men det ã r heller inte riktigt hela sanningen kã tt krymper vid tillagning fett skã rs bort kanske och vi ã ter inte ben om det till nã ds skulle vara ben pã styckningsdetaljerna det ã r det knappast nã gonsin numera sã mindre ã n kilo hamnar till slut i vã ra magar oavsett vi ã ter massor mer kã tt ã n vi gjorde fã r tjugo ã r sedan och det tror inte jag ã r bra vare sig fã r hã lsan eller planeten relaterade inlã gg mã nga fler...
http://louisekonsumentkoll.se/fel-om-kottet-dn/
*  frokendanielsson.wordpress.com | Information, översikt, senaste nytt om frokendanielsson.wordpress.
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Läs mer här. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Jag skriver främst om min viktnedgång men även om andra saker som uppkommer i vardagen.Delar med mig av med och motgångar tankar och tips.välkommen. hälsa. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya rabattkoder. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan verkligen lära dig om...
http://1000lankar.com/info/frokendanielsson.wordpress.com
*  www.takarbete.n.nu | Information, översikt, senaste nytt om www.takarbete.n.nu | Med på 1000länka
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya rabattkoder. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Manky säljer mössor, halsdukar och pannband från fina kända märken från USA, Sverige och Europa och genom vår renodling kan du köpa mössa och massa fina halsdukar och pa Upplagd 2009-12-09. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan ...
http://1000lankar.com/info/takarbete.n.nu
*  realmadridsverige.tumblr.com | Information, översikt, senaste nytt om realmadridsverige.tumblr.com
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Läs mer här. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya r. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Här på Crazy Warehouse kommer du finna lite udda och aktuella produkter i en salig blandning.Shopen är i uppbyggnadsfas och mera varor kommer att dyka upp framöver Upplagd 2011-11-20. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan ver...
http://1000lankar.com/info/realmadridsverige.tumblr.com
*  www.bokfora.net | Information, översikt, senaste nytt om www.bokfora.net | Med på 1000länkar.com
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Super enkelt för dig som just startar eller vill sköta din bokföring själv. Läs mer här nu Information om Bokföring. Vi har allt för att hjälpa dig med din bokföring. VI kan också ge dig en hjälpande hand med alla våra exempel, du kommer garanterat att kunna göra din bokföring efter ett besök hos oss. Super enkelt för dig som just startar eller vill sköta din bokföring själv. Läs mer här nu. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbut...
http://1000lankar.com/info/bokfora.net
*  www.kvalitetsguiden.com | Information, översikt, senaste nytt om www.kvalitetsguiden.com | Med på
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Välkommen med att föreslå en länk, om du inte hittar rätt kategori så kan du enkelt föreslån en ny kategori. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya rabattkoder. Nelly Rabattkod - Unika och nya r. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan verkligen lära dig om som är Ny & Meriterad om...
http://1000lankar.com/info/kvalitetsguiden.com
*  gojibärforlife.se | Information, översikt, senaste nytt om gojibärforlife.se | Med på 1000länka
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Vår PageRank är... Gojibär är värdensnyttigaste bär med höga värden antioxidanter som hjälper dig att få en frisk och stark kropp. gojibär fakta. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya r. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan verkligen lära dig om som är Ny & Meriterad om Billiga...
http://1000lankar.com/info/xngojibrforlife-ffb.se
*  www.tillaggsisolering.com | Information, översikt, senaste nytt om www.tillaggsisolering.com | Med
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Innan man tilläggsisolera finns det en del att tänka på. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya r. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan verkligen lära dig om som är Ny & Meriterad om Billiga Skidresor!. Vi ger dig all information om Laktosintolerans – vad det innebär och vad du ...
http://1000lankar.com/info/tillaggsisolering.com
*  www.xboxkinect.nu | Information, översikt, senaste nytt om www.xboxkinect.nu | Med på 1000länkar.
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Läs mer här. Barn och familj. Fritid och nöjen. Försäljning och shopping. Xbox Kinect - vi har alla nyheterna för den nya konsolen Xbox Kinect. Här kan du läsa spelrecensioner och annat skoj om Kinect. kinect spel. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Nelly Rabattkod - Unika och nya rabattkoder. Vi visar de som vi tycker är snyggast och som garanterat kommer att göra succé. Tuffa coola barntröjor och body, din internetbutik på nätet för tuffa och coola barntröjor. Vi har som vision att tillhanda hålla tröjor och bodys som du inte hittar i Upplagd 2009-03-17. Den här bloggen kan verkligen lära dig om som är Ny & Me...
http://1000lankar.com/info/xboxkinect.nu
*  Privacy policy och cookies information
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Tips på hur du tjänar pengar online. Barn och familj. Fritid och nöjen. Företag och tjänster. Försäljning och shopping. Annonser fr n nedanst ende tredjepartsf retag visas p v r webbplats n r du bes ker den. Dessa f retag kan anv nda information med undantag av namn, adress, e-postadress och telefon nummer om dina bes k p denna och andra webbplatser f r att kunna visa annonser om varor och tj nster som du kan t nkas vara intresserad av. Du som anv ndare kan v lja att inte ta emot DART-cookien genom att g till sekretesspolicyn f r Googles annonsn tverk och inneh llsn tverk. Barn och familj / Hushållsnära tjänster. Söker du en rymlig postbox Malmö?rnrnÄr du nyinflyttad till stan och inte fått tag på en fast bostad?rnrnFlyttar du runt men behöver en fast adress där du kan få och hämt Upplagd 2011-06-26. Tuffa coola barntröjor och body, din inte...
http://1000lankar.com/privacy-policy.html
*  Ahmet Cantekin
'Ahmet Cantekin' f. 1955 är en författare som skriver barnböcker och läromedel på kurmanci nord- kurdiska, han illustrerar även i sina egna verk. Ahmets namn när han illustrerar är "Cano" Tjano/Tchano och han är grundaren bakom förlaget HayKurd som betyder "Armeniskkurd". Bibliografi Verk som Ahmet medverkat i Verk som Ahmet översatt Verk som Ahmet verkat som illustratör i. Bibliografi. - Çapa yêkem. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 71 s. : ill. - Çapa yêkem. : ill. - 58 s.: ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. : ill. - Çapa yêkem. - 34 s. : ill. - 22 s. : ill. - Weshanên Haykurd ; 5 - ISBN 91-87508-04-4 Kurdî Şîrin E - Kolik : pirtûka xebatê. : ill. - 18 s. : ill. : ill. - 26 s. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 30 s. : ill. 5-34 : ill. - 22 s. - 24 s. : ill. Verk som Ahmet medverkat i. Tûte xanî çêdike / Gunilla Wolde ; wergera Kurdî: Ahmed Cantekin, kurmancî, Ferhad Shakely, soranî. : färgill. - ISBN 91-89014-02-2 Em bix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Cantekin
*  Dyspepsi – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Klassifikation och externa resurser. Dyspepsi är ett samlingsnamn för magsmärta , halsbränna , sura uppstötningar , illamående , tidig mättnadskänsla och andra symtom, vilka ofta uppstår i anslutning till att äta. Orsaker kan vara magsår ulcus , refluxesofagit inflammation i matstrupen , cancer eller störning i magtarmkanalens motoriska rörelser. Ofta tittar man ner i magsäcken med ett instrument gastroskopi för att undersöka felet. Behandlingen kan riktas till att lindra besvären, eller behandla grundorsaken om det behövs. Orsakerna till dyspepsi är antingen organiska eller funktionella. Till de organiska tillhör magsår, magsäckscancer och reflux med katarr i matstrupen. Om dessa orsaker uteslutits liksom annan åkomma i gallväggar, bukspottskörtel och tarmar kallar man dyspepsin funktionell. Åtminstone hälften av alla med dyspepsi hör till den funktionella gruppen. Försök har gjorts att dela in dyspepsin efter hur dominerande olika symptom är, men betydelsen av sådan ytterligare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspepsi
*  Hjältanstorp
Närmaste tätorter är Torpshammar på 18 kilometers avstånd i nordlig riktning, Stöde på 27 kilometers avstånd åt nordöst, samt Fränsta på 28 kilometers avstånd åt nordväst. Kommunens huvudort Ånge återfinnes på 59 kilometers avstånd, och Sundsvall på 68 kilometers avstånd. Historia Folklivsforskning från orten Externa länkar Referenser. svedjefinnar rum i Torps socken. Folklivsforskning från orten. Folklivsforskaren och folkskolläraren Levi Johansson gjorde anteckningar om folkminnen och folktron i bland annat Hjältanstorp. Här följer några av hans anteckningar från åren 1907-1908, som finns på länsmuseet. :"Vid kreaturslösningen på våren ha de gammalt brukat ha en hop fuffens för sig här i byn. De har satt liar, yxor och annat stål över och under dörren, korsat djuren med stål och låtit dem gå över eld, detta för de under sommaren ej skulle skadas av onda människors tankar och trolldom eller bli tagna av rå och jordbyggare.". :"Magnus Tunström påstod på rama allvaret, att man kunde göra vilken flicka eller po...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjältanstorp
*  .. Omeprazol .. Hur du vet vad omeprazol är .. Hur du vet hur du ska använda omeprazol .. Hur
Du kan här läsa om omeprazol, ett läkemedel som också är känt under namnet Losec. Den här siten är till för dig för att du ska hitta information om läkemedlet, hur det fungerar, vad som händer i koppen och vilka biverkningar du kan få, vilket gör att du kan göra aktiva och informerade val när det gäller medicinen och din hälsa. På så sätt slipper du känna dig osäker och maktlös, och du slipper vara utlämnad till vårdgivaren. Hur du vet vad omeprazol är. Omeprazol tillhör en typ av läkemedel som kallas protonpumpshämmare som minskar produktionen av magsyra. Omeprazol är den aktiva kemiska substansen i läkemedlet. Till att börja med lanserades det under namnet Losec av Astra Zeneca. Idag finns omeprazol-läkemedel både under namnet Losec och under namn som Omeprazol Mylan och Omeprazol Bluefish det kemiska namnet plus tillverkarens namn. Hur du vet hur du ska använda omeprazol. Hur du vet hur omeprazol påverkar din kropp. Det gör att sura uppstötningar lindras, och samtidig...
http://omeprazol.se/
*  Linda K: Dessa problem
... söndag, januari 17. Jag vet inte vad jag ska ha på mig på Elle-galan. Kära nån, jag kan inte bestämma mig. Att ha det gott sa... att ha det gott: ha ha, tror inte det :. Fast det är ju inte så förvånande. Som om inte livet ger nog med tillfällen till lite riktig ångest. flicka: ja lite så känns det ju : marre: har man inte skaffar man sig. Exakt samma fundering hade jag imorse...över vad du skulle bära alltså, på galan: förresten var det oförskämt länge sedan vi sågs...kram. pim: ja du är där och jag är här. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagen...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/dessa-problem.html
*  Linda K: 3...8
söndag, januari 31. * Förut stod det Linda K - en 36årings liv och lustar, Linda K - en 37årings liv och lustar, osv. Och jag lever vidare på att jag en gång var just 30...5:-. Min kära son har fattat och säger grattis på 37-årsdagen om och om igen : Gullungen. Vi har också noterat att det bara blir större och större åldersskillnad mellan mannen och mej... Nu väntar jag till tisdag :-. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. Som sagt...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/38.html
*  Linda K: Barnvakt - check
Att ha det gott sa... Om du får mersmak för bio så gå och se Bröllopsfotografen. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 199. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagens Lame men Var är oljan jag borde ha. Som sagt, fredag Så 2010 Som vi ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/barnvakt-check.html
*  Linda K: Stor ordning
... kan jag få komma förbi här... förlåt ursäkta, kan ni släppa förbi mig, oj... maj 1. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... Det bubblar Rensning Ordning och reda När ett barn dör Dom är överallt Mitt spännande jobb Fusk. kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagens Lame men Var är oljan jag borde h...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/stor-ordning.html
*  Linda K: Försöka duger
... Försöka duger. Nu hoppas jag bara att jag var först. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagens Lame men Var är oljan jag borde ha. Som sagt, fredag Så 2010 Som vi har väntat 19 x 25 Daggan Det kliar i pysselfingrarna Til...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/forsoka-duger.html
*  Linda K: Så fyllde Polly
... men jag kan ju inte bestämma mig :. sus: det är ju jättekonstigt om JAG bestämmer åt dig ;. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagens Lame men Var är oljan jag borde ha. S...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/sa-fyllde-polly.html
*  Linda K: Halv
februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. april 229. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. maj 243. En Dagens till kvällen Sonen resonerar Jag bara undrar Minna påminde mig Otippat Något för alla Mission impossible And the award goes to... 70 procent på skor Som Ralf säger Han ligger på minus Virus och influensa och snuva och... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dage...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/halv.html
*  Linda K: Det kliar i pysselfingrarna
... I ren och pur frenesi kanske jag till och med beställer hem framkallning av foton också, det var alldeles för länge sen sist. Har tänkt mig en liknande helg med rensning och plock. sandra: jag brukar använda snapfish : hallinbloggar: ja man får passa på, sen är det sommar och då vill man bara vara ute :D. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. En Dagens till kvällen Sonen resonerar Jag bara undrar Minna påminde mig Otippat Något för alla Mission impossible And the award goes to... Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag vänta...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/det-kliar-i-pysselfingrarna.html
*  Linda K: Dom är överallt
... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. Om man skulle ta och skratta lite Hej hej själv Älskade skitunge Varmt och gott See you soon Den som väntar på nåt gott Spänningen är... Det bubblar Rensning Ordning och reda När ett barn dör Dom är överallt Mitt spännande jobb Fusk. kanske Ännu en dagens Landet brunsås Dra inte i trådar Jag väntar på nåt gott Jag är ingång. För John är håret ett förödande vapen Måndagsblues Hon är överallt Så, dagens Lame men Var är oljan jag borde ha. Som sagt, fredag Så 2010 Som vi har väntat 19 x 25 Dag...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/01/dom-ar-overallt.html
*  Linda K: Såna med både värme och styrka i
... Såna med både värme och styrka i. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179 Listedags som det ju heter på norsk The inspiration Lite tycka-synd-om-mig-själv Ner ner ner ner för backen ner Bemästra smärtan Lovely, just lovely Morsomt Det var den dagen det I pausen Hej solen Tuttarna Dagens outfit Peppen. vad som helst Klassiker På tur Dagens outfit Visste jag väl Den som spar hon har tråkigt Bara en tanke Death of a snowman Lördagskul Dagens outfit Så mycket tid - så få plagg Tipsigt Har ni sett den här. Dagens outfit *släcker* Jag har skådats Sökes. Dagens outfit Lämna mig inte. ...
http://iabloggar.blogspot.com/2012/02/sana-med-bade-varme-och-styrka-i.html
*  Linda K: Sen dagens outfit
... lördag, februari 11. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179 Listedags som det ju heter på norsk The inspiration Lite tycka-synd-om-mig-själv Ner ner ner ner för backen ner Bemästra smärtan Lovely, just lovely Morsomt Det var den dagen det I pausen Hej solen Tuttarna Dagens outfit Peppen. vad som helst Klassiker På tur Dagens outfit Visste jag väl Den som spar hon har tråkigt Bara en tanke Death of a snowman Lördagskul Dagens outfit Så mycket tid - så få plagg Tipsigt Har ni sett den här. Dagens outfit *släcker* Jag har skådats Sökes. Dagens outfit Lämna mig inte. Dröm om vår Ä...
http://iabloggar.blogspot.com/2012/02/sen-dagens-outfit.html
*  Amoxicillin
... är ett betalaktam antibiotikum som används då penicillin v inte hjälper till exempel vid öroninflammation bihåleinflammation och lunginflammation eller vid misstanke om haemophilus influenzae infektion det kan också användas tillsammans med andra antibiotika för behandling av magsår sbakterien helicobacter pylori inom tandvården används amoxicillin som antibiotikaprofylax för att förebygga komplikationer till följd av bakteriemi samt postoperativ sårinfektion dess kemiska namn är s r r dimetyl oxo tia azabicyklo heptan karboxylsyra fass besökt oktober genom att kombineras med betalaktamashämmare n klavulansyra kan ett bredare spektrum uppnås handelsnamn spektramox verkningsmekanism amoxicillin fungerar genom att det hindrar uppbyggnaden av en normal bakteriecellvägg vilket resulterar i att bakterierna dör det verksamma ämnet tas upp i blodet och sprids genom kroppen inom tre timmar efter att man tagit medicinen vanliga handelsnamn är amimox och imacillin referenser kategori beta laktamantibiotika kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amoxicillin
*  ”Ett avtal inte alls omöjligt” | Klimathotet | Aftonbladet
Den blev citerad över hela världen, och ökade intresset för klimathotet. Enligt Stern är världen närmare än väntat att få till ett bra klimat­avtal i Köpenhamn. Han har utgått från det allmänt accepterade kravet att vi ska begränsa temperaturhöjningen till två grader, jämfört med år 1750. I dag släpper världen ut 47 gigaton – miljarder ton – koldioxid om året. Enligt Stern behöver utsläppen komma ner till 44 gigaton koldioxid 2020, för att vi ska ha 50 procents chans att klara tvågradersmålet. ”Bara” två gigaton kvar Nicholas Stern har analyserat samtliga löften om utsläppsnerskärningar som rika och fattiga länder gjort inför Köpenhamnsmötet, allt från USA:s till Indonesiens utfästelser. Slutsatsen är att om de infrias, så kommer människan att släppa ut ungefär 46 gigaton koldioxid 2020. Därmed är det ”bara” ytterligare två gigaton av nerskärningar som världens länder måste komma överens om under Köpenhamnskonferensen. När chefen för FN:s miljöprogram, Achim Steiner, presenterade Sterns nya rapport i Köpenham...
http://aftonbladet.se/klimathotet/article12177986.ab
*  Energideklaration för bilar
'Energideklaration för bilar' gällande personbil ar skulle gör det lättare för kunden att jämföra bränsleförbrukning en och utsläppen för olika bilmodeller. I dag finns det dock ingen obligatorisk energimärkning av bilar och inte heller någon officiell standard. Som en följd av EU-direktiv et 1999/94/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0094:20081211:SV:PDF ”om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar” har i Sverige Konsumentverket på uppdrag av den svenska regeringen tagit fram rapporten ”Märkningssystem vid marknadsföring av nya bilar” http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/kategorier/rapporter/2007/rapport-2007-5-markningssystem-vid-marknadsforing-av-nya-bilar-d.html, publicerad 2007. Enligt förslaget ska energimärkningen för bilar bygga på samma idé som den rådande märkningen för vitvaror. Energideklarationen för bilar föreslås i utredningen innefatta:'. Tydlig uppgift avseende bilmode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energideklaration_för_bilar
*  Keelingkurvan
... miniatyr keelingkurvan atmosfärisk halt av koldioxid vid toppen av mauna loa hawaii keelingkurvan är en graf som visar atmosfär ens koldioxid halt uppmätt på toppen av berget mauna loa hawaii sedan grafen visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år de naturliga variationerna beror på att planeten andas när det är vår på norra halvklotet så växer växtligheten extra fort och binder då extra mycket koldioxid resultatet blir att halten koldioxid i atmosfären minskar på liknande sätt som den minskar då människor och djur andas in denna inandning fortsätter under sommaren men när det blir höst på norra halvklotet så kommer istället en utandning så att koldioxidhalten ökar ökningen av halten beror på att förmultning en dominerar under hösten och i den processen avges koldioxid klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat värden i t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Keelingkurvan
*  Koldioxidintensitet
... thumb koldioxidutsläpp i ton per capita i termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp det kan vara total eller nettoutsläpp i förhållande till landets bnp eller i förhållande till landets energikonsumption de första innebär grova mått på kvoten mellan de totala koldioxidutsläppen och den ekonomiska aktiviteten ett annat relaterat mått är att titta på koldioxidutsläppen för ett land som andel av landets befolkning koldioxid per capita kategori nationalekonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidintensitet
*  Baldos
... miniatyr baldos efter shell eco marathon miniatyr baldos ii innan race i eurospeedway shell eco marathon baldos som betyder isflak på samiska är den miljöbil som under åtta månader konstruerades och tillverkas av studenter vid luleå tekniska universitet bilen deltog i tävlingen shell eco marathon som går ut på att köra så långt som möjligt på energimängden ekvivalent mot en liter bensin baldos är byggd av kolfiber och höghållfast aluminium samt utrustad med en högeffektiv hybriddrivlina av serietyp energikällan är i grunden en cc förbränningsmotor som körs i ottocykel med i kompressionsförhållande och ren etanol e som bränsle för att förhindra knackning används ett realtidsreglerat system för avgasåtercirkulering av inert gas under tävlingen räknas den förbrukade energimängden om till motsvarande mängd bensin teamet från luleå som tävlade i klassen urban concept lyckades ta sig hela km på en liter bensin samt endast släppa ut g koldioxid per kilometer detta räckte till vinst i klassen samt nytt världsrek...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldos
*  Solar Serpents in Paradise « Below The Clouds
Motorvägar är traditionellt inte speciellt miljövänliga och brukar inte bidrag till något mer än ökade koldioxidutsläpp. En av de städer som har milvis av motorvägar är Los Angeles och just där hoppas svenska arkitekten Måns Tham att man kan förändra vägnätet till ett slingrande kraftverk som generera ström genom täcka vägbanorna med solceller. Inte nog med det, Måns Tham föreslår även att man ska ha algodlingar längs motorvägsnätet. Algerna ska rena bilarnas avgaser från koldioxid och man kan sedan förädla algerna och göra biobränsle av dem. Om ni undrar hur mycket el de nya vägarna skulle kunna generera så kan se en uträkning på det efter hoppet. Santa Monica Freeway downtown to the beach : 24 km avarage 40 m width = 960.000 m2= 600.000 domestic panels 1,6 m2 Peak effect for Santa Monica Freeway 115 MW = 150 GWh per year 115 GWh is enough electricity for all households of Venice, CA. Karma från Fisker Automotive. Dags för en bil igen. Den här gången är det en miljövänlig bil med det kitschiga namnet Karma. ...
http://belowtheclouds.com/2010/11/03/solar-serpents-in-paradise/
*  CASTROL ELIXION REDUCERAR KOLDIOXIDUTSLÄPPET AVSEVÄRT - Castrol Sverige
Castrol lanserar Castrol Elixion Low SAPS 5W-30, motoroljan som är det senaste inom smörjmedel för tunga fordon. Castrol Elixion Low SAPS är framtagen för att öka driveffektiviteten hos tunga fordon och har genom tester visat att den kan sänka driftskostnaderna väsentligt för tunga lastbilar samtidigt som den även minskar koldioxidutsläppen. Castrol Elixion Low SAPS är den enda motoroljan som har godkänts enligt ACEA E6 och E7 och den enda europeiska 5W-motoroljan som godkänts av lastbilstillverkarna. Castrol Elixion Low SAPS ger tunga fordon ett bättre motorskydd, minskad oljeförbrukning och förbättrad prestanda. – Vi har tagit fram en olja som förlänger livslängden på tunga fordon samtidigt som den minskar både driftskostnader och utsläpp, säger Catarina Hagstrand, Key Account Manager - Nordics. Ytterligare tester har gjorts för att bevisa att motoroljan optimerar motorns prestanda inom följande områden: Minskade utsläpp – Genom att byta till Castrols Elixion Low SAPS kan en lastbilsflotta bestående av 50 l...
http://mynewsdesk.com/se/castrol/pressreleases/castrol-elixion-reducerar-koldioxidutslaeppet-avsevaert-206070
*  Cool Biz
... japanska クール ビズ kort för cool business är en japan sk kampanj initierad av japans miljödepartement sommaren med mål att minska utsläppet av växthusgaser genom att uppmana offentliganställda att dels klä sig svalare dels inte ställa in luftkonditionering sanläggningar på lägre än grader celsius baserad på en nätenkät uppskattade departementet att man genom kampanjen minskat koldioxid utsläppen med ungefär ton http www env go jp en press a html pressrelease från departementet result of cool biz campaign externa länkar källor kategori naturskydd i japan kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cool_Biz
*  Iskärna
... thumb borrning har producerat en iskärna för iskärna i betydelsen små partiklar som bildar iskristaller se iskärna isbildning en iskärna är ett prov från en glaciär eller någon annan många år gammal anhopning av snö och is en iskärna har instängda luftbubblor från äldre perioder sammansättningen av iskärnorna speciellt närvaron av olika väte och syre isotop er ger en bild av klimat et vid den tiden exempelvis kan man skatta historiska lufttemperatur er och koldioxid nivåer andra saker som kan utläsas från iskärnor är tidigare vulkan utbrott och skogsbränder tidslängden för vilket iskärnan kan ge klimatuppgifter från spänner mellan några år upp till år för iskärnor från antarktis som borrats upp av epica kategori datering kategori glaciologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iskärna
*  Oregonpetitionen
Personerna bakom petitionen menar att det saknas vetenskapliga bevis för att mänskligt utsläpp av koldioxid, metan och andra växthusgas er kommer leda till katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störningar i jordens klimat samt uppmanar även USA:s kongress att inte skriva under Kyotoprotokollet. Oregonpetitionen framförs ofta i klimatdebatten som en indikation på att det skulle råda någon sorts oenighet bland klimatforskarna men petitionen förnekar inte på något sätt att jorden genomgår en antropogen global uppvärmning. I ett manuskript som medföljde uppropet hävdades att den förväntade uppvärmningen till följd av koldioxidutsläppen skulle bli försumbar och att koldioxidgödsling av växter skulle absorbera mycket av utsläppen. Petitionen har fått kritik för sin bristande kontroll av dem som undertecknat petitionen ifall de verkligen är forskare inom området. Av de undertecknade skall enligt kritiker enbart drygt 2 000 verkligen ha definierat sig som forskare inom områden som på något sätt har koppling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
*  Swedish Tissue
... faktamall företag företagsnamn swedish tissue ab bild bildtext nummer typ privat aktiebolag sätesort kisa sverige nyckelpersoner lorenzo bianchi verkställande direktör bransch pappersbruk produkter tjänster antalanställda cirka swedish tissue ab tidigare långasjönäs pappersbruk är ett företag beläget i kisa östergötland som producerar mjukpapper i form av moderrullar som används vid tillverkning blöjor servetter näsdukar och liknande i kisa produceras årligen cirka ton mjukpapper varav drygt går på export företaget ingår i den italienska koncernen sofidel som är den näst största papperstillverkaren i europa med en årlig produktion på över miljon ton papper och en omsättning på miljarder kronor koncernen finns i europeiska länder samt usa och har totalt anläggningar sofidel har sitt högkvarter i staden lucca i norra italien swedish tissue ab och sofidel är den första koncernen i världen som gått med i wwf s climate savers programme medlemmar i programmet lovar att sänka sina koldioxid utsläpp och sofidel ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Swedish_Tissue
*  E5 (bränsle)
e bränsle e bränsle e är en form av motorbränsle som består av etanol och bensin i sverige säljs all oktanig bensin som e bränsle med undantag på gotland observera att oktantal et inte avser procentandelen bensin utan är ett mått på bränslets förmåga att motstå knackningar enligt en överenskommelse mellan svenska petroleuminstitutet en organisation som sammansluter de största svenska motorbränsleleverantörerna och bil sweden som sammansluter biltillverkare och importörer så garanteras att bensindrivna bilar klarar den procentiga etanolinblandningen orsaken till etanolinblandningen är av miljöhänsyn minskning av fossila koldioxid utsläpp samt miljöfarliga ämnen som finns i motorbensin är den högsta inblandning som eu tillåter för att bränslet ska få kallas bensin källor kategori bränslen en e fuel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/E5_(bränsle)
*  Linfärja
... en linfärja även kabelfärja är en färja av roro typ främst för person och fordonstransporter över mindre vatten färjan drivs av en lina eller mer bestämt en kraftig stålvajer som ligger i vattnet mellan de två färjelägena uppspänd i kraftiga betongfundament bredvid dem färjans motor arbetar sig åt ena eller andra hållet med hjälp av linan och har således inget roder för att ändra färjans riktning fördelen är att färjans konstruktion kan göras enklare och enligt trafikverket färjerederiet kan upp till bränsle sparas och därmed motsvarande mängd koldioxid utsläpp nackdelen är att färjelägena måste ligga någorlunda mitt emot varandra likaså får avståndet mellan dem inte vara för långt ytterligare en nackdel är att fartygstrafik som ska passera färjeleden inte kan gå så nära färjan utan risk att fastna med propeller eller roder i färjans lina vid vissa mindre färjeleder är passage av färjeförbindelsen helt förbjuden då färjan är i rörelse blixtljus används ofta för att uppmärksamma passerande på detta källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linfärja
*  Haldaneeffekten
... efter j b s haldane är en effekt som innebär att förhöjt partialtryck av koldioxid pco kommer att förskjuta syrets dissociationskurva från hemoglobin åt vänster högre koldioxidkoncentration i blodet kommer alltså att göra att hemoglobin ets affinitet för syre minskar mekanismen är att koldioxid bildar en karbamat med n terminalerna på hemoglobinets proteinkedjor detta ändrar laddningen och medför en alloster förändring och denna allostera variant av hemoglobin kallas karbaminohemoglobin omvänt har syre en låg affinitet för karbaminohemoglobin så när karbaminohemoglobinet når den syrerika miljön i lungornas kapillärer kommer detta leda till att koldioxiden dissocierar från n terminalen så att man får oxyhemoglobin detta frigör en viss del koldioxid och är en inte obetydlig orsak till koldioxidfrisättning i lungorna kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haldaneeffekten
*  Nettoprimärproduktionen
Främst är det gröna växter, alger och bakterier som utför omvandlingen och dessa kallas primärproducenter. Olika organismers konsumtion av varandra bildar en näringskedja där primärproducenterna utgör det första steget, eftersom de producerar sina livsnödvändiga organiska ämnen från oorganiska föreningar. De fotoautotrofa producenterna framställer med hjälp av fotosyntes en organiska föreningar av koldioxid och vatten med solljus som energikälla. De kemoautotrofa producenterna använder sig också av koldioxid men erhåller energi genom att utföra oxidation av oorganiska föreningar i en process som kallas kemosyntes. Bruttoprimärproduktionen är benämningen på den mängd energi som de autotrofa organismerna i ett organismsamhälle binder i organiska föreningar. Nettoprimärproduktionen är den mängd energi av bruttoprimärproduktionen som de autotrofa organismerna använder till att växa. Under fotosyntes och kemosyntes bildas kolhydrat er som lagras i biomassa n och dessa kolhydrater kan sedan primärproducenten själv ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nettoprimärproduktionen
*  Växternas evolution
Under ordovicium, för ungefär 450 miljoner år sedan, dök de första landväxterna upp. on the basis of fossil spores" Dessa började dela upp sig i olika former under sen Silur, för ungefär 420 miljoner år sedan och frukerna av deras diversifiering syns med god detaljrikedom i fossila lämningar från tidig devon i Rhynie-flinta. Gräsen och många andra grupper utvecklade då nya metaboliska processer för att klara sig när halten av koldioxid i atmosfären blev lägre och förhållandena i tropikerna blev varmare och torrare under de senaste 10 miljoner åren. En viktig förutsättning för växternas utveckling inträffade för ungefär 1,5 - 2 miljarder år sedan, när en eukaryot isk organism fångade in en cyanobakterie som levde vidare inne i dessa celler och vidareutvecklades till det som nu är kloroplast. Om man antar att kransalgerna har förändrats ganska lite sedan landväxterna skiljde ut sig innebär detta att de utvecklades från grenade, trådformade, haplontisk a alg er som levde i grunda sötvattenansamlingar, kanske vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Växternas_evolution
*  Havsförsurning
miniatyr|Koldioxidcykeln mellan atmosfären och havet 'Havsförsurning' är den process då pH -värdet i haven långsamt sjunker. Detta sker framför allt genom att koldioxid från atmosfären tas upp av hav en. På motsvarande sätt kommer pH att minska under vintern genom att kallt vatten kan lösa mer koldioxid samtidigt som primärproduktionen upphör och ersätts av nedbrytning. http://fof.se/tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt#overlay=tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt De senaste kunskapssammanställningarna tyder på att det finns ett stort kunskapsbehov om de gemensamma effekterna av havsförsurningen och andra miljöhot på ekosystem. En ytterligare försenande faktor är att haven är en internationell angelägenhet, som behöver samarbete och koordination mellan många länder, både när det gäller forskning, bevakning och åtgärdsprogram. miniatyr|Skillnaden i pH mellan nuvarande värde och förindustriellt värde En ungefärlig skattning har gjorts av havsförsurningens utveckling över tid:. Tidpunkt pH pH-förändr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsförsurning
*  Fotorespiration
... sker i fotosyntes ens senare steg mörkerreaktionerna calvincykel n som följer efter ljusreaktionerna fosforylering fotolys och reduktion av väte transportören i ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden energi vilken används till att i mörkerreaktionen binda koldioxid och vätejoner till glukos glukosets uppgift är att lagra den energi växten tagit från solens ljus kärnan i mörkerreaktionen är enzym et rubisco som också kan katalysera den omvända reaktionen är koldioxidhalten låg hos växten kan rubisco börja använda sig av syret som just producerats och då alltså motverka fotosyntesen de vanligaste växterna c växter använder sig av calvincykeln och har alltså de ovannämnda begränsningarna vissa specialiserade växter har förmåga att motverka fotorespiration en grupp c växter använder en annan reaktion som ger dem möjligheten att växa där halten koldioxid är avsevärt lägre samtidigt är dess begränsning att de kräver mer energitillförsel än c växterna och därigenom mer ljus en tredje grupp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotorespiration
*  Exoterm reaktion
... thumb en exoterm reaktion brinnande trä en exoterm reaktion är en kemisk reaktion där energi oftast värme avges sprängämne n består av kraftigt exoterma reaktioner som avger energi i form av värme vilket resulterar i en explosion där energin avges extremt snabbt inom de branscher som sprängämnen används militär vägbyggen m m utförs ingående forskning inom de exoterma reaktionerna motsatsen är endoterm a reaktioner där energi måste tillföras för att reaktionen ska fortgå efter exoterma kemiska reaktioner bildas energifattiga ämnen exempel väte syre vatten energi när man eldar ved cellulosa sker en exoterm kemisk reaktion energin som bands upp i trädet när det växte strålar ut som värme och ljus samtidigt som det bildas koldioxid och vatten en ungefärlig exoterm kemisk reaktion sker i vår kropp födan vi får i oss innehåller kolhydrater enzymer i kroppen fungerar som en katalysator kolhydraterna reagerar med syret i kroppen och ger energi i form av värme så vi kan röra oss och hålla oss varma det bildas ock...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exoterm_reaktion
*  Geoffrey W. Coates
geoffrey w coates geoffrey w coates geoffrey w coates professor i kemi vid cornell university usa har utvecklat en metod där koldioxid används i stället för olja vid tillverkning av plast koldioxid är en råvara som är billig och förhållandevis lättillgänglig metoden väntas avhjälpa två problem höjda råvarupriser och utsläpp försökstillverkning i kommersiell skala förväntas utföras av novomer externa länkar kategori amerikanska professorer kategori amerikanska kemister kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_W._Coates
*  Koldioxidinfångande och lagring
... omdirigering geologisk lagring av koldioxid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidinfångande_och_lagring
*  Ureas
... thumb px ureas hetero mer helicobacter pylori ureas är ett enzym vilket bryter ner urea till ammoniak och koldioxid resultatet blir en höjning av ph och därmed en vänligare miljö för bakterier som tillverkar det helicobacter pylori är ett exempel på en ureasproducerande bakterie ureaset gör att den klarar magsäcken s sura miljö bättre externa länkar från hik se högskolan i kalmar från chemieunterricht de kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ureas
*  Tinidazol
... är ett antibiotikum som är effektivt mot både bakterier och parasiter det är allmänt känt i hela europa och i utvecklingsländerna som behandling för en mängd parasit och amöbe infektioner det är särdeles effektivt mot protozoer så kallade encelliga organismer tinidazol utvecklades år och marknadsförs i sverige och norge av pfizer under varumärket fasigyn i andra länder markedsförs det av pfizer och mission pharmacal under namn som simplotan sporinex eller tindamax fasigyn är registrerad i svenska fass men i norge är facigyn ett licenspreparat som på norska kallas godkjenningsfritak tinidazol används oftast vid anaeroba infektioner giardiasis akut amöbadysenteri och leverabscess intraabdominella och gynekologiska infektioner orsakade av anaeroba bakterier preoperativ profylax vid abdominell kirurgi mot infektioner orsakade av anaeroba bakterier urogenitala infektioner orsakade av trichomonas vaginalis infektioner orsakade av giardia lamblia eller entamoeba histolytica tinidazol är verksamt mot anaeroba st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tinidazol
*  Lansoprazol
... thumb px rs lansoprazol lansoprazol är en substans av typen protonpumpshämmare en grupp läkemedel som används vid sura uppstötningar och kroniska magsår ssjukdomar läkemedlet verkar genom att hämma protonpumparna i magsäcken varav magsyremängden som är orsaken till tillstånden minskar läkemedlet finns receptfritt under bland annat namnet nixacid dosering lansoprazol finns som tablett er enterotabletter enterokapslar och munsönderfallande tabletter vanlig dos av läkemedlet är mellan och mg dagligen kategori bensimidazoler kategori sulfoxider kategori pyridiner kategori fenoletrar kategori fluororganiska föreningar kategori medel vid syrarelaterade symtom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lansoprazol
*  Levervärden
... leverprover eller leverstatus är en grupp laboratorieanalyser som kontrolleras med blodprov och används för att mäta funktionen hos en patients lever enzym erna som mäts har även vissa andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern analyser de värden som normalt ingår i leverstatus är aspartataminotransferas asat alaninaminotransferas alat alkalisk fosfatas alp bilirubin gamma glutamyltransferas gt terminologi asat och alat kallas tillsammans aminotransferaser eller transaminaser med en isolerad stegring av något eller några av dessa värden menas att just detta dessa värden är högt höga medan övriga levervärden är normala exempelvis innebär en isolerad aminotransferasstegring att både asat och alat är förhöjda samtidigt som de andra enzymerna är opåverkade och vid en isolerad alp stegring är bara just detta värde förhöjt diagnostik levervärdena används dels för att upptäcka skada på levern men också som ett led i att ställa diagnos på orsaken ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Levervärden
*  Förhöjda levervärden och div. olika symptom - Före detta frågelåda - dr Andreas Eenfeldt - Kol
Nya inlägg på iFokus Grattis Hera på födelsedagen. Skriv ett nytt inlägg. Senaste inläggen. Huvudvärk av lchf. Jag tror definitivt att det r bra, som hemul s ger, med lite h gre niv p kolhydraterna om man har leverproblem. Det kan inte nd vara s att du f r i dig mer alkohol n just din lever m r bra av. levern m ste ju bilda en hel del glukos vid fakirkost och kanske m r just din lever inte bra av det. L t mig s ga det rakt ut - jag tror inte ett dyft p att 0 kolhydrater skulle vara det mest ideala. Och jag ogillar starkt, personligen, att n gon ska veta b ttre n jag sj lv vad jag m r bra av. Det finns flera h r som m r bra av att ta NOLL kolhydrater och det finns dom som m r bra av att ta blandat gr nsaker, k tt och fett men fortfarande r det LOWCARB. Om du/ni tror p mig jag tar inga andra l kemedel heller, ska till ggas , s r kanske det h r med allt f r lite kolhydrater r huvudsp ret d , eller. ven om levern kan producera den m ngd glukos kroppen/hj rnan beh ver, s ska man se denna funktion endast som en res...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d716820b9cb462239079346-forhojda-levervarden-och-div-olika-symptom
*  Specificitet
... 'Specificitet' är ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret "positivt" eller "negativt" på frågan om förekomsten av ett visst tillstånd, till exempel en sjukdom. En testmetods specificitet är sannolikhet en för negativt testresultat när negativt resultat är det korrekta resultatet., SBU:s handbok version 2012:1, bilaga 9, s., internetmedicin.se, uppdaterad 2013-04-07. Terminologi och utfall i ett binärt klassifikationstest. Ett binärt klassifikationstest kan ge positivt eller negativt resultat. Både positiva och negativa resultat kan vara sanna eller falska. Observera att i testterminologin betyder "positiv" förekomst av det som testet mäter, vilket skiljer sig mot en vardagsanvändning av ordet. I ett test för en viss sjukdom betyder positivt resultat därför att sjukdomen förekommer. Positiv sjukdom förekommer. Negativ sjukdom förekommer inte. Testresultat positivt. sant p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Specificitet
*  Sensitivitet
... 'Sensitivitet' är ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret "positivt" eller "negativt" på frågan om förekomsten av ett visst tillstånd, till exempel en sjukdom. En testmetods sensitivitet är sannolikhet en för positivt testresultat när positivt resultat är det korrekta resultatet., SBU:s handbok version 2012:1, bilaga 9, s., internetmedicin.se, uppdaterad 2013-04-07. Terminologi och utfall i ett binärt klassifikationstest. Ett binärt klassifikationstest kan ge positivt eller negativt resultat. Både positiva och negativa resultat kan vara sanna eller falska. Observera att i testterminologin betyder "positiv" förekomst av det som testet mäter, vilket skiljer sig mot en vardagsanvändning av ordet. I ett test för en viss sjukdom betyder positivt resultat därför att sjukdomen förekommer. Positiv sjukdom förekommer. Negativ sjukdom förekommer inte. Summa. Testresultat positivt....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sensitivitet
*  Falsk negativ
... är när ett test ger ett negativt utfall trots det sökta elementet elementen finns ett exempel är om ett drogtest som visar att en person inte är påverkad trots att personen brukar narkotika ett test som har en låg andel falska negativa sägs ha hög sensitivitet andelen falska negativa får vid konstruktion av test eller frågeformulär högre eller lägre prioritet när det vägs mot andelen falska positiva kategori metodik en type i and type ii errors type ii error...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsk_negativ
*  Kategori:Sulfoxider
kategori sulfoxider kategori sulfoxider kategori svavelorganiska föreningar kategori syreföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sulfoxider
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Antibiotikaresistens
Glykopeptider påverkar liksom betalaktamer uppbyggnaden av cellvägg hos bakterier genom att förhindra transpeptideringsreaktionen där en D-alaninrest spjälkas av från en peptidkedja för att det ska kunna bildas peptidbryggor mellan polysackaridkedjorna i cellväggen. Tetracykliner verkar genom att binda till bakteriens ribosomer och förhindra att tRNA-molekyler binder till ribosomen. Detta innebär en strukturändring av ribosomen som gör att tetracykliner inte kan binda till den, men som inte påverkar proteinsyntesen. Dock har dessa MRSA-stammar varit mottagliga för antibiotika utan betalaktamer, till skillnad från många av de MRSA-stammar man har problem med på sjukhus, som ofta är multiresistenta. 'S.pneumoniae' har utvecklat resistens mot penicillin och andra betalaktamer genom mutationer på de gener som kodar för de penicillininbindande proteinerna. Precis som 'E.coli' har 'K.pneumoniae' utvecklat resistens mot bredspektrum-penicilliner, men till skillnad från 'E.coli' bär bakterien genen som uttrycker beta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antibiotikaresistens
*  Protonpumpshämmare
... eller ppi är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra de är de potentaste syrasekretionshämmarna som finns idag det första preparatet omeprazol lanserades under varumärket losec protonpumpshämmare tillhör de mest sålda läkemedlen i världen strukturellt är den övervägande majoriteten av protonpumpshämmarna benzimidazolderivat protonpumpshämmarna följde och har inom sjukvården huvudsakligen ersatt en annan grupp läkemedel med liknande effekt men med en annan verkningsmekanism nämligen h receptorblockerare lovande ny forskning indikerar att en effektivare behandling eventuellt kan uppnås med imidazopyridinderivat vid regelbunden användning av protonpumpshämmare under flera år finns eventuellt risk för brist på vissa näringsämnen som är beroende av magsyra för att kunna tas upp i kroppen så som järn kalcium och vitamin b men detta är omdiskuterat substanser i gruppen och deras varumärken omeprazol losec lansoprazol lanzo esomeprazol nexium pa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protonpumpshämmare
*  Gastroskopi
Kameran förmedlar en bild som läkaren kan se på en tv-skärm och kan på så sätt direkt se om det finns sjukliga förändringar som exempelvis magkatarr och glutenintolerans. Är patienten opererad för hjärtklaffel, har pacemaker eller behandlas med blodförtunnande medicin så måste patienten kontakta avdelningen minst en vecka i förväg då vissa förberedelser måste göras. Även vissa andra operationer eller mediciner kan göra att patienten måste kontakta avdelningen i förväg. Genom hela undersökningen finns minst en sjuksköterska till hands för att stötta och lugna patienten. Läkaren för ner gastroskopet genom munnen och vidare ner till det som ska inspekteras, exempelvis matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen. När gastroskopet ska passera svalget ber läkaren patienten att hjälpa till genom att svälja. Gastroskopi är idag en mycket tillförlitlig diagnosmetod eftersom patienten allt som oftast får en diagnos fastställd genom gastroskopi. I vissa fall kan gastroskopi göras under narkos om patienten har väldigt m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gastroskopi
*  Gastroskopi - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Cancer. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Man kan behöva gå igenom en gastroskopi om man till exempel har ont i eller besvär med magen. Det kan vara bra att ha någon med sig till undersökningen och man kan behöva ta ledigt från arbetet under resten av dagen. Matstrupen 1, magsäcken 2 och övre delen av tolvfingertarmen 3 inspekteras med hjälp av gastroskopet. Instrumentet som används, ett gastroskop, består av en böjlig slang som förs in i munnen och leds ner till magsäcken. Om den är oregelbunden eller trång kan det vara tecken på att man har eller har haft ett sår. Med hjälp av gastroskopet kan också stillbilder tas och undersökningen spelas in på video. Det går till exempel att avlägsna föremål som har fastnat i matstrupen vidga förträngningar i matstrupen och nedre magmunnen med hjälp av speciella uppblåsbara ballongliknande instrument få åderbråck i matstrupen att skrumpna genom att ett särskilt ämne sprutas in i och kring åderbråcken eller genom att gu...
http://1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Vanliga-undersokningar/Gastroskopi/
*  Platt Mage
... . Platt Mage. För att få en platt mage får du inte ha för mycket fett på magen och ha en stark magmuskulatur, detta kan du uppnå genom att utföra tre saker. Träna magen, konditionsträna och ät nyttigt. Få en Platt mage med Kickstartpaketet. Kom i form och få en platt mage med Charlotte Perrelli's Kickstartpaket. Läs mer här. Magträningen Crunches 10 reps, 3 set Plankan 30 sekunder, 3 set Sidlyft 10 reps, 3 set Gör om detta 3 gånger. Klicka om du inte vet vad Set och Reps är. Konditionsträningen Det du behöver göra är alltså något som du får upp pulsen av och håller den så ett tag, då kommer du att göra av med mycket kalorier och äter du sedan nyttigt så kommer fett att försvinna från kroppen. Olika saker du kan göra är att jogga, cykla, simma med mera. Ta något som du tycker är hyffsat roligt att göra annars kommer du antagligen att tröttna och sluta. Men kom ihåg att det måste vara en aktivitet där du höjer pulsen under en tid ca 30min, gärna mer. Gå heller inte ut för hårt och tänk att nu ska jag jogga...
http://magrutor.net/platt-mage.html
*  Lugnare mage med mindre mjölk - Tara
. Lugnare mage med mindre mj lk - Tara. Nyhetsbrev. Prenumerera. Artiklar. Shoppen. Bloggar. T vla. Resor. Kundservice. Om tara. Panelen. FOTO: Thinkstockphotos. Lugnare mage med mindre mjölk. Publicerad: 2012-10-24. Del.icio.us. Facebook. Twitter. Tipsa. Skriv Ut. Skicka till en vän. Mottagarens e-postadress *. Din e-postadress *. Skriv en kommentar. Mat. Besväras du av gasig mage. Får du kvisslor då och då. Pröva att utesluta mejeriprodukter, framförallt komjölk, ur kosten under en period. Chansen är stor att magen lugnar sig och du får tillbaka din persikohy igen, skriver Cathrine Schück. Jag märker själv att jag får en lugnare och plattare mage genom att utesluta eller dra ned på mejeriprodukter. Jag byter gärna ut latten mot en soja- eller mandelmjölkslatte i stället. Som kostrådgivare är ett av mina första råd till mina klienter att utesluta mejeriprodukter under en period. Redan efter ett par veckor märker de flesta att de får en lugnare mage och bättre hy där till exempel blemmor och kvisslor försvin...
http://tara.se/artiklar/Lugnare-mage-med-mindre-mjolk/
*  Ont i magen - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 16 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Har man ont i magen under en längre tid kan orsaken vara exempelvis förstoppning, läkemedel eller stress. Då kan man oftast få besvären att gå över genom att exempelvis äta annorlunda, stressa mindre eller använda receptfria läkemedel. Den behandling man får av sjukvården när man har ont i magen beror på vad som orsakar besvären. De allra flesta som får ont i magen behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Det kan betyda magsäcken, eller det som brukar kallas mag-tarmkanalen som innefattar alla organ som har med matsmältningen att göra. Om man äter mediciner kan det därför vara bra att fråga sin läkare eller på apotek om det kan vara på grund av dem som man har ont i magen. Söka vård Sök hjälp om besvären inte går över Om man inte hittar någon enkel förklaring till det onda, om smärtorna inte går över av sig själv eller om de är mycket kraftiga bör man söka läkare. Man kan få ont i magen av str...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ont-i-magen/
*  Krav Magen
... är en kampsport av avknoppning av krav maga som grundades av eli avikzar avikzar började träna krav maga med imi lichtenfeld och blev en av hans elever avikzar blev världens första svartbälte i krav maga och graderades av lichtenfeld världens första krav maga förbund international krav maga association ikma grundades av lichtenfeld tillsammans med bland andra avikzar de förändringar som avikzar gjort inom krav maga ledde fram till en ny metod som var parallell med den ursprungliga krav magan drog sig eli avikzar därför ur krav maga förbundet ikma och grundade med lichtenfeld tillåtelse israeli krav magen association kami krav magens system för självförsvar fokuserar på enkelhet och effektivitet och systemets tekniker förändras löpande då nya hotbilder framträder motto krav magens motto är minimum movement against maximum movement becomes minimum defense against maximum offense kläder och bälte träningen har traditionella inslag och träningskläderna utgörs av kimono det finns bälten vars färg betecknar ut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krav_Magen
*  Aqua Soleil Hotel & Mineral Water Spa (Desert Hot Springs, Kalifornien) - Hotell recensioner - TripA
Aqua Soleil Hotel Mineral Water Spa Desert Hot Springs, Kalifornien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Är du inte redo att boka. Aqua Soleil Hotel Mineral Water Spa, Desert Hot Springs. GÅ MED LOGGA IN. Desert Hot Springs. Hotell i Desert Hot Springs. Desert Hot Springs semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Desert Hot Springs. Restauranger i Desert Hot Springs. Desert Hot Springs sevärdheter. Karta över Desert Hot Springs. Hotell. Alla hotell i Desert Hot Springs Erbjudanden på hotell i Desert Hot Springs Sista minuten Desert Hot Springs. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Desert Hot Springs. Hotellområden i Desert Hot Springs. De populäraste familjehotellen i Desert Hot Springs. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Desert Hot Springs. 4-stjärniga hotell i Desert Hot Springs. 3-stjärniga hotell i Desert Hot Springs. Pop...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g32293-d268574-Reviews-or210-Aqua_Soleil_Hotel_Mineral_Water_Spa-Desert_Hot_Springs_California.html
*  Bordsvatten
... right|thumb|250px|Bubblor 'Bordsvatten' - vatten som serveras som dryck 'till bords'. Bordsvatten finns av olika typer och är strikt klassificerade, beträffande tillverkning och marknadsföring inom EU. ] ] Bordsvatten ]. Naturligt mineralvatten. Naturligt mineralvatten är vatten som kommer från en underjordisk källa med naturliga halter av mineraler och salter. Vattnet tappas i direkt anslutning till källan. Endast kolsyra får tillsättas eller avlägsnas. Vid behov får vissa instabila ämnen som till exempel järn och mangan tas bort. På förpackningen skall alla ämnen i produkten redogöras i en utförlig innehållsdeklaration. Produkten får status av 'Naturligt mineralvatten' efter godkännande av livsmedelsverket. Apollinaris - Bad Neuenahr, Tyskland Badoit - Saint-Galmier Lyon, Frankrike Borjomi - Georgien Evian - Chablais, Frankrike Flästa källa - Sverige Malmberg Original - Sverige Olden - Norge. Källvatten. Källvatten är vatten som kommer från en underjordisk källa. Produkten behöver inte godkännas av liv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bordsvatten
*  Ramlösa Hälsobrunn (företag)
Företaget tappar och saluför mineralvatten från två källor i Ramlösa hälsobrunn, varav det mest kända är det från den alkaliska källan. Största delen av vattnet som nu buteljeras kommer från den källa man fann i slutet av 1800-talet och som har tappats sedan 1912. Det vatten som idag buteljeras från Ramlösa hälsobrunn kommer från två källor, dels från den alkalisk a källan som påträffades i slutet av 1800-talet, vilket var det första som buteljerades, och dels från den så kallade Jacobs källa, som har sin grund i den ursprungliga källan från 1707. Vattnet från båda källorna klassas av livsmedelsverket som naturligt mineralvatten. Vattnet från den alkaliska källan innehåller dock höga halter av natrium, vilket kan höja blodtrycket, och höga halter av fluor, som kan ge missfärgningar på barns mjölktänder. Marknaden för buteljerat vatten har ökat kraftigt de senaste åren och särskilt är det det smaksatta vattnet som ökat sin omsättning. Länge fanns det dock ett motstånd inom Ramlösa att satsa på smaksatt vatten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ramlösa_Hälsobrunn_(företag)
*  Bordzjomi (vatten)
bordzjomi vatten bordzjomi vatten infobox dryck namn bordzjomi mineralvatten bild borjomi mineral water jpg bildtext liters glasflaska borjomi bildstorlek px dryck mineralvatten alkoholhalt färg smak varianter huvudingredienser ursprungsland ursprungsstad bordzjomi upphovsmakare tillverkare bordzjomi år webbplats bordzjomi georgiska ბორჯომი წყალი bordzjomi tsqali är ett varumärke för naturligt kolsyrat mineralvatten från källorna i bordzjomiravinen i centrala georgien på flaskans etiketter med latinsk skrift används den engelska stavningsvarianten borjomi de artesiska källorna i dalen fylls av filtrerat smältvatten från glaciärerna på bakuriani bergens toppar på upp till meters höjd över havet vattnet stiger upp till ytan utan pumpning och transporteras via ledningar till tre tappningsanläggningar i staden bordzjomi den första buteljeringsanläggningen i bordzjomi byggdes av storhertigen michail romanov när den ryska tsarfamiljen upptäckte bordzjomikällornas läkande egenskaper paketering galleri källor externa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bordzjomi_(vatten)
*  Guttsta Källa
... {{Faktamall företag företagsnamn = Guttsta Källa AB bild = 250px. bildtext = Anläggningen för Guttsta Källa AB. nummer = 556610-6612 typ = Privat aktiebolag. sätesort = Kolsva, Sverige. nyckelpersoner = 'Virpi Ali-Haapala' Styrelseordförande 'Hannu Ali-Haapala' Vd industri = Dryck estillverkare produkter = Julmust Läskedryck er Mineralvatten. tjänster =. antalanställda = 17 – December 2012 grundat = 1895 grundare = Lars Andersson sammangående bolag =. avknoppat från =. uppköpt av =. gick upp i =. upplöst = omsättning =. 'Guttsta Källa AB' är en svensk dryck estillverkare beläget i Kolsva i Köpings kommun. Historia Nutid Varumärken Referenser Externa länkar. Historia. Guttsta Källas historia började 1895 när Lars Andersson började tillverka svagdricka ur egen brunn. 1908 dog Lars Andersson och hustrun Hilda tog över verksamheten. Hon lyckades utveckla verksamheten, trots att det var ovanligt för kvinnor på den tiden. Med tiden utvecklades en modern läskedrycksfabrik. Guttsta Källas nuvarande VD, Hans Lage...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guttsta_Källa
*  Källvatten
... med källvatten avses ett grundvatten som är avsett att användas som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd och som förpackas vid vattentäkten både naturligt mineralvatten och källvatten får inte smaksättas men det är tillåtet att tillsätta kolsyra tappningen på t ex flaska skall ske i direkt anslutning till källan se även vattenkälla mineralvatten referenser kategori dricksvatten es nacente fr source eau no kildevann pt nascente uk витік ріки...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Källvatten
*  Selters
thumb|Seltersvatten i butikskyl ]] 'Selters' är ett varumärke för naturligt mineralvatten från källor i Seltersområdet vid Taunus bergen i delstaten Hessen i västra Tyskland. Den mest berömda källan ligger i Niederselters, men även Oberselters och byn Selters-Löhnberg har stått för stor sodavattenframställning. Det finns även andra orter med namnet Selters, bland annat i Ortenberg och Westerwald, med mindre berömda mineralvattenkällor. Vattnet har varit känt sedan bronsåldern och berömt som sodavatten på grund av sin höga koncentration av natriumbikarbonat NaHCO 3. Vattnet springer fram naturligt kolsyra t, med halt av över 250 mg/l, men säljs i varianter både med och utan kolsyra. Källorna var kända av romarna som anges ha kallat dem "aqua saltare" dansande vatten. Namnet "saltrissa" uppstigande salt används i dokument på klostret i Fulda från år 772. Endera kan ha gett upphov till det aktuella namnet. Från 1500-talet kom internationell berömmelse med stor export. År 1787 anges årlig export vara över en milj...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Selters
*  Porla
... thumb drickaback från första halvan av talet porla är ett mineralvatten tappat från porla brunn vid porla vattenfabrik mineralvattnet har tappats sedan och började säljas på flaska i början av talet version vattnet såldes länge under devisen arla särla porla källor kategori mineralvatten kategori varumärken för dagligvaror...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porla
*  Hartwall (släkt)
hartwall släkt hartwall släkt släkten hartwall är en finländsk släkt som är största ägare i flera finländska börsbolag släkten har i omkring år varit engagerad i dryckesbranschen bland annat med tillverkning och försäljning av mineralvatten coca cola och öl under talet har släkten efter en storaffär som de tjänade omkring en miljard euro på gått ifrån dryckesbranschen istället har den investerat i stockmann konecranes och cramo blev telia sonera s tidigare styrelseordförande tom von weymarn styrelseordförande i hartwall capital historik victor hartwall grundade företaget och han ledde hartwall under denna tid var företaget inriktat på tillverkning och försäljning av mineralvatten företagets grundare deltar även i etableringen av bad och hälsoanstalten wesilä i brunnsparken grundar sonen august ludvig kiosker med mineralvatten och senare även läsk under talets början ökar efterfrågan och tillverkningen industrialiseras lanseras jaffa och ingår hartwall avtal om att få börja tillverka coca cola under talet bygg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hartwall_(släkt)
*  Knjaz Miloš
... kyrillisk serbiska књаз милош fullständigt namn knjaz miloš ad aranđelovac är en producent av kolsyrat mineralvatten i aranđelovac serbien knjaz miloš har tillverkats och sålts sedan och är ett naturligt kolsyrat mineralvatten taget djupt in ifrån bergen i aranđelovac knjaz miloš betyder prins miloš och syftar på miloš obrenović serbisk kyrilliska милош обреновић född miloš teodorović som var prins av serbien och igen han deltog i det första serbiska upproret kategori mineralvatten kategori serbiska företag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knjaz_Miloš
*  Ramlösa - Vi låter naturen göra jobbet
ramlösa vi låter naturen göra jobbet x vi låter naturen göra jobbet ramlösa vattenfond pole pole unikt designad flaska vår nya exklusiva flaska gör gott på många sätt för dig för naturen och för världens utsatta när du går på restaurang vill vi gärna förhöja din måltid med ramlösas goda och naturliga mineralvatten och för ögats skull har vi tappat vattnet på en ny och unikt designad flaska förutom att ramlösa förhöjer smakupplevelsen för dig så har vi med den nya flaskan också tänkt lite extra på naturen flaskan är tillverkad i pet plast och har ca mindre klimatpåverkan än en glasflaska den låga vikten gör också alla transporter mer miljövänliga flaskan har med andra ord förnyats till det bättre medan vi låtit det uppfriskande innehållet vara precis så friskt och gott som det alltid varit kanske tycker du rent av att vattnet smakar en smula godare när vi berättar att för varje liter ramlösa du köper skänker vi en liter rent vatten till röda korsets vattenprojekt i afrika fråga gärna efter ramlösa nästa gång d...
http://ramlosa.se/nyheter.html
*  Flästa källa
... i bollnäs kommun godkändes som naturligt mineralvatten av livsmedelsverket den oktober vattnet kännetecknas av låg halt natrium ca mg l varför det är lämpligt för personer som ska inta natriumfattig koksaltfattig diet källan i flästa utgör kommunens största vattentäkt och försörjer bollnäs med omkring kubikmeter dricksvatten per dygn via ett vattenledningsnät källor kategori bollnäs kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flästa_källa
*  Firgas
... är en stad på den spanska ön gran canaria i den autonoma regionen kanarieöarna i firgas finns en urgammal vattenkälla som använts i över år det ansågs tidigare att vattnet hade en helande verkan vattenfabriken producerar flaskor mineralvatten om dagen det produceras mineralvatten med och utan kolsyra kategori gran canaria kategori orter på kanarieöarna kategori vattenkällor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Firgas
*  Loka Citron - Recension - Vatten med citrussmak är det enda som alltid smakar bra
... Bli Ciao-medlem. Community Logga in. . Recensioner Laddar fler alternativ... Shopping Laddar fler alternativ... Community Laddar fler alternativ... Hem. Mat & Dryck. Alkoholfria drycker. Vatten. Vatten Loka. Loka Citron. Recensioner. Recension av Loka Citron Sammanvägt betyg 8 : 8 erbjudanden fr n 58,80 kr till 251,90 kr. Alla recensioner om Loka Citron Skriv din egen recension. Recension. L s hela recensionen. Vatten med citrussmak är det enda som alltid smakar bra. 18-08-2010 Fördelar: Frisk smak med bra citronarom, Smak som håller i sig en hel dag Nackdelar: Onödigt och dyrt i frekvent drickande Rekommenderas:. Ja. Detaljerat betyg: Smak. Produktkvalitet. Hur nyttig. Förpackning. Prisvärdhet. henrikwango. Om mig: Hej. Har nyligen tagit examen och har nu lite ledigt med sommar och jobb tills det rätta jobbet hitt... Medlem sedan: 08-05-2008 Recensioner: 870 Medlemmars tillit: 100. Dela denna recension på. Den h r recensionen har betygsatts av 28 Ciao medlemmar och har f tt det sammanv gda betyget väldi...
http://ciao.se/Loka_Citron__Recension_67771
*  Sodavatten
... är en beteckning för olika typer av vatten vilka har det gemensamt att de innehåller en naturlig eller tillsatt mängd natriumkarbonat även kallat soda naturligt sodavatten förekommer i form av mineralvatten från vissa alkalisk a källor i centraleuropa till de mer kända hör de i karlovy vary tidigare karlsbad i tjeckien samt i selters i tyska hessen sodavatten från dessa båda platser är även känt under benämningarna karlsbadervatten respektive seltersvatten beteckningen seltersglas med vilket avses vattenglas liksom alka seltzer kommer också från toponym en selter sodavatten som beteckning på vatten med i efterskott tillsatt natriumkarbonat användes i äldre svensk farmakopé för en lösning av del natriumbikarbonat i delar kolsyremättat vatten detta kallades även dubbelt sodavatten eller på latin solutio supercarbonatis natrici den i vardagslag vanligaste användningen av begreppet torde dock vara den som bara syftar på ett kolsyrat bordsvatten med en liten tillsats av natriumkarbonat och natriumklorid samt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sodavatten
*  Dagens meny - van der Nootska Palatset
dagens meny van der nootska palatset meny i skänkrummen oktober palatslunch f rr tt bresaola med olivcr me och skottsallad valfri varmr tt fr n dagens meny kaffe och tryffel kr dagens r tt hugos isterband med persiljestuvad potatis och r dbetor la carte viltskavslasagne med lingon och genoveseblandning stekt sejfil med kr ftaioli ngad broccoli och kokt potatis quorngryta med ris gr ddfil och nachochips fetaostsallad med oliver och picklad r dl k dessert p ronparfait med bl b rskompott tryffel mintchoklad drycker mineralvatten l tt l mellan l husets vin glas stark l tuborg guld husets vin flaska kaffe fullst ndiga r ttigheter i dagens meny ing r sallad och hembakat br d fr ga personalen om ev allergener i v ra r tter smaklig m ltid f r bordsbest llning ring eller meny i skänkrummen oktober palatslunch f rr tt bresaola med olivcr me och skottsallad valfri varmr tt fr n dagens meny kaffe och tryffel kr dagens r tt hugos isterband med persiljestuvad potatis och r dbetor la carte viltskavslasagne med lingon och ge...
http://vandernootska.se/Dagens meny__1053.html
*  Bad Sankt Leonhard im Lavanttal
... Fil:Wappen at bad-st-leonhard-im-lavanttal.png. Fil:Map at bad sankt leonhard im lavanttal.png. Wolfsberg distrikt. thumb|250px|Bad Sankt Leonhard 'Bad Sankt Leonhard im Lavanttal' är en stad och en kommun i den österrikiska delstaten Kärnten. Staden är belägen i nordöstra Kärnten vid floden Lavant. Till kommunen hör även 16 tätorter och byar. Historia Stadsbild och sevärdheter Näringsliv Kommunikationer. En romersk väg gick genom Lavantdalen från Wolfsberg norrut till Steiermark. Orten uppstod kring den av biskop Otto 1103-11036 invigda Leonhardskyrkan och tillhörde biskopsdömet Bamberg. Den omnämndes för första gången år 1287 och utvecklades till en regional köping. Senast 1311 fick orten stadsrättigheter. Stadens blomstringstid inföll under 1400- och 1500-talen, när det bröts silver och guld i den nära belägna 'Klieniger Graben'. Då lär även den berömde läkaren och naturforskaren Paracelsus ha besökt området och gjort en första analys av mineralvattnet i Prebl vilket i dag är känt som ”Preblauer Heil-...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bad_Sankt_Leonhard_im_Lavanttal
*  Tehuacán
... thumb stadens läge i mexiko tehuacán är en stad i centrala mexiko och den näst största staden i delstaten puebla staden har prognos baserad på folkräkningen samt provisorisk folkräkning invånare med totalt invånare i hela kommun en på en yta av km området är känt för sin production av naturligt kolsyrat mineralvatten att beställa en tehuacán i stora delar av mexiko är att beställa mineralvatten med gas källor kategori orter i puebla delstat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tehuacán
*  Rebeccas DIY: DIY: Ljusslinga med lampskärmar * Lamp shades on a string
... lördag 17 december 2011. DIY: Ljusslinga med lampskärmar * Lamp shades on a string. Hos Fabriken pågår just nu en riktig julstuga där tipsen på julpyssel blir fler och fler. Mitt bidrag blir denna ljusslinga gjord med plastmuggar. Mannen tyckte att färgvalen var somriga, men jag vill gärna att slingan håller även efter nyår och därför valde jag pasteller och mycket färger. Jag var på en utbildning för ett tag sedan. Där fanns det traditionella mineralvattnet med plastmuggar, eller ja, alla andra tog dem för muggar men jag såg direkt att det egentligen var små lampskärmar. I sann återvinningsanda och med risken för att verka lite knäpp, tog jag hand om de flesta använda muggar, tog med dem hem och diskade ur dem. Idag gjorde jag om samtliga till små lampskärmar med hjälp av tyg och lim. At work the other day I noticed that the plastic cups for mineral water looked like tiny, tiny lamp shades. I brought home a bunch of them and started the transformation using glue and fabric. Rita av muggen genom att rull...
http://rebeccasdiy.blogspot.com/2011/12/diy-ljusslinga-med-lampskarmar.html?showComment=1356707847918

Blancmangé: Blancmangé (från franska blanc-manger ) är en efterrätt gjord på mjölk eller grädde med socker, och ett förtjockningsmedel som gelatin, majsstärkelse eller karragenan,Irish Moss Blanc-Mange. Farmer, Fannie Merritt.Laktulos: Laktulos är en isomer av laktos. Det är en trögflytande, ljus sirap som smakar sött och har en något kylande arom.Väteförsprödning: Väteförsprödning (ibland kallat hydrogenförsprödning) är ett fenomen som uppträder i metaller när de utsätts för väte och mekanisk spänning. Det atomvärda vätet diffunderar ut i materialet och omvandlas till molekylärt väte i korngränserna.Omeprazol: Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för behandling av bland annat duodenalsår, ventrikelsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Det innehar ATC-kod A02BC01 och är bland annat känt under varumärkesnamnet Losec.Amoxicillin: Amoxicillin är ett betalaktamantibiotikum som används då penicillin V inte hjälper, till exempel vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation eller vid misstanke om Haemophilus influenzae-infektion. Det kan också användas tillsammans med andra antibiotika för behandling av magsårsbakterien Helicobacter pylori.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Vismut(III)oxidTinidazol: Tinidazol är ett antibiotikum som är effektivt mot både bakterier och parasiter.Lansoprazol: Lansoprazol är en substans av typen protonpumpshämmare, en grupp läkemedel som används vid sura uppstötningar och kroniska magsårssjukdomar.MalabsorptionSulfoxidDimetyletanamidPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Blindtarm: Blindtarmen, caecum eller cecum (latin för 'blind'), är en blint avslutande utbuktning av tarmen. Den ser ut på olika sätt hos olika djurarter.Protonpumpshämmare: Protonpumpshämmare (eller "PPI") är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra. De är de potentaste syrasekretionshämmarna som finns idag.PentanMineralvatten: Mineralvatten är ett vatten som kommer från en vattenkälla som ger ifrån sig ett vatten med god renhet och som har goda egenskaper som dricksvatten. Halterna av salter och andra mineralämnen kan variera stort mellan olika mineralvatten, och de kan endera innehålla kolsyra eller inte.Loperamid: Loperamid är en substans som motverkar diarré och säljs bland annat under namnen Imodium och Dimor.Magkatarr: -K29.7Paul Oldfield: Paul Oldfield, född 1966, mer känd som Mr.Methane, är en brittisk pruttkonstnär.SteatorréVaginalflatulens: Vaginalflatulens innebär att luft släpps ut genom slidan, till exempel under samlag, ackompanjerat av ett ljud liknande det som uppstår vid anal flatulens. Även kallad musprutt eller jubelfis.Glutetimid: Glutetimid, summaformel C13H15NO2, är ett lugnande och sömngivande preparat, patenterat 1954 av CIBA. Preparatet används inte som läkemedel i Sverige.Difenoxylat: Difenoxylat (namn enligt IUPAC-nomenklatur etyl-1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylat, summaformel C30H32N2O2), är ett antidiarrémedel, patenterat 1959 av Janssen. Varunamn i Sverige är Retardin.AklorhydriCheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Antacida: En bild på hur läkemedlet ser ut|miniatyrÄttika: Ättika är en blandning av ättiksyra och vatten i olika koncentrationer som används i matlagning samt i hushållet för borttagning av kalkavlagringar av exempelvis kaffebryggare, diskmaskiner och vattenkokare. Eftersom ättiksyra är konserverande och håller bakterier och mögel borta brukas ättika vid olika sorters inläggningar.Esomeprazol: Esomeprazol är en substans av typen protonpumpshämmare, en grupp av läkemedel som används för att behandla magsårssjukdomar och liknande tillstånd. Esomeprazol utvecklades av AstraZeneca som en vidareutveckling av omeprazol (Losec).Laktas: Laktas är ett enzym som finns i tarmslemhinnan och har som uppgift att bryta ner disackariden laktos till monosackariderna glukos och galaktos genom hydrolys. Hos människan är det ett membranproteinhttp://www.