Argininkinas: Ett enzym som katalyserar fosforyleringen av argininets guanidinkväve i närvaro av ATP och en divalent katjon till fosforylarginin och ADP. EC 2.7.3.3.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.OrnitinCitrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Fenylglyoxal: Ett reaktionsmedel som är starkt selektivt för modifiering av arginylrester. Det används för att selektivt hämma olika enzym och motverkar energiöverföring vid fotofosforylering.Hydrolaser: Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.OrnitinkarbamoyltransferasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Argininsuccinatsyntas: Ett enzym i ureacykeln som katalyserar bildandet av argininbärnstenssyra från citrullin och asparaginsyra (aminobärnstenssyra) i närvaro av ATP. Brist på enzymet orsakar ämnesomsättningsrubbningen cit rullinemi. EC 6.3.4.5.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Lysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Agmatin: Dekarboxylerat arginin, isolerat ur olika växt- och djurkällor, t ex pollen, mjöldryga, sillmjölke, bläckfiskmuskler.Canavanin: Icke-proteinaminosyra som finns i relativt höga koncentrationer i Medicago sativa (alfalfa), Canavalia ensiformes och andra ärtväxter. Canavanin förknippas med en del autoimmuna reaktioner, men är ock så under utvärdering som terapeutiskt preparat vid endotoxemi och chock, samt som antitumörmedel.Argininsuccinatlyas: Ett enzym som ingår i ureacykeln och som spjälkar upp argininsuccinat till fumarat och arginin. Brist på enzymet leder till ämnesomsättningsrubbningen argininosuccinaciduri (argininobärnstenssyruri). EC 4.3.2.1.Metylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Phosphotransferases (Carboxyl Group Acceptor)VasotocinVasopressinreceptorerMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Diacetyl: 2,3-butandion. En gul eller gulgrön vätska med smör- eller kolaarom, som bildas bl a vid öljäsning. Syntetiskt framställt diacetyl används som smörarom i livsmedel.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cyklohexanoner: Cyklohexanring som substituerats med en eller flera ketoner i någon position.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Aminosyretransportsystem, basiskaBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Aminosyra-N-acetyltransferasUrinämneCAT-1-transportörOrotsyraKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.ProlinKarboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.RNA, transfer, ArgAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.ProteinbindningKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SubstratspecificitetAmidinotransferaser: En underklass av enzym som katalyserar överföringen av en amidinogrupp från en förening till en annan. EC 2.1.4.Argininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. ProteinmetyltransferaserStruktur-aktivitet-relationHistidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Sekvenshomologi, aminosyraArgininobärnstenssyra: Denna aminosyra bildas i ureacykeln från citrullin, aspartat och ATP. Reaktionen katalyseras av argininbärnstenssyrasyntetas.Proteinstruktur, tertiärKväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.ProteinkonfigurationKarbamoylfosfatsyntas (Glutaminhydrolyserande): Ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från ATP, koldiioxid och glutamin. Enzymet är viktigt i biosyntesen av pyrimidiner. EC 6.3.5.5.AminosyretransportsystemRekombinanta proteinerBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Enzymrepression: Störning i syntesen av ett enzym pga ökad förekomst av något verksamt ämne, oftast en metabolit, som undertrycker den gen som styr enzymsyntesen.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Argininosuccinic AciduriaHomoargininKarbamylfosfat: Ett fosfatsalt av karbaminsyra.NeurosporaKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.VasopressinerRenala medelPeptiderButanonerHyperargininemi: En sällsynt, autosomalt recessiv störning i ureacykeln. Den orsakas av en defekt i leverenzymet typ 1-arginas. Nivåerna av arginin i blod och cerebrospinalvätska är höga, och periodisk hyperammonemi kan förekomma. Sjukdomen börjar oftast redan i barndomen. Kliniska tecken är krampanfall, mikrocefali, tilltagande mental försämring, hypotoni, ataxi, spastisk diplegi (dubbelsidig förlamning) och kvadripares (tetraplegi; förlamning av alla fyra extremiteterna).SekvensinpassningPolyaminerKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.CellinjeKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.TransaminaserGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.PunktmutationLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Arginin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar arginin med sitt specifika tRNA. EC 6.1.1.19.NeurohypofyshormonerKodon: En uppsättning av tre nukleotider i en proteinkodningssekvens som anger de enskilda aminosyrorna eller en termineringssignal (terminatorkodon). De flesta kodon är universella, men vissa organismer producerar inte transfer-RNA, som utgör komplement till alla kodon. Sådana kodon kallas obestämda (nonsenskodon).Proteinstruktur, sekundärProteinmodifiering, posttranslationellFosfotransferaser: En ganska stor grupp enzymer, omfattande inte bara dem som omvandlar fosfat, utan även difosfat,nukeotidylrester och andra. Dessa har indelats efter acceptorgrupp. EC 2.7.NitraterRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.PeptidfragmentGlutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.RepressorproteinerNeurospora crassaGlyoxal: Gult, kristallint, organiskt färgämne med enkel kemisk sammansättning (C2H2O2).Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.MykoplasmaAminosyror, basiskaSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).NeurofysinerRNA, budbärarKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.PutrescinAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Histoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).RNA-bindande proteinerRekombinanta fusionsproteinerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Glukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Saccharomyces cerevisiaeBiogena polyaminer: Biogena aminer med mer än en amingrupp. De består av långa alifatiska kedjor med flera amin- och/eller imingrupper. Genom linjärt fördelade positiva laddningar på dessa molekyler binder polyaminerna e lektrostatiskt till ribosomer, DNA och RNA.TrypsinSondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.OxytocinMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Dentin Desensitizing AgentsGuanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Omega-N-metylargininNephropidaeKol-kväveligaser med glutamin som amid-N-givare: Enzymer som katalyserar förening av glutaminhärledd ammoniak med annan molekyl. Sammankopplingen sker genom en kol-kvävebindning. EC 6.3.5.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.NäringsbehovHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.ArtsspecificitetPyruvaldehydCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Transkription, genetiskPlasmiderKarbamoylfosfatsyntas (Ammoniak): Ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från ATP, koldioxid och ammoniak. Enzymet är specifikt för argininbiosyntesen eller ureacykeln. Frånvaro av enzymet kan ge upphov till karbamoylf osfatsyntas I-brist. EC 6.3.4.16.OsmolaritetGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.OrnitindekarboxylasCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.NitriterDiabetes insipidusBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.TidsfaktorerGuanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.MaleaterNeurohypofysKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Aminosyror, essentiella: En grupp alfaaminosyror (åtta till antalet) som inte bildas i människokroppen, utan måste tillföras med födan.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.ElectrostaticsVätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.AmidohydrolaserTryptofanEnzymhämmareProtaminerHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningarVattenbristRåttor, Sprague-DawleyFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kortikotropinfrisättande hormon: En neuropeptid från hypotalamus som stimulerar utsöndring av kortikotropin från främre hypofysloben.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.CellkärneproteinerProteintransportMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.ProteinerKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.PolymeraskedjereaktionPseudomonas aeruginosaModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Dimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.TransfektionRåttor, BrattleboroAminosyretransportsystem y+LProteinprekursorerKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Vätske- och elektrolytbalansHyponatremi: Brist på natrium i blodet.SerinADP-ribostransferaserProteinbiosyntesAcetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.Lyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.

*  Läs L-Arginin hos Svenskt Kosttillskott
& kosttillskott. L-Arginin L-arginin är en aminosyra som fö ... vid styrketräning. Arginin ingår även naturligt i protein och ä ... Tillskott av L-arginin har en otroliga förmåga att kunna ö...
https://svensktkosttillskott.se/artiklar/l-arginin
*  Men Solution Plus
, unika m ngder Arginin alfa-ketoglutarat i en kapsel. Tack ... AAKG-formeln Arginin alfa-ketoglutarat upptas v l av...
http://se.aakg.eu/
*  Arginin för att förebygga karies
innehåller fluor är arginin. Syftet med den här utvärderingen är ... av att tillföra arginin i tandvårdsprodukter på nya kariesfall ... fluortandkräm med arginin hos barn. Men på grund av bland annat...
http://sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/arginin-for-att-forebygga-karies/
*  Köp Fairing Health Solutions hos Gymgrossisten.com
EAA. HMB. L-Arginin. L-Glutamin. L-Karnitin. L-Leucin....
http://gymgrossisten.com/1/sv/varumarken/fairing-health-solutions
*  Handla Amino 3800 hos Svensk Hälsokost. Fri frakt!
med L-ornitin och L-arginin. Supersnabbt upptag Fri från laktos...
https://svenskhalsokost.se/produkter/amino_3800
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Rozana Radi
År 2009 ställde Radi upp i Kënga Magjike 2009, där hon slutade 10:a med låten "Femër" samt fick ett pris för bästa sångstil. Året därpå ställde hon upp i Kënga Magjike 2010 tillsammans med Ramadan Krasniqi och med låten "Valsi i tradhtisë". I finalen fick de tredje högst poäng av alla och endast Juliana Pasha & Luiz Ejlli, som vann, samt Pirro Çako fick fler poäng. Denna gång deltog hon med rapparen Mc Kresha och med låten "Jabadabadu" tilldelades de ett diskografiskt pris i finalen. Vid slutet av samma år stod Radi tillsammans med Flemur Shehu bakom låten "Pyete zemrën", som Gerta Mahmutaj framförde i Festivali i Këngës 50. Mahmutaj tog sig till finalen, men väl där fick hon noll poäng och slutade på en delad sistaplats med sju andra bidrag. I finalen fick hon 552 poäng och en slutlig sjätteplats. 2013 deltog Radi i Kënga Magjike 2013 med låten "Bekim" som skrivits och komponerats av Adrian Hila. I finalen fick Radi 494 poäng och slutade på en åttonde plats. Filmen producerades av Dhimitër Ismajlaj och Radi ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rozana_Radi
*  Krug (Indira Radić)
krug indira radić krug indira radić krug är indira radić s femte studioalbum som släpptes på zam production den september låtlista krug cirkel ujed za srce bita av hjärtat opasno je opasno farligt är farligt otišlo si ostala sam du gick var jag da kamen zaplače en sten gråter nevero aldrig srebrna duga silver skuld sin son källor fotnoter kategori musikalbum kategori serbiska musikalbum kategori serbiskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krug_(Indira_Radić)
*  Histonmetyltransferas
... er eller hmt är en grupp histonmodifierande enzym er som katalyserar överförandet av metyl grupper från den prostetiska gruppen s adenosylmetionin till sidokedjorna på lysin och arginin rester i histon proteiner beroende på metyleringsmönstret kan dessa modifikationer leda till antingen ökad eller minskad transkription stakt av de närliggande gen erna referenser kategori histonmodifierande enzymer kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Histonmetyltransferas
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Diacetyl
... kemibox vardagligt namn bild diacetyl structure svg bildtext strukturformel bildbredd bild diacetyl d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn butandion övriga namn dimetyldiketon kemisk formel ch co utseende gulgrön vätska cas nummer smiles cc o c o c molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller vid c huvudfara nfpa diacetyl butandion eller dimetyldiketon är en vicinal keton med formeln ch co förekomst användning se även källor förekomst diacetyl bildas vid jäsning och förekommer naturligt i smör grädde kola öl vin i synnerhet chardonnay och vissa spritdryck er cognac och whisky användning diacetyl har en mycket tydlig smak av smörkola och är det ämne som tillsammans med acetoin ger smör dess smak syntetisk diacetyl används därför för att smaksätta vegetabiliska oljor och margarin se även acetylaceton glyoxal källor kategori ketoner kategori aromer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diacetyl
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
*  Oligonukleotid
... er är korta dna och rna sekvenser oftast är de baser långa eller kortare oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära dna eller rna sekvenser oligonukleotider används i southern blot dna microarray pcr som primer med mera kategori genetik kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligonukleotid
*  Schurs sats
'Schurs sats' är en sats inom linjär algebra. Enligt satsen kan alla 'n' 'n'-matriser, i någon bas, representeras av en uppåt triangulär matris. Låt A:V \rightarrow V vara en linjär avbildning och V vara ett komplext vektorrum. Då finns det en ortonormerad bas för 'V' så att 'A' i denna bas representeras av en uppåt triangulär matris, det vill säga alla 'n' 'n'-matriser kan skrivas på formen : A = U T U {-1}\, där 'U' är en unitär matris inversen av 'U' är lika med det hermiteska konjugatet för 'U' och 'T' är en uppåt triangulär matris med egenvärden a till 'A' på diagonalen. Låt V vara ett vektorrum och A: V \rightarrow V vara en linjär avbildning. Satsen är sann om \dim V = 1 då en 1 1-matris är uppåt triangulär. Antag att satsen är sann då \dim V = n - 1. Låt \bar{u} 1 vara en normerad egenvektor till 'A' som hör till egenvärdet \lambda 1, dvs : A\bar{u} 1 = \lambda 1 \bar{u} 1,\ \begin{Vmatrix}\bar{u} 1\end{Vmatrix} = 1. Alla element till höger om \lambda 1 på första raden är ointressanta. Då \dim W = n -...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schurs_sats
*  Arga Lappen #&!¤!
Läsarnas favoriter. Om sidan. Inlagd i april 2011. Oaauauou ouauou ououaaauououoa. Argpoäng: 219 313 röster. Cred: Swegizmo Hittad: I ett trapphus Inlagd av Arga Lappen kl 08:27 Publicerat under Trapphuslappar Lappen har kommentarer. En gång tog jag din lök två gånger. Cred: Annica Hittad: På en kolonilott i Uppsala Inlagd av Arga Lappen kl 08:53 Publicerat under Gårdslappar Lappen har kommentarer. Använd askkoppen om parkeringen är full. Argpoäng: 531 609 röster. Cred: Sanna Hittad: Örebro golfhall Inlagd av Arga Lappen kl 10:16 Publicerat under Gårdslappar Lappen har kommentarer. Argpoäng: 318 382 röster. Cred: Kisa Hittad: På en kyl och frys av märket Elektro-Helios Inlagd av Arga Lappen kl 10:10 Publicerat under Studentkorridorslappar Lappen har kommentarer. Argpoäng: 71 141 röster. Inlagd av Arga Lappen kl 11:52 Publicerat under Gårdslappar Lappen har kommentarer. Cred: Anonym Hittad: I postlådan hos festarrangören, Berghem Umeå Inlagd av Arga Lappen kl 13:26 Publicerat under Postlådelappar Lappen har ko...
http://argalappen.se/2011/4/
*  Arga leken
... miniatyr|Illustrationen beskriver stirrmomentet i Arga leken miniatyr|Två män som leker Arga leken 'Arga leken' är en lek för två deltagare. Den förekommer i flera varianter. En vanlig variant på leken går ut på att deltagarna helt sonika ska stirra varandra i ögonen så länge som möjligt utan att skratt a eller fnissa. I extrema fall räknas även dragande på munnen, men alla former av sura grimaser är tillåtna. Vinner gör den som först får motståndaren att skratta eller fnissa. Under lekens gång är dock ingen fysisk kontakt med motståndaren tillåten. Det är heller inte tillåtet att prata, göra läten eller använda annat än ansiktsuttryck för att påverka motståndaren. En annan variant går ut på att alla deltagare ska göra en grimas med ansiktet så de ser arga ut. Sedan ska de bibehålla denna grimas och inte börja skratta eller på annat sätt ändra ansiktsuttryck. Vinnaren är den som sist byter ansiktsuttryck. 'Blinkleken' är en variant på 'Arga leken' där man förutom att man inte får skratta, heller inte får...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arga_leken
*  ATC-kod D02: Hudskyddande och uppmjukande medel
atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel atc kod d hudskyddande och uppmjukande medel d a hudskyddande och uppmjukande medel d aa silikonpreparat inga undergrupper d ab zinkoxidpreparat inga undergrupper d ac paraffin och fettpreparat inga undergrupper d ad flytande plaster inga undergrupper d ae karbamidpreparat d ae karbamid d ae karbamid kombinationer d af salicylsyrapreparat inga undergrupper d ax övriga hudskyddande och uppmjukande medel inga undergrupper d b medel som skyddar mot uv strålning d ba medel som skyddar mot uv strålning utvärtes d ba aminobensoesyra derivat d ba oktinoxat d bb medel som skyddar mot uv strålning för systemiskt bruk d bb betakaroten d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D02:_Hudskyddande_och_uppmjukande_medel
*  Tyendeloven
... var en dansk lag som klubbades igenom och reglerade framför allt tjänsteflickornas arbetsförhållanden lagen gav arbetsgivaren rätten att kräva att de fanns till hands dag och natt förutom en ledig söndag seftermiddag varannan vecka arbetsgivaren fick även rätten att straffa tjänsteflickan och begränsa hennes fritid däremot gav lagen tjänsteflickan rätt till visst skydd vid sjukdom rasade en debatt om arbetsförhållandena som många ansåg vara dåliga bildades københavns tjenestepigeforening som leddes av marie christensen med målet att avskaffa lagen vilket blev verklighet då den avskaffades och ersattes av den så kallade medhjælperloven kroppslig bestraffning fick användas mot flickorna upp till de var år mot pojkar till årsåldern http www foa dk forbund om foa foas historie tyendeloven källor fotnoter externa länkar kategori i danmark kategori danska historiska lagtexter kategori politikåret kategori hushållsarbetare kategori juridikåret...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyendeloven
*  SH3-domän
sh domän sh domän sh domänen eller src homology domain efter det ursprungliga proteinet där domänen upptäcktes är en domän som sh domänbindande proteiner kan binda in till domänen utgörs av en konsensussekvens som innehåller mycket av aminosyran prolin sh domänen uttrycks bland annat på proteiner involverade i signaltransduktion svägar av olika slag se även sh domän pleckstrinhomologidomän ph fosfotyrosinbindande domän ptb kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SH3-domän
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Aktivt centrum
... 'Aktivt centrum', 'aktiv yta' eller 'aktivt säte' är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktor er binder också till det aktiva centret. Det aktiva centret utgörs generellt sett av en ficka med aminosyror som deltar i igenkänningen av substraten. Det aktiva centret är oftast upp en mycket liten del av enzymets totala volym. Resten av enzymet behövs för att skapa de tredimensionella förutsättningarna för det aktiva centret. Förutom de atomer som krävs för att skapa det aktiva centret får inte för många onödiga atomer finnas i närheten, eftersom det kan medföra steriskt hinder. Resten av enzymet kan i många fall även för reglera dess aktivitet, binda till andra enzym eller transportera substrat till det aktiva centret. right|thumb|450px|Illustration av modellen om inducerad passform. Interaktionen mellan enzymet och dess substrat består av många svaga kemiska bindningar, vilket gör enzymet mycket hög noggrannhet speci...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivt_centrum
*  Sardonyx
... colspan align center sardonyx colspan image agate banded pix jpg px colspan fakta kategori mineral grupp kvarts kemi kiseldioxid sio färg olika strimmig streckfärg vit kristallsystem trigonala kristallsystemet trigonala brott ojämnt mohs ljusbrytning dubbelbrytning spaltning ingen densitet dispersion ingen sardonyx är en variant av mineral et kalcedon den är brun och vit i band vilket gör den ypperligt bra att använda till gravyr er namnet kommer från onyx som är svart och vit agat och sard som indikerar färgen andra varianter av kalcedon bildgalleri referenser externa länkar andra varianter av kalcedon sardonyx är bara en av flera ädelstensvarianter av kalcedon andra varianter är onyx vitt på svart och karneol karneolonyx rött på vitt den mest kända ädelstensvarianten av kalcedon är den mångformiga och mångfärgiga agat ibland kallas även de olika onyxvarianterna något oegentligt för agat bildgalleri augstus kameo jpg cameo shapur valerianus bab cdm paris jpg kameja iz slavkovice jpg coupe des ptolémées ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sardonyx
*  Bättre och bättre dag för dag
... är en svensk revy kuplett baserad på en engelsk sång med den likartade titeln i m getting better every day av mark strong den svenska texten skrevs av anita halldén signaturen s s wilson och karl ewert kupletten lanserades av revykungen ernst rolf i dennes revy fra karl johan til lykkeland på casino i oslo året därpå hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy lyckolandet på oscarsteatern i stockholm i mars sjöng rolf också in melodin på skiva på märket odeon titeln och refrängen anspelar på den franske psykolog en émile coué s metod att genom självsuggestion uttryckt genom frasen tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre uppnå önskade psykoterapeutiska effekter referenser tryckta källor fotnoter kategori sånger kategori svenska sånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bättre_och_bättre_dag_för_dag
*  .. när livet skaver och gör ont .. Post navigation .. Meta
Den finns alltid där, som ett gruskorn i skon som man aldrig lyckas fÃ¥ bort. Samtidigt som det inte ser ut att finnas vare sig krav eller kriterier när man ser till de som valts, de det händer för. Just nu är det svÃ¥rt att veta. Jag är nÃ¥gonstans i grunden rädd för att mannen som skulle komma att bli pappa till mina barn egentligen inte vill ha barn, Ã¥tminstone inte med mig. Jag vill inte utsätta ett barn för känslan av att vara oönskad – jag vet redan hur den känns. Planeringspaniken och den stress det för med sig vill jag helst inte ens tänka pÃ¥ men nog finns den där. Det gÃ¥r inte att fÃ¥ med under utbildningen, för det skulle sätta ekonomisk stress i ett ännu större perspektiv än det redan är och svÃ¥righeten att kombinera en familjeuppstart med en karriär har jag skrivit om tidigare, sÃ¥ hur det stressar är knappast svÃ¥rt att se. Den enda delen som vore “lätt” att arbeta med och ta sig förbi, även om den inte heller känns lätt, skulle väl vara förlossningspaniken. Dä...
http://newyn.se/2010/07/nar-livet-skaver-och-gor-ont/
*  Ammoniak – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Ammoniak , är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH 3. 1 Egenskaper 2 Framställning 3 Ammoniak i kroppen 4 Användningsområden för ammoniak 5 Ammoniakutsläpp 6 Trivialnamn. Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid , NH 4 + + OH -. Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak. Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känd sedan förhistorien. Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel , samt som biprodukt från koks - och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod , kalkkvävemetoden samt Haber-Boschmetoden , varav den sistnämnda blev den som kom att dominera ammoniakframställningen. Tillverkning enligt Haber-Bosc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
*  Konformation
... en konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet en konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer inom kemi och materialfysik avses ofta en polymer kedjas form eftersom denna hela tiden rör sig eftersom protein er är polymerer används begreppet även om dessa i allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen när en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna t ex ändrat ph eller temperatur så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt se även konstitution konfiguration polymer proteinstruktur kategori kemiska egenskaper kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Handla Digitalt - Omdömen, statistik och information
Detta är baserat på omdömen givna det senaste året. Omdömen för Handla Digitalt kan avse både webbutiken och fysisk butik. 3 mån till 1 år sedan. Förutom omdömen givna här på Prisjakt, samlar även denna butik in omdömen i samband med beställningar i deras webbutik. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. bra support, stort sortiment. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 1 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning. 3 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Best llning Leverans. 3 mån sedan Omd me l mnat i webbutiken. Framförallt med kontakten som jag har haft med företaget och hur man har hanterat de situationer som har uppstått. Jag kan därför varmt rekommendera företaget och kommer själv att fortsätta att handla där. Kan inte vara bättre, bra kvalité på varan, utmärkt service, blixtsnabb återkoppling. har handlat...
http://prisjakt.nu/butiksinfo.php?f=3836&show=all
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Rödsprit
... numera oftast kallad t röd är procentig denaturerad etanol eller en blandning med andra tyngre alkoholer som t ex propanol kemetyls t röd består av etanol propan ol butanol och aceton produkten räknas som en teknisk sprit och används bl a till rengöring som lösningsmedel eller frostskydd rödsprit kan också användas som bränsle t ex i spritkök förtäring motverkas genom att den denaturerats gjorts onaturlig genom tillsats av flera ämnen vilket tidigare angavs som dubbeldenaturerad denatureringsämnen är metyletylketon aceton etylacetat och bitrex för att förhindra förtäring etanolen är bara tekniskt ren och kan därför innehålla metanol denatureringsämnena har en otrevlig smak men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation etylacetat har en kokpunkt som ligger mycket nära etanolens och är därför också svår att separera rödsprit uppfanns av gösta ekström och har fått sitt namn av att den färgas röd för att förhindra förväxling med andra väts...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rödsprit
*  Metylisobutylketon
... kemibox vardagligt namn bild mibk png bildtext strukturformel bildbredd bild methyl pentanone d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn metyl pentanon övriga namn isobutylmetylketon mibk kemisk formel c h o utseende färglös flyktig vätska cas nummer smiles cc c cc o c molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa metylisobutylketon mibk eller metyl pentanon är en keton med kemisk formel c h o framställning användning risker källor se även framställning metylisobutylketon framställs av aceton i en trestegsprocess först genomgår aceton en aldolreaktion och bildar diacetonalkohol c h oh o som kan dehydratiseras till mesityloxid c h o mesityloxiden hydrogeneras sedan till mibk px synthesis of mibk from acetone användning metylisobutylketon används som lösningsmedel för nitrocellulosa och lack till skillnad från aceton och metyletylketon mek har mibk endast begränsad löslighet i vatten något som gör den lämplig för olika extraktion s processer det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylisobutylketon
*  T-Röd
t röd t röd omdirigering rödsprit thumb t röd flaska t röd är ett varumärke tillhörande kemetyl t röd är procentig denaturerad etanol teknisk sprit avsedd till bland annat fläckborttagning och spritkök den är svagt rödfärgad rosa och säljs i polyetenflaska förutom etanol ingår metyletylketon aceton etylacetat och bitrex alla ämnena har en otrevlig smak men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation och etylacetat har en kokpunkt som ligger väldigt nära etanols och är därför också svår att separera det har konstaterats att t röd används som berusning smedel i liten utsträckning främst av personer som utsatt kroppen för det under en längre period för att uppnå en viss immunitet mot denatureringsmedlet t röd är en brandfarlig vara av klass densitet g cm flampunkt astm d ºc kokpunkt c smält fryspunkt c akut toxicitet ld timmar peroral kanin mg kg källor kategori bränslen kategori lösningsmedel kategori varumärken...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-Röd
*  Butanon
{{Kemibox Vardagligt namn = Butanon Bild = Butanone-skeletal-structure.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Butanone-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Butanon Övriga namn = Metyletylketon, MEK, etylmetylketon, metylpropanon, metylaceton, meetco Kemisk formel = C 4. O |Utseende = Färglös vätska |CAS-nummer = 78-93-3 SMILES = CCC =O C Molmassa = 72,11 Densitet = 0,8050 Löslighet = 275 Smältpunkt = -86 Smältextra = |Kokpunkt = 79,6 Huvudfara = |NFPA704 =. Denna färglösa flytande keton har en skarp, söt doft som påminner om smörkola och aceton. Ämnet produceras industriellt i stor skala, och förekommer även i små mängder i naturen. Butanon tillverkas genom dehydrogenering av 2-butanol med hjälp av en katalysator gjord av koppar, zink eller brons : : \rm CH 3CH OH CH 2CH 3 \rightarrow CH 3C O CH 2CH 3 + H 2. På det här sättet produceras ungefär 700 miljoner kg årligen. Andra sätt som har undersökts men ej genomförts inkluderar Wacker-oxidation av 2-buten och oxidation av isobut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Butanon
*  Johan Kjeldahl
... johan gustav christoffer thorsager kjeldahl född augusti död juli var en dansk kemist biografi kjeldahl blev föreståndare för carlsberglaboratoriets kemiska avdelning och utnämndes till professor kjeldahls arbeten över diastas och invertas var av grundläggande betydelse för enzym forskingen mest känd blev han för sin metod att bestämma kväve i organiska föreningar denna kjeldahls metod gick ut på att de organiska föreningens kväve genom upphettning med koncentrerad svavelsyra vid närvaro av kvicksilver eller kopparsalt som katalysator överförs i ammoniumsulfat ur detta frigörs sedan ammoniak genom destillation med natronlut och bestäms genom titrering källor kategori danska kemister kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Kjeldahl
*  .. Tagg: sjuk .. Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. .. Jamendetvardåfan .. Int
Tagg: sjuk Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jag har tagit den där jävla svinspruta n. Nu är jag sjuk. Riktigt sjuk. Jag är uppenbarligen en av ”en del” :. En del vaccinerade insjuknar i en mild svininfluensa. Jag blir sÃ¥ sur…. Postat. 2009 12 20. Kategorier Dagbok Etiketter sjuk, svininfluensa. 4 kommentarer till Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jamendetvardåfan Barnen har varit sjuka i omgÃ¥ngar. Man kan verkligen undra varför man inte kan synka sÃ¥na saker. Eftersom jag haft en del att göra mycket sjuor i huvudet och annat sÃ¥ har HS fÃ¥tt tagit mycket av VAB medan jag Ã¥kt fram och tillbaka och jobbat. SÃ¥ nu har jag en rätt lugn vecka, tvÃ¥ kurser blev förflyttade och inga möten inbokade. DÃ¥ blir jag sjuk. Samma symptom: ont i huvudet, lagom irriterande feber ska man ha feber sÃ¥ ska man ha rejäl feber och eftersom jag är rätt okänslig för dylik sÃ¥ krävs det 39,8 och uppÃ¥t för att sänka mig och hals/snuva. Ingen jävla svininfluensa heller utan än...
http://deepedition.com/tag/sjuk/
*  Kvävegiva
... är beteckningen på mängden kväve som tillförs växande gröda kvävet kan antingen komma från djurgödsel eller mineralgödsel storleken på kvävegivan påverkar skördens storlek men kvävetillförseln innebär också en kostnad så det finns normalt en optimal kvävegiva ur ett ekonomiskt perspektiv vete brukar tillföras kg kväve per år och hektar källor kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävegiva
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Platinasvart
... är en i regel oren finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator det användes förr för att antända stadsgas som bland annat består av väte och kolmonoxid en blandning av vätgas och syrgas exploderar i närvaro av platinasvart det framställs genom utfällning ur en lösning av något platinasalt med hjälp av ett reduktionsmedel som exempelvis aluminium hydrazinhydrat eller natriumformiat kategori katalysatorer kategori platina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvart
*  07-08 catalyst upper and lower - Page 2
catalyst upper and lower page register help...
http://psychobike.com/forums/garage-sale/111555-07-08-catalyst-upper-lower-2.html
*  Transaminaser
... är enzym er i blodet som analyseras för att detektera en lever skada transaminaserna benämns oftast asat aspartataminotransferas och alat alaninaminotransferas i lablistan kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transaminaser
*  Glykokoll
... omdirigering glycin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykokoll
*  Tyst mutation
... är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet en mutation innebär att en nukleotid byts ut mot en annan detta leder ibland till att en annan aminosyra kodas än vad som var tänkt eftersom den trippel av nukleotider som skulle koda aminosyran blir annorlunda men eftersom den mänskliga genetiska koden är degenererad så kan flera trippleter koda samma aminosyra som exempel på detta kan nämnas aminosyran glutaminsyra som både kodas av sekvensen gaa och gag om gaa ska translateras till glutaminsyra men sista a et ändras till ett g så kommer ändå glutaminsyra att infogas i protein et kategori genetik de mutation folgen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyst_mutation
*  Stoppkodon
Ett 'stoppkodon' är ett kodon, det vill säga tre på varandra följande nukleotid er i en mRNA-molekyl, som talar om för ribosom en att translation en skall avbrytas. De flesta kodon i mRNA motsvarar tillägget av en aminosyra till en växande polypeptidkedja i ribosomerna. Stoppkodon kodar dock inte för någon aminosyra, utan bara för terminering av translationen. De får alltså ribosomen att stanna upp, och släppa iväg den färdiga kedjan. Med ett fåtal undantag utgörs stoppkodonen av kombinationerna UAA, UAG och UGA TAA, TAG och TGA i DNA-kod. Detta medför att proteiner vid translationen blir avkortade, och ofta förlorar proteinet då sin funktion. Stoppkodon kallas till följd av detta ibland för nonsenskodon. Olika stoppkodon har fått olika namn, för att visa att de korresponderar med specifika typer av mutationer, vilka beter sig på liknande sätt. Mutanter av dessa slag isolerades först bland virus som angriper den mänskliga tarmbakterien Escherichia coli. De kallas så för att Richard Epstein och Charles Steinbe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoppkodon
*  Icke-kodande DNA
icke kodande dna icke kodande dna inom genetik en är icke kodande dna områden på en organisms dna sekvens som inte kodar för protein genererande mrna transkript icke kodande dna utgör ett brett område av dna kod som antingen påverkar dna kedjans struktur eller uttrycket av olika gen er genom att producera reglerande rna transkript ribosom alt dna och trna kod hör även de till icke kodande dna mycket av de icke kodande dna sekvensernas funktion är dock ännu inte klarlagd men teorin är att dessa områden ger evolution ära fördelar genom att gynna mutation sfrekvensen av användbara gener samt bidra till mer komplex genreglering typer av icke kodande dna icke kodande funktionellt dna rrna trna mikrorna cis och transregulatoriska element intron er pseudogener högrepeterande sekvenser telomer er referenser kategori genetik kategori icke kodande dna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Icke-kodande_DNA
*  Kristallografi
'Kristallografi' är en experimentell vetenskap som studerar atom strukturer i solid a material. Ordet härstammar från grekiska ordet 'crystallon' = kall droppe / frusen droppe med den förlängda betydelsen till alla solida material, med någon form av transparens och 'graphein' = skriva. Före utvecklingen av röntgenkristallografi, baserades studierna av kristaller på kristallernas geometri. Detta inbegrep att uppmäta vinklarna på kristallernas olika ytor relativt till teoretiska referensvinklar och etablera en symmetri på dessa kristaller. Den tredimensionella formen på varje kristall kan markeras på en stereografisk projektion exempelvis Lamberts azimutalprojektion. Den kristallografiska vinkeln markeras och varje punkt får en etikett utifrån sitt Millerindex. Den slutliga markören tillåter att en symmetri etableras på kristallen. Kristallografiska metodet beror numera på analyser av de diffraktion smönster som framkommer från ett prov som är målet för strålning av något slag. För vissa ändamål används elektro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallografi
*  Colobothea crassa
... är en skalbaggs art som beskrevs av bates colobothea crassa ingår i släkte t colobothea och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor bates henry walter x contributions to an insect fauna of the amazons valley coleoptera longicornes the annals and magazine of natural history london titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori colobothea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Colobothea_crassa
*  Phlyctenosis crassa
... är en skalbaggs art som först beskrevs av leon fairmaire phlyctenosis crassa ingår i släkte t phlyctenosis och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori phlyctenosis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phlyctenosis_crassa

Ornitin: Ornitin är en aminosyra som spelar en roll i ureacykeln. Den ackumuleras onormalt i kroppen vid brist på ornitintranskarbamylas.CitrullinProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ligas: Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större. Används framförallt som ett gentekniskt verktyg där det fogar ihop DNA-fragment.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Acetylperoxid: Acetylperoxid (även Acetoson), C4H6O4, är en organisk peroxid. Det är ett vitt bladkristalliniskt pulver som användes som desinfektionsmedel, på grund av att det lätt sönderdelas under syreutvecklling.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.CyklohexanonAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Glutamin: Glutamin (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen hydrofila, polära aminosyror.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Orotsyra: Orotsyra, eller pyrimidinkarboxylsyra, är en heterocyklisk förening, som förekommer som mellanprodukt i organismernas syntes av pyrimidin-nukleotider. Historiskt troddes den vara en del av vitamin B-komplexet, som B13, men benämns idag som ett B-vitaminliknande ämne.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.EtylgruppHistidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.AmmoniakEclipsedPeptidMetyletylketonperoxid: Metyletylketonperoxid (MEC) är den vanligaste typen av härdare som används inom plastindustrin, framför allt i fråga om härdplaster, så som fiberarmerad polyester, PVC och epoxi. De fibrer som används är i synnerhet glas-, kol-, och aramidfiber (även känd som kevlar).Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.KatalysSojabönssläktet: Sojabönssläktet (Glycine) ett släkte i familjen ärtväxter med 10 arter från gamla världens tropiska och subtropiska områden. Arten sojaböna (G.Punktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.Antidiuretiskt hormon: Antidiuretiskt hormon, ADH eller arginin vasopressin, AVP är ett peptidhormon och neuropeptid som ingår i kroppens långsiktiga reglering av främst osmoreglering samt blodplasmans koncentration av natrium, samt som en följd av detta blodvolymen. Walter F.Stoppkodon: Ett stoppkodon är ett kodon, det vill säga tre på varandra följande nukleotider i en mRNA-molekyl, som talar om för ribosomen att translationen skall avbrytas. Proteiner är uppbyggda av polypeptider, vilka är unika sekvenser av olika aminosyror.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Repressor (genetik): Repressorer är en form av trans-agerande faktor, det vill säga protein som binder till silencerregioner på DNAt. Detta hämmar transkriptionen av närliggande gener genom flera mekanismer:Crassa: Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bruand 1850. Crassa ingår i familjen plattmalar.Mykoplasma: Mykoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form. De är de minsta fritt levande organismer som identifierats, med en diameter på cirka 300 nm.