Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.VenolerNäthinneartärKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.KindKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Juxtaglomerulär apparat: Ett cellkomplex bestående av juxtaglomerulära celler, extraglomerulära mesangiets celler, distala njurtubulis macula densa, och granulära, peripolära epitelceller. Juxtaglomerulära celler är modifierade celler i glatt muskulatur i väggarna till afferenta glomerulära arterioler. Extraglomerulära mesangieceller finns i vinkeln mellan de afferenta och efferenta glomerulusarteriolerna. Granulära, peripolära epitelceller förekommer i vinkelvecket i njurkorpuskelns parietala-viskerala vinkel.Videomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Vasomotoriska systemetKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Råttor, Sprague-DawleyKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.NitroargininHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.NitroprussidMesoporfyriner: Porfyriner med fyra metyl-, två etyl- och två propionsyrakedjor kopplade till pyrrolringarna.NG-nitroargininmetylesterRegionalt blodflödeNjurcirkulationKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Miniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.EnzymhämmareMesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.NäthinnekärlKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Råttor, inavlade WKYRåttor, inavlade SHRNoradrenalinSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Råttor, WistarBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.NäthinnevenCykliska kväveoxiderCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.ProstaglandinerGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Korrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.PimozidGenomspolning

*  Arteriol
... är de minsta av artär ens förgreningar och kärlsektionen med det högsta motståndet kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer nerv ändsluten frisätter noradrenalin vid sympaticus påslag minskar arteriolens diameter och trycket ökar justeringen av arteriolernas diameter har två funktioner att fördela blodflödet och att reglera blodtrycket blodet förs vidare in i kapillär systemet via de prekapillära sfinktrarna kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arteriol
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Venol
... er är de kärl som leder blodet från kapillärerna till ven erna både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar som tillåter syre koldioxid näringsämnen och avfallsämnen passera och sedan låta blodet föra bort dessa de är mycket tunna och är belägna i kroppens alla vävnader för att kunna tillförse dessa med de livsnödvändiga ämnena kapillärer innehåller syrerikt blod venoler har det syrefattiga efter att blodet i kapillärerna har lämnat sina nyttigheter dvs syre och näringsämnen till cellen får blodet cellens avfallsämnen och koldioxid nu befinner sig blodet i venolsystemet från venolerna transporteras blodet till venerna som snabbt för blodet till hjärtat se även arteriol kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi da venole...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Venol
*  Ansiktskirurgi, Ögonlocksplastik i Skåne
Att tänka på när det gäller plastikkirurgi. Vi ger dig ett piggt och föryngrat utseende med ett enda ingrepp, noggrant utvalt för att passa just dig. Det finns flera olika metoder när det handlar om ögat. Vi är noga med att välja ut den som passar just dig. Ögat sjunker då ner och pressar fram ”stötdämparfettet” runt ögat, vilket i sin tur gör att ögonlocken, särskilt det undre, buktar ut. Innan du gör en ögonlocksoperation är det viktigt att ta reda på exakt vad som ska åtgärdas. Orsakas hudöverskottet på övre ögonlocket av att ögonbrynen kasat ner och då tryckt ner hud ovanifrån. Däremot sparas det mesta av den underliggande muskeln för att konturen ska bli så ungdomlig som möjligt. Om den yttre delen av ögonbrynet har kasat ner och därför orsakar hudveck vid sidan av ögat, bör man komplettera med ett pannlyft. Om ögonbrynet bara hänger lite grann kan det räcka med att vi gör ett tinningslyft som lyfter upp en stor del av överskottet på själva ögonlocket. Om du inte vill korrigera ögonbrynet tvingas vi avlä...
http://alberiuskliniken.se/plastikkirurgi-main/ansiktskirurgi/ogonlocksplastik/
*  Visdomständer som ger problem - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Symtom Om man har en visdomstand som ställer till med problem kan man till exempel få ont få svårt att gapa få feber bli svullen i kinden eller tandköttet. Vad händer i kroppen Visdomständer som inte får plats har ofta en lutande ställning inne i käkbenet. Därför är det svårt att hålla dem rena, och man kan få en ansamling av bakterier i tänderna som leder till att det bildas hål. Under tonåren kan tandläkaren med hjälp av röntgen ibland förutsäga om visdomstanden kan leda till problem. Om man är cirka 25 år eller yngre och har en visdomstand som inte kommit fram, kan det i många fall vara bra att ta bort den för att förebygga kommande problem. För visdomständer kan det ofta ta lång tid att bryta fram, och då kan man ibland få en mer långvarig inflammation i tandköttet. Kinden svullnar och det kan bli svårt att gapa En akut inflammation i tandkött...
http://1177.se/Norrbotten/Tema/Tander/Sjukdomar-och-besvar/Visdomstander-som-ger-problem/
*  Mortiis
... thumb mortiis mortiis egentligen håvard ellefsen född juli är en norsk black metal ambient industrial rock musiker biografi medlemmar diskografi era era era andra projekt vond cintecele diavolui fata morgana noter externa länkar biografi han var tidigare basist i emperor men har sedan haft en framgångsrik karriär som soloartist hans kännetecken blev snabbt att han på skivomslag och på konserter hade på sig en mask vilket brukar jämföras med ett troll med tillhörande lösöron masken lades på hyllan efter att skivan some kind of heroin släppts mortiis har inte angett någon annan orsak än att han visste att det var dags medlemmar mortiis sång synth och programmering levi gawron gitarr leo troy trummor asmund sveinunggard gitarr sarah jezebel deva sång fredrik bergström percussion diskografi era the song of a long forgotten ghost demo født til å herske ånden som gjorde opprør keiser av en dimensjon ukjent blood and thunder crypt of the wizard the stargate secrets of my kingdom era the smell of rain the smell ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortiis
*  u2.se -- Pop
The Edge har dock sagt att U2 faktiskt kasserade vissa arrangemang, just för att de kände att de var för nära den genren och inte ville uppslukas av den. Albumets titel sågs av en del som ironisk, men många tolkade den som ett försök från U2 att bli mer lättsamma. Han påstår att U2 försökte göra en renodlad popskiva, men att de helt enkelt inte fick till det. Adam anser att U2 alltid skriver en eller två sånger till varje skiva som egentligen är det gamla U2 draget ett steg längre: "Discothèque har allt som U2 alltid har haft, men den har något mer - den har en sorts rolig slit-och-släng-prägel. Och den har vitalitet, något som alltid har attraherat oss." Trots förändringen i soundet var albumet i stort inte alls discoorienterat. Den är ett vilddjur." Tar man sig tid att lyssna till eller läsa låttexterna från Pop får man en helt annan bild av albumet än den som det första intrycket ger. Som en musikjournalist konstaterat är all den smaklösa kitschen bara en rökridå för ett band som helt enkelt inte kan släpp...
http://u2.se/release.php?r=13
*  Knäböj
miniatyr|Illustration hur en knäböjsövning kan se ut. 'Knäböj' är en flerledsövning, och styrketräning sövning för primärt den nedre delen av kroppen och ingår även som ett moment i styrkelyft. Fokus för övningen ligger på quadriceps, gluteus maximus och hamstrings, men även vad erna och korsrygg en aktiveras. Rörelsen går till så att man från en upprätt position med en skivstång på axlarna, sätter sig ned på huk varefter man åter reser på sig. Korrekt teknik är viktig, det finns annars risk för allvarliga skador. Ryggen måste hållas rak för att inte överbelasta korsryggen. Knäet ska peka mot fotens riktning genom lyftet. Bälte kan användas för att ge stöd. Man kan även utföra front squats, där skivstången istället vilar på nyckelben, och axel-musklerna. Det finns variationer i knäböj vad gäller placeringen av skivstången. I en high-bar lägger man skivstången på trapezius, och har en upprätt överkropp genom övningen. I en low-bar lägger man istället skivstången på "rear deltoids", och blir därmed mycket mer f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knäböj
*  ROST OCH ROSOR: juli 2009
torsdag 30 juli 2009. Katta. torsdag, juli 30, 2009. De känns ju så lätta och rätt då, jag klär mej ju inte gärna i de färgerna men hemma som accentfärger måste jag bara ha dem för att få den rätta sommarkänslan inomhus. Som den här lite kitshiga brödkorgen som får mej att tänka på tavernorna i Grekland där brödet ofta ställs fram i små plastkorgar, så somrigt och sött. Katta. måndag 27 juli 2009. Var vid Hötorget i lördax på eftermiddagen då är det omöjligt att inte köpa med sig lite blommor, då försäljarna gärna vill bli av med allt innan söndagen. Katta. lördag 25 juli 2009. Ha en bra lördag allihopa. Katta. lördag, juli 25, 2009. Katta. torsdag 23 juli 2009. Nog för att rött är en fin färg men inte på en sån redan fin skänk : Fick faktiskt lust att måla honom i röd färg och sätta på honom horn.Ja, just det. Katta. torsdag, juli 23, 2009. Katta. måndag 20 juli 2009. Himla praktiskt att förvara saker i och på så jag provmöblerade med dem här och det blev mycket mer öppet framför sängen med. Lyktor är nåt so...
http://rostigarosor.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
*  Adam Scott (skådespelare)
plats = 'Adam Scott', född den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, är en amerikansk skådespelare. Scott föddes den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, som son till Anne född Quartara och Douglas Scott. Scott har sagt att hans bror David "ser ut som mig, men är mer cerebral och har ärvt våra föräldrars intellekt", som båda är pensionerade lärare. En av hans tidigaste roller var i ' Hellraiser 4: Bloodline '. År 2007 hade han en cameo som sjuksköterska i ' På smällen ', och spelade Will Ferrell s biologiska bror Derek i ' Step Brothers ' 2008. Scott hade en biroll i Alexandre Aja s remake ' Piranha 3D ', där han spelade en karaktär som liknar Bradford Dillman s karaktär från originalfilmen Piranha från 1978. Han har också dykt upp i filmerna ' Our Idiot Brother ' 2011 som Jeremy och ' Möhippan '. Han medverkade också som Jason Fryman i ' Friends with Kids ' 2012 tillsammans med han riktiga vänner Jennifer Westfeldt och Jon Hamm. K Simmons, som gästat återkommande i ' Party Down ', spelade Scott som Cale...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Scott_(skådespelare)
*  Linda K: Varva ner
Akta så att du inte helt plötsligt har druckit en flaska vin:D. Ris med mos, eller hur var det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/varva-ner.html
*  Linda K: realisaTJOn
... lördag, februari 20. Nä se dom här kunde jag inte låta bli att ta hem till dottern. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir de...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/realisatjon.html
*  Linda K: Sov- och sångdags
blir hon sur när du skrattar. det blir min. iof så är hon ju lite äldre, men han förstår inte att jag skrattar av all kärlek som bubblar i kroppen. sara: :D linda: ha ha, närå hon blir snarare speedad av det och fortsätter ännu mer :D. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara vik...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/sov-och-sangdags.html
*  Linda K: En fram en bak
Du får skicka ett när du har beställt;. så linda k. Fast är det inte dags att fixa adressen så det blir typ lindak.blogspot.com eller bara lindak.se kanske. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första verse...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-fram-en-bak.html
*  Linda K: En semi-copycat
fredag, februari 12. Jag gillar hon till höger bäst ;-. Sköööna du, ha en härlig fredag. Linda K sa... Att ha det gott sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjung...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-semi-copycat.html
*  Linda K: Rösta
... Jag vill inte vara partisk, men när ni går in och röstar på värsta barnrummet hos Loppi.se tycker jag att ni ska välja bidrag nummer 9. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. maj 243. april 248. mars 261. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver d...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/rosta.html
*  Linda K: GODMORGON!
Jag vill bara understryka min. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det u...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/godmorgon.html
*  Linda K: 37,9 är också feber
Som plåster på såren har jag nu bokat tid för klipp och sling och för klassisk ansiktsbehandling. Jag kan dock inte vänta så länge. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/379-ar-ocksa-feber.html
*  Linda K: Voff
... fredag, februari 12. Jag börjar redan nu säkna kommenterar om dagens tröja. Linda K sa... och det är jag rätt nöjd med, den rockar :. Till plisserat och rosett, jag dör så fint. Det är en vinnartröja, jag har aldrig varit säkrare. Linda K sa... Har du fått någon med matanknytning än. Linda K sa... tomas;: jag väntar på en från dig :. Linda K sa... tomas: :* att ah det gott: :*. Du är alltid så stylish, sörjar att jag skulle bli utklädd i samma stuff som du... Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/voff.html
*  Linda K: Forskaren rekommenderar
Dom har utsatts för strålning och förvandlats till monster. är det den boken, där alla flyttat ned i tunnelbanana för att överleva?. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por m...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/forskaren-rekommenderar.html
*  Linda K: Skit också igen
Jag trodde det skulle komma en present från mig själv i postlådan idag. Innan den 3 februari, är inte det idag det. Den andra februari är det va. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por mo...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa-igen.html
*  Linda K: Klart man hänger med...
... Klart man hänger med... Jag är evil.... Linda K sa... Vad väljer du Linda. Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 199. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etu...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/klart-man-hanger-med.html
*  Hjälm 90
hjälm hjälm miniatyr hjälm m hjälm används av svenska försvarsmakten som ersättare till den äldre stålhjälmen hjälm m hjälm är tillverkad i para aramid en typ av kevlar som ger ett gott ballistiskt skydd och som tål slag bra den är utformad som en skyddshjälm och väger kg insidan av hjälmen hade ursprungligen en konstruktion av plast på vilken skinnkuddar fyllda med bomull och skumplast anbringats men har uppgraderats med en nätinredning som gör hjälmen något mer bekväm och mindre vinglig man får plats med hörselkåpor under hjälmen och man kan justera storleken på ett flertal ställen spännet på hakremmen på vissa exemplar är ett plastspänne som man kan klämma skinnet på kinden hakan i om man försöker knäppa det med en hand andra exemplar har en vanlig tryckknapp som fäster på sig själv runt en ögla vilket är att föredra hakremmen kan justeras på tre punkter hjälmen saknar fästen för belysning eller mörkerhjälpmedel se även fältuniform m kategori hjälmar kategori fältuniform...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälm_90
*  Linda K: Skit också
... tisdag, februari 2. Jag mailade maken: Och snart är det alla hjärtans... Jag håller med - kan inte tänka mig att du skulle släppa in det där i ditt vackra hus, väl?. Linda K sa... Linda K sa... katarina: om en sån kom in hos oss är jag nästan helt säker på att ett barn skulle spilla massor i den eller att jag skulle råka kräkas eller... eller ja om mullbär då ...så såg jag idag en Mullberry på en kille för första gången, de jag sett har alltid ackompanjerats av damer. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. Det där...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa.html
*  Infektion i tandköttet
Svårt att få barn. Hälsa: Hälsa - Kropp själ Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Det visade sej att jag hade infektion d r tanden sitter s efter m nga bed vningssprutor s gick det iaf inte att dra ur tanden d det gjorde S ont. Fick g d rifr n,en ny tid,och penicillin i handen. Har ont enda upp i kinden under gat...nu till min fundering....f rsvinner varet av penicillinet,m ste man inte ta bort varet f rst. sk ra upp tandk ttet innan jag fick penicillin... Nu ska jag ta penicillin i 16 dagar...har f tt en ny tid att dra tanden-den 14/11,han vill att jag ska ta penicillin d x -det r d rf r jag f r ta s l nge. Det var medningen att jag skulle b rja med med. den 4/11,men nu blev jag ju s d lig-s jag var tvungen att b rja i dag. Just nu r jag svullen har lite ont,man har inte beh vt tagit n gra alvedon i dag- nnu,har ingen feber. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara ...
http://familjeliv.se/forum/thread/37779116-infektion-i-tandkottet
*  Stiftelsen – Vart jag än går lyrics
Stiftelsen Vart jag än går lyrics. Skicka In Lyrics Kontakt. Svenskalyrics.se. Skicka In Lyrics Kontakt. Stiftelsen Vart jag än går / Stiftelsen / Ljungaverk 2012 / Stiftelsen / Stiftelsen Vart jag än går Ljungaverk 2012 / Stiftelsen. Lägg din hand mot min kind visa mig vägen kommer du ihåg den det känns så skönt att komma hem för när du ser mig blir du lycklig. om du känner dig ensam öppna dig då dela med dig av känslan jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Vart jag än går Vart du än går. Du vilar här på mitt bröst för mig är du livet men jag tar dig förgivet Förlåt jag kan vara dum När disträheten tätnar När jag hör dig. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Spela vår låt nu ta mig med storm kan vi inte dansa som förr och hela natten lång Bli nu ett med mig darling jag vet att vi kan men sen vill jag ...
http://svenskalyrics.se/stiftelsen-vart-jag-an-gar/
*  Cornelis Vreeswijk - Ballad På En Soptipp Lyrics
Lyrics Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kring Bland trasor och tombuteljer och många andra ting Det trillar en tår på kinden, jag fylls av melankoli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Den varan är såsom såpa som man häftigt försöker ta För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Bakterier och baciller lär finnas i varje vrå Medborgare, du kan ej se dem men de finns där ändå Den ena ger dig astma, den andra kolera Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra. Det finns ju så många varor, som människan inte tål Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått spru...
http://artists.letssingit.com/cornelis-vreeswijk-lyrics-ballad-pa-en-soptipp-xn5dllt
*  Linda K: Mitt fadderbarn Sabitri
Berättade om att det är vinter här och skickade med bilder. Tackade för den fina teckningen hon skickat, som är så söt att jag blir tårögd varje gång jag tittar på den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/mitt-fadderbarn-sabitri.html
*  Linda K: För 24 år sen
... Vad härligt det ändå var när man var 14 och kunde fnissa åt precis allting med bästisarna. Jag vill ha en sån där klocka. librarybeth: vad ungdomlig jag är som vill ha den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det utropstecken Jeans för små De e ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/for-24-ar-sen.html
*  Linda K: Enbit
Eller så kan det vara så...att du vill höra från en enig kör att onepiece INTE är ok. Kräng på dig ett juicyset nästa gång du vill mysa o handla samtidigt, fastän det i min värld är helt helt oförenligt. och du får nog ta det som en order. anna: ; ån: äh, jag är nog bara före min tid ;. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. Enligt plan och mer därtill För många sena kvällar *poff* Fint tack hej då vet vi Nu med armband Dagens outfit Kopp kopp Sportar sportigt Kläderna på dagarna Barnsliga grejer Lilla fröken bus Goddamitt Olof För brösten i tiden I wish Måndagslist Chefen har sett Dagens outfit Möt Dagmar Dagens outfit Okej jag hinner inte nu, vi hörs ikväll 36 kronor Vilken dag Krukor en masse Dagens detaljer Dagens outfit Så mycket kabel Matprogram för vampyrer Filosofi eft...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/09/enbit.html
*  Linda K: Darr darr
... Jag kan nästan inte använda tangentbordet för händerna är helt borta. december 99. oktober 102. augusti 111. december 120. oktober 139. augusti 115. december 179. oktober 185. augusti 191. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du fikon vad nu det betyder Ur högtalaren på låtsas Confession Eller vad tror ni. Deep thoughts på T-centralen Cool kids Här...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/darr-darr.html
*  Linda K: The joy
ja, jag ska jobba imorgon, nej, jag känner inte för det ;. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/joy.html
*  Linda K: Dagens radiosnackis
maj 1. april 92. mars 117. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/dagens-radiosnackis.html
*  Linda K: Fridens
maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en ...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/fridens.html
*  Linda K: Tårtåret som varit
... söndag, januari 2. Tårtåret som varit. Det får bli tårtåret:. Januari. Februari. Mars.  April. Maj. Juni. Juli. Augusti. Hm, dåligt med tårta i augusti men massor av äppelpaj. September. Oktober.  November. December . maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. D...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/tartaret-som-varit.html
*  Linda K: Copycat
Jag menar, det krävs en hel del övning att lära sig posa professionellt som jag. hedgehog: du vet jag har hållt på ett tag, jag kan det där. Endast och enbart för att jag inte kan göra en grodmun. att ha det gott: eller hur : silje: ha ha ha inte alls, men tack söta. Åh, den där tröjan har jag med. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi b...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/copycat.html
*  Linda K: Hur trött?
Linda K: Hur trött. Jag är så trött att jag inte ens orkar titta på ett Lost-avsnitt. liten: nä jag missade första delen och nu orkar jag bara inte. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre S...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/hur-trott.html
*  Linda K: Går det?
Linda K: Går det. Går det. Nä, det är därför man får jobba. Jag vill också vara det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns in...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/gar-det.html
*  Linda K: Det bådar gott
... Det bådar gott. Jag är också helt frälst. Det bästa jag sett på år och dar :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar ick...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/det-badar-gott.html
*  Linda K: Vi slår på stort
Och lite avis blir jag på er som får träffas :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulkl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/vi-slar-pa-stort.html
*  Paul Chambers
... paul laurence dunbar chambers född april i pittsburgh pennsylvania död januari i new york var en amerikansk kontrabas ist paul chambers växte upp i detroit när han flyttade till new york blev han jazzbasist i j j johnson s och kai winding s kvintett och sedan i miles davis band där spelade förutom miles själv även john coltrane och philly joe jones chambers blev snabbt en favorit hos sina kollegor och hans basspel var perfekt för både snabba melodier och långsammare ballad er han var också liksom slam stewart känd för att spela bas med arco i jazz på skiva kan han höras i två av jazzens mest inflytelserika skivor john coltrane s giant steps och miles davis kind of blue båda från låten mr p c på giant steps är tillägnad chambers paul chambers levde ett hedonistiskt liv med heroin och alkohol och dog vid års ålder i tuberkulos kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska jazzmusiker kategori amerikanska basister kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Chambers
*  Fillmore East - June 1971
fillmore east june fillmore east june fillmore east june är ett livealbum med frank zappa the mothers of invention som släpptes albumet överraskade många zappa fans genom att inte ha en perfekt ljudmässig produktion lp versionen har ett burkigt och aningen skramligt ljud som rimmar illa med zappas tidigare perfektionistiskt gjorda skivor å andra sidan är fillmore east också den första zappa mothers skiva som gjordes helt och hållet live skivans styrka är dess humor och energi två egenskaper som före detta the turtles medlemmarna mark volman och howard kaylan bidrog kraftigt med samt med sin unika stämsång en del fans ogillar skivan som de tycker fokuserar den mer triviala sidan av zappas humor men sett till den period då den är gjord är den väldigt representativ för zappas produktion vid den tiden humorn är densamma som på chungas revenge och motels men serverad på ett mindre anspråksfullt sätt vilket för många gör den mer aptitlig och lättillgänglig än de båda andra verken låtlista alla låtar skrivna av fran...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fillmore_East_-_June_1971
*  Hilla lilla
... klassifikation smb tsb a är en naturmytisk balladtyp som finns upptecknad i sveriges medeltida ballader i fjorton svenska er från slutet av talet och framåt fem av varianterna är försedda med melodier handling drottningen får höra att hilla lilla alternativt hilda eller hilda lilla sitter och syr men är vill i sin söm drottningen ger hilla lilla ett kraftigt slag på kinden hilla lilla förtäljer sina sorger hon flydde med den engelske kungasonen hillebrand från en annan man som försökt locka av henne hennes ära en stor samling av hennes släktingar anföll dem hillebrand hade bett hilla lillas att inte uttala hans namn men när han slagit ihjäl ett flertal av hennes släktingar ropade hon åt honom att höra upp och råkade så ändå säga namnet hillebrand sårades och dog och hilla lillas släktingar straffade henne hårt när hilla lilla har berättat färdigt så dör hon i vissa varianter syr inte hilla lilla utan sover och drottningen straffar henne för att hon är vill i sin sömn i vissa varianter straffas hon för at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilla_lilla
*  Så bister kall sveper nordanvinden
... är en sång av kristet religiös karaktär skriven av missionspastor anders g bergh aktiv medlem i iogt den publicerades först i andra upplagan av cymbalen senare gavs den ut i berättelsesånger både och i den gamla visboken från heter den ester och axel under vilken titel den finns insjungen av margareta kjellberg på skivan drinkarflickans död och andra sånger även evangelisten artur eriksson har sjungit in denna visa melodin som används är av folkligt ursprung sångens första vers lyder så bister kall sveper nordanvinden om stuguknuten den sena kväll i stugan sitter så blek om kinden en liten flicka vid spisens häll den bleka hyn och de tärda dragen de vittna tydligt om sjukdom nöd och hennes pappa har hela dagen för krogen glömt skaffa barnen bröd kategori psalmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Så_bister_kall_sveper_nordanvinden
*  Röstgenerator
... ett elektriskt hjälpmedel som kan användas för att simulera stämbandens funktion efter en laryngektomi apparaten som trycks mot hakan eller kinden alstrar en ton som den opererade kan använda för att bilda språkljud idag är det vanligare att man istället opererar in en röstventil externa länkar kategori logopediska hjälpmedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Röstgenerator
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Adrenerga receptorer
'Adrenerga receptorer' AR är en grupp protein er på cellytorna i flera kroppsvävnader, vilka adrenalin och noradrenalin binder sig till så att dessa kan verka i sina målceller. De adrenerga receptorerna brukar grovindelas i två klasser, alfa och beta, efter vilken typ av G-protein som de använder för att binda till sig katekolaminer na. Alla adrenerga receptorer verkar på den glatta muskulaturen och kardiovaskulära systemet, inklusive hjärtat. Deras huvuduppgift är att binda till sig adrenalin och noradrenalin. Dock kan också dopamin aktivera både alfa- och betaadrenerga receptorer. De är framför allt agonist er till adrenalin och noradrenalin. Noradrenalin har större affinitet för alfaadrenerga receptorer. Alfa-1-adrenerga receptorer använder GQ- och G11-proteiner som ligand, vilka när de binder till sig katekolaminer fungerar sammandragande på den glatta muskulaturen. De finns bl.a. De påverkar bl.a. De verkar både på presynaptiska och postsynaptiska membran. De postsynaptiska reglerar adrenerga agonister, ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenerga_receptorer
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Minigris
... thumb vuxen minigrisgalt ca kg thumb svenska minigrisarna minigris är ett samlingsnamn för små raser av det vanliga tamsvin et som hålls som sällskapsdjur och väger mindre än kilo som vuxen minigrisen hade en popularitetsvåg under och tidigt tal normal vikt för en vuxen minigris är kg men det förekommer både större och mindre varianter livslängden för en minigris är år minigrisar blir könsmogna vid månaders ålder bakgrund raser se även externa länkar och källor bakgrund en minigris är en av de ras er som utvecklats att användas för medicinsk forskning eller framtagen för att komma till glädje som sällskapsdjur dessa mindre gris ar brukades först inom medicinsk forskning i europa innan de blev introducerade i usa som kelgrisar på talet sedan dess har djuren använts i vetenskap liga studier världen över inklusive att undersöka möjligheten som källa till organ för organtransplantation vissa typer av minigrisar hålls numera också i europeiska länder allmänt som sällskapsdjur raser göttinger minigris münchner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minigris
*  Friedrich Wöhler
... miniatyr friedrich wöhler friedrich wöhler född juli i eschersheim idag ett distrikt i frankfurt am main död september i göttingen var en tysk kemist mest välkänd för sin syntes av urea urinämne detta var det första organiska ämne som syntetiserades från helt icke organiska utgångsämnen detta ledde till att man övergav teori n om att en särskild livskraft vitalitetsprincipen behövdes för att skapa kolförening ar wöhler var även först med att isolera många av grundämne na år avslutade wöhler sina medicin studier i heidelberg vid leopold gmelin s laboratorium som arrangerade en möjlighet för wöhler att arbeta hos jöns jacob berzelius i stockholm från till var wöhler lärare vid yrkesskolan i berlin från med titeln professor från till var han professor vid högre yrkesskolan polytechnikum i kassel efter friedrich stromeyer s död blev wöhler hans efterföljare på professuren i medicin kemi och farmaci vid universitetet i göttingen och verkade där till sin död wöhler blev känd för det han råkade framställa wöhle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wöhler
*  Friedrich Wöhler – Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök. Friedrich Wöhler, född 31 juli 1800 i Eschersheim, idag ett distrikt i Frankfurt am Main, död 23 september 1882 i Göttingen, var en tysk kemist, mest välkänd för sin syntes av urea urinämne 1828. Detta var det första organiska ämne som syntetiserades från helt icke-organiska utgångsämnen. Detta ledde till att man övergav teorin om att en särskild "livskraft" "vitalitetsprincipen" behövdes för att skapa kolföreningar. Wöhler var även först med att isolera många av grundämnena. År 1823 avslutade Wöhler sina medicinstudier i Heidelberg vid Leopold Gmelins laboratorium, som arrangerade en möjlighet för Wöhler att arbeta hos Jacob Berzelius i Stockholm. Från 1825 till 1831 var Wöhler lärare vid yrkesskolan i Berlin, från 1828 med titeln professor. Från 1831 till 1836 var han professor vid högre yrkesskolan Polytechnikum i Kassel. Efter Friedrich Stromeyers död 1835 blev Wöhler 1836 hans efterföljare på professuren i medicin, kemi och farmaci vid universitetet i Göttingen och verkade dä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wöhler
*  Dorothea von Rodde-Schlözer
... miniatyr|Dorothea von Rodde-Schlözer 'Dorothea von Rodde-Schlözer', född 18 augusti 1770 i Göttingen, död 12 juli 1825 i Avignon, var en tysk akademiker och salongsvärd. Hon var den första kvinna i Tyskland med en doktorsgrad i filosofi 1787. Hon höll också en berömd salong i Lübeck. Hon var en av de sk ' Universitätsmamsellen ', en grupp på fem kvinnliga akademiker under 1700- och 1800-talet som var döttrar till akademiker vid universitetet i Göttingen, tillsammans med Philippine Engelhard, Caroline Schelling, Therese Huber och Meta Forkel-Liebeskind. Hon var dotter till professorn August Ludwig von Schlözer vid universitetet i Göttingen. Hennes far hade lagt fram tron på könens lika intelligens för en kollega, och kommit överens med denne om att uppfostra barnen genom olika metoder för att kunna bedöma om hans teori stämde. Dorothea fick samma undervisning som gavs en pojke under denna tid med hjälp av privatlärare, och uppnådde utmärkta studieresultat. Personer av kvinnligt kön fick inte studera vid u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorothea_von_Rodde-Schlözer
*  Johann Eduard Wappäus
Skeppredarsonen Wappäus studerade 1830-31 vid lantbruksakademien i Möglin, därefter vid universiteten i Göttingen och Berlin, där han var en av geografen Carl Ritter s mest hängivna lärjungar. Frukterna av denna resa framträdde i hans avhandling om portugisernas upptäcktsresor under Henrik Sjöfararen samt i hans senare omfångsrika arbeten över Amerika, särskilt Sydamerika. Efter hemkomsten blev han 1836 filosofie doktor i Göttingen på en avhandling på latin om havsström marna, fortsatte därefter sina studier i Bonn och Paris samt etablerade sig 1838 som privatdocent i Göttingen, där han sedan under mer än fyrtio år var en framgångsrik lärare och 1845 blev extra ordinarie och 1854 ordinarie professor. Wappäus blev redaktör för utgivningen av sjunde upplagan av Christian Gottfried Daniel Stein s och Ferdinand Hörschelmanns stora "Handbuch der Geographie und Statistik", vilken han utvidgade till en verklig geografisk-statistisk encyklopedi. Åt detta arbete ägnade han ett kvarts sekel av sin levnad och skrev däri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Eduard_Wappäus
*  Carl von Voit
thumb 'Carl von Voit', född den 31 oktober 1831 i Amberg i Bayern, död den 31 januari 1908 i München, var en tysk fysiolog, son till August von Voit. von Voit blev student 1848, studerade i München, Würzburg och Göttingen, blev 1854 medicine doktor i München, 1856 docent, 1860 e.o. Redan tidigt ställde von Voit som sin livsuppgift att utreda de lagar, enligt vilka näringsupptagning en och ämnesomsättning en äger rum hos djuren och människan, och genom sina med utomordentlig energi genomförda undersökningar åt detta håll blev han den egentlige grundläggaren av den moderna näringsfysiologi n. Först genom hans arbeten om de vägar, på vilka kväve t som en produkt av äggvite sönderdelningen i kroppen avges från denna, och hans i sammanhang därmed stående, delvis i förening med Bischoff utförda forskningar om kvävejämvikten och lagarna för äggviteomsättningen blev ett exakt studium av näringsläran över huvud möjligt. Hans tillsammans med Pettenkofer anställda långa försök sserier över den totala ämnesomsättningen v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Voit
*  Richard Ehrenberg
... född februari i wolfenbüttel död december i rostock var en tysk nationalekonom och ekonomisk historiker ehrenberg blev efter en kort tids affärsverksamhet sekreterare hos handelskammare n i altona extra ordinarie professor i göttingen och ordinarie professor i rostock år publicerade han avhandlingen die fondsspekulation und die gesetzgebung men övergick sedan till ekonomisk historiska studier hans förnämsta arbeten är hamburg und england im zeitalter der königin elisabeth och das zeitalter der fugger två band av vilka det senare är en visserligen något oordnad men alldeles grundläggande framställning av hela den offentliga kreditens och de stora kapitalist ernas betydelse under talet hans grosse vermögen ihre entstehung und ihre bedeutung behandlar husen fugger och rothschild samt krupp fortsättningar därav är das haus parish in hamburg och die unternehmungen der brüder siemens i samtidigt försökte ehrenberg bana väg för en ny riktning inom nationalekonomin och grundlade för detta ändamål tidskriften das...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Ehrenberg
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Scituloglaucytes brandti
... är en skalbaggs art som först beskrevs av j linsley gressitt scituloglaucytes brandti ingår i släkte t scituloglaucytes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g gressitt judson linsley longicorn beetles from new guinea i cerambycidae pacific insects figs kategori långhorningar kategori scituloglaucytes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scituloglaucytes_brandti
*  Tmesisternus brandti
... är en skalbaggs art som beskrevs av j linsley gressitt tmesisternus brandti ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_brandti
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Adenosinmonofosfat
... även känd som adenylsyra och förkortas amp är en nukleotid som finns i rna det är en ester mellan fosforsyra och nukleosid en adenosin amp består av en fosfatgrupp socker arten ribos och adenin se även adenosindifosfat adenosintrifosfat citronsyracykeln glykolys oxidativ fosforylering glukoneogenes kategori nukleotider kategori puriner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosinmonofosfat
*  Adenosinreceptorantagonist
... en adenosinreceptorantagonist är ett ämne som agerar antagonist mot en adenosinreceptor det vill säga binder till denna och hindrar adenosin att binda till receptor n ämnen kan vara antagonister mot en eller flera av de fyra adenosinreceptorerna a a a a b och a koffein är antagonist mot de två första medan teofyllin är antagonist mot alla fyra kategori receptorantagonister...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosinreceptorantagonist
*  Tonus
... är beteckningen på den muskelspänning som normalt finns i en muskel och som ger ett motstånd mot en passiv påtvingad flexion eller extension i en led på så sätt är muskeltonus viktig för kroppshållningen avsaknad av tonus kallas för atoni atoni förekommer som ett normalt tillstånd under rem sömn för att förhindra att den sovande agerar ut sina dröm mar men förändringar i tonus både ökad och minskad tonus kan också förekomma vid olika neurologi ska sjukdomar även om man slappnar av helt i armen så finns det ett motstånd i armen den vill inte räta på sig ganska ofta kan man se en person som drabbats av en hjärnskada gå omkring med en böjd arm eller böjda fingrar eller med sträckt ben eller sträckt vrist osv kategori motorik kategori hälsokontroll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonus
*  Indometacin
... miniatyr px strukturformel för indometacin indometacin är en kemisk förening med formeln c h clno ämnet är ett smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel av typen nsaid som verkar genom att hämma enzymen cox och cox i sverige användes ämnet vid behandling vid reumatiska sjukdomar andra ledproblem och även vid bechterews sjukdom samt som smärtlindring vid njursten sanfall indometacin fanns under läkemedelsnamnet confortid i sverige och fanns som suppositorium i styrkorna och mg confortid avregistrerades källor kategori indoler kategori cox hämmare kategori fenoletrar kategori amider kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indometacin
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Bradykinin
... är en typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulation sproccesen då ett blodkärl går sönder det kan bildas på två olika sätt plasmavägen faktorxiia omvandlar prekallikrein till kallikrein kallikrein omvandlar i sin tur högmolekylärt kininogen till bradykinin vävnadsvägen prokallikrein omvandlas till vävnadskallikrein vävnadskallikrein omvandlar lågmolekylärt kininogen till kallidin och kallidin bryts ner till bradykinin av en aminopeptidas bradykinin verkar på b och b receptorer b receptorn finns inte normalt i vävnad utan tillverkas vid vävnadsskada och infektion b receptorn finns normalt sett i vävnad och då bradykinin påverkar den orsakar den till exempel vasodilatation och ökad genomsläpplighet i blodkärl eller smärta och ökad känslighet i smärt nerv er bradykinin bryts ned bl a av angiotensinkonverterande enzym ace ace hämmare är en blodtryckssänkande medicin där torrhosta beroende på bradykininansamlingar är vanlig kategori peptidhormoner kategori neuropeptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bradykinin
*  Angiotensin
... 'Angiotensin' är ett peptidhormon som är ett led i kroppens långsiktiga kontroll av blodtryck et. Angiotensin finns i 2 grupper, angiotensin I och angiotensin II. Angiotensin I bildas av att angiotensinogen modifieras av renin som är ett proteolytiskt enzym. Angiotensin I modifieras sedan till angiotensin II med hjälp av angiotensinkonverterande enzym ACE, vilket frisätts från blodkärlens epitelceller. Angiotensin II har en rad blodtryck smodifierande egenskaper, bland annat är ämnet en potent vasokonstriktor stimulerar sammandragning av blodkärl. Kontraktion av blodkärl leder till en högre kärlresistans som i sin tur höjer blodtrycket. Angiotensin II leder även till ökad blodvolym genom att stimulera utsöndringen av aldosteron från binjurebark en, vilket stimulerar reabsoptionen av natrium -joner Na + i njurarna vilket leder till att vatten också reabsorberas följer med Na + -jonerna. Förutom det stimulerar angiotensin till utsöndring av antidiuretiskt hormon ADH från hypofys en. Systemet som kontroller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensin
*  Renin-angiotensinsystemet
renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet förkortat raas r enin a ngiotensin ii a ldosteron s ystemet är ett sätt för kroppen att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin det är även viktigt för reglering av vätskebalansen i kroppen lågt blodtryck uppfattas av njure ns juxtaglomerulära apparat vilket stimulerar njuren till frisättning av renin denna reninfrisättning startar en kaskad som genererar ökad vätskereabsorption vilket leder till mindre urinvolymer i blodet finns proteinet angiotensinogen som tillverkas i levern och är ett förstadium till angiotensin renin fungerar som ett proteolytiskt enzym och klyver angiotensinogenet i två delar den ena delen är det aktiva hormonet angiotensin i detta har dock endast svag effekt det finns ett enzym som heter angiotensinkonverterande enzym ace som betonas finnas i lungkärlens endotel dock finns det här enzymet i hela cirkulationen det förekommer i höga koncentrationer i lung...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet
*  Prostaglandiner
... är derivat av omättade fettsyror särskilt arakidonsyra och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel. Prostaglandiner är naturligt förekommande fettsyror som verkar sammandragande på glatt muskulatur. Därigenom kommer prostaglandinerna, beroende på typ och beroende på var de verkar, att sänka blodtrycket, reglera utsöndring av magsaft, vara termoreglerande, påverka kärlgenomströmningen, sammandra livmodern och stöta ut livmoderslemhinnan vid menstruation, och påverka inflammation sresponser. Arakidonsyra utsöndras från cellmembran et ifråga medan något av enzymerna COX1 och COX2 förändrar det till en prostaglandin. COX1 bildar prostaglandiner som i större utsträckning än COX2 upprätthåller balansen under normala förhållanden, medan COX2 oftare bildar prostaglandiner som är involverade i olika sjukdomar. COX2 reagerar med andra ord på signaler från hormon er, på inflammationsalstrande tillstånd, tillväxtfaktor er med mera, och påverkar sjukdomar som exempelvi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostaglandiner
*  Deformation (fysiologi)
deformation fysiologi deformation fysiologi deformation är bruket att omforma människokroppen genom långvarig yttre påverkan oftast av estetisk a skäl men även terapeutiska åtgärder som tandreglering kan beskrivas som deformation några exempel på deformation är fotbindning och halstöjning kategori kroppsmodifikationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deformation_(fysiologi)

Araknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Kind: Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor.Juxtaglomerulära apparaten: Juxtaglomerulära apparaten är ett system för blodtrycks- samt blodvolymsreglering i njurarna. Alla nefron i njurarna har en juxtaglomeulär apparat, som är lokaliserad till den del av nefronet vars distala tubuli står i kontakt med blodförsörjningen till njurarna (glomeruli).Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Miniature LopBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.HydronefrosNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Bradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Prostaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.