Arterioskleros, oblitererande: Kärlförändring med förtjockning av den inre hinnan (intima), vilket medför tillslutning av artärerna.ArteriosklerosHjärttransplantationIntrakraniell arterioskleros: Kärlsjukdomar kännetecknade av förtjockade, förhårdnade och ombildade kärlväggar i de intrakraniella artärerna. Det finns tre undertyper: 1) ateroskleros, med fettavlagringar på insidan av artärväggarna; 2) Monckebergs skleros, som uppvisar kalkavlagringar i väggens mellanskikt; och 3) arterioloskleros, som avser skleros i de små, tunna kärlen. Kliniskt kan dessa tillstånd sättas i samband med övergående hjärnischemi, hjärninfarkt, intrakraniell tromboembolism eller intrakraniella aneurysm.Råttor, inavlade WFAllotransplantationTransplantation, heterotopiskKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Tunica intimaKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Thrombangiitis obliteransHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Värd-mot-transplantat-reaktion: Immunreaktioner mot ett transplantat hos mottageren. Avstötning är en specifik reaktion.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.AortasjukdomarTransplantationKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Venae cavaeBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.NefrosklerosSulfinpyrazonVrist: Den kroppsdel där benet och foten möts. Syn. ankel; fotled.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ankel-brakial indexNeointimaKärlinflammation: Inflammation i ett blodkärl.HyperplasiKolsyreanhydras III: Ett cytosoliskt karbanhydrasisoenzym som främst kommer till uttryck i skelettmuskelvävnad. EC 4.2.1.-.NjurartärParaffinRåttor, inavlade LewImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.IsograftBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.PulsJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Vascular StiffnessIsoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.GlattmuskelcellerKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Möss, inavlade C57BLEmpirisk forskningObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Möss, inavlade CBAKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.KärlsjukdomarRNA, budbärarRiskfaktorerRåttor, inavlade F344Tunica mediaKost, aterosklerosframkallandeBlodådrorAterosklerosMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.CCL2-kemokinFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.TidsfaktorerHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.HyperlipemierPeptidyl-dipeptidas ARåttor, inavlade stammarKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Celldelning: En cells förökning genom delning.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.EndotelcellerKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.OrgantransplantationEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Makrofag-1-antigen: En adhesionsfrämjande heterodimer i leukocyters ytmembran. Alfaunderenheten består av cd11b-antigen, och betaunderenheten av cd18-antigen. Antigenet, som är ett integrin, verkar både som receptor för komplement 3 och i cell-cell- och cell-substratföreningar.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.NjurdialysPostoperativa komplikationerAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Råttor, inavlade WKYMonocyter: Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.rho-Associated KinasesTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Interferon Type IINäthinnesjukdomarIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Fibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.TriglyceriderNjurtransplantationMöss, inavlade BALB CAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Trombocytrelaterad tillväxtfaktorHjärt-kärlsjukdomarNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.UppregleringNG-nitroargininmetylesterAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Lipoproteiner: Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Lipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.CD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Apolipoproteiner E: Betydelsefulla proteinkomponenter i plasma-VLDL, kylomikroner och en mindre fraktion av HDL, samt av återstående lipoproteiner efter lipoproteinlipasförmedlad, intravaskulär katabolism av triglyceridr ika lipoproteiner. Apolipoprotein E känns igen av LDL- och Apo E-receptorerna. Varje defekt i Apo E-metabolismen leder till ökade plasmahalter av Apo E. Det finns ett starkt samband mellan höga Apo E- nivåer och hyperlipoproteinemi typ III.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.SignalomvandlingKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.StamcellerFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Genetic TherapyLeukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.

*  I väntan på ett nytt hjärta - Att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplant
... ation - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola. Hälsa och vård. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. Valbone Peci; Amna Pipic, pp. HAL/Sektionen för hälsa, 2012. Valbone Peci, Amna Pipic amna.pipic@hotmail.com, valbone.peci@gmail.com. I väntan på ett nytt hjärta - Att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation. Det innebär att väntetiden för ett nytt hjärta kan bli lång, ibland upp till ett år. De personer som väntar på en hjärttransplantation, väntar flera månader eller år utan att veta om de kommer att få uppleva en hjärttransplantation. Syfte: Syftet med studie var att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation. Personerna som väntade på en hjärttransplantation upplevde hopp inför sin kommande hjärttransplantation, de upplevde även en rädsla, ...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/1d345136c12b9a52c1256608004f0519/2eb1b755fdcdb369c1257abb0064cbc1!OpenDocument
*  Awake (film)
Förhållandet är problematiskt då Clay inte vill berätta om förhållandet för sin mor Lena Olin, på grund av att Samantha är moderns personliga assistent. Men då Clay lider av ett hjärtproblem och behöver en hjärttransplantation, så bestämmer han sig för att berätta för modern om sina känslor. Modern försöker att få honom på andra tankar och menar att han ska tillåta sig att opereras av en av landets bästa läkare inom området. När Clay sövs ner inför operationen så upplever han något som är väldigt ovanligt, men som kan hända vid anestesi : hans kropp sövs ner och är paralyserad, men han är fortfarande vid medvetande. Han har ingen möjlighet att signalera läkarna om detta då han varken kan röra på sig eller tala. Detta leder till att han har en utanför kroppen-upplevelse, där han ser och hör vad som händer runt omkring honom. Det är på det här sättet som han får reda på att kirurgerna som opererar honom, däribland Jack, planerar att mörda honom. Då Clay har den här utanför kroppen-upplevelsen så inser han även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Awake_(film)
*  Akuta kranskärlssjukdomar
... omdirigering akut kranskärlssjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_kranskärlssjukdomar
*  Buergers sjukdom
MeshNumber = C14.907.137.870 }} 'Buergers sjukdom' som även brukar benämnas 'trombangitis obliterans' är en sjukdom vars uppkomst är okänd men som brukar vidareutvecklas främst hos människor som använder eller exponeras för tobak. Den beskrevs först av 'von Winiwarter' år 1879 men vidareutvecklades mer detaljerat 29 år senare av den amerikanska läkaren 'Leo Buerger' efter att ha undersökt 11 amputerade ben samt armar. Det handlar om en fortskridande inflammation vilken drabbar både små och medelstora artärer, vener samt nerver lokaliserade i armar och ben, ibland berörs även tarmarna. Människor i länder där tobaksförbrukningen är hög drabbas oftare av denna sjukdom. I Indiens låga samhällsklasser är sjukdomen väldigt vanlig, detta på grund av deras användning av råtobak som de framställer hemmagjorda cigaretter av. De som framförallt påverkas av denna sjukdom är unga män vilka haft symtomen innan 40-45 års ålder. Fast under senare tid har det blivit färre män som drabbats och istället har det skett en ökning ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buergers_sjukdom
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  ATC-kod M04: Giktmedel
atc kod m giktmedel atc kod m giktmedel m a gikt medel m aa medel som hämmar produktionen av urinsyra m aa allopurinol m aa tisopurin m aa febuxostat m aa allopurinol kombinationer m ab medel som ökar utsöndringen av urinsyra m ab probenecid m ab sulfinpyrazon m ab bensbromaron m ab isobromindion m ac medel utan påverkan på urinsyrametabolismen m ac kolkicin m ac cinkofen m ax övriga giktmedel m ax uratoxidas m
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_M04:_Giktmedel
*  Hyperplasi
... faktamall hälsotillstånd name hyperplasi image hyperplasia vs hypertrophy svg caption hypertrofi uppkommer på grund av en ökning av cellstorleken medan hyperplasi uppkommer på grund av en ökning av cellantalet diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperplasi av grekiska ns plassein forma är vävnad sökning av ett organ organomegali innebär en ökning av cell antalet i en vävnad på grund av cellnybildning exempelvis prostata hyperplasi när celler istället ökar i storlek kallas det hypertrofi hyperplasier tillhör i många fall normalfysiologin exempelvis är den ökade blodkropp smängden vid höghöjdsträning en hyperplasi efter partiell leverincision kan organet regenereras hyperplastiskt liksom den kvarvarande njuren efter en ensidig nefrektomi vid graviditet får sen hyperplasi av bröstkörtlarna ett annat exempel på patologisk hyperplasi är psoriasis där en kronisk inflammation i huden ger ett tjockare hudskick som lätt brister och flagnar se vidare hyperkeratos se även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperplasi
*  Värmeljus
... miniatyr ett värmeljus värmeljus är en typ av levande ljus som fått sitt namn av att det bland annat kan användas som värmekälla för varmhållning av till exempel fondue eller glögg till sin funktion är ljuset en oljelampa av enklaste modell avvikande är att veken är centrerad i mitten och står med eget stöd samt att en ljusmassa används som är stelnad vid normal rumstemperatur ljusmassan består av paraffin eller stearin som övergår till flytande form av värmen från lågan höljet är av aluminium och hållaren för veken av stål brinntiden för värmeljus varierar allt mellan fyra och sju timmar beroende på kvalitet brinntiden påverkas ofta av temperaturen i ljusets direkta omgivning eftersom temperaturen hos den smälta ljusmassan och dess kvalitet påverkar hur mycket paraffin som avdunstar direkt från vätskeytan utan att förbrännas i lågan vid felaktigt handhavande finns en överhängande risk att ljusmassan i värmeljus övertänder det vill säga att lågor slår upp direkt från vätskeytan istället för endast från ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeljus
*  Immunosuppressiva läkemedel
... verkar genom att hämma eller hindra immunförsvar ets aktivitet denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande oftast efter en organtransplantation dessa läkemedel hindrar kroppen från att stöta bort det nya främmande organet tex ett nytt hjärta eller en ny lever livslång medicinering med immunhämmande medel är nödvändig efter en organtransplantation många immunhämmande medel kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar tex svår psoriasis och kan lindra svår ledgångsreumatism användning dessa läkemedel används för att förhindra avstötning av organ efter transplantation exempelvis vid hjärt njure eller benmärgstransplantation behandla autoimmuna sjukdomar exempelvis reumatoid artrit multipel skleros sle behandla vissa icke autoimmuna inflammatoriska sjukdomar exempelvis astma indelning immunosuppresiva läkemedel kan delas in i följande grupper glukokortikoider kemoterapi antikropp ar läkemedel som verkar på immunofilin er ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunosuppressiva_läkemedel
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  S Pulse Dream Plaza - Shizuoka - Omdömen om S Pulse Dream Plaza - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. S Pulse Dream Plaza, Shizuoka. GÅ MED LOGGA IN. US$. Shizuoka. Shizuoka Turism. Hotell i Shizuoka. Bed and Breakfast i Shizuoka. Shizuoka semesterbostäder för uthyrning. Semester Shizuoka. Shizuoka flyg. Restauranger i Shizuoka. Shizuoka sevärdheter. Shizuoka bilder. Karta över Shizuoka. Hotell. Alla hotell i Shizuoka Erbjudanden på hotell i Shizuoka Sista minuten Shizuoka. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Shizuoka. Affärshotell i Shizuoka. Romantiska hotell i Shizuoka. Ryokan i Shizuoka. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Shizuoka. 4-stjärniga hotell i Shizuoka. 3-stjärniga hotell i Shizuoka. Populära ...
http://tripadvisor.se/Attraction_Review-g298124-d2447502-Reviews-S_Pulse_Dream_Plaza-Shizuoka_Shizuoka_Prefecture_Chubu.html
*  Capsule Inn Miyako (Yokohama, Japan) - Kapselhotell recensioner - TripAdvisor
Capsule Inn Miyako Yokohama, Japan - Kapselhotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Capsule Inn Miyako Kapselhotell, Yokohama. GÅ MED LOGGA IN. Yokohama. Yokohama Turism. Hotell i Yokohama. Yokohama semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Yokohama. Yokohama flyg. Restauranger i Yokohama. Yokohama sevärdheter. Yokohama bilder. Karta över Yokohama. Hotell. Alla hotell i Yokohama Erbjudanden på hotell i Yokohama Sista minuten Yokohama. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Yokohama. De populäraste familjehotellen i Yokohama. Affärshotell i Yokohama. Ryokan i Yokohama. Romantiska hotell i Yokohama. Lyxhotell i Yokohama. Populäraste spaanläggningarna. Efter ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g298173-d1909221-Reviews-Capsule_Inn_Miyako-Yokohama_Kanagawa_Prefecture_Kanto.html
*  Niigata (stad)
Niigata stad. Niigata stad. {{Infobox japansk stad namn=Niigata japanska=新潟市 karta=Niigata in Niigata Prefecture Ja.svg karttext=Staden Niigatas läge i prefekturen Niigata. region= Chūbu |ö= Honshu |prefektur= Niigata |distrikt= lat deg = 37. lat sec = |lon deg = 139. lon sec = |area= 726.10 arearef= Japansk sida med statistik över areal och folkmängd. Läst 21 januari 2013. popdatum= 1 oktober 2012 population= 811386 |populationref = densitet= auto densitetref= träd= blomma= fisk= fågel= symbol= symboltext= borgmästare=Akira Shinoda rådhuspostnummer= rådhusadress= rådhustelefon= webbplats=http://www.city.niigata.jp }} 'Niigata' är residensstad i Niigata prefektur i Japan, och har lite mer än 800 000 invånare. Storstadsområde t hade 1 442 958 invånare vid folkräkning en 2005, på en yta av 4 521,72 km². Niigata ligger vid Japans största flod Shinanogawa s mynning i Japanska havet. Administrativ indelning Miljökatastrofen Sport Referenser. Administrativ indelning. Niigata är en av Japans tjugo städer med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niigata_(stad)
*  Capsule Hotel Wellbe Fukuoka (Fukuoka, Japan) - Temahotell recensioner - TripAdvisor
Capsule Hotel Wellbe Fukuoka Fukuoka, Japan - Temahotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Capsule Hotel Wellbe Fukuoka Temahotell. GÅ MED LOGGA IN. US$. Fukuoka. Fukuoka Turism. Hotell i Fukuoka. Bed and Breakfast i Fukuoka. Fukuoka semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Fukuoka. Fukuoka flyg. Restauranger i Fukuoka. Fukuoka sevärdheter. Fukuoka bilder. Karta över Fukuoka. Hotell. Alla hotell i Fukuoka Erbjudanden på hotell i Fukuoka Sista minuten Fukuoka. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Fukuoka. Hotellområden i Fukuoka. Affärshotell i Fukuoka. Romantiska hotell i Fukuoka. Ryokan i Fukuoka. Lyxhotell i Fukuoka. Populäraste spaanläggningarna. ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g298207-d558273-Reviews-Capsule_Hotel_Wellbe_Fukuoka-Fukuoka_Fukuoka_Prefecture_Kyushu_Okinawa.html
*  Yokohama
Staden har 3,7 miljoner invånare och är därmed Japans näst största stad. Yokohama ligger vid Tokyobukten s västra strand och är en av landets viktigaste hamnstäder. Den är en del av Stortokyo Publikation '2005 Population Census of Japan, Overview Series No.9; Population of Major Metropolitan Areas', Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan; ISBN 978-4-8223-3577-9. och bildar tillsammans med Kawasaki i norr centrum för Keihin, Japans viktigaste industriregion. I staden finns stora stålverk, oljeraffinaderier, varv och bilindustrier och omfattande tillverkning av verktygsmaskiner, elektroniska produkter och konstfibrer. Yokohama har vidare flera universitet och en rad fackhögskolor. Stadens hamn är Japans största importhamn. I Yokohama fanns ett kungligt svenskt konsulat 1897-1998. När Japan, strax före meijirestaurationen och andra shogunatets fall, i slutet av 1800-talet öppnade sig mot omvärlden efter två sekel av isolationism, växte Yokohama snabbt från ett litet ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yokohama
*  Kyushu Q1W Tokai
kyushu q w tokai kyushu q w tokai kyushu q w tokai av de allierade kallad lorna var ett japanskt ubåtsjakt sflygplan från andra världskriget planet designades efter en specifikation utfärdad för ett flygplan för ubåtsjakt den första prototypen stod klar i september och efter testflygningar gav flottan order om att planet skulle sättas i produktion när planet kom ut på förband under upptäckte man snabbt att det på grund av sin låga hastighet och bristfälliga defensiva beväpning var ett lätt byte för de allierades jaktflyg totalt byggdes exemplar av planet varianter q w den ursprungliga varianten helt utförd i metall q w variant där bakkroppen tillverkats av trä endast ett fåtal plan byggdes av denna variant q w k fyrsitsig skolflygplansvariant utförd helt i trä ett plan byggdes av denna variant källor mondey david the hamlyn concise guide to axis aircraft of world war ii chancellor press isbn kategori japanska stridsflygplan under andra världskriget kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyushu_Q1W_Tokai
*  Tokai
... kan syfta på tokai region en underregion till regionen chubu vid stilla havskusten i centrala japan uppkallad efter tokaidovägen tokai stad en japansk stad strax söder om nagoya i prefekturen aichi tokai ibaraki en en kommun i nakadistriktet i ibaraki prefektur tōkai kärnkraftverk ett kärnkraftverk i tokai kommun nakadistriktet ibaraki prefektur tokai asteroid tokai guitar company ett företag och namnet på företagets huvudsakliga produkter som grundades med huvudsaklig tillverkning av gitarr er och elgitarr er tokai guitar company är det fulla företagsnamnet och de tillverkade under talet gitarrer som liknade gibson s modeller företaget var är japanskt och var ett av de företag som var med och konkurrerade om köpare av elgitarrer i den lägre priskategorin tokai tillverkare ett företag som tillverkar cigarettändare tokai rubber company kortnamn för företaget tokai rubber company som har som huvudtillverkningsområde gummiupphängningar samt antivibrationsplattor för bilindustrin slangar rengöringsskrapor i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tokai
*  Yokohama (hönsras)
yokohama hönsras yokohama hönsras det här är en artikel om hönsrasen yokohama för en artikel om den japanska staden med samma namn se yokohama miniatyr yokohama yokohama är en lätt hönsras med ursprung från japan den kom till paris och rasen fick då namn efter yokohama den hamn i japan från vilken den skeppats ut det är en stridshönsras med segt kött och låg äggproduktion vilket gör att den hålls som en renodlad prydnadsras en dvärgvariant av yokohama avlades fram i tyskland två färgvarianter förekommer vit och rödsadlad en höna väger kilogram och en tupp väger kilogram för dvärgvarianten är vikten för en höna omkring gram och för en tupp omkring gram hönorna lägger jämförelsevis små ägg äggvikten är runt gram för stor ras och för dvärgvarianten ungefär gram skalfärgen är gul till rödaktig för stor ras och dvärgvariantens är gulaktig rasen har god befruktningen av äggen hönorna ruvar bra och kycklingarna ses efter väl kycklingar av yokohama är väldigt energiska och nyfikna rasen behöver ha mycket utrymme för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yokohama_(hönsras)
*  Mongoliska invasionerna av Japan
... De har haft ett stort inflytande på världshistorien även om båda invasion erna misslyckades. Dessa tillhör de mest kända händelserna i Japans historia och genom sin roll i att begränsa mongolerna s expansion kan de ha haft inflytande på Asiens historia. Under den mongoliska kejsaren Khubilai khan växte det mongoliska riket österut från Kina till Korea. 1266 och 1268 skickades emissarie r till Japan som krävde Japans underkastelse med hotet om invasion, men de fick återvända tomhänta. Ett antal meddelanden skickades efter detta via koreanska emissarier och mongoliska ambassadörer. Shogunens militärregering beordrade alla jordägare på Kyushu ön närmast Korea, och därmed den troligaste anfallsvägen att återgå till sina landområden, och trupper på Kyushu förflyttade sig västerut och säkrade de troligaste landstigningspunkterna. Dessutom organiserades stora bönemöten, och stora delar av regeringsarbetet sköts upp för att hantera krisen. De mongoliska styrkorna hade överlägsen teknik och taktik men led av ett ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongoliska_invasionerna_av_Japan
*  Tokyo Japan Fotografering för Bildbyråer - Bild: 34812301
 Tokyo Japan Fotografering för Bildbyråer - Bild: 34812301. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Tokyo torn i Tokyo, Japan. MR: NO. ...
http://se.dreamstime.com/fotografering-för-bildbyråer-tokyo-japan-image34812301
*  Shimonoseki
... infobox japansk stad namn shimonoseki japanska 下関市 karta shimonoseki in yamaguchi prefecture ja svg karttext region chūgoku ö honshu prefektur yamaguchi distrikt lat deg lat min lat sec lon deg lon min lon sec area arearef popdatum oktober population populationref densitet auto densitetref träd blomma fisk fågel symbol flag of shimonoseki yamaguchi png symboltext shimonosekis flagga borgmästare rådhuspostnummer rådhusadress rådhustelefon webbplats http www city shimonoseki yamaguchi jp shimonoseki är den största stad en i prefekturen yamaguchi på ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal oktober invånare på en yta av km yamaguchi fick stadsrättigheter april det var i denna stad som kina och japan undertecknade shimonosekifördraget i april stadsgränsen utökades den februari med fyra samhällen som låg i distriktet toyoura staden är belägen på honshus allra sydvästligaste punkt där kanmonsundet går mellan öarna honshu och kyushu kanmonbron förbinder shimonoseki med den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shimonoseki
*  Japan i olympiska vinterspelen 2010
japan i olympiska vinterspelen japan i olympiska vinterspelen miniatyr japans delegation under öppningsceremonin japan deltog vid de olympiska vinterspelen med deltagare som tävlade i alla sporter utom ishockey medaljer px silver hastighetsåkning på skridskor m herrar keiichiro nagashima lagtempo damer maki tabata masako hozumi nao kodaira konståkning soloåkning damer mao asada px brons hastighetsåkning på skridskor m herrar joji kato konståkning soloåkning herrar daisuke takahashi kategori i japan kategori japan i olympiska vinterspelen kategori nationer i olympiska vinterspelen kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japan_i_olympiska_vinterspelen_2010
*  Taiji, Japan
taiji japan taiji japan är en mindre stad i wakayama prefektur japan staden är den minsta kommunen i wakayama eftersom den inte till skillnad från andra kommuner har slagits ihop med andra orter sedan då byn moriura slogs ihop med taiji staden eller snarare dess valjakt valslakt har under senare år fått stor och negativ uppmärksamhet genom filmen the cove historik delfinslakten och the cove oro för kvicksilver systerstäder notable people externa länkar historik taiji är främst känd som en valstad delfinslakten och the cove i filmen the cove som vunnit ett flertal filmpriser visas stadens brutala delfinjakt delfinslakt som årligen sker september till mars miniatyr vänster px traditionell valjakt i taiji oro för kvicksilver togs hårtester från taiji ortsbor för att testa om de hade för höga halter av kvicksilver testerna utfördes av national institute for minamata disease nimd systerstäder hakuba nagano japan sedan notable people kiwako taichi skådespelare externa länkar kategori orter i wakayama prefektur ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taiji,_Japan
*  Sado
... är en ö i niigata prefektur i japan och är landets sjätte största med en yta på km japansk sida med statistik över areal och folkmängd läst januari folkmängden uppgick till invånare oktober fram till utgjorde ön en egen provins som aikawa prefektur dessförinnan som provinsen sado den mars fick hela ön stadsrättigheter som sado shi historia enligt äldre japanska källor beboddes ön ursprungligen av mishihase folk någon gång på talet kom den under japansk kontroll under lång tid användes sado som förvisningplats för brottslingar och regimkritiker i japan bland de kända historiska figurer som suttit förvisade på ön finns poeten hozumi no asomi oyu förvisad för kritik mot kejsaren kejsare juntoku förvisad efter jōkyū kriget och begravd på ön buddhist munken nichiren förvisad men benådad tre år senare och nodramatikern zeami motokiyo förvisad ön användes som förvisningsplats ända in på talet alltså under nästan ett helt millennium hittades guld i aikawa på sado och tokugawashogunatet öppnade genast en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sado
*  Iwami Ginzan
... infobox världsarv namn iwami ginzans silvergruva och dess kulturlandskap nr bild right px gruvschakt vid iwami ginzan silvergruva plats odha shimane prefektur land coord iwami ginzan var en silvergruva i shimane prefektur på ön honshu i japan den blev et världsarv gruvans historia världsarvsområdet referenser externa länkar gruvans historia gruvan grundades under daieiperioden mitt under den kaotiska sengoku tiden av den japanske handelsmannen kamiya jutei produktionen var som störst på talet då man producerade omkring ton silver vilket på den tiden motsvarade en tredjedel av världsproduktionen silvret från gruvan användes mestadels till mynt det rådde hård kamp om kontrollen av gruvan fram tills tokugawashogunatet tog kontroll av den år som ett resultat av slaget vid sekigahara samma år senare säkrades den med hjälp av staket och barrikader av tall träd yamabukislottet byggdes i områdets mitt silverproduktionen sjönk på talet och hade problem att konkurrera med andra gruvor och stängdes slutligen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iwami_Ginzan
*  Kagoshimaponny
'Kagoshimaponnyn' eller 'Tokaraponnyn' som den även kallas, är en hästras som härstammar från Japan. Fram till ganska nyligen, ansågs Kagoshimaponnyn vara en förvildad hästras, och kallades 'kyushu' efter öarna Kyushu där den fortfarande lever i ett halvvilt tillstånd. Hästarna fick namnet Tokara efter en av öarna som kallades Tokara och kallas också Kagoshimaponny då de en gång fanns i stora antal i området och för att många exemplar av rasen numera lever i Kagoshima Nationalpark. Dessa hästar var troligtvis utvecklade ur den mongoliska vildhästen Przewalski. Ur dessa hästar har man räknat fram ca 8 ponnyraser i Japan som har samma härstamning då bland annat Kagoshimaponnyn eller Tokaraponnyn som den oftast kallas. Enligt lokala öbor hade det funnits ca 100 hästar på öarna under början av 1940-talet men efter Andra världskriget hade antalet sjunkit drastiskt. En selektiv avel startades för att förbättra ponnyerna och för att öka stammarna, och resultatet blev att ponnyn som tidigare var ca 115 cm i mankhöjd ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kagoshimaponny
*  Hakuba
... stadsfakta namn hakuba annat namn form motto bild jr hakuba sta jpg bildtext järnvägsstationen i hakuba fana sigill sigilltyp land japan delstat indelning nagano styre styre titel folkmängd folkmängd not japansk sida med statistik över areal och folkmängd läst februari folkmängd år oktober grundades medelhöjd yta yta not yta yta yta yta text yta text yta text yta land yta vatten coord lat g lat m lat s lat ns n long g long m long s long ew e url fotnot karta karta storlek karta text hakubas läge i japan positionskarta japan karta hakuba in nagano prefecture ja svg karta text hakubas läge i nagano prefektur karta storlek tidszon utc skilln tidszon dst dst skilln är en by i kitaazumidistriktet i nagano prefektur i japan hakuba låg en gång i tiden längs med den så kallade saltvägen som användes för att transportera salt och andra vattenrelaterade produkter från kusten tourism commission of hakuba läst november i populärkultur vänorter källor fotnoter externa länkar i populärkultur hakuba visas i avsnitt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakuba
*  Noriaki Kasai
Tillsammans med det japanska backhoppningslaget tog han en silvermedalj i Olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer. I OS 2014 vann han 42 år gammal ett individuellt silver i den stora backen – 20 år efter hans förra OS-medalj, det i lag vid OS 1994. I tävlingen i Kulm 11 februari 2014 deltog Okabe som fortfarande är den äldste att ta sig till huvudtävlingen i ett världscupevenemang i kvaltävlingen, där han på sin 35:e-plats dock blev utslagen från fortsatt tävlande. Kategori:Japanska backhoppare Kategori:Japanska olympiska silvermedaljörer Kategori:Olympiska silvermedaljörer 1994 Kategori:Olympiska silvermedaljörer 2014 Kategori:Japanska olympiska bronsmedaljörer Kategori:Olympiska bronsmedaljörer 2014 Kategori:Världsmästare i skidflygning Kategori:Tävlande i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1992 Kategori:Tävlande vid olympiska vinterspelen 1992 från Japan Kategori:Tävlande i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1994 Kategori:Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Japan Kategori:Tävlande i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kasai
*  Noor-e-Dunia
Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Tokyo skytree hade invigning den 22 may 2012 och nu har den öppet alla dagar från kl 8:00-22:00 och det kostar 2500 yen att åka upp till första däcket och 3500 yen för det andra däcket som ligger högst upp. Jag hittade en hemsida som har all information som är värt att veta om Tokyo skytree tower. Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Så kom jag både på att det var ett tag sen jag skrev ett inlägg och att jag måste dela med mig av den infromationen jag hade fått om Japan. Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Japansk kalligrafi utförs med både penna och pensel och det kan vara ett sett att förmedla ett budskap eller en möjlighet att få utlopp för sin konstnärliga anda. Upplagd av Noor. En av konsekvenserna av detta är att det inte längre räcker japanska studenter för att fylla alla universitet i Japan, vilket innebär ...
http://noor-dunia.blogspot.com/
*  Kikuo Wada
... född den mars i niigata japan är en japansk brottare som tog os silver i lättviktsbrottning i fristilsklassen i münchen källor kategori japanska brottare kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från niigata kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikuo_Wada
*  Shinmoedake
... på japanska 新燃岳 är en vulkan i kyushu japan senaste utbrottet startade den mars japanska myndigheter har klassificerat utbrottet som en trea på den gradiga skalan vulkanens förra utbrott som ägde rum januari var det största uppmätta utbrottet på år efter utbrottet i januari hade vulkanen under flera veckor varit sovande men började återigen spy ut aska och stenar den mars två dagar efter den stora jordbävningen vid sendai tidigare har den haft utbrott och i januari delar av bond filmen man lever bara två gånger från spelades in här referenser kategori vulkaner i japan kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shinmoedake
*  Tomohiro Matsunaga
... född den juni i shizuoka japan är en japansk brottare som tog os silver i bantamviktsbrottning i fristilsklassen i peking http www sports reference com olympics athletes ma tomohiro matsunaga html referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia kategori japanska brottare kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från shizuoka kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomohiro_Matsunaga
*  .. LÃ¥gkolhydratskost i Japan .. 8 Comments .. us Said, .. Anders diabetesdoc Said,
Upplägget är som det brukar vara att lågfettkost innehåller lite fett och mycket kolhydrater, den är också beräknad utifrån kalorimängd calorie-restricted. Lågkolhydratkosten är begränsad utifrån kolhydrater 130g/dag men inte avseende mängd eller kalorier. Man följde patienterna i 6 månader och följde upp blodsockerkontroll och en rad andra parametrar. Det andra som är intressant är att man höll koll på kaloriintaget och upptäckte att trots att man fick äta fri mängd mat i lågkolhydratgruppen så innebar kolhydratrestriktionen att kalorimängden inte blev större. Man räknade också korrelationer mellan kalorimängdsförändringar och kolhydratsförändringar och fann att kalorimängden var kopplad till viktförändring, medan det var kolhydratmängden som var kopplad till blodsockerkontrollen. Bl a så ansåg hon att det var för att ris var ett tillbehör till grönsaker och fisk mm och inte själva måltiden. Kjell Granelli Said, januari 20, 2014@ 17:45 Jag undrar om det är som ...
http://diabetesdoc.bloggsida.se/kost/lagkolhydratskost-i-japan
*  Hiroshi Yamamoto
... nation hiroshi yamamoto född oktober i yokohama är en japansk idrottare som tog brons i bågskytte vid olympiska sommarspelen år senare tog han silver i bågskytte vid olympiska sommarspelen i aten http www sports reference com olympics athletes ya hiroshi yamamoto html referenser kategori japanska bågskyttar kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori idrottare från yokohama kategori födda kategori levande personer kategori män kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Yamamoto
*  Shinji Morisue
... född den maj i okayama japan är en japansk gymnast han tog os guld i räck http www sports reference com olympics summer gym mens horizontal bar html os silver i hopp http www sports reference com olympics summer gym mens horse vault html och os brons i lagmångkampen http www sports reference com olympics summer gym mens team all around html i samband med de olympiska gymnastiktävlingarna i los angeles referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia externa länkar kategori japanska gymnaster kategori japanska olympiska guldmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i gymnastik vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från okayama prefektur kategori wp ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shinji_Morisue
*  Kōsei Akaishi
... kosei akaishi född den februari i aomori japan är en japansk brottare som tog os silver i fjäderviktsbrottning i fristilsklassen i los angeles och åtta år senare os brons i lättviktsbrottning i fristilsklassen i barcelona källor kategori japanska brottare kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från aomori prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kōsei_Akaishi
*  Azukiböna
... 小豆 eller アズキ även adzukiböna eller adukiböna är en liten blank och mjäll böna med rött skal som tillhör vignabönssläktet den är rik på protein fiber och mineral er bönan härstammar från japan där den anses renande och är mycket populär men den odlas även i kina och andra länder i östasien bönan används i grytor pajer soppor och färser och uppskattas för dess lättsmälthet lite sötaktiga mustiga och lite torra smak och är bra för personer med känslig mage på grund av dess förmåga att lätt mosas vid kokning lämpar sig bönorna till bland annat vegetariska biffar och pajer gärna tillsammans med starka kryddor i kina och japan kokas bönan ofta med socker eller honung varefter de mals till en röd bönpasta som används flitigt i bakverk bland annat dorayaki och glassar bönor som blivit gamla antar dock en besk smak källor kategori bönor och linser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Azukiböna
*  Masanori Sugiura
... född den maj är en japan sk idrottare som tog brons i baseboll vid olympiska sommarspelen i barcelona och som även tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från wakayama prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masanori_Sugiura
*  Cortodera kochi
... är en skalbaggs art som beskrevs av maurice pic cortodera kochi ingår i släkte t cortodera och familjen långhorningar artens utbredningsområde är israel inga underart er finns listade i catalogue of life källor pic maurice descriptions de coléoptères paléarctiques bulletin de la société entomologique de france paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori cortodera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cortodera_kochi
*  Chariesthes kochi
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning chariesthes kochi ingår i släkte t chariesthes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chariesthes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chariesthes_kochi
*  Japansk konst under Edoperioden
Edoperioden påbörjades sedan Tokugawa shogunatet lyckades få fullständig kontroll över den japanska regeringen 1603 och genast började arbeta för fred och ekonomisk och politisk stabilitet, en strävan som man i stora stycken lyckades med. Shogunatet överlevde ända till 1867 då man inte lyckades hantera de västerländska kraven att öppna gränserna för internationell handel. Shogunatet styrde i detalj allt i samhället: Man stängde landets gränser och förbjöd utländsk kultur, man upprättade regler för hur varje människa skulle vara klädd, vem man kunde gifta sig med och räknade många aktiviteter som inte var tillåtna för någon. Katsura, en imitation av prins Genjis palats, består av ett antal shoin byggnader som kombinerar element från den klassiska japanska traditionen med några innovativa tillägg och omges av en park med vackra gångvägar. Edo dagens Tokyo drabbades återkommande av omfattande bränder vilket gjorde att man övergick till en enklare arkitektur som underlättade återuppbyggandet efter förödelserna. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japansk_konst_under_Edoperioden
*  Hiro Matsushita
... född den mars i kobe japan är en japansk racerförare racingkarriär matsushita tävlade i indy lights under och gick sedan vidare till ppg indycar world series med dick simon racing matsushita blev den förste japanske föraren att delta inom amerikansk professionell racing men han hade inga större framgångar han köpte sig till platser tack vare sitt understöd från panasonic och lyckades aldrig bli bland de fem bästa matsushita lyckades inte heller bland de tjugo bästa i mästerskapet någon gång efter att ha kört fram till säsongen avslutade matsushita sin karriär och köpte han swift engineering samt började jobba med marknadsföring referenser kategori födda kategori japanska racerförare kategori champ car förare kategori indianapolis förare kategori män kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiro_Matsushita
*  Masao Morinaka
... född den april är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från shizuoka kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masao_Morinaka
*  Hōfu
... 防府市 hōfu shi är en japan sk hamn och industri stad i prefektur en yamaguchi på den sydvästra delen av ön honshu staden ligger kilometer sydväst om hiroshima och har befolkningsstatistik med invånarantal oktober invånare på en yta av km hōfu fick stadsrättigheter augusti industrin består i stor utsträckning av bilindustri och tillverkning av kemi ska produkt er bilmärket mazda har en produktionsanläggning i staden staden i media staden är en av de verkliga städer som finns med i lian hearn s böcker om klanen otori området framför allt kring mitajiri i sydost utgör fond i den japanska animerade långfilmen mai mai miracle filmen utspelar sig både år samt cirka år tidigare källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hōfu
*  Noriaki Kubo
... tite kubo född juni i hiroshima är en japan sk manga tecknare han har bland annat ritat zombie powder och bleach han är son till en stadsnämndeman i fuchu aki districtet hiroshima där han gick ut från det lokala gymnasiet i en intervju har han sagt att han var med i en tidnings manga tävling och att trots att han inte vann tyckte en av tidningens redaktörer att han hade talang de arbetade senare tillsammans i några kortare projekt inte långt därefter kom hans första manga ultra unholy hearted machine som vart publicerat i shueisha s weekly shonen jump special det här var följt av korta mangor till och började hans första serie zombie powder att visas i weekly shonen jump och höll på i volymer och till år hans nästa serie bleach som handlar om en gymnasieelev som blir dödsängel och slåss mot onda spöken den började visas i samma tidning från och med februari har bleach nått kapitel och en animeversion började sändas i japan mangan blev vinnare av the shogakukan manga award i sin kategori en bleachfilm ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kubo
*  Makoto Imaoka
... född den september är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från hyogo prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makoto_Imaoka
*  Sesshū Tōyō
... miniatyr talskopia av sesshus självporträtt från sesshū tōyō född död augusti var en japansk målare och ursprungligen buddhistisk präst under muromachi perioden biografi sesshū tōyō fick sin konstnärliga utbildning hos josetsu och shubun reste troligen på japanskt uppdrag till kina där han blev hedrande mottagen och fick tillfälle att utföra dekorativa arbeten i kejserliga palatset i kina utbildade han också ytterligare sitt landskapsmåleri i anslutning till de gamla mästarna från södra songdynastin miniatyr vänster höst och vinterlandskap hans målningar är utförda med energiskt summariska penseldrag haboku stil dels i tusch dels i lätta färger den nationella tosa skolans kraftiga färggivning avstod han från sesshū ansågs som tidens främste konstnär i både japan och kina och står överhuvud som en av japans störste mästare han gav namn åt en egen skola unkoko hans mest kända elever var sesson och sjingetsu av vilka den senare följde honom på resan till kina källa kategori födda kategori avlidna kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sesshū_Tōyō
*  Hiroyuki Takei
... 武井宏之 är en japan sk mangaka hiroyuki takei föddes den maj i yomogita som ligger i norra honshu japan hans första manga var sd hyakkaten han blev sedan assistent åt den berömda mangakan nobuhiro watsuki och tamakichi sakura hiroyukis karriär kom först igång då han fick mangan butsu zone publicerad i weekly shonen jump takei är nära vän med mangakan eiichiro oda som också han varit assistent åt watsuki takeis mest kända manga är shaman king som också den publicerades i weekly shonen jump kategori japanska serieskapare kategori män kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiroyuki_Takei
*  Kayoko Fukushi
... miniatyr kayoko fukushi kayoko fukushi född den mars är en japansk friidrottare som tävlar i medel och långdistanslöpning fukushi genombrott kom när hon slutade på fjärde plats på meter vid vm för juniorer som senior deltog hon vid vm där hon var i final på meter och slutade på elfte plats vid olympiska sommarspelen slutade hon a på meter hon var i final på både meter och meter vid vm och blev tolva respektive elva även vid vm var hon i final på båda distanserna och blev denna gång e respektive tia vid olympiska sommarspelen var hon i final bara på meter och blev denna gång elva hon har även varit framgångsrik i längre distanser och innehar världsrekordet på km personliga rekord meter meter km källor kategori födda kategori japanska medeldistanslöpare kategori japanska långdistanslöpare kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kayoko_Fukushi
*  Ube
... 宇部市 ube shi är en japan sk stad som ligger i prefekturen yamaguchi och är belägen på den sydvästra kusten av ön honshu den har japansk sida med invånarantal och yta oktober invånare på en yta av km ube fick stadsrättigheter november och stadsgränsen utökades november med samhället kusunoki staden präglas av kemi sk industri men även produktionen av betong och stål är betydande källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ube
*  Iwakuni
... 岩国市 iwakuni shi är en stad i prefekturen yamaguchi på den sydvästra kusten av ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal oktober invånare på en yta av km iwakuni fick stadsrättigheter april stadsgränsen utökades den mars genom att inkludera ytterligare sju samhällen som låg i distriktet kuga en av stadens sevärdheter är kintaibron med dess fem valv över nishikifloden bron är byggd helt i trä utan spikar källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iwakuni
*  Genbun
... april februari är en period i den japanska tideräkningen perioden inleddes när kejsare sakuramachi besteg tronen och avslutades av astrologiska skäl shogun var tokugawa yoshimune namnet är hämtat från ett citat ur en essäsamling av den kinesiska talsprinsen xiao tong klassisk kinesiska 武創 元 基 文 集大命 皆体天作制 順時立政 至于帝皇 遂重熙而累盛 under periodens första år standardiseras mon myntet myntet ska tryckas i koppar och med tecknet 文 mon samma tecken som uttalas bun i genbun på ena sidan år genbun skedde en stor folkligt revolt mot shogun atet och dess samuraj er i nuvarande tottori prefektur kategori japanska tideräkningsperioder andra shogunatet kategori japan under talet kategori japan under talet kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genbun
*  Kudamatsu
... 下松市 kudamatsu shi är en stad i prefekturen yamaguchi på den sydvästra delen av ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal och yta oktober invånare på en yta av km kudamatsu fick stadsrättigheter den november källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kudamatsu
*  Nikon FE
... är en analog mm spegelreflexkamera slr som tillverkades av det japanska optik företaget nippon kogaku k k nikon sedan i japan mellan och kameran var cirka mm hög mm bred mm djup och vägde drygt g med lins den fanns i två färger svart med krom eller helsvart fe var uppföljaren till nikon el från och en av medlemmarna i nikons klassiska f serie kamerahuset är tillverkat av en kompakt men hård aluminiumlegering som utvecklats från nippon kogakus nikon fm från med mindre förändringar i utseende och kontroller fm fe kamerahuset visade sig vara väldigt långlivat nippon kogaku nikon använde det med vissa förbättringar som grund för den kompakta f serien mellan och andra medlemmar i den kompakta f serien är nikon fm från fe fa och nikon fm a endast i begränsad upplaga externa länkar på webbplats kategori analoga systemkameror av nikon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikon_FE
*  Kanebo
... är ett japan skt företag som tillverkar kosmetika de är framför allt kända för användandet av silke sämnen i sina produkter kategori japanska företag kategori smink kategori wp projekt japan ja カネボウ化粧品
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanebo
*  Shiseido
... är ett japan skt kosmetika företag det är även det äldsta kosmetikaföretagen i världen externa länkar kategori japanska företag kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shiseido
*  Daishin Nakamura
... född i tokyo är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta detta var andra gången som japan tog medalj sedan baseboll infördes på det olympiska schemat i barcelona kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daishin_Nakamura
*  Takao Kuwamoto
... född mars är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta detta var andra gången som japan tog medalj sedan baseboll infördes på det olympiska schemat i barcelona kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takao_Kuwamoto
*  Natsume
... kan åsyfta natsume en art i familjen brakvedsväxter se jujubär natsume en typ av chaki teburk använd inom japansk te ceremoni natsume företag en japansk datorspelsutvecklare natsume en pokémonfigur som döptes om till sabrina pokémon i den engelska versionen inom manga och anime natsume hyūga en figur i mangan animen alice academy natsume huvudkaraktären i anime och mangaserien natsume yūjinchō natsumes kompisbok maya natsume en figur i animen tenjou tenge personer ett japanskt namn natsume sōseki en japansk författare masako natsume en japansk skådespelare rio natsume en japansk gravyridol natsume sano en japansk gravyridol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natsume
*  Takeo Kawamura
... född den april är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från kanagawa prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takeo_Kawamura
*  Hiroshi Michinaga
... född oktober är en bågskytt från japan som tog os silver vid bågskyttetävlingar i bågskytte vid olympiska sommarspelen http www sports reference com olympics athletes mi hiroshi michinaga html referenser kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori japanska bågskyttar kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Michinaga
*  Tsuba
'Tsuba' 鍔 är det japanska uttrycket för parerplåt en på ett japanskt svärd, katana. I det gamla Japan var samuraj svärdet, det mest prestigeladdade objektet inom konsthantverk et. Genom sin anknytning till landets krigaradel var det genom århundraden föremål för den mest omfattande bearbetning och utsmyckning. Svärdets "monteringar" och då i synnerhet 'tsuba' blev bärare av dekorer, som på ytterst små ytor till fulländning förenar tekniska och konstnärliga kvaliteter. I detta avseende har de mycket gemensamt med andra accessoar er som netsuke och inrō, men material och konstnärerna var inte desamma. Dekorerna på en samling 'tsuba' skildrar en hel värld, ett mikrokosmos, med himmel och jord, mytologi ska figurer och människor, vardagens föremål, växter och djur. Här finns sammanhang, tecken och budskap fördolda eller främmande för västerlänningen. Men utsmyckningen var också föremål för samma restriktioner som tidvis drabbade annat konsthantverk. Japanerna hade "tsuba mode" likt västerlänningarnas klädmode ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsuba
*  Entoku
... image ashikaga yoshimasa s grav den förre shogun en dör år entoku entoku augusti juli datum enligt den japanska månkalendern som inte helt överensstämmer med den västerländska var en kort period i den japanska tideräkningen under kejsare go tsuchimikado shogun var ashikaga yoshitane perioden inleddes efter en rad järtecken bland annat krig och sjukdom och avslutades lika snabbt av snarklika skäl namnet på perioden hämtades från ett mencius citat citatet på klassisk kinesiska 開 延 道 徳 fotnoter kategori japanska tideräkningsperioder sengoku kategori japan under talet kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Entoku
*  Daisuke Andou
... die född december i staden mie är en japan sk musiker han spelar gitarr samt bakgrundssjunger i det japanska bandet dir en grey han har skrivit många olika låtar bland annat yokan drain away children mr newsman och undecided och som kaoru niikura så tycker han om omväxling och gör sitt bästa att skriva nytt material varenda gång diskografi missa gauze macabre kai kisou six ugly vulgar withering to death the marrow of a bone externa länkar kategori japanska gitarrister kategori japanska metalgitarrister kategori födda kategori män kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daisuke_Andou
*  Mugen no jūnin
... är en manga serie av hiroaki samura den utspelar sig i japan under tokugawa shogun perioden det har även gjorts anime animenewsnetwork com läst juni av serien handling manji är en samuraj som har mördat oskyldiga personer och kan inte dö innan han dödat onda personer han blir livvakt till åriga rin som vill hämnas sina föräldrars död och manji ser sin chans att sona sitt brott under resan tas saker upp som exempelvis frågan om rin blir lika ond som sina föräldrars mördare om hon själv mördar rin är mycket lik manjis syster machi som blev galen efter det att manji av misstag dödat hennes man som var samuraj publicering mangan publicerades ursprungligen i följetongsform i japanska serietidningen gekkan afternoon källhänvisningar kategori mangaserier kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mugen_no_jūnin
*  Chlorophorus amami
... är en skalbaggs art som beskrevs av hayashi chlorophorus amami ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor hayashi masao studies on cerambycidae from japan and its adjacent regions col xv the entomological review of japan pl titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chlorophorus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_amami
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan ...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Matdagboken - Kolesterol - Blodfetter.
Kroppen känner själv av hur mycket kolesterol du ätit och sänker sin produktion med motsvarande del. Därmed är det inte så stor risk att man får i sig för mycket kolesterol direkt via maten, men vad och hur du äter spelar mycket stor roll. Det onda kolesterolet stiger om du t.ex. Olika sorters kolesterol Det finns två olika sorters kolesterol, HDL – det goda och LDL som är det onda. Det är därför viktigt att se till så blodfetterna inte blir för höga. Vid för höga värden av LDL fastnar detta i kroppens ådror och kärl och därmed kan det bl.a. Det är dock inte alla som drabbas av någon sjukdom trots höga värden av LDL i blodet. LDL kolesterolet bildas i levern och har som uppgift att transportera fett därifrån vidare ut i kroppen till LDL receptorer. Det goda kolesterolet – HDL High Density Lipoprotein HDL kolesterolet har som uppgift att transportera fett till levern från resten av kroppen. Man kan säga att det goda kolesterolet bekämpar det onda. Man talar ofta om att balansen skall vara rätt för HDL/LDL Vad ...
http://matdagboken.se/?p=info&PageID=26
*  Kolesterol
... har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemi ska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdom ar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoprotein er i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. Istället transporteras det i blodbanan av lipoprotein er - proteinbaserade "resväskor" för fett med ett vattenlösligt yttre som bär kolesterol och andra fetter inuti. De största lipoproteinerna är de som transporterar fett från tarm arnas slemhinnor till levern, och kallas chylomikron er. Chylomikronerna transporterar framför allt triglycerid er och kolesterol, både när kolesterol utvinns ur maten och när det utsöndras i galla n. Man klarar sig bra även om man inte får någon kolesterol genom födan, då kroppens celler själva kan producera allt kolesterol de behöver. Detta syftar dock inte på själva kolesterolmolekylen, utan på lipoprotein erna LDL 'low density lipoprotein' och HDL 'high density lipoprotein', som transporterar både kolesterol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
*  FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol?
FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol. Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. MEDICALLINK.SE Om oss Kontakta oss Annonsera Nyhetsbrev. Fråga dietisten. Blodfetter/kolesterol. Oregelbundna matvanor. Veta mera om näringslära osv. -Risker med mat. Träning & idrott. Mental träning. Föräldrar & barn. madelene 28 Fråga : Kan man äta ett ägg till frukost varje dag eller får man för högt kolesterolvärde då. Ägg har figurerat i samband med kolesterol och råden har skiftat lite under åren. I en väl fungerande kropp rörande blodfetterna så har ett ägg per dag ingen större betydelse. Har man en obalans i blodfetterna kan ett ägg varje dag möjligen försvåra för att få en god balans i kolesterolnivån i blodet. Att bara leva på ägg kanske ej är att rekommendera, i alla fall ej under någon längre tid. © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan.
http://primavi.se/fragel_dietist/qapost.cfm?ID=3331&subjectName=Blodfetter/kolesterol
*  LDL-kolesterol – Wikipedia
1 LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 2 Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen 2.1 Oxidativ stress 2.2 Storlek 2.3 Högt blodtryck. 3 Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 4 Livsstilsförändringar 5 Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol 5.1 Statiner 5.2 Nikotinsyra. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Då kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation kan LDL-kolesterol omformas till små täta LDL-kolesterol. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein
*  LDL-kolesterol
... ets påverkan på kroppen Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen Oxidativ stress. Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen Livsstilsförändringar Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol Statiner. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager. Detta kan till viss del förklara varför rökning kan leda till åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar eftersom rökning leder till ett ökat blodtryck och även en ökad halt av LDL-kolesterol. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/LDL-kolesterol
*  Kallbrand
... faktamall hälsotillstånd name kallbrand latinskt namn gangræna image gangrenefoot jpg caption diseasesdb icd meshid d miniatyr höger ett svårt fall av torr kallbrand i en årig kvinnas fot miniatyr höger denna patient med gaskallbrand avled mindre än åtta timmar efter att detta foto togs miniatyr höger en diabetiker med fuktig kallbrand där några tår redan fallit bort kallbrand gangrän är spontan vävnad sdöd nekros på grund av dålig blod försörjning denna kan bero på sår skador stark nedkylning diabetes eller åderförkalkning kallbrand drabbar främst de yttre extremiteter na man skiljer mellan torr fuktig och gaskallbrand torr kallbrand uppstår vid förfrysning medan fuktig kallbrand kan uppstå av illa skötta sårskador gaskallbrand är en bakteriell infektion som producerar gas i vävnad med kallbrand det är en dödlig form av kallbrand och orsakas ofta av den grampositiv a bakterien clostridium perfringens fullt utvecklad kallbrand kan inte botas vid torr kallbrand får de drabbade delarna ramla av själva men ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kallbrand
*  Invagination
... är ett sjukdomstillstånd som innebär att ett tarmavsnitt viks inåt den vikta delen av tarmen transporteras genom peristaltik en tillsammans med tarminnehållet vidare i efterföljande tarmavsnitt oftast medför invaginationen att det invikta invaginerade tarmavsnittet svullnar och att tarmvred uppstår eftersom den inskjutna tarmdelen förorsakar stopp i tarmpassagen fenomenet är vanligast hos små barn från månaders till års ålder och når en höjdpunkt vid till månaders ålder invagination är speciellt vanligt hos pojkar ett vanligt symtom på invagination är att faeces innehåller blodigt slem vid tidig behandling av tillståndet är prognosen god men om patienten inte kommer under behandling i tid kan gangrän uppstå och allvarliga eventuellt letal a komplikationer kan uppstå referenser nationalencyklopedin kategori mag och tarmsjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Invagination
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Obduktion
En obduktion omfattar dels granskning av hela kroppsytan, dels undersökning av inre organ. I början av 1970-talet obducerades varannan avliden person, men numera bara en av tio. En fråga som har väckts är om undersökning med magnetkamera eller datortomografi kan vara ett alternativ till obduktion inom sjukvården, eller ett komplement till klinisk respektive rättsmedicinsk obduktion. Men de vetenskapliga studier som hittills har gjorts räcker inte för att avgöra vid vilka tillstånd som undersökning av döda kroppar med magnetkamera eller datortomografi ger rättvisande besked. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, 2015. http://www.sbu.se/201501 Det visar den granskning av all tillgänglig forskning som har gjorts av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. 'Klinisk obduktion' utförs av patolog er eller andra läkare på begäran av den läkare som vårdat den avlidne. 'Rättsmedicinsk obduktion' utförs av rättsläkare på begäran av rättsvårdande myndighet polis, åklagare, domstol. Utförs ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Obduktion
*  Nacho Cerdà
... miniatyr nacho cerdà nacho cerdà född ignacio cerdà i katalonien är en spansk regissör producent och skådespelare som kanske är mest känd för den kontroversiella filmen aftermath anklagades nacho cerdà för att ha gjort det kända alien autopsy klippet i vilket man får bevittna en påstått autentisk obduktion av en utomjording anklagelserna drogs tillbaka efter att det stod klart att det var ray santilli som gjort det filmografi the awakening aftermath dr curry genesis ataúdes de luz europe euro films the machinist breaking the rules the abandoned externa länkar kategori spanska regissörer kategori män kategori födda kategori levande personer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nacho_Cerdà
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mays-landing/38-monet-dr-08330 0x209cba15599c53c151032ac7cc550074/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mays-landing/38-monet-dr-08330 0x209cba15599c53c151032ac7cc550074
http://leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mays-landing/38-monet-dr-08330_0x209cba15599c53c151032ac7cc550074/
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Köp Atix fästingfrysare på apotea.se
K p Atix f stingfrysare p apotea.se. info@apotea.se. Atix f stingfrysare 32 st i lager Skickas fr n oss n sta arbetsdag. 125 kr ca-pris: 159 kr. Köp & prenumerera För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på "KÖP"-knappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Atix r ett frysspray f r s ker borttagning av f stingar. Fryseffekten d dar f stingen snabbt och s kert och stoppar ocks f stingens mnesoms ttning och orsakar en sammandragning av dess suganordning vilket minimerar risken f r smittspridning. Genom att frysa f stingen underl ttas ven bortplockning av f stingar fr n huden eftersom de inte bara f rminskar sin suganordning utan ven sl pper greppet om det lim som g r att de kan sitta kvar ordentligt i s ret. Atix r godk nd f r anv ndning p b de m nniskor och djur. R cker till 30-50 f stingar. 1 Lokalisera fästingen som du ska ta bort. 2 Spraya angiven dos på fästingen med kylsprayen. 3 Ta bort ...
http://apotea.se/atix-fästingfrysare
*  Olof Ahllöf
födelsenamn =. andra namn =. yrke = Affärsman, med mera }} 'Olof Ahllöf' efternamnet även skrivet 'Ahllööf', född den 4 januari 1703, död den 9 oktober 1740, var en svensk affärsman, titulär assessor och donator. Ahllöf tjänstgjorde en tid som fiskal vid Svea hovrätt och erhöll assessors namn 1737. Han var brorson till en av staden Arboga s då rikaste män, rådmannen och handelsmannen Lars Ahllöf 1657-1737. Som denne var barnlös ärvde Olof Ahllöf år 1737 farbroderns betydande förmögenhet. Såväl Lars som Olof Ahllöf gjorde sig kända som stora donatorer, främst till förmån för staden Arbogas fattiga. Sålunda donerade Olof Ahllöf genom sitt testamente medel till stadens hospital, till ett barnhus byggt 1745 och till ett fattighus byggt 1746. Även stadens skollärare erhöll medel ur Ahllöfs arv. Totalt uppgick hans donationer till ett värde av 12.000 daler kopparmynt. Gustaf Bergström har i sin 'Arboga Krönika' velat spåra grunden till såväl Ahllöfs som hans farbrors religiöst grundade generositet till Arbogas ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Ahllöf
*  .. Socialbidrag är inte försäkring!
Det rör sig om drygt 15.000 personer, som vid Ã¥rsskiftet blivit av med sin ersättning frÃ¥n sjukförsäkringen inte för att de tillfrisknat utan för att de passerat en av regeringens nya tidsgränser. Medan andra anser sig vara för sjuka för att göra detta.Â. Bakom en del av de kraftigt ökande socialbidragssiffrorna + 20 procent 2009 döljer sig alltsÃ¥ i vissa fall situationer där människor som haft oturen att drabbas av ohälsa tvingas vika ut och in pÃ¥ sin privatekonomi för att sedan i bästa fall, efter en individuell behovsprövning, fÃ¥ rätt till ett stöd som gör att man precis klarar sig över gränsen för existensminimum. Ligger man sedan pÃ¥ gränsen till norm, dvs strax över t ex med 100:-/mÃ¥n och behöver gÃ¥ till tandläkaren, doktorn eller andra instanser som har egenavgifter, fÃ¥r man i allafall i vÃ¥r kommun ett rungande nej. Man ligger ”Över norm” och dÃ¥ har man inte rätt till ersättning. Det räcker med att bo pÃ¥ en ort där maten kostar lite mer än vad den gör i ...
http://utredarna.nu/kjellrautio/2010/03/16/socialbidrag-ar-inte-forsakring/
*  Kungsholms församlingshus
... mini kungsholms församlingshus kungsholms församlingshus är en byggnad tillhörande västermalms församling vid parmmätargatan på kungsholmen i stockholm församlingshuset i kvarteret murmästaren restes enligt arkitekten erik lallerstedts ritningar det försågs med fint genomarbetade fasader i gotlandskalksten på en sockel av granit under höga voluminösa tak av skiffer och koppar det hela bidrar till en kraftfull jugend mässig volymverkan gavlar kröntes med reliefer med kors och rosor och under takfoten återfinns skulpterade putti texten i relief under burspråket lyder guds fasta grund består och har detta insegel herren känner de sina tim församlingshuset inrymde förutom expeditionslokaler även flera stora bostadslägenheter med upp till nio rum och kök kyrksalen som rymmer personer placerades i en gårdsflygel och fick sin nuvarande utformning intill denna finns ett modernt vigselrum med tavla av olle hjortzberg skiffertaken byttes mot kopparplåt vid en omläggning byggnaden är blåklassad av stockholms ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_församlingshus
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427_0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328_0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1
http://leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
*  Ansedel Per Ersson
ansedel per ersson per ersson bonde f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y gifte och barn gift p l persson bonde f dd i backen liden y d d i backen liden y per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde f erik p lsson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde ff p l persson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde fff per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde m brita nn f dd d d i backen liden y k llor michael stman personregister efternamnsregister ortsregister lars ohlsson huddinge kl framst lld av lars ohlsson med hj lp av disgen version d startsida
http://lasseistuvsta.se/000/0005/487.htm
*  Colortime färgpennor
... Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida. Symbolförklaring. Återförsäljare/Företag. Skolor och institutioner. Psst, du kan söka efter idéer och produkter. Hobbyprodukter. Hobbyprodukter. Papper och kartong. Kalendrar och ramar. Multiramar. Passepatoutramar. Kopieringspapper och ritpapper. Färgat papper Specialpapper och specialkartong. Metallpapper och metallkartong. Mönstrat papper och mönstrad kartong. Färg och målarduk. 3D-puff liner. Diverse 3D-produkter Vattenfärg och akvarellfärg. Dubbelhäftande tejp och dubbelhäftande folie Stämplar och tillbehör. Colortime färgpennor, kärna: 4 mm, metallicfärger, 6 mixade 55,00 kr. Lägg till i önskelista Leveranstid 2-3 arbetsdagar Fraktfritt ver 595,-. Artikelnummer: 38091 6 mixade Trekantiga, tjocka färgblyerts i riktigt bra kvalitet. Förpackning med 6 färger kärna: 4 mm Läs fullständig beskrivning Läs mindre. Här hittar du ett stort urval av olika hobbyfärger, textilfärger, glasfärger, ...
http://cchobby.se/colortime-fargpennor-47-4?___SID=U
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det ...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/

Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Morbus Buerger: Morbus Buerger (Bürgers sjukdom; trombangiitis obliterans), är en kronisk inflammatorisk kärlsjukdom som i princip endast drabbar storrökare upp till 50-årsåldern. Både armarna och benen blir drabbade, och sjukdomen sätter sig i både artärer och vener så att de kan täppas igen.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Hyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.KallbrandHypertoniTan (kaninras)Amputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.