BehandlingsresultatResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Retrospektiva studierGraviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.PrognosAntituberkulosmedel: Läkemedel för behandling av tuberkulos. De kan indelas i två kategorier: förstahandspreparat, med god effekt och acceptabla toxicitetsnivåer för de allra flesta fall; andrahandspreparat, för läkemedel sresistenta fall eller fall där den primära terapin av annan anledning inte har effekt på patienten.Prospektiva studierTidsfaktorerBehandlingsövervakning: En behandlingsmetod som omfattar direktobservation av patienten under pågående medicinering eller behandling. Förfaringssättet är avsett att minska risken för avbrytande av behandlingen och att säkerställa patientens följsamhet.Kognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.BehandlingssviktSurvival AnalysisRiskfaktorerKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Survival RateSjukdomsgradsmåttRecurrencePrediktivt värde av testerLungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.PatientföljsamhetExtremt läkemedelsresistent tuberkulosTuberkulos, läkemedelsresistentRandomiserade kliniska prövningar, principerGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Buprenorfin: 17-(cyklopropylmetyl)-alfa-(1,1-dimetyletyl)-4,5-epoxi-18,19-dihydro-3-hydroxi-6-metoxi-alfa-metyl-6,14-etenmorfinan-7-metanol. Ett derivat av opioidalkaloiden tebain, som har kraftigare och mer långv arig verkan än morfin. Det tycks verka som agonist vid my- och kappaopioidreceptorer och som anatagonist vid deltareceptorer. Frånvaron av deltaagonistverkan tros vara orsaken till utebliven buprenorf intolerans vid kronisk sjukdom.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Kaplan-Meier EstimateNarkotikamissbrukMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.PsykoterapiBehandlingshem för missbrukareLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Age FactorsLångvårdssjukhus: Sjukhus för patienter med långvariga sjukdomar.TumörstadieindelningTuberkulosHelnykterhet: Avhållsamhet från alkoholbruk.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.RiskbedömningPatienttillfredsställelsePsykiatriskt status, skattningsskalorFörenta StaternaRemissionsinduktionPatientavhoppImplosivterapi: En metod för att utplåna ängslan genom mättnadsexponering för något utlösande stimulus.Kokainmissbruk: Sjukdomstillstånd som har samband med eller beror på bruk av kokain.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Postoperativa komplikationerMetadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.Involutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Institutionsvård: En specialiserad vårdform för beteendestörningar, inklusive drogmissbruk. Vården kan bestå av terapeutiskt utformat gruppboende och undervisning för förvärvande av praktiska färdigheter som hjälp för patienterna att fungera i samhället.RetreatmentKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Proportional hazard-modellerRegressionsanalysResultats reproducerbarhetAntiretovirala medelChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.CoinfectionIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Etambutol: Ett medel mot tuberkulos som hämmar överföringen av mykolsyror till tuberkelbacillens cellvägg. Det kan även blockera syntesen av spermidin i mykobakterier. Verkan är vanligtvis bakteriedödande, och medlet kan tränga igenom människans cellmembran för att utöva denna verkan.Beteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.LäkemedelsföljsamhetAnti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.Tumörrecidiv, lokaltSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.RibavirinPatienturvalKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Opiate Substitution TreatmentAntidepressiva medel: Humörstimulerande läkemedel för behandling av affektiva störningar och liknande tillstånd. Ett flertal monoaminoxidashämmare har användning som antidepressiva för sin modulering av katekolaminnivåerna . Tricykliska föreningar tycks också ha antidepressiv effekt genom verkan på hjärnans katekolaminsystem. En tredje grupp är de läkemedel som har specifik verkan på serotonerga system.Kollegial granskning inom hälso- och sjukvård: Löpande eller retrospektiv granskning av sjukvårdsrutiners kvalitet och effektivitet, genomförd av sakkunniga, praktiserande medicinska experter på uppdrag av annan sjukvårdspersonal.Farmakogenetik: En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.NarkotikablockerareRegisterAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Glasgow Outcome Scale: En skala för klassificering av behandlingsresultat efter svår, traumatisk hjärnskada, baserad på social funktionsnivå.PilotstudierDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.TandregleringProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Statistik, icke-parametriskCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.SmärtanalysNedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.StrålbehandlingsdosDesensibilisering, psykologisk: En teknik inom beteendeterapin för att åstadkomma kraftig muskelavslappning i syfte att hindra effekterna av graderade, ångestskapande stimuli.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.Dubbeldiagnos (Psykiatri): Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.OddskvotIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Georgien: Republik belägen öster om Svarta havet, mellan Ryssland och Turkiet. Ytan upptar 69 700 km2, och folkmängden uppgår till drygt 4,9 miljoner invånare (2003). Huvudstad är T'bilisi.PrevalensAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.PyrazinamidDepressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Pain ManagementNästumörerOrtodontiCD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).Alkoholism, medel motSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.SertralinAntidepressiva medel, andrageneration: En strukturellt och verkningsmässigt mångfaldig grupp av läkemedel som inte är tricykliska eller monoaminoxidashämmande. De kliniskt mest betydande tycks ha selektiv verkan på serotonerga system, särs kilt genom att hämma återupptag av serotonin.Antiretrovirusterapi, aggressiv: Läkemedelskurer som hos patienter med HIV-infektion kraftigt undertrycker HIV-replikation. I behandlingen ingår vanligtvis tre eller fler olika läkemedel, inklusive en proteashämmare.Heroinberoende: Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.VinkristinSocioekonomiska faktorerVårdare-patientrelationerDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.UgandaIsoniazid: Antibakteriellt medel som främst används mot tuberkulos. Det utgör fortfarande förstahandsvalet vid tuberkulosbehandling.Multicenterstudier, principer: Kontrollerade studier som planeras och genomförs av flera institutioner i samarbete för att mäta vissa variabler och utfall i bestämda patientgrupper, t ex multicenterstudie av medfödda missbildningar hos barn.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Antibiotika mot tuberkulos: Antibiotiska preparat som ensamma eller i kombination med andra används vid behandling av olika former av tuberkulos. De flesta är endast bakteriostatiska och kan leda till antibiotikaresistens hos ba kterien. Dessutom kan de vara giftiga.Mycobacterium tuberculosisEstetik: Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.RifampinSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.SydafrikaPsykometriPatient Outcome AssessmentFamiljeterapi: En typ av gruppsykoterapi, omfattande samtidig behandling av två eller fler familjemedlemmar.NaltrexonEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Sensitivitet och specificitetSmärtaBrösttumörer: Cancer i bröstet.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Hepatit C, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit C-virus, som kan vara ett halvår eller längre.ChemoradiotherapyTumörmarkörer, biologiskaCitalopram: Ett preparat som selektivt hämmer återupptaget av av serotonin i nervceller och som används som antidepressivt medel med klinisk effekt och med tolererbara biverkningar. Medlet minskar dessutom etanol lupptaget hos alkoholmissbrukare, och används mot depression hos patienter som även lider av tardiv dyskinesi, ett tillstånd som förvärras av tricykliska antidepressiva medel.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.SerotoninupptagshämmareVirusbelastningDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.StorbritannienNäs-svalgtumörerEndometrieablationRökavvänjningKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.ReoperationLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.SingelblindmetodMalawi: Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.TandmodellerStrålbehandling, understödjandeHaschmissbrukEtionamid: Ett andrahands tuberkulosmedel som blockerar syntesen av mykolsyra. Det kan även användas för behandling av spetälska.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.TumörerBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Vårdepisod: En period av vård för något speciellt medicinskt problem eller sjukdomstillstånd. Den kan vara kontinuerlig eller uppdelad i intervall med vårduppehåll och ge information om vårdåtgärdsordning (akut mottagning, inläggning, öppenvård osv), och på så vis tjäna som ett mått på sjukvårdstjänsten.Motöverföring (Psykologi): Medveten eller omedveten känslomässig reaktion från terapeutens sida mot patienten, vilket kan inverka på behandlingen.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Alfa-interferon: Ett av typ I-interferonerna som produceras av leukocyter i perifert blod eller lymfoblastoida celler som utsätts för levande eller inaktiverat virus, dubbelsträngat RNA eller bakterieprodukter. Det är det huvudsakliga interferonet som produceras av virusaktiverade leukocytkulturer och ger, förutom sin uttalade antivirusverkan, upphov till aktivering av NK-celler.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.ThailandOutpatientsSynskärpaAntimalariamedel: Preparat för behandling av malaria. De indelas vanligtvis efter sin verkan mot plasmodier i olika stadier av deras livscykel i människan.PolyetylenglykolerFramtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.StrålbehandlingLäkemedelsmultiresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel samtidigt. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Mandibelframdragande tandställning: Framskjutning av underkäken till ett normalt läge som åtgärd vid bettfel eller överbett..

*  Behandlingsresultat inom reproduktionsmedicin - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
informationen om Behandlingsresultat inom reproduktionsmedicin. föräldrar ... informationen om Behandlingsresultat inom reproduktionsmedicin. föräldrar...
https://sahlgrenska.se/w/b/behandlingsresultat-inom-reproduktionsmedicin/
*  ⭐Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen
rer. Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall...
http://docplayer.se/2494669-Vardprogram-for-cancer-inom-huvudhalsregionen.html
*  Behandlingsresultat - Q-IVF
Behandlingsresultat - Q-IVF. Till registret. Kortinloggning ... enheter. Nyheter. Behandlingsresultat. Kontakter. Länkar. Synpunkter. Om ... Resultat Detaljer. BEHANDLINGSRESULTAT - TRENDER - ÖPPNA JÄMFÖRELSER...
http://ucr.uu.se/qivf/index.php/behandlingsresultat
*  ⭐NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER
se. Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall...
http://docplayer.se/3112180-Nkologiskt-entrum-vastra-sjukvardsregionen-vulvacancer-och-vaginalcancer.html
*  Behandlingar - Hårvård - GLOBElife - Matrix. - Biolage ScalpthÉrapie - Tjänsten renhet och balan
underhålla långa behandlingsresultat i professionell salong paket ... underhålla långa behandlingsresultat i professionell salong paket...
http://beautybazar.net/sv/behandlingar-hårvård-c-10/matrix-a-77/biolage-scalpthÉrapie-p-1390.html
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med sv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  PAS (olika betydelser)
pas olika betydelser pas olika betydelser pas kan syfta på flera olika saker parentalt alienationssyndrom ett kontroversiellt begrepp inom psykiatrin paraaminosalicylsyra pas som är ett antibiotikum mot tuberkulos...
https://sv.wikipedia.org/wiki/PAS_(olika_betydelser)
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Kognitiv terapi
Därtill har många idéer tagits från den kognitiva metoden och införlivats i en rad andra behandlingsmodeller, till exempel kognitiv beteendeterapi. Den interpersonella modellen koncentrerar sig däremot på livets sociala aspekt, möten och relationer mellan människor, och försöker utifrån detta lösa patientens problem. För att förstå hur man skall gå tillväga för att behandla detta, använder man begreppet kognition. Om grundantagandena inte fungerar rätt, leder det ofta till att man missuppfattar situationer, ofta på ett negativt sätt. Vi har alla i viss mån en spontan inre dialog, även om många inte är medvetna om detta; de automatiska tankarna ligger nämligen på gränsen till det omedvetna. Detta leder till att de påverkar våra känslor, vilket i sin tur leder till att våra tankar blir negativa. I denna allians har terapeuten kunskaperna om den kognitiva terapin medan patienten har kunskapen om sig själv och sina symptom. Steg för steg undersöks patientens negativa inre dialog samtidigt som denne lär sig att id...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_terapi
*  Trypanofobi
... är extrem och orationell rädsla för medicinska ingrepp med injektions spruta eller kanyl den benämns ibland som aikmofobi belonefobi eller enetofobi namn som är tekniskt inkorrekta då de endast beskriver en rädsla för nålar och ignorerar den medicinska aspekten av trypanofobi i vardagligt tal säger man enklast sprut fobi det kan innebära att man måste genomföra kognitiv beteende terapi för att avvänja sig med rädslan källor kategori fobier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trypanofobi
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Kul Tur i Natur: Mobilmacken på Rikstvåan
Den här gamla Mobilmacken ligger fint till på en lång raksträcka på gamla E6 och före det Riksväg 2. Bilderna är från september 2009. 30 november, 2012 Jag har också tänkt tanken om denna mack, det är inte så vanligt att se ett bevarat V-tak längre. Jag tankade själv där -87 eller -88 med mitt UNO-X kort. Jag tror att dörren är köpt beganad från en annan mack och ditsatt efter nedläggningen. Sjö-Gunnarsbo Sanatorium i Marbäck. Lungtuberkulos eller TBC behandlades förr på Sjö-Gunnarbo sanatorium. Hög ren frisk luft och näringsrik fö... Tuborg Grön & Högertrafiken 1967. Från tidningen Vi 1967, reklam för Tuborg Grön mellanöl och information inför den kommande högertrafikomläggningen. Kul Tur i Natur - Arkivet oktober 2015 3 september 2015 20 augusti 2015 33 juli 2015 56 juni 2015 42 maj 2015 31 april 2015 18 mars 2015 29 februari 2015 28 januari 2015 47 december 2014 23 november 2014 7 oktober 2014 13 september 2014 10 augusti 2014 17 juli 2014 35 juni 2014 35 maj 2014 53 april 2014 32 mars 2014 54 februari 201...
http://kulturinatur.blogspot.com/2012/11/mobilmacken-pa-rikstvaan.html
*  XE.com ‒ XDR/NZD-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. XE valutagrafer XDR/NZD-graf. XE valutagrafer XDR/NZD S rskilda dragningsr tter-till Nyzeel ndsk dollar-graf Denna XDR / NZD -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dollar ZAR - Sydafrikansk rand XDR - S #228;rskilda dragningsr #228;tter. AUD - Australisk dollar CAD - Kana...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=XDR&to=NZD
*  XE.com ‒ XDR/USD-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. XE valutagrafer XDR/USD-graf. XE valutagrafer XDR/USD S rskilda dragningsr tter-till USA-dollar-graf Denna XDR / USD -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dollar ZAR - Sydafrikansk rand XDR - S #228;rskilda dragningsr #228;tter. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk ...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=XDR&to=USD
*  Plasmasfär
Image:Jordens plasmasfär markerad i mörkt orange 7, med en skarp gräns mot omgivande magnetosfär plasma gult och blått. En 'plasmasfär' är ett område i det inre av en himlakropp s magnetosfär, där plasma t är tämligen tätt och följer med i himlakroppens rotation. Plasmasfären har en tämligen skarp yttre gräns, 'plasmapausen'. Plasmasfären är fyllt med tämligen tätt plasma från jonosfär en som inte kan strömma fritt vidare ut i rymden eftersom det befinner sig på geomagnetiska fältlinje r som inte sträcker sig långt ut så kallade 'slutna fältlinjer'. Plasmasfären når inte upp över polarområdena, där magnetfältlijerna är 'öppna' de fortsätter långt ut i rymden så att jonosfär plasma t kan flöda fritt vidare ut i rymden polarvind. Däremot finns en skarp gräns mot den omgivande magnetosfären, 'plasmapausen'. I jordens fall sträcker sig plasmasfären över ekvatorn typiskt ut till ungefär 3-4 jordradie rs avstånd från jordens centrum. Ända ut till detta avstånd kan den innehålla flera hundra elektroner och joner per...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasmasfär
*  Plattformsoberoende
... innebär att ett datorprogram ett programmeringsgränssnitt api eller en hårdvara är planerat att fungera oberoende av plattform ett exempel på plattformsoberoende programspråk är java graden av oberoende varierar ofta är avsikten att stöda en viss grupp av plattformar genom att följa standarder och konventioner gemensamma för dessa och att skriva källkod eller specifikationer så att portering till respektive implementering för en ny plattform blir så lätt som möjligt kategori datateknik eo multesistema fr multi plateforme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plattformsoberoende
*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin
*  Suboxone
... miniatyr suboxone tabletter suboxone är ett läkemedel som används vid behandling av opiat beroende narkoman er suboxone verkar genom att minska suget efter opiater som tex heroin monografi för hälso och sjukvården de verksamma substanserna i suboxone är buprenorfin och naloxon suboxone är godkänt för läkemedelsassisterad behandling så kallad underhållsbehandling av personer beroende av opioid er inom ramen för ett medicinskt socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram läkemedlet är inte att rekommendera för gravid a då det kan vara skadligt för fostret sedan tidigare finns buprenorfin i läkemedlet subutex för sådan behandling men subutex har nackdelen att den kan felanvändas genom att tas intravenöst naloxon är egentligen ett motgift mot opiater såsom buprenorfin och heroin men kan endast tas upp i kroppen om den tillförs intravenöst om suboxone skulle injiceras så hindras buprenorfinet från att aktivera hjärnans opiatreceptorer på grund av att naloxonet blockerar dem ett eventuellt rus uteblir därme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suboxone
*  Hundra svenska år
I varje avsnitt visas för ämnet aktuella filmklipp, varvade med intervjuer av olika personer, som var med vid den tid som behandlas och som berättar minnen från den. Seriens vinjett börjar med ett animerat ångloks-draget tåg, som åker rakt in i en svensk unionsflagga både tåget och flaggan är representativa för år 1900. Därefter får man se en kavalkad av kronologiskt uppspelade filmklipp, med ljud, samtidigt som det årtal de kommer ifrån visas i bild. Vinjetten avslutas med att flaggan återkommer, men nu är en modern svensk flagga och att ett tåg kommer åkande ut ur den, men nu är ett X2000 -tåg istället både flaggan och tåget är representativa för år 1999. Som extramaterial på DVD:n finns bonusintervjuer ytterligare några intervjuer med olika personer, som inte kom med i själva serien, filmografier för Olle Häger, Hans Villius och redigeraren Kjell Tunegård samt klipp med Villius felsägningar från andra produktioner, som han och Häger har gjort. 14 september 1999 : 'Folkhemmet tur och retur' inrikespolitik 2...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hundra_svenska_år
*  Fixerbad
... används som sista led i en framkallning sprocess för att göra en fotografisk bild ljusbeständig i ett fixerbad för svartvit negativ film finns exempelvis natriumtiosulfat eller något annat ämne som bildar lättlösliga salter tillsammans med silverjonerna i de oexponerade och oframkallade silverhalidkristallerna så att de tas bort från filmemulsionen kategori fotografiska kemikalier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fixerbad
*  Psykodynamisk psykoterapi
'Psykodynamisk psykoterapi' är en grupp psykologiska behandlingsmetoder som bygger på såväl psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning som modern forskning. Alla former av psykodynamisk terapi har på ett eller annat sätt 'influerats' teoretiskt av den klassiska psykoanalys en. En psykodynamisk terapi kan se olika ut beroende på vem det är som går i terapi och vilken terapeut man går till samt vad målet är. Med psykoanalys avses vanligen en psykodynamiskt orienterad terapi som pågår under flera år och där klienten och terapeuten träffas tre till fem gånger i veckan. Särskiljandet av psykoanalys och psykodynamisk terapi har dock kritiserats för att vare sig vara möjligt eller meningsfullt. Man har i detta sagt att det går utmärkt att låta klienten ligga ner också i en psykodynamisk terapi en till två gånger i veckan, och påmint om att psykoanalysens fader Sigmund Freud kom att kalla sitt livsprojekt 'Psykoanalytisk terapi'. Dock har man inom psykodynamisk teoribildning uppmärksammat behovet av att i dessa d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykodynamisk_psykoterapi
*  Rollspel (terapimetod)
rollspel terapimetod rollspel terapimetod rollspel används ibland inom psykoterapi n som ett sätt att bearbeta problematiska situationer till exempel kan två partners i ett förhållande under terapeutens ledning spela upp hur de tycker att den andre beter sig se även psykodramaterapi kategori psykoterapi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rollspel_(terapimetod)
*  Quality Hotels satsar stort med SATS - Quality Hotels
... Search stories. Sign up. Log in. Menu. Översikt. Nyheter. Bilder & Videor. Kontaktpersoner. Sverige. Select Pressroom Norge Följ Quality Hotels. 26. Quality Hotels satsar stort med SATS Pressmeddelande • 2014-02-04 09:00 CET. 13-01-03 Nu går startskottet för ett nytt samarbete mellan Quality Hotels och SATS. Hotellkedjan är den första att erbjuda skräddarsydda aktivitetsprogram för sina konferensgäster. - Träning på arbetsplatsen och under arbetstid är en stor trend och något vi ser att arbetsgivare i allt större grad tar ansvar för, betalar och ordnar för. Därför har vi etablerat Quality Power Session i samarbete med SATS. Quality Power Session innebär team building och social samvaro bland deltagarna, säger Eivind Tangvik, koncerndirektör för Quality Hotels. Quality Power Session är ett aktivitetsprogram som skräddarsys av en personlig tränare för varje konferensgrupp. Aktiviteten varar 45 minuter och kan innehålla allt från löping, crosstraining och styrka till power walk, yoga och pilates. Aktivitete...
http://mynewsdesk.com/se/quality-hotel/pressreleases/quality-hotels-satsar-stort-med-sats-956980
*  Livet efter: mars 2008
... Ella heter jag som skriver om livet efter. Livet efter en diagnos, och med en sjukdom som är på god väg att göra mig blind. Att skriva här hjälper mig att ta mig igenom en skrämmande resa jag inte frivilligt påbörjat. Men jag skriver inte bara om tråkigheter, jag skriver också om kärlek, familj och om saker som upprör eller engagerar mig. Skrivandet här är inte bara en ventil och ett utlopp för mina känslor, det är också ett nytt sätt att få vara kreativ när inte det gamla fungerar längre. Genom min blogg har jag haft den stora lyckan att få lära känna nya vänner vars råd och stöd jag är tacksam för. Min blogg är mycket personlig och privat, här skriver jag ofta sådant jag inte klarar av att prata om. Det är i skyddet av anonymiteten som mina tankar får välbehövlig frihet så jag ber dig - respektera det. mars 2 Lägesrapport Jag finns... Här hittar du de tidigare inläggen: Livet efter. Inlägg. Inlägg. Ett av dem är att det varit mycket i livet och allt kom samtidigt som det alltid har en tendens att göra ...
http://livetefter.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
*  Meningen med livet
... 'Meningen med livet' är en fråga som människor funderat över i alla tider. En central följdfråga är huruvida det finns något liv efter detta. De som tror på ett sådant liv räknar ofta med att detta liv ska vara avgörande för nästa. Några begrepp som brukar dyka upp i svaret är kärlek, fortplantning barn, njutning och att leva i nuet. Existentialisterna menar att vi själva får skapa en mening åt livet, och att man är vad man gör och vad man låter bli att göra. Inom konst, musik och litteratur är "de eviga frågorna" om liv, död och kärlek ständigt närvarande. 2 Det finns ingen mening men den går att tillskapa. Från början finns det ingen mening, men som unik individ kan jag göra val och handlingar i livet som skapar mening. Detta innebär också ansvar och en oro för att mina val kan bli fel. 3 Det finns en immanent mening att upptäcka. Verkligheten är till exempel gudomlig, och det gäller att skapa kontakt med den, antingen genom att skåda ljuset i sitt inre eller genom yttre religiösa handlingar. 3a Mening...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet
*  Kvalitetsjusterade levnadsår
... eller qaly efter engelskans quality adjusted life years är ett mått med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra idén bygger på att man skall inte enbart ta hänsyn till hur många år extra som olika medicin ska insatser kan ge utan också ta hänsyn till kvalitén på dessa år en fullt frisk person anses ha värdet och en död har värdet ett år i full hälsa motsvarar qaly qaly kan räknas ut genom att patient en skattar sin hälsa genom något hälsomått exempel anta att patient och patient har samma sjukdom patient får läkemedel a medan patient får läkemedel b behandling a ger ett års överlevnad medan behandling b ger två års överlevnad i detta läge kan det verka självklart att behandling b är överlägsen behandling a dock har kvaliteten på åren ej tagits hänsyn till nästa steg är att patienterna får skatta sin hälsa på en skala där representerar bästa möjliga hälsa och representerar det motsatta patient skattar sin hälsa till då ger detta år qaly patient skattar sin hälsa till då ger detta år qal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsjusterade_levnadsår
*  Rum och rumstyper - Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
. Rum och rumstyper - Quality Hotel Skellefteå Stadshotell. Gå till huvudsida Nordic Choice Hotels. Vad s ker du. Specialerbjudanden. Nordic Choice Club. Konferens, möten och event. Grupper. Go Sportive. Företagsavtal. COOP. V ra hotell Comfort Hotel®. Quality Hotel™. Clarion Collection®. Clarion Hotel®. Quality Resort™. Bes k ett av v ra 12 frist ende hotell. Logga in. Sign up Log in. Kundservice. Ankomst. Avresa. Rum/personer.,.,. Fler alternativ. rum. . Barn lder 0 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r. L gg till rum St ng. Koden r tillagd. Ta bort Har du en rabatt- eller bokningskod. Aktivera cookies V nligen acceptera cookies under inst llningar i din webbl sare och f rs k igen. Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version. Uppgradera till nyare version. Visa inte detta meddelande igen. Stäng. Quality Hotel Skellefteå Stadshotell Skellefte, Sverige. Välkommen till ett hotell med moderna konferenslokaler, personlig service...
https://nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-stadshotellet-skelleftea/rumstyper/?epslanguage=en
*  Primär hivinfektion
... också kallad akut hivinfektion akut serokonversionssyndrom är ett sjukdomstillstånd som drabbar uppskattningsvis procent av de som smittats med hiv tiden från att någon smittats av virus et till att symptomen visar sig varierar från fall till fall men ett medelvärde är dagar från smittotillfälle till symptom de flesta symptom förutom lymfkörtelsvullnad går över inom en till tre veckor hivinfektionen övergår därefter i ett så kallat latensstadium och det kan dröja lång tid för den smittade att märka av att denne är smittad om inte ett test för hiv görs oavsett om någon genomgått en primär hivinfektion eller inte är denne smittbärare symptom på grund av symptomens likhet med andra infektionssjukdomar gör detta att det är lätt att avfärda symptomen som en harmlös infektion i fallande skala är följande symptom karaktäristiska vid primär hivinfektion feber mer än grader c trötthet hudutslag muskelvärk huvudvärk halsont svullna lymfkörtlar på halsen i armhålorna och i ljumskarna ledvärk sår i svalget smärta vi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Primär_hivinfektion
*  HIV
Cirka 33 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 30 miljoner människoliv. HIV kan överföras: genom oskyddade anala, vaginal a och orala samlag, vid kontakt med smittat blod det HIV-positiva blodet måste dock in i ett främmande blodomlopp omgående för att HIV ska kunna överföras, via återanvända kanyl er, från en gravid kvinna till hennes barn under graviditet, förlossning eller, senare, under amning, via blodtransfusion er och organ - och spermadonation er. Undersökningar har visat att sannolikhet en att HIV överförs vid ett vaginalt samlag är 0,05 procent fem av tiotusen för män och 0,1 procent tio av tiotusen för kvinnor. En rad nya studier visar emellertid att risken för att en HIV-positiv person överför viruset till sin partner kan vara så låg som 0,0 procent. Det finns dock vissa villkor för att risken ska vara så låg som 0,0 procent. Uttalandet av de schweiziska forskarna betraktas å ena sidan som mycket kontroversiellt, å andra sidan h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HIV
*  Ny medicin botar alkoholism - Accent Ny medicin botar alkoholism
Ny medicin botar alkoholism - Accent. Ny medicin botar alkoholism. accent är en tidning från IOGT-NTO. Ny medicin botar alkoholism. Svenskar ska ta fram ny medicin mot alkoholism Ny medicin mot alkoholmissbruk på gång Alkoholism tre gånger värre för kvinnor ADHD-gen kan orsaka alkoholism Alkohol påverkar din medicin. 20:18 Av: Maria Zaitzewsky Rundgren Ett troligt botemedel mot alkoholism är snart här en ny medicin som riktar in sig på dopaminet i hjärnan håller på att tas fram i Sverige, uppger SVT. Det är dopaminet i hjärnan som ska stabiliseras av den nya medicinen. Hos den som dricker tvångsmässigt och för mycket blir dopaminhalten däremot för låg – vilket gör att man känner ett ständigt sug och dricker ännu mer. -Substansen är unik så tillvida att den både kan höja och sänka dopaminnivåerna beroende på vilken rubbning man har i hjärnan, säger alkoholforskaren Pia Steensland, enligt SVT. Substansen har tagits fram av nobelpristagaren Arvid Carlsson och i höst ska forskare på Karolinska institutet börja pr...
http://accentmagasin.se/politik/ny-medicin-botar-alkoholism/
*  Majblommans riksförbund
... 'Majblommans riksförbund' är en ideell organisation som grundades av Beda Hallberg i Göteborg 1907, i syfte att bekämpa folksjukdomar, inte minst tuberkulos, med medel från sålda majblommor. Föreningen hette fram till 1998 'Förstamajblommans riksförbund'. Det säljs årligen majblommor till ett värde av över 50 miljoner kronor. Majblommans huvuduppgift är numera att förbättra barns villkor och att motverka fattigdom bland barn. en stor del av de insamlade medlen delas ut som bidrag till enskilda barn. kan kontakta sin lokalkommitté. Förbundet äger även en sommargård på Galtarö, där kommer barn som annars inte har möjlighet till ett aktivt sommarlov. Majblommans riksförbund står under H.M. Majblommans riksförbund arbetar förutom med stöd till fattiga och sjuka också med att påverka politiken, främst genom att verka för att de lag ar som finns för att förbättra barns villkor efterföljs samt att de tolkas utifrån barnets bästa. Majblommans aktuella profilfrågor handlar om att kommun erna ska följa skollagen o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Majblommans_riksförbund
*  Kampen mot tuberkulos - varför lyckas vi inte utrota TBC? 26 februari 2013 kl 10:03 - Kropp & Själ
Kampen mot tuberkulos - varf r lyckas vi inte utrota TBC. 26 februari 2013 kl 10:03 - Kropp Sj l. Sveriges Radio. Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/. Navigera till innehåll Meny. Sveriges Radio. Sveriges Radio 90 år. Avgörande ögonblick 1925-2015. Sök på sverigesradio.se. Sök. Nyheter. Program. P1. P2. P3. P4. Byt P4-kanal. BYT. Alla kanaler. Sport. Vetenskap. Kultur. News in other languages. Barn. Kontakta Sveriges radio. Kropp Sj l. F lj oss. Alla avsnitt. Om…. Kontakt. Mer. . S ndes tisdag 26 februari 2013 kl 10.03. Kampen mot tuberkulos - varf r lyckas vi inte utrota TBC. Tuberkulos har kallats hostan som v rlden gl mde. Medan vi i Sverige f tt ner siffrorna dramatiskt p de som drabbas om man j mf r med hur det s g ut f r 100 r sen s ses sjukdomen fortfarande som ett ... L s mer allvarligt hot mot den globala h lsan. V rst r situationen i Afrika och Asie...
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/159112?programid=1272
*  Lyxtelegram
... var en särskild form av telegram använd vid gratulation eller kondoleans under åren till fanns möjlighet att via televerket få telegram utskrivna på en speciellt utformad blankett behållningen av denna verksamhet tillföll nationalföreningen mot tuberkulos lyxtelegram kom att utgöra en kulturell företeelse då blanketternas bilder ofta skapades av kända konstnärer drygt olika blanketter förekom totalt sändes mer än miljoner lyxtelegram och nationalföreningen mot tuberkulos fick in miljoner kronor initiativtagaren till lyxtelegrammen var grosshandlare gustaf hagberg i göteborg kategori telegrafi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyxtelegram
*  Lungsot
... redirect tuberkulos kategori föråldrade sjukdomsdiagnoser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lungsot
*  Tvinsot
... redirect tuberkulos kategori föråldrade sjukdomsdiagnoser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvinsot
*  Kemoterapi
'Kemoterapi', 'cytostatika', 'cellgifter', är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla cell er i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumör celler kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling före och efter kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas kirurgi skt. Cellgifter kan också ges i samband med kortison som behandling av autoimmuna sjukdomar. Detta för att minska mängden kortison man måste ge. Verkan. Gemensamt för all cytostatika är att de hämmar cellreproduktionen. Detta gäller i synnerhet för snabbväxande celler. Dagens cytostatika är oselektiva i sin verkan, vilket medför att även normala celler påverkas, vilket i sin tur leder till biverkning ar och begränsar de doser som kan ges till individen. I modern cancerterapi ges vanligen kombinationer av olika cytostatika med sinsemellan olika verkningsmekanism och biverkning sprofil multiterapi. Orsaken är att...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemoterapi
*  Vilka faktorer påverkar patientens känsla av tillfredsställelse och komfort vid en bronkoskopiund
... ersökning. - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola. Hälsa och vård. Datavetenskap och programvaruteknik. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. HAL/Sektionen för hälsa, 2011. Vilka faktorer påverkar patientens känsla av tillfredsställelse och komfort vid en bronkoskopiundersökning. Många patienter som genomgår en flexibel bronkoskopiundersökning på operationsavdelningen känner sig inte tillfredsställda med upplevelsen. Syftet med denna studie var att undersöka vilken forskning som är gjord på patienternas komfort och känsla av tillfredsställelse under en bronkoskopiundersökning. Resultatet av studien visade på ett antal faktorer som i olika grad påverkade patienternas känsla av komfort och tillfredsställelse under bronkoskopiundersökningen. De flesta studier visade att sedering är positivt för pa...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/04c233cb0d90bad0c1256cec00325988/ab8902bcd698197cc12579260054aae1!OpenDocument
*  Varför är just era anställda så nöjda? | SvD
Varför är just era anställda så nöjda. Varför är just era anställda så nöjda. Varför är just era anställda så nöjda. Vad är det som gör att det blir roligt att gå till jobbet. 10:29 christian: Hej, vad får ni generellt för respons på varför det är roligt att gå till jobbet hos er. 10:32 janne: Om det nu är så bra hos er - varför ligger ni då inte bättre till i undersökningar där studenter svarar på vilka bolag de vill jobba på. Vår upplevelse i de sammanhang där vi själva kommer i kontakt med studenter, på högskolor och universitet, är att det finns ett stort intresse för oss som bolag och det vi står för. Tydliga mål och förväntningar skapar en trygghet i att veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur resultatet ska se ut. Varje chef och medarbetare har minst en gång i månaden ett samtal där man stämmer av mål, välbefinnande och karriärutveckling. 10:44 Hans Umlaut: Hej Anne-Marie, Tror du att era lönenivåer gör era anställda gladare än resten av branschen. Det är självklart viktigt för oss att vi ha...
http://svd.se/varfor-ar-just-era-anstallda-sa-nojda_8021530
*  Malmöbor mest nöjda med boendeorten | Malmobusiness.com
Malmöbor mest nöjda med boendeorten. Malmobusiness.com. Skip to Navigation Malmö Business The official business site of Malmö, Sweden. Svenska English. Sök på denna webbplats:. MalmöLäget arkiv MalmöLäget Kompletteringar 11:11 Meet Malmö Profilområden. Besöksnäring Cleantech Handel Huvudkontor Kreativa näringar Life Science Logistik Skåne Öresund Sök företag Rapporter statistik Trycksaker infomaterial Etablera företag. Location Malmö / Etableringsområden Lokaler mark Infrastruktur Högskolor universitet Rekrytera personal Starta företag. Starta eget - organisationer nätverk Driva utveckla. Organisationer Malmö stads Företagslots malmobusiness företagspanel Events Nätverk FAQ. LINKS Om oss. Näringslivspolitisk strategi Malmö stad Näringslivsrådet Träffa oss. Malmöbor mest nöjda med boendeorten Postat 22 aug 2012. 65 procent av svenskarna trivs bra p den ort de bor p visar en ny unders kning som Fastighetsbyr n genomf rt. De som bor i de tre storst derna r mest n jda och allra n jdast r de som bor i Malm. Minst ...
http://malmobusiness.com/sv/home/artiklar/malmobor-mest-nojda-med-boendeorten
*  Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Föreningen har valt att avstå från statliga bidrag, utan förlitar sig på aktiva och betalande medlemmar, bidrag från fonder, annonsintäkter m.m. att drogtester i trafiken skall vara en del av polisens rutinarbete och att arbetsmarknadens parter skall ta narkotikafrågan på större allvar bland annat av arbetsmiljö skäl och framhåller vikten av att utarbeta av en policy på varje arbetsplats - önskningsvärt anses det vara med information, rutinmässiga tester och rehabilitering. I en debattartikel, 2005, skriven av Svenska Brukarföreningen har RNS, jämte FMN och en rad andra organisationer, blivit kritiserade för att vara präglade av ideologiska ställningstaganden, för att vara dogmatiska och även motsätta sig kunskaps- och erfarenhetsmässigt grundade rekommendationer från Socialstyrelsen i syfte att minska dödligheten bland narkomaner, då åtgärderna inte ligger i linje med deras uppfattning om hur en framgångsrik narkotikapolitik skall föras. År 2002 antog riksdagen ett nytt handlingsprogram mot narkotika med ett...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksförbundet_Narkotikafritt_Samhälle
*  Teknisk ritning
En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt. Framställning av en ritning kan göras för hand eller med datorstöd. För att ritningar ska tolkas med samma syn av olika aktörer har tillvägagångssättet för skapa ritningar lett till att standarder har skapats av organisationer som SIS Swedish Standards Institute, CEN European Committee for Standardization och ISO International Organization for Standardization. För att ritningar ska utföras på ett sätt och kunna läsas av en utbildad eller någon som har kunskap i ämnet, finns det regler hur olika ritningar framställs. Hjälpmedel för att framställa ritningar är penna av blyerts eller tusch, olika linjal er, passare eller kurvmallar. Tidigare utfördes ritningar för hand vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknisk_ritning
*  Strategisk resurshantering
... är ett samlingsbegrepp som innefattar strategier för hur ett företag eller annan organisation på ett hållbart sätt hanterar egna resurs er samt påverkar omvärldsresurser till resurser räknas exempelvis råvaror produkter ekosystemtjänster kemikalier avfall med mera kategori ekonomi kategori återvinning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_resurshantering
*  Omyndig
... är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part omyndig är den som inte fyllt år fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga i äldre tider var även kvinnor omyndiga omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig det vill säga en person under år en person under år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott omyndigförklaring av myndiga personer avskaffades i sverige den januari och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt kap föräldrabalken om någon på grund av sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för honom eller henne förvaltarskap får dock inte anordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp ett besl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omyndig
*  Dean Macey
... nation dean macey född den december i essex är en brittisk före detta friidrottare som tävlade i mångkamp han deltog vid vm och blev silvermedaljör med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och blev där fyra med poäng vid vm blev han bronsmedaljör denna gång med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och slutade åter på en fjärde plats denna gång efter att ha klarat av poäng hans sista större mästerskap var samväldesspelen där han vann guld personliga rekord tiokamp poäng källor kategori födda kategori män kategori brittiska mångkampare kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dean_Macey
*  Rolf Brunström
... poffa född den februari i karlskrona f d svensk elitspelare och landslagsman i handboll med två sm guld med göteborgsklubben heim som största merit spelade även med glasögon som sitt signum kategori svenska handbollsspelare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Brunström
*  Lagen Om Berusade personer
... omdirigering lagen om omhändertagande av berusade personer m m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_Om_Berusade_personer
*  Kategori:Rollspelspersonligheter
kategori rollspelspersonligheter kategori rollspelspersonligheter verkliga personer verksamma inom rollspels och lajvscenen kategori personer efter verksamhetsområde kategori rollspel kategori lajv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rollspelspersonligheter
*  Remission (medicin)
remission medicin remission medicin remission är en medicinsk diagnostisk term för tillstånd vid kroniska sjukdomar när symtomen delvis avtagit eller tillfälligtvis helt försvunnit remission är vanligt vid kroniska psykiska störningar som bipolär sjukdom och schizofreni båda sjukdomarna kan uppträda episodiskt en enda gång och eventuellt aldrig återkomma men som regel är tillfrisknandet en remission i varierande grad det vill säga att personen visserligen inte har symtom på sjukdomen men att det föregivna friska tillståndet är tillfälligt remissioner kan vara fullständiga då personer förefaller vara botad de kan också vara inkompletta då vissa symtom försvunnit men andra kvarstår ett särskilt sådant tillstånd är schizofrent resttillstånd som ofta förekommer vid hebefren schizofreni då de positiva symtomen klingat bort men de negativa symtomen dröjer kvar vid feber innebär remission att kroppstemperatur en sänkts men att man förväntar sig att den kommer att stiga igen på grund av sjukdomens natur remission är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Remission_(medicin)
*  Remission
... kan avse remission medicin ett tillstånd av frånvaro av sjukdomsaktivitet hos patienter med en kronisk sjukdom med möjlighet att återvända sjukdomsaktivitet remission optik spridning av reflekterat ljus remission album ett album av skinny puppy...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Remission
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Metadon
Vid vissa typer av svåra kroniska smärttillstånd, som t.ex. neurogen/neuropatisk smärta nervsmärtor, är metadon effektivare än andra morfinliknande preparat, och flera studier har även visat fördelar av metadonbehandling vid cancersmärta. Metadon har även visat sig lindra smärta för patienter med svår kronisk smärta med en lägre dos än om morfin eller andra morfinbesläktade preparat används, och i vissa fall är metadon det enda läkemedlet som fungerar mot smärtan, ibland med lägre totaldos. Bockmühl och Erhart tog under flera år fram ett stort antal olika preparat, varav metadon var ett. Målet var att ta fram ett smärtstillande läkemedel som skulle vara enkelt att använda vid operationer, men som samtidigt skulle ha lägre beroendepotential än morfin. År 1947 lanserades detta som ett nytt smärtstillande läkemedel under varunamnet ”Dolophine”, vilket sannolikt är en kombination av de latinska orden dolor smärta och finis slut. Dock fanns det fortfarande ett tak som Socialstyrelsen hade satt som innebar att maxi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metadon
*  .. En vanlig dag pÃ¥ metadon. .. 5 Responses to “En vanlig dag pÃ¥ metadon.” .. Blogroll (L
« Livet som metadonpatient :. Hemlös i ett regningt Malmö… ». En vanlig dag pÃ¥ metadon. Jun 2nd, 2010 by rockdoll. Börjar helt klart känna av biverkningarna av metadonet nu :. Har succesivt fÃ¥tt öka dosen och fick idag 60 mg metadon, vilket är en full dygnsdos som ska hÃ¥lla en frisk under 24 timmar. Dock är det helt klart en ganska hög dos för mig. Det där beror helt pÃ¥ tolerans och jag antar att jag lyckades gÃ¥ ner i tolerans under den veckan jag tände av innan jag började pÃ¥ behandlingen eftersom jag känner av metadonet sÃ¥ starkt. Hur som helst sÃ¥ känner jag mig onekligen lite luddig i huvudet och rätt avtrubbat. Ungefär som pÃ¥ heroin faktiskt. Fast mer stabilt. PÃ¥ heroinet gÃ¥r mÃ¥nendet väldigt upp och ner. FrÃ¥n att man är superfjuttad precis efter fixen, tills att vara pÃ¥tänd under ett par timmar och sen blir man dÃ¥lig när heroinet slutar att verka. SÃ¥ ungefär var fjärde timme brukar jag behöva fylla pÃ¥ om jag ska hÃ¥lla abstinensen borta pÃ¥ heroin. Metadonet har d...
http://envanligdagpaheroin.bloggsida.se/diverse/en-vanlig-dag-pa-metadon
*  Svenska Brukarföreningen
organisation som stödjer narkotika användare av lagliga och/eller illegala preparat och de som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt problematiska bruk eller vill ha behandling med amfetaminliknande preparat. Föreningen startades i oktober 2002 av Berne Stålenkrantz och ett antal personer med anknytning till Metadon programmet, efter självupplevda erfarenheter från den svenska beroendevården. Föreningen har 2014 ca 2000 medlemmar och har lokalavdelningar i bl.a. SBF har också en anhörigförening SBF:s Anhöriga samt en vänförening SBF:s Vänner, den sistnämnda är för akademiker, forskare, politiker, journalister, profession och andra som vill stödja SBF:s kamp för skadereduktion, empowerment egenmakt samt att narkotikapolitik ska handla om smuggling, langning och klassificering av preparat fri från hälso- och vårdfrågor som ska avgöras av sjukvården. Den låga kunskapen om faran med hepatit C bland deras medlemmar har lett till att det idag finns cirka 50 000 människor i Sverige med sjukdomen, varav de ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Brukarföreningen
*  S Ola Thulin
... s ven ola thulin född den februari i linköping är en svensk psykiater studentsångare och tidigare lundaspexare thulin var under mer än tjugo år verksam inom narkoman vården som överläkare vid narkomanvårdsenheten inom den psykiatriska vården vid universitetssjukhuset i lund han arbetade främst med heroin avgiftning och metadon behandling han gav också kurser i beroendelära och har medverkat i fack och debattprogram i tv bland annat uppdrag granskning sedan arbetar thulin bland annat som specialistkonsult vid försäkringskassan som sakkunnig i länsrätt en som rättspsykiater samt som privatpraktiserande läkare på limhamn i malmö vid sidan om sin yrkesgärning har thulin bland annat varit styrande mästare inom den lundensiska logen absalon av samfundet sht som gammal spexare har han också spelat mindre roller i filmer däribland hans alfredson s ägget är löst och karnevalsfilm en sigillet han är dessutom ledamot av ett flertal sällskap såsom uarda akademien där han är redaktör sällskapet lundaakademiker där ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/S_Ola_Thulin
*  Alfacetylmetadol
... thumb px strukturformel alfacetylmetadol c h no smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioid er narkotika klassat har använts på försök i avvänjningssyfte för opiat missbrukare verkningstiden är längre än för metadon vilket skulle göra att narkoman en inte behöver ta medlet så ofta det visade sig att effekten var något oförutsägbar och det har inte börjat användas i någon större skala kategori opioider kategori aminer kategori narkotika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfacetylmetadol
*  Patos
Pathos är också ett viktigt begrepp inom retorik en, som ett av de tre sätten att övertyga, 'persuasio'. Pathos är ett centralt begrepp inom retorik en som där handlar om de starka känslor som en talare söker väcka hos sina åhörare, samt de känslor som faktiskt väcks hos publiken. Tillsammans med ' ethos ' och ' logos ' utgör pathos en del av de grundläggande medlen för att övertyga. Även frånvaro av känslor hos talaren kan väcka känslor hos publiken. Logos är själva orden, framsagda som bevis för talarens tanke, ethos är talarens karaktär och pathos de känslor som talet väcker hos lyssnarna. Märk väl att det att 'övertyga' innebär att lyssnaren tar till sig och håller med om det du säger, medan lyssnaren vid 'övertalning' endast motvilligt går med på det du säger. Ett pathosargument kan vara uttalat genom ord eller bara visas som en bild eller symbol. Ett uttalat pathosargument innehåller ofta ett eller flera starka ord som skapar associationer och väcker känslor hos publiken. Ett pathosargument kan exempelv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patos
*  Regressionsanalys
... miniatyr px regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna regressionsanalys regression är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data enkel linjär regression vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen är då y a bx där y vertikal är den beroende den som påverkas variabeln och x horisontell är den oberoende den som påverkar interceptet med y axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt felet kan beräknas med exempelvis minstakvadratmetoden eller maximum likelihood linjär regression förutsätter att variablerna är på intervallskalenivå andra varianter av regressionsanalys multipel linjär regression multipel regression icke linjär regression kvadratisk regression kubisk regression kvantilregression där medianregression är ett specialfall enkel logistisk regression sinusregression se även konfidensintervall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys
*  Regression
... kan syfta på regressionsanalys en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data regression geologi havet upplevs dra sig tillbaka regression psykologi ett slags försvarsmekanism regressionstestning en metod inom programvarutestning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regression
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full