Kirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Diagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Datorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.Terapi, datorstöddBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.Radiobildtolkning, datorstöddRöntgenbildsförstärkningBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Resultats reproducerbarhetSpermierörlighetBeslutsfattande, datorstött: Läkares eller annan vårdpersonals bruk av speciella, interaktiva datasystem för vägledning vid beslut om diagnos eller behandling.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Benmalalignment: Felaktig ställning hos ben i förhållande till leder, så att de ligger ur linje. Felet kan vara medfött eller ha uppstått till följd av skada.Numerisk analys, datorstöddMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Knäledsplastik: Utbyte av knäleden.ObservatörsvariationAnatomi: Läran om levande organismers byggnad.Mönsterigenkännande, automatiseratSensitivitet och specificitetPersondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.ADB: Automatisk databehandling.Datorstödd tillverkning: Användning av datorer för utveckling och/eller tillverkning av någon metod eller produkt, inklusive läkemedel, kirurgiska metoder, ortoser, proteser m m.SubtraktionsteknikLäkemedelsterapi, datorstödd: Läkemedelsbehandling med hjälp av särskilda dataprogram.Mammografi: Röntgenundersökning av bröstet.NeuroanatomiNeuronavigeringMjukvarutester: Verifiering av mjukvara för överensstämmelse med en standard.Modeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Användare-datorgränssnittMultimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.BenskruvarIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.CD-rom: "Compact disc - read-only memory". System för permanent optisk lagring av data på kompaktskivor. Skivspelaren ansluts till dator, och skivornas innehåll kan inte ändras eller skrivas över. CD-ROM-enhe ten är så gott som identisk med de CD-spelare som används för musikskivor och kan oftast också användas till att spela sådana skivor.MikrofilmningFluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Knäled: Leden mellan lårben och skenben.SpermierFelställningsfrakturer: Benbrott där brottdelarna hamnat i ett felaktigt läge. Om två intill varandra liggande ben läker ihop i ett brott blir resultatet en korsställning.Histologi: Vävnadslära.Anatomic LandmarksAudiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.KatalogiseringBibliotekskatalogerFärgKnäprotes: Konstgjord knäled.StrålningVideobandinspelningBiometric IdentificationTidsfaktorerBröst: Hos människan, någon av de på bröstkorgens framsida belägna och i fettvävnad inbäddade mjölkkörtlarna.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Spermiedödande medelGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.SemenanalysVideoinspelningProspektiva studierHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.PatologiLedmissbildningar, förvärvade: Missbildningar till följd av skada eller sjukdom, efter födseln. Ledmissbildningen har ofta samband med reumatoid artrit och spetälska.BehandlingsresultatOtologic Surgical ProceduresEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.SädesförvaringDatasystem: System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.Dentalimplantation: Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i tandvävnad under slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd åt en partiell eller hel protes.Sexuellt beteendeArtificiell intelligens: Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.Självinstruerande undervisning, principerPilotstudierOsteotomiUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.NäthinnekärlLårben: Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.UtrustningsdesignMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Antiloper: Idisslare tillhörande ordningen Bovidae. Många arter finns i Afrika och Sydamerika. Särskilt i Afrika är artrikedomen stor.Stereotaktiska teknikerKlormerodrin: En kvicksilverförening som använts som diuretikum, men som nu ersatts av mer verksamma och mindre giftiga preparat. Den radioisotopmärkta formen har använts som diagnostiskt och forskningsverktyg.Bildcytometri: En teknik som omfattar morfometri, densitometri, neurala nätverk och expertsystem som har många kliniska och forskningstillämpningar och som är särskilt användbar inom anatomisk patologi för undersökning av elakartade förändringar. De för tillfället vanligaste tillämpningarna är inom DNA-analys och immunfärgningskvantifiering.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Kvicksilverradioisotoper: Instabila isotoper av kvicksilver som sönderfaller under avgivande av strålning. Hg-185-195, 197, 203, 205 och 206 är radioaktiva kvicksilverisotoper.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.StödundervisningSädesvätskaKnäartros: Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.DNA-fingeravtryck: Förfarande för framställning av flerbandade mönster av ett DNA-prov genom spjälkning av DNA med restriktionsenzymer och med efterföljande elektrofores och visualisering genom hybridisering med sökfragment, specifika för repetitiva sekvenser. Inom rättsmedicin är de sökfragment som används grundsträngar som är specifika för enkla tandemupprepningar (minisatellitupprepningar; VNTR). De flerbandade mönstren, vilka kallas DNA-fingeravtryck, jämförs med en persons DNA.SpermieantalFärgning och märkningVideomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.SkenbenTeknetiumRobotteknikVenolerDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Rörelseomfång i ledDataanalys: Datorstödd analys och behandling av problem inom ett visst område.KontrastmedelUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Brösttumörer: Cancer i bröstet.RyggradRetrospektiva studierBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.ProtesprovningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Informationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Korsben: Den del av ryggraden som ingår i bäckengördeln.Mjukgom: En rörlig flik som är fäst vid bakre delen av den hårda gommen. Gomspenen hänger från mitten av den nedre kanten av den mjuka gommen.DatakomprimeringVolymtomografiGenu VarumMjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.UndervisningExpertsystem: Datorprogram baserade på expertkunskaper inom ett problemområde, samt tillämpning och utnyttjande av dessa för att lösa problemen.TelefonRiskfaktorerAkrosomreaktion: En serie strukturförändringar hos spermatozoer i närheten av en äggcell i äggledaren, vilka underlättar sädescellens inträde i äggcellen.NäthinnevenDatoranvändarutbildning: Utbildning i datakunskap och användning av datorer.Höftledsplastik: Utbyte av höftleden.ProtesimplantationUndervisningsmaterielVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Socialt strävandeHöftledHjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Ortopediska teknikerPrediktivt värde av testerBäckenRisktagandeFörenta StaternaModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.RotationTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.RöntgenförstärkningsskärmarTeleradiologiBiomechanical PhenomenaLaser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.SpinalfusionSjälvavslöjandeROC-kurvanalysDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.SingelblindmetodFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Osäker sexElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Signalbehandling, datorstöddLårbenshuvudRadioterapi, datorstöddHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.KvalitetskontrollProteskonstruktionHöftprotes: Höftledsersättning.Visning av data: Den visuella presentationen av data i ett människa-maskinsystem, såsom visning av data från en dator på en bildskärm av t ex katodstråletyp.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Tvärsnittsanatomi: Beskrivande anatomi baserad på tredimensionell avbildning av kroppen, dess organ och andra delar. Bilderna byggs upp av en rad datorproducerade tvärsnitt i tvärplanet, frontalplanet och sidoplanet.BröstkotorCellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.SpermiehuvudOnline-systemIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.StandarderFluoresceinangiografiPostoperativa komplikationerMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.HöftledspannaStatistik, icke-parametriskFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.SjukdomsgradsmåttNormalvärdenLedinstabilitet: Brist på stadga i en led eller ledprotes. Bidragande faktorer är ledsjukdom och skicket hos ledens omgivande strukturer, som ledkapsel, ledband och muskler.SädesuttömningFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Densitometri: Metod för att mäta t ex en vätskas densitet (täthet).HistocytokemiStatistik, principerNäthinneartärBeslutsstödssystem, kliniska: Datorbaserade informationssystem för integrering av klinisk information och patientdata och för stöd vid beslut om vård av patienter.RegressionsanalysGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.

*  Datorstödd konstruktion - Högskolan i Borås
datorstödd konstruktion högskolan i borås ... datorstödd konstruktion datorstödd...
http://hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentexpeditionen/Inkomna-tentor/Akademin-for-textil-teknik-och-ekonomi/2016/Datorstodd-konstruktion/
*  Svarvning
miniatyr|Grovsvarvning miniatyr|Sticksvarvning miniatyr|Slutsvarvning med hög ytfinhet 'Svarvning' är en bearbetningsprocess i vilken ett skärverktyg, typiskt en icke-roterande verktygsbit, som bearbetar i en spiralformad bana genom att verktyget flyttas mer eller mindre linjärt medan arbetsstycket roterar. Vanligtvis används termen "svarva" vid bearbetning av utvändiga ytor med detta skärförlopp, medan samma skärförlopp använt på invändiga ytor d.v.s. Dock är båda typerna inom samma kategori. Olika maskiner och metoder. Vid denna typ av svarvning sitter arbetsstycket - oftast metall - fastspänt i en sk chuck med tre eller fyra centrerande backar. Skärverktyget är fastspänt i en verktygshållare som i sin tur sitter monterad på den så kallade släden som rör sig parallellt/horisontellt med arbetsstycket. Verktyget skär bort material från arbetsstycket i form av sk spån. Skärverktygets längsmatning sker vanligtvis via en mekanisk drivning men kan även göras manuellt. Vanliga metoder vid supportsvarvning är: rak-...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svarvning
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714...
http://vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892...
http://vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
*  http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
... => http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231...
http://vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
*  http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
... => http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836...
http://vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
*  http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
... => http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655...
http://vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
*  http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
... => http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840...
http://admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
*  http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
... => http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068...
http://admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
*  http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
... => http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392...
http://glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
*  http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
... => http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819...
http://vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
*  http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
... => http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902...
http://vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117...
http://vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872...
http://vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
*  http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
... => http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740...
http://vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
*  Medicinsk diagnostik
... innebär att tolka en patients symtom och undersökningsfynd och sammanfatta patientens tillstånd i form av en diagnos som kan vara en misstänkt eller bekräftad sjukdom ett syndrom eller annan patofysiologi sk avvikelse diagnostik är en central del av medicinsk verksamhet eftersom diagnosen ligger till grund för specifik behandling fortsatt utredningsstrategi råd om livsstil förutsägelser om prognos mm diagnostiken inleds vanligtvis med anamnes sjukhistoria och status kroppsundersökning diagnostik bedrivs inom alla medicinska specialiteter men vissa specialiteter är helt inriktade på diagnostik ofta baserad på teknisk utrustning dit hör radiologi klinisk fysiologi klinisk kemi klinisk mikrobiologi patologi med flera trenddiagnos trenddiagnos eller modediagnos är en nedsättande benämning för de medicinska diagnoser som enligt kritiker överanvänds under en viss period se även icd patofysiologi medicinsk undersökning källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_diagnostik
*  Medicinsk undersökning
... en medicinsk undersökning är någon av de processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik och syftar till att skaffa information om patient ens hälsotillstånd undersökningen kan bland annat omfatta okulärbesiktning eller auskultation eller vävnadsprov er se även anamnes medicinsk diagnostik screening kategori sjukvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_undersökning
*  Utan närmare specifikation
... uns i svensk litteratur förekommer även den engelska beteckningen not otherwise specified nos är ett uttryck som ofta används inom medicinsk diagnostik detta används då alltför få diagnoskriterier är uppfyllda för att en mer exakt diagnos skall kunna ställas och man skriver då till exempel feber uns kategori medicinsk diagnostik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utan_närmare_specifikation
*  Subklinisk
... image mallon mary jpg subklinisk är en medicinsk term för en ej fullt utvecklad sjukdom i nationalencyklopedin därför förekommer inga eller mycket milda symtom på sjukdomen begreppet används både på infektion er och på bl a ämnesomsättningssjukdomar källor kategori medicinsk diagnostik kategori medicinska termer en sub clinical...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subklinisk
*  Epikris
... grekiska epi krisis är ett vetenskap ligt utlåtande om ett sjukdom sfall med avseende på dess uppkomst utveckling förlopp och behandling källor kategori medicinsk diagnostik kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epikris
*  Fortran
'Fortran' är ett av de allra första högnivåprogramspråken, ursprungligen konstruerat på 1950-talet och fortfarande i bruk. Namnet var från början FORTRAN med stora bokstäver men den officiella språkstandarden använder numera namnet Fortran. Från början var språket rent procedurellt, men numera innehåller det också visst stöd för objektorienterad programmering. Man lade stor vikt vid att den kompilerade koden skulle vara snabb och optimerad, med en prestanda jämförbar med assemblerspråk, eftersom man ansåg att det annars var stor risk att ingen skulle använda språket. De senaste formella standardena är Fortran 95, publicerad 1997, Fortran 2000, publicerad 2000, Fortran 2003, publicerad 2004 och Fortran 2008, publicerad 2010. De första versionerna av språket krävde strikt formatering med satser skrivna inom vissa positioner på raden och med endast en sats per rad. FORTRAN saknade också från början strukturerande satser som if-then-else och moderna loop-satser och använde sig istället av enkla hoppkommandon och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fortran
*  Ladda ner gratis program till din dator
... För att ladda ner andra nyttiga och bra program som är gratis gå till nyttiga länkar. Installera och ladda ner nyttiga program en gång och installera allt på en gång. Nyttiga program SIW System Information för Windows baserade datorer Mycket bra redskap för att kunna i detalj se allt som har med din Windows dator att göra. Tabort dubbla filer från din dator zip fil Du kommer att bli förvånad över att det är så många dubbla filer i din dator. Spela brända DVD Filmer via Windows Media Player 9MB Vi har alla varit med om att ladda ner en DVD film från nätet och sedan upptäckt att Windows Media player inte kan visa filmen via datorn. Ladda ner programmet och installera. Ett tips på ett annat program som du kan använda för att spela upp filmer är VLC media player. Word, Excel Du är inte ensam om att tycka att det är krångligt och svårt att hitta i menyerna när du använder Excel eller Word 2007 och dem nyaste versionerna. För att få tillbaka menyerna behöver du ladda ner programmet och installera så får du til...
http://datorproblem.org/ladda-ner/
*  ISA (hastighetsanpassning)
isa hastighetsanpassning isa hastighetsanpassning isa står för intelligent stöd för anpassning av hastighet från den engelska betydelsen intelligent speed adaption och är ett system som hjälper en fordonsförare hålla den lagstadgade hastigheten på en viss vägsträcka systemet fungerar genom att en gps mottagare lokaliserar fordonet och sänder denna information till en liten dator på datorn finns uppgifter om gällande hastighetsbegränsning ar lagrade en liten display visar hela tiden vilken hastighet som gäller där fordonet för tillfället befinner sig det finns olika varianter av hur isa visar föraren att denne kör för fort ett sätt är en enhet som ger ifrån sig en ljudsignal en annan variant skapar en vibration eller mottryck på gaspedalen under åren gjordes världens största isa försök i umeå borlänge lund och lidköping i samarbete med vägverket testet föll ut väl och man fann bland annat följande fördelar förarna tyckte sig bli bättre trafiksäkerhet en ökade och bränsleförbrukningen minskade isa blev mycket b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ISA_(hastighetsanpassning)
*  Bilder borta men alla mappar kvar - Stationära datorer: Support och övriga trådar
... Medlemskap Logga in Bli medlem. Datorer och system. Registrerad Maj 2012 Bilder borta men alla mappar kvar Hej, jag har ett problem. jag skulle kolla på bilder på min gamla stationära dator men då var precis alla mappar tomma, jag har bilder från 2004-2009, mappar för varje månad och undermappar på det. Och alla mappar med samma namn var kvar, men som sagt inga bilder. Vad är det som har hänt?!. är detta virus eller vad... Om du forsätter använda dator är det risk att filerna skrivs över och det blir svårare att få tillbaka bilderna. Detta är datorn jag använde i mitt föräldrar hem så kollar knappt på bilderna längre men jag har inte tagit bort dom. Och det allra konstigaste tycker jag är att ALLA mappar SKAPADES 1-jan-2012 21:24:53 skrev fel där uppe när de är ifrån 2009 som senast... Aldrig hört talas om att bilder bara försvinner så där och datum ändras på mapparna utan att man har gjort det själv. men är det bara att acceptera att dom är gone. Plats Stockholm/Västervik Registrerad Maj 2006 Börja med ...
http://sweclockers.com/forum/trad/1110274-bilder-borta-men-alla-mappar-kvar
*  Tone mapping
... är en teknik inom bildbehandling för att översätta en uppsättning färger till en annan typiskt används detta för efterbehandling av hdr fotografier för att komprimera ett stort dynamiskt färgområde till ett mer begränsat färgområde som kan visas på en skärm eller utskrift kategori bildbehandling kategori fotografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tone_mapping
*  Building Tool Bildbanksbilder | Getty Images
Building Tool Bildbanksbilder. Getty Images. Kreativt. Rättighetsskyddat. Royaltyfritt. Arkivbilder. Bildsamlingar. Redaktionellt. Sport. Nöje. Nyheter. Arkivfoton. Redaktionella samlingar. Video. Musik. iStock. iStock-foton. iStock-illustrationer. iStock-video. iStock-ljud. Boards. Kundvagn. Logga in/registrera. . Logga in nu om du vill visa, licensiera och hämta bilden. Du kan också kontakta oss om du vill se bilden utan vattenmärke. Vill du bädda in bilden på en icke-kommersiell webbplats eller blogg. Läs mer. Sök. Visa liknande bilder. Mer från den här fotografen. Building tool Upphovsman:. Image Source. bpkt cm dpi storlek. 280 x 280 bpkt 9,88 x 9,88 cm 72 50 kB. 413 x 413 bpkt 14,57 x 14,57 cm 72 100 kB. 591 x 591 bpkt 20,85 x 20,85 cm 72 300 kB. 1 024 x 1 024 bpkt 8,67 x 8,67 cm 300 900 kB. 1 870 x 1 870 bpkt 15,83 x 15,83 cm 300 3 MB. 3 156 x 3 156 bpkt 26,72 x 26,72 cm 300 10 MB. 4 320 x 4 320 bpkt 36,58 x 36,58 cm 300 10 MB. Lägg till i kundvagnen Visa kundvagn Uppdatera kundvagn. Spara på ljusbord....
http://gettyimages.se/detail/foto/building-tool-royaltyfri-bild/imsis807-054
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full

Verklig bildMiniräknare: Miniräknare eller kalkylator är en liten handhållen elektronisk apparat som kan utföra matematiska beräkningar. De enklaste varianterna klarar endast aritmetik medan de mer avancerade kan rita grafer, manipulera algebraiska uttryck och kan utföra uträkningar i andra talbaser.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriAdobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Anatomisk teaterPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.TruckdatorAngiografi: Angiografi eller vaskulär radiologi är ett område inom medicinsk avbildning (radiologi) som gäller avbildning av insidan (hålrummet, lumen) av blodkärl och organ, och då framför allt artärer (arteriografi), vener (flebografi), hjärtkammare och lymfkärl (lymfografi). En bild framställd med hjälp av angiografi kallas för angiogram.MammografiFönster (datorgrafik)Sony Ericsson Z800i: Sony Ericsson Z800i är en 3G-mobiltelefon med en kamera om 1,3 megapixlar. Den har videosamtalfunktion, musikfunktion, spel, med mera.Gängpressande skruv: miniatyr|150px|Phillips skruvKnäsmärta: Knäsmärta är smärta lokaliserad till knät, och kan uppkomma plötsligt vid skada eller överbelastning, eller utvecklas mer långsamt som vid artros och artrit. Knät är kroppens största led, och dess omgivande muskler, skelett, menisk, bursa och senor utsätts normalt för stora påfrestningar.Färgkod: Färgkoder kan användas på många olika sätt. Det är i grunden fråga om klassificering av något.Videokamera: Videokamera kallas en kamera som spelar in videofilm.Me and My Drum: "Me and My Drum" är en låt av Teron Beal, Patrik Magnusson, Johan Ramström och Swingfly som framfördes av Swingfly i Melodifestivalen 2011 tillsammans med Christoffer Hiding och Beatrice StarsGustav Dahlander. "Swingfly planerar förändringar efter jätteskrällen i Melodifestivalen 2011", Poplight (poplight.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Antiloper: Antiloper är gräsätande partåiga hovdjur som lever i stora flockar framförallt på Afrikas savanner men även i andra världsdelar. Utseendet varierar beroende på miljön de lever i.Autofokus: Autofokus kallas den funktion där en kamera med hjälp av mekanik och elektronik själv kan justera optiken så att framförvarande motiv befinner sig i fokus i det ögonblick som bilden registreras, det vill säga att det kommer att avbildas med skärpa.Eddie Adams: Edward Thomas "Eddie" Adams, född 12 juni 1933 i New Kensington i Westmoreland County i Pennsylvania, död 19 september 2004 i New York i New York, var en internationellt uppmärksammad amerikansk fotograf.Spermakvalitet: Spermakvalitet sägs ofta vara ett mått på spermiernas förmåga att befrukta kvinnans ägg. Andra variabler för manlig fertilitet är spermiernas antal, livskraft och motilitet, samt problem vid ejakulationen (baklänges ejakulation).Grafikminne: Grafikminnet är det arbetsminne som används av grafikkort eller grafikkretsar i moderna datorer. Grafikminne kallas även VRAM (Video RAM), särskilt på engelska.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.