Blödning: Läckage av blod från blodkärl.Hjärnblödning: Blödning i någon hjärnhalva, inklusive lobär blödning, blödning i den subkortikala vita substansen och de basala ganglierna. Vanligen associerade tillstånd är högt blodtryck, intrakraniell arterioskle ros, intrakraniella aneurysm, skallskada, intrakraniella kärlmissbildningar, cerebral amyloid angiopati och hjärninfarkt.SubaraknoidalblödningIntrakraniella blödningar: Blödning innanför skallbenet, omfattande blödningar i hjärnan och i utrymmena kring den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan.NäthinneblödningPostpartumblödningBlödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.GlaskroppsblödningEye Hemorrhage: Inre blödningar i ögat från kärl i ögats olika vävnader.Basalganglieblödning: Blödning ut i någon basalganglieknut (t ex svanskärnan, pallidum, mandelkärnan, putamen och claustrum). Kliniska manifestationer kan vara akut hemipares, rörelserubbningar, huvudvärk eller förändrat m edvetande. Vanliga orsaker är högt blodtryck och kärlmissbildningar. Denna typ av blödning är patologiskt förknippad med lipohyalinos i de små blodkärlen och uppkomsten av Charcot-Bouchard-mikroaneury sm.Blodkärlskramp, intrakraniellIntrakraniell blödning, hyperton: Blödning i hjärnan eller angränsande vävnader som resultat av högt systemiskt blodtryck (hypertoni), ofta i samband med intrakraniell arterioskleros. Hypertoniutlösta blödningar är vanligast i de basala ganglierna, lillhjärnan, hjärnbryggan och talamus, men kan även förekomma i hjärnbarken och den vita substansen därunder, samt i andra delar av hjärnvävnaden.Postoperativ blödningHematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.Hjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).Choroid Hemorrhage: Blödning från åderhinnans kärl.Peptiskt sår, blödandeDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Blödning i putamenKärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Aneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Retrobulbär blödningHjärnventriklar: Vätskefyllda och med varandra förbundna hålrum i hjärnan.Cerebralt hematom, traumatiskt: Blödning till hjärnbarken, hjärnbalken (corpus callosum), de basala ganglierna eller den subkortikala vita substansen efter skallskada. Diffus axonskada, hjärnödem och förhöjt intrakraniellt tryck för ekommer ofta i detta sammanhang. Relativt vanliga kliniska tecken är krampanfall, afasi, synrubbningar, rörelsestörningar, förlamning och koma.BlödningschockSpontanbristningHjärnblödning, traumatisk: Blödning i hjärnan till följd av genomträngande eller icke genomträngande skallskada. Blödning kan uppstå var som helst i hjärnan, inklusive hjärnhalvorna, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan.Subduralblödning: Utgjutning och efterhand ansamling av blod i utrymmet mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Blödningen inträffar främst ovanför storhjärnshalvorna, men kan även uppträda i bakre skallgropen och ryggmärgskanalen. Det finns egna termer för akut subduralhematom (subduralblödning, akut) och kroniskt subduralhematom (subduralblödning, kroniskt).Intrakraniella arteriovenösa missbildningar: Medfödda blodkärlsanomalier i hjärnan, kännetecknade av hoptrasslade tunnväggiga artärer med direktkommunikation med vener utan mellanliggande kapillärer. Missbildningarna visar stora variationer i storlek och läge och ger upphov till symtom genom bristning, masseffekt och kärlavledningseffekter. Den kliniska bilden visar sig ofta inte förrän i det fjärde eller femte årtiondet i livet, när drabbade individer kan utveckla huvudvärk, krampanfall och fokala neurologiska svaghetstecken. Stora blödningar kan leda till koma eller död.Vattenskalle: Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i skallen, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi (koordinationsrubbningar). Hos barn kan makrocefali uppträda. Tillståndet kan bero på tilltäppning av cerebrospinalvätskans kanaler, pga neurologiska störningar, blödningar i skallen, infektioner i centrala nervsystemet, hjärntumörer, skallskada eller andra tillstånd. Försämrad resorption av vätska från araknoidalfransarna leder till en kommunicerande form av hydrocefalus. Hydrocephalus ex-vacuo avser ventrikelutvidgning till följd av reducerad hjärnvävnad efter hjärninfarkt.Blödning i munnenBehandlingsresultatVentrikulostomiRetrospektiva studierCerebral ventrikulografi: Röntgenundersökning av hjärnans ventrikelsystem efter injektion av luft eller annat kontrastmedel direkt i ventriklarna. Hit hör också datortomografi av hjärnventriklarna.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Livmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.VävnadsplasminogenaktivatorTalamussjukdomarIntrakraniell blödning, traumatisk: Blödning innanför skallbenet som följd av genomträngande eller icke-genomträngande traumatisk skada, även omfattande blödning i utrymmena utanför och innanför den hårda hinnan och under spindelvävshinnan, i hjärnhalvorna, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan.Fetomaternell blodpassageGlasgow Coma Scale: En skala för bedömning av stimulansreaktioner hos patienter med traumatisk hjärnskada. Parametrarna är öppning av ögonen, motorisk reaktion och verbal svarsförmåga.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.VärksvaghetHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.TidsfaktorerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Cerebral infarkt: Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.Prospektiva studierHjärnödemAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Lillhjärnans sjukdomar: Sjukdomar som påverkar lillhjärnans struktur och funktioner. De viktigaste symtomen på funktionsrubbning i lillhjärnan är dysmetri, ataktisk gång och muskelslapphet.Cerebral amyloid angiopati: En heterogen grupp rubbningar, som omfattar såväl sporadiska former som familjära, och vars kliniska kännetecken är hjärnischemi, hjärninfarkt och hjärnblödning. Patologiskt utmärker sig tillståndet g enom avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor. Den sporadiska formen är förknippad med lobär hjärnblödning hos äldre och Alzheimers sjukdom.Kraniotomi: Kirurgiskt ingrepp eller insnitt i skallen.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.RiskfaktorerLungsjukdomarNeurokirurgiska teknikerBlodfärgad avföring: Svart, tjäraktig, illaluktande avföring som innehåller nedbrutet blod.WarfarinEsophageal and Gastric VaricesHemosiderin: Upplagringsform av blodjärn.Sjukdomar hos för tidigt föddaTrombolysbehandlingGlasgow Outcome Scale: En skala för klassificering av behandlingsresultat efter svår, traumatisk hjärnskada, baserad på social funktionsnivå.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.ResuscitationBlodkräkningar: Kräkning av färskt, rött blod blod eller äldre, mörkt och grynigt. Blodkräkningar är oftast en indikering av blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen.Oxytociska medelBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Intrakraniellt tryck: Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.SpinalpunktionUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hemostatiska tekniker: Olika sorters teknik för att reglera blödning.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.BinjuresjukdomarIntrakraniell hypertoniGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Postoperativa komplikationerBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.RecurrenceSubduralblödning, intrakraniell: Blödning under hjärnans hårda hinna och ovanför hjärnhalvan.Hjärnischemi, övergående: Korta, övergående episoder av lokal, icke-konvulsiv, ischemisk funktionsstörning i hjärnan med en varaktighet av mindre än 24 timmar, och ofta mindre än en timme, orsakade av kortvarig trombos eller emboli. Ischemin kan klassificeras utifrån distribution i kärlen, tidsmönster eller etiologi (t ex embolisk eller trombotisk art).Blodstillande medel: Preparat som stoppar blodflödet. Absorberande hemostatika stoppar blödning antingen genom att bilda ett konstgjort koagel eller genom att fungera som mekanisk matris som medverkar till koagulation när den påförs det blödande stället. Dessa medel verkar bäst på kapillär nivå och är inte effektiva när det gäller att stilla blödning från artärer eller vener med mer betydande blodtryck.Subaraknoidalt rumLäckage av diagnostiska och terapeutiska medel: Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.Hypofysär apoplexi: Plötslig blödning eller ischemisk nekros i hypofysen som kan medföra akut synförlust, svår huvudvärk, hjärnhinnereaktioner, kranialnervförlamning, panhypopituitarism, och i sällsynta fall koma. Den vanligaste orsaken är blödning i samband med hypofysadenom. Arteriovenösa missbildningar: Medfödda kärlmissbildningar bestående av nystan av uttänjda kärl som leder blodflödet direkt från artärer till vener utan motståndet i kapillärsystemet. En vanlig typ är medfödd arteriovenös fistel.Ekoencefalografi: Ultraljudsmetod för diagnos av sjukliga förändringar i skallen.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Neurologiska undersökningarFörlossningens efterbördsskede: Slutskedet av förlossningen, vilket är tiden mellan utdrivningen av fostret och utdrivningen av moderkakan.Blodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Blodkoagulationsstörningar: Blödnings- och trombostillstånd till följd av onormala blodkoagulationsförhållanden, vilka i sin tur kan bero på koagulationsproteinrubbningar, trombocytrubbningar, blodproteinrubbningar eller närings brister.Antifibrinolytika: Medel som hindrar fibrinolys eller upplösnig av blodkoagel. Flera endogena antiplasminer är kända. Preparaten används för behandling av omfattande blödningar och koaguleringsstörningar.Skallgrop, bakre: Den infratentoriella del av skallgropen som innehåller lillhjärnan och hjärnstammen. Den begränsas av bakre tredjedelen av kilbenets övre yta, av tinningsbenets bakre, klippbens- och klippbensutskottsdelar, och av den nedre vinkeln på bakre delen av hjässbenet.Ventrikuloperitoneal shuntDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.SjukdomsgradsmåttPrognosHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Koma: Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Huvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Hjärnbrygga: Den del av det centrala nervsystemet som ligger mellan den förlängda märgen och mitthjärnan, framför lillhjärnan, och bestående av en övre och en undre del.Kirurgiska instrument: Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.Hjärntrombos: Proppbildning av blodplättar och fibrin i en hjärnartär eller hjärnven, vilket kan leda till hjärninfarkt. Artärtrombos är förknippad med intrakraniell ateroskleros, men kan även bero på koaguleringsstörningar (se trombofili). Ventrombos i hjärnan kompliceras ofta av hjärnblödningar.Prediktivt värde av testerHyphema: Blödning i främre ögonkammaren.Faktor VIIa: Den aktiverade formen av koagulationsfaktor VII. Den aktiverar faktor X i den yttre blodkoaguleringsprocessen.Leukomalaci, periventrikulär: Degenerering av den vita substansen intill hjärnventriklarna efter hjärnhypoxi eller hjärnischemi hos nyfödda. Försämringen påverkar vit substans i perfusionszonen mellan ytliga och djuptliggande grenar av den mellersta hjärnartären. Kliniska manifestationer är synrubbningar, cerebral pares, dubbelsidig förlamning, krampanfall och kognitiva störningar.Hjärnskador: Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.Hemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.Koagulantia: Exogena substanser som används för att främja blodkoaguleringen. De endogena blodkoaguleringsfaktorerna betraktas som koagulantia endast när de ges som läkemedel.Cisterna magna: Hålrummet (subaraknoidalrummet) mellan hjärnans spindelvävshinna och mjuka hinna, vid hjärnbasen mellan lillhjärnan och den förlängda märgen.BlodtransfusionINR: Ett system utvecklat av Världshälsoorganisationen och International Committee on Thrombosis and Hemostasis för att kunna övervaka och rapportera om blodkoagulationstest. I detta system standardiseras resultaten i enlighet med International Sensitivity Index för just den kombination av testreagens och instrumentering som används.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.VitrektomiHemostas, endoskopisk: Reglering av blödning med hjälp av endoskop. Hit hör olika sorters teknik, som bruk av laser, värmesonder, bipolär elektrokoagulering och lokala injektioner. Endoskopisk hemostas används vanligen vid behandling av blodåderbråck och blödande sår i matstrupe och mag- och tarmkanal.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.ChockKraniocerebralt trauma: Fysisk skada på skallen och skallens inre strukturer (som t ex hjärnan, hjärnnerverna, hjärnhinnorna osv). Skadorna kan klassificeras utifrån skadans omfattning (dvs om den är genomträngande eller icke genomträngande) eller uppträdande av åtföljande blödning. Syn. skallskada.Laterala ventriklar: Hålrum i de båda hjärnhalvorna som härrör från embryots nervrör. De är åtskilda genom skiljeväggen septum pellucidum, och båda sidoventriklarna kommunicerar med den tredje ventrikeln genom Monros foramen, genom vilken även sidoventriklarnas plexus choroidei hänger samman med den tredje ventrikelns plexus choroideus.PutamenMellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Blod i bukhålan: Blödning in i bukhålan.Mallory-Weiss syndrom: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av slemhinnesprickor mellan matstrupen och magsäcken, ibland med blodkräkningar. Oftast orsakas besvären av kraftiga rapningar eller kräkningar.Näsblödning: Syn. epistaxis; rinorragi; näsblod.Hjärnsjukdomar: Patologiska tillstånd som påverkar hjärnan, bestående av de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet. Detta omfattar hjärnbarken, den vita hjärnvävnaden, basalganglierna, talamus, hypotalam us, hjärnstammen och lillhjärnan (cerebellum).Intrakraniell emboli och trombos: Embolism eller trombos i blodkärl som försörjer vävnaderna innanför skallbenet. Orsaken till embolismen går att finna såväl utanför som innanför skallbenet. Trombos kan uppstå antingen i artärer eller vener.Hypovolemi: Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Medvetandegrad, nedsatt: Organiska, mentala störningar som kännetecknas av bristande förmåga att uppfatta jaget och omgivningen och att reagera på stimuli från omgivningen. Funktionsrubbningar hos hjärnhalvorna eller det retikulära systemet kan ge upphov till detta tillstånd.Age FactorsKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Råttor, Sprague-DawleyHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Moyamoyasjukdom: En icke-inflammatorisk, fortskridande förträngning av de intrakraniella halsartärerna och bildande av nätliknande, kollaterala artärer ur Willis ring. Hjärnangiogram visar de rökpuffliknande bildningarna (moyamoya) vid hjärnbasen. Tillståndet kännetecknas av endotelhyperplasi och -fibros med förtjockning av artärväggarna. Sjukdomen drabbar främst barn, men kan även förekomma hos vuxna.Disseminerad intravasal koagulation: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett reducerat antal element som ingår i blodkoagulationen, beroende på att de brukas i utbredd trombbildning i blodkärlen. Blodproppsbildningen kan uppstå till följd av en rad störningar. I ett framskridet stadium förekommer omfattande blödningar.TranexamsyraNimodipinHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.TrombocytaggregationshämmareHypertoni, portal: Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.Hemosideros: Tillstånd med överskott av järn i kroppsvävnaderna, särskilt i levern och det retikuloendoteliala systemet, utan påvisbara vävnadsskador. Benämningen syftar på förekomst av hemosiderin (en blodjärnform) i vävnaden.Glaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.FosterålderDränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Hemangiom, kavernöst: En kärltumör som till övervägande del består av stora, vidgade blodkärl, och som ofta innehåller mycket blod. Den förekommer i huden, i underhudsvävnad, eller båda, samt i många inre organ, särskilt levern, mjälten, bukspottkörteln och ibland i hjärnan. De typiska, ytliga missbildningarna är kraftigt röda, medan djupareliggande tumörvävnad ser blåaktig ut. Kavernösa hemangiom i huden tränger djupare än kapillära hemangiom och har inte samma tendens att tillbakabildas spontant.VävnadsdödBlodproppssjukdomarUltraljudsdoppler, transkraniellHjärnskada, kronisk: Tillstånd kännetecknat av långvarig funktionsstörning eller skada i hjärnan, vanligen med en varaktighet av mer än tre månader. Möjliga orsaker kan vara hjärninfarkt, vissa degenerativa nervsjukdomar, skallskada, syrebrist, hjärninflammation, förgiftningstillstånd, ämnesomsättningsrubbningar m m.NeuroendoskopiNervsystemets sjukdomarHemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet: En kärlmissbildning bestående av anhopningar av stora, tunnväggiga vener utan tillhörande nervvävnad. De är vanligast i hjärnstammen, men kan även förekomma i hjärnhalvorna, mellanhjärnan, lillhjärnan och ryggmärgen. Missbildningarna har en tendens att brista och ge upphov till en rad allvarliga kliniska tillstånd (t ex krampanfall, halvsidig muskelförsvagning), som beror på blödningens läge.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.RiskbedömningJejunalsjukdomar: Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Sensitivitet och specificitetSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".RiskFörlossningskomplikationerArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.Epiduralblödning, kraniell: Ansamling av blod i skallens epiduralrum pga brott på den mellersta hjärnhinneartären, eller i sällsynta fall hjärnhinnevenen, ofta i samband med tinningsben- eller hjässbenfraktur. Hematomet ökar snabbt i volym och trycker på hjärnhinnan och underliggande hjärnvävnad. Kliniska tecken är akut eller subakut huvudvärk, kräkningar, ändrad tankeförmåga och hemipares. Tillståndet fortskrider naturligt till koma och så småningom till döden.Huvudskador, slutna: Icke skallbens- eller hjärnhinnegenomträngande skador, vilka ofta leder till mekanisk påverkan på intrakraniella strukturer som ger upphov till traumatiska hjärnskador, blödningar eller hjärnnervskada.Obduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Epiduralblödning, spinal: Sällsynt epiduralblödning i ryggradens epiduralrum, oftast beroende på kärlmissbildning eller vävnadsskada. Spontan ryggmärgsblödning utgör ett neurologiskt akuttillstånd, pga snabbt inträdande, tryckutlöst myelopati.Blod-hjärnbarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. NeurokirurgiHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Hård hjärnhinna: Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.Tolvfingertarmens sjukdomarHuvudvärksproblem, primäraInjektioner, intraarteriellaLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.InjektionerEndoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.Blodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Förlossningsskador: Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Survival RateGraviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.

*  Fettsugning av hakan, kinder, hals och magen m.m.
att minimalisera blödning. Denna teknik hjälper till att bryta ... borttagning, mindre blödning och blånad. Denna typ av fettsugning...
http://kirurgiguiden.se/mage/fettsugning
*  Vad är en valack?
från kraftig blödning, svullnad och infektion. Om du inte...
http://debok.net/idrott/2015/04/Vad-ar-en-valack.html
*  Tandsten - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
i överkäken. Blödning kan vara symtom på tandsten under ... kan du få små blödningar, till exempel när du borstar tänderna...
http://1177.se/Norrbotten/Tema/Tander/Sjukdomar-och-besvar/Tandsten/
*  Shimano Skivbroms BR-M396 Bak - Fri frakt hos Länna Sport
handtag Enkelriktad blödning för enkelt underhåll Justerbar med 2mm...
http://lannasport.se/sv/articles/2.3303.167425/shimano-skivbroms-br-m396-bak
*  ⭐Låt inte magen begränsa livet
tillfället med blödning från ändtarmen, särskilt om man är över...
http://docplayer.se/2941415-Lat-inte-magen-begransa-livet.html
*  Böld - Sjukdomar - Akvariefisk iFokus
det ser ut som en blödning av något slag. Det är den enda elaka...
http://akvariefisk.ifokus.se/discussions/58408a7bce12c40aa7001014-bold
*  Fick ingen hjälp - dog av stroke | Aftonbladet
Skilja på propp och blödning. En stroke kan antingen vara en blödning eller en propp. För ......
http://aftonbladet.se/nyheter/article15194216.ab
*  span style='color: #FF0000;'|20.30|/span| Irland-Sverige | Aftonbladet
Fredrik Ljungberg, Arsenal, kan inte spela på grund av en blödning i vaden. Mikael ......
http://aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/masterskap/article10771550.ab
*  Tvingas sluta - efter åtta hjärnskakningar | Aftonbladet
Jag gjorde en magnetröntgen och de såg att jag hade en liten blödning i hjärnan. Det ......
http://aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/timra/article21939420.ab
*  Featured - missmaddis
Han skrämde oss riktigt ordentligt när jag var i vecka 7. Fick en blödning och blev så ......
http://missmaddis.com/category/featured/
*  Lungblödning under arbete
... eller eiph exercise induced pulmonary hemorrhage är vanligt hos kapplöpningshäst ar som tävlas hårt och tränas det syns oftast inget näsblod utan blödningen syns först vid närmare endoskopi sk undersökning av luftstrupen efter arbete det ser antingen ut som en blodstrimma eller ett blodstänk det förekommer också att travhästar drabbas av detta efter tävling eller träning man vet inte säkert orsaken till sjukdomen men det finns många olika teorier arbetstoleranstestning av lungblödare visar att de har större rödblodskroppsmassa och sänkt aerob och anaerob arbetskapacitet i relation till deras blodkroppar det verkar som att eiph är en sekundär till syrebrist i arbetande muskulatur man tror att eiph har ett samband med överträning tecken på att en häst har eiph kan vara försämrad prestation att det tar väldigt lång tid för hästen att återhämta sig efter ett lopp att den sväljer mycket efter ett lopp hosta eller näsblödning referenser kategori veterinärmedicin kategori lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lungblödning_under_arbete
*  Hjärnblödningar
... redirect hjärnblödning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärnblödningar
*  Subarach
... omdirigering hjärnblödning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subarach
*  Subaraknoidal
... kan avse subaraknoidal något under araknoidea subaraknoidalrummet finns mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan subaraknoidal blödning en blödning i detta utrymme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subaraknoidal
*  Hess lag
... är en termokemi sk naturlag som säger att entalpi förändringen δ h för en kemisk reaktion är oberoende av reaktionsvägen mellan reaktant er och produkt er det beror på att entalpi är en tillståndsfunktion och kan användas för att bestämma entalpiförändringen vid en reaktion genom att dela upp reaktionen i flera hypotetiska steg med kända entalpiförändringar lagen gör att entalpiförändringar kan beräknas för reaktioner där det är omöjligt att mäta entalpin direkt lagen beskrevs av germain henri hess metod lagen används genom att göra aritmetiska operationer på kemiska ekvationer kemiska ekvationer kan multipliceras och divideras med reella tal även om man vanligtvis inskränker sig till heltal när en ekvation multipliceras med en konstant måste dess entalpiförändring multipliceras med samma konstant om en ekvation vänds så att produkter blir reaktanter och vice versa byter entalpiförändringen tecken δ h ny reaktion δ h gammal reaktion addition av flera kemiska ekvationer ger en nettoekvation nettoekvatione...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hess_lag
*  Paul Georges Dieulafoy
... thumb georges dieulafoy paul georges dieulafoy född november död augusti var en fransk läkare dieulafoy blev överläkare vid hôtel dieu i paris och utarbetade en enkel metod att genom införandet av ett tunt metallrör kanyl i lungsäcken uttappa vätskeansamlingar i densamma särskilt vid lungsäcksinflammation hans metod utvecklades senare ytterligare och används fortfarande inom medicinen källor svensk uppslagsbok malmö kategori franska läkare kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Georges_Dieulafoy
*  stinas lilla gröna: februari 2011
... Upplagd av. Stina Nordqvist. Upplagd av. Stina Nordqvist. Inga kommentarer:. Upplagd av. Stina Nordqvist. Upplagd av. Stina Nordqvist. Inga kommentarer:. Etiketter: bra och god mat, familjeapoteket. Upplagd av. Stina Nordqvist. Inga kommentarer:. Upplagd av. Stina Nordqvist. Just nu testar jag vitaminer och kosttillskott från Familjeapoteket.se. Som dietist tror jag annars att det går att täcka sitt vitamin- och mineralbehov genom vanlig mat, om man inte tillhör vissa grupper som tex gravida, äldre eller veganer vilket jag har bloggat om här Men faktum är att jag märkte en positiv effekt av C-vitminbruset nu när jag blev förkyld. Upplagd av. Jag har fått många frågor och kommentarer om LCHF Low Carb High Fat, metoden som känns mer som en religion än en bantningsmetod. Jag tycker att många förespråkare för LCHF är närmast fanatiska i sitt budskap- det är DET HÄR och INGET annat som gäller. Bebisar och små barn behöver extra tillskott av vitamin D D-droppar Och om du är vegan eller äldre och har svårt att ...
http://stinaslillagrona.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
*  Artärbråck
... uppslagsordet aneurysm hänvisar hit för singeln av nirvana se aneurysm singel faktamall hälsotillstånd name artärbråck latinskt namn aneurysma image aneurysem jpg caption angiografi av ett artärbråck i hjärnan diseasesdb icd icd artärbråck aneurysm nylat aneurysma av gr aneurysma utvidgning pulsåderbråck innebär att kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt vilket i värsta fall kan leda till att kärlet brister och blödning uppstår aneurysm i stora kroppspulsådern så kallat aortaaneurysm uppstår som en komplikation till arterioskleros och kan vid behov behandlas med ett kirurgi skt ingrepp aneurysm i hjärnans kärl sk berry aneurysm är den viktigaste orsaken till subarachnoidalblödning en viss typ av hjärnblödning och behandlas med kirurgi eller radiologi sk intervention aneurysm kan antingen vara medfött uppstå genom yttre våld eller framkallas av sjukdom bl a åderförkalkning och syfilis aneurysmer kan ge upphov till smärtor genom att trycka på nervrötter ge stämbandsförlamning och även le...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artärbråck
*  Subduralblödning
... faktamall hälsotillstånd name subduralblödning image subduralandherniation png caption subduralblödning markerad med pil diseasesdb icd miniatyr subduralblödning subduralblödning betecknar en blödning i mellanrummet mellan dura mater och arachnoidea detta beror ofta på våld mot huvud et som gör att hjärnan studsar omkring och då kan blodkärl som passerar detta mellanrum så kallade bryggvener slitas av ett farligt tillstånd som genom att pressa ihop hjärna n kan orsaka vävnad sdöd kategori neurotrauma kategori akuta sjukdomstillstånd en subdural hematoma nl subduraal hematoom pl krwiak c br c b dczaszkowy ja 硬膜下血腫 no subduralt hematom zh 硬膜下血肿...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subduralblödning
*  Subdural
... kan avse subdural betyder att det ligger under dura mater runt hjärnan subduralrummet det utrymme som avgränsas av hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan subduralblödning en blödning i mellanrummet mellan dura mater och arachnoidea kategori hjärnan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subdural
*  Vattenskalle
... faktamall hälsotillstånd name vattenskalle latinskt namn hydrocephalus image hydrocephalus jpg caption icd thumb px kranium efter årig man med hydrocefalus vattenskalle eller hydrocefalus hydrocephalus latin isering av grekiska υδροκεφαλος hydrokephalos av υδωρ hydōr vatten κεφαλη kephalē skalle huvud är en sjukdom där volymen cerebrospinalvätska i centrala nervsystemet ökar eller det normala flödet av cerebrospinalvätskan hindras symptom behandling se även källor externa länkar symptom sjukdomen leder till att trycket ökar i kraniet vilket i sin tur kan leda till symptom som trötthet huvudvärk gångsvårigheter och inkontinens orsaken är ofta obstruktion av kanalerna i ventrikelsystemet på grund av hjärntumör blödning eller trauma de som föds med ryggmärgsbråck föds även ofta med hydrocefalus cirka små barn med hydrocefalus riskerar att få ökat huvudomfång om tillståndet inte behandlas eftersom fontanell erna inte slutit sig äldre individer kan drabbas av en typ av hydrocefalus som kallas nph normaltrycks...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenskalle
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Varningstecken på stroke – Stroke.se
– Information om stroke, symptom och AKUT-test. Behandling av stroke. Varningstecken på stroke En stroke kommer ofta plötsligt och få är förberedda för attacken. Eftersom stroke ofta drabbar individer under nattetid kan symptomen komma på kvällen innan ett anfall. Det kan handla om en begynnande förlamning i ena sidan, eller att individen känner att talförmågan avtar. De här symptomen känns inte alltid så allvarliga, utan alltför många går och lägger sig och hoppas på att problemen är övergående. Den som upplever varningar från kroppen inför ett strokeanfall får ofta de första symptomen ett dygn eller några timmar innan anfallet. Det kan i sin tur bero på att den som drabbas inte har ont, vilket inte slår igång samma varningssystem i kroppen som när vi drabbas av till exempel en hjärtattack – något som upplevs både som skrämmande och dramatiskt. Men det finns några symptom du bör vara uppmärksam på: En stroke drabbar oftast bara ena hjärnhalvan, med förlamning av ena kroppssidan som följd. Det tar ofta tid fö...
http://stroke.se/varningstecken-pa-stroke/
*  Stroke – slaganfall - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 17 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. För att hjärnan ska kunna fungera som den ska behöver blodcirulationen till hjärnan vara bra. Men om man får en TIA finns det en risk för att man får en ny eller större blodpropp inom de närmsta dygnen, så därför behöver man söka vård direkt på en akutmottagning för att bli undersökt och få förebyggande medicin för att minska risken för en stroke. Man kan till exempel vara förlamad eller ha nedsatt känsel i ena sidan av kroppen, få svårt att äta eller dricka, svårt att tala och att förstå vad andra säger. En blödning i hjärnan Stroke kan bero på en blödning från ett blodkärl. Vad som kan öka risken för att få stroke Risken för att få en stroke ökar med åldern. Man kan minska risken själv Man kan göra mycket själv för att minska risken för en stroke. Om orsaken är en blodpropp Vilken behandling man får beror på vad som är orsaken till att man har fått en stroke. Mediciner kan minska risken för stroke För att man inte ska f...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stroke--slaganfall/
*  .. Ny behandling minskar hjärnskador efter stroke .. Halverar skadorna .. Prövas inom kort ..
Ny behandling minskar hjärnskador efter stroke. Publicerad 2010-06-04 av Eva Bartonek Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen. Nyckelord: stroke. Visa faktaruta. Â. Foto: Dreamstime. Efter tre timmar har läkarvetenskapen i dag ingen effektiv behandling att erbjuda strokedrabbade. Men nu har forskare i Lund hittat en substans som avsevärt kan lindra den skada som uppstÃ¥r i hjärnan vid ett slaganfall. Varje Ã¥r drabbas 30 000 personer av stroke, 85 procent av dem fÃ¥r en blodpropp och 15 procent fÃ¥r en blödning dÃ¥ ett blodkärl brister. Komplikationerna är mÃ¥nga efter en stroke som kan ge men för livet. Halverar skadorna. Forskarna har sett att i samband med en stroke dras blodkärlen i hjärnan samman vilket stryper blodförsörjningen. Det gör att hjärnskadan förvärras. Det nya preparatet förhindrar att blodkärlen drar ihop sig. Professor Lars Edvinsson tror att det nya preparatet kan halvera skadorna efter den vanligaste formen av stroke som är blodpropp. Prövas inom kort. – D...
http://vetenskaphalsa.se/ny-behandling-mot-stroke/
*  .. Nyckelord: stroke .. Artiklar i fokus .. Fler strokepatienter kan slippa handikapp
Nyckelord: stroke, trombektomi Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2015-08-26 Gunnar Andsberg, överläkare i neurologi pÃ¥ SkÃ¥nes universitetssjukhus En ny behandling av stroke har fÃ¥tt sitt stora vetenskapliga genombrott under Ã¥ret. Foto: Sun Nilsson – Det handlar om att spara tid och snabbt kunna… Läs mer Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan. Nyckelord: stroke Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2014-10-13 Att fÃ¥ en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör pÃ¥ grund av syrebrist. Nyckelord: förmaksflimmer, gentest, stroke Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl 2014-10-02 Foto: Colourbox MÃ¥nga av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Nyckelord: Lund Stroke Register, primärvÃ¥rden, stroke, uppföljning Kategori: Feature, Hjärna...
http://vetenskaphalsa.se/tag/stroke/
*  Slaganfall – Wikipedia
Som ett resultat kan det drabbade området av hjärnan inte fungera normalt, vilket resulterar i en oförmåga att röra en eller flera lemmar på en sida av kroppen. Eftersom ett slaganfall ofta kommer snabbt och utan förvarning, och eftersom det är av yttersta vikt att den drabbade snabbt kommer till sjukhus, har det så kallade Akut-testet lanserats i en riksomfattande kampanj från Sveriges landsting och regioner. Det kan vara bra att veta att detta är en förenkling av händelseförloppet. Det finns även andra mer diffusa symptom som personen kan uppleva vid en stroke. Med hjälp av ultraljud av halsens blodkärl och hjärtat kan man leta efter källor till blodpropp vid embolisk stroke. Behandlingen innebär en risk för blödning och kan därför bara ges om man kommer till sjukhus inom några timmar efter insjuknandet; flera andra villkor måste också vara uppfyllda. Fortsatt behandling går ut på att förebygga en ny stroke. Typiskt är den halvsidiga förlamningen, att samma sidas arm och ben är förlamad kombinerat med förla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaganfall
*  بە کورتی دەربارەی خوێنڕێژی مێشک/Stroke - slaganfall - 1177 Vårdguiden
... - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Till startsidan. Meny Lyssna - Talande webb. Other languages Logga in Logga in. Hoppa över navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Barn och f r ldrar. Blod och lymfk rtlar. E-tj nster. Hj rna och nervsystem. Hj rta och blodk rl. Hud och h r. H lsa och livsstil. Lungor och luftv gar. Njurar och urinv gar. Psykiska sjukdomar och besv r. Stroke. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor...
http://1177.se/Halland/Tema/Stroke/Andra-sprakOther-languages/Stroke---slaganfall3/
*  Reportage: Johanna fick en stroke - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. – Läkaren trodde att det var tre faktorer som räddade mitt liv: en god fysik, ett starkt psyke och en speciell form av humor, säger Johanna som bara var 47 år gammal när hon fick stroke. Förstod inte att hon hade stroke En dag efter ett hårt träningspass på gymmet, kände sig Johanna lätt illamående. – Dom frågade om jag kunde gå och jag tyckte det var en ovanligt korkad fråga. Jag har ju gått i hela mitt liv men sen när jag ställde mig upp så vek sig benet för mig, minns Johanna. Hon samtalade med flera läkare om sin hjärnblödning men hon trodde fortfarande att hon var med i ett forskningsprojekt. Sedan trodde jag att det var en trädgren som jag var fastvuxen med, berättar Johanna. Hon läste mycket om stroke i facklitteratur och på internet men kunde ändå inte riktigt ta till sig diagnosen. – Jag är ...
http://1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Mer-om/Reportage-Johannas-berattelse/
*  Unik rehabilitering efter stroke, hjärnskada | NeuroOptima
Unik rehabilitering efter stroke, hjärnskada. Om v ra program f r dig med stroke eller annan f rv rvad hj rnskada Hj rnan kan mer V r hj rna r fantastisk och kan terh mta sig efter skada och sjukdom, l ngt mer n vi tidigare har trott, om den f r r tt stimulans. Efter en stroke, traumatisk hj rnskada eller annan f rv rvad hj rnskada f r man ofta funktionshinder av best ende natur. Rehabiliteringen efter stroke och f rv rvad hj rnskada b r vara individuellt utformad efter var och ens sv righeter och behov och inneh lla tr ning inom flera omr den i en s berikande milj som m jligt. Rehabilitering i berikad milj NeuroOptima Forsk Rehab AB erbjuder rehabiliteringsprogram f r effektiv rehabilitering efter stroke, traumatisk hj rnskada och annan f rv rvad hj rnskada. Resultat av tr ningen Forskningsstudier samt resultat fr n v ra tidigare program visar att tydliga f rb ttringar kan uppn s ven m nga r efter att skadan har skett. Vi har en n ra kontakt med ledande forskning och vi utvecklar och till mpar nya metoder f ...
http://neurooptima.com/se/
*  Trombolys
... är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl behandlingen medför risker framförallt i form av blödning ar eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas exempel på användningsområden är stroke och lungemboli men trombolys kan också användas vid blodpropp i artärer i armar och ben det var tidigare en mycket viktig behandling av akut hjärtinfarkt men har där i stort sett ersatts av angiografi med ballongvidgning läkemedlet som används vid trombolys heter actilyse och är ett selektivt trombolytiskt medel den aktiva substansen heter alteplas som fungerar som en plasminogenaktivator trombolys vid stroke trombolys bör ges så tidigt som möjligt och inte mer än timmar efter symtomdebut om trombolys ges senare ökar risken för blödning och nyttan av behandlingen minskar innan man kan ge trombolys måste man utesluta hjärnblödning vilket görs med datortomografi man kan inte heller ge trombolys om det finns stor risk för blödning någon annanstans i kroppen till exempel om man är ny...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trombolys
*  Plasminogen aktivator
... pa är ett proteolytiskt enzym som tillverkas och utsöndras från friska endotel celler i blodkärl pa katalyserar en reaktion där plasminogen omvandlas till plasmin plasmin är i sin tur ett enzym som bryter ned koagulerat blod ett läkemedel som stödjer denna process vid bland annat slaganfall är actilyses generiskt namn alteplase som tillverkas och tillhandahålls av boehringer ingelheim gmbh tyskland kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasminogen_aktivator
*  Aktivator
... kan bland annat syfta på aktivator genetik ett dna bindande protein som reglerar en eller fler gener genom att öka transkriptionen enzymaktivator en molekyl som ökar enzymers aktivitet plasminogen aktivator ett enzym som utsöndras från friska endotelceller i blodkärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivator
*  Ison Glasgow
... {{Infobox musiker namn = Ison Glasgow födelsenamn = Carson-Ison Mc Kinley Glasgow artistnamn = Ison bild = Kärrtorp 2013-14.jpg bildtext = Ison under ett uppträdande vid antirasistdemonstrationen i Kärrtorp 2013. bildstorlek = 250px färg = sångare pseudonym er = född = Queens, New York, USA. 'Carson-Ison Mc Kinley Glasgow', mer känd som 'Ison', född 8 oktober 1980. i Queens i New York, är en av medlemmarna av den svenska hiphop duon Ison & Fille. Han har gjort ett fåtal sololåtar som finns på Ison & Fille s album. Han är också medlem i Highwon -teamet som också består av Felipe Leiva Wenger Fille, Sabo, Aleks, Hoosam och Gurmo. Ison Glasgow fick år 2012, tillsammans med Felipe "Fille" Leiva Wenger, SKAP-stipendium med motiveringen '"Med mångsidigt låtmaterial och träffsäkra texter, ömsom allvarsamma ömsom lekfulla, har de etablerat sig som oundvikliga förgrundsfigurer inom svensk hip-hop."'. 2012 var han värd för Sommar i P1 på Sveriges Radio. Där pratade han om sin uppväxt. 2012 var Ison Glasgow jurymed...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ison_Glasgow
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Hjärninfarkt
... faktamall hälsotillstånd name hjärninfarkt latinskt namn infarctus cerebri image infarction svg caption hjärninfarkt på vänstra sidan av bilden diseasesdb icd icd icd icd icd omim medlineplus emedicinesubj neuro emedicinetopic ischemic stroke emedicine mult http emedicine medscape com article overview meshid d hjärninfarkt även kallad blodpropp och ischemi sk stroke är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist ofta på grund av en blodpropp i hjärnan s kärl som ger akut brist i blod tillförseln till hela eller delar av hjärnan hjärninfarkt är den vanligaste av alla fall orsaken till stroke en stor hjärninfarkt kan om den i tid diagnos ticeras i vissa fall behandlas med trombolys propplösande medel men sådan behandling är farlig vid hjärnblödning och säker diagnos är nödvändig därför bör patienter med misstänkt stroke snabbt komma till sjukhus för diagnostik med främst radiologi men tillgång till en förhistoria med relevanta detaljer kan vara vägledande och komplettera diagnostiken se även tia attacker refer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärninfarkt
*  Kategori:Akuta sjukdomstillstånd
kategori akuta sjukdomstillstånd kategori akuta sjukdomstillstånd akut a sjukdom stillstånd kategori sjukdomar kategori akutvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akuta_sjukdomstillstånd
*  Cerebrovaskulära sjukdomar – Wikipedia
... Cerebrovaskulära sjukdomar. Hoppa till: navigering , sök. Cerebrovaskulära sjukdomar. Klassifikation och externa resurser. Cerebrovaskulära sjukdomar CS eller CVS är sjukdomar i hjärnans blodkärl. CS orsakar en stor del av fallen av för tidig död hos människor i moderna västerländska samhällen. Stroke slaganfall kan bero på både hjärninfarkt och hjärnblödning. Cerebrovaskulära sjukdomar innefattar slaganfall "stroke" , Transitorisk ischemisk attack TIA , sinustrombos och asymptomatisk karotisstenos. Under 40 års ålder är stroke ovanligt. Stroke orsakas i 85% av fallen av propp och i 10% av fallen av blödning. Hjärtat, framför allt med förmaksflimmer , kan göra proppar som fortplantar sig till hjärnan. Hjärnkärlsstörningar kan delas in utifrån ett tidsperspektiv och om tillfallen kvarstår eller inte. TIA Transitorisk ischemisk attack. Neurologiska symptom som försvinner inom 24 timmar från debuten. Slaganfall under utveckling är en hjärnkärlsskada som undan för undan ökar i omfattning. Manifest slaganfall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cerebrovaskulära_sjukdomar
*  CVS
... kan syfta på concurrent versions system ett system för versionshantering cerebrovaskulära sjukdomar stroke slaganfall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CVS
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Restriktiva lungsjukdomar
... faktamall hälsotillstånd name restriktiva lungsjukdomar image caption diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj article emedicinetopic meshid restriktiva lungsjukdomar är lungsjukdomar där lungornas totala volym är mindre än normalt flera olika sjukdomar till exempel lungcancer lungfibros med flera kan ge upphov till restriktiv sjukdom en undersökning om lungornas funktion spirometri görs vid misstanke om lungsjukdom en spirometri kan bland annat ge svar på huruvida patientens lungor har låg vitalkapacitet men kan inte ge svar på om denna funktionsnedsättning beror på låg total lungvolym eller hög residualvolym det vill säga den volym som är kvar i lungorna efter full utandning man kan med spirometri avgöra om det föreligger obstruktivitet täta förhållanden i luftrören men inte om det föreligger restriktivitet nedsatt lungvolym för att mäta den totala lungkapaciteten görs en helkroppspletysmografi obstruktivitet och restriktivitet kan förekomma samtidigt kategori lungsjukdomar he מחלות ריאה ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Restriktiva_lungsjukdomar
*  Lungsjukdomar
... omdirigering lunga lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lungsjukdomar
*  Ronchi
... omdirigering lunga lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronchi
*  Melena
'Melena' är den svarta, tjärliknande illaluktande avföring som bland annat förekommer vid blödningar i mag- och tarmkanalen, vanligtvis vid magsår eller andra stora blödningar i övre gastrointestinalkanalen. Den svarta färgen orsakas av oxidation av det järn som finns i blodets hemoglobin under dess passage genom tjocktarm en. Gastrointestinala blödningar som kommer från tjocktarmen eller rektum orsakar främst rödfärgat blod i avföringen, vilket inom de medicinska vetenskaperna kallas för hematochezi istället för ordet melena. Eftersom det tar tid för blodet att oxideras innebär melena att blödningen vanligen kommer från de översta delarna av mag- och tarmkanalen som magsäck en eller tolvfingertarm en. Alternativt kan blödningen ske längre ner vid melena, men då så pass långsamt att blodet hinner brytas ned. En grov uppskattning är att det tar omkring 14 timmar för blodet att brytas ner och bli svart istället för rött. Därför kommer avföringen att vara rödfärgad hematochezi om passagen tagit kortare tid än 14...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melena
*  Esofagusvaricer
... faktamall hälsotillstånd name esofagusvaricer latinskt namn varices oesophagi image esophageal varices wale jpg caption gastroskopi som visar esofagusvaricer diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic emedicine mult emedicine radio meshid d thumb höger esofagusvaricer är vidgningar åderbråck i de ytliga blodkärlen i esofagus matstrupen bråcken uppstår när blodet från bukorganen har svårt att rinna den vanliga vägen via levern tillbaka till hjärtat det försämrade blodflödet genom levern gör att en hel del blod kommer att rinna via blodkärlen i matstrupen varpå dessa ytliga kärlen vidgas och blir sköra levercirros prognos mortalitet referenser levercirros oftast uppstår esofagusvaricer som en komplikation vid levercirros som i sin tur ofta beror på alkoholism då ibland kallat alkoholcirros esofagusvaricer finns hos av alla cirrospatienter vid diagnostillfället om esofagusvaricer som komplikation vid levercirros hos patienter utan varicer vid diagnostillfället är risken at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esofagusvaricer
*  Majblommans riksförbund
... 'Majblommans riksförbund' är en ideell organisation som grundades av Beda Hallberg i Göteborg 1907, i syfte att bekämpa folksjukdomar, inte minst tuberkulos, med medel från sålda majblommor. Föreningen hette fram till 1998 'Förstamajblommans riksförbund'. Det säljs årligen majblommor till ett värde av över 50 miljoner kronor. Majblommans huvuduppgift är numera att förbättra barns villkor och att motverka fattigdom bland barn. en stor del av de insamlade medlen delas ut som bidrag till enskilda barn. kan kontakta sin lokalkommitté. Förbundet äger även en sommargård på Galtarö, där kommer barn som annars inte har möjlighet till ett aktivt sommarlov. Majblommans riksförbund står under H.M. Majblommans riksförbund arbetar förutom med stöd till fattiga och sjuka också med att påverka politiken, främst genom att verka för att de lag ar som finns för att förbättra barns villkor efterföljs samt att de tolkas utifrån barnets bästa. Majblommans aktuella profilfrågor handlar om att kommun erna ska följa skollagen o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Majblommans_riksförbund
*  Hematemes – Wikipedia
hematemes wikipedia hematemes från wikipedia hoppa till navigering sök hematemes är en medicinsk term för blodkräkning d v s att kräkas blod blödningen är oftast lokaliserad till övre mag tarmkanalen se även melena denna artikel om matspjälkning gastroenterologi är bara påbörjad du kan hjälpa till genom att utöka den hämtad från https sv wikipedia org w index php title hematemes oldid kategorier matspjälkningsstubbar kräkningar blodmanifestationer navigeringsmeny personliga verktyg skapa konto logga in namnrymder artikel diskussion varianter visningar visa redigera redigera wikitext visa historik mer sök navigering huvudsida skriv en ny artikel deltagarportalen bybrunnen senaste ändringarna slumpartikel ladda upp filer stöd wikipedia kontakta wikipedia hjälp skriv ut exportera skapa en bok ladda ner som pdf utskriftsvänlig vers...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hematemes
*  Lumbalpunktion
... fil wikipedian getting a lumbar puncture jpg thumb right px en patient genomgår en lumbalpunktion det rödbruna runtom är desinfektionsmedel lumbalpunktion lp är ett prov som tas från ryggmärgsvätska n som cirkulerar i och kring hjärnan och kring ryggmärgen i ryggmärgskanalen sådan provtagning kan vara till hjälp för att diagnos tisera ett flertal sjukdomar i nervsystemet det kan gälla exempelvis infektioner sjukdomar som ms och vissa typer av hjärnblödning även vid diagnostiken av demens sjukdomar så har lumbalpunktion fått en viktig betydelse provet går till så att en läkare ibland efter lokalbedövning för in en kanyl mellan två ryggkotor i ländryggen vanligen l l och tappar ut en liten volym ryggmärgsvätska genom att ta prov i ländryggen kan man sticka in i det vätskeförande utrymmet innanför hjärn och ryggmärgshinnorna utan att riskera skador på ryggmärgen som slutar i höjd med de översta ländkotorna av inte helt klarlagda skäl kan en del av patienterna drabbas av vanligen ofarlig så kallad spinal huv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lumbalpunktion
*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Transitorisk ischemisk attack
... faktamall hälsotillstånd name transitorisk ischemisk attack image caption diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d transitorisk ischemi sk attack förkortat tia även kallat mini stroke är en övergående störning i blod flödet till en del av hjärna n cerebral ischemi detta orsakar syrebrist och är symptom givande under maximalt ett dygn vanligen övergående inom minuter timmar vanliga symptom är hemipares afasi och flyktig synnedsättning amaurosis fugax som upplevs som om en gardin dras ner för öga t flera attacker under kort tidrymd benämns malign eller hopad tia försvinner symptomen inom timmar kallas attacken för tia om symptomen består mellan och timmar kan den kallas för rind reversible ischemic neurologic deficit och om den är ännu mer långvarig kallas den för slaganfall se även slaganfall referenser noter webbkällor på strokeassociation org på emedicine externa länkar kategori cerebrovaskulära sjukdomar kategori hjärnskador...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transitorisk_ischemisk_attack
*  Missbildning
... ar kan upptäckas före eller runt födseln, eller först många år senare. Missbildningar kan variera från smärre fysiska anomalier till exempel födelsemärke n, grava fel i enskilda organ som medfödda hjärtfel, till systemiska fel som påverkar flera delar av kroppen. Runt 2 % till 3 % av alla barn som föds har märkbara missbildningar. Missbildningar som rör hjärna n är de vanligaste, runt 10 av 1000 födda, jämfört med hjärtmissbildningar med 8 av 1000 födda, njurmissbildningar med 4 av 1000, och lemmissbildningar med 2 av 1000. Hjärtmissbildningar är den vanligaste missbildningen som leder till döden hos spädbarn, med 28 % dödlighet, följt av kromosom ala anomalier och andningsorgansfel med 15 % vardera, och hjärnfel med 1 %. Ungefär 25 % av missbildningar uppstår på grund av genetiska abormaliteter. Ungefär 5 % uppstår på grund av fel i stora delar eller hela kromosom er. Några missbildningar uppstår när abnorma gen er ärvs från föräldrar, men andra kan uppstå från mutationer i ägg ets eller spermie ns arvsm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Missbildning
*  Kategori:Missbildningar
kategori missbildningar kategori missbildningar kategori fosterutveckling kategori kirurgi kategori medfödda och ärftliga sjukdomar kategori kroppsvikt och mått...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Missbildningar
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Hypotoni
Name = Lågt blodtryck. latinskt namn = Hypotonia. Image = Blood pressure measurement.JPG. Caption = Lågt blodtryck konstateras med blodtrycksmätare. }} 'Hypotoni' eller 'hypotension' betyder onormalt lågt blodtryck, som regel ett blodtryck under 90/60. Om endast övertrycket den första siffran är för lågt kallas tillståndet 'systolisk hypotoni', och om endast undertrycket den sista siffran, 'diastolisk hypotoni'. Motsatsen kallas hypertoni. Symtomen på hypotoni är svimning ar, att det svartnar för ögonen när man reser sig, yrsel, letargi, asteni. Blodtrycket beror på hjärtats förmåga att pumpa blod, samt egenskaper i ådrorna och blodet blodets tjockhet, med mera. Om dessa förutsättningar förändras, kommer därför blodtrycket att förändras. Hypotoni förekommer oftare hos personer som är unga, långa och smala, samt oftare i vila och efter lång sängvistelse. Det kan också uppkomma som biverkning av läkemedel, såsom alfa- och betablockerare och vissa antidepressiva. Blodtrycket sjunker häftigt, tillfälligt, om man ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotoni
*  Socialdemokraternas studieportal
... Välkommen till Socialdemokraternas studieportal. 2014-11-21 Här hittar du aktuella studiematerial och utbildningar samt nyheter om vad som händer i den socialdemokratiska studieverksamheten. Läs mer. Läs mer. 2014-11-03 Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Läs mer. 2015-06-26 Välkommen att delta i Socialdemokraternas medlemsutbildning, tredje steget, under hösten 2015. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser i organisationen. Läs mer. 2015-09-23 Ett studie- och diskussionsmaterial som diskuterar säkerhetspolitik. I en värld av osäkerhet och otrygghet har du möjlighet att tillsammans med kamrater diskutera vad är säkerhetspolitik. Läs mer. 2015-02-20 I höstas antogs en ledarskapsidé, en syn på vad det innebär att företräda vårt parti på olika nivåer, och denna ska givetvis genomsyr...
http://socialdemokraterna.abf.se/