BlodådrorVena saphenaPortåderVaricose VeinsLårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Halsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Tarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.NjurvenerNavelvenerHöftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.Levervener: Vener som leder blod från levern.Knävecksven: Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.NyckelbensvenMjältven: Ven som vid mjältporten förenar ett flertal små vener från magen, bukspottkörteln, mjälten och tarmkäxet.Hjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.NäthinnevenVena azygos: Oparig ven från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet löper genom bröstkorgen och slutar i övre hålvenen.Arm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.Armhåleven: Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.NäthinnevensocklusionVentrombosFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Venös insufficiensHålven, nedreTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Human Umbilical Vein Endothelial CellsKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.TromboflebitKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Vascular GraftingBehandlingsresultatKateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.VentryckSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Venae cavaeFärgultraljudSkleroterapiAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.TidsfaktorerArteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Venösa klaffarLevercirkulation: Blodflöde genom levern.Vävnads- och organtagningHypertoni, portal: Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Venöst bensårPortasystemetVenös ocklusiv lungsjukdomFörmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Vein of Galen MalformationsPolytetrafluoretylenKateterisering, centralvenös: Insättande av intravenös kateter i subklavikulär- eller jugularvenen eller annan central ven för bestämning av ventrycket, för kemoterapi, hemodialys eller näringstillförsel.Upper Extremity Deep Vein ThrombosisArteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.BlodproppDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.EndotelcellerHålven, övreUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Regionalt blodflödePostoperativa komplikationerHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.HyperplasiBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Skleroserande lösningarNedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Prospektiva studierPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.LaserterapiRetrospektiva studierIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.UltraljudsdopplerArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Budd-Chiaris syndrom: Tilltäppning av levervenerna pga av blodproppar eller fiberomvandling av venerna.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.KärlsjukdomarKärlmissbildningarRecurrenceTunica intimaVeninflammationReoperationLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.KompressionsstrumporEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Hjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.PungåderbråckElektrofysiologiska tekniker, hjärta: Invasiva undersökningsmetoder, varmed takykardi, framkallad eller spontan, kartläggs med hjälp av kateterteknik för mätning av hjärtats elektriska aktiviteter. Förutom för diagnostiska ändamål används programmerad elektrostimulering i hjärtat i behandlingssyfte.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.PortografiKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.VingeNoradrenalinKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Kvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.AutotransplantationPostflebitiskt syndromEsophageal and Gastric VaricesPortosystemisk shunt, kirurgiskLevertransplantationPerifera kärlsjukdomarLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.SädessträngDissektion: Uppskärning eller separation av kroppsvävnader för undersökningsändamål. Inom kirurgin avser dissektion separerande av olika strukturer längs naturliga skiljelinjer.KoronarsinusUltraljudsundersökning, interventionellMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.LårBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Klippel-Trenaunay-Webers syndrom: Ett sällsynt sjukdomstillstånd som oftast drabbar en lem och som kännetecknas av hypertrofi hos skelettbenet och tillhörande mjukvävnader, stora hemangiom i huden, ihållande nevus flammeus (eldsmärke) och hudvaricer.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Posttrombotiskt syndromDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Endotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.NäthinneartärInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Venös friläggningLjumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.ArmSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Angioskopi: Undersökning av insidan av blodkärl med mikrooptiska metoder (fiberoptik).Fryskirurgi: Nedfrysning som kirurgisk teknik för att förstöra eller avlägsna vävnad.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.PletysmografiSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.TrombektomiPolyetylentereftalaterKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Blodutgjutning: Ansamling av blod i huden, vilken visar sig som en mer eller mindre oregelbunden, ej upphöjd, blåaktig eller lilaaktig fläck.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.StentarBindvävshinna: Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.UltraljudsundersökningFörband: Material för bandagering av någon kroppsdel.Preoperativ vårdMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Mjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.

*  Tydliga blodådror på brösen - Ungdomar.se Forum
Tydliga blodådror på brösen - Ungdomar.se Forum. Stöd ... Forumet - Tydliga blodådror på brösen Senaste. Ny tr d. Tydliga blodådror på brösen. 12 Oct 2008, 14:42. 1355....
http://ungdomar.se/forum/thread/tydliga-blodadror-pa-broesen
*  Jag har tänkt på en sak.. - Ungdomar.se Forum
tydligare/synligare blodådror på armar och händer än vad tjejer har. ... äckliga ut. mina blodådror syns alldeles extremt tydligt på...
http://ungdomar.se/forum/thread/jag-har-taenkt-pa-en-sak-2
*  Magnihasa: Irritationsmoment, och konsten att bli ett sådant
blodådror är detta förstås självklart, men så som...
http://magnihasa.blogspot.com/2009/07/irritationsmoment-och-konsten-att-bli.html
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det visade...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/
*  Portal:Medicin
portal medicin portal medicin portal medicin file rod of asclepius svg px valign top style background f f f medicin är en gren inom hälsovetenskap som ägnar sig åt att förhindra diagnostisera och behandla sjukdomar samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död traditionellt sett har medicin setts som både en vetenskap och konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst medan biomedicin klinisk medicin kirurgi och forskning utgör fundamentet för den medicinska vetenskapen så fortsätter medicinen mycket framgångsrikt samtidigt att använda sina utövares mänskliga känslor och inlevelseförmåga för att skänka patienter smärtlindring och tröst hsportal ruta rubrik utvald artikel rubrikfärg da d innehåll portal medicin utvald artikel hsportal ruta rubrik utvald bild rubrikfärg da d innehåll utvald bild expr hsportal ruta rubrik visste du att rubrikfärg da d innehåll redigeralänk portal medicin visste du att punkter hsportal ruta rubrik utvalda artiklar rubrikfär...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicin
*  Portal:Skåne/Geografi
portal skåne geografi portal skåne geografi kommuner bjuv bromölla burlöv båstad eslöv helsingborg hässleholm höganäs hörby höör klippan kristianstad kävlinge landskrona lomma lund malmö osby perstorp simrishamn sjöbo skurup staffanstorp svalöv svedala tomelilla trelleborg vellinge ystad åstorp ängelholm örkelljunga östra göinge städer de städer i skåne som förut hade stadsprivilegier var eslöv falsterbo helsingborg hässleholm höganäs kristianstad landskrona lund malmö simrishamn skanör trelleborg vä endast under den danska tiden ystad åhus ängelholm berg och åsar hallandsås kullaberg linderödsåsen nävlingeåsen romeleåsen söderåsen sjöar och vattendrag falsterbokanalen finjasjön helge å ivösjön kävlingeån ringsjön råån rönne å saxån vombsjön kända platser ales stenar hovs hallar sandhammaren ven österlen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Skåne/Geografi
*  Portal:Solna/Månadens artikel
portal solna månadens artikel portal solna månadens artikel artikeln råsundavägen utnämndes nyligen till så kallad utmärkt artikel px råsundavägen är en huvudgata i solna som förbinder trafikplats haga norra med solna station vasalund råsunda näckrosen och fortsätter fram till stadsgränsen mot sundbybergs kommun gatan skapades i början av talet i samband med exploateringen av råsunda och följde råsundabanan s sträckning från haga norra till gränsen mot sundbyberg den äldsta sammanhängande bebyggelsen finns i råsunda där gatan kantas av stadsbebyggelse i jugend stil medan resten av gatan främst präglas av funktionalistisk bebyggelse från talets mitt gatan klassificeras som en kommunal huvudväg gång och cykeltrafik är separerad från biltrafiken mätningar från visade att korsningen mellan råsundavägen och ryttargatan passerades av omkring fordon per dygn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Solna/Månadens_artikel
*  Portal:Teknik/Intro
portal teknik intro portal teknik intro px left valvbåge teknik benämning på människans metoder att genom att utnyttja och omvandla naturen s fysiska resurser för att minska behovet av fysisk mänsklig kraft läran om teknik kallas teknologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Teknik/Intro
*  Portal:Kemi/Nyheter
portal kemi nyheter portal kemi nyheter det multinationella läkemedelsföretaget eli lilly and company avbryter de kliniska fas iii prövningarna av substansen semagacestat som skulle användas mot alzheimers sjukdom anledningen var bland annat att substansen inte visade sig bromsa sjukdomsutvecklingen semagacestat är bland annat en bensazepin nyheter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Kemi/Nyheter
*  Åderbråck
ICD10 = -{{ICD10|I|86||i|80}}. 'Åderbråck' eller 'varicer' är en sjukdom som kännetecknas av vidgade, slingriga ytliga vener, som företrädesvis uppträder på insidan medialt på underbenen. I uttalade fall påverkas blodcirkulation en i huden vilket kan leda till komplikationer såsom lipodermatoscleros och ibland bensår. Åderbråck kan ses som den synliga manifestationen av ytlig venös insufficiens, som beror på otäta klaffar i venerna, ofta med nedsatt funktion i vadmuskelpumpen. Venös insufficiens diagnos tiseras med fördel med hjälp av vensonografi, en ofarlig icke-invasiv ultraljudsundersökning där man kartlägger benets djupa och ytliga vensystem. Sjukdomen är till en del ärftlig men även andra faktorer spelar in såsom många graviditeter, fetma, med mera. Epub 2010 Nov 23 Kännetecknande är bristande funktion i venklaffar, varvid man får ett ökat flöde av blod uppåt och nedåt i ytliga vener, man tror att en del i sjukdomsutvecklingen är tillväxt av vener som kroppens reaktion på detta ökade flöde - genom att v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderbråck
*  Venös insufficiens
Caption = Venös insufficiens kan uppstå efter en blodpropp, och yttrar sig vanligen först i svullnad. Oftast drabbas benen av tillståndet, och yttrar sig då i bland annat ödem i de nedre delarna av benen, vristerna och fötterna. Den venösa insufficiensen kan också leda till bensår och åderbråck. Venös insufficiens beror oftast på att blodflödet i venerna vadmuskelpumpen är nedsatt, så kallad venös stasis, http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh No=C14.907.952&tool=karolinska varmed för mycket blod ansamlas i kroppsdelen i stället för att pumpas tillbaka runt i kroppen, vilket orsakar tryck i den drabbade kroppsdelen. Det kan uppstå i form av posttrombotiskt syndrom, när en blodpropp förhindrar blodflödet, http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh No=C14.907.952.880&tool=karolinska eller i form av postflebitiskt syndrom, när en inflammation i venerna leder till att venernas klaffar är skadade eller försämrade. Nedsatt funktion i benens venklaffar kan ha ett samband med lågt blodtr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Venös_insufficiens
*  Kompressionsstrumpor
För att välja storlek på kompressionsstrumpor utgår man från ett antal omfångs- och längdmått vid olika punkter längs benet. :cA är omkretsen runt tåbasen :cY är omkretsen från hälen via fotvecket :cB är omkrets kring fotankeln/vristen smalaste området :cB1 är omkretsen där vadmuskeln börjar :cC är omkrets kring vaden bredaste området :cD är omkrets cirka 2 cm under knävecket. Det är viktigt att måtten stämmer så att kompressionsstrumpan inte hindrar blodflödet eller ger otillräcklig kompression. I de fall måtten inte passar in på någon standardstorlek finns oftast möjlighet att måttillverka kompressionsstrumporna exakt efter tagna mått. Lindning med elastiska bindor vilket utförs av en sjuksköterska, sjukgymnast eller undersköterska är ett alternativ till kompressionsstrumpor. Strumporna delas enligt europeisk standard in i olika kompressionsklasser efter strumpans tryck vid ankeln. Klass II ger normal kompression 23-32 mm Hg, och används vid svåra trötthetssymtom i benen, venösa bensår, kronisk venös insuff...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompressionsstrumpor
*  Hot Leg support tour November 2008
... Namn = Hot Leg support tour November 2008. Pågick = 4 - 24 november 2008. Genre = Rock, Hårdrock. Last tour = Hot Leg UK tour Oktober 2008. This tour = Hot Leg support tour November 2008. Next tour = Red Light Fever tour }} 'Hot Leg support tour November 2008' var en turné av och med det brittiska rockbandet Hot Leg. Turnén pågick mellan den 4 november och 24 november. Gruppen var under de första fyra spelningarna förband till det amerika nska rockbandet Alter Bridge. De tre avslutande konserterna med Alter Bridge fick dock ställas in då sångaren Justin Hawkins fått halsproblem. Den 14 november var gruppen tillbaka igen och var de resterande konserterna förband till den amerikanska hårdrock sgruppen Extreme. Den 24 november var det 17 år sedan sångaren i Queen, Freddie Mercury, dog. Som en hyllning till Mercury avslutade Extreme turnén med ett potpurri av Queensånger tillsammans med bland annat Justin Hawkins och Pete Rinaldi. Låtlista. Detta var en typisk låtlista för denna turné. ' I Believe in a Thing...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot_Leg_support_tour_November_2008
*  Dysmeli
'Dysmeli' är en missbildning som innebär att man saknar delar av olika kroppsdelar, som arm en, hand en, ben et eller fot en, Det kan även syfta på total avsaknad av arm eller ben. Ordet kommer från grekiskans ”dys-” som betyder avvikande och ”melos” som betyder arm- eller ben. Med dysmeli menas alltså en arm eller ett ben som vid födseln inte ser ut som ”vanligt”. Detta kan förstås innebära allt från en liten avvikelse, som ett extra finger eller tå, till en total avsaknad av arm eller ben. Reduktionsmissbildning innebär att delar av arm eller ben saknas. Det kan exempelvis saknas ett längsgående ben, men det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Då man inte vet var man skall sätta gränsen för vad som är dysmeli och för att registreringen är ofullständig i de flesta länder är det svårt att bedöma förekomsten. Gränsen mellan det som betraktas som ”normalt” respektive ”avvikande” är diffus. I en europeisk undersökning Frantz & O'Rahilly 1961 fann man missbildningar inom arm eller ben dysmeli hos un...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysmeli
*  Steglängd
Med 'steglängd' menas sträckan mellan fötternas nerslag i marken i färdriktningen vid exempelvis löpning. Då steglängden ökar ökar den muskulära påfrestningen i benen och bålen vilket medför att viss styrketräning kan vara motiverad. Färdhastigheten är kombinationen av steglängd och antal steg per sekund vilket då medför att man kan öka hastigheten på två sätt: större steglängd eller fler steg per sekund. Problemet med att öka repetitionshastigheten är att hjärtfrekvensen har ett maximum och blodflödet måste kunna fördelas lika mellan båda benen för att inte orsaka mjölksyra som i sin tur hämmar rörelsen. Därför finns det ett ungefärligt genomsnitt på cirka 3 steg per sekund vid långdistanslöpning och upp till 6 steg per sekund på kortdistanslöpning eftersom man då struntar i mjölksyraökningen. Med det ovan sagda blir det steglängden som måste ökas och om denna ökas med bara 5% kommer exempelvis löptiden på 10 km att minska med motsvarande. Om du alltså springer 10 km på 45 minuter kommer en ökning av steglän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steglängd
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Ablation
... thumb ablation vid återinträdande i atmosfären ablation en process där en yta avlägsnas eller försvinner inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation men även aktiv ablation förekommer inte minst inom medicin till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl externa länkar usa food an drugs administration info american academy of dermatological surgery kategori geologi kategori astronomi kategori operationer kategori cancerbehandling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ablation
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Förmaksflimmer
Den som har förmaksflimmer får snabbt högre arbetspuls vid ansträngning, vilket tar ner orken och gör personen andfådd snabbt. Beta-blockad kan i någon mån minska risken för att flimmer uppstår, men den främsta fördelen är att den tar ner hjärtfrekensen vid en flimmerattack, vilket medför att hjärtats syreförbrukning minskar. I och med att förmaket inte ger någon "turbo-laddning" till kammaren så minskar hjärtats effektivitet vid högre hjärtfrekenser. Avsikten med anti-arytmi medicinering är att öka tiden för hjärtcykeln och på så viss förhindra inverkan av impulser från andra ställen än sinusknutan. Skälet att flimmer uppstår är inte att det finns andra ställen än sinusknutan som ger impulser, utan att återhämtningstiden för muskelcellerna varierar inte med hjärtfrekvensen i vissa regioner av förmaket. Vid låg hjärtfrekvens blir återhämtningstiden för kort och spärrar inte längre ut impulser som inte kommer från sinusknutan. http://www.sbu.se/201006 SBU konstaterade att personer som har uttalade symtom på fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förmaksflimmer
*  Hjärtflimmer
... är en arytmi som kännetecknas av snabb hjärtfrekvens och oregelbundna hjärtslag flimret kan ske i förmak en förmaksflimmer eller i kamrarna kammarflimmer kategori medicinska symtom kategori arytmier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtflimmer
*  37 år – Kraftiga hjärtslag | Förmaksflimmer.com
Hem Vad är förmaksflimmer. Orsak och symtom. Är förmaksflimmer farligt. Behandling Går det att behandla. Frågor och svar Går flimmer att bota. Kateterablation Se vår film om förmaksflimmer. Nyheter Supermodern ambulanssjukvård visas upp i Nordstan lördag 3 oktober september 30, 2015 Lördagen den 3 oktober, kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bjuda in allmänheten att få en inblick i ambulanssjukvårdens vardag. Fantastiskt bemötande september 30, 2015 Jag betalar gärna högre landstingsskatt med tanke på vilket fantastiskt bemötande och hjälp som jag fått Kontroll av hälsa och föreläsning september 29, 2015 Kontrollera ditt blodtryck, din lungkapacitet och gör ett KOL-test. Jag är 37 år jag tränar regelbundet löpning och styrka. Fick för en tid sedan, början på September nu i år, konstiga känningar hugg, ilningar i bröst partiet då mest på hjärt sidan. Jag har varit hos min läkare och han har då tagit blodprover, ekg, lyssnat på hjärtat mm. Nu några månader senare så består detta med känningarna, har de...
http://formaksflimmer.com/archives/454
*  Flimmer
... se även norrköping filmfestival flimmer flimmer är en svensk komedifilm som hade premiär i september filmens regissör är patrik eklund som även skrivit manus filmen har visats på ett antal festivaler från och med januari och har tilldelats svenska kyrkans filmpris handling backbergas lilla telecombolag är illa ute och firmans chef tord försöker tillsammans med en anställd walter en sista gång att få företaget på fötter igen men så kommer ett oförklarligt strömavbrott och förändrar förutsättningarna för alla inblandade rollista kjell bergqvist tord allan svensson walter jacob nordenson kenneth olle sarri jörgen anki larsson birgitta sissela benn receptionist saga gärde karin jimmy lindström roland annika hallin ulla elallergiker gerhard hoberstorfer elallergiker mats bergman aron margareta pettersson berit sven wollter internutredaren svante grundberg styrelseledamot daniel rudstedt kjell lotti törnros fru kategori filmer kategori svenska komedifilmer kategori filmer i regi av patrik eklund kategori svens...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flimmer
*  Clemens August von Galen
... född mars i dinklage oldenburg död mars i münster var en tysk romersk katolsk biskop och kardinal han var son till greve ferdinand von galen och elisabeth von spee han saligförklarad es den oktober von galen präst vigdes i münster och kom därefter att verka som församlingspräst i berlin vigdes han till biskop av münster von galen och flera andra tyska biskopar inbjöds till rom för att i samråd med påve pius xi förbereda encyklika n mit brennender sorge som fördömde nazismens ideologi aggressiva utrikespolitik och övergrepp mot judarna i en rad predikningar sommaren fördömde von galen nazism en i skarpa ordalag och krävde att tyskland s eutanasiprogram skulle upphöra han kritiserade även naziregimens förföljelser av katolik er påve pius xii utsåg von galen till kardinalpräst av san bernardo alle terme en månad senare avled von galen i bukhinneinflammation px miniatyr vänster översättning delar av artikeln är översatta från externa länkar kategori födda kategori avlidna kategori romersk katolska biskopar k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_von_Galen
*  Christoph Bernhard von Galen
... thumb bernhard von galen målning från christoph bernhard von galen född oktober på borgen bispink i westfalen död september i ahaus var en tysk friherre och sedan furstbiskop av münster han utmärkte sig mer som krigare än som präst från till förde han ett segerrikt krig mot staden münster som hade rest sig mot honom samt var en av direktorerna för den mot turkar na uppställda tyska riksarmén och uppträdde själv på krigsskådeplatsen han förde och i förening med england krig mot holland och ingick förbund med danmark och brandenburg mot sverige under detta fälttåg angrep han de svenska besittningarna bremen och verden sedan hertigdömenas huvudstad stade erövrats augusti slöt von galen med hertigen av celle ett formligt delningsfördrag enligt vilket han skulle få hertigdömet verden och delar av hertigdömet bremen von galen deltog i fredsförhandlingarna i nijmegen men insjuknade under deras gång och avled kort därefter genom fördraget av mars i nijmegen återfick sverige de förlorade områdena källor kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christoph_Bernhard_von_Galen
*  En galen kväll
... är den svenske rockartisten tomas ledin s andra livealbum utgivet på skivbolaget polar music skivan spelades in under en folkparksturné i sverige av hans lundholm den producerades av ledin och gavs ut som en dubbel lp utgavs den på cd den nådde en sextondeplats på den svenska albumlistan låtlista lp medverkande listplaceringar källor fotnoter låtlista alla låtar är skrivna av tomas ledin lp a don t touch that dial vi är på gång kom lite närmare med öppna ögon nothing in between b blå blå känslor det finns inget finare än kärleken sommaren är kort forget about dancing never again c take good care of your children not bad at all på vingar av stål what are you doing tonight everybody wants to hear it d vi ska gömma oss i varandra sensuella isabella i natt är jag din knivhuggar rock just nu svenska flickor medverkande rutger gunnarsson bas henrik janson gitarr tomas ledin gitarr piano producent svante persson keyboards johan stengård saxofon flöjt åke sundqvist trummor listplaceringar lista topplacering käll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_galen_kväll
*  GE MIG HÖST! | Gabriella Ivansson
GE MIG HÖST. Gabriella Ivansson. Artiklar. Blogg. Forum. Resor. T vla. Panel. Tidningen. Shop. Prenumerera. Kontakt. Gabriella Ivansson. GE MIG HÖST. gabriellaivansson juli 24, 2012 08:46 Acne, Damernas Värld, Givenchy, Jodpurs, Ridstövlar. Ja, ja, jag vet vi har precis fått sommar och riktig värme är hon fullkomligt spritt språngande galen. So may be it men jag är också spritt språngande galen i stövlar. Och i hösten. Jag älskar hösten. Och allt som kommer med den. Klar hög luft, vackra färger, prasslande löv, krispiga morgnar, mörka kvällar, polotröjor, halsdukar, doftande skinnhandskar och så stövlarna. Nu har vi hittat vårt boende för det närmaste 6-8 månaderna då huset delvis rivs, delvis renoveras och det mesta skall bytas och göras om det kommer bli en annorlunda höst för oss alla i ett nytt hus, i väntan på vårt gamla som blir nytt, med en större och större jag, med Fredrik hemma till middag varje kväll, det är vi verkligen inte bortskämda med och sen i december, kommer det en till familjemedlem. Allt...
http://blogg.amelia.se/gabriellaivansson/2012/07/24/ge-mig-host/
*  Vargbröder - Havets fångar
vargbröder havets fångar vargbröder havets fångar vargbröder havets fångar originaltitel spirit walker är den andra boken i serien han som föddes att möta mörkret som handlar om torak hans vargvän ulv och korpflickan renns kamp mot demon er och de onda själslukarna som försöker ta kontroll över storskogen och dess invånare skriven av michelle paver och boken gavs ut för första gången i storbritannien i sverige gavs den ut först handling i havets fångar hotas storskogen av en mystisk sjukdom av sjukdomen blir man så småningom galen och förvirrad och många dör när en av klanmedlemmarna i korpklanen som torak bor hos dör ger han sig av mot den djupa skogen för att finna ett botemedel renn blir arg för att torak lämnade henne kvar i lägret och ger sig så småningom också av för att hitta honom en mystisk varelse förföljer samtidigt torak och hotar hans liv flera gånger och väl framme i djupa skogen får han veta att det han söker finns vid havet hans färd leder honom till sälöarna och allt eftersom han närmar sig b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vargbröder_-_Havets_fångar
*  Central venkateter
... thumb px right central venkateter tillsammans med utrustning för inläggning av densamma central venkateter eller cvk är en plastkateter som läggs in i en central ven i syfte att bland annat tillföra infusion er och läkemedel med central ven avses vanligen övre hålvenen vena cava superior men även den nedre hålvenen och höger förmak anses tillhöra det centrala vensystemet det är läget på kateterns spets som avgör om den är en cvk eller en pvk vanliga punktionsställen är vena jugularis externa yttre halsvenen vena jugularis interna inre halsvenen vena subclavia nyckelbensvenen och vena basilica kungsvenen finns i överarmen för att katetern skall nå in till det centrala vensystemet behöver den vara relativt lång från cm och uppåt inläggning av cvk är ett operativt ingrepp som utförs under sterila förhållanden och lokalbedövning fördelar med cvk är bl a att den kan användas under en längre tid än en pvk att man kan använda den för provtagning samt att alla typer av läkemedel kan ges via den dessutom kan man ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Central_venkateter
*  Perifer venkateter
thumb|240px|Venflon, storlek 20 G. 'Perifer venkateter' 'PVK', venös infart är en plastkateter som läggs i en perifer ven i syfte att tillföra infusion er eller läkemedel. Vanliga punktionsställen är vener på handlovens ovansida och vena cephalica eller vena basilica som löper längs underarmen. Kateterns ytterdiameter anges i Gauge G. Ju högre Gaugetal som anges, desto mindre ytterdiameter. 0,6 mm motsvarar 24 G och 2,0 mm motsvarar 14 G. Normalt är injektionsporten färgad i olika kulörer enligt internationell standard vilken gör att sjukhuspersonalen direkt kan avläsa kateterns ytterdiameter utan att undersöka förpackningens etikett. Den vanliga typen av perifer venkateter är för engångsbruk och levereras steril och färdigmonterad till en enhet bestående av en tunn ihålig stålkanyl, liknande kanyler för sprutor, som i sin tur är införd i ett tunt, mjukt och böjligt plaströr själva katetern på så vis att endast någon millimeter av stålkanylens spets sticker fram ut kateterrörets mynning. Vid användandet stick...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifer_venkateter
*  happysilly: GOD KVÄLL
happysilly god kväll god kväll en gång för länge länge sedan var det mitt jobb att stå och göra långa banor av fyllda baguetter varje dag fin ny hemsida no comments post a comment newer post older post home subscribe to post comments atom pageviews from the past week hej jag är sara först var detta en blogg för att påminna mig själv om allt det glada i vardagen sen blev jag glad och fick ett barn och då blev bloggen min vardag helt vanlig och min men sen slutade jag med bloggandet och nu tänker jag återkomma när andan faller på jag tror det blir mest ritat men det bli som det blir det blir det archive september may april march february january december november october september july june may april may april march february january december november october september august july june may april march february january december november october september august july june may april march february january december november october september august july june may april march february january december november october...
http://happysilly.blogspot.com/2011/06/god-kvall.html
*  Super 8 Motel Bloomington (Bloomington, IN) - Motell recensioner - TripAdvisor
Super 8 Motel Bloomington Bloomington, IN - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Super 8 Motel Bloomington. GÅ MED LOGGA IN. Bloomington. Bloomington Turism. Hotell i Bloomington. Bloomington semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bloomington. Bloomington flyg. Restauranger i Bloomington. Bloomington sevärdheter. Bloomington bilder. Karta över Bloomington. Hotell. Alla hotell i Bloomington Erbjudanden på hotell i Bloomington Sista minuten Bloomington. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Bloomington. De populäraste familjehotellen i Bloomington. Affärshotell i Bloomington. Romantiska hotell i Bloomington. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bl...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g36942-d91427-Reviews-Super_8_Motel_Bloomington-Bloomington_Indiana.html
*  LIBRIS - sökning: mat:free
... Direkt till sidans innehåll. Direkt till sidans sekundära innehåll sidomenyn. Hjälp. In English. Anpassa. Mina bibliotek. Rensa historik. . Start. Utökad sökning. Bläddra ämnesvis. Index A-Ö. Boolesk. Deldatabaser. Sökhistorik. Hjälp Sök i LIBRIS databas. Mina bibliotek. Träfflista för sökning "mat:free;tree:V;ocode: RK ". Sökning: mat:free. Medicin. Röda korsets högskola. Resultat 1-10 av 333. 2 3 4 5 6 7 ... 34. Utförlig träfflista. Kort träfflista. Hjälp. Sortera/gruppera träfflistan. Sortering:. relevans alfabetiskt A-Ö alfabetiskt Ö-A nyast först äldst först antal bibliotek. Gruppering:. ingen typ språk. Träffar per sida:. 10 25 50. Numrering Checkbox Upphov Titel Utgivnings r Medietypsikon Antal bibliotek. 1 Aderaye, Getachew, 1951-. Pulmonary tuberculosis and Pneumocystis ... 2007. Fulltext. 2 Adolfsson, Birgitta, 1950... Obesity, life style and society : psycho... 2004. Fulltext. 3 Agvald- hman, Christina, ... Colonization, infection and disseminatio... 2007. Fulltext. 4 Ahlgren, sa, 1962-. Vo...
http://libris.kb.se/hitlist?q=mat:free&r=;tree:V;ocode:(RK)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=s&m=10&d=libris
*  Tablinum
... miniatyr vy från atrium till tablinum längre bak syns peristylium tablinum eller tabulinum var ett rum i den fornromerska bostad en beläget på insidan av den stora yttre salen eller gården atrium samt mellan detta och den inre gården peristylium när en sådan förekom i tablinum förvarades familjedokumenten räkenskaperna och liknande där var förfädernas bilder imagines uppställda och där hade husets herre sitt mottagnings och affärsrum med atrium var tablinum förenat genom en vid öppning som kunde tillslutas med förhängen bakväggen var ursprungligen murad men utgjordes sedermera oftast av breda flygeldörrar man kunde sålunda då förhängena var dragna åt sidan och dörrarna uppslagna se genom huset i hela dess längdriktning tablinum var emellertid inte ett genomgångsrum utan förbindelsen mellan den främre och den bakre delen av byggnad en skedde genom en smalare gång jauces vid sidan av tablinum källor kategori rum inom romersk arkitektur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tablinum
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Hyperplasi
... faktamall hälsotillstånd name hyperplasi image hyperplasia vs hypertrophy svg caption hypertrofi uppkommer på grund av en ökning av cellstorleken medan hyperplasi uppkommer på grund av en ökning av cellantalet diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperplasi av grekiska ns plassein forma är vävnad sökning av ett organ organomegali innebär en ökning av cell antalet i en vävnad på grund av cellnybildning exempelvis prostata hyperplasi när celler istället ökar i storlek kallas det hypertrofi hyperplasier tillhör i många fall normalfysiologin exempelvis är den ökade blodkropp smängden vid höghöjdsträning en hyperplasi efter partiell leverincision kan organet regenereras hyperplastiskt liksom den kvarvarande njuren efter en ensidig nefrektomi vid graviditet får sen hyperplasi av bröstkörtlarna ett annat exempel på patologisk hyperplasi är psoriasis där en kronisk inflammation i huden ger ett tjockare hudskick som lätt brister och flagnar se vidare hyperkeratos se även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperplasi
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Budd-Chiaris syndrom
budd chiaris syndrom budd chiaris syndrom faktamall hälsotillstånd name budd chiaris syndrom image buddchiari png caption sekundärt budd chiaris syndrom till följd av cancer diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic emedicine mult emedicine ped emedicine radio meshid d budd chiaris syndrom bcs är ett sjukdomstillstånd som ibland debuterar med ascites leverförstoring och buksmärtor symtomen beror på att blod ansamlas i lever n på grund av att ett hinder ofta en blodpropp blockerar det normala blodflödet genom levern hindret är beläget någonstans på en nivå från de små levervenerna till gränsen mellan vena cava inferior och hjärtats högra förmak bcs kräver sjukhusvård övergripande behandlingsmål är att förhindra proppens fortsatta utbredning avlasta levern från dess blodstockning samt att förhindra komplikationer relaterade till vätskeretention malnutrition och portal hypertension det är också viktigt att behandla eventuellt bakomliggande sjukdomar de behandlingsmetoder som a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Budd-Chiaris_syndrom
*  Radiolog
... miniatyr radiolog studerar röntgenbilder en radiolog är en läkare som specialiserar sig inom radiologi även om radiologi används som diagnostiskt verktyg inom de flesta medicinska specialiteter är radiologin en egen specialitet en radiolog kan även kallas röntgenläkare eller röntgenolog inom radiologin finns flera subspecialiseringar såsom neuroradiologi pediatrisk radiologi och muskel och skelett radiologi med flera man kan också välja att bli allmänradiolog med resultat att man tolkar bilder från flera olika organ system som de andra medicinska specialiteterna tar det omkring fem år av specialisttjänstgöring st att bli radiolog vardagen för en radiolog består i att tolka stora mängder bildmaterial från remitterade patient er inom olika behandling smetoder modaliteter såsom magnetisk resonanstomografi datortomografi och konventionell röntgenundersökning yrket är under ständig utveckling parallellt med den tekniska utvecklingen och medicinska forskningen en del radiologer sysslar med radiologiskt vägledd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiolog

TromboembolismJulius von Michel: Julius von Michel, född 5 juli 1843 i Frankenthal (Pfalz), död 29 september 1911 i Berlin, var en tysk oftalmolog.TromboflebitPortahypertensionFörmaksflimmerPolytetrafluoreten: Polytetrafluoreten eller PTFE en fluorplast med fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion). Den är nog mest känt från varumärkena Teflon och Gore-Tex men framställs och marknadsförs också av andra firmor under namn som DyneonTMPTFE (tidigare Hostaflon), Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon och Polyflon.Central venkateter: Central venkateter eller CVK är en plastkateter som läggs in i en central ven i syfte att bland annat tillföra infusioner och läkemedel. Med 'central ven' avses vanligen övre hålvenen, vena cava superior, men även den nedre hålvenen och höger förmak anses tillhöra det centrala vensystemet.BlodproppPerifer venkateterKennelklubbHyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Budd-Chiaris syndromTunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Antikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.