Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.OrgangivareBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Seroepidemiologiska studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Blood SafetyBlodtransfusionHepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.HTLV-II-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Torque teno virusDNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.PrevalensHepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.PolymeraskedjereaktionFlaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.HTLV-I-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-I-antigener.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.HTLV-II-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-II-antigener.Blodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Kidds blodgruppssystem: En antigengrupp som huvudsakligen består av Jk(a) och Jk(b), styrda av alleler. Amorfer förekommer. Antikroppar av dessa ämnen är vanligtvis svaga och instabila, och erytrocytstimulerade.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.HTLV-2: En stam T-cell lymfotropt virus typ 2 hos primater som kan förändra normala T-lymfocyter och replikera i såväl T- som B-celler. Viruset är besläktat med, men olikt HTLV-I. Det ger upphov till HTLV-II-associerad T-cellsleukemi (hårcellsleukemi), en förhållandevis godartad tumörsjukdom.Röda korsetImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.SyfilisVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.RadioimmunprecipitationSensitivitet och specificitetIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.RNA, viraltBlodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Vävnads- och organanskaffningMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Serologiska testerHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.NjurtransplantationHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. AllotransplantationItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Rh-Hr-blodgruppssystemTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Trypanosoma cruziHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.RiskfaktorerAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Albanien: Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.HIV-seroprevalens: Bestämning av antalet fall av HIV-smitta i en given population vid en given tidpunkt. I det individuella fallet fastställs HIV-smitta genom påvisande av HIV-antikroppar i serum (HIV-positivitet).Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.West Nile-feberKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.LevertransplantationFöräktenskaplig undersökningBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.

*  transfusion - Wiktionary
transfusion wiktionary transfusion definition från wiktionary den fria ordlistan hoppa till navigering sök svenska substantiv böjningar av transfusion singular plural utrum obestämd bestämd obestämd bestämd nominativ transfusion transfusionen transfusioner transfusionerna genitiv transfusions transfusionens transfusioners transfusionernas transfusion överföring sammansättningar blodtransfusion blodöverföring hämtad från https sv wiktionary org w index php title transfusion oldid kategori svenska substantiv dold kategori svenska alla uppslag navigeringsmeny personliga verktyg skapa konto logga in namnrymder uppslag diskussion varianter visningar visa redigera visa historik mer sök navigering huvudsida appendix kategorier slumpsida stöd wiktionary deltagande deltagarportalen bybrunnen stilguide senaste ändringarna projekt mallar ladda upp fil skriv ut exportera skapa en bok ladda ner som pdf utskriftsvänlig version verktyg vad som länkar hit relaterade ändringar specialsidor permanent länk sidinformation citera...
https://sv.wiktionary.org/wiki/transfusion
*  MNS-systemet
mns systemet mns systemet mns systemet är ett blodgrupp ssystem hos människa som påvisades första gången av karl landsteiner och levin det härrör från gener i kromosom det finns över antigener i systemet men de fem vanligaste kallas m n s s och u och antikroppar mot alla fem har befunnits ha samband med transfusion sreaktioner externa länkar kategori blod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MNS-systemet
*  Hepatit C - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Symtom på hepatit C Symtomen på akut hepatit C kan variera från person till person. Om du har symtom som tyder på hepatit C, eller om du varit utsatt för risk att få infektionen, ska du kontakta en vårdcentral för att bli undersökt. Du kan få infektionen om du får in blod som innehåller hepatit C i kroppen, till exempel om du sticker dig på en använd spruta som bär på viruset. Från det att du har fått infektionen till det att sjukdomen bryter ut går det vanligtvis omkring åtta veckor, men tiden kan variera från två veckor upp till ett halvår. Om du har fått en blodtransfusion före 1992 kan du ha fått infektionen och bör testa dig för hepatit C. Om provet visar att du någon gång har haft hepatit C tas blodprover för att se om viruset finns kvar och om det kan överföras från dig till andra. Om du tycker att det känns mycket jobbigt är det viktigt att berätta det för vårdpersonalen, så att du kan få hjälp att hantera situati...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
*  Hepatit C - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Symtom på hepatit C Symtomen på akut hepatit C kan variera från person till person. Om du har symtom som tyder på hepatit C, eller om du varit utsatt för risk att få infektionen, ska du kontakta en vårdcentral för att bli undersökt. Du kan få infektionen om du får in blod som innehåller hepatit C i kroppen, till exempel om du sticker dig på en använd spruta som bär på viruset. Från det att du har fått infektionen till det att sjukdomen bryter ut går det vanligtvis omkring åtta veckor, men tiden kan variera från två veckor upp till ett halvår. Om du har fått en blodtransfusion före 1992 kan du ha fått infektionen och bör testa dig för hepatit C. Om provet visar att du någon gång har haft hepatit C tas blodprover för att se om viruset finns kvar och om det kan överföras från dig till andra. Om du tycker att det känns mycket jobbigt är det viktigt att berätta det för vårdpersonalen, så att du kan få hjälp att hantera situati...
http://1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
*  Vaccination mot hepatit B - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänst
... er. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Vaccination mot hepatit B rekommenderas om man ska stanna längre än tre veckor i ett område där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel Asien, Afrika eller Sydamerika, eller om man reser eller planerar flera resor till dessa områden. Vaccination rekommenderas också om man har en sjukdom som gör att man kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet, eller om man riskerar att smittas med nålar som används vid till exempel tatuering och piercing. Om man inte har skydd mot hepatit A och behöver även det kan man få ...
http://1177.se/Gavleborg/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-hepatit-B/
*  Virushepatit
Virusen är inte nära släkt med varandra utan tillhör olika klasser, de har endast det gemensamt att de har specialiserat sig på att infektera leverceller. Vid hepatit A har man antikroppar mot hepatit A-virus av immunoglobulin M-typ. Hepatit A leder aldrig till kronisk hepatit och sjukdomen klingar av spontant samt leder till livslång immunitet. Om man smittas så tidigt i livet är risken stor att sjukdomen blir kronisk, medan sjukdomen om man smittas i vuxen ålder i de flesta fall läker ut. Om man smittas tidigt i barndomen upptäcker vanligen inte det omogna immunförsvaret viruset och det kan föröka sig fritt i levern. Någon gång mellan tonåren och trettioårsåldern brukar immunförsvaret börja bekämpa viruset och man får då en leverinflammation. Det är denna inflammation som framför allt är skadlig för levern och om denna fas blir långvarig behöver man ge behandling för att hjälpa till att trycka ner virusnivåerna. I de flesta fall vinner dock immunförsvaret striden och viruset finns endast i låga nivåer i blo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virushepatit
*  Enzymkopplad immunadsorberande analys
thumb|300px|right|En 96 håls mikrotiterplatta som används för ELISA. Till brunnarna sätts sedan ett prov med den antikropp, riktad mot antigenet, som skall bestämmas. Till tracern har man kopplat konjugerat ett enzym t.ex. Överskottet av tracer tvättas bort och det enzym som finns kvar bundet ger sedan i nästa steg en signal genom en enzymreaktion där produkten är ett färgat eller fluorescent ämne. thumb|450px|right|Hydrolys av p-nitrofenylfosfat till p-nitrofenol och fosfat. Metoden används på kliniska laboratorier för att bestämma antikroppar som produceras som svar på en virusinfektion eller en autoimmun sjukdom eller för att bestämma andra sjukdomsrelaterade eller fysiologisk aktiva ämnen, t.ex. används som medicin er bestämmas. Vid indirekt ELISA täcks en mikrotiterplatta med antigen som binds till botten och väggar i mikrotitrerplattan. Efter detta droppas provet på mikrotitrerplattan, och antikroppar i provet binder till antigenet på plattan. Till denna andra antikropp, "tracer", har koppla ts konjuger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzymkopplad_immunadsorberande_analys
*  Prevalens
... av latinets praevalens överlägsenhet dominans är en epidemiologi sk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd man skiljer mellan prevalensen vid en viss tidpunkt punktprevalens och prevalensen under en period periodprevalens prevalensen beräknas så här rm prevalens frac a a b där a är antalet individer med ett tillstånd och b antalet individer utan tillståndet vid ett visst tillfälle prevalensen kan också skrivas rm prevalens frac a n där a är antalet individer med ett tillstånd och n totala antalet individer i populationen matematiskt är prevalensen en proportion som anger vilken del av helheten som har en viss egenskap i nämnaren a b ingår därför enbart de personer som skulle kunna ha egenskapen om man till exempel mäter prevalensen av livmoderhalscancer ingår enbart kvinnor i nämnaren exempel på en högstadieskola finns elever av dessa är sjuka i influensa en viss dag prevalensen för influensa på skolan är alltså rm prevalens frac begreppet li...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prevalens
*  Ageplay
... är en form av rollspel vanligtvis mellan två personer där deltagarna i leken betraktar varandra som varande i olika ålder ageplay finns i två huvudvarianter sexuell ageplay och icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay är mycket vanligt förekommande då barn leker exempelvis i familjelekar av typen mamma pappa barn referenser kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ageplay
*  Campeonato Mineiro
'Campeonato Mineiro' är distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten i Minas Gerais i Brasilien och administreras av Federação Mineira de Futebol Minas Gerais fotbollsförbund. Det är främst två lag som har varit lyckosamma i mästerskapet, nämligen Atlético Mineiro och Cruzeiro med 42 respektive 36 vunna mästerskap. Därefter har América MG vunnit 15 gånger, Villa Nova fem gånger, Siderúrgica 2 gånger samt Caldense och Ipatinga 1 gång vardera. Mästerskapet grundades 1915 och första mästarna blev Atlético Mineiro. År för år. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro
*  Posada La Poza (Todos Santos, Mexiko) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Posada La Poza Todos Santos, Mexiko - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Posada La Poza Hotell, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos Santos. Strand hotell Todos Santos. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Todos Santos. 4-st...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d263183-Reviews-Posada_La_Poza-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Casa Bentley (Todos Santos, Mexiko) - B&B recensioner - TripAdvisor
Casa Bentley Todos Santos, Mexiko - B B recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Casa Bentley, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos San...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d578067-Reviews-Casa_Bentley-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Alegria (Todos Santos, Mexiko) - Värdshus recensioner - TripAdvisor
Alegria Todos Santos, Mexiko - Värdshus recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Alegria Värdshus, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d1175781-Reviews-Alegria-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro
... {{Infobox Museum namn = Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro ursprungnamn = |bild = Fachada do Museu Nacional da UFRJ - São Cristóvão, Rio de Janeiro.JPG bildstorlek = 200px bildtext = Museet etablerat = 6 juni 1818 |nedlagt = |plats = Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, |typ = Nationellt museum |besökare = |museichef = |webbplats = }} 'Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro' är Brasilien s nationella museum. Museet grundades av Portugals kung Dom João VI 1769–1826 1818 som kungligt museum, för att stimulera vetenskaplig forskning i Brasilien. Ursprungligen var museet inriktat på boatnik och djur, framför allt fåglar, och byggnaden blev snart känd som "Fåglarnas hus". Fil:Paço de São Cristóvão.jpg|left|thumb|Gamla kejsarpalatset, som senare blivit museets byggnad Senare började museet dra till sig stora naturforskare från Europa, som Maximilian zu Wied-Neuwied 1782–1867, Johann Baptist von Spix 1781–1826 och Carl Friedrich Philipp von Martius 1794–1868. Andra europé...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
*  Landmärken i Campinas: Spana in 20 saker att se i Campinas - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Landmärken i Campinas. GÅ MED LOGGA IN. Campinas. Hotell i Campinas. Campinas semesterbostäder för uthyrning. Campinas sevärdheter. Karta över Campinas. Hotell. Alla hotell i Campinas Erbjudanden på hotell i Campinas Sista minuten Campinas. Efter hotelltyp. Hotellområden i Campinas. Affärshotell i Campinas. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Campinas. 4-stjärniga hotell i Campinas. 3-stjärniga hotell i Campinas. Populära bekvämligheter. Campinas Hotell med gratis parkering. Hotell med pool Campinas. Campinas Hotell som tillåter djur. Landmärken i närheten. Hotell nära Parque Portugal. Hotell nära Bosque dos Jequitibas. Hotell nära Santuario Nossa Senhora Desatadora Dos Nos. Hotell nära Vila Antiga. Hotell nära Moises Lucarelli stadium. Hotell nära Torre do Castelo. Hotell nära E...
http://tripadvisor.se/Attractions-g303605-Activities-c47-Campinas_State_of_Sao_Paulo.html
*  Mercure Niterói Orizzonte (Niteroi, RJ) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Mercure Niterói Orizzonte Niteroi, RJ - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Mercure Niterói Orizzonte Hotell, Niteroi. GÅ MED LOGGA IN. US$. Niteroi. Niteroi Turism. Hotell i Niteroi. Bed and Breakfast i Niteroi. Niteroi semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Niteroi. Niteroi flyg. Restauranger i Niteroi. Niteroi sevärdheter. Niteroi bilder. Karta över Niteroi. Hotell. Alla hotell i Niteroi Erbjudanden på hotell i Niteroi Sista minuten Niteroi. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Niteroi. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Niteroi. 4-stjärniga hotell i Niteroi. 3-stjärniga hotell i Niteroi. Populära bekvämligh...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g303500-d1163305-Reviews-Mercure_Niteroi_Orizzonte-Niteroi_State_of_Rio_de_Janeiro.html
*  3 Divas B & B (McLaren Vale, Australien) - B&B recensioner - TripAdvisor
divas b b mclaren vale australien b b recensioner tripadvisor vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder webbplatsen kanske därför inte visas som den ska vi stöder följande webbläsare windows internet explorer mozilla firefox google chrome mac safari är du inte redo att boka no rush we ve saved this trip in your cart so you can come back any time compare prices and complete your booking divas b b mclaren vale gå med logga in us mclaren vale mclaren vale turism hotell i mclaren vale bed and breakfast i mclaren vale mclaren vale semesterbostäder för uthyrning mclaren vale flyg restauranger i mclaren vale mclaren vale sevärdheter mclaren vale bilder karta över mclaren vale hotell alla hotell i mclaren vale erbjudanden på hotell i mclaren vale sista minuten mclaren vale efter hotelltyp mest prisvärda hotell i mclaren vale lyxhotell i mclaren vale efter hotellklass stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale populära bekvämligheter hotell med pool mc...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g499714-d1372706-Reviews-3_Divas_B_B-McLaren_Vale_South_Australia.html
*  Hospital de la Santa Creu
thumb|250px|right. På bilden syns en av det två monumental trappor som uppfördes 1585 mot klostergården 'Hospital de la Santa Creu', 'Det heliga korsets sjukhus', var Barcelonas huvudsakliga sjukhus under mer än 500 år. Sjukhusets uppförande ratificerades med en bulla av motpåven Benedictus XIII. Sjukhuset tillkom efter att Barcelonas medeltida stadsråd Consell de Cent kommit fram till att stadens 6 mindre sjukhus inte klarade av de många pestutbrott som härjade Barcelona under 1300-talet. Istället skulle det uppföras en enda stor byggnad för att effektivisera den för tiden ofta kaotiska administreringen av stadens sjukvård. Byggande av sjukhuset påbörjades 1401 och avslutades 1414. Ett sjukhus ursprungligen uppfört på 900-talet 'Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia' fick ge namn åt det nya sjukhuset. Material till byggandet togs bland annat ifrån färdighuggen sten avsedd för ett aldrig påbörjat slott till den regerande kungen Martin I av Aragonien även kallad Martin den humane. Sjukhuset kom att byggas ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Santa_Creu
*  Don Carlos (reggaeartist)
don carlos reggaeartist don carlos reggaeartist infobox musiker namn don carlos bild bildtext bildstorlek färg sångare födelsenamn ervin spencer pseudonym er don mccarlos född kingston jamaica död bakgrund don carlos aka don mccarlos född ervin spencer juni är en jamaicansk reggae sångare och kompositör han är född och uppvuxen i västra kingston jamaica i distriktet waterhouse varifrån många talangfulla reggaemusiker kommer don carlos blev medlem i black uhuru tillsammans med garth dennis och derrick simpson don carlos spelade en central roll i inspelningarna av det mycket uppmärksammade albumet love crisis som produceras av prince jammy år och som senare återutgivits som the black sounds of freedom efter att en tid hittat sitt sound som solist blomstrade carlos i maj genom att släppa rootsalbumet suffering vid negus roots han har sedan dess blivit mycket populär i livescenen och har publicerat tolv soloalbum några av hans mest anmärkningsvärda album inkluderar harvest time day to day living och them never kn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos_(reggaeartist)
*  Leopoldina av Brasilien
{{Regent namn = Leopoldina bild = Princess leopoldina 1868.jpg bildtext = Prinsessan Leopoldina 1868 succession= Prinsessa av Brasilien |regeringstid= |kröning= |valspråk= ätt = Braganza. far = Peter II av Brasilien. mor = Theresa Christina av Bägge Sicilierna. gemål = Ludwig August av Sachsen-Coburg-Gotha. barn = Peter August Leopold Joseph Ludwig. personnamn = Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga födelsedatum = 13 juli 1847 födelseplats= Rio de Janeiro, Brasilien. dödsdatum = 'Leopoldina av Brasilien' 'Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga', född 13 juli 1847 i Rio de Janeiro, Brasilien, död 7 februari 1871 i Wien, Österrike, var en brasiliansk prinsessa. Hon var dotter till Peter II av Brasilien och Theresa Christina av Bägge Sicilierna och yngre syster till Isabella av Brasilien. Leopoldina var nummer två i den brasilianska tronföljden efter sin syster Isabella under hela sitt liv. Hon undervisades tillsammans med sin syster och fick en hög ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leopoldina_av_Brasilien
*  Ciudad Santa Catarina
... thumb stadens läge i mexiko ciudad santa catarina eller santa catarina kort och gott är en stad i nordöstra mexiko och är belägen i delstaten nuevo león staden ingår i monterrey s storstadsområde och har prognos baserad på folkräkningen samt provisorisk folkräkning invånare med totalt invånare i hela kommun en på en yta av km staden grundades den november källor kategori orter i nuevo león...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa_Catarina
*  Basilica di Santa Maria della Salute
... {{Infobox kyrka namn = Basilica di Santa Maria della Salute bild = Wenecja Santa Maria della Salute.JPG bildtext = Basilica di Santa Maria della Salute extra bild = Le Court Altare S. Maria della Salute.jpg extra bildtext = Altaret i Santa Maria della Salute land =. ort = Venedig. trossamfund = Romersk-katolska kyrkan. stift = Venedig. karta =. karttext =. invigd år =. längdref =. breddref =. volymref =. golvytaref =. sittplatserref =. material =. bbr =. webbplats = }}. 'Basilica di Santa Maria della Salute', "Hälsans Sankta Marias Basilika", är byggd i barockstil med en oktogonal grundplan och en stor kupol. Arkitekten var Baldassarre Longhena. Venedig drabbades år 1630 av en pest epidemi. Stadens senat beslöt då, den 22 oktober 1630, att bygga basilikan till jungfru Maria s ära i hopp om att epidemin skulle få ett slut. Samtidigt beslutades att senaten skulle besöka kyrkan en gång om året för en tacksägelsegudstjänst. Epidemin var över 1631 och hade då tagit en tredjedel av stadens invånare, 47 000 män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_della_Salute
*  Campeonato Mineiro 2011
campeonato mineiro campeonato mineiro campeonato mineiro var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten minas gerais i brasilien mästerskapet spelades mellan den januari och maj och vanns av cruzeiro efter en finalseger över atlético mineiro mästerskapet bestod av en enkelserie av tolv lag där alla mötte alla en gång vilket innebar omgångar därefter gick de fyra främsta till slutspel och de två sämst placerade lagen flyttades ner en division inför nästkommande säsong tabell semifinal width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left américa futebol clube teófilo otoni américa de teófilo otoni align right clube atlético mineiro atlético mineiro align left américa futebol clube mg américa mg final cruzeiro mästare av campeonato mineiro width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left clube atlético mineiro atlético mineiro kategori brasilianska fotbollstävlingar kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro_2011
*  www.alphadictionary.com • View topic - Swedish subjunctive
Swedish subjunctive by Brazilian dude. I Egypten är hälften av kvinnorna överviktiga, och antalet fall av diabetes är jämförbart med antalet i USA. Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 3:31 pm Location: Botucatu - SP Brazil. Sat Apr 16, 2005 12:10 pm Brazilian dude wrote: ... Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. att larare vare medvetna om sambandet mellan naringstillförsel och vad eleverna prestera i skolan ». Grand Panjandrum. by Brazilian dude. Brazilian dude Languages rule. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 3...
http://alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?p=1636
*  Velho Barreiro
... är ett av brasilien s största och mest populära cachaça märken och den första lagrade cachaçan i sverige velho barreiro använder för framställningen av sin cachaça endast juice av de bästa sockerrör en efter den första destillation sprocessen filtreras alkohol en och får vila en tid innan den filtreras igen en andra gång efter den andra filtreringen lagras cachaçan på träfat av det speciella brasilianska trä slaget jequitibá rosa detta träslag ger en unik fatkaraktär något velho barreiro varit känt för sedan därför kallas den också för originalet i brasilien i sverige finns idag tre varianter av velho barreiro traditional gold och reserva especial yo traditional är lagrad på fat i månader medan gold är lagrad i år och har en guldtonad färg reserva especial är lagrad i år och är en av de mest exklusiva cachaça som finns på marknaden kategori cachaça...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Velho_Barreiro
*  Toninho Cerezo
... egentligen antônio carlos cerezo född april i belo horizonte brasilien är en före detta brasiliansk fotbollsspelare och fotbollstränare cerezo var en defensiv mittfältsspelare i bl a clube atlético mineiro as roma uc sampdoria och são paulo fc under tiden i italien vann han ligan en gång och coppa italia fyra gånger och med são paulo vann han också copa libertadores två gånger och den interkontinentala cupen cerezo spelade matcher i det brasilianska landslaget och deltog i vm och en skada hindrade honom från att delta även i vm efter avslutad spelarkarriär startade han en karriär som fotbollstränare i både japan och brasilien där han bl a tränade atlético mineiro klubbar som spelare atlético mineiro nacional fc atlético mineiro as roma uc sampdoria são paulo fc cruzeiro ec são paulo fc américa fc mineiro atlético mineiro kategori födda kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska fotbollstränare kategori personer från belo horizonte kategori spelare i atlético mineiro kategori spelare i as...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toninho_Cerezo
*  Rock rool brasil musik — Lyssna gratis på Last.fm
... Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Dela... Dela denna tagg: Facebook. Twitter. . Rock rool brasil Relaterar till hard rock brasil · rock brasil · heavy metal brasil · metal brasil · rock. Översikt. Artister. Album. Låtar. Wiki. Vi har ingen wiki här än ... Toppartister Marise Marra 46 lyssnare. Nenhum Mal 235 lyssnare. marcelomourafortes 253 lyssnare. Draco 3 222 lyssnare. Sigma 252 990 lyssnare. Beatrice 6 480 lyssnare. Lou 4 721 lyssnare. TNT 68 717 lyssnare. Mustang 15 640 lyssnare. Rock Rocket 31 137 lyssnare. Fler artister. Topplåtar Rank Spela Älskad Artist och låtnamn 1. Sluta älska denna låt. Älska denna låt. Sil...
http://last.fm/sv/tag/rock rool brasil?setlang=sv
*  João Batista Viana dos Santos
... född den juli i uberlândia brasilien är en brasiliansk fotbollsspelare som tog os silver i fotbollsturneringen vid de olympiska sommarspelen i seoul http www sports reference com olympics summer ftb mens football html herrarnas fotbollsturnering vid sommar os på sports reference com referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på polska wikipedia externa länkar kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från uberlândia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/João_Batista_Viana_dos_Santos
*  Rio Branco-lagen
rio branco lagen rio branco lagen rio branco lagen var en lag som antogs i brasiliens parlament lagen namngavs efter premiärminister josé paranhos vicomte av rio branco och befriade alla slavarnas barn samt alla statens slavar slavägare till barn fick ansvar för barnens omvårdnad eller kunde överlämna barnen till staten i utbyte mot pengar lagen blev startskottet för slaveriets avskaffande i brasilien ganska få människor befriades av lagen de flesta över en miljon människor var fortfarande slavar lagen tillämpades bäst i de norra delarna där lönearbete förespråkades i stället för slaveri de flesta som befriats under rio branco lagen migrerade norrut för lönearbete på plantage erna brasilien avskaffade sedan slaveriet den maj genom lei áurea källor kategori i brasilien kategori brasiliens ekonomi kategori jordbruk i brasilien kategori politikåret kategori juridikåret kategori slaveri kategori brasiliens lagar pt abolicionismo no brasil lei do ventre livre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco-lagen
*  Vale och Narfe
... eller nare var i nordisk mytologi söner till loke narfes mor var sigyn vale förvandlades till varg av gudarna sedan loke tillfångatagits efter balder s död som varg sliter vale sin bror i stycken narfes tarmar användes sedan till rep för att fjättra loke vid tre vassa stenar se även vale odens son norve nörfe eller narfe fader till natt i nordisk mytologi snorre sturlason prosaiska eddan referenser hultkrantz vem är vem i nordisk mytologi isbn rabén och sjögren kategori nordisk mytologi da narfe de narfi es narfi fi váli ja ナルヴィ nl narfi nn vale nn narve no vale sh narfi vi nafri zh 納爾弗...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vale_och_Narfe
*  Campo Ligure
... thumb right vy från campo ligure thumb right chiesa della natività di maria vergine campo ligure är en kommun i provins en genova i den italienska regionen ligurien belägen cirka km nordväst om genua den december hade campo ligure en befolkning på personer och en yta på km en nyckelfaktor för invånarna la filigrana som ett särskilt hantverk vävning trådar av guld och silver historia en liten stad grundades här under det tredje århundradet då romerska legioner byggde ett läger på platsen under ledning av kejsar aurelianus lägret hette presidium i appennino ligure och skulle vara ett skydd mot den första invasioner av de germanska folken kommer ytterligare spetsats med byzantines i det sjätte århundradet mot langobarderna läget är mycket strategiskt platsen är skyddad på tre sidor av torrents ponzema stura och langassino och vakttorn på höjden som ligger bakom i det femtonde århundradet österrikarna tog allt mer politisk makt och administrativa ramar för campo frei gamla namnet på landet att bekräfta sitt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campo_Ligure
*  Rio de janeiro-råtta
rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta phaenomys ferrugineus är ett däggdjur i familjen hamsterartade gnagare som förekommer i sydöstra brasilien den är ensam i släktet phaenomys inga underarter finns listade arten lever i ett cirka km stort område norr om rio de janeiro den vistas där i låglandet i skogar och klättrar antagligen i växtligheten individerna når en kroppslängd huvud och bål av cirka cm och svansen blir ungefär cm lång pälsen har på ovansidan en rödaktig färg som är vid några ställen mörkare på grund av mörka hårspetsar buken har en vit till gulaktig färg den jämförelsevis långa svansen bär hår artens öron är ganska små rio de janeiro råtta listas av internationella naturvårdsunionen iucn som sårbar vu på grund av det begränsade utbredningsområde och då beståndet minskar noter wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian april externa länkar kategori hamsterartade gnagare kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro-råtta
*  Santa Maria (ö)
Santa Maria har ett par större vägar som utgår från huvudstaden Vila do porto. Den ena sträcker sig i väst-östlig riktning och passerar nedanför Pico Alto, men har en enskild väg i anslutning som sträcker sig ända upp till toppen. Det finns inga säkra uppgifter på när Santa Maria upptäcktes, men allt pekar på att denna ö var den första som upptäcktes i arkipelagen som portugiserna fann. Det som är säkerställt är att denna ö var den första som befolkades med människor från Algarve kusten, som bedrev boskapsskötsel, och i slutet av 1400-talet hade befolkningen ökat så pass att bysamfälligheten som man kallade för 'Porto' var de första som fick stadsrättigheter. Han hade angivit ett löfte om att besöka ön, men när han äntligen anlände tog de honom för en simpel pirat och grep honom. Det man livnär sig på vid denna tid är jordbruk och boskapsuppfödning. När man är turist på denna ö är det inte ovanligt att skyltar med ordet 'Miradouro' dyker upp utmed vägarna, ofta i samband med en symbol som liknar en kikare. Al...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(ö)
*  Rio de Janeiro - Brazil – Grupp på Last.fm
Registrera dig Logga in. Mer ... Gå med. 360 medlemmar. 76 hojtningar. Ledare: sidines Policy för att gå med: Öppen Skapad den: 16 dec 2005 Beskrivning: Para todos os Fluminenses. For all fluminenses. Aktiva diskussioner Kuchiki22 kommenterade “De que bairro?!”. 90 februari 2014. renanviegas kommenterade “Algum músico?”. 4 februari 2011. ygorcomy kommenterade “Mindflow no Rio de Janeiro”. 31 mar 2007. 2 kommentarer. av Sylviofurtado. 19 feb 2007. 12 kommentarer. Veckans toppartister Denna grupp har inga listor. Grupplistor beräknas varje vecka för grupper med mer än 2 medlemmar. Logga in på Last.fm eller registrera dig. 17 aug 2013 Svara rafinhametal. Grupo 'grande' e parado. : 6 sep 2011 Svara laisaa. Grupo 'grande' e parado. eu não sabia que radio de carro tinha aplicativo da lastfm -q 31 jan 2011 Svara g43rie1. Katy Perry ♥ 2 nov 2010 Svara laisaa. do Estado, o do Municipio é esse : http://www.lastfm.com.br/group/Rio+de+Janeiro+-+RJ 30 aug 2010 Svara Riogi. O O' 5 aug 2010 Svara rafinhametal. Breki metau 2...
http://last.fm/sv/group/Rio de Janeiro - Brazil?setlang=sv
*  Juan Carlos Higuero
... nation juan carlos higuero född den augusti i aranda de duero är en spansk friidrottare som tävlar i medeldistanslöpning higuero första internationella mästerskapsfinal var finalen på meter vid olympiska sommarspelen då han slutade på åttonde plats på tiden hans första medalj kom vid em inomhus då han blev silvermedaljör två tiondelar efter rui silva han var även i final vid em i münchen då han slutade på en femte plats på tiden vid olympiska sommarspelen slutade han åtta i sin semifinal på meter vilket inte räckte till att få springa i finalen vid em inomhus var han åter i final och slutade även denna gång tvåa efter ivan hesjko denna gång var hans tid utomhus samma år var han i final vid vm i helsingfors och slutade på en sjätte plats higuero deltog på både meter och meter vid em i göteborg och slutade båda gångerna på bronsplats under blev han europamästare inomhus på meter på tiden vid vm i osaka var han i final på meter men slutade där på en trettonde plats han deltog även vid vm inomhus i valencia ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Higuero
*  Juan Carlos Navarro
... född juni i barcelona spanien är en spansk idrottare som tog os silver i basket i peking detta var spaniens andra medalj i herrbasket i olympiska sommarspelen han var även med vid olympiska sommarspelen och han spelar för närvarande för fc barcelona bàsquet externa länkar kategori födda kategori spanska basketspelare kategori spanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori män kategori levande personer kategori idrottare från barcelona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Navarro
*  Ceará Sporting Club
... är en fotbollsklubb från staden fortaleza i delstaten ceará i brasilien klubben grundades den juni och spelar sina hemmamatcher på estádio plácido aderaldo castelo som tar strax över åskådare vid fullsatt per har klubben har vunnit campeonato cearense gånger samt kommit tvåa i copa do brasil en gång och varit i semifinal två gånger klubben har två klassiska rivaler fortaleza och ferroviário atlético clube båda från brasiliens huvudstad kategori fotbollsklubbar i brasilien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceará_Sporting_Club
*  Mecometopus catarina
... är en skalbaggs art som beskrevs av dilma solange napp och monné mecometopus catarina ingår i släkte t mecometopus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor napp dilma solange monné miguel ángel novas espécies de mecometopus thomson coleoptera cerambycidae revista brasileira de entomologia curitiba figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori mecometopus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mecometopus_catarina
*  Claudinei Resende
... claudinei dutra de resende född maj död november var en brasiliansk fotboll sspelare mittfältare på planen känd som dinei resende kom till allsvenska helsingborgs if hösten från den brasilianska klubben américa fc samma moderklubb som álvaro santos han återvände senare till brasilien tillsammans med sin flickvän utan att ge besked till någon i sverige han var fortfarande bunden av kontraktet med helsingborgs if och var inte tillåten att spela fotboll i någon annan klubb affären finansierade den skånska klubben med hjälp av miljonbelopp från så kallade riskkapital bolag när américa fc fick höra vad som hänt erbjöds helsingborg omgående två spelare som kompensation men helsingborg tackade nej på en krog den november hamnade claudinei mitt i en uppgörelse kriminella gäng emellan många personer skadades och claudinei skadades så svårt att han avled kort därefter personen som sköt det dödliga skottet var en ökänd kriminell kille på år enligt brasiliansk polis ingick skottlossningen troligen i en uppgörelse om...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudinei_Resende
*  Favela
Läst 17 november 2013. Läst 17 november 2013. De växte sig stora i samband med inflyttning från landsbygden i mitten av 1900-talet. Motsvarigheter finns i andra latinamerikanska och afrikanska engelska: 'shantytown' storstäder. Favelaområdena är tydliga inslag i stadsbilden och syns tydligast på branta sluttningar. Favelorna bestod förr av lådspjälor, oljefat och palmblad som byggmaterial, men idag består de i storstäderna också av sten och brädor. De första favelorna byggdes i samband med slavbefriandet 1888, då en stark tillströmning till städerna tog vid. Tillväxten av favelorna tog riktig fart först på 1930-talet när inflyttningen från landsbygden tog fart. Militärdiktaturens försök 1964–1979 att med stundtals drastiska metoder mota tillbaka dessa urbana bostadsområden ändrade inte utvecklingen. I början av 1990-talet beräknades ungefär hälften av befolkningen i de brasilianska storstäderna bo i favelor. I Rio de Janeiro startade dock regeringen 2000 programmet 'Favela Bairro' som fram till år 2010 skulle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Favela
*  Paulo Freire
... miniatyr paolo freire i slutet av talet paulo freire född september i recife brasilien död maj i são paulo brasilien var en brasiliansk pedagog teoretiker och kristen socialist han var verksam i brasilien under talet och deltog i en stor pedagogisk kampanj mot analfabetism en freires hade en kristen humanistisk människosyn till grund för sitt arbete och dess grundtes var att de fattiga inte skulle mata de fattiga med den rika världens kunskaper utan ge dem möjlighet att själv komma till medvetenhet och erövra sin värld bengt olof petersson vårdvetenskap växjö universitet engagerade pedagoger som i relation och dialog med de fattiga vägledde dem mot förståelse av sin situation och därmed frigörelse och medveten handling var viktiga för att erövra denna medvetenhet freires arbete mot fattigdom svält och analfabetism upplevdes som ett hot för det totalitära samhälle brasilien blev efter en militärkupp och innebar för freires del fängelse och senare utvisning till det mera fria chile där arbetet och kampen m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
*  Tapeina dispar
... är en skalbaggs art som beskrevs av amédée louis michel lepeletier och audinet serville tapeina dispar ingår i släkte t tapeina och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g guérin jacintho coleópteros do brasil são paulo faculdade de filosofia ciências e letras da universidade de são paulo pp figs gemminger max von harold edgar catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus munich index kategori långhorningar kategori tapeina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tapeina_dispar
*  Esporte Clube Vitória
... lagfakta namn ec vitória färg ff textfärg typ fotboll sklubb färg textfärg ff bild logo bildtext logotext grundad år sedan upplöst namnlång esporte clube vitória tid namn smeknamn leão da barra rubro negro nêgo leão ecv serie ort esporte clube vitória oftast enbart vitória är en fotbollsklubb från salvador i delstaten bahia i brasilien klubben grundades den maj klubben spelar på sin egenägda arena estádio manoel barradas vanligen kallad barradão som har en kapacitet på åskådare vid fullsatt vitórias största rivaler är esporte clube bahia och matcherna mellan lagen kallas för ba vi och är en av de största matcherna i brasilien klubben har per inte vunnit den högsta nationella serien campeonato brasileiro série a men har kommit tvåa en gång och kommit tvåa i série b och tvåa i série c vitória har även kommit tvåa i copa do brasil vid ett tillfälle nämligen därutöver har de vunnit distriktsmästerskapet i bahia campeonato baiano vid tillfällen kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sportklubbar bildad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Vitória
*  Catarina Wentin
... född död även kallad mutter catrin var en svensk ursprungligen tysk barnmorska hon har benämnts som den mest kända barnmorskan i den svenska historien hon var kunglig hovbarnmorska under karl xi s regeringstid wentin kom ursprungligen från tyskland och inkallades till sverige inför dåvarande drottningens förestående förlossning år hon förlöste sedan drottning ulrika eleonora när karl xii föddes som villkor hade hon krävt daler i silver en bostad nära kungliga slottet titeln kunglig hovbarnmorska och frihet att utöva sitt yrke i staden under särskilt kungligt beskydd i stället för under övervakning av magistraten alla hennes krav tillgodosågs och hennes lön höjdes dessutom till daler wentin arbetade inte endast vid hovet utan arbetade på drottningens begäran även bland de fattiga hon hade stora kunskaper i medicin och var respekterad av den svenska läkarkåren pia höjeberg jordemor carlssons bokförlag isbn catarina skrev ingen bok men ledamoten i collegium medicum johan von hoorn refererar till henne i sin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Catarina_Wentin
*  Botafogo de Futebol e Regatas
... lagfakta namn botafogo fr färg textfärg ffffff typ fotboll sklubb färg textfärg ffffff bild botafogo de futebol e regatas logo svg grundad år sedan namnlång botafogo de futebol e regatas smeknamn estrela solitária o glorioso fogão ort botafogo de futebol e regatas är en brasiliansk fotboll sklubb från rio de janeiro bildad augusti laget spelar i svartvitrandiga tröjor svarta byxor och grå strumpor hemmaarenan heter mestre ziza men de flesta matcher spelas på maracanã botafogo har bland annat blivit brasilianska mästare en gång och vunnit rio mästerskapet gånger kända spelare se också spelare i botafogo fr amarildo bebeto didi garrincha gérson jairzinho mirandinha nílton santos mario zagallo clarence seedorf externa länkar kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sport i rio de janeiro kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botafogo_de_Futebol_e_Regatas
*  Hortência Marcari
... född den september i sao paulo brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor denna artikel är helt eller delvis översatt från externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hortência_Marcari
*  Metallo
Krafter och förmågor I andra medier Externa länkar. John Corben var till en början en journalist, och i hemlighet en tjuv och mördare. Det enda som kunde rädda livet på honom var en transplantation av hans medvetande in i en robotliknande kropp. Han blev därefter en farligare brottsling än han någonsin hade varit och tog sig namnet Metallo. Denna version skapades av en organisation med namnet "Skull", som transplanterade Rogers hjärna i en ny cyborgkropp, så att han kunde hämnas sin brors död på Stålmannen. John Corben var till en början en småskurk och bedragare som blev allvarligt skadad i en bilolycka. Han blev dock upptäckt av professor Emmet Vale, en framgångsrik forskare inom robotik, som överförde Corbens medvetande in i en cyborgkropp med en grön kryptonit som energikälla. Vale gav honom därefter order att döda Stålmannen. Corben dödade dock Vale genom att vrida av hans nacke. Trots att Corben, som fick namnet Metallo av Vale, inte var intresserad av att lyda order har han därefter kommit i konflikt m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metallo
*  Maria Angélica
... angélica gonçalves da silva född den januari i osvaldo cruz brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Angélica
*  Campeonato Paranaense 2011
campeonato paranaense campeonato paranaense campeonato paranaense var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i paraná i brasilien mästerskapet började den januari och avslutades den maj och vanns av coritiba format första omgången andra omgången sammanlagd tabell format mästerskapet bestod av lag alla tolv lag spelade mot varandra två gånger en match på hemmaplan och en på bortaplan vilket innebar totalt matcher per lag när halva serien hade spelats det vill säga efter omgångar när alla lag mött varandra en gång vardera så sammanställs en tabell vinnaren av tabellen kvalificerade sig för en final detsamma gällde för den andra halvan av säsongen för den här säsongen vanns båda tabellerna av samma lag varför det laget blev mästare de två tabeller sammanställs då totalt i en sammanlagd tabell med alla spelade matcher de två främsta lagen i tabellen kvalificerade sig för copa do brasil de två sämst placerade lag åkte ur till en lägre division i distriktsmästerskapet för nästa säsong första omgången andra o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paranaense_2011
*  Mossoró (häst)
mossoró häst mossoró häst colspan mossoró colspan färg skimmel hingst född ras engelskt fullblod efter kitchner undan galathea uppfödare frederico lundgren mossoró var ett brasiliansk engelskt fullblod mossoró föddes på egendomen haras maranguape som ägdes av frederico lundgren i pernambuco brasilien mossoró skrevs in i historien då han blev den första hingst i historien att vinna galopptävlingen grande prêmio brasil stamtavla källor kategori galopphästar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mossoró_(häst)
*  Arthrocereus rondonianus
... är en art av kaktus från minas gerais i brasilien stammarna är mer eller mindre upprätta upp till cm långa och cm i diameter ribbor taggar gröngula till gula centraltagg ar till cm långa radiärtaggar fina nållika till cm långa blommor lilarosa till cm långa de slår ut på natten lättodlad krukväxt som skall placeras i full sol under hela året kräver väldränerad jord vattnas ca en gång per vecka april till oktober vid mycket varm väderlek kan mera vatten ges ge kväve fattig gödning i små doser övervintras svalt och torrt från november till mars temperaturen bör ligga på c utan sval vintervila blommar inte kaktusen förökas vanligen med frö eller stickling ar som måste torka några dagar innan de planteras direkt i jord källor edward f anderson the cactus family timber press isbn mats winberg succseed http www succseed com jens corneliuson växternas namn vetenskapliga växtnamns etymologi wahlström widstrand isbn kategori ar växtindex kategori krukväxter kategori kaktusväxter kategori växter i brasilien katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthrocereus_rondonianus
*  Baggerkortis: Cry baby
Inför matchen var det mycket snack om det skulle bli en upprepning av det röda kort han fick i kvartsfinal två. Under matchen visade Martin att han studerat damtennis ordentligt och till och med infört de skrik som många av toppspelarna, t ex Anna Kournikova, karaktäriseras av. Däremot låg Martin väldigt mycket ner. Redan i andra set såg det ut som om han skulle falla ihop flera gånger och vid många fler tillfällen var det sekunder av andlös spänning för att se om Martin orkade upp efter att ha lagt sig ner i samband med någon räddning. Därför var det inte heller så konstigt att domarna inte blåste av matchen efter att Martin tydligen fått lite extra ont i en situation i femte set. Hela Sollentuna tyckte det var jättemärkligt, men det kan inte vara lätt för domarna att veta om Martin verkligen fått ont eller om han bara låg kvar och väntade ut att bollen skulle spelas klart; han hade ju trots allt redan smashat. Efter matchen var Martin så trött att han inte ens orkade stå upp under prisutdelningen efteråt. C...
http://baggerkortis.blogspot.com/2008/03/cry-baby.html
*  Lego Dino Attack
... eller dino är en rad produkter tillverkade av lego produkterna inriktade sig på åldersgruppen år och lanserades i usa japan och australien i juli i oktober släpptes sedan dino attack i övriga världen handling amerikanska japanska och australiensiska versionen legos beskrivning av serien lyder år dyker märkliga mutant dinosaurier upp och attackerar alla de större städerna i världen ett mäktigt team måste stoppa dem det består av shadow digger specs och viper men dessa underliga dinosaurier har större krafter än jordens befolkning har anat kommer dino attack teamet att besegra dinosaurierna eller kommer världen än en gång att falla i ruiner baserat i new york måste teamet använda de mest kraftfulla fordon människan har skådat som exempelvis en t typhoon helikopter iron predator pansarvagn och fire hammer humvee europeiska versionen europeiska dino attack är olik det amerikanska originalet dessa produkter kallades dino och äger rum efter de ovan nämnda händelserna istället för stora vapen har produkterna än...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lego_Dino_Attack
*  Ileana Salvador
... nation ileana salvador född den januari är en italiensk före detta friidrottare som tävlade i gång salvadors främsta merit är att hon blev silvermedaljör vid vm på km gång hon blev bronsmedaljör vid em i split vidare blev hon sjua vid vm i tokyo hon var väldigt framgångsrik inomhus med tre raka brons på meter gång vid inomhus vm personliga rekord km gång källor kategori födda kategori italienska gångare kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från italien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ileana_Salvador
*  Bladina fraterna
... är en insekts art som beskrevs av stsl bladina fraterna ingår i släkte t bladina och familjen nogodinidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori bladina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladina_fraterna
*  Bladina fuscana
... är en insekts art som beskrevs av stsl bladina fuscana ingår i släkte t bladina och familjen nogodinidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori bladina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladina_fuscana
*  Pintalia consobrina
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia consobrina ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_consobrina
*  Pintalia fasciatipennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia fasciatipennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_fasciatipennis
*  Pintalia fraterna
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia fraterna ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_fraterna
*  Pintalia inornata
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia inornata ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_inornata
*  Pintalia obscuripennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia obscuripennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_obscuripennis
*  Pintalia pictipennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia pictipennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_pictipennis
*  Pintalia ustulata
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia ustulata ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_ustulata
*  Poiocera saucia
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera saucia ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_saucia
*  Poiocera semiclara
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera semiclara ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_semiclara
*  Gula faran
... miniatyr nidbild av ond asiat den gula faran miniatyr höger völker europas wahrt eure heiligsten güter knackfuss presenterar sin skräckvision av den hotande gula faran gula faran är en term som kring år användes om asiater vilken ansågs hota den vita rasen till usa kom kinesiska migranter och man fruktade att detta skulle sänka löner och levnadsstandard man bävade även för att japan skulle expandera som militär stormakt detta var även fruktat i europa australien och nya zeeland kejsar vilhelm ii av tyskland gav ett på sin tid mycket omtalat uttryck åt dylika farhågor genom en allegori sk teckning efter hans utkast utförd av hermann knackfuss den gula farans problem behandlades ofta i essäform i politiska tidskrifter bland annat i vladimir solovjov s bok tre samtal svensk översättning svensk uppslagsbok malmö från svensk sida bland annat av viktor rydberg i en uppsats den hvita rasens framtid inledningsord till översättning av benjamin kidd den sociala utvecklingen en populär fiktiv personifiering av den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gula_faran
*  Ja, jag tror att Gud hör bön
ja jag tror att gud hör bön ja jag tror att gud hör bön ja jag tror att gud hör bön är refrängtexten till sången om jag blivit blott en enda gång den författades av dudley kidd och översattes till svenska av conrad adolf björkman melodin komponerades av ch g allen och enligt uppgift i psalmer och sånger publicerades musiken i förbundstoner körtexten finns publicerad i frälsningsarméns sångbok som nr i körsångsdelen under rubriken bön frälsningsarméns sångbok som nr under rubriken bön segertoner som nr under rubriken bönen kategori psalmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ja,_jag_tror_att_Gud_hör_bön
*  American Red Cross Bildbanksfoton Och Bilder | Getty Images
{{errorMessage}} Bildtyp Foto Illustration Vektor Orientering Liggande Stående Panoramabild, liggande Panoramabild, stående Fyrkant Antal personer Inga människor En person Två människor Grupp av människor Ålder Spädbarn Baby Barn Tonåring Ung vuxen Vuxen Bara vuxna Vuxen Pensionär. Personkomposition Huvudbild Överkroppsbild Tre fjärdedels längd Helkroppsbild Titta mot kameran Oförställd Bildtyp Heltäckande motiv Närbild Porträtt Minimalistisk stil Abstrakt Makro Stilleben Utskuren bild Textutrymme Komposition Halvbild Vidbild Närbild Titta mot kameran Oförställd Bildserie Utsiktspunkt Fast kamera Panorering Kameraåkning på räls Flygbild Ovanifrånperspektiv Grodperspektiv Kameralutning Point of view Bildteknik Realtid Tidsintervall Slow motion Färg Svartvit bild Animation Selektivt fokus Etnicitet Östasiatiskt ursprung Sydöstasiatiskt ursprung Från Södra asien Afrikanskt ursprung Latinamerikanskt ursprung Europeiskt ursprung Från Mellanöstern Nord- och sydamerikansk ursprungsbefolkning Från Stillahavsregionen ...
http://gettyimages.se/foton/american-red-cross
*  Londons stadsvapen
... miniatyr vapnet för city of london londons stadsvapen är vapen för city of london som egentligen bara utgör en liten central del av storlondon storlondon har inget gemensamt vapen sedan greater london council avskaffades däremot har samtliga london borough s egna vapen stadsvapnet består av en silver sköld med ett rött kors på kantonen är en svärd också i röd korset symbolisa sankt göran england s skyddspatron och svärden symbolisa aposteln paulus londons skyddspatron sköldhållare är två silver drakar med röda kors på sina vingar en andra drakes vinge med ett rött kors är hjälmprydnad en motto t är domine dirige nos latin för herre led oss kategori kommunvapen i england kategori heraldiska vapen med drakar kategori heraldiska vapen med kors kategori heraldiska vapen med svärd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Londons_stadsvapen
*  Röda Korsets sjukhus
... thumb kth huset tidigare röda korsets sjukhus röda korsets sjukhus eller röda korsets sjukhem är ett privatägt och ideellt drivet sjukhus med adress bockholmsvägen i solna kommun byggnad sjukhuset låg tidigare i stadsdelen norra djurgården det stod färdigt år till en kostnad av cirka miljoner kronor tomten uppläts av staten svenska dagbladet s årsbok red erik rudberg edvin hellblom stockholm s arkitekt var carl westman sjukhuset har åtta våningar och byggdes efter amerikansk förebild sjukhuset invigdes den september av dess initiativtagare prins carl han var under närmare år ordförande i svenska röda korset huvudman för sjukhuset är stiftelsen rödakorshemmet som även bedriver utbildning av sjuksköterskor på röda korsets högskola sjukhusets huvudinriktning är rehabilitering äldreomsorg äldresjukvård och utbildning byggaden såldes år av stiftelsen rödakorshemmet till det statliga fastighetsbolaget akademiska hus den nya ägaren byggde om huset som fick namnet kth huset och numera inrymmer tekniska högskolan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Röda_Korsets_sjukhus
*  Röda Korsets högskola
... tidigare röda korsets sjuksköterskeskola är en svensk privat högskola den ligger på campus valhallavägen på norra djurgården i stockholm och bedriver utbildning och forskning inom vårdområdet den är sveriges äldsta sekulära sjuksköterskeutbildning och grundades av emmy rappe som fått sin utbildning hos florence nightingale vid st thomas hospital i london cirka studenter läser vid skolan som har omkring anställda röda korsets högskola drivs av stiftelsen rödakorshemmet sjuksköterskor utbildade där har brukar benämnas rödakorssyster se även röda korset externa länkar kategori universitet och högskolor i sverige kategori enskilda utbildningsanordnare i sverige kategori omvårdnad kategori högre utbildning i stockholm kategori rödakorsrörelsen kategori utbildningsinstitutioner bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Röda_Korsets_högskola
*  Ålands flagga
... thumb den inofficiella flaggan från ålands flagga är en mellanblå korsflagga med ett rött kors med gula ytterlinjer historik åland s första flagga var blå gul blå i tre våder och komponerades av bokhandlaren och läraren fritiof liewendahl till den stora sångfesten i mariehamn men förbjöds av finländska myndigheter talman julius sundblom lät i protest såga av sin flaggstång en fot från marken en ny självstyrelselag gav åland rätt att anta egen flagga så fort lagen trätt i kraft tog landstinget sig an flaggfrågan landstinget delades snart i två falanger en förespråkade den gamla trevådsflaggan en ville ha en traditionell korsflagga korsflaggeanhängarna var splittrade och producerade förslag på förslag men till slut vid ett möte i societetshuset socis i slutet av november lyckades de enas och då kring en helt ny variant en flagga som starkt påminner om sveriges flagga med ett smalt rött kors infällt i det gula efter lång debatt och flera jämna omröstningar kunde landstingets talman den december kungöra att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ålands_flagga
*  Ulf Nordwall
... ulf ivan nordwall född maj i stockholm död april var en svensk läkare efter studentexamen blev nordwall medicine kandidat och medicine licentiat han var underläkare vid pediatrisk medicin sk lungtuberkulos avdelning samt epidemiolog vid olika sjukhus praktiserande i läkare stockholm från livmedikus samt förste livmedikus h m konungens och h m drottningens läkare från nordwallvar personalläkare på nordiska kompaniet nk från husläkare på sophiahemmet från chefsläkare på svenska röda korset s sjukhus i fauske norge chefsläkare svensk polska barnsanatoriet otwock polen han var bataljonsläkare i fätläkarkårens reserv från nordwall var ledamot av svenska röda korsets hjälpsysternämnd vice ordförande i stockholms modersmjölkcentral ordförande i stockholms läkarförenings förtroendenämnd ledamot av centralkommittén hjälp etiopiens spetälska barn ordförande i svenska läkares förening för internationellt hjälparbete och sekreterare i svenska barnläkarförbundet han författade skrifter i pediatrik tuberkulosfrågor oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Nordwall
*  med nål och tråd: :: bandfrossa ::
... Ikväll och nästa tisdag har jag kurs i grannlåtsbroderi på Slöjdhuset här i Stockholm. För deltagarna som inte har så mycket sånt hemma i gömmorna så har jag köpt in begagnade band. Jag tänker att i grannlåtsbroderi är huvudsaken är att det är grannt. 10 april 2012 16:07 Vad kul att sy grannlåt, band sitter aldrig i vägen. Jag har själv en stot skatt i band nu för tiden. Röda Korset och andra second hand är verkligen en tillgång. med nål och tråd. 10 april 2012 22:13 Låter som att du har många fina saker på g, härligt. Ack och ve nu fick jag se almanackan här hemma i Tumba och där står det att på torsdag har jag kurs i estnisk spetstickning. Så det blir inget brodericafé tyvärr för mig,men nästa gång så....kommer sticklingarna. med nål och tråd. Det är väl inte broderikafé förrän nästa vecka?. Önskar jag kunde gå en sån där kurs för dig. *mums* ja, jag har köpt band som souvernir en gång... Lägg till kommentar. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget Atom. Sök. förgänglig slöjd. hård slöjd. 8 minuter s...
http://mednalochtrad.blogspot.com/2012/04/bandfrossa.html
*  Grötomslag
... äldre metod för att åstadkomma lokal uppvärmning av ett visst ställe till exempel i smärtlindrande syfte eller vid vissa inflammation er vad gröt en består av är inte av något större vikt den kan beredas av vanligt mjöl av havregryn av linfrö eller något liknande det viktiga är att den håller en lagom temperatur för att värma utan att bränna eller orsaka annat obehag när gröten är färdigberedd läggs den i en duk som viks till ett paket så att den inte kladdar ner därefter placeras paketet på det aktuella området numera används elektriska värmedynor istället för grötomslag ordet har förekommit sedan ungefär se även våtvärmande omslag källor svenska röda korsets medicinska uppslagsbok e upplagan svenska röda korset kategori medicinsk historia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grötomslag
*  Huskur
... en huskur är en äldre behandlingsmetod som tas till mot diverse åkommor utan att ha ordinerats av läkare huskurer går ofta i arv inom släkten och kan ha sitt ursprung både i äldre läkemetoder i folktro och i magi ofta utnyttjas sådana ingredienser som honung sprit och diverse växt delar i huskurerna i regel gör dagens huskurer ingen direkt skada och en del är även direkt välgörande men de kan göra indirekt skada vid allvarliga sjukdom ar om man föredrar huskuren framför modern medicin i andra fall har läkarna nu börjat studera gamla huskurer lite närmare för att utvärdera om de kan vara ett alternativ till medicinering ett sådant exempel är lindrig depression där örten johannesört studeras som alternativ till traditionella mediciner se även örtmedicin egenvård folkmedicin källor hellgren siv alla tiders huskurer semic isbn lagerholm j hemmets läkarebok fröléen comp svenska röda korsets medicinska uppslagsbok e upplagan svenska röda korset kategori sjukvård kategori folkmedicin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huskur
*  En afton hos Gustaf III på Stockholms slott
... är en svensk kortfilm från i regi av john w brunius om filmen filmen beställdes av röda korset inför den så kallade rödakorsveckan i maj delar av stockholms slott ställdes till förfogande för inspelningen filmfotograf var hugo edlund premiären ägde rum på biograferna röda kvarn och palladium i stockholm den maj rollista i urval gösta ekman gustaf iii margita alfvén lilly von essen artur cederborgh astri richard vera schmiterlöw renée björling dagny lind elly holmberg dansös externa länkar kategori talet i svensk film kategori svenska filmer kategori gustav iii på film kategori svenska kortfilmer kategori svenska stumfilmer kategori stockholm på film...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_afton_hos_Gustaf_III_på_Stockholms_slott
*  Carl Gustaf Mörner (1897–1947)
carl gustaf mörner carl gustaf mörner carl gustaf mörner född i sverige död i new york var en svensk direktör som framför allt var verksam i usa carl gustaf mörner var son till birger mörner och växte upp på mauritzbergs slott vid bråviken efter att sålt slottet emigrerade han tillsammans med sin bror hans george mörner till usa dessförinnan tjänstgjorde han vid röda korset i ryssland och erhöll medaljen pr r k m kl i usa var carl gustaf mörner vd för stomatol bolaget samt fastighetsmäklare i new york arbetade tillsammans med sin bror i bolaget watertight slidefastener corp han var även knuten till svenska generalkonsulatet i new york han var gift med peggy joyce innehavare av då världens dyraste diamant den blå portugisiska diamanten carat som numera är utställd på the smithsonian i washington d c senare var mörner gift med geraldine fitch från intill sin död kategori män kategori födda kategori avlidna kategori personer inom usa s näringsliv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Mörner_(1897–1947)
*  Shoken
... thumb right px shōken i traditionell dräkt thumb left px shōken i västerländsk dräkt shoken 昭憲皇太后 shōken kōtaigō född masako ichijō maj död april var en japansk kejsarinna gift med kejsar meiji hon var kejsarinna biografi född som dotter till adelsmannen och ministern tadaka ichijō tillhörande en gren av släkten fujiwara september blev hon gift med kejsaren och fick titeln kejsarinna vilket inte alls var något självklart hon var den första kejsargemålen sedan yoshiko som fick titeln kejsarinna shoko fick inga barn medan kejsaren hade femton barn med olika hovdamer hon fick istället adoptera kejsarens son yoshihito som därmed blev tronföljare shoko var den första kejsarinnan i japan som spelade en offentlig roll vilket hade att göra med meijitidens västerländska reformer från bar hon och hennes hovdamer västerländska kläder offentligt och uppmanade allmänheten att göra detsamma hon följde från med maken på representativa uppdrag och gjorde resor inom landet tog hon i makens ställe emot utländska sändebud ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shoken
*  Axel Ekelund
... axel johan ekelund född mars i reslövs församling malmöhus län död januari i malmö s t petri församling var en svensk läkare han var bror till vilhelm ekelund ekelund blev i lund medicine kandidat och medicine licentiat han var biträdande provinsialläkare i jönköping s distrikt t f stadsdistriktsläkare i jönköping förste stadsläkare i karlskrona och förste provinsialläkare i malmöhus län ekelund var ordförande i malmöhus läns barnmorskestyrelse och i epidemi nämnden från och i skånska sjuktransport och räddningssällskapets centralförening från han blev ledamot av byggnadsnämnden i malmö vice ordförande och dess ordförande var ledamot av styrelsen för flensburgska vårdanstalten för späda barn av röda korset s distriktsstyrelse av styrelsen för malmö sjuksköterskehem han författade uppsatser och artiklar av hygien iskt och epidemiologi skt innehåll källor kategori svenska läkare kategori personer i malmös historia kategori födda kategori avlidna kategori män kategori personer från reslövs socken...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Ekelund
*  Refreshers
... thumb refreshers med citronsmak refreshers är ett slags kola godis med frukt smak som kan köpas styckvis originalet består av rektangulär vit fruktkola inslagen i papper men idag förekommer olika varianter refreshers tillverkas och marknadsförs av brittiska swizzels matlow ingrediensförteckning stärkelsesirap socker vegetabiliskt fett citronsyra gelatin modífierat sojaprotein modifierad stärkelse glycerol monostearat e se även banana skids kolastänger med bananchokladsmak kategori godis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Refreshers
*  Immunglobulin M
... igm är en antikropp som ingår i det primära immunförsvar et den är en pentamer och den största av alla antikroppar den produceras av b cell er eftersom den ingår i det primära immunförsvaret är förhöjda nivåer ett tydligt tecken på infektion kategori immunsystemet kategori blodmanifestationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunglobulin_M
*  Karl Marcus
... 'Karl Jakob Marcus', född 1 februari 1873 Födelsebok, Mosaiska församlingen, Stockholm 1873 i Stockholm, död 30 december 1935, var en svensk läkare, syssling till Henry Marcus. Marcus blev student 1890, avlade sina medicinska examina vid Karolinska institutet och blev 1910 medicine doktor och 1913 docent i syfilidologi där. År 1912 blev han, efter att vid flera tillfällen studerat syfilidologi utomlands, överläkare och direktör för Sankt Görans sjukhus. Han var dessutom marinläkare av 2:a graden i reserven 1902-12. Marcus blev medlem av Arméns sjukvårdsstyrelses vetenskapliga råd 1918, av Medicinalstyrelsen s dito 1921, särskilt tillkallad sakkunnig inom Civildepartementet för utarbetande av lag mot utbredning av könssjukdomar na 1917, medlem av kommittén för sexualundervisning 1918 och sekreterare vid kongresser och i vetenskapliga sammanslutningar. Åren 1913-20 höll han populära föreläsningar över könssjukdomarna för både vuxna och ungdom och gav kurser för medicine kandidat er i dermatologi. Marcus va...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Marcus
*  Edmund Lesser
... född den maj i neisse död den juni var en tysk dermatolog han studerade medicin vid universitet en i berlin bonn och strasbourg och fick sin medicine doktor sgrad därefter blev han assistent till oskar simon vid dermatologiska klink en i breslau och erhöll han sin habilitation vid universitetet i leipzig blev han e o professor i bonn och utnämndes till chefsläkare vid syfilis avdelningen vid charité bibliografi lehrbuch der haut und geschlechtskrankheiten für studirende und ärzte über syphilis maligna beiträge zur lehre vom herpes zoster über nebenwirkungen bei injectionen unlöslicher quecksilberverbindungen über syphilis insontium über ischias gonorrhoica die aussatzhäuser des mittelalters kategori tyska professorer kategori tyska dermatologer kategori födda kategori avlidna kategori män kategori personer från neisse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Edmund_Lesser
*  Kurhus
... kallades förr de vårdinrättningar som hade till uppgift att behandla patienter med könssjukdom ar veneriska sjukdom ar med lasarettsstadgan av år försvann namnet kurhus och verksamheten införlivades istället med länslasaretten för syfilis användes länge kvicksilver i olika former först år kom salvarsan utvecklat av paul ehrlich vid hoechst ag ett arsenik preparat som hade viss effekt och var den effektivaste behandlingen ända till talet se även sexuellt överförbar infektion syfilis gonorré källor kategori sjukvårdshistoria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurhus
*  Fritz Schaudinn
... miniatyr fritz schaudinn fritz richard schaudinn född september i röseningken dåvarande ostpreussen död juni i hamburg var en tysk biolog schaudinn som var föreståndare för protozo laboratoriet vid institutet för skepps och tropiska sjukdomar i hamburg bidrog med viktiga resultat på protozoforskningens område trots att han dog i unga år särskilt studerade han de patogen a sjukdomsalstrande urdjur en och upptäckte generationsväxling en hos flera urdjur coccidiae trypanosoma spirochaetae i spirochaete pallida fann han tillsammans med dermatologen erich hoffmann den organism som framkallar syfilis en resa till spetsbergen ledde schaudinn att tillsammans med fritz römer utge det stort anlagda verket fauna arctica band källor kategori tyska biologer kategori personer från ostpreussen kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritz_Schaudinn
*  Franska sjukan
... redirect syfilis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_sjukan
*  Mjukhjärna
... omdirigering syfilis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukhjärna
*  Henrik Ripa
{{Infobox politiker namn = Henrik Ripa bild = Henrik Ripa.jpeg bildstorlek = riksdagsledamot = tidigare mandatperiod = 2010–2014 valkrets = Västra Götalands läns norra. befattning2 = Ordförande i Lerums kommunstyrelse. tillträdde2 = 17 december 2013 avgick2 =. företrädare2 = Anna-Lena Holberg. tillträdde3 = 1999 avgick3 = 2010 företrädare3 = Ingamaj Wallertz Olsson. födelseplats =. 'Alf 'Henrik' Olof Ripa', född den 14 maj 1968, är en svensk politiker moderat. Från 1998 till 2010 var Ripa kommunstyrelsen s ordförande i Lerums kommun och är det ånyo sedan den 17 december 2013. Lerums kommun Från 2010 till januari 2014 var han ledamot av Sveriges riksdag, invald för Västra Götalands läns norra valkrets på plats 266. Som kommunpolitiker i Lerums kommun har Ripa gjort sig känd för sitt motstånd mot en utbyggnad av Västra stambanan genom centrala Lerum. I stället förordades en lösning med två nya spår i tunnlar norr om centralorten. Före valet 2010 angav Ripa att en statsrådspost skulle få honom att acceptera en r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ripa
*  https://www.songarea.biz/music-codes/frencheska farr.html
... => https://www.songarea.biz/music-codes/5;%20url=/music-codes/frencheska farr.html...
https://songarea.biz/music-codes/frencheska_farr.html
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Jacob Åkerman (läkare)
jacob åkerman läkare jacob åkerman läkare jacob åkerman född juni i stockholm var en svensk läkare jacob åkerman var son till en sjökapten med samma namn började studera kirurgi och knöts som kirurgistudent till danvikens hospital han var läkare där men under hade han tjänst som lasarettskirurg vid stockholms fältsjukhus året hade han tjänst vid kustarméns sjukhus han var kvar vid danviken till jacob åkerman hade först en oavlönad tjänst vid danvikens hospital anders j hagströmer inträdes tal danviks hospitals invättning s under anders johan hagströmer och sven abraham dahl i den egenskapen inlämnade åkerman år en protestskrift mot doktor dahl dahl hade använt svängmaskinen på patienten pigan morenius tills blodet sprack ut ur munnen och näsan och hon avled under den medvetslöshet som metoden avsåg framkalla en annan piga christina ahlgren hade tre år tidigare misshandlats av dahl för orkeslöshet och avlidit fastän åkerman hävdade att hon tydligt led av skörbjugg och vattusot och därför varit orkeslös detta v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Åkerman_(läkare)
*  Jules Åkerman
... miniatyr jules åkerman omkring sekelskiftet jules heribert åkerman född den september i tyringe i dåvarande kristianstads län död den maj var en svensk läkare och professor åkermans föräldrar var lantbrukaren nils åkerman och jilie dorotea wibe han avlade studentexamen vid katedralskolan och inskrevs samma år vid lunds universitet där han blev medicine kandidat medicine licentiat samma år blev han legitimerad läkare och medicine doktor på avhandlingen om sectio mediana för mankönets urinblåsestenar åkerman förordnades till docent i kirurgi i lund hans fortsatta akademiska karriär kom däremot att äga rum vid karolinska institutet där han blev prosektor extra ordinarie professor och ordinarie professor i kirurgi sedan var han även överläkare vid riksförsäkringsanstalten han avgick från båda dessa befattningar han var inspektor för tandläkareinstitutet och blev hedersledamot av svenska läkaresällskapet bland åkermans vetenskapliga produktion märks om operationer på gallblåsan om lymfangiomerna om den operat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jules_Åkerman
*  Mall:Fakta Iran i olympiska spelen
mall fakta iran i olympiska spelen mall fakta iran i olympiska spelen fakta land i olympiska spelen land iran flagga kod iri flagcaption flagcaption kommitté irans olympiska kommitté år säsong stad deltagare competitors grenar fanbärare flagbearer guld gold silver brons bronze placering rank sommarspel vinterspel dokumentation se mall fakta land i olympiska spelen användning iran har använt sig av olika flaggor använd förslagsvis följande parametrar flagga amir kabir flag svg flagcaption irans flagga flagga state flag of iran svg flagcaption irans flagga flagga lionflag svg flagcaption irans flagga se även mall fakta iran i paralympiska spelen kategori fakta länder i olympiska spelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Fakta_Iran_i_olympiska_spelen
*  Irans riksregalier
... eller persiska kronjuvelerna är den forna iran ska monarkins riksregalier trots att monarkin avskaffades när ayatollorna tog makten i landet finns regalierna fortfarande bevarade i iranska centralbanken i teheran den är en av de största och mest värdefulla juvelsamlingarna samlingen är stor eftersom monarkin fortlevde i år huvuddelen av regalierna införskaffades av de safavidiska shah erna som styrde iran mellan och senast de användes var när shahen mohammad reza pahlavi kröntes regalierna i urval juvelbeprytt riksäpple pahlavikronan darya e noor diamant en kianikronan smaragd och diamanttiara det kungliga svärdet noor ol ain tiara n kejsarinnan farah s tiara kejsarinnans krona smaragd och diamanthalsband fath ali shah qajar s svärd naderitronen påfågelstronen derafsh kaviani irans riksbaner i sassanidisk tid externa länkar malecka a the mystery of the nur al ayn diamond in gems jewellery the gemmological association of great britain vol no july pp meen v b tushingham a d crown jewels of iran toronto kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irans_riksregalier
*  Sofia Åkerman
födelsenamn =. födelseort =. dödsdatum =. dödsort =. nationalitet = Svensk andra namn =. känd för = Författare, föreläsare yrke = Sjuksköterska }}. 'Sofia Kristina Åkerman', född 21 mars 1984, är en svensk författare, föreläsare och sjuksköterska. Hon led av ätstörningar och svårt självskadebeteende under sin tonårstid och har senare arbetat för att sprida kunskap och förståelse för dessa problem. Åkerman har särskilt engagerat sig i vården av unga kvinnor som tvångsvårdas på rättspsykiatriska kliniker utan att vara dömda för brott., Sydsvenska Dagbladet, 12 november 2011., Dagbladet, 16 november 2011. Under 2008 var Åkerman en av fem initiativtagare till föreningen SHEDO 'Self Harm and Eating Disorders Organisation' och var dess styrelseordförande under de första tre verksamhetsåren. Slutstation rättspsyk Bibliografi Referenser Externa länkar. Slutstation rättspsyk. Slutstation rättspsyk skriven tillsammans med Thérèse Eriksson gavs ut den 16 november 2011 på bokförlaget Natur & Kultur. Boken handlar om förf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_Åkerman
*  Askari Mohammadian
... född den mars i mazandaran iran är en iransk brottare som tog os silver i fjäderviktsbrottning i fristilsklassen i seoul och därefter os silver i fjäderviktsbrottning i barcelona källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia externa länkar kategori iranska brottare kategori iranska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från iran kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från iran kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från mazandaran...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Askari_Mohammadian
*  Bandar kurosawai
... är en skalbaggs art som beskrevs av komiya bandar kurosawai ingår i släkte t bandar och familjen långhorningar inga underarter finns listade källor komiya ziro a new species of the genus bandar coleoptera cerambycidae prioninae from malaysia with notes on bandar khooi hayashi elytra tokyo figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori bandar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandar_kurosawai
*  Lisbeth Åkerman årets julvärd - Kultur & Nöje - Göteborgs-Posten
Söndag 4 oktober 2015. Ingen av dom, jag kommer inte titta på tv. De har väl sett något hos mig som passar som julvärd, säger Åkerman till GP. Det är två veckor sedan hon fick frågan, och först i dag onsdag som hon kan börja planera på allvar. – Jag har ju inte haft möjlighet att prata med någon, inte ens familjen. - Vid 18-tiden började det regna, sedan bara exploderade det, med blixtar över hela himlen, säger hon till TT. - 3 okt. Publicerad 3 oktober 2015 Uppdaterad 3 oktober 2015. - 2 okt. Publicerad 2 oktober 2015 Uppdaterad 2 oktober 2015 Läs också Kjell Bergqvist: Vi kränker de här människorna. - Tyvärr gick det inte hans väg i dag men han har bevisat att han är en av världens bästa fighters, säger managern Tomas Ghassemi, till TT strax efter matchen. Heberlein reder ut meningen med livet En blandning av föreläsning och stand up om sprit, sex, smör och en ål. Lyckligtvis finns det alltid en klyscha eller två att ta till om inspirationen tryter ... Familjen överens om Williams arv Änkan har kommit övere...
http://gp.se/kulturnoje/1.252269-lisbeth-akerman-arets-julvard
*  Fars lille påg
... är en tysk fars av franz arnold och ernst bach originaltitel hurra ein junge den hade premiär december i berlin nils poppe och arne wahlberg översatte och bearbetade pjäsen till fars lille påg som gavs på fredriksdalsteatern i helsingborg sommaren på hösten gästade poppe lisebergsteatern i göteborg med pågen och våren fortsatte succén på maximteatern i stockholm sommaren spelade poppe samma pjäs på fredriksdalsteatern igen föreställningen filmades och finns utgiven på dvd när eva rydberg tog över fredriksdalsteatern bearbetades pjäsen och spelades ytterligare en gång då med namnet fars lilla tös pjäsen har även spelats under namnet hurra en pojke medverkande vid fredriksdalsteaterns föreställning nils poppe amandus propp bo lindström nils jönsson brita billsten matilda jönsson gunilla poppe emelie jönssons dotter olof lundström orloff waldemar palm professor emelies make ann charlotte björling hilma bengtsson författare anders sundquist wilhelm welling advokat agneta lindén katrin hembiträde anna maria p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fars_lille_påg

Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.State University of CampinasBlodplasma: Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Rökning i Albanien: Rökning i Albanien är utbrett och omkring 40 % av den albanska befolkningen röker regelbundet. Det enda land i Europa som har en högre siffra än Albanien är Turkiet.DongbeiFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.