Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.TryckBlodtrycksmätning: Metoder för mätning av blodtrycket.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Ambulant blodtrycksmätning: Metod för kontinuerlig mätning av blodtrycket under normala, dagliga aktiviteter. Den tillåter en kvantitativ analys av ett högt blodtryck över ett längre tidsintervall och gör det lättare både att sä rskilja olika typer av högt blodtryck och att följa effektiviteten av behandling.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Hydrostatiskt tryckBlodtrycksmonitorer: Apparater för kontinuerlig mätning och visning av artärtrycket.SystoleHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Intrakraniellt tryck: Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.ReninIntraocular PressureRåttor, inavlade SHRArterial PressurePulsTransduktorer, tryckKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.TidsfaktorerSympatiska nervsystemetDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.VentryckAtmosfäriskt tryck: Trycket vid någon given punkt i atmosfären.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.SfygmomanometrarHjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Koksalt i kosten: Natriumklorid som livsmedelstillsats.Prospektiva studierRiskfaktorerRåttor, inavlade WKYKost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Natrium i kostenHjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Regionalt blodflödeKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Renin-angiotensinsystemTryckreceptorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.NoradrenalinDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.NormalvärdenVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hydroklortiazid: Ett tiaziddiuretikum som ofta anses som ursprungspreparatet i denna klass. Det minskar återupptaget av elektrolyter från njurkanalerna. Detta leder till ökad utsöndring av vatten och elektrolyter, så som natrium, kalium, klor och magnesium. Medlet har används för behandling av ett flertal tillstånd, bland vilka är ödem, högt blodtryck, diabetes insipidus och hypoparatyroidism.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.RegressionsanalysRåttor, Sprague-DawleyTelemetriAldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.Pulmonellt inkilningstryckHjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Age FactorsKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.NatriumDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.FetmaUrbefolkningen i AfrikaAutonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.BehandlingsresultatKaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. TetrazolerHypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.NatriuresCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Tänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Amlodipin: 2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridindikarboxylsyra, 3-etyl-5-metylester. En långtidsverkande dihydropyridinkalciumkanalblockerare som är effektiv vid behandling av angina pectoris och högt blodtryck.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Atenolol: 4-(2-hydroxi-3-((1-metyletyl)amino)propoxi)bensenacetamid. En kardioselektiv betaadrenoblockerare med egenskaper liknande dem hos propranolol, men utan någon negativ inotrop effekt.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.NjurcirkulationAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.PrehypertensionAlbuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.ReflexAndningMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Angiotensin II-typ 1-receptorblockerarePrevalensOsmotiskt tryckHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Råttor, WistarAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Enalapril: En ACE-hämmare som används för behandling av högt blodtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Pulsatilt flödeTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Losartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.White Coat HypertensionPeptidyl-dipeptidas AKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Angiotensinogen: Ett alfa-globulin, av vilket ett fragment på 14 aminosyror omvandlas av renin till angiotensin I, som är en inaktiv prekursor till angiotensin II.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Urbefolkningen i EuropaJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.ElektrokardiografiLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Slumpmässig fördelningFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.RiskbedömningPrediktivt värde av testerKarotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.HjärtförstoringSyrgasPropranololKalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Positive-Pressure RespirationMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RygglägeKontinuerligt positivt luftvägstryck: En teknik för andningsbehandling, hos antingen spontant andande patienter eller mekaniskt ventilerade, med vilken man upprätthåller ett kontinuerligt överatmosfäriskt tryck i andningsvägarna med hjälp av komprimerad luft.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Valsalvas manöverOrganstorlekNatriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.ProteinuriaEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.PerindoprilNG-nitroargininmetylesterNitroprussidVascular StiffnessGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Likvortryck: Trycket i cerebrospinalvätskan uppmätt med tryckmätare vid lumbalpunktion, hjärnventrikelpunktion eller cisternpunktion. Trycket inuti skallen benämns intrakraniellt tryck.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Fotopletysmografi: Pletysmografisk mätning, där intensiteten hos ljus som reflekteras från hudytan och de därunder belägna röda blodkropparna används för att bestämma blodvolymen i mätområdet. Det finns två typer, transmissionsmetoden och reflektansmetoden.Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Klonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Sodium Chloride Symporter InhibitorsElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.Angiotensin-typ 1-receptorHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Råttor, inavlade stammarKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Angiotensin Receptor AntagonistsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Urinutsöndring: Syn. diures.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.BlodcirkulationUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.NifedipinNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Metyldopa: En alfa-2-adrenerg agonist med såväl central som perifer nervsystemverkan. Dess främsta kliniska användningsområde är som medel mot högt blodtryck.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.NjurartärAntropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Retrospektiva studierSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Lisinopril: En oralt verkande ACE-hämmare som använts för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt.Råttor, inavlade DahlPropanolaminerIndapamid: Ett sulfamyldiuretikum med ungefär 16 gånger så kraftig effekt som furosemid. Det har även visat sig vara effektivt mot högt blodtryck.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Resultats reproducerbarhetLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.ElektrolyterDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.

*  LloydsApotek
Diabetes. Blodtryck. Mensvärk. Migrän. Muskelvärk. Våra ... Läkemedel. Barn. Värk. Hudvård. Vitaminer och mineraler. Huvudvärk. Halsbränna. Influensa. Rökavvänjning. Diabetes. Blodtryck. Mensvärk. Migrän. Muskelvärk. Våra tjänster. Babykonsultation. Värkutvärdering. Hudanalys. Recept och övriga tjänster. Om oss. Recept. Mina recept. Mina recept. Du behöver logga in med ditt BankID för att kunna se dina recept. Logga in. För att använda BankID behöver du ha aktuell version av BankID säkerhetsprogram installerat på din dator. Via länkarna nedan kan du installera aktuell version av BankID säkerhetsprogram samt få mer information om BankID och BankID säkerhetsprogram. Men vi kan hjälpa dig att lindra. Hos oss hittar du allt inför förkylningstider. Till våra erbjudanden. Det är väldigt enkelt, säkert och medicinen kommer hem till dig, till sommarstugan eller dit du befinner dig snabbare än du tror. Logga in direkt genom att klicka på Mina recept i menyn. Läs mer. Låt våra hudexperter hjälpa dig. Till våra erb...
https://lloydsapotek.se/
*  Lojuxta 484855 Kapsel, hård 5 mg 28 kapsel-kapslar kapsel, hård 5 mg - Köp tryggt på Apoteket
verapamil mot h gt blodtryck eller k rlkramp , samt dronedaron f r...
https://apoteket.se/produkt/lojuxta-kapsel-hard-5-mg-28-kapsel-kapslar-burk-255586/
*  Metalyse 590919 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 000 enheter 1 styck pulver oc
10 anv ndare : l gt blodtryck hypotension ; oregelbundna hj rtslag;...
https://apoteket.se/produkt/metalyse-pulver-och-vatska-till-injektionsvatska-losning-10-000-enheter-1-styck-injektionsflaska-och-forfylld-spruta-205189/
*  ⭐Strokesjukvård. - vetenskapligt underlag Preliminär version
då som röker. Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre ... dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största...
http://docplayer.se/3829513-Strokesjukvard-vetenskapligt-underlag-2009-preliminar-version.html
*  Hjälp att sluta röka - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal...
http://1177.se/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
*  Är jag sjuk? - Ungdomar.se Forum
illa ibland. dåligt blodtryck kanske. låter som blodtrycksfall typ. ... BFF: låter som blodtrycksfall typ. Läkaren sa att mitt blodtryck ... Läkaren sa att mitt blodtryck såg bra ut. Är de samma sak. haha noll...
http://ungdomar.se/forum/thread/aer-jag-sjuk-2
*  ⭐» MÅNADENS PROFIL « » NYA PRODUKTER « » LIMITED EDITION « » REPORTAGE « OKTOBER 2008» N
blodfetter har högt blodtryck är överviktig. IDROTT OCH HÄLSA...
http://docplayer.se/3502448-Manadens-profil-nya-produkter-limited-edition-reportage-oktober-2008-nya-kampanjer-san-nutrition-har-utokat-sortimentet-kolla-in.html
*  Livet med Tinnitus: Vad är Tinnitus!!!
orsaker som: -Högt blodtryck- Blodbrist- Överdos av salicylsyra...
http://livetmedtinnitus.blogspot.com/2009/05/antar-att-de-flesta-vid-det-har-laget.html
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Strypfläns
'Strypfläns' är en förträngning i ett rör, som orsakar en sammandragning vena contracta av den strömmande vätskan när den har passerat strypflänsen. Genom att mäta upp det statiska trycket både strax innan strypflänsen och strax efter strypflänsen, kan flödet beräknas enligt följande ekvation:. q = \mu \cdot A 0 \cdot \sqrt {\dfrac {2 \cdot \left \dfrac {p 1 -p 2}{\rho} \right }{1 - \mu c 2 \cdot \left \dfrac {d 0}{d 1} \right 4}}. där. q = Flöde m 3 /s. ц = Koefficient för strypflänsens totala höjdförlust er -. A 0 = Inre tvärsnittsarea vid strypflänsen m². p 1 = Statiskt tryck strax före strypflänsen Pa. p 2 = Statiskt tryck strax efter strypflänsen Pa. ρ = Fluid ens densitet kg/m 3. ц c = Koefficient för höjdförlust en vid vena contracta -. d 1 = Innerdiametern strax före strypflänsen m. Om man istället avläser den statiska tryckskillnaden med en piezometerring på strax före och strax efter strypflänsen, samt använder en manometervätska för avläsningen, så ser flödesekvationen ut enligt följande:. q = \mu ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strypfläns
*  Kavitation
'Kavitation' är uppkomsten av kaviteter hålrum i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. right|frame|Fig.1: Kavitationsblåsa som imploderar mot en fast yta. I det fall kavitationsbubblorna till stor del utgörs av enbart gas som imploderar i motsats till explosion när det statiska trycket stiger, kan det utbildas en mycket tunn jetstråle från bubblan som med stor kraft kan skada närliggande ytor av fast material. En blåsa utbildas i en lågtryckzon som fäster mot en fast yta och imploderar när det omgivande statiska trycket stiger. Effekten blir densamma som tusentals spetsiga nålar som med stor kraft hamrar mot ytan varvid materialets brottgräns kan överskridas, vilket på sikt leder till en synbar materialavgång som oftast visar sig som ett "månlandskap" i miniformat med tusentals små kratrar. Skadebilden liknar mycket den som uppstår vid ett långvarigt korrosionsangrepp efter att man rengjort ytan från korrosionsprodukter. Detta är ett känt fe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation
*  Hjälpmedelsalternativ i Internet Explorer - Hjälp om Windows
Tryck på Alt-tangenten för att visa menyraden. Du kan även välja vilken färg som används för länkar på sidorna. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Tecken under Utseende. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Färger under Utseende. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Hjälpmedel under Utseende. Avmarkera kryssrutan Spela upp ljud i webbsidor under Multimedia. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Zooma. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Tecken under Utseende. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Färger under Utseende. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken Allmän...
http://windows.microsoft.com/sv-SE/internet-explorer/ie-accessibilty-options
*  Produktcertifiering av tryckbärande anordningar - Inspecta
Produktcertifiering av tryckb rande anordningar - Inspecta. Våra tjänster. Produktcertifiering av tryckbärande anordningar. Produktcertifiering av tryckbärande anordningar Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga. Direktivet gäller tryckkärl, värmeväxlare, ånggeneratorer, ångpannor, industriella rörledningar, säkerhetsutrustningar, aggregat och tryckbärande tillbehör. Certifieringen visar att din utrustning uppfyller väsentliga säkerhetskrav inom konstruktion, tillverkning och provning. När din produkt uppfyller kraven har du som tillverkare rätt att CE-märka dina produkter vilket är en internationell signal om kvalitet, förtroende och säkerhet. För att kunna garantera säkerheten och uppfylla kraven behövs experthjälp. I certifieringsprocessen verifierar Inspecta att de tekniska ritningarna uppfyller kraven och att det tryckbärande utrustningen är byggt enligt standarder och föreskrifter. Dessutom kan vi hjälpa dig med andra tjänster inom kontroll, provning och certifiering för att säkra kvaliteten och...
http://sfs-sertifiointi.fi/Templates/Main/Pages/ServicePage.aspx?id=20512&epslanguage=sv
*  Linda K: Lättar på trycket lite bara
... Att dom inte kommer att vara med alls eller kanske kommer senare. Kan det vara så att alla hoppas att de andra ska göra't. malin: kan vara, men alla har samma ansvar att få det gjort så... katti: grejen är helt och hållet arbetsrelaterad och inte särskilt intressant för andra :. Typ att alla familjerna på gatan skulle samlas för att en gång för alla bära bort den överkörda grävlingen. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. september 155 Städat Puder schmuder Min lilla hjälte Kvällens se Dagens outfit Hemma på försök Det var den sömnen det Barock stake Ett och annat Bästa starten Dagens outfit Och till leoblusen... Prinsesstårta byggde denna kropp Framtidsbrev Det gick inte över I beg of you Dagens outfit Många många Peppen Dagens outfit Klara färdiga cykla V...
http://iabloggar.blogspot.com/2012/09/lattar-pa-trycket-ltie-bara.html
*  Lysering
Man vill tillämpa en så precis lyseringsmetod som möjligt där man kontrollerar temperatur, tryck och andra faktorer som på olika sätt kan orsaka denaturering av proteiner, nedbrytning eller förstörelse av cellens organeller. Om man under lyseringen rubbar denna homoestas är det i vissa fall inte möjligt att observera cellens innandöme så som det förhåller sig i cellen. Flera av de fysiska metoder som finns är baserade på tryck och ger därför upphov till temperaturökningar vilket kan få proteiner att denaturera. Vid tillämpning av dessa metoder lyseras dessutom cellerna vid olika tidpunkter vilket leder till att viskositeten av lösningen i vilken cellerna förvaras förändras under processens gång. Genom empiriskt testande har man kunnat utveckla medel innehållande specifika typer av lösningsmedel, buffertar, salter och reduceringsmedel av olika koncentrationer vilka löser upp eller delvis löser upp cellmembranet för olika organismer och celltyper. Homogenisering av en lösning med celler i fungerar i princip lik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysering
*  Hydraulslang
'Hydraulslang' är en flexibel slang som används för överföring av trycksatt vätska, normalt hydraulolja, i hydraulik system. Hydraulslangar tillverkas av vulkaniserat gummi som armerats med ett antal lager av stålwireflätningar eller spirallindningar av höghållfast ståltråd i 45 o vinkel mot slangens axiella utsträckning för att ge så stor böjningsflexibilitet som möjligt. Maximala trycket för en hydraulslang beror av antalet armeringslager och slangens innerdiameter och finns i tryckklasser upp mot 600 Bar 60 MPa. Normalt används inte högtrycksslang 250-420 bar i större dimensioner än 1" 25.4mm innerdiameter eftersom det krävs ett stort antal armeringslager vilket ger för stor ytterdiameter och för stor minsta tillåten böjningsradie för praktisk användning. Hydraulslang finns för en rad olika applikationsområden med olika mekaniska och kemiska egenskaper. Den utmärkande egenskapen för hydraulslangen är dock att ge en flexibel förbindning med så liten tillåten böjningsradie och så liten volymändring som möjli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydraulslang
*  Meter vätskepelare
... meter vätskapelare är en tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vätska med en känd densitet då densiteten skiljer sig mellan olika vätskor ger samma vätskehöjd olika tryck för olika vätskor de vanligaste vätskepelarenheterna är meter vattenpelare och millimeter kvicksilver det generella sambandet mellan vätskepelarens höjd och tryck et ser ut enligt följande p rho cdot g cdot h där p tryck pa ρ densitet kg m g tyngdacceleration m s h höjd vätskepelare m kategori tryckenheter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter_vätskepelare
*  Hypertoni
DiseasesDB = 6330 ICD10 = {{Comma separated entries|. Hypertoni klassificeras som antingen primär essentiell hypertoni eller sekundär hypertoni. Hypertoni hos spädbarn är sällsynt och förekommer hos cirka 0,2 till 3 % av de nyfödda. 5 Hypertoni är vanligare hos nyfödda med andra komplikationer. För barn definieras hypertoni om ett genomsnitt av systoliskt eller diastoliskt blodtryck mätt vid tre eller flera tillfällen är lika med eller högre än den 95:e percentil en för barnets kön, ålder och längd. Vissa ytterligare tecken och symptom kan tyda på sekundär hypertoni, eller högt blodtryck som beror på en identifierbar orsak som t.ex. Hypertyreos och akromegali kan också orsaka högt blodtryck och har utöver hypertoni även karakteristiska symptom och tecken. Kraftigt förhöjt blodtryck lika med eller större än ett systoliskt tryck på 180 eller ett diastoliskt tryck på 110, som ibland betecknas malign eller accelererad hypertoni kallas "hypertensiv kris". Personer med blodtryck över dessa gränser behöver inte ha n...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni
*  Pamela Holmberg
... infobox skådespelare namn pamela holmberg bild bildstorlek bildtext födelsenamn pamela carina holmberg födelsedatum plats hemvist dödsdatum dödsplats andra namn år aktiv make maka partner hemsida noterbara roller sonja i tv serien hedebyborna guldbaggen kristallen oscars emmyawards tonyawards goldenglobeawards baftaawards imdb sfdb signatur signaturstorlek pamela carina holmberg född augusti är en svensk skådespelare holmberg fick sin utbildning vid statens scenskola i göteborg därefter var hon engagerad vid länsteatern i jönköping innan hon blev knuten till östgötateatern i norrköping linköping hon har medverkat i teateruppsättningar som bland andra lena och percy präriehund dunkla drifter samhällets stöttepelare samtal efter en begravning och skilda sovrum hon spelade rollen som sonja i sven delblanc s folkkära tv serie hedebyborna medverkade hon även i moa martinson filmatiseringen mor gifter sig och selma lagerlöf filmatiseringen charlotte löwensköld filmografi hedebyborna referenser kategori svenska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pamela_Holmberg
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Ödem
{{Faktamall hälsotillstånd. latinskt namn = Oedema, hydropsia. Caption = Pittingödem på ett ben, det vill säga ödem som ger efter för tryck. }} 'Ödem' är svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna. Ödem uppstår när det osmotiska trycket i kapillär erna understiger det hydrostatiska trycket i kapillärerna. Därmed finns det ett nettoflöde av vätska ut i vävnad en. 'Vattusot' är en ålderdomlig beteckning på en sjuklig vätskeansamling i kroppen, antingen synlig sådan, såsom hudödem, eller ansamling i bukhålan ascites, vanligen orsakad av hjärtsvikt, mer sällsynt njur- eller leversjukdom. Externa länkar. I vanliga fall motverkar det hydrostatiska trycket det kolloidosmotiska trycket i kapillärerna och jämvikt råder. Mängden vätska lämnar, respektive dras ut, från det interstitiella vävnadsutrymmet i lika stora proportioner. Det hydrostatiska trycket upprätthålls av hjärtats arbete, och det kolloidosmatiska trycket bestäms av densiteten plasmaproteiner. Om halten plasmaproteiner sänks så sjunker det koll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ödem
*  Sökresultat - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
... Javascript must be enabled for a correct page display. Innehåll. Om BTH. Kontakt. Alumni. För Personal. Press. In English. Other Languages. Hem. Utbildning. utbildningar ht2015. Ingenjörsutbildningar. Hälsa och vård. Fysisk planering. Datavetenskap och programvaruteknik. Digitala medier och spelteknik. Utbildningar på distans. Internationella påbyggnadsutbildningar. Förberedande utbildningar. Program och kurser HT2015. Bläddra i utbildningskatalogen. Möt en BTH:are. Studentliv på BTH. Studievägledning. BTH-student. Studentportalen - genvägar. Studentportalen. Registrering. Anmälan till tentamen. LADOK intyg. Mina kontaktuppgifter. Studentcentrum. Schema för kurser. Bibliotek. Webbmail. IT's Learning - Lärplattform. Forskning. Forskning. Utbildning på forskarnivå. Topprankingar. Kontakter. Forskningsområden. Samverkan. Samverkan. Samverkan med forskare. Samverkan med studenter. Samverkan med skolor. Uppdragsutbildning. Våra erbjudanden. Innovation och utveckling. Kompetensutveckling. Kunskapsutveckling. M...
http://edu.bth.se/utbildning/utb_sok_resultat.asp?KSnusSoktermsKod_like=30.2600%&KSnusSoktermsKod_nlike=30.26000%&KtTermin=20112&PrSnusSoktermsKod_like=30.2600%&PrSnusSoktermsKod_nlike=30.26000%&PtStartTermin=20112&KtTyp=FRIS
*  Flödesmätning
vätska eller gas, som strömmar per tidsenhert i ett rör eller kanal. Olika metoder används för flödesmätningar inom rörströmning och kanalströmning. Metoder inom rörströmning. Inom rörströmning en är det ofta svårt att mäta flöde t direkt. Här är det enklare att skapa en tilläggsförlust under kontrollerade former, för att enkelt kunna mäta den hydrostatiska tryckskillnad som alltid uppstår när fluid en passerar genom mätanordningen. Minskningen i det hydrostatiska trycket motsvaras ju av en ökning i det hydrodynamiska trycket + själva tilläggsförlusten, varför fluidens medelhastighet och därmed dess flöde lätt kan beräknas. Några vanliga metoder. När det gäller flödesmätningar inom kanalströmning, finns ett antal olika principer att tillgå. När det gäller kanalströmning en kan den momentana hastigheten vanligen lätt bestämmas. Genom att mäta i flera olika sektioner, kan medelhastigheten lätt beräknas. Medelhstigheten kan även beräknas genom att multiplicera den uppmätta hastighehen med en lämplig koefficient....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flödesmätning
*  Kanalströmning
thumb|Korsande bevattningskanaler 'Kanalströmning' innebär analys och beräkningar av hur fluid er främst vatten rör sig i kanal er, öppna dike n och naturliga vattendrag. Till skillnad från rörströmning en, så kännetecknas kanalströmningen av en fri vattenyta, där det alltid råder atmosfärstryck. Det hydrostatiska trycket är alltså per definition noll vid den fria vattenytan, vilket underlättar analysen. Å andra sidan innebär den fria vattenytan att den våta tvärsnittsarean varierar med flödet, vilket innebär att kanalströmningsproblemen blir mer komplexa. Då kanalströmning ofta har många komplexa strömningsförlust er jämfört med rörströmning, används ofta förenklade flödesekvationer i problemlösningen. Annars kan stegmetod en eller den direkta stegmetoden användas, så länge man befinner sig inom samma strömningstillstånd. Vid en övergång mellan olika strömningstillstånd, måste dock rörelsemängdekvationen tillämpas. Det finns flera olika metoder framtagna, för att kunna mäta det aktuella flödet i fält, till e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanalströmning
*  Systole
... är den fas i hjärtcykeln då vänster och höger hjärtkammare kontraherar dras samman varvid kammartrycket överstiger trycket i respektive artär aorta resp lungartär en det gör att aortaklaffen respektive lungartärklaffen öppnas och blod kan flöda ut under systole är trycket i hjärtmuskeln högt vilket hindrar blodcirkulationen i hjärtmuskeln men vid normal hjärtfrekvens utgör systole endast en mindre del av hjärtcykeln omkring en fjärdedel vid hög hjärtfrekvens av olika anledningar förkortas framförallt diastole och genomblödningen kan påverkas se även diastole hjärtats vilofas kategori kardiovaskulära processer kategori hjärtat kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Systole
*  Hypotoni
Name = Lågt blodtryck. latinskt namn = Hypotonia. Image = Blood pressure measurement.JPG. Caption = Lågt blodtryck konstateras med blodtrycksmätare. }} 'Hypotoni' eller 'hypotension' betyder onormalt lågt blodtryck, som regel ett blodtryck under 90/60. Om endast övertrycket den första siffran är för lågt kallas tillståndet 'systolisk hypotoni', och om endast undertrycket den sista siffran, 'diastolisk hypotoni'. Motsatsen kallas hypertoni. Symtomen på hypotoni är svimning ar, att det svartnar för ögonen när man reser sig, yrsel, letargi, asteni. Blodtrycket beror på hjärtats förmåga att pumpa blod, samt egenskaper i ådrorna och blodet blodets tjockhet, med mera. Om dessa förutsättningar förändras, kommer därför blodtrycket att förändras. Hypotoni förekommer oftare hos personer som är unga, långa och smala, samt oftare i vila och efter lång sängvistelse. Det kan också uppkomma som biverkning av läkemedel, såsom alfa- och betablockerare och vissa antidepressiva. Blodtrycket sjunker häftigt, tillfälligt, om man ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotoni
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Sympatiska nervsystemet
... tillsammans med parasympatiska nervsystemet utgör icke viljestyrda eller autonoma nervsystemet förenklat kan man säga att detta system aktiveras i situationer där människan blir utsatt för psykisk eller fysisk stress aktiverar flykt och kampresponser fight or flight och förbereder kroppen för fysisk aktivitet fysiologiskt gör en aktivering av det sympatiska nervsystemet att kroppen bland annat omfördelar blodflödet bort från matspjälkningssystemet omfördelar blodflödet bort från huden det känns som man kallsvett as med mindre blodflöde blir huden kallare och svetten kan inte förångas vidgar pupillerna höjer hjärtats slagfrekvens och höjer blodtrycket ökar utsöndringen av glukagon och minskar den av insulin så att kroppens energireserver frigörs främst genom att blodsockret stiger som ju hela kroppen använder som snabbtillgängligt bränsle och hjärnan främst sympatikoton sympatikoton definierar en person som lider av en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet denna typ av symptom kan lindras med hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sympatiska_nervsystemet
*  Dygnsrytm
Den biologiska klockan hos växter. Eftersom den biologiska klockan skapas genom att gener turas om att undertrycka varandra så ligger det nära till hands att försöka avla fram organismer som har en inre klocka med längre eller kortare periodlängd. Man har föreslagit att djur genom att antingen via förändrat beteende hos växelvarma djur eller genom hormoner hos jämnvarma djur påverkar sin kroppstemperatur, och att detta i sin tur kan användas som en signal som kan styra den inre klockan. Det kan till exempel röra sig om andra flockmedlemmar hos flockdjur eller om potentiella bytesdjur eller rovdjur. Man tänker sig alltså att när de andra djuren är vakna kommer de att interagera med det enskilda djuret, och detta leder till en ökad vakenhetsnivå vilket i sin tur påverkar dygnsrytmen. Oavsett vilken den grundläggande drivkraften har varit bakom utvecklingen av dygnsrytmen föreställer man sig att evolutionen gått till genom att det från början funnits flera olika inre klockor med olika periodlängd, men att vissa ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygnsrytm
*  Domedagsklockan
'Domedagsklockan' är en symbolisk klocka som sedan 1947 uppdateras av styrelsen för ' Bulletin of the Atomic Scientists ' vid University of Chicago. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten är ett kärnvapenkrig genom att ange hur många minuter till midnatt klockan står. Klocka n startades under kalla kriget s tidigaste period och stod då på sju minuter till midnatt. Det närmsta klockan varit midnatt är två minuter från och det mest avlägsna 17 minuter från. Klockan har dock inte alltid varit helt uppdaterad; Kubakrisen, som ofta anses vara det närmsta världen någonsin varit en kärnvapenkonflikt, passerade för snabbt för att klockan skulle hinna uppdateras. '1960' till 'sju' minuter till midnatt. Folket börjar få en uppfattning om hur omfattande en kärnvapenkatastrof skulle vara. USA och Sovjetunionen skriver ett avtal om att inte göra kärnvapentest annat än under jorden. '1968' till 'sju' minuter till midnatt. USA skriver ett avtal som hindrar spridningen av kärnvapen. USA och Sovjetunionen skriver under A...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Domedagsklockan
*  Mellanhjärna
... right thumb mellanhjärnans rödmarkerad position i förhållande till hela hjärnan thumb right hypofysen pituitary gland samt tallkottskörteln pineal gland samt dess position i hjärnan diencephalon mellanhjärnan en del av hjärnan som omfattar bland annat talamus och hypotalamus den omges nästan helt av telencephalon storhjärnan och båda utvecklas ur den främst belägna ursprungliga hjärnblåsan prosencephalon en minoritet inräknar diencepahlon i hjärnstammen truncus encephali strukturer mellanhjärnan kan delas in i fem strukturer talamus även kallad synhögen en betydelsefull mottagningscentral för uppåtgående impulser från ryggmärgen och hjärnstammen har även ett flertal mindre kärnor som fungerar som omkopplingsstationer för sensoriska stimuli som sedan förs vidare till hjärnbarken hypotalamus som håller de pariga vårtkropparna corpora mamillaria samt hypofysstjälken och hypofysens baklob är ett område som reglerar kroppen endokrina system hypotalamus är viktig för att upprätthålla homeostas och kontrollerar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mellanhjärna
*  Fytokrom
... er är en grupp ljus känsliga pigment hos växt er som framför allt absorberar rött ljus de finns hos flera olika växter men är framför allt studerade hos backtrav då detta är en vanlig studieväxt i studier rörande växters dygnsrytm förutom att ha en roll i regleringen av dygnsrytm tänker man sig också att fytokromerna talar om för den groende växten när den penetrerat markytan de har även betydelse för frön som är ljusgroende då groningen påverkas av förhållandet mellan rött och mörkrött ljus kategori biologiska pigment kategori växtfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokrom
*  .. Kartlägger ”mörkrets hormon” .. FrÃ¥n upptäckt till mekanism .. Försä
Kartlägger ”mörkrets hormon”. Publicerad 2012-02-24 av Eva Bartonek Kategori: Diabetes, Vad forskar du om. Nyckelord: diabetes typ 2, hormon, typ 2 diabetes. Visa faktaruta. För Ã¥ttonde Ã¥ret i rad arrangerades Diabetesforskningens dag av Diabetesprogrammet vid Lunds universitet. Förutom de vetenskapliga föreläsningarna delas ocksÃ¥ ut tvÃ¥ priser. Det som tilldelas en doktorand vid Lunds universitets Diabetescenter gick i Ã¥r till Cecilia Nagorny. Hon fick, i konkurrens med mÃ¥nga doktorander pÃ¥ Lunds universitets Diabetescenter LUDC, Ã¥rets studentpris. I motiveringen beskrivs hennes genomtänkta projektplan, det vetenskapliga innehÃ¥llet och nyhetsvärdet i hennes forskning. FrÃ¥n upptäckt till mekanism. – Jag har varit med frÃ¥n början i det här projektet, frÃ¥n upptäckten att en vanlig genetisk variant i genen för melatonin ökar risken för typ 2 diabetes tills nu när vi arbetar med att kartlägga varför den gör det, säger Cecilia Nagorny. Upptäckten av riskvarianten gjordes av LUD...
http://vetenskaphalsa.se/kartlagger-”morkrets-hormon”/
*  Ekliptikan
... thumb solens väg över himmelssfären röd ekliptikan är den tänkta bana på himlen som solen verkar flytta sig utmed under året det är egentligen jorden s bana runt solen som orsakar ändringen i solens skenbara riktning ekliptikan lutar från himmelsekvatorn med grader de två punkterna där ekliptikan korsar himmelsekvatorn är kända som dagjämningspunkterna eftersom vårt solsystem är relativt platt är planet ernas banor också nära ekliptikans plan dessutom ligger zodiakens stjärnbilder längs ekliptikan det här gör att ekliptikan är en mycket användbar referens linje för alla som försöker hitta planeterna eller zodiaken s stjärnbild er eftersom alla bokstavligen följer solen på grund av ekliptikans lutning oblikvitet på grader ändras solens höjd över horisont en vid middagstid under år ets gång när den följer ekliptikans väg över himlen detta är orsak till årstid erna på sommar en står solen högt upp på himlen vid middagstid och förblir ovanför horisonten mer än tolv timmar på vinter n står solen tvärtom lågt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekliptikan
*  F A B R I K EN: INFO | TEMA | FAVORIT I REPRIS
F A B R I K EN: INFO. TEMA. FAVORIT I REPRIS. Sidor. STARTSIDA. INFO. TEMA. FAVORIT I REPRIS. Hej igen. Nu är det dags att damma av skorna, putsa bort snön från axelvaddarna och kavla upp ärmarna för vi drar igång årets första tema redan nu på torsdag. Ingen vila, men ta det med ro. Vi har lärt oss från förra årets misstag då vi kasta oss in i ett tuff start med hallen som första temainlägg. No, no - 2013 ska vi vara snälla mot varandra och vi mjukstartar med en favorit i repris. Kommande teman kommer som vanligt presenteras på onsdagarna av Tina, mig eller någon utvald medlem. Precis som förra årets kommer ni att kunna publicera ert bidrag som en tumnagelbild från midnatt till midnatt dagen efter. Tusen tack för era förslag, några använde vi direkt och en del har vi sparat till kommande säsong. Vi har lagt upp teman för kvartal ett under fliken torsdagsteman. Nytt för i år blir återkommande månads-moodboard med helt fri tolkning av det man känner sig mest inspirerad och influerad av just den aktuella månaden...
http://inspirationsfabrik.blogspot.se/2013/01/info-tema-favorit-i-repris.html
*  På andra sidan gryningen
... är den sjunde och sista delen i john marsden s bokserie originaltitel the other side of dawn utgivningsår omslag kaj wistbacka handling ellie och hennes vänner får vapen mat och ammunition av nya zeelands militär och skall nu ge sig in på riktiga gerillauppdrag något som skiljer sig helt från deras opportunistiska attacker de hitintills utfört ryan en militär från nya zeeland lär dem att använda de otroligt kraftfulla sprängämnen de tilldelats och lämnar sedan dem de återvänder till stratton där de återigen slår läger i ett av husen som sedan länge är övergivet ivern över att få slå till och slippa att vänta frestar på nerverna och allt oftare ryker de ihop om småsaker till slut bestämmer sig homer och ellie för att göra något åt de ständiga motorcykelpatrullerna och sätter ännu en plan i verket snart är det dags för en kraftfull attack mot en ockupanternas viktiga byggnader en bränsledepå nu skall de plastiska sprängämnena komma till användning visst lyckas de att spränga byggnaden men efter det går all...
https://sv.wikipedia.org/wiki/På_andra_sidan_gryningen
*  Soltid
Ett sant soldygn kan avvika i längd från 24 timmar med upp till 27 sekunder. 'Tidsekvationen' är skillnaden mellan medelsoltiden och den sanna soltiden. Soltid, zontid och koordinerad tid. Den sanna soltiden och medelsoltiden är bägge lokala tider, som beror på vilken longitud man befinner sig på: för varje grad i longitud man rör sig västerut drar sig den sanna soltiden 4 minuter före. I äldre tider redde man sig bra med lokal soltid, men allteftersom kommunikationerna snabbades upp först med järnvägarna, men speciellt genom telegraf ens införande blev användandet av lokala soltider alltmer opraktiskt och olika orters tider synkroniserades därför med varandra så att större områden, ofta hela nationer, fick samma tid ofta densamma som tidsmeridian en för huvudorten inom området. För Sveriges del innebar detta att man från den 1 januari 1879 använde sig av 'Sveriges gemensamma borgerliga tid', vilken till en början definierades som tolv minuter efter tiden vid meridianen genom Stockholms gamla observatorium d....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Soltid
*  Storleksordningar för tryck
... width tryck item µpa det minsta ljudtryck en människa kan uppfatta vid frekvens mellan och khz vid tystnad pa atmosfärtryck på pluto ungefärlig siffra från pa tryck från en husfluga som står på ett frimärke i vakuum ungefär pa tryck från en vattenpelare på millimeter ungefär pa tryck från cm vattenpelare smärttröskel ljudtryck högre än detta kan leda till hörselskador kpa atmosfäriskt tryck på mars planet mars av atmosfärtrycket på jorden kpa tryck från en vattenpelare på en meter eller tryckminskning från havsnivå till m höjd kpa atmosfärtryck vid havsnivå hpa to kpa tryck i däck hjul bildäck to mpa tryck i ett ånglok s panna mpa atmosfärtryck på venus planet venus mpa högtryckstvätt s utgångstryck mpa tryck från en person som väger kg och har stilettklackar mpa tryck från en tryckluftstank i aluminium mpa tryck i marianergraven s botten gpa tryck för att bilda diamant gpa teoretisk draghållfasthet för ett kolnanorör tpa tryck i en ivy mike atombomb ppa tryck i en w detonation ppa tryck i solen s kärna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storleksordningar_för_tryck
*  Manometer
... fil manometer jpg miniatyr analog manometer kg per cm miniatyr animation av mekanismen bakom visarplattan en manometer från grekiska ns mano s gles tunn och metron mått är ett mätinstrument för tryckmätning av gas eller vätsketryck i förhållande till det rådande atmosfärtrycket vid exempelvis dykning med dykutrustning finns normalt en tryckmätare kopplad till dykartuberna som mäter andningsgasens tryck och indirekt alltså även mängden kvarvarande andningsgas många tekniker har utvecklats för mätning av tryck instrument som används för att mäta tryck kallas generellt för vakuum eller tryckmätare ofta härleds ordet manometer till att i första hand mäta vätskors tryck i närheten av atmosfäriskt tryck men kan även användas vid gasmätning instrument för att mäta specifikt lufttryck kallas däremot för barometer utförande ett typiskt utförande på en mekanisk manometer är ett mätinstrument med rund mätartavla med ett eller flera skalområden som visar det aktuella trycket i exempelvis bar mpa eller psi den anslut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Manometer
*  Spont
... för övrig betydelse se sammanfogning snickeri miniatyr stålspont miniatyr låsning av stålspont spont är en stödkonstruktion vanligtvis av stål betong trä eller hd polyeten som används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten stålspont används vid bygge av kaj er vid hamn anläggningar bro ar slussar eller andra tillfällen där det kan uppstå förskjutning i jordlager stålspont drivs ned i marken med en maskindriven hejare eller hydraulhammare hd polyeten spont spolas ned med vatten och lufttryck alternativt med grävmaskin antingen som den är eller utrustad med hydraulhammare borrad spont då marken innehåller block och sten eller då traditionell spontslagning orsakar störande buller eller vibrationer är borrad spont ett alternativ metoden innebär att glest placerade stålrör borras genom marken ned till berg i takt med att jordmassorna schaktas undan fylls utrymmet mellan stålrören med stålplåtar plank eller sprutbetong konstruktionen kan förstärkas med hammarband och förankringsstag se även jetpelare ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spont
*  Kardiovaskulär sjukdom
... redirect hjärt och kärlsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulär_sjukdom
*  Kardiovaskulära sjukdomar
... redirect hjärt och kärlsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulära_sjukdomar
*  Hjärtkärlsjukdom
... redirect hjärt och kärlsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtkärlsjukdom
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Angiotensin
... 'Angiotensin' är ett peptidhormon som är ett led i kroppens långsiktiga kontroll av blodtryck et. Angiotensin finns i 2 grupper, angiotensin I och angiotensin II. Angiotensin I bildas av att angiotensinogen modifieras av renin som är ett proteolytiskt enzym. Angiotensin I modifieras sedan till angiotensin II med hjälp av angiotensinkonverterande enzym ACE, vilket frisätts från blodkärlens epitelceller. Angiotensin II har en rad blodtryck smodifierande egenskaper, bland annat är ämnet en potent vasokonstriktor stimulerar sammandragning av blodkärl. Kontraktion av blodkärl leder till en högre kärlresistans som i sin tur höjer blodtrycket. Angiotensin II leder även till ökad blodvolym genom att stimulera utsöndringen av aldosteron från binjurebark en, vilket stimulerar reabsoptionen av natrium -joner Na + i njurarna vilket leder till att vatten också reabsorberas följer med Na + -jonerna. Förutom det stimulerar angiotensin till utsöndring av antidiuretiskt hormon ADH från hypofys en. Systemet som kontroller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensin
*  Renin-angiotensinsystemet
renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet förkortat raas r enin a ngiotensin ii a ldosteron s ystemet är ett sätt för kroppen att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin det är även viktigt för reglering av vätskebalansen i kroppen lågt blodtryck uppfattas av njure ns juxtaglomerulära apparat vilket stimulerar njuren till frisättning av renin denna reninfrisättning startar en kaskad som genererar ökad vätskereabsorption vilket leder till mindre urinvolymer i blodet finns proteinet angiotensinogen som tillverkas i levern och är ett förstadium till angiotensin renin fungerar som ett proteolytiskt enzym och klyver angiotensinogenet i två delar den ena delen är det aktiva hormonet angiotensin i detta har dock endast svag effekt det finns ett enzym som heter angiotensinkonverterande enzym ace som betonas finnas i lungkärlens endotel dock finns det här enzymet i hela cirkulationen det förekommer i höga koncentrationer i lung...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Kroppsvikt
... avser den vikt en människa s eller djur s personliga vikt är kroppsvikten kan påverkas av bland annat födointag som i sin tur kan påverkas av exempelvis ätstörningar och hormoner och sjukdomar kroppsvikt används inom sporter till exempel boxning och tyngdlyftning för att dela in deltagare i olika viktklasser normalvikt ett bmi mellan och för en vuxen person räknas som normalvikt dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett bmi som skulle definieras som övervikt eller fetma för vilken person alltså bmi inte är ett användbart mått inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför isobmi äldre personer mår bättre med ett något högre bmi än vuxna som inte nått medelåldern för personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett bmi mellan och http www se jonkopings lan tema halsa livsstil att andra en vana sa bedomer du din vikt ar true jämför också överviktsparadoxen noter es peso el peso de un ser humano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsvikt
*  LCHF - gick upp efter 1 vecka
... Spara inloggning Gl mt lösenord. start. matdagbok. motionsdagbok. min profil. grupper. bloggar. forum. recept. artiklar. info. Forum. Skapa ny forumstråd. Visa. Senaste uppdaterade trådarna Nya trådar Mina bevakningar Kategorier. Biggest Loser 2013 Biggest Loser 2014 Biggest Loser 2015 Byta/köpa/sälja - Kläder etc. Framgångar Fritt forum Frågor om kost - kostråd Förbättringsförslag GI Hälsa & matvanor Isodieten LCHF Mat & Recept Motivation Tekniska frågor - Support Träning & Motion Träningskompisar sökes Vanliga frågor Viktkompisar sökes Viktminskning Viktutmaningar Viktökning Övriga ämnen. gick upp efter 1 vecka Forum » LCHF. Skapad av: thygesen 2012-06-16 07:18:34. Bevaka denna tråd. Hej. Jag har kört LCHF lite mer än moderat, men med vissa dagar där jag har "syndat" lite. Specielt i början eftersom jag är glad för mjölk.. Men första veckan gick det egentligen bra. Gick ner nästan 3kg, men strax efter där gick jag upp 700gram. Dom flesta dagarna äter jag inte mer än 20 kolhydrater.. Som jag har förståt...
http://matdagboken.se/?p=forum&visa=trad&TradID=7661&Sida=1
*  Kategori:Kroppsvikt och mått
kategori kroppsvikt och mått kategori kroppsvikt och mått kategori kroppskonstitution kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kroppsvikt_och_mått
*  Gungstol
... fil åke axelsson gungstol jpg miniatyr modern gungstol från av åke axelsson en gungstol är en stol som är monterad på en sorts böjd skida som gör att man med hjälp av sin kroppsvikt kan få den att gunga fram och tillbaka den är ofta gjord i trä externa länkar kategori sittmöbler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gungstol
*  Läkemedel vid högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 15 sidor Välj kapitel för utskrift ca 3 sidor. Dessa är vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika ACE-hämmare kalciumflödeshämmare angiotensinreceptor-blockerare, ARB beta-blockerare övriga blodtryckssänkande medel, till exempel alfa-blockerare. Har du samtidigt hjärtsvikt är en vanlig behandling diuretika, ACE-hämmare och beta-blockerare. Om du till exempel har högt blodtryck och samtidigt dåligt fungerande njurar eller diabetes, kan det ibland behövas denna typ av kraftigare vätskedrivande medel för att få ner blodtrycket. ACE-hämmare Angiotensin-2 är ett ämne som gör att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Men om du har ett högt blodtryck, som inte är komplicerat av till exempel hjärtsvikt, är det inte alltid nödvändigt att trappa upp dosen på detta vis. ACE-hämmare passar bra att kombinera med vätskedrivande medel eller kalciumflödeshämmare när mer än ett läkemedel behövs. Läkemedel som tillhör gruppen ACE-hämmare Exempel på ACE-hämmare är läkemedel som innehåller kinapril,...
http://1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-hogt-blodtryck/
*  .. Lite intressanta grafer som egentligen inte säger sÃ¥ mycket .. Annons .. Du kan ock
Lite intressanta grafer som egentligen inte säger sÃ¥ mycket Jacob Gudiol. Etiketter BMI, Epidemiologi, Fett, Kolhydrater, LCHF, SvD, Trender. SumoMe Det var en artikel i SvD idag om som mest verkar vara reklam för Finax där man nämner att mÃ¥nga människor även äter Müsli pÃ¥ dagen och kvällen, inte bara som frukost. Bland annat länkade man till Lustigs videoklipp som jag tog upp i mitt förra inlägg, Mer nonsens frÃ¥n Robert Lustig Där var ocksÃ¥ flera kommentatörer som självsäkert uttalade sig om att vi Ã¥t mycker mer fett och mindre kolhydrater förr och att mer kolhydrater gör att man blir fet. Tex kan man titta pÃ¥ BMI och sen pÃ¥ intaget av fett/g/dag och därefter gÃ¥ vidare med att välja BMI och sen intag av kolhydrater % per dag. När man har gjort det kan man tänka för sig själv om man ser nÃ¥got mönster och hur bra detta mönster stämmer med den enkla förklaringen ”mer kolhydrater leder till mer övervikt”. Även där kan man fundera kring vilken trend man ser och hur väl de...
http://tranastyrka.se/lite-intressanta-grafer-som-egentligen-inte-sager-sa-mycket/
*  Cirkulationsfysiologi
'Blodflödet i alla vävnader är nästan alltid kontrollerat till att stå i proportion till den vävnadens metabola behov.' Vissa vävnader kan öka sitt metabola behov 20-30 gånger vid hög aktivitet, medan hjärtat bara kan öka sin hjärtminutvolym 4-7 gånger. Därför kommer det inte vara möjligt att öka blodflödet i alla vävnader vid ökat aktivitet, utan blodflödet måste istället styras till de vävnader som behöver blodet mest. ' Hjärtminutvolymen är densamma som summan av allt blodflöde genom vävnaderna.' Öppnas många blodkärl kommer hjärtat att öka hjärtminutvolymen för att kompensera för det ökade blodflödet. Dock får hjärtat även hjälp från olika nervsignaler för att reglera mängden blod som pumpas ut. 'Artärtryckets reglering är oberoende av både lokalt blodflöde och hjärtminutvolymen .' Blodtryckets reglering är av största vikt för att upprätthålla homeostas, och kroppen har olika regleringssystem för att kompensera blodtrycksförändringar, från mycket kortsiktiga till väldigt långsiktiga. Exempel på långsiktig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkulationsfysiologi
*  Exforge
... amlodipin valsartan är den första fasta kombinationen av läkemedlen norvasc amlodipin och diovan valsartan exforge används för att sänka ett för högt blodtryck renin angiotensin aldosteron systemet raas systemet är centralt när det gäller att kontrollera blodtrycket enzymet renin klyver proteinet angiotensinogen till det mindre proteinet angiotensin i som sedan via ace angiotensin converting enzyme bildar angiotensin ii angiotensin ii kan binda till olika receptorer bl a at receptoren och därigenom få muskulaturen kring blodkärlen att dra ihop sig och blodtrycket att stiga angiotensin ii ökar också bildningen av aldosteron aldosteron får vätska och salter att stanna kvar i njurarna och ökar på det sättet blodtrycket vid normala förhållanden är bildningen av angiotensin i balans och resulterar inte i för höga blodtrycksnivåer men genom arv stress rökning kost eller annan påverkan kan systemet komma i obalans och behöva korrigeras med hjälp av läkemedel valsartan är en angiotensinreceptorblockerare och hin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exforge
*  Vätskebalans
... thumb right en kanotist får assistans vid kanot sm vätskebalansen är balansen mellan kroppens vätska natrium och kalium och regleras av njurarna njurarnas aktivitet regleras fysiologiskt i sin tur av bland annat blodburna hormon er som utsöndras som svar på stimulering från autonoma nervsystemet autonoma nervsystemet regleras i sin tur av centrala nervsystemet som i sin tur får stimuli från olika typer av sensorer som känner av blodvolym och blodtryck vätskebalansen påverkas också av mängden vatten salt och kalium som intas via föda och dryck se även angiotensin renin aldosteron adh blodtryck osmoreglering saltsug vätske och elektrolytrubbning externa länkar kropp själ sveriges radio september åtkomst september kategori osmoreglering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vätskebalans
*  Centralt ventryck
... cvp från engelskans central venous pressure är det som visar vätsketrycket i övre hålvenen vilket är detsamma som blodtryck et i höger förmak det ger en uppfattning om fyllnadsgraden i kärlsystem et det är alltså ett mått på om en patient har hypo eller hypervolemi cvp påverkas av trycket i thorax så att en patient som andas med en respirator med högt peep har högre cvp alltså ändras också cvp under in och utandning följande faktorer påverkar cvp total blodvolym blodets distribution över artärer och vener samt andra hålrum sympatisk nervaktivitet som reglerar tonen i perifera venkärl gravitationen beroende på om personen är stående eller liggande längre tids upprätt position gör att blodet ansamlas i nedre extremiteterna rörelser som framför allt aktiverar den s k vadmuskelpumpen som medför att blod pressas uppåt längs venerna i benen viktigt när man mäter cvp är att nollpunkten skall vara i hjärthöjd och att patienten ligger plant cvp mäts idag alltid med en tryckgivare kopplad till en elektronisk överv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralt_ventryck
*  Dubbelblind studie
En 'dubbelblind studie' / klinisk prövning innebär att såväl försöksperson/ patient som forskare /försöksledare är ovetande om vilka försökspersoner som får den ena eller andra behandlingen. En typisk dubbelblind studie är en placebokontrollerad läkemedelsprövning, där hälften av patienterna får overksamma tabletter placebo och hälften får verksamt läkemedel. att placebo- och verksamma tabletter ser likadana ut och ges på samma sätt. Dubbelblinda studier anses mer trovärdiga, eftersom man eliminerar många subjektiva förväntanseffekter. Om försöksledaren är medveten om att aktiv behandling givits kan detta omedvetet förmedlas till försökspersonen. Jämförelser mellan olika läkemedel. För att möjliggöra en dubbelblind studie mellan två olika läkemedel kan placebobehandling behöva läggas till. Om det ena läkemedlet ges i form av en tablett och det andra i en spruta ges patienterna både tablett och spruta. Det är då bara aktiv substans i sprutan 'eller' tabletten. För att ett läkemedel som ges en gång om dagen ska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelblind_studie
*  En ung mans väg ...
en ung mans väg en ung mans väg en ung mans väg är en svensk dramafilm från i regi av carl barcklind om filmen filmen premiärvisades december den spelades in vid palladiumfilms ateljéer i hellerup danmark med exteriörer från torups och skabersjö slott i skåne som förlaga har man karl gustav ossiannilsson s roman en ung mans väg till ena pigo som utgavs det handlar om den unge osäkre pojken mannberg med ett oantal antal finnar och ett lyckligt sexliv enligt han själv roller i urval christian schröder harald mannberg jur kand helen gammeltoft marianne gyllenborg von dufvas niece torben meyer agapetus von dufva slottsherre på högvalla axel hultman jonas lundström överliggare kallad luntis filip beck borg på högvalla förvaltare oda larsen borgs hustru sven hylsberg börje deras son lena hägg frida asti jensen märta karina bell olga deras döttrar johannes ring mannberg general haralds far mikael mannberg götes osäkre son killen som alltid förlorar i slutet kategori svenska dramafilmer kategori filmer kategori filme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ung_mans_väg_...
*  * Officiell Tråd - Marantz SR7002/8002 * - Förstärkare - Minhembio forum
Galleriet. 21 relaterade trådar Marantz-klubben! för oss med känsla för kvalité 363 inlägg. 4 inlägg. 2 år sedan. Yamaha DSP AX1 9 inlägg. 3 år sedan. 5 inlägg. 4 år sedan. Kontrollera din reciever via RS232 107 inlägg. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag började ställa in mig på den - och så får man höra det här. http://www.dolby.com... whitepaper.pdf Redigerat av Chuck Spin, 09 september 2007 - 19:52. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag börj...
http://minhembio.com/forum/index.php?showtopic=166927&st=0&p=1538758
*  Ommatidiotus falltni
... är en insekts art som beskrevs av stsl ommatidiotus falltni ingår i släkte t ommatidiotus och familjen caliscelidae artens utbredningsområde är spanien inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c beitrag zur kenntnis der fulgoriden entomologische zeitung herausgegeben von dem entomologischen vereine zu stettin stettin flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori ommatidiotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ommatidiotus_falltni
*  Halsbandsmetoden
... engelska necklacing innebär att man avrättar någon genom att träda ett gummidäck fullt med bensin om hals en på offret och sen tända på referenser kategori avrättningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsmetoden
*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning

Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.HypertoniÖdemDiastoleHypotoniRenin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.Ögontryck: Ögontryck, eller intraokulärt tryck (IOP, intra ocular pressure), är det tryck som finns inuti ett öga. Ett högt tryck i ett öga förknippas ofta med glaukom (grön starr) där de flesta som drabbas av ögonsjukdomen brukar ha ett högre tryck än det normala.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Midnatt: Med midnatt avses i dagligt tal klockslaget 00:00 eller 24:00, då ett dygn övergår till nästföljande dygn, eller tiden kring detta klockslag.Barograf: Barograf (av baro och grekiska gra'pho) är en registrerande barometer.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.BallongHemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.AliskirenBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Telemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.KennelklubbInternational Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Tetrazol: Tetrazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln CN4H2. Tetrazoler har ej påträffats i naturen.BlodtrycksfallATC-kod C09: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet: ==C09A ACE-hämmare==Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".