Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.SmärtaChronic PainPain ManagementSmärttröskelSmärta, postoperativSmärtanalysToraxdrän: Plaströr för dränering av luft eller vätska ur lungsäcken/lungsäckshålan. Inläggningen av dränagerören kallas torakostomi. Syn. pleuradränage.Ryggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.Ländryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.SmärtklinikerBuksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.ToraxröntgenSmärta, svårbehandladNacksmärtaElektrokardiografiToraxväggPain, ReferredMikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.BröstkorgBäckensmärtaKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Pain PerceptionAnsiktssmärta: Smärta i ansiktsområdet, även omfattande munnen och övergången mellan ansikte och skalle. Associerade sjukdomstillstånd inkluderar infammatoriska och tumörsjukdomar, samt nervsmärtssyndrom som utgår från trigeminusnerven, ansiktsnerven och de glossofaryngiska nerverna. Sjukdomstillstånd som har återkommande eller ihållande ansiktssmärta som främsta manifestation benämns ansiktssmärtsyndrom.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Acute PainDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Prospektiva studierBröstkorgsskadorArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.SkuldersmärtaKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.SkadeklassificeringAkut koronarsyndromHjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Skärmbildsundersökning: Massundersökning med röntgenteknik av stora folkgrupper för att hitta lung- och hjärtsjukdomar.Musculoskeletal PainBehandlingsresultatInstabil bröstkorg: En komplikation till multipla revbrensbrott, revbens- och bröstbensbrott eller bröstkorgskirurgi. En del av bröstväggen förlorar kontakten med bröstkorgen och uppvisar paradoxal andning.Troponin TPrediktivt värde av testerAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.TidsfaktorerKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Sensitivitet och specificitetMyokardischemiAngina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Gastroesofageal reflux: Bakåtflöde av magsaft och/eller innehåll från tolvfingertarmen (gallsyror, pankreasvätska) upp i övre delen av matstrupen, oftast pga bristande funktion hos matstrupens nedre slutarmuskel. Sura uppstötningar blir det när magsaften kommer upp i svalget eller munnen.Esofaguskramp: En motorisk störning i matstrupen kännetecknad av bröstsmärtor och svårigheter att svälja (dysfagi). Orsaken är inte klarlagd. Kraftiga, icke framdrivande sammandragningar utösta av sväljning förekommer, särskilt hos äldre.Tietzes syndromRetrospektiva studierTroponin IMatstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.Esofagusmotilitetsstörningar: Störningar i den motoriska funktionen hos matstrupens övre eller nedre ringmuskel, matstrupen eller i samtliga delar. Ringmusklernas bristande förmåga att hållas spända kan leda till hinder vid sväljning av föda, uppstötning av föda eller uppstötning av magsyra i matstrupen.BröstkorgssjukdomarTrattbröst: En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.BröstkorgstumörerTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.RiskfaktorerLuft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Nociceptive PainAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.SjukdomsgradsmåttNervsmärtaTakotsubokardiomyopatiAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Diagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.PrognosBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Mediastinalt emfysem: Närvaro av luft i de mediastinala vävnaderna pga luftläckage från luftrören, oftast som en följd av trauma.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.SyndromRiskbedömningChest Wall OscillationTorakotomiLungsäckssjukdomarRevbenBröstbenSpecialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.SväljningssvårigheterBlödning i lungsäckenBlodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.Komplext regionalt smärtsyndrom: Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärrtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).Psykosomatiska sjukdomarTorakostomiLungsjukdomarHjärtmassage: Rytmisk hoptryckning av hjärtat genom tryck med händerna mot bröstbenet (sluten hjärtmassage) eller direkt mot hjärtat genom en öppning i bröstkorgen (öppen hjärtmassage). Det är en metod för att återupprätta cirkulationen.Myofasciella smärtsyndromHyperalgesi: Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).Perikardiell utgjutningHälsokontrollVisceral PainVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Toraxkirurgiska teknikerTroponinKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Lungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.XifoidbenLedvärk: Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.Kreatinkinas, MBLungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.SingelfotonemissionstomografiMaine: En av staterna i USA, belägen längst upp i nordost, gränsande till Kanada i norr, New Hampshire i väster och Atlanten i sydost. Landytan är 79 933 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Augusta.Lungsäcksinflammation: Inflammation i lungsäckshinnorna. Om den parietala hinnan omfattas, uppträder bröstsmärta från lungsäcken.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.RevbensfrakturerSmärtlindringKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SingelblindmetodVätskeutgjutning i lungsäckenRutinprov: Diagnostiska undersökningar, som t ex laboratorietester och röntgen, som görs rutinmässigt av alla individer eller bestämda kategorier av individer i en given situation, t ex av patienter i samband vid intagning på sjukhus. Hit hör även rutintester på nyfödda.HjärtsjukdomarROC-kurvanalysFörlossningssmärta: Smärta förenad med förlossningsvärkar. Den orsakas främst av livmodersammandragningar och ökat tryck mot livmoderhalsen, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Smärtan känns mest i buken, ljumskarna och ryggen.Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.EsofagusperforationArbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Blåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.RecurrenceSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Cardiac CatheterizationPrevalensLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Sår, icke-penetrerandeResultats reproducerbarhetChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Aneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.SmärtreceptorerMediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.Hjärtkliniker: Specialkliniker inriktade på omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar.AnamnesDobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.PatientutskrivningMyoglobinLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Teknetium Tc 99m-sestamibiKardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Toraxkirurgi, videostöddMagsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Evidensbaserad akutsjukvårdTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hjärttamponad: Blodanhopning i hjärtsäcken.Manipulation, kiropraktisk: Ryggradsjusteringar utförda av en kiropraktor i syfte att minska trycket på ryggmärgen.MyokardrevaskulariseringRemiss och konsultationBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.TalliumradioisotoperHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Age FactorsMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Fibromyalgi: Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Varansamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Muskel- och skelettsjukdomarNitroglycerinFunktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.EnzymtesterHypnos: Ett tillstånd av ökad mottaglighet för suggestion och styrning, framkallat av påverkan från en annan person.Mediastinala sjukdomar: Allmänna eller ospecificerade sjukdomstillstånd i mediastinum.Esofagusakalasi: Störning av rörelseförmågan i den nedre delen av matstrupen till följd av bristande avslappning i matstrupens nedre ringmuskel vid sväljning. I enstaka fall kan den bero på degeneration av tarmplexus ganglieceller eller vagusnervens motorneuron.Interkostalnerver: De främre grenarna av bröstkorgsnerverna från segment T1 till T11. Interkostalnerverna förser bröstkorg och buk med såväl motoriska som sensoriska nerver. De hud- och muskelområden som blir försörjda av ett givet nervpar kallas dermatom resp. myotom.Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Ambulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.TorakoskopiMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.StreptokinasTalliumPatientnära systemSubkutant emfysenCatastrophizationLungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.

*  Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
Caption = Vid kroniskt somatoformt smärtsyndrom förvärras smärtan av livsstress och problem, och inte av sådant som fysiskt sett borde göra det. MeshID = }} 'Kroniskt somatoformt smärtsyndrom' eller 'psykogen smärta' är en psykisk störning som hör till de somatoforma störningar na, och innebär att personen har fysiska symtom på en kroppslig sjukdom, det vill säga smärta, som egentligen har psykiska orsaker. Vid kroniskt somatoformt smärtsyndrom lever personen i en så svår stress eller har genomlevt ett trauma, att det är rimligt att anta att den psykosocial a situationen tar sig uttryck i somatisering, att de psykiska eller sociala problemen "konverteras" till denna fysiska smärta. Somatiseringen vid denna diagnos yttrar sig i långvarig och svår smärta som inte kan förklaras med en fysisk sjukdom. Det är dock inte ett simulerat tillstånd, för personen upplever smärtan fysiskt och tror att den beror på en fysisk sjukdom eller en skada. Vid denna diagnos förflyttas inte smärtan eller symtomen i kroppen, vilket ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroniskt_somatoformt_smärtsyndrom
*  Bröstsmärta
Om bröstsmärtan varar längre än 15 minuter räknas det som ett akut vårdfall, antingen ensamt eller tillsammans med svimning eller yrsel, andfåddhet, palpitation er eller oregelbundna hjärtslag, illamående, eller kallsvett. Smärta i bröstkorgen kan vara relaterad till fysisk eller psykisk ansträngning eller till vila. Bröstsmärtan kan vara förenad med smärta på andra ställen i kroppen så kallad refererad smärta, och ofta med andra symtom. I bröstet finns förutom skelett och skelettmuskler flera inre organ som kan orsaka smärtan: hjärt- och kärlsystemet, brässen, lungor, övre mag- och tarmkanalen, matstrupen, mjälte, levern, gallan. Smärtor i inre organ kan kännas i bröstet, eller upplevas som ryggsmärta. Det finns många orsaker till bröstsmärta som inte är akut farliga. Flera psykiska tillstånd kan ge bröstsmärta, såsom panikångest, somatoform autonom dysfunktion, depression, eller stress som kan göra att man spänner sig. Andra vanliga orsaker är sjukdomar i mag- och tarmkanalen såsom magsår, gallsten, gaser i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bröstsmärta
*  Portteori
gate control theory lades fram år 1962 och 1965 av Ronald Melzack och Patrick Wall. Melzack och Wall menade istället att smärtan styrs av en interaktion mellan de olika neuronen, såväl smärtneuron som icke-smärtneuron. Teorin säger att aktivering av nerver som inte sänder smärtsignaler kan minska en smärtdrabbad individs uppfattning av smärtan - smärtimpulsen blir helt enkelt 'utkonkurrerad'. Image:Avfyras projektions neuron et leder det till smärta. Interneuronet hämmar projektionsneuronet. Aktivitet i C-fibrerna hämmar interneuronet indirekt, vilket ökar chansen att projektionsneuronet avfyras. right|thumb|310px|Avfyras Aβ stimuleras interneuronet, vilket i sin tur minskar chansen att projektionsneuronet avfyras. Portteorin hävdar att aktivering av nerver som inte sänder smärtsignaler, så kallade icke-nociceptiva fibrer, kan störa signaler från nociceptiva fibrer, och därmed hämma smärta. Afferenta smärtreceptiva nerver, de som för smärtsignaler till hjärnan, finns av åtminstone två fibertyper. Den förmedla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portteori
*  Smärta hos djur
Forskning visar emellertid också att hjärnstrukturer hos däggdjur och fiskar liknar varandra, och därför menar de forskare som stödjer teorin om att fiskar har ett smärtmedvetande att upplevelse av smärta även finns hos fiskar. ”Känner fiskar smärta?”, Josef Davidsson; http://www.flugfiskeinorden.se/artiklar/060147.html 2006 Man menar att det kan finnas andra strukturer i en fiskhjärna som kan ha motsvarande funktion för smärtsinnet som neokortex har hos däggdjurshjärnan. Ödlor kan vara väldigt tåliga mot trauman om det inte hänt något allvarligt, ett fall från terrarie t och ner till golvet behöver inte vara några problem beroende på hur ödlan landar. Den troliga orsaken till att de inte flyttar på sig är att de inte kan gräva ned sig under jorden, vilket de hade gjort i det fria, samt att reptiler har mycket färre värmekänsliga receptorer i huden än vad däggdjur har. Fåglar har väldigt hög smärttröskel om man jämför med andra däggdjur. Det finns inga tydliga studier på om och hur en fågel känner smärta, men...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smärta_hos_djur
*  Sveda och värk
... är i juridik fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur för vilket en part kan begära skadestånd enligt kap p skadeståndslagen det skall alltså handla om en övergående skada smärta eller lidande till skillnad från lyte och men som avser permanenta skador ersättning för sveda och värk skall fungera som kompensation för en övergående och tillfälligt smärta psykiskt lidande eller under viss tid försvårad livssituation skadeståndet skall de jure ersätta den individuella skadan och i någon mån kompensera för det lidande som åsamkats annan de facto är situationen något annorlunda och ersättning utgår sällan efter en helt individuell bedömning då denna i många fall visat sig vara mycket svår att utföra istället utgår oftast ersättning efter schablonmodeller som uppställts av rättsordningen och myndigheter som typiska och generellt anpassade för viss skada detta hindrar dock inte domstolarna att frångå schablonerna i fall då detta är motiverat kategori skadeståndsrätt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveda_och_värk
*  I en värld där sorger, möda, smärta bo
i en värld där sorger möda smärta bo i en värld där sorger möda smärta bo redirect i en värld där sorger möda smärta bor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_värld_där_sorger,_möda,_smärta_bo
*  Smärtsinnet
... omdirigering smärta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smärtsinnet
*  Postoperativ smärta - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter m
... ed postoperativ smärta - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola. Om BTH. Hälsa och vård. Program och kurser HT2015. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. HAL/Sektionen för hälsa, 2012. Författare / Author:. Postoperativ smärta - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Sjuksköterskan arbetar nära patienterna och har en viktig roll att övervaka och bedöma patienternas postoperativa smärta. Bedömning av postoperativ smärta kan göras utifrån olika bedömningsstrategier och studier har visat att sjuksköterskor bedömer den postoperativa smärtan inadekvat. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten en fakt...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/04c233cb0d90bad0c1256cec00325988/1132b9a5b018ab8dc12579cd00323da3!OpenDocument
*  smaerta.htm
... Om smärta. Allmänt om smärta Vanliga upplevelser vid kronisk smärta. VAS/Visuell Analog Smärtskala. Mankoskis smärtskala. Observera. Smärtskalor för utskrift. Allmänt om smärta. Från Svenska Smärtföreningens tidning Leva med Smärta nr 1 2004 citerar jag följande. Det finns en smärtdrabbad i vart tredje svenskt hushåll. Smärtdrabbade har i genomsnitt haft ont i 9 år. Hela av dem har haft smärta i mer än 20 år. För en av våra medlemmar tog det 50 år innan hon fick diagnos och hjälp. De smärtdrabbade har den lägsta livskvaliteten av alla patientgrupper. De är sjukvårdens stamgäster och står för merparten av samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner. De graderar sin smärta så här: Värst är förstås den fysiska smärtan. Nästan lika svårt är det att inte tas på allvar. Strax därefter kommer den psykiska påfrestningen. Smärtvård och smärtlindring har lägst status inom sjukvården. Inte ens nyopererade och cancerpatienter på sjukhusen får alltid adekvat smärtlindring. Bristerna i smärtutbildnin...
http://home.swipnet.se/isop/smaerta.htm
*  Visuell analog skala
... vas är en skala med vilken man genom att peka på eller skjuta en markör över ett streck kan självuppskatta en upplevelse vas är vanligt inom sjukvård gäller det smärta kan ena sidan till exempel ange ingen smärta och andra värsta tänkbara smärta man utläser sedan en siffra i regel mellan se även mankoskis smärtskala kategori sjukvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Visuell_analog_skala
*  Lumbago
... kan syfta på lumbago smärta i ländryggen se ryggsmärta lumbago acuta plötsligt påkommande men övergående intensiva smärtor och stelhet i ländryggen se ryggskott lumbago musikgrupp ett norskt new wave band verksamma mellan och se även diskbråck en skada på en av mellankotskivorna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lumbago
*  Flag Stock Photos, Stock Images of Flags & Royalty Free Flag Photography - Sida 6
... Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. Näringsliv. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Resor Och Flaggor Arkiv Foton Visa v r samling av resor och flaggor foton och titta in varje vecka f r nya uppdateringar och till gg Se ocks. Resor och Flaggor Filmklipp. Fler. 39,151 Stock Photos. Thailändskt sjunker. Azores basaltkustlinje i Sao Jorge Faja gör Ouvidor portugal. amerikanska flaggan förenade Amerika flaggatillstånd. Thailändskt sju...
http://se.dreamstime.com/flaggor_cid68_pg6
*  Färglitografi, Roland Svensson (1910-2003), 253/360, SkärgÃ¥rd, 35x54. Metropol - Auktioner
Färglitografi, Roland Svensson 1910-2003, 253/360, Skärgård, 35x54. Metropol - Auktioner i Stockholm och p n tauktion med konst och inredning - 4614. Metropol. Teman. S s ljer du. V rdering online. Inl mning och v rdering. Bli kund. Logga in. Kommande teman. Logga in. Bli kund. Glas och keramik. Keramik och porslin. Litografier. Möbler, övrigt. Stolar & Fåtöljer. Silver och metall. Silver & nysilver. Övrigt. ALLA KATEGORIER. Figuriner Glas Keramik och porslin Konstglas Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar Etsningar, Kopparstick Konst, vrigt, Tryck m.m. Bord Byr ar, sekret rer Kistor Matsalsgrupper M bler, vrigt Sittgrupper Sk p & hyllor Soffor Stolar & F t ljer Tr dg rd. Metallf rem l, vrigt Silver & nysilver Tenn & Koppar. KONST / Litografier / Färglitografi 7574614. Prisbild p "färglitografi Roland Svensson...". Zoom Zoom Zoom. Roland Svensson 1910-2003, 253/360, Skärgård, 35x54. Roland Svensson, född 1910 i Stockholm, död 2003, svensk målare, grafiker och ...
http://metropol.se/auktioner/varor/Färglitografi_Roland_Svensson_Skärgård_x/{B1A3F3A0-BCF4-43FA-B204-7698E5D1D412}
*  Roland Kempe
... miniatyr ropstens tunnelbanestation roland kempe född i borås död var en svensk författare och konstnär som var bosatt i spanien under lång tid biografi roland kempe är bland annat känd för sina bilder med spanska motiv innehållande tjurfäktning sscener folklivsbilder stilleben och landskap han brukar räknas som nyexpressionist och utmärker sig i sin målning genom att använda klara färger i sammanhängande fält som inramades i svarta toner ofta utnyttjade han blodröda nyanser roland kempe utbildade sig på kungliga konsthögskolan i stockholm kempe ingick i konstnärskoloni n saltsjö duvnäskretsen tillsammans med olle nyman evert lundquist och staffan hallström som under åren inspirerade varandra i sitt arbete hans bilduppbyggnad tyder på intryck av mästare som goya manet och synnerhet picasso han skrev ett flertal egenillustrerade böcker roland kempe är representerad på bland annat nationalmuseum i stockholm moderna museet i stockholm göteborgs konstmuseum borås konstmuseum och på centre culturel suédois te...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_Kempe
*  Flaggning
Flaggor ansågs vid denna tid fortfarande främst vara en företeelse som skulle förekomma till sjöss. Vid flaggning med flera flaggor skall samtliga flaggor ha samma storlek, det vill säga samma höjd. Regler för när en flagga skall hissas och halas ned skiljer sig något från land till land, men den allmänna principen är att flagga endast skall vara hissad under dygnets ljusa timmar. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid. Flaggning med flera nationsflaggor. Övriga flaggor hissas då i ordning efter denna. Samtliga nationsflaggor skall vara av samma storlek, det vill säga ha samma höjd. En allmän sed vid flaggning med flera länders flaggor är att ett lands flagga aldrig hissas under ett annat lands flagga. Detta kan dock ses som korrekt, då delstatsflaggan inte har samma status som nationsflaggan. Därför gäller inte samma regler som för nationsflaggor och inget hindrar exempelvis att en företagsflagga är...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flaggning
*  Roland Stoltz (ishockeyspelare född 1954)
roland stoltz ishockeyspelare född roland stoltz ishockeyspelare född denna artikel handlar om ishockeyspelaren roland stoltz som bland annat spelat för skellefteå aik för namnen roland rolle stoltz som spelade i bland annat djurgården se roland stoltz ishockeyspelare bild bildtext bildstorlek klubb tidigare klubbar liga position forward skjuter höger längd vikt smeknamn spelade för elitserien skellefteå aik nhl washington capitals nationalitet sverige född datum född ort överkalix se draftad draftad år draftad lag proffs start proffs slut halloffame hemsida namn roland stoltz roland stoltz född är en svensk före detta ishockeyspelare och tränare i skellefteå aik han spelade forward i skellefteå mellan och med undantag för säsongen då han spelade för nhl laget washington capitals han avslutade spelarkarriären med två säsonger i malå if han gjorde landskamper med tre kronor och var med i laget som tog silver vid ishockey vm efter spelarkarriären var han verksam som tränare för skellefteå aik och kategori svens...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_Stoltz_(ishockeyspelare_född_1954)
*  Roland Bond
... född juni är en svensk före detta ishockey spelare roland bond spelade back i leksands if och landslaget tre kronor han har varit med om att vinna tre av leksands hittills fyra sm titlar och samt också blivit svensk juniormästare med lif som är hans moderklubb roland har också deltagit i vm i ishockey med landslaget tre kronor och därmed vunnit vm silver och vm brons sammanlagt har han spelat a och b landskamp för sveriges tre kronor kategori svenska ishockeyspelare kategori spelare i leksands if kategori personer från dalarna kategori män kategori tränare i linköpings hc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_Bond
*  Rolandssången
] 'Rolandssången' eller 'Rolandskvädet' 'Chanson de Roland' är ett diktverk, chanson de geste, från 1100-talet om riddaren Roland som stupade i kristenhetens namn under slaget vid Roncevaux, spanska Roncesvalles år 778. Verket är skrivet för att läsas högt och är skrivet på tiostavig vers. Författaren identifieras sig i verket som "Turoldus". Rolandssången i korthet Översättningar till svenska Verklighetens Roland och slaget vid Roncevaux Nutid Fotnoter. och Karl den store har efter sitt härnadståg i Spanien beslutat att föra hem den frankiska hären genom bergspassen Roncesvalles i Pyrenéerna. I och med detta måste den enorma hären sprida ut sig i en lång kolonn. Förhindrad av sin ridderliga heder anser sig Roland oförmögen att blåsa sitt horn Olifanten efter hjälp från den frankiska huvudhären. Med detta är den frankiska truppen dömd till undergång. Däremot berättas aldrig att Roland skadas av fiendevapen utan det är först när han till slut beslutar sig för att blåsa i hornet som han spränger sina egna tinni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolandssången
*  Kärlkramp
Olika individuella faktorer, såsom kön och ålder, kan dock göra symtomen diffusa. Internetmedicin = 1082 }} 'Kärlkramp' eller 'angina pectoris', är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtat s kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod myokardiell ischemi. Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl arterioskleros eller exempelvis en förstoring av hjärtmuskeln myokardiell hypertrofi på grund av ökad kärlresistans arterioskleros i systemkretsloppet. Personen upplever obehagskänsla i bröstet oftast i vänster del som kan stråla ut i vänster arm men även upp mot halsen, käkarna och skuldrorna så kallad refererad smärta. Vid kärkramp går symtomen över inom tio minuter, medan smärtan vid hjärtinfarkt, som i övrigt kan vara svår att skilja från kärlkramp, ofta varar mer än 20 minuter. Vid vila kan man få milda symptom, vilket särskiljer angina från hjärtinfarkt som uppkommer när någon artär i hjärtat är mer fullständigt igensatt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärlkramp
*  Leonard Landois
... miniatyr leonard landois leonard landois född december i münster död november i greifswald var en tysk fysiolog han var bror till hermann landois samt far till max och felix landois landois studerade i greifswald där han var lärjunge till ludwig julius budge han blev medicine doktor därefter extra ordinarie och ordinarie professor i fysiologi hans vetenskapliga arbete sträcker sig över många områden men han studerade särskilt blodet och hjärtsjukdomarnas kliniska fysiologi han påvisade således förmak spulsslag vid aorta insufficiens och hematografi landois tillskrivs även erkännandet av det periostala bildningssättet av djurens horn och av värmecentret i hjärnbark en han beskrev först av alla angina pectoris och ataxi och angav kromsyra kvicksilvermetoden för studiet av nerv elementen en metod vars räckvidd han knappast själv överskådade och som senare i annan form upptogs av camillo golgi mest känd är landois lehrbuch der physiologie des menschen e upplagan en bok som i särskilt grad tar hänsyn till kli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leonard_Landois
*  Försvarsmaktens vinterenhet
{{Militär enhet enhetsnamn= Försvarsmaktens vinterenhet FMVE |bild= 100px |bildtext= |datum= 1999– land= 'Försvarsmaktens vinterenhet FMVE ' är en är ett svenskt försvarsmaktsgemensam enhet inom Försvarsmakten som verkat sedan 1999. Förbandet är en del av Norrbottens regemente och förlagt Bodens garnison i Boden och till Arvidsjaur, Norrbotten. Historik Verksamhet Namn, beteckning och förläggning Externa länkar. Försvarsmaktens vinterenhet har sitt ursprung från Stridsskola Nord SSN i Umeå. I samband med att När SSN avvecklades 1998, flyttades delar av skolan till Boden och lokaliserades till Norrbottensbrigaden MekB 19. Från 1999 benämndes enheten som MSS Boden. År 2000 blev den en underenhet till Norrbottens regemente I 19 med namnet Utvecklingsenhet Vinter. Uppgiften blev att samordna och utveckla vinterutbildningen med övriga norrlandsförband. År 2004 skapades Försvarsmaktens vinterenhet FMVE under I 19 med ledning och funktionsavdelning i Boden och en utbildningsavdelning i Arvidsjaur. I Arvidsjaur är de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsmaktens_vinterenhet
*  Kronorden (Nederländerna)
kronorden nederländerna kronorden nederländerna miniatyr hederskorset av kronorden kronorden nl kroonorde är en husorden i holländska kungliga huset nassau oranien orden kom till som ett resultat av drottning julianas omorganisation av oranienhusorden husordens klasser upplevdes inte längre som lämplig i det ständigt mer jämlika nederländska samhället på talet orden är indelad i fem klasser som en husorden var den inte är föremål för ministeransvar eller inflytande men delades ut efter bedömning av den holländska monarken orden är avsedd för utlänningar som har utfört särskild service till den holländska kungen eller hans hus artikel i stadgan den nuvarande drottningen har instiftat en silvermedalj för att fira statsbesök orden har fem klasser och tre medaljer detta gör att den nederländska monarken kan utfärda dekorationer enligt rangordning särskilt under statsbesök prinsessan diana mottog kronordens storkors efter att prins charles hade redan mottagit storkorset av oranienhusorden madame hayrünnisa gül tur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronorden_(Nederländerna)
*  Kardialgi
... av grekiska ns kardi som betyder hjärta och algi härlett från grekiskans ἄλγος algos som betyder smärta avser smärtor i hjärttrakten eller kramp i övre magmunnen jämför bröstsmärta kardialgi förknippas i första hand med hjärtsjukdomar som även kan ge refererad smärta dock förekommer också smärta vid hjärttrakten vid andning hos barn och unga och ibland vuxna som ett vanligt symtom på precordial catch syndrome en ofarlig muskuloskeletal sjukdom pickering d o u g l a s precordial catch syndrome archives of disease in childhood verdon françois et al chest wall syndrome among primary care patients a cohort study bmc family practice referenser på internet kategori smärta kategori hjärtat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardialgi
*  Georg I:s orden
georg i s orden georg i s orden miniatyr ordenstecknet för kommendör av georg i s orden georg i s orden el βασιλικόν τάγμα γεωργίου α basilikon tagma toy georgioy a är en avskaffad grekisk orden instiftad den januari av kung konstantin i till minnet av hans far georg i det var den andra grekiska orden som skapats efter frälsarens orden och förblev den näst högsta orden av den grekiska staten under tiden för dess existens orden var nära förknippad med den grekiska monarkin och avskaffades därmed med inrättandet av den andra grekiska republiken för att ersättas med fenixorden orden återinstiftades tillsammans med monarkin och fortsatte att utdelas tills det slutliga avskaffandet av monarkin den ersattes av ärans orden vid grundandet av den tredje grekiska republiken grader orden har fem grader storkors ordenstecknet bärs på ordensband över höger skuldra samt kraschan på vänster bröst storkommendör ordenstecknet bärs på kedja samt kraschan på vänster bröst kommendör ordenstecknet bärs på kedja officer eller guld...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_I:s_orden
*  Akutmottagning
mini|Entrén till akutmottagningen på Mora lasarett, Sverige, 2012 ] 'Akutmottagning' är den mottagning på sjukhus som patienter kan besöka om de behöver akut eller intensivvård utan att i förväg ha beställt tid, ibland genom att föras dit i ambulans. Vid akutmottagningen behandlas främst allvarliga trauma och tillstånd som uppkommit plötsligt, och vilkas behandling på grund av svår smärta eller letalitet inte kan fördröjas. På akutmottagningen prioriteras patienterna när de kommer in med triage och behandlas enligt LABC-konceptet. Personalen på akuten arbetar ofta som ett team och vid ett trauma har all personal en specifik roll. En akutmottagnings huvudsakliga syfte är inte alltid att ställa en diagnos, istället är dess syfte att behandla patienter så att de är stabila och kan flyttas till en annan avdelning för specialistvård och vidare rehabilitering. En akutvårdsavdelning AVA är ibland ett och samma med akutmottagningen, men kan även vara en separat avdelning för patienter med planerad vårdtid på max ca 2...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akutmottagning
*  Akutläkare
miniatyr|En akutläkarbil ägd av Köpenhamns brandkår. miniatyr|Akutläkarbil i Stockholm 'Akutläkare' är en typ av läkare specialiserad på att hantera akut uppkomna skador och sjukdom ar utan särskild begränsning till organsystem. Akutläkare har genomgått en särskilt inriktad utbildning mot att kunna hantera de åkommor som i första hand presenteras hos patienter som söker på en akutmottagning och som är i behov av en snabb bedömning och behandling. Till skillnad från de flesta andra specialiteter begränsar akutläkaren sig inte till enskilda organsystem eller patientgrupper, som barn, benbrott eller hjärtsjukdomar utan begränsar sig i första hand till åkommor som har uppkommit nyligen eller som är i behov av snar eller omedelbar bedömning och behandling. Dessa läkare har specialkompetens inom företrädesvis ett organsystem vissa typer av sjukdomar och de är regelmässigt placerade periodvis på akutmottagningen för att vanligtvis arbeta på sin respektive hemklinik. På akutmottagningen sorteras patienterna triage in...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akutläkare
*  Battered wives: why are they beaten and why do they stay?
Battered wives: why are they beaten and why do they stay. Battered wives: why are they beaten and why do they stay. 'Battered wives: why are they beaten and why do they stay?' sv: "Slagna fruar: varför blir de slagna och varför stannar de" är titeln på psykiater n Bo Bergman s doktorsavhandling från 1987. Avhandlingen var en av de första som sökte empiriska förklaringar till hustrumisshandel. Avhandlingen ledde vid disputation en till en hetsig debatt mellan professorn i sociologi Eva Lundgren och Bergman. Lundgren konstaterade i sitt kritiska inlägg att om man är intresserad av våldet mot kvinnor bör man primärt undersöka dem som utför våldet. Hon var också kritisk till att de egenskaper Bergmans grupper ansågs ha gjorde att samtliga kvinnor i världen lever under ständigt hot att bli slagna då ingen kvinna hade flera av de presenterade egenskaperna. Hon menade även att det är oetiskt att genomföra studier av "personlighet" på människor som befinner sig i psykisk och fysisk chock och därtill knappast kan förv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Battered_wives:_why_are_they_beaten_and_why_do_they_stay?
*  Ingen tydlig orsak till den stora ökningen - Trelleborgs Allehanda
... Prenumerera Logga in Tillbaka till startsidan. Tipsa oss. Kontakta oss. Det händer. Mina val. Mina val. Lokala nyheter. Skicka in din insändare. I vått och torrt. Mellan stolparna. Nillas lilla gröna. Jag klär mig. Köpmanshusen. Min gröna oas. Brott och olyckor. Mina val. Tipsa oss. Det finns inte någon tydlig anledning till att patienterna blivit så många fler under året. ”Det är helt enkelt fler och de är verkligen krassliga”, säger Anne-Charlotte Svensson, avdelningschef på akutmottagningen i Trelleborg. De vanligaste orsakerna till att patienter söker vård akut på Trelleborgs lasarett är till stor del medicinska besvär som hjärtproblem, andningsproblem och buksmärtor. – I år har vi i Trelleborg inte märkt av influensa eller vinterkräksjuka i någon större utsträckning så det är inte något ökat inflöde på grund av det. Vad jag vet så har man generellt inom vården, både på andra sjukhus och inom primärvården, haft en ökning under början av året, säger Anne-Charlotte Svensson. Man är dessutom mitt uppe i...
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/ingen-tydlig-orsak-till-den-stora-okningen/
*  Foglossning
}} 'Foglossning' är ett fysiologiskt fenomen under graviditet då bäcken ringens brosk fogar under hormon ernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1–2 cm. Så snart kvinnan har fött sitt barn och hormonnivåerna återgår till det icke-gravida tillståndet så stelnar åter broskfogarna och benringen blir stabil igen. Vanligen upplever den gravida kvinnan smärta i bäckenet samt en trötthetskänsla i ländrygg en i samband med foglossningen. Ibland blir den här fysiologiska foglossningen symtomgivande. Orsaken till detta är oklart. Det uppstår smärtor i symfys en fogen mellan blygdbenen och/eller de bakre bäckenlederna SI-lederna vilket även kan ge ländryggsbesvär som ofta diagnostiseras som lumbago. Hans Christian Östgaard hävdar i en studie att om kvinnan upplever smärta i ländryggen i samband med foglossning att kvinnan ofta tidigare har ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foglossning
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  Propane Grills | Propane Gas Grill
Bull Angus 4-Burner Stainless Steel Built In Grill Starting at: $1,697.00 MORE DETAILS SKU: Bull-Angus-BI Catalog # 72891. Fire Magic Aurora A430s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $3,842.85 MORE DETAILS SKU: A430S-61 Catalog # 75060. Fire Magic Aurora A540s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $4,751.50 MORE DETAILS SKU: A540S Catalog # 75054. Fire Magic Aurora A660s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $5,172.25 MORE DETAILS SKU: A660S Catalog # 75062. Fire Magic Aurora A530s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $4,493.95 MORE DETAILS SKU: A530S Catalog # 75056. Bull 7 Burner Premium BBQ Stainless Steel Freestanding Gas Grill Starting at: $3,527.00 MORE DETAILS SKU: Bull7Burner Catalog # 75041. Fire Magic Aurora A660i Built In Grill Starting at: $3,607.40 MORE DETAILS SKU: A660I Catalog # 75063. Fire Magic Aurora A540i Built In Grill Starting at: $3,271.65 MORE DETAILS SKU: A540I Catalog # 75053. Fire Magic Aurora A530i Built In Grill Starting at: $2,992.00 MORE DETAILS SKU: A...
http://gasgrillsnow.com/propane-gas-grills.php
*  Propane Grills | Propane Gas Grill
Fire Magic Aurora A430s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $3,842.85 MORE DETAILS SKU: A430S-61 Catalog # 75060. Fire Magic Echelon Diamond E1060S Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $9,929.70 MORE DETAILS SKU: E1060S Catalog # 75075. Fire Magic Aurora A540s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $4,751.50 MORE DETAILS SKU: A540S Catalog # 75054. Fire Magic Aurora A660s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $5,172.25 MORE DETAILS SKU: A660S Catalog # 75062. Fire Magic Aurora A530s Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $4,493.95 MORE DETAILS SKU: A530S Catalog # 75056. Bull Angus Stainless Steel Freestanding Gas Grill Starting at: $2,417.00 MORE DETAILS SKU: Bull-Angus Catalog # 75042. Fire Magic Echelon Diamond E790S Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $7,748.60 MORE DETAILS SKU: E790S Catalog # 75068. Fire Magic Echelon Diamond E660S Cabinet Freestanding Gas Grill Starting at: $7,106.85 MORE DETAILS SKU: E660S Catalog # 75064. Bull Brahma Stainless Steel Freestanding...
http://gasgrillsnow.com/propane-gas-grills.php?Mount Type=Cabinet Cart
*  Grill
thumb|right|250px|Kolgrill med kött och korv. thumb|right|250px|Mat på grill. Den enklaste typen av grill är en värmetålig behållare som fylls med grillkol eller grillbriketter. Ovanför behållaren monteras ett grillgaller eller grillspett på vilket man placerar det som ska grillas. Vanligen kan gallret flyttas upp eller ned för att styra grilltemperaturen, dessa grillar saknar ofta ett spjäll. Mängden tillförd syre och utförda bränngaser bestämmer till stor del den uppnådda värmeeffekt en i grillen, varför grillar där man kan styra tilluften och frånluften ger goda möjligheter till ett bra grill resultat. En del grillar har ett lock med vilket man kan täcka över grillen och därmed styra mängden utförda bränngaser. En träkolsgrill är en populär typ av grill som använder träkol som bränsle, oftast i form av grillkol eller grillbriketter. Grillbriketter kräver en något högre temperatur än grillkol innan de börjar glöda varför de oftast är något svårare att tända en grill där grillbriketter används. Grillar utan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grill
*  .. Staub Cast-Iron Grill Pan
staub cast iron grill pan read reviews view full product details...
http://williams-sonoma.com/products/staub-grill-pan_0/quicklook.html?pkey=cregistry-color-classic-green&cm_src=registry-color-classic-green||NoFacet-_-NoFacet-_--_-
*  Bruksakademien
... är en sammanslutning som grundades av carl daniel af burén jean de geer claes grill och per adolf tamm bruksakademien startades ursprungligen som ett kontaktnät för järn och skogsägare i närke och östergötland men har med tiden övergått till att vilja spegla järnbruk ens värde ur ett socialt historiskt kulturellt och industriellt perspektiv externa länkar kategori bergsbruk kategori akademier och lärda samfund kategori organisationer bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bruksakademien
*  Hjärtinfarkt - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Vid en hjärtinfarkt kan en skada uppkomma som gör att hjärtat inte klarar att arbeta lika bra som innan. Vaga symtom kan också vara infarkt Om du är äldre eller har diabetes och får hjärtinfarkt, är det inte säkert att du får ont i bröstet. Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Om du befinner dig mer än två timmar från ett sådant sjukhus kan du få propplösande medicin, som kan ges redan i hemmet eller i ambulansen av en sjuksköterska, som följt med. Det kan ges till de flesta som har en kranskärlssjukdom, framför allt till diabetiker eller de med högt blodtryck eller hjärtsvikt. Symtomen är bröstsmärtor eller svårigheter att andas av lätt ansträngning eller till och med i vila. Hjärtinfarkten kan vara mindre eller större beroend...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/
*  HUCPVC-cellterapi som är effektivare, i återställande av hjärta, fungerar efter myocardial in
... farkt. En studie publicerade denna månad av forskare på Universitetar av Toronto, och Toronto Princess Margaret Sjukhus har visat, att celler som härledas från navelsträngen, ”PeriVascular Celler för MänniskaNavelsträng” HUCPVCs , är effektivare, i återställande av hjärta fungerar efter en akut myocardial infarkt i allmänningspråk, en hjärtinfarkt i ettkliniskt modellerar än en liknande cellbefolkning som härledas från benmärg. Armand Keating, föreslår nu att navelsträngceller outperform benmärgceller, i att förbättra hjärtamuskeln fungerar. Studien som är utsläppt i CellTransplantation denna månad, visar, att cellerna som påbörjar från silkespappren som omger blodkärlen av människanavelsträngen, också som var bekant som ”Whartons Gelé,” outperformed strömguldmyntfoten för terapier för stemcellen för att reparera skada till hjärtamuskler, efter en framkallad hjärtinfarkt när den injiceras direkt in i det upprörda området. ”Hoppas Vi att denna översätter in i mer få folk som framkallar komplikationer av hj...
http://news-medical.net/news/20121116/1095/Swedish.aspx
*  Infarkt
... en infarkt är den oåterkalleliga skada som uppstår i en vävnad i ett organ när den utsätts för blodbrist till exempel hjärtinfarkt eller hjärninfarkt ofta orsakad av otillräcklig blodförsörjning genom blodpropp i de försörjande blodkärl en vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros åderförkalkning av hjärtats kranskärl kranskärlen försörjer hjärtmuskulaturen med blod och en förträngning av dem ger symptom i form av angina pectoris en minskad blodförsörjning via kranskärlen kan resultera i ischemi vilket i sin tur kan orsaka nekros och en infarkt har uppstått en infarkt är själva blodproppen med bristningen som leder till stroke nekros kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori celldöd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt
*  Arbetsprov
... eller arbets ekg är en diagnostisk metod för att undersöka en människas reaktion på kroppsarbete och eller mäta maximal prestationsförmåga vanligen belastas patienten till nära maximal ansträngning under kontinuerlig ekg övervakning med registrering av subjektiv och faktisk arbetsbelastning puls och blodtryck samt symtom framförallt obehag smärtor i bröstet belastningen består ofta av bencykling på en ergometer cykel där belastningen stegvis ökas antingen genom steady state som är en större ökning av belastningen varje gång vid färre tillfällen eller ramp som är en stegvis ökning varje minut arbetsprov kan i vissa fall utföras på gångmatta vanligt i andra länder eller med armarbete då patienten är oförmögen att trampa med benen en vanlig frågeställning som föranleder arbetsprov är coronarinsufficiens syrebrist i hjärtmuskeln vid belastning andra frågeställningar kan vara exempelvis arytmier under arbete medicinpåverkan eller prestationsförmåga hos idrottare och brandmän arbetsprov ingår ofta som kompleme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsprov
*  Dynamisk träning
... är det vanligaste sättet att träna muskel n jobbar aktivt och slappnar sedan av till exempel genom ett upphopp eller ett tyngdlyft motsatsen till dynamisk träning är statisk träning vissa vetenskapliga undersökningar tyder på att dynamisk träning är bra för reumatiker källor kategori styrketräning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamisk_träning
*  Kardiovaskulär träning
... under kardiovaskulär träning kardio av grekiska καρδία kardía hjärta rör man på sig för att uppnå sin maxpuls denna sorts träning är bra för att motverka framtida hjärtattack er fetma och diabetes bra exempel på kardiovaskulär träning är joggning spinning aerobics indoorwalking intervallträning huvudsaken är att pulsen stiger och man blir andfådd kategori träning kategori fysioterapi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulär_träning
*  Set (träning)
set träning set träning set är en term som ofta används inom bodybuilding och styrketräning s sammanhang då detta ord är lånat från usa så översättningen blir uppsättning i detta sammanhang så menas att då man har utfört det antal reps som är tänkt i en övning så har man gjort ett set antalet set i en övning kan variera från ett till tio set beroende på vilken träningsmetod man utövar och vad man vill åstadkomma med träningen en vanligare träningsform omfattar tre set och ett uppvärmningsset exempel hantel bröstpress reps x set för att värma upp musklerna så börjar man med ett uppvärmningsset det vill säga att belastningen är mycket lägre än normalt och att övningen utförs i ett tempo som får igång blodcirkulation en i musklerna som skall tränas allt för att förhindra en muskelsträckning sedan utför man samma övning med rätt antal reps tre gånger kategori styrketräning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Set_(träning)
*  Social emotionell träning
... förkortat set är ett ämne i främst grundskola n set är inte obligatoriskt för en skola även om det rekommenderas och numer drivs runt om i sverige set brukar finnas på schemat en gång i veckan och under lektionen övar eleverna på att samarbeta och lär sig hur man är en bra kamrat eftersom lagen säger att set är frivilligt betyg sätts inga elever i ämnet källor från socialstyrelsen se kategori skolämnen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_emotionell_träning
*  Ont i stortån !!
Ont i stortån !. Idrottsdoktorn.se. - din idrottsläkare. Idrottsmedicin. Teamwork. Artiklar. Ställ en fråga. Länkar. Bokning. Startsidan / Ställ en fråga / Leder och muskler / Ont i stortån !. Ont i stortån !. Fråga. Hej jag är en pojke vid 15 års åldern och undrar varför jag har så J'A ont i stortån. Jag får ont vid minsta rörelse av stortån spelar ingen roll upp elr ner. Jag har vart hos Doktorn 2 ggr och röntgat men inga frakturer elr nåt annat kan det vara stortå leden ?. Svar. Visst man det att ha med stort leden att g ra, men vanligare r inflammation i str ck- eller b jsenan till stort n. F r att veta exakt beh ver man unders ka. S k hos idrottsl kare eller ortoped om det inte g r ver inom rimlig tid. Kontaktuppgifter. Nyheter. Sommarsemester på IMES. Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos. Hyaluronsyra Crespine "bäst i test" vid knäartros. Julstängt på IMES. Kurs - Knäskador hos barn. Senaste frågorna. Ledvätska ovanför knä. inflamation knäskålssenan. Reflux vid löpning. Sträckn...
http://idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/ont-i-stortan-
*  .. Stort misstag .. Koksalt eller silikon? .. Om du förlorat en tand .. Att pröva olika metoder f
Stort misstag Så, häromdagen så var jag hemma på grund av en hemsk feber och tryckande huvudvärk. Det höll i sig under tre dagar och under hela den här tiden så höll Fortsätt läsa →. När jag tänker på bröstförstoringar så tänker jag mest på ni vet sådana där bilder på kändisar på 90-talet som förstorade sin bröst till stora bollar. Ryser nästan då jag Fortsätt läsa →. Om du förlorat en tand Det kan finnas en väldig massa anledningar till att man förlorar en tand. Det är lätt hänt att man trillar och om man då har otur kan man förlora någon Fortsätt läsa →. Att pröva olika metoder för att förbättra sin hälsa Det finns gott om saker och ting som man kan göra för att förbättra sin hälsa och stärka sin kropp. Jag är själv intresserad av lite mer alternativa metoder som Fortsätt läsa →. Hjälp med smärta i axlar och nacke efter många års stillasittande arbete I snart 20 år nu så har jag arbetat på kontor och man märker att det börjar ta ut sin rätt på kroppen, framför allt i nacke och axlar. Jag Fortsätt läsa →. Ja...
http://agenda21.se/
*  Triage
... är en process för att sortera och prioritera patient er med utgångspunkt från anamnes symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens puls och kroppstemperatur syftet är att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först triage används både på akutmottagning ar och på katastrofplatser ordet är bildat från franska trier sortera triage förekommer även inom sjukvårdens telefonrådgivande verksamheter till exempel sos alarm giftinformationscentralen sjukvårdsrådgivningen och vårdcentral ernas telefonjourer i en situation som karaktäriseras av begränsad information det vill säga brist på synintryck gör personalen bedömningar av uppringarnas tillstånd och fattar beslut om hur de ska hanteras begreppet uppkom under napoleonkrigen med början inom den militära sjukvården där de skadade soldaterna delades in i tre grupper de som överlever utan vård eller kan vänta på vård en längre tid de som omedelbart måste få vård för att överleva de som dör oavsett de får vård eller ej referenser landqu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triage
*  Akut kranskärlssjukdom
... faktamall hälsotillstånd name akut kranskärlssjukdom latinskt namn morbi ischaemici cordis acuti image caption diseasesdb icd i icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d akuta kranskärlssjukdomar akuta koronara syndrom acs uppdelas i instabil kranskärlssjukdom och akut st höjningsinfarkt instabil kranskärlssjukdom indelas i sin tur i instabil angina och icke st höjningsinfarkt källor vård av patienter med invärtes sjukdomar nils grefberg och lars göran johansson kategori hjärtsjukdomar kategori akuta sjukdomstillstånd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_kranskärlssjukdom
*  Acute Coronary Syndrome
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acute_Coronary_Syndrome
*  AKS
... kan stå för flera saker en automatkarbin se aks vapen aks länderna afrika karibien och stilla havet se avs länderna akademiska karelen sällskapet akut koronart syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/AKS
*  Akuta koronära syndrom
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_koronära_syndrom
*  Akut coronart syndrom
... redirect akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_coronart_syndrom
*  Hjärtsäcksinflammation
Caption = EKG som visar hjärtsäcksinflammation. }} 'Hjärtsäcksinflammation' eller 'perikardit' är en inflammation i hjärtsäcken. Hjärtsäcken, eller 'perikard', omsluter hjärta t och består av två skikt, ett inre och ett yttre. En hjärtsäcksinflammation innebär att en större mängd vätska än normalt ansamlas mellan hjärtsäckens inre och yttre skikt normalt 5-30 ml Ganong, William F: Review of medical physiology, 20th ed.: McGraw-Hill Companies 2001. Detta leder till att hjärtat får svårare att pumpa runt blod et och blodcirkulation en påverkas negativt. Hjärtsäcksinflammation kan delas upp i akut eller kronisk perikardit. Den första formen är övergående några dagar eller veckor medan den andra är långvarig månader eller år. Symptom på perikardit är ofta lokaliserad bröstsmärta som kan förvärras vid djupandning eller ansträngning. Vid så kallad torr perikardit utan vätskeutgjutning hörs ett karakteristiskt lägesvarierat gnidningsljud vid auskultation med stetoskop, medan gnidningsljudet saknas vid så kallad exsu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtsäcksinflammation
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Kategori:Akuta sjukdomstillstånd
kategori akuta sjukdomstillstånd kategori akuta sjukdomstillstånd akut a sjukdom stillstånd kategori sjukdomar kategori akutvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akuta_sjukdomstillstånd
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Mankoskis smärtskala
... är en skala graderad skapad av andrea mankoski med denna kan man enkelt mäta graden av smärta utan att behöva placera patienten i en mall skalan tar hänsyn till patient ens individuella smärttröskel smärtskala ingen smärta mycket obetydlig irritation enstaka mindre stick hugg av smärta det behövs ingen medicinering obetydlig irritation enstaka kraftiga stick hugg av smärta det behövs ingen medicinering smärtan är stark nog att distrahera milda smärtstillande medel paracetamol ibuprofen etc tar bort all smärta kan ignoreras om man är ordentligt engagerad i något man gör men är fortfarande distraherande milda smärtstillande medel lindrar smärtan i timmar kan inte ignoreras mer än en halvtimme milda smärtstillande medel lindrar smärtan i timmar kan inte ignoreras mer än korta stunder kan bara arbeta korta stunder med ansträngning starkare smärtstillande medel kodein morfinpreparat etc dämpar smärtan i timmar smärtan stör sömnen och gör det mycket svårt att fokusera man kan fortfarande fungera men med ansträ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mankoskis_smärtskala
*  Spica (musikgrupp)
Spica musikgrupp. känd för = instrument =. medlemmar = Boa Jiwon Sihyun Narae Bohyung senaste medlemmar =. tidigare medlemmar =. webbplats = }} 'Spica' hangul : 스피카 är en tjejgrupp från Sydkorea bildad 2012 av B2M Entertainment. Den består av Boa, Jiwon, Sihyun, Narae och Bohyung. Källor Externa länkar. I början av 2012 meddelade B2M Entertainment att man skulle skapa en tjejgrupp och släppte foton och profiler på medlemmarna. Redan den 10 januari det året släpptes deras debutsingel "Potently" med en musikvideo som väckte intresse, dels därför att sångerskan Lee Hyori, också från B2M, var med i den. Den 31 januari meddelade skivbolaget att gruppens debut-EP med titeln 'Russian Roulette' snart skulle släppas. En musikvideo för skivans första låt med samma titel, "Russian Roulette", släpptes i sin helhet den 7 februari efter en teaser hade släppts den 1 februari. Videon hade fler än 1,2 miljoner visningar på Youtube i mars 2013. Den 9 februari framträdde gruppen med låten på ' M. Den 29 mars 2012 släppte grupp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spica_(musikgrupp)
*  Varningstriangel
... px right varningstriangel är ett tecken för risk eller fara och som vanligen är vänt med spetsen uppåt tecknet används för olika syften ett av de vanligaste och mest välkända användningsområdena för varningstrianglar är vägmärken som tillhör gruppen varningsmärken då dessa normalt är formade just som varningstrianglar varningstrianglar finns dock även i andra sammanhang bil ar som befinner sig i nödsituation och måste stanna på en väg där detta är olämpligt måste sätta ut en varningstriangel mediciner och varningstriangeln tidigare hade vissa typer av mediciner de narkotika klassade en varningstriangel angiven på förpackningen denna hade funktionen att varna användaren om att medicinen kunde påverka förmågan att bland annat köra bil samt att förtäring av alkohol skulle undvikas under behandlingen varningstriangeln fyllde även funktionen att visa att läkemedlet eventuellt kan vara beroendeframkallande efter ett beslut slutade varningstriangeln att användas och efter är inga mediciner försedda med denna be...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varningstriangel
*  Indikation
... i medicinska sammanhang är det symptom sjukdomstillstånd eller liknande vid vilket en specifik behandling används indikationen smärta gäller alltså för ett smärtlindrande läkemedel indikationen förhöjt blodtryck gäller för ett blodtryckssänkande läkemedel ett läkemedel kan ha flera indikationer till exempel inflammation och feber motsatsen till indikation är kontraindikation kategori sjukvårdsbehandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indikation
*  Monoterapi
... inom medicin en innebär vård med endast en åtgärd till exempel då enbart ett läkemedel eller en icke farmakologi sk behandling är nödvändig för att avhjälpa patient ens situation exempel på där monoterapi är tillräcklig är tillfälliga sjukdom sstånd och bruk då enbart penicillin smärtstillande läkemedel mm är nödvändigt för att få bukt med en tillfällig krämpa långvariga eller allvarliga sjukdomsstånd omfattas sällan av monoterapi kategori sjukvårdsbehandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monoterapi
*  Läkemedelskemi
... miniatyr höger px smärtstillande medlet tilidin läkemedelskemi är en tvärvetenskap lig disciplin baserad på kemi med biologi ska farmaceutiska och medicin ska inslag läkemedelskemi innefattar bland annat upptäckt drug discovery utformning drug design och syntes av biologiskt aktiva föreningar samt kunskap om deras interaktioner på molekyl är nivå och deras metabolism externa länkar vid uppsala universitets farmaceutiska fakultet kategori farmaci kategori kemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läkemedelskemi
*  Reflux
'Reflux' betyder återflöde och kommer av latin ets 're' åter och 'fluxus' flytande. Det är en medicin sk term beträffande vätska med rörelse mot den normala riktningen. Reflux innebär att man har problem med magsyra som läcker ut från magsäck en, oftast uppåt mot matstrupen och till och med upp i mun nen. Det kan orsaka matstrupskatarr - inflammation och sår i matstrupen - om det är en allvarligare form. Magsyran kan även läcka ut neråt, till tarm arna, och kan då orsaka problem som diarré er och smärtor i buken s nedre delar. Att magsyran läcker ut från magsäcken är en följd av att magsäckens magmun nar av någon anledning inte sluter tätt. Magmunnarna är två ringformade muskler - en i vardera ände av magsäcken. Den övre stänger och öppnar magsäcken mellan matstrupen och magsäcken. Den nedre magmunnen stänger och öppnar mellan magsäcken och tolvfingertarmen, som sedan övergår till resten av tarmsystemet. Magsyraläckage, allmänt kallat reflux, ger symptom som sveda och smärtor från matstrupen, surhetskänsla i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflux
*  Gerd
... kan avse gerd en vanlig orsak till symtomen halsbränna och sura uppstötningar se gastroesofageal refluxsjukdom gerd mytologi i nordisk mytologi en vacker jättinna gerd namn ett namn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerd
*  Cardiasfinktern
... även nedre esofagussfinktern är en sfinkter muskel i matstrupen belägen omedelbart ovan magsäcken ventriculus gaster i anslutning till den allra översta delen cardia tillsammans med matstrupens mynning bildar cardiasfinktern den övre magmunnen denna sfinkters uppgift är att hålla maginnehållet kvar i magsäcken och förhindra att surt maginnehåll chymus tränger upp i matstrupen där det annars skulle förorsaka halsbränna vid störningar hos denna muskels funktion uppstår gastroesofageal refluxsjukdom gerd kategori mag och tarmsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cardiasfinktern
*  Glaxosmithkline
... plc ofta förkortat gsk är ett brittiskt läkemedel s och sjukvård sföretag gsk är ett forskningsbaserat företag med en stor portfölj av läkemedel som täcker infektioner centrala nervsystemet andning metabolism onkologi samt en lång rad vaccin er bl a havrix mot hepatit a kända produkter är bl a lamictal mot epilepsi seroxat mot depression imigran mot migrän zantac mot sura uppstötningar havrix mot hepatit a samt pandemrix som är ett vaccin mot den nya influensan a h n glaxosmithkline har sitt svenska huvudkontor i solna kommun referenser kategori brittiska läkemedelsföretag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glaxosmithkline
*  Gerd Kristiansen
... thumb gerd kristiansen gerd kristiansen född augusti i harstad är sedan maj ledare av landsorganisasjonen lo kristiansen är utbildad undersköterska och har yrkesbakgrund från universitetssykehuset i tromsø hon blev snabbt fackligt aktiv och var i tio år fackordförande för norsk helse og sosialforbund i tromsø hon valdes till vice ordförande i lo lo s porträtt av gerd kristiansen hon har efter att hon blivit lo ordförande gjort en rad uppmärksammade utspel några planerade andra mer ofrivilligt hon har sagt att hon anser att träning ofta gränsar till hysteri och att hon är en storrökare svenska dagbladet juni hon har dessutom kritiserat de kvinnor som arbetar deltid för att använda mammarollen som en ursäkt för att vara den som tar huvudsansvaret hemma aftenposten maj referenser kategori födda kategori levande personer kategori kvinnor kategori personer inom norsk fackföreningsrörelse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerd_Kristiansen
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Dyspné
... faktamall hälsotillstånd name dyspné image caption diseasesdb icd icd dyspné andnöd är en obehaglig känsla av att inte kunna få luft vilket kan leda till hyperventilation dyspné kan orsakas av hög nivå av koldioxid i blodet och är ett vanligt symptom vid en lång rad fysiska sjukdomar framförallt hjärt och lungsjukdomar däribland lungödem och hjärtsvikt det kan även bero på panikångest genom påslag av perifera nervsystemet och ingå som symtom i somatoforma störningar då tillståndet endast är upplevt det är ett vanligt symtom vid cancer i synnerhet lungcancer http www oncolink org resources article cfm id men även bröstcancer http www cancernetwork com breast cancer dyspnea common symptom lung breast cancer eftersom andning en står under kontroll av autonoma nervsystemet och endokrina systemet kan även endokrina sjukdomar och nervsjukdomar ge dyspné som symtom det är ofta ett svårbehandlat symptom där man behöver ta hänsyn till både fysiska och psykologiska aspekter orsaker till dyspné kol astma lungödem l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspné
*  Dissociativ motorisk störning
MeshID = }} 'Dissociativ motorisk störning' eller 'psykogen paralys' är en dissociativ störning som ger motoriska symtom. Personer som lider av störningen brukar framför allt påpeka sina fysiska problem, och vara omedvetna om, eller likgiltiga inför, de psykiska. Såsom en dissociativ störning uppkommer den dissociativa motoriska störningen i anslutning till ett trauma eller extrem stress. Den drabbade anser sig inte lida av ett psykiskt problem, utan av ett fysiskt; som regel är de fysiska symtomen representationer för personens uppfattning om en viss sjukdom, en fix idé. Det upplevda allvaret i de fysiska symtomen varierar från en situation till en annan, och när de fysiska symtomen uppkommer eller omtalas brukar personen visa ett beteende som kallas ' la belle indifférence ', personen är likgiltig eller förnöjd över de fysiska symtomen, inte orolig eller rädd. Personer med dissociativ motorisk störning är som regel mindre benägna att se psykiska orsaker till sina fysiska besvär än andra som har patologisk g...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dissociativ_motorisk_störning
*  Trattbröst
{{Faktamall hälsotillstånd Name = Trattbröst latinskt namn = pectus excavatum Image = Pectus1.jpg Caption = Tonåring med grav 'pectus excavatum'. Trattbröst drabbar en till åtta personer av tusen och förekommer oftare hos pojkar än hos flickor. Missbildningen är ofta synlig vid födseln men kan även utvecklas senare. Orsaken till trattbröst är ännu inte känd. Det kan korrigeras genom en operation där man ökar bröstkorgens omfång. Den populäraste metoden idag för korrigering av trattbröst är Nuss-metoden, som utvecklades i USA av barnkirurgen Donald Nuss 1987. Denna metod har kommit att ersätta den äldre och mer invasiva Ravitch-metoden. I Sverige har Nuss-metoden använts sedan 2002. På trattbröstpatienter gör man två cirka 3-5 centimeter långa snitt på båda sidor av bröstkorg en och ytterligare ett en centimeter långt snitt intill det första på höger sida. Med en kamera tittar man in i bröstkorgen och under ögats kontroll placeras en eller flera stålskenor under bröstbenet sedan man format och anpassat den til...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trattbröst
*  Kölbröst
... faktamall hälsotillstånd name kölbröst latinskt namn pectus carinatum image ben fraser pectus carinatum jpg caption en grov form av kölbröst diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj ped emedicinetopic meshid kölbröst eller kycklingbröst är en vanligtvis genetisk t medfödd missbildning av främre delen av bröstkorg en bröstben et bildar en upphöjning över sternum i form av en ås pectus carinatum kallas förutom kölbröst även för duvbröst fågelbröst eller kycklingbröst cirka procent av befolkningen beräknas lida av åkomman av dessa är cirka procent pojkar i sverige behandlas kölbröst oftast kirurgiskt en variant mellan ravitch och nussmetoden kvinnor kan dölja knölen med större bröst dvs silikon erbjuds som alternativ men det finns även möjligheten att behandla kölbröst med en spännplatta ortos detta sker bäst i tidiga tonåren vid svår kölbröst bör behanlingen börja tidigare förutom att patienten ofta lider av sitt kölbröst av psykiska skäl strand badhus gymnastiken i skolan intima kontakte...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kölbröst
*  Björn Halleröd
... född är en svensk professor i sociologi och tidigare verksam vid umeå universitet men numera vid göteborgs universitet hans forskning har främst berört fattigdoms levnads och arbetsfrågor för närvarande forskar han främst om äldres levnadsförhållanden bland annat hur sociala förhållanden och genetiska förutsättningar samverkar vid utvecklandet av alzheimers sjukdom och demens samt barns levnadsförhållanden i utvecklingsländer han har även varit ledamot i vetenskapsrådet s ämnesråd humaniora och samhällsvetenskap mellan och är för närvarande ledamot och vice ordförande i rådet för infrastruktur rfi även detta vid vetenskapsrådet externa länkar kategori svenska professorer i sociologi kategori personer verksamma vid göteborgs universitet kategori personer verksamma vid umeå universitet kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Björn_Halleröd
*  Eodorcadion carinatum
... är en skalbaggs art eodorcadion carinatum ingår i släkte t eodorcadion och familjen långhorningar underarter arten delas in i följande underarter e c carinatum e c blessigi e c bramsoni e c involvens e c kiahtenum källor titan cerambycidae database tavakilian g externa länkar kategori långhorningar kategori eodorcadion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eodorcadion_carinatum

Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.RyggskottSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.GrillningLöpbandPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.SväljningssvårigheterBröstsmärtaHaller Park: Haller Park är en naturpark i Bamburi, Mombasa, Kenya. Parken ägs av det östafrikanska cementföretaget Bamburi Cement och tidigare har en cementfabrik legat på platsen, vilken medförde att naturlivet försvann.LungkollapsKreatinkinas: Kreatinkinas är ett enzym som katalyserar bildandet av fosfokreatin (PCr) från kreatin och ATP. Fosfokreatin används av muskler som ett kortsiktigt energilager då allt ATP konsumerats.Paramedicin: Paramedicin (av grekiska para: bredvid) är en del av sjukvården som arbetar med alternativ medicin, egentligen medicin "vid sidan om" den konventionella skolmedicinen, som gäller inom den offentliga sjukvården i Sverige.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Blodstörtning