Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Retrospektiva studierEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.RiskfaktorerPrevalensIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Tanduppsättning, permanent: De 32 tänder som delvis ersatt och delvis tillkommit utöver de 20 mjölktänderna.Prospektiva studierTurkietSocioekonomiska faktorerFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Bettfel: Sådan förskjutning och dålig kontakt mellan underkäken och överkäken att effektiviteten i käkens tuggrörelser påverkas negativt.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Fingersugning: Ett vanligt förekommande fenomen hos små barn. Syn. tumsugning.BehandlingsresultatAge FactorsHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Iran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Open BiteStatistik, icke-parametriskTidsfaktorerPrognosDentalestetik: Färdigheter, metoder, teknik och principer för förbättring av tändernas och ansiktets symmetri i syfte att uppnå såväl bättre uttseende som funktionalitet hos tänder, mun och ansikte.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.TandläkarstuderandeOrtodontiska bågfästenMunhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.TandborstningGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Tandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Epidemiologiska metoderGenfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Prediktivt värde av testerMellanrum mellan tänder: Ett onormalt stort avstånd eller en onormal springa mellan två tänder.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.OrtodontiTandskadorMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.NapparBlödande tandkött: Blödning från tandköttskanten, ofta i samband med tandköttsinflammation, parodontit, skador och C-vitaminbrist.RiskbedömningTätortsbefolkningOddskvotAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.SjukdomsgradsmåttMunhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Framtand: Någon av de åtta framtänder (fyra i överkäken och fyra i underkäken), med skarp kant och enkel rot, som hos människa förekommer såväl som mjölktänder som permanenta.StuderandeKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Mjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.OralkirurgiTrinidad och TobagoFörenta StaternaTertiary HealthcareSkjuvstyrkaFrämre kindtand: Syn. bikuspid eller liten kindtand. Permanent tand, av vilken det finns åtta, två på varje sida i över- resp. underkäken. De sitter mellan hörntänderna och de bakre kindtänderna (molarerna).UtbildningsnivåTandlöshet: Medfödd avsaknad av tänder. Det kan röra sig om total anodonti eller partiell, om avsaknad av såväl mjölktänder som permanenta.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.SugbeteendePolymorfism, genetiskKroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.PakistanKäkledssjukdomar: En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.MaxillaDMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.NigeriaRadiografi, bitewingMunsjukdomarModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Kindtand: Käkens bakre tänder. Till mjölktänderna hör åtta kindtänder, två på varje sida, uppe och nere. Vanligtvis har den permanenta tanduppsättningen 12 kindtänder, tre på varje sida, uppe och nere. Kindtänderna är tuggtänder, med stora och breda tuggytor.UniversitetTandprofylax: Behandling på tandvårdsklinik för förebyggande av parodontala sjukdomar eller andra tandsjukdomar genom rensning och putsning av tänderna. Behandlingen omfattar borttagning av plack och tandsten, behandling med kariesförebyggande medel, kontroll av lagningar och proteser, korrigering av konturer på lagningar och kontroll för förekomst av inklämda matrester.Bett: Det inbördes förhållandet mellan alla delar av tuggapparaten i normal funktion. Särskilt avses tändernas läge och kontakt för bästa tuggresultat vid käkens tuggrörelser. Syn. sammanbitning.Polymorfism, enkelnukleotidUnderkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.TandrotsspetsOdontometriHartscementTandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Urbefolkningen i AsienTandetsning med syror: Behandling av tandytor med betmedel, vanligtvis fosforsyra, för att öka vidhäftningsförmågan för olika resiner.PanoramaradiografiTandemalj: Ett hårt, tunt och genomskinligt skikt av förkalkat material som omger och skyddar tandbenet och tandkronan. Det är det hårdaste ämnet i kroppen och består nästan uteslutande av kalksalter. I mikroskopet ser man att skiktet består av tunna stavar (emaljprismor), sammanfogade med ett cementerande ämne och omgivna av ett emaljhölje.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Rostfritt stålAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.RökningResultats reproducerbarhetPlackindex: En måttskala för placktillväxt.Dentala cementTandframbrott, ektopisktSensitivitet och specificitetTandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Klinisk tandläkarpraxis: Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.TandröntgenParodontal fickaToothpastesMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Urbefolkningen i EuropaRegressionsanalysAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Burning mouth-syndrom: En samling smärtande symtom i munnen, associerade med en brännande känsla. Det föreligger ett betydande inslag av organiska faktorer, med vissa funktionella drag. BMS är inte begränsat till gruppen ps ykofysiologiska sjukdomar.PolenFörebyggande tandvårdTaiwanPeriapikal tandlossningRotresorptionKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Kronisk parodontitLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Survival AnalysisSurvival RateDental bonding: Teknik för ljuspolymerisering av härdande tandlagningsmaterial. Termen används ofta även för själva det ljushärdande limmet.Kuwait: Emirat i Mellanöstern. Staten Kuwait gränsar till Persiska viken i öster, Irak i norr och väster, och Saudiarabien i väster och söder. Landets yta är 17 820 km2, och folkmängden uppgår till drygt 2,4 miljoner invånare (juli 2006). Huvudstad är Kuwait.Proportional hazard-modellerKentucky: Delstat i USA, belägen i Mellanvästern, gränsande till Indiana och Ohio i norr och Tennessee i söder. Ytan är 105 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 4,2 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Frankfort.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Postoperativa komplikationerTandregleringshjälpmedel, förankradeAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.

*  Campeonato Mineiro
'Campeonato Mineiro' är distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten i Minas Gerais i Brasilien och administreras av Federação Mineira de Futebol Minas Gerais fotbollsförbund. Det är främst två lag som har varit lyckosamma i mästerskapet, nämligen Atlético Mineiro och Cruzeiro med 42 respektive 36 vunna mästerskap. Därefter har América MG vunnit 15 gånger, Villa Nova fem gånger, Siderúrgica 2 gånger samt Caldense och Ipatinga 1 gång vardera. Mästerskapet grundades 1915 och första mästarna blev Atlético Mineiro. År för år. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro
*  Posada La Poza (Todos Santos, Mexiko) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Posada La Poza Todos Santos, Mexiko - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Posada La Poza Hotell, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos Santos. Strand hotell Todos Santos. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Todos Santos. 4-st...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d263183-Reviews-Posada_La_Poza-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Casa Bentley (Todos Santos, Mexiko) - B&B recensioner - TripAdvisor
Casa Bentley Todos Santos, Mexiko - B B recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Casa Bentley, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos San...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d578067-Reviews-Casa_Bentley-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Alegria (Todos Santos, Mexiko) - Värdshus recensioner - TripAdvisor
Alegria Todos Santos, Mexiko - Värdshus recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Alegria Värdshus, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d1175781-Reviews-Alegria-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro
... {{Infobox Museum namn = Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro ursprungnamn = |bild = Fachada do Museu Nacional da UFRJ - São Cristóvão, Rio de Janeiro.JPG bildstorlek = 200px bildtext = Museet etablerat = 6 juni 1818 |nedlagt = |plats = Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, |typ = Nationellt museum |besökare = |museichef = |webbplats = }} 'Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro' är Brasilien s nationella museum. Museet grundades av Portugals kung Dom João VI 1769–1826 1818 som kungligt museum, för att stimulera vetenskaplig forskning i Brasilien. Ursprungligen var museet inriktat på boatnik och djur, framför allt fåglar, och byggnaden blev snart känd som "Fåglarnas hus". Fil:Paço de São Cristóvão.jpg|left|thumb|Gamla kejsarpalatset, som senare blivit museets byggnad Senare började museet dra till sig stora naturforskare från Europa, som Maximilian zu Wied-Neuwied 1782–1867, Johann Baptist von Spix 1781–1826 och Carl Friedrich Philipp von Martius 1794–1868. Andra europé...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
*  Landmärken i Campinas: Spana in 20 saker att se i Campinas - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Landmärken i Campinas. GÅ MED LOGGA IN. Campinas. Hotell i Campinas. Campinas semesterbostäder för uthyrning. Campinas sevärdheter. Karta över Campinas. Hotell. Alla hotell i Campinas Erbjudanden på hotell i Campinas Sista minuten Campinas. Efter hotelltyp. Hotellområden i Campinas. Affärshotell i Campinas. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Campinas. 4-stjärniga hotell i Campinas. 3-stjärniga hotell i Campinas. Populära bekvämligheter. Campinas Hotell med gratis parkering. Hotell med pool Campinas. Campinas Hotell som tillåter djur. Landmärken i närheten. Hotell nära Parque Portugal. Hotell nära Bosque dos Jequitibas. Hotell nära Santuario Nossa Senhora Desatadora Dos Nos. Hotell nära Vila Antiga. Hotell nära Moises Lucarelli stadium. Hotell nära Torre do Castelo. Hotell nära E...
http://tripadvisor.se/Attractions-g303605-Activities-c47-Campinas_State_of_Sao_Paulo.html
*  Mercure Niterói Orizzonte (Niteroi, RJ) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Mercure Niterói Orizzonte Niteroi, RJ - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Mercure Niterói Orizzonte Hotell, Niteroi. GÅ MED LOGGA IN. US$. Niteroi. Niteroi Turism. Hotell i Niteroi. Bed and Breakfast i Niteroi. Niteroi semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Niteroi. Niteroi flyg. Restauranger i Niteroi. Niteroi sevärdheter. Niteroi bilder. Karta över Niteroi. Hotell. Alla hotell i Niteroi Erbjudanden på hotell i Niteroi Sista minuten Niteroi. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Niteroi. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Niteroi. 4-stjärniga hotell i Niteroi. 3-stjärniga hotell i Niteroi. Populära bekvämligh...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g303500-d1163305-Reviews-Mercure_Niteroi_Orizzonte-Niteroi_State_of_Rio_de_Janeiro.html
*  3 Divas B & B (McLaren Vale, Australien) - B&B recensioner - TripAdvisor
divas b b mclaren vale australien b b recensioner tripadvisor vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder webbplatsen kanske därför inte visas som den ska vi stöder följande webbläsare windows internet explorer mozilla firefox google chrome mac safari är du inte redo att boka no rush we ve saved this trip in your cart so you can come back any time compare prices and complete your booking divas b b mclaren vale gå med logga in us mclaren vale mclaren vale turism hotell i mclaren vale bed and breakfast i mclaren vale mclaren vale semesterbostäder för uthyrning mclaren vale flyg restauranger i mclaren vale mclaren vale sevärdheter mclaren vale bilder karta över mclaren vale hotell alla hotell i mclaren vale erbjudanden på hotell i mclaren vale sista minuten mclaren vale efter hotelltyp mest prisvärda hotell i mclaren vale lyxhotell i mclaren vale efter hotellklass stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale populära bekvämligheter hotell med pool mc...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g499714-d1372706-Reviews-3_Divas_B_B-McLaren_Vale_South_Australia.html
*  Hospital de la Santa Creu
thumb|250px|right. På bilden syns en av det två monumental trappor som uppfördes 1585 mot klostergården 'Hospital de la Santa Creu', 'Det heliga korsets sjukhus', var Barcelonas huvudsakliga sjukhus under mer än 500 år. Sjukhusets uppförande ratificerades med en bulla av motpåven Benedictus XIII. Sjukhuset tillkom efter att Barcelonas medeltida stadsråd Consell de Cent kommit fram till att stadens 6 mindre sjukhus inte klarade av de många pestutbrott som härjade Barcelona under 1300-talet. Istället skulle det uppföras en enda stor byggnad för att effektivisera den för tiden ofta kaotiska administreringen av stadens sjukvård. Byggande av sjukhuset påbörjades 1401 och avslutades 1414. Ett sjukhus ursprungligen uppfört på 900-talet 'Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia' fick ge namn åt det nya sjukhuset. Material till byggandet togs bland annat ifrån färdighuggen sten avsedd för ett aldrig påbörjat slott till den regerande kungen Martin I av Aragonien även kallad Martin den humane. Sjukhuset kom att byggas ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Santa_Creu
*  Don Carlos (reggaeartist)
don carlos reggaeartist don carlos reggaeartist infobox musiker namn don carlos bild bildtext bildstorlek färg sångare födelsenamn ervin spencer pseudonym er don mccarlos född kingston jamaica död bakgrund don carlos aka don mccarlos född ervin spencer juni är en jamaicansk reggae sångare och kompositör han är född och uppvuxen i västra kingston jamaica i distriktet waterhouse varifrån många talangfulla reggaemusiker kommer don carlos blev medlem i black uhuru tillsammans med garth dennis och derrick simpson don carlos spelade en central roll i inspelningarna av det mycket uppmärksammade albumet love crisis som produceras av prince jammy år och som senare återutgivits som the black sounds of freedom efter att en tid hittat sitt sound som solist blomstrade carlos i maj genom att släppa rootsalbumet suffering vid negus roots han har sedan dess blivit mycket populär i livescenen och har publicerat tolv soloalbum några av hans mest anmärkningsvärda album inkluderar harvest time day to day living och them never kn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos_(reggaeartist)
*  Leopoldina av Brasilien
{{Regent namn = Leopoldina bild = Princess leopoldina 1868.jpg bildtext = Prinsessan Leopoldina 1868 succession= Prinsessa av Brasilien |regeringstid= |kröning= |valspråk= ätt = Braganza. far = Peter II av Brasilien. mor = Theresa Christina av Bägge Sicilierna. gemål = Ludwig August av Sachsen-Coburg-Gotha. barn = Peter August Leopold Joseph Ludwig. personnamn = Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga födelsedatum = 13 juli 1847 födelseplats= Rio de Janeiro, Brasilien. dödsdatum = 'Leopoldina av Brasilien' 'Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga', född 13 juli 1847 i Rio de Janeiro, Brasilien, död 7 februari 1871 i Wien, Österrike, var en brasiliansk prinsessa. Hon var dotter till Peter II av Brasilien och Theresa Christina av Bägge Sicilierna och yngre syster till Isabella av Brasilien. Leopoldina var nummer två i den brasilianska tronföljden efter sin syster Isabella under hela sitt liv. Hon undervisades tillsammans med sin syster och fick en hög ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leopoldina_av_Brasilien
*  Ciudad Santa Catarina
... thumb stadens läge i mexiko ciudad santa catarina eller santa catarina kort och gott är en stad i nordöstra mexiko och är belägen i delstaten nuevo león staden ingår i monterrey s storstadsområde och har prognos baserad på folkräkningen samt provisorisk folkräkning invånare med totalt invånare i hela kommun en på en yta av km staden grundades den november källor kategori orter i nuevo león...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa_Catarina
*  Basilica di Santa Maria della Salute
... {{Infobox kyrka namn = Basilica di Santa Maria della Salute bild = Wenecja Santa Maria della Salute.JPG bildtext = Basilica di Santa Maria della Salute extra bild = Le Court Altare S. Maria della Salute.jpg extra bildtext = Altaret i Santa Maria della Salute land =. ort = Venedig. trossamfund = Romersk-katolska kyrkan. stift = Venedig. karta =. karttext =. invigd år =. längdref =. breddref =. volymref =. golvytaref =. sittplatserref =. material =. bbr =. webbplats = }}. 'Basilica di Santa Maria della Salute', "Hälsans Sankta Marias Basilika", är byggd i barockstil med en oktogonal grundplan och en stor kupol. Arkitekten var Baldassarre Longhena. Venedig drabbades år 1630 av en pest epidemi. Stadens senat beslöt då, den 22 oktober 1630, att bygga basilikan till jungfru Maria s ära i hopp om att epidemin skulle få ett slut. Samtidigt beslutades att senaten skulle besöka kyrkan en gång om året för en tacksägelsegudstjänst. Epidemin var över 1631 och hade då tagit en tredjedel av stadens invånare, 47 000 män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_della_Salute
*  Campeonato Mineiro 2011
campeonato mineiro campeonato mineiro campeonato mineiro var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten minas gerais i brasilien mästerskapet spelades mellan den januari och maj och vanns av cruzeiro efter en finalseger över atlético mineiro mästerskapet bestod av en enkelserie av tolv lag där alla mötte alla en gång vilket innebar omgångar därefter gick de fyra främsta till slutspel och de två sämst placerade lagen flyttades ner en division inför nästkommande säsong tabell semifinal width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left américa futebol clube teófilo otoni américa de teófilo otoni align right clube atlético mineiro atlético mineiro align left américa futebol clube mg américa mg final cruzeiro mästare av campeonato mineiro width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left clube atlético mineiro atlético mineiro kategori brasilianska fotbollstävlingar kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro_2011
*  www.alphadictionary.com • View topic - Swedish subjunctive
Swedish subjunctive by Brazilian dude. I Egypten är hälften av kvinnorna överviktiga, och antalet fall av diabetes är jämförbart med antalet i USA. Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 3:31 pm Location: Botucatu - SP Brazil. Sat Apr 16, 2005 12:10 pm Brazilian dude wrote: ... Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. att larare vare medvetna om sambandet mellan naringstillförsel och vad eleverna prestera i skolan ». Grand Panjandrum. by Brazilian dude. Brazilian dude Languages rule. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 3...
http://alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?p=1636
*  Velho Barreiro
... är ett av brasilien s största och mest populära cachaça märken och den första lagrade cachaçan i sverige velho barreiro använder för framställningen av sin cachaça endast juice av de bästa sockerrör en efter den första destillation sprocessen filtreras alkohol en och får vila en tid innan den filtreras igen en andra gång efter den andra filtreringen lagras cachaçan på träfat av det speciella brasilianska trä slaget jequitibá rosa detta träslag ger en unik fatkaraktär något velho barreiro varit känt för sedan därför kallas den också för originalet i brasilien i sverige finns idag tre varianter av velho barreiro traditional gold och reserva especial yo traditional är lagrad på fat i månader medan gold är lagrad i år och har en guldtonad färg reserva especial är lagrad i år och är en av de mest exklusiva cachaça som finns på marknaden kategori cachaça...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Velho_Barreiro
*  Toninho Cerezo
... egentligen antônio carlos cerezo född april i belo horizonte brasilien är en före detta brasiliansk fotbollsspelare och fotbollstränare cerezo var en defensiv mittfältsspelare i bl a clube atlético mineiro as roma uc sampdoria och são paulo fc under tiden i italien vann han ligan en gång och coppa italia fyra gånger och med são paulo vann han också copa libertadores två gånger och den interkontinentala cupen cerezo spelade matcher i det brasilianska landslaget och deltog i vm och en skada hindrade honom från att delta även i vm efter avslutad spelarkarriär startade han en karriär som fotbollstränare i både japan och brasilien där han bl a tränade atlético mineiro klubbar som spelare atlético mineiro nacional fc atlético mineiro as roma uc sampdoria são paulo fc cruzeiro ec são paulo fc américa fc mineiro atlético mineiro kategori födda kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska fotbollstränare kategori personer från belo horizonte kategori spelare i atlético mineiro kategori spelare i as...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toninho_Cerezo
*  Rock rool brasil musik — Lyssna gratis på Last.fm
... Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Dela... Dela denna tagg: Facebook. Twitter. . Rock rool brasil Relaterar till hard rock brasil · rock brasil · heavy metal brasil · metal brasil · rock. Översikt. Artister. Album. Låtar. Wiki. Vi har ingen wiki här än ... Toppartister Marise Marra 46 lyssnare. Nenhum Mal 235 lyssnare. marcelomourafortes 253 lyssnare. Draco 3 222 lyssnare. Sigma 252 990 lyssnare. Beatrice 6 480 lyssnare. Lou 4 721 lyssnare. TNT 68 717 lyssnare. Mustang 15 640 lyssnare. Rock Rocket 31 137 lyssnare. Fler artister. Topplåtar Rank Spela Älskad Artist och låtnamn 1. Sluta älska denna låt. Älska denna låt. Sil...
http://last.fm/sv/tag/rock rool brasil?setlang=sv
*  João Batista Viana dos Santos
... född den juli i uberlândia brasilien är en brasiliansk fotbollsspelare som tog os silver i fotbollsturneringen vid de olympiska sommarspelen i seoul http www sports reference com olympics summer ftb mens football html herrarnas fotbollsturnering vid sommar os på sports reference com referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på polska wikipedia externa länkar kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från uberlândia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/João_Batista_Viana_dos_Santos
*  Rio Branco-lagen
rio branco lagen rio branco lagen rio branco lagen var en lag som antogs i brasiliens parlament lagen namngavs efter premiärminister josé paranhos vicomte av rio branco och befriade alla slavarnas barn samt alla statens slavar slavägare till barn fick ansvar för barnens omvårdnad eller kunde överlämna barnen till staten i utbyte mot pengar lagen blev startskottet för slaveriets avskaffande i brasilien ganska få människor befriades av lagen de flesta över en miljon människor var fortfarande slavar lagen tillämpades bäst i de norra delarna där lönearbete förespråkades i stället för slaveri de flesta som befriats under rio branco lagen migrerade norrut för lönearbete på plantage erna brasilien avskaffade sedan slaveriet den maj genom lei áurea källor kategori i brasilien kategori brasiliens ekonomi kategori jordbruk i brasilien kategori politikåret kategori juridikåret kategori slaveri kategori brasiliens lagar pt abolicionismo no brasil lei do ventre livre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco-lagen
*  Vale och Narfe
... eller nare var i nordisk mytologi söner till loke narfes mor var sigyn vale förvandlades till varg av gudarna sedan loke tillfångatagits efter balder s död som varg sliter vale sin bror i stycken narfes tarmar användes sedan till rep för att fjättra loke vid tre vassa stenar se även vale odens son norve nörfe eller narfe fader till natt i nordisk mytologi snorre sturlason prosaiska eddan referenser hultkrantz vem är vem i nordisk mytologi isbn rabén och sjögren kategori nordisk mytologi da narfe de narfi es narfi fi váli ja ナルヴィ nl narfi nn vale nn narve no vale sh narfi vi nafri zh 納爾弗...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vale_och_Narfe
*  Campo Ligure
... thumb right vy från campo ligure thumb right chiesa della natività di maria vergine campo ligure är en kommun i provins en genova i den italienska regionen ligurien belägen cirka km nordväst om genua den december hade campo ligure en befolkning på personer och en yta på km en nyckelfaktor för invånarna la filigrana som ett särskilt hantverk vävning trådar av guld och silver historia en liten stad grundades här under det tredje århundradet då romerska legioner byggde ett läger på platsen under ledning av kejsar aurelianus lägret hette presidium i appennino ligure och skulle vara ett skydd mot den första invasioner av de germanska folken kommer ytterligare spetsats med byzantines i det sjätte århundradet mot langobarderna läget är mycket strategiskt platsen är skyddad på tre sidor av torrents ponzema stura och langassino och vakttorn på höjden som ligger bakom i det femtonde århundradet österrikarna tog allt mer politisk makt och administrativa ramar för campo frei gamla namnet på landet att bekräfta sitt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campo_Ligure
*  Rio de janeiro-råtta
rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta phaenomys ferrugineus är ett däggdjur i familjen hamsterartade gnagare som förekommer i sydöstra brasilien den är ensam i släktet phaenomys inga underarter finns listade arten lever i ett cirka km stort område norr om rio de janeiro den vistas där i låglandet i skogar och klättrar antagligen i växtligheten individerna når en kroppslängd huvud och bål av cirka cm och svansen blir ungefär cm lång pälsen har på ovansidan en rödaktig färg som är vid några ställen mörkare på grund av mörka hårspetsar buken har en vit till gulaktig färg den jämförelsevis långa svansen bär hår artens öron är ganska små rio de janeiro råtta listas av internationella naturvårdsunionen iucn som sårbar vu på grund av det begränsade utbredningsområde och då beståndet minskar noter wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian april externa länkar kategori hamsterartade gnagare kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro-råtta
*  Santa Maria (ö)
Santa Maria har ett par större vägar som utgår från huvudstaden Vila do porto. Den ena sträcker sig i väst-östlig riktning och passerar nedanför Pico Alto, men har en enskild väg i anslutning som sträcker sig ända upp till toppen. Det finns inga säkra uppgifter på när Santa Maria upptäcktes, men allt pekar på att denna ö var den första som upptäcktes i arkipelagen som portugiserna fann. Det som är säkerställt är att denna ö var den första som befolkades med människor från Algarve kusten, som bedrev boskapsskötsel, och i slutet av 1400-talet hade befolkningen ökat så pass att bysamfälligheten som man kallade för 'Porto' var de första som fick stadsrättigheter. Han hade angivit ett löfte om att besöka ön, men när han äntligen anlände tog de honom för en simpel pirat och grep honom. Det man livnär sig på vid denna tid är jordbruk och boskapsuppfödning. När man är turist på denna ö är det inte ovanligt att skyltar med ordet 'Miradouro' dyker upp utmed vägarna, ofta i samband med en symbol som liknar en kikare. Al...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(ö)
*  Rio de Janeiro - Brazil – Grupp på Last.fm
Registrera dig Logga in. Mer ... Gå med. 360 medlemmar. 76 hojtningar. Ledare: sidines Policy för att gå med: Öppen Skapad den: 16 dec 2005 Beskrivning: Para todos os Fluminenses. For all fluminenses. Aktiva diskussioner Kuchiki22 kommenterade “De que bairro?!”. 90 februari 2014. renanviegas kommenterade “Algum músico?”. 4 februari 2011. ygorcomy kommenterade “Mindflow no Rio de Janeiro”. 31 mar 2007. 2 kommentarer. av Sylviofurtado. 19 feb 2007. 12 kommentarer. Veckans toppartister Denna grupp har inga listor. Grupplistor beräknas varje vecka för grupper med mer än 2 medlemmar. Logga in på Last.fm eller registrera dig. 17 aug 2013 Svara rafinhametal. Grupo 'grande' e parado. : 6 sep 2011 Svara laisaa. Grupo 'grande' e parado. eu não sabia que radio de carro tinha aplicativo da lastfm -q 31 jan 2011 Svara g43rie1. Katy Perry ♥ 2 nov 2010 Svara laisaa. do Estado, o do Municipio é esse : http://www.lastfm.com.br/group/Rio+de+Janeiro+-+RJ 30 aug 2010 Svara Riogi. O O' 5 aug 2010 Svara rafinhametal. Breki metau 2...
http://last.fm/sv/group/Rio de Janeiro - Brazil?setlang=sv
*  Juan Carlos Higuero
... nation juan carlos higuero född den augusti i aranda de duero är en spansk friidrottare som tävlar i medeldistanslöpning higuero första internationella mästerskapsfinal var finalen på meter vid olympiska sommarspelen då han slutade på åttonde plats på tiden hans första medalj kom vid em inomhus då han blev silvermedaljör två tiondelar efter rui silva han var även i final vid em i münchen då han slutade på en femte plats på tiden vid olympiska sommarspelen slutade han åtta i sin semifinal på meter vilket inte räckte till att få springa i finalen vid em inomhus var han åter i final och slutade även denna gång tvåa efter ivan hesjko denna gång var hans tid utomhus samma år var han i final vid vm i helsingfors och slutade på en sjätte plats higuero deltog på både meter och meter vid em i göteborg och slutade båda gångerna på bronsplats under blev han europamästare inomhus på meter på tiden vid vm i osaka var han i final på meter men slutade där på en trettonde plats han deltog även vid vm inomhus i valencia ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Higuero
*  Juan Carlos Navarro
... född juni i barcelona spanien är en spansk idrottare som tog os silver i basket i peking detta var spaniens andra medalj i herrbasket i olympiska sommarspelen han var även med vid olympiska sommarspelen och han spelar för närvarande för fc barcelona bàsquet externa länkar kategori födda kategori spanska basketspelare kategori spanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori män kategori levande personer kategori idrottare från barcelona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Navarro
*  Ceará Sporting Club
... är en fotbollsklubb från staden fortaleza i delstaten ceará i brasilien klubben grundades den juni och spelar sina hemmamatcher på estádio plácido aderaldo castelo som tar strax över åskådare vid fullsatt per har klubben har vunnit campeonato cearense gånger samt kommit tvåa i copa do brasil en gång och varit i semifinal två gånger klubben har två klassiska rivaler fortaleza och ferroviário atlético clube båda från brasiliens huvudstad kategori fotbollsklubbar i brasilien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceará_Sporting_Club
*  Mecometopus catarina
... är en skalbaggs art som beskrevs av dilma solange napp och monné mecometopus catarina ingår i släkte t mecometopus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor napp dilma solange monné miguel ángel novas espécies de mecometopus thomson coleoptera cerambycidae revista brasileira de entomologia curitiba figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori mecometopus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mecometopus_catarina
*  Claudinei Resende
... claudinei dutra de resende född maj död november var en brasiliansk fotboll sspelare mittfältare på planen känd som dinei resende kom till allsvenska helsingborgs if hösten från den brasilianska klubben américa fc samma moderklubb som álvaro santos han återvände senare till brasilien tillsammans med sin flickvän utan att ge besked till någon i sverige han var fortfarande bunden av kontraktet med helsingborgs if och var inte tillåten att spela fotboll i någon annan klubb affären finansierade den skånska klubben med hjälp av miljonbelopp från så kallade riskkapital bolag när américa fc fick höra vad som hänt erbjöds helsingborg omgående två spelare som kompensation men helsingborg tackade nej på en krog den november hamnade claudinei mitt i en uppgörelse kriminella gäng emellan många personer skadades och claudinei skadades så svårt att han avled kort därefter personen som sköt det dödliga skottet var en ökänd kriminell kille på år enligt brasiliansk polis ingick skottlossningen troligen i en uppgörelse om...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudinei_Resende
*  Favela
Läst 17 november 2013. Läst 17 november 2013. De växte sig stora i samband med inflyttning från landsbygden i mitten av 1900-talet. Motsvarigheter finns i andra latinamerikanska och afrikanska engelska: 'shantytown' storstäder. Favelaområdena är tydliga inslag i stadsbilden och syns tydligast på branta sluttningar. Favelorna bestod förr av lådspjälor, oljefat och palmblad som byggmaterial, men idag består de i storstäderna också av sten och brädor. De första favelorna byggdes i samband med slavbefriandet 1888, då en stark tillströmning till städerna tog vid. Tillväxten av favelorna tog riktig fart först på 1930-talet när inflyttningen från landsbygden tog fart. Militärdiktaturens försök 1964–1979 att med stundtals drastiska metoder mota tillbaka dessa urbana bostadsområden ändrade inte utvecklingen. I början av 1990-talet beräknades ungefär hälften av befolkningen i de brasilianska storstäderna bo i favelor. I Rio de Janeiro startade dock regeringen 2000 programmet 'Favela Bairro' som fram till år 2010 skulle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Favela
*  Paulo Freire
... miniatyr paolo freire i slutet av talet paulo freire född september i recife brasilien död maj i são paulo brasilien var en brasiliansk pedagog teoretiker och kristen socialist han var verksam i brasilien under talet och deltog i en stor pedagogisk kampanj mot analfabetism en freires hade en kristen humanistisk människosyn till grund för sitt arbete och dess grundtes var att de fattiga inte skulle mata de fattiga med den rika världens kunskaper utan ge dem möjlighet att själv komma till medvetenhet och erövra sin värld bengt olof petersson vårdvetenskap växjö universitet engagerade pedagoger som i relation och dialog med de fattiga vägledde dem mot förståelse av sin situation och därmed frigörelse och medveten handling var viktiga för att erövra denna medvetenhet freires arbete mot fattigdom svält och analfabetism upplevdes som ett hot för det totalitära samhälle brasilien blev efter en militärkupp och innebar för freires del fängelse och senare utvisning till det mera fria chile där arbetet och kampen m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
*  Tapeina dispar
... är en skalbaggs art som beskrevs av amédée louis michel lepeletier och audinet serville tapeina dispar ingår i släkte t tapeina och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g guérin jacintho coleópteros do brasil são paulo faculdade de filosofia ciências e letras da universidade de são paulo pp figs gemminger max von harold edgar catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus munich index kategori långhorningar kategori tapeina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tapeina_dispar
*  Esporte Clube Vitória
... lagfakta namn ec vitória färg ff textfärg typ fotboll sklubb färg textfärg ff bild logo bildtext logotext grundad år sedan upplöst namnlång esporte clube vitória tid namn smeknamn leão da barra rubro negro nêgo leão ecv serie ort esporte clube vitória oftast enbart vitória är en fotbollsklubb från salvador i delstaten bahia i brasilien klubben grundades den maj klubben spelar på sin egenägda arena estádio manoel barradas vanligen kallad barradão som har en kapacitet på åskådare vid fullsatt vitórias största rivaler är esporte clube bahia och matcherna mellan lagen kallas för ba vi och är en av de största matcherna i brasilien klubben har per inte vunnit den högsta nationella serien campeonato brasileiro série a men har kommit tvåa en gång och kommit tvåa i série b och tvåa i série c vitória har även kommit tvåa i copa do brasil vid ett tillfälle nämligen därutöver har de vunnit distriktsmästerskapet i bahia campeonato baiano vid tillfällen kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sportklubbar bildad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Vitória
*  Catarina Wentin
... född död även kallad mutter catrin var en svensk ursprungligen tysk barnmorska hon har benämnts som den mest kända barnmorskan i den svenska historien hon var kunglig hovbarnmorska under karl xi s regeringstid wentin kom ursprungligen från tyskland och inkallades till sverige inför dåvarande drottningens förestående förlossning år hon förlöste sedan drottning ulrika eleonora när karl xii föddes som villkor hade hon krävt daler i silver en bostad nära kungliga slottet titeln kunglig hovbarnmorska och frihet att utöva sitt yrke i staden under särskilt kungligt beskydd i stället för under övervakning av magistraten alla hennes krav tillgodosågs och hennes lön höjdes dessutom till daler wentin arbetade inte endast vid hovet utan arbetade på drottningens begäran även bland de fattiga hon hade stora kunskaper i medicin och var respekterad av den svenska läkarkåren pia höjeberg jordemor carlssons bokförlag isbn catarina skrev ingen bok men ledamoten i collegium medicum johan von hoorn refererar till henne i sin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Catarina_Wentin
*  Botafogo de Futebol e Regatas
... lagfakta namn botafogo fr färg textfärg ffffff typ fotboll sklubb färg textfärg ffffff bild botafogo de futebol e regatas logo svg grundad år sedan namnlång botafogo de futebol e regatas smeknamn estrela solitária o glorioso fogão ort botafogo de futebol e regatas är en brasiliansk fotboll sklubb från rio de janeiro bildad augusti laget spelar i svartvitrandiga tröjor svarta byxor och grå strumpor hemmaarenan heter mestre ziza men de flesta matcher spelas på maracanã botafogo har bland annat blivit brasilianska mästare en gång och vunnit rio mästerskapet gånger kända spelare se också spelare i botafogo fr amarildo bebeto didi garrincha gérson jairzinho mirandinha nílton santos mario zagallo clarence seedorf externa länkar kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sport i rio de janeiro kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botafogo_de_Futebol_e_Regatas
*  Hortência Marcari
... född den september i sao paulo brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor denna artikel är helt eller delvis översatt från externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hortência_Marcari
*  Metallo
Krafter och förmågor I andra medier Externa länkar. John Corben var till en början en journalist, och i hemlighet en tjuv och mördare. Det enda som kunde rädda livet på honom var en transplantation av hans medvetande in i en robotliknande kropp. Han blev därefter en farligare brottsling än han någonsin hade varit och tog sig namnet Metallo. Denna version skapades av en organisation med namnet "Skull", som transplanterade Rogers hjärna i en ny cyborgkropp, så att han kunde hämnas sin brors död på Stålmannen. John Corben var till en början en småskurk och bedragare som blev allvarligt skadad i en bilolycka. Han blev dock upptäckt av professor Emmet Vale, en framgångsrik forskare inom robotik, som överförde Corbens medvetande in i en cyborgkropp med en grön kryptonit som energikälla. Vale gav honom därefter order att döda Stålmannen. Corben dödade dock Vale genom att vrida av hans nacke. Trots att Corben, som fick namnet Metallo av Vale, inte var intresserad av att lyda order har han därefter kommit i konflikt m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metallo
*  Maria Angélica
... angélica gonçalves da silva född den januari i osvaldo cruz brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Angélica
*  Campeonato Paranaense 2011
campeonato paranaense campeonato paranaense campeonato paranaense var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i paraná i brasilien mästerskapet började den januari och avslutades den maj och vanns av coritiba format första omgången andra omgången sammanlagd tabell format mästerskapet bestod av lag alla tolv lag spelade mot varandra två gånger en match på hemmaplan och en på bortaplan vilket innebar totalt matcher per lag när halva serien hade spelats det vill säga efter omgångar när alla lag mött varandra en gång vardera så sammanställs en tabell vinnaren av tabellen kvalificerade sig för en final detsamma gällde för den andra halvan av säsongen för den här säsongen vanns båda tabellerna av samma lag varför det laget blev mästare de två tabeller sammanställs då totalt i en sammanlagd tabell med alla spelade matcher de två främsta lagen i tabellen kvalificerade sig för copa do brasil de två sämst placerade lag åkte ur till en lägre division i distriktsmästerskapet för nästa säsong första omgången andra o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paranaense_2011
*  Mossoró (häst)
mossoró häst mossoró häst colspan mossoró colspan färg skimmel hingst född ras engelskt fullblod efter kitchner undan galathea uppfödare frederico lundgren mossoró var ett brasiliansk engelskt fullblod mossoró föddes på egendomen haras maranguape som ägdes av frederico lundgren i pernambuco brasilien mossoró skrevs in i historien då han blev den första hingst i historien att vinna galopptävlingen grande prêmio brasil stamtavla källor kategori galopphästar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mossoró_(häst)
*  Arthrocereus rondonianus
... är en art av kaktus från minas gerais i brasilien stammarna är mer eller mindre upprätta upp till cm långa och cm i diameter ribbor taggar gröngula till gula centraltagg ar till cm långa radiärtaggar fina nållika till cm långa blommor lilarosa till cm långa de slår ut på natten lättodlad krukväxt som skall placeras i full sol under hela året kräver väldränerad jord vattnas ca en gång per vecka april till oktober vid mycket varm väderlek kan mera vatten ges ge kväve fattig gödning i små doser övervintras svalt och torrt från november till mars temperaturen bör ligga på c utan sval vintervila blommar inte kaktusen förökas vanligen med frö eller stickling ar som måste torka några dagar innan de planteras direkt i jord källor edward f anderson the cactus family timber press isbn mats winberg succseed http www succseed com jens corneliuson växternas namn vetenskapliga växtnamns etymologi wahlström widstrand isbn kategori ar växtindex kategori krukväxter kategori kaktusväxter kategori växter i brasilien katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthrocereus_rondonianus
*  Baggerkortis: Cry baby
Inför matchen var det mycket snack om det skulle bli en upprepning av det röda kort han fick i kvartsfinal två. Under matchen visade Martin att han studerat damtennis ordentligt och till och med infört de skrik som många av toppspelarna, t ex Anna Kournikova, karaktäriseras av. Däremot låg Martin väldigt mycket ner. Redan i andra set såg det ut som om han skulle falla ihop flera gånger och vid många fler tillfällen var det sekunder av andlös spänning för att se om Martin orkade upp efter att ha lagt sig ner i samband med någon räddning. Därför var det inte heller så konstigt att domarna inte blåste av matchen efter att Martin tydligen fått lite extra ont i en situation i femte set. Hela Sollentuna tyckte det var jättemärkligt, men det kan inte vara lätt för domarna att veta om Martin verkligen fått ont eller om han bara låg kvar och väntade ut att bollen skulle spelas klart; han hade ju trots allt redan smashat. Efter matchen var Martin så trött att han inte ens orkade stå upp under prisutdelningen efteråt. C...
http://baggerkortis.blogspot.com/2008/03/cry-baby.html
*  Lego Dino Attack
... eller dino är en rad produkter tillverkade av lego produkterna inriktade sig på åldersgruppen år och lanserades i usa japan och australien i juli i oktober släpptes sedan dino attack i övriga världen handling amerikanska japanska och australiensiska versionen legos beskrivning av serien lyder år dyker märkliga mutant dinosaurier upp och attackerar alla de större städerna i världen ett mäktigt team måste stoppa dem det består av shadow digger specs och viper men dessa underliga dinosaurier har större krafter än jordens befolkning har anat kommer dino attack teamet att besegra dinosaurierna eller kommer världen än en gång att falla i ruiner baserat i new york måste teamet använda de mest kraftfulla fordon människan har skådat som exempelvis en t typhoon helikopter iron predator pansarvagn och fire hammer humvee europeiska versionen europeiska dino attack är olik det amerikanska originalet dessa produkter kallades dino och äger rum efter de ovan nämnda händelserna istället för stora vapen har produkterna än...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lego_Dino_Attack
*  Ileana Salvador
... nation ileana salvador född den januari är en italiensk före detta friidrottare som tävlade i gång salvadors främsta merit är att hon blev silvermedaljör vid vm på km gång hon blev bronsmedaljör vid em i split vidare blev hon sjua vid vm i tokyo hon var väldigt framgångsrik inomhus med tre raka brons på meter gång vid inomhus vm personliga rekord km gång källor kategori födda kategori italienska gångare kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från italien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ileana_Salvador
*  Bladina fraterna
... är en insekts art som beskrevs av stsl bladina fraterna ingår i släkte t bladina och familjen nogodinidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori bladina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladina_fraterna
*  Bladina fuscana
... är en insekts art som beskrevs av stsl bladina fuscana ingår i släkte t bladina och familjen nogodinidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori bladina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladina_fuscana
*  Pintalia consobrina
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia consobrina ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_consobrina
*  Pintalia fasciatipennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia fasciatipennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_fasciatipennis
*  Pintalia fraterna
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia fraterna ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_fraterna
*  Pintalia inornata
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia inornata ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_inornata
*  Pintalia obscuripennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia obscuripennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_obscuripennis
*  Pintalia pictipennis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia pictipennis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_pictipennis
*  Pintalia ustulata
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia ustulata ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_ustulata
*  Poiocera saucia
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera saucia ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_saucia
*  Poiocera semiclara
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera semiclara ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_semiclara
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Marknadsundersökningar, enkäter & frågeformulär – verktyg
Marknadsunders kningar, enk ter fr geformul r – verktyg. . S k Nav Exempel på enkäter och undersökningar. APSIS Survey. Om Apsis. Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar. APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter. Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär. Läs mer om vårt enkätverktyg. Boka en demonstration av APSIS Survey. Klicka här för att testa en enkät. . APSIS International AB Malmö. Stormgatan 11, 211 20 Malmö Hk. 040-24 97 70 Stockholm | Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm. 08-50 00 77 66 Göteborg | Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg. 031-761 81 10 E-post: info@apsis.se. Vad vi gör Apsis erbjuder produkter tjänster inom nyhetsbrev e-postmarknadsföring ...
http://marknadsundersokning.com/
*  Inlagd Västeråsgurka
... Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. Inlagd Västeråsgurka skrivet: 2008-06-04 16:13. Citera. Om man vill ha konserveringsmedel i gurkorna så går det bra med Atamon. Loggat. Antal inlägg: 1269 Ta inget för givet !!!!. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #1 skrivet: 2008-06-05 14:39. Citera. För att denna produkt ska var på topp är det ekologiska gurkor som gäller, dom är torrare på något sätt dom har alltså inte så mycket bunden vätska och blir mycket bättre även om den kostar mer i inköp. Loggat Matforum är bäst. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #2 skrivet: 2009-08-15 20:07. Citera. Har googlat endel och hittat några recept men det hade varit kul att göra ett recept som någon har gjort och som är bra. Loggat. Antal inlägg: 372. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #3 skrivet: 2009-08-16 12:06. Citera. Loggat. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #4 skrivet: 2009-08-16 19:24. Citera. Blir det inte mycket smak av pepparrot i dessa. Loggat. Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. SV: Inlagd Vä...
http://matforum.se/index.php?topic=3217.0
*  Oljeslageri
... miniatyr waldemarsuddes oljekvarn med malverket kollergången på talet ett oljeslageri eller en oljekvarn var en fabrik för vegetabilisk olja härrörande från användandet av kvarn ar och stampverk slagverk till krossning av de oljeförande frö n och dylikt som nyttjas som råmaterial senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar kollergång ar och dylikt oljan utpressas ur det krossade materialet medelst hydrauliska pressar i stockholm finns waldemarsuddes oljekvarn en bevarad oljekvarn från talet källor kategori industrianläggningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeslageri
*  Gängkloppa
... är ett verktyg av stål som används för att hålla fyrkantiga gängbackar vid arbete med att skära yttergängor ordet gängkloppa har sedan börjat användas svängjärn avsedda för gängsnitt dessa äldre verktyg består av en ställbar hållare i mitten och ett handtag på vardera sidan för att vrida verktyget runt det material man vill skapa gängor på en rad valbara styrhål brukar ingå för att underlätta gängstarten för gängkloppan finns utbytbara gängbackar som skapar gängor med olika gradient stigning och för olika dimensioner av skruv eller rör gängkloppan används av till exempel rörläggare vid gängning av rör vid rördragning i fastighet er eller fartyg den traditionella gängkloppan har ersatts av elektriska gängmaskiner se även gängsnitt gängtapp gänga gängsystem kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gängkloppa
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Prevalens
... av latinets praevalens överlägsenhet dominans är en epidemiologi sk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd man skiljer mellan prevalensen vid en viss tidpunkt punktprevalens och prevalensen under en period periodprevalens prevalensen beräknas så här rm prevalens frac a a b där a är antalet individer med ett tillstånd och b antalet individer utan tillståndet vid ett visst tillfälle prevalensen kan också skrivas rm prevalens frac a n där a är antalet individer med ett tillstånd och n totala antalet individer i populationen matematiskt är prevalensen en proportion som anger vilken del av helheten som har en viss egenskap i nämnaren a b ingår därför enbart de personer som skulle kunna ha egenskapen om man till exempel mäter prevalensen av livmoderhalscancer ingår enbart kvinnor i nämnaren exempel på en högstadieskola finns elever av dessa är sjuka i influensa en viss dag prevalensen för influensa på skolan är alltså rm prevalens frac begreppet li...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prevalens
*  Ageplay
... är en form av rollspel vanligtvis mellan två personer där deltagarna i leken betraktar varandra som varande i olika ålder ageplay finns i två huvudvarianter sexuell ageplay och icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay är mycket vanligt förekommande då barn leker exempelvis i familjelekar av typen mamma pappa barn referenser kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ageplay
*  Hilton Garden Inn Trivandrum (Trivandrum, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Hilton Garden Inn Trivandrum Trivandrum, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. Hilton Garden Inn Trivandrum Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Trivandrum. Hotell i Trivandrum. Trivandrum semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Trivandrum. Trivandrum flyg. Restauranger i Trivandrum. Trivandrum sevärdheter. Karta över Trivandrum. Hotell. Alla hotell i Trivandrum Erbjudanden på hotell i Trivandrum Sista minuten Trivandrum. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Trivandrum. Romantiska hotell i Trivandrum. Strand hotell Trivandrum. Hotellområden i Trivandrum. De populäraste familjehotellen i Trivandrum. Affärshotell i Trivandrum. Lyxhotell i Trivandrum. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Trivandrum. 4-stjärniga hotell i Trivandrum. 3-stj...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297637-d5489270-Reviews-Hilton_Garden_Inn_Trivandrum-Thiruvananthapuram_Trivandrum_Kerala.html
*  A Palace on the River, Rashmi Guest House (Varanasi, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
A Palace on the River, Rashmi Guest House Varanasi, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. A Palace on the River, Rashmi Guest House Hotell, Varanasi. GÅ MED LOGGA IN. Varanasi. Hotell i Varanasi. Varanasi semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Varanasi. Restauranger i Varanasi. Varanasi sevärdheter. Karta över Varanasi. Hotell. Alla hotell i Varanasi Erbjudanden på hotell i Varanasi Sista minuten Varanasi. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Varanasi. De populäraste familjehotellen i Varanasi. Lyxhotell i Varanasi. Strand hotell Varanasi. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Varanasi. 4-stjärniga hotell i Varanasi. 3-stjärniga hotell i Varanasi. Populära bekvämligheter. Varanasi Hotell som tillåter djur. Varanasi Hotell med gratis pa...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297685-d596275-Reviews-A_Palace_on_the_River_Rashmi_Guest_House-Varanasi_Uttar_Pradesh.html
*  Royal Orchid Central Jaipur (Jaipur, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Royal Orchid Central Jaipur Jaipur, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Royal Orchid Central Jaipur Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Jaipur. Jaipur Turism. Hotell i Jaipur. Jaipur semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Jaipur. Jaipur flyg. Restauranger i Jaipur. Jaipur sevärdheter. Karta över Jaipur. Hotell. Alla hotell i Jaipur Erbjudanden på hotell i Jaipur Sista minuten Jaipur. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Jaipur. Mest prisvärda hotell i Jaipur. De populäraste familjehotellen i Jaipur. Lyxhotell i Jaipur. Populäraste spaanläggningarna. Affärshotell i Jaipur. Casinon i Jaipur. Hotellområden i Jaipur. Strand hotell Jaipur. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Jaipur. 4-stjärniga hotell i Jaipur. 3-stjärniga hotell i Jaipur. Populära bekvämligheter. Jaipur Hotell med...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g304555-d681310-Reviews-Royal_Orchid_Central_Jaipur-Jaipur_Rajasthan.html
*  Park Inn Jaipur, A Sarovar Hotel (Jaipur, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Park Inn Jaipur, A Sarovar Hotel Jaipur, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Park Inn Jaipur, A Sarovar Hotel. GÅ MED LOGGA IN. US$. Jaipur. Jaipur Turism. Hotell i Jaipur. Bed and Breakfast i Jaipur. Jaipur semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Jaipur. Jaipur flyg. Restauranger i Jaipur. Jaipur sevärdheter. Jaipur bilder. Karta över Jaipur. Hotell. Alla hotell i Jaipur Erbjudanden på hotell i Jaipur Sista minuten Jaipur. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Jaipur. Mest prisvärda hotell i Jaipur. De populäraste familjehotellen i Jaipur. Lyxhotell i Jaipur. Populäraste spaanläggningarna. Affärshotell i Jaipur. Casinon i Jaipur. Hotellområde...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g304555-d1546212-Reviews-Park_Inn_Jaipur_A_Sarovar_Hotel-Jaipur_Rajasthan.html
*  Svenska Design Hotel (Bangalore, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Svenska Design Hotel Bangalore, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Svenska Design Hotel, Bangalore. GÅ MED LOGGA IN. Bangalore. Bangalore Turism. Hotell i Bangalore. Bangalore semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bangalore. Bangalore flyg. Restauranger i Bangalore. Bangalore sevärdheter. Karta över Bangalore. Hotell. Alla hotell i Bangalore Erbjudanden på hotell i Bangalore Sista minuten Bangalore. Efter hotelltyp. Affärshotell i Bangalore. Lyxhotell i Bangalore. Romantiska hotell i Bangalore. Populäraste spaanläggningarna. Mest prisvärda hotell i Bangalore. De populäraste familjehotellen i Bangalore. Hotellområden i Bangalore. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bangalore. 4-stjärniga hotell i Bangalore. 3-stjärniga hotell i Bangalore. Populära bekvämligheter. B...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297628-d1797807-Reviews-Svenska_Design_Hotel-Bengaluru_Bangalore_Karnataka.html
*  Farm Weekends (Bangalore, Indien) - Boskapsfarm recensioner - TripAdvisor
Farm Weekends Bangalore, Indien - Boskapsfarm recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Farm Weekends Boskapsfarm, Bangalore. GÅ MED LOGGA IN. Bangalore. Bangalore Turism. Hotell i Bangalore. Bangalore semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bangalore. Bangalore flyg. Bangalore sevärdheter. Bangalore bilder. Karta över Bangalore. Hotell. Alla hotell i Bangalore Erbjudanden på hotell i Bangalore Sista minuten Bangalore. Efter hotelltyp. Affärshotell i Bangalore. Lyxhotell i Bangalore. Romantiska hotell i Bangalore. Populäraste spaanläggningarna. Mest prisvärda hotell i Bangalore. De populäraste familjehotellen i Bangalore. Hotellområden i Bangalore. Efter hotellklass. 5-stj...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297628-d1939824-Reviews-Farm_Weekends-Bengaluru_Bangalore_Karnataka.html
*  Ibis Bengaluru Hosur Road (Bangalore, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Ibis Bengaluru Hosur Road Bangalore, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Ibis Bengaluru Hosur Road Hotell, Bangalore. GÅ MED LOGGA IN. Bangalore. Hotell i Bangalore. Bangalore semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bangalore. Restauranger i Bangalore. Bangalore sevärdheter. Karta över Bangalore. Hotell. Alla hotell i Bangalore Erbjudanden på hotell i Bangalore Sista minuten Bangalore. Efter hotelltyp. Affärshotell i Bangalore. Lyxhotell i Bangalore. Romantiska hotell i Bangalore. Populäraste spaanläggningarna. Mest prisvärda hotell i Bangalore. De populäraste familjehotellen i Bangalore. Hotellområden i Bangalore. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bangalore. 4-stjärniga hotell i Bangalore. 3-stjärniga hotell i Bangalore. Populära bekvämligheter. Bangalore Hotell m...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297628-d2339446-Reviews-Ibis_Bengaluru_Hosur_Road-Bengaluru_Bangalore_Karnataka.html
*  HHI Select Bengaluru (Bangalore, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
HHI Select Bengaluru Bangalore, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. HHI Select Bengaluru Hotell, Bangalore. GÅ MED LOGGA IN. US$. Bangalore. Bangalore Turism. Hotell i Bangalore. Bed and Breakfast i Bangalore. Bangalore semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bangalore. Bangalore flyg. Restauranger i Bangalore. Bangalore sevärdheter. Bangalore bilder. Karta över Bangalore. Hotell. Alla hotell i Bangalore Erbjudanden på hotell i Bangalore Sista minuten Bangalore. Efter hotelltyp. Affärshotell i Bangalore. Lyxhotell i Bangalore. Romantiska hotell i Bangalore. Populäraste spaanläggningarna. Mest prisvärda hotell i Bangalore. De populäraste famil...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297628-d1143204-Reviews-HHI_Select_Bengaluru-Bengaluru_Bangalore_Karnataka.html
*  Hotel Maharani Plaza (Jaipur, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Hotel Maharani Plaza Jaipur, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Hotel Maharani Plaza, Jaipur. GÅ MED LOGGA IN. US$. Jaipur. Jaipur Turism. Hotell i Jaipur. Bed and Breakfast i Jaipur. Jaipur semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Jaipur. Jaipur flyg. Restauranger i Jaipur. Jaipur sevärdheter. Jaipur bilder. Karta över Jaipur. Hotell. Alla hotell i Jaipur Erbjudanden på hotell i Jaipur Sista minuten Jaipur. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Jaipur. Mest prisvärda hotell i Jaipur. De populäraste familjehotellen i Jaipur. Lyxhotell i Jaipur. Populäraste spaanläggningarna. Affärshotell i Jaipur. Casinon i Jaipur. Hotellområden i Jaipur. Stra...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g304555-d735290-Reviews-or10-Hotel_Maharani_Plaza-Jaipur_Rajasthan.html
*  Four Points By Sheraton, Pune (Pune, Indien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Four Points By Sheraton, Pune Pune, Indien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Four Points By Sheraton, Pune Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Pune. Pune Turism. Hotell i Pune. Bed and Breakfast i Pune. Pune semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Pune. Pune flyg. Restauranger i Pune. Pune sevärdheter. Pune bilder. Karta över Pune. Hotell. Alla hotell i Pune Erbjudanden på hotell i Pune Sista minuten Pune. Efter hotelltyp. Affärshotell i Pune. Romantiska hotell i Pune. Lyxhotell i Pune. Populäraste spaanläggningarna. Mest prisvärda hotell i Pune. De populäraste familjehotellen i Pune. Hotellområden i Pune. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Pune. 4-stjä...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297654-d2037993-Reviews-Four_Points_By_Sheraton_Pune-Pune_Maharashtra.html
*  Lista över politiska partisymboler i Indien
... 'Lista över politiska partisymbol er i Indien '. Det som följer är en ej komplett lista över de symboler som olika partier använde vid valen till Lok Sabha 2004. Dessa symboler anses som mycket viktiga i Indien, eftersom på sina håll en stor del av valmanskåren är analfabeter, och symbolerna fördelas av 'Indiens valkommission'. Partier på unionsnivå Partier på delstatsnivå Se även Externa länkar. 'fullständig lista'. Vattenlilja lotusblomman - Bharatiya Janata Party Majskärve och skära - Communist Party of India Hammaren och skäran - Communist Party of India - Marxist Hand - Kongresspartiet Klocka - Nationalist Congress Party Elefant - Bahujan Samaj Party utom i Assam och Sikkim där vissa delstatliga partier tilldelats denna symbol. 'partiell lista, ordnad efter delstat'. Bihar, Jharkhand, Karnataka, Nagaland Oljelampa - Rashtriya Janata Dal Bihar, Jharkhand Glasögon - Indian National Lok Dal Haryana Telefon - Himachal Vikas Congress Himachal Pradesh Plog - Jammu & Kashmir National Conference Jammu och K...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_politiska_partisymboler_i_Indien
*  Ånghuset eller en färd genom norra Indien
... {{Bokfakta titel = Ånghuset eller en färd genom norra Indien undertitel = |bild = 'The Steam House' by Léon Benett 018.jpg bildbredd = 200px bildtext = Illustration författare = Jules Verne |otitel = La maison à vapeur ospråk = Franska |översättare = |illustratör = |omslagsbild = |land = |ämne = |genre = Äventyr |förlag = |år = 1880 |sv år = 1880 |typ = Roman |sidor = |vikt = |mått = |isbni = |isbnl = |isbnmp3 = |isbnp = |isbne = |huvudpersoner = |utmärkelser = |kuriosa = |seriens namn = |del av serien = |föregås av = |efterföljs av = }} 'Ånghuset eller en färd genom norra Indien' franska : 'La maison à vapeur' är en roman från 1880 av den franske författaren Jules Verne. Den utkom på svenska samma år, och gavs även ut 1972 i två delar, med titlarna 'Den ångdrivna elefanten' och 'Uppror i Indien'. Handling. Nana Sahib är efterlyst för de illdåd han begick under Sepoyupproret i Indien 1857. Tio år senare bjuder en ingenjör vid namn Banks in överste Munro, kapten Hood, en fransman vid namn Maucler samt der...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ånghuset_eller_en_färd_genom_norra_Indien
*  Suman Bajaj Bajaj ShowRoom in Noida | Bajaj dealer in Noida | Vicky.in
Suman Bajaj Bajaj ShowRoom in Noida. Bajaj dealer in Noida. Vicky.in. Toggle navigation. Bike. Specs. Reviews. Price. Colours. Pictures. Mileage. Dealers. Suman Bajaj Bajaj ShowRoom in Noida Suman Bajaj Bajaj dealer in Noida. Find Noida Suman Bajaj Bajaj Showroom address and contact number here. Tweet. Suman Bajaj B-77-78,Phase-I,Sector-2,Gautam Budh Nagar, Noida - 201301, Uttar Pradesh Phone: 0120-24442223/2442224/4531969/4756520 Mobile No: O9811417450/09811417250 Fax: 2531969 Email: sumanautos bajaj@rediffmail.com Get call from this dealer. Ask the dealer to arrange for test drive at your door step. Select Make Aprilia Bajaj Benelli Bullet Harley Davidson Hero Hero Honda Honda Hyosung Indian Kawasaki Bajaj KTM Mahindra Moto Guzzi Piaggio Royal Enfield Suzuki TVS UM Motorcycles Yamaha. Select Model Avenger CT 100 Discover Discover 100 M Discover 100cc Discover 125cc Discover 125M Discover 150S Discover F150 Platina Platina 100 ES Pulsar Pulsar 135 Pulsar 150 Pulsar 180 Pulsar 200NS Pulsar 220 Pulsar AS150 Pu...
http://vicky.in/dealer/bike/bajaj/noida/sumanbajajbudhnagar/
*  Hotell nära Sheesh Mahal (Hall of Mirrors), Jaipur - TripAdvisor
Hotell nära Sheesh Mahal Hall of Mirrors , Jaipur - TripAdvisor. Hotell nära Sheesh Mahal Hall of Mirrors. Jaipur Hotell med gratis parkering. Hotell med pool Jaipur. Jaipur Hotell som tillåter djur. Hotell nära Hawa Mahal - Palace of Wind. Hotell nära Jal Mahal. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Skriv ett omdöme 1+. Sheesh Mahal Hall of Mirrors. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Indien ›. Hotell Jaipur › Hotell nära Sheesh Mahal Hall of Mirrors. Hotell nära Sheesh Mahal Hall of Mirrors. Amber Palace , Jaipur , Indien. Läs omdömen om Sheesh Mahal Hall of Mirrors. Hotell i närheten av Sheesh Mahal Hall of Mirrors som nyligen fått omdömen. Four Points by Sheraton Jaipur 4 av 5, 789 omdömen Senaste omdömet okt 3 2015. Sarovar Portico Jaipur 4 av 5, 380 omdömen Senaste omdömet okt 2 2015. Umaid Haveli Hotel and Resorts 4,5 av 5, 38 omdömen Senaste omdömet okt 2 2015. Zone By The Park Jaipur 4,5 av 5, 95 omdömen Senaste omdömet sep 30 2015. Starboard Guesthouse 4,5...
http://tripadvisor.se/HotelsNear-g304555-d324676-oa30-Sheesh_Mahal_Hall_of_Mirrors-Jaipur_Rajasthan.html
*  Sport i Indien
Trots landets oerhörda folkrikedom är Indien inte något framstående sport - och idrott sland. Cricket är Indiens populäraste idrott och intresset överstiger vida intresset för all annan idrott sammantaget. Indien har många bra cricketspelare som bland annat spelar i Storbritannien. Landet har vunnit VM i cricket en gång och var i final 2003. Cykel är inte någon stor sport i landet trots att många människor cyklar, en velodrom finns i Port Blair. miniatyr|En landhockeymatch. Landhockey är Indiens officiella nationalsport, men har på grund av det ökade cricketintresset förlorat i kvalitet och kvantitet. Medan Indien tidigare ofta tog sig till final i OS -turneringen i landhockey är man nu en andrarangsnation i sporten. I tennis har Indien tagit sig till final i lagturneringen Davis Cup, och flera indiska herrspelare har tagit sig upp i världseliten på senare år, speciellt i dubbel. Kabaddi är inhemsk indisk idrott med ursprung i Punjab. Det spelas mellan två lag, där en omgång består i att en "raider" anfallare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sport_i_Indien
*  Rajasthani House, Jaipur, Indien: Boka Vandrarhem nu! - HostelBookers
Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Läs mer. Populära valutor. Alla valutor. Glömt ditt lösenord. Har du inte något konto. Skapa ett konto. Vandrarhem. Vandrarhem i Indien. Se alla vandrarhem i Jaipur Se alla hotell i Jaipur. Faciliteter Parkering Utrustning för självhushållning Kassaskåp Uppehållsrum Internet / Wi-Fi Reception är öppen dygnet runt Värdeförvaring Varma duschar dygnet runt Utflykter och resor kan bokas Tvättmaskiner. Bagageförvaring Frukost Lakan Handduk. Avbokningspolicy Gäster kan avboka sin reservation utan extra kostnad upp till 2 dagar innan ankomst lokal tid. Grupp bestående av 15 eller mer till Jaipur. Kontakta oss direkt Se andra egenskaper i Jaipur Blue Skies Guest House 7,65 USD. Inga recenssioner ännu. Inga recenssioner ännu. Inga recenssioner ännu. Inga recenssioner ännu. Vandrarhem. 93.6% 4 recensioner. Vandrarhem. 84.3% 6 rece...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/indien/jaipur/46782/
*  Hotel Baba Haveli, Jaipur, Indien: Boka billiga hotell nu!
Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Glömt ditt lösenord. Se alla vandrarhem i Jaipur Se alla hotell i Jaipur. Faciliteter Luftkonditionering Bar Betalkort tas emot Parkering Inget utegångsförbud Valutaväxling Uppehållsrum Internet / Wi-Fi Reception är öppen dygnet runt Restaurang Värdeförvaring Varma duschar dygnet runt Utflykter och resor kan bokas. Avbokningspolicy Gäster kan avboka sin reservation utan extra kostnad upp till 2 dagar innan ankomst lokal tid. Översikt Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Baba Haveli Jaipur innefattar finessen med traditionell indisk arkitektur och är en syn att skåda. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du betala för två personer för att kunna boka hela rummet. Detta arv Hotellet erbjuder all...
http://se.hostelbookers.com/hotell/indien/jaipur/45463/
*  Fattiga Indiska Barn Redaktionell Fotografering för Bildbyråer - Bild: 28803309
 Fattiga Indiska Barn Redaktionell Fotografering för Bildbyråer - Bild: 28803309. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Editorial. Red...
http://se.dreamstime.com/royaltyfria-bilder-fattiga-indiska-barn-image28803309
*  Balaghat (distrikt)
balaghat distrikt balaghat distrikt balaghat balaghaut ovanför ghats övre terrasser är ett distrikt i divisionen nagpur i den indiska delstaten madhya pradesh med en yta av km det av wainganga genomflutna distriktet är rikt på järnmalm som bearbetas av gond erna samt har något guld och antimon men är föga odlat huvudort är balaghat källor kategori distrikt i madhya pradesh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balaghat_(distrikt)
*  Indore (distrikt)
indore distrikt indore distrikt indore är ett distrikt i den indisk a delstaten madhya pradesh huvudort är staden indore landet som ligger på ömse sidor om floden narbada och även vattnas av övre chambal samt genomdras av vindhya och satpurabergen är synnerligen bördigt och producerar rikligt med vete och andra sädesslag samt sockerrör bomull och tobak klimatet är tryckande hett och fuktigt och under några månader från slutet av regnperioden var malaria n tidigare så härjande i vissa trakter att ingen europé vågar sig dit även kolera var mycket vanlig in i modern tid se även indore furstendöme kategori distrikt i madhya pradesh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indore_(distrikt)
*  Hotel Incredible Home Stay, New Delhi, Indien: Boka billiga hotell nu
... Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Glömt ditt lösenord. Har du inte något konto. Skapa ett konto. Se alla vandrarhem i New Delhi Se alla hotell i New Delhi. Faciliteter Luftkonditionering Betalkort tas emot Parkering Valutaväxling Kassaskåp Internet / Wi-Fi Reception är öppen dygnet runt Restaurang Varma duschar dygnet runt Utflykter och resor kan bokas. Avbokningspolicy Gäster kan avboka sin reservation utan extra kostnad upp till 2 dagar innan ankomst lokal tid. Grupp bestående av 15 eller mer till New Delhi. översikt & priser. Översikt Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Incredible Home Stay erbjuder välutrustade Deluxe Rum för en trevlig tillflyktsort från en hektisk arbetsdag för att bekvämt boende med moderna bekvämligheter och faciliteter. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. O...
http://se.hostelbookers.com/hotell/indien/new-delhi/40380/
*  Rana Guest House (Rishikesh, Indien) - Pensionat recensioner - TripAdvisor
Rana Guest House Rishikesh, Indien - Pensionat recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Rana Guest House, Rishikesh. GÅ MED LOGGA IN. Rishikesh. Rishikesh Turism. Hotell i Rishikesh. Bed and Breakfast i Rishikesh. Rishikesh semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Rishikesh. Rishikesh flyg. Restauranger i Rishikesh. Rishikesh sevärdheter. Karta över Rishikesh. Hotell. Alla hotell i Rishikesh Erbjudanden på hotell i Rishikesh Sista minuten Rishikesh. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Rishikesh. Romantiska hotell i Rishikesh. Hotellområden i Rishikesh. De populäraste familjehotellen i Rishikesh. Lyxhotell i Rishikesh. Populäraste spaanläggningarna. Strand hot...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g580106-d2248303-Reviews-Rana_Guest_House-Rishikesh_Uttarakhand.html
*  Kyrkor och konvent i Goa
... namn = Kyrkor och konvent i Goa. nr = 234. bild = Se cathedral goa.jpg. bildtext = Se katedral. plats = Goa Velha, Goa. land = Indien. lat min=30. lat sek=09. lat riktn=N. lon gra =73. lon min=54. lon riktn=E. kriterier = ii, iv, vi. år = 1986 |karta=Indien. }} 'Kyrkor och konvent i Goa' är ett världsarv i delstaten Goa, Indien, som omfattar kyrkobyggnader och konvent i den forna huvudstaden, idag kallad Goa Velha "Gamla Goa", cirka 10 km öster om den nutida delstatshuvudstaden Panaji. Historia. Goa Velha konkani :पोरणें गोंय – 'Pornnem Goem'; hindi ओल्ड गोवा – 'Old Gova', पुराणा गोवा – 'Purana Gova' är en historisk stad i Norra Goa i den indiska delstaten Goa. Staden grundades på 1400-talet som en hamnstad vid floden Mandovi under sultanatet Bijapur. Staden intogs av portugiserna under Portugisiska erövringen av Goa 1510 och var därefter huvudstad i Portugisiska Indien. I mitten av 1500-talet, var den portugisiska kolonin Goa, speciellt Velha Goa, centrum för Kristnandet i Öster. Staden evangeliserades ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkor_och_konvent_i_Goa
*  Bambudöden
... thumb blommande bambu bambudöden mizo mautam är en cykliskt återkommande svältkatastrof främst i de nordöstra indiska delstaterna mizoram och manipur den orsakas av ett ekologi skt fenomen som inträffar vart e år när den vilda bambu arten melocanna baccifera blommar med stora protein rika blommor dessa äts av råttor vars population snabbt växer av det stora energitillskottet den stora mängden råttor äter sedan upp de lokala skördarna av olika grödor som ris vilket leder till svält mizoram och manipur är till ungefär täckta av vilda bambuskogar fenomenet inträffar även i delstaten chin i burma speciellt i hakha thantlang falam paletwa och matupi mekanism under bambudöden blommar melocanna baccifera över ett mycket vidsträckt område efter blomningen dör bambun och lämnar efter sig ett överflöd av frön gnagare som svartråttor äter bambufröna den stora tillgången till energirik föda hjälper gnagarna att snabbt föröka sig och öka i antal när fröna tar slut lämnar djuren bambuskogarna och ger sig på skördar oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bambudöden
*  Abbakka Chowta
'Abbakka Chowta', född okänt år, död cirka 1570, var en indisk monark, drottning av Ullal, mellan cirka 1525 och 1570. Abbakka Chowta var brorsdotter eller systerdotter till Tirumala Raya, monark av furstendömet i området Tulu Nadu i Karnataka, som då styrdes av en dynasti vid namn Chowta. Denna monarki hade sin huvudstad omväxlande i Puttige och i hamnstaden Ullal, som då var mycket strategiskt placerad och eftertraktad av portugiserna, som vid denna tid hade etablerat sig i Indien. Abbakka efterträdde vid närmare okänd tidpunkt, cirka 1525, sin farbror som regerande " rani " eller drottning i Ullal. Inrikespolitiskt upprätthöll hon balans mellan de olika religiösa grupperna genom att låta både muslimer och hinduer representeras i såväl hennes administration som i hennes armé, samtidigt som hon själv var anhängare av jainismen. Utrikespolitiskt bedrev hon en framgångsrik allianspolitik med de omgivande hinduiska och muslimska härskarna till skydd mot portugiserna. År 1555 lät portugiserna sända amiral Dom Ál...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abbakka_Chowta
*  Lyrhjort
'Lyrhjort', 'thaiminhjort' eller 'lyrhornshjort' 'Rucervus eldii' eller 'Cervus eldii' är en art i familjen hjortdjur som förekommer i Sydostasien. Arten når en kroppslängd mellan 150 och 170 centimeter, en mankhöjd mellan 120 och 130 centimeter och en vikt mellan 95 och 150 kilogram. Den långa vinterpälsen är rödbrun och på sommaren blir den kortare och ljusare. Kännetecknande är formen på hornen, som bara finns hos hannarna. Två grenar går först vågrätt bakåt och sedan i en båge uppåt. Utbredning och habitat. Artens ursprungliga utbredningsområde fanns mellan östra Indien och södra Kina fram till Malackahalvön. Området har minskat kraftigt och idag finns bara några populationer kvar som är avgränsade från varandra se underarter. Lyrhjort lever i olika habitat som till exempel i regnskog, gräsland eller på träskmarker. Vuxna hannar lever oftast ensamma och honor bildar grupper tillsammans med sina ungar. Under parningstid en ansluter sig hannarna till dessa grupper som på så sätt ökar till maximalt 50 indivi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyrhjort
*  BILDER finns! - Resdagboken
BILDER finns. logga in med Facebook bli medlem gl mt l senord. Bilder. BILDER finns. l rdag 15 mars 2008 Ko Lanta, Thailand Nu har jag fixat lite bilder. Sen sist har Johan snorklat vid Koh Rook, jag vid Koh Haa och hela familjen har varit pa tur till Koh Ngai paradiset och Koh Rok paradiset det med. Jag har sett blackfisk, skoldpadda fran baten, havsorm, Nemo och andra clownfiskar, lionfish, papegojfiskar, Morish Idol, pufferfish som kan blasa upp sig, Giant Triggerfish, sjostjarnor, sjogurkor och en massa andra fiskar jag inte vet vad de heter. Sista dagarna ska vi bada och ta det lugnt. Vi har val haft nagon formiddag med moln. Det ar nog mer an 30 grader i skuggan, skulle jag tro. Vi har haft en underbar semester och jag forstar att manga svenskar bestammer sig for att stanna langre tid. Magarna har kranglat obetydligt, och bara for mig och Johan. Det har blir nog sista inlagget i dagboken, vi hors nar vi ar hemma igen. Anm l skaj Loggade in m ndag 19 mars 2012. 4 inl gg. 14 bilder. Kommentarer till inl g...
http://resdagboken.se/Web/Apps/Diary/EntryPresentation.aspx?id=234&epslanguage=sv&tid=211168&eid=1674934
*  Sindbuskskvätta
{{Taxobox name = Sindbuskskvätta status = VU status ref = image = Stolizka.jpg image caption =. image2 =. image2 caption =. subphylum = Vertebrata classis sv = Fåglar. ordo = Passeriformes familia sv = Flugsnappare. genus = Saxicola species sv = 'Sindbuskskvätta' species = S. macrorhynchus taxon = Saxicola macrorhynchus taxon authority = Stoliczka, 1872 }}. 'Sindbuskskvätta' Sveriges ornitologiska förening 2016, läst 2016-02-10 'Saxicola macrorhynchus' är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar. L Wood 2015 The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2015, läst 2016-02-11. Fältkännetecken Utbredning Ekologi Status och hot Noter Externa länkar. Hanar i häckningsdräkt är mörka ovan med svartaktig mask över ögonen, brett vitt ögonbrynsstreck och band utmed inre vingtäckarna samt mestadels vita täckare. Stjärten har mycket vitt. Honan saknar mörk mask och vitt på stjärten. Tidigare förekom den även i Afghanistan där den nu är utdöd och detsamma gäller troligen Pakistan. Den var f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sindbuskskvätta
*  Indisk rupie
... valuta svenskt namn indisk rupie namn roopayi införd talet avskaffad ersatte ersatt av bild bildtext land indien delas i paise isokod inr förkortning mynt sedlar indisk rupie ne se läst mars engelska rupee rs roopayi eller rupaye är den valuta som används i indien i asien valutakod en är inr rupie rupee paise singularform paisa historik användning valörer referenser externa länkar historik valutan infördes under talet och har alltid kallats rupie rupee förutom i områden under kolonialmakter namnet rupie kommer av sanskrit rūpya bearbetat silver rupien ersatte den danska kas den franska indiska rupien och den portugisiska escudo n den senaste versionen infördes när indien övergick till decimalsystemet användning valutan ges ut av reserve bank of india rbi som grundades i april och har huvudkontoret i bombay valörer mynt och rupie underenhet och paise sedlar och används sällan inr referenser externa länkar kategori indiens ekonomi kategori asiatiska valutor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indisk_rupie
*  Tabla
thumb|right 'Tabla' är ett rytminstrument som används inom klassisk, populär och religiös musik i de norra delarna av Sydasien. Instrumentet består av två trummor, en större bastrumma för vänsterhanden och en mindre trumma för högerhanden. Bastrumman, kallad 'baya' eller 'dugga', är vanligen tillverkad i trycksvarvad mässing eller koppar, men det finns även exemplar i trä eller lera. Den mindre trumman som spelas med högerhanden kallas 'tabla' eller 'daya' och är svarvad i ett hårt träslag som kair eller sesam. Den vanligaste benämningen på trummorna är 'baya' respektive 'tabla', som alltså dels är benämningen på den mindre trumman, dels på kombinationen av de båda trummorna. Trots att instrumentet består av två trummor benämns det 'tabla' i singularis. thumb|Ristningarna från 200-talet f.Kr. i Bhajagrottorna i delstaten Maharashtra i Indien visar en kvinna som spelar tabla och en annan kvinna som utför en dans. De drygt tvåtusen år gamla ristningarna i Bhajagrottorna, i delstaten Maharashtra i Indien, visar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tabla
*  Tamil Eelams flagga
... tamilska befrielsetigrarna s ltte tigersymbol som skapades utsågs som tamil eelam s nationsflagga det enda som skiljer flaggan är att rörelse ns namn inte finns med på flaggan ltte saturday nov släppte en uppdaterad version på guiden som beskriver hur man använder flaggan på ett korrekt sätt guiden som är skriven på tamil står bestämmelser på hur flaggan ska vaja med andra nationers flaggor eller som ensam flagga och för allmän hantering flaggan har fyra färger rött gult svart och vitt externa länkar kategori tamil eelam kategori flaggor för organisationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamil_Eelams_flagga
*  Kastväsen
Ordet kast från portugisiska 'casta', "släkte" eller "ras" användes först av portugis er för att beskriva de många sociala skikt och grupper de fann i Indien på 1500-talet. Det indiska kastväsendet har två aspekter varna och jati, vilkas inbördes samband är komplicerat och omdiskuterat. Varna-systemet går tillbaks på det vedisk a fornindiska samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser, där brahmin erna eller präst erskapet är den högsta, följd av kshatriya adel och krigare, vaishya köpmän och shudrer arbetare. Samma klasser låg till grund för alla indoeuropeisk a samhällen och levde vidare i Europa fram till 1800-talet som de fyra stånd en. Sanskrit ordet för kast, 'varna', betyder ordagrant " färg ", och enligt vissa spekulationer skulle kastväsendet ha grundats av ljushyade arier när de invaderade Indien under andra årtusendet f. Dumézil 1958 har dock visat att samhällsgrupperna förknippades med olika färger även i andra indoeuropeiska samhällen; så förbands till exempel även romarna s präster och a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kastväsen
*  George Grey
Grey tillhörde ätt grenen ' Grey of Groby ' och föddes vid samma tid som fadern, överstelöjtnant Grey, fick sitt banesår vid Badajoz. Han var 1829 - 39 officer i armén, där han avancerade till kapten, begav sig 1837 med sin vän Lushington ut till Västaustralien på vågsamma upptäcktsfärder och kallades från dessa 1839 att bli guvernör i den genom opraktiskt tillämpande av Wakefield s idéer nästan ruinerade kolonin Sydaustralien. Grey införde där sparsamhet och praktiskt lantbruk, gjorde slut på de alltför kostsamma byggnadsföretagen och lämnade i oktober 1845 kolonin i ett löftesrikt skick. 1848 års från England utsända, odugliga författning vägrade han att tillämpa och lyckades övertyga regeringen om nödvändigheten av detta djärva steg. I december 1853 flyttades Grey som guvernör till Kapkolonin, där han med lätthet stillade ett kaffer uppror och i så hög grad vann Orange - boer nas förtroende, att de 1858 uttalade sig för en federativ återförening med Kapkolonin. Grey återkallades av kolonialminister n Bulwe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Grey
*  Hawa Mahal
... faktamall byggnad namn hawa mahal bild hawa mahal jaipur jpg bildtext hawa mahal smeknamn plats jaipur typ palats användning topphöjd takhöjd våningar våningar under mark hissar brytdatum färdigdatum renoverat byggnadsstatus bruttoarea bruksarea byggherre pratap singh ii arkitekt lad chand usta konstruktör entreprenör koordinater hawa mahal svenska vindarnas palats är ett palats i jaipur s gamla stad i indien det uppfördes av maharadja n pratap singh ii och ritades av arkitekt en och astrolog en lad chand usta hawa mahal utgör i själva verket stadspalatsets östra flygel och byggdes som ett en utvidgning av palatsets kvinnoområden byggnaden är fem våningar hög och byggd av röd och rosa sandsten i den magnifika fasaden finns över fönster och burspråk som tillät kvinnorna att osedda beskåda basaren och torghandeln byggnaden har ingen framdörr utan nås enbart från baksidan genom de andra delarna av palatset källor kategori jaipur kategori byggnader i indien kategori i indien kategori palats...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hawa_Mahal
*  Vinoba Bhave
Han började nu studera sanskrit, efter vilket han gick tillbaka till Gandhi. Bhave fängslades flera gånger för de tal han framförde. Efter detta, 1940-1941, fängslades han ytterligare ett par gånger. Bhave ansågs av många vara den som skulle efterträda Gandhi efter att han blivit mördad. Detta var Bhave motvillig till, men efter Gandhis död grundade han Bhoodhanrörelsen, vars mål var i linje med Gandhis läror genom att förespråka fredliga lösningar av konflikter och genomförandet av reformer som skulle bidra till en förbättring av levnadsvillkoren för Indiens fattiga befolkning. När Vinoba Bhave blev tillfrågad om att leda de splittrade Gandhirörelserna svarade han till slut ja, men på villkoret att man skulle skjuta upp den konferens där alla ännu en gång skulle samlas. Han ville skjuta upp konferensen 6 månader så att han kunde vandra till konferensen. Han ville vandra genom byarna så att han kunde ta reda på vad som behövde uppmärksammas om Indiens tillstånd. Han samlade bybor, så som Gandhi hade gjort mån...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinoba_Bhave
*  Gul Mohammed
... född februari i new delhi död oktober i new delhi var enligt guinness rekordbok den kortaste människan vars längd och existens verifierats fram till då chandra bahadur dangi mättes den juli undersöktes han på ram manohar lohia hospital i new delhi och var då cm lång och vägde kilogram han avled den oktober av en hjärtinfarkt se även lista över korta personer referenser externa länkar kategori medverkande i guinness rekordbok kategori personer med dvärgväxt kategori personer från new delhi kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gul_Mohammed

State University of CampinasBrittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandDenizli (provins): Denizli är en provins i västra Turkiet, och har 907 325 invånare Türkiye istatistik kurumu Invånarantal 31 december 2007, folkräkning grundad på adressbaserat befolkningsregister. (2007) på en yta av 11 805 km2.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.TandborsteKariesDongbeiMicrurus diastema: Micrurus diastema är en ormart som beskrevs av DUMÉRIL, BIBRON och DUMÉRIL 1854. Micrurus diastema ingår i släktet korallormar, och familjen giftsnokar.OrtodontiNappPennalismTrinidad: Trinidad (spanska för treenighet) är den största och folkrikaste ön i Trinidad och Tobago. Trinidad är den sydligaste ön i Västindien och ligger 11 kilometer norr om Venezuelas kust.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Limbukten: Limbukten () eller Limviken (Limska draga) är en bukt i Kroatien. Den ligger mellan orterna Rovinj och Vrsar på den istriska halvön i nordvästra Kroatien.University of Engineering and Technology, Lahore: [Main Block.jpg|thumbnail|University of Engineering and Technology, Lahore]Universitetet i Ibadan: Universitetet i Ibadan (engelska: University of Ibadan) är Nigerias äldsta och ledande universitet, beläget omkring 8 km från centrala Ibadan i delstaten Oyo.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenDominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.OrtopantomogramKirurgiskt stål: Kirurgiskt stål är en form av rostfritt stål och en legering av järn, kol, krom (12–20 %), molybden (0,2–3 %) och nickel (8–12 %). Kromet ger stålet egenskaper som förhindrar att metallen rostar eller får repor.