Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Cysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Cysteine ProteasesCysteindioxygenasCysteinproteinashämmare: Exogena eller endogena föreningar som hämmar cysteinendopeptidaser.Cysteinsyntas: Enzym som i mikroorganismer och växter katalyserar biosyntesen av cystein från O-acetyl-L-serin och vätesulfid. EC 4.2.99.8.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SulfhydrylföreningarCystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Katepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.Cystatiner: En homolog grupp av endogena cysteinproteinashämmare. Det finns fyra distinkta familjer inom cystatinsuperfamiljen: cystatin B eller stefiner; cystatin C eller post-gammaglobulin; äggvita eller hönscystatin; samt kininogent cystatin. Cystatinerna hämmar de flesta cysteinendopeptidaser av papaintyp och andra peptidaser med en sulfhydrylgrupp vid den aktiva platsen.Oxidation-reduktionCathepsin LPapainBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.SulfhydrylreagensKatepsin B: Ett lysosomalt cysteinproteinas som hydrolyserar proteiner, med en specificitet som liknar papainets. Enzymet förekommer i en rad olika vävnadstyper och spelar en viktig roll i många fysiologiska och patologiska processer. Vid patologiska tillstånd har katepsin B visat sig vara inblandat i demyelinisering, emfysem, reumatoid artrit och tumörinfiltration. EC 3.4.22.1.Sekvenshomologi, aminosyraModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Rekombinanta proteinerKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kol-svavellyaser: Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-svavelbindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.4.ProteinkonfigurationMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Etylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Serin-O-acetyltransferasProteinstruktur, tertiärSvavelDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Mesylater: Organiska salter eller estrar av metansulfonsyra (CH4O3S).Ditionitrobensoesyra: Ett standardreagenspreparat för bestämning av reaktiva sulfhydrylgrupper med absorbansmätning. Det används ffa för bestämning av sulfhydryl- och disulfidgrupper i proteiner. Den färg som framträder beror på bildandet av en tioanjon, 3-karboxyl-4-nitrotiofenolat.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.ProteinbindningJodacetamid: Ett reagensmedel av alkylerande sulfhydryl. Dess verkan motsvarar den hos jodacetat.Struktur-aktivitet-relationReduktanterSekvensinpassningSulfinsyrorSubstratspecificitetMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.Jodättiksyra: Samlingsterm för jodättiksyra och dess salter och derivat. Syran reagerar med cystein(-SH)-grupper och bildar ett karboximetylerat protein, och används som enzymhämmare i biokemisk forskning.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Cystationin-gammalyas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det sista steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det klyvningen av cystationin till cystein, ammoniak och 2-ketobutyrat. EC 4.4.1.1.Lyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.Proteinstruktur, sekundärPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Endopeptidaser: En undergrupp av peptidhydrolaser. De klassificeras huvudsakligen utifrån sin katalytiska verkan. Specificitet används endast för identifiering av enskilda enzymer. De omfattar serinendopeptidaser (EC 3.4.21), cysteinendopeptidaser (EC 3.4.22), asparaginendopeptidaser (EC 3.4.23), metalloendopeptidaser (EC 3.4.24) samt en grupp enzymer som ännu inte placerats in i någon av ovannämnda klasser (EC 3.4.99). EC 3.4.-.Alkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.TioredoxinerSulfensyrorKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.SvavelaminosyrorBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Proteinmodifiering, posttranslationellKatalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Cellinje4-klorkvicksilverbensensulfonat: Väteklor(4-sulfonatfenyl)mercurat(1-). Ett cytotoxiskt sulfhydrylreagens som hämmar flera subcellulära metaboliska system och används som ett redskap i cellfysiologi.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.OsteonektinHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.LipoylationBevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Glutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsProteashämmareEtylmetansulfonat: Ett tumörmedel med alkylerande egenskaper. Det verkar även mutagent genom att skada DNA och används experimentellt för detta ändamål.Jodacetater: Joderade derivat av ättiksyra. Jodacetater används vanligen som alkylerande sulfhydrylreagensmedel och enzymhämmare i biokemisk forskning.TaurinCystatin BPeptidfragmentDipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.SulfiderCathepsin KDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.ZinkJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.PeptiderPeroxiredoxinerDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.CystationinProteinveckningMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Korsbindningsreagens: Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.Cystatin ADNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.TrypsinMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.ProteinerOxidoreduktaserHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kalpain: Ett cysteinproteinas som finns i många vävnader. Det hydrolyserar en rad olika endogena proteiner, inkl. neuropeptider, cytoskelettproteiner, proteiner i glatt muskulatur, hjärtmuskelvävnad, lever, blodplättar och erytrocyter. Man känner till två underklasser med hög resp. låg känslighet för kalcium. Enzymet tar bort Z-skivorna och M-linjerna från myofibriller, aktiverar fosforylaskinas och nukleotidoberoende proteinkinas.Indikatorer och reagenserGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cathepsin FGlutaredoxinerPeptidkartläggningFikain: Ett sulfhydrylproteinas från ficuslatex med cystein på den aktiva platsen. Klyvning sker företrädesvis vid tyrosin- och fenylalaninrester. EC 3.4.22.3.TransfektionPalmitinsyraVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.FenantrolinerMaleimiderSvaveltransferaserCystationin-betasyntas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det andra steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det reaktionen mellan homocystein och serin, vilken ger cystationin och eliminering av vatten. Brist på detta enzym leder till hyperhomocysteinemi och homocystinuri. EC 4.2.1.22.SulfaterDiazometanEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.PyrrolidonkarboxylsyraCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Cysteamin: Ett strålskyddsmedel som oxiderar i luft och bildar cystamin. Det ges intravenöst eller oralt mot strålsjuka. Bitartratet har använts för oral behandling av nefropatisk cystinos.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.PunktmutationLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.S-nitrosoglutationMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.NitrosationSpectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-IonizationOxidativ stressPlasmiderBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.SvavelföreningarAcylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Kadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Kol-syrelyaser: Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-syrebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.2.VäxtproteinerProtein engineeringCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.

*  Permanent Hår - GLOBElife - Alter Ego Italy - Molding - 2016
med aminosyror och cystein. Dess milda formulering är lämplig för ... sammansatt av cystein, hydrolyserad havre, mjölksyra, ... med aminosyror och cystein. Dess milda formulering är lämplig för...
http://beautybazar.co.uk/sv/permanent-hår-c-5/alter-ego-italy-a-260/molding-p-2897.html
*  Köp Glutation Komplex hos Svenskt Kosttillskott. Snabbt & fraktfritt!
de tre aminosyrorna cystein, glycin och syra. Det fungerar som en ... upp musklerna. L-Cystein Cystein är en svavelbärande aminosyra ... metionin i kroppen. Cystein är viktig för nybildning av hud och...
https://svensktkosttillskott.se/produkter/glutation_komplex
*  Köp kosttillskott och träningskläder hos AST Sports Science
VP2 f r du en h g cysteinniv i blodomloppet. Vetenskaplig ... konstant tillg ng p cystein g r att proteinmetabolismen styrs mot ... av musklerna. VP2s cysteintillf rsel inneb r att musklerna inte...
http://ast-ss.se/
*  Läs L-Cystein hos Svensk Hälsokost
& kosttillskott. L-Cystein Aminosyran L-Cystein är en ... som en antioxidant. Cysteinets egenskaper Här hittar du cystein Cysteinets egenskaper L-Cystein är en icke-...
https://svenskhalsokost.se/artiklar/l-cystein
*  Köp MerVital AntioxPlus 60 tabletter på apotea.se
, L-cystein, L-glutation, ubiquinon,...
http://apotea.se/mervital-antioxplus-60-tabletter
*  Köp Hair Volume 90 tabletter på vitaminvaruhuset.se
med Kisel 200 mg, L-cystein 60 mg, L-metionin 50 mg. Fyllnadsmedel ... arvense ,vatten, L-cystein, L-metionin, vitaminer Kalcium D...
http://vitaminvaruhuset.se/hair-volume-90-tabletter
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Cystin
... är en organisk förening med formeln c h nh cooh s det är en dimer av aminosyra n cystein historia egenskaper se även källor historia cystin upptäcktes av william hyde wollaston men klassificerades inte som ett protein förrän då man lyckades utvinna cystin ur horn egenskaper cystin är ingen essentiell aminosyra men cystinfattig kost bromsar tillväxten hos unga individer ämnet är svårlösligt och är huvudbeståndsdel i njurstenar den ingår vidare i riklig mängd i keratin varur den kan isoleras efter hydrolys cystin spelar en fundamental roll i de flesta äggviteämnen eftersom det är den enda aminosyra med vilken två peptid kedjor kan bindas samman med en kovalent bindning denna typ av bindning kallas cystinbrygga och kan tänkas uppkomma så att sh grupper i cystin i två olika peptidkedjor genom oxidation knyts samman till en disulfidbindning s s varigenom de båda peptiderna förenas en process som formellt är identisk med den i formeln se även cystein cystinuri njursten källor bra böckers lexikon kategori amino...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cystin
*  Disulfidbindning
... en disulfidbindning eller svavelbrygga är en kemisk binding mellan två cystein ers tiol grupper från att cysteinerna är i sin sh form kommer två cysteiner att tappa sina väteatomer och slå ihop sig så att en s s bindning bildas dessa bindningar är vanliga inom proteiner och är ofta viktiga för proteinets tredimensionella struktur genom att tillsätta reduktionsmedel går det att bryta disulfidbindningen så att det blir två fria cysteiner igen när två cysteinmolekyler bildar en disulfidbindning mellan sig kallas produkten cystin kategori kemisk bindning kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disulfidbindning
*  Avfallsutrustning - Få priser för komprimatorer, balpressar m.m.
Skapa Prisförfrågan. Beskriv bara vilka avfallsmängder och vilka/vilket material det gäller så ser vi till att du får offerter på rätt utrustning från godkända leverantörer. ------------------------------------------------------------------------------------------- Avfallsutrustning Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är: Komprimator - mobila, stationära, vätsketäta m.m. organiskt avfall Kärlvändare - med eller utan lyft för att tömma i t.ex. Behållare Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Få en lönsam miljöriktig ...
http://recycla.se/sv/atervinningsguide/avfallsutrustning/
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Papain
... thumb modell av papainstruktur papain är ett enzym som sönderdelar proteinämnen och som utvinns ur papaya trädets carica papaya frukter och mjölksaft enzymet består av aminosyradelar omfattande en signalsekvens en propeptid och den mogna peptiden protein et stabiliseras genom tre disulfidbryggor förekomst och framställning papayaträdet kommer ursprungligen från mexiko och odlas på många håll i tropikerna mjölksaften och den från frukterna utpressade saften utfälls med alkohol och fällningen torkas vid låg temperatur det erhållna preparatet är ett gult eller gulvitt pulver användning papain har en kraftigt nedbrytande verkan på proteinämnen och kan användas inom medicinen mot vissa magsjukdomar teknisk användning har papain inom bryggeri industrin där det används som tillsats till öl för att motverka utfällning av proteinämnen under lagringen det används även för framställning av pepton er samt vid biokemi ska undersökningar källor meyers varulexikon forum kategori farmakologi kategori proteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Papain
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
*  Oligonukleotid
... er är korta dna och rna sekvenser oftast är de baser långa eller kortare oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära dna eller rna sekvenser oligonukleotider används i southern blot dna microarray pcr som primer med mera kategori genetik kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligonukleotid
*  Schurs sats
'Schurs sats' är en sats inom linjär algebra. Enligt satsen kan alla 'n' 'n'-matriser, i någon bas, representeras av en uppåt triangulär matris. Låt A:V \rightarrow V vara en linjär avbildning och V vara ett komplext vektorrum. Då finns det en ortonormerad bas för 'V' så att 'A' i denna bas representeras av en uppåt triangulär matris, det vill säga alla 'n' 'n'-matriser kan skrivas på formen : A = U T U {-1}\, där 'U' är en unitär matris inversen av 'U' är lika med det hermiteska konjugatet för 'U' och 'T' är en uppåt triangulär matris med egenvärden a till 'A' på diagonalen. Låt V vara ett vektorrum och A: V \rightarrow V vara en linjär avbildning. Satsen är sann om \dim V = 1 då en 1 1-matris är uppåt triangulär. Antag att satsen är sann då \dim V = n - 1. Låt \bar{u} 1 vara en normerad egenvektor till 'A' som hör till egenvärdet \lambda 1, dvs : A\bar{u} 1 = \lambda 1 \bar{u} 1,\ \begin{Vmatrix}\bar{u} 1\end{Vmatrix} = 1. Alla element till höger om \lambda 1 på första raden är ointressanta. Då \dim W = n -...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schurs_sats
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Konformation
... en konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet en konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer inom kemi och materialfysik avses ofta en polymer kedjas form eftersom denna hela tiden rör sig eftersom protein er är polymerer används begreppet även om dessa i allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen när en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna t ex ändrat ph eller temperatur så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt se även konstitution konfiguration polymer proteinstruktur kategori kemiska egenskaper kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Svaveldirektivet
Den senaste ändringen av direktivet innebar att EU genomförde de skärpningar av kraven på svavelhalten i marina bränslen som 2008 antogs av FN:s sjöfartsorgan IMO International Maritime Organisation genom en ändring av bilaga VI i MARPOL -konventionen. Konventionen och direktivet innehåller preciserade begränsningar för högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, vilket från 2012 skall vara 3,5 procent och gälla globalt. Då konventionen är gällande internationell rätt som är bindande för IMO:s medlemsländer var införandet i EU-rätten i praktiken endast ett beslut om att de två regelverkan ska stämma överens. Från 2020 får svavelhalten i marina bränslen endast vara 0,5 procent. Dessutom skall strängare regler gälla för Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen som är av IMO beslutade svavelkontrollområden SECA. Där får det endast användas bränslen med en svavelhalt om högst 0,10 procent från och med 2015. Efter att EU:s ministerråd antagit en gemensam position om direktivet i juni 2012 röstades direktivet ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svaveldirektivet
*  European Commission - PRESS RELEASES - Press release - EU-kommissionen föreslår minskade svaveldi
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - EU-kommissionen föreslår minskade svaveldioxidutsläpp från sjötransport med 90 %. Europeiska kommissionen – Pressmeddelande EU-k ommissionen föreslår minskade svaveldioxidutsläpp från sjötransport med 90 % Bryssel den 15 juli 2011 – Bättre luftkvalitet är på väg tack vare EU-kommissionens förslag att sänka svavelinnehållet i fartygsbränsle. Enligt förslagen ska svaveldioxidutsläppen minskas med upp till 90 % och utsläppen av små partiklar med upp till 80 %. Förslaget är ett viktigt steg framåt för att minska utsläppen från den snabbväxande sjötransportsektorn. Genom d en föreslagna lagstiftningen revideras bestämmelserna om svavelhalten i vissa flytande bränslen och de nya IMO-standarderna införlivas i EU-lagstiftningen för att säkerställa att de verkställs på samma sätt i alla EU-länder. Enligt förslagen kommer den maximala tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle som används i känsliga områden som Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen att sänkas från 1...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-888_sv.htm
*  Ultra-low sulfur diesel
ultra low sulfur diesel ultra low sulfur diesel ultra low sulfur diesel ulsd ultralågsvavlig diesel är en term som används för att beskriva dieselbränsle som uppfyller krav på mycket lågt innehåll av svavel sedan är nästan all petroleum baserad diesel som finns tillgänglig i europa och nordamerika av denna typ inom eu gäller sedan att svavelhalten ej får överstiga ppm och att diesel med högst ppm skall finnas tillgänglig sedan är diesel med högst ppm i huvudsak obligatorisk läst januari källor kategori petroleumprodukter kategori bränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultra-low_sulfur_diesel
*  Miargyrit
... även äldre benämning kenngottit är ett mineral som består av silver antimon och svavel med en svavelhalt på ca den har stålgrå färg körsbärsrött pulver och metallaktig glans förekomst miargyrit upptäcktes först i freiberg tyskland år den förekommer bl a i sachsen ungern spanien och mexiko i sverige finns kända förekomster i sala och långban användning främsta användningen för miargyrit är för framställning av silver källor meyers varulexikon forum http www mineralienatlas de lexikon index php mineraldata mineral myargyrite lang en language english kategori svavelföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miargyrit
*  Miljöbränsle
Sådana drivmedel kan framställas syntetiskt ur andra energiråvaror än råolja, energiråvaror som till exempel biomassa, avfall och naturgas. Alla dessa syntetiska drivmedel är dessutom rena fria från aromater, PAH och svavel, och ger relativt rena avgaser, så de ger renare stadsluft och en bättre arbetsmiljö. Syntesgas kan framställas ur alla sorters råvaror som innehåller energi och grundämnet kol C, till exempel biomassa som flis, pellets, bark, svartlut, m.m. Syntetiska drivmedel är ett sätt att komma bort från att endast använda råolja som råvara i transportsektorn. Samtidigt är det ett sätt att producera renare drivmedel som ger en bättre arbetsmiljö, än vad traditionella drivmedel som bensin, dieselolja och jetbränsle ger, när de är producerade ur råolja med konventionell oljeraffinering. Andra miljöbränslen, som oftast framställts med hjälp av biomassa och kemiska processer som inte är syntetiska, och som involverar bruket av mikroorganismer, är till exempel biogas och biobaserad etanol. Etanol framstäl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljöbränsle
*  Nickelglans
... är två mineral av vilka det ena består av nickel arsenik och svavel medan det andra i stället för arsenik innehåller antimon och har nickel arsenikmineralet gersdorffit kristalliserar reguljärt har grå färg och ungefär samma hårdhet som fältspat det förekommer mest med kornig textur och löses i salpetersyra med grön färg under avskiljning av svavel och arseniksyrlighet gersdorffit upptäcktes och namngavs efter johann von gersdorff som var ägare till en nickelgruva i schladming i österrike förekomst gersdorffit finns vid en nedlagd gruva i los i västra hälsingland och på enstaka platser i tyskland antimonmineralet ullmanit förekommer i malmgångar med kopparkis och zinkblände i tyskland och på sardinien där nickelglans förekommer i större mängder används den för utvinning av nickel källor meyers varulexikon forum kategori mineral kategori svavelföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nickelglans
*  Proustit
... eller arseniksilverblände är en silvermalm bestående av silver arsenik och svavel med silver den kristalliserar romboediskt och har rödaktig färg mineralet är nära anknutet till pyrargyrit från vilket det var utskiljt genom en kemisk analys utförd av joseph l proust från vilket det har fått sitt namn förekomst proustit förekommer på olika platser tillsammans med andra silvermalmer bl a i elsass sachsen och böhmen samt i chile mexiko och i olika delar av västra usa källor meyers varulexikon forum kategori mineral kategori svavelföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proustit
*  Öster Silvbergs gruva
miniatyr|Varphögar vid Öster Silvbergs gruva 'Öster Silvbergs gruva' är en sulfidmalmsgruva som ligger i Silvbergs socken i Säters kommun. Gruvan är nedlagd men väl synlig än idag genom öppna vattenfyllda gruvhål och stora efterlämnade varphögar. Historik S:t Nicolai kapell och ödekyrkogård Bilder, gruvområdet Bilder ödekyrkogården Referenser Noter. miniatyr|Varp med svavelinnehåll Namnet Silvberg, '"silbergheno"' förekommer redan 1347 men mest känt är ett omnämnande 1354 i ett privilegiebrev. På 1400-talet var kronan delägare i gruvan, och i slutet av 1400-talet blev även Eskilstuna kloster delägare. Avkastningen på gruvan minskade dock snart. 1540 gjordes trots det Östra Silvberg till kungsgård och 1552 förbjöds allmogen i gruvans närhet att själva framställa silver. Omkring 1580 började silvermalmen dock att tryta och brytningen minskade. Guldhalten uppgick till 10-15% av silvret. Smältningen utfördes bland annat vid Jönshyttan. Rester efter sammanlagt elva hyttor för silversmältning har påträffats i områd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öster_Silvbergs_gruva
*  Ecopar
'EcoPar' är ett svenskt miljöbränsle som är ett så kallat syntetiskt dieseldrivmedel och används som ett alternativ till dieselolja. EcoPar är ett varumärke som ägs av EcoPar AB, tidigare Oroboros AB, som ligger i Göteborg. EcoPar AB har patent erat ett dieseldrivmedel som går att producera syntetiskt med Fischer-Tropsch-processen och som har vissa fördelar i miljö- och arbetsmiljöhänseende i jämförelse med vanliga dieseloljor, speciellt i känsliga miljöer och arbetsmiljöer. Drivmedlet är fritt från polyaromater PAH och svavel, och halten av aromatiska kolväten och tunga naftener är under en volymprocent. Avgaserna blir därför betydligt renare än avgaser från konventionell dieselolja. Detta har visats i försök tillsammans med: Chalmers Tekniska Högskola, Svensk maskinprovning SMP, Luleå tekniska universitet LTU, UVMV i Prag, STT Emtec, tester hos VW i Wolfsburg, hos Scania och Volvo Penta, m. Finansiärer av avgasmätningarna har varit bl.a. Tester utförda av bland annat IVL i Stockholm, NIVA i Oslo och av Stoc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ecopar
*  Monel
... är en legering som uppfanns av robert crooks stanley som verkade vid international nickel company inco namnet monel på legeringen valdes för att hedra chefen för inco ambrose monell legeringen består av nickel koppar mangan spår av järn aluminium kisel titan och svavel materialet har många goda egenskaper starkare än stål motståndskraftigt mot korrosion smidbart svets och lödbart härdbart härdning inträffar plötsligt varför svarvning måste ske långsamt och försiktigt så att arbetsstycket inte blir för varmt annars biter ej längre svarvstålet materialet är magnetiskt med en mycket låg curietemperatur c denna egenskap gör det användbart för termostat er för dessa temperaturer smältintervall c användningsområde är svåra marina miljöer en udda användning är strängar till musikinstrument kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monel
*  Syreförbränning
... är fusionsprocesser i en massiv stjärna där syre fusionerar till kisel och svavel samt mindre mängder fosfor och magnesium som ackumuleras i stjärnans mitt syreförbränning äger rum i stjärnor m när de svällt upp till röda superjättar och startar när temperaturen når miljarder k en stor del av energin som frigörs vid syrefusionen frigörs i form av neutriner neutrinoutstrålningen frigör hela gånger mer energi än värmeutstrålningen det gör att stjärnans förbränningshastighet ökar markant eftersom strålningstrycket som förhindrar stjärnans kollaps inte ökar i samma takt som förbränningen stjärnans syrekärna förbränns snabbt och redan efter ca år är temperaturen i kärnan tillräckligt hög för att kiselförbränning ska starta om stjärnan är tung nog kärnreaktioner alfaprocess syrefusion se även referenser och noter externa länkar kärnreaktioner alfaprocess o he ne γ mev syreförbränning kan ske som alfaprocess och är en fortsättning på trippel alfa processen syrefusion o o s γ mev o o s n mev o o p h mev o o si h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syreförbränning
*  Luftburna partiklar
Omkring 90 % av alla partiklar i atmosfären har skapats genom naturens egna processer, medan cirka 10 % har skapats till följd av mänskliga aktiviteter. Åtgärder mot skadliga partiklar i luften. En partikel med 10 mikrometer aerodynamisk diameter svävar i en gas på samma sätt som ett klot med 10 mikrometers diameter och med grunddensitet 1 gram per kubikcentimeter. Indexeringen PM 10 används för att representera partiklar mindre än 10 mikrometer, och PM 2.5 representerar partiklar mindre än 2.5 mikrometers aerodynamisk diameter. Med PM 10 menas partiklar som passerar genom ett selektivt intag som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. En partikel med 10 µm mikrometer diameter har ungefär samma massa som 1 miljon partiklar med 100 nm nanometer diameter, men är uppenbart mycket mindre hälsofarlig eftersom den knappast kan ta sig in i människokroppens organ. Omkring 90 % av alla partiklar i atmosfären har skapats genom naturens egna processer, medan cirka 10 % ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftburna_partiklar
*  Niello
... av italienskans niger svart är en metod för dekorering av mindre silver föremål metoden består av att graverade linjer och puns ade ytor fylls med en svart färgmassa vanligen sammansatt av en blandning av silver och svavel men även koppar bly eller borax svensk uppslagsbok malmö tekniken har använts inom egyptisk grekisk och romerskt guldsmedskonst i norden blomstrade tekniken under vikingatiden nationalencyklopedin multimedia plus tekniken lämpar sig bäst för sirliga arabesk mönster eller rankmotiv men användes vid sitt framträdande i italien under ungrenässansen med fördel även för helgonbilder och andra religiösa motiv högst nådde niellotekniken i orienten i europa blev niellotekniken populär i ryssland där de enkelt utförda så kallade tuladosorna blev en viktig exportvara under talet se tulaarbete niellotekniken spelade en viktig roll vid kopparstick skonstens framträdande genom att guldsmederna tog avtryck av de färdiggraverade föremålen på papper dessa avtryck även kallade niello med bakvänd blid o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niello
*  Zinkit
... är en blandning av zink och svavel i proportionerna viktprocent vid antändning brinner det med en grönaktig låga och kraftig rökutveckling det används som bland annat raketbränsle till hobbyraketer och i vissa fall i rymdfärjors nödraketer denna kemiska reaktion kräver inget syre och den passar därför bra som nödbränsle i rymden där det inte finns något syre när du sedan antänder zinkiten bildas zinksulfid zn s zns zinkit kan vara ganska svårt att antända ska man prova bara för skoj fungerar tomtebloss utmärkt tänk dock på att inte andas in röken och det är att föredra att det sker utomhus då det kommer att bli en hel del rök kategori raketbränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkit
*  Gryt (jordhåla)
gryt jordhåla gryt jordhåla thumb right px ingången till ett gryt gryt är grävlingens och rödräv ens bo för att jaga ut dem används särskilt framavlade kortbenta grythund sraser tax och terrier ordet tax kommer av tyskans dachshund där dachs betyder grävling terrier kommer i sin tur via franska n av latinet s terra jord intill ett grävlingsgryt finner man ofta prydliga latringropar som grävlingen gräver åt sig i fritiof nilsson piraten s roman bombi bitt och jag från övervintrar den efterlyste småbrottslingen nils galilé i ett rävgryt och blir utrökt därifrån med svavel av de båda unga huvudpersonerna en annan benämning på rävens gryt är lya rävlya se även grytjakt kategori zoologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gryt_(jordhåla)
*  Boulangerit
... är en sulfosaltmineral som består av bly antimon och svavel den uppkallades efter den franske gruvingenjören charles boulanger den bildar metalliska grå monoklina kristaller i bland bildar kristallerna en fin och lätt massa som kallas plumosit källor kategori antimonmineral kategori sulfidmineral...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boulangerit
*  Phlegeton
... eller pyriphlegeton är i grekisk mytologi underjorden hades eldflod den brinner av flammande svavel i dante s den gudomliga komedin består phlegeton av kokande blod och ligger i den sjunde nivån av helvetet där straffas tyrann er mördare rånare och andra som gjort illdåd mot sina medmänniskor kategori grekisk mytologi kategori platser i grekisk mytologi kategori mytiska vattendrag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phlegeton
*  Mall:Universitet
mall universitet mall universitet faktamall grundclass vcard överclass fn org över namn underrubrik lokalt namn bild if bild px bildstorlek bildstorlek frameless alt bildtext if bild if px frameless alt bildtext innehåll if engelska engelskt namn innehåll if latin latinskt namn etikett motto innehåll etikett motto på svenska innehåll etikett if verksamt grundat innehåll if grundat if etikett ägandeform innehåll etikett moderinstitution innehåll etikett religiös anknytning innehåll religiös anknytning etikett akademisk anknytning innehåll etikett donationsmedel innehåll etikett budget innehåll etikett innehåll if etikett lärarkår innehåll etikett admin personal innehåll etikett studerande innehåll etikett undergraduates innehåll etikett postgraduates innehåll etikett doktorand er innehåll etikett övriga studerande innehåll class adr etikett säte innehåll if ort if stad if provins if land if coor etikett campus innehåll etikett tidigare namn innehåll etikett innehåll if etikett färger innehåll etikett idrott er...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Universitet
*  Svaveldiklorid
... kemibox vardagligt namn bild sulfur dichloride d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd px bild sulfur dichloride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn svavel ii diklorid övriga namn kemisk formel s cl utseende röd vätska cas nummer smiles clscl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa svaveldiklorid är en kemisk förening av svavel och klor med formeln scl framställning användning se även källor framställning svaveldiklorid framställs genom klorering av svavel eller disvaveldiklorid s cl rm s cl rightarrow s cl rm s cl cl rightarrow scl användning svaveldiklorid används inom organisk syntes för att bilda tioetrar till exempel senapsgas som bildas av svaveldiklorid och etylen se även disvaveldiklorid källor kategori svavelklorider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svaveldiklorid
*  Tioaldehyd
... miniatyr px den generella strukturformeln för en tioaldehyd en tioaldehyd eller tial är en funktionell grupp som är analog med aldehyd det som skiljer en tioaldehyd från en aldehyd är att en svavel atom har tagit syre atomens plats tioaldehyder är mer reaktiva än tioketon er och enkla tioaldehyder är ofta instabila stora tioaldehyder har tillräckligt med steriska hinder för att bilda stabila molekyler se även aldehyd tioketon kategori funktionella grupper kategori svavelorganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tioaldehyd
*  Ditiotreitol
... dtt clelands reagens är en tiol erad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i protein er vid analys för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidation skänsliga enzymer vid oxidation erhålls en intramolekylär svavelbrygga vilket resulterar i en stabil sexring stabiliteten hos denna ringstruktur bidrar till att göra dtt till ett mycket starkt reduktionsmedel en fördel i biokemi är att varken substansen själv eller dess oxidationsprodukt är flyktiga eller illaluktande så som β merkaptoetanol vilken används för liknande ändamål och att de inte har någon tendens att inverka på biokemiska reaktioner annat än att skydda oxidationskänsliga biokemiska substanser substansen är irriterande med farokoderna r hudirriterande och r risk för allvarlig ögonskada ditiotreitol har en stereoisomer ditioerytritol dte med liknande egenskaper kategori tioler kategori alkoholer kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ditiotreitol
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  Allicin
... är en svavelorganisk förening som bildas i vitlök och som skyddar växten mot angrepp av skadedjur allicin har en stark doft av vitlök och har antiseptiska och antimykotiska egenskaper egenskaper allicin bryts omedelbart ner i sura miljöer ph t ex i magsäck en till propensulfensyra som antas ha positiv inverkan på hälsan genom att binda superoxid radikal er syntes allicin bildas när två allylsulfensyra kondenseras px se även capsaicin det aktiva ämnet i chilipeppar piperin det aktiva ämnet i svartpeppar allylisotiocyanat det aktiva ämnet i senap pepparrot och rädisor kategori svavelorganiska föreningar kategori alkener kategori antiinflammatoriska medel kategori antibiotika kategori antimykotika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allicin
*  Aktivt centrum
... 'Aktivt centrum', 'aktiv yta' eller 'aktivt säte' är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktor er binder också till det aktiva centret. Det aktiva centret utgörs generellt sett av en ficka med aminosyror som deltar i igenkänningen av substraten. Det aktiva centret är oftast upp en mycket liten del av enzymets totala volym. Resten av enzymet behövs för att skapa de tredimensionella förutsättningarna för det aktiva centret. Förutom de atomer som krävs för att skapa det aktiva centret får inte för många onödiga atomer finnas i närheten, eftersom det kan medföra steriskt hinder. Resten av enzymet kan i många fall även för reglera dess aktivitet, binda till andra enzym eller transportera substrat till det aktiva centret. right|thumb|450px|Illustration av modellen om inducerad passform. Interaktionen mellan enzymet och dess substrat består av många svaga kemiska bindningar, vilket gör enzymet mycket hög noggrannhet speci...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivt_centrum
*  Lyaser
... är en enzymklass vars uppgift är att katalysera spjälkningsreaktioner ett lyas bryter en kovalent bindning under bildande av en dubbelbindning detta till skillnad från ett hydrolas som bryter en kovalent bindning under konsumtion av en vattenmolekyl kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyaser
*  Alkylgrupp
... en alkylgrupp är en funktionell grupp som är uppbyggd av kol atomer och väte atomer formeln för en alkylgrupp erhålls genom att ta bort en väteatom från formeln för en alkan namngivningen följer på motsvarande vis alkanerna med ändelsen an ersatt med yl den alkylgrupp som motsvarar kolvätet metan ch är sålunda metylgrupp en ch exempel är alkyl bensen alkyl naften er alkyl aminer alkyl nitriler metylkvicksilver med mera kemiskt reaktiva molekyler kan reagera med en alkylkedja reaktionen kallas för alkylering ett exempel är alkylering av reaktiva olefiner alkener med paraffiner alkaner då fås teknisk alkylatbensin en ren och icke giftig besinsort teknisk alkylatbensin ska dock inte förväxlas med varumärket alkylatbensin som innehåller teknisk alkylatbensin men även andra rena tekniska bensinsorter samt butaner kategori funktionella grupper kategori kolväten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkylgrupp
*  Platinasvart
... är en i regel oren finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator det användes förr för att antända stadsgas som bland annat består av väte och kolmonoxid en blandning av vätgas och syrgas exploderar i närvaro av platinasvart det framställs genom utfällning ur en lösning av något platinasalt med hjälp av ett reduktionsmedel som exempelvis aluminium hydrazinhydrat eller natriumformiat kategori katalysatorer kategori platina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvart
*  07-08 catalyst upper and lower - Page 2
catalyst upper and lower page register help...
http://psychobike.com/forums/garage-sale/111555-07-08-catalyst-upper-lower-2.html
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  HPLC
... engelska high performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas system bilden visar hur apparaten fungerar px behållare med lösningsmedel olika beroende på vilka föreningar man vill lösa upp filter som tar bort luftbubblor kran där man ställer in proportionerna mellan de olika lösningsmedlen blandningsreservoar högtryckspump en växel där man ställer in inmatningsläge respektive arbetsläge här injiceras materialet som skall separeras i sina beståndsdelar utbytbart kolonnfilter där smuts fastnar på så sätt ökar man analysfiltrets livslängd mm långt analysfilter den har en innerdiameter på några millimeter och beroende på vad man vill rena fram innehåller den korn med olika polaritet oftast är det kiselkorn täckta med kolkedjor med eller kolatomer de upplösta ämnena i vätskan som vandrar genom kolumnen absorberas eller adsorberas till kiselkornen om föreninga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPLC
*  Affinitetskromatografi
Liganden är kovalent bunden till en matris oftast en gelmatris av typen agaros. Matrisen och liganden bildar tillsammans en stationär fas även kallad adsorbent. En lösning den mobila fasen pumpas förbi adsorbentet och speciella interaktioner sker så att ämnet i den mobila fasen adsorberas och blir immobiliserat genom en svag icke-kovalent bindning. Processen när det immobiliserade ämnet frigörs från liganden kallas eluering och kan utföras genom att ändra pH eller jonkoncentration. En tidig artikel 1967 av Axén, Porath & Ernback beskrev aktivering av Sepharose genom att använda en cyanogen-bromid CNBr -reaktion och att använda en distans spacer för att minska ett steriskt hinder, dvs. Den stationära fasen är typiskt en gelmatris, ofta av agaros, en linjär sockermolekyl vilken utvinns ur rödalger. En ligand med affinitet för molekylen kopplas genom kovalent bindning till matrisen och bildar därmed ett adsorbent. målmolekylen kommer att bindas till adsorbentet. Övriga molekyler i den mobila fasen kommer inte bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Eluering
... från latin ets eluere tvätta ur innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent kategori kromatografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eluering
*  Metabolit
... en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt för att det ska kunna avsöndras med urin en det kan bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned hydroxylgrupp er införs eller amin er oxideras sedan konjugeras det med någon kroppsegen syra se även metabolism kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolit
*  Yamaha SRX
... kom i två utföranden, SRX 340 som kom att bli en parentes inom SRX-serien och den legendariska SRX 440 med sin 439 cm 3 motor. Yamaha SRX var den första serietillverkade snöskotern från Yamaha som var vätskekyld. Huven på den första modellen var svart längst fram och hade röda linjer längs sidorna. Huven var helvit med röda linjer längs sidorna. '1978' kom SRX440B och med den ett nytt avgassystem, man hade också modifierat chassit en smula. '1979' kom SRX440C, nyheten var en klumpigare stötfångare, nya dekaler men i övrigt var det samma snöskoter som tidigare år förutom för små förändringar i motorn. Yamaha SRX var känd för att bränna kolvar och med sänkt kompression åtgärdades detta, Yamaha påstår dock att detta gjordes utan att sänka effekten. '1980' kom SRX440D, det nya med D-modellen var nya förgasare och man hade bytt färg på chassit till någon form av guldeloxering. På D-modellen fanns det två olika boggies den ena var en lättare variant för isracing och den andra med större fjädringsväg för allmän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yamaha_SRX
*  2-Aminoetansulfonsyra
aminoetansulfonsyra aminoetansulfonsyra omdirigering taurin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/2-Aminoetansulfonsyra
*  Realgar – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Färg Röd till gulorange, i polerat snitt, ljusgrå, med rikligt av gula till röda interna reflektioner. Förekomstsätt Prismatiska tvärstrimmiga kristaller, mer allmänt massiv, grovt till fint granulat eller som avlagringar. Dispersion r v, mycket stark. Övrigt Söderfaller vid lång exponering för ljus till ett pulver som består av pararealgar eller arsenolit. Realgar , arsenik II sulfid , As 4 S 4 , är ett arseniksulfidmineral. Realgar lär betyda 'det röda i klippan' på arabiska. Det användes troligen tillsammans med kaliumnitrat och råolja i grekisk eld , antikens fruktade brandstridsmedel. Realgar tillhör det monoklina kristallsystemet. Realgar finns dels som mineral, dels framställd syntetiskt. Naturlig realgar förekommer i form av röda, inte särskilt hårda, fettglänsande kristaller, som vid repning ger pomeransgult streck. Konstgjort realgar framställs genom sublimering av en blandning av arsenik och svavel som bildar en mörkröd, brunröd eller gulröd genomskinlig eller ogenomsk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realgar
*  Kristallografi
'Kristallografi' är en experimentell vetenskap som studerar atom strukturer i solid a material. Ordet härstammar från grekiska ordet 'crystallon' = kall droppe / frusen droppe med den förlängda betydelsen till alla solida material, med någon form av transparens och 'graphein' = skriva. Före utvecklingen av röntgenkristallografi, baserades studierna av kristaller på kristallernas geometri. Detta inbegrep att uppmäta vinklarna på kristallernas olika ytor relativt till teoretiska referensvinklar och etablera en symmetri på dessa kristaller. Den tredimensionella formen på varje kristall kan markeras på en stereografisk projektion exempelvis Lamberts azimutalprojektion. Den kristallografiska vinkeln markeras och varje punkt får en etikett utifrån sitt Millerindex. Den slutliga markören tillåter att en symmetri etableras på kristallen. Kristallografiska metodet beror numera på analyser av de diffraktion smönster som framkommer från ett prov som är målet för strålning av något slag. För vissa ändamål används elektro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallografi
*  Cellodling
Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål adherenta celler eller i suspension, där cellerna ligger löst i cellodlingsmediet antingen i aggregat eller som lösa celler. Vitamin er, aminosyror och olika tillväxtfaktorer är andra ämnen som behövs för att cellerna ska fungera och dela sig. Tidigare använde man ofta serum framställt av blod för att på ett enkelt sätt få tillgång till det mesta av det cellerna behöver. Idag finns även många serumfria medier, som då måste tillsättas många ämnen som finns i cellernas naturliga miljö. För att celler ska kunna dela sig måste de ofta vara i ett relativt tidigt differentiering sstadium; alltför högt specialiserade celler har ofta förlorat förmågan att dela sig. Det finns även cellinjer från stamcell er, som kan differentieras till ett stort antal olika celltyper. För att detta ska kunna ske måste man få loss cellerna från odlingsflaskan. Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i samma fas och man säger därför att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellodling
*  Mutagenes
... är ett samlingsnamn på de metoder som används för att på konstgjord väg framställa mutation er i dna lägesspecifik mutagenes i lägesspecifik mutagenes vill man byta ut ett eller en serie av baspar för att få dna att framställa förändrade protein er det räcker ofta att bara byta ut en eller ett par baser eftersom proteinerna kodas efter olika kodon som inte kräver stor förändring i arvsmassan för att ge större förändring bland aminosyrorna quikchange quikchange är en metod utvecklad av stratagene för att enkelt framställa en lägesspecifik mutation i dna metoden bygger helt på pcr bild quikchange gif slumpmässig mutagenes i slumpmässig mutagenes använder man sig av olika kombinatioriska tekniker för att få dna att förändra sig på ett oförutsett sätt poängen är att man ska kunna hitta mutationer som kan vara positiva för de egenskaper man vill framhäva utan att veta så mycket om utgångsmaterialet men ändå snabba på de naturliga processerna error prone pcr i error prone pcr används pcr under suboptimala förh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mutagenes
*  Protein Sciences
... corporation är ett läkemedelsföretag från connecticut i usa företaget utvecklar och säljer vaccin bland annat mot influensa protein sciences är ett av ett fåtal företag som utvecklar rekombinant vaccin som produceras i insektsceller med hjälp av genetiskt modifierade bakulovirus externa länkar kategori amerikanska läkemedelsbolag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protein_Sciences

Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Cystin: Cystin är en organisk förening med formeln (C2H3NH2COOH)2S2. Det är en dimer av aminosyran cystein.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.EclipsedTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Triflat: 200px|miniatyr|höger|Triflatjon200px|miniatyr|höger|TriflatgruppEtylgruppMetansulfonsyraMetionin: Metionin (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.KatalysKonzoHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.GlutationTaurinHistidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Sulfidmineral: Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform.ZinkförgiftningPeptidLipopolysackariderKristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.