Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Dos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.Tumörer, strålningsframkalladeArsenik: Grått, metalliskt grundämne med kemiskt tecken As, atomnummer 33 och atomvikt 75. Arsenik är är utbredd i hela universum, huvudsakligen i form av arsenider. I jordskorpan ingår ämnet i naturliga leger ingar och i stor utsträckning i svavelföreningar (sulfider). De flesta arsenikföreningar är giftiga, och vissa former av arsenik är karcinogena.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.TidsfaktorerRiskfaktorerRökningFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Yrkesmässig exponeringNeuromuskulära icke-depolariserande medelNOAELVattenförorenande ämnen, kemiskaCancerframkallande ämnenArsenikförgiftning: Störningar, som kan få dödlig utgång, förenade med akut eller kronisk exponering för arsenikföreningar. Akut förgiftning ger gastrointestinala symtom och encefalopati, som kan yttra sig som krampanfal l, mentala förändringar och koma. Kronisk exponering är förenad med retningar i slemhinnorna, deskvamativa utslag, muskelsmärta, perifera nervåkommer och vita linjer i naglarna.RiskbedömningMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.YrkessjukdomarRiskKärnvapenkrig: Krig som förs med bruk av kärnvapen.Androstanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.OddskvotNeuromuskulära blockerareDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Atrakurium: En icke-depolariserande neuromuskulär blockerare med kort verkningstid. Dess avsaknad av väsentliga kardiovaskulära effekter och dess oberoende av goda njurfunktioner för eliminering ger medlet klinis ka fördelar framför alternativa icke-depolariserande blockerare.Bensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.VattenförsörjningEtylenoxid: En vid rumstemperatur och normaltryck färglös och brännbar gas. Den har bakterie-, svamp- och spordödande egenskaper och är effektiv mot de flesta mikroorganismer, inklusive virus. Gasen används som desinfektionsmedel för livsmedel och textilier, och för gassterilisering av värmekänsliga farmaceutiska och kirurgiska material.TetraklordibensodioxinTjernobylkatastrofen: Olycka som inträffade den 25-26 april 1986 i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina, ca 100 km norr om huvudstaden Kiev.Dos-responskurva, immunologisk: Det specifika immunsvar som utlöses av en specifik dos av ett immunologiskt aktivt ämne eller immunologiskt aktiv cell hos en organism, vävnad eller cell.Gammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.TaiwanEdrofonium: En snabbverkande kolinesterashämmare som används vid hjärtarytmier och för diagnos av myasthenia gravis. MiljöövervakningMikrokärnor, kromosomdefekta: Defekta kärnor som bildas under telefasen av mitos eller meios av kvarblivna kromosomer eller kromosomfragment efter spontana eller experimentella kromosomstrukturförändringar.MålarfärgNeuromuskulär blockadAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Prospektiva studierDammHögsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.RadiometriInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.RegressionsanalysCancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Epidemiological MonitoringPassiv rökningMetallurgi: Läran om framställning, rening och bearbetning av metaller och deras legeringar. Hit hör såväl industriell metallurgi som metallurgisk teknik, som t ex inom odontologin.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurNeostigminJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Neuromuskulär förbindelseIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Mikronukleustester: Kvantitiv mätning av kromosomskador som leder till bildande av mikrokärnor i celler som utsatts för gentoxiska ämnen eller joniserande strålning.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.VekuronbromidPolycykliska kolväten, aromatiskaLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Råttor, Sprague-DawleyKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.TumörerDietylnitrosamin: Ett nitrosaminderivat med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.StråldosKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Råttor, inavlade stammarLuftförorenande ämnenTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Vattenförorenande ämnenBly: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Pb, atomnummer 82 och atomvikt 204. Bly är en mjuk och mattgrå metall som bildar giftiga salter. Av grundämnets fyra naturliga isotoper har tre bildats genom radioaktivt sönderfall: Pb206, 207 och 208.ToxicitetstesterPrevalensAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Prenatal exponering, sena effekterLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Mutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.BehandlingsresultatBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Age FactorsHår: En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Asbest: Benämning på en grupp fibrösa, eldfasta mineral bestående av magnesium- och kalciumsilikater. Asbest är motståndskraftig mot kemikalier och används för värmeisolering och som flamskydd. Inandning av a sbestdamm kan orsaka asbestos (asbestlunga) och ge upphov till lung- och tarmcancer.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Levertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Förväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Kaffe: Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.Kometmetoden: En gentoxikologisk teknik för mätning av DNA-skada i en enskild cell genom encells-gelelektrofores. Vid elektroforesen formar DNA-fragmenten sig som en komet med svans och upptäcks med hjälp av ett bildanalyssystem. Alkalina testförhållanden medger större känslighet vid påvisande av skada på enkelsträngat DNA.Kokarcinogenes: Två eller fler faktorers samverkan i framkallande av cancer.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Epidemiologiska studier: Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.TeHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.StrålbehandlingsdosBioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.LäkemedelssamverkanRåttor, inavlade F344Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Lymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Kemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Förenta StaternaAflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran-1,11-dion. Ett kraftigt levertoxiskt och leverkarcinogent mykotoxin från Aspergillus flavus. Det är dessutom mutagent, teratogent och orsakar nedsatt immunitet hos djur. DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.OrganstorlekMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Retrospektiva studierModerns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Slumpmässig fördelningCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.PlaceboTumörer, experimentellaKemisk stimuleringProportional hazard-modellerMorfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Bangladesh: Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Hudtumörer: Cancer i huden.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Randomiserade kliniska prövningar, principerMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Strålning, joniserandeKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Antikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.LuftvägssjukdomarLöpningAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Isokinoliner: En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.NormalvärdenEpidemiologiska metoderLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Bias (Epidemiologi): Avvikelse från resulteten eller slutledningarna av fakta, eller processer som leder till sådan avvikelse. Det kan finnas flera källor till bias: ensidiga eller systematiska mätvariationer av det sanna värdet (systematiskt fel). brister i utformningen av studien; fel i slutledning, tolkning eller analys pga felaktiga data eller brister i datainsamlingen. Ingen subjektivitet anses dock föreligga vid bedömning av bias under dessa omständigheter.SmärtanalysLösningsmedelBrösttumörer: Cancer i bröstet.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Kadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Råttor, WistarNoradrenalinStrålbehandlingForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Djur, nyföddaSurvivorsUrinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.SmärtaMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kromosomavvikelser: Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Statistik, principerYta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).SjukdomsgradsmåttHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Halveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Socioekonomiska faktorerKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).

*  Allt Om IBD | Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett samlingsnamn för
/UC. Frågor om läkemedel. Magbesvär. Graviditet ... Behandling Läkemedel. Kirurgiska ingrepp, operation. Mat ... allt om ibd inflammatorisk tarmsjukdom inflammatory bowel disease ibd är ett samlingsnamn för sjukdomarna crohns sjukdom och ulcerös kolit uc allt om ibd leva med ibd inflammatoriska tarmsjukdomar crohns sjukdom ulcerös kolit uc andra sjukdomar frågor svar vanliga frågor om crohn uc frågor om läkemedel magbesvär graviditet preventivmedelsfrågor stomi operation kostfrågor övrigt våra experter behandling läkemedel kirurgiska ingrepp operation mat som behandling kan man förebygga skov vårdpersonal allt om ibd meny leva med ibd inflammatoriska tarmsjukdomar frågor svar behandling vårdpersonal välkommen inflammatorisk tarmsjukdom inflammatory bowel disease ibd är ett samlingsnamn för sjukdomarna crohns sjukdom och ulcerös kolit uc gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling crohns sjukdom vid crohns sjukdom kan hela magtarmkanalen drabbas men...
http://alltomibd.se/
*  Köp Kung Markatta Rapsolja KRAV Kallpressad 500 ml på vitaminvaruhuset.se
14 dagar ej läkemedel. Produkten läggs i din varukorg....
http://vitaminvaruhuset.se/kung-markatta-rapsolja-krav-kallpressad-500-ml
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Arseniksyra
... kemibox vardagligt namn bild arsenate svg bildtext strukturformel bildbredd bild arsenic acid d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn arseniksyra övriga namn kemisk formel h as o eller aso oh utseende färglösa kristaller cas nummer smiles o o o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa arseniksyra är en giftig syra med den kemiska formeln h aso den har samma molekylstruktur som fosforsyra arseniksyrans salter kallas arsenat er egenskaper framställning användning se även egenskaper ren arseniksyra har aldrig påvistats men hemihydratet h aso h o formar stabila färglösa kristaller i lösningar är den till största delen joniserad framställning arseniksyra framställs genom att lösa arseniktrioxid as o i koncentrerad salpetersyra hno rm as o hno rightarrow aso oh no no användning ämnets giftighet begränsar dess kommersiella användning men det används sporadiskt som trä impregnering bekämpningsmedel och industriellt rengöringsmedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arseniksyra
*  Kategori:Arsenikföreningar
kategori arsenikföreningar kategori arsenikföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori arsenik kategori hälsovådliga luftföroreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Arsenikföreningar
*  Oskuld och arsenik
... engelsk originaltitel strong poison är en detektivroman från på svenska av dorothy l sayers lord peter wimsey följer med stort intresse författarinnan miss harriet vanes rättegång hon är anklagad för att ha mördat sin älskare med arsenik lord peter har fått för sig att harriet är oskyldig lord peter wimsey måste finna bevis för att en annan gjort det annars kommer harriet vane att avrättas han engagerar sig i saken spanar runt i konstnärskretsar infiltrerar advokatbyråer och privathem med bistånd av sina medhjälpare för att finna bevis oskuld och arsenik är även ett känt svenskt litterärt citat två ting äro vita tintomara oskuld och arsenik av carl jonas love almqvist i boken drottningens juvelsmycke externa länkar kategori kriminalromaner kategori engelskspråkig litteratur kategori skönlitteratur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskuld_och_arsenik
*  Arseniktriklorid
... kemibox vardagligt namn bild chlorek arsenu iii svg bildtext strukturformel bildbredd px bild arsenic trichloride d balls png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn arsenik iii triklorid övriga namn kemisk formel as cl utseende färglös oljig vätska cas nummer smiles cl cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa arseniktriklorid är en kemisk förening av arsenik och klor med formeln ascl framställning egenskaper användning källor se även framställning arseniktriklorid framställs vanligen genom att behandla arseniktrioxid med gasformig saltsyra vid c rm as o hcl rightarrow ascl h o det kan också framställs genom att förbränna arsenik i en atmosfär av klorgas rm as cl rightarrow ascl egenskaper arseniktriklorid reagerar med vatten och bildar arseniksyrlighet h aso och saltsyra rm ascl h o rightarrow h aso hcl arseniktriklorid kan tillsammans med arseniktrioxid bilda polymer er på formen nedan px användning arseniktriklor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arseniktriklorid
*  Arsenat
... px miniatyr höger strukturformeln för en arsenatjon px miniatyr höger molekylmodell av en arsenatjon arsenater är salter av arseniksyra arsenatjonen består av en arsenik atom omgiven av fyra syre atomer den har laddningen och brukar skrivas aso arsenater liknar i många avseenden fosfat er och kan också uppträda i formerna haso och h aso arsenatförgiftning på grund av likheten med fosfat kan arsenat ersätta fosfat i kroppens glykolys vilket gör att kroppen inte längre kan producera fungerande adenosintrifosfat arsenat blockerar glykolysen vilket är det som gör den så giftig alla arsenater är mycket giftiga källor kategori arsenikföreningar kategori oxoanjoner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arsenat
*  Velma Barfield
Hon var den första kvinnan i USA att avrättas sedan 1962 och hon var också den första kvinnan att avrättas genom giftinjektion. Hon flydde hemmet genom att 1949 gifta sig med Thomas Burke. En kväll när Velma och barnen kom hem fann de att huset hade brunnit och Thomas hade funnits död. Bara ett par månader senare brann huset igen och denna gång fick hon ut försäkringspengar. Under 1970 träffade Velma änkemannen Jennings Barfield och de gifte sig snabbt. Men mindre än ett år senare avled Jennings av hjärtproblematik och Velma var återigen änka. Men mindre än ett år senare avled Jennings av hjärtproblematik och Velma var återigen änka. 1974 drabbades Velmas mor av kraftiga kräkningar, diarré och illamående. Hon återhämtade sig men avled den 30 december på sjukhus till följd av samma symptom som tidigare. Mindre än en månad senare avled Dollie den 1 mars 1977 med samma symptom som Velmas mor. Velma skulle senare erkänna mordet på Dollie. Även detta skulle Velma senare komma att erkänna. Det sista offret för Velm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Velma_Barfield
*  Sture Hovstadius
{{Infobox Skådespelare namn = Sture Hovstadius bild =. bildstorlek =. bildtext =. födelsenamn = Carl Vilhelm Sture Hovstadius födelsedatum = 17 april 1928. hemvist = dödsdatum =. dödsplats = Stockholm. andra namn =. år aktiv =. make =. maka =. partner =. hemsida =. noterbara roller =. guldbaggen =. kristallen =. imdb = 0397041 sfdb = 68367 signatur =. 'Carl Vilhelm 'Sture' Hovstadius', född 17 april 1928 i Örebro, död 9 februari 2010 i Stockholm, var en svensk skådespelare. Han fick sin teaterutbildning vid Norrköping-Linköping Stadsteaters elevskola 1951–1953. Under elevtiden medverkade han bland annat i uppsättningar som ' Peer Gynt ', ' Skattkammarön ' och ' Lorden från gränden '. Han kom till Dramaten 1957 där han var engagerad i olika omgångar fram till 1987, bland annat i 'Hedersgästerna' 1978, 'Mörkläggning' 1980 och ' Den inbillade sjuke ' 1987. Han spelade i Lars Forssell s pjäs 'Party' på Lilla Teatern i Stockholm 1962, ' Arsenik och gamla spetsar ' på Scalateatern 1970 och Maximteatern 1983. Sommar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Hovstadius
*  Skillingarum
... är en by i vimmerby kommun kalmar län småland byn är belägen väster om vimmerby några hundra meter från åbro skillingarums galgbacke i skillingarum fanns sevede härad s galgbacke där de som dömts till döden avrättades den troligen sista avrättningen ägde rum den augusti och mannen som avrättades var dömd för att ha knivmördat sin granne den sista kvinnan som avrättades på skillingarums galgbacke var en kvinna som blivit försmådd av sin älskare i sin besvikelse förgiftade hon honom med arsenik som hon lagt i grynkorv och för detta mord dömdes hon till döden referenser för avsnittet om galgbacken kategori orter i vimmerby kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skillingarum
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Noel Fielding
... miniatyr noel fielding noel fielding född maj i city of westminster london är en engelsk ståuppkomiker och skådespelare mest känd i sitt hemland england som den ena halvan av mighty boosh som han bildar tillsammans med julian barratt mighty boosh har ett halvtimmesprogram på bbc där de tar tittarna på a journey through time and space som ståuppkomiker är han känd för att ha en egen stil han pratar gärna om ordet oblong avlång the little silver grey monkey och pretty lady punctuation eller härmar en irriterande spyfluga tillsammans med russell brand bildade han goth detectives som långsamt löser brott eftersom goths don t run under big fat quiz of the year show som visades på engelsk tv i december de var även värdar för komedikvällen på års teenage cancer trust på royal albert hall i london i tv serien it supporten it crowd spelar han richmond externa länkar youtube youtube youtube kategori födda kategori män kategori brittiska komiker kategori brittiska skådespelare kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noel_Fielding
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen
*  Sanfrecce Hiroshima
... lagfakta logo kittyp fotboll pattern la pattern b pattern ra leftarm d body d rightarm d shorts socks pattern la pattern b whitestripes pattern ra leftarm ffffff body e e fa rightarm ffffff shorts e e fa socks ffffff namnlång sanfrecce hiroshima grundad arena hiroshima big arch kapacitet ordförande yuichi mototani tränare sanfrecce hiroshima är ett fotboll slag från hiroshima japan titlar placering tidigare säsonger spelartrupp tidigare spelare externa länkar källor titlar j league st stage championship j japanska supercupen placering tidigare säsonger år liga m po v o f pl notering j j j j j j j j j j nedflyttad till j j uppflyttad till j j j j j nedflyttad till j efter kval j uppflyttad till j j j j j mästare j mästare j m antal matcher spelade po antal poäng v vunna matcher o oavgjorda matcher f förlorade matcher pl placering i tabellen antal lag spelartrupp aktuell februari tidigare spelare graham arnold steve corica hayden foxe tony popovic aurelio vidmar marcelo ramos césar sampaio marcus tulio tan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sanfrecce_Hiroshima
*  Sadako Sasaki
födelsedatum = 7 januari 1943 födelseort = Hiroshima,. Image:Barnens papperstranor till minne av Sadako Sasaki i Hiroshimas fredspark. 'Sadako Sasaki', född 7 januari 1943 i Hiroshima, död 25 oktober 1955 samma stad, var en japansk flicka och blev ett mycket känt offer för atombomben över Hiroshima. Den 6 september är nu fredsdagen till minne av Sadako Sasaki. Sjukdom och död Papperstranorna Sadako och de tusen papperstranorna Se även Källor. Sjukdom och död. När atombomben detonerade över staden var Sadako ungefär två och ett halvt år gammal. Till en början verkade hon frisk, men när hon var 11 år insjuknade hon i leukemi och blev inlagd på sjukhus. Efter att ha inspirerats av en gammal japansk legend som lovar att den som viker tusen papperstranor får se sin högsta önskan slå in, började Sadako att vika sådana tranor med en förhoppning om att bli frisk. En populär tro är att hon skulle ha hunnit vika 644 tranor innan hon dog, varefter hennes familj och klasskamrater vek resten. I själva verket hann Sadako v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sadako_Sasaki
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Dubbelblind studie
En 'dubbelblind studie' / klinisk prövning innebär att såväl försöksperson/ patient som forskare /försöksledare är ovetande om vilka försökspersoner som får den ena eller andra behandlingen. En typisk dubbelblind studie är en placebokontrollerad läkemedelsprövning, där hälften av patienterna får overksamma tabletter placebo och hälften får verksamt läkemedel. att placebo- och verksamma tabletter ser likadana ut och ges på samma sätt. Dubbelblinda studier anses mer trovärdiga, eftersom man eliminerar många subjektiva förväntanseffekter. Om försöksledaren är medveten om att aktiv behandling givits kan detta omedvetet förmedlas till försökspersonen. Jämförelser mellan olika läkemedel. För att möjliggöra en dubbelblind studie mellan två olika läkemedel kan placebobehandling behöva läggas till. Om det ena läkemedlet ges i form av en tablett och det andra i en spruta ges patienterna både tablett och spruta. Det är då bara aktiv substans i sprutan 'eller' tabletten. För att ett läkemedel som ges en gång om dagen ska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelblind_studie
*  Hans Hofmann
... född mars i weissenburg bayern död februari i new york city new york var en tysk amerikansk expressionistisk målare under talet hade hans hofmann en konstskola i münchen där bland annat siri meyer var elev i usa undervisade han konst på art students league of new york och influerade flera amerikanska konstnärer hans hofmann var abstrakt expressionist och målade med intensiva tjocka färger han menade att det är färgen i en bild som skapar ljuset liksom impressionisterna under talet medan det i naturen fungerar tvärtom kategori tyska målare kategori amerikanska målare kategori födda kategori avlidna kategori män kategori bayrare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Hofmann
*  August Wilhelm von Hofmann
miniatyr|August Wilhelm von Hofmann 'August Wilhelm von Hofmann', född 8 april 1818 i Giessen, död 5 maj 1892 i Berlin, var en tysk kemist. Hofmann upptäckte Hofmannelimination, som är en vanlig kemisk reaktion inom den organiska kemin. Hofmann arbetade en tid som assistent hos Justus von Liebig, blev 1845 extra ordinarie professor i Bonn, men anställdes samma år som lärare vid den nyinrättade College of Chemistry i London. Åren 1864-65 var han professor i Bonn och sedan 1865 i Berlin, där han även var professor i kemi vid Friedrich-Wilhelms-institutet. Hofmanns vetenskapliga arbeten behandlar främst den organiska kemin. Hans arbeten över anilin, över ammoniak och dess derivat bidrog i väsentlig mån till typteorins utveckling, och i den riktningen fortgick kemin sedan under åratal. Även den metod, som han använde vid framställningen av de organiska baserna, vann allmän betydelse. Synnerligen viktiga var likaledes hans undersökningar över fosforbaser, polyaminer, cyanföreningar o.s.v. Han tilldelades Royal Med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann
*  Pyridazin
... kemibox vardagligt namn bild pyridazin svg bildtext strukturformel bildbredd bild pyridazine d png bild text molekylmodell systematiskt namn diazabensen övriga namn pyridazin ortodiazin kemisk formel c h n utseende färglös till gulbrun vätska cas nummer smiles c cn nc c molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg pyridazin eller diazabensen är en heterocyklisk och aromatisk ring egenskaper framställning användning besläktade föreningar egenskaper pyridazin är en svag bas för korresponderande syra är ringen innehåller п elektroner med en termokemi sk stabiliseringsenergi på kcal mol jämfört med kcal mol för bensen framställning pyridazinringar syntetiseras vanligen genom att omättade dikarbonyler får reagera med hydrazin under avspjälkning av två vattenmolekyler användning i sig själv har pyridazin inte många användningsområden men flera derivat används inom syntes och läkemedelskemi besläktade föreningar pyrazin diazabensen isomer ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyridazin
*  Akaroidharts
... miniatyr röd akaroidharts akaroidhartser innefattar ett antal hartser som fås från en del arter av den till familjen liljor hörande xanthorrhoea som växer i australien som handelsprodukter skiljer man på två sorter röd akaroidharts som fås av arterna xanthorrhoea australis och xanthorrhoea arborea hartsen är brunaktig starkt glänsande och ger vid ritsning ett orangefärgat streck hartsen är löslig i alkohol men inte i bensen gul akaroidharts som fås av xanthorrhoea hostilis den är i färskt tillstånd gul eller något mörkare men vid lagring överdras den av en mörkt rödbrun hinna vid ritsning erhålles ett svavelgult streck båda sorterna användes till fernissa särskilt till metallföremål de har också använts för framställning av pikrinsyra meyers varulexikon forum källor kategori hartser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akaroidharts
*  Ställverk (elkraft)
Ställverk elkraft. Ställverk elkraft. miniatyr|Högspänningsställverk ] Ett 'ställverk' för elkraft är en anläggning nod i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt. Vid behov transformera om spänningen. Övervaka att spänningar och strömmar hålls inom specificerade nivåer. Både vid överbelastningar och till exempel åsknedslag. Motsvarar en säkringspropp. Motverka reaktiv belastning vid långa överföringar med serie kondensator er och reaktorer. Bryta eller sluta en in- eller utgående ledning inom bråkdelar av en sekund. Motsvarar en strömbrytare, men för mycket stora spänningar och strömmar. Frånskilja en ledning eller utrustning för att med dubbel säkerhet kunna göra underhåll. Motsvarar att "dra ur sladden". Jorda och kortsluta en frånskild ledning eller utrustning för att ytterligare öka säkerheten vid underhåll. Jorda linjer vid åsknedslag med överspänningsskydd ventilavledare. Är anslutna till stamnät et 220, 400 kV och regi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ställverk_(elkraft)
*  2-Kloretanol
kloretanol kloretanol kemibox vardagligt namn kloretanol bild chloroethanol svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild chloroethanol d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn kloretanol övriga namn kloretanol klor etanol kloretan ol kemisk formel c h cl oh utseende färglös vätska cas nummer smiles clcco molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kloretanol är en klororganisk förening med formeln c h cloh framställning användning miljöaspekter källor framställning kloretanol kan framställas genom halogenering av etylenglykol c h oh med saltsyra hcl px c h oh hcl c h cloh h o den kan också framställas genom att reagera etylen c h med hypokloritsyra hclo px c h hclo c h cloh användning tidigare var den huvudsakliga användningen av kloretanol framställning av etenoxid c h o px c h cloh c h o hcl den processen har numera ersatts av miljövänligare processer där etylen oxideras direkt till etenoxid kloretanol används dock fortfarande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/2-Kloretanol
*  Propenoxid
... {{Kemibox Vardagligt namn = Propylenoxid Bild = Propylene-oxid-2D.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = 110px Bild2 = Propylene-oxide-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 1,2-Epoxypropan Övriga namn = Epoxypropan, Propylenoxid, Propylenepoxid Kemisk formel = C 3 H 6 O |Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 75-56-9 SMILES = CC1CO1 Molmassa = 58,08 Densitet = 0,83 Löslighet = 405 LöslighetTemp = |Smältpunkt = -112 Smältextra = |Kokpunkt = 34 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Propenoxid' även kallad 'propylenoxid' eller 'epoxypropan' är en epoxid med formeln C 3 H 6 O. Co-oxidation. Oxidation. Användning Se även Källor. Framställning. Det finns tre dominerande metoder för produktion av propylenoxid. Hydroklorinering. Den vanligaste metoden är att blanda propen med vatten och klorgas vilket ger klorerad propanol och isopropanol. : 450px. De två isomer erna 2-klorpropanol och 1-klorisopropanol dehydrohalogeneras sedan av en bas, vanligen släckt kalk kalciumhydroxid till propenoxi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propenoxid
*  1,3-Propandiol
propandiol propandiol kemibox vardagligt namn bild propanediol png bildtext strukturformel bildbredd px bildvertikal ja bild propanediol d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn propandiol övriga namn trimetylenglykol kemisk formel c h oh utseende färglös vätska cas nummer smiles occco molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa propandiol eller trimetylenglykol är en glykol av propan med formeln c h oh framställning användning se även källor framställning propandiol kan framställas genom oxo syntes av etenoxid c h o rm c h o co h rightarrow c h oh alternativt genom hydrogenering av akrolein c h o löst i vatten rm c h o h o h rightarrow c h oh användning trimetylenglykol används till största delen för att bilda polymer er med andra organiska föreningar inom organisk syntes används trimetylenglykol som kemisk skyddsgrupp för keton er och aldehyd er mellansteget dioxan är bara stabilt under alkalisk a förhållanden och bryts snabbt ner till trimet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1,3-Propandiol
*  Isetionsyra
... är en organisk sulfonsyra med en extra hydroxigrupp isetionsyra tillverkas av etenoxid c h o och natriumbisulfat nahso och används för syntes av taurin se även etansulfonsyra kategori sulfonsyror kategori alkoholer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isetionsyra
*  Kaohsiung City Hostel - Vandrarhem i Kaohsiung City från 102,28Kr - HostelBookers
Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Glömt ditt lösenord. Har du inte något konto. Skapa ett konto. Var god välj ett land. Var god välj ett land Boendetyper. Ogiltigt datum – utcheckning kan inte vara senare än 03/10/2016. Ogiltigt datum – utcheckning kan inte vara senare än 03/10/2016. Vänligen kontrollera dina datum och försök igen. Man kan boka maximalt 31 dagar. Vänligen ange andra datum och försök igen. Vandrarhem Kaohsiung City, Taiwan Kaohsiung City vandrarhem]. Karta över Kaohsiung City vandrarhem. Namn Betyg Det genomsnittliga betyget ett boende får från våra kundomdömen. Pris från Visa karta. Vi r ett ny ppnat vandrarhem bel get i stadens centrum och n ra till KRT + visa fler Formosa Boulevard Station. Visa karta. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Njut och dela en ny syn på Kaohsiung och vandrarhem kultur. Vi ligger ...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/taiwan/kaohsiung-city/
*  Hotell Taipei – LÄGSTA PRIS på 637 boenden i Taipei
Endast agodamedlemmar f r specialerbjudanden Registrera dig nu för att få exklusiva erbjudanden med stora rabatter från agoda.se. Incheckning: s n 04 m n 05 tis 06 ons 07 tor 08 fre 09 l r 10 s n 11 m n 12 tis 13 ons 14 tor 15 fre 16 l r 17 s n 18 m n 19 tis 20 ons 21 tor 22 fre 23 l r 24 s n 25 m n 26 tis 27 ons 28 tor 29 fre 30 l r 31 s n 01 m n 02 tis 03. Rekommenderade boenden i Taipei The Sherwood Taipei 5 Star Hotel Songshan-distriktet. Vistelsen var bra, modernt men litet rum, liten balkong utanför vårat rum. Från mysiga kolonialkvarter och historiska tempel till grönområden och den fräscha atmosfär som man förknippar med en modern världsstad - Taipei har allt en besökare kan önska sig. Taiwan Taoyuan internationella flygplats är en av Asiens viktigaste flygplatser. Det finns många flygplatshotell i området, som inte ligger särskilt långt ifrån centrum. Taipei lyckas med konststycket att utnyttja både närheten till, och självständigheten från, det kinesiska fastlandet. Staden var ursprungligen en hande...
http://agoda.com/sv-se/city/taipei-tw.html?cid=-1&type=2&urltogo=/sv-se/city/taipei-tw.html&asq=m/byhfkMbKpCH/FCE136qQNfDawQx65hOqzrcfD0iNy4Bd64AVKcAYqyHroe6/0E&cklg=1
*  Huang Chung-Yi
huang chung yi huang chung yi detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är huang huang chung yi förenklad kinesiska 黄忠义 traditionell kinesiska 黃忠義 pinyin huáng zhōngyì född den oktober i guangfu på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona han deltog även i olympiska sommarspelen i aten där taiwan kom femma källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huang_Chung-Yi
*  Zheng Jing
... född i tainan död i tainan var en kinesisk pirat krigsherre och regent av kungadömet tungning mellan och fram till sin död han var koxinga s äldste son och sonson till pirat affärsmannen zheng zhilong före sin regentstid kontrollerade han militära styrkor i xiamen och jinmen när fadern dog regerade han kungadömet tillsammans med sin farbror zheng shixi efter att han använt sin militära resurser och landsatt en armé på taiwan shixi drog då tillbaka sitt yrkande på tronen tänkte han fortsätta faderns planer på att invardera filippinerna vilket inte blev av på grund av hotet från den holländska och qing iska alliansen han tog dock en avgörande seger efter segern fortsatte han att kämpa för ming mot qing efter att förlorat en offensiv mot fujian tvingades han överge de planerna också förlorade han xiamen jinmen och pescadorerna efter en förlust i ett avgörande sjöslag mot qing två år senare avled han efter en tids sjukdom hans äldste son zheng kezang efterträdde honom men han drevs snabbt bort från tronen fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zheng_Jing
*  Chang Yaw-Teing
chang yaw teing chang yaw teing detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är chang chang yaw teing förenklad kinesiska 张耀腾 traditionell kinesiska 張耀騰 pinyin zhāng yàoténg född den mars i länet tainan på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chang_Yaw-Teing
*  Wu Shih-Hsih
wu shih hsih wu shih hsih detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är wu wu shih hsih förenklad kinesiska 吴思贤 traditionell kinesiska 吳思賢 pinyin wú sīzhì född den juli i taichung på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wu_Shih-Hsih
*  Jong Yeu-Jeng
jong yeu jeng jong yeu jeng detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är jong jong yeu jeng förenklad kinesiska 钟宇政 traditionell kinesiska 鍾宇政 pinyin zhōng yǔzhèng född den december i länet tainan på taiwan är en baseboll spelare pitcher som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jong_Yeu-Jeng
*  Huang Wen-Po
huang wen po huang wen po detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är huang huang wen po förenklad kinesiska 黄文博 traditionell kinesiska 黃文博 pinyin huáng wénbó född den oktober i länet tainan på taiwan är en före detta baseboll spelare pitcher som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huang_Wen-Po
*  Pai Kun-Hong
pai kun hong pai kun hong detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är pai pai kun hong kinesiska 白昆弘 pinyin bái kūnhóng född den januari i taipei på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pai_Kun-Hong
*  Koxinga
thumb|Byst av Koxinga 'Koxinga' egentligen 鄭成功, 'Zheng Chenggong' eller 'Tei Seiko' var en kinesisk äventyrare och Ming lojalist, som när Mingdynastin föll och ersattes med den manchuiska Qing dynastin erövrade Taiwan från de holländska kolonisatörerna, med avsikt att sätta upp en bas för att återinsätta Mingdynastin på tronen. Koxinga föddes som son till Zheng Zhilong, en kinesisk handelsman och pirat, samt Tagawa Matsu, en japansk kvinna, 1624 i Hirado, Nagasaki prefektur i Japan. 1661 anlände Koxinga och hans trupper till Taiwan som då styrdes av Nederländarna, och den 1 februari 1662 ledde Koxinga med 60 000 män en attack på den holländske guvernören Fredrik Coyet, med svenskt ursprung. Koxinga hängav sig därefter att göra Taiwan till en bas för anti- Qing sympatisörer som önskade återställa Mingdynastin till makten. Formosas population under det holländska styret var ca 100 000 invånare, Koxinga hade dessutom tagit med sig ytterligare 3 000 människor inkluderat soldaterna och deras familjer. Denna snabba...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koxinga
*  Lo Kuo-Chong
lo kuo chong lo kuo chong detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är lo lo kuo chong även stavat lo kuo chang förenklad kinesiska 罗国璋 traditionell kinesiska 羅國璋 pinyin luó guózhāng född den september i hsinchu på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lo_Kuo-Chong
*  Chen Chi-Hsin
chen chi hsin chen chi hsin detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är chen chen chi hsin förenklad kinesiska 陈执信 traditionell kinesiska 陳執信 pinyin chén zhíxìn född den maj i länet hualien på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chen_Chi-Hsin
*  Lo Chen-Jung
lo chen jung lo chen jung detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är lo lo chen jung förenklad kinesiska 罗振荣 traditionell kinesiska 羅振榮 pinyin luó zhènróng född den november i taitung på taiwan är en före detta baseboll spelare pitcher som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lo_Chen-Jung
*  Ku Kuo-Chian
ku kuo chian ku kuo chian detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är ku ku kuo chian förenklad kinesiska 古国谦 traditionell kinesiska 古國謙 pinyin gǔ guóqiān född den november i länet pingtung på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ku_Kuo-Chian
*  Chen Wei-Chen
chen wei chen chen wei chen detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är chen chen wei chen förenklad kinesiska 陈威成 traditionell kinesiska 陳威成 pinyin chén wēichéng född den maj är en taiwan esisk före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chen_Wei-Chen
*  Tsai Ming-Hung
tsai ming hung tsai ming hung detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är tsai tsai ming hung kinesiska 蔡明宏 pinyin cài mínghóng född den september i yunlin härad på taiwan är en före detta baseboll spelare pitcher som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsai_Ming-Hung
*  Liao Ming-Hsiung
liao ming hsiung liao ming hsiung detta är ett kinesiskt namn familjenamnet är liao thumb px liao ming hsiung liao ming hsiung kinesiska 廖敏雄 pinyin liào mǐnxióng född den oktober i hengchun på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liao_Ming-Hsiung
*  Wang Kuang-Shih
wang kuang shih wang kuang shih detta är ett kinesiskt namn släktnamnet är wang wang kuang shih kinesiska 王光熙 pinyin wáng guāngxī född den augusti i guangfu på taiwan är en före detta baseboll spelare som tog silver vid olympiska sommarspelen i barcelona källor kategori taiwanesiska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina taipei kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori taiwanesiska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Kuang-Shih
*  - Ärligt och härligt om trädgård och natur -: Blooming Friday - Färger
... Hem Min trädgård Om bloggen Om mig Följ mig. Regnbågens alla färger har alltid varit desamma och det är hisnande att tänka att regnbågen såg precis likadan ut när de första människorna i Sverige började odla jorden för sisådär 6 000 år sen. Undrar om de också letade blommor i naturen med samma färger som regnbågen, i rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Här trädgårdsveronika. Isaac Newton var en av den första att komma på att vitt ljus genom en prisma kunde delas upp i de färger som ingår i regnbågen och det här vackra färghjulet är från hans tid. Färger betyder mycket i både naturen och i trädgården och älsklingsfärgerna varierar från gång till annan. Härligt med vilda blommor. Fina bilder på färg. Vilken fin tolkning du gör. Håller med om att älsklingsfärgerna varierar och det där med röd period...varför inte. Och det här med älsklingsfärgerna är verkligen ombytligt, nästan från vecka till vecka. Och tur väl det. Vilka härliga färger och bilder. Fina bilder på fina blommor. Så fina vac...
http://kristinabonander.blogspot.com/2012/02/regnbagens-farger-vaxter-och-blommor.html
*  Paint (hästras)
Paint som ras ska inte förväxlas med 'pinto' som finns registrerade under en egen organisation som registrerar alla slags häst ar, ponny er och även miniatyrhästar som är skäck färgade, Pinto är alltså en färgtillhörighet, inte en ras. ] I likhet med alla andra amerikanska hästras er så har painthästen sitt ursprung i de spanska hästar som fördes till Amerika efter upptäckten av den så kallade Nya världen. Under tidigt 1800tal hade många av de spanska hästarna som rymt eller släppts fria under koloni seringen utvecklats till olika hjordar med förvildade hästar, oftast med en otrolig renhet i hästarnas blodslinjer. Nu hade föreningen så mycket som 1300 medlemmar och 3800 registrerade hästar. Hästarna måste även ha tillräckligt med vit päls på kroppen, så att man inte kunde registrera hästar som var bruna eller svarta med stora vita tecken. Bland painthästarna finns en rad olika teckningar. En painthäst behöver alltså inte vara fläckig utan det finns även individer som inte har några större vita fläckar. Den st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paint_(hästras)
*  Inredning till PAX - PAX system - IKEA
Sovrum : Kontinentalsängar och sängstommar. Sängförvaring. Klädförvaring. Krokar och hängare. Vägghyllor. Kombinationer med dörr Kombinationer utan dörr Stommar till gångjärnsdörrar Stommar till skjutdörrar Dörrar med gångjärn Inredning till PAX Knoppar och handtag Skjutdörrar Visa vad jag kan köpa online Sortera efter relevans. röd. fler färger. KOMPLEMENT. Med KOMPLEMENT inredning som klädstänger och lådor kan varje skjorta, sko och ulljumper få sin egen plats i din PAX garderob. Vi har allt från byxhängare och klädstänger till lådor och inbyggnadsbyråer. KOMPLEMENT låda 250 kr /styck Unit price. Stomme, bredd: 75.0 cm, Stomme, djup: 58.0 cm, Höjd: 16 cm. Finns i fler färger och/eller storlekar. Lägg i kundvagnen Lägg i inköpslistan. KOMPLEMENT låda 250 kr /styck Unit price. Stomme, bredd: 75.0 cm, Stomme, djup: 58.0 cm, Höjd: 16 cm. Finns i fler färger och/eller storlekar. Lägg i kundvagnen Lägg i inköpslistan. KOMPLEMENT låda 250 kr /styck Unit price. Stomme, bredd: 75.0 cm, Stomme, djup: 58.0 cm, Höjd: 1...
http://ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/bedroom/19113/
*  Marian Billups Booth
... född maj död januari var kapten inom frälsningsarmén och william och catherine booth s tredje dotter allt sedan barndomen led marian billups booth mer känd som marie av en sjukdom som orsakade kramper och hon togs ofta om hand av sin syster evangeline marie var det enda av william booths barn som inte kom att arbeta i direkt tjänst för frälsningsarmén men hon tilldelades ändå kaptens rang inom denna organisation kategori personer inom frälsningsarmén kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marian_Billups_Booth
*  Målarfärg
Målningsmaterialet färg består av bindemedel, pigment och lösningsmedel samt - speciell i moderna färger - olika tillsatsmedel. För att skilja materialet färg från färg i betydelsen kulör används benämningarna 'målningsfärg' eller 'målarfärg'. thumb|right|300px Allmänt sett består färg av fyra delar: bindemedel, lösningsmedel, pigment och tillsats er. Det är lättlösligt och är inte någon del av det slutliga färgskiktet. Typiska bindemedel inkluderar syntetiska och naturliga harts er som akryl, polyuretan er, polyestrar, melamin er, olja eller gummi. Vilket lösningsmedel som används i en given färg anges ofta genom att ange att färgen är 'buren' av lösningsmedlet, till exempel 'vattenburen oljefärg'. Beroende på typ av bindemedel, kan denna härdning vara resultat av en polymerisation, avdunstning och även avkylning. I oljebaserad färg sker härdning i form av oxidation, till exempel oxidation av linolja för att bilda linoxin till lösningsmedel. Andra vanliga härdande färgskikt bereds av till exempel polyuretan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Målarfärg
*  Vägghyllor - IKEA
... Kontakta IKEA. Finns varan i lager. IKEA FAMILY. Min inköpslista. Vardagsrum. K k och vitvaror. Matplats. Barnens IKEA. Alla avdelningar. The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner. Förvaringsmöbler :. Förvaringssystem. ALGOT förvaringssystem. Vägghyllor. Klädställningar. Småförvaring. Verktyg och beslag. Visa alla Kompletta vägghyllor Hyllplan Konsoler Visa vad jag kan köpa online. Sortera efter namn. Sortera efter pris. Sortera efter nyhet. grå. grön. röd. fler färger. - V gghyllor. Vägghyllor kan göra tomma väggar till perfekta förvarings- eller exponeringsytor. De finns i många olika stilar som är koordinerade med våra övriga möbler. Och tack vare ett stort sortiment av storlekar, inkl. hyllplan som du kan kapa till önskad längd, kan du utan problem hitta en vägghylla som passar så gott som överallt. EKBY TONY / EKBY BJ RNUM. V gghylla. 285 kr /styck. EKBY HEMNES ...
http://ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/secondary_storage/10398/?color=svart
*  Derwent Cumberland Pencil Company
... är en tillverkare av pennor och andra skrivdon verksamheten startade år i grevskapet cumbria i nordvästra england derwent tillhör numera acco uk olika pennor derwents färgpennor säljs i paket om och färger de finns också tillgängliga i olika lådor av trä och paket om vilka är menade att vara provförpackningar deras äldsta färgpensorten artists utvidgades från att vara färger till år och från till färger år studio och vattenfärgpennor finns fortfarande tillgängliga i de ursprungliga färgerna pastellpennor introducerades år och finns i olika färger derwent tillverkar numera också vanliga pastellkritor derwents senaste nyhet är signaturserien av ljushållbara pennor tillgängliga i färger signature watercolour pennor finns i färger derwent tillverkar också en grafitpennor såsom graphitone och traphitint och kolpennor som tinted charcoal och produkter för speciella syften som aquatone pennor av vattenlöslig färg företaget har också skapat en pensel som förvarar vatten i ett laggkärl i pennan som förser fiberbo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Derwent_Cumberland_Pencil_Company
*  Anpassa webbplatsen - Sandvikens kommun
... . Sandviken.se använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Mer om cookies. Jag förstår. Direkt till sidans huvudinnehåll. Kontakt. Nyhetsarkiv. Juridisk information. E-TJÄNSTER. EVENEMANG. TURISM. . Utbildning förskola. Omsorg stöd. Kultur fritid. Bygga, bo miljö. Trafik infrastruktur. Näringsliv arbete. Kommun politik. SÖK. LYSSNA. ANPASSA TEXT. TRANSLATE. Sök. Hjälp- medel. Meny. Utbildning förskola. Omsorg stöd. Kultur fritid. Bygga, bo miljö. Trafik infrastruktur. Näringsliv arbete. Kommun politik. Sök. Information om webbplatsen. Använda webbplatsen Anpassa webbplatsen. Teknisk information. RSS-flöden. Juridisk information. Sociala medier. Så använder du lyssnafunktionen Readspeaker. Anpassa webbplatsen. Textstorlek via webbläsarens zoomfunktion. Har du en nyare webbläsare är det smidigaste sättet att anpassa textstorleken på webbplatsen att använda sig av webbläsarens inbyggda zoomfunktion. För att zooma in, använd tangenterna Ctrl + För att zooma ut...
http://sandviken.se/sok/informationomwebbplatsen/anpassawebbplatsen.4.5ad8cc4a124a9c0d608800021837.html
*  Kitchenette area in room – Bild från SpringHill Suites Winston-Salem, Winston Salem - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Är du inte redo att boka. Kitchenette area in room – Bild från SpringHill Suites Winston-Salem, Winston Salem. Winston Salem. Hotell i Winston Salem. Winston Salem bilder. Alla hotell i Winston Salem Erbjudanden på hotell i Winston Salem Sista minuten Winston Salem. 5-stjärniga hotell i Winston Salem. 4-stjärniga hotell i Winston Salem. 3-stjärniga hotell i Winston Salem. Hotell med pool Winston Salem. Winston Salem Hotell som tillåter djur. Hotell nära Children's Museum of Winston-Salem. Hotell nära M.C. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Skriv ett omdöme 1+. SpringHill Suites Winston-Salem. Skriv ett omdöme. Sök. Winston Salem ›. Winston Salem Hotell › Bilder från SpringHill Suites Winston-Salem. Foto från SpringHill Suites Winston-Salem : Kitchenette area in room. Rankad som nummer 11 av 36 hote...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g49680-d1485127-i45499895-SpringHill_Suites_Winston_Salem-Winston_Salem_North_Carolina.html
*  Maneki Neko
'Maneki Neko' japanska : 招き猫 är en typ av prydnader, föreställande japan ska katt er, och som ofta finns i japanska butiker eller skyltfönster för att locka besökare. Symboliken med avseende på färger och utförande kan tolkas på många sätt. För västerlänningar kan det se ut som om katten bara vinkar istället för att kalla till sig, men det beror på kulturella skillnader mellan öst och väst. Maneki Nekos resta tass symboliserar olika saker. Om katten har vänster tass rest, sägs det att den kallar till sig kunder. Om den har höger tass rest, sägs det att den kallar till sig pengar och tur. Det finns de som tror att Maneki Nekos gest har att göra med det sätt som katter tvättar sig i ansiktet på. Den traditionella sköldpadd- och vita färgen har över årens gång blivit till alla möjliga färger och nyanser - allt från vita och svarta till lila och gröna katter. Maneki Neko finns i många olika designer och former, allt från de klassiska till moderna, såväl massproducerade som unika. Den klassiska Maneki Neko-färgen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maneki_Neko
*  Sjöhästar
'Sjöhästar' 'Hippocampus' är ett släkte av fiskar som tillhör familjen kantnålsfiskar. Sjöhästar är små fiskar, cirka 10–35 cm långa, som långsamt simmar upprättstående genom vågformig rörelser med ryggfenan och bröstfenorna och som har ett hästliknande huvud och långsmal kropp. Kroppen är klädd med ringar av bensköldar och de kan ha olika slags horn och taggar. Gripsvans en används till att hålla i sig i någon tångruska eller sjögräs för att den inte ska svepas med av strömmarna. Det finns sjöhästar i lysande starka färger och andra som har mer kamouflerande färger. Hos sjöhästar är det hanen som föder upp ynglen. Det finns cirka 30 arter av sjöhäst. Flertalet förekommer i tropiska hav men två arter, långnosad sjöhäst och kortnosad sjöhäst, förekommer i Europeiska vatten....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjöhästar
*  Ormålar
'Ormålar' Ophichthidae är en familj i ordningen ålartade fiskar. Det finns minst 250 art er, indelade i 52 släkte n. Ormålar förekommer i kustnära vatten i tropiska och varma tempererade hav världen över. Några arter förekommer också i flodmynningar. Familjens vetenskapliga namn Ophichthidae kommer av grekiska ns 'ophis' som betydet orm och 'ichthys' som betyder fisk. Kännetecken Levnadssätt Fossil Underfamiljer och släkten Underfamilj Ophichthinae. Källor Externa länkar. Ormålar har som andra ålartade fiskar en lång och smal kropp. De minsta arterna är bara någon till några decimeter långa, men det finns arter som blir en meter långa eller mer. Ryggfenan och analfenan är långsträckt och det finns ingen synlig stjärtfena. Bröstfenorna kan finnas, ofta då ganska små, eller saknas. Färger och mönster varierar beroende på art. Vissa arter har påfallande färger och mönster, andra har mer diskret utseende. En del ormålar är till utseendet mycket lika giftiga havsormar, en form av mimikry som kan skydda mot predato...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ormålar
*  Linda K: Linda förstår inte riktigt
... Jag har aldrig fattat vad det är. Photo Booth är ett program från Apple Computer som medföljer nya modeller av Macintosh-datorer. Jag fattar fortfarande inte. Linda sa... Jag vet inte så noga, men photo booth.... det kan väl vara en sån där remsa som man tar i en pass-foto-automat också. Linda K sa... Photo booth är namnet på ett program i Mac som man kan använda för att ta bilder med webbkameran. Att säga dagens photo booth måste ju alltså vara att ta en dagens outfit bild med programmet photo booth. Det värsta måste väl ändå vara såna som kallar dagens outfit för dresscode. Linda K sa... therese: jag vet vad det är, men jag fattar ändå inte. det är för att jag är så gammal ; virrpannan: ha ha ha. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. februari 243 Boktavla Pärmarna Dage...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/linda-forstar-inte-riktigt.html
*  Purikura
... katakana プリクラ japanisering av engelska print club är små självhäftande fotografier ordet purikura är ett s k wasei eigo dvs ett engelskt ord skapat i japan ordet kommer från det japanska uttalet av begreppet print club med japanskt uttal blir det ungefär purinto kurabu förkortat purikura purikuraautomater har börjat komma mer och mer i västvärlden och finns nu även i sverige under varumärke t neoprint en purikuraautomat fungerar så att man får stå framför ett vitt skynke och lägga in pengar i automaten det finns oftast en hel del olika ramar animeringar färger och effekter att välja på automaten tar ett antal kort beroende på automat kommer bilderna ut i olika format till exempel som klistermärken purikura är väldigt populärt i japan externa länkar kategori fotografi kategori kultur i japan kategori japanska ord och uttryck kategori wp projekt japan en photo booth purikura...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Purikura
*  Renströmska huset
miniatyr|300 px|Renströmska huset i hörnet Västra Hamngatan/Kyrkogatan 'Renströmska huset', är ett trevånings kontorshus med vit, slätputsad fasad i hörnet av Västra Hamngatan 9/ Kyrkogatan 13 i centrala Göteborg. G Peters efter den stora stadsbranden året innan 1 november. År 1840 köptes huset av grosshandlare Sven Renström och J. Hyresgäst i huset var då grosshandlare F. Malm som disponerade en lägenhet med nio rum och kök i tredje våningen, en drängkammare samt en del i bagarstuga, brygghus och mangelbod. Än idag finns stora varukrokar i porten mot Kyrkogatan. Både Renströms företag och fastighet övertogs 1870 av hans kompanjon Peter Hammarberg. B Leffler, där den sedan stannade inom denna familj till 1920-talet. Då Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsaktiebolag 1923 köpte fastigheten, byggdes den om för kontor enligt ritningar av arkitekten Sven Steen. Åren därefter hyrde även andra företag med anknytning till sjöfart och handel in sig här. En ombyggnad genomfördes 1882, vilken främst berörde delarna mot gård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renströmska_huset
*  AOC e2795vh | PC-tidningen
PC-tidningen. Om tidningen. AOC e2795vh Med sina 27 tum är denna skärm i storlek med en tv, och full hd-upplösning samt inbyggda högtalare gör att den är bra på att visa film. Välj betyg Ge produkten 1/10 Ge produkten 2/10 Ge produkten 3/10 Ge produkten 4/10 Ge produkten 5/10 Ge produkten 6/10 Ge produkten 7/10 Ge produkten 8/10 Ge produkten 9/10 Ge produkten 10/10. Det finns ingångar för vga, dvi, hdmi och ljud, samt fyra usb-portar och utgång för lurar. Det är inga problem att montera skärmen. Den trycks ner på det medföljande stativet, ström och videosignal ansluts, och när man därefter startar skärmen hittar den automatiskt den aktiva ingången och visar bilden. Bildkvaliteten är på det stora hela bra, men det är tydligt att svarta områden inte är mörka nog utan framstår som mörkgråa. Ljusstyrkan är ganska bra, men eftersom skärmen har problem med att stänga av ljuset för att visa helt svart, blir kontrastförhållandet låga 156:1. Det räcker dock för film och spel.För vardagsbruk är bilden stabil och bra, m...
http://pctidningen.se/pc-tidningen/arkiv/aoc-e2795vh
*  Renault Alpine A442
'Renault Alpine A442' är en sportvagnsprototyp, tillverkad av den franska biltillverkaren Alpine i samarbete med Renault mellan 1975 och 1978. Till säsongen 1973 presenterade Alpine sin helfranska bil, målad i trikoloren s färger. 'Alpine A440' hade en kompakt rörram av stål, täckt av en kaross i glasfiber armerad plast. Det var en V6:a på två liter och runt 270 hk. Bilens chassi visade sig vara alltför vekt och till 1974 kom 'Alpine A441', vars rörram hade förstärkts med aluminium plåtar. A441 blev mycket framgångsrik och Alpine vann märkestiteln i EM 1974. Renault hade gradvis ökat sitt ägande i Alpine och 1975 tog man över helt. Renaults mål var att vinna Le Mans 24-timmars och vapnet hette 'Renault Alpine A442'. A442 skilde sig från föregångarna främst genom att motorn försetts med turbo kompressor och modellen kvalade därmed in bland de större prototyperna i Grupp 6. Bilen var mycket snabb, men problem med tillförlitligheten hos dessa tidiga turbomotorer gjorde att den sällan tog sig i mål. Till 1978 kom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renault_Alpine_A442
*  Caparol
... är ett familjeägt färg företag i länder över hela världen i sverige finns caparol som leverantör till både måleri er och konsumenter namnet caparol härstammar från casein paraffin och olja vilka var beståndsdelarna i färg som tillverkades för målare under mitten av talet caparol produktutvecklar färger för målerier och har de senaste åren gjort innovationer inom färgutveckling exempel är att caparol var först med vattenbaserad akrylatfärg först med silkonhartsfärg er och andra viktiga framsteg caparol ingår i den tyska koncernen daw externa länkar kategori daw de deutsche amphibolin werke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caparol
*  Razz
:'För den danska artisten, se Razz artist .' 'Razz', 'även Seven Card Low' eller 'Seven Card Razz', är ett pokerspel där lägsta femkortshanden vinner potten. Stegar och färger har inget värde och spelaren med högsta öppna kortet startar första satsningsrundan, medan övriga rundor startas av spelaren med lägsta kortet. I övrigt spelas Razz precis som sjukorts stötpoker, där varje spelare blir tilldelad två dolda och ett öppet kort innan den första satsningsrundan, följt av tre öppna kort med en satsningsrunda efter varje kort och till sist ytterligare ett dolt kort. Razz spelas, liksom Sjustöt, med ante s till skillnad från Texas Hold 'em och Omahas blinds mörkar. Anten är ett förutbestämd summa som alla som ska vara med i handen måste lägga innan de första korten delas ut. När alla antes är satsade delas två nedåtvända kort och ett öppet kort ut till samtliga spelare. Eftersom Razz inte spelas med dealerknapp börjar första satsningsrundan med att spelaren med det högsta uppåtvända kortet satsar en så kallad ”...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Razz
*  Vedstritar
... achilidae är en familj i insektsordningen halvvingar som tillhör underordningen stritar olikt de flesta andra stritar lever vedstritar inte på att suga växtsaft utan på svampar i sverige förekommer två arter av vedstritar båda är sällsynta och tillhör släktet cixidia per douwes ragnar hall christer hansson åke sandhall insekter en fälthandbok interpublishing ab stockholm det är ljus vedstrit cixidia lapponica och mörk vedstrit cixidia confinis dessa arter mäter millimeter i längd och har breda framvingar som överlappar varandra vid spetsen de lever i död ved man kan exempelvis hitta dem på liggande trädstammar så kallade lågor av tall som angripits av tickor ljus vedstrit kan i finland kallas för lappbarkstrit och mörk vedstrit för barkstrit svenskspråkiga författningstext många av arterna i den här familjen är brunaktiga med ljusare fläckar men det finns också vissa arter som har mer påfallande färger och är gröna eller rosafärgade referenser externa länkar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vedstritar
*  Choctawponny
... erna utvecklades ur de hästar som de spanska conquistador erna hade med sig till Amerika och räknas idag som en av de renrasigaste ättlingarna till de spanska hästarna. Idag är rasen nästan utrotningshotad med ca 200 renrasiga exemplar. Avel förekommer dock på choctawhästar som korsats med bland annat mustang er och paint hästar. Under koloni seringen av Amerika hade de spanska conquistador erna med sig hästar bland annat spanska hästar som var så betydande för utvecklingen av många av dagens amerikanska hästras er och även garrano ponnyer och sorraia ponnyer följde med de spanska skeppen. Många av dessa hästar rymde eller släpptes fria i olika delar av Amerika och bildade stammar av vildhästar med olika egenskaper och utseenden. Choctawponnyn kom att bli en mycket viktig tillgång för indianerna och man bevarade ponnyn genom att enbart avla på vissa familjer av hästarna. En stamtavla fanns även för hästarna som berättades muntligt bland indianerna. Ända fram till 1970-talet fanns över 1500 hästar av den u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Choctawponny
*  Sanitetsporslin
... thumb px toalettsol och tvättställ är exempel på sanitetsporslin sanitetsporslin är ett samlingsnamn för toalett stolar tvättställ badkar bidé er m m gemensamt är att de oftast återfinns i hygienutrymmen och är tillverkade i vitrös porslin utbudet av sanitetsporslin bjuder på en uppsjö av färger och former för att matcha olika badrumsdesigner vit är dock den vanligast förekommande färgen det vitrösa porslinet är ett lämpligt materialval i hänseende till beständighet och enkelhet för rengöring kategori badrumsmöbler och badrumsinredning kategori vvs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sanitetsporslin
*  Bengtssons Baksida: Modellering av groda
Hanna som driver bloggen bakfnatt lade för ett tag sedan upp hur man gör grodor steg för steg. Jag som har grodor i alla dess färger och former, mest i min trädgård, kände att jag var tvungen att testa gör en groda. Men skam den som ger sig, jag gav det en chans till, och denna gången så blev det faktiskt mer likt en groda tycker jag. Jag använde mig också av en svart livsmedelspenna istället för sugarpaste när jag gjorde pupillerna. Jag antar att som med allt annat är det bara att öva och öva, så blir det bättre och bättre. Och extra roligt är det när någon tar sig tid att visa i detalj hur man gör. 5 november 2010 19:09 Så söta de är. Jättekul att du gjorde två stycken också = Så som du gjorde att testa samma sak mer än en gång tycker jag är ett av de allra bästa sätten att lära sig på. Det gör mig glad att du uppskattade beskrivningen och att den kom till användning = Tack så mycket för länkningen, önskar dig en fin helg. Jag är så himla sugen på att verkligen lära mig att modellera från grunden.. 16 decem...
http://bengtssonsbaksida.com/2010/11/modellering-av-groda.html
*  ANSI-konst
ansi konst ansi konst ansi konst är textbaserad konst som kan likna ascii konst i ansi konst används även styrkoder till exempel för att ange fetstil färger och specialtecken detta leder dock till att ansi konst är mer plattformsberoende via styrkoderna för markörsförflyttning och skärmrensning går det även att skapa animationer se även acid productions kategori datorkonst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANSI-konst
*  Sony Ericsson J300i
sony ericsson j i sony ericsson j i thumb sony ericsson j i sony ericsson j i är en mobiltelefon utvecklad och tillverkad av sony ericsson den har en färgskärm med färger och en upplösning på pixlar j i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson_J300i
*  alkohol - Wiktionary
alkohol Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Böjningar av alkohol 1. utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. alkoholen. alkoholer. alkoholerna. Genitiv alkohols. alkoholens. alkoholers. Böjningar av alkohol 2. utrum Obestämd Bestämd. alkoholen. Genitiv alkohols. alkoholens. alkohol u. kemi ett ämne tillhörande den kemiska gruppen alkoholer, som innehåller hydroxylgruppen -OH allmänt alkoholen 1. etanol, vilken förekommer i många drycker, är beroendeframkallande och kan ge allvarliga skador på lever och njurar. Etymologi: Via tyska Alkohol eller franska alcool, från medeltida latin alcohol, av arabiska الكحول. al-kuḥl, där al = bestämd artikel + kuhl = "fint pulver", en benämning av pulver som användes bland annat som ögonskugga. När spanjorerna kom i kontakt med ordet ändrade de uttalet till al-kuhúl. Ordet kom sedan att användas i alkemistiska sammanhang i Europa, fortfarande i betydelsen "fint pulver", fick sedan genom betydelseförskjutning betydelsen den finaste bes...
https://sv.wiktionary.org/wiki/alkohol
*  Alkoholkonsumtion och hälsa
De tyngst vägande studierna har sammanfattningsvis visat att måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker kan ha positiv effekt för personer över 40 år, medan en långsiktig större konsumtion kan ge allvarliga skador. Det finns dock forskning som visar på att medelkonsumtion av alkoholhaltiga drycker kan ha en positiv hälsoeffekt, bland annat på risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom ar. Enligt en kunskapsöversikt som Statens folkhälsoinstitut tagit fram, ger alkohol inga positiva hälsoeffekter alls för personer under 40 år. Vissa personer får akut hepatit eller en inflammatorisk reaktion i levercellerna som drabbats av fettförändringar. Int J Cancer 2006;119:884-887 Epidemiologiska undersökningar visar dock att man måste upp i vissa nivåer för att man skall se en ökad dödlighet i cancer, medan låga nivåer snarare ger en lägre dödlighet detta jämfört med om man inte dricker någon alkohol alls. PMID 12657907 Trots detta så fortsätter var 10:e kvinna att dricka alkohol under graviditeten. Amerikanska läkar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholkonsumtion_och_hälsa
*  Alkohol (olika betydelser)
alkohol olika betydelser alkohol olika betydelser alkohol eller alcohol engelska kan syfta på etanol kemisk förening alkoholdryck etanol som dryck och berusningsmedel alkoholer en typ av kemiska föreningar e bränsle etanol som bränsle alcohol filhanteringsprogram låtar alcohol barenaked ladies låt en låt av barenaked ladies alcohol butthole surfers låt en låt av butthole surfers alcohol cansei de ser sexy låt en låt av cansei de ser sexy alcohol brad paisley låt en låt av brad paisley alcohol no fun at all en låt av no fun at all alkohol lars demian låt en låt av lars demian alcohol tankard låt en låt av tankard se även sprit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkohol_(olika_betydelser)
*  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
... 'Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning' CAN grundades 1901 och arbetar med informationsspridning och kartläggning av drog vanor. Resultatet av kartläggningarna redovisas i rapporter, som finns att läsa på förbundets webbplats. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN producerar även andra publikationer, arrangerar kurser och konferenser, driver ungdomswebbplatsen Drugsmart.com samt har ett offentligt bibliotek som är ett av de största på drogområdet. CAN ger ut tidskriften Alkohol & Narkotika. Alkoholpolitiskt forum Arbetarnas bildningsförbund ABF FAS-föreningen Föreningen Sveriges Socialchefer FSS Föräldraalliansen i Sverige Hassela Solidaritet Hela människan IOGT-NTO Junis Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor KSAN Lions Clubs International Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF MHF Ungdom Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV Nykterhetsrörelsens scoutförbund NSF Riksförbundet anhöriga mot droger Riksförbundet för fältarbete RIF Riksf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralförbundet_för_alkohol-_och_narkotikaupplysning
*  Läkemedel och alkohol - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 7 sidor Välj kapitel för utskrift ca 2 sidor. Det är också stor skillnad på om man dricker lite alkohol en enstaka gång eller om man dricker alkohol mer eller mindre regelbundet under en längre tid samtidigt som man använder läkemedel. Viktigt ta reda på vad som gäller Det är alltså viktigt att komma ihåg att kombinationen läkemedel och alkohol kan orsaka problem och att man bör ta reda på vad som gäller om man vill dricka alkohol när man använder medicin. Om man använder sådana läkemedel bör man tänka på att alkohol kan förstärka just den effekt av läkemedlet som medför att man blir sämre som bilförare. Olika typer av läkemedel i kombination med alkohol Smärtstillande läkemedel med opioider Läkemedel som tillhör gruppen opioider verkar smärtlindrande via det centrala nervsystemet. Men man bör tänka på att det inte är bra att belasta kroppen med alkohol när man är sjuk. I korthet Man ska aldrig dricka alkohol om man använder läkemedel mot infektioner som innehåller metronidazol och ...
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-och-alkohol/
*  Boråsungdomar inför valborg: ”Bra att föräldrar säger nej till alkohol” - Borås Tidning
Prenumerera. Boråsungdomar inför valborg: ”Bra att föräldrar säger nej till alkohol”. Forskningen visar att föräldrarnas attityder till alkohol har stor betydelse för ungdomarnas drickande. BT har träffat fyra elever från den avgående teknikklassen på Sven Eriksson-gymnasiet och pratat om alkohol och föräldrarnas syn. Hon hade en överenskommelse med sina föräldrar att om hon höll sig borta från alkohol skulle hon få körkortet betalt. Det har ju hänt att de inte ringt mig, just för att jag inte druckit, säger hon. Samma sak är det att bjuda, det blir ju också ett tillåtande, säger Åsa Skytt. Om man köper så blir det snarare att man uppmuntrar dem att dricka, menar Victor. Men då dricker de ju alkohol som de får av andra också, lägger Johanna till. Ofta kan föräldrar uppfatta det som ett problem att prata om sina egna erfarenheter av alkohol i och med att de kanske själva började dricka i tidig ålder. – Om man gjort nåt dumt och de har berättat om sig själva när de var unga, då känner man ju att de förstår en o...
http://bt.se/boras/borasungdomar-infor-valborg-bra-att-foraldrar-sager-nej-till-alkohol/

Det marshska arsenikprovet: miniatyr|Det marshska arsenikprovet - uppställningFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Hypocentrum: Hypocentrum (bokstavligen: 'under centrumet' från grekiska υπόκεντρον) är den punkt, vanligtvis under jord, där en chockvåg av något slag har sin energiurladdning vid till exempel en jordbävning. Ett hypocentrum befinner sig rakt under epicentrum.Mutagen: En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.Detlef Hofmann: Detlef Hofmann, född den 12 november 1963 i Karlsruhe, Västtyskland, är en tysk kanotist.BensenTaipei 101: Taipei 101 (Taipei Financial Center) är en skyskrapa som ligger i Taiwans huvudstad Taipei. Byggnaden invigdes den 31 december 2004 och är 508 meter hög, vilket gjorde den till världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai 2010.Målarfärg: Målarfärg är ett flytande material ofta med ett tillsatt färgämne. Blandningens uppgift är oftast efter torkning (härdning) att skydda, bevara och försköna.Radians: Radians och spektral radians är radiometriska storheter som beskriver mängden ljus (eller mer allmänt elektromagnetisk strålning) som passerar genom eller sänds ut från en given yta och faller inom en given rymdvinkel i en given riktning. SI-enheten för radians är watt per steradian per kvadratmeter (W·sr-1·m-2).Metallurgi: Metallurgi är läran om framställningen av metaller. Metallurgin är därför en del av ingenjörsvetenskapen.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.DongbeiLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Toxicitet: Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet.Papiljott: Papiljotter (från franskans papillote, av papillon, fjäril) är små rullar med kardborrar som används för att styla och locka hår, ofta i kombination med en hårtork.Asbest: Asbest (av grekiska asbestos, "outsläcklig") är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är en långfibrig mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland (främst i Uralbergen och i republiken Tuva) och Sydafrika.Coffeeshop (Nederländerna)