ElektrostimuleringElektroterapi: Behandling med elektrisk ström utan att märkbar hetta utvecklas. Hit hör elektrisk stimulering av nerver och muskler, ström genom kroppen eller stötvis behandling med svag ström för att höja smärttröskeln i huden.Kokleaimplantat: Elektroniska apparater som satts in under huden, med elektroder till hörselnerven, för att skapa ljudkänsla hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hörselnerv: Kokleardelen av den åttonde kranialnerven (vestibulokoklearnerven). Hörselnervstrådarna utgår från hörselnervgangliets nervceller och sträcker sig perifert till snäckans hårceller och centralt till hj ärnstammens nucleus cochlearis. De förmedlar ljudförnimmelse.Visual ProsthesisAkustisk stimuleringHörselbanorElektriskt organ: Ett organ bestående av omvandlade muskelfibrer som bildar skivformade, flerkärniga plattor ordnade som seriekopplade batterier och inbäddade i en geléliknande massa hos ca 250 olika arter av elektriska fiskar. En stor torpedrocka kan ha uppemot en halv miljon plattor. Sådana omvandlade muskelfibrer kan förekomma i olika kroppsdelar, som t ex kropp och svans hos elektrisk ål, hyobrankialapparaten hos stingrocka och de utstickande ögonmusklerna hos stjärnkikare (Uranoscopidae). Kraftiga elorgan avger korta stötar flera gånger per sekund. Deras uppgift är att förlama byten eller skrämma rovdjur. En stor torpedrocka kan alstra stötar med en spänning på mer än 200 volt, nog för att paralysera en människa.Kokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Hörselbark: Ett område i tinningsloben, knutet till hörselfunktionerna.Dövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Inferior colliculi: "Den nedre kullen", en upphöjning på baksidan mitthjärnan som har en viktig funktion i hörselbanan.TonlägsuppfattningHörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.Hörsel: Ljudförnimmelse.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.PsykoakustikNeuronal plasticitetCochlea: Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.TaluppfattningElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.TidsfaktorerElektromagnetiska fält: Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.ElektrofysiologiNervcellerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Gymnotiformes: En ordning tropiska, elektriska fiskar som huvudsakligen lever i Sydamerika. De avger ständigt svaga, elektriska urladdningar, vilka används för att lokalisera byten och för kommunikation. En art av speciellt intresse för forskning är den elektriska ålen, Electrophorus electricus.Elektriska skador: Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.Kemisk stimuleringDjup hjärnstimulering: Behandlingsmetod för rörelsestörningar, särskilt Parkinsons sjukdom, bestående av elbehandling via stereotaktiskt placerade elektroder i specifika områden a hjärnan, som t ex talamus. Elektroderna är kopplade till en nervstimulator som anbringats under huden.Fysisk stimuleringTranskraniell magnetstimuleringElnät: Ett system av ledningar för spridning av elektricitet. Syn. elektriskt ledningsnät.Elektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Elektroporering: En teknik för att med hjälp av elektriska stötar, med en intensitet av flera kilovolt per cm och mikrosekunders till millisekunders varaktighet, åstadkomma tillfällig förlust av cellmembraners semipermeabilitet. Därvid uppstår jonläckage och utflöde av metaboliter, samt ökat upptag i cellen av t ex läkemedel, sondmolekyler och DNA. Speciella tillämpningar av elektroporteknik kan gälla införande av plasmider eller främmande DNA i levande celler för transfektion, sammansmältning av celler för hybridomutveckling, samt implantering av proteiner i cellmembran.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.TorpedoElektrisk impedans: Mått på motståndet mot elektrisk ström, såväl växelström som likström.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Elektriska brännskador: Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.SignalomvandlingKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.ElektrokemoterapiTranskutan nervstimuleringElectrophorus: Ett släkte fiskar inom familjen Gymnotiformes, vilka har förmåga att alstra elektriska urladdningar som kan paralysera andra fiskar och byten. Arten E. electricus är mer känd som elektrisk ål (fast den inte är en egentlig ål).Råttor, Sprague-DawleyMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.CellinjeFotostimuleringDjurens kommunikation: Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Elektriska retningspotentialer: Det elektriska gensvar i det centrala nervsystemet som framkallas av stimulering av känselreceptorer eller någon punkt längs känselbanorna mellan receptor och hjärnbark. Retningen kan ske hörselvägen, somatosensoriskt eller visuellt, men också andra retningsvägar har rapporterats. Ibland används händelserelaterade potentialer synonymt med retningspotentialer, men de är dessutom ofta förknippade med utförande av någon motorisk, kognitiv eller psykofysiologisk uppgift. Syn. reaktionspotentialer.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.VagusnervInåtledande nervbanor: Nervstrukturer som leder impulser från en perifer del till en central.Mikroelektroder: Elektroder med ytterst tunn spets, som används i en elklämma eller annan apparat för att stimulera eller mäta bioelektriska potentialer hos enstaka celler, antingen i cellern eller utanför.Elektriska retningspotentialer, motoriska: Det elektriska gensvaret som framkallas i en muskel eller motornerv vid elektrisk eller magnetisk retning. Vanliga retningsmetoder är transkraniell elektrisk - eller transkraniell magnetisk stimulering, vilka ofta används för övervakning vid neurokirurgi.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRNA, budbärarSynaptisk överföringRåttor, WistarDubbelbrytning: Egenskap hos anisotropa material, såsom kristaller, vilken innebär att en enkel infallande ljusstråle delas i två planpolariserade strålar när den passerar igenom materialet.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.BiofysikMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Motorbark: Ett område i hjärnans frontallob där primär motorisk kontroll sker. Det ligger framför centralfåran.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexNerver, inåtledandeNoradrenalinAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Möss, inavlade C57BLIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Magnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Kraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.NervhämningElektriska retningspotentialer, somatosensoriska: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid stimulering av de afferenta nervbanorna från perifera nerver till hjärnan.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Sympatiska nervsystemetSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Elchock: Framkallande av en stressreaktion hos försöksobjekt med elektrisk chock. Såväl kramptillstånd som icke-kramptillstånd kan avses.Receptorer, kolinergaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Nucleus subthalamicusElektromagnetiska fenomenRyggmärgReaktionstidRåttor, inavlade stammarReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Modeller, neurologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar nervsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringarna ingår matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.EnzymhämmareSynapserMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.SjälvstimuleringSensoriska receptorcellerFörnimmelseRockorKarbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Parasympatiska nervsystemetHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.TransfektionElektrofores: En elektrokemisk process, där makromolekyler eller kolloidala partiklar med en elektrisk nettoladdning vandrar i en lösning, som leder en elektrisk ström.T-lymfocyterNervbanorCelldelning: En cells förökning genom delning.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Biofysiska fenomenProteinkinas CDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.

*  Elektroterapi
Den romerske forskaren Plinius den äldre beskriver i sitt stora verk Naturalis Historia, att man med hjälp av den elektriska fisken darr-rockan Torpedo Marmorata kunde få hjälp mot olika åkommor som reumatism, huvudvärk, förlamning ar och andra besvär. Behandling med denna form av elektricitet kom snabbt i ropet inom medicinen och gick under namnet 'franklinisation'. Den ena polen fästes vid tången och den andra polen fick patienten hålla i handen. I början av 1900-talet var det sparsamt med rapporter om elektroterapi. På grund av den svåra situation som den europeiska elektro-industrin befann sig i efter kriget fullföljdes inte dessa upptäckter. USA tog upp denna idé och vidareutvecklade den. I denna försökte man efterlikna skeendet vid normal muskelkontraktion med hjälp av en serie korta och tätt på varandra följande strömstötar, som stiger och sjunker i intensitet. Leder man en till sin riktning konstant elektrisk ström genom en sådan elektrolyslösning, sätts jonerna i rörelse, de positiva jonerna mot den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroterapi
*  Götaland
... 199 Götaland. Ekonomihuset Västra Götaland AB. Västra Götalands Län, Otterhälleg. Bemanningsjouren Västra Götaland AB. Bemanningsjouren i Västra Götaland hyr ut lastbilschaufförer och truckförare samt lagerarbetare. Kristineholmsvägen 14 441 39 Alingsås. ..., Nätverk, molnet, drift, vmware, candidator, dator, göteborg, västra götaland, IT drift, laptop. Västra Götalands Län, Box 62 458 22 Färgelanda. Västra Götalands Län, Oxegårdsvägen 12 466 93 Sollebrunn. Hästmassage & Elektroterapi, Diplomerad Hästmassage terapeut och fysioterapeut i Elektroterapi, Försäljning av hästvårdsprodukter. HÖNÖ VÅRDCENTRAL AB. Det skall vara enkelt och okomplicerat att ta kontakt med oss när du inte mår bra, eller om du har frågor om hälsa och sjukvård. Tidsbeställning, könssjukdomar, västra götaland, hyppeln, Företagshälsovård, Legitimerade,... Västra Götalands Län, Rotkilen Krusegården 30 545 91 Töreboda. Vår specialitet är också nermontering av oljetankar och oljepannor, som vi utför snabbt och ... Folktandvården Västra G...
http://cylex.se/götaland.html
*  Hotell centralt i Växjö - Clarion Collection Hotel Cardinal
... Gå till huvudsida Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Club. Clarion Collection®. Clarion Hotel®. Kundservice. Ta bort Har du en rabatt- eller bokningskod. Clarion Collection Hotel Cardinal V xj, Sverige. Välkommen till Clarion Collection Hotel Cardinal, en unik hotellpärla mitt på gågatan i centrala Växjö. För dig som önskar står kvällsmaten framdukad. Clarion Collection Hotel Cardinal. Clarion Collection Hotel Cardinal är ett andra generationens familjehotell, präglat av tidlös elegans, med centralt läge i Växjö. Hos oss får du alltid både frukost, eftermiddagsfika och kvällsmat. Centralt och nära till allt. Clarion Collection Hotel Cardinal välkomnar dig med ett centralt läge, mitt på gågatan i Växjö. Du har gångavstånd till stans alla sevärdheter som Växjö Konserthus, Växjö Domkyrka och Växjö Teater. Hotellet, som består av en huvudbyggnad och två sidobyggnader, är också en mycket bra utgångspunkt för utflykter till småländska Glasriket och Möbelriket. Hos oss finner du lugnet och känslan av att komma...
https://nordicchoicehotels.se/clarion-collection/clarion-collection-hotel-cardinal/
*  Hotell centralt i Göteborg - Clarion Collection Hotel Odin
... Gå till huvudsida Nordic Choice Hotels. Clarion Collection®. Ta bort Har du en rabatt- eller bokningskod. Clarion Collection Hotel Odin ligger bara några minuters promenad från Göteborg C, Drottningtorget och Avenyn. För dig som önskar står både eftermiddagsfika och kvällsmat framdukat. Clarion Collection Hotel Odin. På Clarion Collection Hotel Odin bor du i en modern miljö präglad av skandinavisk design, bara ett stenkast från Göteborg C. Moderna rum, centralt läge och vackra samlingsytor gör detta till din hotellpärla i Göteborg. Centralt i Göteborg. Clarion Collection Hotel Odin är beläget på bekvämt gångavstånd från Centralstationen. Härifrån har du promenadavstånd till allt som centrala Göteborg har att erbjuda – Liseberg, Universeum, Ullevi, Scandinavium, Svenska Mässan, Trädgårdsföreningen, Operan, Hamnen, Nordstan och Avenyn med alla sina butiker, uteställen och restauranger. Ha ditt möte hos oss. Här kan du arrangera möten och konferenser med en hänförande utsikt över takåsarna i centrala Götebo...
https://nordicchoicehotels.se/clarion-collection/clarion-collection-hotel-odin/?epslanguage=no
*  Hotell Östermalm, Stockholm - Clarion Collection Hotel Tapto
... Gå till huvudsida Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Club. Clarion Collection®. Clarion Hotel®. Kundservice. Ta bort Har du en rabatt- eller bokningskod. Clarion Collection Hotel Tapto Stockholm, Sverige. Välkommen till Clarion Collection Hotel Tapto, en unik hotellpärla i Östermalm och bara ett stenkast från Stockholm Stadion. Shopping och sevärdheter väntar nära och vi bjuder på både eftermiddagsfika och kvällsmat. Clarion Collection Hotel Tapto. På Clarion Collection Hotel Tapto bor du i en modern miljö, präglad av ett personligt bemötande. Vi har inrett hotellet i dova färger och skapat en informell atmosfär, för mer hemkänsla än hotellkänsla. Frukost, eftermiddagsfika och kvällsmat ingår alltid när du bor hos oss. Clarion Collection Hotel Tapto ligger i de lugna och lummiga delarna av Östermalm i centrala Stockholm. Hotellet startade faktiskt för att ackommodera de många gästerna från det närliggande Försvarshögkvarteret. Vi bjuder på kvällsmat. Hos oss kan du hitta lugnet och känslan av att komma ...
https://nordicchoicehotels.se/clarion-collection/clarion-collection-hotel-tapto/
*  Pipistrellus
'Pipistrellus' ingår i familjen läderlappar. Med en kroppslängd huvud och bål av 35 till 62 mm och en vikt mellan 3 och 20 g är arterna små till medelstora läderlappar. Svansens längd är 25 till 50 mm och under armarna blir 27 till 50 mm långa. De flesta arterna har en mörkbrun till svartaktig pälsfärg. Några arter är mera chokladbrun, rödbrun, ljusbrun eller grå. Det finns arter som föredrar skogar och andra arter som lever i öppna landskap eller i bergstrakter. Det finns även arter som går i ide. Hos pipistrell 'Pipistrellus pipistrellus' och hos vissa andra arter bildar honor före ungarnas födelse kolonier med några hundra medlemmar som är avskilda från hanarna. Taxon et ' Hypsugo ' listas ibland som undersläkte till 'Pipistrellus' och ibland som självständigt släkte. Arter som ingår i 'Hypsugo' listas även här. ' Pipistrellus affinis ', flyttad till släktet ' Falsistrellus '. ' Pipistrellus ceylonicus ', södra och sydöstra Asien. ' Pipistrellus circumdatus ', flyttad till släktet ' Arielulus '. ' Pipistre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pipistrellus
*  Carollia
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor beskrivning taxonomi källor externa länkar beskrivning dessa fladdermöss förekommer i central och sydamerika från mexiko till norra argentina de hittas även på olika västindiska öar habitat et är beroende på art och varierar mellan skogar och öppna landskap arterna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm de väger till g pälsen har vanligen en mörkbrun till gråbrun färg hos carollia perspicillata förekommer även blek orange individer carollia skiljer sig från andra bladnäsor i avvikande detaljer av tändernas konstruktion individerna vilar i grottor bergssprickor byggnader och liknande gömställen de bildar där små flockar eller kolonier med några hundra medlemmar dessa fladdermöss äter olika frukter samt nektar och mera sällan insekter hos vissa arter av släktet till exempel carollia perspicillata förekommer harem sgrupper med en hane och flera vuxna honor parningstiden är beroende på utbredningsområde och dessutom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carollia
*  Phyllostomus
'Phyllostomus' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor. Större arter som 'Phyllostomus hastatus' blir 100 till 130 mm långa huvud och bål, har en underarmlängd av 83 till 97 mm och en vingspann av cirka 457 mm. De kan väga 50 till 142 g. Mindre arter som 'Phyllostomus discolor' når en kroppslängd huvud och bål av ungefär 75 mm, en underarmlängd av 55 till 65 mm och en vikt mellan 20 och 40 g. Svansen är hos släktet 10 till 25 mm lång. Liksom de flesta andra medlemmar av familjen bladnäsor har dessa fladdermöss ett blad hudflik på näsan. Arterna har en säckformig körtel på strupen som är bättre utvecklad hos hanar. Släktets medlemmar lever i olika habitat. Där bildar de mer eller mindre stora kolonier. Mindre kolonier av 'Phyllostomus elongatus' hade upp till 15 medlemmar och stora kolonier av 'Phyllostomus hastatus' kan ha flera tusen medlemmar. Födans sammansättning är beroende på art och utbredningsområde. Mindre arter äter nektar, pollen, frukter och insekter. Större arter livnär sig de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phyllostomus
*  Tumlösa fladdermöss
... 'Tumlösa fladdermöss' Furipteridae är en familj i ordningen fladdermöss som består av två släkte n med var sin art. Utbredning Kännetecken Levnadssätt Arterna Referenser Noter. Dessa fladdermöss förekommer i Central - och Sydamerika. Utbredningsområdet sträcker sig från Costa Rica till Brasilien och norra Chile. Kännetecken. Med en kroppslängd mellan 3 och 6 centimeter och en vikt mellan 3 och 5 gram är de jämförelsevis små fladdermöss. De fick sitt namn på grund av att tummen bara är en liten stump som nästan är gömd i pälsen. De har ett runt huvud och en kort nos. De stora öronen har sin bas nära ögonen och sett från framsidan verkar dessa djur nästan ögonlösa. Nosen påminner om svindjur ens nos. Svansen är nästan lika lång som övriga kroppen men är omsluten av fladdermössens flygmembran. De har jämförelsevis långa bakre extremiteter och små fötter. Pälsen har en grå till gråbrun färg och känns grov. Tumlösa fladdermöss använder grottor, håligheter i träd eller människans byggnader som bon. De lever of...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tumlösa_fladdermöss
*  Glossophaga
... 'Glossophaga' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor. Utseende Ekologi Arter Källor Externa länkar. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 48 till 65 mm och en svanslängd av cirka 7 mm. De har 32 till 42 mm långa underarmar. Vikten ligger vid 10 g men är inte känd för alla arter. Pälsens färg kan vara mörkbrun, rödbrun eller chokladbrun. Liksom hos närbesläktade fladdermöss finns ett spetsigt blad hudflik på näsan, en påfallande lång tunga med papill er och smala långa kindtänder. Ekologi. Dessa fladdermöss lever i olika habitat. De hittas bland annat i torra buskskog ar, i lövfällande skogar eller i fuktiga städsegrön a skogar. Arterna vistas i låglandet och i bergstrakter upp till 2600 meter över havet. Vanligen flyger de längs vattendrag när de letar efter föda. Individerna vilar i grottor, i gruvor, i bergssprickor, i trädens håligheter och i byggnader. Vid gömstället bildas små till medelstora flockar och ibland kolonier med cirka 1000 medlemmar. Födan utgörs främst av fruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glossophaga
*  Myotis
Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 35 till 100 mm och en svanslängd av 28 till 65 mm. Små arter som ' Myotis siligorensis ' väger bara 2,3 till 2,6 g och stora arter som större musöra 'Myotis myotis' blir 18 till 45 g tunga. Släktets medlemmar förekommer i många olika biotop er. Dessutom används trädens håligheter, ansamlingar av tät växtlighet och gömställen som skapades av människor som viloplats. Beroende på art bildas vid viloplatsen mindre flockar eller stora kolonier med flera tusen medlemmar. Flera arter som lever på sommaren i tempererade områden vandrar före vintern till varmare trakter. Dessutom finns flera arter som håller vinterdvala. Några arter har dessutom spindeldjur, mångfotingar eller små fiskar som föda. Hos arter som lever i tempererade regioner sker parningen vanligen under hösten. Olika arter som lever i tropikerna kan para sig hela året och några som ' Myotis albescens ' kan ha två kullar per år. Honor av flera arter från släktet bildar före ungarnas födelse egna kolonier som ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myotis
*  Tadarida
'Tadarida' är ett släkte av fladdermöss. 'Tadarida' ingår i familjen veckläppade fladdermöss. Utbredning och habitat. Dessa fladdermöss förekommer i alla varma regioner över hela världen. Stora arter blir 8,5 till 10 cm långa huvud och bål, har en svanslängd av 4 till 5,5 cm och en vikt mellan 25 och 40 gram. Deras underarmar som bestämmer individens vingspann är cirka 6 cm långa. ' Tadarida brasiliensis ' är den minsta arten med en kroppslängd huvud och bål av 4,6 till 6,6 cm, en svanslängd av 2,9 till 4,4 cm och en vikt mellan 10 och 15 gram. Ibland förekommer ett band av hud mellan öronen. Beroende på art bildar de små eller stora flockar vid viloplatsen. Hos ' Tadarida australis ' har flocken sällan fler an 10 medlemmar medan 'Tadarida brasiliensis' bildar kolonier med 40 000 eller fler medlemmar. Fortplantningssättet är främst känt för 'Tadarida brasiliensis' och det antas att andra arter från släktet har liknande beteende. Könsmognaden infaller för hannar efter 18 till 22 veckor. Beroende på auktoritet ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tadarida
*  Pteronotus parnellii
... 'Pteronotus parnellii'. är en fladdermus art som först beskrevs av Gray 1843. 'Pteronotus parnellii' ingår i släkte t ' Pteronotus ' och familjen bladhakor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Hanar blir med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av 71,7 mm och en vikt av cirka 20,4 g större än honor. Honor når cirka 70,4 mm längd och blir ungefär 19,6 g tunga. Arten har mörk eller ljus brunaktig päls. Underarmarna är 50 till 65 mm långa. Liksom hos andra arter av samma släkte bildas underläppen av en tjock platta. Denna fladdermus förekommer i Central- och Sydamerika från västra Mexiko till centrala Bolivia och centrala Brasilien. 'Pteronotus parnellii' hittas även på de flesta västindiska öarna. Den vistas vanligen i låglandet men ibland når arten 2200 meter över havet. Habitat et utgörs främst av fuktiga landskap. Individerna vilar på dagen i grottor, i gruvor eller i trädens håligheter. Där bildas mer eller mindre stora flockar, ib...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteronotus_parnellii
*  Veckläppade fladdermöss
'Veckläppade fladdermöss' Molossidae är en familj i ordningen fladdermöss med cirka 100 arter fördelade på 16 släkten. De förekommer huvudsakligen i tropikerna och en art, veckläppad fladdermus 'Tadarida teniotis', lever även i Sydeuropa. Dessa fladdermöss lever främst i tropiska regioner över hela världen. I Amerika finns de från USA till Argentina. Arter lever även i södra Europa, i stora delar av Afrika, i södra Asien samt på Australien och flera öar av Oceanien. Veckläppade fladdermöss når en kroppslängd mellan 4 och 12 centimeter och en vikt mellan 8 och 220 gram. Läpparna är breda och köttiga med flera veck och rännor. De korta breda öronen är ofta böjda framåt. Näsborrarna sitter ibland i en förtjockning som bär morrhår. Ett undantag är släktet nakenfladdermöss 'Cheiromeles' som nästan saknar hår. Några arter går på marken baklänges och använder svansen som sensor. Ofta samlas de i grupper med flera tusen individer men det finns även arter där varje individ lever ensam. Hittills har inga medlemmar som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Veckläppade_fladdermöss
*  Cynopterus
'Cynopterus' är ett släkte av däggdjur. 'Cynopterus' ingår i familjen flyghundar. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Taxonomi 'Cynopterus' och människor Källor Externa länkar. Individerna når en kroppslängd huvud och bål mellan 7 och 13 cm samt en svanslängd mellan 0,6 och 1,5 cm. Underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann är 5,5 till 9,2 cm. Vikten varierar mellan 25 och 100 gram. Pälsfärgen är beroende på art men flera arter har en olivbrun päls. Dessa flyghundar kännetecknas av rörformiga näsborrar och av ett veck i övre läppen. Utbredning och habitat. 'Cynopterus' förekommer i östra Asien från Pakistan till Sundaöarna. Habitat et utgörs av skogar i låglandet och i medelhöga bergstrakter. Dessa flyghundar vilar i grottor, i människans byggnader eller i stora blad av palmer. Palmbladet modifieras av flyghunden innan det används som tältliknande bo. Ett liknande beteende är annars bara känt från fladdermöss som lever i Nya världen. En flock av 6 till 12 individer vilar tillsammans. Sedan flyger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cynopterus
*  Scotophilus
'Scotophilus' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar Vespertilionidae. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 60 till 117 mm och en svanslängd av 40 till 65 mm. De väger cirka 15 till 22 g och har 42 till 89 mm långa underarmar. Pälsens färg varierar mellan olika arter och populationer. Oftast förekommer gulbruna färger på ovansidan och blek gula till vitaktiga färger på undersidan. ' Scotophilus kuhlii ' och kanske även andra arter byter pälsfärg under årets lopp. Dessa fladdermöss förekommer i varma regioner av Afrika och södra Asien inklusive tillhörande öar. Arterna kan anpassa sig till olika habitat. Vissa hittas främst i skogar och andra lever i savann er. Individerna vilar ofta i byggnader, främst under tak där höga temperaturer uppstår. Andra viloplatser som används är håligheter i träd och ihåliga stjälkar av stora palmblad. Individer av arten 'Scotophilus kuhlii' hittades även i tältliknande konstruktioner av blad. Liknande konstruktioner byggs av det sydamerikanska släkt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scotophilus
*  Pteronotus
'Pteronotus' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladhakor. Utseende Ekologi Arter Källor Externa länkar. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 40 till 77 mm och en svanslängd av 15 till 30 mm. Underarmarna är 35 till 65 mm långa. Mindre arter som 'Pteronotus personatus' väger 7 till 8 g och tunga arter som 'Pteronotus parnellii' har en vikt vid 20 g. Pälsens färg kan vara mörkbrun, gråbrun eller orangebrun och undersidan är vanligen ljusare. Underläppen har en förtjockning i form av en platta med små papill er. Dessa fladdermöss har inga hudveck blad på näsan. Hos 'Pteronotus davyi', 'P. paraguanensis' och 'P. De kan därför misstolkas som nakna. Släktets medlemmar lever i olika habitat. De förekommer i låglandet och i bergstrakter upp till 1700 meter över havet. Några individer observerades över vattenansamlingar, andra över torra öppna landskap och en tredje grupp i skogar. De vilar i grottor och tunnlar eller i växternas håligheter, till exempel i ihåliga bambu stjälkar. I grottor bilda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteronotus
*  Cynopterus sphinx
'Cynopterus sphinx' är en däggdjur sart som först beskrevs av Martin Vahl 1797. 'Cynopterus sphinx' ingår i släkte t ' Cynopterus ' och familjen flyghundar. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Wilson & Reeder 2005 skiljer mellan 6 underarter. Arten når en kroppslängd huvud och bål av 89 till 109 mm, en svanslängd av 13 till 18 mm och en underarmlängd av 67 till 76 mm. Den har vanligen en vingspann av 380 mm. Honor är med en vikt av 34,5 till 53 g ofta lättare än hanar som väger 28 till 70 g. På Salomonöarna och Sri Lanka är båda kön ungefär lika tunga. Pälsens färg varierar beroende på utbredningsområde men hanar har alltid en kraftigare färg. I Sydostasien har arten ofta en brun till olivbrun grundfärg. 'Cynopterus sphinx' har nakna öron med en ljusare kant. I Indien förekommer hos hanar ofta en orange mantel kring axlarna och honor har en ljusbrun mantel. Denna flyghund förekommer i södra och sydöstra Asien från östra Pakistan och södra Kina t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cynopterus_sphinx
*  Carollia subrufa
... är en fladdermus art som först beskrevs av hahn carollia subrufa ingår i släkte t carollia och familjen bladnäsor iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life arten når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en vikt av cirka g svansen är bara till mm lång pälsen har en rödbrun till mörkbrun färg på hakan finns en vårta som är omgiven av mindre vårtor de mindre vårtorna bildar ett u eller v denna fladdermus förekommer i centralamerika från södra mexiko till costa rica den vistas i låglandet och i låga bergstrakter upp till meter över havet habitat et utgörs av mera torra skogar och andra områden med träd individerna vilar i grottor trädens håligheter och byggnader de äter olika frukter och grönsaker ungarna föds under sena våren och under hösten födan kompletteras med några insekter och nektar carollia subrufa är aktiv på natten per kull föds en unge källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carollia_subrufa
*  Pipistrellus aero
... är en fladdermus art som beskrevs av heller pipistrellus aero ingår i släkte t pipistrellus och familjen läderlappar iucn kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad inga underart er finns listade i catalogue of life arten är bara känd från enstaka fynd som gjordes i kenya kanske ska även en observation från etiopien räknas till denna art habitat et utgörs av mera torra skogar källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori läderlappar kategori pipistrellus kategori däggdjur i etiopiska regionen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pipistrellus_aero
*  Miniopterus magnater
... 'Miniopterus magnater' är en fladdermus art som beskrevs av Sanborn 1931. 'Miniopterus magnater' ingår i släkte t ' Miniopterus ' och familjen läderlappar. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Wilson & Reeder 2005 skiljer mellan två underarter. Arten förekommer med flera från varandra skilda populationer i Sydostasien och i den australiska regionen från Burma och södra Kina över Malackahalvön, Borneo och Timor till Nya Guinea. Utbredningsområdets avgränsning mot förekomsten av andra arter från samma släkte är inte helt klarlagd. De listades ursprungligen som populationer eller underarter av Schreibers fladdermus 'Miniopterus schreibersii'. 'Miniopterus magnater' lever i låglandet och i bergstrakter upp till 2100 meter över havet. Denna fladdermus vistas i olika skogar och den besöker även människans samhällen när den jagar flygande insekter. På dagen vilar individerna i grottor. Antagligen bildar de där stora kolonier tillsammans med andra ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miniopterus_magnater
*  Rousettus
'Rousettus' är ett släkte i familjen flyghundar med 10 arter som förekommer i Afrika, Asien och på sydostasiatiska öar. Arten listas av IUCN som livskraftig LC. ' Rousettus amplexicaudatus ' hittas från norra Vietnam och Laos över Malaysia och Nya Guinea till Salomonöarna. ' Rousettus bidens ' förekommer på Sulawesi och mindre öar i samma region. Arten räknades tidigare till ett eget släkte, 'Boneia'. Den listas som sårbar VU. ' Rousettus celebensis ' finns likaså på Sulawesi och mindre öar i området. ' Rousettus lanosus ' förekommer glest fördelad i östra Afrika från Etiopien till Malawi. Den listas som livskraftig. ' Rousettus leschenaultii ' har ett utbredningsområde från östra Pakistan till sydöstra Kina och söderut till Sumatra, Java och Bali. Arten listas som sårbar. ' Rousettus spinalatus ' lever på norra Borneo och norra Sumatra. Den listas likaså sårbar. ' Lissonycteris angolensis ' som tidigare räknades till detta släkte utgör numera ett eget släkte. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 9,5 t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rousettus
*  Anoura
... är ett släkte av däggdjur anoura ingår i familjen bladnäsor utseende utbredning och habitat ekologi systematik källor externa länkar utseende individerna når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en vikt mellan och gram svanslängden är bara till mm eller svansen saknas helt underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann varierar mellan och cm pälsens färg är beroende på art mörkbrun ljusbrun orangebrun eller silvergrå dessa fladdermöss har en långsträckt nos och en lång tunga med vårtiga utskott vid spetsen hudfliken vid näsan bladet har en uppåtriktad spets utbredning och habitat arterna förekommer främst i sydamerika från kontinentens nordligaste punkt söderut till norra argentina anoura geoffroyi finns dessutom i centralamerika norrut till södra mexiko habitat et utgörs huvudsakligen av fuktiga skogar ekologi anoura vilar på dagen i grottor eller bergssprickor på natten letar de efter föda de äter frukter nektar pollen och insekter födans sammansättning varierar mellan arterna vid viloplats...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anoura
*  Cyttarops alecto
... är en fladdermus art som beskrevs av thomas cyttarops alecto är ensam i släkte t cyttarops som tillhör familjen frisvansade fladdermöss iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life individerna når en kroppslängd huvud och bål av till mm en svanslängd av till mm och en underarmlängd av till mm pälsen har allmänt en mörkgrå färg den broskiga fliken i örat tragus har i nedre delen en nästan fyrkantig struktur i flygmembran en nära svansen finns inga körtlar eller hudveck påsar arten skiljer sig även genom avvikande detaljer av skallens konstruktion från närbesläktade fladdermöss denna fladdermus förekommer i central och norra sydamerika utbredningsområdet sträcker sig från nicaragua till norra colombia och sedan i ett brett band längs atlanten till amazonfloden s delta arten vistas i regioner som ligger lägre än meter över havet valet av habitat är inte helt utredd cyttarops alecto hittades bland annat i trädgårdar upphittade flockar med upp till tio me...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyttarops_alecto
*  Hipposideros halophyllus
... är en fladdermus art som beskrevs av hill och songsakdi yenbutra hipposideros halophyllus ingår i släkte t hipposideros och familjen rundbladnäsor iucn kategoriserar arten globalt som starkt hotad inga underart er finns listade i catalogue of life arten förekommer med två från varandra skilda populationer i thailand den lever där i skogar individerna vilar i kalkstensgrottor med smala ingångar som ligger i en sänka under markytan födan söks i ett område kring viloplatsen som har en radie av cirka km källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian externa länkar kategori fladdermöss kategori hipposideros kategori däggdjur i orientaliska regionen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hipposideros_halophyllus
*  Flyghundar
I familjen finns de största fladdermössen men inte alla arter blir större än de största småfladdermöss en. I familjen flyghundar finns de största fladdermössen. Den största vingbredden har arter i släktena ' Pteropus ' och ' Acerodon ' med upp till 170 centimeter. Det finns dock arter som inte är större än de i andra fladdermössfamiljer med en kroppslängd omkring 5 centimeter. Större storleksskillnader mellan hannar och honor förekommer hos vissa släkten. Bara några arter vilar i buskar eller träd som finns i savann er. I saltvattnet finns vissa nödvändiga ämnen som saknas i födan. När de letar efter föda flyger de ofta långa sträckor, större arter cirka 15 kilometer. Alla flyghundar, även de största, lever bara av växtämnen som nektar, pollen, frukt och blommor. De flesta honor föder bara en unge per år men hos vissa släkten sträcker sig parningstiden över hela året. Efter födelsen lever de ihop med andra honor med ungar. En fördröjd inplantering av det befruktade ägget eller en långsam utveckling av embryo ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flyghundar
*  Chlorophorus lituratus
... är en skalbaggs art som först beskrevs av françois louis nompar de caumont de laporte och hippolyte louis gory chlorophorus lituratus ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chlorophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_lituratus
*  Tadarida australis
'Tadarida australis' ingår i släkte t ' Tadarida ' och familjen veckläppade fladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Källor Externa länkar. Denna fladdermus är med en kroppslängd huvud och bål av upp till 10 cm, en svanslängd av cirka 5,5 cm, en underarmlängd av 5,7 till 6,3 cm och en vikt av upp till 40 g störst i släktet 'Tadarida'. Den har brun till mörkbrun päls på ryggen och främst ljusare päls på framsidan. Påfallande är två bredare vita strimmor mellan undersidans päls och flygmembran en. Huvudet kännetecknas av 2,5 cm långa spetsiga öron och en skrynklig övre läpp. Hanar och honor har vid strupen ett organ som liknar en påse. Liksom hos andra arter av samma familj är bara en liten del av svansen omsluten av flygmembranen mellan bakbenen uropatagium. Utbredning och habitat. Den saknas bara i norra delen och på Tasmanien. 'Tadarida australis' lever i låglandet och i bergstrakter upp till 1400 meter över havet. Den kan anpassa sig till många o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tadarida_australis
*  Pteronotus personatus
... är en däggdjur sart som först beskrevs av wagner pteronotus personatus ingår i släkte t pteronotus och familjen bladhakor iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life wilson reeder skiljer mellan två underarter hanar är med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av mm mindre än honor men de är tyngre cirka g honor blir ungefär mm långa och väger cirka g pälsen är mörkbrun eller ljusbrun beroende på årstid vingarna är inte sammanlänkade på ryggen denna fladdermus förekommer i central och sydamerika från mexiko till norra bolivia och centrala brasilien arten saknas i amazonområdet s centrum pteronotus personatus lever även på trinidad habitat et utgörs främst av fuktiga skogar och savann er ibland besöks halvtorra lövfällande skogar individerna vistas i låglandet eller i kulliga regioner upp till meter över havet de vilar i större grottor ofta tillsammans med andra fladdermöss pteronotus personatus jagar flygande insekter som skalbaggar källor wils...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteronotus_personatus
*  Nycticeius
'Nycticeius' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar. Dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål av 45 till 65 mm, en svanslängd av 36 till 41 mm samt en vikt mellan 6 och 12 g. Underarmarna är 34 till 38 mm långa. Pälsen har en brun färg och är på undersidan ofta ljusare. Jämförd med släktet ' Myotis ' har arterna mera avrundade öron och tragus. 'Nycticeius' skiljer sig även i avvikande detaljer av skallens konstruktion från andra läderlappar. Levnadssättet är främst känt för arten 'Nycticeius humeralis'. Den hittas ofta i skogsgläntor och i kultiverade landskap. Individerna vilar i bergssprickor, i byggnader, i trädens håligheter och under lösa barkskivor. Liksom de flesta fladdermöss är de aktiva på natten. De jagar efter olika insekter. Populationer av 'Nycticeius humeralis' som lever i tempererade områden flyger före vintern till varmare regioner. Parningen sker före vintern och sedan lagras hanens sädesceller i honans könsdelar. Äggens befruktning äger under våren rum. Före...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nycticeius
*  Aethalops alecto
... 'Aethalops alecto' är en däggdjur sart som först beskrevs av Thomas 1923. 'Aethalops alecto' ingår i släkte t ' Aethalops ', och familjen flyghundar. Systematik Utseende Utbredning och ekologi Referenser Noter. Tryckta källor. Externa länkar. Systematik. Nyare taxonomi ska avhandlingar listar populationen på norra Borneo som självständig art, ' Aethalops aequalis '. Enligt Wilson & Reeder 2005 finns dessutom tre underarter. 'A. a alecto' 'A. a boeadii' 'A. a ocypete'. Catalogue of Life listar däremot inga underarter. Utseende. Med en kroppslängd huvud och bål av 6,5 till 7,3 cm och en vikt av cirka 19 gram är arten en av de minsta i familjen flyghundar. Pälsens färg är mörkgrå till svart. En svans saknas och öronen är små. I motsats till närbesläktade flyghunder har arten bara två nedre framtänder. Utbredning och ekologi. 'Aethalops alecto' förekommer på Malackahalvön och sydostasiatiska öar som Sumatra, Borneo se systematik, Java, Bali och Lombok. Den lever där i bergstrakter som är täckta av skog. Föda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aethalops_alecto
*  Pteronotus davyi
... är en fladdermus art som beskrevs av gray pteronotus davyi ingår i släkte t pteronotus och familjen bladhakor iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life wilson reeder skiljer mellan tre underarter denna fladdermus förekommer i central och sydamerika från mexiko inklusive baja california till amazonfloden s delta en avskild population finns i norra peru arten föredrar torra habitat som torra skogar men den hittas även i fuktiga landskap individerna vilar i grottor och bildar ofta blandade kolonier med andra fladdermöss de jagar skalbaggar nattfjärilar och andra insekter och flyger därför ofta över öppna områden med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av mm hanar respektive mm honor och en vikt av cirka g hanar respektive g honor är pteronotus davyi den minsta arten i släktet den har mörkbrun päls på ryggen och något ljusare päls på framsidan källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic ref...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteronotus_davyi
*  Pteronotus gymnonotus
... är en fladdermus art som beskrevs av johann natterer pteronotus gymnonotus ingår i släkte t pteronotus och familjen bladhakor iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life denna fladdermus förekommer från södra mexiko till norra bolivia och västra brasilien samt till norra guyana den vistas vanligen i regioner som ligger lägre än meter över havet habitat et utgörs av fuktiga tropiska skogar och av savann er individerna jagar skalbaggar och andra insekter de vilar i grottor och bildar ofta blandade kolonier med andra fladdermöss med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av mm och en vikt av cirka g hanar respektive g honor är pteronotus gymnonotus en av de mindre arterna i släktet den har mörkbrun päls på ryggen och något ljusare päls på framsidan källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteronotus_gymnonotus
*  Aselliscus
... är ett släkte av fladdermöss aselliscus ingår i familjen rundbladnäsor utseende utbredning och habitat ekologi taxonomi källor externa länkar utseende dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål mellan och mm och en svanslängd mellan och cm underarmarna som bestämmer djurets vingspann är till mm långa aselliscus stoliczkanus är med till gram tyngre än aselliscus tricuspidatus som når till gram pälsen har en brun till grå färg hudflikarna vid näsan bladet liknar en hästsko som toppas av tre knölar aselliscus skiljer sig även i detaljer av skalle ns och tändernas konstruktion från närbesläktade fladdermöss utbredning och habitat aselliscus stoliczkanus förekommer på fastlandet i sydostasien från södra kina till norra malackahalvön utbredningsområdet för aselliscus tricuspidatus sträcker sig från moluckerna över nya guinea till vanuatu angående habitat et är dessa fladdermöss troligen mycket variabel ekologi individerna vilar allmänt i grottor där bildar de stora grupper med till medlemmar i sällsynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aselliscus
*  Coleura
... är ett släkte av däggdjur coleura ingår i familjen frisvansade fladdermöss arter enligt catalogue of life wilson reeder och iucn coleura afra förekommer med flera från varandra skilda populationer i afrika enligt äldre källor även på arabiska halvön coleura seychellensis lever på seychellerna dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm de väger cirka gram pälsen är brunaktig ibland med röda eller gråa nyanser tillhörande arter liknar arterna i släktet emballonura däremot har de bara en framtand i varje övre käkhalva och de saknar även den säckartade körtel n på flygmembran en coleura uppsöker grottor byggnader eller bergssprickor för att vila i motsats till flera andra fladdermöss hänger de inte med huvudet nedåt när de vilar vid viloplatsen bildas mer eller mindre stora kolonier som ibland har medlemmar i stora grottor vilar de tillsammans med andra fladdermöss arterna äter främst insekter hanar av arten coleura afra etablerar ett harem med flera könsmogna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Coleura
*  Myopterus
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen veckläppade fladdermöss arter enligt wilson reeder samt iucn myopterus daubentonii afrika söder om sahel zonen myopterus whitleyi från södra nigeria till uganda och till centrala kongo kinshasa iucn listar myopterus daubentonii med kunskapsbrist dd och myopterus whitleyi som livskraftig lc arterna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm underarmarna är till mm långa individerna har mörkbrun päls på ovansidan och ljusröd till gulvit päls på buken öronen och den broskiga fliken i örat tragus är runda näsborrarna sitter på sidan av den långa nosen myopterus skiljer sig även i avvikande detaljer av skallens och tändernas konstruktion från andra veckläppade fladdermöss individer av arten myopterus whitleyi lever vanligen ensam de vilar på trädens bark i täta bladansamlingar eller under hustak arten jagar insekter i skogar i trädgårdar och i byar den fördrar mindre och mjuka insekter medan myopterus daubentonii kan fånga större ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myopterus
*  Kerivoula
'Kerivoula' är ett släkte fladdermöss i familjen läderlappar Vespertilionidae. Släktet är den enda djurgruppen i underfamiljen 'Kerivoulinae' och bildas av omkring 20 arter. Individernas päls är ullig och ofta färgglad. Vissa arter har en orange grundfärg med svarta vingar och orange fingrar. De har det största antalet tänder av alla fladdermöss, 38 stycken. Med en kroppslängd mellan 31 och 52 millimeter samt en svanslängd mellan 32 och 55 millimeter är de jämförelsevis små fladdermöss. Som sovplatser använder de ihoprullade blad, håligheter i träd eller bon som lämnads av vävare. Pälsens färg liknar ofta bladens färg och utgör ett bra kamouflage. De sover antingen ensam eller i grupper med upp till fyra individer som möjligen är familjemedlemmar. Liksom andra fladdermöss är de aktiva på natten. Enligt Wilson & Reeder 2005 skiljs mellan 19 arter Wilson & Reeder red. ' Kerivoula africana ' lever endemisk i Tanzania. ' Kerivoula argentata ' förekommer i östra och södra Afrika. ' Kerivoula eriophora ' finns ende...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerivoula
*  Hipposideros
'Hipposideros' är ett släkte av däggdjur. Storleken varierar mycket inom släktet. galeritus' och 'H. bicolor' blir cirka 35 mm långa huvud och bål, har en svanslängd av cirka 18 mm och de väger 6 till 10 g. Stora arten når en kroppslängd av cirka 110 mm och en svanslängd av 70 mm. 'Hipposideros commersoni' är den tyngsta arten med en vikt av 74 till 180 g. Dessa fladdermöss har en päls som varierar mellan rödbrun och andra nyanser av brun. Liksom andra rundbladnäsor har arterna hudflikar blad vid näsan. Ofta förekommer ett säckliknande organ ovanpå bladet som producerar ett vaxliknande ämne. Många arter bildar mindre familjegrupper vid viloplatsen och hos andra förekommer kolonier som hos 'H. fulvus' har upp till 100 medlemmar. Hos flera arter förekommer fasta parningstider som varierar beroende på utbredningsområde. Honor av olika arter bildar före ungarnas födelse egna flockar som är skilda från hanarna....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hipposideros
*  Gravfladdermöss
... 'Gravfladdermöss' 'Taphozous' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen frisvansade fladdermöss. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Status Taxonomi Källor Externa länkar. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 62 till 100 mm och en svanslängd av 12 till 35 mm. De väger 50 till 75 g. Pälsen har på ryggen en grå- eller brunaktig färg, ibland med röd skugga och hos några arter förekommer vita punkter. Vid buken är pälsen ljusare i samma färg till krämvit. Några arter särskild hanar har en liknande körtel vid strupen. Utbredning och habitat. Dessa fladdermöss förekommer från Afrika över Indien och Sydostasien till Australien. Arterna vilar ofta på gravvård ar, och därför fick de det svenska trivialnamn et gravfladdermöss liksom "Tomb Bats" på engelska. Individerna är liksom de flesta fladdermöss aktiva på natten. Kort efter skymningen flyger de vanligen 60 till 90 meter över marken och senare under natten når de lägre höjder. Vid viloplatsen bildas kolonier som har, beroende på art, några t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gravfladdermöss
*  Diclidurus albus
'Diclidurus albus' är en däggdjur sart som beskrevs av Wied-Neuwied 1820. 'Diclidurus albus' ingår i släkte t ' Diclidurus ' och familjen frisvansade fladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Wilson & Reeder 2005 skiljer mellan två underarter. Honor är med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av 71,4 mm lite större än hanar som når en längd av cirka 70,4 mm. Pälsen har ett vitaktigt utseende men håren är vid roten grå. Även flygmembran en är gulvit. Arten vikt varierar mellan 17 och 24 g och underarmarnas längd mellan 60 och 70 mm. Huvudet kännetecknas av stora ögon, gulaktiga öron och ett nästan naken ansikte. En hudflik på näsan blad som är vanlig hos flera andra fladdermöss saknas. Flygmembranen mellan bakbenen är i mitten längre än de bakre extremiteterna och den är till 2/3 delar täckt med päls. På denna del av flygmembranen finns en körtel som är större hos hanar och som blir större under parningstiden. Däremot saknas säckfor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diclidurus_albus
*  Kalong
... 'Kalong' eller 'större flyghund' 'Pteropus vampyrus' är en flyghund från Sydostasien och en av världens största nu levande fladdermöss arter. Den är av IUCN rödlistad som nära hotad. Utseende Utbredning Ekologi Referenser Noter. Externa länkar. Utseende. Kalongen har en kroppslängd av 18 till 22 centimeter och den saknar svans. Dess vingspann är cirka 1,5 meter och dess vikt upp till omkring ett kilogram. Som andra fladdermöss har den ett vingmembran av skinn som spänns ut mellan dess förlängda andra till femte finger och kroppens sidor ner till fotleden. Likt andra flyghundar har den en något hundlik utsträckt nos. Ögonen är jämförelsevis stora och öronen lite spetsiga. Pälsen är brunaktig, förutom på skuldrorna där den har en iögonfallande gulaktig fläck. Utbredning. Kalongen förekommer i södra Burma, Thailand, Malaysia och södra Vietnam, samt på flera av Indonesien s öar, bland annat Sumatra, Borneo och Java. Den finns också på Filippinerna. Kalongen är främst aktiv i skymningen och under natten. Unde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalong
*  Asellia
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen rundbladnäsor hipposideridae arter och utbredning utseende ekologi status källor externa länkar arter och utbredning arter enligt catalogue of life asellia patrizii lever i etiopien och eritrea asellia tridens förekommer i norra afrika på arabiska halvön och i sydvästra asien fram till södra pakistan utseende individerna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm de väger till g pälsens färg varierar mycket mellan olika populationer vissa är ljusgrå med rosa skugga och andra är orangebrun till gulaktig kring näsan förekommer flera hudflikar blad med ett hästskoformat blad i mitten arterna har stora nästan nakna öron ekologi dessa fladdermöss vistas i öknar torra gräsmarker och bergstrakter de vilar i grottor eller i andra naturliga håligheter ofta i oas er vid viloplatsen bildas kolonier med några hundra till medlemmar de vilar ibland tillsammans med kuhls fladdermus pipistrellus kuhlii eller arter av släktena coleura respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asellia
*  Trollfladdermus – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Trollfladdermus Status i världen: Livskraftig lc. nathusii. Vetenskapligt namn. § Pipistrellus nathusii. Utbredningsområde grön. Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen. Trollfladdermus Pipistrellus nathusii , fladdermusart i familjen läderlappar Vespertilionidae. Trollfladdermusens vingbredd når upp till 25 centimeter, kroppslängd mellan 4,5 och 6 centimeter och vikt upp till 10 gram. Pälsen är rödbrun på ovansidan och ljusgrå under. Den flyger högt, och med stora svängar. Arten finns i varierande biotoper, från städer, parker till löv-, bland- och tallskog. Håller gärna till vid större sjöar. Trollfladdermusen förekommer fläckvis i Storbritannien , Portugal , Spanien och Nederländerna , mera samlat i södra Frankrike och norra Italien samt i Centraleuropa österut till Kaukasus. Den är sällsynt i Sverige och förekommer där i södra och östra Skåne samt mera fläckvis i Blekinge , Småland , Öland , Gotland och Uppland. Har även påträffats i Västmanland och Södermanland. Trollfl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trollfladdermus
*  Peropteryx macrotis
'Peropteryx macrotis' är en däggdjur sart som först beskrevs av Wagner 1843. 'Peropteryx macrotis' ingår i släkte t ' Peropteryx ' och familjen frisvansade fladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Honor blir med en kroppslängd huvud och bål av cirka 50 mm lite större än hanar som blir cirka 47 mm långa. Därtill kommer en cirka 10mm lång svans. Pälsen har på ovansidan en ljusbrun, rödbrun eller mörkbrun färg och undersidan är alltid ljusare än ryggen. Artens huvud påminner om hundens huvud och öronen är långa. Liksom hos andra medlemmar av samma släkte har hanar ett hudveck i flygmembranen som påminner om en påse. Denna fladdermus förekommer i Central- och Sydamerika från södra Mexiko till centrala Bolivia, norra Paraguay och södra Brasilien. Habitat et utgörs främst av tropiska lövfällande skogar men arten besöker även städsegrön a skogar, buskskog ar och människans samhällen. 'Peropteryx macrotis' vistas i låglandet och i kulliga områd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peropteryx_macrotis
*  Murina
'Murina' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar. Utseende Ekologi Arter Källor Externa länkar. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 33 till 60 mm och en svanslängd av 30 till 42 mm. Underarmarna är 28 till 45 mm långa. Större arter som 'Murina cyclotis' väger 9 eller 10 g och mindre arter som 'Murina suilla' är bara 3 eller 4 g tunga. Hos de flesta arterna har pälsen en brun- eller gråaktig färg. Några arter är mera röd- eller gulaktig. Påfallande är arternas näsborrar som liknar korta rör. Liknande näsborrar finns hos fladdermöss bara i släktena ' Nyctimene ' och ' Paranyctimene ' som tillhör underordningen flyghundar. Dessa fladdermöss vistas vanligen i kulliga regioner. De vilar i grottor eller gömda i den täta växtligheten. Vid viloplatsen bildas vanligen flockar. Individerna flyger tät över marken när de jagar insekter. Arter enligt Wilson & Reeder 2005 samt IUCN inklusive tre nya arter som beskrevs 2011 :. undersläkte 'Murina'. ' Murina aurata ', södra Asien fastland. ' Mur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Murina
*  Eidolon (släkte)
'Eidolon' är ett släkte av däggdjur med två arter. Släktet 'Eidolon' omfattar två arter: ' Eidolon dupreanum ' - är endemisk för Madagaskar men saknas där vid östra kustlinjen, den listas av IUCN som sårbar VU. Palmflyghund 'Eidolon helvum' - förekommer i stora delar av Afrika söder om Sahara med undantag av torra områden, den listas som nära hotad NT. Dessa flughundar når en kroppslängd av 14 till 22 cm, en svanslängd av 4 till 20 mm samt en vingspann av 76 cm. Vikten varierar mellan 230 och 350 gram, hannar är lite tyngre än honor. Flygmembranen är på baksidan delvis täckt med päls. Vita fläckar nära öronen, som hos släktet ' Epomophorus ' saknas. Arterna förekommer i olika fuktiga habitat som skogar, savanner och odlade områden. Utbredningsområdet för arten på det afrikanska fastlandet ligger delvis 2 000 meter över havet. Individerna bildar flockar med några medlemmar eller kolonier med upp till 1 000 000 djur gäller främst palmflyghunden som oftast vilar i bergssprickor eller grottor. Viloplatserna av tv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eidolon_(släkte)
*  Coelops
... är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen rundbladnäsor beskrivning taxonomi källor externa länkar beskrivning arterna når en kroppslängd huvud och bål av till cm och svansen är bara en liten stubbe eller saknas helt underarmarna är till cm långa coelops robinsoni når en vikt av till gram och coelops frithi är med till gram lite tyngre på ryggen har pälsen en brun till svartaktig färg och framsidan är brun eller grå liksom hos andra rundbladnäsor finns hudflikar vid näsan som påminner om blad arternas korta öron är avrundade dessa fladdermöss förekommer i södra och sydöstra asien från östra indien södra kina och taiwan till filippinerna och java habitat et utgörs av olika slags skogar som bland annat mangrove individerna vilar i grottor eller i trädens håligheter av coelops frithi observerades flockar med cirka individer vid viloplatsen upptäckta honor hade en unge per kull taxonomi kladogram enligt catalogue of life clade label rhinolophidae clade label coelops clade coelops frithi coelops hirsutus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Coelops
*  Platymops setiger
... är en fladdermus art som beskrevs av peters platymops setiger är ensam i släkte t platymops som ingår i familjen veckläppade fladdermöss arten ingick tidigare i släktet mormopterus inga underart er finns listade i catalogue of life wilson reeder skiljer mellan två underarter denna fladdermus förekommer i västra delen av kenya samt i angränsande områden av etiopien sydsudan och tanzania arten vistas i låglandet och i bergstrakter upp till meter över havet habitat et utgörs av torra savann er platymops setiger hittas ofta i steniga regioner nära vattenansamlingar individerna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm underarmarna är till mm långa platymops setiger väger till g arten har ett avplattat huvud för att krypa i smala bergssprickor hanar och honor har en liten säckliknande körtel vid strupen som är täckt av en hårtofs öronen är inte sammanlänkade genom en hudremsa och läpparna är skrynkligare än hos närbesläktade arter dessutom finns styva hår på läpparna pälsen på r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platymops_setiger
*  Chlorophorus aegyptiacus
... är en skalbaggs art som först beskrevs av fabricius chlorophorus aegyptiacus ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar iucn kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g théry andré séance du décembre description de deux longicornes bulletin de la société entomologique de france paris cclxv cclxvi kategori långhorningar kategori chlorophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_aegyptiacus
*  Tylonycteris
'Tylonycteris' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar. Taxonomi Utseende Utbredning och habitat Ekologi Källor Externa länkar. Kladogram enligt Catalogue of Life och Wilson & Reeder 2005 :. Den är ännu mindre än den tjockfotade fladdermusen och lever i sydvästra Kina. Dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål av 3,5 till 5,0 cm och en svanslängd av cirka 2,5 till 3,5 cm. Underarm arna som bestämmer djurets vingspann är ungefär 2 till 3 cm långa. Den tjockfotade fladdermusen är med 3,5 till 5,8 gram tydlig lättare än 'Tylonycteris robustula' som når en vikt av 7,1 till 11,2 gram. Pälsen och flygmembranen har på baksidan en rödbrun till mörkbrun färg medan framsidan är något ljusare. Även skallens konstruktion skiljer sig från närbesläktade fladdermöss. Utbredning och habitat. Båda arter finns i södra Kina, Burma, Laos, Vietnam, Thailand, Kambodja, på Malackahalvön, Sumatra, Borneo, Java och på några mindre öar i regionen. Tjockfotad fladdermus når dessutom i väst sydvästra Indie...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tylonycteris
*  Furipterus horrens
... är en däggdjur sart som först beskrevs av f cuvier furipterus horrens är ensam i släkte t furipterus som ingår i familjen tumlösa fladdermöss iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life denna fladdermus når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm den väger cirka gram pälsen har en gråbrun till mörkgrå färg ibland med blå skugga arten är inte helt tumlös men tummen finns bara rudimentär och den är gömd i flygmembran en nosen påminner lite om grisens nos furipterus horrens förekommer i norra sydamerika öster om anderna utbredningsområdet sträcker sig från kontinentens norra spets till peru samt centrala och östra brasilien arten finns även i centralamerika fram till costa rica habitat et varierar men är oftast fuktig individerna vilar ibland annat trädens kronor och bildar där stora kolonier med cirka medlemmar det finns även blandade flockar med arten mimon bennettii som tillhör bladnäsor na även grottor används som vilop...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Furipterus_horrens
*  Trattöronfladdermöss
'Trattöronfladdermöss' Natalidae är en familj av fladdermöss som förekommer i Amerika. I familjen finns fem till elva arter som fördelas på ett till tre släkten. Utbredning och habitat Kännetecken Levnadssätt Systematik Referenser Noter. Utbredning och habitat. Arterna förekommer i Centralamerika Nordamerika samt i norra och mellersta Sydamerika. Utbredningsområdet sträcker sig från Mexiko till Brasilien och de finns även på en del karibiska öar. Tidigare fanns många fler arter på dessa öar men de dog ut efter människans ankomst. Habitat et utgörs huvudsakligen av skogar upp till 2 500 meter över havet. Trattöronfladdermöss är jämförelsevis små med en kroppslängd mellan 35 och 55 millimeter samt en vikt mellan 4 och 10 gram. Den långa mjuka pälsen har en gul-, röd- eller brunaktig färg och undersidan är oftast ljusare. De har smala vingar, långa bakre extremiteter och en lång svans. Huvudet är ungefär klotformigt. Hannar har vid nosen ett ovanligt organ men det är inte utrett om organet är ett slags körtel el...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trattöronfladdermöss
*  Vitvingad vampyr
'Vitvingad vampyr' 'Diaemus youngi' är en fladdermus som förekommer i Amerika och den enda arten i sitt släkte. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Hot Referenser Noter. Tryckta källor. Individerna når en kroppslängd av ungefär 85 mm samt en vikt mellan 30 och 45 gram. Underarmens längd varierar mellan 50 och 56 mm. Delar av flygmembranen och även membranens kanter är vita. Pälsfärgen på kroppen varierar mellan olika nyanser av brun. Vitvingad vampyr skiljer sig genom kortare tumme och konstruktionen av de undre framtänderna från den egentliga vampyren 'Desmodus rotundus'. Arten har bara 22 permanenta tänder och äldre individer tappar ofta de yttersta övre molarer. Utbredning och habitat. Artens utbredningsområde sträcker sig från östra Mexiko Tamaulipas över Centralamerika till norra Argentina, Paraguay och södra Brasilien. Den hittas även på några öar norr om Sydamerika som Trinidad och Isla Margarita men saknas på de stora Karibiska öarna. Habitat et utgörs av fuktiga och torra skogar samt av öppna lan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitvingad_vampyr
*  Peropteryx
... är ett släkte av däggdjur peropteryx ingår i familjen frisvansade fladdermöss arterna förekommer i amerika från mexiko till södra brasilien taxonomi utseende ekologi status källor externa länkar taxonomi kladogram enligt catalogue of life clade label peropteryx clade peropteryx kappleri peropteryx leucoptera peropteryx macrotis wilson reeder och iucn listar ytterligare en art i släktet peropteryx trinitatis utseende dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en svanslängd av till cm underarmarna är ungefär till cm långa mindre arter som peropteryx trinitatis väger bara omkring gram och större arter som peropteryx kappleri kan bli gram tunga i motsats till släktet saccopteryx finns inga vita strimmor på ryggen i flygmembranen finns hos hanar ett veck som påminner om en påse arterna har brun päls på ryggen och något ljusare päls på buken flygmembranen är likaså brunaktig eller vitaktig ekologi peropteryx förekommer i skogar träskmarker savann er och i odlade områden som viloplats anv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peropteryx
*  Rhinophylla
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor utseende ekologi arter källor externa länkar utseende arterna har i motsats till de flesta andra medlemmarna i familjen bladnäsor ingen svans de når en kroppslängd huvud och bål av till mm en underarmlängd av till mm och en vikt mellan och g pälsen har allmänt en gråbrun färg med olika variationer liksom andra bladnäsor har dessa fladdermöss ett spetsigt blad hudflik på näsan ett annat kännetecken som skiljer rhinophylla från det andra släktet i underfamiljen carollinae är de nedre molarer na som liknar de nedre premolar er i utseende ekologi dessa fladdermöss lever i tropiska regnskog ar och de besöker ofta trädgårdar eller fruktodlingar som främsta födokälla antas frukter som kompletteras troligen med insekter allmänt föds en unge per kull viloplatsen kan vara grottor eller en tältliknande konstruktion av stora blad arter arter enligt catalogue of life wilson reeder samt iucn rhinophylla alethina lever i colombia och ecuador väster om anderna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhinophylla
*  Cheiromeles
'Cheiromeles' är ett släkte i familjen veckläppade fladdermöss med två arter som förekommer i Sydostasien. Det svenska trivialnamn et 'nakenfladdermöss' förekommer för släktet. Arterna är: ' Cheiromeles parvidens ' lever på Filippinerna, på Sulawesi och på mindre öar i samma region. ' Cheiromeles torquatus ' förekommer från södra Malackahalvön till Java, Borneo och Palawan västra Filippinerna. Utseende Ekologi Hot och status Referenser. Dessa fladdermöss är nästan helt nakna, bara på huvudet och vid flygmembran en mellan bakbenen finns enstaka fina hår. Dessutom kännetecknas arterna av ett säckliknande hudveck vid strupen som är täckt av borstiga hår. Huden på kroppen har hos 'Cheiromeles parvidens' en mörkbrun färg medan 'Cheiromeles torquatus' är svart. Individerna når en kroppslängd huvud och bål av 10,5 till 14,5 cm och en svanslängd av 5 till 7 cm. 'Cheiromeles torquatus' blir med 167 till 196 gram tyngre än 'Cheiromeles parvidens' som når 75 till 100 gram. Kännetecknande för nakenfladdermöss är hudveck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cheiromeles
*  Antrozoinae
image = Antrozous pallidus1.jpg image caption = 'Antrozous pallidus' range map =. image2 =. image2 caption =. domain = Eukaryota regnum sv = Djur. regnum = Animalia phylum sv = Ryggsträngsdjur. phylum = Chordata subphylum sv = Ryggradsdjur. subphylum = Vertebrata classis sv = Däggdjur. classis = Mammalia ordo sv = Fladdermöss. ordo = Chiroptera familia sv = Läderlappar. familia = Vespertilionidae subfamilia = 'Antrozoinae' taxon = Antrozoinae subdivision ranks = Art er subdivision = *' Antrozous pallidus '. ' Bauerus dubiaquercus ' }} 'Antrozoinae' är en systematisk grupp bland fladdermöss en som ofta räknas till familjen läderlappar. Gruppen består av två arter, 'Antrozous pallidus' och 'Bauerus dubiaquercus', som förekommer i Nord - och Centralamerika. Vissa zoologer klassificerar gruppen som familj, Antrozoidae, och andra forskare listar 'Bauerus dubiaquercus' till läderlappar och bara 'Antrozous pallidus' i en egen familj. Referenser Externa länkar. Arterna kännetecknas av stora spetsiga öron samt nosen s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antrozoinae
*  Dvärghästskonäsa
... rhinolophus hipposideros är en fladdermusart i familjen hästskonäsor och europa s minsta hästskonäsa beskrivning näsbihang vanor utbredning status referenser beskrivning dvärghästskonäsan har en vingbredd upp till cm kroppslängd mellan och cm och vikt upp till g pälsen är mörkt gråbrun på ovansidan ljusare under näsbihang som alla hästskonäsor har den hudutskott kring näsöppningarna det mellersta av dessa utskott sadeln har ett karakteristiskt utseende som är till hjälp vid bestämningen en toppig form sedd framifrån och med en mjukt rundad profil utan några tydliga spetsar vanor dvärghästskonäsan börjar jaga efter solnedgången flykten varierar i hastighet men vingslagen är snabba och höjden är låg den kan stanna ute hela natten om vädret tillåter födan består av skalbaggar nattflygande insekter som fjärilar och spindlar arten uppehåller sig i trädbevuxna områden gärna med grottor eller klippor men också bebyggda områden som byar städer och större gårdar vinterdvalan tillbringas helst i grottor och andra ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dvärghästskonäsa
*  Hålnäsor
I familjen finns bara ett släkte, 'Nycteris', med 12 till 15 arter beroende på taxonomi. Två arter har sitt utbredningsområde i Sydostasien, från Malackahalvön till Bali. Hålnäsor når en kroppslängd av fyra till nio centimeter, en svanslängd av fyra till åtta centimeter och en vikt av 10 till 43 gram. Näsborrarna ligger vid främre delen av sänkan och kring näsborrarna förekommer små hudveck blad. Arterna har stora öron som är större än andra delar av huvudet. Habitat et varierar mellan arterna, medan några arter som 'Nycteris aurita' föredrar torra regioner som savann er och halvöknar på IUCN :s rödlista, auktor: Mickleburgh, S., Hutson, A.M. 2008, besökt 5 juli 2010. finns andra arter som 'Nycteris intermedia' främst i regnskog ar och våt gräsland på IUCN :s rödlista, auktor: Mickleburgh, S., Hutson, A.M., Bergmans, W. 2008, besökt 5 juli 2010. Hålnäsor livnär sig huvudsakligen av insekter och spindeldjur, större arter äter även skorpioner. För arten 'Nycteris grandis' är känt att den även äter mindre ryggra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hålnäsor
*  Mimon
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor utseende ekologi arter källor externa länkar utseende individerna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm underarmarna är till mm långa mindre arter som mimon crenulatum väger cirka g och större arter som mimon bennettii är ungefär g tunga pälsen har på ovansidan en svartbrun mörkbrun eller ljusbrun färg undersidan har antingen samma färg som ryggen eller en ljusare färg flera arter har en gul eller vit fläck bakom varje öra öronen är inte sammanlänkade och de är lite spetsigare än hos släktena chrotopterus och phyllostomus släktets medlemmar har ett långt och smalt blad hudflik på näsan som är typiskt för hela underfamiljen phyllostominae ekologi dessa fladdermöss lever i skogar de vilar i trädens håligheter i grottor och i vägtrummor vanligen letar de nära vattendrag eller vid andra vattenansamlingar efter föda arterna jagar olika leddjur samt mindre ryggradsdjur och äter även frukter vid viloplatsen bildas flo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mimon
*  Styloctenium
... är ett släkte däggdjur i familjen flyghundar med två arter som förekommer i sydostasien arterna är styloctenium mindorensis är bara känd från ett mindre område på ön mindoro den beskrevs som art och listas av iucn med kunskapsbrist dd styloctenium wallacei förekommer på sulawesi och mindre öar i samma region den listas som nära hotad nt beskrivning utseende är främst känd från arten styloctenium wallacei individerna når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en vikt av till gram de främre extremiteterna som bestämmer djurets vingspann är cirka cm långa pälsen har på baksidan en grå färg med rödbrun skugga och buken är bara rödbrun i ansiktet finns vita strimmor och punkter arterna är nära släkt med släktet pteropus men skiljer sig från detta släkte genom avvikelser i tändernas konstruktion habitat et utgörs främst av skogar annars är nästan inget känt om arternas levnadssätt referenser noter nowak r m sid på iucn s rödlista besökt januari tryckta källor ronald m nowak walker s mammals of the world t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Styloctenium
*  Fransfladdermus
... en myotis nattereri är en fladdermus art i familjen vespertilionidae läderlappar beskrivning vanor utbredning status referenser beskrivning fransfladdermusen är en liten fladdermus med en vingbredd på cm kroppslängd cm och vikt upp till g pälsen är gråbrun på ovansidan ljusgrå under fransen i namnet är en krans av styva hår längs kanten på svansflyghuden vanor fransfladdermusen är en skicklig men långsam flygare börjar jaga efter solnedgången födan består av diverse insekter arten påträffas i skog på odlad mark och i samhällen piper hörbart under flykten lokaliseringslätet är däremot mycket högt med en frekvens på omkring khz utbredning fransfladdermusen finns i nordafrika syd och centraleuropa utom balkan södra och mellersta nordeuropa samt asien i sverige mera sällsynt med flera luckor från skåne upp till mellersta norrland finns troligtvis också längs kusten av bottenhavet status fransfladdermusen är i sverige upptagen på röda listan vu sårbar klassning b abcde c upptagen i eu s habitatdirektiv bilaga ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fransfladdermus
*  Uroderma
'Uroderma' är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen bladnäsor. Dessa fladdermöss är kända för att de bygger tält liknande gömställen av blad. De kallas därför på engelska 'tent-building bats' men beteendet förekommer även hos andra släkten av samma familj. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Taxonomi Status Källor Externa länkar. Individerna når en kroppslängd av 5,4 till 7,4 cm och en vikt av 13 till 21 gram. Underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann är 3,9 till 4,5 cm. I ansiktet förekommer fyra vita strimmor och dessutom är öronens kanter gulvita. På ryggens mitt finns en smal vit strimma. Hudfliken vid näsan bladet liknar i nedre delen en hästsko och slutar i en uppåtriktad spets. Utbredning och habitat. 'Uroderma' förekommer i Central - och Sydamerika från södra Mexiko till Bolivia och södra Brasilien. Arterna vistas i olika habitat men de behöver träd som viloplatser. Individerna bygger gömställen av stora blad till exempel av palmer som påminner om tält. Tältet kan ha varierande uts...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uroderma
*  Macrotus
... 'Macrotus' är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen bladnäsor. Släktets två arter listas av IUCN som livskraftig LC. Utseende Utbredning och ekologi Taxonomi Källor Externa länkar. Utseende. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 50 till 69 mm, en svanslängd av 35 till 41 mm och en underarmlängd av 45 till 58 mm. De väger oftast 12 till 20 g. Pälsen har på ryggen en brun eller grå färg och buken är ljusare brun med silvergrå skugga. Hudfliken bladet på näsan liknar en pilspets i utseende. Öronen är större än hos närbesläktade bladnäsor. Utbredning och ekologi. Dessa fladdermöss förekommer i sydvästra USA och i Centralamerika fram till Guatemala. De hittas även på västindiska öar som Kuba, Hispaniola och Jamaica. Habitat et varierar mellan arterna. 'Macrotus californicus' föredrar torra landskap och 'Macrotus waterhousii' finns även i fuktiga regioner. Individerna vilar i grottor, i tunnlar och i byggnader. De börjar leta efter föda senare på kvällen. Vissa populationer uppsöker varma region...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Macrotus
*  Peropteryx kappleri
'Peropteryx kappleri' är en däggdjur sart som beskrevs av Peters 1867. 'Peropteryx kappleri' ingår i släkte t ' Peropteryx ' och familjen frisvansade fladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Arten är med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av 60,9 mm och en vikt av cirka 8,5 g för honor störst i släktet. Hanar blir cirka 58,2 mm långa och 7,7 g tunga. Beroende på årstid är ovansidan mörkbrun eller ljusbrun och undersidan är ännu ljusare. Det finns inga vita linjer på ryggen och inga vita ställen på vingarna. Öronen är inte sammanlänkade med en hudremsa. Denna fladdermus förekommer i Amerika från södra Mexiko till centrala Bolivia och södra Brasilien. Den vistas i låglandet och i låga bergstrakter upp till 850 meter över havet. Arten lever i olika habitat. Individerna bildar flockar som består av ett monogam t föräldrapar och upp till fem ungdjur eller andra släktingar. De vilar i grottor eller i bergssprickor och jagar ovanpå trä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peropteryx_kappleri
*  Taphozous theobaldi
... är en fladdermus art som beskrevs av george edward dobson taphozous theobaldi ingår i släkte t taphozous och familjen frisvansade fladdermöss iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life wilson reeder skiljer mellan två underarter arten förekommer med flera från varandra skilda populationer i södra och sydöstra asien från indien till thailand kambodja och södra vietnam kanske tillhör även en population från södra kina denna art enstaka individer hittades på java och sulawesi taphozous theobaldi vistas i låglandet och i bergstrakter upp till meter över havet individerna vilar i grottor och i djupare bergssprickor de bildar där kolonier som har till eller några hundra medlemmar denna fladdermus blir till mm lång huvud och bål har en till mm lång svans och till mm långa underarmar pälsen har på ovansidan en brun till mörkbrun färg och undersidan är allmänt ljusare hos hanar förekommer ofta ett rödbrunt skägg regionen kring munnen är bara glest täckt med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taphozous_theobaldi
*  Mystacina robusta
'Mystacina robusta' är en fladdermus art som beskrevs av John Duncan Dwyer 1962. 'Mystacina robusta' ingår i släkte t ' Mystacina ' och familjen markfladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som akut hotad. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Levande individer av arten är bara kända från några mindre öar sydväst om Stewart Island i Nya Zeeland. Den senaste bekräftade iakttagelsen gjordes 1967 och det befaras att arten är utdöd. Kvarlevor av arten hittades även i andra regioner i Nya Zeeland. Arten var eller är större än markfladdermus en 'Mystacina tuberculata' med en kroppslängd av cirka 9 cm, inklusive en 1,5 cm lång svans, en vingspann av 29 till 31 cm och en vikt mellan 25 och 35 g. 'Mystacina robusta' hade en robust bål och spetsiga öron. Den korta svansen var inte helt inbäddad i flygmembran en mellan bakbenen. Arten extremiteter var anpassade för en rörelse på fyra fötter på marken. Levnadssättet är inte känt men det antas att arten hade samma beteende som markfladdermusen. Kvarlevo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mystacina_robusta
*  Amorphochilus schnablii
... är en fladdermus art som beskrevs av peters amorphochilus schnablii är ensam i släkte t amorphochilus som ingår i familjen tumlösa fladdermöss inga underart er finns listade i catalogue of life denna fladdermus når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm pälsens och flygmembran ens färg är brun eller gråbrun arten är inte helt tumlös men tummen finns bara rudimentär och den är övertäckt av flygmembranen amorphochilus schnablii skiljer sig från sin nära släkting furipterus horrens i detaljer av skalle ns konstruktion utbredningsområdet är en smal remsa i sydamerika vid stilla havet det sträcker sig från centrala ecuador till norra chile habitat et utgörs av skogar och odlade regioner individerna vilar i grottor och byggnader de äter nattfjärilar och andra insekter vid viloplatsen bildas kolonier med upp till medlemmar honor föder en unge per kull arten hotas av habitatförstöring och den störs ofta vid viloplatsen iucn befarar att beståndet minskade med mer än procent under de ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amorphochilus_schnablii
*  Rhynchonycteris naso
... 'Rhynchonycteris naso' är en däggdjur sart som först beskrevs av Wied-Neuwied 1820. 'Rhynchonycteris naso' är ensam i släkte t 'Rhynchonycteris' som tillhör familjen frisvansade fladdermöss. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underart er finns listade i Catalogue of Life. Fladdermusens tydligaste särdrag är den långa spetsiga nosen. Den har dessutom små tofsar av grå hår på underarmen och saknar körtel på flygmembranen. Individerna når en kroppslängd huvud och bål av 37 till 43 mm och en svanslängd av cirka 12 mm. De väger 2,1 till 4,3 g. Arten har brun underull och gula eller vita täckhår. Pälsen ser därför gulbrun till gråbrun ut. På ryggen finns två ljusa vågiga linjer. 'Rhynchonycteris naso' förekommer i Central - och Sydamerika från södra Mexiko till centrala Brasilien och centrala Bolivia. Arten vistas i städsegrön a skogar eller i andra fuktiga landskap. Vid viloplatsen bildas mindre flockar med cirka 8 till 10 medlemmar. De klamrar sig inte fast på horisontala ytor utan på ver...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhynchonycteris_naso
*  Saccopteryx canescens
... är en däggdjur sart som beskrevs av thomas saccopteryx canescens ingår i släkte t saccopteryx och familjen frisvansade fladdermöss iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life wilson reeder skiljer mellan två underarter honor är med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av mm större än hanar som blir cirka mm stora vikten är cirka g för honor och g för hanar pälsen har på ovansidan en brunaktig färg och de ljusa vågiga linjerna på varje sida av ryggens mitt är otydliga hos vissa individer undersidan har något ljusare färg hos arten är även delar av flygmembran en täckt med päls denna fladdermus lever i norra sydamerika fram till östra peru och amazonområdet i brasilien den vistas i låglandet och i kulliga områden som är lägre än meter över havet arten lever i skogar ofta nära vattenansamlingar och i områden där skogen avverkades individerna jagar huvudsakligen insekter ofta delar arten sitt utbredningsområde med saccopteryx leptura källor wilson...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saccopteryx_canescens
*  Fyledalen
thumb|280px|Norra Fyledalen thumb|280px|Fyledalen vid Fylan 'Fyledalen' är en biologiskt och geologiskt intressant dalgång i södra Skåne. År 2015 bildades ett naturreservat som omfattar 853 hektar av dalen. Naturreservatet är avsett att skydda områdets biologiska mångfald - i dalen finns ett stort antal arter av fladdermöss, svampar och skalbaggar, samt örn. Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upp till 50 meter djup. Den ligger på gränsen mellan Sjöbo, Ystads och Tomelilla kommun er. Förr gick tåg på Simrishamnsbanan längs en del av dalen, men numera används spåren enbart till dressin cykling. Dalen bildades för 15 000 år sedan då en issjö vid inlandsis ens kant tömdes åt nordväst genom Fyledalen ut i Vombsänkan. På vintern samlas ett stort antal rovfåglar i dalen: 100-tals glador, men även hökar och vråkar. Kungsörn går att se i området under hela året. I den sydöstra delen finns naturreservat et Benestads backar. Mycket kalk haltigt grundvatten tränger fram ur kalktuff en, vilket gör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fyledalen
*  Megaderma
... är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen storöronfladdermöss arter enligt catalogue of life och wilson reeder liten lyrfladdermus megaderma lyra megaderma spasma dessa fladdermöss når en kroppslängd huvud och bål av till mm och de saknar svans deras vikt är till g m spasma respektive till g m lyra liten lyrfladdermus har en gråbrun päls på ryggen och en ljusgrå päls på framsidan däremot är megaderma spasma gråblå på ryggen och gråbrun vid buken arterna förekommer i södra och sydöstra asien från afghanistan och södra kina till moluckerna och java de lever i olika habitat men liten lyrfladdermus föredrar torrare regioner individerna vilar i grottor i trädens håligheter och i byggnader på natten letar de efter föda de jagar vanligen nattfjärilar och gräshoppor liten lyrfladdermus fångar dessutom större ryggradslösa djur som skorpioner samt mindre ryggradsdjur som groddjur ödlor småfåglar och andra fladdermöss vid viloplatsen bildas flockar som vanligen har upp till medlemmar ibland förekommer kolonier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Megaderma
*  Scotoecus
... är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar beskrivning taxonomi källor externa länkar beskrivning dessa fladdermöss förekommer i afrika söder om sahara samt i indien och pakistan scotoecus pallidus den senare vistas i halvöknar och de afrikanska arterna lever vanligen i öppna skogar individerna når en kroppslängd huvud och bål av till mm och en svanslängd av till mm de väger ungefär gram pälsfärgen varierar mellan brun rödaktig och mörkgrå scotoecus albofuscus har en mörk bål medan vingarna är ljusare och hos scotoecus hirundo är det precis tvärtom nosen är ganska bred jämförd med andra släkten av samma familj arterna vilar ofta i byggnadernas tak eller i andra hålrum som skapades av människor efter parningen bildar hanar och honor egna flockar per kull föds vanligen två ungar taxonomi kladogram enligt catalogue of life clade label scotoecus wilson reeder listar ytterligare två arter i släktet scotoecus albigula thomas scotoecus hindei thomas de godkänns inte av iucn utan listas där so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scotoecus
*  Vampire
... kan vara en mytologisk blodsugande människa se vampyr en blodsugande fladdermus se vampyrfladdermus ett tidigt brittiskt jetdrivet jaktflygplan se de havilland dh vampire ett antal rollspel av företaget white wolf se till exempel vampire the masquerade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vampire
*  Chaerephon
'Chaerephon' är ett släkte av däggdjur. 'Chaerephon' ingår i familjen veckläppade fladdermöss. Det vetenskapliga namnet syftar på den grekiska personen Chairefon som var vän till filosofen Sokrates. De minsta arterna som vanligen hittas i Afrika når en kroppslängd huvud och bål av 5 till 8 cm och en svanslängd av 2,5 till 4,5 cm. Deras vikt varierar mellan 8 och 26 gram. Stora arter som den australiska 'Chaerephon jobensis' blir 8 till 9 cm lång huvud och bål och har en 3,5 till 4,5 cm lång svans. Denna art väger 20 till 30 gram. Pälsen på ovansidan har en brun-, svart- eller gråaktig färg och undersidan är vanligen ljusare. Hos vissa arter förekommer vita märken på kroppen. Habitat et utgörs av skogar och savann er samt bergstrakter. Individerna vilar i trädens håligheter, i grottor och i bergssprickor. Några arter har anpassad sig till människan. De uppsöker jordbruksmark och använder redskapsbyggnader som viloplats. Födan utgörs av olika insekter. Det sociala beteende varierar mellan arterna. Hos vissa art...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chaerephon
*  Latidens salimalii
... 'Latidens salimalii'. är en däggdjur sart som beskrevs av Kitti Thonglongya 1972. 'Latidens salimalii' är ensam i släkte t 'Latidens' som ingår i familjen flyghundar. Denna flyghund beskrevs efter en enda individ som fångades 1948 och fram till 1990-talet hittades inga fler exemplar. Första antogs att individen tillhörde en redan beskriven art av släktet ' Cynopterus ' men 1972 upptäcktes att den utgör en dittills okänd art. Artepitet hedrar den indiska ornitolog en Salim Ali. Arten når en kroppslängd huvud och bål av 10 till 11 cm och saknar svans. Underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann är 6,5 till 7 cm. Pälsen är huvudsakligen brun till svartbrun, på ryggen mera gråbrun. Öronen är bara glest täckt med hår och svarta. Hannarnas penisben är större än hos närbesläktade flyghundar. 'Latidens salimalii' har även en avvikande tanduppsättning med fyra premolarer och fem molarer. Utbredningsområdet är en bergstrakt i sydvästra Indien. Arten vistas där mellan 800 och 1100 meter över havet. Habitat ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latidens_salimalii
*  Eonycteris
... 'Eonycteris' är ett släkte av däggdjur. 'Eonycteris' ingår i familjen flyghundar. Beskrivning Taxonomi Källor Externa länkar. Beskrivning. Dessa flyghundar förekommer i södra och östra Asien från centrala Nepal, sydvästra Indien och södra Kina till Halmahera. Habitat et varierar mellan olika slags skogar och odlade områden. Arterna når en kroppslängd huvud och bål av 8,5 till 12,5 cm och svansen är 1 till 3 cm lång. Underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann är 6 till 8,5 cm. Hannar är med en vikt av 55 till 82 gram något tyngre än honor som blir 35 till 78 gram tunga. Hannar har även längre hår vid sin nacke. Pälsens färg är mörkbrun på ryggen och något ljusare på buken. Liksom närbesläktade flyghundar har arterna en lång tunga med borstlika knölar för att slicka nektar och pollen. 'Eonycteris' saknar klo vid andra tån av bakfoten. Individerna vilar i grottor eller i trädens håligheter. Där bildas stora flockar med några hundra medlemmar. Honor kan troligen para sig hela året och efter cirka 6 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eonycteris
*  Neopteryx frosti
... är en fladdermus i familjen flyghundar och den enda arten i sitt släkte beskrivning arten är bara känd från två regioner på den indonesiska ön sulawesi en i öns norra del och en i centrala delen flyghunden vistas där i skogar i kulliga områden och upp till meter höga bergstrakter djuret når en kroppslängd av cirka cm och saknar svans främre extremiteternas längd som bestämmer individernas vingspann är ungefär cm och vikten ligger mellan och gram pälsen har främst en brun färg och ulliga hår vid skuldran liknar en mantel kännetecknande är tre vitaktiga strimmor i ansiktet och avsaknaden av klo n vid pekfingret tummen har däremot en bra utvecklad klo på grund av de korta hörntänderna fick arten på engelska namnet small toothed fruit bat levnadssättet är så gott som outrett flyghunden hotas främst av skogsavverkningar och den jagas i viss mån av människor referenser noter nowak r m sid tryckta källor ronald m nowak walker s mammals of the world the johns hopkins university press baltimore isbn kategori flyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neopteryx_frosti
*  Dyacopterus spadiceus
... 'Dyacopterus spadiceus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Thomas 1890. 'Dyacopterus spadiceus' ingår i släkte t ' Dyacopterus ' och familjen flyghundar. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade. Två populationer som tidigare räknades till denna art godkänns numera som självständiga arter, ' Dyacopterus brooksi ' och ' Dyacopterus rickarti '. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Källor Externa länkar. Utseende. Denna flyghund når en kroppslängd huvud och bål av 11 till 15 cm och en svanslängd av 1,3 till 1,8 cm. Underarmarnas längd som bestämmer djurets vingspann är 7,6 till 9,2 cm. Vikten varierar mellan 70 och 100 gram. Pälsen har på ryggen en brun färg och buken är vitaktig. Vid axlarna finns gulaktig päls och ansiktet är grått till svartaktigt. Utbredning och habitat. 'Dyacopterus spadiceus' lever på södra Malackahalvön, Sumatra, Borneo och Filippinerna. Den vistas i olika slags skogar i låglandet och i bergstrakter. Ekologi. Individerna bildar mindre f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyacopterus_spadiceus
*  Ptericoptus fuscus
... är en skalbaggs art som beskrevs av bates ptericoptus fuscus ingår i släkte t ptericoptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor bates henry walter supplement to longicornia biologia centrali americana insecta coleoptera pls xvii xxiv titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ptericoptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ptericoptus_fuscus
*  Phacodes fuscus
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe phacodes fuscus ingår i släkte t phacodes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori phacodes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phacodes_fuscus
*  Syconycteris
... är ett släkte av däggdjur syconycteris ingår i familjen flyghundar beskrivning taxonomi källor externa länkar beskrivning dessa flyghundar förekommer på nya guinea i norra australien på moluckerna och på några mindre öar i samma region habitat et utgörs främst av skogar i låglandet och i bergstrakter upp till meter över havet syconycteris hobbit hittades bara i bergstrakter syconycteris carolinae är med en kroppslängd huvud och bål av till cm och en vikt av till gram den största arten i släktet de andra två arterna blir bara till cm långa och till gram tunga svansen är bara en stubbe hos alla tre arter pälsens färg varierar mellan gråbrun rödbrun och mörkbrun buken är oftast ljusare arterna skiljer sig främst i detaljer av tändernas konstruktion från närbesläktade flyghundar individerna vilar ensam eller i små grupper och födosöket sker allmänt någon kilometer från viloplatsen arterna äter främst pollen och nektar samt ibland frukternas juice honor kan troligen para sig hela året och per kull föds oftast...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syconycteris
*  Trynfladdermus
{{Taxobox name = Trynfladdermus status = vu status ref = image = Kitti's hog-nosed bat Stuffed specimen.jpg image caption = 'Craseonycteris thonglongyai' range map =. image2 =. image2 caption =. domain = Eukaryota regnum sv = Djur. regnum = Animalia phylum sv = Ryggsträngsdjur. phylum = Chordata subphylum sv = Ryggradsdjur. subphylum = Vertebrata classis sv = Däggdjur. classis = Mammalia ordo sv = Fladdermöss. ordo = Chiroptera familia sv = 'Trynfladdermöss' familia = Craseonycteridae genus sv =. genus = 'Craseonycteris' species sv = 'Trynfladdermus' species = C. thonglongyai taxon = Craseonycteris thonglongyai taxon authority = Hill, 1974 http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=13800913 }} 'Trynfladdermus' 'Craseonycteris thonglongyai' är världens minsta fladdermus, och räknas tillsammans med flimmernäbbmus en som världens minsta däggdjur. Den är den enda arten i släktet 'Craseonycteris' som i sin tur är det enda släktet i familjen 'trynfladdermöss'. Trynfladdermusen har en kroppslängd av omkring 3 cm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trynfladdermus
*  Bairds råttsnok
... elaphe bairdi eller pantherophis bairdi är en snokart som återfinns i nordamerika s södra delar och i de norra områdena av mexiko den tycker om biotop er med steniga halv öknar bairds råttsnok kan bli över en meter lång råttsnokar från texas och mexiko skiljer sig från varandra när det gäller teckningen den mexikanska varianten är kopparfärgad med grått huvud medan snokar från texas är mycket mörkare och inte heller har det grå huvudet fjällen på båda varianterna är blanka och släta och för att snoken ska få bra fäste på stenar och bark är dess undersida tillplattad unga råttsnokar är slanka och gråfärgade efterhand som de växer blir de grövre och deras färg ändras till den vuxna ormens råttsnokars föda är små däggdjur fåglar och fladdermöss källor kategori snokar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bairds_råttsnok
*  Guldögonsländor
... chrysopidae även kallade stinksländor är en familj i insektsordningen nätvingar och innehåller omkring kända art er världen över i sverige finns arter utseende och anatomi ekologi källor externa länkar utseende och anatomi guldögonsländor är små till medelstora nätvingar ofta med grönaktiga eller brunaktiga färger de är vanligen nattaktiva och familjens trivialnamn syftar på att många arters ögon i ljuset av en lampa då får en guldaktig glans ekologi vissa arter kan om man rör dem avsöndra en illaluktande vätska och detta har gjort att familjen ibland också kallats för stinksländor de fullbildade sländorna har särskilda hörselorgan på framvingarna med vilka de kan uppfatta höga frekvenser något som hjälper dem att undgå predatorer som fladdermöss guldögonsländor har fullständig förvandling och larv erna kallas ofta för bladluslejon eftersom deras föda till stor del utgörs av bladlöss som fullbildade insekter lever många guldögonsländor på pollen nektar och honungsdagg men det finns också arter som är pre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldögonsländor
*  Sinnesorgan
'Sinnesorgan' är receptororgan mottagningsorgan som ger information till nervsystem en hos djur, angående förändringar i den yttre och inre miljön. Människan har fem yttre sinnesorgan, men vissa djur har fler eller andra sorters sinnesorgan. Så kallade sinnesceller eller 'receptorer' i sinnesorganen reagerar på olika sorters retningar. Retningen som innehåller information, omvandlas till elektriska signaler, vilka förs vidare som nervimpuls er som med hjälp av nerver vidarefordras till nervsystemet. ] Sinnesceller finns av olika sorter. De kan vara: 'fotoreceptorer' – är särskilt ljuskänsliga; exempel: stavar och tappar i ögon en 'kemoreceptorer' – i smak- och luktorganen samt i vissa blodkärl 'mekanoreceptorer' – i balans - och hörsel organ, reagerar på tryck, beröring och vibrationer 'elektroreceptorer' – uppfattar skillnader i elektrisk potential 'termoreceptorer' – känner av temperatur förändringar. Människan har fem yttre sinnesorgan. Dessa är: ögon, för ljus och färg öron, för ljud näsa n, för lukt tung...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinnesorgan
*  Balsbergsgrottan
'Balsbergsgrottan' som är belägen väster om Råbelövssjön vid Kristianstad är en sedan gammalt bekant grottbildning inom den till kritsystemet hörande gruskalken vid Balsberget. Linné, som uppger att grottan även benämns 'Fläskegraven', berättar i sin "Skånska resa", att sedan man väl lyckats krypa in genom den trånga mynningen, "'sågos hvalf och öpningar inom hvarandra till en oändelig vidd och längd under de höga bärgen och fälten, som lågo ofvanpå'". En löjtnant 'Wasser' upptog senare en karta över grottan med profiler, vilka var publicerade i vetenskapsakademiens "Handlingar" för året 1752. Gerard Jakob De Geer antog senare att den nu tillgängliga delen inte är densamma, som beskrivs av Linné och Wasser. Rörande dess nuvarande beskaffenhet berättar De Geer, att den består av två "salar", förbundna genom en på djupare nivå befintlig, ofta av vatten avstängd gång. Den inre, sällan tillgängliga salen är ungefär 20 meter lång, den yttres längd är 40 meter och höjden i mitten är 5 meter. En rak gång längs en sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balsbergsgrottan
*  Stora Karlsö
{{Naturreservat namn = Stora Karlsö ickeromanskt namn = |alt namn = |bild = P5030063.JPG bildtext = Fyr en på Stora Karlsö. land = Sverige läge = Stora Karlsö lat d = 57 |lat m = 17 |lat s = 1 |lat NS = N long d = 17 |long m = 58 |long s = 19 |long EW = E areal = 243 ha land och 923 ha vatten, totalt 1 166 arearef = inrättad = 1970 positionskarta = Gotland positionskartnamn = Sweden Gotland location map modified.svg karttext = Stora Karlsös läge i Gotlands län. Stora Karlsö är bland annat känd för sitt rika fågelliv och många orkidéer. Många av lämningarna från stenåldern har hittats i den stora grottan Stora Förvar. Man tror att grottan har varit regelbundet använd under närmare 10 000 år. I Norderhamn fanns då ett stort fiskeläge med uppåt ett åttiotal fiskebodar som mest. Åretruntbemanning fortsatte ett antal år, men numera finns det ingen fast befolkning vintertid på ön. Det har lett till att torktåliga och ljuskrävande alvarväxter gynnats, bland annat de många orkidéer som finns på ön. I grottan Stora Fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Karlsö
*  Fladdermusflugor
... nycteribiidae är en familj i insektsordningen tvåvingar som innehåller cirka kända art er världen över till levnadssättet är de ektoparasit er på fladdermöss kännetecken levnadssätt referenser externa länkar kännetecken fladdermusflugor är vinglösa och har vanligen ett något spindelliknande utseende de är små flugor med en kroppslängd på endast några millimeter benen är proportionellt sett långa och kraftiga med förtjockade lår och skenben femur och tibia det lilla täckta huvudet hålls vid vila tätt mot bröstkorgen thorax ögonen är starkt tillbakabildade eller saknas med hjälp av sina klor borst på kroppen och sin platta kroppsform får de ett gott fäste på värddjuret levnadssätt fladdermusflugor livnär sig genom att suga blod från sina värddjur det finns både arter som i hög grad är värdspecifika det vill säga är specialiserade på en eller ett par fladdermusarter och arter som har ett litet mer varierat urval av värddjur mer än en art av fladdermusflugor kan också förekomma på samma fladdermusart larv en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fladdermusflugor
*  Djur ska ha det bra - Länsstyrelsen Blekinge län
Djur ska ha det bra - L nsstyrelsen Blekinge l n. Webbplatsen anv nder kakor På Länsstyrelsens webbplats används kakor cookies bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem Jag accepterar kakor. Om Länsstyrelsen. Djur och natur. Om Länsstyrelsen. A till Ö. Om länsstyrelsen. Djur ska ha det bra. Länsstyrelsen ska skydda husdjur och se till att de har det bra. Länsstyrelsen kontrollerar att människor följer djurskyddslagen. Till exempel tittar vi på ritningar till stall och ladugårdar och kontrollerar att djuren kommer att få tillräckligt med plats. Länsstyrelsen kan då bestämma att polisen ska ta hand om djuren. Länsstyrelsen kan bestämma att ta djuren från ägaren, vi kan besluta att flytta djuren till en annan plats eller att avliva djuren. Om djur får en smittsam sjukdom säger länsveterinären åt djurens ägare att följa vissa regler så att inte fler djur blir sjuka. Kontakta oss Maya Solvik Djurskyddshandläggare Rätts...
http://lansstyrelsen.se/BLEKINGE/SV/LATTLAST/Pages/djurskydd_latt.aspx
*  Scottish punk musik — Lyssna gratis på Last.fm
... Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Dela... Dela denna tagg: Facebook. Twitter. . Scottish punk Relaterar till folk punk · celtic punk · punk · punk rock · the real mckenzies. Översikt. Artister. Album. Låtar. Wiki. Vi har ingen wiki här än ... Toppartister The Real McKenzies 178 157 lyssnare. Junkman's Choir 782 lyssnare. Oi Polloi 35 371 lyssnare. 4 Past Midnight 738 lyssnare. Nyah Fearties 190 lyssnare. X-S Discharge 161 lyssnare. The Valves 855 lyssnare. Bakers Dozen 1 408 lyssnare. Political Asylum 2 917 lyssnare. Catgut Mary 3 454 lyssnare. Fler artister. Topplåtar Rank Spela Älskad Artist och låtnamn 1. Sluta ä...
http://last.fm/sv/tag/scottish punk?setlang=sv
*  McBurneys punkt
... är en anatomi sk struktur döpt efter den amerikansk e kirurg en charles mcburney mcburneys punkt ligger på av avståndet från höftben et spina iliaca anterior superior till navel n på en tänkt linje till höger på nedre sidan av buken punkten korresponderar till det vanligaste läget hos blindtarmen och man får ont vid mcburneys punkt vid appendicit blindtarmsinflammation vilket är en viktig kunskap för diagnos vid magont på svenska finns en eventuell föregångare i perman rovsigs tecken kategori anatomiska termer för läge och rörelse kategori gastroenterologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/McBurneys_punkt
*  The Punk Syndrome vann pris i Schweiz | Inrikes | svenska.yle.fi
The Punk Syndrome vann pris i Schweiz. svenska.yle.fi. Hoppa till huvudinnehåll. svenska.yle.fi. Arenan. yle.fi. Kultur och nöje. Huvudstadsregionen. Västnyland. Österbotten. Östnyland. svenska.yle.fi. The Punk Syndrome vann pris i Schweiz Publicerad 28.04.2012 - 08:12. Den inhemska dokumentärfilmen The Punk Syndrome, eller på finska Kovasikajuttu, har fått pris på filmfestivalen Visions du Réel i Nyon i Schweiz. Filmen, som har regisserats av Jukka Kärkkäinen och J-P Passi belönades med juryns specialpris på 10 000 schweiziska francs, eller omkring 8 000 euro. Priset ges till den mest innovativa filmen på festivalen. The Punk Syndrome handlar om fyra utvecklingsstörda som bildar en egen punkgrupp. Juryn kallar filmen en hyllning till livsglädjen, som flödar av värme och humor. Filmen har premiär i Finland den 4 maj. 0 kommentarer. Skriv ut Publicerad 28.04.2012 - 08:12. Jobbar på nyhetsredaktionen i Böle. Nås på eva.blassar@yle.fi. Kommentarer. Lägg till ny kommentar. Läs fler artiklar från: Inrikes. Nya art...
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/04/28/punk-syndrome-vann-pris-i-schweiz
*  Folkhälsa - Länsstyrelsen Värmland
Folkh lsa - L nsstyrelsen V rmland. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Startsida > Människa samhälle > Folkhälsa. Folkhälsa. Förebyggande arbete ANDT. Värmland mot dopning. Folkhälsa. Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Länsstyrelsens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak ANDT är mångfasetterat. Det handlar främst om att samordna olika insatser på regional nivå, till exempel utbildning och stöd till kommunerna. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Mer information Nationell strategi för ANDT-arbetet Förebyggande arbete ANDT Mot langning Ansvarsfull alkoholservering och tillsyn Rökfria skolgårdar Värmland mot dopning. Nyheter Upphandling: Projektledare Tobaksfri skoltid 2015-07-10 Länsstyrelsen Värmland söker en ...
http://lansstyrelsen.se/varmland/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/default.aspx
*  Folkhälsa - Länsstyrelsen Blekinge län
Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Startsida > Människa samhälle > Folkhälsa. Folkhälsa. Alkohol, narkotika, dopning och tobak. Folkhälsa. Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor. Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor. Alkohol, narkotika, dopning och tobak ANDT Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak ANDT i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförb...
http://lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/default.aspx
*  Intermezzo II
... är den andra ep n av norska black metal bandet satyricon som gavs ut maj albumet är inspelat vid flera tillfällen låten nemesis divina är inspelad i waterfall studios januari låtarna a moment of clarity och inri är inspelade i ambience studios januari och blessed from below är inspelad vid thorns facilities januari låtförteckning banduppsättning gästmusiker medverkande källor externa länkar låtförteckning a moment of clarity inri sarcofago cover nemesis divina återinspelning blessed from below banduppsättning satyr sång gitarr bas keyboard ljudtekniker mastering frost trummor riff understöd på a moment of clarity gästmusiker sanrabb gitarr på a moment of clarity och inri ingar amlien bas på a moment of clarity och inri wargod vegard blomberg synth på a moment of clarity och inri medverkande mike hartung ljudtekniker a moment of clarity och inri kai robøle ljudtekniker nemesis divina s w krupp ljudtekniker blessed from below espen berg mastering union insomnia design marcel lelienhoff foto sidske van der ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intermezzo_II
*  Operativ övervakning av miljögifter - praktisk vägledning - Länsstyrelsen i Stockholm
Operativ vervakning av milj gifter - praktisk v gledning - L nsstyrelsen i Stockholm. kontakta oss. publikationer. Webbplatsen anv nder kakor På Länsstyrelsens webbplats används kakor cookies bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem Jag accepterar kakor. Startsida > Publikationer > Operativ övervakning av miljögifter. Alla publikationer. Stockholms läns författningssamling. Operativ övervakning av miljögifter - praktisk vägledning. I vägledningen beskrivs: • Val av provtagningslokal • Vilka ämnen ska övervakas. • Undersökande och kontrollerande övervakning • Rapportering och utvärdering av data. Operativ övervakning av miljögifter 20 MB Övriga relaterade filer:. Bilaga 1. Förslag på ämnen för övervakning 147 kB Bilaga 3. Val av matris 354 kB Bilaga 6. Beräkning av total koncentration frå passiva provtagare 304 kB Bilaga 8. Praktiska instruktioner för passiva provtagare 434 kB Bilaga 9. Praktiska instruktioner för...
http://lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2012/Pages/operativ-overvakning-av-miljogifter.aspx
*  Lodjursjakten avlyst i norra inlandet - Länsstyrelsen Västerbotten
Lodjursjakten avlyst i norra inlandet - L nsstyrelsen V sterbotten. Snabblänk till textinnehållet. om webbplatsen. startsidan. nyheter. webbkarta. sökfunktion. kontakta oss. blanketter. publikationer. Webbplatsen anv nder kakor På Länsstyrelsens webbplats används kakor cookies bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem Jag accepterar kakor. Innehåll A till Ö. Startsida. Djur natur. Miljö klimat. Lantbruk landsbygd. Näringsliv föreningar. Människa samhälle. Samhällsplanering kulturmiljö. Om Länsstyrelsen. English. Suomeksi. Meänkieli. Lättläst. Kalé romani chib. Resanderomani romani chib. Åarjelsaemien. Sámigiella. Teckenspråk Lyssna. Webbkarta. Startsida > Nyheter > Lodjursjakten avlyst i norra inlandet. Skriv ut Dela informationen. Lodjursjakten avlyst i norra inlandet Publicerad 2011-03-04 Kategori Djur & natur Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur. De b da lodjur som fick f llas i Sorsele, Mal och Norsj kommuner r ...
http://lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2011/pressmeddelanden-2011/Pages/lodjursjakten-avlyst-i-norra-inlandet.aspx
*  Rassle Punk Rock på Rasslebygd (Emmaboda) den 29 Maj 2009 — Last.fm
Rassle Punk Rock på Rasslebygd Emmaboda den 29 Maj 2009 — Last.fm. Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Maj. 29. Dela... Dela denna spelning: Facebook. Twitter. . Rassle Punk Rock Med the strung-ups, Shortcut Assault och 15 artister till på Rasslebygd. Gick Var intresserade 17. 4. Datum Fredag 29 maj 2009 — Lördag 30 maj 2009. Plats Rasslebygd Rasslebyggd, Emmaboda, 361 33, Sweden. Tel.: 0471-108 02 Webb: http://www.rassle.org Visa på kartan. Länk http://www.rasslepunkrock.se/. Beskrivning Spelning tillagd av sphinxdaking Spelschema the strung-ups. Shortcut Assault. CDCP. Körsbärsfettera. Pinta Facile. Gatans Lag. Antipati. Dru...
http://last.fm/sv/festival/893095 Rassle Punk Rock?setlang=sv
*  Logga in i OrkidéPrat
... Köp Sälj. Nytt i butiken Varor Auktioner Sambeställningar. Logga in i OrkidéPrat Alias eller Epostadress:. Bli medlem i OrkidéPrat Välj Alias till exempel ditt namn :. Här hoppas vi att du vill visa upp dina orkidéer och diskutera orkidéodling. Man kan Köpa Sälja orkidéer och tillbehör här också. Några ord från OrkidéPrats medlemmar "Hur skulle jag klara mig utan Orkidé-Prat?" - Gunsan "Det är riktigt roligt med ett forum där man både kan ha hejdlöst roligt åt diverse stort och smått OCH kunna få proffsiga svar och tips. Dessutom får man massor av tips och goda råd av alla medlemmar, man häpnar över hur mycket folk kan, och blir rörd ända in i hjärterötterna av hur frikostigt folk delar med sig!" - säluttern. "OP" finns på Facebook Då och då tipsar jag om OrkidéPrat-inlägg på Facebook-sidan för OrkidéPrat. Besök OrkidéPrat på Facebook. Auktioner och sån't Var söndag och onsdag är det auktion, om vi medlemmar vill. Alla aktuella auktioner Alla auktioner Lägg ut objekt på auktion Dina auktioner Prat om auk...
http://neovita.com/orkideer/no.cgi?gem=inloggning&queryString=?gem=visaEvenemang&postid=239139

Elektroterapi: Elektroterapi innebär att man med hjälp av elektricitet behandlar sjukdomar och skador. Elektriciteten anbringas direkt på kroppen eller genom att man placerar den sjuka eller smärtande kroppsdelen i ett elektromagnetiskt fält.Hästskonäsor: Hästskonäsor (Rhinolophidae) är en däggdjursfamilj i ordningen fladdermöss och det enda släktet, Rhinolophus, i denna familj. Vissa forskare, bland annat Kai Curry-Lindahl, vill dock räkna in 10 släkten, med totalt omkring 130 arter, i denna familj.Typhlonarke aysoni: Typhlonarke aysoni är en rockeart som först beskrevs av Hamilton 1902. Typhlonarke aysoni ingår i släktet Typhlonarke och familjen Narkidae.Tonsystem: Tonsystem är en systematiserat samband mellan tonhöjder som brukas inom en musikkultur.Psykoakustik: Psykoakustik är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva uppfattning av ljud; auditiv perception är en psykologisk närbesläktad term. Många faktorer i människans hörselorgan och hjärna gör att vi uppfattar ljud på ett annat sätt än ett linjärt mätinstrument beskriver det.Synaptisk plasticitet: Synaptisk plasticitet är en neurologisk term för nervcellers förmåga att anpassa sin reaktivitet till följd av den fortsatta aktiveringen, till exempel nivåförändringar av en viss signalsubstans eller av antalet receptorer, eller cellernas förmåga att reagera på signalsubstanser.Normalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Gaugeteori: Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Tan (kaninras)Elektroporering: Elektroporering är en molekylärbiologisk metod för att överföra plasmider och andra former av DNA till biologiska celler. Elektroporering går ut på att celler och DNA appliceras i ett elektriskt fält vilket öppnar upp tillfälliga håligheter i cellens membran, igenom vilka plasmiden kan passera in i cellen.Platinasvart: Platinasvart är en, i regel oren, finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator. Det användes förr för att antända stadsgas, som bland annat består av väte och kolmonoxid.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.JämviktspotentialMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.PatellarreflexTeuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.Porjus kraftverkKennelklubbElchockvapen: miniatyr|Elchockpistol.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Relä: Relä är en reglerteknisk elektrisk apparatur, där till- och frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, där både spänning och ström kan vara betydligt större (men behöver inte vara det).