Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.RiskfaktorerOddskvotGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Polymorfism, enkelnukleotidPolymorfism, genetiskRiskRökningKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).RiskbedömningGenfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Yrkesmässig exponeringAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Urbefolkningen i AsienKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Förväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.P-piller: Preparat, vanligtvis hormonpreparat, för oralt bruk, avsedda att hindra ägglossning och förebygga graviditet. Hormonerna är östrogen eller progesteron eller båda.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Prospektiva studierItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Genetic Association StudiesParitetMatched pair-analys: En typ av analys där personerna i en studiegrupp och en jämförelsegrupp jämförs med hänsyn till yttre faktorer genom att försökspersonerna individuellt paras med personer i jämförelsegruppen (t ex åldersmatchning).Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Age FactorsRetrospektiva studierYrkenNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SverigeEpidemiologiska metoderUruguayKopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning.YrkessjukdomarUrbefolkningen i EuropaJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Bias (Epidemiologi): Avvikelse från resulteten eller slutledningarna av fakta, eller processer som leder till sådan avvikelse. Det kan finnas flera källor till bias: ensidiga eller systematiska mätvariationer av det sanna värdet (systematiskt fel). brister i utformningen av studien; fel i slutledning, tolkning eller analys pga felaktiga data eller brister i datainsamlingen. Ingen subjektivitet anses dock föreligga vid bedömning av bias under dessa omständigheter.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.PrevalensAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.WashingtonCookingSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.BekämpningsmedelFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i RegressionsanalysGenome-Wide Association StudyFortplantningsanamnes: En viktig aggregeringsfaktor vid epidemiologiska studier av kvinnors hälsa. Begreppet omfattar vanligtvis antal, tidpunkt för och utfall av graviditeter, amningsfrekvens, tidpunkt för menarche och menopaus, menstruationsfrekvens, fertilitet, gynekologiska eller obstetriska problem, samt bruk av preventivmedel.Variation (Genetics)SvalgtumörerKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.GrönsakerUrvalsskevhetSalmonella-matförgiftningBefolkningsstudierProstatatumörerChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.New HampshireMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.SolljusKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.RadonTidsfaktorerRegisterPostmenopausSkivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Elektromagnetiska fält: Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.Förenta StaternaForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.StorbritannienBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Moderns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Epidemiologiska studier: Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.SpanienLeukemi, strålningsframkalladPubliceringsbiasModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Epidemiologisk forskningsplanering: Utformningen av analytiska studieupplägg i epidemiologisk och klinisk forskning.VattenförsörjningEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Tumörer, strålningsframkalladeTaiwanKalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.PolymeraskedjereaktionSocioekonomiska faktorerMenopaus: Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Connecticut: En stat i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 13 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,3 miljoner invånare (1999). Huvudstaden heter Hartford.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Endometrietumörer: Tumörer och cancerformer i livmoderslemhinnan. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade. Klassificering och gradering beror på celltyper och andelen odifferentierade celler.Faderns exponering: Exponering av hanföräldern, bland människor eller djur, för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer som kan omfatta joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga kemikalier, vilka kan påverka avkomman.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Bostäder: Byggnader för människors boende.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.PremenopausTumörerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Luftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Menarke: Tidpunkten för den första menstruationen.Kontrollgrupper: Grupper som är till för jämförelse i experimentella studier. De liknar experimentgruppen i fråga om allmänna karakteristika av betydelse för studien, men får inte den undersökta behandlingen.Kaffe: Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Orsakssammanhang: Förhållandet mellan orsaker och deras följder. Orsaker anses nödvändiga när de alltid måste föregå en verkan och tillräckliga när de sätter igång eller framkallar en effekt. Vilken som helst av flera faktorer kan ha samband med den möjliga sjukdomsorsaken eller utfallet, inklusive predisponerande faktorer, möjliggörande faktorer, utlösande faktorer, förstärkande faktorer och riskfaktorer.NormalvärdenGraviditetsantal: Det antal graviditeter, fullbordade eller ofullbordade, en kvinna genomgått. Det skall skiljas från paritet, som avser antalet barn en kvinna fött.Frukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Hudtumörer: Cancer i huden.Amning: Bröstmatning av ett barn.PrognosFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Hawaii: En ögrupp i Polynesien mitt i Stilla havet, med åtta större och 114 mindre öar, huvudsakligen uppbyggda av vulkanism eller koraller. Hawaii utgör en av USAs 50 stater. Landytan är 16 636 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1, 2 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Honolulu.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Köttprodukter: Olika sorters mat som framställts av någon del av djurkroppar som används för föda (t ex sylta, korv, lapskojs).Diarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Hårfärgämnen: Kosmetiska färgämnen som används för att färga håret permanent eller tillfälligt.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.StickprovsstorlekUrbefolkningen i AfrikaModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.TeArylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.Hormonersättningsbehandling: Behandling med hormoner för att kompensera för hormonbrist.Glutation-S-transferas piStruphuvudtumörer: Cancer i struphuvudet eller i någon del av det: röstspringan, struplocket, struphuvudbrosken, struphuvudets muskler och stämbanden.Homozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Eggs: Animala reproduktionskroppar, eller delar av sådana, som används som livsmedel. Ovum är den term som används för motsvarande anatomiska eller fysiologiska begrepp.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Ovarian NeoplasmsEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Missfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.New YorkPassiv rökningNya ZeelandIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.San FranciscoHushållsartiklar: Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Estrogen Replacement Therapy: Användning av ämnen med östrogenliknande effekt hos kvinnor i postmenopausal ålder eller med östrogenbrist för att mildra effekterna av hormonbrist, så som kärlregleringssymtom, dyspareuni och fortskridande benskörhet. Hit kan även räknas kombinationsbehandling med progestogena preparat.Minnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.FortplantningsfysiologiHygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Sjukdomar bland lantbrukare: Sjukdomar hos personer sysselsatta med olika arbetsuppgifter inom kreatursskötsel och jordbruk.Plötslig spädbarnsdödCytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Livmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.HavandeskapsförgiftningGarvning: En metod för beredning av djurhudar genom kemisk behandling (bl a med vegetabiliska tanniner, metallsulfater och svavlade fenolföreningar eller syntaner), i syfte att göra dem beständiga mot biologisk nedbrytning, och därefter behandling med fetter och oljor för att göra dem smidiga.Blodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.Delaware: En av de minsta delstaterna i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 5300 km2, och folkmängden uppgår till 783 600 invånare (2000). Huvudstad är Dover. Angränsande stater är Maryland, New Jersey och Pennsylvania.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Kolväten, klorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.Los AngelesUtbildningsnivåNorgeIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.FetmaResultats reproducerbarhetHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.SolskadorMunhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Sensitivitet och specificitetSannolikhetDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Fäder: Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.Polycykliska kolväten, aromatiskaNederländernaSojalivsmedelKörtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.

*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Enbaspolymorfi
... thumb individ och har nästan samma genvariant de skiljer sig åt på ett enda baspar enbaspolymorfi eng single nucleotide polymorphism snp och ofta uttalat som snipp är en positionsbestämd variation i arvsmassa n som berör en enda nukleotid till exempel kan sekvensen aa t gcc vara förändrad till aa c gcc enbaspolymorfier kan men behöver inte ge förändringar i aminosyra sekvensen i kodande gener på grund av att flera tripletter kan koda för samma aminosyra därför behöver inte polymorfin märkas om däremot variationen ligger inom ett funktionellt avsnitt av dna kan den ge effekter på till exempel metabolism av läkemedel och mottaglighet för sjukdomar forskare har börjat studera snp er i avsikt att hitta variationer som är länkade till sjukdomar men de är även användbara för populationsgenetiska studier exempelvis i gwas studier med hjälp av snp mikromatrisanalys kategori molekylärbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enbaspolymorfi
*  Polymorfism (biologi)
polymorfism biologi polymorfism biologi polymorfism inom biologi innebär att det inom samma population av en art finns två eller flera distinkta varianter morfer dessa varianter kan vara synligt olika som till exempel de svarta och fläckiga jaguar erna på bilderna här bredvid men behöver inte vara det osynlig genetisk polymorfism är oerhört vanlig våra blodgrupp er är ett exempel skillnader mellan individer finns alltid men skillnaderna kallas polymorfism bara om de är genetiskt betingade och uppträder i diskret a varianter kontinuerlig variation som till exempel kroppslängd hos människor räknas inte som polymorfism olika geografiska raser som lever åtskilda räknas inte heller som polymorfism utan de olika varianterna ska alla förekomma i samma population enstaka avvikande individer gör inte heller en art polymorf minoritetsvarianten bör vara åtminstone av populationen för att det ska räknas som polymorfism det mest polymorfa genkluster man känner till hos människan är det som kodar för mhc molekylen kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymorfism_(biologi)
*  Polymorfism
... betecknar i allmänhet något som kan anta flera olika former det har emellertid flera specifika betydelser polymorfism biologi förekomsten av två eller flera varianter inom en art polymorfism tumör förekomsten av två eller flera cellvarianter inom en tumör programmering polymorfisk kod självmodifierande programkod konstruerad för att undvika att detekteras av antivirus program polymorfism programmering att en symbol till exempel en variabel kan ha olika datatyper i ett och samma program och att datatypen kan ändras under programmets gång polymorfism objektorienterad programmering att en metod med samma namn och samma argument kan finnas för många klasser polymorfi polymorfi innebär att en kemisk förening kan bilda minst två olika former olika kristallstruktur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymorfism
*  Polymorfism (programmering)
polymorfism programmering polymorfism programmering polymorfism innebär inom programmering att en symbol till exempel en variabel inte har en fix datatyp utan att datatypen kan ändras under programmets gång variabeln kan till exempel börja med att vara en enkel variabeltyp till exempel ett heltal integer och sedan bli en sammansatt variabeltyp till exempel en array eller ett objekt eller en array av objekt eller en funktion objektorienterade språk med statiska datatyper till exempel c och java har bara möjlighet till begränsad polymorfism genom underklasser procedurorienterade språk med statiska datatyper som c och pascal saknar polymorfism genuint polymorfa språk som javascript har däremot polymorfismen inbyggd i språket så där definierar man ingen datatyp då man deklarerar en variabel utan datatypen avgörs av vilket värde variabeln senare tilldelas i programmet i till exempel javascript skriver man bara var då man deklarerar en variabel exempel i javascript var a a är en variabel datatypen ännu odefinierad ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymorfism_(programmering)
*  Konfidensintervall
höger|miniatyr. Staplarna anger observerade väntevärden och det röda linjesegmentet representerar konfidensintervallet som innesluter dem. 'Konfidensintervall' är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Exempelvis kan ett konfidensintervall bestämmas för konfidensgraden 95 % vilken bestäms i förväg av användaren. För att förstå innebörden av det som konfidensintervallet anger, betrakta en population för vilken man vill skatta någon förbestämd parameter utifrån stickprovsdata. Den givna populationen kommer att samplas upprepade gånger, varpå intervallskattningar för den givna parametern bestäms. Då är konfidensintervallet det intervall som kommer att innesluta populationsparametern för den andel av samplingarna som bestäms av konfidensgraden. Exempelvis om konfidensgraden är 95 % kommer konfidensintervallet innesluta populationsparametern 95 % av samplingarna. Ett ensidigt konfidensintervall komme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensintervall
*  Konfidensgrad
... redirect konfidensintervall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensgrad
*  Blessden City Hotel (Chengdu, Kina) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Blessden City Hotel Chengdu, Kina - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Blessden City Hotel, Chengdu. GÅ MED LOGGA IN. Chengdu. Chengdu Turism. Hotell i Chengdu. Chengdu semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Chengdu. Chengdu flyg. Restauranger i Chengdu. Chengdu sevärdheter. Chengdu bilder. Karta över Chengdu. Hotell. Alla hotell i Chengdu Erbjudanden på hotell i Chengdu Sista minuten Chengdu. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Chengdu. Mest prisvärda hotell i Chengdu. Lyxhotell i Chengdu. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Chengdu. De populäraste familjehotellen i Chengdu. Affärshotell i Chengdu. Strand hotell Chengdu. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297463-d1528705-Reviews-Blessden_City_Hotel-Chengdu_Sichuan.html
*  Haiyatt Hotel (Chengdu, Kina) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Haiyatt Hotel Chengdu, Kina - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Haiyatt Hotel, Chengdu. GÅ MED LOGGA IN. US$. Chengdu. Chengdu Turism. Hotell i Chengdu. Bed and Breakfast i Chengdu. Chengdu semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Chengdu. Chengdu flyg. Restauranger i Chengdu. Chengdu sevärdheter. Chengdu bilder. Karta över Chengdu. Hotell. Alla hotell i Chengdu Erbjudanden på hotell i Chengdu Sista minuten Chengdu. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Chengdu. Mest prisvärda hotell i Chengdu. Lyxhotell i Chengdu. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Chengdu. De populäraste familjehotellen i Chengdu. Affärshotell i Chengdu. Strand hotell Ch...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297463-d951710-Reviews-Haiyatt_Hotel-Chengdu_Sichuan.html
*  Chengduzhijia Apartment (Chengdu, Kina) - Apartment Hotel recensioner - TripAdvisor
Chengduzhijia Apartment Chengdu, Kina - Apartment Hotel recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Chengduzhijia Apartment Apartment Hotel. GÅ MED LOGGA IN. US$. Chengdu. Chengdu Turism. Hotell i Chengdu. Bed and Breakfast i Chengdu. Chengdu semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Chengdu. Chengdu flyg. Restauranger i Chengdu. Chengdu sevärdheter. Chengdu bilder. Karta över Chengdu. Hotell. Alla hotell i Chengdu Erbjudanden på hotell i Chengdu Sista minuten Chengdu. Efter hotelltyp. Romantiska hotell i Chengdu. Mest prisvärda hotell i Chengdu. Lyxhotell i Chengdu. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Chengdu. De populäraste familjehotellen i Chengdu. Affä...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297463-d1528715-Reviews-Chengduzhijia_Apartment-Chengdu_Sichuan.html
*  Grand Mercure Shenzhen Oriental Ginza (Shenzhen, Kina) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Grand Mercure Shenzhen Oriental Ginza Shenzhen, Kina - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Grand Mercure Shenzhen Oriental Ginza Hotell. 1 Meddelanden. Logga in så att du aldrig går miste om resenyheter. GÅ MED LOGGA IN. Shenzhen. Hotell i Shenzhen. Shenzhen semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Shenzhen. Restauranger i Shenzhen. Karta över Shenzhen. Hotell. Alla hotell i Shenzhen Erbjudanden på hotell i Shenzhen Sista minuten Shenzhen. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Shenzhen. Affärshotell i Shenzhen. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Shenzhen. De populäraste familjehotellen i Shenzhen. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Shenzhen. 4-stjärniga hotell i Shenzhen. 3-stjärniga hotell i Shenzhen. Populära bekvämligheter. Hotell med pool Shenzhen. Shenzhen...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g297415-d634380-Reviews-Grand_Mercure_Shenzhen_Oriental_Ginza-Shenzhen_Guangdong.html
*  Portal:Kina/Utvald bild
portal kina utvald bild portal kina utvald bild detta är en sida där kina relaterad bilder lyfts fram för att medverka i portal kina bilderna slumpas på portalsidan från listan så läsare med lite tur får en ny bild varje gång portalen besöks användning skapa en ny sida med namnet portal kina utvald bild senaste lediga siffra fyll i den i liknande stil som tidigare utvalda bilder det är inte nödvändigt att uppdatera listan på den här sidan för att bilden ska synas på portalen men för att nya bilder ska dyka upp så måste en siffra redigeras i portal kina den hittas under se även portal kina utvald artikel portal kina utvald biografi portal kina visste du att portal kina datum bilder utvalda bilder portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal kina utvald bild portal ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Kina/Utvald_bild
*  Perfect Time Hostel, Chongqing, Kina: Boka Vandrarhem nu! - HostelBoo
Se alla vandrarhem i Chongqing. Översikt Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Kom att njuta av atmosfären i Ciqikou antika staden, kan vi hjälpa dig att boka en kostnadseffektiv budget för Three Gorges Cruise, gör ansökan om inträde tillstånd till Lhasa, och guida dig reser runt i '"' Mountain City '"'. Ange datum för att se priser Check in. Ogiltigt datum. Ogiltigt datum. Ett delat rum oftast en sovsal är ett sovrum som du delar med andra personer på boendet. Sovsal med 10 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du betala för två personer för att kunna boka hela rummet. Dubbelrum med Kanalutsikt Privat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Vi kommer att föra vidare vad vi än gör det bästa för att göra våra gäster känna sig mer bekväm. Buss nr 261 direkt kan ta dig till Jiefangbei Folkets befrielsearmé Monument...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/kina/chongqing/30235/
*  GRAND MERCURE SHANGHAI CENTRAL (Shanghai, Kina) - Hotell recensioner - TripAdvisor
GRAND MERCURE SHANGHAI CENTRAL Shanghai, Kina - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Är du inte redo att boka. GRAND MERCURE SHANGHAI CENTRAL Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Shanghai. Hotell i Shanghai. Shanghai semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Shanghai. Restauranger i Shanghai. Shanghai sevärdheter. Karta över Shanghai. Hotell. Alla hotell i Shanghai Erbjudanden på hotell i Shanghai Sista minuten Shanghai. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Shanghai. Affärshotell i Shanghai. Populäraste spaanläggningarna. De populäraste familjehotellen i Shanghai. Hotellområden i Shanghai. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Shanghai. 4-stjärniga hotell i Shanghai. 3-stjärniga hotell i Shanghai. Populära bekvämligheter. Hotell med pool Shanghai. Shanghai Hotell med gratis parkering. Shanghai Hotell som tillåte...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g308272-d1778139-Reviews-or10-GRAND_MERCURE_SHANGHAI_CENTRAL-Shanghai.html
*  Metropark Service Apartment Shanghai (Shanghai, Kina) - Apartment Hotel recensioner - TripAdvisor
Metropark Service Apartment Shanghai Shanghai, Kina - Apartment Hotel recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Är du inte redo att boka. Metropark Service Apartment Shanghai Apartment Hotel. GÅ MED LOGGA IN. Shanghai. Hotell i Shanghai. Shanghai semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Shanghai. Restauranger i Shanghai. Shanghai sevärdheter. Karta över Shanghai. Hotell. Alla hotell i Shanghai Erbjudanden på hotell i Shanghai Sista minuten Shanghai. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Shanghai. Affärshotell i Shanghai. Populäraste spaanläggningarna. De populäraste familjehotellen i Shanghai. Hotellområden i Shanghai. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Shanghai. 4-stjärniga hotell i Shanghai. 3-stjärniga hotell i Shanghai. Populära bekvämligheter. Hotell med pool Shanghai. Shanghai Hotell med gratis parkerin...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g308272-d1014107-Reviews-Metropark_Service_Apartment_Shanghai-Shanghai.html
*  Hangzhou International Youth Hostel, Hangzhou, Kina: Boka Vandrarhem
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Se alla vandrarhem i Hangzhou. Tyst och bekv m restaurang och bar erbjuder frukostbuff, h rlig musik, hemmagjorda ris-vin, serveras alltid med ett ljust leende. Traditionell inredning.Om du inte kan anl nda f re 18:00, v nligen kontakta oss via telefon eller e-post. Ett delat rum oftast en sovsal är ett sovrum som du delar med andra personer på boendet. Sovsal med 6 sängar - Endast män Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 6 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du betala för två personer för att kunna boka hela rummet. Rum med två enkelsängar Privat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Tyst och bekv m restaurang och bar erbjuder frukost, h rlig musik, hemmagjorda ris-vin, serveras alltid med ett ljust leende. B...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/kina/hangzhou/7788/
*  Fördragen i Tianjin
'Fördragen i Tianjin' kinesiska : 天津條約, pinyin : Tiānjīn Tiáoyuē, även Tientsintraktatet var en serie internationella avtal som ingicks i Tianjin 26-27 juni 1858 mellan den kinesiska Qingdynastin på ena sidan, och Storbritannien, Frankrike, Ryssland och USA på den andra. Även om Ryssland och USA ej var stridande parter tog de tillfället att sluta nya fördrag med Qingimperiet. Det räknas av kineserna som ett av de värsta av de så kallade ojämlika fördragen som påtvingats dem. Detta fördrag öppnade fler kinesiska hamnar se fördraget i Nanking för utlänningar, tillät utländska legationer i den kinesiska huvudstaden Peking, tillät kristen missionärsverksamhet och legaliserade import av opium. Rätten för utlänningar att resa i de inre regionerna i Kina för att resa, bedriva handel eller missionärsverksamhet. Kina skulle betala en ersättning till Storbritannien och Frankrike på 2 miljoner tael silver vardera och ge brittiska köpmän en ersättning på 3 miljoner tael silver. Officiella skrivelser och handlingar som ut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fördragen_i_Tianjin
*  Bandy i Kina
... påbörjade folkrepubliken kina en satsning på bandy genom kinas ishockeyförbund xiang ska definitivt vara xinjiang och altry är med största sannolikhet altay och blev man medlem i federation of international bandy visade harbin institute of physical education 哈尔滨体育学院 intresse av att införa bandy chabarovsk krais bandyförbund bildades china bandy federation och övertog fib platsen från ishockeyförbundet svensken perka holmström etablerade harbins bandylag harbin i nordöstra kina är en av landets största städer och har stora vintersporttraditioner till exempel så arrangerades asiatiska vinterspelen och vinteruniversiaden där dessutom finns en inomhusarena för hastighetsåkning på skridskor heilongjiang indoor rink intresse har också visats från universitetet i heihe chabarovsk krais bandyförbund under vinterfestivalen i chengde arrangerades uppvisningsmatcher i januari bland annat med herrlandslaget som vm debuterade i slutet av januari spelade man sin första riktiga landskamp mot japan i den blivande vm are...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandy_i_Kina
*  Hebei Iron and Steel
... group company limited är ett kinesiskt stålföretag som grundades den juni genom en sammanslagning av tangsteel och hansteel i hebeiprovinsen kina företaget antas ha en kapacitet att producera miljoner ton stål per år företaget är kinas största stålproducent och den näst största stålproducenten i världen enligt artikel från referenser externa länkar kategori hebei kategori kinesiska företag med statligt ägande kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hebei_Iron_and_Steel
*  Portal:Kina/Datum/8 oktober
portal kina datum oktober portal kina datum oktober se andra händelser i oktober kina uppmärksammar den oktober som nationella hypertoni dagen 全国高血压日 med syfte att få folk medvetna om riskerna med högt blodtryck händelser de kinesiska myndigheterna i guangzhou bordar ett kinesiskt piratfartyg som seglat under engelsk flagg detta blir upptakten till det andra opiumkriget den kinesiska regeringen beslutade att sända kinesiska folkets frivilliga armé till nordkorea s nordöstra gräns styrkan var en del av folkets befrielsearmé men agerade som frivilliga för att det officiellt inte skulle vara ett pågående krig mellan kina och usa den första mcdonalds restaurangen på kinesiska fastlandet öppnades i shenzhen födda jiang huajun förenklad kinesiska 姜华珺 traditionell kinesiska 姜華珺 pinyin jiāng huá jùn kinesisk bordtennis spelare född i hongkong avlidna yongzheng kejsaren kejsare av kina gu cheng förenklad kinesiska 顾城 traditionell kinesiska 顧城 född september var en känd kinesisk poet som tog livet av sig efter att ha b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Kina/Datum/8_oktober
*  Wang Lijun
födelsedatum = 'Wang Lijun', född 26 december 1959 i Arxan, Inre Mongoliet, är ett regionalt kinesiskt polisbefäl som är intimt förknippad med den kinesiske politikern Bo Xilai s uppgång och fall i den kinesiska politiken. Wang är etnisk mongol och föddes i Inre Mongoliet. Wang inledde sin karriär i polisväsendet i Liaoning på 1980-talet och lärde känna politikern Bo Xilai när han var polischef i Tieling 1995-2000. Wang började arbeta för Bo Xilai när han blev guvernör i Liaoning 2001 och Wang följde med honom till Chongqing när han blev partichef i staden 2007. I Chongqing blev Wang vice borgmästare och polischef och gjorde sig känd för sina hårda metoder för att slå ned mot brottslingar och politiska motståndare till Bo Xilai. I februari 2012 avsatte Bo sin polischef Wang Lijun från sin post och denne flydde ett par dagar senare till USA:s generalkonsulat i Chengdu, där Wang stannade i 30 timmar innan han överlämnade sig till kinesiska myndigheter. Wangs motiv för flykten var inledningsvis oklara, men det f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Lijun
*  Blue Mountain Bund Youth Hostel, Shanghai, Kina: Boka Vandrarhem nu!
Se alla vandrarhem i Shanghai. Översikt Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: 5 minuters promenad från öst Nanjing Rd och tunnelbanestationen. Ett delat rum oftast en sovsal är ett sovrum som du delar med andra personer på boendet. Sovsal med 4 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 4 sängar - Endast män Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 6 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 6 sängar - Endast män Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 8 sängar - Blandade Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du betala för två personer för att kunna boka hela rummet. Rum med två enkelsängar Privat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Vårt vandrarhem erbjuder dig att hemkänsla med mysiga rum, anpassade sängar och trevlig ...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/kina/shanghai/62602/
*  Ny Vänster (Kina)
Ny Vänster Kina. Ny Vänster Kina. 'Ny Vänster' i Folkrepubliken Kina är en ideologisk tendens i opposition till kapitalism och de kinesiska ekonomiska reformerna till fördel för ett återinförande av maoistisk socialism, vilket inbegriper en större roll för statlig planering, utvidgning av statsägda företag och en förnyad anda av kollektivism. Den är också förbunden med ökad kinesisk nationalism efter en period av låg profil på den internationella arenan under Deng Xiaoping s era. Den ses som en respons på Kinas problem allt sedan 1980-talets moderniseringskampanj, vilken har lett till ökad social ojämlikhet mellan kustprovinserna och inlandet samt mellan rika och fattiga. En del av den nya vänstern anser att Kina är, och har varit under en tid, på väg bort från den kommunistiska vägen, vilket resulterat i uppkomsten av kapitalister som fortsätter att exploatera arbetare och bönder som de gjorde i Kina före 1949. De står också i opposition mot kapitalistisk ”så kallad” demokrati och ser positivt på den tidig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_Vänster_(Kina)
*  Jin Ling
... miniatyr jin ling jin ling är ett ryskt cigarettmärke som produceras av kaliningrad baserade tillverkaren baltic tobacco company ryska балтийская табачная фабрика btc namnet kommer från jinling ett äldre namn på nanjing där varumärket ursprungligen utvecklades av den kinesiska statliga nanjing tobacco factory efter att varumärket dog ut återinförde baltic tobacco company det år paketets design liknar det amerikanska varumärket camel i färg typsnitt och layout men istället för en dromedar har den en bergsget jin ling cigaretter säljs endast olagligt och varumärket är det första som uttryckligen konstruerats för smuggling det har rapporterats av tulltjänstemän som det mest beslagtagna varumärket i europa år beslagtogs miljoner jin ling cigaretter av myndigheterna i eu länderna jin ling innehåller även ämnet asbest som har en cancerframkallande effekt styrka per cigarett tjära mg nikotin mg kolmonoxid mg referenser kategori cigarettmärken...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jin_Ling
*  De tre ravinerna
... thumb satellitbild över de tre ravinernas damm och området runt omkring de tre ravinerna kinesiska zh 三峡 pinyin är det bergiga och natursköna landskap som yangtze changjiang långa floden rinner igenom cirka kilometer på väg från chongqing till hubei ett historiskt viktigt område med många fornlämning ar är det sedan flera år mest känt som turist mål och som platsen för kraftverk sdammen de tre ravinernas damm ravin kinesiska längd km sträckning qutang ravinen 瞿塘峡 baidicheng fengjie daxi wuxia ravinen 巫峡 wushan chongqing wushan guandukou badong xiling ravinen 西陵峡 zigui nanjinpasset yichang kategori geologiska naturfenomen kategori kinas geografi kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_tre_ravinerna
*  Suzhou MingHanTang International Youth Hostel, Suzhou, Kina: Boka Van
Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Se alla vandrarhem i Suzhou. Grupp bestående av 15 eller mer till Suzhou. Kontakta oss direkt Se andra egenskaper i Suzhou suzhou taohuawoo international youth hostel 7,85 USD. Översikt Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Livet i gamla Suzhou börjar med livet i trädgården. Ett delat rum oftast en sovsal är ett sovrum som du delar med andra personer på boendet. Sovsal med 4 sängar - Blandade Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du betala för två personer för att kunna boka hela rummet. Dubbelrum med Trädgårdsutsikt Privat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Rum med två enkelsängar med Trädgårdsutsikt Privat badrum Ingen mat eller dryck inklu...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/kina/suzhou/23288/
*  Guangdongs Olympiastadion
... är en arena avsedd för många ändamål i guangzhou tidigare kanton i kina för närvarande är den framför allt använd som fotboll sarena stadion byggdes den har en kapacitet på sittplatser som är färgade i olika färger för att skapa ett visst mönster stadion öppnades för allmänheten vid de nionde nationella spelen i kina den var från början planerad för olympiska sommarspelen tills beslutet att bygga pekings nationalstadion togs utformningen av arenan presenterades ursprungligen med utgångspunkt i guangzhous smeknamn blomsterstaden utformade den amerikanska arkitekt firman ellerbe becket olympiastadions tak på ett sätt som påminner om kronblad en på en blomma evenemang externa länkar fotnoter källor evenemang stadion var värd för de asiatiska spelen externa länkar fotnoter källor kategori sportanläggningar i kina kategori olympiastadion kategori asiatiska spelen kategori wp projekt kina kategori byggnader i guangzhou kategori sportanläggningar invigda kategori sport i guangzhou...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guangdongs_Olympiastadion
*  Kinesisk kultur
'Den kinesiska kulturen' har en oavbruten historia på 5000 år, och är det som kännetecknar kulturområdet Kina. Kinesisk litteratur har en särskild plats i mänsklighetens historia, med den kult som tillägnas det skrivna ordet i Kina och det unika i kinesiska tecken, vilka har sitt ursprung i spådomskonst och skiljer sig radikalt från de fonetiska system som används i de flesta andra språk. Verk av filosofi sk art har en viktig plats i kinesisk litteratur, särskilt under Zhoudynastin, med den "traditionella" konfuciansk a eller de taoistiska klassikerna. Den moderna kinesiska teatern är uppbyggd på samma sätt. De första pjäserna var ”Kameliadamen” och ”Onkel Toms stuga”, senare kom fler inhemska och västerländska klassiker på kinesiska. En viktig inspiration för den moderna kinesiska teatern var Ibsen dramatik, där män fortfarande spelade kvinnoroller långt in på 1900-talet. Vid sidan av kulturrevolutionens teatermönster har Stanislavskij och Brecht varit förebilder för den moderna kinesiska teatern. Kunqu komm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_kultur
*  Kina i olympiska vinterspelen 2006
kina i olympiska vinterspelen kina i olympiska vinterspelen kina skickade deltagare till de olympiska vinterspelen av dessa bar skridskoåkaren yang yang kinas flagga vid invigningsceremonin medaljer px guld short track m damer meng wang freestyle hopp herrar xiaopeng han px silver freestyle hopp damer li nina konståkning par zhang dan och zhang hao short track m damer meng wang m damer wang manli px brons konståkning par shen xue och zhao hongbo short track m damer yang yang a m herrar li jiajun m damer wang meng m damer ren hui kategori i kina kategori olympiska vinterspelen kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kina_i_olympiska_vinterspelen_2006
*  I Kina käkar dom hundar
... I filmens början lyckas Arvid avväpna en bankrånare och blir dagens hjälte, men när han kommer hem för att fira med sin flickvän visar det sig att hon har flyttat från lägenheten och endast lämnat orden ”rend mig i röven Arvid” på väggen. Efter detta uppsöker bankrånarens fru upp Arvid och berättar för honom att pengarna från bankrånet skulle användas till en provrörsbefruktning vilket ger Arvid dåligt samvete så han lovar att få tag i den angivna summan till frun. Problemet är att Arvid har ingen erfarenhet av bankrån, så han vänder sig till sin bror Harald som han inte har pratat med på många år. Rånet går bra men det visar sig att frun som Arvid behövde pengarna till var bankrånarens syster och lurade Arvid för egen vinning och har nu flytt landet med pengarna. Under olika omständigheter råkar Arvid skjuta Vuk, en man som arbetar för Harald, problemet är att Vuk har vänner i den Yugoslaviska maffian som nu kommer efter Arvid och Harald. Det hela utvecklar sig till en stor eldstrid där Arvid blir skjut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_Kina_käkar_dom_hundar
*  Kina i olympiska vinterspelen 2010
kina i olympiska vinterspelen kina i olympiska vinterspelen miniatyr kinas delegation under öppningsceremonin kina deltog med tävlande vid de olympiska vinterspelen av dessa bar freestyle skidåkaren han xiaopeng kinas flagga vid invigningsceremonin medaljer px guld konståkning par shen xue och zhao hongbo short track m damer meng wang m damer zhou yang m stafett damer sun linlin meng wang zhang hui zhou yang m damer meng wang px silver konståkning par pang qing och tong jian px brons hastighetsåkning på skridskor m damer wang beixing kategori i kina kategori nationer i olympiska vinterspelen kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kina_i_olympiska_vinterspelen_2010
*  Portal:Kina/Datum/23 oktober
portal kina datum oktober portal kina datum oktober se andra händelser i oktober händelser feng yuxiang genomförde peking kuppen 北京政变 som avsatte cao kun som republiken kina president yangpubron förenklad kinesiska 杨浦大桥 traditionell kinesiska 楊浦大橋 pinyin yángpǔ dàqiáo i shanghai invigdes efter att ha byggts färdigt i september samma år bron är en av världens längsta snedkabelbro ar med ett spann på meter och den totala brolängden meter födda wang nan kinesiska 王楠 pinyin wáng nán är en kinesisk bordtennisspelarska som innehar fyra os guld och ett silver samt vm guld i olika discipliner avlidna song meiling traditionell kinesiska 宋美齡 förenklad kinesiska 宋美龄 pinyin sòng měilíng år gammal känd som madame chiang kai shek född mars kinesisk presidentfru datum en portal china anniversaries october october...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Kina/Datum/23_oktober
*  Kinesisk hoppmus
... eozapus setchuanus är en gnagare i familjen springråttor som förekommer i kina den är enda art en i sitt släkte fram till talets slut fångades bara omkring individer som förvaras i olika museer i europa och nordamerika beskrivning djuret når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en svanslängd av till cm bakfötterna är till cm långa pälsen är på ovansidan mörkt orange och på buken vitaktig den långa svansen är på ovansidan mörk och på undersidan vitaktig svansen har dessutom en vit tofs vid slutet arten lever i de kinesiska provinserna qinghai gansu ningxia shaanxi sichuan och yunnan den vistas i bergstrakter som ligger till meter över havet habitat et utgörs av stäpp er buskmark och tempererade skogar nästan ingenting är känt om artens levnadssätt iucn ser inga större hot mot den kinesiska hoppmusen och listar arten som livskraftig lc referenser noter nowak r m sid tryckta källor ronald m nowak mammals of the world johns hopkins university press baltimore isbn kategori springråttor kategori däggdju...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_hoppmus
*  Zhang Hao
... kinesiska 张昊 född juli i harbin heilongjiang är en kinesisk konståkare han tog silver i os i turin i paråkning tillsammans med zhang dan källor kategori födda kategori kinesiska konståkare kategori olympiska silvermedaljörer kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori män kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från harbin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhang_Hao
*  Jinsha (utgrävningsplats)
jinsha utgrävningsplats jinsha utgrävningsplats thumb right fornlämningar i jinsha jinsha 金沙 en arkeologisk utgrävningsplats i qingyang distriktet i chengdu i sichuan provinsen i södra kina upptäckt jinsha hade troligen sin blomstringstid omkring år f kr de arkeologiska fynden på platsen uppvisar likheter med de fynd som gjorts i sanxingdui som ligger cirka kilometer från jinsha bland fynden finns föremål från tiden för kungadömet shu ett av fynden från jinsha är en guldskiva med fåglar som cirkulerar runt och en guldmask flera andra artefakter i elfenben brons jade och guld och lämningar efter den forna staden finns att beskåda på jinsha museum källor free map chengdu phenix international kategori fornminnen i kina kategori wp projekt kina kategori sichuan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jinsha_(utgrävningsplats)
*  Mochi
... miniatyr|Riskakor gjorda av mochi miniatyr|Män som stöter mochi i en 'usu' 'Mochi' 餅 är en japansk maträtt gjord på 'mochigome' klibbigt ris som används som ingrediens i ett flertal japanska recept, alternativt äts för sig. Mochi äts året runt i Japan, men framför allt av tradition vid det japanska nyåret. Mochi är extremt klibbigt och det rapporteras inte sällan i de japanska medierna om hur framförallt äldre personer kvävts när de ätit mochi, ofta i samband med nyår bara i Kanto -området rapporterades 4 dödsfall kring nyårshelgen 2006. . Mochi är egentligen också en kinesisk maträtt, som i Kina kallas för "máshǔ" 麻糬, är en traditionell dessert i Kina. Mochi tillreds genom att man krossar mochigome i en traditionell 'usu'-mortel alternativt använder en modern elektronisk maskin och sedan formar det, vanligtvis i runda eller fyrkantiga former. Mochi kan ätas kokt, grillad, stekt gärna med smör och sojasås, "shoyuu bataa", friterad, rå eller som en ingrediens i en annan maträtt. Äts till exempel pudrat me...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mochi
*  Sommarpalatset
{{Infobox världsarv namn=Sommar palatset nr=880 |bild=Scenery of Longevity Hill.JPG bildtext=Sommarpalatset i Peking plats= Peking |land= |coord= 'Sommarpalatset' eller 'Yiheyuan' 颐和园 är ett palats i Peking i Kina. Sommarpalatset domineras av kullen Långt liv 60 meter hög och Kunming-sjön. Slottet med dess parker utgör ett område på 2,9 km², varav tre fjärdedelar är vatten. Byggnaderna upptar en yta på 70000 m², och utgörs av en mängd olika palats, trädgårdar och andra arkitektoniska strukturer i antik stil. Palatset började sitt liv som Klart porlande trädgården år 1750 Qianlong -kejsarens femtonde regeringsår. Hantverkare gav trädgården sin arkitektoniska stil utifrån olika palats i Kina. Kunming-sjön skapades genom att utöka en existerade vattenområde till att likna Västra sjön i Hangzhou. Sommarpalatset har lidit svårt av två militära attacker, en engelsk-fransk allierad invasion 1860 som drabbade det gamla sommarpalatset, vilket också plundrades vid samma tid och åtta länders allierade krafter år 1900. 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sommarpalatset
*  Zhang Dan
... kinesiska 张丹 född oktober i harbin heilongjiang är en kinesisk konståkare hon tog silver i os i turin i paråkning tillsammans med zhang hao källor kategori födda kategori kinesiska konståkare kategori olympiska silvermedaljörer kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från kina kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori tävlande i konståkning vid olympiska vinterspelen kategori kvinnor kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från harbin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhang_Dan
*  Wudangshan
... infobox världsarv namn antika byggnadskomplex i wudanghan nr bild wu tang jpg bildtext plats danjiangkou hubei land coord wudangshan förenklad kinesiska 武当山 kinesiska 武當山 pinyin wǔdāng shān även känt som wu tang shan är en liten bergskedja i staden danjiangkou söder om shiyan i hubei provinsen folkrepubliken kina i gångna tider var wudangshan känt för sina taoistiska kloster som fanns här klostren blev kända som ett akademiskt centrum för forskning utbildning och praktiserande av meditation kinesisk kampsport traditionell kinesisk medicin taoistiskt jordbruk och relaterade konster så tidigt som under han dynastin e kr fick berget kejsarens uppmärksamhet under tangdynastin uppfördes den första anläggningen fem drakars tempel klostren tömdes skadades och lämnades att förfalla under och efter kulturrevolutionen men wudangshan har på senare tid fått en ökad popularitet hos turister från andra delar av kina och andra länder tack vare sin natursköna belägenhet och historiska värde klostren och byggnaderna blev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wudangshan
*  Ministeriet för statssäkerhet (Kina)
Av de senare lär ett okänt antal ha någon form av anknytning till Ministeriet för statssäkerhet eller det kinesiska försvaret, d.v.s. Den betydelse man från högsta statsledningen tillskrev kontraspionaget illustreras av utnämningen av Ling Yun till förste Minister för stassäkerhet: före 1964 hade Ling varit chef för Första byrån och därefter, som vice-minister för offentlig säkerhet, hade han fortsatt att ha speciellt ansvar för just säkerhetsfrågor. Med all sannolikhet är det delvis är av detta skäl som ministeriet har motsvarigheter s.k. 3 Den statliga nyhetsbyrån baserade sig här helt och hållet på ett telegram från den franska nyhetsbyrån AFP och några egna kommentarer eller ytterligare information som direkt eller indirekt bekräftade att mannen var en kinesisk agent gav man inte sina läsare. Här bör nämnas att en del av Nya Kina s egna journalister i utlandet på 1950- och 1960-talen hade jobbat åt Ministeriet för statssäkerhets föregångare, det kinesiska kommunistpartiets Centrala Department för undersök...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ministeriet_för_statssäkerhet_(Kina)
*  Liu Jun (idrottskvinna)
liu jun idrottskvinna liu jun idrottskvinna liu jun kinesiska 劉 軍 född den oktober i hebei kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os silver i barcelona hon deltog även i os dambasketen i atlanta källor kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från hebei...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liu_Jun_(idrottskvinna)
*  Zheng Dongmei
... kinesiska 鄭 冬梅 född den december i hebei kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os silver i barcelona hon deltog även i os dambasketen i atlanta källor kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från hebei...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zheng_Dongmei
*  Songhua
... floden även känd för sitt rysk manchuiska namn sunggari mjölkfloden är en flod i manchuriet och en av amur s bifloder floden är km lång och flyter från changbai bergen genom provinserna heilongjiang och jilin och bevattnar i kvadratmeter land songhuafloden upprinner under namnet orr tau ho i södra manchuriet i trakten av staden beishan flyter genom jilin s vulkaniska platå där kallad kirin ula samt mottager från stora hinggan bergen biflod en nonni som ger songhua dess riktning mot nordöst floden flyter därefter genom manchuriets slättbygder förbi harbin samt faller ut i amur omkring km från sin källa songhuas viktigaste biflod från höger är mudanfloden som utmynnar vid staden yilan songhuas vatten är till följd av dess vindlande lopp genom lösstäppen gulfärgat i november förorenades floden av bensen vilket ledde till att harbin s vattentillgångar stängdes av och till hot om att ryssland skulle stämma kina för de skador som drabbat den ryska miljön svenska dagbladet december källor kategori vattendrag i k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Songhua
*  FourFact
... . Hem F retagsfakta Service nyheter Referensmaterial L nkar. Kina kar takten. Kina kar sina satsningar p effektivisering ordentligt. Avs ttningarna fr n NDRC National Development and Reform Commission kar med en faktor 13. Om man j mf r med Sverige och kompenserar f r den l gre bruttonationalprodukten per capita s skulle det motsvara en svensk satsning med c:a 800 miljoner kronor vilket b r st sig v l i konkurrensen. I veckan som gick arrangerades i Kina en DSM-konferens med 400 deltagare f r att utbyta erfarenheter med USA och EU. Den politiska uppbackningen f r effektivisering r p tagligt h g. F rmodligen baserat p en medvetenhet om att man sitter l st i sadeln om man inte f r ordning p milj - och f rs rjningsproblemen. Annars framst r Kina i pressen som mindre hederligt, t.ex i rapporter om att man tystar ned milj rapporter. Den rapport som avses r emellertid en s.k. gr n BNP-rapport av en typ som inget annat land utom Kina hitintills anv nt. S vi kanske skall spara v r indignation och f rs ka produce...
http://fourfact.com/index.php/weblog/arkiv/2007/07/
*  Lifan
... är en bil och motorcykel tillverkare med bas i chongqing i kina företaget producerar såväl lastbilar som personbilar och motorcyklar företaget grundades av yin mingshan produkter file lifan trucks in yunnan jpg tre lastbilar producerade av lifan file lifan chile jpg personbilen lifan file lifan lf silver jpg lifan lf externa länkar kategori kinesiska fordonstillverkare kategori kinesiska bilmärken kategori företag bildade kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lifan
*  Zhang Zongchang
... {{Faktamall biografi namn =Zhāng Zōngchāng 張宗昌 bild =Zhang Chongchan.jpg. alt =150px bildtext =. födelsenamn =. födelsedatum = 13 februari 1881. födelseort = Ye härad, Shandong. dödsdatum =. dödsort = Jinan, Shandong. nationalitet =. andra namn =. känd för =. yrke = }} 'Zhang Zongchang' 1881 – 1932, även känd som 'Hundköttsgeneralen', var en kinesisk general och krigsherre som var aktiv i Manchuriet och Shandong under 1920-talet. Zhang kom från enkla förhållanden i Shandong och hade en kringflackande uppväxt. I slutet på 1890-talet flyttade hans familj till Manchuriet och under det rysk-japanska kriget 1904-05 deltog Zhang i frikår er som slogs på den ryska sidan. Under Xinhairevolutionen 1911 deltog Zhang på revolutionärernas sida och efter Republikens seger fick Zhang sin första officiella militära kommission. Han tjänade först under befälhavaren Feng Guozhang och deltog senare i olika militära kampanjer i Hubei och Manchuriet. Kring 1922 drogs han in i kretsen kring den manchuriske krigsherre n Zhang ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zhang_Zongchang
*  Peugeot 307
thumb|250px|Peugeot 307 cabriolet 'Peugeot 307' är en mindre mellanklassbil som producerades av Peugeot mellan åren 2001 och 2007. Trots att bilmodellen utgått hos Peugeot tillverkas den i Argentina för de sydamerikanska och kinesiska marknaderna. Peugeot 307 presenterades 2001, och ersatte Peugeot 306. 307 utsågs till Årets bil i Europa, när den presenterades. Modellen finns dels som halvkombi med tre eller fem dörrar, som cabriolet med plåttak och i två kombi versioner. De sistnämnda utgår från samma karosseri, men har olika utrustning. SW har glastak som standard, liksom möjlighet till sju säten. Både SW och vanliga 307 Kombi skiljer sig ganska mycket i formen från övriga 307:or. Framförallt är kombimodellerna betydligt högre än halvkombin och därmed rymligare för passagerarna. Designen är däremot likadan på alla karossvarianter när det gäller strålkastare och liknande detaljer. Modellen delar bottenplatta med koncernkollegan Citroën s C4-modell och tillverkas liksom denna i Frankrike. I Kina tillverkas oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peugeot_307
*  Zheng Haixia
... förenklad kinesiska 郑海霞 traditionell kinesiska 鄭海霞 pinyin zhèng hǎixiá född den mars i zhecheng kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os brons i los angeles haixia var även med och tog tog os silver i barcelona källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia externa länkar kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zheng_Haixia
*  Brygubben: Hyrteve - en epok som sjunger på sista versen
... Väsentligheter bör uppmärksammas. Brygubben har svårt skilja det ena från det andra. Stå ut med blandningen av seriöst och trams. Eller inte. Bloggen Brygubben skrivs av mig Martin Garlöv. Kommunikation och mediebruk är mitt yrke. Kristen är min livsåskådning. Alla ni som längs livsvägen hjälpt mig med förnuft och känsla har all rätt att ta åt sig äran av det som läsaren uppskattar. 27 mars 2006. Hyrteve - en epok som sjunger på sista versen. För många var det under decennier en möjlighet att hyra sin tv. aktören inom hyrteve påväg att avrunda. Det som en gång var en lysande affärsidé överlevde inte en ny tid och en ny ekonomi. Martin Garlöv. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget Atom. Inlägg. Inlägg. Martin Garlöv. 1 dag sedan. 2 dagar sedan. Om att vårda känslan av sammanhang. 2 dagar sedan. 3 dagar sedan. 4 dagar sedan. Det här med att argumentera mot generaliseringar. 4 dagar sedan. 4 dagar sedan. 5 dagar sedan. 5 dagar sedan. H M gör det igen...
http://brygubben.blogspot.com/2006/03/hyrteve-en-epok-som-sjunger-p-sista.html
*  Beijing Wada Youth Hostel, Peking, Kina: Boka Vandrarhem nu! - Hostel
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Se alla vandrarhem i Peking Se alla hotell i Peking. Jade International Youth hostel 9,42 USD. Här kan du uppleva livet som en lokal - vår idylliska innergården plats vaktmästare du till gemenskapen där du kan dela berättelser om din resa med nya vänner från alla delar av världen. Ett delat rum oftast en sovsal är ett sovrum som du delar med andra personer på boendet. Sovsal med 4 sängar - Endast män Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 4 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 6 sängar - endast kvinnor Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 6 sängar - Blandade Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Sovsal med 8 sängar - Blandade Delat badrum Ingen mat eller dryck inkluderad. Ett privat rum är ett rum som du inte delar med andra personer på boendet. Om du till exempel reser ensam men vill boka ett dubbelrum måste du ...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/kina/peking/61296/
*  Henanuniversitetet
... universitet namn henanuniversitetet lokalt namn bild 河南大学 jpg bildstorlek px bild alt bildtext henanuniversitetets paifang engelskt namn henan university latinskt namn motto 明德 新民 止于至善 motto sv grundat nedlagt ägandeform anknytning donationsmedel budget titel rektor lärare administrativ personal grundstudenter undergrad postgrad doktorander övriga stad kaifeng delstat provins henan land coor campus tidigare namn fri etikett fri färger idrotter sporter smeknamn maskot medlemskap webbplats logotyp fotnoter henanuniversitetet kinesiska 河南大学 pinyin henan dàxué är ett universitet som ligger i kaifeng henan kina det grundades och är därmed ett av de äldsta universiteten av modern typ i kina sedan slutet av talet består det av fakultet er för de fria konsterna vetenskap juridik jordbruk ingenjörsvetenskap och medicin källor externa länkar kategori henan kategori universitet och högskolor i kina kategori utbildningsinstitutioner bildade kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henanuniversitetet
*  Liu Qing
... kinesiska 柳 青 född den augusti i hunan kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os brons i los angeles liu var även med och tog tog os silver i barcelona hon deltog även i os dambasketen i seoul källor kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från hunan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liu_Qing
*  Pekings Nationella simstadion
thumb|300px|right|Vattenkuben nattetid. thumb|300px|right|Vattenkuben invändigt. 'Pekings Nationella simstadion', eller bara 'Nationella simstadion' officiellt namn på engelska : 'National Aquatics Center', kinesiska : 国家游泳中心, även kallad 'Vattenkuben' 'Water Cube', 水立方 Svenska namn enligt Engelska och kinesiska namn enligt den officiella OS-sajtens artikel:, är en simhall i Peking, Kina, som byggdes till OS 2008. Den byggdes som arena för simning, simhopp och konstsim under de olympiska och paralympiska sommarspelen 2008. Byggnadens basarea är en kvadrat med sidan 178 meter, och dess höjd är 31 meter. Ytterväggar och tak är byggda av stål och ETFE, ett slags glasliknande polymer material. Strukturen på fasad er och tak ska likna såpbubblornas naturliga formation. Arenan finansierades av kineser boende utomlands. Nationella simstadion byggdes för de olympiska sommarspelen 2008, och tävlingarna i simning, simhopp och konstsim gick där. Inte mindre än 25 världsrekord sattes i arenan i samband med tävlingarna, o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pekings_Nationella_simstadion
*  Qiying
känd för = Fredsförhandlare efter Qing imperiets nederlag i opiumkrigen. yrke = }} 'Qiying' kinesiska: 耆英; manchuiska : Ciyeng född den 21 mars 1787, död den 29 juni 1858, manchurisk statsman och aristrokrat under Qing -dynastin i Kina. I egenskap av ättling till Nurhaci s nionde son, Babutai, var Qiying en framstående medlem av kejsarfamiljen Aisin Gioro och tillhörde det manchuriska rena blåa fanan i de Åtta fänikorna. Qiyings ställning som framstående aristokrat gjorde dock att han länge lyckades behålla sin ställning som ledande ämbetsman i statsförvaltningen. thumb|left|Qiying den andre från höger år 1844 År 1842 anförtrodde Daoguang -kejsaren Qiying uppdraget att förhandla fram ett fredsfördrag med Storbritannien efter Opiumkriget och Qiying var huvudansvarig för utarbetandet av Nanking-fördraget som slöts mellan Kina och Storbritannien den 29 augusti 1842. Under de följande åren undertecknade Qiying liknande fördrag med Frankrike och USA och 1847 undertecknade han och den svenske affärsmannen Carl Fred...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Qiying
*  .. Mera China Glaze
blommor och ballonger sol och jordgubbar mera china glaze posted on july by cillah f ör ett tag sedan nämnde jag nagellacket china glaze i bloggen jag köpte den gröna färgen entourage och blev lovad att färgen skulle hålla upp till dagar och vet ni vad det gjorde den nytt favoritlack check idag då jag företog mig en resa till vasa köpte jag givetvis hem några färger till denna gång white on white och shocking pink här har jag entourage på tårna och shocking pink på fingrarna den rosa färgen lyser verkligen hysteriskt me loooove this entry was posted in okategoriserade bookmark the permalink blommor och ballonger sol och jordgubbar...
http://cillah.papper.fi/2009/07/27/mera-china-glaze/
*  Wang Zhen
... född augusti i heilongjiang kina är en kinesisk friidrott are wang blev olympisk bronsmedaljör på kilometer gång vid sommarspelen i london referenser kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori män kategori levande personer kategori personer från heilongjiang...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Zhen
*  Ru Zhijuan
'Ru Zhijuan' kinesiska : 茹志鹃, född 1925 i Shanghai, död 1998, var en kinesisk författare. Ru Zhijuans far slösade bort familjens pengar och sedan modern dött i difteri 1928 lämnade han sina barn, fyra söner och dottern Ru Zhijuan. En moster tog hand om två bröder. Den ofärdiga farmodern tog hand om Ru Zhijuan och hennes yngste bror men hade svårt att klara av det. Alla tre åkte mellan den ovilliga mostern i Shanghai och den lika ovilliga fastern i Hangzhou. 1938 dog farmodern och de två barnen fick leva på de pengar deras äldre bror skickade. Men när pengarna inte längre räckte skickades Ru Zhijuan till olika barnhem. Till slut kom hon till en bibelskola, där det var ganska fritt, även om man måste studera bibeln varje dag. Hemmet drevs av en kristen amerikanska, men när stillahavskriget bröt ut for hon hem och skolan upplöstes. En bror lyckades få in Ru Zhijuan på en avgiftsfri skola. Sammanlagt gick hon i skola fyra år. Trots det lyckades hon via kontakter få arbete som småskollärare. Rus äldste bror hade t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ru_Zhijuan
*  Yinxu
plats= Yindu, Henan |land= 'Yinxu' 殷墟 pinyin : Yīnxū, "Yins ruiner" är ruinerna efter Shangdynastin s sista huvudstad som är beläget i Anyang s stadsdistrikt Yindu i Henan -provinsen. Staden återupptäcktes 1899 och är en av de äldsta och största arkeologiska platserna i Kina och är en av Kinas historiska huvudstäder och ett världsarv sedan 2006. Yin Xu är känt för sina originalkällor av orakelben och orakelbenskrifter, de tidigaste formerna av det kinesiska skriftspråket. Staden blev känd som Yin, och från den stunden blev den även känd som Yindynastin. Kung Wu Ding fortsatte använda Yin som sin huvudstad och från denna bas startade han ett antal militära tåg flera ledda av hans egen fru Fu Hao mot intilliggande stammar och säkrade därmed Shangs styre och upphöjde dynastin till sin historiska höjdpunkt. Den en gång så stora staden Ying blev en legend tillsammans med dynastin som grundade den. De har avtäckt resterna av ett kungligt palats, flera kungliga gravar och mer än 100 000 orakelben som visar att Shang...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yinxu
*  Peng Ping
... kinesiska 彭 萍 född den januari i shanghai kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os silver i barcelona hon deltog även i os dambasketen i seoul källor kategori kinesiska basketspelare kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från shanghai...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peng_Ping
*  Chen Yueling
... född den december i liaoning kina är en amerikansk före detta friidrottare som tävlade i gång för kina chens främsta merit är hennes guldmedalj vid olympiska sommarspelen på km gång hon deltog vid vm i tokyo där hon slutade på åttonde plats personliga rekord km gång från källor kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kvinnor kategori olympiska guldmedaljörer kategori kinesiska olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori levande personer kategori personer från tieling kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chen_Yueling
*  Anatolij Stössel
Stössel blev officer vid ett linjeinfanteriregemente 1866, deltog som kapten och kompanichef i Rysk-turkiska kriget 1877-1878, där han blev svårt sårad, samt befordrades efter krigets slut efter hand till generalmajor och brigadchef. Under det i följd av boxarupproret i Kina 1900-01 framkallade kriget utmärkte han sig särskilt som befälhavare för den av ryska och tyska trupper sammansatta kolonn, som i juni 1900 undsatte Tianjin. År 1903 blev han generallöjtnant och chef för 2:a infanteridivisionen Brest-Litovsk och i september samma år befälhavare för det befästa Kwantungområdet i Östasien och överkommendant i Port Arthur. Under japanernas inledande operationer mot Port Arthur och under belägringens första skede, då försvararens styrka var först överlägsen och sedan jämnstark med anfalls- och belägringsarmén, försatt Stössel genom brist på initiativ och offensivanda möjligheterna att besegra fienden eller åtminstone att en ansenlig tid fördröja fästningens inneslutning. Men med seg uthållighet försvarade han...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Stössel
*  He Jun
... kinesiska 何 軍 född den mars i peking kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog tog os silver i barcelona he deltog även fyra år senare i dambasketen i atlanta källor kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från changchun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/He_Jun
*  Wang Liping
... liping wang född den juli i liaoning är en kinesisk före detta friidrottare som tävlade i gång wang deltog vid olympiska sommarspelen där hon blev olympisk mästarinna på km gång med tiden hon deltog även vid olympiska sommarspelen och slutade där åtta denna gång med tiden källor kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kvinnor kategori olympiska guldmedaljörer kategori kinesiska olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från dandong...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Liping
*  Qinghaisjön
... thumb qinghaisjön qinghai även koko nor kuku nor tibetanska mtsho khri shor rgyal mo eller མཚ ས ན mtsho sngon po kinesiska 青海湖 pinyin qīnghǎi hú blå havet mongoliska хөхнуур chöchnuur klassisk mongoliska ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ köke naɣur manchuiska huhu noor samtliga tre sista med betydelsen blå sjön är den största sjön i kina belägen i provinsen qinghai i landets nordväst på cirka meter över havet i en sänka i tibetanska högplatån det är en avloppslös saltsjö vars största djup är meter och vars yta som dock minskar år uppgick till cirka km vattennivån har sedan sjunkit meter tjugotre större vattendrag rinner ut i sjön externa länkar kategori saltsjöar i kina kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Qinghaisjön
*  Ma Xiangjun
... är en kinesisk idrottare som tog os silver i bågskytte vid olympiska sommarspelen http www sports reference com olympics athletes ma ma xiangjun html referenser kategori världsmästare i bågskytte kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori kvinnor kategori kinesiska bågskyttar kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ma_Xiangjun
*  Li Dongmei
... kinesiska 李 冬梅 född den november i changchun kina är en kinesisk basketspelare som var med och tog os silver i barcelona li deltig även i os dambasketen i atlanta källor kategori kinesiska basketspelare kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från changchun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Li_Dongmei
*  Ren Cancan
... kinesiska 任 灿灿 född januari i binzhou kina är en kinesisk boxare som tog os silver i flugviktsboxning i london källor externa länkar kategori kinesiska boxare kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i boxning vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt kina kategori personer från binzhou...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ren_Cancan
*  Wang Xiaozhu
... född maj är en kinesisk idrottare som tog silver i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori kinesiska bågskyttar kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Xiaozhu
*  Li Lingjuan
... född april är en kinesisk idrottare som tog silver i bågskytte vid olympiska sommarspelen under blev hon den första kinesiska kvinnan att vinna en olympisk medalj i bågskytte kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori kinesiska olympiska silvermedaljörer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori kinesiska bågskyttar kategori wp projekt kina kategori personer från sichuan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Li_Lingjuan
*  ASIAT -
Mitt liv. 4 Kommentarer. Dress for success 2010-11-30. Dress for success. 0 Kommentarer. Den här gången gick jag faktiskt efter kommentarerna, eftersom så många önskade BoA, så varför inte. 2 Kommentarer. Mitt liv. 2 Kommentarer. 3 Kommentarer. Mitt liv. 4 Kommentarer. 21 Kommentarer. Dress for success 2010-11-29. Dress for success. 4 Kommentarer. Mitt liv. Bröllopet var 100% syrianskt och jag trro inte man kan vara med om något roligare. jag antar att jag nästan har varit lite föör stressad nu i höst, det finns knappt någon tid till att blogga. Men det kommer ta lite tid att få upp mitt tempo som jag hade i somras, men det kommer. Har känt mig riktigt seg och degig hahaha degig jag DÖR, vilket jävla ord eftersom jag somnade seent med smink på igår.. Orkade åka iväg och träna på Friskis iaf, hade på mig min snyga mjukisdress ifrån Kina. Jag jämför inte mig själv med andra, jag uppskattar mitt utseende på riktigt. Jag fattar verkligen inte varför man ska få ta skit om man trivs och är nöjd med sig själv. Det ä...
http://asiat.blogg.se/2010/november/
*  Chaetocauda sichuanensis
... är en gnagare i familjen sovmöss och den enda arten i sitt släkte tidigare listades den till släktet trädsovare dryomys wilson reeder red mammal species of the world den är bara känd från fem individer som hittades i provinsen sichuan i kina denna gnagare når en kroppslängd omkring cm och därtill kommer en till cm lång svans vikten ligger mellan och gram pälsen är på ovansidan rödbrun till grå och på undersidan vitaktig kring ögonen är pälsen mörkare på edge mammal species information läst augusti arten vistas i skogar i bergstrakternas låga delar upp till meter över havet och bygger bon med en diameter på omkring cm som vanligen placeras till meter över marken som föda antas gröna växtdelar individerna är aktiva på natten iucn listade arten i början som starkt hotad på grund av utbredningsområdets ringa storlek men nivån ändrades till kunskapsbrist data deficient referenser externa länkar kategori sovmöss kategori chaetocauda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chaetocauda_sichuanensis
*  Chen Ding
... nation chen ding född augusti i baoshan i yunnan är en kinesisk idrottare som tävlar i gång i olympiska sommarspelen i london vann han en guldmedalj i grenen km gång efter att ha avslutat loppet på tiden vilket var ett nytt olympiskt rekord källor externa länkar på london com kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori olympiska guldmedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori kinesiska olympiska guldmedaljörer kategori wp projekt kina kategori personer från yunnan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chen_Ding
*  Qieyang Shenjie
... född november är en kinesisk friidrott are shenjie blev olympisk bronsmedaljör på kilometer gång vid sommarspelen i london referenser kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori kvinnor kategori levande personer kategori personer från qinghai kategori tibetaner kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Qieyang_Shenjie
*  Li Chunxiu
... född den augusti är en kinesisk före detta friidrottare som tävlade i gång lis främsta merit är bronsmedaljen från olympiska sommarspelen i barcelona på km gång hon vann guld vid östasiatiska spelen och silver vid asiatiska mästerskapen personliga rekord km gång från källor kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kvinnor kategori olympiska bronsmedaljörer kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori levande personer kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Li_Chunxiu
*  Taolu
... kallas de rutiner man tränar och tävlar inom den kinesiska kampkonsten wushu de delas huvudsakligen upp i två kategorier handform och vapenform rutinerna utförs på en speciell taolumatta som mäter meter varje rutin har sin speciella karaktär vilket beror på att de kommer från olika stilar som utvecklats i olika delar av kina internationella standardrutiner handformer changquan nordlig handform nanquan sydlig handform taijiquan taijirutin form med korta vapen taijijian taijisvärdsrutin jianshu svärdsrutin daoshu bredsvärdsrutin nandao sydlig svärdsrutin form med långa vapen gunshu stavrutin nangun sydlig stavrutin qiangshu spjutrutin övrigt duilian duell grundläggande former wubuquan yilu sanlu stegs chang quan kategori kampsporter kategori kung fu kategori wp projekt kina kategori kinesiska ord och uttryck en chinese martial arts forms...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taolu
*  Hongzhi-kejsaren
hongzhi kejsaren hongzhi kejsaren hongzhi kejsaren 弘治帝 regeringstid var en kinesisk kejsare under mingdynastin hans ursprungliga namn var zhu youtang namnet hongzhi kommer av namnet på hans regeringsperiod hóngzhì 弘治 i kina går han dessutom under sitt postuma namn jìngdì 敬帝 och sitt så kallade tempelnamn xiàozōng 孝宗 hongzhi gifte sig bara en gång med kejsarinnan zhang och hade inga konkubin er därmed är han den ende monogam e kejsaren i kinas historia han efterträddes av sin son zhengde kejsaren källa kategori mingdynastins kejsare kategori huset zhu kategori födda kategori avlidna kategori män kategori wp projekt kina kategori personer i kina under talet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hongzhi-kejsaren
*  Wang Yan
... född den maj i liaoning är en kinesisk före detta friidrottare som tävlade i gång yan blev vinnare iaaf world race walking cup på km gång hon deltog även vid olympiska sommarspelen där hon vann brons på km gång på den längre distansen km gång blev hon silvermedaljör vid vm i sevilla dessutom innehade hon världsrekordet mellan och på distansen källor kategori födda kategori kinesiska gångare kategori kvinnor kategori olympiska bronsmedaljörer kategori kinesiska olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori världsrekordhållare på km gång kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wang_Yan
*  Liu Hongyu
... hongyu liu född januari i liaoning är en kinesisk före detta friidrottare gångare lius största merit är guldet på kilometer gång vid vm i sevilla liu innehade även världsrekordet på kilometer gång mellan åren och källor kategori födda kategori kinesiska gångare kategori världsmästare på km gång kategori världsrekordhållare på km gång kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från kina kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liu_Hongyu
*  Liu Xianying
... född juli i jilin är en kinesisk skidskytt hon har deltagit i vinter os och i vm har hon som bäst ett silver i världscupen har hon kommit som bäst tvåa två gånger källor kategori födda kategori kinesiska skidskyttar kategori kvinnor kategori levande personer kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liu_Xianying
*  Frekvensspektrum
... thumb exempel på talsignal i tidsdomän och frekvensdomän frekvensspektrum fördelning av amplitud er som en funktion av frekvensen hos vågorna i en signal radioteknik mer specifikt inom radioteknik en pratar man om ett frekvensspektrum som ett avgränsat område med frekvenser där man får lov att sända en viss typ av radiomeddelanden en slags bandbredd med andra ord exempelvis är frekvenserna mellan och mhz i de flesta länder dedikerade för rundradiosändningar av fm typ eftersom radiofrekvenser är ändliga naturresurser har de flesta länder någon form av myndighet för att dela ut tillstånd att få använda frekvenser inom ett visst frekvensspektrum till ett visst ändamål denna myndighet har inte bara att se till att det egna landets frekvenser används på ett effektivt sätt utan även koordinera dessa med andra länders dels för att inte sändare ska störa varandra i gränstrakterna men även för att utrustning med radiosändare ska kunna användas i flera länder till exempel mobiltelefoner tv mottagare m m se även sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvensspektrum
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Preventivmedel
Till preventivmedlen kan räknas också naturliga preventivmetoder, såsom att avstå från samlag då befruktning skulle vara mest sannolikt, och sterilisering. Några vanliga preventivmedel är kondom, p-piller och spiral. Preventivmedel skiljer sig i hur säkert de förhindrar graviditet, hur lätta de är att ta i bruk, hur lätta de är att använda vid ett enskilt samlag och hurudana bieffekter de kan ha. Olika preventivmedel. Pillren kan antingen vara kombinationspiller, som innehåller en kombination av progestagen och östrogen, eller östrogenfria piller, som bara innehåller gestagen. P-plåster är ett hudfärgat plåster man sätter på arm/mage/skinka och låter det sitta där en vecka. Efter en vecka byter man till nytt plåster. Akut p-piller liknar p-piller, men tas efter oskyddat samlag och kan förhindra graviditet om befruktning inte redan har skett. Beroende på typ kan de tas upp till tre dygn eller upp till fem dygn efter oskyddat samlag. Rätt använd är kondomen relativt säker, men det är vanligt att kondomen använd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Preventivmedel
*  Marknadsundersökningar, enkäter & frågeformulär – verktyg
Marknadsunders kningar, enk ter fr geformul r – verktyg. . S k Nav Exempel på enkäter och undersökningar. APSIS Survey. Om Apsis. Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar. APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter. Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär. Läs mer om vårt enkätverktyg. Boka en demonstration av APSIS Survey. Klicka här för att testa en enkät. . APSIS International AB Malmö. Stormgatan 11, 211 20 Malmö Hk. 040-24 97 70 Stockholm | Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm. 08-50 00 77 66 Göteborg | Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg. 031-761 81 10 E-post: info@apsis.se. Vad vi gör Apsis erbjuder produkter tjänster inom nyhetsbrev e-postmarknadsföring ...
http://marknadsundersokning.com/
*  Inlagd Västeråsgurka
... Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. Inlagd Västeråsgurka skrivet: 2008-06-04 16:13. Citera. Om man vill ha konserveringsmedel i gurkorna så går det bra med Atamon. Loggat. Antal inlägg: 1269 Ta inget för givet !!!!. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #1 skrivet: 2008-06-05 14:39. Citera. För att denna produkt ska var på topp är det ekologiska gurkor som gäller, dom är torrare på något sätt dom har alltså inte så mycket bunden vätska och blir mycket bättre även om den kostar mer i inköp. Loggat Matforum är bäst. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #2 skrivet: 2009-08-15 20:07. Citera. Har googlat endel och hittat några recept men det hade varit kul att göra ett recept som någon har gjort och som är bra. Loggat. Antal inlägg: 372. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #3 skrivet: 2009-08-16 12:06. Citera. Loggat. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #4 skrivet: 2009-08-16 19:24. Citera. Blir det inte mycket smak av pepparrot i dessa. Loggat. Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. SV: Inlagd Vä...
http://matforum.se/index.php?topic=3217.0
*  Oljeslageri
... miniatyr waldemarsuddes oljekvarn med malverket kollergången på talet ett oljeslageri eller en oljekvarn var en fabrik för vegetabilisk olja härrörande från användandet av kvarn ar och stampverk slagverk till krossning av de oljeförande frö n och dylikt som nyttjas som råmaterial senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar kollergång ar och dylikt oljan utpressas ur det krossade materialet medelst hydrauliska pressar i stockholm finns waldemarsuddes oljekvarn en bevarad oljekvarn från talet källor kategori industrianläggningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeslageri
*  Gängkloppa
... är ett verktyg av stål som används för att hålla fyrkantiga gängbackar vid arbete med att skära yttergängor ordet gängkloppa har sedan börjat användas svängjärn avsedda för gängsnitt dessa äldre verktyg består av en ställbar hållare i mitten och ett handtag på vardera sidan för att vrida verktyget runt det material man vill skapa gängor på en rad valbara styrhål brukar ingå för att underlätta gängstarten för gängkloppan finns utbytbara gängbackar som skapar gängor med olika gradient stigning och för olika dimensioner av skruv eller rör gängkloppan används av till exempel rörläggare vid gängning av rör vid rördragning i fastighet er eller fartyg den traditionella gängkloppan har ersatts av elektriska gängmaskiner se även gängsnitt gängtapp gänga gängsystem kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gängkloppa
*  Soggiorno Panerai (Florens, Italien) - B&B recensioner - TripAdvisor
Soggiorno Panerai Florens, Italien - B B recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Är du inte redo att boka. Soggiorno Panerai, Florens. GÅ MED LOGGA IN. Florens. Florens Turism. Hotell i Florens. Bed and Breakfast i Florens. Florens semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Florens. Florens flyg. Florens sevärdheter. Florens bilder. Karta över Florens. Hotell. Alla hotell i Florens Erbjudanden på hotell i Florens Sista minuten Florens. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Florens. Romantiska hotell i Florens. Lyxhotell i Florens. De populäraste familjehotellen i Florens. Florens vandrarhem. Populäraste spaanläggningarna. Florens Andelslägenhet. Villa i Florens. Hotellområden i Florens. Affärshotell i Florens. Florens miljöhotell. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Florens. 4-stjärniga hotell i Florens. 3-stj...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g187895-d239190-Reviews-Soggiorno_Panerai-Florence_Tuscany.html
*  Residenza Il Villino (Florens, Italien) - B&B recensioner - TripAdvisor
Residenza Il Villino Florens, Italien - B B recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Residenza Il Villino, Florens. GÅ MED LOGGA IN. Florens. Florens Turism. Hotell i Florens. Florens semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Florens. Florens flyg. Florens sevärdheter. Florens bilder. Karta över Florens. Hotell. Alla hotell i Florens Erbjudanden på hotell i Florens Sista minuten Florens. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Florens. Romantiska hotell i Florens. Lyxhotell i Florens. De populäraste familjehotellen i Florens. Florens vandrarhem. Populäraste spaanläggningarna. Florens Andelslägenhet. Villa i Florens. Hotellområden i Florens. Affärshotell i Florens. Florens miljöhotell...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g187895-d276942-Reviews-Residenza_Il_Villino-Florence_Tuscany.html
*  Mercure Roma Corso Trieste (Rom, Italien) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Mercure Roma Corso Trieste Rom, Italien - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Mercure Roma Corso Trieste Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Rom. Hotell i Rom. Rom semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Rom. Rom flyg. Restauranger i Rom. Rom sevärdheter. Karta över Rom. Hotell. Alla hotell i Rom Erbjudanden på hotell i Rom Sista minuten Rom. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Rom. Romantiska hotell i Rom. Lyxhotell i Rom. De populäraste familjehotellen i Rom. Populäraste spaanläggningarna. Rom Andelslägenhet. Affärshotell i Rom. Hotellområden i Rom. Rom miljöhotell. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Rom. 4-stjärniga hotell i Rom. 3-stjärniga hotell i Rom. Populära bekväm...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g187791-d259309-Reviews-Mercure_Roma_Corso_Trieste-Rome_Lazio.html
*  Turin papyruskartan
miniatyr|300px|Turin papyruskartans vänstra del. miniatyr|300px|Turin papyruskartans högra del. 'Turin papyruskartan' 'Papyrus Torino' är ett papyrus fynd från Forntidens Egypten och innehåller den äldsta bevarade geologiska och topografiska kartan. Manuskriptet dateras till cirka 1300-talet f.Kr. och förvaras idag på Egyptiska museet i Turin. läst 25 april 2011 läst 25 april 2011 läst 25 april 2011 läst 25 april 2011 läst 25 april 2011. Turin papyruskartan är endast en fragmenterad papyrusrulle, rullens storlek är cirka 282 × 41 cm. Karta n visar både topografiska och geologiska detaljer. och föreställer ett cirka 15 kilometer långt områd kring Wadi Hammamat i östra Egypten. Wadi Hammamat syns som en linje mellan Nilen och Röda havet och Papyrusen omfattar 2 sektioner. Den ena sektionen visar fyndplatser för olika metaller som guld, silver och andra metaller. Avsnittet visar 2 stora färdleder genom berg i rosa färg. Bergen framställs som de typiska bergen i wadiområden. Den andra sektionen är starkt fragment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turin_papyruskartan
*  Francesco Cieco da Ferrara
... egentligen med efternamnet bello men kallad cieco den blinde på grund av en senare uppkommen blindhet var en italiensk poet under slutet av talet ciceco da ferrara är författare till mambriano en riddardikt i sånger ett tydligt inflytande från matteo maria boiardo kan ses i hans verk mest betydelsefulla är de noveller som finns insprängda i dikten diktverket trycktes första gången källor svensk uppslagsbok lund kategori italienska poeter kategori födda okänt år kategori avlidna okänt år kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cieco_da_Ferrara
*  Istituto per la Ricostruzione Industriale
... iri leder hit för måttet på vägbanors ojämnhet med samma förkortning se international roughness index istituto per la ricostruzione industriale allmänt förkortat iri är ett italienskt statligt holdingbolag som grundades med huvudkontor i rom iri grundades av den dåvarande fascist iska regeringen under mussolini s ledning för att möta den rådande depressionen den italienska staten blev genom iri storägare till en rad italienska företag inom stål varvs och bilindustrin bland annat ägde iri alfa romeo från början var iri tänkt som en tillfällig lösning men det kom senare att bli en permanent lösning som även fanns kvar efter andra världskriget den italienska staten kom via iri att nationalisera flera företag och italien kom att ha en betydligt högre grad av statligt ägande inom näringslivet än andra västeuropeiska länder såldes alfa romeo och under talet följde ytterligare privatiseringar genom statliga utförsäljningar upplöstes iri officiellt och de kvarvarande statliga bolagen bl a rai fördes över till st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_la_Ricostruzione_Industriale
*  Billiga hotell - Karta över Hotel delle Nazioni Florens. Information o
Billiga hotell - Karta över Hotel delle Nazioni Florens. Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Glömt ditt lösenord. Har du inte något konto. Hotel delle Nazioni karta. Se alla vandrarhem i Florens Se alla hotell i Florens. Faciliteter Luftkonditionering Bar Betalkort tas emot Internet / Wi-Fi Reception är öppen dygnet runt Varma duschar dygnet runt Fax Tvättservice Telefonväckning Bar er Hiss ar Internetuppkoppling på allmänna platser Internetkafé TV-rum. Grupp bestående av 15 eller mer till Florens. Kontakta oss direkt Se andra egenskaper i Florens Marbò Florence 33,62 USD. Vägbeskrivning f du anländer med tåg är vi mindre än hundra meter från centralstationen Santa Maria Novella och cirka två kilometer från de andra stationerna, Firenze Campo di Marte och Firenze Rifredi. Helt enkelt avsluta centralstationen till höger, korsa vägen och gå ca 50 meter tills...
http://se.hostelbookers.com/hotell/italien/florens/89168/karta/

Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.DongbeiIncidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Paul LindquistLadislao MazurkiewiczOkayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Albert RoselliniRåraka: Råraka är en maträtt som består av råriven potatis som formas till stora kakor och steks. Rårakor serveras oftast med stekt fläsk och lingonsylt men kan ev.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Bekämpningsmedel: Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]Spårväg i Danmark: Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.Dixville: Dixville är ett township (en typ av kommunfritt område) i Coos County i delstaten New Hampshire i USA. Vid folkräkningen år 2000 bodde 75 personer på orten.Radonmått: Radonmått är inom matematiken viktig typ av mått i topologiska rum. En intuitiv återgivning för Radonmått är att den mäter storlek av mängder.SkivepitelcancerGaugeteori: Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Bayerskt varmblod: Det bayerska varmblodet är en hästras som utvecklats i Bayern i Tyskland. Det bayerska varmblodet är baserat på den numera utdöda Rottalerhästen som föddes upp Rottdalen, ett område som en gång i tiden var känt för sina förstklassiga hästar.Andalusier: Andalusier är en hästras som ursprungligen kommer från Andalusien i södra Spanien. De härstammar från de berömda spanska hästarna som existerade under medeltiden.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenInterleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Taipei 101: Taipei 101 (Taipei Financial Center) är en skyskrapa som ligger i Taiwans huvudstad Taipei. Byggnaden invigdes den 31 december 2004 och är 508 meter hög, vilket gjorde den till världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai 2010.Agrilus coxalis: Agrilus coxalis är en skalbaggsart som beskrevs av Waterhouse 1889. Agrilus coxalis ingår i släktet Agrilus och familjen praktbaggar.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.