Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Arteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.Tarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Bronkialfistel: En onormal förbindelse mellan ett luftrör och annan kroppsdel.Protein S-bristRectal FistulaMagfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.UrinvägsfistelEsofagusfistel: Onormal förbindelse med matstrupen.Gallgångsfistel: Onormal förbindelse någonstans i gallvägarna.Missouri: En av Amerikas förenta stater, belägen i mellersta USA och gränsande till Tennessee i söder, Kansas i väster, Iowa i norr och Illinois i öster. Ytan är 178 415 km2, och folkmängden 5,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Jefferson City.Rektovaginal fistelVesikovaginal fistelLuftvägsfistel: En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.VaginalfistelTrakeoesofageal fistelUrinblåsefistel: Onormal kanal i blåsan eller mellan blåsan och något omgivande organ.Arterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Halsartär-sinus cavernosusfistel: Sönderslitning av den intrakavernösa delen av halsartären eller någon av dess grenar, med direktförbindelse mellan den inre halsartären och sinus cavernosus som följd. Detta framkallar en pulserande e xoftalmus och nedsatt rörlighet i det drabbade ögat. Skallskada, särskilt basilära frakturer, är den vanligaste orsaken till detta tillstånd, men det kan också uppkomma spontant eller i samband med bi nsvävsdefekter, som vid Ehlers-Danlos syndrom.Fistel i matsmältningssystemet: En onormal förbindelse mellan delar av matsmältningsorganen eller mellan någon del av matsmältningsapparaten och omgivande organ.Gastroenteritis, Transmissible, of Swine: Mag-tarmkatarr orsakad av Coronavirus som kan vara kronisk hos vuxna grisar och dödlig hos kultingar.LungsäckssjukdomarMunfistelSinus cavernosus: Ett oregelbundet, venöst hålrum i den hårda hjärnhinnan (dura mater) på båda sidor av kilbenet.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Tolvfingertarmens sjukdomarUrinrörssjukdomarEsofagusatresi: Medfödd defekt i utvecklingen av matstrupen som ofta uppträder tillsammans med esofagotrakeal fistel. Till symtomen hör kraftig salivbildning, kväljningar, cyanos och dyspné.Arm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.Oronatral fistelNjurdialysHård hjärnhinna: Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.AortasjukdomarBehandlingsresultatLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.TjocktarmssjukdomarKranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.BlodådrorFibrinplåster: Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.Hjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Postoperativa komplikationerKvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.SvalgsjukdomarDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.SpottkörtelfistelUrinledarsjukdomarBlodkräkningar: Kräkning av färskt, rött blod blod eller äldre, mörkt och grynigt. Blodkräkningar är oftast en indikering av blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen.Kassia: Baljväxterna Cassia senna L. (C. acutifolia) och Cassia angustifolia, vilka innehåller antrakinoner som nyttjas som laxermedel.Hjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Efrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Varböld: Varbildning, varansamling.VävnadslimLuftstrupssjukdomarBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.ReoperationUpper ExtremityCerebrospinal rinorre: Läckage av cerebrospinalvätska (likvor) genom näsan. Vanliga orsaker är trauman, tumörer eller tidigare genomförda kirurgiska ingrepp. Tillståndet kan också uppkomma spontant.Hålven, nedreAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.SuturteknikerOvarian NeoplasmsPolyvinylerBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.StrålbensartärArmhåleven: Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.PankreatikojejunostomiStickskadorAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Arteriovenösa missbildningar: Medfödda kärlmissbildningar bestående av nystan av uttänjda kärl som leder blodflödet direkt från artärer till vener utan motståndet i kapillärsystemet. En vanlig typ är medfödd arteriovenös fistel.PankreatektomiPankreatikoduodenektomiSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.SkottskadorHalsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Anal CanalAnalsjukdomarNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Höftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.Laryngektomi: Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.Hypospadi: En missbildning hos män, där urinröret mynnar ut på undersidan av penis eller i perineum.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.PerilymfaCrohns sjukdom: Tarmsjukdom med kroniska, inflammatoriska infiltrat, fibros i alla skikt av den serösa hinnan och uppkomst av icke-kaseösa granulom. Det område som oftast drabbas är tunntarmens nedersta del, därefter tjocktarmen.Venae cavaeRekonstruktivkirurgiska teknikerIleumsjukdomar: Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.Intrakraniella arteriovenösa missbildningar: Medfödda blodkärlsanomalier i hjärnan, kännetecknade av hoptrasslade tunnväggiga artärer med direktkommunikation med vener utan mellanliggande kapillärer. Missbildningarna visar stora variationer i storlek och läge och ger upphov till symtom genom bristning, masseffekt och kärlavledningseffekter. Den kliniska bilden visar sig ofta inte förrän i det fjärde eller femte årtiondet i livet, när drabbade individer kan utveckla huvudvärk, krampanfall och fokala neurologiska svaghetstecken. Stora blödningar kan leda till koma eller död.Enbukrilat: Ett vävnadsklister som anbringas som monomer på fuktig vävnad och polymeriseras till en fog. Det bryts långsamt ned och används vid alla typer av kirurgi, även tandkirurgi.SigmoidsjukdomarPneumektomiStentarTandfistel: Böld som tränger ut i tandköttet.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Hjärnhinneartärer: Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.TidsfaktorerBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.MatstrupsförträngningPolytetrafluoretylenFrämmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Jejunalsjukdomar: Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.Skallgrop, främreUrogenitala kirurgiska teknikerArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Glosögdhet: Onormalt utstående ögon, pga funktionsbrister i enokrina körtlar (t ex tyreotoxikos), maligniteter, skada eller förlamning av ögonmuskelnerverna. Syn. exoftalmi.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Urinvägskirurgiska tekniker, mänHöftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Mellangård: Kroppsdelen mellan könsorganet och ändtarmen, dvs mellan vulvan och ändtarmen hos kvinnor, och mellan skrotum och ändtarmen hos män.UlnarartärArmBlödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.NyckelbensvenGastrostomi: Anläggande av yttre öppning till magen för näringstillförsel eller tryckbehandling av mag-tarmkanalen.Bronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Kirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Jejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.BehandlingssviktEmpyem: Förekomst av var i kroppshåligheter.Främmande kropparUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.PneumoencefalografiDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Esofagoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av matstrupen.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.TorakostomiKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Varansamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Aortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Esofagostomi: Kirurgiskt anläggande av en öppning utifrån i matstrupen.BlodproppRadiografi, interventionellRyggmärgssjukdomarEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.FörlossningskomplikationerSjukdomar i gemensamma gallgången: Sjukdomar i den gemensamma gallgången, Vaters ampull eller Oddis sfinkter.FärgultraljudGastroskop: En sorts endoskop, avsedda att användas för undersökning av insidan av magsäcken.Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Kotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.TorakotomiVentryckHerpesvirus 4, bovint: En art av släktet Rhadinovirus, underfamiljen Gammaherpesvirinae, som infekterar nötkreatur.Tarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Kolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.

*  Dyspepsi, reflux och esofagusdysmotorik. Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Dyspepsi, GERD,
Petersson / 2013 Fistel efter brustet. Lunds universitet / ... Petersson / 2013 Fistel efter brustet. 7 Lunds universitet / ... Petersson / 2013 Fistel efter brustet.". FARMAKOLOGI,...
http://slideplayer.se/slide/2882361/
*  dagblad - översättning, korsord, synonym - oversatt.org
sanningsenlig fistel lösriva nöje avgiva spektroskop förläna...
http://oversatt.org/dagblad
*  beräkning - översättning, korsord, synonym - oversatt.org
papyrus förhistoria fistel delikatesse husly förtret enlighet....
http://oversatt.org/beräkning
*  betoning - översättning, korsord, synonym - oversatt.org
ändlös överskatta fistel käromål obskur vitamin sammanbrott...
http://oversatt.org/betoning
*  Yngve Larsson (professor)
Han gick sedan ett år vid Carlssons skola och fortsatte från 1926 med realskola och gymnasium vid Norra Latin, där han tog studentexamen 1934 vid 17 års ålder. Därefter fortsatte han studierna vid Karolinska Institutet, där han blev medicine licentiat 1943 och senare medicine doktor 1956 samt docent i pediatrik samma år. Yngve Larsson blev därefter i början av 1971 överläkare och den förste professorn i pediatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping, och blev känd för att ha introducerat modern diabetesvård i Östergötland. 1982 var han promotor vid medicinska fakultet en vid Linköpings universitet, och han stannade här fram till sin pension 1983, varefter hans professur övertogs av Johnny Ludvigsson. Efter hennes bortgång gifte han sig 1965 vid den svenska ambassaden i Nairobi med Ulla 1933–2013, född Barnholdt. Med sin andra hustru fick han två till, 1964 och 1967, och hon hade därtill tre barn från ett tidigare äktenskap. {{bokref efternamn=Larsson förnamn=Yngve titel=Morphology of the pancreas and glucose...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yngve_Larsson_(professor)
*  William Henry Ashley
'William Henry Ashley', född i Virginia 1778, död i Missouri 1838, var en amerikansk pälshandlare, entreprenör och politiker. Entreprenör och politiker Pälshandelspionjär Fortsatt politik och affärer Referenser Litteratur Externa länkar. Entreprenör och politiker. Ashley flyttade till Missouri redan innan det hade blivit amerikanskt genom Louisianaköpet 1803. Han bosatte sig i Saint Louis och skapade en smärre förmögenhet genom krut tillverkning. Under 1812 års krig utnämndes han till brigadgeneral i milis en. När Missouri 1820 blev en stat i unionen valdes han till dess förste viceguvernör. 1822 grundade Ashley och hans kompanjon Andrew Henry Rocky Mountain Fur Company. De började utrusta amerikanska pälsjägare som tillbringade vintrarna i Klippiga Bergen för att möta Ashley vid förutbestämda mötesplatser, 'rendevouz' där de bytte sina pälsverk mot varor och pengar. Detta var inledningen på en ny era inom den amerikanska pälshandeln, där vita pälsjägare - Mountain men - dominerade. Arikarakriget gjorde att b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Ashley
*  Virgil Hill
... född den januari i clinton missouri är en amerikansk boxare som tog os silver i mellanviktsboxning i los angeles i finalen förlorade han med mot shin joon sup från sydkorea externa länkar kategori amerikanska boxare kategori amerikanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i boxning vid olympiska sommarspelen kategori idrottare från missouri kategori personer från henry county missouri kategori födda kategori levande personer kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virgil_Hill
*  John Milius
... infobox regissör namn john milius bild bildstorlek bildtext födelsenamn födelsedatum plats saint louis missouri usa dödsdatum dödsplats andra namn år aktiv make maka webbplats verk conan barbaren oscars emmyawards tonyawards goldenglobeawards baftaawards imdb john frederick milius född april i saint louis missouri är en amerikansk manusförfattare filmregissör och producent milius försökte bli antagen till usa s marinkår men fick avslag då han led av kronisk astma han studerade film vid university of southern california tillsammans med steven spielberg och george lucas och var särskilt involverad i manusförfattande där skrev han ett manus baserat på joseph conrad s heart of darkness vilket senare kom att bli filmen apocalypse now innan den filmen blev av hann han dock skriva en rad andra filmer såsom evel knievel om stuntmannen med samma namn häng dom snabbt och magnum force båda han skrev även manus till sin regidebut dillinger han producerade steven spielbergs krigskomedi innan han regisserade conan bar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Milius
*  Concordia Seminary
... höger px concordia seminary är ett teologi skt seminarium i usa knutet till lutheran church missouri synod lcms under talet hade bibelkritiska metoder börjat introduceras på seminariet vilket inte uppskattades av de konservativ a grupperna inom lcms efter att ha anklagats för falsk lära lämnade majoriteten av studenterna och lärarna seminariet och satte upp ett eget mer liberal t seminarium seminex externa länkar kategori universitet och högskolor i missouri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Concordia_Seminary
*  O-zonen
o zonen o zonen bokfakta titel o zonen undertitel bild bildbredd bildtext författare paul theroux otitel o zone ospråk engelska översättare illustratör omslagsbild land ämne genre science fiction förlag år sv år typ roman sidor vikt mått isbni isbnl isbnmp isbnp isbne huvudpersoner utmärkelser kuriosa seriens namn del av serien föregås av efterföljs av o zonen är en bok skriven av paul theroux och handlar om ett ställe i amerika i missouri den handlar också om när några äventyrliga new yorkbor har tänkt att fira nyår mitt ute i o zonen eller också kan man kalla det för utanför eller outerzone ett utdrag ur boken för femton år sedan hade o zonen drabbats av ett radioaktivt nedfall för att staten hade ställt tonvis med avfall i cylindrar som sprack av sabotage eller dåligt material man placerade avfallet i grottor som inte hade några besökare sedan cylindrarna hade spruckit hade vattnet som kom ut ur grottorna hade varit varmt kategori amerikanska romaner kategori science fiction böcker kategori missouri i skön...
https://sv.wikipedia.org/wiki/O-zonen
*  Claës E. Giertta
claës e giertta claës e giertta claës erik johan krut giertta född juni i solna död september var en svensk friherre silversmed skulptör och formgivare giertta var utbildad och examinerad vid konstfack s högre avdelning hks sedan hade han en egen ateljé och smedja i stockholm han fick olika skulptur och inredningsuppdrag från bland annat svenska finans skånska cement seb volvo st louis missouri usa samt för hotell och restauranger med åren har giertta utfört en rad beställningar till kyrkliga och profana miljöer inför den första kvinnliga prästvigningen formgav han tillsammans med margit sahlin prästvigningskorset eller margit sahlin korset han gjorde kyrksilver till adolf fredrik och engelbrektskyrkan i stockholm samt den kg tunga borgmästarkedjan i silver gierttas arbetade ibland med kontrasterande släta och skrovliga ytor giertta är även känd för att ha designat musikbranschens stora pris grammis plaketten han representerad på nationalmuseum kategori män kategori födda kategori avlidna kategori svenska for...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Claës_E._Giertta
*  Marion Power Shovel Company
... faktamall företag företagsnamn marion power shovel company bild bildtext marion steam shovel model som arbetar på panamakanalen typ sätesort marion ohio nyckelpersoner industri produkter grävmaskiner släpgrävmaskiner antalanställda grundat augusti sammangående bolag avknoppat från uppköpt av bucyrus international gick upp i upplöst omsättning brutto netto moderbolag dotterbolag avdelningar slogan webbplats fotnoter marion power shovel company amerikansk tillverkare av ångdrivna lingrävmaskiner och släpgrävmaskiner grundat marion köptes upp av bucyrus international men lever kvar som varumärke modeller ångdrivna lingrävmaskiner marion släpgrävmaskiner marion marion se även släpgrävmaskiner externa länkar kategori ej längre existerande amerikanska fordonstillverkare kategori tillverkare av anläggningsmaskiner kategori företag bildade kategori företag upplösta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marion_Power_Shovel_Company
*  Marion Raven
... infobox musiker namn marion raven färg sångare bild marion raven jpg bildstorlek px bildtext födelsenamn marion elise ravn smeknamn pseudonym er tidigare namn född lørenskog norge död bakgrund marion elise ravn känd under artistnamnet marion raven född maj i lørenskog norge är en norsk pop och rock sångare marion raven blev känd som medlem i popduon m m tillsammans med marit larsen efter att m m upplösts påbörjade hon en solokarriär och debutalbumet here i am släpptes sjöng hon duetten it s all coming back to me now med meat loaf på dennes album bat out of hell iii the monster is loose i början av turnerade hon sedan med meat loaf i nordamerika dels som förband dels för duetten hennes andra album set me free utgavs i juni diskografi album mini lp singlar eps here i am break you it s all coming back to me now found someone flesh and bone colors turn to grey externa länkar kategori födda kategori norska popsångare kategori kvinnor kategori levande personer kategori personer från lørenskogs kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marion_Raven
*  Marion Davies
... thumb px marion davies marion davies eg marion cecilia douras född januari i brooklyn new york död september i hollywood los angeles kalifornien var en amerikansk skådespelerska tidningsmagnaten w r hearst sökte lansera davies i romantiska filmer men det var i komedi er hon kom till sin rätt hon gjorde drygt tjugofem film roller under talet och hon åtnjöt stor popularitet hennes stjärna började dock dala redan i mitten av talet och hade hennes sista film premiär marion davies är med i produktionen i filmen blondie of the follies filmografi thumb getting mary married the big parade of comedy ever since eve hearts divided kom så gifter vi oss den bortrövade venus agent n o kärlek efter noter peggys miljoner blondie of the follies polly of the circus bachelor father five and ten it s a wise child the floradora girl not so dumb hollywood revyn marianne han ligger aldrig i lä de ä flickan me chokla i quality street kontorsslavinnan hoppla va dom lever kvinnan på sjutton år h k h blir kär lights of old broadwa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marion_Davies
*  Le Jeu de Robin et Marion
... spelet om robin och marion är ett pastoral t sångspel skrivet av trouvère n från arras adam de la halle någon gång mellan åren då han tjänstgjorde vid det franska hovet i neapel det är ett av elva dramer från talet i europa som finns bevarat det är skrivet på pikardisk dialekt och med talad dialog omväxlande med sånginslag dess blandning av rustik komisk dialog och enkla sånger har setts som en av de faktorer ur vilken operan växte fram särskilt opera comique men i själva verket var operans födelse ett särskilt renässans fenomen och adams robin et marion hade inga direkta efterföljare referenser vidare läsning estelle doulet valérie méot bourquin danièle james raoul adam le bossu jean bodel atlande jean dufournet adam de la halle à la recherche de lui même ou le jeu dramatique de la feuillée honoré champion coll essais sur le moyen âge externa länkar édition d olivier bettens kommenterad av isabelle ragnard kategori teater under medeltiden kategori musik under medeltiden...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu_de_Robin_et_Marion
*  Marion Becker
... född den januari i hamburg västtyskland är en västtysk friidrottare inom spjutkastning hon tog os silver i spjutkastning vid friidrottstävlingarna i montréal referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia externa länkar kategori rumänska spjutkastare kategori västtyska friidrottare kategori västtyska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från rumänien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från västtyskland kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori idrottare från hamburg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marion_Becker
*  Marion 7400
Den första svenska maskinen inköptes 1947 för bygget av Hölleforsens kraftverk. Sammanlagt fyra stycken användes av Vattenfall AB för arbeten vid byggandet av vattenkraftverk. En Marion 7400 har använts för jordavrymning I Närkes Kvarntorp av Svenska skifferoljeaktiebolaget till 1966. Det förmodligen sista svenska exemplaret användes till 2013 http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/lady-marion-tar-farval/ i Aitik-gruvan och porträtterades i SVT:s Västerbottensnytt 17 oktober 2008. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1281791 svt.se. Vattenfall AB använde fyra 'Marion 7400' vid byggandet av vattenkraftverk. Alla maskiner fick en beteckning som bestod av CF Centralförrådet och ett löpnummer:. 'CF 20' var av årsmodell 1947, med tillverkningsnummer 8596. Köptes in ny för bygget av Hölleforsen som kom att bli startpunkten för att utnyttja mer fallhöjd genom långa utgrävda kanaler både uppströms och nedströms kraftverken. Var den äldsta av maskinerna och tjänstgjorde i Indalsälven, Umeälven och Ske...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marion_7400
*  M. King Hubbert
m king hubbert m king hubbert marion king hubbert född oktober texas usa död oktober var en amerikansk geolog och geofysik er professor han formulerade en teori som förutsäger oljeproduktionen i ett oljefält eller ett land teorin kallas för hubbert peak theory och förutsäger bl a när oljeproduktionstoppen är nådd därefter minskar produktionen hubbert förutsåg bl a usa s oljeproduktionstopp som inträffade på talet ca år efter toppen av nya oljeupptäckter enligt samma teori förutspådde han en global oljetopp före år då oljeupptäckterna maximum var kring talet denna globala oljetopp tycks han dock ha förutspått fel med några tiotals år är nuvarande antaganden hubberts teori omfattar även tillgången till metaller och ett flertal andra råvaror dock ej förnyelsebara energikällor han tilldelades penrosemedaljen se även oljeproduktionstoppen kategori amerikanska geologer kategori amerikanska fysiker kategori amerikanska professorer kategori födda kategori avlidna kategori män kategori shell kategori personer verksamm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/M._King_Hubbert
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109 0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109 0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109_0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492/
*  Epiduralrum
PD 'Epiduralrum' latin : 'spatium extradurale', 'cavitas epiduralis' är ett utrymme i ryggrad en ' columna vertebralis ' beläget utanför hårda ryggmärgshinnan ' dura mater spinalis ' och inuti ryggradskanal en ' canalis vertebralis ' som bildas av de omgivande ryggkotorna ' vertebrae '. Innanför dura mater finns den betydligt tunnare hinnan arachnoidea och innanför den finns subaraknoidalrum met ' spatium subarachnoideum ' eller ' cavitas subarachnoidealis ' som rymmer cerebrospinalvätska n ' liquor cerebrospinalis ' och ryggmärg en ' medulla spinalis '. I skallen är den hårda hjärnhinnan ' dura mater spinalis ' fastvuxen med periost et benhinna n på kraniets insida och normalt finns därför inget epiduralrum i skallen. I sällsynt fall kan dock en trasig artär orsaka en blödning som separerar hjärnhinnan från benet, så kallad epiduralblödning. Även mellan dura mater och arachnoidea både i huvudet och i ryggmärgen kan blödningar orsaka ett utrymme, subduralrum ' spatium subdurale '. Det är nerver i den sakrala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epiduralrum
*  Mother of Tears
... är en italiensk skräckfilm av dario argento från filmen är den sista i argentos modertrilogi handling sarah mandy asia argento är restauratör av gamla artefakter för rom s museum hon påträffar en urna innehållande en röd klädnad kort därpå mördas sarahs kollega brutalt och sarah själv kommer under mystiska omständigheter undan med en hårsmån allteftersom tiden går drabbas rom av en våg av våld våldtäkt er och mord samtidigt börjar mystiska främlingar anlända till staden sarah får snart fly för sitt liv då dessa främlingar av någon anledning är ute efter henne snart kommer hon fram till att den röda klädnaden tillhör mater lachrymarum den mäktigaste häxa världen skådat klädnaden medför ofantlig makt och med hjälp av denna har häxan återfått sin forna makt sarah kommer också underfund med att hon själv besitter magi ska krafter ju längre tiden går desto mer förfaller rom även sarahs vänner faller en efter en av mater lachrymarums hejdukar och sarah inser att det enda sättet att rädda sig själv och rom är a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mother_of_Tears
*  Figurer i StarCraft
... i spelet starcraft förekommer många olika figurer samir duran sarah kerrigan zeratul the overmind samir duran samir duran är en av de mest mystiska varelserna i starcraft serien i spelet har han formen av en människa men flera bevis pekar på att han egentligen är allt annat än mänsklig sarah kerrigan sarah kerrigan är en av huvudfigurerna hon börjar som en normal människa och hjälper spelaren tidigt i kampanjen men blir förråd av sin ledare och tagen av utomjordingarna zerg som gör om henne till en av dem i starcraft ii wings of liberty leder hon zerg medan människan jim raynor försöker återställa henne till människa zeratul zeratul är en av protoss huvudpersoner zeratul är en av de mörka tempelherrar som hjälpte till att försvara protoss hemplanet aiur då alienrasen zerg invaderade zeratul lyckades dock inte med det och han återvände med de överlevande från aiur till de mörka tempelherrarnas hemplanet shakuras där de bott sedan de bannlystes aiur runt tusen år före händelseförloppet i starcraft i slutet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Figurer_i_StarCraft
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det visade...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/
*  Kontrollerad dränering
... eller reglerbar dränering innebär att grundvatten nivån i marken kan regleras efter behov själva regleringsmekanismen sitter i brunn arna som därför kallas för nivåbrunnar kontrollerad dränering används för att minska urlakning av näringsämnen främst fosfor och kväve samt minimera rostutfällning ar på sulfatjordar används reglerbar dränering för att förhindra oxidering av jorden och därmed minska försurning av vattendrag under vissa förhållanden ger det även ökad skörd systemen kan även användas för underbevattning genom att vatten pumpas eller leds in i systemet för att inte nivåbrunnarna ska stå alltför tätt på åkern fordras att marken är mycket plan det krävs ingen stor marklutning innan nivåbrunnarna står alldeles för tätt på åkern skötsel när lantbrukaren behöver köra på sina fält sänks nivåbrunnarnas utlopp några dagar innan körningen så att full bärighet hinner uppnås lagom till körningen när körningarna är klara höjs nivåbrunnarnas utlopp åter upp kategori hydrologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrollerad_dränering
*  Fiberduk
... är en typ av material som består av sammanpressade fibrer oftast cellulosa men beroende på användningsområde kan även andra fibrer förekomma t ex glasfibrer fiberduk är inte vävd utan räknas till de material som brukar gå under beteckningen non woven konsistensen brukar vara mitt emellan tyg och papper fiberduk är mer vattenbeständig än papper däremot släpper den oftast igenom vatten och till skillnad från tyg är den inte vävd vanliga användningsområden är som odlingsväv marktäckningsväv och som partikelfilter kring dränering ar och infiltrationsbädd ar kategori material...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiberduk
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Damien Crosse
... är en kubanamerikansk porrskådespelare som medverkar i gay filmer och pornografiska gay magasin som tidigar arbetat exklusivt för titan damien crosse signerar för titan hämtad den april men som nu övergått till raging stallion studios damien crosse leaves titan for raging stallion retrieved on march lanserade crosse och francesco d macho madrid produktionen stag homme studios crosse är öppet homosexuell även privat och gifte sig i juni med sin affärspartner och tillika porrstjärna francesco d macho bröllopet hölls i madrid fick han motta en xbiz awards nominering för glbt performer of the year filmer för video truck stop muscle pacific sun entertainment breathless titan media cop shack on titan media folsom filth titan media hitch titan media breakers titan media campus pizza titan media command post titan media h o titan media folsom prison titan media home bodies raging stallion studios hotter than hell part raging stallion studios mens room iii ozark mtn exit titan media telescope titan media to the l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Damien_Crosse
*  Dorylus titan
... är en myrart som beskrevs av santschi dorylus titan ingår i släkte t dorylus och familjen myror underarter arten delas in i följande underarter d t titan d t vinalli källor website hymenoptera name server itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori myror kategori dorylus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorylus_titan
*  Inertial Upper Stage
... ius är en tvåstegs fastbränsleraket som utvecklats av usa s flygvapen för att användas tillsammans med titan raketer eller med rymdfärjan första gången ius användes var tillsammans med en titanraket ius användes också i rymdsonden galileos uppdrag rymdsonden sköts upp med rymdfärjan atlantis flygningar uppskjutning uppskjutnings farkost last anmärkning oktober titan d april sts andra steget började tumla vilket ledde till att satelliten hamnade i fel omloppsbana satelliten kunde senare korrigera sin omloppsbana januari sts c usa oktober sts j usa usa dscs januari sts l tdrs b förstörd då challenger rymdfärja challenger exploderade september sts tdrs tdrs c mars sts tdrs tdrs d maj sts magellan rymdsond magellan rymdsond till venus juni titan iv usa oktober sts galileo rymdsond galileo rymdsond till jupiter november sts usa oktober sts ulysses rymdsond ulysses rymdsond till solen november titan iv usa augusti sts tdrs tdrs e november sts usa januari sts tdrs tdrs f december titan iv usa juli sts tdrs tdrs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inertial_Upper_Stage
*  Phalix titan
... är en insekts art som beskrevs av ronald gordon fennah phalix titan ingår i släkte t phalix och familjen tettigometridae inga underart er finns listade i catalogue of life källor flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori phalix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phalix_titan
*  Panaque titan
... är en fisk art som beskrevs av lujan hidalgo och stewart panaque titan ingår i släkte t panaque och familjen loricariidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor lujan n k m hidalgo and d j stewart revision of panaque panaque with descriptions of three new species from the amazon basin siluriformes loricariidae copeia fishbase froese r pauly d eds kategori malartade fiskar kategori panaque...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Panaque_titan
*  Dinopsyllus titan
... är en lopp art som beskrevs av hubbard dinopsyllus titan ingår i släkte t dinopsyllus och familjen mullvadsloppor inga underart er finns listade i catalogue of life källor hopkins g h e rothschild m an illustrated catalogue of the rothschild collection of fleas siphonaptera in the british museum parhost world database of fleas medvedev s lobanov a lyangouzov i kategori mullvadsloppor kategori dinopsyllus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dinopsyllus_titan
*  Dolomedes titan
... är en spindel art som beskrevs av lucien berland dolomedes titan ingår i släkte t dolomedes och familjen vårdnätsspindlar inga underart er finns listade i catalogue of life källor berland l a araignées de la nouvelle calédonie et des iles loyalty in sarazin f j roux eds nova caledonia zoologie spidcat the world spider catalog platnick n i raven r j kategori vårdnätsspindlar kategori dolomedes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dolomedes_titan
*  Afrodontomyia titan
... är en tvåvinge art som beskrevs av james afrodontomyia titan ingår i släkte t afrodontomyia och familjen vapenflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori afrodontomyia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrodontomyia_titan
*  Euxestonotus titan
... är en stekel art som beskrevs av peter neerup buhl euxestonotus titan ingår i släkte t euxestonotus och familjen gallmyggesteklar inga underart er finns listade i catalogue of life källor website hymenoptera name server oct itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori gallmyggesteklar kategori euxestonotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euxestonotus_titan
*  Nemoraea titan
... är en tvåvinge art som först beskrevs av walker nemoraea titan ingår i släkte t nemoraea och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori nemoraea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nemoraea_titan
*  Systoechus titan
... är en tvåvinge art som beskrevs av greathead systoechus titan ingår i släkte t systoechus och familjen svävflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svävflugor kategori systoechus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Systoechus_titan
*  Leptogenys titan
... är en myrart som beskrevs av bolton leptogenys titan ingår i släkte t leptogenys och familjen myror inga underart er finns listade i catalogue of life källor website hymenoptera name server itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori myror kategori leptogenys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leptogenys_titan
*  Promachus titan
... är en tvåvinge art som först beskrevs av carrera promachus titan ingår i släkte t promachus och familjen rovflugor artens utbredningsområde är bolivia inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori rovflugor kategori promachus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Promachus_titan
*  Foibe (titan)
foibe titan foibe titan foibe latin phoebe var en grekisk kvinnlig titan och dotter till uranos himlen och gaia jorden hennes syskon var många men titanerna okeanos krios theia hyperion iapetos rhea mnemosyne koios kronos themis och tethys var några av dem foibe gifte sig med sin bror koios och fick döttrarna leto och asteria med honom foibe blev mormor till apollon artemis och hekate de barn som hennes döttrar födde hon överlät oraklet i delfi till barnbarnet apollon som därefter kallades foibos foibe är titaner nas mångudinna och identifierades med månen hon bestämdes att ansvara för månens kraft tillsammans med titanen atlas hennes namn betyder ljus släktträd referenser kategori gudar i grekisk mytologi kategori mångudar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foibe_(titan)
*  Spirit of Titan
... är en segelbåt av typen trimaran open orma orma är en förkortning på organisationen ocean racing multihull association båten som är fot lång m har en toppfart på omkring knop och är byggd helt i kolfiber material med beslag i titan spirit of titan är genom sitt lätta skrov och rigg en av de snabbaste trimaranerna i sin klass i världen båten innehar gällande rekord från ystad till haparanda och seglades då av kenneth nylander och fredrik nylöf i tävlingen blå bandet tävlingen blå bandet arrangeras av tidskriften båtnytt och avverkade sträckan distansminut er med en snittfart på knop spirit of titan används förutom som tävlingsbåt även för eventsegling tekniska data längd m bredd m djupgående m deplacement ton storsegel m genua m gennaker m svenskt respitsystem srs tidigare lys hemmahamn djursholm stockholm ägare ulf bowallius referenser fotnoter externa länkar isaf klassregler for open orma kategori flerskrovsbåtar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Titan
*  Perses (titan)
perses titan perses titan perses var i grekisk mytologi en av titaner na han var son till krios och eurybia bror till pallas och astraios gift med asteria och far till trolldomsgudinnan hekate kategori gudar i grekisk mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perses_(titan)
*  Titan Games
... är ett svenskt spelföretag som grundades av mikael börjesson kjell regmer och thomas gunnarsson företaget är baserat i göteborg där de även drev en spelbutik mellan åren och titan games gav ut tsr s bordsrollspel dungeons dragons översatt till svenska utgivningen omfattade dungeons dragons basregler dungeons dragons expertregler samt fem äventyrsmoduler var företaget på väg att ge ut advanced dungeons dragons second edition men tvingades i stället lägga ned verksamheten till stor del beroende på de licens avgifter tsr krävde gav titan games även ut ett äventyr kallat tvillingbergen till drakar och demoner källor kategori ej längre existerande svenska företag kategori rollspelsföretag kategori företag bildade kategori företag upplösta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Titan_Games
*  Bit (verktyg)
bit verktyg bit verktyg miniatyr bitshållare med bits miniatyr vanligt förekommande typer av bits miniatyr skruvmejsel med bithållare för utbytbara bits en bit plural bits är en kort utbytbar skruvmejsel spets som appliceras i olika handdrivna bit s hållare skruvdragare eller för ändamålet gynnsamma borrmaskin er bits är vanligt för flera olika typer av skruvmejslar eller verktyg utrustade med en bitshållare en hållare för bits ett exempel på andra sådana verktyg är skruvdragare fördelar och nackdelar fördelar med bits bits är lätt utbytbara för olika skruvar i respektive bitshållare eller verktyg priset per verktyg har reducerats samma mejsel eller maskin för olika bits bits tillhandahålls även med en beläggning av titan eller härdat stål nackdelar med bits klumpigare klinga skaft kan göra det svårt att komma åt vissa skruvar glapp i förbindelsen mellan bit s hållare och bit framförallt lågkvalitativa verktyg referenser kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bit_(verktyg)
*  Ethalloy
... är handelsnamn för ett rosttrögt stål som används speciellt för kirurgi ska nålar med den speciella egenskapen att de går att slipa mycket vassa samt att skärpan håller sig bra vid användningen så vassa nålar som möjligt är skonsamt för patient en sammansättningen är järn krom nickel molybden titan se även surgalloy kategori legeringar kategori kirurgi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ethalloy
*  Minnesmetall
... en minnesmetall är en metall som kan ändra form vid temperaturväxlingar detta betyder att om en bit böjd minnesmetall värms upp så kommer den att räta ut sig igen den vanligaste minnesmetallen som används är en nickel titan legering minnesmetaller används i störst utsträckning inom sjukvården samt inom flygindustrin externa länkar word dokument kb kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minnesmetall
*  Higher (Creed-låt)
higher creed låt higher creed låt higher är den första singeln från creeds album human clay från frontmannen scott stapp skrev faktiskt låten om klardrömmande låten var skriven efter att stapp använde tekniken för att stoppa en återkommande mardröm han hade upplevt i vilken han var jagad och dödad av en revolverman i drömmen svängde han alltid åt vänster vid slutet av en väg och gömde sig under en bro bara för att bli funnen av mannen och bli dödad efter att han studerat klardrömmande och provade tekniken kunde han svänga åt höger och fly från revolvermannen stapp förklarade att efter han skrivit sångtexten till låten så hade han aldrig drömmen igen higher var creeds stora genombrott och hjälpte dom stadigt att komma in i den amerikanska popmusikens mainstream den nådde på the billboard hot på upplagan daterad juli efter att den nått topp an på den juli och tillbringade hela veckor på listan då den toppade mainstream rock och modern rock listorna samtidigt den nådde också topp an på adult top listan låten för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Higher_(Creed-låt)
*  Kloritjon
... mini px strukturformel för en kloritjon mini px molekylmodell av en kloritjon kloriter är salter av klorsyrlighet och innehåller klorit jon en cl o klorsyrlighet är instabil och kan bara existera löst i vatten i låga koncentrationer därför är det i stället natriumklorit som är den huvudsakligt använda formen av klorit kloriter av tungmetaller bly kvicksilver titan och silver och av koppar och ammonium är explosiva och känsliga för stötar och värme pl chloran sk chlorit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloritjon
*  Hematemes – Wikipedia
hematemes wikipedia hematemes från wikipedia hoppa till navigering sök hematemes är en medicinsk term för blodkräkning d v s att kräkas blod blödningen är oftast lokaliserad till övre mag tarmkanalen se även melena denna artikel om matspjälkning gastroenterologi är bara påbörjad du kan hjälpa till genom att utöka den hämtad från https sv wikipedia org w index php title hematemes oldid kategorier matspjälkningsstubbar kräkningar blodmanifestationer navigeringsmeny personliga verktyg skapa konto logga in namnrymder artikel diskussion varianter visningar visa redigera redigera wikitext visa historik mer sök navigering huvudsida skriv en ny artikel deltagarportalen bybrunnen senaste ändringarna slumpartikel ladda upp filer stöd wikipedia kontakta wikipedia hjälp skriv ut exportera skapa en bok ladda ner som pdf utskriftsvänlig vers...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hematemes
*  Sundarion auriculata
... är en insekts art som beskrevs av carl stål sundarion auriculata ingår i släkte t sundarion och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori sundarion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sundarion_auriculata
*  Somatidia spectabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomas broun somatidia spectabilis ingår i släkte t somatidia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan révision des parmenini longicornia i figs paul lechevalier paris kategori långhorningar kategori somatidia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Somatidia_spectabilis
*  Tora Borgarhjort
... var dotter till den östgötske kungen eller jarlen herröd enligt de nordiska fornåldersagor na herröds och boses saga samt ragnar lodbroks saga hennes fader gav henne en liten lindorm som växte till dess att den omslingrade hennes hela hennes boning herröd lät då kungöra att den som kunde dräpa lindormen skulle få hans dotter till hustru ragnar lodbrok sveakungen sigurd ring s son antog utmaningen dödade ormen och gifte sig med tora tillsammans hade de sönerna erik and agnar som senare skulle dö i strid med östen bele ragnars svenske jarl innan dess hade emellertid tora avlidit av sjukdom och ragnar gift om sig med kraka kategori gestalter i nordisk sagalitteratur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tora_Borgarhjort
*  Varböld
DiseasesDB = ICD10 = L02 ICD9 =, En 'varböld' eller 'abscess' är en lokal ansamling av var så kallad pus som byggts upp inuti en vävnad i kroppen. Det rodnade området sträcker sig ofta förbi det område som är svullet. Karbunklar och furunklar är olika typer av abscesser som ofta involverar hårfolliklar, men karbunklar mycket större än furunklar. Ofta är många olika bakterietyper inblandade i en och samma infektion. I USA och många andra delar av världen är den vanligaste inblandade bakterien ' MRSA '. Diagnos ställs vanligen baserat på utseendet och bekräftas genom kirurgisk öppning. Standardbehandlingen för de flesta hud eller mjukdelsabscesser är kirurgisk öppning och dränage av abscessen. 1 Det verkar inte finnas någon fördel i att samtidigt använda antibiotika i de flesta fall med övrigt friska individer. Visst stöd finns för att det är fördelaktigt att inte packa kaviteten med gasbinda. 2 Att stänga kaviteten direkt efter dränage istället för att lämna det öppet kan snabba på läkningen utan risk att absc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varböld
*  Arthur Nordén
1925 och avslutningsvis fil.dr den 31 maj 1926. För detta belönades han med ett stipendium: sommaren 1919 fick Nordén följa en svensk-norsk inspelning av Synnöve Solbakken. Han kom att bli manusförfattare och sekreterare åt Stiller, som hade nya filmidéer på gång och medverkade i början av 1920-talet i skapandet av två filmproduktioner, Erotikon Waldekranz, Rune, Björn Stockholm 1985, 'Filmens historia, del 1:Pionjäråren', s. I den första filmen medverkade han för övrigt som statist, där han vid en laboratoriescen var en av assistenterna. Av olika orsaker kom Nordén och Stiller att gå skilda vägar, men så sent som sommaren 1925 hade Stiller velat att Nordén skulle följa med till USA för filmproduktion, men denne och framför allt Nordéns fästmö, tackade nej. Även fortsättningsvis kom Nordén att intressera sig för film och teater, skrev recensioner och startade en filmklubb för personal, elever och föräldrar vid Vasa realskola, där han visade kvalitetsfilm och höll föredrag om dessa. I sin senare skriftliga pro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Nordén
*  Super 8 Motel Bloomington (Bloomington, IN) - Motell recensioner - TripAdvisor
Super 8 Motel Bloomington Bloomington, IN - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Super 8 Motel Bloomington. GÅ MED LOGGA IN. Bloomington. Bloomington Turism. Hotell i Bloomington. Bloomington semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bloomington. Bloomington flyg. Restauranger i Bloomington. Bloomington sevärdheter. Bloomington bilder. Karta över Bloomington. Hotell. Alla hotell i Bloomington Erbjudanden på hotell i Bloomington Sista minuten Bloomington. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Bloomington. De populäraste familjehotellen i Bloomington. Affärshotell i Bloomington. Romantiska hotell i Bloomington. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bl...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g36942-d91427-Reviews-Super_8_Motel_Bloomington-Bloomington_Indiana.html
*  Rinnsnuva
... faktamall hälsotillstånd name rinnsnuva image caption diseasesdb icd j icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid rinnsnuva eller rinorré är en snuvliknande åkomma där snoret är tämligen lättrinnande rinnsnuva som uppkommer i samband med allergiska besvär består till största del av vatten därav kan läpparna kännas torra efter ett tag se även snuva vasomotorisk rinit kategori allergi kategori medicinska symtom från näsan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rinnsnuva
*  Äggstockscancer
1 Det resulterar i onormala celler som har förmågan att invadera eller sprid as till andra delar av kroppen. 2 Tidiga symptom kan vara diffusa eller inte uppenbara, men de blir mer tydliga allteftersom cancern utvecklas. 3 Då cancern sprider sig är detta ofta till bukhinnan, lymfkörtlar, lungor eller lever n. 4 Risken för äggstockscancer är högre hos de som haft fler ägglossning ar. Således har de som aldrig haft barn ökad risk, och de som får ägglossning vid en yngre ålder eller når klimakteriet vid en äldre ålder har även ökad risk. Faktorer som minskar risken är hormonella preventivmedel, sterilisering genom att äggledarna täpps igen och amning. 8 Ca 10% av fallen är relaterade till ärftlig genetisk risk, och de som har mutationer i genen 'BRCA1' eller 'BRCA2' har en ungefär 50%:ig risk att utveckla sjukdomen. Screening rekommenderas inte till kvinnor som har genomsnittlig risk, eftersom det inte finns stöd att det minskar dödligheten och den höga andelen falskt positiva test kan leda till onödiga ingrepp ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äggstockscancer
*  Cancerhund
'Cancerhundar' är sökhund ar som tränats att med luktsinnet identifiera förekomst av cancer hos människor. Metoden har använts för att hitta lungcancer, bröstcancer, prostatacancer, The Journal of Urology 2015. Läst 3 september 2015. äggstockscancer, samt urinblåsecancer, tjocktarmscancer colorectal cancer Mayo clinic health letter 2014. Läst 3 september 2015. och melanom. Läst 3 september 2015. När det gäller lungcancer och bröstcancer får hundarna lukta på utandningsprover filter som patienterna / försökspersonerna andats genom. I fråga om prostatacancer och äggstockscancer får hundarna lukta på urinprov er respektive vävnadsprover. Man har upptäckt att om en hund lärt sig hitta en sorts cancer så innebär det inte att hunden också hittar andra cancersjukdomar. Att olika cancerformer avger olika lukt är nya rön. Doftämnena som genereras vid olika cancersjukdomar beskrivs som mycket låga koncentrationer av alkan er och aromatiska föreningar. Läst 7 september 2015. Den första studien publicerades redan 1989 i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerhund
*  Onyx
... colspan align center onyx marmor kategori mineral grupp marmor färg olika som brun gul svart vit grön mohs ljusbrytning dubbelbrytning densitet kg m onyx grekiska nagel är en ädelsten bestående av mineralet kalcedon bestående av parallella skikt som växlar mellan svart och vitt den används bland annat vid tillverkning av kaméer ne se läst september varianter användning se även referenser noter källor varianter kalcedon onyx heter lite olika beroende på vilka färger som ingår onyx utan epitet är svart med vita inslag sardonyx är svart eller brun med vita inslag karneol onyx är röd med vita inslag det finns även enfärgad onyx onyx marmor är en form av onyx som uppstår i kalkhaltigt vatten den är mindre hård och används för tillverkning av prydnadsföremål såsom skålar glas och liknande användning på grund av sina speciella egenskaper lämpar sig onyxen väl för framställning av kaméer utskurna stenar med respektive upphöjda och nedskurna figurer agate in ucl geology collections tif red onyx handicraft jpg aug...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Onyx
*  Fiskeby (företag)
miniatyr|Fiskeby bruk i Fiskeby. År 1637 fick bruket ett privilegiebrev av Drottning Kristina för att starta tillverkning av papper i Fiskeby utanför Norrköping. '1872' byggdes bruket om till ett modernt pappersbruk. Produkter som tillverkades då var bland annat takpapp, väggpapper och tidningspapper. Man tillverkade även mekanisk massa och sulfitmassa. '1917' och 1918 köpte man upp Skärblacka AB, Ljusfors AB och AB Finspångs styckebruk. 62 % utomlands och hade 3 600 anställda 600 utomlands. Fiskeby AB:s enheter Skärblacka bruk, Katrinefors bruk och Fiskeby bruk se Fiskeby Board AB har idag splittrats genom fusioner till andra företag. '1953' byggdes en ny maskin för kartongtillverkning i en ny fabrikslokal. '1969' byggdes en plastbeläggningsmaskin Extruder. '1987' byggdes kartongmaskinen om då maskinens våtparti byggdes om. '1990' förvärvades Fiskeby av Riverwood International Corporation, '2003' förvärvades företaget av Graphic Packaging Intl. En efterbearbetningsavdelning där kartongmaskinens tambour arkas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskeby_(företag)
*  Missbildning
... ar kan upptäckas före eller runt födseln, eller först många år senare. Missbildningar kan variera från smärre fysiska anomalier till exempel födelsemärke n, grava fel i enskilda organ som medfödda hjärtfel, till systemiska fel som påverkar flera delar av kroppen. Runt 2 % till 3 % av alla barn som föds har märkbara missbildningar. Missbildningar som rör hjärna n är de vanligaste, runt 10 av 1000 födda, jämfört med hjärtmissbildningar med 8 av 1000 födda, njurmissbildningar med 4 av 1000, och lemmissbildningar med 2 av 1000. Hjärtmissbildningar är den vanligaste missbildningen som leder till döden hos spädbarn, med 28 % dödlighet, följt av kromosom ala anomalier och andningsorgansfel med 15 % vardera, och hjärnfel med 1 %. Ungefär 25 % av missbildningar uppstår på grund av genetiska abormaliteter. Ungefär 5 % uppstår på grund av fel i stora delar eller hela kromosom er. Några missbildningar uppstår när abnorma gen er ärvs från föräldrar, men andra kan uppstå från mutationer i ägg ets eller spermie ns arvsm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Missbildning
*  Kategori:Missbildningar
kategori missbildningar kategori missbildningar kategori fosterutveckling kategori kirurgi kategori medfödda och ärftliga sjukdomar kategori kroppsvikt och mått...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Missbildningar
*  Gimme Back My Bullets
... är ett musikalbum av lynyrd skynyrd deras fjärde studioalbum det lanserades i februari på mca records gruppen valde också att anlita tom dowd som producent inför detta album istället för al kooper som producerat de tre första skivorna skivan blev inte en lika stor försäljningsframgång som de tidigare skivorna det är det enda av originalgruppens album som inte sålt platina i usa ännu låtlista gimme back my bullets every mother s son trust i got the same old blues double trouble roll gypsy roll searching cry for the bad man all i can do is write about it listplaceringar billboard usa http www allmusic com album gimme back my bullets r charts awards uk albums chart storbritannien http www everyhit com nederländerna http dutchcharts nl search asp search lynyrd skynyrd cat a topplistan sverige http swedishcharts com search asp search lynyrd skynyrd cat a källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gimme_Back_My_Bullets
*  Wikipedia:Problematiska kategorier/Missiler
18.34 CEST Robotar är trots allt det mest använda ordet och jag ser att även den finländska armén anammat ordet trots FcFdIS rekommendationer. 03.30 CEST ::"Här talar vi om plastknivar och användandet av ett American Airlines-flyg fyllt med våra medborgare, och missilen för att skada denna byggnad, och liknande som skadade World Trade Center."/ Donald Rumsfeld i Pentagon 011012. 03.35 CEST :::Engelska ordet "missile" innefattar även ostyrda raketer vad jag förstår. 14.03 CEST ::"Missil" är en synonym med "robot" i alla fall i den ordbok jag kollade i. En missil/robot är en mer eller mindre fjärr- eller självstyrd raket. Engelskans "'missile'" betyder förutom "robot" även "projektil" och kan betyda allt från kastade stenar till raketer och Tomahawkrobotar. Då blir det ett problem med begreppsförvirring när journalister direktöversätter "missile" till "missil". Den svenska försvarsmakten använder termen robot och huvudartikeln är i vilket fall redan robot vapen. Det är inte fel att använda missil men av ovanstå...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Problematiska_kategorier/Missiler
*  Varbygel
... en varbygel är en halvcirkelformad konstruktion och vapendetalj hos handeldvapen som är belägen under avtryckare n vid antingen kolvhalsen eller pistolgreppet varbygelns uppgift är att skydda vapnets avtryckare från ofrivillig avfyrning varbygeln är oftast tillverkad i något hårt material såsom stål eller plast när ett eldvapen saknar varbygel beror det oftast på att vapnet är ämnat att kunna avfyras även om man har tjocka handskar eller dylikt på sig ibland ser man även den engelska benämningen trigger guard i svensk text kategori handeldvapen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbygel
*  Dead-time
dead time dead time dead time som är mycket likt bullet time och ofta misstas för att vara bullet time är en effekt där tiden verkas stanna helt och kameran eller kamerorna rör sig i en vinkel runt en viss person oftast så krävs det att klippet jämnas ut i en dator eller göra om det många gånger fast med olika vinklar varje gång för närvarande finns det endast ett fåtal filmer som använder sig av effekten till exempel filmen the matrix reloaded från i scenen då neo slåss mot agent smith kategori filmteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dead-time
*  Hypospadi
{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Hypospadi. latinskt namn = Hypospadia. ICD10 =. ICD9 = {{ICD9|752.61}}, ICD9|752.6. eMedicineTopic = 1136. }} thumb|right|Hypospadi. 'Hypospadi' är ett medfött tillstånd hos pojkar, som innebär att urinröret mynnar på undersidan av penis. I vissa, allvarligare fall kan urinröret ligga helt utanför penis och mynna i pungen. Obehandlad medför hypospadi, att penis blir krökt och det kan göra att det blir svårt för patienten att genomföra samlag i vuxen ålder. En på trehundra pojkar föds med hypospadi, och är en av de vanligaste missbildningarna. Hypospadi behandlas genom plastik kirurgi sk operation, under förskoleåldern. Behandlingen startar så tidigt som möjligt för att genom s.k. Z-plastik successivt förlänga urinröret med mynningen normalt placerad på ollonet. Målsättningen är att tills pojken börjar skolan i 6-7-årsåldern ha uppnått fullgott resultat, så att han kan stå och kissa tillsammans med sina jämnåriga kamrater likt de andra pojkarna. Men alla pojkarna med denna åk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypospadi
*  Burrill Crohn
... burrill bernard crohn född juni död juli var en amerikansk läkare crohn var under en del av sitt liv knuten till mount sinai sjukhuset i new york där han arbetade tillsammans med neurologen bernard sachs crohn har givit namn åt crohns sjukdom externa länkar kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska läkare kategori amerikanska eponymer kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Burrill_Crohn
*  Crohn
... omdirigering crohns sjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Crohn
*  Mesalazin
... mini strukturformel mesalazin eller aminosalicylsyra asa är ett antiinflammatoriskt läkemedel som förskrivs på recept t ex under varumärkena pentasa och asacol i sverige mesalazin hämmar inflammation och är basbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom ulcerös kolit och crohns sjukdom mesalazin utövar sin effekt lokalt i tarmarna och därför är de systemiska biverkningarna få mesalazin är effektivt både vid aktiv sjukdom och vid förebyggande behandling läkemedlen har använts under många år de är väl beprövade och har relativt få biverkningar behandling med mesalazin är långvarig under senare år har man allt mer diskuterat vikten av god compliance eller patientföljsamhet de som följer sin ordinerade medicinering har nämligen fem gånger högre sannolikhet att vara symtomfria efter två år än de som inte gör det viktigt för att slippa använda potentiellt mer toxiska läkemedel i undersökningar uppges en av de viktigaste orsakerna till låg följsamhet till planerad behandling vara för stort tablettintag att minska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesalazin