Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.GlattmuskelcellerMuskelproteinerSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Muskelfibrer: Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.Muskelutveckling: En utvecklingsprocess som leder till bildandet av det mogna muskelsystemet, och i vilken ingår differentiering av de olika typerna av muskelcellförstadier, myoblastvandring, aktivering av muskelbildningen och muskelförankring.Muskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Muskelfibrer, snabb sammandragning: Skelettmuskeltrådar som kännetecknas av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ II myosin med stark ATPas-verkan och som påverkar ett flertal andra funktioner, som t ex sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Muskelfibrer, långsam sammandragning: Skelettmuskeltrådar kännetecknade av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ I-myosin som har låg ATPas-aktivitet och påverkar flera andra funktioner, så som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskelmitokondrier: Mitokondrier i skelett- och glatt muskulatur. Hjärtmuskelmitokondrier förs inte hit; för dem finns "hjärtmitokondrier".Oculomotor MusclesNackmusklerTvärstrimmig muskulatur: En av två typer av muskelvävnad i kroppen, kännetecknad av den bandade struktur som kan ses i mikroskop. Strimmig muskulatur kan delas in i två undertyper: hjärtmuskler och skelettmuskler.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Muskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.AndningsmuskulaturPapillarmusklerMuskelsvaghetMuskelceller: Mogna, sammandragande celler, allmänt kända som myocyter, som bildar någon av tre olika muskelvävnader. De tre typerna är: skelettmuskelceller, hjärtmuskelceller och glattmuskelceller. De utvecklas från embryonala muskelförstadieceller, kallade myoblaster.Bukmuskler: Muskler som bildar bukhålans vägg. De inkluderar den raka bukmuskeln, yttre och inre sneda bukmusklerna, den tvära bukmuskeln och den fyrkantiga bukmuskeln.Quadriceps MuscleKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Massetermuskel: En tuggmuskel, vars uppgift är att sluta käkarna.Ansiktsmuskler: Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.Tuggmuskler: Muskler som utgår från okbågen och stänger käkarna. Tuggmuskelnerven utgår från mandibularnervens förgrening på trigeminalnerven (femte hjärnnerven).Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.MuskelatrofiFöljerörelserSatellitceller, skelettmuskulaturGlattmuskelmyosiner: Myosin typ II-isoformer som finns i glatt muskulatur.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Råttor, Sprague-DawleyBröstmusklerRNA, budbärarTidsfaktorerMuskelsjukdomarElektrostimuleringMyosin, tung kedjaMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.MyofibrillerLändmusklerBakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.TinningmuskelRåttor, WistarSignalomvandlingBiomechanical PhenomenaBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.SvalgmusklerNeuromuskulär förbindelseReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Mellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.HypertrofiPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Motorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Glykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Trombocytrelaterad tillväxtfaktorDesmin: Ett intermediärt trådprotein som huvudsakligen återfinns i den glatta muskulaturens, skelett- och hjärtmuskulaturens celler. Det är lokaliserat till Z-linjen, och molekylvikten 50 000 till 55 000 är artberoende.Celldelning: En cells förökning genom delning.Muskeldystrofi, djurKycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Muskelmage, fågelCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.MyoblasterHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.EnzymhämmareHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Möss, inavlade C57BLLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.MuskelkrampKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurEndoplasmatisk nätverk, glatt: En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.UrinblåsaBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.TropomyosinAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.MyosinkinasMöss, inavlade mdx: En musstam som utvecklats från en spontan mutation (mdx) i C57BL-möss. Mutationen är X-kromosombunden och ger livskraftiga, homozygota djur som saknar muskelproteinet dystrofin, har höga serumhalter av muskelenzym och vävnadsdefekter liknande dem vid muskeldystrofi hos människor. Vävnadsegenskaperna, länkningen och mdx-läget gör dessa möss till värdefulla modeller för Duchennes muskeldystrofi.SarkomererMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Sarkoplasmatiskt retikelMyoD-proteinVävnadsnybildningLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.MyostatinEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.ElektrofysiologiProtonkogenproteiner c-sisMuskelstretchingFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Tunica intimaSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.MuskelstelhetInsulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Dystrofin: Ett muskelprotein som finns i ytmembran och som är en produkt av Duchennes/Beckers muskeldystrofigen. Individer med Duchennes muskeldystrofi saknar som regel helt dystrofin, medan de med Beckers muskeldystrofi har dystrofin med förändrad molekylstorlek. Proteinet har en del gemensamt med cytoskelettproteiner som spektrin och alfa-aktinin, men dystrofinets egentliga funktion är inte klarlagd. Möjligen kan dess roll vara att bevara plasmamembranets integritet och inordning med muskeltrådarna i samband med sammandragning och avslappning av musklerna.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Muskelavslappningsmedel, centrala: En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.SarkolemmaKranskärl: Hjärtats vener och artärer.ProteinisoformerRåttor, inavlade stammarSenorKalmodulinbindande proteiner: Proteiner med förmåga att binda Kalmodulin. De finns i många vävnader och uppvisar en rad olika funktioner, inklusive F-aktinkorskoppling och blockering av cykliska nukleotidfosfodiesteraser, kalcium- och magnesium-ATPaser.MuskeltumörerHalsartärskador: Traumatiska skador, av genomträngande eller icke genomträngande art, på den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, vilka kan ha uppstått till följd av skallskada, skada på bröstkorgen ell er halsen. Skadorna kan leda till karotistrombos, karotissinusfistel, pseudoaneurysm eller halsartärbråck. De kliniska symtomen kan vara omedelbara eller fördröjda.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Fysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.SkelettmyoblasterGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.CellinjeSyrgasförbrukningCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Anura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Upphängning i bakbenen: Teknik för begränsning av ett djurs rörelseförmåga genom att hänga upp det i bakben eller svans. Förfarandet används för att simulera vissa effekter av reducerad tyngdkraft och studera fysiologi vid viktlöshet.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.LårMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.HyperplasiMuskeldystrofierNoradrenalinKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.HistocytokemiPterygomusklerSkelettmuskelmyosinerGlattmuskelmyoblasterRåttor, inavlade WKYOrganspecificitetRegionalt blodflödeFosfokreatin: Ett endogent ämne som finns i skelettmuskelvävnad hos ryggradsdjur. KroppsrörelseMuskelspasticitetMuskeldystrofi, DuchenneMyogeninVridmomentGlattmuskeltumörMuskelinflammationAnpassning, fysiologiskHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.OrganstorlekReceptorer, kolinergaMyosin-Light-Chain PhosphataseIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.EnergiomsättningMuskelstyrkedynamometer: Ett instrument för mätning av muskelstyrka i samband med muskelsammandragning, som t ex greppande, tryckande eller dragande. Apparaten används för uppskattning av muskelhälsa i idrottsmedicin och sjukgymnastik.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Kalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Uppregleringrho-Associated KinasesFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.SträckreflexDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).TranskriptionsfaktorerNifedipinKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.VävnadsdistributionPenisMyosin subfragment

*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Muskelkontraktion
... right|thumbnail|300px. 'Muskelkontraktion' är den process varvid muskel vävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller som är uppbyggda av sarkomer er. En sarkomer består av aktin filament tunna filament, myosin filament tjocka filament med flera proteiner. Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln. Då släpps kalcium joner ut från sarkoplasmatiskt retikulum SR och kan binda till ett proteinkomplex med tre olika sorters troponin. Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. Kontraktionen kräver energi i form av ATP adenosintrifosfat. Genom en process som kallas korsbr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
*  Elektromyografi
EMG kan mätas med hjälp av elektrod er nål eller tunna trådar inne i muskeln eller med hjälp av ytelektroder på huden. Fil:Muscular System.jpg|miniatyr|höger. Det finns två olika typer av EMG, nålelektromyografi och ytelektromyografi. Vid undersökningen är det tre typer av elektriska signaler som registreras. Sedan undersöker man signalerna från muskeln när den är i vila, och slutligen när patienten utför ett viljestyrt arbete. Olika sjukdomar ger olika typer av förändringar hos de elektriska signaler som muskeln genererar. miniatyr|höger|EMG-undersökning med hjälp av nålelektroder. sEMG registrerar elektriska signaler från en större del av muskeln och används främst inom områden som ergonomi och rehabilitering genom att mäta muskelkraft, timing och muskeltrötthet. Precis som vid nEMG mäter man den elektriska aktiviteten både när muskeln är i vila och vid kontraktion. Nackdelen med detta är att resultatet påverkas av flera olika faktorer, vissa ointressanta för undersökningen. Genom att öka antalet elektroder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromyografi
*  TR-stål
miniatyr|Skruvförband miniatyr|Stålbro 'TR-stål' Tekniska Regler stålkonstruktion är en personcertifiering mot kompetenskrav enligt PBL, EKS, EN 1090-2, AMA Anläggning, AMA Hus, VVAMA och SBS Certifieringsregler D för personer som svarar för planering, ledning, kontroll och tillsyn av arbete med stålbyggnad skonstruktioner. 'Det finns tre kompetens nivåer:' 'TR-stål/E' för stålkonstruktioner av enkel art, dvs montage av enkla prefabricerade stålkonstruktioner normalt sätt utan svets ning och på platsen målning, så som vissa hall byggnader, lantbruksbyggnader, vägportaler, belysningsmaster och bullerskärmar. 'TR-stål/N' för stålkonstruktioner av normal art, så som stålstommar i vanliga husbyggnader. Dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklasser upp till och med EXC2 och driftklass SC1 enligt SS-EN 1090-2 tidigare utförandeklass GC enligt BSK. 'TR-stål/K' för stålkonstruktioner av komplicerad art, så som stålbroar, traverskran banor, stålstommar med traverslast, stålskorstenar, mast er, vindk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TR-stål
*  Nacke
I nacken sker en stor del av huvud ets och ryggrad ens rörelser. De två översta kotorna, ringkota n ' Atlas ' och tappkota n ' axis ', bildar tillsammans med nackben et ' os occipitale ' den sammansatta nackleden. 'Huvudartiklar: Övre nackleden, Nedre nackleden ' Tillsammans ger nackens två leder tre frihetsgrad er och fungerar funktionellt som en kulled. Flexion - extension böjning framåt-bakåt och lateral flexion böjning i sidled sker i övre nackleden, atlantooccipitalled en, ' art. atlantooccipitalis ' mellan ringkota n ' atlas ', den översta ryggkotan och nackben et ' os occipitale '. Rotation av huvudet i horisontalplanet sker i nedre nackleden atlantoaxialled en, ' art. atlantoaxialis ' mellan ringkotan och tappkota n ' axis ', den näst översta ryggkotan. Flera ligament omger nacklederna och begränsar kraniets rörelser så att förlängda märgen ' medulla oblongata ' och ryggmärg en ' medulla spinalis ' inte skadas. Ett komplicerat system av ligament ser till att tappkotans vertikala utskott "tappen" inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nacke
*  Rygg Och Ledbesvär Värmlands Län - Eniro.se
rygg och ledbesvär värmlands län eniro se karta startsida sök produkt tjänst företag person rygg och ledbesvär sverige värmlands län karlstad företag personer nätbutiker rygg och ledbesvär värmlands län gav företag relevans avstånd omdöme sök rygg och ledbesvär värmlands län på kartan cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies ok företag rygg hälsokliniken www kroppeniform se rudsta edsvalla karta och vägbeskrivning skriv ett omdöme varmt välkommen hit när du har problem med ryggrad nacke muskulatur eller t ex ischias du kan...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:rygg och ledbesvär/värmlands län
*  Kontrafobi
'Kontrafobi' är ett beteende som somliga människor har för något som framkallar rädsla, att ständigt eller tvångsmässigt söka sig till föremålet för det som orsakar rädslan. Det kan uppfattas som ett högriskbeteende eller ett sätt att komma över dödsskräck. Rädslan upplevs av den drabbade som en svaghet, och för att kompensera svagheten utsätter sig denne för ångesten, ofta i ett försök att träna bort eller vänja sig av med den desensibilisering. Det omtalas tidigast 1939 av Otto Fenichel, som menade att kontrafobier i vissa fall kunde vara en lyckad försvarsmekanism. Rädslan, menade Fenichel, kunde också uppfattas som en upphetsning liknande den sexuella, vilket också var en vinst av beteendet. Ytterligare en vinst med kontrafobier, menade Fenichel vara att personen testade verkligheten, att straff och onda konsekvenser inte uppkommer slumpmässigt - genom att försätta sig i en farlig position erfor personen verklighetens faror. Beteendet kan också ses som en normal del av ungdomen, då personen som ännu inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafobi
*  Dystrofia myotonika
... typ 1 förekommer internationellt hos ungefär 12 personer per 100 000 invånare. Detta betyder att alla som bär på genen också utvecklar sjukdomen, och det räcker därför att få en gen för sjukdomen från den ena föräldern för att få sjukdomen. Om enbart den den ena föräldern har sjukdomen och själv bär på en gen för sjukdomen blir risken för barn oavsett kön att ärva sjukdomen 50 procent. De övriga 50 procent av barnen som inte får sjukdomen bär inte på genen, och för inte sjukdomen vidare. Vid dystrofia myotonika typ 1 finns fler kopior av CTG-sekvensen än normalt, och ett större antal upprepningar medför svårare symption. Det ökade antalet av sekvensen innebär att området i genen blir instabilt, vilket innebär att antalet kopior kan byggas på när genen nedärvs, vid bildning av könscell en. Vid 100-200 kopior av CTG-sekvensen debuterar sjukdomen tidigare och fler symtom förekommer, till exempel muskelsvaghet och stelhet. Vid fler än 200 kopior förekommer fler symtom av större svårighetsgrad. Vid den svåras...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dystrofia_myotonika
*  Tmesisternus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe tmesisternus transversus ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är irian jaya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_transversus
*  Estolomimus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins och maria helena m galileo estolomimus transversus ingår i släkte t estolomimus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor martins ubirajara r galileo maria helena m estolomimus coleoptera cerambycidae desmiphorini novas espécies e chave iheringia série zoologia porto alegre figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori estolomimus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estolomimus_transversus
*  Oeax transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius oeax transversus ingår i släkte t oeax och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan neue cerambyciden aus den sammlungen des zoologischen museums der humboldt universität zu berlin coleoptera cerambycidae vierter teil mitteilungen aus dem zoologischen museum in berlin kategori långhorningar kategori oeax...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oeax_transversus
*  Muskelgrupp
... är en av ingående muskler i en rörelse för varje rörelse som kroppen gör är det inte bara en muskel som ser till att rörelsen utförs men det finns nästan alltid en som står för det huvudsakliga arbetet beroende på hur rörelsen utförs får vissa muskler anstränga sig mer för att utmärka rörelsen inom begreppet styrketräning sätt de övningar som aktiverar ett stort antal axlar i en muskelgrupp brukar kallas basövning ar och anses var bra för de som motionerar i största allmänhet ytterligare muskler som inte direkt tränas i en övning brukar kallas synergist er och har oftast en balanserande roll i en övning eller rörelse dessa musklers utveckling spelar stor roll då det gäller som en led i skelett et behöver lista över muskelgrupper iliopsoas quadriceps adductorerna hamstrings ischiocrurala musklerna erector spinae samlingsnamn för ryggens egentliga muskler abdominala muskulaturen kategori muskelsystemet kategori styrketräning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelgrupp
*  Vastus medialis
... vidsträckta inre lårmuskeln är en muskel som ingår i quadriceps och sitter i framsidan av lår et dess nedre infästning är i knäskål en med en förlängning ner i smalben et det övre fästet sitter i lårben et antagonist till denna muskel är bland annat biceps femoris styrketräning att isolera denna muskel brukar vara enklast med övning en benspark men helt isolerad kan inte denna muskel bli kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_medialis
*  Vastus lateralis
... thumb px vastus lateralis vastus lateralis vidsträckta yttre lårmuskeln är en muskel och är en del av quadriceps muskeln sitter i lår ets utsida och har sin nedre infästning i knäskål en med förlängning ner i smalben et dess arbete utförs i synergism med vastus medialis vastus intermedius och rectus femoris men får en fokusering då benet ska rätas ut med foten inåtvinklad en typisk företeelse som aktiverar denna muskel är bland annat skridskoåkning styrketräning att isolera denna muskel är inte möjligt men om man vill fokusera på denna muskel så fungerar benspark med foten inåtvinklad eller benpress med ett ben och foten centrerad en annan effektiv övning är djup knäböj i t ex smithmaskin med smal fotställning och placering långt framför stången kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_lateralis
*  Benspark
... är en övning inom bland annat styrketräning men används flitigt inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador denna övning är en isolerande övning till nästan hela lårets famsida eller quadriceps en antagonistövning till denna övning är sittande benböj aktiverade muskler benspark aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benspark
*  Excentrisk benpendling
... right thumb excentrisk benpendling är en övning inom bland annat styrketräning men kan även användas inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador aktiverade muskler excentrisk benpendling aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Excentrisk_benpendling
*  Pintalia lateralis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia lateralis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_lateralis
*  Monobelus lateralis
... är en insekts art som beskrevs av carl stål monobelus lateralis ingår i släkte t monobelus och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori monobelus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monobelus_lateralis
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Epimelitta triangularis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fuchs epimelitta triangularis ingår i släkte t epimelitta och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor fuchs ernst neue cerambyciden col aus südbrasilien pesquisas zoologia porto alegre titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori epimelitta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epimelitta_triangularis
*  Muskelatrofi
'Inaktivitetsatrofi' orsakas av brist på fysisk aktivitet då musklerna inte ofta används eller har begränsad rörelse. Den orsakas då en sjukdom eller skada påverkar nerven som fäster till musklen och kan uppstå väldigt plötsligt. Beroende på orsak kan muskelatrofi uppstå i en muskel, en grupp av muskler eller i hela kroppen, och kan medfölja domning ar, smärta och svullnad och andra neuromuskulära symptom och hudsymptom. Vanliga orsaker till inaktivitetsatrofi är lite eller ingen fysisk rörelse eller en stillasittande livsstil. Men även sjukdomar, som reumatoid artrit RA och artros, och skador, som benskador och brännskor, som påverkar en individs rörelseförmåga kan vara orsaker till inaktivitetsatrofi. Neuromuskulära sjukdomar som spinal muskelatrofi SMA, multipel skleros MS, amyotrofisk lateralskleros ALS och Guillain-Barrés syndrom GBS är vanliga orsaker till neurogen muskelatrofi. Den första symptomen som uppstår vid muskelatrofi är att musklerna blir svaga och slappa. Detta upptäcks oftast då musklerna i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelatrofi
*  2010 Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE vs. 2010 Kubota RTV1140CPX Orange vs. 2010 Cub Cadet
... Volunteer 4x4 EFI. ATVS ATVs For Sale. UTV Specs. Home > ATV > 2010 Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE vs. 2010 Kubota RTV1140CPX Orange vs. 2010 Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI Comparison. 2010 Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE vs. 2010 Kubota RTV1140CPX Orange vs. 2010 Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI Side-by-Side Comparison. Compare the 2010 Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE vs 2010 Kubota RTV1140CPX Orange vs 2010 Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI. The 2010 Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE has an MSRP of $12,899, while the 2010 Kubota RTV1140CPX Orange has an MSRP of $15,675, Side-By-Side. Polaris Ranger 800 XP Browning Pursuit LE. Kubota RTV1140CPX Orange. Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI. You Might Also Consider: 2010 Kawasaki Mule 4010 4x4 Diesel. 2010 Kawasaki Mule 4010 Trans4x4. 2010 Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 Camo. 2010 Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 Diesel. 2010 Kawasaki Mule 4010 Trans4x4 Diesel Camo. 2010 Polaris Ranger 800 XP. 2010 Polaris Ranger 800 XP Nuclear Sunset Orange LE. 2...
http://powersportstv.com/compare.php?make_cd=&item_cd=1&add=66946&models=54523-78162
*  NyföretagarCentrum - kostnadsfri rådgivning när du vill starta eget företag / driva eget företa
... g. . Om oss. Boka rådgivning. Lokala nätverk. Verktygslådan. Erbjudanden från nyföretagare. Mentorskap. Nätverkslunch. Startbanan. Årets Nyföretagare. Nyföretagarbarometern. Nyttiga länkar. Samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sverige. In English. Filmer på Youtube. Kontakta oss. till nyforetagarcentrum.se. Startsidan. Kontakta oss. Aktuellt 2014-11-18 Hos Okonskis finns bara polskt Nyföretagandet i Täby har ökat nio år i rad.Familjen Okonski slog i somras upp portarna till sin polska delikatessbutik i Hägernäs.Polska ko... 2014-11-14 Att vara företagsam kräver mod och kraft SÖDERMANLANDS MEST FÖRETAGSAMMA Carola Östlund på Naturförskolan Vikingen i Strängnäs är en av de fem finalisterna i Svenskt Näringslivs täv... 2014-11-14 Många paket till Klapphjälpen LerumI två veckor har initiativtagarna i Klapphjälpen samlat in julklappar till behövande familjer i kommunen. Och antalet paket är fler än ... 2014-11-14 Dags att väcka liv i centrum Älmhult. Det är dags att rycka upp centrum ur dvalan. Och för att ly...
http://nyforetagarcentrum.se/main.asp?newsID=-1&PageType=200&newsPage=2&categoryID=1442
*  Den gamle
{{Bokfakta titel = Den gamle |undertitel = |bild = |bildbredd = |bildtext = |författare = Dan Andersson |otitel = |ospråk = Svenska |översättare = |illustratör = |omslagsbild = |land = |ämne = |genre = |förlag = |år = 1915 |sv år = |typ = Dikt |sidor = |vikt = |mått = |isbni = |isbnl = |isbnmp3 = |isbnp = |isbne = |huvudpersoner = |utmärkelser = |kuriosa = |seriens namn = |del av serien = |föregås av = |efterföljs av = }}. Kännetecknet för Dan Anderssons dikter är att de alltid har ett tema som innehåller någon form av frågeställning kring de stora livsfrågorna. Den är en dyster men lättande dikt vars tema är döden. Förutom döden brukar Dan Anderssons dikter bygga på frågeställningar kring: kärlek, lidandets mening, synd och skuld, Guds existens och den sociala nöden. Dikten 'Den gamle' är på 12 rader med 5-10 ord per rad, fördelade på tre stycken och med sammanlagt 89 ord. Diktjaget upplever döden som något befriande och lättande. Döden beskrivs som om den är någonting man strävar efter, en befrielse och ett...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gamle
*  Pectoralis minor
... thumb px pectoralis minor pectoralis minor lilla bröstmuskeln muskeln har sitt ursprung i e revbenet och fäster i korpnäbbsutskottet på skulderbladet dess huvudfunktioner är inåtrotation och depression samt abduktion av skulderbladet den arbetar tillsammans med serratus anterior och pectoralis major vid abduktion abduktion av skulderbladet kallas även protraktion styrketräning att isolera pectoralis minor är nästan omöjligt då det finns ett antal muskler som blandar sig i men då denna muskel har en ganska liten betydelse så tränas den ofta i form av synergist till andra muskler i olika övning ar vid framåtroterad axel är det däremot viktigt att fokusera stretching av denna muskel detta göra bäst genom att hålla överarmen eleverad i grader underarmen pekandes uppåt och med hjälpmedel såsom en dörrpost eller en träpinne försiktigt rotera axelt dorsalt bänkpress och armhävningar är bra övningar för pectoralis minor referenser kategori skelettmuskler kategori bröstkorgen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pectoralis_minor
*  Obereopsis pectoralis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av olof immanuel von fåhraeus obereopsis pectoralis ingår i släkte t obereopsis och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g fåhraeus olof immanuel coleoptera caffrariæ annis a j a wahlberg collecta longicornia descripsit öfversigt af kongliga svenska vetenskaps akademiens förhandlingar stockholm kategori långhorningar kategori obereopsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Obereopsis_pectoralis
*  Tomogonia pectoralis
... är en insekts art som beskrevs av carl stål tomogonia pectoralis ingår i släkte t tomogonia och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori tomogonia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomogonia_pectoralis
*  Stora bröstmuskeln
... miniatyr|250px|Pectoralis major 'Stora bröstmuskeln' eller 'Musculus pectoralis major' är den största muskeln på överkroppens framsida. Den fäster i ena änden på en mycket stor yta i centrum av bröstkorgen och den andra änden i överarmens framsida. Den stora bröstmuskeln tar bland annat hand om armens rörelse framåt i det horisontella planet. pectoralis minor så tar denna muskel hand om själva armens rörelse, och 'm pectoralis minor' ser till axelns position snett neråt framåt. När det gäller idrott finns det ett antal sporter som utnyttjar, eller kan dra nytta av, väl utvecklade bröstmuskler, och i denna grupp ingår bland annat boxning, brottning, simning, tennis, golf, parkour och bordtennis. 'Huvudfunktioner:' Adduktion i axelled en art.humeri både med armen intill kroppen och framför kroppen. 'Andra funktioner:' Flexion samt inåtrotation i axelleden. 'Huvudfunktioner:' Adduktion i axelled en art.humeri både med armen intill kroppen och framför kroppen. 'Ursprung:' Rectusskidan, den platta sena vid ne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_bröstmuskeln
*  Styrketräningsövning
... övning inom styrketräning betyder att en muskelgrupp har genomfört ett rörelsemönster enligt en viss träningsmetod med ett förutbestämt antal set oavsett om en viss variation utförs gällande vinklar anses det vara en annan övning även om samma muskelgrupp tränas när det gäller staggered grips metoden är vinklarna så att säga i muskelns längdriktning och räknas då inte som övningar övningar kan delas in i ett antal grundgrupper gällande utrustning och i detta fallet görs indelning på följande sätt hantel skivstång träningsmaskin övningar dessa övningar används med fördel i olika träningsprogram som finns i ett antal varianter eller var och en för sig colspan style background aaaaaa kroppsdel colspan style background aaaaaa övning grupp muskel redskap gymspråk svenska axel deltoid hantel hantellyft åt sidan axel deltoid träningsmaskin kabellyft åt sidan axel deltoid träningsmaskin drag mot hakan stående rodd bröst centrum pectoralis major skivstång bänkpress skivstångs bröstpress bröst centrum pectoralis m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Styrketräningsövning
*  Bröst
... et eller bringan är övre och främre delen av bålen benämningen ingår i många stående uttryck som luta sig mot någons bröst och ha ont i bröstet bröst kan även syfta på bröstmuskulaturen pectoralis major pectoralis minor bröstkörtlar hos kvinnor kvinnobröst eller kvinnlig brösttillväxt hos män gynekomasti smärta i bröstvävnaden kallas mastodyni smärta innanför bröstet bröstsmärta är ett tecken på många sjukdomar se även bröstkörtel bröstvårta bröstens historia mastodyni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bröst
*  Serratus anterior
... thumb px serratus anterior serratus anterior främre sågmuskeln eller boxarmuskeln är en muskel som täcker bröstkorg ens laterala parti denna muskel tar hand om axelns positionering uppåt och snett uppåt framåt och dess antagonist är trapezius den har sin övre infästning i axeln och de nedre i revben det finns ett antal överlappande synergist er till serratus anterior och dessa är pectoralis minor och pectoralis major styrketräning det krävs en del försök innan en perfekt övning kan utformas för att isolera serratus anterior men pullovers med z stång som hålls med axelbrett grepp aktiverar muskeln till stor del dock så kommer man inte ifrån att latissimus dorsi och teres major utgör en stor hjälp i pulloverövningen aktivering av serratus görs enklast genom att i exempelvis bänkpress fortsätta rörelsen genom att trycka skulderbladen i samma riktning som pressrörelsen kategori skelettmuskler kategori bröstkorgen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serratus_anterior
*  Bröstpress med hantlar
... fil dumbbellflye jpg miniatyr px övning en hantelflys som utförs med hantlar på en bänk hantelbänkpress eller hantelpress är en övning inom styrketräning denna övning går att genomföra i ett antal varianter som exempel hantelflys lutande och nedåtlutande med dessa övningar tränas de flesta muskler i bröstpartiet aktiverade muskler hantelpress på rak bänk aktiverar främst hela bröstet pectoralis major pectoralis minor deltoid framsida triceps brachii synergist serratus anterior synergist latissimus dorsi synergist teres major synergist externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bröstpress_med_hantlar
*  Räckhäv
... miniatyr px med vikter är övningen ännu svårare räckhäv är en styrketräning sövning för överkroppen som är mer känd under sitt engelska namn pull up den går ut på att man drar sig upp för ett hävräcke eller ett vanligt räcke varvid man främst aktiverar de dragande musklerna såsom latissimus dorsi och biceps det finns i huvudsak två olika grepp som används i räckhäv det ena utåträckhäv är ett pronerat grepp dvs där handflatan är vänd från ansiktet och kallas internationellt sett för pull up medan det i svenska tävlingar kallas för chins det andra inåträckhäv är ett supinerat grepp dvs där handflata n är vänd mot ansiktet och är internationellt sett mest känt som chin up muskelaktivering primär agonist latissimus dorsi synergist synergister biceps brachii teres major trapezius pectoralis major triceps brachii brachialis referenser kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Räckhäv
*  Trapezius
... thumb px trapezius trapezius är en muskel som sitter i rygg ens övre del eller i den övre delen av bröstryggen den brukar även kallas kappmuskeln då den så att säga håller upp kappan den här muskeln är en förhållandevis stark muskel och tar hand om axelns positionering uppåt bakåt och även snett ner bakåt ett par antagonister till denna muskel är serratus anterior och pectoralis major styrketräning normalt sett brukar denna muskel fungera som en synergist till andra muskler då övning ar utförs det finns ett fåtal isolerande övningar för just denna muskel men då den är så relativt stark är det väldigt få som vill isolera denna muskel vid träning en benämning på överdriven utveckling av denna muskel brukar kallas tjurnacke men extra träning av denna muskel kan vara av intresse för exempelvis brottare isolerande övningar axelrullning kabelrodd med raka armar shrugs synergistövningar marklyft kabelrodd hantellyft åt sidan kategori styrketräning kategori skelettmuskler kategori ryggen kategori axeln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trapezius
*  Staggered grips-metoden
staggered grips metoden staggered grips metoden staggered grips metoden är en träningsmetod som går att använda i många övning ar och tillsammans med andra metoder metoden går ut på att använda olika grepp i ett och samma set syftet med denna metod är att belasta muskeln från olika vinklar och på det viset påverka djupet av dess olika infästningar om man skärskådar exempelvis pectoralis major kan man konstatera att denna muskel påbörjar sin infästning strax innanför axel n men slutar i centrum av bröstkorg en det anses att dess olika infästningar tar hand om de olika vinklarna även om hela dess infästning fungerar som mer eller mindre en synergist att isolera en del av infästning är i stort sett omöjligt om man inte använder lokalbedövning och är inte meningen med denna metod samma resultat kan åstadkommas genom en kombination av olika övningar men det är svårt om man inte har exklusiv tillgång till alla redskapen lämpliga övningar bänkpress militärpress kabelrodd marklyft kategori träningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Staggered_grips-metoden
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  Squama temporalis
... utgör i människans skelett den tunna främre och övre delen av tinningben et os temporale squamas utsida är slät och konvex och utgör fäste för m temporalis den solfjäderformade muskeln på kraniets sidor en krökt linje linea temporalis som löper diagonalt uppåt på ytans bakre del utgör fäste för bindväv shinnan fascia temporalis och gräns för m temporalis en centimeter under denna linje finns spår av de sutur er som en gång skilde squama från pars mastoidea squama begränsas nedtill av okbensbåge n proc zygomaticus på squamas konkav a insida finns fördjupningar som motsvarar hjärna ns tinninglob er och fåror avsedda för grenar från den mellersta av de meningeala kärl en den övre kanten är tunn och avfasad invändigt så att benet överlappar kanten på det ovanliggande hjässben et os parietale den antero inferior a främre inre kanten är tjock och sågtandad upptill är den avfasad invändigt och nedtill avfasad utvändigt den ledar mot kilben ets os sphenoidale stora vinge referenser gray s anatomy rörelseapparate...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Squama_temporalis
*  Gymnobothrus temporalis
... är en insekts art som först beskrevs av carl stål gymnobothrus temporalis ingår i släkte t gymnobothrus och familjen gräshoppor underarter arten delas in i följande underarter g t flexuosus g t temporalis källor orthopterasf orthoptera species file eades d c otte d cigliano m m braun h kategori gräshoppor kategori gymnobothrus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnobothrus_temporalis
*  Signaltransduktion
thumb|right|500 px|Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar. 'Signaltransduktion' innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:. G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptor er Cytokinreceptor er Notch-receptor er Ligandstyrda jonkanaler. Till signaltransduktionsvägarna hör:. När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:. Fosforylering - kinas er fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras. Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen 3d-strukturen hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet. Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaltransduktion
*  GSK3B
gsk b gsk b gsk β eller glykogensyntas kinas beta är ett enzym som kodas av gsk β gen en det är involverat i intracellulär signalering genom att påverka metabolism utvecklingen av nervceller samt utvecklingen av vissa kroppsdelar i foster det kan aktieras av flera signaltransduktionsvägar bland annat pi k akt mtor signaleringsvägen samt wnt signaleringsväg en glykogensyntas kinas är ett prolin styrt serin treoninkinas som inaktiverar glykogensyntas som är ett enzym som styr metabolismen av glukos inne i cellen det är även ett viktigt målprotein för läkemedel som påverkar sjukdomstillstånd epilepsi bipolär sjukdom samt schizofreni litium verkar dels genom att hämma gsk b dels genom att öka aktiviteten hos akt som i sin tur hämmar gsk b behandling med gsk b hämmande läkemedel ha dessutom visat sig öka nivåerna av igf man brukar kunna se låga nivåer av denna tillväxtfaktor i neurodegenerativa sjukdomar och att höja nivåerna kan ha en motverkande effekt på sjukdomsutvecklingen referenser kategori enzymer kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GSK3B
*  TGF-beta-signalvägen
tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen är en signaltransduktion sväg som aktiveras av ligander i tgf beta superfamiljen bland annat tgf beta eller transforming growth factor beta bmps eller bone morphogenetic proteins med flera den är involverad bland annat i cellöverlevnad celldifferentiering och celltillväxt bland annat hos utvecklande embryo men även hos mogna celler signalvägen är förhållandevis enkel jämfört med andra signaltransduktionsvägar bindande av tgf beta till en tgf beta typ ii receptordimer detta rekryterar även typ i receptorer bindingen aktierar receptorns fosforolytiska aktivitet varpå typ ii receptorerna fosforylerar typ i receptorerna detta skapar ett inbindningsställe för adapterproteinet sara sara gör att rsmad proteiner kan binda in till receptorkomplexet varpå de fosforyleras fosforylerade rsmad proteiner dissocierar från proteinkomplexet och binder till en co smad kallad smad rsmad cosmad komplexet uttrycker tillsammans en aktiv nls sekvens vilket gör att impor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signalvägen
*  CAMP-beroende signaltransduktionsväg
camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktion sväg som regleras av alfa subenheten i vissa heterotrimera g protein er som aktiveras av g proteinkopplade receptorer gα s resp gα i aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat camp som i sin tur aktiverar andra proteiner bland annat serin treoninkinaset proteinkinas a pka pka i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner enzymer som omvandlar glykogen till glukos enzymer som påverkar dromotrop a och kronotrop a aspekter av muskelkontraktionen i hjärtat vilket bland annat ökar puls en transkriptionsfaktor er som styr genuttryck et referenser kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAMP-beroende_signaltransduktionsväg
*  MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
mapk erk signaltransduktionsvägen mapk erk signaltransduktionsvägen thumb right upright px mapk erk signaltransduktionsvägen med dess associerade proteiner och enzymer mapk erk är en signaltransduktion sväg som involverar aktivering av enzymet mapk som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer mapk erk vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptor er med associerade januskinas er jak ar som är en form av tyrosinkinas mapk är dock ett serin treoninkinas som endast fosforylerar vissa serin och treonin rester på proteiner signaltransduktion innebär att information om cellens yttre miljö överförs genom membranassocierade receptorer som påverkar cellens interna miljö genom en signaltransduktionskedja delreaktioner när en cytokin eller tyrosinkinasreceptor aktiveras kommer den att fosforyleras vilket gör att den kan rekrytera ett adapterprotein kallat grb grb förbinder receptorn med ett annat protein kallat sos som är en form av guaninutbytesfaktor grb aktiverar också sos sos kommer att påverka g prote...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
*  Fosfotyrosinbindande domän
... er är protein sekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt n terminala aminosyror det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktion skedjor av olika slag och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer se även sh domän sh domän pleckstrinhomologidomän ph kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfotyrosinbindande_domän
*  Mechanical Design Engineer jobb - lediga jobb
Mechanical Design Engineer - Nacka, Stockholm Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer Job - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Design Engineer, Mechanical Engineering - G teborg Design Engineer, Mechanical Engineering - Eskilstuna, S dermanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland High Vision Engineering is now looking for Lead Engineers - Sverige System Safety Engineer - G teborg 30 or 15 credits – Opportunities within the digital testing group of service requirements - S dert lje, Stockholm Mechanical Designer to Pulse Technology - Stockholm Full-Stack Software Engineer Node.js - G teborg Sida - N sta sida ndra s kning p Mechanical Design Engineer. F retag: Bombardier Ort: V ster s, V stmanland Publicerad : 18 Sep 2015 S k fler lediga Traction Motor Mechanical Design Engineer job...
http://jobblediga.se/Mechanical-Design-Engineer.html
*  Byrålådseffekt
... med byrålådseffekten avses en dysfunktion i ett mekaniskt system där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen försvåras den dragande kraften åstadkommer vridning och kraft komposant er vinkelräta mot dragriktningen vilket ökar friktionen sitt namn har effekten av den allmänna erfarenheten att det ibland när man drar ut eller skjuter in en byrålåda händer att den kärvar eller som självhämmar fenomenet uppträder vanligtvis där det finns två gejdrar och där styrlängden längs gejdrarna är mindre än avståndet mellan gejdrarna en enkel konstruktionsregel för att undvika byrålådseffekt är att göra styrlängd en längs gejdrarna minst lika lång som avståndet mellan gejdrarna se även dominoeffekt ketchupeffekt multiplikatoreffekt snöbollseffekt kategori metaforer i svenskan kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byrålådseffekt
*  Faff
... är ett verktyg i metall som används bland annat inom smide s och metallhantverk den har formen av en stång där ett metallstycke är fäst vid ena änden som sedan är avrundad eller kantig beroende på tillämpningen verktyget används bland annat till att driva plåt vilken innebär att man kan forma plåten genom att anlägga plåten mot faffens blanka yta och sedan hamra på det så att den formas efter faffen exempelvis med en drivhammare ytan ute vid faffens ände är vanligtvis blankpolerad eftersom märken och repor i faffen annars kommer att slås in i den plåt som formas faffen är anpassad för att kunna spännas fast i ett skruvstäd arbetsbänk eller att kilas in i en stock då den kan utsättas för rätt stora krafter vid arbetets gång kategori smidesverktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faff
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Glykogen
När kroppen behöver energi kan den spjälka glykogen så att det bildas glukos. Av kroppens glykogen finns ungefär 100 g i lever n och 400 g i musklerna. Av den glukos som bildas i levern transporteras en stor del till andra delar av kroppen för att hålla blodsockernivån jämn, särskilt till hjärnan som inte själv kan spjälka fett till energi. Det glykogen som bildas i musklerna kan inte gå ut i blodbanan eftersom det har en fosfatgrupp bundet till sig som hindrar detta, därför används det i muskelcellerna vid glukosbrist, som oftast uppkommer vid längre arbetsperioder. Därvid kopplas en UTP -molekyl till den första kolatomen i glukos-1-fosfat-molekylen, varvid fosfatgrupp avgår. I ett tredje steg kopplar sig ett protein vid namn glykogenin till UDP-glukos-molekylen och UDP-avgår. Med hjälp av enzymet glykogensyntas kan därefter flera UDP-glukosmolekyler slå sig ihop till en lång sträng av glukos, hopfogad med alfa-1,4-bindningar. Ett "branching"-enzym bryter vissa av dessa alfa-1,4-bindningar och fäster restern...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykogen
*  Kategori:Glykolys
kategori glykolys kategori glykolys glykolys är den process vari glykogen bryts ner till pyruvat kategori blodsockerreglering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Glykolys
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Piraterna
2003 vann Piraterna Allsvenskan och kom därmed tillbaka till Elitserien 2004, där laget kom sist men blev kvar i serien då inget lag gick upp. Piraterna kör i svenska Elitserien, och blev första gången svenska lagmästare 2011 den 5 oktober 2011 efter en totalseger med 93-87 mot Indianerna. Segerhjältar blev världsmästaren Greg Hancock och motalasonen Jonas Davidsson. 2012 tog Piraterna silver efter att ha blivit besegrade av Elit Vetlanda. Men redan 2013 fick Piraterna revansch då just Elit Vetlanda den 18 oktober besegrades i finalen med 97-83. Indianerna kunde redan i semifinalen få sin revansch mot Piraterna och efter en stark hemma insats gå vidare till finalen. I slutet av året kördes för första gången FIM World League 5-manna lag där Piraterna 36 tog titeln efter att vunnit mot Poole Pirates 32, Falubaz Zielona Góra 30 och Esbjerg 19. 2013 års trupp 2012 års trupp 2011 års trupp 2010 års trupp 2009 års trupp Slutspel 2014 Slutspel 2013 Slutspel 2012 Slutspel 2011 Slutspel 2010 Historik - Serier Historik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piraterna
*  Adolfsbergs IK
'Adolfsbergs IK' är en idrottsklubb i stadsdelen Adolfsberg i Örebro. Klubben bildades den 8 november 1943 och var först involverade i bandy och bordtennis, innan man 1944 även började spela fotboll; först på en plan vid Brunnsparken och sedan 1957 på Lugnets IP vid Sommarro skogen. Där har man också ett klubbhus. Sedan 1975 bedriver man bara fotbollsverksamhet och har idag omkring 450 aktiva spelare, uppdelade på 20 lag. Lagets färger är svart och gult. Tillsammans med BK Forward, Karlslunds IF och Örebro SK Ungdom arrangerar Adolfsbergs IK en av Sveriges största ungdomsturneringar Örebrocupen. Efter en tung säsong 2010 ramlade laget ur division 3 och 2012 spelar klubben i division 4. Säsongen 2012 tog man sig tillbaka till division 3 efter att ha vunnit division 4. Dock blev tiden i 3:an kortvarig då man, under det första året, slutade 12 och sist. Adolfsberg kommer att spela i division 4 under 2015. Säsonger Noterbara spelare Fiktiv spelare. Referenser Externa länkar. { class="wikitable". 'Säsong' 'Nivå' '...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolfsbergs_IK
*  Moduloräkning
'Moduloräkning' även kallat 'kongruensräkning' är ett område inom elementär algebra. Relationen kongruens modulo används bland annat för datoraritmetik och inom kryptering. Två tal a och b är 'kongruenta modulo n' om de ger samma rest vid division med n a,b och n är heltal, n är större eller lika med 2. Detta betecknas a \equiv b \pmod n. Man kan också skriva a \equiv n b. Om a och b inte är kongruenta modulo n, säger vi att talen är 'inkongruenta'. Vilket betecknas a \not \equiv b \pmod n. 9 \equiv 14 \pmod 5, Resten kan i båda fallen bli 4 vid division med 5 24 \equiv 17 \pmod 7, Resten kan i båda fallen bli 3 vid division med 7 7 \not \equiv 4 \pmod 6, Resten blir olika vid division med 6. Vid moduloräkning fungerar addition, subtraktion och multiplikation som vanligt. Division fungerar bara i vissa fall, därför bör man undvika det, istället kan man förkorta enligt angiven moduloklass och sedan multiplicera för att ta sig runt problemet. Om vi ersätter talen ovan med andra tal som är kongruenta med de förs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moduloräkning
*  Kyckling Wrap Recept - myTaste.se
Kyckling wrap recept. 7 Spara Kyckling och baconröra i wrap matklubben.se. 1 Spara Kyckling wraps mor-mia.blogspot.se. 2 Spara Wraps med krispig kyckling oldelpaso.se. ; denna gång med smarrig kyckling, champinjon- och baconröra : ryskadockor.blogspot.se. 7 Spara Wraps med grillad kyckling och currymajonnäs matmedmera.eu. 2 Spara Wraps med kyckling och avokado emmaikoket.wordpress.com. 0 Spara Wraps med kyckling krokusmatvin.blogg.se. 0 Spara Kyckling och bacon wrap newbiecooking.wordpress.com. 6 Spara Lchf wrap sockertjocken.se. 3 Spara Marinerad kyckling på tortilla med coleslaw och salsa verde mathem.se. 10 Spara Kycklingwrap med tunnbröd jordnötsås imittlillakok.blogg.se. 13 Spara Kycklingwraps med krämig grönsaks- och avokadosalsa lottakruse.blogspot.se. 15 Spara Kycklingwraps getiton.blogg.se. 8 Spara Kycklingwrap med orientbröd therese-gottochblandat.blogspot.se. 14 Spara Kyckling fajita moderne matklubben.se. 11 Spara Kycklingwraps med attityd matklubben.se. 4 Spara Kyckling fylld med rikotta, basilik...
http://mytaste.se/s/kyckling-wrap.html
*  Indiska stridshöns
... thumb indiska stridshöns indiska stridshöns är en tung hönsras från storbritannien framavlad ur de indiska hönsraserna asil och malayer avelsarbetet skedde i cornwall och på engelska är rasens namn cornish trots dess ursprung från stridshönsraser och sitt namn är dock hönsen inte aggressivare än andra höns i allmänhet om tupparna hamnar i en kampsituation slåss de dock bra det finns även en dvärgvariant av indiska stridhöns framavlad i storbritannien till följd av sin kraftiga kroppsbyggnad är indiska stridshöns även en av de hönsraser som använts för att avla fram broiler s en höna av stor ras väger kilogram och en tupp väger kilogram hönan av dvärgvarianten väger omkring gram och tuppen kilogram rasen kännetecknas förutom av kraftig kroppsbyggnad av att den ger ett ganska bredbent intryck och skarp örnliknande blick befjädringen ligger tätt mot kroppen hönor av stor ras värper ägg som väger ungefär gram och har brunaktig skalfärg dvärgvariantens ägg väger ungefär gram och har ljusbrun skalfärg indiska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indiska_stridshöns
*  Chabo
... denna artikel handlar om hönsrasen chabo se chabo studenthem för studenthemmet thumb chabotupp chabo efter det javanesiska ordet för dvärg är en dvärg hönsras från japan som räknas till urdvärgarna det vill säga den är bland de äldsta dvärghönsraserna och det finns ingen motsvarande stor ras det finns belagt att små höns av denna typ förekom i japan redan vid mitten av talet där de framförallt hölls som prydnadsfåglar vid det japanska hovet till utseendet känneteckans rasen vid sidan om sin mindre storlek av påfallande korta ben och hög stjärtställning den finns i flera olika färgvarianter och även i friserad och silkesbefjädrad variant en höna väger omkring gram och en tupp gram äggen väger ungefär gram och skalfärgen är gulaktig till gräddfärgad värpegenskaperna hos rasen är medelmåttiga hönorna är ruvvilliga och ser efter sina kycklingar väl inom en flock förekommer det även att andra höns hjälper till med att beskydda kycklingarna rasen är till sitt sätt aktiv och har bra flygförmåga men den är ändå ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chabo

Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.AsteniSternohyoideus: Sternohyoideus är en av kroppens "undre tungbensmuskler". Ursprunget är på Scapulas övre kant Margo Superior Scapulae och dess fäste är på tungbenet, Os Hyoideum.Tan (kaninras)Läpp: Läppar är pariga slemhinnor runt munöppningen hos däggdjur, fiskar och vissa herptiler.Marion Clignet: Marion Clignet, född den 22 februari 1964 i Hyde Park, Illinois, är en fransk tävlingscyklist som tog silver i förföljelsen vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta och därefter OS-silver igen på samma distans vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney.Aktin: Aktin är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskelkontraktionen. Det finns ett antal undergrupper till aktin; de tre huvudgrupperna är alfa-/beta-/gamma-aktin.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Myofibriller: Myofibriller är mycket små cylinderformade organeller som utgör en viktig beståndsdel av muskelfibrer. Myofibriller är i sin tur uppbyggda av en ännu mindre enhet: sarkomerer.JämviktspotentialJAK-STAT-signaltransduktionsvägenHypertrofi: Hypertrofi är den medicinska termen när en vävnad eller ett organ är förstorad (organomegali), och kallas också organförstoring eller vävnadsförstoring. Vid hypertrofi ökar organets storlek på grund av att cellerna förstoras och organet eller vävnaden ansamlar vätska, medan neoplasi innebär att ett organ förstoras t ex på grund av tumörer.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Glykogensyntas: Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. Det konverterar det överskott av glukos som finns i celler till polysackariden glykogen, som är en intracellulär lagringsform av glukos.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.HönsnätProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.KennelklubbKrampKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Hepatocyt: miniatyr|En lever i genomskärningDepolariseringTropomyosin