Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Glipizid: Ett hypoglykemimedel för oralt bruk som snabbt absorberas och metaboliseras fullständigt.Hypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.SulfonylureaföreningarTolazamidMetformin: Ett hypoglykemimedel (biguanid) som används vid behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus som inte svarar på dietändringar. Metformin förbättrar den glykemiska kontrollen genom att förstärka insulinkänsligheten och minska glukosupptaget i tarmarna.Graviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Organisk anjontransportpolypeptid CABC-bärare: En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.Sulfonylurea ReceptorsCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Karbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.Potassium Channels, Inwardly RectifyingDekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.TolbutamidHypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.TiazolidinedionerAdamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.Melioidosis: En infektionssjukdom hos människor och djur som liknar rots. Den orsakas av Burkholderia pseudomallei och kan variera från vilande infektion till svårartat tillstånd med abscesser, lunginflammation och bakteriemi.ATP Binding Cassette Transporter 1Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Hemoglobin A, glykosylerat: Underordnade hemoglobinkomponenter av humana röda blodkroppar, benämnda A1a, A1b och A1c. Hemoglobin A1c är viktigast, då dess sockerdel består av glukos med kovalent bindning till betakedjans yttersta aminosyra. Eftersom normala glykohemoglobinkoncentrationer är oberoende av iakttagna blodsockervariationer under en tre-fyraveckorsperiod, så är koncentrationen av glykosylerat hemoglobin en pålitligare indikator för den genomsnittliga blodsockerhalten över en längre period.Burkholderia pseudomallei: En art av gramnegativa, aeroba bakterier som orsakar melioidos. Den har isolerats ur jord och vatten i tropiska områden, särskilt Sydostasien.Benspyraner: Syn. bensopyraner.LäkemedelsreceptorerDipeptidylpeptidas IV-hämmareDiazoxid: Ett perifert verkande kärlvidgande medel som sänker blodtrycket. Diazoxid har även antidiuretisk (urinhämmande) och hypoglycemisk effekt.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.KATP-kanalerLangerhans cellöar: Oregelbundna mikroskopiska bildningar av strängar av endokrina celler, spridda i hela bukspottkörteln bland de exokrina kärnorna. Varje cellö är omgiven av bindvävsfibrer och genomsatt av ett nätverk av kapillärkärl. Det finns fyra huvudtyper av celler. De talrikaste betacellerna (50-80%) utsöndrar insulin. Alfaceller (5-20%) utsöndrar glukagon. PP-celler (10-35%) utsöndrar pankreaspolypeptid. Deltaceller (ca 5%) utsöndrar somatostatin.United States Department of Veterans AffairsFasta: Avstående från föda.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Piperidiner

*  Voriconazole Sandoz 034750 Filmdragerad tablett 200 mg 30 tablett(er) filmdragerad tablett 200 mg -
, glipizid och glyburid anv nds mot diabetes statiner t.ex....
https://apoteket.se/produkt/voriconazole-sandoz-filmdragerad-tablett-200-mg-30-tabletter-blister-326919/
*  Sulfonylureas riskerar vs metformin pekar för att göra klar första-fodrar prima sockersjuka
... Vid medwireNewsReporter Att Använda sulfonylureas som enfodra behandling för sockersjuka är tillhörande med ökande riskerar för kardiovaskulära sjukdom CVD händelser, eller död som jämförs med bruket av metforminen, forskning visar. I en ledare kunde varnade Steven Nissen den Cleveland Kliniken, Ohio, USA något att säga rönet ha implikationer för miljoner av tålmodig med världsomspännande sockersjuka, men att resultaten behöver att reproduceras och bekräftas. ”Med mer än två - thirds av diabetiskt dö för tålmodig av CV orsakar, och miljoner av för tålmodig hälerisulfonylureas för närvarande, denna ifrågasätter måste lösas med högkvalitativt bevisar,” skriver Nissen. Den retrospektiva cohorten som studien jämförde, verkställer av sulfonylureas och metformin på hårda kliniska resultat genom att använda data från databaserna för Administrationen för MedborgareVeteran de Vård-. Råoljan klassar av akut MI, slår, eller död var 18,2 per 1000 person-år bland de som behandlades med en sulfonylurea och 10,4 per 10...
http://news-medical.net/news/20121108/18835/Swedish.aspx
*  Graviditetsdiabetes
DiseasesDB = 5195 ICD10 = 'Graviditetsdiabetes' är ett tillstånd där kvinnor som inte tidigare fått diagnosen diabetes utvecklar hög blodsocker nivå under graviditet en hyperglykemi. Det kallas ibland också havandeskapsdiabetes eller gestationsdiabetes. Symtom, behandling och komplikationer Orsaker Andel drabbade Noter. Symtom, behandling och komplikationer. Graviditetsdiabetes upptäcks i regel genom provtagning under graviditeten eftersom tillståndet oftast medför få eller inga symtom. Vid mycket höga blodsockernivåer kan dock samma symtom uppträda som vid annan obehandlad diabetes: främst trötthet, törst och stora urinmängder. Barn som föds av mödrar med graviditetsdiabetes har ökad risk för komplikationer. Sannolikheten är större än normalt att barnen har högre födselvikt något som kan medföra svårigheter vid förlossning en och lågt blodsocker hypoglykemi. Kvinnor med graviditetsdiabetes har ökad risk för att utveckla diabetes typ 2 efter havandeskapet, och deras barn har ökad risk för barnfetma samt diabe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetsdiabetes
*  Graviditetsdiabetes - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Vad f r man betala. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. När man är gravid behöver man mer insulin än vanligt, och om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin kan sockerhalten i blodet bli för hög. Då får man till slut graviditetsdiabetes och behöver behandling för att fostret inte ska skadas. Om man misstänker att man har graviditetsdiabetes, eller om föräldrar eller syskon har typ 2-diabetes, kan man kontakta sin barnmorskemottagning eller ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. För att sockret ska kunna lämna blodet och passera över till cellerna behövs insulin, ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Om man har diabetes finns det antingen för lite insulin i kroppen, eller så reagerar kroppen inte tillräckligt på det insulin som finns. Om man har föräldrar eller syskon med diabetes ökar ris...
http://1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Graviditet-och-diabetes-typ-2/
*  Graviditetsdiabetes - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Vad f r man betala. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. När man är gravid behöver man mer insulin än vanligt, och om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin kan sockerhalten i blodet bli för hög. Då får man till slut graviditetsdiabetes och behöver behandling för att fostret inte ska skadas. Om man misstänker att man har graviditetsdiabetes, eller om föräldrar eller syskon har typ 2-diabetes, kan man kontakta sin barnmorskemottagning eller ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. För att sockret ska kunna lämna blodet och passera över till cellerna behövs insulin, ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Om man har diabetes finns det antingen för lite insulin i kroppen, eller så reagerar kroppen inte tillräckligt på det insulin som finns. Om man har föräldrar eller syskon med diabetes ökar ris...
http://1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Graviditet-och-diabetes-typ-2/
*  .. Kartläggning av riskgener för graviditetsdiabetes .. Höga blodsocker hos fostret .. KÃ
En ökad insulinproduktion hos fostret leder till att det blir för stort. Tidigare studier har visat att barn födda till mammor med GDM löper en ökad risk att utveckla övervikt eller diabetes redan i tonåren. Mammor med GDM löper också risk att utveckla typ 2-diabetes, och vissa fall typ 1-diabetes, även 5-10 år efter graviditeten. Tidigare studier har även undersökt HLA gener som är förenade med hög risk för typ 1-diabetes, men resultaten från dess studier har inte varit entydiga, varför det fortfarande är oklart om det finns ett samband mellan GDM och HLA. I våra studier har målet varit att undersöka genetiska faktorer som skulle kunna vara förenade med GDM och även till utveckling av diabetes efter förlossningen. I vårt första arbete jämförde vi fördelningen av HLA-DQ gener hos 764 mammor med GDM med friska personer och vi visade att HLA-DQB1*0602, som anses vara skyddande mot typ 1-diabetes, hade lägre frekvens och därför ett negativt samband hos mammor med GDM. I vårt an...
http://vetenskaphalsa.se/kartlaggning-av-riskgener-for-graviditetsdiabetes/
*  Hypoglykemi
}} 'Hypoglykemi' är ett medicinskt tillstånd av låg blodsocker halt, vilket innebär att cellerna inte får tillräckligt med energi. Det kan också göra personen förvirrad eller leda till medvetslöshet. Hypoglykemi kan ibland drabba diabetiker om de tagit för mycket insulin, ätit för lite eller vid kroppsansträngningar. Tillfällig lätt hypoglykemi är relativt vanligt hos insulinbehandlade diabetiker och kallas då ofta "insulinkänningar". Man kan också vara född med en förstorad bukspottkörtel, då måste man äta ganska ofta annars får man för lågt blodsocker. Symptomen beror dels på hjärnans reaktioner på låg blodsockerhalt, dels på att kroppen frisätter katekolaminer bland annat adrenalin. Vanliga symptom vid lätt hypoglykemi är blekhet, darrningar, hunger känslor, oro, ilska och retlighet. Kraftig hypoglykemi kan medföra förvirring, aggressivitet, kramp er och medvetslöshet. Symptombilden och ordningen på symptomen varierar dock mellan olika individer. I ovanliga fall kan en kraftig hypoglykemi leda till beståen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypoglykemi
*  .. Nyckelord: blodsocker .. Artiklar i fokus .. Diabetesläkemedel kan skydda mot f
Nyckelord: blodsocker. Diabetesläkemedel kan skydda mot för lÃ¥gt blodsocker. Nyckelord: blodsocker, blodsockerreglering, Diabetes, DPP-4 Kategori: Diabetes, Feature 2015-02-18 DPP4-hämmare är en grupp av läkemedel som används vid typ 2 diabetes och som genom att stimulera kroppens egen produktion av insulin sänker blodsockret när det är för högt. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att DPP4- hämmare även har en skyddande effekt mot för lÃ¥ga blodsockervärden. Studien som är gjord pÃ¥ möss, publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Siri Malmgren. Foto: Privat - Om det visar sig att DPP4-hämmarna ocksÃ¥ i… Läs mer Bönor kan mota övervikt. Nyckelord: blodsocker, GLP-2, Glykemiskt index, kost, kostfiber, tarmhormon Kategori: Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar 2014-06-04 Bönor och kikärtor blir man mätt pÃ¥ länge. De hÃ¥ller ocksÃ¥ blodsockret i schack. PÃ¥ sätt kan de bidra till minskad övervikt och fetma. Foto: Colourbox Bönor pÃ¥verk...
http://vetenskaphalsa.se/tag/blodsocker/
*  Diamantoid
... nanoteknik termen diamantoid används inom nanoteknik för att beskriva strukturer som har egenskaper som liknar diamant starka styva och täta dimensionella nätverk av atomer som hålls samman av kovalenta bindningar atomerna är oftast kol kväve syre kisel eller svavel kemi inom kemi används termen diamantoid om slutna polycykliska kolväte n som till exempel adamantan c h som är den minsta diamantoiden kategori cykloalkaner kategori nanoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diamantoid
*  Förvaring av insulin - Insulin.se - Sanofi
. F rvaring av insulin - Insulin.se - Sanofi. Skip to navigation. skip to content. Search. Informationen r mnad f r medborgare i Sverige. Diabetes. Diabetes typ 1. Diabetes typ 2. Insulin. Insulinpennor. Kontakta oss. Fr gor och svar. P g ende studier. F r v rdpersonal. Olika typer av insulin. Lyckad insulinbehandling. L gt blodsocker. H gt blodsocker. Injektionsteknik. F rvaring av insulin. Insulin p resan. Alkohol och insulin. Infektioner och feber. R kning. Kontakt Sanofi Lindhagensgatan 120 Box 30052 104 25 Stockholm Sverige Telefon: 08-634 50 00 Kontakta oss Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype. Förvaring av insulin Skriv ut. Teckenstorlek Uppdaterad : 2009-11-19. Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader men det är hållbart upp till fyra veckor vid 25 grader. Den insulinpenna du använder ska du ha i rumstemperatur. Skriv gärna upp vilket datum du satt in en ny ampull eller börjat med en ny förfylld insulinpenna för att hålla koll på hur länge du använt penn...
http://insulin.se/Startsida_insulin/Insulinbehandling/Forvaring/
*  Vad är insulin? - Insulin.se - Sanofi
Diabetes. Kontakt Sanofi Lindhagensgatan 120 Box 30052 104 25 Stockholm Sverige Telefon: 08-634 50 00 Kontakta oss Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype. Insulin - vad är det. Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln och utsöndras därifrån till blodet efter en måltid som ett svar på förhöjda nivåer av socker glukos i blodet. Människan har dock alltid en liten mängd insulin i blodet vilket håller sockerämnesomsättningen i balans. Utan denna basnivå av insulin börjar kroppen själv producera socker, vilket framförallt sker under natten. Det finns alltså även ett grundbehov av insulin mellan måltiderna utöver det insulin som utsöndras vid måltid. Namnet insulin kommer från Insula som betyder ö. Insulin och diabetes Eftersom diabetes är en sjukdom där kroppen inte förmår att producera tillräckligt med insulin så är det inte konstigt att ”tillverkat” insulin används som behandling vid diabetes mellitus. Behandling med insulin Insulinerna som används vid diabetesbehandling ...
http://insulin.se/Startsida_insulin/Insulinbehandling/
*  Insulinkänslighet
... är en term som används i olika sammanhang bland annat inom idrott ens näringslära medicin gällande diabetes och i samband med viktreducerande kosthållning insulinkänsligheten beskriver cellernas förmåga att reagera på närvaron av insulin genom att ta upp glukos från blodet personer med typ diabetes har nedsatt insulinkänslighet insulinkänsligheten kan ökas med medicinering och med fysisk aktivitet kategori insulin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Insulinkänslighet
*  Blodsockerreglering
Om blodets glukosnivåer rasar ner till farliga nivåer, vilket sker vid intensiv träning eller om man inte ätit på länge, kommer alfa-celler i bukspottkörtel n att producera glukagon, ett hormon vars effekt på levercellerna leder till att blodets glukosnivåer ökar genom en process som kallas glykogenolys. Detta hormon kallas insulin, och har effekten att den får levern att bilda glykogen från glukos. Denna process leder också till att omkring 2/3 av kroppens celler varav de flesta är muskelceller och fettceller tar upp glukos från blodet. När insulin binder till sina receptorer, och glukoset upptas av cellen, fosforylera s glukoset ifråga till glukos-6-fosfat. Orsakerna innefattar stresshormoner som adrenalin, flera steroidhormoner, infektioner, trauma, och i synnerhet intag av föda. Typ 1-diabetes orsakas av att produktionen av insulin är otillräcklig eller obefintlig, medan typ 2-diabetes framför allt uppkommer till följd av minskad respons på insulin i kroppsvävnaderna insulinresistens. Båda typerna av diab...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodsockerreglering
*  Public Affairs Officer
... image märkepao jpg public affairs officer förkortat pao är nato s och den svenska försvarsmakten s beteckning för informationsansvariga vid svenska förband och utlandsinsatser befattningen gick tidigare under namnet public information officer pio informationsavdelningarna vid de respektive förbanden och regementena har liknande uppgifter som en pao i ledningsregementets insatsorganisation ingår också en infopluton vars uppgift är att förse förbanden med personal utbildade inom informationstjänst uppgifter befattningen handlar mycket om operativ strategisk planering liknande den som en strategisk kommunikatör har i näringslivet i arbetet ingår utformandet av informationsplaner inför operationer ibland kan dessa sträcka sig över ett helt år i genomförande en public affairs officer arbetar även som rådgivare till högre chefer inom begreppet kommunikation och medier och kan i vissa fall också agera som talespunkts och talskrivare åt den samma en pao arrangerar även förbandets presskonferenser och pressträffa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Public_Affairs_Officer
*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin