Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.DräktighetUtomkvedshavandeskapGraviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.Graviditetstester: Tester som indikerar om en kvinna är gravid eller inte.Flerbördsgraviditet: Havandeskap med två eller fler foster samtidigt.Komplement 2: Den tredje komponenten i komplementreaktionsföljden. Den är ett betaglobulin med molekylvikt 117 000, har en koncentration i serum på 30 mikrogram/ml och en sedimentationskoefficient på 4. Komplement 2 aktiverar C3.TubargraviditetGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Graviditetskomplikationer, tumörer: Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.TonårsgraviditetGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Missfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Graviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).Graviditet, oplaneradHögriskgraviditetGraviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.FosterålderPseudohypoparatyreosGraviditet, överburen: Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.HavandeskapsförgiftningPregnancy, TwinModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.BukhålegraviditetLivmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.GraviditetsupprätthållandeUltraljudsundersökning av fosterEmbryo ImplantationEmbryoöverföringPrenatal vårdProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.ParitetPrenatal exponering, sena effekterFödelseviktFlerbördsgraviditet, reduktion avModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Graviditetshypertoni: Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Hämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.ProgesteronFör tidig födelseBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.FosterutvecklingDecidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Biotin: Hexahydro-2-oxo-tieno(3,4-d)imidazol-4-pentansyra. Tillväxtfaktor som finns i ytterst små mängder i alla levande celler. Bundet till proteiner och polypeptider förekommer det dock rikligt i lever, nju rar, bukspottkörteln, jäst och mjölk. I tumörvävnad förekommer förhöjda halter av biotin. Värkarbete, för tidigtMedfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.TvillingarFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. KoriongonadotropinGraviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.TrofoblasterMissfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Prospektiva studierAbortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Fostrets sjukdomarBarnsängssjukdomarLivmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Intracytoplasmatisk spermieinjektion: En metod för konstgjord befruktning, genom mikroinjicering av en enda livsduglig sädescell i ett frilagt ägg. Metoden används vanligen för att komma till rätta med lågt sädescellantal, låg rörlighet hos sädescellen, oförmåga att tränga in i ägget, eller andra tillstånd förknippade med manlig infertilitet.RiskfaktorerFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Barn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Vård i samband med fortplantningPlacentasjukdomarFostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Barnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.DödfödselGraviditetsantal: Det antal graviditeter, fullbordade eller ofullbordade, en kvinna genomgått. Det skall skiljas från paritet, som avser antalet barn en kvinna fött.Tekniker för fortplantningshjälpHumant koriongonadotropin, beta-subenhet: Används som klinisk markör för tidig upptäckt av normal graviditet och bidrar i stor utsträckning till diagnosen av olika graviditetsanknutna sjukdomstillstånd, som t ex ektopisk graviditet, spontan a bort, hydatidmola, koriokarcinom eller Downs syndrom. Bestämning av denna markör är dessutom av stor hjälp under terapeutisk behandling av testikelcancer. Andra kliniska användningsområden kan vara so m markör för tumörer i blåsan, bukspottkörteln eller gallvägarna. Syn. S-b-hCG.FödandeKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Retrospektiva studierOvulation InductionGraviditetstester, immunologiskaLevande födsel: Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.PlacentacirkulationFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Composite LymphomaTidsfaktorerMissfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.Hydatidmola: Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.Spädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.TrillingarLivmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.PlacentationCytokrom-B(5)-reduktasMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Uterine ArteryAbortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Fosterresorption: Fosterdöd och resorption av fostret vid någon tidpunkt efter organbildningen, dvs efter den 9 graviditetsveckan hos människor. Hit räknas inte resorption av embryot (embryodöd).Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Gulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Oocyte DonationKorionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Graviditetskräkningar: Svårförhindrade kräkningar som börjar under tidig graviditet och som kan leda till dehydrering och viktnedgång.Estrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Fostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.Graviditetskramp: Krampdebut eller komaanfall hos patient med preeklampsidiagnos.Fostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Missfall, utebliven: Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Hjässa-kokkyxlängd: Mätning i livmodern av fostrets längd från hjässa till svanskota. Längden anses vara ett säkrare mått på fostrets ålder än vikten. Medellängden mellan hjässan och kokkyx är vid födseln 36 cm.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.HELLP-syndrom: HELLP är förkortning för engelskans "hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome", ett preeklampsiliknande tillstånd med de symtom som omnämns i namnet. Svår blodtryckshöjning kan förekomma. Fosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.Födelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Sjukdomsöverföring, vertikalEstriol: En metabolit av östradiol och normalt den allra vanligaste östrogena metaboliten i urin. Under graviditeten producerar moderkakan stora mängder östriol. Det har också utvunnits ur växter. OvarySkengraviditetFårRökningMorgonsjuka: Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Korion: Den yttre fosterhinnan.Estrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.LivmoderhalsFostrets livsduglighet: Fostrets förväntade förmåga att överleva efter födseln.Befruktning: Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Placentaavlossning: Förtidig avlossning av moderkaka.Abort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.ViktökningMenstruationscykel: Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.Amning: Bröstmatning av ett barn.RelaxinPreventivmedel, kemiska: Kemiska preparat som hindrar eller minskar sannolikheten för befruktning.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Kullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.OddskvotDowns syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Barnlöshet hos män: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en man att befrukta.Efrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.NeuralrörsdefekterKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Befruktning, konstgjord, homolog: Konstgjord befruktning hos människa, där säd från kvinnans make används.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Socioekonomiska faktorerBlastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Fertilitetsmedel för kvinnor: Preparat som ökar kvinnors förmåga att bli befruktade.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Livmodersammandragning: Sammandragning av livmodermuskeln.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Menstruation: Den periodiska avstötningen av livmoderslemhinnan och därmed sammanhängande menstruationsblödning under menstruationscykeln hos människor och primater. Menstruationen beror på sjunkande halt cirkulerande progesteron och inträder sent i gulkroppsfasen, närApgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).PrevalensGraviditetsassocierad plasmaprotein-ARiskKorionbiopsi: En metod för diagnos av fostersjukdomar genom provtagning av korionvilliceller i moderkakan för DNA-analys, påvisande av bakterier, halt av ämnesomsättningsprodukter osv. Fördelen framför fostervatten sprov (amniocentes) är att metoden kan användas under den första trimestern.Fäder: Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Värkarbete, framkallat: På konstgjord väg framkallade livmodersammandragningar, avsedda att sätta igång förlossningsvärkar och utdrivning av fostret.NormalvärdenKlomifen: Ett stilbenderivat med funktion antingen som partiell östrogenagonist eller som fullständig östrogenantagonist, beroende på målorganet. Det antagoniserar östrogenreceptorn och sätter därmed igång eller ökar ägglossningen hos anovulatoriska kvinnor.Förlossningens början: Början av förlossningsvärkarna, med regelbundna och tilltagande livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen.FortplantningsbeteendeSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Fostervattenavgång, för tidig: Bristning av fosterhinnorna innan värkarna börjat.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.ProlaktinPolyhydramniosHjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Spiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.

*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin
*  Utomkvedshavandeskap
... faktamall hälsotillstånd name utomkvedshavandeskap latinskt namn graviditas extrauterina diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic emedicine mult emedicine emerg meshid utomkvedshavandeskap extrauterin graviditet eller ektopisk graviditet är en graviditet utanför livmoder n men inom moderns kropp i de flesta fall av utomkvedshavandeskap utvecklas fostret i en av äggledarna men det kan även ske vid bukhinna n livmodertapp en eller äggstock arna det är ett för kvinnan potentiellt livshotande tillstånd som behandlas med medicinsk eller kirurgisk abort ering men beroende på var fostret är placerat kan det bäras fram och förlösas med kejsarsnitt se även graviditetskomplikationer in utero in vitro källor stockholms läns landsting läst kategori sjukdomar och komplikationer vid graviditet kategori akuta sjukdomstillstånd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utomkvedshavandeskap
*  Graviditetstest
... med hjälp av ett graviditetstest kan en graviditet fastställas eller uteslutas tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand en provsticka doppas då i urin och visar därefter på bara någon minut ett svar med över procents tillförlitlighet förutsatt att testet utförs på rätt sätt graviditetstestet reagerar på ett hormon som heter humant koriongonadotropin hcg som endast förekommer hos gravida kvinnor eftersom det utsöndras från moderkakan idag finns tester som man kan ta upp till fyra dagar innan förväntad mens och ändå få ett säkert resultat graviditetstest kan även utföras inom sjukvården då finns flera metoder för att fastställa graviditet genom ett urinprov kan graviditet upptäckas vid ett relativt tidigt stadium då inga tecken ännu kan skönjas med hjälp av gynekologisk undersökning detta test mäter liksom testen för hemmabruk förekomsten av hcg i urinen historik bra böckers lexikon försök att finna metoder för att fastställa en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetstest
*  ANL Produkter AB | MedicinBloggen
anl produkter ab medicinbloggen v nner medicinfakta l kemedel medicin sjukvård behandling patent s k bilprovningar trafikförsäkring medicinbloggen om medicinbloggen twitter facebook s k anl produkter ab nyheter innehållandes anl produkter ab augusti permal nk felaktiga graviditetstester återkallas felaktiga graviditetstester återkallas om vi bloggar om senaste nytt inom medicin hälsa och sjukvården i sverige s k arkiv rss triop ab design av toni romero ssl certifikat medicinbloggen...
http://medicinbloggen.se/t/anl-produkter-ab/
*  terras hantverk: Årskrönika 2012
Ett helt år har gått utan ett enda inlägg från mig. Ullis, kära syster, jag tänker inte be om ursäkt för det. Jag vet ju att min läsarskara inte är så stor, jag tror jag kan räkna er på en och samma hand. Ni känner ju mig och har säkert koll på att mitt år har bestått av flytt-renovering-trött och höggravid-bebislycka/koma. Det har ju delvis blivit mycket pysslande/fixande/stickade/litelite sömnad, men det har inte funnits så mycket inspiration över till att ta bilder på allt och ladda upp på internätet. Det var också månaden då vi tog ett positivt graviditetstest och jag började må "lite konstigt". Jag fyllde 30 år vilket jag bara orkade fira med några av mina närmaste. Februari fortsatte jag må ännu mer konstigt, ganska så mycket mer konstigt, men som tur var så vände det samma månad. Hela månaden bestod av migrän och att försöka vila så mycket man bara kunde, tur att Februari är den kortaste månaden på året ;. Mysigt tyckte vi, vi bodde bara så en månad, i april och maj bodde vi mycket mer trångt, stökigt,...
http://terrashantverk.blogspot.com/2013/01/arskronika-2012.html
*  Hur kan man ha mens när man är gravid? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta v
Hur kan man ha mens n r man r gravid. - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Meny Lyssna - Talande webb. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Logga in. Visa mig även informat...
http://1177.se/Dalarna/Tema/Gravid/Fragor-och-svar-om-graviditet/Graviditeten/Hur-kan-man-ha-mens-nar-man-ar-gravid1/
*  Minipiller
... är ett slags preventivmedel med låga doser av ämnet gestagen och inget östrogeninnehåll med minipiller är det extra noga att pillret tas ungefär samma tid varje dag för att uppnå ett fullgott skydd med minipiller görs inga uppehåll under menstruationen utan kvinnan äter minipiller även under menstruationen minipiller fungerar genom att göra slemmet i livmoderhalsen segt och svårgenomträngligt för spermier därför är det viktigt att ta dem samma tid varje dag det man bör tänka på med minipiller är att man bör använda kondom eller avstå från samlag om man har haft diarré kräkts eller om mer än timmar förflutit mellan två tablettintag skyddseffekten kan då ha upphört och kompletterande skydd bör då användas tillsammans med minipiller under den närmaste veckan nästa tablett tas vid ordinarie tidpunkt minipiller och östrogenfritt p piller cerazette är de enda p pillren som kan användas under amning kvinnan bör dock vänta veckor efter förlossningen med att äta minipiller för barnets skull kompletterande skydd m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minipiller
*  Undervisningsskyldighet
'Undervisningsskyldighet' USK är i Sverige den mängd undervisning som lärare enligt är skyldiga att genomföra, före 1995 oftast angiven per vecka, därefter angiven per år. Före den 1 januari 1991 reglerades arbetstid och övriga anställningsvillkor i det statliga skolavtalet. En annan komponent var en skyldighet för varje lärare att medverka i kollektivt lärararbete under genomsnitt 4 timmar per vecka. En ytterligare komponent var en protokollsanteckning där det klargjordes att parterna var överens om att fullgörandet av undervisningstiden inte utgjorde en lärares samtliga åligganden, men att dessa åligganden stod i sådan relation till undervisningstiden att undervisningstiden gav uttryck för full tjänstgöring. I och med det förändrade huvudmannaskapet genom skolans kommunalisering den 1 januari 1991 övergick ansvaret för att träffa avtal för lärarna från Statens Arbetsgivarverk till Svenska Kommunförbundet. Genom ett avtal som träffades den 18 december 1990 och gällde från och med 1 januari 1991 överfördes de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Undervisningsskyldighet
*  Majblommans riksförbund
... 'Majblommans riksförbund' är en ideell organisation som grundades av Beda Hallberg i Göteborg 1907, i syfte att bekämpa folksjukdomar, inte minst tuberkulos, med medel från sålda majblommor. Föreningen hette fram till 1998 'Förstamajblommans riksförbund'. Det säljs årligen majblommor till ett värde av över 50 miljoner kronor. Majblommans huvuduppgift är numera att förbättra barns villkor och att motverka fattigdom bland barn. en stor del av de insamlade medlen delas ut som bidrag till enskilda barn. kan kontakta sin lokalkommitté. Förbundet äger även en sommargård på Galtarö, där kommer barn som annars inte har möjlighet till ett aktivt sommarlov. Majblommans riksförbund står under H.M. Majblommans riksförbund arbetar förutom med stöd till fattiga och sjuka också med att påverka politiken, främst genom att verka för att de lag ar som finns för att förbättra barns villkor efterföljs samt att de tolkas utifrån barnets bästa. Majblommans aktuella profilfrågor handlar om att kommun erna ska följa skollagen o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Majblommans_riksförbund
*  Moderkaka
Den sida som visas är den som vetter mot barnet, med navelsträngen uppe till höger. Den sida som inte ses, ligger an mot livmoderväggen. 'placenta' är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet. Moderkakan består av två delar - den ena är genetiskt och biologiskt en del av fostret, den andra en del av modern. Moderkakan är inbäddad i livmoder väggen, där den tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, och överför det till fostret, samt tar emot avfallsprodukter från fostret som moderns kropp sen kan göra sig av med. Gränsen mellan moderkakans två delar utgör en barriär som filtrerar bort det mesta som kan skada fostret, såsom bakterie r. En del ämnen såsom alkohol tränger dock igenom denna barriär, liksom många sorters virus. Förutom att mediera överförsel av gaser och näringsämnen, har moderkakan även metabol och endokrin funktion - den tillverkar exempelvis enzym er, och utsöndrar hormon er såsom progesteron, vilket är viktigt för att graviditeten ska ful...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderkaka
*  Abort i Sverige
Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att hennes barn kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten. Efter den artonde till den tjugoandra veckan krävs tillåtelse från Socialstyrelsen som ofta ges på grund av att fostret eller modern lider av svåra sjukdomstillstånd. Om fostret fötts levande eller efter vecka 22 från och med dag 22+0 definieras det juridiskt som ett barn. Sedan 1975 har Sverige en lagstiftning SFS 1974:595 Abortlag, på området som ger den gravida kvinnan rätt att i varje situation själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e graviditetsveckan, http://www.sexaktuellt.com/sv-SE/segment.aspx?sectionID=2&show=2 förutsatt att hon är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller får särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Sedan får man genomföra aborten hemma eller på en mottagning/sjukhusavdelning om man själv vill genom att ta tabletter vaginalt so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abort_i_Sverige
*  .. PÃ¥ väg mot barbari? .. Inläggsnavigering .. Relaterat
18 april 2011 by Anna. PÃ¥ väg mot barbari. Efter paddfadäsen häromdan fÃ¥r jag vända mig till nÃ¥t helt annat. Kanske utmanande att Ã¥ter skriva om abortfrÃ¥gan, men de tvÃ¥ filosofernas analys av abortlagstiftningen i DN Debatt igÃ¥r tänker jag inte lämna okommenterad. Det kan sägas hur mÃ¥nga ggr som helst att abort är en svÃ¥r frÃ¥ga. Väcker starka känslor, inga enkla svar. Jag har bloggat förut ett antal gÃ¥nger om det. Enkelt uttryckt tycks det vara sÃ¥här : abortmotstÃ¥ndare är motstÃ¥ndare med argumentet att det ofödda barnets rättigheter ska ses och respekteras i första hand; abortföresprÃ¥kare är föresprÃ¥kare med argumentet att kvinnans rättigheter till sin kropp ska respekteras i första hand. Och lagen stÃ¥r för närvarande pÃ¥ de sistnämndas sida. MÃ¥nga aborter blir det…. I en del bloggkommentarer efter DN-artikeln formuleras ilska och upprördhet över författarnas tilltag att börja ifrÃ¥gasätta den fria aborten överhuvudtaget. NÃ¥gra jämför rätten till abort med r...
https://amroland.wordpress.com/2011/04/18/pa-vag-mot-barbari/
*  Alla p-piller borde subventioneras - Ordet fritt - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland
... Pris 125:- IKEA Link ping. Ordet fritt. Ordet fritt. Sedan dess har vi tjejer varit tvungna att använda p-piller som endast ingår i läkemedelsförmånen, om vi vill dra fördel av de lägre kostnaderna. Det här medför att vi får ett mindre utbud att välja på, och vissa tjejer väljer till och med bort pillrena helt på grund av de höga kostnaderna. När preventivmedel blir en för hög kostnad i relation till tonåringars ekonomi, så väljer många att ha oskyddat sex. Abort får inte ses som ett alternativt preventivmedel, och det är även dyrt för samhället att genomföra så många aborter. Detta gör att vi tjejer går miste om det senaste, och kanske bästa, på marknaden. Om subventionerna återinförs kommer det inte innebära några stora kostnader för samhället. Subventionen av alla p-piller bör återinföras, det kommer spara samhället både pengar och liv. Bra vägar vore bättre Ordet fritt Insändarskribenten är kritisk mot tågbanan Linköping-Västervik. Vem ska man rösta på för att det ska få finnas några grässtrån kvar i...
http://corren.se/asikter/ordet-fritt/alla-p-piller-borde-subventioneras-6282831-artikel.aspx
*  Ulf Qvarsebo
{{Infobox Skådespelare namn = Ulf Qvarsebo bild =. födelsenamn = Ulf Edgar Qvarsebo födelsedatum = 15 april 1931. andra namn =. maka =. partner =. hemsida =. noterbara roller =. oscars =. emmyawards =. tonyawards =. goldenglobeawards =. 'Ulf Edgar Qvarsebo', född 15 april 1931 i Bromma, Stockholm, död 19 juli 1990 i Göteborg, var en svensk skådespelare. Externa länkar. Qvarsebo började sin teaterkarriär redan som 14-åring när han reste land och rike runt tillsammans med sin farbror, revyskådespelaren Elof Ahrle. Han utbildade sig vid Calle Flygare Teaterskola 1948. Sedan följde engagemang vid många olika teaterscener bland annat stadsteatrarna i Helsingborg, Norrköping, Uppsala och Folkteatern i Göteborg. Bland hans många teaterroller kan nämnas till exempel farbror Ben i ' En handelsresandes död ' och Algy i 'Mr Ernest'. Hans sista teaterroll var som den teatertokiga poliskommissarien i Hagge Geigert s uppsättning av ' Arsenik och gamla spetsar ' på Lisebergsteatern i Göteborg 1987. Han var gift flera gånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Qvarsebo
*  .. Kan minska kejsarsnitt med psykologiskt stöd .. RELATERAT MATERIAL .. Artiklar i fokus .. LÃ
Kan minska kejsarsnitt med psykologiskt stöd. Publicerad 2011-03-28 av Nina Nordh Kategori: Feature, Psykiska sjukdomar och besvär, Reproduktion och graviditet. Nyckelord: kejsarsnitt. Visa faktaruta. Mödravården kan bli bättre på att ge stöd åt gravida kvinnor som mår psykiskt dåligt. Foto: Kennet Ruona. Risken för akuta kejsarsnitt hos förstföderskor ökar om mamman under graviditeten lider av psykisk ohälsa. Men med rätt stöd kan antalet kejsarsnitt minska. – Under de senaste årtiondena har det skett en samtidig ökning av kejsarsnitt och psykisk ohälsa hos kvinnor i fertil ålder. Våra studier visar att risken för akuta kejsarsnitt ökar signifikant för förstföderskor om mamman rapporterat oro, stress eller sömnproblem vid sina kontroller hos mödravården, säger Anne-Marie Wangel, forskare vid Malmö högskola. Däremot ökade inte risken för akuta snitt för de kvinnor som angett att de fått professionellt stöd eller antidepressiv medicin under graviditeten. Inom mödrahäl...
http://vetenskaphalsa.se/kan-minska-kejsarsnitt-med-psykologiskt-stod/
*  Kejsarsnitt
Historia Planerade kejsarsnitt Praxis för planerade snitt vid förlossningsrädsla. Samtidigt är en viss nivå att räkna med eftersom alla komplikationer inte ligger inom sjukvårdens kontroll och därför kan även ett underanvändande av kejsarsnitt tyda på suboptimal förlossningsvård. Det som ska eftersträvas är så lyckade förlossningar som möjligt för både barnet och kvinnan och detta ska ske genom att ta hänsyn till befintlig medicinsk forskning och kvinnans önskemål. Det som spelar roll är att alla kvinnor som behöver kejsarsnitt får det."'. Vid katastrofsnitt skall barnet vara ute inom ett fåtal minuter. Kejsarsnitt görs vanligen med spinalbedövning, men ibland också med epiduralbedövning eller sövning. Då kan denna fyllas på för att bli tillräckligt stark för att passa vid ett kejsarsnitt. Den består av två delar, en bedövning som räcker 2-4 timmar och en smärtlindring som räcker första dygnet så att kvinnan enbart får alvedon som komplement. Eftersom man inte kan fylla på spinalbedövning måste sövning ske. I...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarsnitt
*  Spinalanestesi
Användning Att lägga lokalbedövningen Spinalbedövning vid kejsarsnitt Förr och idag. Bedövningen kan användas på patient er som skall genomgå kirurgi i benen nedre extremitet erna, vid ljumskbråck och andra mindre ingrepp i bäcken regionen, samt för majoriteten av de kvinnor som skall genomgå kejsarsnitt. Att lägga lokalbedövningen. En tunn nål förs in mellan ryggkotorna på lämplig nivå i ryggmärg en, varpå lokalbedövningsmedlet sprutas in intratekalt och blandas med cerebrospinalvätska n. Spinalbedövning vid kejsarsnitt. Vid kejsarsnitt läggs spinalbedövningen mellan ländkota 2 och 3 eller mellan ländkota 3 och 4. Under den tiden sprider sig bedövningen i cerebrospinalvätskan längs ryggraden och anestesiläkaren kan ändra lutningen på kvinnans brits för att finjustera var bedövningen hamnar. Var bedövningen tar kan undersökas med hjälp av kalla bomullstussar och feedback från kvinnan eftersom spinalbedövning slår ut känslighet för kyla. bedövning för operationen, räcker 2-4 timmar :Olika mängd bedövning ges b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spinalanestesi
*  Heja Abbe.: Dop.
28 augusti 2005. Prästen var Isländska och vid dopsamtalet pratade vi en del om allt Abbe varit med om och det han har framför sig. I Göteborgsområdet. 18 oktober 2008 18:06 Så otroligt söt han är, och jag håller alla tummar för att det kommer att fortsätta gå bra för er. 28 februari 2009 21:25 hittade din blogg och den är jätte bra :, jag är inte så gammal själv men när du säger att världen är bra liten måste jag hålla med, när jag föddes via kejsarsnitt så gick något fel med min mamma och hon blödde, höll på och dö, men en specialkirurg räddade hennes liv och när jag skulle döpas var prästen kirurgens dotter, snacka om sammanträffande :P Svara Radera. 14 mars 2009 09:31 Redan som liten var Abbe otroligt söt, och han blir ju bara sötare och sötare för varje dag som går, verkar det som. Vill du följa med från början scrollar du ner till botten av bloggen till mitten av mars 2005. Läser du hellre om hur det är idag, börjar du uppifrån. september 1. augusti 6. maj 2. april 4. mars 2. februari 5. december 3. nov...
http://hejaabbe.com/2005/08/dop.html
*  .. Meny .. Svea kom ut .. Bebisen i säte .. “Normal” förlossning vs Snitt – nr
meny skip to content hem om mig svea kom ut vi var en halvtimme sena men det gjorde inget fã r det hade kommit in akutsnitt pã morgonen och dagen var lã s mer bebisen i sã te nu har vi varit pã inskrivning pã sã s sã s ã r sjukt stort det tar ca min att gã till lã s mer â normalâ fã rlossning vs snitt â nr precis som i andra delar av den industrialiserade vã rlden har andelen graviditeter som avslutas med kejsarsnitt ã kat kraftigt i sverige lã s mer inlã ggsnavigering...
https://grodd.wordpress.com/tag/planerat-snitt/
*  Variationsform
... är en musikalisk grundform ett variationsstycke utgörs vanligtvis av en första sektion ett tema som sedan varieras gång efter gång detta kan dock göras på många vitt skilda sätt kategori musikalisk form...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Variationsform
*  IVFGreece : Female Infertility
Med tanke på det indirekta samspelet med hormonerna som krävs för ägglossning är det inte förvånande att 33% av alla infertilitetsfall kan spåras tillbaka till ägglossning och hormonrubbningar. De kan leda till misslyckande av äggstockarnas follikel att brista en tom follikel eller att ägget hålls kvar så att det inte frigörs. I sällsynta fall kan de orsaka infertilitet i livmorden genom att blockera äggledarna eller genom att ändra positionen av livmoderhalsen vilket förhindrar sperman från att nå livmodern. Medan troligheten att en graviditet kan naturligt inträffa är 20-25% i månaden för en kvinna som är i tjugo- och trettioårsåldern har samma möjlighet sjunkit till 5% för en kvinna i tidiga fyrtioårsåldern. Ökad reproduktiv ålder associeras även ofta med ökad risk för missfall och en ökad risk för kromosomala abnormiteter såsom Downs syndrom. Även fast kvinnor fortsätter att få ägglossning in i femtioårsåldern kan väldigt få kvinnor få en framgångsrik graviditet vid den åldern. Två blodprov som vanligen a...
http://ivfgreece.com/?services=female-infertility&lang=sw
*  Är det ofarligt med LCHF-kost under amning? | Fråga Dietisten
Är det ofarligt med LCHF-kost under amning. Fråga Dietisten. En samlad resurs av frågor och svar Fråga Dietisten Hem. Om oss. Alla artiklar. Ställ en fråga. Vad är en dietist / nutritionist. En del nötallergiker tål upphettade nötter B12 och småbarn. Är det ofarligt med LCHF-kost under amning. Denna text r skriven av: Karin Jonsson, näringsfysiolog Hej. Jag undrar vad du anser om att äta LCHF-kost vid amning. Jag har gjort det under fem veckor, jag började då min son var tre veckor. Han har mått bra under tiden. Sedan blev jag lite orolig för ett för lågt kolhydratintag för min sons utveckling och har under den sista veckan lagt till grovt bröd, quinoa och rotfrukter. Jag gick då upp 1,1 kilogram och både han och jag har varit mera gasiga. Kan det påverka hans utveckling att jag inte äter så mycket kolhydrater. Jag vill gärna återgå till LCHF för då mådde jag bättre. Tacksam för snabbt svar/Rebecka. Hej Rebecka. LCHF-kost under amning. Det är inte konstigt att du är fundersam eftersom det inte är så vanligt m...
http://fragadietisten.se/overvikt/ar-det-ofarligt-med-lchf-kost-under-amning
*  Mjölkstockning
Om en del av mjölkgångarna inte kan tömmas ordentligt, exempelvis för att barnet har fel tag, att åtsittande kläder trycker mot bröst et eller en infektion och svullnad trycker mot mjölkgångarna finns risk att gången täpps till och mjölk ansamlas under tryck bakom hindret. Man kan känna en eller flera hårda klumpar i bröstet, som ibland blir lite rödflammigt och ömt. Tryck mot bröstet, till exempel åtsittande behå, fingret på bröstet för att hålla barnets näsa fri, mamman har legat "knöligt" på natten, sovit på mage. För långa uppehåll mellan amningarna kan leda till att bröstet blir så spänt att barnet får svårt att gapa över vårtan och vårtgård. Om man får bröstbesvär och hög feber är det sällan frågan om infektion utan det är kroppens försvarssystem som aktiveras - det pressas ut mjölk i vävnaderna och kroppen reagerar för mjölken ska inte finnas där. Det är inte farligt att ha feber i några dagar bara man känner att mjölkstockningen blir bättre. Värmelampa, värmedyna eller en varm dusch på bröstet före am...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkstockning
*  Fosterutveckling
... en hos människan tar 38 veckor, det finns däggdjur som har en mycket kortare fosterutveckling och de som har än längre än så. För hästar tar fosterutvecklingen 48 veckor och för indisk elefant tar det 91 veckor. Befruktning äger oftast rum ungefär 2 veckor efter detta. Human embryo - 6 weeks.jpg|Graviditetsvecka 6, detta är 4 veckor efter befruktning. Color10 weeks pregnant.jpg|Graviditetsvecka 10, detta är 8 veckor efter befruktning. Color20 weeks pregnant.jpg|Graviditetsvecka 20, detta är 18 veckor efter befruktning. Color40 weeks pregnant.jpg|Graviditetsvecka 40, detta är 38 veckor efter befruktning. De inre cellerna kallas embryoblaster och kommer att bilda embryot. Kläckningen sker på ungefär den 6:e dagen efter befruktningen genom att ägget ändrar form så att skalet går sönder, dessutom finns det enzymer i livmodern som hjälper att bryta ner skalet. Embryot gör de första rörelserna omkring graviditetsvecka 7 dvs 5 veckor efter befruktningen. Fosterperioden kallas även fetalperioden och startar i hos...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterutveckling
*  Håkan Skogsjö: Mina småländska rötter
f,hfl. fd,hfl. hfl Hon var bosatt på David Bagares gata 5 i Johannes församling när hon dog. d Ogift. fv,hfl,Al. hfl Han flyttade 1886, attest 13 dec, därifrån till Stockholm. Han är i hfl 1813-23 noterad som son i Fattigstugan, Ljuder sn, med noteringen 'under Läsebo' och 'allmosehjon'. Han var bonde på ett hemman om 1/8 mantal i Tjugusjö, Ljuder sn G , till 1803, då familjen flyttade till Vide Baggegården, Ljuder sn, där Jonas Gummesson skrevs som brukare. 5 Katarina Jakobsdotter, född 28 juni 1761 i Tjugusjö, Ljuder sn G , död 3 sept 1823 i Fattigstugan, Ljuder sn G. Återvände till föräldrarna och flyttade 1814 till Gölpa mjölkvarn, Västrum sn, 1815 därifrån till Prästgården, Västrum sn piga där , 1816 därifrån till Rumma, Västrum sn piga även där , och 1820 i samband med giftermålet därifrån till "Kyrkan" hon och maken bosatte sig i Sockenstugan invid Västrums kyrka. v Hon inflyttade 1819 från Stenberga sn till Gamlegården på Helgerums ägor, Västrum sn, där hon året därpå gifte sig. År 1830 flyttade Beata...
http://genealogi.se/barnhus/files/b/1161.html
*  .. Kategoriarkiv: Hälsa .. .. Biotin – Vitamin H eller B7 – Mot diabetes, hÃ¥r & nagel p
Svara Vill du öka ditt intag av Vitamin H, B7 eller Biotin. Klicka här för en kort informationsvideo. 19 Ã¥r och äldre: 30 mikrogram Gravida kvinnor: 30 mikrogram Ammande kvinnor: 35 mikrogram. Vill du öka ditt intag av Vitamin H, B7 eller Biotin. Klicka här för en kort informationsvideo. Svara Vill du öka ditt intag av Quercetin. Klicka här för en kort informationsvideo. Den som planerar att ta mer än 800 mikrogram folsyra bör tala med sin läkare först för att se till att de inte har en B12 brist. B-komplex vitaminer – särskilt vitaminer B9, B6 och B12 – hjälper lägre homocystein. Nyfödda – 6 mÃ¥nader: 0,4 mikrogram adekvat intag Spädbarn 6 mÃ¥nader – 1 Ã¥r: 0,5 mikrogram adekvat intag Barn 1 – 3 Ã¥r: 0,9 mikrogram RDA Barn 4 – 8 Ã¥r: 1,2 mikrogram RDA Barn 9 – 13 Ã¥r: 1,8 mikrogram RDA TonÃ¥ringar 14 – 18 Ã¥r: 2,4 mikrogram RDA. 19 Ã¥r och äldre: 2,4 mikrogram RDA * Gravida kvinnor: 2,6 mikrogram RDA Ammande kvinnor: 2,8 mikrogram RDA. Spädbarn 0 – 6 mÃ¥nader: 65 mikrogram adekvat inta...
http://daniel-andersson.nu/category/halsa-2/
*  Humant koriongonadotropin
... thumb right px den molekylära strukturen på humant koriongonadotropin koriongonadotropin humant koriongonadotropin pregnyl hcg humant mänskligt korion vävnaden som omger embryot gonad könskörtel tropin tillväxtfaktor är ett hormon som produceras av moderkaka n placentan som bildas när en befruktning och efterföljande implantation i livmodern har skett hormonet har som funktion att stimulera gulkropp en i äggstock en som producerar progesteron som i sin tur trycker ned menstruationscykeln så att graviditeten kan fortlöpa hcg insöndras i blod et och utsöndras via urin en och kan användas i graviditetstest och kan även upptäcka ektopisk graviditet vissa tumörer utsöndrar hcg så det kan användas som tumörmarkör hos icke gravida hormonet används även för att stimulera äggstockarna vid behandling av infertilitet hcg klassas i vissa sammanhand som dopingpreparat struktur humant koriongonadotropin är ett glykoprotein bestående av aminosyror med en molekylmassa på kda pdb hrp lapthorn aj harris dc littlejohn a lu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humant_koriongonadotropin
*  Graviditetsdiabetes
DiseasesDB = 5195 ICD10 = 'Graviditetsdiabetes' är ett tillstånd där kvinnor som inte tidigare fått diagnosen diabetes utvecklar hög blodsocker nivå under graviditet en hyperglykemi. Det kallas ibland också havandeskapsdiabetes eller gestationsdiabetes. Symtom, behandling och komplikationer Orsaker Andel drabbade Noter. Symtom, behandling och komplikationer. Graviditetsdiabetes upptäcks i regel genom provtagning under graviditeten eftersom tillståndet oftast medför få eller inga symtom. Vid mycket höga blodsockernivåer kan dock samma symtom uppträda som vid annan obehandlad diabetes: främst trötthet, törst och stora urinmängder. Barn som föds av mödrar med graviditetsdiabetes har ökad risk för komplikationer. Sannolikheten är större än normalt att barnen har högre födselvikt något som kan medföra svårigheter vid förlossning en och lågt blodsocker hypoglykemi. Kvinnor med graviditetsdiabetes har ökad risk för att utveckla diabetes typ 2 efter havandeskapet, och deras barn har ökad risk för barnfetma samt diabe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetsdiabetes
*  Graviditetsdiabetes - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Vad f r man betala. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. När man är gravid behöver man mer insulin än vanligt, och om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin kan sockerhalten i blodet bli för hög. Då får man till slut graviditetsdiabetes och behöver behandling för att fostret inte ska skadas. Om man misstänker att man har graviditetsdiabetes, eller om föräldrar eller syskon har typ 2-diabetes, kan man kontakta sin barnmorskemottagning eller ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. För att sockret ska kunna lämna blodet och passera över till cellerna behövs insulin, ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Om man har diabetes finns det antingen för lite insulin i kroppen, eller så reagerar kroppen inte tillräckligt på det insulin som finns. Om man har föräldrar eller syskon med diabetes ökar ris...
http://1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Graviditet-och-diabetes-typ-2/
*  Graviditetsdiabetes - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Vad f r man betala. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. När man är gravid behöver man mer insulin än vanligt, och om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin kan sockerhalten i blodet bli för hög. Då får man till slut graviditetsdiabetes och behöver behandling för att fostret inte ska skadas. Om man misstänker att man har graviditetsdiabetes, eller om föräldrar eller syskon har typ 2-diabetes, kan man kontakta sin barnmorskemottagning eller ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. För att sockret ska kunna lämna blodet och passera över till cellerna behövs insulin, ett hormon som bildas i bukspottkörteln. Om man har diabetes finns det antingen för lite insulin i kroppen, eller så reagerar kroppen inte tillräckligt på det insulin som finns. Om man har föräldrar eller syskon med diabetes ökar ris...
http://1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Graviditet-och-diabetes-typ-2/
*  .. Kartläggning av riskgener för graviditetsdiabetes .. Höga blodsocker hos fostret .. KÃ
En ökad insulinproduktion hos fostret leder till att det blir för stort. Tidigare studier har visat att barn födda till mammor med GDM löper en ökad risk att utveckla övervikt eller diabetes redan i tonåren. Mammor med GDM löper också risk att utveckla typ 2-diabetes, och vissa fall typ 1-diabetes, även 5-10 år efter graviditeten. Tidigare studier har även undersökt HLA gener som är förenade med hög risk för typ 1-diabetes, men resultaten från dess studier har inte varit entydiga, varför det fortfarande är oklart om det finns ett samband mellan GDM och HLA. I våra studier har målet varit att undersöka genetiska faktorer som skulle kunna vara förenade med GDM och även till utveckling av diabetes efter förlossningen. I vårt första arbete jämförde vi fördelningen av HLA-DQ gener hos 764 mammor med GDM med friska personer och vi visade att HLA-DQB1*0602, som anses vara skyddande mot typ 1-diabetes, hade lägre frekvens och därför ett negativt samband hos mammor med GDM. I vårt an...
http://vetenskaphalsa.se/kartlaggning-av-riskgener-for-graviditetsdiabetes/
*  Missfall
}} 'Missfall' eller 'spontan abort', innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygot en, morula n, embryo t eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan 22 veckan. Missfall ska skiljas från fosterdöd som innebär att fostret avlider efter 22:a graviditetsveckan. Komplett missfall innebär att allt som hör till befruktningen stöts ut ur kvinnan. Missfallet kan också vara inkomplett, då endast delar av det som hör till befruktningen stöts bort. I vissa fall kan ett missfall förutses och inte kunna hävas. Om graviditeten avbryts spontant efter vecka 22, räknas det som fosterdöd om fostret inte överlever. Ibland känner inte kvinnan till hur långt framskriden graviditeten är vid missfallet. "Follow-up for improving psychological well being for women after a miscarriage." Cochrane Database Syst Rev 3 2012. Orsaker till missfall kan vara att befruktningen blir fel t.ex. utomkvedshavandeskap eller problem för det befruktade ägget att fästa eller att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Missfall
*  .. Missfall
Man kan säga att de flesta missfall sker innan den 7:e graviditetsveckan, men det är inte ovanligt med missfall upp till graviditetsvecka 13. Ju längre graviditeten har gått, desto mindre är risken att man får missfall och efter 12 fullgångna veckor är dock risken för missfall väldigt liten, under 3%. Tidigt i graviditeten, innan rörelser etc känns, så är det ju väldigt svårt att veta vad som pågår inne i livmodern. Men i samband med att ultraljudsundersökningar och vaginalt ultraljud har blivit vanligare under den väldigt tidiga graviditeten så har man sedan ett par år sett att det vanligaste förloppet är att embryot/fostret dör och att det sedan tar en period innan det stöts ut. Detta klassas då som en missed abortion. Men det har visat sig att vissa typer av mediciner, droger och rökning ökar risken för missfall. Hur vet jag om jag fått missfall. Vid en skrapning tömmer man livmodern på blod, slemhinna och rester av graviditeten så att den fortare blir som vanligt igen. An...
http://niomanader.se/missfall/
*  VUL med hjärtljud minskar ej risken för missfall | minbebis.com
Annons: Logga in Bli medlem Startsidan Bli gravid Gravid 40 veckor Förlossning Bebis Barn Forum Blogg Samarbeten: Partnersida I Partnersida II Beställ Gravidpaketet Graviditetskalender min-bebis Start Forum Blogg Våra sajter: svenskanamn.se alltforforaldrar.se Bli gravid Gravid 40 veckor Förlossning Bebis Barn Forum Blogg Bli medlem Logga in Annons: Logga in Användarnamn: Lösenord: Logga in mig automatiskt vid varje besök. Bli medlem Avancerad sökning Visa obesvarade inlägg Visa aktiva trådar Forumindex Välkommen till minbebis.com forum Gravid forum Bebisen i magen & ultraljud Utskriftsvänlig version VUL med hjärtljud minskar ej risken för missfall Frågor och tankar om bebisen i magen. Ladda upp din ultraljudsbild här Besvara 8 inlägg • Sida 1 av 1 VUL med hjärtljud minskar ej risken för missfall av Changes » 02 nov 2011, 10:09 Hej Var på första samtalet med barnmorskan idag. Jag har läst på MASSOR med forum att om man gör vaginalt ultraljud tidigt. Typ vecka 6. Och om man då ser hjärtljud så ä...
http://minbebis.com/forum/vul-med-hjaertljud-minskar-ej-risken-foer-missfall-41904.html
*  Wolfpriset i jordbruksvetenskap
för hans enastående och nyskapande bidrag till tillämpningen av genetik i boskapsförbättring. för hans nyskapande och breda studier av interaktioner mellan insekter och sjukdomsagenter i växter. för hans viktiga bidrag till tillämpningen av artificiell insemination för boskapsförbättring. för hans enastående prestation i grundläggande och tillämpad forskning om artificiell insemination. för deras innovativa bidrag till den kvantitativa förståelsen av jord-vatten och andra miljöinteraktioner som påverkar grödtillväxt och -avkastning. för hans nyskapande grundläggande forskning om mekanismerna i biologisk kvävefixering och dess tillämpning i grödproduktion. för hans grundläggande arbete om genetisk transformation av växter, vilket öppnar nya horisonter för grundläggande växtvetenskap och -avel. för deras nyskapande bidrag till vår förståelse av kemin i jord-organisk materia och dess tillämpning inom jordbruk. för deras bidrag till den miljömässigt säkra utvecklingen av världsjordbruk genom innovativa synsätt om...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfpriset_i_jordbruksvetenskap
*  Nidblödning
... eller nidationsblödning är en kort mens liknande blödning som sker när embryo t fäster till endometrium d v s när ägget fäster sig i livmodern alla får dock inte en nidblödning när detta händer blödningen brukar komma cirka dagar efter ägglossningen och mängden blod kan variera se även mellanblödning kategori graviditet kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nidblödning
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Ostfrisiskt mjölkfår
... thumb ostfrisiskt mjölkfår ostfrisiskt mjölkfår har sitt ursprung i friesland i nederländerna det ostfrisiska mjölkfåret kommer som namnet antyder från den ostfrisiska delen som tillhör tyskland och rasen räknas alltså främst som en tysk ras emellertid importerades rasen inte från tyskland till sverige utan från schweiz fåret är helvitt med skär nos huvud och ben är inte ullbeväxta enligt rasstandarden skall de inte ha horn eller hornämnen det mest distinkta kännetecknet hos det ostfrisiska mjölkfåret är den hårlösa tunna och långa svansen ofta beskriven som råttsvans rasen har hög avkastning och används såväl för sin ull som för sin mjölk vid sidan om det israeliska awassifåret har det ostfrisiska mjökfåret den högsta mjölkavkastningen i världen ca liter under laktationsperioden om dagar det finns rapporter om ostfrisiska mjölkfår som nått över liter avkastningen beror emellertid till hög del på genotyp och utfodring vilket gör att enstaka uppgifter kan misstolkas genom sin höga mjölkavkastning och höga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ostfrisiskt_mjölkfår
*  Ontogeni
... är utvecklingen under perioden mellan befruktning och könsmognad under denna period växer djuret till i storlek och får sin slutliga form forskning om ontogenin ingår i utvecklingsbiologi n det finns tydliga likheter mellan embryon av olika arter särskilt i några av de tidigare stadierna enligt ernst haeckel s numera förkastade rekapitulationsteori gällde att ontogenin rekapitulerar fylogeni n artens evolutionära bakgrund det vill säga att embryot i sin utveckling visar upp formerna för alla artens vuxna förfäder i rätt ordning denna tanke fick på sin tid stort genomslag och lever fortfarande kvar hos icke biologer ontogeni i kulturen august strindberg som var intresserad av alkemi spekulerar i antibarbarus om mineralernas ontogeni och om silver när det smälter genomgår stadierna i sin fylogeni han hänvisar på nytt till detta i inferno i filmen creature av peter benchley är frasen ontogenin rekapitulerar fylogenin en ledtråd till monstrets ursprung källor referenser kategori embryologi kategori utvecklin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ontogeni
*  Kalvning (djur)
kalvning djur kalvning djur en kalvning är förlossning en av en kalv det vill säga en unge hos nötkreatur ren ar och valar tecken på att förlossningen närmar sig är hos nötkreatur att de börjar fylla i juvret och blir svullna kring blygden ibland kan slemmiga flytningar ses förlossningen kan ta flera timmar för en kviga men går vanligen snabbare för äldre kor såvida inget felläge hos kalven föreligger fellägen måste i regel rättas till för att kalven ska kunna födas fram ibland kan djurägaren själv göra detta men i en del fall behöver veterinär tillkallas då kalven eller kalvarna fötts slickar modern dem vilket både minskar risken för nedkylning och stimulerar kalvens andning det är viktigt att kalven diar snarast möjligt eftersom den första mjölken s k råmjölk colostrum innehåller stora mängder antikroppar som kommer att utgöra kalvens enda infektionsförsvar kategori djurskötsel kategori däggdjur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalvning_(djur)
*  Kvinnosjukvård och förlossning - Danderyds sjukhus
... Sök. Jobba hos oss. Sök. Om mottagningar och avdelningar. Förlossningen. Om ditt besök. Hitta till/på DS. Hitta till sjukhuset. Jobba hos oss. Kvinnosjukvård och förlossning. Jobba hos oss. Kvinnosjukvård och förlossning Kvinnosjukvård och förlossning är sjukhusets största verksamhetsområde. Här erbjuds dygnet runt vård inom gynekologi och obstetrik. Kliniken har en stor akutmottagning som under tre år fördubblat antalet besök. Dessutom finns en mottagning för allmänna gynekologiska besvär. Endoskopisk kirurgi, vulvasjukdomar och bäckenbottenkirurgi inklusive urogynekologi utgör hörnstenarna i verksamheten, och Danderyds sjukhus ligger i framkant beträffande klinisk forskning och utveckling inom dessa områden. Kliniken har en av landets största förlossningsavdelningar med drygt 6 000 förlossningar per år. Tillsammans med BB Stockholm, som Danderyds sjukhus äger till hälften, uppgår antalet födslar på sjukhuset till närmare 10 000, vilket betyder att nästan vart tionde barn som föds i Sverige blir förlöst...
http://danderyduniversityhospital.com/Om-oss/Organisation/Kvinnosjukvard-och-forlossning/
*  Doula
... är en kvinna som ger en födande kvinna och hennes eventuella partner kontinuerligt emotionellt stöd under en förlossning externa länkar kategori förlossning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doula
*  Förlossningar
... redirect förlossning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förlossningar
*  Kategori:Spädbarnstiden
kategori spädbarnstiden kategori spädbarnstiden spädbarnstiden är tiden från födseln till omkring ett års ålder kategori barndom kategori förlossning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Spädbarnstiden
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Preventivmetod
'Preventivmetod', metod för att hindra oönskad graviditet. De medicinska preventivmetoderna kallas preventivmedel. Preventivmetoder som inte räknas som preventivmedel är bland annat avbrutet samlag och säkra perioder. Naturliga preventivmetoder LAM Laktations Amenorré Metoden. Kirurgiska preventivmetoder ] av kvinnan eller mannen. Medicin tekniska produkter/ Barriärmetoder ]. ] Cervixpessar ] Medicinska preventivmedel. Naturliga preventivmetoder. Avbrutet samlag och den matematiska modellen "säkra perioder" kan inte anses som preventivmetoder. LAM Laktations Amenorré Metoden. När man ammar fullt och inte har återfått ägglossning en. En vetenskapligt grundad metod där iakttagelser av sekret et från livmoderhals en kombinerat med temperatur och andra tecken gör att man kan identifiera när ägglossning sker även om man har oregelbundna cykler. Kirurgiska preventivmetoder. Sterilisering av kvinnan eller mannen. Ett mycket enkelt och okomplicerat ingrepp för mannen, som inte påverkar potensen. Medicin tekniska prod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Preventivmetod
*  Gynmottagning Norrköping - Eniro.se
... Karta Startsida. Sök produkt, tjänst, företag, person. gynmottagning:. Sverige Östergötlands Län Norrköping. Företag. Personer. Nätbutiker. gynmottagning, norrköping. gav 4 Företag. Relevans. Avstånd. Omdöme. Sök gynmottagning norrköping på kartan. Avgränsa din sökning här:. Hela Sverige. Kommun Norrköping. Postort NORRKÖPING. Kommun Norrköping. Postort NORRKÖPING. Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. OK. Företag. Lovisa Läkarmottagning. www.lovisalakarmott.nu. 011 - 16 44 00. Saltängsg. 15. 602 22 NORRKÖPING. Karta och vägbeskrivning. 3.5. Omdömen 5. 1. Ändra. Läkare: Spec. kompetens - Gynekologi, obstetrik, förlossning. Företag. Lovisa Mödravård. www.lovisalakarmott.nu. 011 - 16 44 19. Saltängsg. 15. 602 22 NORRKÖPING. Karta och vägbeskrivning. 5. Omdömen 1. 2. Ändra. Mödravård, barnmorskor, preventivmedelsrådgivning. Företag. Barnmorskemottagning Kolmården. www.lio.se. Munkv. 13,. 618 30 KOLMÅRDEN. Karta och vägbesk...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:gynmottagning/norrköping
*  Närhälsan Linnéstaden barnmorskemottagning, Göteborg, Majorna-Linné
N rh lsan Linn staden barnmorskemottagning, G teborg, Majorna-Linn. ANNONS. Hitta vård. Blogg. Om Vården.se. Hitta v rd. Barnmorska. G teborg. N rh lsan Linn staden barnmorskemottagning, G teborg. Om oss. Fakta. Karta. Omdömen. N rh lsan Linn staden barnmorskemottagning, G teborg Majorna-Linn, G teborg 031 - 747 92 40 Vi erbjuder: Mödrahälsovård, Föräldragrupper, Preventivmedelsrådgivning och Gyn.cellprovtagning. Drop in för preventivmedelsförnyelse Tisdag kl 08.00-09.00.Onsdag kl 16.00-17.00. Verksamhetschef Eva Fredriksson 0700-825114 Kom ihåg. Fakta. Telefon 031 - 747 92 40 Besöksadress. Fj rde L nggatan 48, 413 27, G teborg - visa på karta. Telefontider. M ndag - Fredag. 06:00 - 15:30. Öppettider. M ndag - Fredag. 08:00 - 17:00. Drop-in. Tisdag 08:00 - 09:00. Onsdag 16:00 - 17:00. . Besökstider för anhöriga. Ej angivet. Besöksregler. Ålder: Vi tar emot patienter som r 13 och ldre. Driftsform Landsting/Region. Webbplats. www.narhalsan.se/linnestadenbarnmorskemottagn... Kategorier Barnmorska. Karta. Vägbesk...
http://varden.se/vardgivare/göteborg/21666/barnmorska-närhälsan-linnestaden-barnmorskemottagning-göteborg

Graviditetstest: Med hjälp av ett graviditetstest kan en graviditet fastställas eller uteslutas. Tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand.Moderkaka: Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet.Lithopedion: En lithopedion (från grekiskans lithos, sten, och pais, barn, på engelska även kallat stone baby) är ett ytterst ovanligt fenomen som innebär att ett större foster som avlider i livmodern blir kalcifierat för att skydda modern från förruttnelsen om det inte stöts ut. Följden blir ofta att modern bär på det stenhårda, "mumifierade", liket för resten av livet.Äggreserv: Äggreserv är de med åldern minskande antalen äggfolliklar en kvinna har i äggstockarna, vilka kan utvecklas till fruktsamma ägg vid ägglossning. Äggreservens storlek korrelerar något med kvinnans ålder men beror också på individuella förutsättningar.Födelsevikt: Födelsevikt är vikten en nyfödd har direkt efter förlossningen. Vikten hos ett fullgånget foster påverkas av en rad faktorer, däribland endokrin status hos modern, moderns vikt och ålder.GraviditetshypertoniDecidualcell: Decidualceller är differentierade epitelceller från livmodern som bildas som svar på progesteron och embryonalt chorionic gonadotropin. Det får epitelcellerna att börja utsöndra näringsämnen som det tidiga embryot kan livnära sig på fram till implantationen fullföljts.FosterdiagnostikGonadotropiner: Gonadotropiner är en grupp peptidhormoner som stimulerar könskörtelfunktionen. En del gonadotropiner bildas i adenohypofysen, och andra i placenta.Livmoderslemhinna