Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Fenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Monometylhydrazin: Hydrazin som substituerats med en metylgrupp.Hydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.FluorkarbonpolymererHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Fenelzin: En monoaminoxidashämmare som används för behandling av depression, fobier och panikkänslor.ImiderBeggiatoaArylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.Indikatorer och reagenserSalpetersyrlighetOxidative CouplingMyrsyreestrarFerrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.PremedicineringNitrosomonasMannichbaser: Ketonaminer framställda genom kondensation av en keton med formaldehyd och ammoniak eller en primär eller sekundär amin. En Mannichbas kan verka som ekvivalent till en alfa, beta-omättad keton vid syntes eller reduceras till fysiologiskt aktiva aminoalkoholer.Oxidation-reduktionIsoniazid: Antibakteriellt medel som främst används mot tuberkulos. Det utgör fortfarande förstahandsvalet vid tuberkulosbehandling.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHCancerframkallande ämnen

*  Metylamin
... kemibox vardagligt namn bild methylamine d png bildtext strukturformel bildbredd bild methylamine d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn aminometan övriga namn monometylamin kemisk formel ch nh utseende färglös gas cas nummer smiles cn molmassa densitet gas kg m vätska löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa metylamin är en kemisk förening av kol kväve och väte det är den enklaste primära amin en det kan hända att vissa kemiböcker använder ordet metanamin men det är egentligen metylamin framställning metylamin tillverkas genom en reaktion mellan ammoniak nh och metanol ch oh rm ch oh nh rightarrow ch nh h o användning metylamin används både som lösningsmedel och även för att bilda andra organiska föreningar den är särskilt användbar vid elektrofil substitution den säljs kommersiellt som ett hydroklorid salt pulver i alkohollösningar eller som en ren kemikalie i tryckbehållare av metall i sin basiska icke salina form har den en väldigt stark lukt av ru...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylamin
*  Diazen
... image cis diazene d balls png px image trans diazene d balls png px image cis diazene d png px image trans diazene d png px cis diazene trans diazene diazen eller diimid är en kemisk förening av kväve och väte med formeln n h historia egenskaper framställning användning se även historia diazen framställdes första gången av den tyske kemisten nils wiberg egenskaper diazen är instabilt vid rumstemperatur men under c stabiliseras det till ett fast gult ämne eftersom båda kväveatomerna har både ett obundet elektronpar och sitter ihop med en dubbelbindning så förekommer diazen i två former med olika orientering cis och trans diazen framställning diazen kan framställas på följande sätt genom dehydrogenering av hydrazin till exempel med microvågor genom omvandligan av azoföreningar till exempel genom protolys av azodikarbonat genom hydrogenering av kvävgas användning cis diazen används inom organisk syntes för hydrogenering av alken er och alkyn er fördelen med att använda diazen framför vätgas är att man slipp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diazen
*  Haakon Blystad
... född den juni i kristiania oslo död var en norsk friidrottare aktiv inom hoppgrenarna han tävlade för oslo klubben ik tjalve han vann flera norgemästerskap kring sekelskiftet och vann dessutom sm i tresteg år mottog han friidrottens första kongepokal inrättad av kung oscar ii för sin trestegsseger blystad blev norsk mästare i tresteg m m och m han vann höjdhopp et m och längdhopp et m han har dessutom ett nm silver och ett nm brons i längd respektive och ett nm brons i höjd källor noter kategori födda kategori avlidna kategori norska trestegshoppare kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haakon_Blystad
*  Guaymas
... thumb vy över guaymas guaymas officiellt heroica guaymas är en stad i nordvästra mexiko och är belägen i delstaten sonora vid kusten mot californiaviken en viktig näring är sportfiske industrin som bygger på det unika fiskebeståndet i californiaviken staden grundades augusti stad och storstadsområde staden har prognos baserad på folkräkningen samt provisorisk folkräkning invånare med totalt invånare i hela kommun en på en yta av km storstadsområde t zona metropolitana de guaymas har totalt invånare på en yta av km området består av de båda kommunerna guaymas och empalme källor kategori orter i sonora delstat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guaymas
*  Kaliumferricyanid
... är en kemisk förening med formeln k fe cn blodlutsalt framställning användning se även blodlutsalt när forna tiders alkemist er kokade blod tillsammans med pottaska fann de att det bildades ett vattenlösligt salt beroende på hur mycket syre som lösningen utsattes för under uppvärmningen så blev saltet antingen gult eller rött därav namnen rött respektive gult blodlutsalt framställning kaliumferricyanid framställs idag genom oxidering av kaliumferrocyanid med till exempel klor gas eller väteperoxid rm k fe cn cl rightarrow k fe cn kcl rm k fe cn h o rightarrow k fe cn koh användning en blandning av kaliumferricyanid och fenolftalein kallas ferroxylindikatorlösning lösningen är i normala fall färglös men blir blå genom bildandet av berlinerblått om det utsätts för fe joner och rosa i kontakt med hydroxid joner lösningen används för att upptäcka oxiderat järn på ytor av stål innan de leder till rost kaliumferricyanid används också inom fototeknik härdning och färgning se även kaliumferrocyanid berlinerblått...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumferricyanid
*  Klumpförebyggande medel
... antiklumpmedel tillsätts torra pulver för att grynen inte ska häfta vid varandra så att pulvret kan rinna även om det finns fukt en del är godkända som livsmedelstillsats er och används i salt florsocker såspulver och så vidare exempel e natriumferrocyanid e kaliumferrocyanid e kalciumferrocyanid e natriumaluminiumfosfat surt e kiseldioxid e kalciumsilikat e a magnesiumsilikat er e b talk e natriumaluminiumsilikat e kaliumaluminiumsilikat e kalciumaluminiumsilikat e bentonitlera e aluminiumsilikat e fettsyror magnesiumstearat fanns tidigare med i tillsatslistan med nummer e detta e nummer finns inte längre kvar livsmedelsverkets tolkning är att magnesiumstearat hör in under nummer e b som omfattar magnesiumsalter av fettsyror källor noter se även lista över e nummer kategori livsmedelstillsatser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klumpförebyggande_medel
*  Kaliumferrat
... kemibox vardagligt namn kaliumferrat bild potassium ferrate svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn kaliumferrat vi övriga namn kemisk formel k feo utseende mörkt rödlila kristall er cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighetord olöslig smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa kaliumferrat k feo är ett kraftigare oxidationsmedel än kaliumpermanganat kaliumferrat kan bara lagras när det är torrt i alkalisk lösning är saltet ganska stabilt men i neutral eller sur lösning sönderdelas det mycket snabbt när k feo sönderdelas under sura omständigheter bildas rost och ett kalium salt kaliumferrat kan användas för att döda bakterier i vatten det är svagt radioaktivt på grund av kaliumisotopen k historia kaliumferrat upptäcktes av georg ernst stahl när han hettade upp en blandning av järn pulver och kaliumnitrat och löste det överblivna saltet i vatten sedan upptäckte edmond frémy att om man hettade upp en blandning av kaliumhydroxid och järn iii oxid bildad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumferrat
*  Ferrocyanid
... miniatyr höger molekylmodeller både pinn och katott modeller av ferro ferri cyanid ferrocyanid och ferricyanid är negativa joner med formeln fe cn det enda som skiljer dessa båda joner åt är deras laddning ferrocyanid har laddningen och ferricyanid har laddningen det går att konvertera ferrocyanid till ferricyanid och tvärt om genom redox trots att de innehåller mycket av den giftiga cyanid gruppen är ferrocyanider och ferricyanider mycket mindre giftiga eftersom cyanidgrupperna är hårt bundna till järnet systematiskt namn för ferrocyanid är hexacyanoferrat ii och för ferricyanid hexacyanoferrat iii se även kaliumferrocyanid kaliumferricyanid kategori järnföreningar kategori cyanider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ferrocyanid
*  Nitrosomonas
... är ett släkte bakterier i familjen nitrosomonadaceae det är stav eller klotformiga cell er som ibland är sammanlänkade i kedjor oxidation sprodukten av vissa arter är urinämne habitat et varierar mycket mellan arterna några förekommer i jord nitrosomonas communis nitrosomonas europaea nitrosomonas ureae och flera andra i vattenansamlingar till exempel nitrosomonas eutropha många nitrosomonas förökar sig vid höga saltkoncentrationer vissa arter som nitrosomonas cryotolerans föredrar kalla habitat den lever bland annat i alaskagolfen och expanderar även vid en temperatur på c referenser där anges följande källor michael t madigan john m martinko jack parker brock mikrobiologie auflage pearson studium münchen isbn george m garrity bergey s manual of systematic bacteriology auflage springer new york vol the proteobacteria part c the alpha beta delta and epsilonproteobacteria isbn kategori proteobacteria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas
*  Pseudosieversia europaea
... är en skalbaggs art som beskrevs av francesco vitali pseudosieversia europaea ingår i släkte t pseudosieversia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor vitali francesco pseudosieversia europaea new species from baltic amber coleoptera cerambycidae lepturinae les cahiers magellanes figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pseudosieversia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudosieversia_europaea
*  Metakrolein
... kemibox vardagligt namn metakrolein bild methacrolein png bildtext strukturformel bildbredd px bild methacrolein d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn metylprop enal övriga namn isobutenal kemisk formel c h o utseende gulaktig vätska cas nummer smiles c c c c o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg metakrolein eller metylprop enal är en omättad aldehyd med formeln c h o framställning användning se även källor framställning metakrolein kan framställas på flera sätt genom oxidation av isobutylen c h genom dehydrering av tert butanol c h oh genom en mannich reaktion av propanal c h o och formaldehyd ch o genom dehydrogenering av isobutanal c h o användning metakrolein används för framställning av akrylplast och konstharts se även akrolein krotonaldehyd källor alfa aesar gmbh kategori aldehyder kategori alkener kategori monomerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metakrolein
*  Yrjö Väisälä
16 februari 1936. 12 september 1936. 13 september 1936. 21 december 1936. 18 mars 1936. 9 januari 1937. 26 januari 1938. 26 januari 1938. 16 februari 1938. 20 februari 1938. 20 februari 1938. 22 februari 1938. 8 mars 1938. 16 februari 1936. 24 december 1937. 6 februari 1938. 6 februari 1938. 16 september 1938. 18 oktober 1938. 22 oktober 1938. 6 februari 1938. 6 februari 1938. 16 februari 1938. 18 februari 1938. 24 februari 1938. 15 december 1938. 23 mars 1938. 16 september 1938. 21 september 1938. 22 september 1938. 22 september 1938. 16 september 1938. 16 oktober 1938. 16 oktober 1938. 15 december 1938. 15 oktober 1938. 15 oktober 1938. 22 oktober 1938. 22 oktober 1938. 26 januari 1938. 16 september 1938. 16 september 1938. Han studerade astronomi vid Helsingfors universitet och var där med om att grunda föreningen URSA, en förening för astronomiintresserade, både professionella och amatörer, som är verksam ännu idag. 1923 engagerades han som fysiklärare vid det nygrundade Åbo universitet och utnämndes till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yrjö_Väisälä
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Isoniazid
... mini strukturformel isoniazid är en av de första antidepressiva medlen som syntet iserats ämnet finns ursprungligen i växten malört vars extrakt säljs än idag i stor utsträckning framför allt i tyskland isoniazid är också ett av de vanligast använda läkemedlen mot bakterien mykobacterium tuberculosis läkemedlets verkningsmekansim är att den hindrar syntesen av mykolsyra i bakteriens cellvägg kategori antibiotika kategori prodroger kategori isonikotinamider kategori hydrazider kategori antidepressiva läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isoniazid
*  Kategori:Bromorganiska föreningar
kategori bromorganiska föreningar kategori bromorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori bromföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bromorganiska_föreningar
*  Kategori:Fluororganiska föreningar
kategori fluororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori fluorföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fluororganiska_föreningar
*  Kategori:Jodorganiska föreningar
kategori jodorganiska föreningar kategori jodorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori jodföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Jodorganiska_föreningar
*  Isomeras
... är en grupp av enzym som katalys erar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atom er inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isomeras
*  Ammoniak – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Ammoniak , är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH 3. 1 Egenskaper 2 Framställning 3 Ammoniak i kroppen 4 Användningsområden för ammoniak 5 Ammoniakutsläpp 6 Trivialnamn. Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid , NH 4 + + OH -. Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak. Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känd sedan förhistorien. Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel , samt som biprodukt från koks - och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod , kalkkvävemetoden samt Haber-Boschmetoden , varav den sistnämnda blev den som kom att dominera ammoniakframställningen. Tillverkning enligt Haber-Bosc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
*  Saturation transfer
... är en nmr spektroskopi sk metod proceduren föreslogs först av sture forsén och ragnar hoffman och benämns också forsén hoffman metoden s forsén and r a hoffman j chem phys och j chem phys i saturation transfer används kärnmagnetisk resonans nmr för att mäta förhållandevis långsamma molekylära processer till exempel långsamma rotationer runt en kemisk bindning eller bindning av ligander de ligandbindningsprocesser som kan studeras har dissociationskonstant er i området m tekniken används för studier av bland annat kvantifiering av energimetabolismen i njurarna och att studera inbindningen av läkemedel till deras målmolekyler i lösning referenser kategori kärnmagnetisk resonans...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturation_transfer
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen

MonometylhydrazinImid: miniatyr|ImidgruppAspergillus sydowii: Aspergillus sydowii är en svampartThom & Church (1926) , In: The Aspergilli:147 som först beskrevs av Bainier & Sartory, och fick sitt nu gällande namn av Thom & Church 1926. Aspergillus sydowii ingår i släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae.Klorformiat: Klorformiater, ROCOCl, är estrar av den instabila syran klormyrsyra (klormetansyra, ClC(=O)OH). Ämnet är ett vanligt förekommande reagens i organisk kemi och används för att införa skyddsgrupper, såsom Fmoc och CbZ.KaliumferrocyanidNitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Carl Mannich: Carl Ulrich Franz Mannich, född den 8 mars 1877 i Breslau, Tyskland, död den 5 mars 1947 i Karlsruhe, var en tysk farmaceutisk kemist och professor.Isoniazid: Isoniazid, är en av de första antidepressiva medlen som syntetiserats. Ämnet finns ursprungligen i växten malört, vars extrakt säljs än idag i stor utsträckning, framför allt i Tyskland.AmmoniakJärn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.