Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NAD-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NAD. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NAD+ = 3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADH + 2 H+. Denna enzymklass spelar en katabolisk roll i mikroorganismer som t ex Pseudomonas mevalonii, där den oxidativt acetylerar mevalonsyra till att bilda 3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA och NADH. EC 1.1.1.88.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Koenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoAAcyl-CoA: S-acylkoenzym-A. Derivat av fettsyrakoenzym-A som ingår i biosyntes och oxidation av fettsyror samt i bildande av ceramid.Aldehydreduktas: Ett enzym som reversibelt katalyserar oxidation av en aldos till en alditol. Det har specificitet för många aldoser. EC 1.1.1.21.SimvastatinAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.PravastatinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.RodaninHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.RibonukleotidreduktaserImidazolidiner: Föreningar baserade på reducerade imidazoliner utan dubbelbindningar i ringen.NitratreduktaserPyrrolerFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.SorbitolSugar Alcohol DehydrogenasesGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Cytokrom-B(5)-reduktasNitritreduktaserFluorbensenerOxidoreduktaserFMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.NADPH-ferrihemoproteinreduktasFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Folsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.TetrahydrofolatdehydrogenasPolyisoprenylfosfaterCytokromreduktaser5-alpha Reductase InhibitorsProteinprenylationEnzymhämmareFtalazinerRibonukleosiddifosfatreduktasGalaktitol: En naturlig växtprodukt som erhålls genom reduktion av galaktos. Det är ett vitt, kristallint pulver med sötaktig smak. Vid galaktosemi kan det bildas i överflöd i ögonlinsen, ett tillstånd som följer på galaktokinasbrist.NADPHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NADP. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NADP+ = (S)-3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADPH + 2 H+. Leverenzymer tillhörande denna klass ingår i biosyntesen av kolesterol. EC 1.1.1.34.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.NADH, NADPH-oxidoreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Oxidation-reduktionNitratreduktas (NADH)KinolinerMethionine Sulfoxide ReductasesTrimetrexatAzasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.PyridinerQuinone ReductasesHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.TiosemikarbazonerOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsDihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Galaktosemier: En grupp ärftliga enzymbristtillstånd med förhöjda värden av galaktos i blodet som typiskt symtom. Tillståndet kan förknippas med brist på galaktokinas, UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas eller UDP-glukos-4-epimeras. Den klassiska formen beror på brist på UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas och yttrar sig hos barn som hämmad tillväxt, kräkningar och förhöjt intrakraniellt tryck. Individer med sjukdomen kan även drabbas av förståndshandikapp, gulsot, förstorad lever och mjälte, ovarialsvikt och katarakt (starr).Diabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.TiazolidinerTioredoxinreduktas 1Enoyl-(Acyl-Carrier-Protein) Reductase (NADH)

*  Matdagboken - Kolesterol - Blodfetter.
Kroppen känner själv av hur mycket kolesterol du ätit och sänker sin produktion med motsvarande del. Därmed är det inte så stor risk att man får i sig för mycket kolesterol direkt via maten, men vad och hur du äter spelar mycket stor roll. Det onda kolesterolet stiger om du t.ex. Olika sorters kolesterol Det finns två olika sorters kolesterol, HDL – det goda och LDL som är det onda. Det är därför viktigt att se till så blodfetterna inte blir för höga. Vid för höga värden av LDL fastnar detta i kroppens ådror och kärl och därmed kan det bl.a. Det är dock inte alla som drabbas av någon sjukdom trots höga värden av LDL i blodet. LDL kolesterolet bildas i levern och har som uppgift att transportera fett därifrån vidare ut i kroppen till LDL receptorer. Det goda kolesterolet – HDL High Density Lipoprotein HDL kolesterolet har som uppgift att transportera fett till levern från resten av kroppen. Man kan säga att det goda kolesterolet bekämpar det onda. Man talar ofta om att balansen skall vara rätt för HDL/LDL Vad ...
http://matdagboken.se/?p=info&PageID=26
*  Kolesterol
... har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemi ska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdom ar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoprotein er i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. Istället transporteras det i blodbanan av lipoprotein er - proteinbaserade "resväskor" för fett med ett vattenlösligt yttre som bär kolesterol och andra fetter inuti. De största lipoproteinerna är de som transporterar fett från tarm arnas slemhinnor till levern, och kallas chylomikron er. Chylomikronerna transporterar framför allt triglycerid er och kolesterol, både när kolesterol utvinns ur maten och när det utsöndras i galla n. Man klarar sig bra även om man inte får någon kolesterol genom födan, då kroppens celler själva kan producera allt kolesterol de behöver. Detta syftar dock inte på själva kolesterolmolekylen, utan på lipoprotein erna LDL 'low density lipoprotein' och HDL 'high density lipoprotein', som transporterar både kolesterol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
*  FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol?
FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol. Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. MEDICALLINK.SE Om oss Kontakta oss Annonsera Nyhetsbrev. Fråga dietisten. Blodfetter/kolesterol. Oregelbundna matvanor. Veta mera om näringslära osv. -Risker med mat. Träning & idrott. Mental träning. Föräldrar & barn. madelene 28 Fråga : Kan man äta ett ägg till frukost varje dag eller får man för högt kolesterolvärde då. Ägg har figurerat i samband med kolesterol och råden har skiftat lite under åren. I en väl fungerande kropp rörande blodfetterna så har ett ägg per dag ingen större betydelse. Har man en obalans i blodfetterna kan ett ägg varje dag möjligen försvåra för att få en god balans i kolesterolnivån i blodet. Att bara leva på ägg kanske ej är att rekommendera, i alla fall ej under någon längre tid. © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan.
http://primavi.se/fragel_dietist/qapost.cfm?ID=3331&subjectName=Blodfetter/kolesterol
*  LDL-kolesterol – Wikipedia
1 LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 2 Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen 2.1 Oxidativ stress 2.2 Storlek 2.3 Högt blodtryck. 3 Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 4 Livsstilsförändringar 5 Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol 5.1 Statiner 5.2 Nikotinsyra. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Då kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation kan LDL-kolesterol omformas till små täta LDL-kolesterol. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein
*  LDL-kolesterol
... ets påverkan på kroppen Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen Oxidativ stress. Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen Livsstilsförändringar Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol Statiner. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager. Detta kan till viss del förklara varför rökning kan leda till åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar eftersom rökning leder till ett ökat blodtryck och även en ökad halt av LDL-kolesterol. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/LDL-kolesterol
*  Koenzym
... fil schema der arbeitsweise eines coenzyms png miniatyr upright illustration av ett koenzyms funktionssätt enzymet apoenzymet i grönt koenzymet i rött och substrat et i gult ett koenzym är en organisk molekyl som binder till ett enzym för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundet koenzym och möjligen andra kofaktor er kallas holoenzym koenzymer är dissocierbara mindre hårt bundna organiska ämnen av relativt låg molekylmassa och överför kemiska grupper vätejon er eller elektron er i samband med den enzymatiska reaktionen kemiskt är koenzymer ofta nukleotid er och är till skillnad från apoenzymet inte protein er eftersom koenzymet förändras kemiskt i de reaktioner som enzymet katalys erar måste det därför ändras tillbaka till ursprungsformen av ett annat enzym koenzymer är en del av den bredare ämnesgruppen kofaktor er som även inkluderar andra kemiska föreningar såsom ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koenzym
*  Simvastatin
... mini strukturformel simvastatin marknadsförs under namnet zorcord simvastatin plus producentens namn exempelvis simvastatin krka är ett läkemedel mot höga halter kolesterol i blod et verkningsmekanism simvastatin tillhör den grupp av läkemedel som kallas för statiner simvastatin verkar genom att blockera ett enzym hmg coa reduktas som finns i cellerna där det används i cellens kolesterolproduktion detta innebär att cellernas produktion av kolesterol minskar cellerna försöker då kompensera den minskade produktionen genom att istället öka upptaget av kolesterol från blodet detta leder i sin tur till minskade halter av kolesterol i blodet historia år hade akira endo isolerat den första hmg coa reduktasblockeraren d v s ett ämne som tvingade cellerna att producera mindre kolesterol compactin ml b från jäst svampen penicillium citrinium i sankyo japan år kunde hoffman med kollegor isolera lovastatin ett ännu effektivare blockeringsämne från en stam av jästsvampen aspergillus terreus under ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simvastatin
*  Acetat
... den här artikeln handlar om salter och estrar av ättiksyra för textilfibrer av acetatsilke se acetat textilfibrer bild acetate anion d png px strukturformel acetat bild acetate anion d balls png px molekylmodell acetat colspan acetatjonen ch co acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra acetatjon en består av en acetylgrupp med en extra syre atom som ger jonen dess laddning inom kemi brukar acetat förkortas aco där ac står för acetylgrupp en och o för den extra syreatomen vanligtvis skrivs den ch co eller ch coo salter acetatsalter är jonföreningar som innehåller acetatjoner ch co till exempel ammoniumacetat nh ch co acetatjonen är en karboxylatjon och är den korresponderande basen till ättiksyra estrar acetatestrar har den generella formeln ch coo r där r är en organylgrupp den viktigaste är cellulosaacetat se även acetylering formiat butanoat kategori karboxylatanjoner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetat
*  Ammoniumacetat
... kemibox vardagligt namn bild ammonium acetate d png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn ammoniumacetat övriga namn kemisk formel nh ch co utseende vita kristaller cas nummer smiles cc o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ammoniumacetat är en jonförening mellan ammoniak och ättiksyra den har formeln nh ch co egenskaper framställning användning se även egenskaper eftersom ammoniumacetat är ett salt av en svag syra och en svag bas så smälter den vid relativt låga temperaturer när den upphettas sönderfaller den till etanamid rm nh ch co xrightarrow delta ch conh h o framställning ammoniumacetat framställs vanligen genom att ättika ch cooh får angripa ammoniak nh eller ammoniumkarbonat nh co rm ch cooh nh rightarrow nh ch co rm ch cooh nh co rightarrow nh ch co h o co användning ammoniumacetat används bland annat som biologiskt nedbrytbart frostskyddsmedel karbonyl i knoevenagelkondensation ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumacetat
*  Muskeltillväxt | Myprotein.se
Muskeltillväxt. Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Portugal. Slovensko. Myprotein. Vårt Sortiment. Rabatter. 0 Konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Kontakta oss. Ditt konto. Snacks mellanmål. Smaksatt Protein. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Tabletter Kapslar. Havrepulver. Essentiella fettsyror. Ört- och plantextrakt. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Vårt marknadsledande MP CORE sortiment av högkvalitativa pulvertillskott speciellt framtagna för muskeltillväxt. Detta omfattande sortiment erbjuder dig flertalet produkter att välja mellan, från protein till aminosyror, och låter dig skapa din egna unika kostplan. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. ...
http://myprotein.se/our-range/bulk-powders.list?pageNumber=3&switchcurrency=SEK
*  .. Demenssjukdomar är svÃ¥ra att diagnostisera .. Ställa diagnos svÃ¥rare för vissa de
Vi trodde att fler fÃ¥tt rätt diagnos när vi inledde studien, säger forskarna Elisabet Englund och Hans Brunnström vid Lunds universitet. Samtliga har blivit utredda vid psykogeriatrisk specialistmottagning i Lund eller Malmö under Ã¥ren 1996-2006 och fÃ¥tt nÃ¥gon demensdiagnos. Efter att patienterna avlidit har forskarna i mikroskop studerat de sjuka hjärnorna och exakt kunna fastställa vilken eller vilka demenssjukdomar de här patienterna lidit av. I 49 procent av fallen stämde den kliniska diagnosen med den neuropatologiska. I 14 procent av fallen stämde diagnosen till viss del, vilket delvis kan förklaras med att fler neuropatologiska skador tillkommit efter att den kliniska diagnosen blivit ställd. I 37 procent av fallen ändrades diagnosen helt efter döden. – Det här är oväntade siffror, särskilt med tanke pÃ¥ att de här patienterna blivit utredda och fÃ¥tt sin diagnos av specialister. Vi har ingen bot mot de här sjukdomarna i dag, men vi mÃ¥ste vara säkra pÃ¥ att patienten fÃ¥tt ...
http://vetenskaphalsa.se/demenssjukdomar-ar-svara-att-diagnostisera/
*  .. Something borrowed .. Related posts: .. 6 Responses to “Something borrowed”
artsy decadence lolitas something borrowed trã tt pã det sedvanliga brã llopet med vit klã nning och skã rrosa accenter gã r nã got excentriskt och satsa pã favoritfã rgen ã r det blã tt tja dã har du slagit tvã flugor i en smã ll bã de integrerat ã lsklingsfã rgen pã ett subtilt eller inte p sã tt och uppfyllt den klassiska brã llopsramsan bil mercedes benz se cabriolet den ultimata morgongã van resvã ska lana marks till brã llopsresan ring fred leighton vã gar man verkligen integrera fã rg i nã got som ska hã lla fã r evigt och om man inte vã gar ã r det fã r att man tvekar pã att det ska hã lla fã r evigt p blombukett chestnuts nyc den futuristiska bruden kã r pã kleinblã tt related posts something there light zeitgeist posted in inspiration a you can leave a response or trackback from your own site responses to something borrowed rouaa says at pm sjã lvklart vã gar man ha fã rg i nã got som ska hã lla fã r evigt ...
http://lolitas.se/index.php/2007/09/29/something-borrowed/
*  Blodprov: Natrium - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Ett natriumprov brukar tas när det finns misstanke om att kroppens salt- och vätskebalans har rubbats. På vårdcentral tas provet numera mindre ofta och i så fall främst vid sjukdomar i hjärta och njurar. Natriumhalten i blodet kontrolleras också om man misstänker att man har drabbats av vätskeförlust, till exempel vid svår magsjuka med häftiga kräkningar och diarréer eller efter att man svettats kraftigt på grund av fysisk ansträngning, exempelvis ett maratonlopp. När prov på flera olika salter i blodet tas kallas detta ibland med ett gemensamt namn för elektrolyter. Det mesta av kroppens natrium finns i ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Natrium/
*  Blodprov: Natrium - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Ett natriumprov brukar tas när det finns misstanke om att kroppens salt- och vätskebalans har rubbats. På vårdcentral tas provet numera mindre ofta och i så fall främst vid sjukdomar i hjärta och njurar. Natriumhalten i blodet kontrolleras också om man misstänker att man har drabbats av vätskeförlust, till exempel vid svår magsjuka med häftiga kräkningar och diarréer eller efter att man svettats kraftigt på grund av fysisk ansträngning, exempelvis ett maratonlopp. När prov på flera olika salter i blodet tas kallas detta ibland med ett gemensamt namn för elektrolyter. Det mesta av kroppens natrium finns i ...
http://1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Undersokningar/Natrium/
*  Fakta och råd - Njurar och urinvägar - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vå
Fakta och r d - Njurar och urinv gar - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Till startsidan. Lyssna - Talande webb. Other languages Logga in Logga in. Hoppa över navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Barn och f r ldrar. Blod och lymfk rtlar. F r barn - V ga ber tta. Gravid. Hj lpmedel. Hj rna och nervsystem. Hj rta och blodk rl. Hormoner och diabetes. Hud och h r. H lsa och livsstil. Leder, muskler och skelett. Lungor och luftv gar. L kemedel. Mun och t nder. Njurar och urinv gar. Psykiska sjukdomar och besv r. Skador och olyckor. ron, n sa, hals. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter. Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- ...
http://1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/?cat=Njurar och urinvägar
*  1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Därför är det inte säkert att planerade vaccinationer för 5-6-åringar kan ges i höst. Hitta rätt i Skånes vård Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig i vården. Bedöm vilken vård du behöver Med Region Skånes nya egenbedömningstjänst kan du få hjälp att bedöma vilken vård du kan behöva när du är sjuk.Tjänsten är i nuläget på försök, gå gärna ...
http://1177.se/Skane/?1177.x=62&1177.y=54
*  1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Håll balansen och slipp ambulansen Det är vanligt att äldre ramlar och slår sig. Är du orolig för prostatacancer och funderar på att göra ett så kallat PSA-test. Våga prata om självmord Vad gör du om du tror att en person i din närhet har självmordstankar. ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/
*  1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. E-tj nster. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Håll balansen och slipp ambulansen Det är vanligt att äldre ramlar och slår sig. Är du orolig för prostatacancer och funderar på att göra ett så kallat PSA-test. Våga ...
http://1177.se/Gotland/
*  Hälsa och livsstil - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H lsa och livsstil - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Meny Lyssna - Talande webb. Other languages Logga in Logga in. Hoppa över navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. E-tj nster. Hj lpmedel. Hj rna och nervsystem. H lsa och livsstil. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Lagar som styr. Att komma ny till Sverige. Om man inte r n jd med v rden. ...
http://1177.se/Kalmar-lan/Tema/Liv-och-halsa/
*  1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Hoppa över navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. N r man beh ver v rd. Jämför tandvård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Håll balansen och slipp ambulansen Det är vanligt att äldre ramlar och slår sig. Är du orolig för prostatacancer och funderar på att göra ett så kallat PSA-test. Våga prata om självmord Vad gör du om du tror att en person i din närhet ...
http://1177.se/
*  Svimning hos vuxna - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Svimning-hos-vuxna/. Allmänt Att svimma innebär att man förlorar medvetandet från några sekunder upp till en minut. En sådan kort medvetslöshet kan till exempel bero på en sänkning av blodtrycket om man hastigt reser sig upp. Behandling Om man vet att man har lätt för att svimma ska man resa sig upp långsamt från sittande eller liggande ställning. Det är bra att röra på ...
http://1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Svimning-hos-vuxna/
*  Huggormsbett - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Meny Lyssna - Talande webb. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Det är vanligt att det runt bettet uppstår en svullnad som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen. Ring Giftinformationscentralen Eftersom det är svårt att veta hur du reagerar på ...
http://1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huggormsbett/
*  Toxiskt utslag hos nyfödda - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjän
Toxiskt utslag hos nyf dda - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Hoppa över navigeringen. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Det är vanligt att nyfödda barn har prickar, utslag eller torr fjällande hud, och det är oftast inget ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Toxiskt-utslag-hos-nyfodda/
*  Suomeksi/Finska - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Meny Lyssna - Talande webb. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Barn och f r ldrar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Vad f r man betala. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Västmanland. Säädökset ja oikeudet ...
http://1177.se/Skane/Other-languages/Finska/
*  Känslorna för barnet i magen - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gravid I början av graviditeten handlar det om att ta till sig att man är med barn och att fostret är en del av kroppen. För den gravida mamman handlar det också om att acceptera att kroppen börjar kännas annorlunda och att man kanske mår illa trots att ingen kan se att man är med barn. För kvinnan är det oftast lättare att ta till sig det väntade barnet eftersom man upplever graviditeten och barnet i magen rent fysiskt. Det betyder inte alls att man inte blir ett gott stöd vid förlossningen eller en sämre förälder när barnet är fött. Ibland kan man få köpa med sig ett kort på barnet ...
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Gravid/Graviditeten/Tankar-och-kanslor-under-graviditeten/Kanslorna-for-barnet-i-magen/
*  Bula i huvudet hos barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Allmänt Det är lätt hänt att barn som till exempel leker eller idrottar ramlar och slår i huvudet. Om barnet faller från en högre höjd, exempelvis om små barn ramlar ner från skötbordet eller om äldre barn cyklar omkull eller ramlar av en häst kan slaget mot huvudet bli kraftigare och det finns risk att barnet får en hjärnskakning eller blödning inuti huvudet. Lägg is eller något annat kallt från frysen i en plastpåse och vira in den i en handduk, klädesplagg eller elastisk binda och tryck mot bulan. Om man inte har någon is ...
http://1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Bula-i-huvudet-hos-barn/
*  Dolcontin och Dolcontin Unotard - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-t
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Dolcontin och Dolcontin Unotard är läkemedel som används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta. Recept och högkostnadsskydd Dolcontin finns som långverkande så kallade depåtabletter i flera styrkor, från 5 milligram upp till 200 milligram, och som så kallat depågranulat, som består av små korn, i styrkor från 20 milligram upp till 100 milligram. Dolcontin Unotard finns som långverkande så kallade depotkapslar i flera styrkor, från 30 milligram upp till 200 milligram. Doseringen av medicinen är olika från person till person och beror på hur stark smärta man har. Dosen bestäms därför av läkare och anpassas efter den som ska använda läkemedlet. Man ska inte ändra dosen eller sluta med medicinen utan att först rådgöra med läkare. Man ska inte ta Dolcontin eller Dolcontin Unotard samtidigt med läkemedel som ...
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Dolcontin/?expandshare=1
*  Calcichew-D3 - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Om mängden kalcium i kroppen blir för låg, till exempel om du inte får i dig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck, använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Du ska inte kombinera Calcichew-D3 med andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D om inte en läkare har rekommenderat det. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Hur lång tid du bör låta det gå från det att du tar kalciumtabletterna tills du tar antibiotikan varierar lite beroende på vilket antibiotikapreparat du använder. Du ska inte ta Calcichew-D3 om du använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt. Men om du använder andra läkemedel, kosttillskott eller multivitaminpreparat ska du berätta det för din läkare. Andra läkemedel som innehåller samma ...
http://1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Calcichew-D3-Spearmint/
*  Allergiutredning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Allmänt Om man tror att man är allergisk, men inte vet mot vad, kan man genomgå en allergiutredning på en vårdcentral eller barnläkarmottagning. Det viktigaste i utredningen är samtalet med läkaren, där man berättar om vilka besvär man har, när man får besvär och var i kroppen de känns eller syns. Det är viktigt att berätta om man har andra sjukdomar utöver sina allergiska besvär, som till exempel eksem och astma. Det bästa är om barnet själv får berätta och svara på läkarens frågor, men föräldern kan hjälpa till om det behövs. Oftast ger en utförlig berättelse så mycket ...
http://1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Undersokningar/Allergiutredning/
*  .. .. Vill du följa med oss pÃ¥ uppdrag glädje?
Hur kan jag stötta Insamlingsstiftelsen och glädje läker. Inte sÃ¥ lätt att bara ta in “Nu är han färdig, nu kan ni släppa allt!” Fast nu kan vi ju i och för sig inte det ännu förrän vätskan är borta, men ändÃ¥. Vi hann dock fram precis i tid till 13.30 dÃ¥ det började och Anders snubblade in en halvtimma efter dÃ¥ han fick lämna Leon pÃ¥ kalas och sedan Ã¥ka in till oss. Dessutom skulle kirurgen vara standby ifall nÃ¥got gick fel under detta moment sÃ¥ jag antar att fastandet var lite ocksÃ¥ för att hÃ¥lla Hannes redo för sövning om det krisade. Det var inte helt lätt att hÃ¥lla en tvååring nöjd när han inte fick äta, när han gapade “sitter faaaast” hela tiden för alla slangar och sladdar och sedan skriker efter vatten. Hannes har kämpat enormt för att komma upp och leka, jag mÃ¥ste säga att det har vart en perfekt Ã¥lder för operation just för att han har haft sÃ¥dan livslust och vill bara upp upp upp att han inte har vett pÃ¥ att inse sina begränsningar. Sedan tröttnar de ...
http://barnsjukhuset.nu/blogg/
*  .. LÃ¥t fantasin flöda med ljudproduktion .. Anlita produktionsbolag .. Ljud i datorspel .. St
Dock är det inte bara musik som är viktigt när det kommer till ljud. Permalink. Comment 0. Men inte långt efter att den nya kyrkan invigts utvecklades detta till en modern stadsdel, det var här man ville bo om man var någon. Permalink. Comment 0. Men om det är dåligt väder ute, eller man av andra anledningar måste hålla sig inne, kan det efter ett tag bli ganska jobbigt. Permalink. Comment 0. Det är inte bara ekonomiavdelningen som behöver kunna de olika system man använder i ett företag. Därför kan det vara en bra ide’ att ta en qlikview utbildning och även sätta sig in i de andra systemen. Men idag måste man hela tiden vara uppdaterad och veta vad man håller på med. Med dessa i ryggen kan man på bästa sätt ställa samman de olika data och information som man har tillgång till. Inte bara för bröllop och födelsedagar, men även som en kick off för de anställda på företaget eller i samband med jul och andra högtider. Detta har gjort att många inser att man kan ha en bra ...
http://modeskrapan.se/
*  En jobbig start - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Hon verkade inte orolig och sa hela tiden att den säkert skulle gå ner, bara jag gav min lilla bebis mycket bröstmjölk och släppte in lite mer solljus i rummet. Jag hade mjölk, men inte mycket, bara så det räckte precis till varje amningstillfälle. Det jag producerade var liksom inte mer än bara det nödvändigaste och det gjorde mig mycket ledsen att inte kunna ge mitt barn så mycket som hon behövde. Grät hela vägen hem På den tredje dagen skulle vi egentligen få åka hem, men efter mycket om och men sa en sjuksköterska till oss att vi skulle få åka hem på den fjärde dagen för att de ville kolla så att min dotters gulsot gick ner. Jag stod där i korridoren med min dotter i bilbarnstolen, en väska och två påsar i varje hand och bara förstod inte varför de hade fått så bråttom nu att göra detta medan jag under hela dagen bara hade suttit på avdelningen ...
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Gravid/Lasare-berattar/Om-graviditet-och-forlassning/En-jobbig-start/
*  .. Allt finns pÃ¥ nätet .. Post navigation
allt finns pã nã tet att hitta kontaktlinser pã nã tet har kommit att bli allt lã ttare med ã ren fã r i takt med att e handeln vã xer sig allt starkare sã kan man idag kã pa i princip vad som helst online oavsett hur knasigt eller knepigt det verkar och det ã r ju just dã rfã r som vi alla ã lskar internet sã himla mycket dã r blir man helt enkelt aldrig besviken det spelar liksom ingen roll vad man vill kã pa eller letar efter pã nã tet hittar man allting frã n hã gt till lã gt man kan helt enkelt pã stã att internet har fã tt oss mã nniskor att spara betydligt mycket mer tid ã n vad vi fã rut kunde gã ra vi behã ver inte ens lã mna huset fã r att handla klã der inte ens mat om vi sã vill nu fã r tiden sã kan man till och med bestã lla hem sã rskilda matkassar dã r allt man behã ver fã r en veckas nã ringsintag ingã r hur smart ã r inte det pã en skala pã det sparar man sã kerligen bã de tid och pengar att behã va fã restã lla sig en tillvaro utan internet ã r som att aldrig mer kunna borsta tã nderna det ...
http://annmi.se/allt-finns-pa-natet
*  .. Författararkiv: Malin Crona .. Om Malin Crona .. Att räkna till hundra .. Ett vackert so
Författararkiv: Malin Crona. Om Malin Crona. Nej, man behöver inte hÃ¥lla med om allting. ← Äldre inlägg. Att räkna till hundra. Posted on. juni 8, 2015. Jo, det var faktiskt lättare att blogga i hundra dagar än att hÃ¥lla räkningen. NÃ¥gonstans vid inlägg 59 gick jag vilse och började undra varför alla andra hela tiden pÃ¥stod att de bloggat en dag mer än jag. Envis som … Läs mer →. Publicerat i #blogg100, Uncategorized. Märkt #blogg100. Lämna en kommentar. Ett vackert som hoppar del tre. Posted on. juni 7, 2015. Handen har läkt. Flyttkartongerna stÃ¥r där de stÃ¥r. Blogg 100 är snart över för i Ã¥r. SÃ¥ nu är den stämd. Vi passar sÃ¥ bra ihop, vi tvÃ¥. Vi har klarat värre. Vi har varit här förut. Och riktiga vänner … Läs mer →. Publicerat i #blogg100, Musiken. Märkt #blogg100, Gitarren. Lämna en kommentar. Regel nummer ett. Posted on. juni 6, 2015. ”Regel nummer ett – Andas!” Läs ocksÃ¥: Första position Andra position Balans Superhjältar Det här är inlägg #098 i ...
http://malincrona.com/author/malincronasblogg/
*  .. Kategori: Cykeltävlingar .. Post navigation .. Arlanda Test Track Race 23km (#73) .. SMACK-s
Jag kände mig ovan, lite ängslig och blygsamt rädd så till en början höll jag mig rätt mycket på sidan och fick ta onödigt mycket vind. Jag körde på min CAAD-9 och hade pimpat upp den med mina HED-finhjul och obegripligt nog så tog kassetten emot ramen när jag monterade dem, men efter lite micklande och rengörande och justering och hundratalet svordommar så fick jag till det men marginalen kassett-ram var minimal. Passar på att nyttja lokala ICA-butikens bekvämlighetsinrättning innan uppvärmning som blev 7-8 minuter med några snabba stötar upp till 80% av maxpuls, kalibrering och mycket vältajmat rullar jag in till starten 55 sekunder innan jag skulle starta, dricker två klunkar vatten, checkar GPSen och gör mig redo. Pulsen kring 90% och nu är det bara några kilometer kvar så försöker vrida ut det sista jag har. SMACK-Tempot Odensala 30km #57 Jag har haft tankarna på SMACK-tempot under vintern och om formen skulle vara god och vädret okej så varför inte testa att köra en ...
http://freddesblogg.se/category/cykeltavlingar-2009/
*  .. Vad menar Tolgfors? .. Guide till Tolgfors-sprÃ¥ket – vad som menas med ”vapenfabrik” o
Kommentarer. 10 kommentarer. Sara Gunnerud. Det är vad jag tar med mig från den här bilden. Så vad vill jag ha sagt med detta. Kommentarer. Sara Gunnerud. 3 Kongressunderlaget innehållet bara platta ofarliga politiska resonemang som alla kan hålla med om. Det skulle i så fall vara helt förödande för Socialdemokraterna, eftersom det skulle signalera att det är den egna makten som är viktigast för dem som leder partiet. Det skulle se ut som att om man väl kommit in i den innersta kretsen är man oförvitlig, hur man än agerar. Till alla som känner sig lurade av mitt och andras agerande kan jag bara säga att jag uppriktigt och ärligt ber om ursäkt. Jag har bara förespråkat åsikter som också varit mina egna, men det var fel av mig att inte redovisa att de också fanns andra som ville att jag skulle föra fram dessa åsikter i olika partisammanhang, och att de betalade mig och Prime för att göra just detta. Allt jag gjort har gått ut på att delta i vår eftervalsdebatt på ett så ...
https://rebellabloggen.wordpress.com/category/politisk-kommunikation/
*  CombiPack - Originalet från marknadsledaren
... Start. Kampanjer. Shop. Produkter. Varumärken. Mediabanken. Finansiering. Reservdelar. Återförsäljare. New Holland. Case IH. Amazone. Krone. Slåtterkross/-maskin. Rundbalspressar. Round Pack. Comprima. Combi Pack. Fortima. Fyrkantspressar. Supersnittvagnar. Vändare/Strängare. Exakthackar. JCB. JCB Entreprenad. MODELL:. 1250. 1500 V. CombiPack - Originalet från marknadsledaren Redan 1996 presenterade KRONE, som f rsta tillverkare, en fixkammarpress med integrerad inplastare. Tv r senare introducerades CombiPack 1500 Vario, marknadens f rsta kombinerade flexkammarpress. N r br nslepriserna r h ga g ller det att h lla nere dieselkostnaderna. En snabb titt p en kostnadsber kning ver olika metoder f r rundbalsensilering visar tydligt att k rning med en integrerad press/inplastare r kostnadsm ssigt det absolut mest f rdelaktiga f rfarandet. V ljer du dessutom en kombinerad flexkammarpress blir besparingen nnu st rre, genom att du st ller in den balstorlek du nskar och d rigenom hanterar f rre antal balar med ...
http://sodhaak.se/tillverkare_Krone_Rundbalspress_Combi-Pack_
*  .. Inlägg taggade ‘destruktivitet’ .. Havererad dator .. Plötsligt självmedveten
Nog är det ändÃ¥ lite sorgligt att det finns sÃ¥ mycket destruktivitet i världen. Jag tycker om att prata med honom, som jag tycker om som person trots att jag aldrig träffat honom i den fysiska verkligheten. Och jag kan bara hÃ¥lla med. Jag kan verkligen inte med att säga emot när jag faktiskt hÃ¥ller med honom om att jag är bra. Jag kan givetvis inte lÃ¥ta bli att flirta rätt grovt för att vara jag och jag har ingen som helst aning om hur han ser pÃ¥ saken, om han är pÃ¥ samma spÃ¥r eller är ovetande om mina reaktioner. Och pÃ¥ honom. Sedan har vi en man som… njä, här ska jag nog inte skriva sÃ¥ mycket. Jag började ju med tankar pÃ¥ plötslig självmedvetenhet, vilket triggades av att herr Blackwater började undra vad hans bloggrulle möjligen sade om honom som person. Jag snubblade över en för mig oerhört intressant nätdagbok och för en gÃ¥ngs skull länkade jag till den frÃ¥n min egen – jag ville att även andra skulle fÃ¥ chansen att ta del av hans härliga ordkaskader, för det här ...
https://miaisageek.wordpress.com/tag/destruktivitet/
*  Ulla-Karin Rönnlund där har ni landets vassaste målvakt!
Ett slutspel som pågår under tiden 23 augusti till 10 september. Det f rde med sig att jag gjorde comeback 2007, ber ttar Ulla-Karin med efternamnet R nnlund sedan 2004. Det var inte bara det att Ulla-Karin och Ume IK vann SM-tecknen 2001 - hon var ven landslagets sista utpost. F rst r om man d funderade ver hur det stod till med mig och varf r jag s tv rt tog beslutet att bara l gga av med fotbollen. Det har jag aldrig f tt klart f r mig och vet inget om, forts tter Ulla-Karin det drastiska med att bara sluta. Hon kom d fram till mig och sa, att nu ska du komma tillbaka till UIK igen och bli v r m lvakt. Det r allts Berka som r boven och som fick mig till att b rja spela igen. . Om vi g r bak t i tiden nu till n r Ulla-Karin v xte upp och b rjade intressera sig f r idrott, s blir fr gan: vad tyckte du var roligt att testa i de ren. Det kunde jag ju aldrig inbilla mig n r jag st llde mig i m let under den d r tr ningen, ber ttar Ulla-Karin R nnlund. Som uppflyttad i damlaget fick hon sedan vara med om att ...
http://svenskdamfotboll.se/index_new.php?news=Ulla-Karin-Rnnlund-dr-har-ni-landets-vassaste-mlvakt!&news_id=1113&start=270&category_id=0&parent_id=0&arcyear=Y&arcmonth=M
*  Efterlysningar
Tacksam f r alla de tips jag kan f och delar g rna med mig av den sentida historien om n gon har egna kopplingar till familjen. Jag har letat i f delseb cker f r Brunflo och Odensala och inte hittat henne. Denne Maria hade umg nge med sonen till Nils Albrekt/Albert Dullfj r och detta resulterade i en son som f ddes 16 November 1720 i Fugelsta by, Marieby fs K lla: F delseboken f r Marieby Min fr ga nu r hur man kan g vidare och se vad som h nde med sonen Lars efter det att f r ldrarna blev halshuggna den 19 juli 1721 i Brunflo. Mannen jag talade med var i 50 60- rs ldern jag vet inte hans namn, s jag kan inte kontakta honom. Nu r jag sj lv den som r ldst i min familj 75 nyligen fyllda och jag k nner ett visst ansvar att dela med mig av det jag vet om f reg ende generationer. Har hittat ganska mycket och sammanst llt det jag vet och det jag h rt ber ttas. en dotter Karin Jacobsdotter F dd: 1863-09-09 som senare gifte sig med min farfars far och flyttade till Djupsj n, Kall. Jag undrar om det finns n gon som ...
http://jamtland.forening.genealogi.se/efterlys.html
*  .. Balkonger och inglasningar .. .. Balkonger .. Balkongens räcken .. Inglasningar .. Läs me
Bygga till. Balkonger och inglasningar. Tilläggsisolering av golv. Tilläggsisolering av tak och vind. Detaljer Dörrar. Trädgården. Hålla hus / Renovera ditt hus / Fasaden / Utvändiga ändringar /. Varje lägenhet i flerbostadshusen fick sin egen balkong vilket innebar att den blev ett av de viktigaste motiven i fasadens komposition. Rundade funkisbalkonger blev på 1930-talet ett av den stilens främsta kännetecken. Men även under senare decennier har balkongerna använts för att skapa rytm, balans och önskvärd karaktär åt fasaden. Det har handlat om storlek, placering och utformning, men även om materialval. Balkongernas räcken, men även deras betongplattor eller andra stommar behöver förr eller senare renoveras. Det är då viktigt att det görs med en medvetenhet om balkongens betydelse för fasadarkitekturen. Komplettera med detaljer som behövs i samma material som tidigare, exempelvis en handledare för förhöjning av räcket. Förutom den förändring det innebär för fasaden, ...
http://hallahus.se/renovera/fasaden/utvandiga-andringar/balkonger-och-inglasningar/
*  .. Matkasse .. FÃ¥ kontroll över din rankning med WordPress Google Rank Tracker .. Pool .. RÃ
Jag har handlat en matkasse och det är något som jag tycker är lite spännande då jag har hört mycket om det på sista tiden men jag vet inte riktigt varför jag har dragit mig från att göra det. Men nu ska det bli ändring på så jag hoppas att allt går bra nu så att jag får mig en bra första upplevelse för sånt är väldigt viktigt. Read Full Article. 0 Tycker du att det är krångligt att hålla reda på din rankning hos Google. Med WordPress Google rank tracker har du alltid din rankning inklusive föregående rankning lättillgängligt i administratörspanelen i WordPress. Read Full Article. 0 Nu har jag ännu en vän som har handlat ett pooltak från svenska pooltak och dom verkar riktigt nöjda. Read Full Article. Det finns ju som sagt många ställen att välja mellan och det är ju alltid bra att man har en valmöjlighet. Några ställen är bra men inte för många då tar det bara tid och så hittar man oftast två som är riktigt bra och så får man svårt att välja mellan vilken. ...
http://fannyandjessy.co.uk/
*  .. LÃ¥ngsiktigt och stillsamt hos Afteroom
februari lã ngsiktigt och stillsamt hos afteroom frida design inredning keramik afteroom chen yen wei hung ming chen kommentarer kolla in afteroom vilket intressant fã retag â det ã r formgivarnduon chen yen wei och hung ming chen som stã r bakom en rad olika produkter fã rklã den tesorter cykelstyren och cyklar och porslin jag gillar verkligen bredden och ser tydligt deras gemensamma nã mnare lã ngsiktigheten duon skriver att det ã r justâ design som blir gammal som tã l att ã ldrasâ snarare â som ã r utmã rkande fã r deras produkter jag fã rstã r vad de menar formgivarduon afteroom har en bredd i sitt sortiment men med en sak gemensamt att produkterna ska hã lla lã nge foto afteroom fã rhoppningsvis ã r det sã klart god kvalitet och att det utgã r sjã lva kã rnan i det lã ngsiktiga ã ldrandet men nã gonstans tycker jag ocksã att de sã fint fã ngat just den enkelhet som finns i en produkt som fã ljer med en genom livet inte ...
http://kurbits.nu/2013/02/14/langsiktigt-och-stillsamt-hos-afteroom/
*  .. Deltagarsamhället, kultursnobbismen och hattar och mössor .. 5 Responses to “Deltagarsam
Vem är jag att ställa mig över om männniskor trivs med den där kulturen. Problemet är att jag inte tror att det har med kapitalism att göra. Vi som vant oss vid att leva i deltagarsamhället kommer klara oss bättre i det än de som var vana vid det gamla samhället, om nÃ¥gra kommer vara överarbetade sÃ¥ är det troligen vi, eftersom majoriteten ännu inte lärt sig att skapa och vara självständiga. Kanske lär de sig aldrig och kanske har jag väldigt väldigt fel. Well… vi behöver inte sÃ¥ mÃ¥nga slavar när vi har repraps. Vi har inga socialbidrag om femtio Ã¥r, men jag har inte svÃ¥rt att se att striderna kommer att handla om huruvida repraps är en mänsklig rättighet eller ej, vem som ska ha rätt att äga dem, vem som ska fÃ¥ tillverka saker med dem, alltsÃ¥ huruvida basinkomsten behöver höjas eller ej. Det tror inte jag. Vi som dÃ¥ är gamla kommer att förfasa oss över hur läkarna inte längre fÃ¥r betalt när vi inte längre behöver göra människor friska för att de ska kunna ...
http://kurvigheter.se/klara/2011/02/20/deltagarsamhallet-kultursnobbismen-och-hattarna-och-mossorna/
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Atorvastatin
... mini px strukturformel atorvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider fett atorvastatin används vid behandling av förhöjda blodfetter s k kolesterol och triglycerider när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig atorvastatin används för att förebygga hjärtsjukdom om det föreligger förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller slaganfall källor kategori läkemedel kategori statiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atorvastatin
*  Näringsämne
Ett 'näringsämne' är en oorganisk eller organisk förening som en organism tar upp från sin omgivning för att överleva, fortsätta växa och fortplanta sig. Näringsämnena behövs till organismens metabolism, för att bygga upp och reparera vävnad er eller för att styra organismens livsprocesser. De organiska föreningarna kan också omvandlas till energi. Växter absorberar i huvudsak oorganiska näringsämnen via rötterna, i form av jon er som finns i marken. De näringsämnen som behövs i större mängd kallas för makronäringsämnen medan de som behövs i mindre mängd kallas för mikronäringsämnen. Då växter är fotoautotrofer kan de tillverka organiska näringsämnen från makro- och mikronäringsämnena med hjälp av solljus, koldioxid och vatten. Djur intar näringsämnena via födan, i huvudsak som organiska ämnen i form av växt- och djurdelar eller ämnen som djur eller växter producerar. Djur kan tillverka en del ämnen som behövs i deras metabolism utifrån andra näringsämnen. Ämnen som ett djur inte kan tillverka eller inte kan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Näringsämne
*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  5-(2-Aminopropyl)indol
miniatyr|Strukturformel '5- 2-Aminopropyl indol', även kallad '5-IT' och '5-API', är ett indol derivat med effekt av psykostimulantia. Det har sålts som nätdrog från 2011 och har under 2012 satts i samband med flera dödsfall. 5-IT är en positionsisomer till tryptamin en alfa-metyltryptamin αMT, men är inte själv en tryptamin eftersom indolringen i 5-IT finns i 5-position snarare än i 3-position som i tryptaminer. 5-IT är kemiskt närmare fenetylamin derivat såsom 5-APB, som är motsvarande substans med en bensofuran ring syre som heteroatom istället för indolring kväve som heteroatom. Detta reflekteras i substansens effekter när den används som drog, som uppges vara stimulerande snarare än psykedelisk a. Effekter och dödsfall. Alexander Shulgin nämner 5-IT mycket kort i sin bok TiHKAL, och rapporterar om effekter vid en oral dos av 20 mg. Doser runt 100 mg tycks ha varit vanligen förekommande hos droganvändare, sedan 5-IT började bli tillgängligt som nätdrog under 2011. Symptom vid användning inkluderar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/5-(2-Aminopropyl)indol
*  Kategori:Indoler
kategori indoler kategori indoler kategori kväveheterocykler kategori enkla aromatiska ringar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indoler
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Galaktosemi
{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Galaktosemi latinskt namn = Perturbationes metabolismi galactosi. Image = Beta-D-Galactopyranose.svg. Caption = Galaktos. DiseasesDB =. DiseasesDB mult =. ICD10 =. ICD9 = {{ICD9|271.1}}. ICDO =. OMIM = 230400. eMedicineSubj = ped. GeneReviewsName = Galactosemia. GeneReviewsName2 = Epimerase Deficiency Galactosemia }} 'Galaktosemi' är ett samlingsnamn för ärftliga metabola sjudomar som innebär brist på enzym er som behövs för att lever n ska kunna omvandla sockerarten galaktos till glukos., Socialstyrelsen, läst 2013-01-07 Då galaktos inte kan omsättas till glukos inlagras det istället i lever och andra organ, vilket kan ge vävnadsskador på lever, njure, centrala nervsystemet, ögonlins och äggstock ar. Detta kan leda till komplikationer som gulsot, hypoglykemi, katarakt och mental retardation. Vanligaste formen Behandling Historik Referenser. Vanligaste formen. Den vanligaste formen är den som orsakas av brist på enzymet galaktos-1-fosfat-uridyltransferas GALT. Den formen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Galaktosemi
*  Gabapentin
... kemiskt namn aminometyl cyklohexanättiksyra läst är ett antiepileptikum som används vid epilepsi och smärtsam diabetes neuropati det är en gaba analog det marknadsförs under varunamnen neurontin den förskrivs också vid ångest och willis ekboms sjukdom källor kategori antiepileptika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabapentin