Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.RNA, budbärarOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörmarkörer, biologiskaIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Vävnads-array-analysPrognosReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Ki-67-antigen: En cellcykel- och tumörtillväxtmarkör som enkelt kan upptäckas med hjälp av immuncytokemiska metoder. Ki-67 är ett kärnantigen som endast finns i kärnan hos celler som är under delning.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Råttor, Sprague-DawleyGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.UppregleringAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.TumörcellinjeTumörproteinerImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Möss, inavlade C57BLParaffininbäddningApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.In situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.PolymeraskedjereaktionRåttor, WistarTumörstadieindelningerbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.TumörinvasivitetCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.TidsfaktorerSkivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.VävnadsdistributionVävnadsfixeringTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Real-Time Polymerase Chain ReactionTumörsuppressorprotein p53Prolifererande cellkärneantigenEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Färgning och märkningVaskulär endotelcellstillväxtfaktor AHornämnen: En klass fibrösa proteiner eller skleroproteiner av betydelse både som strukturproteiner och för studiet av proteinsammansättning. Denna proteintyp utgör huvudbeståndsdelen av epidermis, hår, naglar, hornvävnad och den organiska grundmassan i tandemalj. Två huvudformer har beskrivits: alfakeratin, vars peptidstomme bildar en alfahelix (högerspiral), och betakeratin, vars stomme har en sicksack- eller veckad struktur.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.ProgesteronreceptorerMagsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.SignalomvandlingDuktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Myelomonocytdifferentieringsantigener: Ytantigener som uttrycks på myeloidceller tillhörande granulocyt-monocyt-histiocytserien under differentieringen. Deras reaktioner i normala och elakartade myelomonocytiska celler kan användas för att identifiera och klassificera leukemier och lymfom hos människa.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Receptors, EstrogenCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Gliafilamentprotein: Ett intermediärt filamentprotein som endast förekommer i gliaceller eller celler av gliaursprung. Molekylvikten är 51 000.CD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Livmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Nervvävnadsprotein S 100Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).NervcellerLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Kaplan-Meier EstimateHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.NäthinnaFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.erbB-2-gener: erbB-2-genen är en protoonkogen som kodar för erbB-2-receptorn, ett protein med strukturella drag liknande den epidermala tillväxtfaktorreceptorns. Namnet har den fått efter den virala onkogenhomologen (v-erbB) som är en stympad form av kyckling-erbB-genen hos fågelerytroblastosviruset. Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Survival AnalysisLedhinna: Ledkapselns innermembran som omger den fritt rörliga leden. Den är löst förenad med den yttre fiberkapseln och utsöndrar ledvätska.Hudtumörer: Cancer i huden.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.VimentinMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Möss, inavlade BALB CGenamplifiering: En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.Hematoxylin: Ett färgämne från kärnveden hos Haematoxylon campechianum (campecheträd; blåträd) som används för preparatfärgning vid mikroskopering och vid framställning av bläck.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Djur, nyföddaKörtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Celldelning: En cells förökning genom delning.Cyklooxygenas 2HistocytokemiTumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Mikrodissektion: Utförande av dissektioner medelst mikroskop.Ovarian NeoplasmsMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.S100 Calcium Binding Protein GLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Matrixmetalloproteinas 9: Ett endopeptidas som strukturellt liknar gelatinas A. Det bryter ned gelatin typ I och V och kollagen typ IV och V. EC 3.4.24.35.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Neoplasm GradingBukspottkörteltumörerReceptor, epidermal tillväxtfaktorHyperplasiTumörceller, odladeCellkärneproteinerPrediktivt värde av testerCalbindin 2CancerförstadierNervvävnadsproteinerFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Sensitivitet och specificitetProtonkogenproteiner c-bcl-2TestikelBlotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Survival RateFixermedel: Medel som används vid preparering av vävnadsprov m m för att bibehålla form och struktur hos provets alla beståndsdelar. Det finns ett stort antal sådana medel, även kalklösande och härdande. De måste snabbt döda och få den levande vävnaden att stelna.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Endometrietumörer: Tumörer och cancerformer i livmoderslemhinnan. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade. Klassificering och gradering beror på celltyper och andelen odifferentierade celler.CD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.ProstatatumörerDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TranskriptionsfaktorerRetrospektiva studierMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.ProtonkogenproteinerStromacellerProtonkogenproteiner c-kitMagslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Matrixmetalloproteinas 2: Ett utsöndrat endopeptidas som är homologt med interstitiellt kollagenas, men med en extra, fibronektinliknande domän. EC 3.4.24.24.XenotransplantationKadheriner: En grupp funktionellt likaratade glykoproteiner som ansvarar för den kalciumberoende cell-till-cell-vidhäftningen. De delas in i underklasserna E-, P- och N-kadheriner, med distinkt immunologisk speci ficitet och fördelning i vävnaderna. De åstadkommer celladhesion via en homofil mekanism. Dessa föreningar har betydelse för uppbyggnaden av vävnader och hela kroppen.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Keratin-7Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Immunelektronmikroskopi: Undersökning i elektronmikroskop av prover som först färgats på immunocytokemisk väg. Tekniken används i stor utsträckning vid virologisk diagnostik som en del av mycket känsliga immunologiska tester.Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Protonkogenproteiner c-fosDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Transforming growth factor betaEosin Y: En rödfärg med många användningsområden, t ex för smink, läkemedel, textilier osv, samt för vävnadsfärgning och motfärgning med hematoxylin. Den används även i vissa odlingsmedier.RNA, tumörHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.ProteinisoformerTransmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.TumörsuppressorproteinerTumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Munhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.NeurogliaFormaldehyd: En starkt reaktiv, gasformig aldehyd som bildas genom oxidation eller ofullständig förbränning av kolväten. I lösning har ämnet många användningsområden, t ex för framställning av plaster och syntettextilier, som desinfektionsmedel och som fixerings- och konserveringsmedel. Formaldehyd och dess lösningar är slemhinneretande och giftiga, och anses cancerframkallande.BetakateninFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Fibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner: Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.Extracellulära matrixproteiner: Makromolekylära organiska föreningar som innehåller kol, väte, syre, kväve och, vanligtvis, svavel. Dessa makromolekyler (proteiner) bildar ett invecklat nätverk, i vilket celler bäddas in och bygger upp vävnader. Variationer makromolekylerna emellan och deras ordning avgör typ av extracellulär matrix, där varje typ anpassas till vävnadens funktionella krav. De två huvudklasserna av makromolekyler är glykosaminoglykaner, som oftast är kopplade till proteiner (proteoglykaner), och fibrösa proteiner (t ex kollagen, elastin, fibronektiner och laminin).Cystadenokarcinom, seröst: En elakartad, mer eller mindre cystisk tumör. Den uppträder ofta i äggstockarna, och vanligtvis i båda. Yttersidan är ofta täckt med papillära utväxter. I mikroskop syns de papillära mönstren huvudsakligen som täckande epitelvävnad med differentierade eller odifferentierade papillära, serösa cystadenokarcinomceller. Psammomkroppar kan förekomma. Tumören fäster ofta vid omgivande strukturer och producerar ascites.RNA, Small InterferingCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Celladhesionsmolekyler: Ytmolykyler, vanligen glykoproteiner, som bidrar till att celler kan fästa vid andra celler. Till deras funktioner hör sammanfogning och sammankoppling av olika vertebratsystem, upprätthållande av väv nadsintegration, sårläkning, morfogena rörelser, cellförflyttning och metastasering.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.ProstataKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.BehandlingsresultatHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.CalbindinsCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Njurtumörer: Cancer i njuren.Sårläkning

*  Immunhistokemi
Med hjälp av immunhistokemi kan man även forska på mediciner och ... Med hjälp av immunhistokemi kan man även forska på mediciner och hur de påverkar olika celler och vävnadstyper. Det finns två olika typer av antikroppar man kan använda sig av när man söker efter ett ämnes närvaro i ett vävnadsprov, primära eller sekundära antikroppar. De primära antikropparna binder direkt in till antigen hos ämnet i cellytan medan sekundära antikroppar binder in till de primära antikroppar som binder till de antigener man söker i cellens membran, se bild. Den direkta metoden går ut på att använda sig av primära antikroppar som binder direkt till antigenet hos det ämne man undersöker eller letar efter. Antikropparna får några minuter på sig att binda in till vävnadsprovet och sedan sköljs den resterande vätskan av. Vävnadsprovet analyseras sedan under mikroskop, se ”Analysering av proverna”. Denna metod, att använda primära antikroppar, ersätts däremot ofta av den indirekta metoden och användningen av sekundära antikroppar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunhistokemi
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med sv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  Strong Brave Women | Örnsköldsviks startsida | Webben 7 | Tidningen 7
Du är här Hem » Våra bloggare » Bloggarkivet » The swedish life of Bokani 2012-02-15 - The swedish life of Bokani. I watched this documentary ``Pray the devil back to hell``about ordinary Liberian women who advocated and brought about peace in their country. I am impressed by these women who prayed, shouted, and demanded until Charles Taylor and the rebel groups heard and agreed to peace talks which later put an end to a long and disastrous civil war. We could follow the example of Liberian women and ``Pray our own devils to hell`` so our children have something to look forwad to. På gång Tidigare datum måndag, 5 oktober Senare datum Utställning: Skuggan av det tyska. Det kunde varit du - Hjälp oss hjälpa. Sörlidens församlingsgård 5 oktober 18:30 Läs mer. Världen 17:30 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. Tidningen 7 Vreden över samhällets förfall var hans drivkraft Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:28 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:20 Dagens ...
http://webben7.se/artikel/strong-brave-women
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Monoklonal antikropp
... monoklonala antikroppar mab är antikroppar som är identiska eftersom alla kommer från samma b cell den skiljer sig från polyklonala antikroppar där det finns massor av olika typer av antikroppar eftersom de är gjorda av många olika b celler monoklonala antikroppar har blivit ett användbart verktyg inom biokemi molekylärbiologi och medicin produktion om en främmande substans förs in i ett ryggradsdjur kommer delar av immunsystemet s b cell er att aktiveras och omvandlas till plasmacell er och börja producera antikropp ar som känner igen antigenen i fråga en b cell producerar bara en typ av antikroppar men i ett immunsvar kommer många b celler producera många olika sorters antikroppar denna naturliga blandning av antikroppar kallas polyklonala antikroppar när man producerar monoklonala antikroppar tar man b celler från mjälte n eller lymfknutor från ett djur som har blivit utsatt för den aktuella antigenen flera gånger dessa b celler slås sedan samman med en typ av cancerceller dessa celler som kallas hybr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monoklonal_antikropp
*  Infliximab
... är det aktiva substrat et i läkemedlet remicade infliximab används tillsammans med metotrexat som sjukdomsmodifierande läkemiddel vid reumatoid artrit ra andra sjukdomar som kan behandlas med infliximab är bland annat crohns sjukdom ulcerös kolit samt psoriasis infliximab verkar immunosupprimerande genom att binda till tnf α och hämma dess funktion tnf α är en pro xinflammatorisk cytokin som spelar en central roll för regleringen av immunförsvar et anledningen till att infliximab skall användas tillsammans med metotrexat är att antikroppar ak annars kan utvecklas mot infliximab vid ra dämpas den reumatiska sjukdomsprocessen med avseende på såväl symptom som på den långsiktiga sjukdomsförloppet infliximab är en chimär antikropp vilket innebär att den består av delar från mer än en art i detta fall både människa och mus den antigen bindande delen kommer från mus och resterande del är human en nackdel med infliximab är att då det verkar supprimerande på immunförsvaret finns risken att vilande kroniska infek...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infliximab
*  Hybridom
... miniatyr odling av hybridomceller hybridom är cell er som har tillverkats för att producera en viss sorts monoklonal antikropp ett hybridom är en blandcell bestående av en b cell som fuseras med en cancercell från ett myelom från odlade hybridomceller renas antikroppar fram som används för att göra vissa läkemedel nationalencyklopedins nätupplaga hemsida ne se sökord bioteknik datum hybridomteknologi är den bioteknik metod där hybridomer skapas när två cell er slås ihop och fungerar likt en hybrid hybridcellen fås genom att den har egenskaper från båda föräldracellerna och fungerar likt bägge två teknologin används när det behövs celler eller organismer med egenskaper som endast finns hos flera celler tillsammans och dessa egenskaper skall finnas i enbart en cell sökord bioteknik datum monoklonala antikroppar monoklonala antikroppar produceras med hjälp av hybridomteknologi cellen har sitt ursprung i två andra celler nämligen myelom cell och lymfocyt myelomcellen delar sig relativt fort då det är en canc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hybridom
*  Genuttryck
... thumb right översikt över de olika stegen i regleringen av genuttrycket genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gen s dna sekvens överförs till cell ens strukturer och funktioner genuttryck har i allmänhet protein er som slutprodukt men det finns även icke kodande gener vars slutprodukter är själva rna molekylen rrna trna processen börjar med transkription av dna till mrna budbärar rna på detta följer post transkriptionella modifieringar samt translation till protein som sedan veckas genomgår post translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen genuttryck är en reglerad process som startas med hjälp av transkriptionsfaktor er mekanismer geners aktivitet kan styras på flera nivåer se även bild transkription då rna bildas från dna mrna processing då rna transkript modifieras så att de blir aktiva innefattar bland annat splitsning och polyadenylering uttransport från cellkärna n till cytosol en via kärnpor er eftersom all translation sker antinge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuttryck
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Skivepitelcancer
... faktamall hälsotillstånd name skivepitelcancer image squamous cell carcinoma jpg caption icd icd skivepitelcancer är en cancerform som uppträder där i kroppen man har skivepitelceller på kvinnor så finns det skivepitelceller exempelvis på livmodertappen enligt så är skivepitelcancer en form av hudcancer den näst vanligaste formen efter basalcellscancer skivepitelcancer kan förekomma i två stadier i det första stadiet växer cancern i överhuden och uppstår vanligen som en rodnad ibland fjällande fläck som ibland kan misstas för eksem i sitt andra stadium växer cancern ner i läderhud en cancern visar sig i detta stadium som en röd knuta med fjällig eller sårig yta vanligen uppstår denna i ansiktet på händerna en kal hjässa eller på händernas ovansida risken för skivepitelcancer ökar med ålder sjukdomen drabbar sällan personer under år och solexponering diagnos ställs av läkare med hjälp av dermatoskop och eller vävnadsprov ytlig skivepitelcancer kan behandlas på olika sätt bland annat kan den skäras bort el...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skivepitelcancer
*  Skivepitelcancer – hudcancer - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 11 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Behandling Det bästa sättet att minska risken för skivepitelcancer är att undvika att bli bränd av solen genom att till exempel vara i skuggan, ha kläder på sig eller använda solskyddsmedel. Risken ökar med åldern Risken att få skivepitelcancer ökar ju äldre man blir. Minska risken genom solskydd Det bästa sättet att minska risken att få skivepitelcancer är att man undviker att vara länge i solen och att bli bränd av solen. I många fall rör det sig om godartade förändringar men det är viktigt att man blir undersökt av en läkare för att se om det rör sig om cancer. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning. Att få ett cancerbesked Ett svårt besked att få Att få ett besked om att man har cancer väcker ofta starka känslor och man behöver gott om tid att tala med sin läkare och annan vårdpersonal för att förstå v...
http://1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hudcancer-skivepitelcancer/
*  Patogenes
... är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom och syftar på vilka mekanismer till exempel virus hormonrubbningar som initierar sjukdomsutvecklingen patogenes är en direkt konsekvens av sjukdomens etiologi sjukdomar vilkas orsaker är oklara kallas idiopatisk a den organiska försämringen benämns patologisk process se även patologi patogen malign stress sårbarhetsmodellen kategori patologi kategori medicinska termer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patogenes
*  Enzymkopplad immunadsorberande analys
thumb|300px|right|En 96 håls mikrotiterplatta som används för ELISA. Till brunnarna sätts sedan ett prov med den antikropp, riktad mot antigenet, som skall bestämmas. Till tracern har man kopplat konjugerat ett enzym t.ex. Överskottet av tracer tvättas bort och det enzym som finns kvar bundet ger sedan i nästa steg en signal genom en enzymreaktion där produkten är ett färgat eller fluorescent ämne. thumb|450px|right|Hydrolys av p-nitrofenylfosfat till p-nitrofenol och fosfat. Metoden används på kliniska laboratorier för att bestämma antikroppar som produceras som svar på en virusinfektion eller en autoimmun sjukdom eller för att bestämma andra sjukdomsrelaterade eller fysiologisk aktiva ämnen, t.ex. används som medicin er bestämmas. Vid indirekt ELISA täcks en mikrotiterplatta med antigen som binds till botten och väggar i mikrotitrerplattan. Efter detta droppas provet på mikrotitrerplattan, och antikroppar i provet binder till antigenet på plattan. Till denna andra antikropp, "tracer", har koppla ts konjuger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzymkopplad_immunadsorberande_analys
*  Sjukhus.nu - Är du sjuk? Vad har du för symptom? Sök på dina symptom! Hitta din vårdcentral!
Sjukhus.nu - r du sjuk. Vad har du f r symptom. S k p dina symptom. Hitta din v rdcentral. Sjukhus.nu S k. Start. Sjukdomstest. Sjukhus/H lsocentral/Apotek. Sjukdomar. Nyhetsbrev. Om Sjukhus.nu. Sjukdom: Tjock- och ändtarmscancer kolorektal cancer, ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Orsakerna är inte helt kända och symtomen är oftast diffusa. Det första kan vara att man behöver gå på toaletten färre eller fler gånger än tidigare. Sök vård om du har haft problem att bajsa i mer än två veckor eller om du får blod i bajset. Det är stora likheter mellan cancer i tjock- och ändtarmen. Den medicinska termen är gemensam, kolorektal cancer. Kolon betyder tjocktarm och rektum ändtarm. Tjocktarmen är en del av mag-tarmkanalen, som omfattar de delar som hjälper till att bryta ner maten du äter till näringsämnen som kroppen kan tillgodogöra sig. Mag-tarmkanalen börjar med munnen och fortsätter med matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen och slutar m...
http://sjukhus.nu/visa.php?id=650
*  Magsäckscancer
1 Tidiga symptom kan vara: halsbränna, smärta högt upp i buken, illamående och aptitlöshet. 2 Cancern kan sprida sig från magen till andra delar av kroppen, särskilt lever, lungor, ben, slemhinnan i magen och lymfkörtlar. pylori' medför större risk än andra. Andra vanliga orsaker är att äta syrade grönsaker och att röka. De flesta fall av cancer i magensäcken är carcinom. Oftast utvecklas cancrar i magen under flera år, och utvecklningen sker genom ett antal steg. Detta följs av av medicinska avbildning, för att avgöra om sjukdomen har spridit sig till andra delar av kroppen. 3 Japan och Sydkorea, två länder som har högt antal fall av magsäckscancer, screenar hela befolkningen. En medelhavskost minskar risken för magsäckscancer, liksom gör rökstopp. pylori' minskar risken att insjukna i framtida cancer. Detta är till stor del eftersom de flesta personer med sjukdomen upptäcks då de redan nått ett avancerad stadium. Globalt är magsäckscancer den femte vanligaste cancern och är den tredje vanligaste orsaken til...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magsäckscancer
*  Signaltransduktion
thumb|right|500 px|Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar. 'Signaltransduktion' innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:. G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptor er Cytokinreceptor er Notch-receptor er Ligandstyrda jonkanaler. Till signaltransduktionsvägarna hör:. När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:. Fosforylering - kinas er fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras. Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen 3d-strukturen hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet. Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaltransduktion
*  GSK3B
gsk b gsk b gsk β eller glykogensyntas kinas beta är ett enzym som kodas av gsk β gen en det är involverat i intracellulär signalering genom att påverka metabolism utvecklingen av nervceller samt utvecklingen av vissa kroppsdelar i foster det kan aktieras av flera signaltransduktionsvägar bland annat pi k akt mtor signaleringsvägen samt wnt signaleringsväg en glykogensyntas kinas är ett prolin styrt serin treoninkinas som inaktiverar glykogensyntas som är ett enzym som styr metabolismen av glukos inne i cellen det är även ett viktigt målprotein för läkemedel som påverkar sjukdomstillstånd epilepsi bipolär sjukdom samt schizofreni litium verkar dels genom att hämma gsk b dels genom att öka aktiviteten hos akt som i sin tur hämmar gsk b behandling med gsk b hämmande läkemedel ha dessutom visat sig öka nivåerna av igf man brukar kunna se låga nivåer av denna tillväxtfaktor i neurodegenerativa sjukdomar och att höja nivåerna kan ha en motverkande effekt på sjukdomsutvecklingen referenser kategori enzymer kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GSK3B
*  TGF-beta-signalvägen
tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen är en signaltransduktion sväg som aktiveras av ligander i tgf beta superfamiljen bland annat tgf beta eller transforming growth factor beta bmps eller bone morphogenetic proteins med flera den är involverad bland annat i cellöverlevnad celldifferentiering och celltillväxt bland annat hos utvecklande embryo men även hos mogna celler signalvägen är förhållandevis enkel jämfört med andra signaltransduktionsvägar bindande av tgf beta till en tgf beta typ ii receptordimer detta rekryterar även typ i receptorer bindingen aktierar receptorns fosforolytiska aktivitet varpå typ ii receptorerna fosforylerar typ i receptorerna detta skapar ett inbindningsställe för adapterproteinet sara sara gör att rsmad proteiner kan binda in till receptorkomplexet varpå de fosforyleras fosforylerade rsmad proteiner dissocierar från proteinkomplexet och binder till en co smad kallad smad rsmad cosmad komplexet uttrycker tillsammans en aktiv nls sekvens vilket gör att impor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signalvägen
*  CAMP-beroende signaltransduktionsväg
camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktion sväg som regleras av alfa subenheten i vissa heterotrimera g protein er som aktiveras av g proteinkopplade receptorer gα s resp gα i aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat camp som i sin tur aktiverar andra proteiner bland annat serin treoninkinaset proteinkinas a pka pka i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner enzymer som omvandlar glykogen till glukos enzymer som påverkar dromotrop a och kronotrop a aspekter av muskelkontraktionen i hjärtat vilket bland annat ökar puls en transkriptionsfaktor er som styr genuttryck et referenser kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAMP-beroende_signaltransduktionsväg
*  MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
mapk erk signaltransduktionsvägen mapk erk signaltransduktionsvägen thumb right upright px mapk erk signaltransduktionsvägen med dess associerade proteiner och enzymer mapk erk är en signaltransduktion sväg som involverar aktivering av enzymet mapk som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer mapk erk vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptor er med associerade januskinas er jak ar som är en form av tyrosinkinas mapk är dock ett serin treoninkinas som endast fosforylerar vissa serin och treonin rester på proteiner signaltransduktion innebär att information om cellens yttre miljö överförs genom membranassocierade receptorer som påverkar cellens interna miljö genom en signaltransduktionskedja delreaktioner när en cytokin eller tyrosinkinasreceptor aktiveras kommer den att fosforyleras vilket gör att den kan rekrytera ett adapterprotein kallat grb grb förbinder receptorn med ett annat protein kallat sos som är en form av guaninutbytesfaktor grb aktiverar också sos sos kommer att påverka g prote...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
*  Fosfotyrosinbindande domän
... er är protein sekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt n terminala aminosyror det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktion skedjor av olika slag och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer se även sh domän sh domän pleckstrinhomologidomän ph kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfotyrosinbindande_domän
*  Nidblödning
... eller nidationsblödning är en kort mens liknande blödning som sker när embryo t fäster till endometrium d v s när ägget fäster sig i livmodern alla får dock inte en nidblödning när detta händer blödningen brukar komma cirka dagar efter ägglossningen och mängden blod kan variera se även mellanblödning kategori graviditet kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nidblödning
*  Duplicatus
... är en specialform hos moln där det förekommer flera flak eller skikt av moln i något olika höjd över varandra flaken eller skikten kan ibland vara delvis sammansmälta benämningen används huvudsakligen för huvudmolnslag av typen cirrus cirrostratus altocumulus altostratus och stratocumulus duplicatus kan vara svår att fastställa vid observation från marken om vindriktningen skiljer sig mellan de olika skikten kan molnet få en trådig struktur och då kan trådarnas riktning avslöja att det rör sig om flera skikt ett bra tillfälle att upptäcka duplicatus är vid soluppgång och solnedgång då solen belyser de övre skikten medan de undre skikten är i skugga färgskillnaden mellan de olika skikten avslöjar då att det rör sig om flera skikt referenser noter tryckta källor kategori specialformer moln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Duplicatus
*  Hudförändringar
... Symptom en.se. Symptom. Om oss. a. b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å. ä. ö. Hudförändringar. Definition En hudförändring är en ytlig tillväxt eller märke på huden som inte liknar omgivningen. Beskrivning Hudskador kan grupperas i två kategorier: primära och sekundära. Primära hudförändringar har variationer i färg eller struktur som kan förekomma vid födseln, till exempel födelsemärken eller som kan förvärvas under en människas livstid, såsom de som är förknippade med infektionssjukdomar t.ex. vårtor, akne, eller psoriasis, allergiska reaktioner t.ex. nässelutslag eller kontakteksem eller miljöfarliga ämnen t.ex. solbränna, tryck eller extrema temperaturer. Sekundära hudförändringar är de förändringar i huden som beror på primära hudförändringar, antingen som en naturlig utveckling eller som ett resultat av yttre påverkan på primära hudförändringar t.ex. rivsår. De vanligaste typerna av primära hudförändringar: Macule. Ett litet, runt, platt märke, mindre än 1 cm i diameter. Färgen på e...
http://symptomen.se/symptom/hudforandringar/
*  För känslig & stressad hy | Lumene
För känslig & stressad hy. Lumene. Sweden Svenska. International English USA English Finland Suomi Sweden Svenska Russia Русский 한국 한국어. Logga in Önskelista. Lumene.se använder sig av cookies för att göra din vistelse hos oss så bra som möjligt. Genom att besöka oss godkänner du användandet av cookies för en personligare, bättre upplevelse på sajten. Läs mer. Wild arctic nature - Refined by science. Hudvård Makeup Vår Story Change location. Upptäck vår hudvård. ANSIKTE. Kategori. Serum. Dagcreme. Nattcreme. Ögoncreme. Rengöring & ansiktsvatten. Peeling & ansiktsmasker. BB. Specialvård. Hudbehov. Lystergivande. Mot rynkor. Fastare hy. För känslig & stressad hy. Återfuktande. Balansera kombinationshy. Produktserie. Bright Now Vitamin C. Bright Now Visible Repair. Complete Rewind. Arctic Aqua. Ultra Sensitive. Kroppsvård Sol For men. HITTA DE RÄTTA RENGÖRINGSPRODUKTERNA FÖR DIN HUD. 2 enkla steg. Upptäck vår makeup. Ansikte. Primer. Foundation. BB. CC. Puder. Rouge. Highlighter. Concealer. Ögon. Primer. Mascara....
http://lumene.com/sv/kanslig-stressad-hy
*  Makrofag
Fil:Macrophage.jpg|thumb|300px|En makrofag från mus som bildat utskott i förberedelse för att fagocytera en antigen. 'Makrofager' eller fagocyt är en typ av cell som ingår i det ospecifika immunförsvaret. Ordet betyder "storätare", och makrofager fungerar genom att äta upp främmande celler såsom bakterier, en process som kallas för fagocytos. Den främmande mikroorganismen omsluts av makrofagen, varigenom den utsätts för en rad nedbrytande processer däribland reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzym er. Även om makrofager enligt gällande konvention räknas till det ospecifika immunförsvaret är de en viktig kontaktlänk till det adaptiva immunförsvaret som består av B- och T-celler. Alla dessa egenskaper och uppgifter gör makrofagerna till en av de viktigaste typen av celler i immunförsvaret. Makrofager utvecklas från monocyt er i blodet, som lämnar blodkärlen och sedan differentieras till makrofager i kroppens olika vävnad er. Makrofager är även en sorts sensorer i vävnaderna mot främmande organismer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makrofag
*  Flödescytometri
... är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus tekniken går ut på att celler passerar en och en genom en liten kanal där de belyses av en laserstråle varpå reflekterat och avböjt laserljus mäts det reflekterade ljuset är ett mått på hur mycket granula som finns i cellen och den avböjda ljuset är ett mått på hur stor cellen är med dessa två enkla variabler kan man enkelt dela upp cellerna i blodet i röda blodkroppar blodplättar och olika grupper av vita blodkroppar inom avancerad flödescytometri kan man sätta till antikroppar som binder till specifika proteiner eller sådana ämnen som binder in till dna dessa antikroppar och ämnen kan också mätas i laserljuset och då kan mängden av ett visst protein eller mängden dna uppskattas avancerade instrument kan ha flera olika lasrar och mäta många parametrar samtidigt flödescytometri används i stor utsträckning vid immunologi sk forskning och vid diagnostik av blodsjukdomar en variant av flödescytometri och som felaktigt används som synon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flödescytometri
*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin
*  .. SVT .. Jag vill kräkas .. Like this: .. Gilla
SVT. Jag vill kräkas. ”Hudcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast. Varje Ã¥r dör fler personer i Sverige i malignt melanom än i trafiken och den främsta orsaken till hudcancer är för mycket solning .”. ÄndÃ¥ väljer HM att totalretuschera alternativt utsätta för dödsrisk men jag tvivlar sin modell för att passa kampanjen i deras tycke.Modellen pÃ¥ bilderna är alltsÃ¥ inte överhuvudtaget mörk i skinnet i sig själv, snarare tvärtom. Cancerfonden skriver en debattartikel om hur de befäster ett livsfarligt skönhetsideal. HM Svarar att de ”beklagar om de upprört nÃ¥gon med sin baddräktskampanj”. Det sÃ¥ otroligt välskrivna gästinlägget av @Filippanna blir Ã¥terigen aktuellt. Det HM samtidigt signalerar är ju ocksÃ¥ dÃ¥ att om man vill ha en modell med mörk hy, sÃ¥ väljer man ändÃ¥ nÃ¥gon med europeiskt, vithyat utseende, som är solbränd istället för nÃ¥gon som faktiskt har mörk hy. Trots det otroligt viktiga i att lyfta debatten om solskydd och vikten av att sola säkert...
http://lady-tramp.se/tag/svt/
*  Knockout
... thumb en boxare har blivit knockad och domaren räknar till knockout k o är en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsport er ofta ges en räkning till tio om den som blivit nedslagen inte kan fortsätta efter det vinner motståndaren på knockout en knockout kan orsakas av ett slag mot kroppen likaväl som mot huvudet men i dagligt tal menar man ofta ett slag som är riktat mot huvud et och får en att tappa medvetandet tillfälligt ett sådant slag träffar oftast i ansiktet under en tänkt linje mellan öron och näsa detta område kan ibland kallas the button eller the temple man kan dessutom vinna på knockout genom att slå hårt mot tinningen och örat det beror dock sällan på att motståndaren tappar medvetandet utan på att slaget rubbar balanssinnet knockoutslag mot kroppen träffar oftast på lever n vilket sägs vara den mest smärtsamma knocken i karate kan man se knock out även mot benen då till följd av flera hårda sparkar mot låren begreppet teknisk knockout tko innebär att domaren avbryter matchen ris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knockout
*  Vim
... kan vara vim textredigerare ett rengöringsmedel som numera bytt namn till cif...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vim
*  Shetland sheepdog
{{Infobox hundras namn = Shetland sheepdog bild = Canaille02.jpg bildtext = Shetland sheepdog 'sobel'. I en undersökning 2012/2013 utnämndes shetland sheepdog till en av världens trettio populäraste hundraser. thumb|left|En shetland sheepdog från W.E. thumb|left|En shetland sheepdog från Carl O.M.P. Enligt en annan teori som är kopplad till shetlandsponny n och shetlandsfår et och att dvärgväxt uppkommer på isolerade öar, så skall shetlandshundarna redan från början ha varit en dvärgvariant av skotska fårhundar, närmast motsvarande oförädlade border collie s. Mot slutet av 1800-talet förde shetländska fiskare samt anställda vid Royal Navy som var stationerade på öarna med sig hundar till fastlandet som extrainkomst. För att öka hundarnas attraktionskraft skall dessa ha korsats med dvärgspaniel och dvärgspets. Det var under denna process som inkorsning av collie skedde i syfte att göra rasen till en miniatyrvariant av denna, tilltalande för utställningsintresserade. Till Sverige kom shetland sheepdog 1930, den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shetland_sheepdog
*  Basset hound
... {{Infobox hundras namn = Basset hound bild = Basset Hound 600.jpg bildtext = rasgrupp = SKK = Grupp 6 Drivande hundar, samt sök- och spårhundar FCI = Grupp 6, sektion 1 Drivande hund ar lågbenta raser. rasklubb =. 'Basset hound' oftast enbart 'basset' är en hundras från Storbritannien. Ursprungligen är den en långsamdrivande jakthund av lågbent braquetyp men den är vanligast som sällskapshund. Basset hound är från början en korsning mellan den franska basset artésien normand och blodhund. 1866 inleddes avel med basset artésien normand i England. Denna avel var främst inriktad på hundutställning ar och inte på jakt. Rasen väckte uppmärksamhet på utställningen i Wolverhampton 1875. Enligt den tidens metoder tillämpades extrem inavel och den genetiska variationen blev med tiden väldigt liten. 1892 beslöt den främste uppfödaren Everett Millais son till konstnären John Everett Millais att nytt blod måste tillföras och valet föll på blodhunden. Då hade rasen redan erkänts av den brittiska kennelklubb en the Ke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basset_hound
*  Yorkshire terrier valpar till salu - AllaAnnonser.nu
347311V Blinkers till Spegelk por V nster Vita Volvo C70, S40, V50 Blinkers till Spegelk por Vita Volvo... 347311H Blinkers till Spegelk por H ger Vita Volvo C70, S40, V50 Blinkers till Spegelk por Vita Volvo... HCJO740228 Stabilisatorstag till Coiloverssatser BMW 3-Serien E46 VW Polo 9N Stabilisatorstag till ... HCV72-019 Frontb ge Modell Mindre Eu Mitsubishi Pajero 2007- Artnr: HCV72-019 Modellanpassad frontb ge... 348011V Blinkers till Spegelk por Vita V nster Volvo C30, S40, V50, S60 V70, C70 Blinkers till Spegelk por... 348011H Blinkers till Spegelk por Vita H ger Volvo C30, S40, V50, S60 V70, C70 Blinkers till Spegelk por... tv h rliga manliga och kvinnliga yorkshire terrie Togs bort 1 år sedan - Till försäljning i ett år. Vi har fortfarande tv manliga och kvinnliga valpar f r ett nytt hem. Naturligtvis r de renrasiga med Paieren fr n b sta stamtavla. Alla djur lever med oss ​​som familjemedlemmar i huset, s de r mycket v l socialiserade och f rtrogen med alla vanliga ljud.Om du r intresserad av n gon a...
http://allaannonser.nu/yorkshire-terrier-valpar-till-salu.html
*  Schnauzer och pinscher
... De ursprungliga varianterna är de mellanstora, som tidigare kallades mellanpinscher och mellanschnauzer, men som sedan 2004 heter enbart pinscher respektive schnauzer. Från att den första rasklubben bildades 1895 fram till 1928 registrerades schnauzrar som 'strävhårig pinscher'. Namnet schnauzer är dock äldre och användes i skrift första gången 1842, det syftar på 'mustasch'. Ursprunget till namnet 'pinscher' är oklart. Schnauzer och pinscher brukar ses som den kontinentala varianten av Brittiska öarna s terrier. De har dock inte varit grythund ar utan gårdshund ar och uppskattade råttfångare. Kupering en av svans och öron kom till för att skydda mot råttbett. Såväl släthåriga som strävhåriga pinschrar finns avbildade sedan 1400-talet. Dvärgvarianterna är framavlade sedan slutet av 1800-talet och bygger på tillvaratagande av små exemplar och inte på dvärgväxt mutation. De större varianterna dobermann respektive riesenschnauzer har inte samma ursprung som övriga schnauzrar och pinschrar. De är resultaten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schnauzer_och_pinscher
*  Welsh corgi pembroke
Precis som welsh corgi cardigan är pembroke en lågställd boskapshund som använts för att vakta och valla får, nötboskap och ponny er genom att nafsa dem i hasorna. Namnet 'corgi' tros komma från 'cur-dog' som förr var en vanlig beteckning på boskapshundar. En annan möjlighet är att det härrör ur 'cor-ci', walesiska för 'dvärgväxt'. Det finns ett flertal teorier om welsh corgi pembrokes ursprung, som alla är ungefär lika lite förankrade i dokument eller fynd. Enligt en annan teori kom ursprunget med vikingar på 900-talet; upphovet skulle då vara den svenska västgötaspets en. Enligt andra förhåller det sig tvärtom, att det är welsh corgi pembroke som följt med vikingarna tillbaka och givit upphov till västgötaspetsen. Ytterligare andra pekar på att flamländska vävare invandrade till Wales på 1100-talet och då kan ha haft med sig hundar av schipperke -typ. En möjlighet är också det faktum att dvärgväxt mutationer uppstått vid olika tillfällen hos olika hundrastyp er. Första gången welsh corgi deltog på hundutstä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Welsh_corgi_pembroke
*  Shih tzu
'Shih tzu' kinesiska : 獅子狗, pinyin : shīzi gǒu, Wade-Giles : shih-tzu kou, 'lejonhund', är en hundras från Tibet. I en undersökning 2012/2013 utnämndes shih tzu till en av världens tjugo populäraste hundraser. Det är inte helt klarlagt vad namnet 'shih tzu' syftar på. Det kan även syfta på en förening av det tibetanska och kinesiska. I Tibet var shih tzu en helig hund och tjänade likt övriga tempelhundar som skydd mot onda andar både i hemmen och i klostren. Sedan åtminstone Qingdynastin s maktövertagande i Kina 1644 har shih tzu tjänat som gåva från Dalai Lama till Kinas kejserliga familj som hade egen uppfödning. Alla nu levande shih tzu i västerlandet härstammar från 12 import er till Storbritannien och Norge. Den första brittiska importen ägde rum 1931 och den första norska 1933. 1934 fick shih tzu en egen brittisk standard under namnet 'Tibetan Lion Dog'. 1940 erkändes den som självständig ras åtskild från lhasa apso. Mumford från USA gav en levande beskrivning av rasen i en amerikansk shih tzu-publikati...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shih_tzu
*  Old english sheepdog
... infobox hundras namn old english sheepdog bild old english sheepdog nana jpg bildtext rasgrupp skk grupp vall boskaps och herdehundar fci grupp sektion vall och herdehund ar land rasklubb specialklubb varianter altnamn smeknamn bobtail oes rasstandard old english sheepdog är en hundras från storbritannien ursprungsområdet är sydvästra england devon somerset och cornwall i grunden är de herdehund ar och boskapsvaktare men de användes under talet som boskapshund ar för att driva får och nötkreatur till marknader samt som gårdshund ar redan visades old english sheepdog på hundutställning fick rasen egen klass skrevs den första rasstandarden och rasklubb en bildades förr i tiden ansågs de skarpa och reserverade men är numer en vånlig sällskapshund de är mest kända för sin yviga grå och vita päls som även växer sig lång på huvudet old english sheepdog har en karakteristisk rullande björnlik gång källor renée willes all världens hundraser bromma isbn desmond morris dogs north pomfret vermont isbn tine luther h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Old_english_sheepdog
*  Sealyhamterrier
Den har ett ursprung som grythund och utter hund, men idag är den främst sällskapshund. Han ville få fram en osedvanligt skarp jakthund med kraftiga käkar och tillämpade brutala metoder för "survival of the fittest". Förutom lokala terrier av obestämt ursprung korsade han in andra raser för att uppnå sitt mål. Det är inte dokumenterat exakt vilka raser han använde men man tror att det kan ha varit welsh corgi, Bull and Terrier, strävhårig foxterrier, dandie dinmont terrier och vita Highland Terrier föregångare till west highland white terrier. På detta vis fick Edwardes fram en exteriört blandad stam avlad helt efter sina bruksegenskaper som jakthund ar. 1903 deltog rasen på en lokal hundutställning. 1908 bildades en rasklubb som skrev den första rasstandarden. 1910 deltog rasen för första gången på en utställning arrangerad av den brittiska kennelklubb en the Kennel Club som erkände rasen året därpå. Först därefter har rasen genomgått den förädling som gett rasen dess nuvarande utseende och civiliserade temp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sealyhamterrier
*  Strävhårig Vorsteh hane - Hundar & tillbehör - Abc-annons.se Gratis annonser - ID257668
Str vh rig Vorsteh hane - Hundar tillbeh r - Abc-annons.se Gratis annonser - ID257668. ABC-annons * Gratis annonser Köp Sälj-marknad för alla. Gratis annonser för privat och företag. att vi inte har ork att ge han det han är ämnad för,jakt och väldigt mycket aktivitet. Se mer Hundar tillbeh r Leonbergervalpar levkl 2012-03-30 - Kustk rans kennel har f tt valpar den: 2012-02-03 r leveransklara 2012-03-30 Efter f r ldrarna: ... S ker en bl pitbull hane till min tik - Hej har en tik som b rjat l pa precis s ker en fin bl amstaff eller pitbull eller staffe till henne... Dom r leveransklara den 31/10-11 d dom r 8 veckor.... r intresserad av att k pa hund.Ska vara en Laika eller blandning mellan Laika och n got intress... frakt.... Har ... Jag har haft hund hela mitt liv... Jack russell valpar - Jack russell 2 st tikar s ljes som r leverans klara och ny besiktade Och d 8 Veckor gammla B da f... Tre pomeranian valpar - Super S ta Pomeranian valpar redo att l mna mamma och vill finna egna k rleksfulla hem som de kan ...
http://abc-annons.se/Stravharig-Vorsteh-hane_257668.htm
*  Skyeterrier
... n är långhårig och har en mycket lågställd och lång kropp med en mankhöjd på ca 25-26 cm. Skyeterriern är en något reserverad ras men får inte vara aggressiv. Under 1800-talet förekom olika typer av jagande terrier i Skottland, dessa hundar gick under den gemensamma beteckningen 'Highland Terrier'; utöver skyeterriern var det cairnterrier, skotsk terrier 'Aberdeen Terrier' och west highland white terrier. Före sekelskiftet hade Skyteterriern fått det nuvarande utseendet med lång kropp, bred front, stort brett huvud och päls som nådde till marken. Den har sedan dess varit en utpräglad sällskapshund, men efter första världskriget förlorade rasen i popularitet och nu är den klassad av den brittiska kennelklubben som en sårbar inhemsk ras. Skyeterriern kan vara lite av en enmanshund som är reserverad mot främlingar. Den får varken vara skygg eller aggressiv. En skyeterrier är ofta mycket sällskaplig mot sin ägare och har ett mycket fogligt och lätthanterligt temperament. thumb|200 px|Skyeterriern är alltid en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skyeterrier
*  Ni med Fransk bulldog! - Raser - Hundar iFokus
Ni med Fransk bulldog. - Raser - Hundar iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. Har jag mött en själsfrände. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 7. Senaste inläggen. Är det möjligt att ta över honom. 20 svar. hund katt 03:13. Magsår - färskfoder utfodring 16 svar. IngridSvensson 00:45. Assistanshund 11 svar. Lizelda 00:23. SKK Hunddata och.... 9 svar. hemul 2015-10-05. Lond...
http://hundar.ifokus.se/discussions/4e4867aa88f4725472018bcd-ni-med-fransk-bulldog
*  Riesenschnauzer
{{Infobox hundras namn = Riesenschnauzer bild = Riesenschnauzerhane.jpg bildtext = rasgrupp = SKK = Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar FCI = Grupp 2, sektion 1 Schnauzer och pinscher Schnauzer. :'För liknande hundraser, se Schnauzer och pinscher .' 'Riesenschnauzern' är en hundras från Tyskland. Den är den största schnauzern och brukshund. Namnet kommer av tyskans ord för jätte - 'riese'. I hemlandet hör den till de populäraste hundraserna. Riesenschnauzern härstammar inte från schnauzern egentligen utan är resultatet av medvetet avel sarbete för att få fram en stor brukshund med schnauzer utseende. Egentligen härstammar den från boskapshund ar liknande bouvier des flandres som fanns runt boskapsmarknaderna i Stuttgart i Württemberg och München i Schwaben och Oberbayern. 1908 deltog riesenschnauzern på hundutställning i München första gången och en rasstandard upprättades. Rasen utvecklades till en storväxt, strävhårig och robust hund med stor lämplighet som en oöm och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riesenschnauzer
*  Tugga Terrier
'Tugga Terrier' var en svensk musikgrupp som uppstod i samband med new wave-musikvågen i början av 1980-talet och som inspirerats av punken. Gruppen startades i Stockholm 1983 av de jämtländska systrarna Ulla Andersson nu Wrethagen, sång och gitarr och Lena Andersson, bas. Tugga Terrier skrev egna låtar med svenska texter. De två första åren spelade Nils Tunving, Anders Fille Strömquist och Anders Lunkan Lönnkvist trummor. 1985 fann gruppen sin slutliga form när Magdalena Fia Skarp kom in på trummor och Anna Westring på synt och sång. Tugga Terrier gjorde fram till 1989 ca 40 spelningar per år på ställen som Tre Backar och Cityhallen och anlitades ofta i olika festsammanhang på Stockholms konstskolor. I slutet av 1980-talet knöts Tugga Terrier till skivbolaget Massproduktion i Sundsvall som gav ut gruppens tredje singel och enda LP/CD. I samband med detta gjorde bandet ett tiotal spelningar Bjermkvist, Dagbladet i Sundsvall, 110426. När Anna Westring slutade 1990 ersattes hon av Lasse Thomasson på synt och gi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tugga_Terrier
*  Australian shepherd
'Australian shepherd' eller 'aussie' som de också kallas är en hundras som trots sitt namn härstammar från USA. Mycket lite är känt om australian shepherds ursprung. Man tror att den fått sitt namn efter fåren som import erats från Australien. En vanlig teori är att den har sitt ursprung i baskiska vallhundar motsvarande Perro de Pastor Vasco som kommit till Kalifornien med basker som invandrat via Australien. Före 1945 är namnet australian shepherd inte känt. 1993 erkändes australian shepherd av American Kennel Club AKC. 1990 kom den första australian shepharden till Sverige, men inte förrän 1993, då rasen erkänts i USA, gick det att få en australian shephard registrerad hos Svenska Kennelklubben SKK. Australian shepherds färger är mycket varierande. Svart och röd är grundfärg men då det i rasen även förekommer merleanlag – det vill säga en gen som ger en spräcklig färg, så förekommer också 'blue merle' svart med merleanlag och 'red merle' röd med merleanlag. Andra färger som förekommer i Australian Shepherd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Australian_shepherd
*  Hoppets, kennel / hunduppfödare
... Toggle navigation. Hundpunkten. Forum. Kennlar. Hundannonser. Hundraser. Hundnamn. Hundquiz. Hoppets - kennel Kennel: Hoppets Hundras: Pudel Kennelbeskrivning Kennel Hoppets är en mindre kennel belägen i Lidköping, söder om Vänern. Vi sysslar med uppfödning av svarta och vita storpudlar. Våra hundar är en del av familjen och vi ägnar oss mestadels åt utställning och lydnad. Planerade hundvalpar Vi har just nu valpar födda 6 dec 2010. Svarta och vita. Namn: Mimmi Larsson Markebo. Län: Västra Götalands län. Stad: Lidköping. Adress: Östergatan 3. Postnummer: 53132 Lidköping. Telefon: 0510-663 04. Mobil: 070-66 44 349. Hemsida: Gå till Hoppets hemsida. Skicka ett mejl till Hoppets Din e-post. . Ämnesrad. . Meddelande. Skriv in nedanstående kod:. Detta för att undvika spambotar. Tillbaka till alla kennlar. Konto Epost. Lösenord. Glömt lösenord. Logga in med Facebook. Bli medlem kostnadsfritt, snabbt & enkelt. Gilla Hundpunkten på Facebook. Senaste forumtrådarna HUNDKURSER I KATRINEHOLM 2015-09-15. Har ni köpt...
http://hundpunkten.se/kennel/hoppets__k122.aspx
*  Cybill Shepherd
... fick sitt namn från farfar Cy och pappa Bill, och vann 1966 "Miss Teenage Memphis"-tävlingen när hon var 16 år, vilket ledde till modelljobb under high school och senare. Hon gjorde snabbt ett namn för sig själv som den kurviga "riktiga kvinnan", vilket var en vändning från Twiggy -trenden. Efter att ha sett omslaget i en kö på ett snabbköp ska han ha sagt "That's Jacy" syftandes på rollen han höll på att tillsätta, vilken senare gavs till Shepherd, i filmen Den sista föreställningen 1971. När hon kom tillbaka från Memphis vann Shepherd rollen som Colleen Champion i tv-dramat The Yellow Rose 1983, med Sam Elliot som motspelare. Trots att serien var kritikerrosad höll den bara en säsong. Ett år senare blev Shepherd tillsatt som Maddie Hayes i ABC:s TV-serie Par i brott 1985-1989, vilken skulle komma att bli den roll som hon är främst känd för. Producenterna visste att hennes roll krävde personkemi med hennes motspelare och hon var själv inblandad i valet av Bruce Willis. 1990 skilde sig Shepherd och Oppen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cybill_Shepherd
*  Dobermann
{{Infobox hundras namn = Dobermann bild = Jean Dark Snö of Sweden.jpg bildtext =Svart dobermann rasgrupp = SKK = Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar FCI = Grupp 2, sektion 1 Schnauzer och pinscher. rasklubb =. Den är den största pinschern och en brukshund. I en undersökning 2012/2013 utnämndes dobermann till en av världens trettio populäraste hundraser. Förutom som uppfödare var han verksam som skatteindrivare och stadens hundfångare. För sin egen uppfödning valde han ut särskilt skarpa hundar. De så kallade "slaktarhundarna" utgjorde troligen den främsta grunden för dobermannrasen. Dessa var föregångare till den nutida rottweiler n, uppblandade med en från Thüringen kommande schäfer variant, som var svart med roströda tecken. Ur denna blandning framavlade han på 1870-talet dobermann, som vid denna tid erhöll sina bruksegenskaper, både som vakt - och gårdshund. 1899 erkändes rasen av den tyska kennelklubb en. Redan i början av 1900-talet blev dobermann officiellt erkänd ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dobermann
*  Välkommen till Cocker Spaniel Klubben
Vad vill du med din valp och ditt hundk p. Allt eftersom tiden g r kan ambitionsniv n och d rmed kraven f r ndras. Cocker Spanielklubben rekommenderar inte specifika uppf dare. I m ngt och mycket r detta en fr ga om personkemi och hur v l valpk pare och uppf dare matchar varandras behov. Enligt SKK:s grundregler ska en valp levereras med: 1 registreringsbevis stamtavla som r hundens identitetshandling. 2 veterin rbesiktningsintyg som inte f r vara ldre n 7 dagar oavsett valp eller vuxen hund. 4 valpen ska ocks vara ID-m rkt n r den l mnar uppf daren. Allt detta syftar till att ka k ptryggheten och vetskapen om vad det r du k per. Det r viktigt att valpen vid byte av hem f r den mat den r van vid. Det r viktigt f r valpens utveckling att den f r ett kvalitetsfoder som passar ras och individ. L ngpromenader 5 km eller mer r l mpligt fr n det att hunden r f rdigvuxen, vid ungef r ett rs lder. Cykelmotion v ntar m nga cocker gare med till efter att hunden har hd-r ntgats. Men t nk p att du har ansvar f r din hund...
http://cockerklubben.com/tips1.htm
*  winniehurst
Kommentera 1. Av Marianne - 7 maj 2012 23:15 Inte planerat, men s blev det. Allm nt. kennel Garpenborg. Dela. Kommentera 1. Kommentera. Av Marianne - 25 april 2012 22:40 Staffeklubben/Uppf darkommittén har l nge f rs kt f detta event till st nd, och nu ntligen. Den 13:e maj tr ffas vi alla vid Solvalla f r att lyssna p och st lla fr gor till Mr R ntgen himself - detta tillf lle kommer f rmodligen aldrig att komma igen, s sn lla missa inte det h r nu. Allm nt. Dela. Kommentera. Kommentera 3. Hur banan ser ut vet du inte innan banvandringen, du vet inte vilka av de 30 skyltarna i nyb rjarklass som kommer att ing, ven skyltantalet kan variera fr n bana till bana. Fr n sk darplats tyckte jag de gjorde ett bra jobb - man s g att Josef tyckte det var kallt, men han sl ppte aldrig fokus och ja, jag s g inga st rre fel. Men man vet ju aldrig nd. Av Marianne - 12 april 2012 20:22 t en liten skrutt till dv rgschnauzergubbe kan t o m g ra en Herr Ryss alldeles, alldeles, alldeles slut... Allm nt 213 Epilepsi 27 Gently B...
http://winniehurst.bloggagratis.se/sida-6/
*  Undvik smuggeldjur när du skaffar hund - Jordbruksverket
Hundar, katter och illrar, införsel. Undvik smuggeldjur när du skaffar hund. Hundar, katter och illrar, införsel. Undvik smuggeldjur när du skaffar hund. Reseguide för hundar och katter. Hundar, katter och illrar, införsel. Undvik smuggeldjur när du skaffar hund. Undvik smuggeldjur när du skaffar hund. Det har blivit vanligt under senare år att hundvalpar som annonseras ut på internet har smugglats till Sverige med falska eller inga papper från länder där hundvalpar av olika skäl är billiga att köpa. Risk att de för med sig smitta Det är ofta små och dyra hundar som chihuahuor och bulldoggar som smugglas hit och de säljs ofta över internet. Hundarna vaccineras och avmaskas inte som de ska och därför är risken är stor att de är smittade med rabies eller bandmask. Det här bör du tänka på För att undvika att köpa en insmugglad valp bör du tänka på att: Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du köper den i Sverige eller utomlands. Många smugglade hundar säljs via mellanhänder och utan att du får se hunden ...
http://jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/hundarkatterochillrarinforsel/undviksmuggeldjurnarduskaffarhund.4.6223f767134a3048c1e80001870.html
*  winniehurst - Alla inlägg under maj 2010
winniehurst - Alla inl gg under maj 2010. Alla inl gg under maj 2010. Jag hinner inte med... Av Marianne - 25 maj 2010 18:50 k nns det som :-/. Jag jobbar som ett djur h r i sluttampen innan min arbetsplats l gger ner, och att d ge hundarna vad de beh ver och kr ver r typ vad jag hinner med. Jag undrar bara, hur g r alla som har 10-15 hundar, jobb och kanske t o m barn????. vem beh ver inte det???!!", slitit tussar ur Igors sk gg "grooming!" och ligga och snarka i soffan "en Prinsessa kr ver sin sk nhetss mn!!!" s har dotter Zelma gnat sig t betydligt mer meriterande aktiviteter p t vlingsplanen... Julias valpar. Tidigare månad - Senare månad. Fr ga mig. Maj 2010. S k i bloggen. Det som h nder just nu... Torsdag fredag i Vitaby STOR, p alla s tt. Allm nt 213 Epilepsi 27 Gently Born Key Gold 33 Hundar i v ra hj rtan 24 Julias valpar 53 Kantberget's Yosemite 10 kennel Garpenborg 38 S Dk Ch Garpenborg's Tindra 41 Utst llningar 26 Winniehurst Goo-kull 2 Winniehurst Indian-kull 20 Zantanas UB Forty 15. 2013 Septem...
http://winniehurst.bloggagratis.se/2010/05/
*  Bullterrier (hundrastyp)
Bullterrier hundrastyp. Bullterrier hundrastyp. 'Bullterrier' 'Bull and Terrier' är samlingsnamnnamn på fem besläktade hundras er som är terrier av bulldogg styp molossertyp : bullterrier, amerikansk pitbullterrier, miniatyrbullterrier, staffordshire bullterrier och american staffordshire terrier. Rastypen har sitt ursprung i England och Irland där under 1700-talet molosserhund ar 'doggar' eller 'mastiffer' användes som boskapshund ar på marknadsplats er och slakteri er. Dessa 'butcher's dogs' var den brittiska motsvarigheten till tyskarnas Bullenbeisser eller 'Metzgerhund' slaktarhund, som återfinns i såväl rottweiler n som i sennenhund arna. Man upptäckte att stress hormoner påskyndade mörning en av köttet och det blev ett ideal att hundarna skulle hetsas mot boskap en. Detta utvecklades till underhållning, likt andra slag av djurhetsning. När tjurhetsningen förbjöds 1835 avlades en mindre, snabbare och smidigare typ fram, mer lämpad för hundkamp och för att döda råttor på tid. Då korsades bulldoggarna oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bullterrier_(hundrastyp)
*  winniehurst - Alla inlägg under januari 2011
winniehurst - Alla inl gg under januari 2011. Alla inl gg under januari 2011. Kommentera 1. Av Marianne - 25 januari 2011 18:09 G en rallylydnads-kurs f r b sta Tina, vettja!. Info hittar ni H R. Kika ven in p Tinas blogg och njut av underbara bilder. Allm nt. Kommentera 1. ANNONS. Tidigare månad - Senare månad. Presentation. Visa presentation. Fr ga mig. Ställ en fråga till mig... 0 besvarade frågor. Gilla bloggen. Kalender. Må Ti On To Fr Lö Sö. Januari 2011. Tidigare r. F r fem r sedan Pokal protokoll. F r sju r sedan Malte p MH Garpenborg's B... S k i bloggen. Senaste inl ggen. Gratis Mush. Att f rtr nga Frukost f r den sv ltande... Det som h nder just nu... Kolla in Elin Nosa. Som ett knytn vsslag i magen... G ng p g ng p g ng... En glad dag. som i land... Torsdag fredag i Vitaby STOR, p alla s tt. Onsdag i Vitaby Tisdag i Vitaby. Allm nt 213 Epilepsi 27 Gently Born Key Gold 33 Hundar i v ra hj rtan 24 Julias valpar 53 Kantberget's Yosemite 10 kennel Garpenborg 38 S Dk Ch Garpenborg's Tindra 41 Utst llni...
http://winniehurst.bloggagratis.se/2011/01/
*  winniehurst
Av Marianne - 7 september 2013 10:06. Av Marianne - 29 juli 2013 00:24 Att f rtr nga och v gra inse de fakta som travas upp framf r gonen p en r n got m nniskan r bra p. Jag som trodde jag var f rdig med det h r... Men den grymma verkligheten r som den r, och det r lika bra att ta tag i det h r nu, p en g ng. Av Marianne - 28 juli 2013 08:03 Ja, fr ga Ryssen - han sv lter. Det som h nder just nu... Av Marianne - 28 juli 2013 02:19 g r det som varit s ohyggligt levande igen - p gott och ont kanske... Av Marianne - 28 juli 2013 00:17 Snygga med vinnarskallar. Av Marianne - 23 juli 2013 01:28 Epilepsi. Jag vill inte g igenom det h r igen. En glad dag. Av Marianne - 2 februari 2013 02:04 Faktiskt s pass att bloggen f rtj nar att v ckas till liv igen :-. Och jag blir s glad, s glad, s glad. T nk om jag INTE skickat det d r sms:et till Agneta f r drygt 2 r sedan........ RLD N, RLD F, RLD A Garpenborg's Gregorious. Allm nt 213 Epilepsi 27 Gently Born Key Gold 33 Hundar i v ra hj rtan 24 Julias valpar 53 Kantberget's...
http://winniehurst.bloggagratis.se/
*  Släthårig foxterrier
rasklubb =. 'Släthårig foxterrier' är en hundras från Storbritannien. Den är en liten men högbent och kvadratiskt byggd terrier och grythund. Foxterriern har sitt ursprung i Old English White Terrier och Black and Tan Terrier. Man tror att både vinthund och beagle kan ha korsats in. Den äldsta avbildninen av en släthårig foxterrier av den moderna, eleganta utställningstypen är från 1890. 1876 skiljdes slåthårig och strävhårig foxterrier åt i stambok en och rasstandarder skrevs av den rasklubb som startats året innan. Redan året därpå hade släthårig foxterrier egna klasser och från 1868 blev de allt populärare som utställnings- och sällskapshundar. Fram till mellankrigstiden var den släthåriga foxterriern en av världens populäraste hundraser och ända till 1960-talet var släthårsfoxen den vanligaste terrierrasen då den också fanns med på topp 20 i Sverige. Den släthåriga foxterriern är en av de terrier som funnits längst i Sverige. Rasen kom hit från ursprungslandet England redan i slutet på 1800-talet. Ursprun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Släthårig_foxterrier
*  Kopparås Stuteri & Kennel - Sjövik - hitta.se
koppar s stuteri kennel sj vik hitta se hitta se sök sverige hitta javascript är inaktiverat i din webbläsare detta medför att vissa funktioner på hitta se inte fungerar som de ska du kan fortfarande söka men andra funktioner som till exempel kartan kommer inte fungera koppar s stuteri kennel koppar s g rd xx visa numret besöksadress kvarnv gen sj vik visa på karta vägbeskrivning personer på adressen kontakta online besök hemsidan ändra rapportera fel ändra era uppgifter rapportera fel skriv ut spara dela skicka sms mejla facebook lägg till logotyp företagspresentation lägg till presentation branscher h stuppf dningar stuterier kennlar kennelklubbar skicka länk ditt namn e post till mottagare meddelande sök sverige information om hitta se kontakta hitta se ...
http://hitta.se/kopparås stuteri och kennel/sjövik/xRwwOkKucE
*  Epilepsihund
... ar är alarmerande servicehund ar som hjälper människor med epilepsi uppgiften är att varna inför ett annalkande anfall samt larma när anfallet brutit ut en epilepsihund kan känna av att ett anfall är på väg upp till minuter innan det inträffar det är oklart vad det är hunden reagerar på om hunden kan känna av att den elektriska spänningen i hjärna n förändras eller om det annalkande anfallet medför att något doft ämne ändras hur hundarna får lära sig att markera och varna är individuellt anpassat efter vad som passar hund och ägare i vissa fall får hunden lära sig att hämta en vattenflaska eller en medicindosa så att anfallet i bästa fall kan hävas hunden får även lära sig att larma när ett anfall väl brutit ut det kan vara att antingen uppmärksamma människor i omgivningen eller att aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket enligt hjälpmedelsinstitutet fanns det under sju epilepsihundar i sverige och då räknades både färdigutbildade hundar och hundar under utbildning hjälpmedelsinstitutet noter kä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsihund
*  Bostonterrier
rasklubb =. 'Bostonterrier' är en hundras från USA. Den är en dvärghund av molossertyp och sällskapshund. Rasen anses härstamma från de korsningar mellan bulldogg och terrier som användes vid hundhetsning ar i Storbritannien på 1800-talet. I hamnstaden Boston förekom ofta hundhetsning, och dit hade hetshundarna kommit med varufartyg från England. Man startade uppfödning i Boston på 1860-70-talen för att skapa en mindre och snabbare hund. En rasklubb bildades 1889, denna ändrade 1891 sitt namn till 'Boston Terrier Club of America'. Den blev på 1950-talet känd som ”'skokrämshunden'” långt utanför USA:s gränser när ett företag lanserade den som kännemärke på sina skokräm sburkar. Terrier är den bara till namnet, den föredrar människors sällskap. En bostonterrier kan dock utmana andra hundar. Den skall verka beslutsam och vara mycket energisk och aktiv. Bostonterrier är en trubbnosig brachycephal hundras på grund av att man har avlat på ärftliga defekter så att hundarnas skallben blivit kortare än normalt. Svanse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bostonterrier
*  Diabeteshund
... alt alarmerande servicehund thumb diabeteshund på väg att hämta hjälp av annan person till sin förare diabeteshundar är alarmerande servicehund ar de hjälper människor med diabetes att hålla reda på blodsocker nivån hundarna har tränats att varna när blodsockret blir för lågt eller för högt det hunden reagerar på är att ägarens doft blir annorlunda hundarna får lära sig att markera larma på olika sätt beroende på vad som passar hunden själv eller dess ägare det kan vara att hämta en påse med sötsaker eller att dra i en pingla träningen liknar den för sökhund ar som narkotikahund ar och bombhund ar hunden får en belöning när den reagerar på rätt doft i en klinisk miljö med flera val enligt hjälpmedelsinstitutet finns det trettio diabeteshundar i sverige som är färdigutbildade eller under utbildning hjälpmedelsinstitutet noter källor the washington post återpublicerad av kalifornien the times assistance dogs europe vårdguiden stockholms läns landsting läst tidningen diabetes nr svenska diabetesförbundet hu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diabeteshund
*  Merlegen
... är en genetisk avvikelse hos hund ar oftast kopplad till särskilda hundras er om gen en förekommer i en uppsättning ger den upphov till särskilda färger skimmel eller dropplad som brukar benämnas blue merle red merle eller harlekin harlekin används ibland om fläckiga eller flerfärgade hundar som inte bär på merleanlag och en hund kan även ha skimmelteckning utan att vara merle vissa merlefärgade hundar kan vara rent grå oftast har hundarna vit eller blå regnbågshinna vilket ger en underlig glasartad blick sjukdomsvarianten av denna gen är ett recessivt anlag som alltså måste ärvas från båda föräldradjuren dessa valpar är oftast vita och föds oftast döva och eller blinda eller blir det innan vuxen ålder därför får två merle färgade hundar inte paras med varandra det strider mot djurskyddslagen att medvetet avla fram avkomma som bär sjukdomsanlag enligt svenska kennelklubben s skk registreringsbestämmelser får sådana valpar inte registreras i stambok en källor åsa lindholm hundsport special nr svenska kenn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Merlegen
*  Assistanshund
Image:En golden retriever som assistanshund med tjänstetäcke. 'Assistanshundar' är arbetande brukshund ar vars förare oftast är en funktionsnedsatt person. Assistanshund är ett samlingsbegrepp för olika specialtränade hundar 'service- och signalhundar'; 'sos-hundar' : diabeteshund, epilepsihund 'alarmerande servicehundar', ledarhund tidigare 'blindhund', servicehund 'rehabhund', signalhund för hörselskada de och terapihund 'vårdhund'. Utom när det gäller ledarhundar och terapihundar, utbildas oftast ekipagen tillsammans i regi av någon assistanshundorganisation som är ansluten till Assistance Dogs Europe och Assistance Dogs International som utarbetat regelverk och standarder för certifiering av assistanshundar. Certifierade assistanshundar och assistanshundar under utbildning bär ett särskilt tjänstetäcke som talar om att de får följa sin husse eller matte på platser där hundar annars inte är tillåtna. Ledarhundar är kostnadsfria hjälpmedel, medan övriga assistanshundar måste bekostas privat via fonder eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Assistanshund

AdenocarcinomTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.SkivepitelcancerSkivepitel: Skivepitel är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.Keratin: Keratin, eller hornämne, är ett svavelhaltigt protein och tillhör en grupp av fibrösa proteiner som utgör grunden för bland annat hår, naglar, horn och fjädrar.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Östrogenreceptorer: Östrogenreceptorer (ER) är en grupp steroidreceptorer som binder östrogen till målceller i olika kroppsdelar. Receptorerna består av proteiner i cytoplasman.LivmoderslemhinnaNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.MiniatyrbullterrierAdenom