Kärlnybildning i näthinnan: Formering av nya blodkärl utifrån näthinnevenerna och deras utbredning längs näthinnans inneryta.Kärlnybildning i hornhinnan: Nya blodkärl som utgår från hornhinnevenerna och sträcker sig från kanten in i hornhinnans stödjevävnad. Dessa kärl kan ligga ytligt eller i det djupare bindvävsskiktet. Nybildningen av kärl är en följd av diverse inflammationer i det främre ögonsegmentet, inklusive trakom, interstitiell viruskeratit, mikrobiell keratokonjunktivit och immunreaktioner framkallade av hornhinnetransplantation.Vascularisation i åderhinnan: Sjuklig förändring, bestående av nybildning av blodkärl i ögats åderhinna (koroidea).Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor AFluoresceinangiografiNäthinnekärlIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Angiogeneshämmare: Medel och endogena substanser som motverkar nybildning av blodkärl.Retinopati hos prematuraSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Laserkoagulation: Koagulering av vävnader med hjälp av laser. Denna typ av laser ger ett synligt ljus inom det gröna våglängdsområdet som absorberas selektivt av hemoglobin, vilket sålunda möjliggör tillslutning av blödande blodkärl.HornhinnaVasa vasorumMöss, inavlade C57BLEndotelcellerIntravitreal InjectionsVaskulära endotelcellstillväxtfaktorerBrännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Endotelcellstillväxtfaktorer: Dessa är lösliga mitogen som utsöndras från ett flertal organ. Faktorerna utgörs av en blandning av två polypeptidenkelkedjor med heparinaffinitet.. Molekylvikten är organ- och artberoende. De har mitogena och kemotaktiska effekter och stimulerar endotelceller till att växa och syntetisera DNA. De är besläktade med såväl basiska som sura fibroblastväxtfaktorer, men har andra aminosyrasekvenser.Makuladegeneration: Nedbrytningsförändringar i näthinnans gula fläck.Injections, IntraocularGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Lymfokiner: Lösliga proteinfaktorer som bildas av aktiverade lymfocyter och påverkar andra celler, främst sådana som ingår i det cellulära immunsvaret.Kemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.NäthinnaKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NäthinnesjukdomarVaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.AngiogenesinducerareCD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.NatriumhydroxidBruchs membranNäthinnepigmentepitelRåttor, inavlade BNCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.InjektionerAngiogena proteinerSerpinerHyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-1Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Angioida strimmor: Röda till svarta oregelbundna strimmor i ögonbotten; degenerativ näthinneskada vid bl a sjukdomen pseudoxanthoma elasticum. Skadorna tros bero på sprickor i Bruchs membran.Fotokoagulation: En teknik för att få vävnad att koagulera med hjälp av kraftig ljusstråle, inkl laser (laserkoagulation). Metoden används i ögat, för behandling av näthinneavlossning, näthinnesår, aneurysmer, blödningar, och tumörer.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Fibroblasttillväxtfaktor 2: En enkelkedjad polypeptidtillväxtfaktor som spelar en betydande roll i sårläkningsprocessen och som sätter igång angiogenes (kärlbildning). Hos människa finns det flera olika typer av proteinet, varierande i storlek från 18 - 24 kD, beroende på olika startpunkter inom fgf-2-genen. Det har 55% aminosyrarestöverensstämmelse med fibroblasttillväxtfaktor 1 och en starkt heparinbindande effekt. Tillväxtfaktorn är en mycket kraftfull inducerare av DNA-syntes i en mångfald celltyper av mesoderm- och neuroektodermursprung. Den kallades från början basisk fibroblasttillväxtfaktor pga sina kemiska egenskaper och för at skiljas från sur fibroblasttillväxtfaktor (fibroblasttillväxtfaktor 1). Syn. fibroblasttillväxtfaktor, basisk.NäthinnepigmentepitelStamcellerAlkalier: Hydroxider eller karbonater av litium, natrium, kalium, rubidium eller cesium, samt ammoniak och aminerna.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.RNA, budbärarPericyterOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionFotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktorWet Macular DegenerationDjur, nyföddaTIE-2-receptorDiabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.Angiopoietin-1Chorioallantoismembran: Ett kärlrikt, extraembyonalt membran som bildas genom förening av fosterhinnan med urinsäcken. Det ses huvudsakligen hos fåglar och kräldjur. Vävnaden tjänar som modell i tumör- eller cellbiologi, vid studier av kärlnybildning och vävnadstransplantation.SårläkningLäkemedelstillförsel, lokalHornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.SyrgasHornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.Kauterisation: Utnyttjande av kaustiksoda, hett intstrument, elektricitet eller annat medel för att förstöra vävnad.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Fotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Angiopoietin-2Ophthalmic SolutionsCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Degenerativ myopiTrombospondin 1Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner: Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.SynskärpaAllantois: Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.Eye ProteinsHuman Umbilical Vein Endothelial CellsEndostatinerNäthinneblödningPorfyrinerLeukostas: Onormal, intravaskulär hopklumpning av leukocyter som ofta ses hos leukemipatienter. Hjärnan och lungorna är de organ som oftast drabbas. Detta akuta syndrom kräver en aggressiv cellreducerande behandling, inklusive kemoterapi och/eller leukofores. Tillståndet måste särskiljas från leukemisk infiltration, som är ett förlopp i cancer, då leukemiceller invaderar kroppens organ.NervtillväxtfaktorerKapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Glaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Centralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Angiostatiska proteinerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.NavelvenerAntibodies, Monoclonal, HumanizedEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Injektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Hornhinneepitel: Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.GlaskroppsblödningStamcellstransplantationUppregleringEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Indocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.TidsfaktorerKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Benmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.NäthinneavlossningBlod-näthinnebarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.NäthinnevensocklusionLäkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Choroiditis: Inflammation i ögats åderhinna (koroidea). Syn. koroidit.Möss, inavlade BALB CHornhinnetransplantationSignalomvandlingCelldelning: En cells förökning genom delning.Korion: Den yttre fosterhinnan.CXCL12-kemokinLaserterapiKorneal stroma: Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.Råttor, naknaLaminin: Stort, icke-kollagent glykoprotein med antigena egenskaper. Proteinet finns i basalmembranets ljusa hinna och binder epitelceller till basalmembranet. Iakttagelser gör gällande att proteinet spelar en roll vid tumörinvasion.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Ependymoglial CellsTomografi, optisk koherensGenetic TherapyHornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.AngiostatinerHerpeskeratit: En ytlig Herpesvirus hominis-infektion i hornhinnans epitel, kännetecknad av förekomst av små blåsor som kan sjunka ihop och flyta samman till dendritiska sårbildningar (dendritisk keratit).Choroid Diseases: Sjukdomstillstånd hos åderhinnan (koroidea), inklusive ärftliga koroidala sjukdomar, tumörer och andra abnormaliteter i druvhinnans (uvea) kärlskikt.Fluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Råttor, Sprague-DawleyHypoxia-Inducible Factor 1, alpha SubunitMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Matrixmetalloproteinas 2: Ett utsöndrat endopeptidas som är homologt med interstitiellt kollagenas, men med en extra, fibronektinliknande domän. EC 3.4.24.24.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Collagen typ XVIIIRegnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).AlfaV-integrin: Ett alfa-integrin med molekylvikten 160 kD som förekommer i en rad olika celltyper. Det genomgår posttranslationsspjälkning till en tung och en lätt kedja som är förbundna med disulfidbindningar. Alfa5-integrin kan ingå förening med ett flertal olika betaunderenheter till att bilda heterodimerer som vanligtvis binder till extracellulära proteiner med RGD-sekvenser.NäthinnevenTillväxtfaktorreceptorerEfrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.CCL2-kemokinReceptorprotein-tyrosinkinaserDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.EyeTriamcinolonacetonidTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Regionalt blodflödeReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Dependovirus: Ett släkte av familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae, vars virus är beroende av dubbellinfektion med adenovirus eller herpesvirus för att kunna föröka sig. Typarten är Adenoassocierat virus 2.Dextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.GaslaserSemikonduktorlaserKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.ProteoglykanerApyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.EphB4-receptorKycklingembryoSilvernitratDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.TumörtransplantationDrusennäthinnaCD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Parakrin kommunikationAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.RNA, Small InterferingCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.BenmärgstransplantationMyosin IIBEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Matrixmetalloproteinas 9: Ett endopeptidas som strukturellt liknar gelatinas A. Det bryter ned gelatin typ I och V och kollagen typ IV och V. EC 3.4.24.35.XenotransplantationEfrin-A1: Ett efrin som ursprungligen visades vara produkten av en snabbsvarande gen, inducerad av TNF. Det är bundet till cellmembranet genom en glykoinositolfosfolipidmembranförankring och binder EPHA2-receptorn med hög affinitet. Under embryobildningen kommer höga nivåer av efrin-A1 till uttryck i lungor, njurar, spottkörtlar och tarmar.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.PolyglykolsyraVävnadskallikreinerCellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Lungkarcinom, Lewis: Ett karcinom som upptäcktes av dr Margaret R. Lewis vid Wistarinstitutet 1951. Tumören utvecklades spontant som ett lungkarcinom hos en C57BL-mus. Den tycks inte vara förbunden med omfattande blödning , och merparten av tumörvävnaden består av en ganska fast, homogen massa.OftalmoskopiPankreatisk ribonukleasFluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Odlingssubstrat, anrikade: Odlingsmedia med tillsats av biologiskt aktiva ämnen från tidigare odlade celler eller vävnader som påverkar vissa cellfunktioner, som t ex tillväxt eller upplösning.

*  Uppsats om patologisk samlande | Rücklab
Uppsats om patologisk samlande. Rücklab. Rücklab Research on ... for:. Uppsats om patologisk samlande July 2, 2014. Christian Rück. ... om utmaningarna vid patologisk samlande / hoarding. Läs den här: http...
https://rucklab.com/2014/07/02/uppsats-om-patologisk-samlande/
*  Israel-Haverister® | Anders Romelsjö på jinge.se
med ett slags patologisk 2 kärlek till Israel. 3 Alla som någon...
http://jinge.se/mediekritik/israel-haverister.htm
*  .. Etikettarkiv: knull-noveller .. Kvinnors svenska i kontaktannonser
stryk. 5 vacker = patologisk lögnare. 6 ständigt leende = gÃ¥r pÃ...
http://blogg.knullis.com/tag/knull-noveller/
*  Djur - Eviraicon-animalsicon-commonicon-external-linkicon-foodicon-homeicon-youtube
döda djur utförs patologisk-anatomiska undersökningarna för...
https://evira.fi/sv/om-evira/om-oss/verksamhet/laboratorieverksamhet/analytik-och-diagnostik/djur/
*  Hornhinnesjukdomar
... {{Faktamall hälsotillstånd. Name = Hornhinnesjukdomar. latinskt namn = morbi corneae. Image =. DiseasesDB =. ICD10 =. ICD9 =. ICDO =. OMIM =. MedlinePlus =. eMedicineSubj =. eMedicineTopic =. MeshID = }} 'Hornhinnesjukdomar', sjukdomar på öga ts hornhinna. Konformig hornhinna Grumling av den klara hornhinnan Svullen hornhinna Keratit Se även. Konformig hornhinna. Konformig hornhinna ' keratokonus ' består i att hornhinnan förlorar sin normalt välvda form och blir konformad, varigenom synförmågan blir nedsatt. Vid lindrig keratokonus kan synproblemet avhjälpas med astigmatiska korrektionsglas. Vid mer utvecklad keratokonus används särskilda glas, som direkt anbringas på ögat kontaktlinser. Grumling av den klara hornhinnan. Grumlingar 'dystrofier', av klassisk grekiska 'dys', "fel-"; och 'trophein', "tillväxt" i hornhinnan kan uppstå av sig själva i alla åldrar från tonåren och framåt. De kan ha mycket olika utseende och spridning. De är sällsynta och sjukdomens utveckling är för det mesta mycket långsam. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornhinnesjukdomar
*  Hornhinna
... thumb hornhinnan är uppbyggd i flera skikt hornhinnan på latin cornea är den yttersta hinnan i öga t ögats fönster mot omvärlden hornhinnans främsta uppgift är att skydda ögat mot skräp och beröring hornhinnans epitel är känsligt för beröring och om en fast kropp eller lite skräp vidrör hornhinnan reagerar epitelet omedelbart och utlöser en reflex som stänger ögonlocket hornhinnan byggs upp av fem skikt epitel cellskikt bowmans membran består av kollagenfibriller stroma består av kollagenfibrer och glukosaminoglukaner samt keratocyter descemets membran består av kollagen laminin och fibronectin endotel cellskikt hornhinnan står för ca av ljusets brytning i ögat resten står linsen för samtidigt som hornhinnans brytning är fixerad medan linsen kan ändra form en ojämnt krökt hornhinna ger upphov till astigmatism vilket kan korrigeras med hjälp av glasögon linser eller ögonlaserkirurgi se även hornhinnesjukdomar kategori ögat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornhinna
*  Gasparo Asellius
... var en italien sk läkare asellius var professor i pavia han var den förste att karakterisera det lymfatiska kärlsystemet lymfkärlsystemet han gjorde sin upptäckt under dissektion av hundar vilka strax före avlivande erhållit föda och trodde först att de tunna vita strängar som han iakttog på tarmarnas ytor var nerver men fanns snart att de utgjorde ett förut okänt slag av kärl med innehåll stammande från tarmen aselli antog att dessa kärl inmynnade direkt i levern deras förbindelser med bröstgången och det övriga lymfsystemen klarlades nämligne först ett tal år senare genom rasmus bartholin olaus rudbeck och pequet sina resultat publicerade han i de lacteibus sive lacteis venis quarto vasorum mesaroicum genere novo invente gasp asellii cremonensis antomici ticiensis qua sententiae anatomicae multae nel perperam receptae illustrantur mjölkvener var det namn han gav lymfkärlen då de transporterade vit genomskinlig vätska i motsats till blodkärl ens röda flöde källor svensk uppslagsbok lund kategori italien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Asellius
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Åldersförändringar i gula fläcken
... faktamall hälsotillstånd name åldersförändringar i gula fläcken image makuladegeneration by ralfr jpg caption makuladegeneration överst och ett friskt öga nederst icd icd åldersförändringar i gula fläcken kallas också åldersrelaterad maculadegeneration också kallad neovaskulär eller våt amd age related macular degeneration våt amd drabbar ca svenskar varje år och är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över år det finns två typer av amd en torr form och en våt orsaken till de båda formerna är ännu okänd ca procent av alla som har amd har den torra formen torr amd utvecklas under flera år och yttrar sig som blinda fläckar i synfältet till exempel kan bokstäverna i en text försvinna när man läser resterande procent drabbas av den våta formen den utvecklas snabbt inom loppet av veckor eller månader vid våt amd växer sjuka kärl in under gula fläcken och dessa kärl läcker vätska detta gör att den centrala synen försämras den som har fått våt amd i ena öga t har en ökad risk att drabbas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åldersförändringar_i_gula_fläcken
*  Bulldozer (mikroarkitektur)
bulldozer mikroarkitektur bulldozer mikroarkitektur miniatyr den interna strukturen i en bulldozer modul bulldozer är kodnamn et på amd s nästa processorarkitektur efter k bulldozer är en helt ny arkitektur som kommer att byggas på global foundries nm process amd har sagt att vi kommer att få se på dramatiska skillnader i effektivitet jämfört med föregående generation cpu bulldozer väntas släppas någon gång troligen under det andra kvartal et varje bulldozer module som amd kallar det har två bitars fpu som kan kombineras till en bitars fpu och två heltalskärnor varje modul kommer då att ses som två fysiska kärnor av operativsystemet amd kommer att släppa processorer med upp till moduler för vanliga datorer och processorer med upp till moduler till servrar kategori processorarkitekturer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulldozer_(mikroarkitektur)
*  Glaskropp
... en corpus vitreum i öga t är en genomskinlig gelé artad massa som fyller utrymmet mellan lins en och näthinna n förutom att ge ögat form bidrar den också till ljusbrytningen glaskroppen består av cirka vatten och hyaluronsyra samt ett fint nät av kollagen trådar som utgör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glaskropp
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Natriumformiat
... {{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Sodium-formate-2D.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Natriummetanoat Övriga namn = |Kemisk formel = Na HCO 2 |Utseende = Vita eller färglösa kristaller CAS-nummer = 141-53-7 SMILES = C =O. |Molmassa = 68,01 Densitet = 1,92 Löslighet = 550 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 253 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 11200 mg/kg }}. 'Natriumformiat' eller 'natriummetanoat' är ett salt av natrium och myrsyra med formeln NaHCO 2. Egenskaper Framställning Användning Se även Källor. Natriumformiat är som alla formiat er basisk och utsöndrar hydroxidjon er OH – när det löses i vatten. : \rm HCOO - + H 2O \ \leftrightharpoons HCOOH + OH -. När natriumformiat hettas upp omvandlas det till natriumoxalat Na 2 C 2 O 4 och vätgas H 2. : \rm 2\ NaHCO 2 \rightarrow Na 2C 2O 4 + H 2. Framställning. Industriellt framställs natriumformiat genom att kolmonoxid CO och natriumhydroxid NaOH får reagera me...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumformiat
*  Neutralisation (kemi)
neutralisation kemi neutralisation kemi neutralisation är en kemisk reaktion mellan en syra och en bas så att ett salt och ibland vatten bildas neutralisation är en mycket viktig process inom kemin om man till en sur lösning tillsätter lika många hydroxidjoner som där finns vätejoner blir lösningen neutral det innebär att den varken är sur eller basisk man har gjort en neutralisation vanligt bordssalts kemiska beteckning är natriumklorid nacl det får man om man blandar basen natriumhydroxid naoh med saltsyra hcl ett annat exempel är ammoniak plus saltsyra som ger ammoniumklorid även känt som salmiak används i saltlakrits framställning av ett salt genom neutralisation när man vill framställa ett salt så är det viktigt att tänka på att en bas kan vara mer koncentrerad än en syra och tvärt om blandar man en syra som är väldigt koncentrerad och en bas som är väldigt utspädd så blir lösningen med största sannolikhet sur och inte neutral istället för att blanda lika mycket av en syra och en bas så blandar man mer a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralisation_(kemi)
*  Mesaugn
En 'Mesaugn' är en roterugn som används i kemikalieåtervinningscykeln vid kemiska pappersmassa industrier baserade på sulfatprocessen. I mesaugnen kalcineras "mesa", som utgörs av en avvattnad slurry främst bestående av utfällt kalciumkarbonat, till kalciumoxid bränd kalk. Uppvärmningen sker genom direktverkande förbränning av olja eller naturgas. För att minska användningen av fossila bränslen utnyttjas biobränslen som tallolja eller torrt spån som bränsle medan vissa bruk genererar brännbar gas från torkade ved- och barkrester. Exempel på detta är de illaluktande, icke kondenserbara gaserna, som bildas framför allt under kokprocesserna, samt med svavelföreningar förorenad metanol, som ofta separeras som en sidoprodukt. Mesa är benämningen för ett slam huvudsakligen bestående av kalciumkarbonat, CaCO 3, som bildas vid kausticering av grönlut. Kalcinering av mesa sker i mesaugnar genom torkning och upphettning av mesan till ca 1100 o C varvid kalciumkarbonatet omvandlas till bränd kalk CaO :. Kausticering av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesaugn
*  Sulfatprocessen
Den centrala delen av sulfatprocessen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av pappersmassa med frilagda fibrer. Natriumsulfid och natriumhydroxid kunde tillsammans delignifiera veden betydligt effektivare vid ett mycket högre utbyte. thumb|right|180px|Sulfatmassa används till alla sorters pappersprodukter, speciellt finpapper och andra produkter med höga kvalitetskrav. Kemiska processer står idag för 70% av världens massatillverkning, och så gott som all denna kemiska massa produceras med sulfatprocessen; endast en liten, ständigt krympande del produceras med sulfitprocessen. Det främsta alternativet till sulfitprocessen idag är mekaniskt tillverkad pappersmassa, framställd genom till exempel slipprocessen eller med raffinörer TMP-process. Kemikalieblandningen som används för detta ändamål kallas vitlut och dess aktiva komponenter är natriumsulfid Na 2 S och natriumhydroxid Na O H. Detta måste utnyttjas på något sätt, och det bästa sättet tillsvidare är att förbränna det i en sodap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatprocessen
*  Natronkalk
... thumb natronkalk kornad mm natronkalk är en blandning av natriumhydroxid naoh och kalciumhydroxid ca oh som tillverkas genom släckning av bränd kalk med en lösning av hälften så mycket natriumhydroxid och en kraftig upphettning av blandningen och pulverisering av de så erhållna produkten användning natronkalk används som absorbent av koldioxid dels inom kemisk produktion dels i filter i andningsutrustning för upptagning av koldioxid i utandningsluften reaktionsschemat för koldioxidupptagningen är co naoh na co h o na co ca oh naoh caco källor meyers varulexikon forum kategori kalciumföreningar kategori natriumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natronkalk
*  Saponifiering
... kallas även förtvålning eller försåpning och är en hydrolytisk spaltning av estrar med hjälp av natriumhydroxid natronlut eller kaliumhydroxid kalielut saponifiering är en process för att framställa glycerol ur fett och för att framställa fast och flytande tvål fettsyrasalter förtvålning betyder att en fettsyra reagerar med en bas och skapar fettsyrasalt tvål till exempel har vi vanlig tvål som är salt från natriumhydroxid och stearinsyra fettsyran har en så kallad svans och ett huvud svansen är fettlöslig men däremot är huvudet som skapar saltet vattenlösligt denna process gör så att tvålmolekyler kan bindas samman med den feta smutsen samtidigt som den kan lösas upp i vatten när man tillverkar tvål gör man det med lut hydroxid natrium eller kaliumhydroxid löses i vatten och blandas sedan enligt olika tekniker med vegetabiliska eller animaliska oljor eller industriellt processade fettsyror som tallolja hydroxiden och fettsyrorna reagerar med varandra genom hydrolys och bildar glycerol och fettsyrasalt t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saponifiering
*  Natriumaluminat
... 'Natriumaluminat' är en förening av natriumoxid och aluminiumoxid, och är en viktig kommersiell produkt. Det utgör en viktig källa till aluminiumhydroxid för många industriella och tekniska applikationer. Egenskaper Framställning Användning Källor. Egenskaper. Rent natriumaluminat vattenfritt är en vit, kristallin fast substans. Ämnet är tillgängligt som lösning eller fast substans. Vattenfritt natriumaluminat, NaAlO 2, har en struktur med en tredimensionell ram, som i hörnen är kopplade till AlO 4 –tetraedrar. Strukturen för den hydratiserade formen, NaAlO 2, 5/4 H 2 O, har skikt av AlO 4 -tetraedrar sammanfogade i ringar där skikten hålls samman av natriumjoner och vattenmolekyler som vätebindningar till O-atomer i AlO 4. Natriumaluminat tillverkas genom upplösning av aluminiumhydroxid i en NaOH-lösning. Processen måste utföras i ånguppvärmda kärl av nickel eller stål och aluminiumhydroxiden bör kokas med en ungefär 50 %-vattenhaltig natriumhydroxid tills en fast massa formeras. Den slutliga blandninge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumaluminat
*  Blekmedel
miniatyr|235px|höger|Blekmedel. 'Blekmedel' är en kemikalie som används vid blekning, det vill säga avlägsnande av färgämnen eller vitfärgning. Vanliga blekmedel för hushållsbruk är ofta klor baserade exempelvis Klorin eller syre -baserade exempelvis vätesuperoxid. Blekning kan också ske genom inverkan av solens strålning, vilket kallas 'solblekning'. Eau de Javel är en blekvätska, som är uppkallad efter kvarteret Javel i Paris, där den framställdes som en lösning av kaliumhypoklorit i vatten. Sedan kemisten Labarraque tagit fram den billigare natriumföreningen under namnet eau de labarraque, är det nästan alltid natriumföreningen som är den kemiska substansen i eau de Javelle. Natriumhypoklorit är en klar grönaktig vätska med stark klorlukt. Den förekommer i olika styrka, som bestäms av halten aktiv klor. I koncentrerad form kan den endast tillverkas genom att leda gasformigt klor genom natriumhydroxid. De i handeln förekommande och mindre koncentrerade formerna kan framställas av klorkalk och soda. Flytande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekmedel
*  Gevisol
... är ett medel för ytdesinfektion vari ingår moderna tvättmedel tensider till dessutom av en alkohol och av ett förhållandevis ogiftigt bakteridödande medel till detta kommer natriumhydroxid natronlut och av klor metylfenol paraklormetakresol pkk i preparatet finns kresol en i form av sitt natrium salt i gevisol finns ett överskott på natriumhydroxid och stamlösningen som avser att utspädas för användning är starkt alkaliskt ph medlet blev mycket omtalat efter morden på malmö östra sjukhus där en årig beredskapsarbetare hade använt gevisol och ivisol för att förgifta åldringar på en långvårdsavdelning se även ivisol referenser malmö tingsrätt avd mål nr b dom nr db aktbil runerheim stefan chefsåklagare sid bilaga sid datum kategori medicinsk hygien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gevisol
*  Natriumdikromat
... kemibox vardagligt namn bild dichroman sodný jpg bildtext natriumdikromat bildvertikal ja bild na cr o png bild text strukturformel systematiskt namn natriumdikromat övriga namn kemisk formel na cr o utseende orange kristaller cas nummer smiles o o o o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa natriumdikromat är ett salt av natrium och kromsyra med formeln na cr o framställning användning olyckor källor se även framställning natriumdikromat framställs i stor skala från malm som innehåller dikromtrioxid cr o genom att reagera med natriumhydroxid naoh vid ca c tillsammans med luft rm cr o naoh o rightarrow na cr o användning natriumdikromat är det första steget att utvinna krom ur malm som innehåller kromföreningar den natriumdikromat som bildas är löslig i vatten medan motsvarande järn och aluminium föreningar inte är det natriumdikromat används också som oxidationsmedel i organisk syntes till exempel för att oxidera sekundära alkoholer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumdikromat
*  Vitlut
Anledningen till de alkalimått, som förekommer, är att man för kokluten inte vet i vilken grad sulfidjonen från natriumsulfiden föreligger som sulfidjon, som hydrosulfidjon eller till och med som vätesulfid :. Genom multiplikation av de högre leden i dessa tre uttryck med 40 g mol -1 baserat på molmassa n för NaOH fås koncentrationerna för dessa tre alkalimått i g dm -3 eller kg m -3 av NaOH. I många läroböcker och dylikt inom pappersmassaområdet används inte molbegrepp eller molaritet utan bara koncentrationer i form av kg m -3, och för att förklara dessa alkalibegrepp använder man uttryck som att "alla alkalisalterna ska räknas som NaOH" eller "räknas som g NaOH-ekvivalenter", vilket något oklart betyder att man från de aktuella salterna räknar fram molariteten för natrium och sedan multiplicerar med 40. Det är också vanligt, speciellt i amerikansk litteratur, att ange effektivt liksom aktivt och titrerbart alkali som kg Na 2 O m -3. Data från dessa analysmetoder ger samtidigt möjlighet att fastlägga halter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitlut
*  Natriumperoxid
... kemibox vardagligt namn bild sodium peroxide unit cell d balls png bildtext kristallstruktur bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumperoxid övriga namn kemisk formel na o utseende vita eller gulaktiga rombiska kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumperoxid är en kemisk förening av natrium och syre med formeln na o egenskaper framställning användning se även källor egenskaper natriumperoxid hydrolys eras våldsamt vid kontakt med vatten och bildar natriumhydroxid naoh och väteperoxid h o rm na o h o rightarrow naoh h o det är en peroxid och är därför ett starkt oxidationsmedel och kan spontanantända många organisk a vätskor som till exempel alkoholer och glykoler framställning natriumperoxid kan framställas genom direkt reaktion mellan natrium och syre vid c det kan också framställas katalytiskt genom att ozon o får oxidera natriumjodid nai med platina eller palladium som kataly...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumperoxid
*  Natriumkromat
... kemibox vardagligt namn bild chroman sodný jpg bildtext natriumkromat bildvertikal ja bild sodium chromate svg bild text strukturformel systematiskt namn natrium i kromat övriga namn kemisk formel na cro utseende gula kristaller cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumkromat är en jonförening salt av natrium och kromsyra med formeln na cro framställning natriumkromat utvinns ur kromit malm genom att behandla den med natriumkarbonat na co rm fecr o na co o rightarrow na cro fe o co för laboratoriebruk kan natriumkromat framställas genom att behandla natriumdikromat na cr o med natriumhydroxid naoh rm na cr o naoh rightarrow na cro h o källor se även natriumdikromat natriumsulfat kategori natriumföreningar kategori kromater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumkromat
*  Natriumklorit
... kemibox vardagligt namn bild sodium chlorite g jpg bildtext natriumklorit bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumklorit iii övriga namn kemisk formel na clo utseende vita kristaller cas nummer smiles o cl molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumklorit är ett salt av natrium och kloritjon er och har formeln naclo egenskaper framställning användning se även egenskaper jämfört med andra kloriter är natriumklorit stabilt och är därför den största källan till klorit framställning natriumklorit framställs genom att klordioxid tas löses i en lösning av natriumhydroxid naoh och reduceras med väteperoxid h o rm clo naoh h o rightarrow naclo h o o användning natriumklorit används huvudsakligen för att producera klordioxid för blekning av pappersmassa och klorering av dricksvatten och simbassäng er fördelen mad att klorera med klordioxid i stället för klor är att det inte bildas kloroform av organiska föroreningar det används oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumklorit
*  Natriumferrat
... kemibox vardagligt namn bild sodium ferrate svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumferrat vi övriga namn kemisk formel na feo utseende lila kristaller cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighetord löslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumferrat na feo är en kemisk förening ett salt som är mycket lik kaliumferrat framställning natriumferrat kan framställas av järntriklorid fecl natriumhypoklorit naclo och natriumhydroxid naoh rm fecl naclo naoh rightarrow na feo nacl h o kategori natriumföreningar kategori ferrater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumferrat
*  Rubidiumhydroxid
... kemibox vardagligt namn bild rb svg bildtext px bildbredd bild hydroxide brackets o h d png bild text systematiskt namn rubidiumhydroxid övriga namn kemisk formel rb o h utseende vit fast cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt huvudfara nfpa rubidiumhydroxid rboh är en starkt alkalisk kemikalie som är farlig att få på huden eller i ögonen produktion rubidiumhydroxid produceras genom att låta rubidiumoxid reagera med vatten rm rb o h o rightarrow rboh användning rubidiumhydroxid används inte mycket inom industrin eftersom natriumhydroxid eller kaliumhydroxid kan användas till i princip samma ändamål till en lägre kostnad den största användningen är om man vill tillverka andra rubidiumsalter se även cesiumhydroxid rubidium kategori hydroxider kategori rubidium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rubidiumhydroxid
*  Grönlut
'Grönlut' är en produkt som återvinns genom att svartlut förbränns i en sodapanna i den s.k. I botten av sodapannan bildas vid förbränningen av svartlut en smälta av oorganiska substanser, som löses i en smältlösare och härvid bildar den så kallade grönluten. Grönlut består framför allt av natriumsulfid Na 2 S och natriumkarbonat Na 2 CO 3. Vidare erhålls mindre mängder natriumsulfat Na 2 SO 4, natriumsulfit Na 2 SO 3 och natriumtiosulfat Na 2 S 2 O 3. I sodapannan önskar man omvandla så mycket av svavlet som möjligt till reducerad form som sulfid. Andelen reducerat svavel i grönluten anges genom begreppet reduktionsgrad för grönlut, som definieras enligt följande, varvid 'c' X betecknar molariteten för substansen X:. Veden innehåller varierande mängder metallföreningar, som i samband med kokprocesserna hamnar i svartluten, och dessa metaller eller metalljoner bildar i grönluten olösliga metallsalt er i huvudsak i form av sulfid er och karbonat er. Dessa fasta metallföreningar avskiljes som ett slam genom fil...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grönlut
*  Silveroxid
... kemibox vardagligt namn silveroxid bild silver i oxide sample jpg bildtext silveroxid bildbredd bild bild text systematiskt namn silver i oxid övriga namn silverrost kemisk formel ag o utseende mörkbruna kubiska kristaller cas nummer smiles o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa silveroxid ag o är ett fast ämne med en mörkbrun till svartaktig färg som sönderdelas vid upphetting runt ca c till syre och elementärt silver användningsområden silveroxid används bland annat i vissa sorters batteri er och som reaktant inom kemin till exempel för tillverkning av etrar och andra silversalt er framställning silveroxid kan framställas genom en fällningsreaktion i vatten mellan silvernitrat och diverse hydroxider till exempel natriumhydroxid rm agno naoh rightarrow ag o nano h o kategori oxider kategori silverföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silveroxid
*  Dibrommetan
... kemibox vardagligt namn dibrommetan bild dibromomethane png bildtext strukturformel bildvertikal ja bild bild text molekylmodell systematiskt namn dibrommetan övriga namn metylenbromid metylendibromid metyldibromid dbm mdb refrigerant b un kemisk formel c h br utseende klar färglös till gulaktig tung vätska av låg viskositet cas nummer smiles brcbr molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara xn dibrommetan även känt som metylenbromid eller metylendibromid är en kemisk förening med formeln ch br ämnet är en halometan ämnet är svagt lösligt i vatten men är väldigt lösligt i koltetraklorid dietyleter och metanol ämnets brytningsindex är c d tillverkning användningsområden försiktighetsåtgärder identifikatorer referenser tillverkning dibrommetan kan tillverkas genom att låta bromoform reagera med natriumarsenit och natriumhydroxid varvid det även bildas natriumarsenat och natriumbromid chbr na aso naoh ch br na aso nabr ett annat sätt att tillverka ämnet är att...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dibrommetan
*  Klorrent
... är ett varumärke för rengöringsmedel som består av en färglös lösning av natriumhypoklorit naclo och natriumhydroxid naoh i vatten på grund av dessa ingredienser har klorrent ett ph på ca och frigör klor klorrent används för rengöring blekning och desinfektion klorrent marknadsförs av nilfisk läst december källor kategori rengöringsmedel kategori varumärken kategori varumärkesord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorrent
*  Hypobromit
... är salt av underbromsyrlighet d v s karakteriseras av anjon en bro framställning natriumhypobromit nabro framställs genom omsättning mellan brom och utspädd natriumhydroxid enligt naoh br naobr nabr h o användning bromid från kosten som förekommer naturligt i blodet används av eosinofiler vita blodkroppar av granulocytklassen specialiserade för att hantera flercelliga parasiter i dessa celler reagerar bromiden med peroxid för att alstra hypobromit genom inverkan av eosinofilperoxidas ett haloperoxidasenzym som företrädesvis använder bromid framför klorid för detta ändamål enkla bromidsalter såsom natriumbromid används också ibland i bubbelpooler och spa som milda bakteriedödande medel för att med hjälp av verkan av ett tillsatt oxidationsmedel såsom väteperoxid generera in situ hypobromit på ett liknande sätt till åtgärden av peroxidas på bromid i eosinofiler hypobromit kan användas liksom analogt framställt kaliumhypobromit kobr som oxidations och blekmedel källor bra böckers lexikon kategori oorganiska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypobromit
*  Guajakol
... c h oh och är i rent vattenfritt tillstånd stor färglösa kristaller om den inte är helt vattenfri och innehåller vatten kristalliseras den endast delvis den förekommer också i handeln som en svagt gulaktig tjockflytande vätska föreningen har en karaktäristisk ej obehaglig doft och sötaktig smak guajakol är löslig i delar vatten vid c den är lättlöslig i isättika etanol glycerin eter och kloroform men ej i bensin löst i en vattenlösning av natriumhydroxid ger den ett vitt i vatten lättlösligt salt löst i två delar kaliumhydroxid i vattenlösning stelnar den på mycket kort tid till en färglös kristallmassa ur vilken guajakol kan återvinnas genom sönderdelning med svavelsyra och destillation framställning guajakol kan utvinnas genom torrdestillation av trä och finns i den alkalilösliga fraktionen av trätjära som överdestillerar mellan och c den kan också tillverkas av pyrokatekin genom behandling med metylsvavelsyrat natrium eller med o anisidin som utgångsmaterial meyers varulexikon forum användning guajako...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guajakol
*  Baskemikalie
... r är industriellt framställda kemiska ämnen kemikalie r som tillverkas i stor volym till lågt pris världsproduktionen rör sig ofta om hundratusentals till miljontals ton per år för respektive baskemikalie bland baskemikalierna finns såväl oorganiska som organiska ämnen och oftast rör det sig om ämnen som har en mycket bred användning som råvaror inom många olika områden ibland utskiljs volymkemikalier som en egen kategori som utgör vidareförädlade ämnen med mer specifikt användningsområde men som ändå framställs i mycket stor volym exempel på dessa är vanliga polymer er såsom polyeten som är en vidareförädling av baskemikalien eten motsatsen till baskemikalier är finkemikalier eller specialkemikalier som tillverkas i betydligt mindre mängd och till högre pris exempel på baskemikalier oorganiska baskemikalier svavelsyra salpetersyra saltsyra ammoniak natriumhydroxid natriumkarbonat soda klor gas väteperoxid organiska baskemikalier eten propen vinylklorid dikloretan styren bensen toluen fenol metanol formal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baskemikalie
*  Vismut(III)oxid
vismut iii oxid vismut iii oxid kemibox vardagligt namn bild bismuth iii oxide jpg bildtext vismut iii oxid bildbredd bild bild text systematiskt namn divismut iii trioxid övriga namn vismuttrioxid kemisk formel bi o utseende gula kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg vismut iii oxid vismuttrioxid är en kemisk förening av vismut och syre med formeln bi o det förekommer naturligt som mineral et bismit framställning vismuttrioxid kan framställas genom förbränning av vismut i luft rm bi o rightarrow bi o det kan också framställs av vismut iii nitrat som bildas när mineral som innehåller vismut löses upp i kokande salpetersyra lösningen neutraliseras med natriumhydroxid varefter vatten och natriumnitrat kokas bort användning vismuttrioxid används för att framställa ren vismut genom reduktion med kol rm bi o c rightarrow co bi det används även inom keramik och glas industrierna referenser mallinckrodt baker ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vismut(III)oxid
*  Mercerisering
... thumb trådrulle med merceriserad bomullstråd mercerisering görs på bomull sfibrer för att ge fibern ökad glans styrka och för att förbättra färgupptagningsförmågan dessa egenskaper framkommer när fibern sväller permanent detta görs vanligtvis med hjälp av natronlut http materialguiden raa se materialguiden index asp page mat show matid chptid behandlingen uppfanns av engelsmannen john mercer år bomullen doppas i en procentig lösning av natriumhydroxid i mindre än en minut vid en temperatur som något understiger vanlig rumstemperatur särskilda våtmedel tillsätts till luten materialet måste under behandlingen hållas sträckt för att inte krympa bra böckers lexikon referenser kategori textilmaterial...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mercerisering
*  Avlut
... är den rest lut restvätska som erhålles efter avslutat massakok eller efter bleksteg avluten innehåller restkemikalier från dem som satsas till respektive processteg samt vedsusbstanser som brutits ned och lösts ut ur veden eller massan avluten skiljs alltid från massa genom tvättning och eller pressning i princip önskar man återvinna alla restkemikalier och utnyttja vedsubstanserna för ånggenerering genom förbränning emellertid kan vissa kemikalier speciellt från klorid haltiga avlutar inte enkelt återvinnas och inte indunstas på grund av deras korrosivitet och processtörande inverkan restlutarna benämns avlut helt generellt även om de inte är alkaliska och inte innehåller natriumhydroxid sålunda kan sulfitavlutar ofta vara sura liksom avlutar från bleksteg kategori kemikalier i massa och pappersindustrin kategori pappersmassatillverkning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avlut
*  Diazodinitrofenol
... ddnp är ett gul brunt högexplosivt pulver ämnet är lösligt i aceton och olösligt i vatten en kall lösning av natriumhydroxid kan användas för att förstöra ämnet ddnp används som primärsprängämne och har egenskaper som liknar blyazid s vad gäller friktionskänslighet ddnp är dock kraftigare ämnet kan framställas från pikraminsyra som i sin tur framställs från pikrinsyra kategori explosiva föreningar kategori nitrobensener kategori diazoföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diazodinitrofenol
*  1-Naftol
naftol naftol naftol är ett vitt bladigt kristallinskt ämne det är nästan olösligt i vatten och lättlösligt i eter kloroform och alkohol ämnet är en isomer av naftol med skillnad i hydroxylgruppens placering på naftalen framställning naftol kan framställas genom sammansmältning av naftylsulfosyra med natriumhydroxid användning naftol används för tillverkning av en del olika azofärgämnen omvandlad till sulfosyra ger naftol viktiga föreningar som ger utgångsmaterial vid tillverkning av färgämnena matiusgult och naftolgult naftol upplöst i etanol är känd som molish reagens och används som reagens för att påvisa närvaro av kolhydrater källor meyers varulexikon forum kategori naftoler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1-Naftol
*  Diproderm® - FASS Allmänhet
Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats. Frågor och svar FAQ. Frågor och svar FAQ. Djurläkemedel. Frågor och svar FAQ. Sök efter läkemedel. - Om du f r biverkning ar, tala med l kare, apotekspersonal eller sjuksk terska. Detta g ller ven eventuella biverkning ar som inte n mns i denna information. Diproderm inneh ller den aktiva substansen betametason som r ett r ett starkt verkande kortisonpreparat stark steroid med snabb och l ngvarig effekt p inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Diproderm l sning i endospipett er anv nds f r behandling av eksem i yttre h rselg ng arna extern otit. om du r allergisk mot den aktiva substansen betametason eller n got annat inneh lls mne i detta l kemedel anges i avsnitt 6....
http://fass.se/LIF/product?docType=7&specId=&userType=&nplId=19970619000075
*  Fotoresist
... är en grupp ljuskänsliga material som används i flera industriella processer såsom fotolitografi och fotoengravering för att skapa en mönstrad beläggning på en yta ton fotoresister klassificeras i två grupper positiva resist och negativa resist ett positivt resist utmärks av att det till följd av ljusexponering blir lösbart för framkallningsmedlet ofta natriumhydroxid genom att använda ett förarbetat mönster en mask kan utvalda delar av beläggningen exponeras och sedermera upplösas vid framkallning däremot upplöses inte de delar av beläggningen som inte blivit exponerade för ljus ett negativt resist utmärks av att den del av fotoresistbeläggningen som belyses blir olösbar för framkallningsmedlet däremot upplöses beläggningens oexponerade delar under framkallningen skillnader mellan tontyper karakteristika positiv negativ vidhäftning till kisel godtagbar utmärkt relativ kostnad dyrare billigare framkallningsmedel vattenbaserat organiskt minsta detalj μm och nedåt μm stegtäckning bättre sämre våtkemisk mot...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotoresist
*  Bruch - Wiktionary
... Bruch Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök Tyska. Substantiv. Böjningar av Bruch. maskulinum Singular Plural. Nominativ der. Bruch. die. Brüche. Genitiv des. Bruches Bruchs. der. Brüche. Dativ dem. Bruch Bruche. den. Brüchen. Ackusativ den. Bruch. die. Brüche. Bruch m. brott medicin. brott Synonymer: Fraktur. brytning medicin. bråck kvist inbrott Synonymer: Einbruch. koagel geologi. förkastning, bräcka matematik. bråk. Sammansättningar: Schiffbruch. Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=Bruch oldid=1995875 " Kategorier :. Tyska/Substantiv. Tyska/Medicin. Tyska/Geologi. Tyska/Matematik Dold kategori:. Tyska/Alla uppslag. Navigeringsmeny Personliga verktyg Skapa konto. Logga in. Namnrymder Uppslag. Diskussion. Varianter. Visningar Visa. Redigera. Visa historik. Mer. Sök. Navigering Huvudsida. Appendix. Kategorier. Slumpsida. Stöd Wiktionary. Deltagande Deltagarportalen. Bybrunnen. Stilguide. Senaste ändringarna. Projekt. Ladda upp fil. Skriv ut/exp...
https://sv.wiktionary.org/wiki/Bruch
*  Ethemon weiseri
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch ethemon weiseri ingår i släkte t ethemon och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos cerambícidos nuevos o poco conocidos physis buenos aires pls titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ethemon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ethemon_weiseri
*  Lissonotus andalgalensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch lissonotus andalgalensis ingår i släkte t lissonotus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos longicornios argentinos nuevos o poco conocidos i revista del museo de la plata figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori lissonotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lissonotus_andalgalensis
*  Pasiphyle auricollis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch pasiphyle auricollis ingår i släkte t pasiphyle och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos revista del museo de la plata figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pasiphyle...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pasiphyle_auricollis
*  Prionapterus breyeri
... är en skalbaggs art som beskrevs av bruch prionapterus breyeri ingår i släkte t prionapterus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor bruch carlos una nueva espécie de prionapterus guér coleóptera priónido revista de la sociedad entomológica argentina buenos aires pl titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori prionapterus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prionapterus_breyeri
*  Dülmenponny
De är idag Tysklands enda inhemska ponny ras och har troligen sitt ursprung i den utdöda och primitiva tarpan en, då hästarna oftast har samma blacka färg. Men då dessa ponnyer även kan ha färgerna brun, fux, skimmel eller svart tror man att ponnyn någon gång under alla århundraden har korsats med annat blod, troligtvis den tyska utdöda hästrasen Sennerhäst. Dokument och målningar av ponnyerna har daterats till tidigt 1200-tal men Dülmenborna har troligtvis haft kunskap om dessa hästar flera tusen år före det. Dülmenponny utvecklades troligen från den primitiva och numera utdöda Tarpan en. Även blod från den utdöda Sennerhäst en kan ha tillförts i rasen, likväl som vissa polska och engelska ponnyraser. Under delningen av Tyskland på 1900-talet förlorade de vilda hästarna sina revir och det fanns bara en enda flock kvar, tillhörande hertigen av Croy som hade ett gott öga till ponnyerna och hade hjälpt dem sedan mitten av 1800-talet. På Dukes of Croys ca 860 tunnland stora ägor i Merfelder Bruch strövar den end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dülmenponny
*  Hasan Ramic | Nöjesguiden
Deras radioshow är ett stående inslag i internetrutinen sedan en tid tillbaka, men jag känner att jag aldrig har gett dem det erkännande och det shine de förtjänar här på bloggen. Något jag verkligen måste bli bättre på är att lyfta fram kvinnor i min blogg, om det är min egen lathet och hemmablindhet som gör det kan jag inte svara på, men jag är i alla fall medveten om problemet, och ska bli bättre på det. Tyvärr går inte mixen att ladda ner, men om du som jag slavar för Mammon framför en datorskärm kan du alltid smygstreama mixen när inte chefen är i närheten. Om inte produktiv, så hoppas att den i alla fall går snabbt och smärtfritt, och musiken ni hittade här hjälper till emd detta. Den här låten är inte direkt purfärsk, men den har snurrat i diverse mixar som jag har lyssnat på på sistone, så jag tänkte att det är hög tid att jag delar med mig av den. Alla som någonsin har träffat mig, läst den här bloggen, min twitter eller något annat där jag får vara med och säga vad jag tycker vet vid det här laget a...
http://ng.se/blogs/hasan-ramic?page=18
*  Revision 278 - Gauss Rifle - MechWarrior Online Wiki Guide - IGN
Gauss Rifle. Medium Mechs CDA-2A Cicada CDA-2B Cicada CDA-3C Cicada CDA-3M Cicada CN9-A Centurion CN9-AL Centurion CN9-D Centurion CN9-YLW Centurion HBK-4G Hunchback HBK-4H Hunchback HBK-4J Hunchback HBK-4P Hunchback HBK-4SP Hunchback TBT-5N Trebuchet TBT-3C Trebuchet TBT-5J Trebuchet TBT-7K Trebuchet TBT-7M Trebuchet. Heavy Mechs CPLT-C1 Catapult CPLT-C4 Catapult CPLT-A1 Catapult CPLT-K2 Catapult DRG-1N Dragon DRG-1C Dragon DRG-5N Dragon DRG-5K Grand Dragon CTF-3D Cataphract CTF-1X Cataphract CTF-2X Cataphract CTF-4X Cataphract CTF-3L Cataphract CTF-IM Cataphract JM6-S Jagermech JM6-DD Jagermech. Assault Mechs AS7-D Atlas AS7-K Atlas AS7-RS Atlas AS7-D-DC Atlas G Founders-AS70 AWS-8Q Awesome AWS-8R Awesome AWS-8T Awesome AWS-8V Awesome AWS-9M Awesome AWS-PB Awesome STK-3K Stalker STK-5S Stalker STK-5M Stalker STK-4N Stalker. Lasers Small Laser Medium Laser Large Laser. Pulse Lasers Micro Pulse Laser Small Pulse Laser Medium Pulse Laser Large Pulse Laser. ER Lasers ER Micro Laser ER Small Laser ER Medium Lase...
http://ign.com/wikis/mechwarrior-online/Gauss_Rifle?revision=278
*  Micronic Laser Systems
... eller bara micronic tillverkar laserritare för mikrolitografi utrustningen säljs till tillverkare av elektronik framför allt bildskärmsindustrin i japan och övriga asien företaget omsatte ca miljarder kronor under huvudkontoret ligger i täby utanför stockholm se även lena olving externa länkar numera mycronic företaget mycronic kategori företag listade på stockholmsbörsen small cap kategori svenska industriföretag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Micronic_Laser_Systems
*  Q-switching
'Q-switching' är en teknik för att skapa korta laser pulser med mycket hög effekt. Tekniken bygger på att det så kallade tröskelvillkoret för lasring innebär att lasern börjar lasra först när förstärkningen i laserkaviteten och förlusterna i kaviteten är i jämvikt. Genom att medvetet skapa höga förluster i kaviteten samtidigt som lasermediet pumpas hårt åstadkoms en mycket kraftig populationsinversion det vill säga extremt många atom er som befinner sig i på den översta lasernivån. När förlusterna sänks kommer därför lasern att ha en förstärkning som är ofantligt högre än vad som krävs för lasring enligt tröskelvillkoret för lasring. Vad som då händer är att lasern försöker, så snabbt som möjligt, att sänka förstärkningen så att den anpassas till de rådande förlusterna i kaviteten. Detta sker genom att tömma den övre lasernivån på exciterade atomer och resultatet blir att uteffekten stiger mycket snabbt. Energi tätheten inne i laserkaviteten kommer snabbt att öka på grund av att fältet inne i kaviteten stimul...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Q-switching
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som gränsar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  Knockout
... thumb en boxare har blivit knockad och domaren räknar till knockout k o är en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsport er ofta ges en räkning till tio om den som blivit nedslagen inte kan fortsätta efter det vinner motståndaren på knockout en knockout kan orsakas av ett slag mot kroppen likaväl som mot huvudet men i dagligt tal menar man ofta ett slag som är riktat mot huvud et och får en att tappa medvetandet tillfälligt ett sådant slag träffar oftast i ansiktet under en tänkt linje mellan öron och näsa detta område kan ibland kallas the button eller the temple man kan dessutom vinna på knockout genom att slå hårt mot tinningen och örat det beror dock sällan på att motståndaren tappar medvetandet utan på att slaget rubbar balanssinnet knockoutslag mot kroppen träffar oftast på lever n vilket sägs vara den mest smärtsamma knocken i karate kan man se knock out även mot benen då till följd av flera hårda sparkar mot låren begreppet teknisk knockout tko innebär att domaren avbryter matchen ris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knockout
*  Retinopati
... faktamall hälsotillstånd name retinopati latinskt namn retinopathia icd icd h h icd icd icd retinopati är en kärlförändring i ögats näthinna till exempel blödning eller ödem som förekommer vid diabetes eller hypertoni kategori ögonsjukdomar kategori medicinska symtom kategori ödem kategori kärlsjukdomar kategori diabetes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retinopati
*  Lindas trädgårdsblogg: augusti 2010
... Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Barn. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Barn. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Köksträdgård, Växter. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. Astilben har blommat färdigt sedan någon vecka, har några bilder på den som jag borde visa. Han har varit väldigt aktiv från första stund och när man haft honom i famnen ska han sträcka på sig och ställa sig på benen istället för att bara ligga i famnen. Han kan sedan han var två månader vända från mage till rygg, men gör det väldigt sällan. För blygsamma 20 kronor kan man ta del av rosenträdgården, en lång perenngång och ...
http://lindastradgard.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Strong Brave Women | Örnsköldsviks startsida | Webben 7 | Tidningen 7
Du är här Hem » Våra bloggare » Bloggarkivet » The swedish life of Bokani 2012-02-15 - The swedish life of Bokani. I watched this documentary ``Pray the devil back to hell``about ordinary Liberian women who advocated and brought about peace in their country. I am impressed by these women who prayed, shouted, and demanded until Charles Taylor and the rebel groups heard and agreed to peace talks which later put an end to a long and disastrous civil war. We could follow the example of Liberian women and ``Pray our own devils to hell`` so our children have something to look forwad to. På gång Tidigare datum måndag, 5 oktober Senare datum Utställning: Skuggan av det tyska. Det kunde varit du - Hjälp oss hjälpa. Sörlidens församlingsgård 5 oktober 18:30 Läs mer. Världen 17:30 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. Tidningen 7 Vreden över samhällets förfall var hans drivkraft Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:28 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:20 Dagens ...
http://webben7.se/artikel/strong-brave-women
*  Synskärpa
... visus är ett mått på öga ts upplösningsförmåga d v s förmåga att urskilja små detaljer förkortas s eller v beroende på vilket av orden synskärpa eller visus som använts synskärpan är beroende av skarp bild på näthinnan ögats optiska system näthinnans konstruktion funktion receptorerna på näthinnan synbanorna och centrala nervsystemets funktion hjärnan synskärpan kan definieras och mätas på flera olika sätt vanligen mäter man ögats förmåga att känna igen vissa tecken optotyper vanligen bokstäver eller siffror man har definierat synskärpan till det inverterade värdet av synvinkeln mätt i bågminut er på grundstrecken av de minsta optotyperna som ögat kan urskilja optotyperna ska ha en bredd och höjd som är fem gånger grundstreckets bredd i sverige använder vi normalt en decimalskala där synskärpan anges från och uppåt standardsynskärpan i dagligt tal benämnt normal synskärpa normal visus sägs vara s men variationerna inom det normala kan vara s det finns vissa människor som ser s och några lite mer usa har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synskärpa
*  Synskärpa – Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök. Synskärpa visus är ett mått på ögats upplösningsförmåga, d.v.s förmåga att urskilja små detaljer. Förkortas S eller V beroende på vilket av orden synskärpa eller visus som använts. Synskärpan är beroende av. Skarp bild på näthinnan - ögats optiska system Näthinnans konstruktion/funktion - receptorerna på näthinnan Synbanorna och centrala nervsystemets funktion - hjärnan. Synskärpan kan definieras och mätas på flera olika sätt. Vanligen mäter man ögats förmåga att känna igen vissa tecken optotyper, vanligen bokstäver eller siffror. Man har definierat synskärpan till det inverterade värdet av synvinkeln, mätt i bågminuter, på grundstrecken av de minsta optotyperna som ögat kan urskilja. Optotyperna ska ha en bredd och höjd som är fem gånger grundstreckets bredd. I Sverige använder vi normalt en decimalskala där synskärpan anges från 0,1 och uppåt. Standardsynskärpan i dagligt tal benämnt normal synskärpa normal visus sägs vara S=1,0 men variationerna inom det normala kan vara S=0,6 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synskärpa
*  Vinkeldiameter
... n hos ett objekt sett från en observatör är den visuella diametern hos objektet mätt som en vinkel inom astronomi n är storleken på objekt i stjärnhimmel n ofta uttryckta i form av dess vinkeldiameter sett från jorden snarare än deras faktiska storlek vinkeldiametern hos jorden s bana runt solen sedd från ett avstånd av en parsec är två bågsekund er från en observatör på ett avstånd av ett ljusår har solen en vinkeldiameter på och jorden beräkning thumb upright diagram över formeln för vinkeldiameter vinkeldiametern hos ett objekt kan beräknas genom följande formel delta arctan left frac d d right där delta är vinkeldiametern d och d är den visuella diametern och avståndet till objektet uttryckta i samma enheter när d är mycket större än d kan delta approximeras av delta d d där resultatet fås i radianer för ett sfär iskt objekt vars verkliga diameter är lika med d text act kan vinkeldiametern fås genom formeln delta arcsin left frac d text act d right i praktiska sammanhang är skillnaden mellan d och d t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinkeldiameter
*  Porfyrin
thumb|Strukturformel för porfin, den enklaste porfyrinen. 'Porfyriner' är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen av hem och klorofyll. Porfyriner består huvudsakligen av kol - och väte atomer, men i de heterocykliska och aromatiska ringstrukturer som kolatomerna bildar ingår även kväve atomer. Grundstrukturen som är gemensam för alla porfyriner är en tetrapyrrol ring som är sammanbunden med metenbryggor. Naturligt förekommande porfyriner kategoriseras genom antalet karboxylgrupp er som är substituerade på ringstrukturen och varierar mellan två och åtta stycken. Uroporfyrin åtta st syragrupper, coproporfyrin 4 st syragrupper samt protoporfyrin IX 2 st syragrupper är exempel på porfyriner som bildas vid hemsyntesen. Porfyriner är på grund av sin aromatiska ringstruktur, naturligt förekommande pigment och har fluorescerande egenskaper med absorptionsband mellan 390 och 425 nm. Ibland kan det uppstå defekter i de enzymer som medverkar i hem...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porfyrin
*  Protoman
... proto man kallas även blues i japan är en fiktiv figur i tv spelserien mega man proto man förekom för första gången i mega man iii kronologiskt ska han inte finnas tillgänglig i mega man powered up han är prototypen av robotserien som byggdes av thomas light och är därför före mega man och roll och anses som mega mans storebror proto man är varken god eller ond men hjälper till och från mega man i ett antal svåra situationer under spelseriens gång proto man är den första roboten skapad av dr light som kan delvis tänka självständigt och bryta mot asimov s robotlagar gentemot mega man x som kan agera helt efter sin egen agenda med en egen vilja men med det kommer ett fel i hans system som kommer någon gång i framtiden att förgöra honom protoman exe i megaman battle network serien är official chaud blazes iiyujin enzan i japan net navi respekterad i internet världen och fruktad av kriminella protoman exe är känd för sin vida skicklighet i strid och snabbhet dock även för sin blint lojala tro till sin operat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protoman
*  Onkogen
... er eller onkgener är normala gen er som genom introducerade genetiska avvikelser ger malign transformation av cell en det vill säga en gen som ger upphov till en felaktig proteinprodukt vars bristande funktion ger upphov till en tumörcell i de flesta fall innebär den genetiska avvikelsen en aktiverande mutation som ger en överaktiverad gen men även amplifieringar av onkogener är vanligt i tumörceller proto onkogener kallas de onkogener som inte förändrats och därmed fyller en normal funktion i cell ens livscykel genom mutationer i proto onkogenen blir den en onkogen och kan stimulera till tumörcellsomvandling normalt räcker det att en av allel erna muteras för att en onkogen skall utvecklas mekanismer det finns flera sätt som en proto onkogen kan utvecklas till en onkogen det kan ske en punktmutation i supressorgener som gör att produktionen av ett protein ständigt är aktiv onkogenen kan kopieras och mångfaldigas vilket ökar produktionen av dess protein translokationer av proto onkogenen till områden nära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Onkogen
*  Preview Clean-Simple-Oxygen-Arch
preview clean simple oxygen arch...
http://kde-look.org/content/preview.php?preview=1&id=148989&file1=148989-1.png&file2=148989-2.jpg&file3=&name=Clean-Simple-Oxygen-Arch
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin

Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Fulminat: Knallsyra (HCNO) och dess salter samt den fria fulminat-jonen (CNO–) går under det gemensamma namnet fulminater. På grund av jonens instabilitet är fulminater stötkänsliga sprängämnen av vilka knallkvicksilver är den mest kända på grund av dess användning i detonatorer.Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Soap&SkinCarl Bruch: Carl Wilhelm Ludwig Bruch, född den 1 maj 1819 i Mainz, död den 4 januari 1884, var en tysk anatom.Serpin: Serpiner är en grupp proteiner med liknande uppbyggnad som först konstaterades vara en uppsättning proteiner som kunde inhibera proteas, det vill säga begränsa eller förhindra ett enzyms förmåga att bidra till nedbrytning av proteiner. Akronymen serpin kom ursprungligen till då många serpiner inhiberar kymotrypsin-liknande serinproteas (serine protease inhibitors).Laserskärning: Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet.RetinopatiSårSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Ögondroppar: Ögondroppar är en typ av medicin som används vid behandling av ögonsjukdomar i ögats främre delar dvs. bindhinnan, hornhinnan och regnbågshinnan, samt vid glaukom.Porfyrin: Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen av hem och klorofyll. Porfyriner består huvudsakligen av kol- och väteatomer, men i de heterocykliska och aromatiska ringstrukturer som kolatomerna bildar ingår även kväveatomer.Gula fläcken: Gula fläcken (latin: macula lutea) är en 2-3 millimeter stor punkt centralt på näthinnan där tapparna dvs färgreceptorerna i ögat, sitter som tätast, och den saknar stavar . Det är den del av synfältet där man ser skarpast.Tan (kaninras)