Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.NitroprussidKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Regionalt blodflödeAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Omega-N-metylargininHyperemiNitroglycerinKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.NG-nitroargininmetylesterBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Vasomotoriska systemetMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Endotelderiverade relaxerande faktorerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.EnzymhämmareTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.NitroargininBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.PletysmografiMjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Biologiska faktorerInfusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Råttor, Sprague-DawleyBretyliumtosylat: Ett medel som blockerar frisättande av adrenerga signalsubstanser och används vid behandling av ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi. Syn. bretylol.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.PapaverinSvettningHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.HudtemperaturGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.MyografiKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.NjurcirkulationKalcitoningenrelaterad peptid: En 37-aminosyrorspeptid som är en produkt av kalcitoningenen och som uppkommer genom alternativ behandling av mRNA från denna gen. Neuropeptiden är utbredd i hjärnans nervvävnad, i tarmen, i perivasku lära nerver och i annan vävnad. Den har ett flertal biologiska effekter och har verkan på både cirkulation och på signalöverföring. I synnerhet som endogen kärlvidgande substans har den kraftig verkan .Kroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.ProstaglandinerCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.RodnadBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Purinergic P1 Receptor AntagonistsFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.NoradrenalinHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.NäthinneartärRåttor, WistarNitriterMetakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.GenomspolningEndotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.SyrgasförbrukningMikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.NormalvärdenSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Hudfysiologi: Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Hyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.Jontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.Hjärnhinneartärer: Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.KindNatriumnitritBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.VeratrinReflexSympatiska nervsystemetSuperoxiderTidsfaktorerSyrgasP1-receptorerCyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Injektioner, intraarteriellaS-nitrosotiolerEpoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Isoetarin: Adrenerg beta-2-agonist som används för luftrörsvidgning vid emfysem, bronkit och astma.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Njurartär8,11,14-eikosatriensyra: 8,11,14-eikosatriensyra. En 20-kolskedjad fettsyra, omättad i positionerna 8, 11 och 14. Endast i position 5 skiljer den sig från arakidonsyra, 5,8,11,14-eikosatetraensyra.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.BlodcirkulationMesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.A2A-adenosinreceptorCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.LunghypertoniDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Endotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).TryckAdrenerga blockerare: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar adrenerga receptorer. Adrenerga antagonister blockerar verkan av de endogena adrenerga transmittorerna epinefrin och norepinefrin.FårVärmesjuka: En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.PinacidilEndoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Charybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Nitrerga neuronerKetorolak: Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används huvudsdakligen för sin smärtstillande verkan.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.TetraetylammoniumPropranololAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.BradykininreceptorerVideomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium SaltAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Bronkialartärer: De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.Cromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.NitraterTeofyllinUppvärmning: Utnyttjande av värme för att höja omgivningstemperaturen, eller metoderna för att åstadkomma denna effekt. Termen får ej förväxlas med det fysikaliska begreppet "värme".Renhållare, fria radikalerKapsaicin: Cytotoxisk alkaloid från olika arter av Capsicum (chilipeppar, paprika).S-nitroso-N-acetylpenicillaminAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Meklofenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med febernedsättande och antigranulerande verkan. Det hämmar även biosyntesen av prostaglandin.ProstaglandinendoperoxidsyntaserAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Cykliska kväveoxiderFysisk kondition, djurOxadiazolerElektrostimuleringPersisterande fetal cirkulationKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Fenetylaminer: En grupp föreningar som utgör derivat av beta-aminoetylbensen, som strukturellt och farmakologiskt är besläktad med amfetamin.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.PurinonerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Endotelin A-receptorPurinerRelaxinSulfonerRåttor, inavlade WKYAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.TripelennaminRåttor, inavlade SHRAminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.VerapamilBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.StrålbensartärEnalaprilat: Den aktiva metaboliten av enalapril och en kraftig ACE-hämmare som ges intravenöst. Det är ett effektivt medel vid behandling av primärt högt blodtryck och har goda hemodynamiska egenskaper vid hjärtsvikt. Medlet ger kärlutvidgning i njurarna och ökad natriumutsöndring.Bradykin B2-receptorAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Ibuprofen: Ett anti-inflammatoriskt medel av icke-steroidtyp med smärtlindrande egenskaper som används för behandling av bl a reumatism och artrit.UltraljudsdopplerDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.

*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Arteriol
... är de minsta av artär ens förgreningar och kärlsektionen med det högsta motståndet kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer nerv ändsluten frisätter noradrenalin vid sympaticus påslag minskar arteriolens diameter och trycket ökar justeringen av arteriolernas diameter har två funktioner att fördela blodflödet och att reglera blodtrycket blodet förs vidare in i kapillär systemet via de prekapillära sfinktrarna kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arteriol
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Hyperemi
... faktamall hälsotillstånd name hyperemi latinskt namn hyperæmia image infarktiarpea rotan sydämmessä jpg caption hyperemiskt område i hjärtmuskelvävnad efter en infarkt diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperemi är ett begrepp för ökat blodinnehåll i vävnader eller organ vid aktiv arteriell hyperemi ökar tillströmningen av blod till området som blir rött och varmt t ex vid en inflammation i huden passiv venös hyperemi hypostas beror på försvårat avflöde av venöst blod ett sådant område är som regel kallare än omgivande hud och har en blåaktig färg cyanos källor bra böckers lexikon kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperemi
*  625-626 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan)
Full resolution TIFF - On this page / på denna sida - Ingeborg, norska prinsessor - Ingeborg 3. nästa sida next page. Under de händelser, som stodo i samband med hertigarna Eriks och Valdemars fängslande och död 1318 och upproret mot konung. skulle få ett betydligt inflytande på de förenade rikenas angelägenheter; men då hon snart lät leda sig af den danskfödde Knut Porse och egenmäktigt förbigick förmyndarregeringen och rådet, blef snart hennes maktbefogenhet alldeles kringskuren. 20 juli 1322 ingingo 35 rådsherrar den ryktbara föreningen i Skara till skydd mot I:s intrång i styrelsen, och 20 febr. Under ett par år inträffade nu slitningar mellan hertiginnan och rådet, och Knut Porse sökte därvid på egen hand sätta sig i besittning af Skåne. och rådet en förlikning, hvarefter hon måste afstå sin morgongåfva, men fick behålla, hvad hertig Erik gifvit henne; dessutom tillerkändes henne den penningsumma, som kräfdes att täcka den skuld, hennes lättsinne åsamkat kronan. Knut Porse, som af danske konungen Kristof...
http://runeberg.org/nfbl/0349.html
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Adenosinmonofosfat
... även känd som adenylsyra och förkortas amp är en nukleotid som finns i rna det är en ester mellan fosforsyra och nukleosid en adenosin amp består av en fosfatgrupp socker arten ribos och adenin se även adenosindifosfat adenosintrifosfat citronsyracykeln glykolys oxidativ fosforylering glukoneogenes kategori nukleotider kategori puriner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosinmonofosfat
*  Adenosinreceptorantagonist
... en adenosinreceptorantagonist är ett ämne som agerar antagonist mot en adenosinreceptor det vill säga binder till denna och hindrar adenosin att binda till receptor n ämnen kan vara antagonister mot en eller flera av de fyra adenosinreceptorerna a a a a b och a koffein är antagonist mot de två första medan teofyllin är antagonist mot alla fyra kategori receptorantagonister...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosinreceptorantagonist
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Bradykinin
... är en typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulation sproccesen då ett blodkärl går sönder det kan bildas på två olika sätt plasmavägen faktorxiia omvandlar prekallikrein till kallikrein kallikrein omvandlar i sin tur högmolekylärt kininogen till bradykinin vävnadsvägen prokallikrein omvandlas till vävnadskallikrein vävnadskallikrein omvandlar lågmolekylärt kininogen till kallidin och kallidin bryts ner till bradykinin av en aminopeptidas bradykinin verkar på b och b receptorer b receptorn finns inte normalt i vävnad utan tillverkas vid vävnadsskada och infektion b receptorn finns normalt sett i vävnad och då bradykinin påverkar den orsakar den till exempel vasodilatation och ökad genomsläpplighet i blodkärl eller smärta och ökad känslighet i smärt nerv er bradykinin bryts ned bl a av angiotensinkonverterande enzym ace ace hämmare är en blodtryckssänkande medicin där torrhosta beroende på bradykininansamlingar är vanlig kategori peptidhormoner kategori neuropeptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bradykinin
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Indometacin
... miniatyr px strukturformel för indometacin indometacin är en kemisk förening med formeln c h clno ämnet är ett smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel av typen nsaid som verkar genom att hämma enzymen cox och cox i sverige användes ämnet vid behandling vid reumatiska sjukdomar andra ledproblem och även vid bechterews sjukdom samt som smärtlindring vid njursten sanfall indometacin fanns under läkemedelsnamnet confortid i sverige och fanns som suppositorium i styrkorna och mg confortid avregistrerades källor kategori indoler kategori cox hämmare kategori fenoletrar kategori amider kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indometacin
*  Hudförändringar
... Symptom en.se. Symptom. Om oss. a. b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å. ä. ö. Hudförändringar. Definition En hudförändring är en ytlig tillväxt eller märke på huden som inte liknar omgivningen. Beskrivning Hudskador kan grupperas i två kategorier: primära och sekundära. Primära hudförändringar har variationer i färg eller struktur som kan förekomma vid födseln, till exempel födelsemärken eller som kan förvärvas under en människas livstid, såsom de som är förknippade med infektionssjukdomar t.ex. vårtor, akne, eller psoriasis, allergiska reaktioner t.ex. nässelutslag eller kontakteksem eller miljöfarliga ämnen t.ex. solbränna, tryck eller extrema temperaturer. Sekundära hudförändringar är de förändringar i huden som beror på primära hudförändringar, antingen som en naturlig utveckling eller som ett resultat av yttre påverkan på primära hudförändringar t.ex. rivsår. De vanligaste typerna av primära hudförändringar: Macule. Ett litet, runt, platt märke, mindre än 1 cm i diameter. Färgen på e...
http://symptomen.se/symptom/hudforandringar/
*  För känslig & stressad hy | Lumene
För känslig & stressad hy. Lumene. Sweden Svenska. International English USA English Finland Suomi Sweden Svenska Russia Русский 한국 한국어. Logga in Önskelista. Lumene.se använder sig av cookies för att göra din vistelse hos oss så bra som möjligt. Genom att besöka oss godkänner du användandet av cookies för en personligare, bättre upplevelse på sajten. Läs mer. Wild arctic nature - Refined by science. Hudvård Makeup Vår Story Change location. Upptäck vår hudvård. ANSIKTE. Kategori. Serum. Dagcreme. Nattcreme. Ögoncreme. Rengöring & ansiktsvatten. Peeling & ansiktsmasker. BB. Specialvård. Hudbehov. Lystergivande. Mot rynkor. Fastare hy. För känslig & stressad hy. Återfuktande. Balansera kombinationshy. Produktserie. Bright Now Vitamin C. Bright Now Visible Repair. Complete Rewind. Arctic Aqua. Ultra Sensitive. Kroppsvård Sol For men. HITTA DE RÄTTA RENGÖRINGSPRODUKTERNA FÖR DIN HUD. 2 enkla steg. Upptäck vår makeup. Ansikte. Primer. Foundation. BB. CC. Puder. Rouge. Highlighter. Concealer. Ögon. Primer. Mascara....
http://lumene.com/sv/kanslig-stressad-hy
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  ATC-kod D03: Medel vid sår- och brännskador
atc kod d medel vid sår och brännskador atc kod d medel vid sår och brännskador d a medel vid sår och brännskador d aa fiskleverolja inga undergrupper d ax övriga medel vid sår och brännskador d ax cadexomerjod d ax dextranomer d ax dexpantenol d ax kalciumpantotenat d ax hyaluronsyra d ax bekaplermin d ax glyceryltrinitrat d ax isosorbiddinitrat d ax crilanomer d ax enoxolon d b enzymer d ba proteolytiska enzymer d ba trypsin d ba klostridiopeptidas d ba klostridiopeptidas kombinationer d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D03:_Medel_vid_sår-_och_brännskador
*  Prostaglandiner
... är derivat av omättade fettsyror särskilt arakidonsyra och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel. Prostaglandiner är naturligt förekommande fettsyror som verkar sammandragande på glatt muskulatur. Därigenom kommer prostaglandinerna, beroende på typ och beroende på var de verkar, att sänka blodtrycket, reglera utsöndring av magsaft, vara termoreglerande, påverka kärlgenomströmningen, sammandra livmodern och stöta ut livmoderslemhinnan vid menstruation, och påverka inflammation sresponser. Arakidonsyra utsöndras från cellmembran et ifråga medan något av enzymerna COX1 och COX2 förändrar det till en prostaglandin. COX1 bildar prostaglandiner som i större utsträckning än COX2 upprätthåller balansen under normala förhållanden, medan COX2 oftare bildar prostaglandiner som är involverade i olika sjukdomar. COX2 reagerar med andra ord på signaler från hormon er, på inflammationsalstrande tillstånd, tillväxtfaktor er med mera, och påverkar sjukdomar som exempelvi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostaglandiner
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som gränsar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  Fenylefrin
... metaoxedrin eller fenylefrin är ett blodtryck sstegrande medel ett adrenergikum som stimulerar alfareceptorerna ämnet används som avsvällande medel i bland annat näsdroppar och ögondroppar den kemiska beteckningen är c h no och molmassa n är gram mol tvivel om effektivitet farmakologerna leslie hendeles och randy hatton vid university of florida föreslog år att oral fenylefrin inte är effektivt som slemlösare vid den rekommenderade mg dosen och påstod vidare att studierna använda för att få läkemedelsgodkänning i usa år var otillräckliga för att visa effektivitet vid mg doser och säkerhet vid högre doser andra farmakologer har uttryckt tvivel över fenylefrins effektivitet som nasal slemlösare och andra läkare tvivlar på om fenylefrin är en effektiv ersättare för pseudoefedrin rapid response to january en meta analys av de samma forskarna konkluderade med att det inte finns tillräckliga bevis för fenylefrins effektivitet published online jan en meta analys företagen kort tid efteråt av forskare anställda ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenylefrin
*  Hypertoni
DiseasesDB = 6330 ICD10 = {{Comma separated entries|. Hypertoni klassificeras som antingen primär essentiell hypertoni eller sekundär hypertoni. Hypertoni hos spädbarn är sällsynt och förekommer hos cirka 0,2 till 3 % av de nyfödda. 5 Hypertoni är vanligare hos nyfödda med andra komplikationer. För barn definieras hypertoni om ett genomsnitt av systoliskt eller diastoliskt blodtryck mätt vid tre eller flera tillfällen är lika med eller högre än den 95:e percentil en för barnets kön, ålder och längd. Vissa ytterligare tecken och symptom kan tyda på sekundär hypertoni, eller högt blodtryck som beror på en identifierbar orsak som t.ex. Hypertyreos och akromegali kan också orsaka högt blodtryck och har utöver hypertoni även karakteristiska symptom och tecken. Kraftigt förhöjt blodtryck lika med eller större än ett systoliskt tryck på 180 eller ett diastoliskt tryck på 110, som ibland betecknas malign eller accelererad hypertoni kallas "hypertensiv kris". Personer med blodtryck över dessa gränser behöver inte ha n...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  En ung mans väg ...
en ung mans väg en ung mans väg en ung mans väg är en svensk dramafilm från i regi av carl barcklind om filmen filmen premiärvisades december den spelades in vid palladiumfilms ateljéer i hellerup danmark med exteriörer från torups och skabersjö slott i skåne som förlaga har man karl gustav ossiannilsson s roman en ung mans väg till ena pigo som utgavs det handlar om den unge osäkre pojken mannberg med ett oantal antal finnar och ett lyckligt sexliv enligt han själv roller i urval christian schröder harald mannberg jur kand helen gammeltoft marianne gyllenborg von dufvas niece torben meyer agapetus von dufva slottsherre på högvalla axel hultman jonas lundström överliggare kallad luntis filip beck borg på högvalla förvaltare oda larsen borgs hustru sven hylsberg börje deras son lena hägg frida asti jensen märta karina bell olga deras döttrar johannes ring mannberg general haralds far mikael mannberg götes osäkre son killen som alltid förlorar i slutet kategori svenska dramafilmer kategori filmer kategori filme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ung_mans_väg_...
*  * Officiell Tråd - Marantz SR7002/8002 * - Förstärkare - Minhembio forum
Galleriet. 21 relaterade trådar Marantz-klubben! för oss med känsla för kvalité 363 inlägg. 4 inlägg. 2 år sedan. Yamaha DSP AX1 9 inlägg. 3 år sedan. 5 inlägg. 4 år sedan. Kontrollera din reciever via RS232 107 inlägg. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag började ställa in mig på den - och så får man höra det här. http://www.dolby.com... whitepaper.pdf Redigerat av Chuck Spin, 09 september 2007 - 19:52. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag börj...
http://minhembio.com/forum/index.php?showtopic=166927&st=0&p=1538758
*  Ommatidiotus falltni
... är en insekts art som beskrevs av stsl ommatidiotus falltni ingår i släkte t ommatidiotus och familjen caliscelidae artens utbredningsområde är spanien inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c beitrag zur kenntnis der fulgoriden entomologische zeitung herausgegeben von dem entomologischen vereine zu stettin stettin flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori ommatidiotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ommatidiotus_falltni
*  Halsbandsmetoden
... engelska necklacing innebär att man avrättar någon genom att träda ett gummidäck fullt med bensin om hals en på offret och sen tända på referenser kategori avrättningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsmetoden
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Hypotoni
Name = Lågt blodtryck. latinskt namn = Hypotonia. Image = Blood pressure measurement.JPG. Caption = Lågt blodtryck konstateras med blodtrycksmätare. }} 'Hypotoni' eller 'hypotension' betyder onormalt lågt blodtryck, som regel ett blodtryck under 90/60. Om endast övertrycket den första siffran är för lågt kallas tillståndet 'systolisk hypotoni', och om endast undertrycket den sista siffran, 'diastolisk hypotoni'. Motsatsen kallas hypertoni. Symtomen på hypotoni är svimning ar, att det svartnar för ögonen när man reser sig, yrsel, letargi, asteni. Blodtrycket beror på hjärtats förmåga att pumpa blod, samt egenskaper i ådrorna och blodet blodets tjockhet, med mera. Om dessa förutsättningar förändras, kommer därför blodtrycket att förändras. Hypotoni förekommer oftare hos personer som är unga, långa och smala, samt oftare i vila och efter lång sängvistelse. Det kan också uppkomma som biverkning av läkemedel, såsom alfa- och betablockerare och vissa antidepressiva. Blodtrycket sjunker häftigt, tillfälligt, om man ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotoni
*  Tonus
... är beteckningen på den muskelspänning som normalt finns i en muskel och som ger ett motstånd mot en passiv påtvingad flexion eller extension i en led på så sätt är muskeltonus viktig för kroppshållningen avsaknad av tonus kallas för atoni atoni förekommer som ett normalt tillstånd under rem sömn för att förhindra att den sovande agerar ut sina dröm mar men förändringar i tonus både ökad och minskad tonus kan också förekomma vid olika neurologi ska sjukdomar även om man slappnar av helt i armen så finns det ett motstånd i armen den vill inte räta på sig ganska ofta kan man se en person som drabbats av en hjärnskada gå omkring med en böjd arm eller böjda fingrar eller med sträckt ben eller sträckt vrist osv kategori motorik kategori hälsokontroll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonus
*  Ansiktskirurgi, Ögonlocksplastik i Skåne
Att tänka på när det gäller plastikkirurgi. Vi ger dig ett piggt och föryngrat utseende med ett enda ingrepp, noggrant utvalt för att passa just dig. Det finns flera olika metoder när det handlar om ögat. Vi är noga med att välja ut den som passar just dig. Ögat sjunker då ner och pressar fram ”stötdämparfettet” runt ögat, vilket i sin tur gör att ögonlocken, särskilt det undre, buktar ut. Innan du gör en ögonlocksoperation är det viktigt att ta reda på exakt vad som ska åtgärdas. Orsakas hudöverskottet på övre ögonlocket av att ögonbrynen kasat ner och då tryckt ner hud ovanifrån. Däremot sparas det mesta av den underliggande muskeln för att konturen ska bli så ungdomlig som möjligt. Om den yttre delen av ögonbrynet har kasat ner och därför orsakar hudveck vid sidan av ögat, bör man komplettera med ett pannlyft. Om ögonbrynet bara hänger lite grann kan det räcka med att vi gör ett tinningslyft som lyfter upp en stor del av överskottet på själva ögonlocket. Om du inte vill korrigera ögonbrynet tvingas vi avlä...
http://alberiuskliniken.se/plastikkirurgi-main/ansiktskirurgi/ogonlocksplastik/
*  Visdomständer som ger problem - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Symtom Om man har en visdomstand som ställer till med problem kan man till exempel få ont få svårt att gapa få feber bli svullen i kinden eller tandköttet. Vad händer i kroppen Visdomständer som inte får plats har ofta en lutande ställning inne i käkbenet. Därför är det svårt att hålla dem rena, och man kan få en ansamling av bakterier i tänderna som leder till att det bildas hål. Under tonåren kan tandläkaren med hjälp av röntgen ibland förutsäga om visdomstanden kan leda till problem. Om man är cirka 25 år eller yngre och har en visdomstand som inte kommit fram, kan det i många fall vara bra att ta bort den för att förebygga kommande problem. För visdomständer kan det ofta ta lång tid att bryta fram, och då kan man ibland få en mer långvarig inflammation i tandköttet. Kinden svullnar och det kan bli svårt att gapa En akut inflammation i tandkött...
http://1177.se/Norrbotten/Tema/Tander/Sjukdomar-och-besvar/Visdomstander-som-ger-problem/
*  Mortiis
... thumb mortiis mortiis egentligen håvard ellefsen född juli är en norsk black metal ambient industrial rock musiker biografi medlemmar diskografi era era era andra projekt vond cintecele diavolui fata morgana noter externa länkar biografi han var tidigare basist i emperor men har sedan haft en framgångsrik karriär som soloartist hans kännetecken blev snabbt att han på skivomslag och på konserter hade på sig en mask vilket brukar jämföras med ett troll med tillhörande lösöron masken lades på hyllan efter att skivan some kind of heroin släppts mortiis har inte angett någon annan orsak än att han visste att det var dags medlemmar mortiis sång synth och programmering levi gawron gitarr leo troy trummor asmund sveinunggard gitarr sarah jezebel deva sång fredrik bergström percussion diskografi era the song of a long forgotten ghost demo født til å herske ånden som gjorde opprør keiser av en dimensjon ukjent blood and thunder crypt of the wizard the stargate secrets of my kingdom era the smell of rain the smell ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortiis
*  u2.se -- Pop
The Edge har dock sagt att U2 faktiskt kasserade vissa arrangemang, just för att de kände att de var för nära den genren och inte ville uppslukas av den. Albumets titel sågs av en del som ironisk, men många tolkade den som ett försök från U2 att bli mer lättsamma. Han påstår att U2 försökte göra en renodlad popskiva, men att de helt enkelt inte fick till det. Adam anser att U2 alltid skriver en eller två sånger till varje skiva som egentligen är det gamla U2 draget ett steg längre: "Discothèque har allt som U2 alltid har haft, men den har något mer - den har en sorts rolig slit-och-släng-prägel. Och den har vitalitet, något som alltid har attraherat oss." Trots förändringen i soundet var albumet i stort inte alls discoorienterat. Den är ett vilddjur." Tar man sig tid att lyssna till eller läsa låttexterna från Pop får man en helt annan bild av albumet än den som det första intrycket ger. Som en musikjournalist konstaterat är all den smaklösa kitschen bara en rökridå för ett band som helt enkelt inte kan släpp...
http://u2.se/release.php?r=13
*  Knäböj
miniatyr|Illustration hur en knäböjsövning kan se ut. 'Knäböj' är en flerledsövning, och styrketräning sövning för primärt den nedre delen av kroppen och ingår även som ett moment i styrkelyft. Fokus för övningen ligger på quadriceps, gluteus maximus och hamstrings, men även vad erna och korsrygg en aktiveras. Rörelsen går till så att man från en upprätt position med en skivstång på axlarna, sätter sig ned på huk varefter man åter reser på sig. Korrekt teknik är viktig, det finns annars risk för allvarliga skador. Ryggen måste hållas rak för att inte överbelasta korsryggen. Knäet ska peka mot fotens riktning genom lyftet. Bälte kan användas för att ge stöd. Man kan även utföra front squats, där skivstången istället vilar på nyckelben, och axel-musklerna. Det finns variationer i knäböj vad gäller placeringen av skivstången. I en high-bar lägger man skivstången på trapezius, och har en upprätt överkropp genom övningen. I en low-bar lägger man istället skivstången på "rear deltoids", och blir därmed mycket mer f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knäböj
*  ROST OCH ROSOR: juli 2009
torsdag 30 juli 2009. Katta. torsdag, juli 30, 2009. De känns ju så lätta och rätt då, jag klär mej ju inte gärna i de färgerna men hemma som accentfärger måste jag bara ha dem för att få den rätta sommarkänslan inomhus. Som den här lite kitshiga brödkorgen som får mej att tänka på tavernorna i Grekland där brödet ofta ställs fram i små plastkorgar, så somrigt och sött. Katta. måndag 27 juli 2009. Var vid Hötorget i lördax på eftermiddagen då är det omöjligt att inte köpa med sig lite blommor, då försäljarna gärna vill bli av med allt innan söndagen. Katta. lördag 25 juli 2009. Ha en bra lördag allihopa. Katta. lördag, juli 25, 2009. Katta. torsdag 23 juli 2009. Nog för att rött är en fin färg men inte på en sån redan fin skänk : Fick faktiskt lust att måla honom i röd färg och sätta på honom horn.Ja, just det. Katta. torsdag, juli 23, 2009. Katta. måndag 20 juli 2009. Himla praktiskt att förvara saker i och på så jag provmöblerade med dem här och det blev mycket mer öppet framför sängen med. Lyktor är nåt so...
http://rostigarosor.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
*  Adam Scott (skådespelare)
plats = 'Adam Scott', född den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, är en amerikansk skådespelare. Scott föddes den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, som son till Anne född Quartara och Douglas Scott. Scott har sagt att hans bror David "ser ut som mig, men är mer cerebral och har ärvt våra föräldrars intellekt", som båda är pensionerade lärare. En av hans tidigaste roller var i ' Hellraiser 4: Bloodline '. År 2007 hade han en cameo som sjuksköterska i ' På smällen ', och spelade Will Ferrell s biologiska bror Derek i ' Step Brothers ' 2008. Scott hade en biroll i Alexandre Aja s remake ' Piranha 3D ', där han spelade en karaktär som liknar Bradford Dillman s karaktär från originalfilmen Piranha från 1978. Han har också dykt upp i filmerna ' Our Idiot Brother ' 2011 som Jeremy och ' Möhippan '. Han medverkade också som Jason Fryman i ' Friends with Kids ' 2012 tillsammans med han riktiga vänner Jennifer Westfeldt och Jon Hamm. K Simmons, som gästat återkommande i ' Party Down ', spelade Scott som Cale...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Scott_(skådespelare)
*  Linda K: Varva ner
Akta så att du inte helt plötsligt har druckit en flaska vin:D. Ris med mos, eller hur var det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/varva-ner.html
*  Linda K: realisaTJOn
... lördag, februari 20. Nä se dom här kunde jag inte låta bli att ta hem till dottern. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir de...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/realisatjon.html
*  Linda K: Sov- och sångdags
blir hon sur när du skrattar. det blir min. iof så är hon ju lite äldre, men han förstår inte att jag skrattar av all kärlek som bubblar i kroppen. sara: :D linda: ha ha, närå hon blir snarare speedad av det och fortsätter ännu mer :D. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara vik...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/sov-och-sangdags.html
*  Linda K: En fram en bak
Du får skicka ett när du har beställt;. så linda k. Fast är det inte dags att fixa adressen så det blir typ lindak.blogspot.com eller bara lindak.se kanske. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första verse...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-fram-en-bak.html
*  Linda K: En semi-copycat
fredag, februari 12. Jag gillar hon till höger bäst ;-. Sköööna du, ha en härlig fredag. Linda K sa... Att ha det gott sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjung...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-semi-copycat.html
*  Linda K: Rösta
... Jag vill inte vara partisk, men när ni går in och röstar på värsta barnrummet hos Loppi.se tycker jag att ni ska välja bidrag nummer 9. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. maj 243. april 248. mars 261. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver d...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/rosta.html
*  Linda K: GODMORGON!
Jag vill bara understryka min. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det u...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/godmorgon.html
*  Linda K: 37,9 är också feber
Som plåster på såren har jag nu bokat tid för klipp och sling och för klassisk ansiktsbehandling. Jag kan dock inte vänta så länge. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/379-ar-ocksa-feber.html
*  Linda K: Voff
... fredag, februari 12. Jag börjar redan nu säkna kommenterar om dagens tröja. Linda K sa... och det är jag rätt nöjd med, den rockar :. Till plisserat och rosett, jag dör så fint. Det är en vinnartröja, jag har aldrig varit säkrare. Linda K sa... Har du fått någon med matanknytning än. Linda K sa... tomas;: jag väntar på en från dig :. Linda K sa... tomas: :* att ah det gott: :*. Du är alltid så stylish, sörjar att jag skulle bli utklädd i samma stuff som du... Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/voff.html
*  Linda K: Forskaren rekommenderar
Dom har utsatts för strålning och förvandlats till monster. är det den boken, där alla flyttat ned i tunnelbanana för att överleva?. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por m...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/forskaren-rekommenderar.html
*  Linda K: Skit också igen
Jag trodde det skulle komma en present från mig själv i postlådan idag. Innan den 3 februari, är inte det idag det. Den andra februari är det va. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por mo...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa-igen.html
*  Linda K: Klart man hänger med...
... Klart man hänger med... Jag är evil.... Linda K sa... Vad väljer du Linda. Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 199. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etu...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/klart-man-hanger-med.html
*  Hjälm 90
hjälm hjälm miniatyr hjälm m hjälm används av svenska försvarsmakten som ersättare till den äldre stålhjälmen hjälm m hjälm är tillverkad i para aramid en typ av kevlar som ger ett gott ballistiskt skydd och som tål slag bra den är utformad som en skyddshjälm och väger kg insidan av hjälmen hade ursprungligen en konstruktion av plast på vilken skinnkuddar fyllda med bomull och skumplast anbringats men har uppgraderats med en nätinredning som gör hjälmen något mer bekväm och mindre vinglig man får plats med hörselkåpor under hjälmen och man kan justera storleken på ett flertal ställen spännet på hakremmen på vissa exemplar är ett plastspänne som man kan klämma skinnet på kinden hakan i om man försöker knäppa det med en hand andra exemplar har en vanlig tryckknapp som fäster på sig själv runt en ögla vilket är att föredra hakremmen kan justeras på tre punkter hjälmen saknar fästen för belysning eller mörkerhjälpmedel se även fältuniform m kategori hjälmar kategori fältuniform...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälm_90
*  Linda K: Skit också
... tisdag, februari 2. Jag mailade maken: Och snart är det alla hjärtans... Jag håller med - kan inte tänka mig att du skulle släppa in det där i ditt vackra hus, väl?. Linda K sa... Linda K sa... katarina: om en sån kom in hos oss är jag nästan helt säker på att ett barn skulle spilla massor i den eller att jag skulle råka kräkas eller... eller ja om mullbär då ...så såg jag idag en Mullberry på en kille för första gången, de jag sett har alltid ackompanjerats av damer. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. Det där...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa.html
*  Infektion i tandköttet
Svårt att få barn. Hälsa: Hälsa - Kropp själ Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Det visade sej att jag hade infektion d r tanden sitter s efter m nga bed vningssprutor s gick det iaf inte att dra ur tanden d det gjorde S ont. Fick g d rifr n,en ny tid,och penicillin i handen. Har ont enda upp i kinden under gat...nu till min fundering....f rsvinner varet av penicillinet,m ste man inte ta bort varet f rst. sk ra upp tandk ttet innan jag fick penicillin... Nu ska jag ta penicillin i 16 dagar...har f tt en ny tid att dra tanden-den 14/11,han vill att jag ska ta penicillin d x -det r d rf r jag f r ta s l nge. Det var medningen att jag skulle b rja med med. den 4/11,men nu blev jag ju s d lig-s jag var tvungen att b rja i dag. Just nu r jag svullen har lite ont,man har inte beh vt tagit n gra alvedon i dag- nnu,har ingen feber. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara ...
http://familjeliv.se/forum/thread/37779116-infektion-i-tandkottet
*  Stiftelsen – Vart jag än går lyrics
Stiftelsen Vart jag än går lyrics. Skicka In Lyrics Kontakt. Svenskalyrics.se. Skicka In Lyrics Kontakt. Stiftelsen Vart jag än går / Stiftelsen / Ljungaverk 2012 / Stiftelsen / Stiftelsen Vart jag än går Ljungaverk 2012 / Stiftelsen. Lägg din hand mot min kind visa mig vägen kommer du ihåg den det känns så skönt att komma hem för när du ser mig blir du lycklig. om du känner dig ensam öppna dig då dela med dig av känslan jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Vart jag än går Vart du än går. Du vilar här på mitt bröst för mig är du livet men jag tar dig förgivet Förlåt jag kan vara dum När disträheten tätnar När jag hör dig. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Spela vår låt nu ta mig med storm kan vi inte dansa som förr och hela natten lång Bli nu ett med mig darling jag vet att vi kan men sen vill jag ...
http://svenskalyrics.se/stiftelsen-vart-jag-an-gar/
*  Cornelis Vreeswijk - Ballad På En Soptipp Lyrics
Lyrics Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kring Bland trasor och tombuteljer och många andra ting Det trillar en tår på kinden, jag fylls av melankoli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Den varan är såsom såpa som man häftigt försöker ta För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Bakterier och baciller lär finnas i varje vrå Medborgare, du kan ej se dem men de finns där ändå Den ena ger dig astma, den andra kolera Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra. Det finns ju så många varor, som människan inte tål Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått spru...
http://artists.letssingit.com/cornelis-vreeswijk-lyrics-ballad-pa-en-soptipp-xn5dllt
*  Linda K: Mitt fadderbarn Sabitri
Berättade om att det är vinter här och skickade med bilder. Tackade för den fina teckningen hon skickat, som är så söt att jag blir tårögd varje gång jag tittar på den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/mitt-fadderbarn-sabitri.html
*  Linda K: För 24 år sen
... Vad härligt det ändå var när man var 14 och kunde fnissa åt precis allting med bästisarna. Jag vill ha en sån där klocka. librarybeth: vad ungdomlig jag är som vill ha den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det utropstecken Jeans för små De e ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/for-24-ar-sen.html
*  Linda K: Enbit
Eller så kan det vara så...att du vill höra från en enig kör att onepiece INTE är ok. Kräng på dig ett juicyset nästa gång du vill mysa o handla samtidigt, fastän det i min värld är helt helt oförenligt. och du får nog ta det som en order. anna: ; ån: äh, jag är nog bara före min tid ;. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. Enligt plan och mer därtill För många sena kvällar *poff* Fint tack hej då vet vi Nu med armband Dagens outfit Kopp kopp Sportar sportigt Kläderna på dagarna Barnsliga grejer Lilla fröken bus Goddamitt Olof För brösten i tiden I wish Måndagslist Chefen har sett Dagens outfit Möt Dagmar Dagens outfit Okej jag hinner inte nu, vi hörs ikväll 36 kronor Vilken dag Krukor en masse Dagens detaljer Dagens outfit Så mycket kabel Matprogram för vampyrer Filosofi eft...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/09/enbit.html
*  Linda K: Darr darr
... Jag kan nästan inte använda tangentbordet för händerna är helt borta. december 99. oktober 102. augusti 111. december 120. oktober 139. augusti 115. december 179. oktober 185. augusti 191. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du fikon vad nu det betyder Ur högtalaren på låtsas Confession Eller vad tror ni. Deep thoughts på T-centralen Cool kids Här...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/darr-darr.html
*  Linda K: The joy
ja, jag ska jobba imorgon, nej, jag känner inte för det ;. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/joy.html
*  Linda K: Dagens radiosnackis
maj 1. april 92. mars 117. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/dagens-radiosnackis.html
*  Linda K: Fridens
maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en ...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/fridens.html
*  Linda K: Tårtåret som varit
... söndag, januari 2. Tårtåret som varit. Det får bli tårtåret:. Januari. Februari. Mars.  April. Maj. Juni. Juli. Augusti. Hm, dåligt med tårta i augusti men massor av äppelpaj. September. Oktober.  November. December . maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. D...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/tartaret-som-varit.html
*  Linda K: Copycat
Jag menar, det krävs en hel del övning att lära sig posa professionellt som jag. hedgehog: du vet jag har hållt på ett tag, jag kan det där. Endast och enbart för att jag inte kan göra en grodmun. att ha det gott: eller hur : silje: ha ha ha inte alls, men tack söta. Åh, den där tröjan har jag med. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi b...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/copycat.html
*  Linda K: Hur trött?
Linda K: Hur trött. Jag är så trött att jag inte ens orkar titta på ett Lost-avsnitt. liten: nä jag missade första delen och nu orkar jag bara inte. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre S...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/hur-trott.html
*  Linda K: Går det?
Linda K: Går det. Går det. Nä, det är därför man får jobba. Jag vill också vara det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns in...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/gar-det.html
*  Linda K: Det bådar gott
... Det bådar gott. Jag är också helt frälst. Det bästa jag sett på år och dar :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar ick...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/det-badar-gott.html
*  Linda K: Vi slår på stort
Och lite avis blir jag på er som får träffas :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulkl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/vi-slar-pa-stort.html
*  Paul Chambers
... paul laurence dunbar chambers född april i pittsburgh pennsylvania död januari i new york var en amerikansk kontrabas ist paul chambers växte upp i detroit när han flyttade till new york blev han jazzbasist i j j johnson s och kai winding s kvintett och sedan i miles davis band där spelade förutom miles själv även john coltrane och philly joe jones chambers blev snabbt en favorit hos sina kollegor och hans basspel var perfekt för både snabba melodier och långsammare ballad er han var också liksom slam stewart känd för att spela bas med arco i jazz på skiva kan han höras i två av jazzens mest inflytelserika skivor john coltrane s giant steps och miles davis kind of blue båda från låten mr p c på giant steps är tillägnad chambers paul chambers levde ett hedonistiskt liv med heroin och alkohol och dog vid års ålder i tuberkulos kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska jazzmusiker kategori amerikanska basister kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Chambers
*  Fillmore East - June 1971
fillmore east june fillmore east june fillmore east june är ett livealbum med frank zappa the mothers of invention som släpptes albumet överraskade många zappa fans genom att inte ha en perfekt ljudmässig produktion lp versionen har ett burkigt och aningen skramligt ljud som rimmar illa med zappas tidigare perfektionistiskt gjorda skivor å andra sidan är fillmore east också den första zappa mothers skiva som gjordes helt och hållet live skivans styrka är dess humor och energi två egenskaper som före detta the turtles medlemmarna mark volman och howard kaylan bidrog kraftigt med samt med sin unika stämsång en del fans ogillar skivan som de tycker fokuserar den mer triviala sidan av zappas humor men sett till den period då den är gjord är den väldigt representativ för zappas produktion vid den tiden humorn är densamma som på chungas revenge och motels men serverad på ett mindre anspråksfullt sätt vilket för många gör den mer aptitlig och lättillgänglig än de båda andra verken låtlista alla låtar skrivna av fran...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fillmore_East_-_June_1971
*  Hilla lilla
... klassifikation smb tsb a är en naturmytisk balladtyp som finns upptecknad i sveriges medeltida ballader i fjorton svenska er från slutet av talet och framåt fem av varianterna är försedda med melodier handling drottningen får höra att hilla lilla alternativt hilda eller hilda lilla sitter och syr men är vill i sin söm drottningen ger hilla lilla ett kraftigt slag på kinden hilla lilla förtäljer sina sorger hon flydde med den engelske kungasonen hillebrand från en annan man som försökt locka av henne hennes ära en stor samling av hennes släktingar anföll dem hillebrand hade bett hilla lillas att inte uttala hans namn men när han slagit ihjäl ett flertal av hennes släktingar ropade hon åt honom att höra upp och råkade så ändå säga namnet hillebrand sårades och dog och hilla lillas släktingar straffade henne hårt när hilla lilla har berättat färdigt så dör hon i vissa varianter syr inte hilla lilla utan sover och drottningen straffar henne för att hon är vill i sin sömn i vissa varianter straffas hon för at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilla_lilla
*  Så bister kall sveper nordanvinden
... är en sång av kristet religiös karaktär skriven av missionspastor anders g bergh aktiv medlem i iogt den publicerades först i andra upplagan av cymbalen senare gavs den ut i berättelsesånger både och i den gamla visboken från heter den ester och axel under vilken titel den finns insjungen av margareta kjellberg på skivan drinkarflickans död och andra sånger även evangelisten artur eriksson har sjungit in denna visa melodin som används är av folkligt ursprung sångens första vers lyder så bister kall sveper nordanvinden om stuguknuten den sena kväll i stugan sitter så blek om kinden en liten flicka vid spisens häll den bleka hyn och de tärda dragen de vittna tydligt om sjukdom nöd och hennes pappa har hela dagen för krogen glömt skaffa barnen bröd kategori psalmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Så_bister_kall_sveper_nordanvinden
*  Röstgenerator
... ett elektriskt hjälpmedel som kan användas för att simulera stämbandens funktion efter en laryngektomi apparaten som trycks mot hakan eller kinden alstrar en ton som den opererade kan använda för att bilda språkljud idag är det vanligare att man istället opererar in en röstventil externa länkar kategori logopediska hjälpmedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Röstgenerator
*  Natriumnitrit
... kemibox vardagligt namn natriumnitrit bild sodium nitrite jpg bildtext natriumnitrit bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumnitrit övriga namn kemisk formel na no utseende vita kristaller cas nummer smiles o n molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa natriumnitrit nano är ett salt som är vanligt som livsmedelstillsats i kött och fisk framställning saltet framställs genom behandling av natriumhydroxid med blandningar av kvävedioxid och kväveoxid naoh no no nano h o processen är känslig för närvaro av syre vilket kan leda till bildning av varierande mängder av natriumnitrat användning den huvudsakliga användningen av natriumnitrit är för industriell produktion av organiska kväveföreningar andra användningsområden finns inom fotografering och som en elektrolyt i processer för elektrokemisk slipning natriumnitrit tillsätts i små mängder via saltlake n för en produkt som livsmedelstillsats har natriumnitrit e nummer e syftet med att tillsä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumnitrit
*  Fenylhydrazin
... kemibox vardagligt namn bild phenylhydrazine png bildtext strukturformel bildbredd bild phenylhydrazine d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn fenylhydrazin övriga namn kemisk formel c h n h utseende gul till rödbrun vätska cas nummer smiles c ccccc nn molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa fenylhydrazin är en kemisk förening av bensen och hydrazin med formeln c h n h historia framställning användning se även källor historia fenylhydrazin upptäcktes av den tyske kemisten hermann emil fischer han framställde det genom att reducera fenyldiazoniumsalt med sulfit framställning fenylhydrazin framställs genom att anilin c h nh oxideras av natriumnitrit nano och saltsyra hcl vilket ger saltet fenyldiazoniumklorid c h n cl som i sin tur reduceras till fenylhydrazin av natriumsulfit na so i basisk lösning px användning fenylhydrazin används för att tillverka indol er som används i färgämne n och läkemedel se även anilin källor mal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenylhydrazin
*  Sabadillättika
... miniatyr sabadillfrön som sabadillättika framställs av sabadillättika acetum sabadillae eller lusättika är ett äldre läkemedel mot löss framför allt huvudlöss lusättikan är en klar brun vätska de aktiva substanserna i sabadillättika är flera olika alkaloid er från växten sabadill schoenocaulon officinale en växt i sabadillsläktet alkaloidblandningen som bland annat innehåller veratridin kallas även veratrin även andra beredningsform er av sabadill förekom men sabadillättikan var den vanligaste framställning och användning historik i populärkultur se även källor framställning och användning sabadillättika framställs av sabadillfrö semina sabadillae frön av schoenocaulon officinale genom att fröna extraheras med en utspädd blandning av ättiksyra och etanol ett representativt recept är delar sönderstötta sabadillfrön delar sprit delar utspädd ättiksyra och delar vatten som får stå i en vecka varefter fröresterna avlägsnas frön importerades från mexiko och venezuela det var nödvändigt att vara försiktig vid ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sabadillättika
*  Alkaloid
... ] ] ] ] 'Alkaloider' är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som ofta har en stark inverkan på människokroppen. Alkaloiderna är ofta basiska "alkaliska", därav namnet, men undantag finns, till exempel kolchicin från växten tidlösa. Många alkaloider är kraftigt verkande gifter; i små doser har de stor medicin sk betydelse. Alkaloiderna har använts som drog er, gift er och läkemedel under hela mänsklighetens historia. Klassificering. Alkaloiderna är uppdelade i olika grupper beroende på sin struktur. Pyridin -gruppen: piperin, koniin, trigonellin, arekaidin, guvacin, pilokarpin, cytisin, nikotin, spartein, pelletierin. Pyrrolidin -gruppen: hygrin, cuscohygrin, nikotin Tropan -gruppen: atropin, ekgonin, katuabin, kokain, hyoscyamin, skopolamin, Kinolin -gruppen: kinin, kinidin, dihydrokinin, dihydrokinidin, stryknin, brucin, veratrin, cevadin Isokinolin -gruppen: opium -alkaloider morfin, kodein, tebain, Isopapa-dimetoxy-anilin, papaverin, narkotin, sanguinarin, narcein, hydrasti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
*  Kapucinpulver
... franska poudre des capucins kallas en pulverblandning som förr användes mot ohyra hos människor och boskap den var beredd av sabadillfrö n staffansfrö n persilje frön frukter och tobak pulvret är i hög grad giftigt eftersom det innehåller flera starkt verkande alkaloid er såsom nikotin veratrin och delfinin det hade kommit ur bruk redan i början av talet se även kapucinorden sabadillättika källor kategori läkemedelshistoria kategori veterinärmedicin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapucinpulver
*  The Reflex
... singel av duran duran utgiven april det var den tredje singeln från albumet seven and the ragged tiger och nådde förstaplatsen på både den engelska och amerikanska singellistan samt i flera andra länder singelversionen är ommixad av nile rodgers låtlista singel the reflex make me smile come up and see me live singel the reflex dance mix the reflex version make me smile come up and see me live singel u s the reflex dance mix edit new religion live in l a cd singel inkluderad i singles box set the reflex make me smile come up and see me live the reflex dance mix listplaceringar lista topplacering källor fotnoter kategori singlar av duran duran kategori musiksinglar kategori engelskspråkiga sånger kategori singelettor i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Reflex
*  Reflex (gospelkör)
reflex gospelkör reflex gospelkör reflex är en av norges mest kända gospel kör er grundades kören har gett ut ett tjugotal album och är fortfarande aktiv externa länkar kategori musikgrupper bildade kategori norska körer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflex_(gospelkör)

Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.HyperemiNitroglycerinKennelklubbBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Araknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Prostaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.HypertoniHypotoniKind: Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor.Patellarreflex