Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Kalcium i kosten: Kalciumföreningar som används som kosttillskott. Kalcium i födan är nödvändigt för benutvecklingen under uppväxttiden och för bibehållande av skelettets egenskaper senare i livet för att förebygga ben skörhet (osteoporos).Kalciumkarbonat: Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.Kalciumfosfater: Kalciumsalter av fosforsyra. Dessa föreningar används ofta som kalciumtillskott. Apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) är en i naturen vanligt förekommande form.Kalciumisotoper: Stabila kalciumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalcium, men med varierande atomvikter. Ca-42-44, 46 och 48 är alla stabila isotoper av kalcium.Kalciumklorid: CaCl2. Kalciumsalt i form av vita, hårda korn. Det ges intravenöst som kalciumkomplement, har använts som urindrivande och försurnande medel, och för att kontrollera blödningen vid tillstånd som purpu ra, tarmblödning och mindrer, spridda blödningar. Det används också som motgift vid magnesiumförgiftning, då det ges intravenöst.Kalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Kalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Kalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Kalciumradioisotoper: Instabila kalciumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Ca-atomer med atomvikterna 39, 41, 45, 47, 49 och 50 är radioaktiva kalciumisotoper.Kalciumföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller kalcium som väsentlig beståndsdel av molekylen.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.EGTA: Etylen-bis(oxyetylen-nitrilo)-tetra-[ättiksyra]. Ett kelerande medel med förhållandevis högre kalciumspecificitet och lägre toxicitet än EDTA (etylendiamintetraättiksyra).Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.Kalciumhydroxid: Ca(OH)2. Ett vitt pulver med många terapeutiska användningsområden. Eftersom det har förmågan att stimulera mineralisering, används det i många tandpreparat.Fosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.NifedipinKalciumsulfat: CaSO4. Föreningen finns både i vattenfri form och i olika hydreringsstadier. Hemihydratet kallas bränd gips, och dihydratformen (CaSO4.2H2O) förekommer i naturen som mineralet gips. Gips används i byg gnadsmaterial, som torkmedel, som gjut- och formmaterial, och inom medicinen för hårda gipsförband och som konsistensgivare i tabletter.BisköldkörtelhormonerMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Fura-2: Ett fluorescerande, kalciumkelatbildande ämne som används för att studera intracellulärt kalcium i många vävnadstyper. Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kalciumcitrat: Ett färglöst eller vitt, kristallint organiskt ämne, trikarboxylsyra, som finns i växter, särskilt citrusfrukter. Det används som smakämne eller antioxidant i livsmedel, och som sekvestreringsmedel.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.ThapsigarginS100 Calcium Binding Protein GRyanodine Receptor Calcium Release ChannelKalciumpyrofosfat: Kalciumsalt av difosforsyra. Ett oorganiskt pyrofosfat som påverkar kalciummetabolismen hos däggdjur. Störningar i omsättningen förekommer vid vissa sjukdomar hos människa, särskilt hypofosfatasi och pseudogikt.Kalciumomsättningsrubbningar: Felaktigheter i omsättningen av kalcium i kroppen, vid upptag, transport, lagring och förbrukning.VerapamilKalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.TidsfaktorerLantan: Prototypen för grundämnena inom gruppen sällsynta jordartsmetaller (atomnr 57-71). Kemiskt tecken är La, atomnummer 57 och atomvikt 138,91. Lantanjonen används inom experimentell biologi som kalciumantagonist, och inom optik används lantanoxid för att förbättra de optiska egenskaperna hos glas.Patch-clamp-teknikerKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Njurstenar: Stenar som förekommer i njuren. Stenar som är för stora för att passera spontant kan variera i storlek från 1 cm till taggiga stenar som fyller njurbäckenet och njurkalkarna.Hypokalcemi: Lägre halter av kalcium i blodet än normalt. Symtombilden innehåller hyperaktiva senreflexer, Chvosteks tecken, muskel- och bukkramper och karpopedalspasm.NervcellerAequorin: Ett fotoprotein som isolerats från den ljusalstrande maneten Aequorea. Det avger synligt ljus genom en intramolekylär reaktion när spårmängder av kalciumjoner tillkommer. Den ljusalstrande substansdel en i bioluminiscensreaktionen tros vara 2-amino-3-benzyl-5-(p-hydroxyfenyl)pyrazin (AF-350).Intracellulär vätska: Vätskan inuti celler.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Receptorer, kalcium-sensingKalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.StrontiumInositol 1,4,5-Trisphosphate ReceptorsHyperkalcemi: Onormalt höga halter av kalcium i blodet.Jonoforer: Kemiska ämnen som ökar genomsläppligheten för specifika joner hos biologiska eller konstgjorda lipidmembran. De flesta jonoforer är förhållandevis små organiska molekyler som verkar som rörliga bärare inom membranen eller som sammansmälter till att bilda jonkanaler genom membranen. Många är antibiotika, och många verkar som frikopplande medel genom att kortsluta protongradienten över mitokondriemembran.Vitamin DFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Jonomycin: En divalent kalciumjonofor med utbredd användning som hjälpmedel för undersökning av rollen av intracellulärt kalcium i cellulära processer.ElektrofysiologiKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Inositol-1,4,5-trifosfat: En intracellulär budbärare som bildas genom verkan av fosfolipas C på fosfatidylinositol-4,5-bifosfat, en av de fosfolipider som bygger upp cellmembranet. Inositol-1,4,5-trifosfat frisätts i cytoplasman, där det frigör kalciumjoner som finns lagrade i cellens endoplasmatiska retikel. Dessa kalciumjoner stimulerar verkan av B-kinas eller kalmodulin.NatriumRåttor, Sprague-DawleyBen och benvävnadTarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Omega-konotoxin GVIAHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.SignalomvandlingNitrendipinVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.CellinjeKalcitriol: Den fysiologiskt verksamma formen av D-vitamin. Den bildas framförallt i njurarna genom enzymatisk hydroxilering av 25-hydroxikolekalciferol (Kalcifediol). Produktionen stimuleras av låga blodkalciumh alter och bisköldkörtelhormon. Kalcitriol ökar absorptionen av kalcium och fosfor i tarmen, och ökar, i samverkan med bisköldkörtelhormon, resorptionen av benmassa.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.RyanodinNimodipinJontransport: Jonförflyttning genom energigenomsläppliga cellmembraner. Transporten kan vara aktiv, passiv eller understödd. Joner kan förflytta sig en åt gången (uniport) eller som grupper om två eller fler joner i samma (symport) eller motsatt (antiport) riktning.JonkanalstyrningBisköldkörtlarOmegakonotoxinerOxalaterRåttor, WistarIsradipin: En kraftfull kalciukanalantagonist som är särskilt selektiv för glatt kärlmuskulatur. Medlet är effektivt vid behandling av kronisk, stabil angina pectoris, högt blodtryck och kronisk hjärtinsufficiens.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Mineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.Sarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPasesMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.CalbindinsKolekalciferol: Ett fettlösligt vitamin (D3), derivat av 7-dehydroxikolesterol, som bildas genom att ultraviolett strålning bryter C9-C10-bindningen. Det skiljer sig från ergokalciferol genom sin enkla bindning mellan C22 och C23 och avsaknad av en metylgrupp vid C24.Biologisk transport, aktiv: Förflyttning av ämnen genom cellmembran och epitellager mot en elektrokemisk gradient, på bekostnad av metabolisk energi.ElektrostimuleringXantenerNikardipinExtracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Råttor, inavlade stammarKalciumdobesilat: Ett läkemedel som används för att minska blödningen vid diabetesretinopati.Mibefradil: Ett benzimidazoyl-substituerat tetralin som binder selektivt till och blockerar kalciumkanaler av T-typ.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Cellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Bentäthet: Mineralmängden per kvadratcentimeter benyta är det mått som används i klinisk praktik. Egentligen borde densiteten anges i gram per milliliter. Oftast används absorptionsfotometri eller röntgendatorto mografi för bestämning av bentäthet.Plasma Membrane Calcium-Transporting ATPasesElektronsondmikroanalys: Påvisande och kvantitativ mätning av grundämnen utifrån det faktum att den röntgenstrålning som avges av ett grundämne som aktiveras av en elektronstråle har en för ämnet karakteristisk våglängd och mängdintensitet. Tekniken kan utnyttjas i elektronmikrosond, mikroanalyselektronmikroskop, eller elektronmikroskop eller svepelektronmikroskop utrustade med röntgenspektrometer.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Elektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Absorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Arsenazo III: Färgindikator som ändrar färg vid bindning till kalciumjon under fysiologiska förhållanden. Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Calcium-Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type 2TerpenerAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.Katjoner, tvåvärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med tvåvärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.RuteniumrödEnzymhämmareProteinkinas CBensofuranerDantrolen: Skelettmuskelavslappnande medel som påverkar retnings-sammandragningsmekanismen i muskelfibern. Det används vid kramper och andra neuromuskulära störningar. Trots att verkningsmekanismen förmodligen inte är av central karaktär, så sammanförs dantrolen vanligtvis med de centralstimulerande avslappningsmedlen.Förkalkning, fysiologisk: En process som innebär att organisk vävnad hårdnar genom att kalciumsalter avsätts i den.Mejeriprodukter: Rå eller behandlad mjölk och mjölkprodukter. Vanligtvis avses komjölk, men även mjölk och mjölkprodukter från get, får, ren och vattenbuffel hör hit.Sodium-Calcium ExchangerProteinbindningOsmolaritetEDTA: Ett kelerande ämne som avskiljer en mängd olika flervärda katjoner. Det används vid läkemedelstillverkning och som livsmedelstillsats. Syn. etylendiamintetraättiksyra.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Neuronal Calcium-Sensor ProteinsUrinvägsstenarSpindelgifterOmega-agatoxin-IVAGallopamil: Kranskärlsvidgande medel som är analogt med iproveratril (verapamil), med en eller fler metoxygrupper på bensenringen.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Calcium IonophoresFlunarizin: Flunarizin är en selektiv kalciuminflödesblockerare med kalmodulinbindande egenskaper och anti-histamin H1-verkan. Medlet har effekt vid förebyggande behandling av migrän, av perifer, ocklusiv kärlsjukdom, av vertigo av centralt eller perifert ursprung, samt som adjuvans vid epilepsibehandling.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Hyperparatyreos: Onormalt stor aktivitet i bisköldkörtlarna, vilken kan vara primär eller sekundär. Primär hyperparatyreos är associerad med tumörbildning eller hyperplasi. Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Gallussyra: En färglös eller svagt gulfärgad, kristallin förening som erhålls ur galläpplen. Den används inom fototeknik, i läkemedel och som analytiskt reaktionsmedel.Exocytos: Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.HypoparatyreosCytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.HyperkalciuriFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Calbindin 1Alkaliskt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.1.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Djur, nyföddaTrifluoperazinHippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.TetrodotoxinGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Inositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.Presynaptiska terminalerBenskörhet: Benskörhet som beror på att mängden av benvävnad minskar. Skelettetblir poröst och bräckligt och risken för frakturer ökar. Två typer förekommer: benskörhet efter menopaus (postmenopausal osteoporos) och åldersrelaterad benskörhet.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.NeurotransmittorsubstanserLasalocid: Antibiotisk katjonjonofor från Streptomyces lasaliensis som, bl a, kopplar bort kalciumflödet i muskelfibrer. Den används mot coccidier i ffa fjäderfä.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Synaptisk överföringSynapserKadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Durapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Second Messenger SystemsMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Fosfor i kosten: Fosfor som tillsats eller fosfor som innehåll i födan. Grundämnet fosfor är ett viktigt intracellulärt ämne, som spelar stor roll i många biokemiska processer i samband med normala, fysiologiska funktioner. Höga halter fosfor i födan kan leda till nefrokalcinos (njurförkalkning), med nedsatt njurfunktion som följd. Låga halter ger ökad kalcitrolmängd i blodet, och benskörhet.OxalsyraRNA, budbärarKalcitonin: Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras adsorptionsförmåga. Hormonets plasmak alciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.NickelNefrolitiasKalciumbindande EF-hand: Kalciumbindande motiv som utgörs av två helixstrukturer (E och F), förenade med en ögla. Detta "loop"-område binder kalcium, och dessa motiv återfinns i många proteiner som regleras av kalcium.Apatiter: En grupp fosfatmineral omfattande ett tiotal mineral med allmän kemisk formel X5(YO4)3Z, där X kan vara t ex kalcium eller bly, Y fosfor eller arsenik och Z klor, fluor eller OH.TetradekanoylforbolacetatBorföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Kalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Citrater: Salter eller estrar av citronsyra.Hydroxikolekalciferoler: Hydroxianaloger till vitamin D3 (kolekalciferol), inkl. bl a kalcifediol, kalcitriol och 24,25-dihydroxivitamin D3.Kristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Kemisk stimulering

*  Nyform | Ekovänliga livsmedel & kosttillskott från växtriket
lifestream kalcium lifestream vetegräs...
http://tartex.se/
*  Hårt vatten (kalkrenare)
höga halter av kalcium kalk och magnesium. Det ger upphov...
http://svvattenlab.se/default.aspx?id=1061&ptid=0
*  Köp NaNO Vapor Hardcore Pro Series hos Svenskt Kosttillskott. Snabbt & fraktfritt!
som en antioxidant. Kalcium har också många andra viktiga...
https://svensktkosttillskott.se/produkter/nano_vapor_hardcore_pro_series
*  Laktosintolerans - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
extra tillskott av kalcium i form av tablett om man inte äter ... behövs tillskott av kalcium Kalcium, som är en viktig beståndsdel i...
http://1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Laktosintolerans/
*  laralucy Blog
de att kroppen tar kalcium av vår skelett för att klara av köttet...
http://nouw.com/laralucy
*  Benskörhet - osteoporos - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänste
Då minskar mängden kalcium i blodet och kroppen kompenserar det ... genom att ta kalcium från skelettet. Om man har tidigare...
http://1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Benskorhet/
*  Slaktgrisfoder Lantmännen Sluka, 25 kg
/kg Natrium: 2 g/kg Kalcium: 7 g/kg Lysin: 8 g/kg Metionin: 3 g/kg...
http://granngarden.se/Sortiment/Djur-&-Foder/Gris/Grisfoder-&-Mineraler/Grisfoder/Slaktgrisfoder-Lantmännen-Sluka,-25-kg/p/1196252_BASE
*  Hundfoder Bozita Robur Maintenance Mini, 4,5 kg
, jod 1,8 mg kalciumjodat, monohydrat , selen 0,1 mg selenj ... : 6,5 % d rav kalcium 1,3 % och fosfor 1,0 % Vatten: 10...
http://granngarden.se/Sortiment/Djur-&-Foder/Hund/Hundfoder-&-Hundgodis/Torrfoder/Hundfoder-Bozita-Robur-Maintenance-Mini,-4,5-kg/p/1165827_BASE
*  Kalktillverkning
thumb|Kalkugn vid Östra Torp. Under medeltiden fram till 1900-talet använde man på landsbygden enkla kalkmilor som det brändes kalk i. Antingen grävde man en grund grop i vilken man staplade sten, eller så staplade man det direkt på marken och gärna mot en kulle så att lite skorstenseffekt skulle uppstå. Man staplade först eldgången med stora block som valv, ofta i Y eller T form, sedan staplade man sten runt omkring eldgången, större block längst in och mindre sten utåt och därefter täckte man milan med jord/ torv för att öka värmeisoleringen. När man tänt milan brann den i cirka 3 dygn och när den hade svalnat rev man den, de yttersta stenarna lades åt sidan och återanvändes vid nästa bränning. Innehållet närmast eldgången och en bit ut från denna hade nu omvandlats till bränd kalk packsten. Nackdelen med kalkmilor var att det var svårt att komma upp i rätt temperatur, vid moderna mätningar har temperaturen vid bränning av mila pendlat mellan cirka 700–800 grader jämfört med en schaktugn som ligger på cirka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalktillverkning
*  Dolomit
... mini dolomit dolomit är ett mineral bestående av kalciummagnesiumkarbonat camg co namnet dolomit används även ibland för bergarter såsom dolosten och dolomitmarmor i vilka dolomit är det dominerande mineralet mineralet dolomit har en hårdhet på cirka på mohs hårdhetsskala troligen beskrevs dolomit först av carl von linné mineralet fick sitt namn i mars av nicolas théodore de saussure som uppkallade det efter den franska geologen déodat gratet de dolomieu som upptäckte bergarten i det som nu kallas dolomiterna i norra italien eldhållfastheten är ganska god styrelsen för teknisk utveckling stu föreslår dolomit som tänkbart fyllmedel inom papper sindustrin dolomitmarmor referenser se även källor dolomitmarmor dolomitmarmor är en cirka miljarder år gammal dolomitisk marmor som är vit till färgen med gulbruna flammor i sverige har den brutits sedan talet som byggnadssten och har bland annat klätt fasaden till dramatiska teatern i stockholm dolomitmarmor är värdbergart för malmen i sala silvergruva och bryts i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dolomit
*  Kalciumacetat
... eller ättiksyrad kalk cas nr tillverkas i helt ren form som ett vitt kristallinskt pulver och som har svag doft av ättiksyra genom neutralisering av ättiksyra med kalciumkarbonat och upprepad omkristallisering för tekniskt bruk sker tillverkning i olika kvaliteter genom neutralisation av träättika med kalk avskiljning av tjära och andra föroreningar samt indunstning och upphettning till ca c meyers varulexikon forum användning kalciumacetat används som stabiliseringsmedel buffrare och komplexbildare i t ex konfektyr och bageriprodukter e nr http www caldic se products alphabetical kalciumacetat den mindre rena varan kallas även gråkalk den är lättlöslig i vatten och används för tillverkning av ren ättiksyra aceton och i färgerier källor kategori kalciumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumacetat
*  Märgel
... thumb märgel märgel är en form av kalksten som bildats av kalk slam och innehåller höga halter av kalciumkarbonat och lera som även kan vara mer eller mindre sandblandad i sverige avses vanligen med märgel varje jordart eller bergart som innehåller kolsyra d kalk och talk från någon procent till över vilket gör den lämplig som jordförbättringsmedel på kalkfattig åkerjord största utbredningen har istidens märgelavlagringar där det rör sig om främst moränmärgel och diluvialmärgel bland istiden s avlagringar förekommer också kalkmärgel som har bildats som en blandning av kalksten och krita med moränlera under isens inverkan kalkmärgel en märgel med särskilt stor halt av kalciumkarbonat är kalkmärgel dess färg är oftast ljust gulaktig eller gråaktig kalkmärgel kan förekomma i olika geologiska formationer och kan ibland vara tydligt lagrad kalkskiffer som i den kända litografiska stenen vid solnhofen i tyskland som tillhör jura formationen märgel är dock i de flesta fall jordartad användning det grävdes tidig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Märgel
*  Skelett
... delas vanligen in i tre typer - yttre skelett eller 'exoskelett', inre skelett eller 'endoskelett', och hydrostatiskt skelett bestående av vätskefyllda kammare. Exoskelett finns hos många insekter och hos kräftdjur. Alla leddjur har exoskelett under åtminstone någon del av sin livstid. Endoskelett har de flesta vertebrater, och är bestående av benvävnad som är mineraliserad med bland annat kalk och kisel. Hos andra arter, såsom broskfiskar, kan endoskelettet bestå av brosk. De djur som har brosk istället för benvävnad är till exempel hajar och rockor. Vissa djurarter, som nässeldjur och ringmaskar, har ett hydrostatiskt skelett bestående av hålrum inuti kroppen som är fyllda med vätska. Denna vätskas tryck gör att kroppen hålls stabil och att djuret kan röra på sig. Muskulaturen är anpassad för att detta skall fungera, hos de djur som brukar detta. Rörelser möjliggörs genom konstant volym, som gör att kroppen ändrar bredd och längd när muskulaturen ändrar status. I mantel n utsöndras detta av huden, och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelett
*  Aragonit
... är ett av de två vanligaste naturligt förekommande kristallformerna av kalciumkarbonat caco den andra formen är mineralet kalcit den bildas genom biologiska och fysiska processer inklusive fällning från marina och sötvattensmiljöer och har fått sitt namn efter molina de aragón i spanien fysikaliska egenskaper förekomst galleri referenser externa länkar fysikaliska egenskaper kalciumkarbonat förekommer i två kristallformer argonit har samma kemiska sammansättning som kalcit men skiljer sig ändå åt kalcit har trigonalt kristallsystem medan aragonit har ortorombisk kristallsystem vilket resulterar i en annan kristallform förekomst aragonit förekommer från utfällningar från varma källor korallrev pärlor snigelskal äggskal och snäckskal men även i basalt och som droppsten ar i grottor galleri aragonite jpg genomskinlig aragonit aragonite espagne jpg röd brun aktig aragonit adamite aragonite jpg grön aragonit aragonit aus stribro a jpg vit aragonit referenser externa länkar mindat org kategori karbonater kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aragonit
*  Samarin
... mini upright samarinskylten i stockholm samarin är ett naturläkemedel som traditionellt används vid tillfällig halsbränna och sur mage samarin består till största delen av natriumbikarbonat och neutraliserar en liten mängd magsyra samarin antacid innehåller även kalciumkarbonat vilket ger en bättre syraneutraliserande effekt varken natriumbikarbonat eller kalciumkarbonat minskar produktionen av magsyra för detta behövs protonpumpshämmare eller h blockerare historia samarin lanserades redan och har sen dess varit ett av cederroth s viktigaste varumärken namnet anspelar i likhet med hemsamarit på jesu liknelse om den barmhärtige samariern luk externa länkar kategori naturläkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samarin
*  Bleke
... även benämnt myrkalk eller sjökalk är en gyttjeblandad kalk ofta med stor halt av snäckskal bleke bildas i sjöar och är i många fall överlagrad med torvlager sjökalk bildas fortfarande i många sjöar bleken används på många ställen på samma sätt som märgel och jordbrukskalk som jordförbättringsmedel i sverige finns bleke i jämtland västergötland och skåne samt på öland och gotland där denna jordart är mycket vanlig i danmark förekommer den på östra jylland och på öarna på grund av sin stora halt av organiska ämnen och då den ofta ligger under grundvattennivån innehåller bleken oftast mycket vatten ända upp till varför en analys av halten kalciumkarbonat i torrsubstans kan vara kraftigt missvisande kalkhalten kan variera från några få procent i naturlig bleke upp till i torrsubstansen meyers varulexikon forum kalkbleke kalkbleke är en vit eller vitgul kornig jordart som bildas på botten av sjöar och kärr i kalkrika trakter vanligen förekommer i dess jordar talrika snäck och musselskal samt kalkutfällande k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bleke
*  Pannsten
... är en beläggning som bland annat uppkommer i ångpannor och består av förhårdnade salter främst gips och kalciumkarbonat kalciumkarbonat utfaller till pannsten i temperaturer av grader och gips utfaller inte förrän vid grader halterna av pannstensbildande salter varierar beroende på typ av vatten pannsten förorsakar värmeförluster och för att minska dessa bör såvitt möjligt mjukt vatten användas i pannan om detta inte låter sig göras bör man först avhärda mjukgöra genom tillsats av t ex soda eller genom jonbyte används hårt vatten krävs tätare rengöring av kärlen från pannsten bra böckers lexikon källor kategori kalciumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pannsten
*  Kalciumvätekarbonat
... ca hco även kallad kalciumbikarbonat är inte en igenkänd fast förening utan existerar bara i vattenlösningar som innehåller bara jon erna kalcium ca upplöst koldioxid co bikarbonat hco och karbonat co den relativa koncentrationen av dessa kolhaltiga sorter beror på ph bikarbonat dominerar inom intervallet i sötvatten allt vatten i kontakt med atmosfären absorberar koldioxid och då de vattnen kommer i kontakt med berg och sediment upptar de metalljoner oftast kalcium och magnesium så de flesta naturliga vatten som kommer från strömmar sjöar och speciellt brunnar kan anses vara utspädda med dessa bikarbonater dessa hårda vatten tenderar forma karbonatbitar i rör och värmepannor och de reagerar med tvål för att skapa ett oönskat skum försök att skapa föreningar såsom kalciumvätekarbonat genom att avdunsta dess lösning tills det är torrt bildar alltid fast karbonat istället ca hco aq co g h o l caco s väldigt få fasta bikarbonater andra än de från alkalimetall er och ammoniumjoner vet man finns den ovanståen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumvätekarbonat
*  Kalcinering
... thumb upright en enkel vertikal ugn där kalksten kalcineras till bränd kalk vid höga temperaturer kalksten matas in uppifrån bränslet förbränns i ugnens nedre del och den brända kalken matas ut i botten kalcinering är en process där fast a material modifieras genom upphettning till en hög temperatur dock inte till deras smältpunkt syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma någon kemisk reaktion ofta oxidation eller reduktion kalcinering gör ofta materialet hårdare stabilare reaktivare eller åstadkommer på något annat sätt en önskvärd produkt encyclopedic dictionary of polymers springer new york ordet kalcinering går tillbaka till äldre tiders kemiska terminologi där kalk hade en vidare betydelse än det har idag en exakt definition efter dagens kemi är inte möjlig annat än som resultatet av kalcinering till kalkerna räknades således alla metalloxider i sven rinman s bergwerckslexicon en av de vanligaste kalcineringsreaktionerna är bränning av kalkst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalcinering
*  Oolit
... äggsten även kallad romsten eller oolitkalksten är en typ av kalksten bestående av ooid er i en grundmassa av kalklera ooider är små kulformade karbonat korn med en diameter på upp till mm som består av koncentrisk a lager kring en kärna liten geologisk encyklopedi utgiven av sveriges lantbruksuniversitet institutionen för mark och miljö kan hittas på internetadressen http www geonord org ugs litengeologiskencyklopedokt rev pdf sidor färgen på ooiderna är vit till gulaktig bonniers naturguider bergarter och mineral sid förlag albert bonniers förlag ab isbn originalets titel rocks and minerals doring kindersley ltd namnet härrör från grekiskans ord òoion för ägg termen oolit kan hänvisa till mineralet oolit eller enskilda ooider oolit innehåller ibland fossil en liknande bergart kallas pisolit eller ärtsten och består av pisoid er pisoider räknas ibland som en typ av ooid men pisoider brukar sakna kärna och är större än mm http www ne se sok q ooider nationalencyklopedin på nätet http www ne se sökord ooi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oolit
*  Kalksvampar
... calcarea är en klass av marina svampdjur kalksvampar kännetecknas av att deras spikler små taggliknande strukturer i kroppen som fungerar som skelett består av kalciumkarbonat de flesta kalksvampar är ganska små svampdjur som lever på grundare vatten störst är artrikedomen i tropiska och subtropiska hav bland annat vid korallrev gruppen är dock räknat i antalet arter den minsta svampdjursklassen många kalksvampar har rundade säck eller vasliknande former och ljus färg de lever som andra svampdjur fästade vid ett underlag och livnär sig som filtrerare referenser schou per red djur illustrerad guide till världens djurliv globe förlaget isbn externa länkar kategori svampdjur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalksvampar
*  Mursmäcka
På 1800-talet var det ofta kvinnorna som stod för murbrukstillverkningen. I brukstillverkningen blandades kalk och vatten i laven, en stor träbalja, och därefter släpptes kalkvattnet till en mindre lave där sand tillsattes till färdigt murbruk. Mursmäckorna bar bruket i träämbar eller hinkar från laven till muraren. Bruket bars i lag – första laget gick från laven en våning upp, andra laget bar bruket ytterligare en våning, o.s.v. Under 1700-talet finns ett flertal kvinnor nämnda som grovarbetare i avlöningslistor för byggen och vid 1800-talet mitt var de en vedertagen del av arbetsstyrkan, många av murarhantlangarna var då kvinnor. Följden blev att männen inte gärna hade kvinnor i laget. Och liksom andra kvinnliga arbetare vid denna tid utsattes bruksmäckorna för antydningar om osedligt leverne. I en undersökning av Johan Leffler publicerad 1897 där 80 bruksmäckor i Stockholm intervjuats framgår det att många var ogifta och ensamstående mödrar; 60 % ogifta, 23 % gifta, 16 % änkor eller skilda. En årsinkomst ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mursmäcka
*  Droppsten
... är samlingsnamnet för de olika kalkstensformationer som bildas av att kalciumkarbonat fälls ut ur kalkhårt vatten de finns ofta i karst grottor men kan även förekomma i exempelvis källargångar i byggnader den vanligast förekommande är stalaktit en som bildas i grott tak stalaktiter kan vara smala som strån eller mer konliknande även mer oregelbunda former förekommer s k heliktiter droppstenar som bildas på marken kallas stalagmit er en stalaktit som växer samman med en stalagmit kallas för pelare när kalkvattnet rinner utmed ett sluttande takparti kan det bildas kamliknande formationer brukar kallas för grott bacon eller draperier alternativt kan väggen få ett överdrag av kalksten s k flowstone flowstone kan även bildas på sluttande golv i samband med detta kan det bildas små dammar med kalkstensväggar rimstone det finns många andra former de nämnda är dock de vanligaste källor lars erik åström grottor i sverige känn ditt land svenska turistföreningen kategori speleologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Droppsten
*  Pamukkale
... infobox världsarv namn hierapolis pamukkale nr bild pamukale turkey jpg plats pamukkale land coord pamukkale pɑmuk ɑlɛ ärområde med varma källor km nordöst om denizli i sydvästra turkiet som togs upp på unesco s världsarv slista tillsammans med den närbelägna antika staden hierapolis området blev naturreservat i pamukkale finna av bassänger terrasser och stalaktit er vilka byggts upp av varmt kalciumkarbonat rikt vatten som runnit utför en sluttning och avsatt kalksten dammarna är stora upp till m långa och m breda kalkstenens utseende har givit platsen dess nuvarande namn pamukkale eller bomullsfästningen referenser kategori världsarv i turkiet kategori världsarv inskrivna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pamukkale
*  Diluviallera
... eller smältvattenslera är en benämning på en stenfri lera bildad i sjöar under istiden som en slamningsprodukt från moränen på grund av varierande strömningshastighet förekommer diluvialleran med mer eller mindre tydlig lagring materialet finns ofta i sänkor i jordytan men detta gäller dock inte alltid det finns också högt liggande platåer av diluviallera vilket förklaras av att sidorna på de sjöar där lera avlagrats bestått helt eller delvis av is när isen genom sin rörelse passerat över leran har denna ofta utsatts för så högt tryck att lagringens struktur brutits upp eller gått förlorad i några fall finns exempel på där stora flak av diluviallera lyfts upp av morän en egenskaper diluviallerans färg är ursprungligen grå och har vanligen en kalk halt av kalciumkarbonat caco där diluviallera kommer upp i dagen är översta lagret vittrat och kalken utlakad överst finns då kalkfri gul lera rödlera vars gula färg beror på att förekommande järn oxiderat därunder finns en gul något kalkhaltig lera innan man ko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diluviallera
*  Kalciumreaktor
... thumb kalciumreaktor en kalciumreaktor är i saltvattenakvarium en kammare med kalk haltigt material som fyllning där man leder in vattnet från akvariet och tillsätter koldioxid koldioxiden får ph värdet att sjunka och då frigörs kalken och går över i vattnet kalciumreaktorer är vanliga i saltvattenakvarium eftersom korall er och en del andra organismer behöver kalk för sin tillväxt kategori akvarier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumreaktor
*  Per Tyrssons döttrar
... 'Per Tyrssons döttrar' eller Herr Töres' döttrar är en medeltida ballad, en så kallad legendvisa. Handlingen i Ingmar Bergman s film ' Jungfrukällan ' bygger delvis på balladen. Ballader av samma typ finns också på danska, färöiska, isländska och norska. Här låter omkvädet "kaller var deras skog" oss förstå att ofärd är att vänta. Det andra omkvädet – "Medan skogen han lövas" – skall kanske få lyssnaren att förstå, att naturens blomning fortsätter oberoende av vilka gräsligheter som drabbar de människor som ger sig ut i den. Per Tyrssons döttrar i Vänge kaller var deras skog de sovo en sömn för länge medan skogen han lövas. Först vaknade den yngsta kaller... så väckte hon upp de andra medan... Så satte de sig på sängastock. Så flätade de varandras lock. Så gingo de sig åt kyrkanom. Men när som de kommo till Vänge lid så möta dem tre vallare. - Å antingen viljen I bli vallareviv eller viljen I mista ert unga liv. - Å inte vilja vi bli vallareviv. Långt hellre vi mista vårt unga liv. De högg deras huven mo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Tyrssons_döttrar
*  Spolglans
... är en kemisk produkt till diskmaskin er i kranvatten finns oftast en viss mängd kalk beroende på i vilket område man befinner sig i när diskgods torkar avdunstar vattnet men lämnar kalken efter sig man kan till exempel se detta på botten av glas om man håller upp ett glas mot ljuset genom att tillsätta en viss mängd spolglans i sista sköljvattnet minskar ytspänning en och vattnet rinner lättare av följden blir att diskgodset ser glansigare ut en illusion av renare disk man häller spolglans i en behållare i diskmaskinen och sedan tillsätter maskinen rätt mängd själv när det är dags för sista sköljningen vissa maskiner kan ställas in för att få rätt mängd spolglans beroende på hur hårt vattnet är det vill säga hur mycket kalk det har för lite glansmedel ger kalkbeläggningar och för mycket glans ger en simmigare yta som känns som olja den aktiva beståndsdelen i spolglans är oftast karboxylsyra kategori rengöringsmedel en rinse aid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spolglans
*  Korallsvampar
... sclerospongiae är en grupp av marina svampdjur med en mjuk kropp runt ett hårt skelett av kalciumkarbonat de uppskattas kunna leva år namnet kommer sig av att skelettets struktur påminner om korall gruppens monofyletiska status har på senare år ifrågasatts och arter har hävdats tillhöra olika klasser inom svampdjuren källor kategori svampdjur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Korallsvampar
*  Ciborium (oblat)
ciborium oblat ciborium oblat artikeln behandlar nattvardskärlet för altaröverbyggnaden se ciborium arkitektur ciborium är ett nattvardskärl som används i liturgin för att förvara det invigda konsekrerad e nattvardsbrödet även kallade oblat er ciborium benämns också oblatskrin och oblatask ett ciborium är ofta av metall och ser ut som en kalk med fot nod hals och behållare ett stort antal sådana är bevarade från svensk medeltid brödet flyttas från ciboriet konsekreras och delas ut från fat paten det som blir över av det konsekrerade brödet förvaras sen i ciborium fram till nästa mässa efter reformationen brukas i stället vanligen en oblatask en oftast rund men någon gång kvadratisk ask utan fötter eller med små kulfötter litteratur stina fallberg sundmark medeltida ciborium från södermanland årsboken sörmlandsbygden stina fallberg sundmark uppländska ciborier i form och funktion årsboken uppland kategori nattvarden kategori liturgiska redskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ciborium_(oblat)
*  Ankerit
... thumb px ankerit ankerit är ett mineral som hör till gruppen romboedriska karbonater triklina kristallsystemet med den kemiska sammansättningen ca fe mg mn co kalcium järn magnesium mangan karbonat en sammansättningen som påminner om den hos dolomit fast magnesium ersatts av varierande mängder järn och mangan normalt har ankerit sammansättningen ca mgfe co de kristallografi ska och fysiska egenskaperna liknar dolomit och siderit vinkeln mellan perfekt roboedriska spaltytor är hårdheten den relativa densiteten och färgen vit grå eller rödaktigt till gulaktigt brun ankerit förekommer tillsammans med siderit i järnmalmsavlagringar och tillhör den serie siderit dolomit mineral som tidigare kallades brun pärl och bitterspat ankerit kan var en produkt av direkt utfällning av grundvatten eller indirekt genom en hydrotermisk process ankerit kan också bildas genom metamorf omkristallisering av järnrika sedimentära bergarter ankerit förekommer ofta som gångmineral och associeras med guld och olika sulfidmineral i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ankerit
*  Kalciumvätefosfat
... kemibox vardagligt namn bild dicalcium phosphate png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn kalciumvätefosfat övriga namn kemisk formel ca h po utseende färglösa kristaller cas nummer smiles op o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg kalciumvätefosfat är ett salt av kalcium och fosforsyra med formeln cahpo det förekommer naturligt i mineral erna monetit och brushit framställning användning se även källor framställning kemiskt ren kalciumvätefosfat framställs genom att låta fosforsyra h po angripa kalciumhydroxid släckt kalk ca oh rm ca oh h po rightarrow cahpo h o användning kalciumvätefosfat används som surhetsreglerande medel och kosttillskott för att tillföra kalcium det förekommer bland annat i frukostflingor nudlar och mjöl och har e nummer b se även kalciumfosfat kalciumdivätefosfat källor kategori kalciumföreningar kategori fosfater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumvätefosfat
*  Kalciumfosfat
'Kalciumfosfat', eller mer korrekt 'trikalciumdifosfat', är ett salt av kalcium och fosforsyra med formeln Ca 3 PO 4 2. Det förekommer naturligt i mineral et Apatit. Skelett och tänder hos ryggradsdjur är till största delen uppbyggt av kalciumfosfat. Framställning och egenskaper Användning Källor Se även. Framställning och egenskaper. Basiskt kalciumfosfat och trikalciumfosfat är vita i vatten nästan olösliga ämnen, lättlösliga i en rad syror, och förekommer i naturen i många bergarter, ofta i en speciell kemisk förening med kalciumfluorid som fluorapatit, samt i djurben vars aska innehåller ca 80 % trikalciumfosfat. Fosforit råfosfat och apatit utgör utgångsmaterial för tillverkning av den största delen av de tekniska fosfatföreningarna. Produkter som består av brända ben innehåller stor mängd kalciumkarbonat och klaciumfluorid. Dikalciumfosfat med en halt av två molekyler kristallvatten erhålls bl a genom tillsats av natriumfosfat och något ättiksyra till en kalciumkloridlösning som då bildar ett lätt, vitt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumfosfat
*  Guano
... är ett mycket effektivt naturgödsel på grund av sitt höga innehåll av kväve, fosfor och kalium, som är viktiga växtnäring ar. Under 1800-talet var handeln med guano mycket ekonomiskt viktig och bidrog kraftigt till effektivisering av jordbruket. Man skiljer mellan egentlig guano och guanofosfat, av vilka det första är torrt avlagrat så att vattenlösliga ämnen kvarstannat medan det andra är avlagrat så att urlakning med regnvatten har inträffat. Guano är numera främst av historiskt intresse, men har fortfarande ett antal användningsområden inom jordbruk och trädgård. Det har också på senare tid fått ett uppsving som naturgödsel inom det ekologiska jordbruket. thumb|Brytning av fågelguano Fågelguano. De största lagren av egentlig guano har påträffats längs Peru s kust och på öar längs denna kust. Guanon består huvudsakligen av kalcium- och magnesiumammoniumsulfat, ammoniumurat, -fosfat, -oxalat, -sulfat, -karbonat och –huminat, samt olika kalium- och natriumföreningar och växlande mängd av lera, sand och v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guano
*  On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation
... MUEP › Research Publications › Faculty of Odontology › Doctoral Theses /OD › View Item. On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation. On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation. dc.date.available. Implantatens ytor har utvecklas med åren från att vara släta till måttligt råa. Därmed har vår hypotes varit att implantat belagda med proteinet laminin-1 skulle kunde öka benbildningen och förbättra implantatens stabilitet. Mängden kalciumfosfat som fälls ut räknas som mått på benstimuleringsförmågan. Resultaten har visat att mängden laminin-1 som fäster sig på de olika ytorna är jämförbar vilket tyder på god fästförmåga av proteinet. Trots att proteinbelagda implantat uppvisade en positiv trend för bentillväxt, kunde inga statistiskt signifikanta skillnader konstateras. I den andra kaninstudien utvärderade vi effekten av laminin-1 på svarvade samt alkali- och värmebehandlade implantat efter två och fyra veckor. Datortomografin kunde följa trenderna som ...
http://dspace.mah.se/handle/2043/14471?show=full
*  Thomasprocessen
... är en äldre metod för framställning av smidbart stål som en biprodukt fick man så kallad thomasfosfor som länge användes för gödsling av åkrar historik teknik se även källor historik thomasprocessen är en förbättrad version av bessemermetoden som utvecklades av britten sidney gilchrist thomas i samarbete med kemisten percy carlyle gilchrist den kom under slutet av talet att helt dominera järnmalmsframställningen under början av talet började den dock förlora popularitet i storbritannien och usa till förmån för martinprocessen den förblev dock den viktigaste stålframställningsmetoden fram till ld processen s genombrott i början av talet nationalencyklopedin multimedia plus uppslagsord thomasprocessen teknik thomasprocessens fördel är att fosfor rik malm kan användas thomas fordrade konvertern med dolomit och tillsatte under processens lopp kalksten varvid en basisk slagg bildades som upptog fosforn ur järnbadet uppfinningarnas bok band v a upplagan s processen klarar av att hantera järnmalm med en fosforh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomasprocessen
*  Elfenbenssvart
... är ett svart färgpigment som förr framställdes av brända elefant betar numera är det bara kvar som ett annat namn för bensvart och tillverkas av vanliga djurben eller horn pigmentet har traditionellt tillverkats genom upphettning av benmaterial i syrefri miljö varefter det renats och pulvriserats till ett pigment vårda väl riksantikvarieämbetet läst april bensvart innehåller ca procent kol i övrigt till största delen kalciumfosfat natural pigments läst april bensvart är transparent eller halvtransparent och passar därmed bra för färgblandningar det kan dra något mer åt det varmsvarta hållet än andra kolpigment men likt dessa får det en blåaktig nyans vid blandning med vitt anders zorn påstod sig aldrig använda blått färgpigment utan blandade elfenbenssvart med zinkvitt och fick därigenom fram en rökblå färgton albert engström albert bonniers förlag orig utg i projekt runeberg läst april elfenbenssvart bensvart har colour index beteckning pigment black c i artiscreation com david myers läst april referens...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elfenbenssvart
*  Augelit
... är ett sällsynt fosfat mineral som upptäcktes år av christian wilhelm blomstrand i västanå järngruva skåne sverige dess formel är al po oh mineralet har hög glans och distinkt spaltning i västanå förekommer augelit tillsammans med andra fosfatmineral till exempel lazulit berlinit och attakolit externa länkar http www mindat org show php id kategori mineral...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Augelit
*  Kalciumklorid
{{Kemibox Vardagligt namn = Kalciumklorid Bild = Calcium chloride.jpg Bildtext = Kalciumklorid Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Kalciumdiklorid Övriga namn = Vägsalt Kemisk formel = Ca Cl 2 Utseende = Vita kristaller CAS-nummer = 10043-52-4 SMILES =. |Molmassa = 110,98 Densitet = 2,15 Löslighet = 745 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = 782 Smältextra = |Kokpunkt = 1635 Huvudfara = |NFPA704 = |}}. Den är mycket hygroskopisk och reagerar exoterm t med vatten. Kalciumklorid är en biprodukt av Solvay-processen för framställning av soda. Det förekommer även naturligt i form av mineralerna sinjarit och antarcticit vilka båda är sällsynta och förekommer huvudsakligen vid saltsjö ar. Kalciumklorid kan blandas med vatten för att skapa en frysskyddad vätska. 1 hg. 2 hg. 3 hg. 4 hg. 5 hg. Kalciumklorid används som vägsalt eftersom den smälter is lättare än natriumklorid. Dessutom utvecklar den värme när den reagerar med vatten. Upphettad kalciumklorid kan användas som torkmedel för gaser eftersom det t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumklorid
*  Hygroskopi
... 'Hygroskopi' är den egenskap hos vissa ämne n eller material att kunna ta upp vatten vattenånga från bland annat luften se luftfuktighet. Denna egenskap kan vara såväl ett större som ett mindre problem. I vissa fall reagerar det hygroskopiska ämnet med vattnet och bildar en ny kemisk förening. Därmed går det ursprungliga ämnets egenskaper förlorade. I andra fall bildas en lösning eller blandning av vatten och det hygroskopiska ämnet eller enbart en hopklumpning av ett från början luckert material. En önskad effekt kan vara när det hygroskopiska ämnet används som torkmedel, till exempel kiselgel SiO 2. Ett annat torkmedel är kalciumklorid CaCl 2. Det är detta ämne som ingår i en så kallad torrboll. Kalciumklorid används också som dammbindande medel på grusvägar. Därvid sugs fuktighet upp ur luften, och vägbanan blir fuktig utan att det har regnat. Torrbollen övergår efterhand till vätska med jämvikt vid 40 % relativ fuktighet hos omgivande luft. I vätskeform kan kalciumklorid dra åt sig ytterligare vatten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hygroskopi
*  Kalciumoxalat – Wikipedia
Kalciumoxalat. Från Wikipedia. Hoppa till: navigering , sök. Kalciumoxalat. Systematiskt namn Kalciumoxalat. Kemisk formel Ca C 2 O 4. Molmassa 128,097 g/mol. Utseende Vita, nålformiga kristaller. CAS-nummer 25454-23-3. SMILES C =O C =O. Egenskaper. Densitet 2,12 g/cm³. Löslighet vatten 6,7 × 10 –3 g/l. Faror. Huvudfara. Hälsovådlig. LD 50 375 mg/kg. SI-enheter. STP används om ej annat angivits. Kalciumoxalat är ett salt av kalcium - och oxalatjoner med molekylformeln CaC 2 O 4. Det bildar svårlösliga nålformade kristaller som förekommer i vissa Dieffenbachia - arters celler. Eftersom oxalater är giftiga leder förtäring av Dieffenbachia till svullnad och bedövning i munnen. Kalciumoxalat förekommer också i mindre mängd i rabarberblad , Oxalis-växter och agave , samt i små mängder även i spenat. Vid ölbryggning kan utfällningar av kalciumoxalat bildas på insidan av de kärl som används. Se även. Njursten. Kristaller av kalciumoxalat i urin. Njurstenar består till stor del av kalciumoxalat. Hämtad från " https:/...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumoxalat
*  ATC-kod D11: Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon
atc kod d övriga dermatologiska medel inkl medicinska schampon atc kod d övriga dermatologiska medel inkl medicinska schampon d a övriga dermatologisk a medel inklusive medicinska schampo n d aa anti transpiration smedel inga undergrupper d ac medicinska schampo n d ac cetrimon d ac kadmium föreningar d ac selensulfid d ac providon jodid d ac svavel kombinationer d ac xenysalat d ac övrigt d ae anabola steroider d ae metandienon d af vårt medel inga undergrupper d ax övriga dermatologisk a medel d ax minoxidil d ax gamolensyra d ax kalciumglukonat d ax litiumsuccinat d ax magnesiumsulfat d ax mequinol d ax tiratricol d ax oxaceprol d ax finasterid d ax hydroquinon d ax pyritionzink d ax monobenson d ax takrolimus d ax pimekrolimus d ax eflornitin d ax kromoglicinsyra d ax diklofenak d ax gamolensyra kombinationer d ax kollagen kombinationer d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D11:_Övriga_dermatologiska_medel,_inkl_medicinska_schampon
*  Kategori:Kalciumföreningar
kategori kalciumföreningar kategori kalciumföreningar kategori kalcium kategori kemiska föreningar efter grundämne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kalciumföreningar
*  Kalkvatten
... kallas en lösning av kalciumhydroxid kemisk formel ca oh i vatten h o kalkvatten grumlas när koldioxid co tillsätts exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid kategori kalciumföreningar kategori hydroxider kategori blandningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkvatten
*  Karbonatisering
... innebär att koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker ph värde t och kan få armering en att korrodera kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karbonatisering
*  Rökgranat
... thumb en lila rökgranat rökgranat är en granat som ger ifrån sig rök granaten används oftast för att dölja egen trupp eller fordon det finns två huvudtyper fosfor granater som ger en snabb men kortvarig rökridå och zink baserade granater som ger en rökridå under längre tid rökgranater baserade på fosfor granaten innehåller vit fosfor som sprids ut med en liten sprängladdning fosforn självantänds i luften och ger en tjock vit rök som består av forsforpentoxid fosforn kan även antända föremål som träffas rökmolnet ger ett snabbt skydd omedelbart efter krevaden och denna typ av granater används därför där snabbheten är viktig de rökgranater som pansarfordon använder för att skydda sig själva är av denna typ granaten har ett tunt skal och tänds oftast när den träffar marken rökgranater baserade på zink och andra föreningar granaten innehåller en blandning av ämnen som när de antänds avger en rök som ofta består av bland annat zinkklorid och zinkoxid granaten har öppningar i bakre delen varigenom röken tränge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rökgranat
*  Fosfordamm
Syftet med en fosfordamm är att fånga upp den fosfor och de partiklar som transporterats från jordbruksmark till diken och små vattendrag innan den transporteras vidare till större vattendrag och sjöar. Hur stor den ska vara beror på tillrinningsområdet men den bör vara ca0,1-0,4% av tillrinningsområdets yta för att vara effektiv. Fosfordammar ska placeras så att de samlar upp vatten från ett avrinningsområde, till exempel efter dränageledningsmynning eller vid öppna dike n. För att bli så effektiva som möjligt bör dammarna placeras där det är höga fosforkoncentrationer i vattnet och det är viktigt att tillrinningsområdet domineras av jordbruk- och betesmark. Björling, K: ”Dammar som samlar fosfor”, sid 6-7, Jordbruksverket, 11-2010 Det innebär att de bör placeras långt upp i tillrinningsområdet och nära de områden som läcker mycket fosfor. En fosfordamm kan placeras längs och i det öppna dike som man vill rena eller grävas vid sidan av men då får man leda in att dikesvatten till dammen. Ska fosfordammen anlä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfordamm
*  Thomasfosfor
... är en kemisk förening som bildas vid thomasprocessen där kalksten dolomit används för att avlägsna fosfor ur järn et thomasfosfor har den kemiska formeln cao p o källor kategori kalciumföreningar kategori fosforföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomasfosfor
*  Anhydrit
... thumb px anhydritkristaller från chihuahua mexiko anhydrit anhydrit bergart sbildande mineral med den kemiska sammansättningen caso kalcium sulfat anhydrit hör till det ortorombiska kristallsystem et med perfekt spaltning i tre riktningar längs med de tre symmetriplanen som man kan förvänta sig av den kemiska sammansättningen är anhydrit isomorf t med ortorombiskt barium barit och strontium sulfat celestin mineralet förekommer vanligtvis som kompakta spaltmassor och tydligt tillväxta kristall er är förhållandevis ovanliga hårdheten är och den relativa densiteten färgen vit ibland grå blå eller purpuraktig den bäst utvecklade spaltytan har pärlemorglans de övriga två glasglans i kontakt med vatten absorberas vattnet och anhydrit omvandlas till gips caso h o anhydrit associeras med calcit halit samt sulfat er som blyglans kopparkis molybdenglans och pyrit anhydrit förekommer främst i gipsrika saltavlagringar och upptäcktes till exempel i en saltgruva i hall i tyrolen vid jordytan omvandlas anhydrit nästan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anhydrit
*  Kristallvatten
... fil copper sulfate jpg mini px en kristall som består av blå kopparsulfat dvs cuso h o när den upphettas omvandlas den till ett gråvitt pulver i samband med att kristallvattnet förångas kristallvatten är inom kemi n en beteckning på vatten molekyler som har bundits i kristall er av olika slag nationalencyklopedin chefredaktör arne ekman band sid ne nationalencyklopedin ab malmö ett exempel på detta är kopparsulfat cuso som finns i två former blå med kristallvatten och gråvit utan kristallvatten blå kopparsulfat betecknas cuso h o och uttalas kopparsulfat pentahydrat när ett ämne upptar kristallvatten sker normalt en värmeutveckling att tillföra vatten till grå kopparsulfat så att kristallvatten bildas är alltså en exoterm reaktion gips är ett material som drar nytta av skillnader i ett ämne s egenskaper när det har respektive inte har kristallvatten gips har den kemiska formeln caso h o när man härdar gipset i en temperatur på cirka c försvinner kristallvatten och man får så kallad bränd gips bränd gips ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallvatten
*  Dödbränning
'Dödbränning' innebär att ett ämne upphettas så starkt att det därigenom mister de egenskaper det skulle ha, eller skulle ha erhållit om det värmts upp till en mera lämplig temperatur. Dödbränd kalk erhålls genom att oren kalksten bränns vid så högtemperatur att den brända kalken ej, som i fallet med kalk bränd av ren kalksten, kan släckas. Denna består nästan enbart av kalciumoxid, CaO, som mycket lätt reagerar med vatten under stor värmeutveckling, medan oren kalksten bl a innehåller kiselsyra, SiO 2, och aluminiumoxid, Al 2 O 3, vilka vid hög temperatur reagerar med kalciumoxid. För att kalkbränning i praktiken ska kunna utföras inom rimlig tid, måste bränningen ske vid en temperatur av minst Kalksten med mindre än 90 % kalciumkarbonat blir vanligen redan vid denna temperatur dödbränd och lämpar sig ej för tillverkning av bränd kalk, men däremot möjligen till hydraulisk kalk. Det temperaturintervall från och uppåt, inom vilket ren kalksten kan brännas utan att bli dödbränd, ökar med högre renhet och för at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dödbränning
*  Kalciumsulfit
... är ett i vatten mycket svårlösligt salt som ej har någon större användning större betydelse har det sura saltet sur kalciumsulfit ca hso kalciumbisulfit som erhålls genom inledning av svavelsyrlighet i kalkmjölk och som har en stark lukt av svavelsyrlighet den oxideras så småningom i luft varvid kalciumsulfat fälls ut och blir då värdelös användning den har användning för blekning och desinfektion samt inom cellulosatillverkningen under beteckningen sulfitlut den ersätts för industriellt bruk av flytande svavelsyrlighet källor meyers varulexikon forum kategori kalciumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumsulfit
*  Bisköldkörtelhormon
miniatyr|Bisköldkörtelhormon 200px|höger|miniatyr|Illustration av var bisköldkörtlarna 'paratyreoidea' är belägna, på halsen bakom sköldkörteln. 'Bisköldkörtelhormoner' 'PTH' eller 'parathormon' är ett polypeptidhormon som bildas i bisköldkörtlarna, och som har kalcium reglerade funktion, http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh No=D06.472.699.590&tool=karolinska samt reglerar nivåerna av vitamin D och fosfor. I blodet får hormonet kalciumnivåerna att öka, genom att få kalcium att utsöndras från skelettet, samt ökar återupptaget i distala delarna av tubuli i njuren. Denna paradoxala påverkan från magnesium beror på att G-proteiner är involverade vilket alltid ger likartade paradoxala uttryck. PTH har sedan en reglerande verkan på magnesium, och ökar dess återupptag. 2002 Jul;11 4 :403-10 Avvikande PTH-nivåer är därför starkt förknippade med avvikelser i både kalcium- och magnesiumnivåerna, men relationerna kan vara paradoxala, beroende på bl.a. Höga fosfornivåer har samma verkan som låga kalciu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisköldkörtelhormon
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Arthur Hantzsch
... thumb arthur hantzsch arthur rudolf hantzsch född mars i dresden död där mars var en tysk kemi st han var i sitt första äktenskap måg till skulptören johannes schilling han studerade kemi under johannes wislicenus i würzburg där han promoverades till filosofie doktor blev docent vid leipzigs universitet kallades som ordinarie professor till polytechnikum i zürich till universitetet i würzburg och till universitetet i leipzig bland hans viktigaste arbeten kan nämnas syntesen av ett pyridinderivat dihydrokollidindikarbonsyreester ur aldehydammoniak och acetättikester viktigast bland hans teoretiska arbeten är de i vilka han och alfred werner uppställt och utvecklat läran om kväve ts stereokemi i en längre serie av undersökningar har hantzsch bearbetat diazoföreningarna och försökt tillämpa kvävets stereoisomeri för att förklara deras isomeriförhållanden från var hantzsch sysselsatt med att studera sammanhanget mellan kemiska föreningars färg och konstitution källor externa länkar kategori tyska kemister ka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hantzsch
*  Cytosol
miniatyr|Cytosolen är det vätskemedium som omsluter cellens organeller. 'Cytosolen' är den vätskan som omsluter det nukleära membranet men är innanför det cellulära membranet. Tillsammans med organellerna och cytoskelett et som den omsluter bildar de cytoplasma n. Cytosolen uppgör mer än 50 % av cellen och dess höga innehåll av lösta ämnen bidrar till en geléaktig struktur vilket i sin tur bidrar till stabilitet och strukturell support för cellen. Cytosolen har många olika funktioner. Bland annat så sker många reaktioner som ansvarar för reparation och tillväxt av cellen i cytosolen. Då cytosolen är mediet i cellen så är den delaktig i all transport av ämnen inuti cellen. Cytosolens stora funktion är att agera som ett medium så lösta ämnen kan distribueras ut i cellen så att de kemiska reaktionerna som ansvarar för tillväxt och reparation får de ämnena som de behöver. Cytosolen är i ständig rörelse och kan därför servera olika organeller med olika lösta proteiner och jon er. Transporten av ämnen sker naturlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytosol
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Blodprov: Kalium - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler, särskilt för muskelcellerna, till exempel i hjärtat. Det mesta av kroppens kalium finns inuti cellerna, medan bara två procent av kroppens kalium finns i vätskor utanför cellerna, till exempel i blodet. Vid rubbningar i kaliumbalansen kan man få symtom från i första hand musklernas arbete och hjärtats förmåga att pumpa blodet. Då kan provet visa ett högre kaliumvärde än vad man egentligen har – man får ett så kallat "falskt förhöjt" resultat. Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan kaliumhalten mäts. Därför kan det hända att provet visar högre kaliumvärden än vad man egentligen har. Om värdet är oväntat högt kan man därför få lämna ett nytt prov och upprepa mätningen. En...
http://1177.se/Gotland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/?expandshare=1
*  Kaliumoxid
... kemibox vardagligt namn bild bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn kaliumoxid övriga namn kaliummonoxid kemisk formel k o utseende färglösa eller blekt gula kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kaliumoxid k o är en kemisk förening av kalium och syre egenskaper det är en starkt bas isk oxid som i kontakt med vatten bildar kaliumhydroxid och är därför svår att isolera i ren form vid ca c sönderfaller den till kaliumperoxid k o och rent kalium framställning kaliumoxid kan framställas genom att blanda kaliumperoxid och kalium rm k o k rightarrow k o alternativt kan kaliumnitrat användas i stället för kaliumperoxid rm kno k rightarrow k o n se även kaliumperoxid k o kaliumsuperoxid ko kategori kaliumföreningar kategori oxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumoxid
*  Jordfast sten
... spelade en viss roll i den folkliga magi n och i folkmedicin en för att skydda sig mot sjukdomar skulle man sittande på en sådan sten läsa besvärjelse r eller också skulle man gå runt den tre gånger regnvatten som samlats på en jordfast sten botade sjukdomar en nyköpt ko leddes omkring en dylik sten för att inte längta till sitt gamla hem kategori folkmedicin kategori folktro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfast_sten
*  Litisk analys
'Litiska analyser' genomförs i syfte att studera en sten ofta ett stenverktyg och vad den använts till. Litiska analyser genomförs främst inom arkeologi n och geologi n. Olika typer av analyser. Slitspårsanalys utförs för att bestämma vad ett stenverktyg använts till. Den bakomliggande teorin och därtill hörande praktiska försök säger att bearbetning av olika typer av material ger upphov till olika typer av räfflor och grad av glans på stenverktyget, varför det blir möjligt att till exempel bedöma genom jämförelser med referensmaterial vilket material en exempelvis skrapa har bearbetat. Frakturanalys genomförs främst på kvarts även om det ibland görs även på andra material i syfte att utröna om alla delar av en reduktionsprocess finns på en arkeologisk lokal. Den bakomliggande teorin och praktiska försök visar att kvarts sönderfaller på ett bestämt sätt och att proportionerna mellan olika typer av avslagsdelar i stort sett alltid är de samma vid en reduktion av en kvarts kärna. Därmed blir det möjligt att bed...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litisk_analys
*  Sten Kristiernsson (Oxenstierna)
'Sten Kristiernsson Oxenstierna ', född vid okänd tidpunkt, död någon gång mellan 28 oktober och 11 december 1516, var riddare och svenskt riksråd, son till Kristiern Bengtsson Oxenstierna d.ä. Sten Kristiernsson omnämns första gången i historiska källor 1476 då han redan var myndig. Därefter är han flera gånger åren 1502-16 omnämnnd som hövitsman på Nyköpingshus. Sten Kristiernsson var en av riksföreståndaren Sten Sture den äldre s närmaste män från och med början av 1490-talet och fungerade ofta som dennes personlige budbärare och verkställare av många våldsaktioner mot kung Hans män. Bland annat tillfångatog han sommaren 1501 upplandslagmannen Knut Eskilsson Banér och i en annan aktion samma år en av kungens fogdar, varvid flera dödsoffer krävdes. Efter Sten Stures död gick Sten Kristiernsson över i Svante Nilssons tjänst och Svante utnämnde honom en tid efter bannlysningen till hövitsman på Kalmar slott. Han lämnade Kalmar 1508 för att delta i Svantes krigståg i Halland och 1510 för att delta i ett anfall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_Kristiernsson_(Oxenstierna)
*  Hoppborstsvansar
... archaeognatha är en ordning i klassen insekter med två familjer man känner till arter varav tre lever i sverige claes bernes biologisk mångfald i sverige monitor naturvårdsverket isbn issn x ibland räknas de till underklassen apterygota men denna systematiska indelning är omstridd de flesta arter når en kroppslängd mellan och millimeter arten machilis ingens blir upp till millimeter lång dessa djur föredrar blöta och steniga områden de finns till exempel på stenar vid kustlinjen eller på mossa och under trädens bark sitt namn fick dessa djur på grund av deras särskilt bra förmåga att hoppa för att hoppa använder de sina extremiteter och de antennliknande utskotten vid kroppens slut deras kropp är ofta täckt med fjäll påfallande är de stora fasettögon en som sitter ihop på huvudets ovansida deras antenn är särskilt lång och kan bestå av segment hoppborstsvansarnas närmaste släktingar är troligtvis silverborstsvansar na referenser kategori egentliga insekter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hoppborstsvansar
*  Aston Stenar
... omdirigering astons stenar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aston_Stenar
*  Smålands stenar
... omdirigering domarringarna smålandsstenar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_stenar
*  Stenar i Kastalen till Valleberga kyrka
... redirect valleberga kyrka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenar_i_Kastalen_till_Valleberga_kyrka
*  Stenar i Kastalet till Valleberga kyrka
... redirect valleberga kyrka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenar_i_Kastalet_till_Valleberga_kyrka
*  Duplicatus
... är en specialform hos moln där det förekommer flera flak eller skikt av moln i något olika höjd över varandra flaken eller skikten kan ibland vara delvis sammansmälta benämningen används huvudsakligen för huvudmolnslag av typen cirrus cirrostratus altocumulus altostratus och stratocumulus duplicatus kan vara svår att fastställa vid observation från marken om vindriktningen skiljer sig mellan de olika skikten kan molnet få en trådig struktur och då kan trådarnas riktning avslöja att det rör sig om flera skikt ett bra tillfälle att upptäcka duplicatus är vid soluppgång och solnedgång då solen belyser de övre skikten medan de undre skikten är i skugga färgskillnaden mellan de olika skikten avslöjar då att det rör sig om flera skikt referenser noter tryckta källor kategori specialformer moln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Duplicatus

Krita (bergart)Gråknytling/luddknytling: Gråknytling/luddknytling (Herniaria hirsuta) är en nejlikväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Enligt Catalogue of Life ingår Gråknytling/luddknytling i släktet knytlingar och familjen nejlikväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet knytlingar och familjen nejlikväxter.HyperkalemiKalkvatten: Kalkvatten kallas en lösning av kalciumhydroxid (kemisk formel Ca(OH)2) i vatten (H2O). Kalkvatten grumlas när koldioxid (CO2) tillsätts, exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan, och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid.FosforDroppstenATC-kod H05: Medel som reglerar kalciumomsättningen: ==H05A Paratyroideahormoner och analoger==JämviktspotentialMagnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Pyrofosfat: miniatyr|höger|200px|Strukturformeln för en pyrofosfatjon.Kalciumomsättning: Kalciumomsättningen i kroppen regleras huvudsakligen av tre hormoner, som dessutom styr fosfatomsättningen, nämligen parathyroideahormon (PTH), kalcitonin och D-vitamin.DepolariseringKonkrementHypokalcemi: Hypokalcemi är ett medicinsk tillstånd av för låg kalciumhalt (<1,15 mmol/l) i blodet.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.HyperkalcemiVitamin DTan (kaninras)Benaska: Benaska är de mineralbeståndsdelar i ben, som återstår efter förbränning av den organiska substansen. De här huvudsakligen kalciumfosfat (omkring 80 %) och kalciumkarbonat (omkring 10 %).KoffeinNatriumoxalatProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Torbernit: Torbernit är ett radioaktivt sekundärmineral. Torbenit har den kemiska formeln Cu2+(UO2)2(PO4)2 · 8 - 12 H2O och är en grönfärgad fosfat.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.