Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Potassium Channels, Inwardly RectifyingKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Kaliumkanaler, spänningskänsligaJonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Kv1-kaliumkanaler: Spänningsstyrda kaliumkanaler, vars viktigaste underenheter innehåller sex transmembransegment och utgörs av tetramerer som bildar en spänningskänslig por. De är besläktade med sin grundmedlem, Drosophila shaker-protein.Kv1.3-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.Kv1.2-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.JonkanalstyrningKv1.1-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeKalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Ether-A-Go-Go Potassium ChannelsKv3-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj med framträdande representation i nervceller som är nödvändiga för snabba, upprepade avfyrningar av verkningspotentialer.KCNQ1-kaliumkanal: En spänningskontrollerad kaliumkanal som kommer till uttryck i framförallt hjärtat.KCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Kv1.5-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.Kv1.4-kaliumkanal: En snabb, inaktiverande undertyp av shaker-kaliumkanaler som innehåller två inaktiveringsdomäner vid N-änden.Kv2-kaliumkanaler: En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.KinoliniumföreningarKATP-kanalerKCNQ2-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller, och som vanligen är muterad vid benigna neonatala kramper.Potassium Channels, Tandem Pore DomainKCNQ3-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller och som är nära besläktad med KCNQ2-kaliumkanalen. Den är vanligtvis muterad vid benigna neonatala kramper.Kv4-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.G Protein-Coupled Inwardly-Rectifying Potassium ChannelsSmall-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsElektrofysiologiPatch-clamp-teknikerDelayed Rectifier Potassium ChannelsFertilperiodGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.TetraetylammoniumElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.OocyterXenopus laevisKalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Intermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsXenopus4-aminopyridin: En kaliumkanalblockerare. Den används främst som ett forskningsverktyg och är till hjälp vid karakterisering av kaliumkanalsubtyper. Det har använts kliniskt vid Eaton-Lamberts syndrom och multipel sk leros, därför att en blockering av kaliumkanalerna förlänger aktionspotentialen och ökar därvid transmittorfrisättningen vid den neuromuskulära ändplattan (med flera platser).MaxiK-kanal-alfaunderenheter: Porbildande underenheter av högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler. De bildar tetramerer i cellmembran.SkorpiongifterCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.PinacidilCharybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Kalium i kosten: Kosttillsatser av kalium eller kaliumföreningar.NatriumkanalblockerareSulfonylurea ReceptorsNatriumAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Barium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Ba, atomnummer 56 och atomvikt 138. Alla dess syralösliga salter är giftiga.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.TetraetylammoniumföreningarAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Bariumföreningar: Oorganiska föreningar innehållande barium i molekylstrukturen.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kaliumbrist: Ett tillstånd som uppkommer till följd av minskat intag av kalium med födan, t ex vid svält, vid för liten intravenös tillförsel, pga diarré, missbruk av laxermedel, kräkningar, sugning av maginnehållet, eller avledning av tarmarna. Svår kaliumbrist kan ge muskelsvaghet, förlamning och andningssvikt. Muskelsvikt kan leda till hypoventilering, ileumparalys, blodtrycksfall, muskelryckningar, stelkramp och rabdomyolys. Njursvikt till följd av kaliumbrist försämrar koncentrationsmekanismen, vilket framkallar polyuri och minskad maximal urinkoncentration, med sekundär polydipsi (ökad törst).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.TRPC-katjonkanalerCyclic Nucleotide-Gated Cation ChannelsKalciumkanaler, T-typ: En heterogen grupp av kalciumkanaler, som aktiveras av transient eller låg spänning. De finns i membranen hos hjärtmuskelceller, sinusknuten och Purkinjeceller i hjärtat och det centrala nervsystemet.NervcellerBenspyraner: Syn. bensopyraner.Apamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.MaxiK-kanal-betaunderenheter: Reglerenheter i högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.LäkemedelsreceptorerCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Råttor, Sprague-DawleyNikorandilCesium: Ett grundämne tillhörande gruppen alkalimetaller. Det kemiska tecknet är Cs, atomnummer 50 och atomvikt 132,91 (Cs-133). Cesium används bl a som oscillator i atomklockor, där resonansfrekvensen hos Cs-133 ligger till grund för nu gällande tidsstandard. Cesium är en starkt reaktiv metall och påträffas inte i ren form i naturen.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Etnologi: Vetenskapen, såväl jämförande som teoretisk, om människors sociala kultur. Etnologin jämställs ofta med kulturantropologi.Konserveringsmedel, läkemedelAcid Sensing Ion ChannelsEpithelial Sodium ChannelsDiazoxid: Ett perifert verkande kärlvidgande medel som sänker blodtrycket. Diazoxid har även antidiuretisk (urinhämmande) och hypoglycemisk effekt.Protein-underenheterElapidgifter: Gifter från ormar av familjen Elapidae (giftsnokar), i vilken ingår kobror, kraiter, mambor, korallormar, tigerormar och australiska ormar. Gifterna innehåller olika typer av toxiska polypeptider, cytolytiska, hemolytiska och nervgifter, men färre enzymer än gift från ormar av familjerna Viperidae och Crotalidae. Många av gifterna har definierats.Kaliumisotoper: Stabila kaliumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalium, men med annan atomvikt. K-41 är en stabil kaliumisotop.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.TRPV-katjonkanalerDekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.TRPM-katjonkanalerHydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Proteinstruktur, tertiärCellinjeModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Kv1.6-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som påvisats i nervceller och astrocyter.RubidiumMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kaliumradioisotoper: Instabila isotoper av kalium som sönderfaller och avger strålning. K-atomer med atomvikterna 37-38, 40, 42-45 är radioaktiva kaliumisotoper.FenylendiaminerKlorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKv-kanalsamverkande proteiner: En familj kalciumsensorproteiner i nervceller som samverkar med och reglerar typ A-kaliumkanaler.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.SkorpionerRåttor, WistarStreptomyces lividansResearch Support, American Recovery and Reinvestment ActHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TidsfaktorerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.TransfektionTransient Receptor Potential ChannelsVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.HEK293 CellsAminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.ElektrostimuleringKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.PikolinerMinoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.ProteinkonfigurationTetrodotoxinMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.DecapodiformesHyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsKatjontransportproteiner: Membranproteiner vars huvudsaklkiga uppgift är att underlätta transport av positivt laddade molekyler (katjoner) genom biologiska membran.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Katjoner: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.Hypokalemi: Onormalt låga halter av kalium i blodet. Tillståndet kan vara en följd av kaliumförlust via njurarna eller mag/tarmkanalen, pga kräkningar eller diarré. De kliniska tecknen kan bestå av neuromuskulära störningar, som svaghet eller förlamning, avvikande EKG (lägre T-vågor och högre U-vågor), njurfunktionsbrist och störningar i mag/tarmsystemet.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kaliumjodid: En oorganisk förening som används som jodkälla i samband med tyreotoxisk kris och för förberedande behandling av tyreotoxikospatienter inför tyreoidektomi.ABC-bärare: En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.Bullerskador: Hörselförlust till följd av exponering för kraftiga ljudbangar eller ständig exponering för ljud vid nivåer över 85 dB. Hörselnedsättningen är oftast inom frekvensintervallet 4000-6000 Hz.BiofysikCellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.RNA, komplementärtKinidin: En optisk isomer av kinin, som erhålls ur barken från Cinchona-trädet och besläktade arter. alkaloiden dämpar hjärt- och skelettmusklernas retbarhet genom att blockera natrium- och kaliumströmmar genom cellmembran. Medlet förlänger den cellulära verkningspotentialen och minskar automatikverkan. Kinidin blockerar även muskarin- och alfaadrenerg nervsignalöverföring.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.NAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelKalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.TolbutamidCnidariagifter: Gifter från maneter, koraller, havsanemoner, nematocyster osv. De innehåller blod-, hjärt-, hud- och nervgifter och sannolikt enzymer, och de omfattar palytoxin, sarkofin och antopleurin.Sekvenshomologi, aminosyraPeptiderAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Rekombinanta proteinerGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.NifedipinLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.RubidiumradioisotoperRyanodine Receptor Calcium Release ChannelCricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.RNA, budbärarStruktur-aktivitet-relationNervvävnadsproteinerBiofysiska fenomenKatjoner, envärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med envärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.ProteinbindningNAV1.2 Voltage-Gated Sodium ChannelKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Kaliumcitrat: Vattenlösligt pulver som ges oralt och används som urindrivande- och slemlösande medel, som systemiskt alkaliserande medel, och som elektrolytbildare.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Proteinstruktur, sekundärAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Nervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.ProduktmärkningNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Hyperkalemi: Onormalt höga halter av kalium i blodet, oftast pga bristande utsöndring från njurarna. Kliniskt ses EKG-avvikelser i form av förhöjda T-vågor och platta P-vågor, och så småningom förmaksasystole. I svåra fall kan svaghet och slapp förlamning förekomma.NervgifterLimbisk encefalit: Ett paraneoplastiskt syndrom som kännetecknas av nedbrytning av nervceller i den mediala tinningsloben. Till de kliniska sjukdomsdragen hör beteendeförändringar, hallucinationer, förlust av korttidsminne, förlorad lukt- och smakförnimmelse, samt demens. Cirkulerande antikroppar mot nervceller (anti-Hu, även kallade ANNA 1) och småcelliga lungkarcinom är ofta förknippade med detta tillstånd.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.SulfonylureaföreningarSarkolemmaAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.EnzymhämmareHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Voltage-Gated Sodium ChannelsRekombinanta fusionsproteinerGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Kaliumpermanganat: Ett kaliumsalt av permangansyra (HMnO4). Det är en kraftigt oxiderande, vattenlöslig, lilafärgad, kristallin förening med sötaktig smak.KanalopatierGramicidin: En grupp peptidantibiotika från Bacillus brevis. Gramicidin C eller S är en polypeptid av tio aminosyror, och gramicidin A,B och D är linjära. Gramicidin är en av två huvudkomponenter i tyrotricin, som används lokalt mot grampositiva organismer. Det har toxisk verkan på blod, lever, njurar, hjärnhinnor och luktapparaten.Benigna neonatala kramper: Ett tillstånd med återkommande krampanfall under de 4-6 första veckorna i livet, trots en iövrigt normal spädbarnsutveckling. Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.ProteintransportPyrrolerExtracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.SignalomvandlingFosfatidylinositol-4,5-difosfat: En fosfoinositid som finns i alla eukaryota celler, särskilt i plasmamembranet. Den utgör det viktigaste substratet för receptorstimulerat fosfoinositidas C, med påföljande bildning av inositol 1,4,5-trifosfat och diacylglycerol, och förmodligen även för receptorstimulerat inositolfosfolipid 3-kinas.

*  Blodprov: Kalium - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler, särskilt för muskelcellerna, till exempel i hjärtat. Det mesta av kroppens kalium finns inuti cellerna, medan bara två procent av kroppens kalium finns i vätskor utanför cellerna, till exempel i blodet. Vid rubbningar i kaliumbalansen kan man få symtom från i första hand musklernas arbete och hjärtats förmåga att pumpa blodet. Då kan provet visa ett högre kaliumvärde än vad man egentligen har – man får ett så kallat "falskt förhöjt" resultat. Provet är känsligt för hur det tas och för hur det hanteras innan kaliumhalten mäts. Därför kan det hända att provet visar högre kaliumvärden än vad man egentligen har. Om värdet är oväntat högt kan man därför få lämna ett nytt prov och upprepa mätningen. En...
http://1177.se/Gotland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/?expandshare=1
*  Kaliumoxid
... kemibox vardagligt namn bild bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn kaliumoxid övriga namn kaliummonoxid kemisk formel k o utseende färglösa eller blekt gula kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kaliumoxid k o är en kemisk förening av kalium och syre egenskaper det är en starkt bas isk oxid som i kontakt med vatten bildar kaliumhydroxid och är därför svår att isolera i ren form vid ca c sönderfaller den till kaliumperoxid k o och rent kalium framställning kaliumoxid kan framställas genom att blanda kaliumperoxid och kalium rm k o k rightarrow k o alternativt kan kaliumnitrat användas i stället för kaliumperoxid rm kno k rightarrow k o n se även kaliumperoxid k o kaliumsuperoxid ko kategori kaliumföreningar kategori oxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumoxid
*  Kanal Global
lanserad = 1 februari 2001. nedlagd = 15 februari 2015. tidigare namn = DTU7 2001–2006 Canal 7 2006–2011. terr serv 1 = Boxer. terr chan 1 = Kanal 17 sat serv 1 = Canal Digital. sat chan 1 = Kanal 68 cable serv 1 = Com Hem. cable chan 1 = Kanal 173 adsl serv 1 =. adsl chan 1 = }}. 'Kanal Global' är en svensk medieplattform och tidigare en svensk rikstäckande TV-kanal som distribuerades av Boxer, Com Hem, Canal Digital, Magine och TV4 Play Premium. Kanalen sände 1 februari till och med 15 februari 2015. Den 19 januari 2015 meddelade Kanal Global att kanalen skulle läggas ner på grund av ekonomiska problem. http://www.kanalglobal.se Läst 19 januari 2015 Kanal Globals webbplats med egenproducerade TV-program samt de sociala mediekanaler na finns kvar även fortsättningsvis enligt webbplatsen. Historia Målgrupp och utbud Källor Externa länkar. Mellan 2001 och 2006 hette kanalen 'DTU7'. Därefter bytte den namn till 'Canal 7'. Efter en längre tids namnkonkurrens med ' TNT ' tidigare 'TNT7' / 'TV7', tvingades kanalen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanal_Global
*  Gränsö kanal
... är en omkring m lång grävd kanal i västerviks kommun omkring tre km från centrala västervik kanalen som kom till i början av talet ungefär samtidigt som gränsö slott avskiljer gränsö från resten av norrlandet kanalen kom till för att bereda kortare väg för sjötrafiken mellan västervik och fjärden gudingen gränsö kanal har under många år varit populär bland båtfolk men sedan tidigt tal är den segelfria höjden endast ca meter invigdes inte utan föregående protester en ny icke öppningsbar bro den gamla och smala öppningsbara rullbron var av gråmålat järn och hade körbana av trä den hade varit med ända från starten och bidrog till kanalens roll sommartid som utflyktsmål och folknöje bron blev dock inte skrotad utan flyttades till en annan plats i norra delen av kommunen årligen i juli anordnas en simtävling kanalsimmet där det gäller att simma med en så uppseendeväckande huvudbonad som möjligt gränsö kanal är även namnet på en småort med invånare belägen invid kanalen kategori kanaler i sverige...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gränsö_kanal
*  Jonkanal
... en jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som gaba eller elektrisk spänning jonkanaler indelas efter vilket slags jon till exempel natrium kalium eller kalcium de släpper igenom och efter hur de öppnas jonkanaler är nödvändiga för olika biologiska funktioner som nervernas signalöverföring musklernas funktion och hjärtats slag det karaktäristiska utseendet på ett ekg beror så på jonströmmar som uppkommer när en rad olika jonkanaler öppnas i ett bestämt mönster i hjärtat en jonkanal består av en vattenfylld por ett selektivitetsfilter som ger storlekskontroll en grind och en sensor som öppnar grinden och som styrs av ett antingen elektriskt kemiskt eller mekaniskt stimuli jonkanaler är vanliga mål för läkemedel till exempel hjärtmediciner bedövningsmedel och medel som påverkar centrala nervsystemet se även aktionspotential kategori lagrings och transportproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonkanal
*  Järle kanal
Med kanalen ville man förbinda Dyltaån med Hjälmaren, för att underlätta transporter av järn och järnmalm från Bergslagen. Detta skulle vara möjligt, delvis genom att utnyttja befintliga vattendrag, men också genom att på vissa sträckor gräva helt ny kanal, eller "grav", med tidens språkbruk. Dit ansåg man däremot att det var möjligt att dra en kanal från Hjälmaren, eftersom Järle ligger 25 m lägre än Nora. Från Axbergshammar skulle en kanal grävas över slätten ner till sjön Lången, och från Lången kunde man utnyttja Lillån ner till Svartåns mynning vid Hjälmaren. För den sydligaste delen, mellan Hjälmaren och sjön Lången höjdskillnad 16 meter skulle man utnyttja den befintliga Lillån. På det mellersta avsnittet skulle en helt ny kanal, 'Axbergs grav', grävas mellan Lången och Dyltaån/Järleån höjdskillnad 12 meter. På det nordliga avsnittet skulle man utnyttja den befintliga Dyltaån/Järleån upp till Järle höjdskillnad 10 meter. Från Seltorpasjön finns ett brett och rakt vattendrag i nordlig riktning se bild. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järle_kanal
*  Räppe
'Räppe' är en stadsdel i Växjö, Kronobergs Län med nu nerlagd station vid järnvägen Växjö–Alvesta. Räppe ligger vid Helgasjöns södra utlopp på den smala midjan mellan Helgasjön och Norra Bergundasjön. Här skedde tidigare omlastning mellan järnväg och Räppe kanal som står i förbindelse med Helgasjön. Sedan den första kvarnen byggdes i Helgevärma 1558 har verksamheter av olika slag och medföljande transport vägar format det omgivande landskapet. Idag skärs och avgränsas Räppe av ett flertal större vägar, på både den regionala och den lokala väg- nätsnivån, av järnvägen och av Räppe kanal. De delar stadsdelen i tre mindre områden, Bergsnäs, Helgevärma och Räppe, och begränsar rörelsen mellan dem. Under 1950-talet sköt Räppes expansion fart och under 1950- till -70-tal växte det ut till sin nutida form. Bergsnäs som fortfarande är en viktig port till Växjö ligger längs Stora vägen omgivet av villakvarter och småskaliga hyreshus. Villakvarter växte också upp längs Räppe kanal liksom i de södra delarna längs väg 23...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Räppe
*  Clutchväskor | Bubbleroom - Köp kuvertväskor online
Clutchväskor. Bubbleroom - Köp kuvertväskor online. 0 Mitt konto. Kundservice Nyheter. Kvinna. Man. Märken. Sök. Nyheter. Lookbooks. Rea. . Kläder Senast inkomna. Klänningar. Jackor Kappor. Toppar T-shirts. Tröjor. Blusar Skjortor. Kavajer. Jeans. Leggings. Shorts. Kjolar. Byxor. Jumpsuits. Träningskläder. Badkläder. Underkläder Sovplagg. Strumpor och tights. Myskläder. Skor Senast inkomna. Låga skor. Högklackade skor. Festskor. Pumps. Sandaletter. Ballerinaskor. Sandaler. Kilklackar. Loafers. Stövletter. Stövlar Boots. Vinterskor. Sneakers. Tygskor. Flip-flops Espadrillos. Businesskor. Träskor. Skovård. Äkta skinnskor. Accessoarer Senast inkomna. Väskor. Smycken klockor. Övriga Accessoarer. Beauty Senast inkomna. Parfym Doft. Smink. Ansikte. Kropp. Rakning. Naglar Händer. Hårvård. Solprodukter Self-tan. Redskap Accessoarer. Present- Produktkit. Övrigt. Topplistor Back in stock. Party Wish list. Partyjackor. Bästsäljare just nu. Nyheter. Rea. . Förslag. Login Bli Medlem Premiummedlemskap Accessoarer. Väskor. ...
http://bubbleroom.se/sv/accessoarer/kvinna/clutchväskor
*  Kameraväskor med toppöppning - Thule
... Har du glömt ditt lösenord. Skapa ett konto Logga in på Thules extranet. × Modal header. Close Save changes. Hitta återförsäljare. Hitta återförsäljare. Produkter. Hållare och räcken. Hållare och räcken. Takboxar & lastkorgar. Takräcken. Vattensporthållare. Sport- och resväskor. Sport- och resväskor. Res- & duffelväskor. Cykelväskor & pakethållare. Väskor och fodral. Väskor och fodral. Dagsryggsäckar och axelväskor. Datorväskor och datorfodral. Fodral för smartphones och plattor. Kameraväskor & kameraryggsäckar. Aktiv med barn. Aktiv med barn. Cykelvagnar och barnstolar. Husbilstillbehör. Kameraväskor med toppöppning Lämna de stora och tunga sakerna hemma och upplev äventyret med våra minimalistiska kameraväskor. Thule Perspektiv L Toploader Silverton, CO – här kommer jag. Denna väska med toppöppning och mångsidiga bärmöjligheter gör det enkelt för dig att hålla i gång fotograferandet i den djupa pudersnön utan att missa en enda ansiktsbild. Den enkla förvaringen och snabba åtkomsten av din semiprofessio...
http://thule.com/sv-se/fi/products/bags-and-cases/camera-bags-and-cases/camera-toploaders
*  Snöskor
miniatyr|Skiss som visar en man och en häst med trugor. 'Snöskor' är ram som fästs på skor na för att underlätta gång i snö. Snöskor har använts av folk i nordliga områden i flera tusen år. Ursprungligen tillverkades snöskor av trä och råhud, genom att råhuden knöts som ett nät på en träram. Moderna snöskor är oftast tillverkade med en aluminiumram och bäryta av plast. I dag används även bindningar liknande skidbindningar. Snöskor används främst av jägare samt av skogvaktare och andra som behöver kunna gå i djup snö.Den största kategorin användare idag är inom sport och motion, i Frankrike är snöskovandring snöskor på franska heter raquettes näst största vintersport efter alpin utförsåkning. Traditionella indianska snöskor görs av trä och läder, är långsmala eller "päronformade" och ofta uppböjda fram för att underlätta gång i snö. Amerikas urinnevånare använde två huvudtyper av snöskor; breda och rundare som användes av prärieindianerna och långsmalare som användes av skogsindianerna, till exempel Ojibwa. De...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Snöskor
*  Väskor & handväskor | Bubbleroom - Köp väska online
Väskor handväskor. Bubbleroom - Köp väska online. 0 Mitt konto. Kundservice Nyheter. Kvinna. Man. Märken. Sök. Bästsäljare just nu. Nyheter. Kläder Senast inkomna. Klänningar. Toppar T-shirts. Tröjor. Kavajer. Byxor. Träningskläder. Badkläder. Underkläder Sovplagg. Strumpor och tights. Myskläder. Skor Senast inkomna. Låga skor. Högklackade skor. Stövletter. Stövlar Boots. Vinterskor. Sneakers. Businesskor. Träskor. Skovård. Äkta skinnskor. Accessoarer Senast inkomna. Väskor. Övriga Accessoarer. Beauty Senast inkomna. Parfym Doft. Hårvård. Solprodukter Self-tan. Redskap Accessoarer. Present- Produktkit. Övrigt. Bästsäljare just nu. Nyheter. Förslag. Login Bli Medlem Premiummedlemskap Accessoarer. Väskor. Väskor. Festväskor. Totes & Shoppers. Clutchväskor. Axelremsväskor. Handväskor. Weekendväskor. Ryggsäckar. Äkta skinnväskor. Tygväskor. Datorväskor. Övriga väskor. Övriga Accessoarer. Kläder. Skor. Väskor Som modeaccessoar finns det inget som slår väskor. En snygg väska kan lyfta hela din outfit och ge dig en ...
http://bubbleroom.se/sv/accessoarer/kvinna/väskor?intCategoryId=205&bitSale=0&intOffset=145
*  Träskor - Tizzla.se
träskor tizzla se välkommen till tizzla träskor kommer att bli vårt mest spännande år hittills med många nya skinn i härliga färger och färgkombinationer även några nya modeller kommer under våren coola träskor romantiska träskor men också väldigt sköna träskor egen design som förenar stil och komfort till helt unika produkter ni som tycker om träskor har höga krav och en egen stil finner här svenska handgjorda träskor för alla tillfällen och smaker vardag som fest jobb som fritid och nu med internetbutik kan det inte bli enklare att handla när det passar er öppet köp och returrätt i en månad om skorna inte skulle passa ni handlar fraktfritt inom sverige oavsett orderbelopp delar av vårt sortiment finns också hos olika återförsäljare kontakta oss för information om närmaste återförsäljare varmt välkomna nyheter nya färger läs mer ny modell läs mer större storlekar läs mer nya produkter tizzla silja mer information...
http://tizzla.se/
*  Träskor
... miniatyr träsko med ovandel i läder miniatyr höger träskor miniatyr nederländska träskor träskor eller trätofflor är sko r gjorda helt eller delvis av trä som material till träskor används vanligtvis al men även björk och bok träskor tillverkas i sverige huvudsakligen i södra delen av landet både som hemslöjd och i fabriker en känd tillverkare av träskor finns i vollsjö i skåne och skorna har efter orten fått märkesnamnet vollsjötoffeln modeller den vanligaste modellen i sverige är den med sula i trä och ovandel i läder äldre modeller är vanligen helt i trä och efterliknar skor av läder träskor förekommer i många färger och är ibland rikt bemålade med blommotiv den traditionella modellen känd från nederländerna är helt i trä källor kategori skor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Träskor
*  Deltaco Datorväskor, Computer bags och Laptopväskor - Hitta bästa pris, information och test
... Logga in. Meny. V skor Livsstil Sk nhet V skor. Livsstil Sk nhet Hem. Deltaco Datorväskor. Datorväskor. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. I kategorin datorväskor har vi samlat bland annat väskor, fodral och ryggsäckar med den gemensamma nämnaren att de i första hand är tänka att förvara och skydda bärbara datorer. Bland tillverkarna finns Belkin, Targus och Walk On Water. Jämför priser från 283 butiker i denna kategori. Kategorin kan även kallas Computer bags eller Laptopväskor. Visa. Sök. Filter: 43. av 2319 produkter. Produktnamn. Alltid synlig. Skärmstorlek. - Visa kolumn:. Tillgängliga färger. Svart. Brun. R d. Gr /Antracit. Bl. Vit. Gr n. Rosa. Beige. Orange. Silver. Lila. Turkos. Guld. Khaki. Wenge. Tr /natur. Transparent. Ek. Visa kolumn:. Typ av väska. Hand/Axelv ska. Fodral/Slipcase/Sleeve. Attache. Visa kolumn:. Axelrem. Visa kolumn:. Handtag. Visa kolumn:. Material. Skinn/L der. Plast/Polyester. Nylon/Polyamid. Neopren. Konstl der. Bomull. Kan...
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=1234&t=264
*  Datorväskor, Computer bags och Laptopväskor - Hitta bästa pris, information och test
... Logga in. Meny. V skor Livsstil Sk nhet V skor. Livsstil Sk nhet Hem. Datorväskor. Gilla dela. 1 Feedback. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. I kategorin datorväskor har vi samlat bland annat väskor, fodral och ryggsäckar med den gemensamma nämnaren att de i första hand är tänka att förvara och skydda bärbara datorer. Bland tillverkarna finns Belkin, Targus och Walk On Water. Jämför priser från 282 butiker i denna kategori. Kategorin kan även kallas Computer bags eller Laptopväskor. Visa. Sök. Inget filter. Visar alla 2320. Produktnamn. Alltid synlig. Skärmstorlek. - Visa kolumn:. Tillgängliga färger. Svart. Brun. R d. Gr /Antracit. Bl. Gr n. Vit. Rosa. Beige. Orange. Silver. Lila. Turkos. Gul. Guld. Khaki. Wenge. Tr /natur. Transparent. Ek. Visa kolumn:. Typ av väska. Hand/Axelv ska. Fodral/Slipcase/Sleeve. Attache. Visa kolumn:. Axelrem. Visa kolumn:. Handtag. Visa kolumn:. Material. Skinn/L der. Plast/Polyester. Nylon/Polyamid. Neopren. Konstl der. Bomull. Kanvas. Tyg/Textil....
http://prisjakt.nu/kategori.php?l=1234
*  Datorväska
... thumb en datorväska datorväska eller laptopväska är en väska med funktion att skydda och förvara en bärbar dator även kallad laptop notebook eller netbook och dess tillbehör under exempelvis transport det förekommer även väskor för stationära datorer men det är inte lika vanligt en bärbar dator är en viktig enhet som människor nästan alltid har med sig när de reser det är viktigt att hitta ett perfekt sätt att bära datorn bekvämt och samtidigt skydda den en laptopväska eller datorväska är en väska som används att bära laptopen och medföljande tillbehör datorväskan kan bäras eller dras och skyddar både laptopen och tillbehör kan också användas som sittunderlag typer av datorväskor storlek tillverkare av datorväskor externa länkar typer av datorväskor ryggsäcken laptopväska med hjul laptopfodral sleeve portfölj väskor laptopväskor för kvinnor damväskor manpurse ryggsäcken för dator kan bäras på axeln som en vanlig väska laptopväska med hjul kan dras från en plats till en annan sleeve är en tunnare typ av l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorväska
*  Thule Excellence XT - Thule
... Kontakta oss. Inköpslista 0. ×. Visa inköpslistan. Logga in. Har du glömt ditt lösenord. Skapa ett konto Logga in på Thules extranet. SV. × Modal header. Close Save changes. Köpguide. Hitta återförsäljare. Thule Crew. Om Thule. SV. Köpguide. Hitta återförsäljare. Logga in. Thule Crew. Om Thule. . Produkter. Sök. . Hållare och räcken. Hållare och räcken. Cykelhållare. Takboxar & lastkorgar. Takräcken. Vattensporthållare. Vintersporthållare. Sport- och resväskor. Sport- och resväskor. Vandringsryggsäckar. Res- & duffelväskor. Cykelväskor & pakethållare. Sporttransportväskor. Väskor och fodral. Väskor och fodral. Dagsryggsäckar och axelväskor. Datorväskor och datorfodral. Fodral för smartphones och plattor. Kameraväskor & kameraryggsäckar. Aktiv med barn. Aktiv med barn. Cykelvagnar och barnstolar. Barnvagnar. Bärryggsäckar. Husbilstillbehör. Snökedjor. Twittra. Dela. +1. E-postlänk. . Thule Excellence XT V rldens mest exklusiva takbox Swatch black glossy/titan metallic Swatch titan metallic/black glossy. H...
http://thule.com/sv-se/se/products/carriers-and-racks/boxes-and-baskets/roof-boxes/thule-excellence-xt-_-611906
*  Thule K-Summit XXL - Thule
Har du glömt ditt lösenord. Skapa ett konto Logga in på Thules extranet. Hitta återförsäljare. Hitta återförsäljare. Produkter. Hållare och räcken. Hållare och räcken. Takboxar & lastkorgar. Takräcken. Vattensporthållare. Sport- och resväskor. Sport- och resväskor. Res- & duffelväskor. Cykelväskor & pakethållare. Väskor och fodral. Väskor och fodral. Dagsryggsäckar och axelväskor. Datorväskor och datorfodral. Fodral för smartphones och plattor. Kameraväskor & kameraryggsäckar. Aktiv med barn. Aktiv med barn. Cykelvagnar och barnstolar. Husbilstillbehör. Storlekar på snökedjor. Thule K-Summit XXL Den externa kedjan f r stora SUV:ar Hitta en återförsäljare Hitta i Köpguide. Den externa snökedjan för stora SUV:ar över 2 000 kg tomvikt. Monteras på fälgens originalbultar. Det innovativa spärrsystemet fungerar som en kraftförstärkare som gör att du slipper anstränga dig. Sträckningsfjädrar i stål minskar dynamisk höjning och gör att kedjan passar perfekt till flera olika däckstorlekar. Kedja med växelvis formsprut...
http://thule.com/sv-se/se/products/snow-chains/snow-chains/suv/thule-k-summit-xxl-k66-_-04565766
*  Thule Rapid System 751, 7511 - Thule
Skapa ett konto Logga in på Thules extranet. Hållare och räcken. Hållare och räcken. Takboxar & lastkorgar. Sport- och resväskor. Sport- och resväskor. Res- & duffelväskor. Väskor och fodral. Väskor och fodral. Dagsryggsäckar och axelväskor. Datorväskor och datorfodral. Fodral för smartphones och plattor. Kameraväskor & kameraryggsäckar. Aktiv med barn. Aktiv med barn. Cykelvagnar och barnstolar. Thule Rapid System 751 Ett smart, universellt takr cke f r bilar utrustade med f stpunkter. Hitta en återförsäljare Lägg till i inköpslistan. En robust lasthållarfot, designad för enkel montering men också för att se snygg ut på alla bilar. Använd Thule Köpguide för att få reda på vilket takräcke som passar just din bil. Gå till kategori Jämför produkter i kategori Nästa produkt 4/7. Fothöjd cm 11.5 cm. Thule One-Key System Ersätter alla låscylindrar i dina olika Thule-produkter så att du kan använda samma nyckel till alla lås. Läs mer. Thule Spännbandsrulle 521-1 Ett smart tillbehör som hjälper dig hålla ordning på ...
http://thule.com/sv-se/fi/products/carriers-and-racks/roof-racks/load-carrier-feet/thule-rapid-system-751-_-751000
*  Lowepro Adventura TLZ | LetsGoDigital
Lowepro Adventura TLZ kameraväska : Lowepro, ledande tillverkare av skyddsutrustning för fotografisk utrustning och portabel elektronik, lanserar Adventura TLZ, en ny familj med toppmatade kameraväskor som ger en smidig lösning för att förvara och bära med sig sin kompakta SLR-kamera med tillbehör. LowePro Adventura TLZ har en tight passform och är designad för att passa ett brett utbud av dagens bästsäljande digitala SLR-kameror. Den nya väskan har en helfodrad skyddande interiör i en kontrasterande orange färg som ger utrustningen hög synlighet. Lowepro Adventura TLZ funktioner Lowepros överlappande blixtlås med ett regnskyddande lock ger effektivt skydd mot damm, sand och regn. En slitstark och vattentålig yttre väv ger dessutom skydd mot fukt och nötning. Det finns även en smidig tillbehörslucka med öppning mot kroppen som ger fotografen snabb åtkomst till sin utrustning. En lättåtkomlig blixtlåsförsedd främre ficka ger smidig förvaring av filter, småtillbehör, personliga artiklar och minneskort. Dessutom...
http://letsgodigital.org/se/26754/lowepro-adventura-tlz/
*  Kurängen
... fi kuurinniitty är en stadsdel i esbo stad och hör administrativt till gamla esbo storområde namnet kurängen bottnar i ett gammalt odlingsnamn som finns nämnt redan år i formen kur åkern den nuvarande bosättningen i kurängen uppstod i slutet på talet det finns nästan enbart egnahemshus i stadsdelen många av dem byggda på talet på senare tid har det byggts nya egnahemshus de flesta gatunamn har namngivits efter metaller källor kategori stadsdelar i esbo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurängen
*  Star Trek: Fan Collective
Alla boxarna har ett varsitt tema som beskriver handlingen i de avsnitt som finns eller kommer att finnas i boxen. Avsnitten som man får rösta på har valts fram av produktionsbolaget efter det innehåll som temat för boxen avser och sedan röstar man. Förutom det unika temat som varje box har så finns även andra små överraskningar tillsammans med de framröstade avsnitten. Varje utgåva har exempel textkommentarer på utvalda episoder med några som har arbetat med Star Trek genom åren, vilket är ungefär som ett ljudkommentatorspår på en vanlig DVD. Denna samlingsutgåva koncentrerar sig på den mest brutala makten i galaxen nämligen Borgerna, mest kända för att assimilera andra kulturer till det egna kollektivet. Totalt sett så innehåller denna samling 14 episoder från serierna ' Star Trek: The Next Generation ', ' Star Trek: Voyager ' och ' Star Trek: Enterprise '. Totalt sett så finns det 12 episoder från dessa serier. Att de är irriterande har gjort att de har blivit ökända i hela Federationen, men mest ökänd är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Fan_Collective
*  Domane 6.9 - Trek Bicycle
... Sverige Svenska. Start. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Berättelser. Kundtjänst. Företaget. Twitter. Meny. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Start. Cyklar. Endurance Race-cyklar. Domane. Domane 6.9. Hitta din Återförsäljare. Stäng Domane 6.9. Domane 6.9. Zooma. Mörkt. Ta emot e-postnyheter från Trek, Anmäl dig. Hitta återförsäljare. Anpassa. Ladda ned cykelfoton. Översikt. Storlek och inställning. Recensioner. Kundtjänst. Översikt Domane med IsoSpeed har allt: Blixtrande hastighet. Otrolig tävlingskomfort och stabilitet, även på de erkänt hårda beläggningarna i Flandern och Roubaix. Orka mer. Segra över allt. Innehåll Med ram i Treks OCLV Carbon kan du cykla både bättre och längre IsoSpeed fördubblar följsamheten för att besegra de ojämnaste vägar Exceptionellt stabil geometri och problemfri växling Skapa din egen cykel. Helt anpassningsbar med Project One. Uppdateringar från Domane 6.5 Shimano Dura-Ace Di2 elektronisk drivlina Bontrager Aeolus 3 D3 TLR-hjulset i kolfiber Bontrager R4-däck med 220 TP...
http://trekbikes.com/se/sv/bikes/road/endurance_race/domane/domane_6_9_compact/
*  7.3 FX - Trek Bicycle
... Sverige Svenska. Start. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Berättelser. Kundtjänst. Företaget. Cykelturer. Nyhetsbrev. Instagram. Twitter. YouTube. Meny. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Berättelser. Start. Cyklar. City-cyklar. Pendlingscyklar. FX. 7.3 FX. Hitta din Återförsäljare. Stäng 7.3 FX. 7.3 FX. Zooma. Mörkt. Ljust. 7.3 FX SEK 6 499:-. Ta emot e-postnyheter från Trek, Anmäl dig. Hitta återförsäljare. Ladda ned cykelfoton. Översikt. Innehåll. Detaljer. Storlek och inställning. Kundtjänst. Översikt FX är fitness i sin enklaste form. Den erbjuder det bästa av två världar, landsvägscykelns hastighet, stadscykelns komfort och mångsidighet. Den är en perfekt fitnesscykel, och mycket mer. Innehåll Lätt ram för snabb, effektiv och njutbar cykling Komfort som räknas: IsoZone-styre och ergonomiska handtag DuoTrap S-kompatibel: registrera dina framgångar, kartlägg dina kilometrar Fästen för pakethållare och skärmar gör den lätt att extrautrusta. Uppdateringar från 7.2 FX Aluminiumgaffel med koniska ben Bo...
http://trekbikes.com/se/sv/bikes/city/city_sport/fx/7_3_fx/
*  7.2 FX Women’s - Trek Bicycle
... Sverige Svenska. Start. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Berättelser. Kundtjänst. Företaget. Cykelturer. Nyhetsbrev. Facebook. Instagram. Twitter. YouTube. Meny. Cyklar. Tillbehör. Återförsäljare. Berättelser. Start. Cyklar. City-cyklar. Pendlingscyklar. FX. 7.2 FX Women’s. Hitta din Återförsäljare. Stäng 7.2 FX Women’s. 7.2 FX Women’s. Zooma. Mörkt. Ljust. 7.2 FX Women’s SEK 5 299:-. Ta emot e-postnyheter från Trek, Anmäl dig. Hitta återförsäljare. Ladda ned cykelfoton. Översikt. Innehåll. Detaljer. Storlek och inställning. Kundtjänst. Översikt FX är fitness i sin enklaste form. Den erbjuder det bästa av två världar, landsvägscykelns hastighet, stadscykelns komfort och mångsidighet. Den är en perfekt fitnesscykel, och mycket mer. Innehåll Lätt ram för snabb, effektiv och njutbar cykling DuoTrap S-kompatibel: registrera dina framgångar, kartlägg dina kilometrar Rätt geometri för din åkstil Fästen för pakethållare och skärmar gör den lätt att extrautrusta. Innehåll. Detaljer. Storlek och inställning. Sk...
http://trekbikes.com/se/sv/bikes/city/city_sport/fx/7_2_fx_wsd/
*  Kalciumantagonist
... 'Kalciumantagonister', 'kalciumhämmare' eller 'kalciumhämmande läkemedel' är läkemedel som används vid flera kardiovaskulära sjukdomar., Läkartidningen 1997, nr 36 Exempel på sjukdomar där behandling med kalciumantagonister förekommer är hypertoni högt blodtryck, angina pectoris, supraventrikulär takyarytmi, Raynauds sjukdom och cerebral vasospasm. Användning Verkan Grupper av kalciumantagonister Historik Se även Källor. Användning. Kalciumantagonister används ibland tillsammand med ACE-hämmare och betablockerare för att öka den blodtryckssänkande effekten. Kalciumantagonister minska flödet av kalcium joner i celler genom att påverka en särskilt typ av kanal för kalciumjoner i cellmembran et, som kallas L-kanal. Även om kalciumkanaler finns i alla celler, visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och retledningssystemet i hjärtat, och det är därför som de kan användas som läkemedel vid kardiovaskulära sjukdomar. Verkan leder till att muskelcellerna slappnar av vasodilatati...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumantagonist
*  Två skådespel
... är en samling av stina aronson utgiven den innehåller dramerna syskonbädd och dockdans syskonbädd var sedan tidigare utgiven medan dockdans var outgiven utgåvor två skådespel har endast givits ut en gång på norstedts förlag syskonbädd har även givits ut och dockdans är endast utgiven i samlingen två skådespel referenser kategori svenska teaterpjäser kategori verk kategori verk av stina aronson...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Två_skådespel
*  Tmesisternus laevis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning tmesisternus laevis ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_laevis
*  Euporus laevis
... är en skalbaggs art som beskrevs av schmidt euporus laevis ingår i släkte t euporus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är gabon inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori euporus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euporus_laevis
*  Leiurus quinquestriatus
'Leiurus quinquestriatus' är en skorpion art med ett av de starkaste gift en som kan ha dödlig utgång för människobarn. Arten kallas på svenska ibland för "dödsskorpion" och på engelska 'Deathstalker'. Underarter och utbredning Utseende Ekologi Giftet Referenser. Underarter och utbredning. Vanligen skiljs mellan två underarter. q quinquestriatus' lever i nordöstra Afrika från Algeriet och Niger i väst till Somalia i öst och söderut till Sudan. q hebraeus' har sitt utbredningsområde i västra Asien och på Arabiska halvön från Turkiet i norra till Oman och Yemen i syd samt österut till Iran. Habitat et utgörs av öknar, halvöknar och av andra torra landskap. Utseende. 'Leiurus quinquestriatus' blir 80 till 110 mm lång och väger 1,0 till 2,5 g. Färgen är allmänt gulaktig med flera brunaktiga märken. Kännetecknande är flera rännor på ryggsköldens olika delar. Det förekommer 2 ögon på huvudets topp och 2 till 5 par ögon vid huvudets främre kant. Däremot är synen inte bra utvecklad. Individerna vilar vanligen under s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leiurus_quinquestriatus
*  Andes serrulatus
... är en insekts art som beskrevs av frederick arthur godfrey muir andes serrulatus ingår i släkte t andes och familjen kilstritar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor muir f a g the genus andes stål cixiidae homoptera philippine journal of science manila flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori andes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andes_serrulatus
*  Rödkloskorpion
... pandinus cavimanus är en skorpion art som namnet antyder kännetecknas av att den har något röd aktig ton på sina klo r den lever liksom sin snarlika släkting kejsarskorpion en uteslutande i tropiska länder i främst mellersta afrika den trivs i mycket hög temperatur och hög luftfuktighet runt luftfuktighet liksom kejsarskorpionen är denna skorpion vanlig som sällskapsdjur och kan hållas i terrarium med perfekt såväl temperatur som fuktighet samt vissa växter och stenar som förekommer i deras vilda levnadsmiljö i djungeln födan utgörs för det mesta av insekter som syrsor och gräshoppor den tar sällan större byten då giftet ej riktigt räcker till giftet är trots storleken för svagt för att döda så små djur som möss och mindre kräldjur kategori skorpioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rödkloskorpion
*  Imin
... mini generell struktur för iminer en imin är en förening som innehåller en dubbelbindning mellan ett kol och ett kväve iminer kan tillverkas genom att låta en aldehyd eller keton reagera med en amin reaktionen är en jämviktsreaktion och för att få bästa utbyte kan man använda olika metoder att avskilja vattnet som bildas kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Imin
*  Depolarisering
... image a en schematisk bild av en så kallad ideal aktionspotential visar dess olika faser när aktionspotentialen passerar genom en viss punkt i ett cellmembran b den aktionspotential man kan registrera i verkligheten uppvisar oftast störningar i jämförelse med en ideala bilden på grund av variationer i den elektrofysiologiska tekniska apparatur som används depolarisering av en nervcell innebär att natriumjoner na strömmar in genom na jonkanal er i nervcellens membran varvid den elektriska spänningen över cellmembranet ändras därmed neutraliseras den spänning på mv som fanns från början i cytoplasman och spänningen stiger ända tills att den istället blir positiv när den positiva laddningen nått ett visst värde släpper cellkärna n ifrån sig en elektrisk impuls vilken leds ut genom nervcellens axon dess utåtledande utskott antingen till en annan nervcell eller till en receptor någon annanstans i kroppen exempelvis en muskelcell i dagligt tal kallas detta en nervimpuls när detta sker ökar den redan tidigare i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Depolarisering
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Kategori:Bariumföreningar
kategori bariumföreningar kategori bariumföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bariumföreningar
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Kaliumsulfid
... {{Kemibox Vardagligt namn = Kaliumsulfid Bild = Potassium-sulfide-unit-cell-3D-ionic.png Bildtext = Kristallstruktur Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Kaliumsulfid Övriga namn = Dikaliumsulfid Dikaliummonosulfid Kaliummonosulfid Kemisk formel = K 2 S |Utseende = Färglösa kristaller CAS-nummer = 1312-73-8 SMILES = |Molmassa = 110,262 Densitet = 1,8 LöslighetOrd = omvandlas till KSH och KOH |LöslighetTemp = |Smältpunkt = 840 Smältextra = |Kokpunkt = |Kokextra = söderdelas Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = |}}. 'Kaliumsulfid' är en kemisk förening med formeln K 2 S. Denna färglösa solid påträffas sällan då ämnet raskt reagerar med vatten; en reaktion som ger kaliumvätesulfid KSH och kaliumhydroxid KOH. Struktur Tillverkning och reaktioner Användningsområden Se även Källor. Kaliumsulfid antar antifluoritstruktur, vilket betyder att de små K + -jonerna upptar de tetrahedrala F - platserna i fluorit, och de större S 2- -jonerna upptar de åttakoordinerade Ca 2+ -platserna. Litiumsulfid Li 2 S,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumsulfid
*  Koh Phi Phi Hostel - Vandrarhem i Koh Phi Phi från 57,23Kr - HostelBookers
Vandrarhem Koh Phi Phi, Thailand Koh Phi Phi vandrarhem]. Karta över Koh Phi Phi vandrarhem. Pris från Visa karta. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: PP Ingphu Viewpoint ligger på den tropiska ön Phi Phi Krabi, Thailand och + visa fler fullt utrustade med faciliteter-el är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Visa karta. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Golden Hills Bungalows är en uppsättning av bungalows och sovsalar som + visa fler syftar till backpackers och dem som letar efter en rolig tid. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Den Phuttachot Resort är en mini utväg bort från kyrkbyn pensionat, ställ + visa fler tillbaka från den livliga centrum. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Ivory pensionat utformades i boutique-stil. Det finns 10 rum i olika + visa fler färger och namn rum, alla utrustade med de allra moderna bekvämligheter. Charmiga lilla semesterorten 12 bungalows med enskilda eller...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/thailand/koh-phi-phi/
*  Kategori:Kaliumföreningar
kategori kaliumföreningar kategori kaliumföreningar kemiska föreningar som innehåller kalium kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori kalium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kaliumföreningar
*  Ivisol
... är en aggressiv desinfektionsvätska som innehåller kaliumhydroxid kalilut dessutom små mängder av edta och klorbensylfenol i ivisol finns även paraklormetakresol pkk i form av kalium salt ämnet är ännu starkare alkaliskt i stamlösning ph än gevisol medlet blev mycket omtalat efter morden på malmö östra sjukhus där en årig beredskapsarbetare hade använt ivisol och gevisol för att förgifta åldringar på en långvårdsavdelning se även gevisol referenser malmö tingsrätt avd mål nr b dom nr db aktbil runerheim stefan chefsåklagare sid bilaga sid datum kategori medicinsk hygien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivisol
*  Ålkistan
... är området kring brunnsvikens anslutning till värtan och även namnet på kanal en mellan brunnsviken och lilla värtan i stockholms län kanalen avgränsar bergshamra i solna kommun i norr och norra djurgården i stockholms kommun i söder över ålkistan leder ålkistebron roslagsbanan och roslagsvägen nuvarande bro uppfördes miniatyr left karta över området från talet namnet skall komma från att det fanns en fångstanordning en ålkista i bäcken från brunnsviken kanalen byggdes och öppnades för trafik bygget kostade kronor anläggningen av kanalen föranleddes av den dåliga vattenkvaliteten i sjön brunnsviken på grund av avlopp och avfall från staden för att möjliggöra en slusslös förbindelse med stora värtan sänktes vattennivån i brunnsviken med cirka meter detta hade även till följd att de grunda kanalerna vid hagaparken förstördes största tillåtna båtbredd är meter med djupgående meter farleden försågs år med trafikljus som följd av olyckstillbud orsakade av ökad turisttrafik med stora båtar större båtar i de fy...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ålkistan
*  Duplicatus
... är en specialform hos moln där det förekommer flera flak eller skikt av moln i något olika höjd över varandra flaken eller skikten kan ibland vara delvis sammansmälta benämningen används huvudsakligen för huvudmolnslag av typen cirrus cirrostratus altocumulus altostratus och stratocumulus duplicatus kan vara svår att fastställa vid observation från marken om vindriktningen skiljer sig mellan de olika skikten kan molnet få en trådig struktur och då kan trådarnas riktning avslöja att det rör sig om flera skikt ett bra tillfälle att upptäcka duplicatus är vid soluppgång och solnedgång då solen belyser de övre skikten medan de undre skikten är i skugga färgskillnaden mellan de olika skikten avslöjar då att det rör sig om flera skikt referenser noter tryckta källor kategori specialformer moln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Duplicatus
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Perifert membranprotein
... perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranprotein erna som är en av huvudkomponenterna av cellmembran et och viktig för dess funktioner medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein referenser kategori proteiner kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifert_membranprotein
*  Integralt membranprotein
... även kallade transmembrana proteiner utgör tillsammans med de perifera membranproteinerna de huvudsakliga membranprotein erna det integrala membranproteinet genomkorsar cellmembran et och har både en hydrofobisk och en hydrofil isk region i samma protein den hydrofoba regionen med icke polära aminosyror är i membranets centrala delar och håller proteinet på plats medan den hydrofila regionen har kontakt med vattenlösningarna på membranets båda sidor referenser kategori proteiner kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integralt_membranprotein
*  Kategori:Cesiumföreningar
kategori cesiumföreningar kategori cesiumföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori cesium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Cesiumföreningar
*  The Loose Caboose, Chilliwack - Omdömen om restauranger - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. The Loose Caboose, Chilliwack. Hotell i Chilliwack. Chilliwack semesterbostäder för uthyrning. Restauranger i Chilliwack. Hotell. De populäraste familjehotellen i Chilliwack. 5-stjärniga hotell i Chilliwack. 4-stjärniga hotell i Chilliwack. 3-stjärniga hotell i Chilliwack. Populära bekvämligheter. Hotell med pool Chilliwack. Chilliwack Hotell som tillåter djur. Hotell nära Vattenparken Cultus Lake. Hotell nära Bridal Falls Waterpark. Hotell nära Chilliwack Lake Provincial Park. Hotell nära Dickens Sweets and British Museum. Hotell nära Honeyview Farm. Hotell nära Cultas Lake Provincial Park. Hotell nära Chilliwack Heritage Park. Hotell nära Bridal Falls Mineral Museum. Alla restauranger i Chilliwack Restauranger i närheten av The Loose Caboose. Populära mattyper i Chilliwack. Restaur...
http://tripadvisor.se/Restaurant_Review-g154927-d877461-Reviews-The_Loose_Caboose-Chilliwack_British_Columbia.html
*  View of the hotel – Bild från The Royal Hotel, Chilliwack - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. View of the hotel – Bild från The Royal Hotel, Chilliwack. GÅ MED LOGGA IN. US$. Chilliwack. Chilliwack Turism. Hotell i Chilliwack. Bed and Breakfast i Chilliwack. Chilliwack semesterbostäder för uthyrning. Semester Chilliwack. Chilliwack flyg. Restauranger i Chilliwack. Chilliwack sevärdheter. Chilliwack bilder. Karta över Chilliwack. Hotell. Alla hotell i Chilliwack Erbjudanden på hotell i Chilliwack Sista minuten Chilliwack. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Chilliwack. De populäraste familjehotellen i Chilliwack. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Chilliwack. 4-stjärniga hotell i Chilliwack. 3-stjärniga hotell i Chilliwack. Populära bekvä...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g154927-d1413323-i41799907-The_Royal_Hotel-Chilliwack_British_Columbia.html
*  Tembu
... är ett bantufolk i sydafrika som talar xhosa alla tembu har en gemensam förfader som hette mtikrakra och detta innebär i sin tur att alla tembu är släkt detta fungerar tack vare alla män normalt gifter sig med en flicka som inte är tembu och att alla tembuflickor gifter sig med män i andra stammar dit hon flyttar inom tembu finns två huvudklaner den kungliga klanen respektive den stora klanen och den stora klanen är i sin tur uppdelad i åtta mindre grupper långt tillbaka i tiden målade sig ofta tembu med en röd färg för att visa sin tillhörighet tembu bebodde i slutet av talet området mellan floderna mbhashe och umtata där de hade varit bosatta länge innan dess efter shaka zulu s krig i början på talet drog de sig längre norrut upp i bergen som blev del av brittiska kaffraria och en del av kapkolonin vilket innebär att tembu under denna tid var under direkt brittiskt styre de flyttades av britterna till området som kom att bli transkei och där kaizer daliwonga matanzima senare blev president matanzima ti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tembu
*  Tranemo Rödfärg - En svensk klassiker från Teknos
... Svenska hus och gårdar har målats med rödfärg sedan tidigt 1600-tal, och Tranemo Rödfärg har varit en klassiker att räkna med i över 80 år. Tranemo Rödfärg ger ditt hus ett långvarigt, konserverande skydd som står emot väder och vind på bästa sätt. Dessutom är den både billig och enkel att måla med. Tranemo Rödfärg är en vattenbaserad naturprodukt. Den avger minimalt med lukt och det är vatten som gäller för rengöring av såväl penslar som händer. Nordica Aqua Målarens favorit Nordica Aqua är Teknos nya vattenburen utomhusfärg med en oljefärgs egenskaper. Detta innebär att du kan måla på nytt eller tryckimpregnerat trä samt ytor tidigare målade med oljefärg eller lasyr. Aqua är speciellt anpassad för utsatta partier. Färgen är lätt och smidig att stryka ut, har en suverän vidhäftningsförmåga och ger ett långvarigt konserverande skydd. Händer, penslar och andra verktyg rengörs enkelt med vatten. Du slipper släpa hem lösningsmedel och andas giftiga ångor när du målar viktigt för din hälsa men även för omgiv...
http://byggfaktadocu.se/10/pdcnewsitem/00/90/70/index_10.html
*  Sterisol
... är ett svenskt företag som tillverkar hudrengöringsprodukter såsom tvål företaget har sitt säte och produktion i vadstena företaget säljer nästan uteslutande till storförbrukare såsom företag och inte till privatpersoner anpassningen till storförbrukare speglas av att produkterna är anpassade för väggmontage företaget framhåller på sin webbsida att de är ensamma om att tillverka hudrengöringsprodukter som levereras i en förpackning som inte släpper in vare sig syre eller bakterier och att de på så sätt inte behöver tillsätta något konserveringsmedel fördelen med detta skulle vara en minskad risk för till exempel allergiska besvär företaget har anställda det omsätter miljoner kronor och har en vinst på miljoner kronor under några tidigare år hade företaget problem med lönsamheten sterisol har sitt ursprung ur uppfinnandet av det system som gör det möjligt att göra en konserveringsmedelsfri produkt produkten utvecklades i kemanobel koncernen av kenova och barnängen s storförbrukaravdelning blev sterisol en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sterisol
*  Rårörda lingon
... miniatyr rårörda lingon till pannbiff rårörda lingon är ett sätt att konservera lingon rårörda lingon skiljer sig från lingonsylt huvudsakligen genom att ingen kokning sker tack vare lingonens innehåll av det naturliga konserveringsmedlet bensoesyra uppnås en viss hållbarhet till skillnad från vid annan syltning behöver inget socker tillföras i de flesta recept ingår dock socker på liter bär mellan och dl socker rårörda lingon används på liknande sätt som vanlig lingonsylt referenser noter kategori sylt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rårörda_lingon
*  Mambor
... dendroaspis är ett dagaktivt släkte i familjen giftsnokar som lever i afrika släktnamnet är sammansatt av forngrekiska dendro träd och aspis huggorm i den generella bemärkelsen giftig orm samtliga mambor har ett för människan farligt gift främst bestående av nervgifter arter svart mamba dendroaspis polylepis den lever i södra afrika huvudsakligen på savanner i klippor och öppna skogslandskap ofta i buskar och små träd födan består i huvudsak av små fåglar och gnagare och trots sitt rykte har den stor betydelse för skadedjursbekämpningen grön mamba dendroaspis angusticeps även kallad östlig grön mamba är en trädlevande giftsnok som lever från de kustnära skogarna i östra kapprovinsen i sydafrika till moçambique och zimbabwe gröna mambor bygger sina bon nära träd ofta i gröna skogar kustskogar eller fuktiga savanner bambusnår och mangoplantager är också kända tillhåll västlig grön mamba dendroaspis viridis även kallad västlig mamba och västafrikansk mamba är en lång och tunn trädlevande giftsnok som föreko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mambor
*  Diclidurus scutatus
... är en fladdermus art som beskrevs av peters diclidurus scutatus ingår i släkte t diclidurus och familjen frisvansade fladdermöss iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig inga underart er finns listade i catalogue of life hanar är med en kroppslängd huvud och bål av cirka mm och en genomsnittlig vikt av g större än honor honor blir cirka mm långa och väger omkring g arten har två säckformiga organ med körtlar där svansen möter den del av flygmembran en som ligger mellan bakbenen denna fladdermus förekommer i amazonområdet i norra brasilien och i angränsande regioner av nordöstra peru colombia venezuela och regionen guyana arten vistas i låglandet och i låga bergstrakter upp till meter över havet diclidurus scutatus lever i fuktiga habitat individerna vilar troligen i täta bladverk de jagar efter flygande insekter och flyger därför högt över marken i människans samhällen fångar de insekter som samlas kring ljuskällor källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diclidurus_scutatus
*  Cleptometopus scutellatus
... är en skalbaggs art som beskrevs av hüdepohl cleptometopus scutellatus ingår i släkte t cleptometopus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor hüdepohl karl ernst über südostasiatische cerambyciden xiv coleoptera cerambycidae lamiinae entomofauna zeitschrift für entomologie ansfelden figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori cleptometopus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cleptometopus_scutellatus
*  Perissus scutellatus
... är en skalbaggs art som beskrevs av louis alexandre auguste chevrolat perissus scutellatus ingår i släkte t perissus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor chevrolat louis alexandre auguste clytides d asie et d océanie mémoires de la société royale des sciences de liège titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori perissus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perissus_scutellatus
*  Rhopalizus scutellatus
... är en skalbaggs art som beskrevs av duffy rhopalizus scutellatus ingår i släkte t rhopalizus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är ghana rwanda inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori rhopalizus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhopalizus_scutellatus
*  Våra hundar - Our dogs
våra hundar our dogs våra hundar our dogs nord vch n uch se u u ch dk vch nmb vildandens humle af tingcha remus nord uch nord vch redadict racing rascal jing nord vch n uch se uch n ch i nlicios th heaven virpi med avelsrätt with breeding rights inlicios nd opinion mikkel ej tillg nglig f r avel not available for breeding inlicios black mamba tilla inlicio har avelsr tt p en kull inlicio has breeding right for one litter inlicios silver bullet felix inlicio har avelsr tt p tre kullar inlicio has breeding right for three litters redadict glossy brunette ziva inlicio har avelsr tt p en kull inlicio has breeding right for one litter...
http://inlicio.com/Vara_Hundar/vara_hundar.htm
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  Rubidiumfluorid
... rbf är saltet av rubidium och fluorid det brinner med en lila låga kategori fluorider kategori rubidium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rubidiumfluorid
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  Parafenylendiamin
... ppd c h nh är ett ämne som vid oxidering blir svart parafenylendiamin var tidigare förbjudet i sverige men har via eu tillåtits image p phenylenediamine png användning används i hårfärg men kan även finnas i mörkfärgade kläder och läder ämnet har på senare år aktualiserats genom hennatatueringar och turisttatueringar där henna blandas med ppd genom oxideringen byggs andra potentiella allergener se även bensidin källor kategori aromatiska aminer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parafenylendiamin

DepolariseringNapier Shaw: Sir William Napier Shaw, född 4 mars 1854 i Birmingham, död 23 mars 1945 i London, var en engelsk meteorolog.JämviktspotentialATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.MikroklinJonkanal: En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som GABA eller elektrisk spänning.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Bensopyran: Bensopyran är en polycyklisk organisk förening som består av en bensenring och en heterocyklisk pyranring. Enligt IUPACs nomenklatur kallas den kromen.Receptor: Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning. Mängden receptorer av en viss typ är delvis ärftligt, men påverkas också av yttre omständigheter.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Acanthophis: Acanthophis är ett släkte av ormar. Acanthophis ingår i familjen giftsnokar och underfamiljen havsormar.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.RubidiumEugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.