Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Kapillärelektrofores: En ytterst känslig (pikomolarnivå; tiotusentals gånger känsligare än konventionell elektrofores) och effektiv elektroforesteknik för separation av proteiner, nukleinsyror och kolväten.Capillary ActionKapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Hemangiom, kapillärt: Ett mörkrött, fast och kupformat hemangiom med skarp avgränsning mot omgivande hud, som oftast uppträder i huvud-nackregionen. Tumören växer snabbt, men tillbakabildas vanligen utan ärrbildning. Den beror på tillväxt av omogna kapillärkärl i aktivt stroma (stödvävnad, bindvävnad) och finns vanligtvis redan vid födseln eller uppkommer under de två till tre första levnadsmånaderna.Kapillärmotstånd: Blodflödesmotståndet i det perifera blodkärlsystemets kapillärnät.Kapillär elektrokromatografiKapillärläckagesyndrom: Ett sällsynt och ibland fatalt sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande läckage av intravaskulära vätskor ut i det extravaskulära utrymmet. Syndromet kan ses hos patienter med allmänt otäta kapillärer till följd av chock, nedsatt flöde, ischemi-reperfusionsskador eller förgiftning. Det kan leda till generaliserat ödem och flerorgansvikt.Kapillärskörhet: Benägenhet hos kapillärkärl att spricka eller brista vid förhöjt tryck.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.NäthinnekärlKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Capillary TubingKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Korrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.NaglarMicroscopisk angioskopi: Icke-invasiv mikroskopisk undersökning av mikrocirkulationen, vanligtvis utförd i nagelbädden eller ögats bindhinna. Förutom undersökning av själva kapillärkärlen, kan även mätning av passerande blodceller och intravenöst tillförda ämnen göras. Detta är inte samma sak som endoskopisk undersökning av blodkärl (angioskopi).PericyterLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Pulmonellt inkilningstryckRegionalt blodflödeGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Basalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Endotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.EndotelcellerArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.VenolerVaskulär endotelcellstillväxtfaktor AMikrochipelektrofores: Elektrofores i miniatyr, i en mikroflödesapparat.Videomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Blod-hjärnbarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Glykokalyx: Det kolhydratrika området på cyllytan. Zonen kan påvisas genom färgning eller genom sin affinitet för lektiner. Trots att kolhydratskiktet till större delen är bundet till plasmamembranmolekyler, innehåller glykokalyx såväl glykoproteiner som proteoglykaner, som utsöndrats till det extracellulära utrymmet och sedan absorberats i cellytan.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.TidsfaktorerGranulom, varbildande: En åkomma som kan drabba huden, munslemhinnan och tandköttet, och som vanligen visar sig som ett enskilt, polypliknande, kapillärt hemangiom, ofta till följd av skada. Den uppträder som en inflammatorisk reaktion med kännetecken liknande dem hos granulom.Resultats reproducerbarhetHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Blodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.Råttor, Sprague-DawleyBlodådrorSyrgasHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Diabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.GenomspolningBlod-luftbarriär: Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .Limit of DetectionImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Råttor, WistarMikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Lungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.LungödemNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Lungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Glomerulonefrit: Glomerulärt inflammatoriskt tillstånd, beroende på antigen-antikroppsreaktion, med leukocytinfiltration och celltillväxt i glomeruli.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Sensitivitet och specificitetVaskulära endotelcellstillväxtfaktorerEndotelcellstillväxtfaktorer: Dessa är lösliga mitogen som utsöndras från ett flertal organ. Faktorerna utgörs av en blandning av två polypeptidenkelkedjor med heparinaffinitet.. Molekylvikten är organ- och artberoende. De har mitogena och kemotaktiska effekter och stimulerar endotelceller till att växa och syntetisera DNA. De är besläktade med såväl basiska som sura fibroblastväxtfaktorer, men har andra aminosyrasekvenser.Lymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Borater: Oorganiska eller organiska salter och estrar av borsyra.AngiogenesinducerareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Mikrofluidik: Studier av vätskekanaler och -kammare i mikroformat (dimensioner i tiotals till hundratals mikrometer; volymer i nanoliter eller pikoliter). Tekniken är av intresse inom biologisk mikrocirkulation och används i mikrokemi och andra undersökningsmetoder.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Möss, inavlade C57BLSyrgasförbrukningCD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Centralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Lymfokiner: Lösliga proteinfaktorer som bildas av aktiverade lymfocyter och påverkar andra celler, främst sådana som ingår i det cellulära immunsvaret.FluoresceinangiografiTryckRåttor, inavlade stammarBuffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Komplement 4b: Ett större fragment som bildas när C1s spjälkar C4 i C4a och C4b. C4b förenar sig med C2b och bildar det aktiverade komplexet C4b2b, ofta kallat den klassiska vägens C3-konvertas.Radiojod i serumalbuminArteriovenös anastomos: Ett kärl som direkt förbinder en artär med en ven och således utgör en genväg förbi kapillärsystemet. Får inte förväxlas med kirurgisk anastomos eller med arteriovenös fistel.

*  Waldemar Ingdahl: 06/01/2012 - 07/01/2012
Ture Petrén upptäckte 1936 att antalet kapillärer i kroppen blev fler med mer träning. Per-Olof Åstrand på GIH blev kändis via ...
http://waldemaringdahl.blogspot.se/2012/06/
*  Polyakrylamid
... är en gel som används vid gelfiltrering den bildas genom att akrylamid polymeriseras under förhållanden som skapar många tvärbindningar polyakrylamid används i elektrofores metoden page polyacrylamide gel electrophoresis för att separera biologiska molekyler för att separera protein er används oftast sds page medan vanlig page används främst vid separering av dna kategori geler kategori neurotoxiner kategori polyakrylater kategori polyelektrolyter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyakrylamid
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Naglar Sundsvall - Eniro.se
... Karta Startsida. Sök produkt, tjänst, företag, person. naglar:. Sverige Västernorrlands Län Sundsvall. Företag. Personer. Nätbutiker. naglar, sundsvall. gav 19 Företag. Relevans. Avstånd. Omdöme. Sök naglar sundsvall på kartan. Avgränsa din sökning här:. Hela Sverige. Postort SUNDSVALL. Kommun Sundsvall. Postort SUNDSVALL. Kommun Sundsvall. Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. OK. Företag. Fotvårdskliniken 2 Fötter. www.fotvardskliniken.com. 073 - 042 81 99. Bergsg. 101. 853 53 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. 5. Omdömen 1. 1. Ändra. Fotvård. Företag. Fothälsan. 060 - 17 17 51. St. Torget 1. 852 30 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. 0. Skriv ett omdöme. 2. Dipl. Fotterapeut/Undersköterska.Medicinsk fotvård. Ändra. Fotvård. Företag. Lilla Fotvårdshuset. 060 - 12 46 00. Rådhusg. 35. 852 32 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. Omdömen 8. 3. Ändra. Fotvård. Företag. OrtopedSuleSpecialisten. 070 - 677 57 33. Nybrog. ...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:naglar/sundsvall
*  Naglar konst paljetter dekorera naglarna i ett konstverk
... nded internationell. Butik för Företagskunder. Start Set. Gel set. Thermo färg geler. Akryl pulver. Akryl tillbehör. Piercingar och nageldekoration. Glitter pulver. Naglar former. Band och strimlor. Nagellack färg. Finish nagellack. Förberedelse och finish. Nagel tippar. Airbrush tippar. Övriga tippar. Nagelfilar, doftande. Övriga nagelfilar. Kuddar bomullspinne & kuddar. Förvaring och displayer. Handvård + manikyr. LED-enhet och CCFL UV-lampa. Certifierad näthandel Över 150 LED geler 3 års garanti på alla enheter Från ett ordervärde av 575 kr ger vi dig fraktkostnaden. Det är bara fantasin som sätter gränser och den är egentligen outtömlig och outtröttlig hos kreativa personer. Självfallet är nail art artister, nageldesigner och nagelkonstnärer kreativa människor och det är antagligen alla som älskar vackra naglar också. Det finns många naturliga och artificiella material som bjuder på bra möjligheter för nageldekoration. Nageldesign resp nail art är ett mycket speciellt konsthantverk därför att det ...
http://nded.se/nail-art/paljetter/
*  Glitter gängor för konstgjorda naglar
nded internationell. Gel set. Thermo färg geler. Akryl. Akryl pulver. Akryl vätska. Akryl tillbehör. Nagel folie. Piercingar och nageldekoration. Glitter trådar. Glitter pulver. Nagellack färg. Finish nagellack. Förberedelse och finish. Nagel tippar. Airbrush tippar. Övriga tippar. Övriga nagelfilar. Kuddar bomullspinne & kuddar. Förvaring och displayer. Handvård + manikyr. Certifierad näthandel Över 150 LED geler 3 års garanti på alla enheter Från ett ordervärde av 575 kr ger vi dig fraktkostnaden. Många små accessoarer, olika material och tillbehör förvandlar naglarna till små snygga konstverk. Naturliga naglar är dock ganska känsliga och kan inte dekoreras och uppsnyggas på så många och spännande sätt som lösnaglar. Det finns faktiskt otroligt många möjligheter till att skulptera och dekorera naglarna. Glans och glitter, färgrik, tredimensionell, piercing, smycke, strasstenar är bara några utav många möjligheter för nageldekoration. Det handlar inte längre om målade naglar utan om Nageldesign och ...
http://nded.se/nail-art/glitter-tradar/
*  Almost never without nail polish: NailArtSunday
... Almost never without nail polish. söndag 6 januari 2013. NailArtSunday. Och förklaringen är att 030103 så gifte jag och min man oss och i torsdag så hade vi varit gifta i 10 år. Eftersom jag tagit bort nollorna vid dag och månad så blir det:. Min tolkning av löften. Etiketter: cult nails, frimålning, nail art sunday, NOTD, skimmer. 6 januari 2013 11:45 En tolkning som jag också använt mig av om än i något annorlunda format. Grattis till er bröllopsdag lite i efterskott. 6 januari 2013 19:12 Ett STORT grattis. Främst till giftermålet men också till den fina manikyren: Svara Radera Svar. Little Miss Nailpolish. Lägg till kommentar. Tack för att du läser och kommenterar min blogg. Jag svarar på kommentarer där du lämnar dem. Senaste inlägg. Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget Atom. Besöksräknare. Mina naglar. Essie Loophole. Sweden Jag samlar på nagellack och min samling växer stadigt. 56 minuter sedan. The Nailasaurus. UK Nail Art Blog. 1 timme sedan. 2 timmar sedan. ...
http://almostneverwithoutnailpolish.blogspot.com/2013/01/nailartsunday.html
*  Scratch Nails | Lipgloss Bitch
Scratch Nails. Lipgloss Bitch. LipGloss Bitch. Jag var pepp på att börja testa Scratch hand food som jag fick hem i slutet av december, är ju sen tidigare ett fan av märkets nagelolja som den nya handkrämen inspirerats av. Scratch No Dry Hands Moisturizer 160kr är en kräm av det lättare slaget, det är tydligt att den innehåller en hel del oljor men känslan när man smörjt sig är inte fet. Krämen går snabbt in i huden utan att kladda något särskilt, vilket jag gillar under dagtid då jag sitter och jobbar mycket med papper och pärmar. Efter att ha testat i lite mer än tre veckor har jag ändå svårt att bestämma mig fullt för vad jag egentligen tycker, men betygsmässigt är det här nog en typisk trea. Jag gillar den som sagt dagtid och den är finfin till att hålla efter nagelbanden. Men resultatet är inte särskilt bestående och jag får smörja mig ofta för att behålla den sköna känslan. Vill man prova så bör man gilla doften av lavendel, jag tycker personligen att den är jättehärlig men vet andra som inte kan med ...
http://lipglossbitch.se/tag/scratch-nails/
*  Arkiv för Chanel - Pssion
Det här lysterpudret är en del av Chanels vårkollektion Printempt Précieux de Chanel Collection och jag tror faktiskt det här är min första Chanelprodukt någonsin om man bortser från nagellacken. Etiketter: Chanel, makeup, makeup ansikte, Poudre Signée de Chanel NOTD: Chanel 165 Organdy Nail of the day / 30 april 2010 / 4 kommentarer Jag har tyvärr haft väldigt mycket icke bloggrelaterat att tänka på på sistone och det har tagit upp mycket kraft och tankeverksamhet vilket gjort att det inte har blivit så mycket bloggande. Lite av kraften går fortfarande till de problemen, men det verkar som att jag kommer få lite tid till bloggande snart i varje fall. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day NOTD: Chanel 210 Lilac Sky Nail of the day / 17 april 2010 / 7 kommentarer Dagens NOTD är det ljuslila skimrande 210 Lilac Sky från Chanel. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day Våriga pasteller från Chanel Naglar / 11 april 2010 / 7 kommentarer Jag är långt ifrån en märkesnörd när det gäller ...
http://pssion.se/tag/chanel/
*  januari 2013 - Pssion
Företagen verkar i alla fall vara beredda på detta och jag tänkte tipsa om några bra erbjudanden för er som vill spara några slantar på inköpen. Etiketter: Bella Vita, IsaDora, kollektioner, makeup, våren 2013 NOTD: OPI Get Your Number Liquid Sand Nail of the day / 22 januari 2013 / 8 kommentarer Jag var tveksam till om jag skulle gilla den speciella yta som dessa Liquid Sand-nagellack ger. Etiketter: Liquid Sands, nagellack, Nail of the day, OPI Pressvisning: The Organic Pharmacy Pressvisning / 21 januari 2013 / 3 kommentarer Idag var jag på pressvisning för det brittiska naturmärket The Organic Pharmacy som nu kommer lanseras på bredare front i Sverige. Några av mina mest originella nagellack kommer faktiskt från Zoya och med vårens kollektion Lovely har de åter igen gjort mig bra sugen på att utöka samlingen. Etiketter: Lovely, nagellack, naglar, våren 2013, zoya Swatches OPI Euro Centrale del 2 Naglar / 17 januari 2013 / 3 kommentarer Här är andra delen av swatches på Euro Centrale-kollektionen. ...
http://pssion.se/2013/01/
*  NOTD: ORLY Rockets Red Glare - P'ssion
NOTD: ORLY Rockets Red Glare Nail of the day / 10 december 2012 / 4 kommentarer. Rött glitter är för mig en av de attribut som verkligen hör julen till och jag passade på att testa ORLY Rockets Red Glare när jag ändå råkade ha en röd gellackmanikyr. Glittret i det här nagellacket var lätt att fördela på nageln och med ett lager överlack bör det inte bli några problem att få till en blank och jämn yta. Kategori: Nail of the day Etiketter: Flash Glam FX, glitter, nagellack, naglar, ORLY. 4 kommentarer till "NOTD: ORLY Rockets Red Glare" Ann-Sofie 10 december, 2012 3 år sedan Ett väldigt fint och juligt nagellack. Sminkan 14 december, 2012 3 år sedan det ser fint ut. Här hittar du tips, recensioner och nyheter som berör allting som gör oss vackra re. Etiketter ansiktskräm ansiktsvatten China Glaze Depend doft Essie foundation glitter Glossybox hudvård hår hårvård internetshopping IsaDora kollektioner kroppsvård L'Oréal La Roche-Posay läppar läppglans läppstift makeup mascara nagellack naglar Nail of the ...
http://pssion.se/notd-orly-rockets-red-glare/
*  april 2010 - Pssion
Jag har hunnit testat produkterna i ett par veckor och så här tycker jag om. Etiketter: NOTD: Chanel 165 Organdy Nail of the day / 30 april 2010 / 4 kommentarer Jag har tyvärr haft väldigt mycket icke bloggrelaterat att tänka på på sistone och det har tagit upp mycket kraft och tankeverksamhet vilket gjort att det inte har blivit så mycket bloggande. Lite av kraften går fortfarande till de problemen, men det verkar som att jag kommer få lite tid till bloggande snart i varje fall. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day Inga fler beställningar från Transdesign för oss Internetshopping / 27 april 2010 / 23 kommentarer Igår fick jag höra att Transdesign pga. Detta innebär också att jag har lagt min sista beställning från dem för så mycket är jag inte beredd att betala i frakt. Etiketter: hudvård, kroppsvård, Swiss Pharmacy Glasfil och ansiktsmask från Lumene Hudvård, Naglar, Shopping / 22 april 2010 / 12 kommentarer Jag använder bara glasfil till mina naglar då jag tycker att de inte känns lika ...
http://pssion.se/2010/04/
*  Klolösa uttrar
... aonyx är ett släkte rovdjur i underfamiljen uttrar som förekommer i afrika släktet består av två arter men vissa forskare räknar även arten asiatisk klolös utter amblonyx cinereus till släktet kännetecken som namnet antyder har dessa djur starkt tillbakabildade klor eller saknar dessa helt de liknar mer människans naglar än andra djurs klor dessutom har de rudimentär simhud som ger fingrarna större rörlighet pälsen hos dessa djur har en brunaktig färg som på undersidan är ljusare vid ansikte hals och bröst förekommer ibland vita fläckar som alla uttrar har de en långsträckt kropp med korta extremiteter och en kraftig svans klolösa uttrar når en kroppslängd mellan och centimeter en svanslängd mellan och centimeter och en vikt mellan och kilogram de är på så sätt betydligt tyngre än sin asiatiska släkting och även massivare än den europeiska utter n klolösa uttrar är huvudsakligen aktiva under gryningen och på natten i regioner långt bort från människans boplatser jagar de även på dagen på grund av de ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klolösa_uttrar
*  mars 2010 - Pssion
Men utifrån vad jag kan läsa i pressmaterialet är det en mineral med en enastående absorberande effekt som samtidigt låter huden andas. Etiketter: Vårnytt i nagelväg från Viva la Diva Naglar / 26 mars 2010 / 37 kommentarer Viva la Divas vårlook heter It s all about me och släpps i april. Looken omfattar nyheter för både läppar, ögon och naglar och i det här inlägget tänkte jag visa upp de ursnygga pastelliga, godisinspirerade nagellacken. Etiketter: Informationsträff med Maybelline Makeup , Pressvisning / 25 mars 2010 / 6 kommentarer Idag har jag varit på en informationsträff hos Maybelline tillsammans med Beleza Tina och några andra bloggare. Imorgon tänkte jag visa nyheterna som vi fick med oss hem. Därför tänkte jag att det här kanske kunde vara DEN löddrande rengöringen som jag kan använda trots min torra hy. Här hittar du tips, recensioner och nyheter som berör allting som gör oss vackra re. Etiketter ansiktskräm ansiktsvatten China Glaze Depend doft Essie foundation glitter Glossybox hudvård hår ...
http://pssion.se/2010/03/
*  Så hinner jag med nagellack - Babydjungeln
... Blogg Shop. Downloads. Virka bläckfisk. Ambassadörer. Mönster på bläckfisk. Sprida budskapet. Rabattkod till garn. Mediebrus. Bläckfiskbarn. Frågor Svar. Samarbetspartner Om oss Kontakta oss. Man förundras Hur viktigt är semester. Blogg Äter ditt barn för lite. Så hinner jag med nagellack. Postat av Jeanette, 30 July 2012 Är jag den enda med barn som har en fantastisk och extremt välutvecklad känsla för situationen. Tex om de sover och jag ska äta, duscha eller nåt så vaknar dom eller har på annat vis behov av sin mamma. Inte bara en gång, men ALLTID. Detta har även resulterat i att mina naglar har varit totalt utan nagellack ett bra tag, tills jag fick detta råd härifrån. Ta på nagellack, sätt händerna i kallt vatten i 3 minuter. Naglarna torkar och som bonus är det lätt ta bort nagellack som inte är på naglarna vilket jag sanerligen också behöver hjälp med. Vad är ditt bästa nageltips. Jeanette - fotogalen mamma till två barn, som drömmer om ett liv på landet, men vet att hon alldeles för bekväm av ...
http://babydjungeln.se/sa-hinner-jag-med-nagellack/
*  Torka ditt nagellack snabbt med Blåsapa Nageltorkare
5 Trevlig produkt men det krånglade lite med beställningen skriven November 3, 2009 07:10 av goran. Hon är helnöjd med den och ger henne även ett leende på läpparna när hon använder den.. Hon tyckte den var söt men dock blåser den inte varm luft kanske bra att veta... Jag är helt kär i den och tyckte att det var en av mina bästa presenter jag har fått i julklapp. Köpte apan till min bästa kompis då jag tyckte det var en rolig idé hon älskar att måla naglarna, men blev lite besviken. som helhet överväger det positiva, kommer beställa fler gånger från denna sida. Gav denna söta lilla sak till min brorsdotter som äääälskar att måla naglarna. Nu när hon har denna så får faktiskt nagellacket sitta kvar redan efter första lagret. 2 Lite skoj, men inte mycket mer skriven December 28, 2010 11:31 av Jonas. 4 Fantastiskt söt och kul onödig pryl skriven December 31, 2010 13:58 av Jessica. Helt perfekt tyckte min fru, toppen att sitta och måla naglarna och sen låta apan blåsa torrt. Väldigt söt och rolig att ge bort men ...
http://coolstuff.se/Blasapa_Nageltorkare
*  FNUG Psychedelic - Sminkan och Emma
Nagellack, nagellack och åter nagellack blir det på den här nagellacksbloggen. Publicerad 2012-10-05 14:39:00 i Emmas NOTD i glitter och holo , Sminkan har ju visat alla FNUG-lacken redan, men skulle jag bry mig om sånt skulle jag aldrig få med på holofredag. Sminkan har skrivit 10 ml nån gång men det stämmer inte tyvärr, gläntar man på lappen i botten står det 8,5 ml. Jag målar ju i regel bara om naglarna 2 gånger per vecka men jag gjorde misstaget med Futuristica att applicera den på bar nagel. Det blev det inte på mina naglar, lacket uppträdde mycket holosjukt, ni vet det blev kala fläckar när penseln gick över samma fläck 2 gånger. Ni som inte har testat detta och har problem med att ni får kala fläckar med linjärna hololack borde verkligen testa det. Jag tror att ett lager vanligt underlack är bättre att grunda med och sen ett lager Aqua Fix på det. Hur som helst, det här är två lager Psychedelic, jag har toppat med Poshé och i skrivandets stund, torsdag kväll, bär jag fortfarande lacket. Jag tyckte att ...
http://sminkan.blogg.se/2012/october/fnug-psychedelic.html
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Atomorbital
mini|Väteorbitalernas elektrontäthet för huvudkvanttalen 'n' = 2, 3, 4, där vinkeldelen är stående vågor. Dessa orbitaler liknar mycket de exakta lösningarna av schrödingerekvationen för väteatomen. Istället för en bana som beskriver en partikels rörelse representerar orbitaler en sannolikhetsfördelning för var man vid experiment förväntas finna elektronen. De kan uppfattas som stående våg or. För väte med en elektron i det elektriska fältet av en proton har schrödingerekvationen exakta lösningar. Orbitalernas energi beror i väte endast på huvudkvanttalet 'n', som motsvarar bohrmodellens atomskal. När rörelsemängdsmoment har sitt maximala värde vid 'l=n-'1, har vågfunktionen inga radiella noder. När dess absoluta värde är maximalt för en "cirkulär orbital", ligger cirkelns plan vinkelrätt på 'z'-axeln och har vinkelkomponenten ett antal de Broglie-våglängd er lika med 'n.' För 'm=l' och 'm=-l' är detta löpande vågor. En superposition av dessa två medurs och moturs löpande vågor är en stående våg; 'z'-axeln ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atomorbital
*  Arteriol
... är de minsta av artär ens förgreningar och kärlsektionen med det högsta motståndet kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer nerv ändsluten frisätter noradrenalin vid sympaticus påslag minskar arteriolens diameter och trycket ökar justeringen av arteriolernas diameter har två funktioner att fördela blodflödet och att reglera blodtrycket blodet förs vidare in i kapillär systemet via de prekapillära sfinktrarna kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arteriol
*  Venol
... er är de kärl som leder blodet från kapillärerna till ven erna både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar som tillåter syre koldioxid näringsämnen och avfallsämnen passera och sedan låta blodet föra bort dessa de är mycket tunna och är belägna i kroppens alla vävnader för att kunna tillförse dessa med de livsnödvändiga ämnena kapillärer innehåller syrerikt blod venoler har det syrefattiga efter att blodet i kapillärerna har lämnat sina nyttigheter dvs syre och näringsämnen till cellen får blodet cellens avfallsämnen och koldioxid nu befinner sig blodet i venolsystemet från venolerna transporteras blodet till venerna som snabbt för blodet till hjärtat se även arteriol kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi da venole
https://sv.wikipedia.org/wiki/Venol
*  PIC
'PIC' är en familj av mikrokontroller -kretsar som är tillverkade av företaget Microchip Technology. thumb|PIC 1655A från 1984. thumb|Microchip PIC 12HV615 ] 1985 knoppades Microchip av från GI, och lade ner i princip alla produkter utom PIC-serien, vilken istället utrustades med mer minne och EPROM. Historik Arkitekturer 8-bits Exempel på specialhårdvara som finns i moderna PIC-processorer Vanligt förekommande PIC:ar Externa länkar Referenser. Ursprungligen baserar sig PIC-kretsarna på företaget General Instruments krets PIC 1650. PIC antogs ursprungligen som vara ett akronym för 'Peripheral Interface Controller' som varumärke för sin processorfamilj. Ursprunget var 8-bits processorerna, men idag finns det en uppsjö av specialiserade PIC-processorer i olika storlekar från enkla 8-bitas processorer i små kapslar till DSP och 32-bitars komponenter i 100-pinnars kapslar. Problemet är att man inte direkt av de första siffrorna kan avgöra vilken kärna som används utan detta måste man ge akt på för varje enskild ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/PIC
*  Dual in-line package
thumb|DIP14-kapslar. Antalet ben är vanligtvis mellan 14 och 24, ibland så litet som 8. Programmerbara minnen som EPROM och Flashminne n brukar istället vara 0,6 tum 15,24 mm breda, och har oftast ett större antal ben, vanligtvis mellan 18 och 28. Om antalet ben överstiger detta används vanligtvis andra inkapslingar som PLCC eller SOIC eftersom DIL-kapslarna lätt blir ohanterligt stora. Ett alternativ är dock att sätta benen tätare. Vanliga DIL-kapslar har mellan benen, men mellanrummet minskas ofta till, till exempel på äldre minneskretsar till grafikkort och cache minnen. Standardmåttsystemet för DIP-kapslar bygger på det engelska tum -systemet, men i östblocket normaliserade man måtten så att det mätte exakt mellan benen. Vanliga typer är:. Under 70- och 80-talen var DIP den absolut vanligaste kapseln för mikrochip, men den övergavs av industrin av flera anledningar:. I takt med att fler ben krävdes för bredare bussar eller mer högintegrerade kretsar började man sätta benen på kretsens alla fyra sidor ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
*  Glykokalyx
... är ett skikt av kolhydrat er som finns på utsidan av alla eukaryota celler essential cellbiology skriven av b alberts m fl andra upplagan isbn sid molecular biology of the cell av b alberts m fl fjärde upplagan år isbn sid cellbiologi av erlanson albertsson utgiven isbn sid kolhydraterna förekommer som oligosackaridkedjor som är kovalent bundna till proteiner glykoprotein er eller till lipider glykolipid er kolhydraterna förekommer också i viss mån i polysackarid form då bundna till proteiner och bildar därmed proteoglykan er i dessa fall kan det vara oklart om kolhydraten räknas till glykokalyx eller extracellulärmatrix en det är alltså inte alltid helt lätt att avgöra var glykokalyx slutar och matrixen börjar de allra kolhydratrikaste områdena förekommer fläckvis på cellytan och de kan lätt upptäckas eftersom den kolhydratbindande proteingruppen lectiner lätt kan märkas med fluorescerande markörer i och med att glykokalyx kan vara väldigt varierande olika celler emellan kan likartade celler känna igen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykokalyx
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol ...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv ...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi ...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den ...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att ...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter ...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full
*  Skanska drivande för den första globala standarden f - Skanska
Skanska drivande f r den f rsta globala standarden f - Skanska. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra prestandan och din användarupplevelse. Du är här Skanska i Sverige Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden. Väg och anläggning. Förmåner. Globala möjligheter. The European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD CO2 Measurement Protocol r namnet p den nya metoden f r m tning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn. Metoden st ds av ett antal viktiga milj organ, d ribland World Business Council for Sustainable Development WBCSD, Carbon Disclosure Project CDP, Global Reporting Initiative GRI, World Green Business Council WGBC och World Resources Institute WRI. Skanska kommer h refter att till mpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. L nkar till ENCORD: http://www.encord.org/?page id=260 Sajt d r du kan finna mer information om protokollet ...
http://skanska.se/en/About-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=blGDqIf5
*  Repeterbarhet
... med repeterbarhet eng repeatability menas variationerna i mätresultat et när man upprepar en mätning inom en kort tid om man till exempel mäter längden av en person som inte står helt stilla med till exempel sekunders mellanrum får man lite olika resultat beroende på ryggens hållning huvudets position och trötthet hos mätare n repeterbarheten är en av mätningens många felkällor kategori mätteknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Repeterbarhet
*  Anekdotisk bevisföring
... eller anekdotisk evidens kallas det när man för att bevis a något en tes hänvisar till enstaka fall ofta personliga erfarenheter och upplevelser exempelvis norrmän är skurkar det vet jag för jag blev lurad av en norrman en gång de som klarar alkohol sämst är de som inte fått prova hemma det vet jag eftersom mina vänner som varit nyktra som barn nu dricker mycket anekdotisk evidens har låg reliabilitet det nämns ofta i kontrast till vetenskap lig bevisföring det finns emellertid vissa fall där anekdotisk bevisföring är giltig till exempel om man vill motbevisa tesen att en företeelse inte existerar i ett sådant fall räcker det med ett enda tillförlitligt fall som bevisar motsatsen till exempel en människa kan inte bli längre än cm men robert wadlow blev ju cm se även anekdot argumentation kategori argument inom kunskapsteori kategori argumentation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisföring
*  Antikoagulans
... ett antikoagulans används vid blodprovstagning för att undvika att blodet koagulerar under sin tid i provröret från själva sticktillfället till analys på kliniskt kemiskt laboratorium antikoagulantia är i förväg tillsatta till olika rör vacutainer s vid många kemiska analyser särskilt hematologi ska är det viktigt att blodet inte koagulerar för att rätt värden ska kunna fås vid själva analysprocessen när en vacutainer fyllts är det således önskvärt att röret omedelbart läggs på blodvagga eller blandas manuellt ett par gånger ifall detta görs är risken mycket liten att koagel bildas i röret vanligt använda antikoagulantia inom sjukvården är heparin ljusgröna och mörkgröna vacutainers edta lila vacutainers citrat blå och svarta vacutainers oxalat gråa vacutainers ibland förekommer den språkligt felaktiga singularformen antikogulantium men den korrekta formen är antikoagulans kategori blod
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antikoagulans
*  Blodprov
... är det i särklass vanligaste sättet att utreda sjukdom dels kan celltyperna i blod et och dess egenskaper undersökas exempelvis sänkan dels kan såväl förekomsten av kemiska ämnen spårämne n läkemedel ssubstanser och hormoner mätas vidare kan sjukdomsalstrande bakterie r och virus påvisas likaväl som antikroppar mot virus och bakterier blodprovstagning kan ske på olika sätt de vanligaste sätten är venöst blodet dras från ett ven oftast i armvecket eller på handryggen med en kanyl venösa blodprov tas av sjuksköteskor undersköterskor eller biomedicinska analytiker och analyseras vanligen på ett laboratorium kapillärt ett blodprov tas genom att man sticker hål på huden ofta ett finger och sedan suger upp några droppar blod vanliga blodprover som tas kapillärt är blodsocker prov b glukos blodvärde sprov hb och crp artäriellt provet tas oftast från artär i handleden och utförs vanligen av en läkare eller en sjuksköterska efter skriftlig delegering arteriella blodprov tas oftast för bestämning av blodgaser dvs ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodprov
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det ...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Retinopati
... faktamall hälsotillstånd name retinopati latinskt namn retinopathia icd icd h h icd icd icd retinopati är en kärlförändring i ögats näthinna till exempel blödning eller ödem som förekommer vid diabetes eller hypertoni kategori ögonsjukdomar kategori medicinska symtom kategori ödem kategori kärlsjukdomar kategori diabetes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retinopati
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  Hudförändringar
... Symptom en.se. Symptom. Om oss. a. b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å. ä. ö. Hudförändringar. Definition En hudförändring är en ytlig tillväxt eller märke på huden som inte liknar omgivningen. Beskrivning Hudskador kan grupperas i två kategorier: primära och sekundära. Primära hudförändringar har variationer i färg eller struktur som kan förekomma vid födseln, till exempel födelsemärken eller som kan förvärvas under en människas livstid, såsom de som är förknippade med infektionssjukdomar t.ex. vårtor, akne, eller psoriasis, allergiska reaktioner t.ex. nässelutslag eller kontakteksem eller miljöfarliga ämnen t.ex. solbränna, tryck eller extrema temperaturer. Sekundära hudförändringar är de förändringar i huden som beror på primära hudförändringar, antingen som en naturlig utveckling eller som ett resultat av yttre påverkan på primära hudförändringar t.ex. rivsår. De vanligaste typerna av primära hudförändringar: Macule. Ett litet, runt, platt märke, mindre än 1 cm i diameter. Färgen på ...
http://symptomen.se/symptom/hudforandringar/
*  För känslig & stressad hy | Lumene
För känslig & stressad hy. Lumene. Sweden Svenska. International English USA English Finland Suomi Sweden Svenska Russia Русский 한국 한국어. Logga in Önskelista. Lumene.se använder sig av cookies för att göra din vistelse hos oss så bra som möjligt. Genom att besöka oss godkänner du användandet av cookies för en personligare, bättre upplevelse på sajten. Läs mer. Wild arctic nature - Refined by science. Hudvård Makeup Vår Story Change location. Upptäck vår hudvård. ANSIKTE. Kategori. Serum. Dagcreme. Nattcreme. Ögoncreme. Rengöring & ansiktsvatten. Peeling & ansiktsmasker. BB. Specialvård. Hudbehov. Lystergivande. Mot rynkor. Fastare hy. För känslig & stressad hy. Återfuktande. Balansera kombinationshy. Produktserie. Bright Now Vitamin C. Bright Now Visible Repair. Complete Rewind. Arctic Aqua. Ultra Sensitive. Kroppsvård Sol For men. HITTA DE RÄTTA RENGÖRINGSPRODUKTERNA FÖR DIN HUD. 2 enkla steg. Upptäck vår makeup. Ansikte. Primer. Foundation. BB. CC. Puder. Rouge. Highlighter. Concealer. Ögon. Primer. ...
http://lumene.com/sv/kanslig-stressad-hy
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan ...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Köttdjur
... miniatyr en ung tjur köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion till skillnad från mjölkkor som används för mjölk produktion nötkreaturens kött kallas nötkött när nötkreatur uppföds i en boskapsinhägnad för att äta upp sig kallas de gödboskap användning köttdjur nyttjas huvudsakligen för produktion av mat till människor och andra djur men de används också till läder och produkter som används i schampo och kosmetika exempel på köttdjursraser ras ursprung aberdeen angus skottland aubracko frankrike arouquesa portugal belgisk blå belgien charolais frankrike chianina italien hereford nötkreatur hereford storbritannien highland cattle skottland texas longhorn spanien eller england wagyu japan referenser kategori nötkreatur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttdjur
*  Påläggskalv
... är en term inom djurskötsel n kalv ar föds kontinuerligt i en kobesättning de skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa kalvar man väljer då individer med god härstamning enligt genetik ens lagar dessa lägger man på d v s de får extra god omvårdnad för att de ska utvecklas till utmärkta produktiva vuxna djur jfr lägga på sig lägga på hullet numera används termen mest i överförd betydelse det är vanligen inom företag organisation er och idrotten som man talar om påläggskalvar då handlar det om unga och framåtsträvande personer som man vill utveckla till framstående medarbetare eller spelare gärna i ledande positioner kategori nötkreatur kategori näringsliv kategori svenska idiom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påläggskalv
*  Erytrocytvolymfraktion
miniatyr|Blodets innehåll, som det syns efter centrifugering. miniatyr|I cellvolymdiagrammet kan man snabbt se ett ungefärligt värde. Låga värden kan vara ett tecken på anemi. EVF får man fram genom centrifugering av blodet. Det finns ett normalspann på hur stor del av blodet som är röda blodkroppar. Värdet, som kan mätas i procent, varierar mellan könen och vilken ålder man har, enligt tabellen nedan:. Genom testningen kan man få fram om man ligger över, under eller på normala värden. Ett sätt att mäta EVF är att centrifugera blodet i provrör med platt botten i 5 minuter och med en hastighet av 10 000 varv/min. Eftersom de röda blodkropparna är de tyngsta partiklarna i blodet lägger de sig i botten, sedan kommer ett tunt lager med vita blodkroppar och trombocyter, och överst lägger sig blodplasma n. Genom att mäta höjden av de röda blodkropparna i stapeln får man ett värde på EVF, eftersom stapelns höjd är uppmätt. Ett annat sätt är att scanna blodet och mäta andelen röda blodkroppar som flyter förbi och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erytrocytvolymfraktion
*  GLUT1
glut glut glut är ett transmembrant enzym på epitel celler i blod hjärnbarriären samt på erytrocyter enzymet underlättar transporten av glukos in i cellen och är ansvarigt för transporten av glukos in till hjärnan glut tar även upp vitamin c över cellmembranet framför allt hos däggdjur som inte har förmågan att själva syntetisera vitaminet kategori enzymer kategori glukostransportproteiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT1
*  Brights sjukdom
... omdirigering glomerulonefrit
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brights_sjukdom
*  Revision 278 - Gauss Rifle - MechWarrior Online Wiki Guide - IGN
Gauss Rifle. Medium Mechs CDA-2A Cicada CDA-2B Cicada CDA-3C Cicada CDA-3M Cicada CN9-A Centurion CN9-AL Centurion CN9-D Centurion CN9-YLW Centurion HBK-4G Hunchback HBK-4H Hunchback HBK-4J Hunchback HBK-4P Hunchback HBK-4SP Hunchback TBT-5N Trebuchet TBT-3C Trebuchet TBT-5J Trebuchet TBT-7K Trebuchet TBT-7M Trebuchet. Heavy Mechs CPLT-C1 Catapult CPLT-C4 Catapult CPLT-A1 Catapult CPLT-K2 Catapult DRG-1N Dragon DRG-1C Dragon DRG-5N Dragon DRG-5K Grand Dragon CTF-3D Cataphract CTF-1X Cataphract CTF-2X Cataphract CTF-4X Cataphract CTF-3L Cataphract CTF-IM Cataphract JM6-S Jagermech JM6-DD Jagermech. Assault Mechs AS7-D Atlas AS7-K Atlas AS7-RS Atlas AS7-D-DC Atlas G Founders-AS70 AWS-8Q Awesome AWS-8R Awesome AWS-8T Awesome AWS-8V Awesome AWS-9M Awesome AWS-PB Awesome STK-3K Stalker STK-5S Stalker STK-5M Stalker STK-4N Stalker. Lasers Small Laser Medium Laser Large Laser. Pulse Lasers Micro Pulse Laser Small Pulse Laser Medium Pulse Laser Large Pulse Laser. ER Lasers ER Micro Laser ER Small Laser ER Medium ...
http://ign.com/wikis/mechwarrior-online/Gauss_Rifle?revision=278
*  Micronic Laser Systems
... eller bara micronic tillverkar laserritare för mikrolitografi utrustningen säljs till tillverkare av elektronik framför allt bildskärmsindustrin i japan och övriga asien företaget omsatte ca miljarder kronor under huvudkontoret ligger i täby utanför stockholm se även lena olving externa länkar numera mycronic företaget mycronic kategori företag listade på stockholmsbörsen small cap kategori svenska industriföretag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Micronic_Laser_Systems
*  Q-switching
'Q-switching' är en teknik för att skapa korta laser pulser med mycket hög effekt. Tekniken bygger på att det så kallade tröskelvillkoret för lasring innebär att lasern börjar lasra först när förstärkningen i laserkaviteten och förlusterna i kaviteten är i jämvikt. Genom att medvetet skapa höga förluster i kaviteten samtidigt som lasermediet pumpas hårt åstadkoms en mycket kraftig populationsinversion det vill säga extremt många atom er som befinner sig i på den översta lasernivån. När förlusterna sänks kommer därför lasern att ha en förstärkning som är ofantligt högre än vad som krävs för lasring enligt tröskelvillkoret för lasring. Vad som då händer är att lasern försöker, så snabbt som möjligt, att sänka förstärkningen så att den anpassas till de rådande förlusterna i kaviteten. Detta sker genom att tömma den övre lasernivån på exciterade atomer och resultatet blir att uteffekten stiger mycket snabbt. Energi tätheten inne i laserkaviteten kommer snabbt att öka på grund av att fältet inne i kaviteten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Q-switching
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Lymfatiska systemet
Det 'lymfatiska systemet' eller 'lymfsystemet' är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av 'lymfan', 'lymfkärlen' och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar. Lymfkärlen bär lymfan, en färglös vattnig vätska som läckt ut ur blodet till vävnaderna, tillbaka till blodkärlen. På lymfkärlen finns också risgrynsstora organ som kallas lymfknutor eller ibland lymfkörtlar. I lymfan finns celler som hör till immunförsvaret, lymfocyt er, och lymfan avlägsnar även gamla eller skadade celler. Vävnad som hör till lymfsystemet kallas 'lymfvävnad' eller 'lymfoid vävnad'. Liksom venerna har lymfkärlen klaff ar, som enbart tillåter lymfan att färdas i ena riktningen. Fettet färdas i lymfan i större droppar som kallas kylomikron er. Organ i det lymfatiska systemet. Sedan de mognat cirkulerar både B- och T-celler i lymfan, och ansamlas i de sekundära ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lymfatiska_systemet
*  Lymfknuta
... lymfknutor finns utspridda längs hela lymfatiska systemet ansamlingar av dessa finns under armarna i ljumskarna i halsen i bröstet och i magen deras inre består av porös bindväv späckad med lymfocyt er som samlar in och förstör bakterier och virus när kroppen bekämpar en infektion förökar sig dessa lymfocyter snabbt och lymfknutorna blir svullna ungefär miljarder lymfocyter vandrar genom varje lymfknuta per dag se även lymfatiska systemet kategori lymfatiska systemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lymfknuta
*  Villi
... miniatyr px del av en katts tolvfingertarm miniatyr px strukturen hos villi villi singularis villus är ungefär mm långa fingerlika projektioner som sitter i tarmväggen hos tunntarmen villi har till huvudsakliga uppgift att ge tarmen en större absorption syta detta för att om absorptionen går för långsamt kommer koncentrationsskillnaden i näringsämnen i blodet jämfört med tarm lumen vara för liten och ingen diffusion kommer att ske förutom villi finns det även på dessa utskott ännu mindre mikrovilli som är ett flertal utskott i varje epitelcell som gör att absorptionsytan blir ytterligare mycket större funktion hos människan ökar villi och mikrovilli tillsammans absorptionsytan respektive gånger detta gör att det finns fler områden där födan kan absorberas från tarmlumen på ytan finns även enzymer som hjälper till vid matspjälkningen väl spjälkade kommer näringsämnena att passera genom tarmväggen med hjälp av diffusion alternativt genom ämnesspecifika transportkanaler när sedan näringsämnena tagits upp ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Villi
*  Borax
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Borax crystals.jpg Bildtext = Boraxkristaller Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Dinatriumtetraborat Övriga namn = Natriumborat Kemisk formel = Na 2 B 4 O 7 '·' 10 H 2 O 'eller' Na 2 '·' 8 H 2 O Utseende = Vita kristaller CAS-nummer = 1330-43-4 SMILES = |Molmassa = 381,37 Densitet = 1,73 Löslighet = 550 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 741 Smältextra = |Kokpunkt = 1575 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Borax', dinatriumtetraborat, är ett färglöst mineral, som förekommer i två former; Dels dekahydrat med bara bundet kristallvatten, dels oktahydrat där en del av kristallvattnet har reagerat med mineralet och bildat hydroxid. Borax förekommer naturligt som mineralet 'tinkal'. Vanligast förekommer borax som utkristalliseringar vid stränderna och på botten av utloppslösa sjöar tillsammans med soda och bergssalt. Borax kristalliserar där som monoklina prismor, är fettglänsande, färglös till gråaktig eller gulaktig. Utvinning ur dessa källor är dock sällsynt. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borax
*  Natriumborhydrid
... kemibox vardagligt namn bild sodium borohydride svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumbortetrahydrid övriga namn natriumtetrahydridoborat kemisk formel na b h utseende vita kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa natriumborhydrid nabh är ett reduktionsmedel som ofta används inom den organiska kemin det kan selektivt reducera keton er och aldehyd er till alkoholer utan att påverka andra grupper som till exempel estrar den relativa ordningen för reduktion av karbonylgrupper är då aldehyder rightarrow α β omättade aldehyder rightarrow ketoner rightarrow α β omättade ketoner ofta kan en god selektivitet uppnås i närvaro av flera karbonylgrupper genom att använda tillsatser som till exempel metallsalter kan man förstärka dess reducerande kraft och kan då reducera bland annat estrar till alkoholer natriumborhydrid reagerar med vatten och sönderfaller till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumborhydrid
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - ...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit ...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Preview Clean-Simple-Oxygen-Arch
preview clean simple oxygen arch
http://kde-look.org/content/preview.php?preview=1&id=148989&file1=148989-1.png&file2=148989-2.jpg&file3=&name=Clean-Simple-Oxygen-Arch
*  Strypfläns
'Strypfläns' är en förträngning i ett rör, som orsakar en sammandragning vena contracta av den strömmande vätskan när den har passerat strypflänsen. Genom att mäta upp det statiska trycket både strax innan strypflänsen och strax efter strypflänsen, kan flödet beräknas enligt följande ekvation:. q = \mu \cdot A 0 \cdot \sqrt {\dfrac {2 \cdot \left \dfrac {p 1 -p 2}{\rho} \right }{1 - \mu c 2 \cdot \left \dfrac {d 0}{d 1} \right 4}}. där. q = Flöde m 3 /s. ц = Koefficient för strypflänsens totala höjdförlust er -. A 0 = Inre tvärsnittsarea vid strypflänsen m². p 1 = Statiskt tryck strax före strypflänsen Pa. p 2 = Statiskt tryck strax efter strypflänsen Pa. ρ = Fluid ens densitet kg/m 3. ц c = Koefficient för höjdförlust en vid vena contracta -. d 1 = Innerdiametern strax före strypflänsen m. Om man istället avläser den statiska tryckskillnaden med en piezometerring på strax före och strax efter strypflänsen, samt använder en manometervätska för avläsningen, så ser flödesekvationen ut enligt följande:. q = \mu ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strypfläns
*  Kavitation
'Kavitation' är uppkomsten av kaviteter hålrum i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. right|frame|Fig.1: Kavitationsblåsa som imploderar mot en fast yta. I det fall kavitationsbubblorna till stor del utgörs av enbart gas som imploderar i motsats till explosion när det statiska trycket stiger, kan det utbildas en mycket tunn jetstråle från bubblan som med stor kraft kan skada närliggande ytor av fast material. En blåsa utbildas i en lågtryckzon som fäster mot en fast yta och imploderar när det omgivande statiska trycket stiger. Effekten blir densamma som tusentals spetsiga nålar som med stor kraft hamrar mot ytan varvid materialets brottgräns kan överskridas, vilket på sikt leder till en synbar materialavgång som oftast visar sig som ett "månlandskap" i miniformat med tusentals små kratrar. Skadebilden liknar mycket den som uppstår vid ett långvarigt korrosionsangrepp efter att man rengjort ytan från korrosionsprodukter. Detta är ett känt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation
*  Hjälpmedelsalternativ i Internet Explorer - Hjälp om Windows
Tryck på Alt-tangenten för att visa menyraden. Du kan även välja vilken färg som används för länkar på sidorna. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Tecken under Utseende. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Färger under Utseende. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Hjälpmedel under Utseende. Avmarkera kryssrutan Spela upp ljud i webbsidor under Multimedia. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Zooma. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Tecken under Utseende. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Färger under Utseende. Tryck eller klicka på knappen Verktyg och tryck eller klicka sedan på Internetalternativ. Tryck eller klicka på fliken ...
http://windows.microsoft.com/sv-SE/internet-explorer/ie-accessibilty-options
*  Produktcertifiering av tryckbärande anordningar - Inspecta
Produktcertifiering av tryckb rande anordningar - Inspecta. Våra tjänster. Produktcertifiering av tryckbärande anordningar. Produktcertifiering av tryckbärande anordningar Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga. Direktivet gäller tryckkärl, värmeväxlare, ånggeneratorer, ångpannor, industriella rörledningar, säkerhetsutrustningar, aggregat och tryckbärande tillbehör. Certifieringen visar att din utrustning uppfyller väsentliga säkerhetskrav inom konstruktion, tillverkning och provning. När din produkt uppfyller kraven har du som tillverkare rätt att CE-märka dina produkter vilket är en internationell signal om kvalitet, förtroende och säkerhet. För att kunna garantera säkerheten och uppfylla kraven behövs experthjälp. I certifieringsprocessen verifierar Inspecta att de tekniska ritningarna uppfyller kraven och att det tryckbärande utrustningen är byggt enligt standarder och föreskrifter. Dessutom kan vi hjälpa dig med andra tjänster inom kontroll, provning och certifiering för att säkra kvaliteten ...
http://sfs-sertifiointi.fi/Templates/Main/Pages/ServicePage.aspx?id=20512&epslanguage=sv

Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Kapillärelektrofores: Kapillärelektrofores, ofta förkortat som CE, är elektrofores genom en tunn glaskapillär. Tekniken användes särskilt inom från biomedicin och biotekniken men utvecklats vidare att användas inom den analytiska kemin.AnasarkaManikyr: En manikyr är en kosmetisk skönhetsbehandling för fingernaglarna och/eller händerna. En vanlig manikyr består av nagelfilning, formande av naglarna och målande av naglarna med färg.Basalmembran: Basalmembranet är en mycket tunn hinna som vilar ovanpå de celler som tillverkar den. Basalmembranet är omkring 50 nanometer tjockt och fungerar som en gränsyta och ett filter mellan epitelceller och underliggande vävnad.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Blod-hjärnbarriären: Blod-hjärnbarriären är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som skyddar hjärnvävnaden. Blod-hjärnbarriären hindrar vissa droger, läkemedel och celler (till exempel vita blodkroppar, mikroorganismer) från att lämna blodbanan och nå hjärnans nervceller.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.AngiomSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.RetinopatiKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.GlomerulonefritLaserskärning: Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Lymfvätska: Lymfvätska även kallad lymfa är den extracellulära vätska som finns i lymfkärl och lymfnoder. Den har primärt tre uppgifter; dels transporterar den vätska som pressas ut ur blodkärl tillbaka till blodet, dels transporterar den främmande antigen till lymfknutor för att där initiera ett immunsvar.Borat (salt): Borat är salter av borsyra. Liksom det finns flera olika borsyror finns det också flera borater, bland annat ortoborat = metall + H2BO3, metaborat = metall + BO2 och tetraborat = metall + H2.KennelklubbBlödningTan (kaninras)Gula fläcken: Gula fläcken (latin: macula lutea) är en 2-3 millimeter stor punkt centralt på näthinnan där tapparna dvs färgreceptorerna i ögat, sitter som tätast, och den saknar stavar . Det är den del av synfältet där man ser skarpast.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Buffert (datalogi): En buffert (även köminne) är ett minne som används för att utjämna skillnader i ojämna överföringshastigheter. Exempelvis ett modem behöver en jämn dataström för att fungera optimalt.