KarbazolerSphingomonasMurrayaDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.RutaceaeNocardiaceaeEllipticiner: En grupp antileukemimedel med immunsuppressiva egenskaper som främst erhålls från Ochrosia elliptica (tillhörande familjen Apocynaceae, oleanderväxter). De hämmar både DNA- och RNA-syntes.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.ClausenaLysobacter: Ett släkte gramnegativa, stavformade, glatta bakterier i familjen Xanthomonadaceae. Genom sina kraftiga proteolytiska egenskaper kan bakterierna lösa upp en rad olika mikroorganismer.Stenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.Orbital pseudotumör: En kronisk, tumörliknande inflammatorisk reaktion som vanligen drabbar ögonhålornas vävnader; den kallas även orbital myosit.ArylkolvätereceptorerPseudomonasTetraklordibensodioxinSOS-respons (Genetik)Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Intermittent övertrycksandning: Insättande av övertryck vid inandningsfasen i spontan andning.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.PalladiumKornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Sjukdomar i gemensamma gallgången: Sjukdomar i den gemensamma gallgången, Vaters ampull eller Oddis sfinkter.TiofenerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Cancerframkallande ämnenKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Metabola nätverk och banor: Komplexa samlingar av enzymreaktioner som är förenade med varandra genom sina produkt- och substratmetaboliter.

*  Phrynidius echinoides
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning phrynidius echinoides ingår i släkte t phrynidius och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum x folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori phrynidius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phrynidius_echinoides
*  Derolus camerunensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning derolus camerunensis ingår i släkte t derolus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori derolus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Derolus_camerunensis
*  Pterolophia camerunensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophia camerunensis ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum vi festschrift zum geburtstage von professor dr embrik strand riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_camerunensis
*  Pterolophioides camerunensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophioides camerunensis ingår i släkte t pterolophioides och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan nouveaux coléoptères cérambycidae lamiinae des collections du muséum de paris bulletin de l institut fondamental d afrique noire dakar série a titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophioides...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophioides_camerunensis
*  Acalolepta brunnea
... är en skalbaggs art som först beskrevs av stefan von breuning acalolepta brunnea ingår i släkte t acalolepta och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan nouveaux lamiaires du muséum national d histoire naturelle e note bulletin de la société entomologique de france paris figs kategori långhorningar kategori acalolepta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acalolepta_brunnea
*  Frea brunnea
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning frea brunnea ingår i släkte t frea och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori frea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frea_brunnea
*  Gahania brunnea
... är en skalbaggs art som beskrevs av reé michel quentin och jean françois villiers gahania brunnea ingår i släkte t gahania och familjen långhorningar artens utbredningsområde är malawi inga underart er finns listade i catalogue of life källor quentin rené michel villiers andré révision des gahaniini annales de la société entomologique de france n s figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori gahania...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gahania_brunnea
*  Noemia brunnea
... är en skalbaggs art som beskrevs av hüdepohl noemia brunnea ingår i släkte t noemia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor hüdepohl karl ernst über südostasiatische cerambyciden xv und disteniiden coleoptera cerambycidae disteniidae entomofauna zeitschrift für entomologie ansfelden figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori noemia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noemia_brunnea
*  Pterolophia brunnea
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophia brunnea ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_brunnea
*  Sophronica brunnea
... är en skalbaggs art som först beskrevs av fisher sophronica brunnea ingår i släkte t sophronica och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan catalogue des lamiaires du monde col céramb verlag des museums g frey tutzing bei münchen april kategori långhorningar kategori sophronica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sophronica_brunnea
*  Xystrocera brunnea
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius xystrocera brunnea ingår i släkte t xystrocera och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori xystrocera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Xystrocera_brunnea
*  Oljesanering
... är återställandet av vatten och markområden som förorenats genom oljeutsläpp det finns en mängd olika tekniker för att sanera olja vilken som används beror bland annat på hur föroreningen har skett vid till exempel en fartygsolycka krävs stora operationer under lång tid för insamling och rengöring av allt som kommit i kontakt med oljan första åtgärden vid sanering är att försöka begränsa oljans utbredning i vatten lägger man länsar och på land upprättar man invallningar man kan också begränsa oljans utbredning genom att använda olika typer av absorberingsmedel som lätt suger till sig olja med specialkonstruerade båtar och fordon eller andra mekaninska anordningar samlas sedan så mycket fri olja som möjligt in och överförs till täta förvaringsutrymmen även oljeindränkt löst material samlas in på mekanisk väg och omhändertas nedsmutsat material bearbetas med oljelösande eller oljeemulgerande medel ofta i konbination med vatten eller ångstrålar den olja som på detta sätt avlägsnas är mycket svår att samla u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljesanering
*  Deroplia excavata
... är en skalbaggs art som först beskrevs av stefan von breuning deroplia excavata ingår i släkte t deroplia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan novae species cerambycidarum xi folia zoologica et hydrobiologica riga kategori långhorningar kategori deroplia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deroplia_excavata
*  Pilomecyna excavata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pilomecyna excavata ingår i släkte t pilomecyna och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum viii folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pilomecyna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pilomecyna_excavata
*  Pterolophia excavata
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pterolophia excavata ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_excavata
*  Oda Christensen
Hon var folketingsledamot 30 oktober 1945 – 28 oktober 1947. Hon var en framträdande kvinna inom Det Konservative Folkeparti vid en tid då kvinnor fortfarande var underrepresenterade inom de politiska partierna. Hon var både styrelseledamot och medlem i representantskapet för 'Den Konservative Vælgerforening' partiets nomineringsgrupp från och med 1937, samt medlem av partiets representantskap från och med 1943. Hon var även engagerad inom partiets kvinnoförbund, Danske Kvinders konservative Forening, som dess sekreterare och kassörska. Hon satt också med i styrelsen, först som vice ordförande 1947 – 1951 och sedan som ordförande 1951 – 1952, av partiets egna bildningsförbund, Folkeligt Oplysningsforbund. Christensen var under många år medlem av Köpenhamns Borgarrepresentation motsvarande borgarråd i Stockholms kommun. Representationen godtog dock Oda Christensen som vinnare och hon tilläts inta utskottets sista plats. Med tiden kom hon också att ta plats i representationens utbildningsutskott fr.o.m. Som fol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oda_Christensen
*  Odin Tidemand Christensen
... född och död var en dansk kemist christensen var professor i kemi vid landbohøjskolen i köpenhamn och har lämnat värdefulla bidrag till mangan och fluor s kemi och till kännedomen om metallammoniakföreningar christensen utgav även populärvetenskapliga arbeten och läroböcker i kemi källor svensk uppslagsbok malmö kategori födda kategori avlidna kategori män kategori danska professorer i kemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odin_Tidemand_Christensen
*  Severin Christensen
'Hans Severin Christensen', född 19 mars 1867 i Rönne, död 19 januari 1933 i Köpenhamn, var en dansk filosof och läkare i Köpenhamn, och var en av grundarna av partiet Retsforbundet. Han tog livlig del i den så kallade rättsdemokratiska rörelsen som förenade ett georgistiskt jordreformprogram med utpräglat ekonomisk och social individualism. Han grundade sina åsikter på en etisk teori, som ser moralens princip i vederlagskravet. Varje arbetsprestation skall ersättas till sitt fulla värde, och var och en skall fritt förfoga över sina arbetsresultat. Jordvärdet får ej tillkomma enskilda, då det inte är resultatet av någon enskilds arbete utan av hela samhällets framåtskridande. Staten skall garantera egendomsrätten men får inte ingripa i det ekonomiska livet. Efter att ha ställt upp sin praktik som läkare gifte han sig med Elna Emilie Henriques 1866–1938 i Frederiksbergskyrkan. Hon var dotter till hospitalinspektör och justitieråd, Vilhelm Moritz Henriques 1828–1889 och Marie Christine Rasmussen 1826–1913, och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Severin_Christensen
*  Häxprocessen på Rosborg
Det var den första häxprocessen i Danmark sedan den stora häxjakten 1619-1632. Den ledde till att åtta personer anklagades för häxeri och tre brändes levande på bål. Barnen tycktes vara friska, och tvingade att simulera av fadern, som också tycktes ha tvingat dem att ge namnet på de som hade förhäxat dem. Barnen hade utstött namnet "Fusöre" som ett tecken på den person som hade förhäxat dem. Munk inbjöd i april några av tre män ur de kloka för att bekräfta hans misstankar om att barnens sjukdom orsakats av magi, vilket de hade gjort. Niels Munk anklagade nu en rad personer för att ha förhäxat hans barn. Søren Frebjerg, Birgitte Mouridsdatter och Mette Mouridsdatter bekände att de hade deltagit i ett häxmöte med Anders Christensen och hans familj; hans hustru Mette Pedersdatter, döttrar Karen och Maren och deras son Christen, samt ytterligare fyra kvinnor, alla med varsin ond ande som dräng. De hade alla dansat, flugit till Rosborg förvandlade till änder och tillsammans nedkallat en förbannelse över Niels Munk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Häxprocessen_på_Rosborg
*  Aktionsart
... är en grammatisk term som huvudsakligen har använts vid beskrivning av de slaviska språken aktionsart är en viss typ av modifiering av verbets betydelse åstadkommen genom avledning den har i detta avseende stora likheter med aspekt skillnaden mellan aspekt och aktionsart kan enklast visas med ett exempel det enkla oderiverade ryska verbet derzjat betyder hålla genom att avleda med prefix et pod under erhålls ett nytt verb med betydelsen stödja detta verb har perfektiv aspekt för att kunna uttrycka pågående eller upprepad handling behövs en imperfektiv aspektpartner denna erhålls genom suffigering podderzjivat podderzjat podderzjivat är ett aspektpar det imperfektiva verbet har samma lexikaliska innehåll som det perfektiva vid översättning till ett aspektlöst språk som svenska blir det ingen betydelseskillnad men man kan i stället för pod lägga till prefixet po även denna gång leder prefigeringen till att det nya verbet blir perfektivt men betydelsen är modifierad poderzjat betyder hålla en stund detta ny...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktionsart
*  testogel - Netdoktor.se - Diskussioner - Manlig hälsa
Fråga doktorn. Fråga doktorn. Senaste svaren från doktorn Ställ din fråga anonymt Expertchattar Medicinska experter. 2015-09-28 Därför utvecklar vissa barn astma. 2015-09-23 Svenskar med dödlig sjukdom missas av läkare. testogel. Visa alla diskussioner. Sök diskussioner Du måste vara inloggad för att kunna skriva foruminlägg. Logga in i rutan till höger eller passa på att bli medlem kostnadsfritt. testogel hej, läste om testogel och det stod att den hade positiv effekt vad gäller att bli av med bukfettma. När de pratas om att tillföra tillväxthormon så är de hur farligt som helst, men de e ingen som pratar dosering då utan bara att de kommer göra en till våldtäcksman och allmänt livsfarlig. , men som jag ser de så måste de väl vara positivt att få lite xtra fart på träningen och får lite snabbare resultat. Min fråga är: vad är de negativa i det hela när, typ testogel redan finns med i "fass"-boken. De måste väl vara bättre att vara lite "dopad" och ha mer normal vikt istället för att lida av fettma. Jo, jag p...
http://netdoktor.se/manlig-halsa/diskussioner/testogel/
*  Dicksonpokalen
Dickson ställde upp en ny pokal till Internationella gymnastik- och idrottsfesten i Stockholm 1891. Den skulle vinnas tre gånger av medlem i samma klubb för att bli klubben egendom. Idrottsfesten hölls i maj 1891 på Svea Livgarde s idrottsplats, och i pokaltävlingen, som gick på den backiga landsvägen runt Gustaf Adolfskyrkan, deltog 18 svenskar, tre norrmän, två finnar och en engelsman. thumb|Patrik Löfgren med Dicksonpokalen En ny tävling om pokalen arrangerades redan samma höst och vanns åter av Haugom, men de tre följande åren vann Patrik Löfgren, AIK, varigenom pokalen 1894 för alltid gick till AIK. En tredje pokal ställdes upp 1895 och denna blev ständigt vandrande. o m 1906 tillämpades bestämmelsen, att vinnarens förening skulle ha förhandsrätt att arrangera nästa års tävling. Pokalen överflyttades 1929 av Svenska Idrottsförbundet till SM-tävlingarna, där den utdelades till segraren på 1 500 m. Man fortsatte dock från 1946 att utdela pokalen på en engelsk mil. Från 1967 har pokalen delats ut i samband ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dicksonpokalen
*  Power-Petra - adrenalinjunkie, fashionista och livsnjutare: Carries (och mitt) drömhem
Power-Petra - adrenalinjunkie, fashionista och livsnjutare: Carries och mitt drömhem. Carries och mitt drömhem. Den tänkta ägarinnan till våningen ska ha humor och älska att vara bland sina nära och kära. Min bildfavorit ser ni högst upp till höger, våningens gömda pärla "Jewel-box closet" med metallisk tapet från Graham Brown, sekretär och hylla från California Closets, pall från Just Scandinavian och galgar i satin och bomull från Gracious Home och Stacks and Stacks. Tänk att kunna jobba och samtidigt vara omgiven av sina älskade kläder och skor. Snälla Simon Thomas - kan ni inte komma hem till mig och fixa en sådan här garderob. Gärna till mig med. Med mig vet man aldrig - här kastar jag mig mellan ämnena. Journalist som skriver romanen med stort R, umgås med världens bästa vänner och familj, lyssnar på sina husgudar The Tough Alliance, shoppar upp sina sista korvören på en svensk klädkedja som börjar på H, dricker rödvin, äter bakelser och njuter av att plåga sin kropp med stenhård träning. Och så älskar ...
http://egokick.blogspot.com/2008/07/carries-drmhem.html
*  Cecilia S-Tukiainen: Bilder från Formexmässan i januari 2010
... skip to main. skip to sidebar. Cecilia S-Tukiainen. Jag är född och uppvuxen i Småland men är skåning sedan 1988. Jag bor och verkar i Strandbaden, norr om Höganäs. Min utbildning till hantverkspedagog har jag gjort på Nyckelviksskolan på Lidingö. Jag startade mitt företag "Idéateljé" för några år sedan då jag började jobba som stylist/kreatör inom hem och trädgård. Just nu gör jag mina "tankevepor" på linneduk. För mig är skapandeprocessen minst lika viktig som resultatet; har jag varit nöjd under resans gång så blir målet bra. Om ni vill titta på min kollektion, välkommen in:. www.ideateljececiliatukiainen.blogspot.com eller kontakta mig på. ceciliatukiainen@gmail.com. torsdag 18 februari 2010. Bilder från Formexmässan i januari 2010. I Januari var jag på Formexmässan i Stockholm igen. Det är alltid lika roligt att träffa både nya och gamla kunder. Den positiva responsen ger mig mycket kraft och inspiration till att fortsätta jobba vidare i min ateljé. Tack till alla som tittade förbi för trevliga prat...
http://ideatelje.blogspot.com/2010/02/bilder-fran-formexmassan-i-januari-2010.html
*  Nils Peter Wetterlund
Hans andlighet är inspirerad av gamla lutherska pietister som Magnus Friedrich Roos, samt radikalpietism ens mystiker. Efter studier vid Uppsala universitet prästvigd es han den 4 augusti 1885 i Västerås stift i dess domkyrka av biskop Gottfrid Billing. År 1895 blev han kyrkoherde i Floda, där han tjänstgjorde tills han på grund av sjukdom blev tvungen att lämna tjänsten 1904. Hans huvudverk var 'Andens lag' två band på sammanlagt ca. I sin tolkning av bergspredikan påminner han om Johannes Müller, Lev Tolstoj och David Petander. Han har kallats för "Budmystiker" i tidskriften "Gud-och intet mer" på grund av sitt starka mystika intresse för det tudelade kärleksbudet samt bergspredikan. Budmystiken genomsyrar allt han skriver, och hans teologiska huvuduppgift verkar ha varit att, nästan i Emanuel Swedenborg s anda, göra upp med det "budlösa evangelium" hans uttryck som han mötte i den lutherska läran om rättfärdiggörelse av tro allena. Han kritiserade den juridiska rättfärdiggörelseläran, och förespråkade en a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Peter_Wetterlund
*  Kannelkol
... thumb kannelkol från pennsylvania usa kannelkol anses vara bildat av annat grundmaterial än vanligt stenkol det är även känt som ljust kol och klassificeras som markbunden oljeskiffer med stor mängd vätgas sammansättningen varierar mycket så att t ex halten av flyktiga ämnen kan vara förekomster av denna typ av kol finns i england på spetsbergen i amerika och australien det användes förr mycket vid gasframställning eftersom det lämnar en gas med mycket starkt lysande låga vid destillation lämnar detta kol en tjära som har mera paraffinartad karaktär än vanlig stenkolstjära den oktober patenterade james young glasgow skottland en metod för utvinning av fotogen från kannelkol kolet användes förr av den fattiga befolkningen i gruvdistrikten istället för ljus varav namnet candle ljus kol vid uppvärmning sprängs en del sorter sönder med ett knastrande ljud och kallas parrot kol medan andra sorter brinner med en hornartad lukt och benämns hornkol källor meyers varulexikon forum kategori mineral...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kannelkol
*  Pyrrol
... {{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Pyrolle.png Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = Pyrrole-CRC-MW-3D-balls-B.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Pyrrol Övriga namn = Azol Kemisk formel = C 4 H 5 N |Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 109-97-7 SMILES = C1=CC=CN1 Molmassa = 67,09 Densitet = 0,967 Löslighet = 60 LöslighetTemp = |Smältpunkt = -23 Smältextra = |Kokpunkt = 131 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Pyrrol' är en kvävehaltig, aromatisk heterocykel med form av färglös till brun vätska, som i luft är något instabil. Bra Böckers lexikon, 1979. Egenskaper Framställning Användning Källor Se även. Egenskaper. Pyrrol har en söt kloroform aktig doft smältpunkt -23 °C och kokpunkt 131 °C, densitet 0,967 g/ml. Namnet kommer av grekiskans 'pyrrho' eldröd och latinets 'oleum' olja, eftersom dess ångor färgar en med saltsyra fuktad furusticka röd. Pyrrol är en heterocyklisk aromatisk ring med 6 π-elektroner med en termokemi sk stabiliseringsenergi på 40,4 kcal/mol jämfört med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrrol
*  Acenaftylen
... mini px strukturformel acenaftylen är ett polycykliskt aromatiskt kolväte bestående av naftalen med en alken brygga mellan och positionerna vid rumstemperatur är den ett gult pulver med en smältpunkt på c den är en beståndsdel i stenkolstjära reduktion av alkenen ger det närbesläktade derivatet acenaften till skillnad från de flesta andra polycykliska aromatiska kolväten ger den inte upphov till någon fluorescens kategori polycykliska aromatiska kolväten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acenaftylen
*  Gasklockan, Göteborg
thumb|upright|upright=1.1|Gasklockan ligger vid kajen på Gullbergsvass. Gasklockan syns från stora delar av Göteborg, men har inte varit i drift sedan 1993. På grund av överklaganden gällande upphandlingen av rivningen väntades rivningen kunna inledas först under år 2016. Rivningen försenas nu ytterligare på grund av de pilgrimsfalk ar som har sin boplats i gasklockan och är fredade under sin häckning stid. Det var avdelningschefen vid Stadens vattenledningsstyrelse samt gatu- och vägförvaltningen, ingenjör Gustaf Richert som under major Åqvists överinseende ledde arbetet med schaktning, planering, pålning och grundläggning för verkets byggnader samt en del rörläggningar inom verket och nedläggning av den två kilometer långa huvudledningen från verket till Göteborgs centrum. Gasbehållaren – av 'torrgastyp' – hade en inre diameter av 44,75 meter, och en höjd till takfoten av 75 meter samt till toppen av 81 meter. Gasklockan hörde till gasverk et i Gullbergsvass som på sin tid var det näst största i Sverige. De...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasklockan,_Göteborg
*  Isokinolin
... kemibox vardagligt namn bild isochinolin svg bildtext strukturformel bildbredd px bild isoquinoline d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn isokinolin övriga namn kemisk formel c h n utseende färglös eller gulaktig oljig vätska eller flingor cas nummer smiles c cccc ccncc molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg isokinolin är en heterocyklisk aromatisk förening med kemisk formel c h n det är en isomer till kinolin egenskaper framställning användning se även egenskaper vid rumstemperatur är isokinolin ett skivformigt kristallint pulver med en smältpunkt på c ämnet är hygroskopisk t med en lukt påminnande om kinolins isokinolin är en svag bas med framställning isokinolin utvinns ursprungligen ur stenkolstjära syntetisk isokinolin framställs genom en pomeranz fritsch reaktion där bensaldehyd får reagera med en dieter av glycin alternativt kan bensylamin och en dieter av glyoxal användas px användning isokinolin i sig sjä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isokinolin
*  Georg Lunge
... miniatyr georg lunge georg lunge född september i breslau död januari i zürich var en tysk kemist lunge studerade i breslau och i heidelberg blev filosofie doktor var till verksam som teknisk kemist i schlesien och england och var professor i teknisk kemi vid polytechnikum i zürich lunge ansågs vara en av sin tids främsta representanter för den tekniska kemin bland hans större litterära arbeten kan särskilt nämnas en monografi över stenkolstjära ns och ammoniak ens industri fjärde upplagan i två band hans handbuch der sodaindustrie andra upplagan i tre band samt hans handbok chemisch technische untersuchungsmethoden sjätte upplagan i fyra band ff han angav nya metoder även inom den tekniska gasanalysen och konstruerade många apparater bland vilka hans nitrometer torde vara mest bekant och använd källor kategori tyska kemister kategori tyska professorer kategori personer verksamma vid eth zürich kategori personer från breslau kategori män kategori födda kategori avlidna kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Lunge
*  Gul 2G
gul g gul g gul g e nummer e är ett färgämne ämnet som är gulfärgat är lösligt i vatten det är en syntesisk stenkolstjära och gul azofärg ämnet verkar orsaka allergiska eller intoleranta reaktioner speciellt bland de som är intoleranta mot aspirin och astma tiker ämnet rekommenderas inte att äta för barn på grund av dess hyperaktivitetsfrämjande egenskaper enbart storbritannien i eu använder färgämnet och ämnet håller på att förbjudas av eu det är redan förbjudet i österrike japan norge sverige schweiz och usa referenser kategori livsmedelsfärgämnen kategori azofärgämnen kategori natriumföreningar kategori pyrazoler kategori bensensulfonater kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gul_2G
*  Nykockin
... mini strukturformel nykockin även känd som food red ci cochineal red a acid red ponceau r fda november p läst är ett syntetiskt färgämne som tillsätts i livsmedel som livsmedelsfärgämne nykockin är ett azofärgämne det anges med e nummer e och har kapacitet för att inducera en allergisk reaktion dess kemiska namn är trinatrium salt av sulfo naftylazo naftol disulfonsyra nykockin är en röd azo förening och är vanligtvis syntetiserat från stenkolstjära användningen av e i sverige kräver varningstext en kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration sedan kravet på märkning gäller dock inte lösgodis eller andra icke förpackade livsmedel och inte heller alkoholhaltiga drycker med mer än volymprocent källor noter kategori livsmedelsfärgämnen kategori azofärgämnen kategori natriumföreningar kategori naftalensulfonater kategori naftoler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nykockin
*  James Syme
... thumb right upright james syme james syme född november i edinburgh död juni var en skotsk kirurg och pionjär inom medicin han började studera medicin och upptäckte sin fallenhet för kemi hans kemiska experiment möjliggjorde hans upptäckt att en substans i stenkolstjära upplöser latex vilken sedan kunde användas för att impregnera tyg denna upptäckt patenterades dock av charles rennie mackintosh syme var professor i kirurgi i edinburgh kategori skotska kirurger kategori skotska professorer kategori skotska kemister kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Syme
*  Akridin
... fil acridine chemical structure png miniatyr strukturformler för akridin akridin summaformel c h n är en kemisk förening en heterocyklisk förening som innehåller en kväve atom akridin är besläktat med antracen på så sätt att en av ch grupperna i mittringen är ersatt med en kväveatom och är även besläktat med pyridin akridin är ett gult kristalliniskt ämne lättlösligt i varmt vatten och som först isolerades från stenkolstjära det förhåller sig som en svag bas och är ett utgångsmaterial för produktion av färgämne n till exempel akridingult och vissa läkemedel många akridinderivat såsom proflavin är också antiseptika akridin och akridinderivat binder till dna och rna genom sin förmåga att interkalera meyers varulexikon forum källor kategori akridiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akridin
*  Anilinfärgämnen
... image med de nya röda och violetta färgämnena öppnades nya möjligheter till kulörta kläder fängelse i buchara fotograferat år av sergej prokudin gorskij anilinfärgämnen är ett samlingsnamn på organiska syntetiska färgämne n som har anilin som en viktig bassubstans ursprungligen ofta utvunnen ur stenkolstjära utvecklingen av anilinfärgämnen inleddes med william henry perkin s upptäckt av mauvein och blev startskottet för utvecklingen av organisk kemi sk industri angav august wilhelm von hofmann första gången en praktisk metod att framställa anilinrött upptäcktes även anilinblått kort därpå anilinviolett anilingrönt och anilinsvart från kom en mängd nya anlilinfärger det nittonde århundradet i ord och bild o h dumrath anilinfärgämnen användas för att färga tyger läder och plaster men är även använda för färgning inom medicinen anilinfärgämnen anilinrött anilinsvart mauvein anilin noter externa länkar kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anilinfärgämnen
*  Suipinima marginalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins och maria helena m galileo suipinima marginalis ingår i släkte t suipinima och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor martins ubirajara r galileo maria helena m novos táxons de aerenicini coleoptera cerambycidae lamiinae da guatemala brasil e bolívia iheringia série zoologia porto alegre figs titan cerambycidae database tavakilian g externa länkar kategori långhorningar kategori suipinima...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suipinima_marginalis
*  Eburia marginalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fisher eburia marginalis ingår i släkte t eburia och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kuba inga underart er finns listade i catalogue of life källor fisher warren samuel new west indian cerambycid beetles iv memorias de la sociedad cubana de historia natural felipe poëy la habana titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori eburia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eburia_marginalis
*  Ricania marginalis
... är en insekts art som först beskrevs av walker ricania marginalis ingår i släkte t ricania och familjen ricaniidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor walker f list of the specimens of homopterous insects in the collection of the british museum flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t stål c synonymiska och systematiska anteckningar öfver hemiptera ofversigt af kongliga svenska vetenskaps akademiens förhandlingar stockholm kategori halvvingar kategori ricania...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ricania_marginalis
*  Psilomorpha marginalis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av aurivillius psilomorpha marginalis ingår i släkte t psilomorpha och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g aurivillius christopher results of dr e mjöberg s swedish scientific expeditions to australia cerambycidæ arkiv för zoologi uppsala pls mckeown keith c descriptions of new species of australian cerambycidae coleoptera australian zoologist kategori långhorningar kategori psilomorpha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psilomorpha_marginalis
*  Pinacosterna marginalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pinacosterna marginalis ingår i släkte t pinacosterna och familjen långhorningar artens utbredningsområde är angola inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan études sur les lamiaires coléop cerambycidæ deuxième tribu sternotomini thomson novitates entomologicæ ème supplément figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pinacosterna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pinacosterna_marginalis
*  Aliphera marginalis
... är en insekts art som först beskrevs av gerstaecker aliphera marginalis ingår i släkte t aliphera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor gerstaecker c e a uebersicht der bis jetz bekannten arten der fulgoriden gattung poiocera lap archiv für naturgeschichte berlin flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t stål c analecta hemipterologica berliner entomologische zeitschrift berlin kategori lyktstritar kategori aliphera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aliphera_marginalis
*  Agathemera luteola
... är en insekts art som beskrevs av camousseight agathemera luteola ingår i släkte t agathemera och familjen agathemeridae inga underart er finns listade i catalogue of life källor camousseight redefinición del género agathemera stål phasmatodea pseudophasmatidae revista chilena de entomologica santiago phasmidasf phasmida species file brock p kategori spökskräckor kategori agathemera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agathemera_luteola
*  Katekol
... kemibox vardagligt namn katekol bild brenzcatechin svg bildtext strukturformel bildbredd bild pyrocatechol d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn dihydroxibensen övriga namn pyrokatekol hydroxifenol bränd katekin kemisk formel c h oh utseende färglösa kristaller cas nummer smiles oc c o cccc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt huvudfara nfpa katekol eller pyrokatekin är en bensen diol med formeln c h oh det är en isomer till resorcinol och hydrokinon den är ett kraftigt reduktionsmedel och brunfärgas i luft och ljus bra böckers lexikon historia framställning användning källor noter se även historia katekol framställdes första gången av den tyske kemisten hugo reinsch när han försökte destillera katekin ur saven från akacia träd han upptäckte att katekin sönderföll under upphettning till katekol framställning industriell framställning av katekol sker genom att oxidera fenol med väteperoxid rm c h oh h o rightarrow c h oh h o användning runt av syntetiskt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katekol
*  Palladium Books
... även kallat palladium games är ett amerikanskt förlag grundat av kevin siembieda och erick wujcik mest känt för sin populära rollspel sserie rifts företaget har sitt huvudkontor i taylor michigan usa palladium var ett av de första företag som framgångsrikt skapat rollspel med samma regelsystem i flera olika genrer på grund av detta kallas ibland palladiums regelsystem megaversal och inte universell eller generisk utgivna rollspel after the bomb beyond the supernatural chaos earth heroes unlimited macross ii the mechanoid invasion nightbane hette tidigare nightspawn ninjas and superspies palladium fantasy role playing game recon rifts robotech splicers systems failure teenage mutant ninja turtles other strangeness valley of the pharaohs externa länkar kategori amerikanska företag kategori rollspelsföretag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palladium_Books
*  Palladium (Göteborg)
'Palladium' var en biograf på Lilla Nygatan 2 i Göteborg, som vid öppnandet 14 augusti 1919 hade 1 028 platser och ägdes av Palladiumbiograferna. När den stängdes 17 februari 2008 ägdes biografen av Svensk Filmindustri SF och hade 770 platser. På parkett fanns 565 platser fördelade på 21 rader, och på balkong fanns det 8 rader med 205 platser. Den 15 augusti 1921 öppnade man för säsongen efter en större renovering, 1928, 1936 renoverades salongen på nytt, denna gång av arkitekt Gustaf Alde, 1954 skedde stora ombyggnader, då bland annat läktarna drogs in mot pelarna, så att den 9 x 13 meter stora scenöppningen skulle kunna rymma den nya CinemaScope-duken, 1975 togs den övre foajén bort då Lilla Palladium byggdes och 1996 då Lilla Palladium stängdes. Det öppnade en mindre salong - som byggts i den övre foajen efter design av Nisse Skoog - den 21 augusti 1975 och som hade 69 platser. Sista rullen på Palladium, sid 48 i GP 2008-02-17 Det var en teknik som, liksom Cinerama, byggde på en sammansatt bild av tre sepa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palladium_(Göteborg)
*  Grand Palladium Colonial Resort & Spa (Akumal, Mexiko) - Hotellområde (all-inclusive) recensioner -
Grand Palladium Colonial Resort Spa Akumal, Mexiko - Hotellområde all-inclusive recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Grand Palladium Colonial Resort Spa Hotellområde all-inclusive , Akumal. GÅ MED LOGGA IN. Akumal. Hotell i Akumal. Akumal semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Akumal. Akumal flyg. Restauranger i Akumal. Akumal sevärdheter. Akumal bilder. Karta över Akumal. Hotell. Alla hotell i Akumal Erbjudanden på hotell i Akumal Sista minuten Akumal. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Akumal. Romantiska hotell i Akumal. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Akumal. Strand hotell Akumal. De populäraste familjehotellen i Akumal. Lyxhotell i Akumal. Efter hotellk...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g499445-d285109-Reviews-or1730-Grand_Palladium_Colonial_Resort_Spa-Akumal_Yucatan_Peninsula.html
*  Grand Palladium Riviera Resort & Spa (Akumal, Mexiko) - Hotellområde (all-inclusive) recensioner -
Grand Palladium Riviera Resort Spa Akumal, Mexiko - Hotellområde all-inclusive recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Grand Palladium Riviera Resort Spa Hotellområde all-inclusive, Akumal. GÅ MED LOGGA IN. US$. Akumal. Akumal Turism. Hotell i Akumal. Bed and Breakfast i Akumal. Akumal semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Akumal. Akumal flyg. Restauranger i Akumal. Akumal sevärdheter. Akumal bilder. Karta över Akumal. Hotell. Alla hotell i Akumal Erbjudanden på hotell i Akumal Sista minuten Akumal. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Akumal. Romantiska hotell i Akumal. Populäraste spaanläggningarna. Hotellområden i Akumal. Strand hotell Akumal. De populä...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g499445-d596646-Reviews-Grand_Palladium_Riviera_Resort_Spa-Akumal_Yucatan_Peninsula.html
*  Palladium (mytologi)
palladium mytologi palladium mytologi fil nike warrior louvre ma jpg thumbnail px right nike victoria ger ett ägg til en orm som slingrar sig kring en pelare med den trojanska palladium på toppen romersk kopia från sent tal f kr efter ett ny attisk t original från hellenistisk tid palladium grekiska palladion grekisk mytologi kallades hos antiken grek er och romare en helig bild av gudinnan pallas athena minerva av vars bibehållande statens välfärd ansågs bero sådana bilder fanns i flera städer men ryktbarast bland dem alla samt på sätt och vis urtypen för de övriga var den troja nska statens palladion vilket enligt sagan fallit ned från himlen och av zeus förärats åt ilos emedan troja så länge denna bild fanns i behåll inte kunde intas rövades den bort av odysseus och diomedes vilken senare medförde den till grekland såväl aten som argos och senare även rom gjorde anspråk på att vara i besittning av den palladierna av vilka åtskilliga avbildningar fortfarande finns kvar var i allmänhet skurna i trä och av en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palladium_(mytologi)
*  Palladium (biograf, Köpenhamn)
palladium biograf köpenhamn palladium biograf köpenhamn palladium var namnet på en tidigare dansk biograf belägen på vesterbrogade i köpenhamn den var öppen den januari den december och revs ned för att ge plats at industriens hus biografen hade ritats av arkitekt en ernst kühn och salongen som var den mest luxuösa och moderna i landet rymde sittplatser byggnationen var budgeterad till miljon kronor men kom att kosta nästan det dubbla en svindlande summa vid den tidpunkten väggarna blev täckta med reliefer av bildhuggare n olaf stæhr nielsen musikhistorisk museum dk biografen var i många avseenden en miniatyrutgåva av radio city music hall i new york i usa biograforgeln wurlitzer opus list theatreorgans com fra orpheum theatre i los angeles som underhållning före filmen spelades på biografens wurlitzer orgel byggd och uppställd det var en fullt utrustad biograforgel av den typ som på sin tid var uppfunnen för att förse stumfilm erna med musikledsagande og allsköns ljudeffekter och som efter ljudfilm ens genom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palladium_(biograf,_Köpenhamn)
*  Live at Palladium
... är en skivinspelning med skämtsamt framförda evergreen av ingvar oldsberg på palladium göteborg vid en intervju då skivan släpptes ställdes frågan hur bör jag spela denna skiva oldsberg svarade lägg på den och spring sedan fortast möjligt från platsen http www oldsberg se index html låtlista spår tid titel palladium introduction fascination bär ner mig till sjön besame mucho twilight time red roses for a blue lady are you lonesome tonight love me tender release me everybody loves somebody it s now or never i can t stop loving you my way referenser kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Live_at_Palladium
*  Huge spiders! – Bild från Grand Palladium Colonial Resort & Spa, Akumal - TripAdvisor
Huge spiders. – Bild från Grand Palladium Colonial Resort Spa, Akumal - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Är du inte redo att boka. Huge spiders. – Bild från Grand Palladium Colonial Resort Spa, Akumal. Hotell i Akumal. Hotellområden i Akumal. 5-stjärniga hotell i Akumal. 4-stjärniga hotell i Akumal. 3-stjärniga hotell i Akumal. Hotell med pool Akumal. Akumal Hotell som tillåter djur. Att göra. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Läs mer. Mer. Skriv ett omdöme 1+. Grand Palladium Colonial Resort & Spa. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Akumal Hotell › Bilder från Grand Palladium Colonial Resort Spa. Foto från Grand Palladium Colonial Resort Spa : Huge spiders. Rankad som nummer 10 av 21 hotell i Akumal. | 3 695 omdömen. Alla 4689 Utsikt från hotell 156 Familjeområden/lekplatser 105 pool/stran...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g499445-d285109-i48452016-Grand_Palladium_Colonial_Resort_Spa-Akumal_Yucatan_Peninsula.html
*  XE Valutagraf: XPD - Uns av palladium
... Världens Pålitliga Valuta Auktoritet FAQ Vanliga fr gor. Valutakonverterare Valutagrafer Historiska valutakurser Beräknare av resekostnader IBAN Calculator Valuta Nyhetsbrev Mer... XE Valutatransföreringar How it Works Why Choose XE Security Konto inloggning. Currency Data. XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ. Använd vårt innehåll. Kostnadsfri Valutakonverter Skräddarsy vår konverter Länk till XE.com Flera Tjänster. Android iPhone iPad BlackBerry BlackBerry 10 Windows Phone Windows 8 Firefox. Lär. Introduktion till Forex Trading Valuta Encyklopedia Valuta tabeller Valuta glosbok Kostnadsfri valuta e-post Lär mer. Valutagrafer XPD - Uns av palladium. Bygg upp aktuella och historiska kursgrafer med din valda källvaluta med XE Valutagrafer. För kommersiella ändamål kan du få ett automatiserat valutaflöde genom XE Currency Data API. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund ...
http://xe.com/sv/currencytables/?from=XPD
*  Palladium (Malmö)
Fabrikören Gustaf Lövberg hade planerat att bygga en glas- och porslinsfabrik på den centralt belägna tomtmarken, men i stället beslöt han sig för att följa samtidens trender med vågen av biografteatrar och lät bygga Palladium. Sista filmen som visades här under biograferan var Bille August s ' Jerusalem ' år 1996, varpå biografen lades ned och användes för olika teatergästspel etc. År 2002 tog Region Skåne över huset och inledde en renovering och ombyggnad till en modernare teater- och konsertlokal med 500 sittplatser. Den 14 februari 2004 återinvigdes Palladium som scen för gästspel inom framför allt musik och modern dans i Region Skånes regi och med länsmusiken Musik i Syd samt dansarrangören 'Dansstationen' som verksamhetsansvariga. Sedan starten har ett stort antal konserter, dans- och teaterevenemang inom olika genrer ägt rum här. Verksamheten härstammar ur den liturgisk a 'Dansgruppen DIGT' Dans i Guds Tjänst, som bildades i Stockholm 1988 av dansarna Lars Eidevall, Gunnel Erlander och teaterproducent ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palladium_(Malmö)
*  .. 2011 och Deepedition DigitalPR .. Deepedition bor pÃ¥ Palladium Dalarna .. Dfs Dalarna, PRV oc
och deepedition digitalpr by deeped niclas strandh comments du har fã rhoppningsvis redan lã st min ã rsgenomgã ng om sociala medier och fã r fã retaget har det varit ett hã ndelserikt ã r det bã rjade med att vi fick lov att byta namn frã n strandh digitalpr till deepedition digitalpr ab i samband med att jag ocksã bolagiserade mig det gjorde iofs inget nu ã r deepedition skyddat hos filed under deepedition digitalpr krã nikor tagged with cision deepedition digitalpr gyllene hã sten prv deepedition bor pã palladium dalarna by deeped niclas strandh leave a comment september ã r en fantastisk mã nad och idag skiner solen som om den tã nkte ge lite mer sommar men september ã r ocksã en mã nad fylld med mycket jobb det ã r fantastiskt det som hã nder hela tiden nã r det gã ller digitala medier sã ã r det nu det sker vi pratar inte lã ngre om utan hur hã ll filed under deepedition digitalpr tagged with akism...
http://digitalpr.se/tag/prv/?wpmp_switcher=mobile
*  Bill Hugg
... {{Infobox Skådespelare namn = Bill Hugg bild =. bildstorlek =. bildtext =. födelsenamn = Gunnar Bill Tore Hugg födelsedatum =. plats = Harmånger. hemvist = dödsdatum =. dödsplats =. andra namn =. år aktiv = 1978 – make =. maka = Katarina Lundgren-Hugg. partner =. hemsida =. noterbara roller = Rasmus Fagerlind i ' Andra Avenyn ' guldbaggen =. kristallen =. oscars =. emmyawards =. tonyawards =. goldenglobeawards =. baftaawards =. imdb = 0400355 sfdb = 115175 signatur =. signaturstorlek = }}. 'Gunnar 'Bill' Tore Hugg', född 26 maj 1955 i Harmånger, är en svensk skådespelare. Han gick ut Statens scenskola i Malmö 1978 och har bland annat spelat på Malmö Stadsteater, Unga Teatern, Bruksteatern och Riksteatern. Han hade rollen som Terje i den svenska uppsättningen av ' Mamma Mia. '. För den stora flertalet är han känd som den snälle Rasmus Fagerlind i SVT:s dramaserie ' Andra Avenyn '. Hugg är gift med skådespelare n Katarina Lundgren-Hugg. Han driver sitt filmproduktionsbolag Bill Hugg AB. Filmografi. 1987 – ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bill_Hugg
*  Vätesensor
... en vätesensor är en gasdetektor som visar närvaron av väte vätesensorer framställs av vätekänsliga mikrosensorer och används för att hitta läckor de anses billiga kompakta slittåliga och enkla att underhålla i jämförelse med vanliga gasdetektionsinstrument det finns olika sorters vätemikrosensorer som använder sig av olika mekanismer för att detektera gasen palladium används i många av dessa eftersom palladium absorberar väte selektivt och bildar föreningen palladiumhydrid palladium baserade sensorer är starkt temperaturberoende vilket gör deras reaktionstid alltför lång vid låga temperaturer palladiumsensorer måste skyddas mot kolmonoxid svaveldioxid och vätesulfid som annars binder till palladiet och förstör sensorn referenser kategori mätinstrument...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vätesensor
*  Otto Dymling
... infobox arkitekt namn otto dymling bild bildstorlek bildtext nationalitet svensk född maj födelseplats död dödsplats alma mater chalmers tekniska institut betydande byggnader betydande projekt betydande stilar priser otto leonard dymling född maj död december var en svensk arkitekt efter avgångsexamen från chalmers tekniska institut studerade dymling utomlands var arkitekt i v stadtbauamt i darmstadt sedan sistlidna år verksam i göteborg såsom byggnadskontrollant arkitekt och byggmästare dymling utförde bland annat göteborgs slakthus av vars styrelse han var ledamot och göteborgs barnsjukhus som stod färdigt och ågrenska konvalescenthemmet tillsammans med p nilsson ritade han om affärshuset vari biografen palladium öppnade han ligger begravd på östra kyrkogården i göteborg bilder av några verk bibliografi referenser noter källor externa länkar bilder av några verk file partihallarna jpg göteborgs slakthus file tredje barnsjukhuset gothenburg jpg göteborgs barnsjukhus file sf palladium gbg jpg palladium b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Dymling
*  Ei-ichi Negishi
ei ichi negishi ei ichi negishi infobox forskare namn ei ichi negishi px nobelpristagare i fysik och kemi bild ei ichi negishi jpg bildstorlek px beskrivning födelsedatum födelseplats changchun i dåvarande japanska manchukuo dödsdatum dödsplats boende medborgarskap nationalitet japan folkslag område kemi institutioner purdue university syracuse university alma mater tokyos universitet university of pennsylvania rådgivare studenter känd för negishi korskopplingen influenser influerat priser nobelpriset i kemi religion fotnoter ei ichi negishi född juli i changchun i dåvarande japanska manchukuo nu i jilin i kina är en japan sk kemist verksam vid purdue university i usa han belönades med nobelpriset i kemi tillsammans med richard f heck och akira suzuki för palladium katalyserade korskopplingar i organisk syntes svenska dagbladet på internet publicerat oktober läst oktober kungliga vetenskapsakademien publicerat oktober läst oktober negishi har givit namn åt den så kallade negishi korskopplingen källor noter ka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ei-ichi_Negishi
*  Johan Ulfstjerna (film, 1923)
johan ulfstjerna film johan ulfstjerna film johan ulfstjerna är en svensk stumfilm från i regi av john w brunius om filmen filmen premiärvisades september filmen spelades in i filmstaden råsunda med exteriörer från helsingfors finland av hugo edlund som förlaga har man tor hedberg s pjäs johan ulfstjerna som uruppfördes på svenska teatern i stockholm hedberg baserade sin pjäs på händelserna i helsingfors den juni då den finske studenten eugen schauman sköt den ryske generalguvernören nikolaj bobrikov och sedan tog sitt eget liv pjäsen har senare utnyttjats som förlaga för gustaf edgren s inspelning av johan ulfstjerna från filmen var länge försvunnen men återfanns en kopia i dag finns en visningsbar kopia i filminstitutets filmarkiv roller i urval ivan hedqvist johan ulfstjerna diktare anna olin adelaide hans hustru einar hanson helge deras son mary johnson agda gauvin john ekman guvernören rudolf wendbladh reback sammansvuren albion örtengren typograf gauvin agdas far gösta hillberg generalsekreteraren berta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Ulfstjerna_(film,_1923)
*  XE.com ‒ XPD/PLN-graf
... Valutakonverterare Valutagrafer Historiska valutakurser Beräknare av resekostnader IBAN Calculator Valuta Nyhetsbrev Mer... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. XE valutagrafer XPD/PLN-graf. XE valutagrafer XPD/PLN Uns av palladium-till Polsk zloty-graf Denna XPD / PLN -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=XPD&to=PLN
*  Otto Trobäck
... otto peter trobäck född november i fränninge församling malmöhus län död augusti var en svensk kapellmästare kompositör och musikdirektör trobäck studerade vid musikkonservatoriet i stockholm samt elev hos richard andersson i stockholm och friedrich gernsheim i berlin han var musikdirektör vid västmanlands regemente vid göta livgarde kapellmästare på bland annat hasselbacken berns salong fenixpalatset och stumfilmsmusiker vid biografen palladium i stockholm han företog konsertresor med göta livgardes musikkår till köpenhamn och till helsingfors han invaldes som associé av kungliga musikaliska akademien han komponerade bland annat konsertouvertyr för stor orkester och sorgehymn vid oscar ii s bår för militärmusik trobäck var gift med sigrid eklöf trobäck filmmusik jefthas dotter vid premiären på palladium övrigt markisinnan operett referenser kategori svenska militärmusiker kategori svenska klassiska kompositörer kategori associéer av kungliga musikaliska akademien kategori födda kategori avlidna kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Trobäck
*  Akira Suzuki
... infobox forskare namn suzuki akira px nobelpristagare i fysik och kemi bild akira suzuki jpg bildstorlek px beskrivning födelsedatum födelseplats mukawa hokkaido japan dödsdatum dödsplats boende medborgarskap nationalitet japansk folkslag område kemi institutioner hokkaido universitet alma mater hokkaido universitet rådgivare studenter känd för influenser influerat priser nobelpriset i kemi religion fotnoter akira suzuki född september i mukawa i hokkaidō i japan är en japan sk kemist han belönades med nobelpriset i kemi tillsammans med richard f heck och ei ichi negishi för palladium katalyserade korskopplingar i organisk syntes svenska dagbladet på internet publicerat oktober läst oktober kungliga vetenskapsakademien publicerat oktober läst oktober suzuki var under större delen av sin karriär kopplad till hokkaido universitet källor noter kategori födda kategori levande personer kategori män kategori japanska kemister kategori nobelpristagare i kemi kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akira_Suzuki
*  Pat Garrett och Billy the Kid
... den här artikeln handlar om filmen för musikalbumet se pat garrett billy the kid musikalbum pat garrett och billy the kid amerikansk westernfilm från i regi av sam peckinpah handling flertalet mäktiga boskapsskötare i new mexico tillsätter en grupp som skall stoppa billy the kid billys vän och tidigare gängmedlem pat garrett anlitas för att leda uppbådet om filmen filmen hade svensk premiär oktober på biograferna palladium och göta lejon i stockholm i sverige satte statens biografbyrå en årsgräns på filmen och kortade ner den på fem ställen och tog därmed bort sammanlagt fyra minuter och fyrtio sekunder år släpptes filmen på video restaurerad till sam peckinpahs ursprungliga version på minuter restaureringen hade gjorts med hjälp av en återfunnen arbetskopia av filmen som stals efter en förhandsvisning detta var bob dylans första spelfilm han hade tidigare medverkat i dokumentären se dig inte om inspelad och dessutom själv arbetat med en dokumentär om sin egen världsturné denna film eat the document stan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pat_Garrett_och_Billy_the_Kid
*  Dan, tant och lilla fröken Söderlund
dan tant och lilla fröken söderlund dan tant och lilla fröken söderlund dan tant och lilla fröken söderlund är en svensk komedi film från i regi av sigurd wallén i rollerna ses bland andra tyra dörum victor lundberg och erik dan bergman om filmen handling rollista referenser om filmen bergman agerade även manusförfattare under pseudonymen dan och fotograf var henrik jaenzon filmen spelades in våren i stockholm bland annat i centralsaluhallen vid kungsbron och på lidingö den premiärvisades september på biografen palladium i göteborg och mottogs positivt bland kritikerna handling tant styr despotiskt över sin make och sina inackorderade rollista tyra dörum tant victor lundberg johannes hennes make erik dan bergman dan thor modéen gusten pettersson varuhusbiträde dagny lind fröken söderlund carl gunnar wingård lundberg notarie eugen nilsson herr jonsson gucken cederborg fru jonsson gustaf lövås expedit nils karlsson polis referenser kategori svenska stumfilmer kategori filmer kategori stockholm på film kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan,_tant_och_lilla_fröken_Söderlund
*  Kay Kendall
... infobox skådespelare namn kay kendall bild kay kendall in the adventures of quentin durward trailer jpg bildstorlek bildtext kay kendall i kronan och svärdet födelsenamn justine kay mccarthy födelsedatum maj plats withernsea east riding of yorkshire england dödsdatum dödsplats london england andra namn år aktiv make rex harrison maka hemsida noterbara roller oscar emmyawards tonyawards goldenglobeawards baftaawards kay kendall född justine mccarthy maj i withernsea nära hull east yorkshire död september i london var en brittisk skådespelerska kay kendall medverkade i baletten vid london palladium som åring hon turnerade sedan med sin syster i en varietéshow hon hade småroller i brittiska filmer från sitt stora genombrott fick hon i filmen på vift med genevieve hon var en av de främsta komediennerna i brittisk film genom tiderna kendall var gift med skådespelaren rex harrison från fram till sin död i leukemi filmer ett urval london town på vift med genevieve doktorn är här en snygg historia les girls vad ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kay_Kendall
*  Fru Mariannes friare
... är en svensk film från i regi av gunnar klintberg om filmen filmen premiärvisades april på biograferna palladium i stockholm göteborg och malmö filmen spelades in vid palladiumfilms ateljéer i hellerup danmark av robert olsson som förlaga har man hjalmar bergman s novell friarna på rockesnäs som publicerades i tidskriften julstämning roller i urval astri torsell marianne renfelt änka och godsägare nils ekstam bernt boo oscar johanson major josua crusenschöld fredrik hedlund olof wadenhjelm godsägare hjalmar zangenberg leonard neander pastor inga ellis lena mariannes kusin aslaug lie eide brita mariannes väninna bror olsson doktor wiesel josua bengtson prost torsten bergström göta klintberg gösta nohre kategori filmer kategori hjalmar bergman filmatiseringar kategori svenska dramafilmer kategori svenska filmer baserade på böcker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fru_Mariannes_friare
*  Bal Palais
... var en anrik dansrestaurang från på kungsgatan i stockholm källarlokal till biografen palladium där numera casino cosmopol finns konstverk av filip månsson josef svenlund isaac grünewald nils asplund och georg magnusson ingick i dekoren den september köpte sven håkansson dansrestaurangen bal tabarin vars namn ändrades till bal palais den blev snabbt ett av stockholms mest populära dansställen artister som reeperbahn the police ella fitzgerald thore ehrling s orkester och erik bullen berglund har uppträtt på bal palais lill babs debuterade där som sångerska bild bal palais annons jpg sedan kasinot tog över lokalerna är finns inget kvar av den gamla inredningen referenser s externa länkar solna sportdansklubb kategori dansställen i sverige kategori nöjeslokaler i stockholm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bal_Palais
*  Chitty Chitty Bang Bang
'Chitty Chitty Bang Bang: The Magical Car' hette barnboken som Ian Fleming skrev till sin son Caspar, illustrerad av John Burningham. Publicerades första gången 1964 av Jonathan Cape i London och Random House i New York och gjordes 1968 till en filmmusikal men med annorlunda handling. Idén till bilen fick Fleming från de bilar greven Louis Zborowski byggde under 1920-talet, som han kallade Chitty Bang Bang. Caractacus Potts är en uppfinnare, som renoverar en gammal skrotbil, som tidigare vunnit Grand Prix tre gånger och är känd som 'Paragon Pantern'. När reparationen är klar ger sig familjen Potts iväg i bilen för en picnic på stranden. Längst in i grottan finns det dynamit och annat explosivt. Familjen tänder en dynamitgubbe av misstag då de tror det är ett ljus och får skynda sig ut innan allt exploderar. Då kommer banditerna som äger dynamiten. De binder fast föräldrarna i bilen Chitty Chitty Bang Bang, kidnappar barnen och far över kanalen till Frankrike. Ett franskt bagarpar hjälper föräldrarna att ta fa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chitty_Chitty_Bang_Bang
*  Gröna hissen (pjäs)
Pjäsen hade sin urpremiär i USA år 1918 och sin Sverigepremiär år 1921 på Vasateatern med Gösta Ekman d.ä. i den manlige huvudrollen som Billy. Han gjorde sådan stor succé i rollen och spelade den så många gånger att drinken Gröna hissen dryck skapades till hans ära. Sedan dess har den populära farsen spelats flera gånger runt om i landet. Ännu mer spelad är pjäsen i Danmark. 'Handling:' Vännerna Billy och Lillan känner sig försummade av sina respektive partners, Lollie och Jack. För att försöka göra dem svartsjuka låtsas de vara otrogna med varandra. I väntan på att deras respektive ska komma hem och "upptäcka dem" beslutar de att liva upp stämningen litegrann med att blanda till några drinkar i all enkelhet. En svensk filmversion gjordes 1944 med Sickan Carlsson och Max Hansen i huvudrollerna; de skulle några år senare även komma att spela pjäsen på scen mot varandra. Jan Malmsjö gjorde Billy mot Annalisa Ericsson s Lilian, deras respektive gjordes av Hans Lindgren och Inger Juel. Föreställningen regisserad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gröna_hissen_(pjäs)
*  Karl Andersson (filmfotograf)
karl andersson filmfotograf karl andersson filmfotograf karl andersson född karl bernhard andersson februari i stockholm död juli i stockholm var en svensk filmfotograf andersson arbetade som filmfotograf i stockholm hos fotorama i köpenhamn vid asa film palladium dansk film co politikens filmjournal frilans och slutligen vid nordisk films teknik filmfoto i urval gustaf wasa gustaf wasa del i och ii från ihopklippta kloka gubben gustaf wasa del ii gustaf wasa del i externa länkar kategori svenska filmfotografer kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Andersson_(filmfotograf)
*  .. Äldreomsorgen i SvD .. Turteatern söker Verksamhetsledare .. Kulturhuset Forum/Debatt: Tri
Äldreomsorgen i SvD Posted on. Nils Poletti, SvD 16/9. Turteatern söker Verksamhetsledare Posted on. Vi söker dig som har:. För mer information om tjänsten, kontakta verksamhetsledare Fanny Enberg, 08-659 8900, fanny.enberg@turteatern.se eller konstnärlig ledare Nils Poletti, 073-6899004, nils.poletti@turteatern.se. Kulturhuset Forum/Debatt: Triggervarningar och trygga rum Posted on. Biljettsläpp Äldreomsorgen i Övre KÃ¥gedalen Posted on. Föreställningen har premiär den 28 november och spelar fram till den 5 mars 2016. Frasse och Mats pÃ¥ Malmöfestivalen Posted on. 14 augusti, 2015 Malmöfestivalen har bjudit in Frasse och Mats – The Real Mens Show som spelar pÃ¥ Palladium söndagen den 16/8 kl 21.00. Frasse och Mats – The Real Mens Show produceras i samarbete med Turteatern och spelades pÃ¥ Turteatern och i Finland under vÃ¥ren 2015. Vi söker nu assistenter med inriktning pÃ¥ scenografi och teknik till vÃ¥r höstproduktion Äldreomsorgen i Övre KÃ¥gedalen med premiär 28 november. Gäller kort...
http://turteatern.se/category/nyheter/
*  Kajrocken
... är katrineholm s största musikfestival festivalen som är en gratisfestival har funnits sedan och arrangerats av kulturföreningen festivus kända band som spelat på festivalen är doktor kosmos laakso de lyckliga kompisarna med fler dessa år arrangerades kajrocken vid lastkajen utanför kulturhuset inferno flyttade kajrocken till stadsparken och ökade publikantalet under flyttade kajrocken ännu en gång och invigde gamla palladium genom att göra en två dagars festival festivalen arrangerades återigen i stadsparken och arrangerade unga arrangörer uak festivalen istället med laakso som headline detta år var kajrocken inställd pga tidsbrist sensus studieförbund gjorde istället sensusrocken festivalen flyttades under till fredsgatan vilket verkligen blev en succé och ökade publikantalet från till ca personer de lyckliga kompisarna agerar huvudakt slog kulturföreningen festivus på stort och gjorde en två dagars utomhusfestival av kajrocken och för första gången i katrineholms kommuns historia finns ett restaurangt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kajrocken
*  Marianne Wesén
... född januari i malmö är en svensk skådespelare filmografi teater roller urval referenser noter externa länkar filmografi teater roller urval lilla fransyskan av marc camoletti regi jan hertz palladium referenser noter externa länkar kategori svenska skådespelare kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori skådespelare från malmö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marianne_Wesén
*  Eric Roos
... eric wilhelm cornelius roos född februari i stockholm död där juli var en svensk produktionsledare manusförfattare sångtextförfattare och biografföreståndare för biografen palladium i stockholm pseudonym harry k verts filmmanus i urval externa länkar kategori svenska manusförfattare kategori män kategori födda kategori avlidna kategori personer från stockholm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eric_Roos
*  Granulom
... faktamall hälsotillstånd name granulom latinskt namn granuloma diseasesdb image granuloma mac jpg caption icd icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d granulom från lat granulum litet korn och grek oma tumör är det medicinska namnet på en svullnad som helt enkelt har kornigt utseende i synnerhet används begreppet om nybildad inflammatorisk vävnad eller bindväv med tät kärlväxt en kronisk inflammation som präglas av en organiserad reaktion med makrofager epiteloidceller och ibland jätteceller som bildar noduliformation kategori hudmanifestationer kategori inflammation kategori lymfatiska sjukdomar kategori bindväv kategori tumörer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Granulom
*  Kategori:Tiofener
kategori tiofener kategori tiofener kategori svavelheterocykler kategori enkla aromatiska ringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiofener
*  Kategori:Bromorganiska föreningar
kategori bromorganiska föreningar kategori bromorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori bromföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bromorganiska_föreningar
*  Kategori:Fluororganiska föreningar
kategori fluororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori fluorföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fluororganiska_föreningar
*  Kategori:Jodorganiska föreningar
kategori jodorganiska föreningar kategori jodorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori jodföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Jodorganiska_föreningar
*  Isomeras
... är en grupp av enzym som katalys erar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atom er inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isomeras
*  Benso(a)pyren
benso a pyren benso a pyren pyrens strukturformel benso pyren eller bens pyren c h w program nu är en cancerframkallande pah förening som uppkommer bland annat i samband med vedeldning riksdagen se ämnet är ett av flera isomer a bensopyrener eller benspyrener det betraktas som ett mycket giftigt ämne i sverige finns det förslag från naturvårdsverket på att införa straffavgifter eller bidrag för att minska användandet av äldre vedpannor då dessa står för en stor del av det samlade utsläppet benso pyren beräknas orsaka dödsfall per år i sverige svt se se även vedeldning förbränning kemikalieinspektionen naturvårdsverket källor kategori polycykliska aromatiska kolväten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benso(a)pyren
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen
*  Kristallisering
... omdirigering kristallisation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallisering
*  Kristallin struktur
... image crystalline polycrystalline amorphous svg kristallin struktur är ett kemi skt begrepp och berör ämnen med en ordnad position hos ämnets atomer orienteringen hos ämnets atomer kan vara svag måttlig eller stark vilket innebär att ämnet inte behöver vara helt kristallint ämnets kristallografiska riktningar är därför inte slumpmässiga utan har en viss grad av struktur motsatsen till kristallin struktur är amorf struktur där atomernas ordning istället uppvisar slumpmässig ordning kristallin struktur är det normala för i naturen förekommande fasta oorganiska ämnen metaller strukturen består av ett mönster en uppsättning av atomer ordnade på ett särskilt sätt som genomgående uppvisar ordning och symmetri denna struktur förekommer även hos vätskor med regelbunden struktur så kallade flytande kristaller där långsträckta molekyler ordnat sig parallellt bredvid varandra mönstret på ämnet befinner sig enligt ett gitter där en rad punkter upprepas regelbundet i tre dimensioner den kristallina strukturen och sym...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallin_struktur
*  Matthew Boulton
... miniatyr matthew boulton med sin fabrik i soho i bakgrunden matthew boulton född september i birmingham död där augusti var en brittisk fabrikant och ingenjör boultons far ägde en fabrik för metallvaror av diverse slag i birmingham vilken boulton övertog och flyttade till soho två mil norr om staden då han för fabrikens utvidgning hade behov av en kraftmaskin trädde han i kontakt med james watt vilket ledde till ett allt närmare samarbete och slutligen ett kompanjonskap i bolaget boulton watt det var främst boultons energi och självuppoffring som gjorde att watts ångmaskin slutligen blev en ekonomisk framgång tack vare boultons ansträngningar utsträckte parlamentet watts patent av till år drog sig de båda kompanjonerna tillbaka från affären vilken överläts på sönerna boulton intresserade sig även för myntprägling och tillverkade skiljemynt för ostindien ryssland och även storbritannien källor svensk uppslagsbok malmö kategori brittiska ingenjörer kategori ingenjörer under talet kategori personer inom sto...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matthew_Boulton

Karbazol: Karbazol eller difenylimid är en heterocyklisk förening, upptäckt av Carl Graebe och Carl Andreas Glaser i stenkolstjära, där den förekommer i den så kallade antracenoljan.Murrayasläktet: Murrayasläktet (Murraya) är ett växtsläkte i familjen vinruteväxter med cirka 15 arter. Släktet har sitt ursprung i Asien, Australien och på Madagaskar.Rhadinothamnus: Rhadinothamnus är ett släkte av vinruteväxter. Rhadinothamnus ingår i familjen vinruteväxter.Nukleas: Nukleas är en typ av enzymer, vars uppgift är bryta ned en DNA-sträng, en polynukleotid, och som förekommer naturligt i celler i djur, växter och bakterier som försvarsmekanism mot främmande DNA-strängar, men som normalt inte bryter ned värdcellens egen DNA.Rudolph Fittig: Wilhelm Rudolph Fittig, född 6 december 1835 i Hamburg, död 19 november 1910 i Strassburg, var en tysk kemist.Polyklorerade dibensodioxinerKatekolPalladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.PyrenCancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.