Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTidsfaktorerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Matematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.TemperaturModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.TermodynamikProteinbindningBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Fotolys: Kemisk eller organisk nedbrytning genom inverkan av ljus.Oxidation-reduktionMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.PorfyrinerCellinjeHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.ProteinkonfigurationKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.ProstataförstoringModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.SubstratspecificitetBiofysikRekombinanta proteinerBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.JonkanalstyrningMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.ProteinveckningBiofysiska fenomenDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Patch-clamp-teknikerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Metabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.SpektrofotometriProgesteronreduktasHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Diffusion: Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.ElektrofysiologiTumörceller, odladeDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.SyrgasElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.SyrgasförbrukningProteindenaturationNatriumProteinstruktur, tertiärOsmolaritetLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Struktur-aktivitet-relationKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.TritiumLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Tungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.Biologisk transport, aktiv: Förflyttning av ämnen genom cellmembran och epitellager mot en elektrokemisk gradient, på bekostnad av metabolisk energi.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Enzymer: Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. Enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska RNA- och katalytiska DNA-molekyler påvisats.Lungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Bidning, kompetitivUrinämneTårarHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.VävnadsdistributionRNA, budbärarGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Fotokemi: En gren av kemin som är inriktad på studier av ljusets inverkan på kemiska processer eller reaktioner, eller kemiska reaktioner som alstrar ljus (kemiluminescens).Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.VattenProteinerEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.OocyterAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.PeptiderBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.NatriumkanalerCelldelning: En cells förökning genom delning.NukleinsyrarenaturationYtplasmonresonansUltraviolettspektrofotometriMakromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.SpektralanalysProtonerLöslighetMöss, inavlade C57BLXenopus laevisMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.VirusförökningAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Råttor, Sprague-DawleyLösningarAlloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.TransfektionFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.Proteinstruktur, sekundärAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.PolymererPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Transkription, genetiskHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.NervcellerRekombinanta fusionsproteinerIsomeri: Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.EnzymhämmareCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Flödesmätning med radioisotopSignalomvandlingFluorescensresonansenergiöverföring: Ett slags fluorescensspektroskopi, där man utnyttjar två fluorescensfärger med överlappande emissions- och absorptionsspektra, vilket används för att ange märkta molekylers proximitet. Tekniken är användbar vid undersökning av molekylsamverkan och proteinveckning.Guanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.TryptofanMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.ArtsspecificitetOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.StereoisomerismVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).EnergiöverföringRolitetracyklinMyoglobinLiposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Råttor, inavlade stammarInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Kaliumkanaler, spänningskänsligaMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.XenonAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.NukleinsyrakonfigurationBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.SulfhydrylföreningarFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Möss, inavlade BALB CBiokemi: Den gren av kemin som omfattar kemiska processer och däri ingående ämnen hos levande organismer.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.PeptidfragmentXenopusCHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.Råttor, WistarKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.

*  ⭐Handboken. Antidiures i praktiken. 4:e upplagan
farmakodynamik och kinetik kan vara väl känd kan stora skillnader...
http://docplayer.se/3390080-Handboken-antidiures-i-praktiken-4-e-upplagan.html
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Matematik - Wikibooks
... Matematik Från Wikibooks. Hoppa till: navigering, sök. Välkommen till Wikibooks matematikportal. Matematik handlar om växthusgas, livsmedel, världens hav och vindens hastighet. Matematiken hjälper oss att förstå verkligheten i kvantitativa termer. Utan matematiken så hade vi inte lämnat stenåldern. Grundskola. Matematik för skolår 1 Matematik för skolår 2 Matematik för skolår 3 Matematik för skolår 4 Matematik för skolår 5 Matematik för skolår 6 Matematik för årskurs 7-9. Gymnasieskola/Komvux lgy 11. Matematik 2 Gymnasieskola/Komvux lgy 94. Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Diskret matematik. Formelsamling. Folkhögskola/självstudium. Överslagsräkning, när man inte är beroende av gymnasiets läroplan. Roliga matematiska samband, några små tal avsedda att stimulera den matematiska nyfikenheten. Universitet. Envariabelanalys Fourieranalys Linjär algebra Topologi Flervariabelanalys. Hämtad från " https://sv.wikibooks.org/w/index.php?title=Matematik oldid=39395 " Kategorier :. Läromed...
https://sv.wikibooks.org/wiki/Matematik
*  Finansiell matematik
... är en gren av matematik en som sysselsätter sig med studiet av finansiella marknader i ämnet ingår både att modellera finansiella tillgångar och att prissätta derivat skrivna på en finansiell tillgång exempelvis så används flera olika stokastisk a modeller för att modellera framtida fluktuationer hos aktie priser och en finansiell matematiker använder statistiska metoder för att avgöra vilken modell som ligger närmast verkligheten men också stokastisk kalkyl för att avgöra hur mycket till exempel en option på den underliggande aktien är värd ett av de mest centrala resultaten inom finansiell matematik är black scholes prissättningsformel för europeiska optioner formeln bestämmer det pris en option måste ha för att inte införa möjlighet till arbitrage på marknaden de matematiska tekniker som används inom finansiell matematik är framförallt stokastisk kalkyl statistik differentialekvation er och funktionalanalys kategori tillämpad matematik kategori finansiell ekonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finansiell_matematik
*  Matematik A
'Matematik A' är en gymnasiekurs som är ett kärnämne och därmed ett obligatoriskt ämne för alla elever i den svenska gymnasieskola ns första skolår. Kursen omfattar 100 poäng och läses under en termin av naturvetare och tekniker och under ett läsår av övriga ibland även över en längre tid på vissa skolor. Kursen består delvis av repetition av grundskola ns matematik. Delar av det som tidigare ingick i grundskolans särskilda kurs har dock numera överflyttats till Matematik A och B på gymnasiet, vilket gör att äldre personer lätt kan få intrycket att kursen domineras av repetition. Nya inslag i Matematik A är att lösa ut variabler i algebraiska uttryck, bråkräkning med godtyckliga nämnare, metoder för överslagsräkning samt grundläggande trigonometri. Eftersom elever på alla program läser samma kurs leder det till stor spridning i resultaten på de nationella proven. På det nationella provet vårterminen år 2005 fick exempelvis 83 % av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet VG eller MVG, medan 2 % fick IG. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik_A
*  Kombination (matematik)
kombination matematik kombination matematik en kombination är en unik delmängd med bestämt antal element en kombination brukar även definieras med tillägget att varje element endast kan väljas en gång kombinationen är en delmängd där man inte tar hänsyn till ordningen bland de utvalda elementen till skillnad från permutation er samma element kan inte väljas flera gånger såvida inte flera exemplar av denna typ av element ingår i mängden exempelvis är adf och fad samma kombination men är olika permutationer av tre valfria bokstäver ur alfabetet en hand i poker är en kombination då ordningen inte spelar någon roll i samband med kombinationslås menas vanligen permutationer det vill säga adf och fad är inte lika px left beräkning av antalet kombinationer antalet sätt att välja kombinationer av k element från en mängd innehållande n element är n choose k frac n k n k där n n fakultet är antalet permutationer av n element k är antalet permutationer av de för varje kombination utvalda k elementen och n k är antalet p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kombination_(matematik)
*  Suspension (matematik)
suspension matematik suspension matematik thumb suspension av en cirkel i algebraisk topologi är suspensionen av ett topologiskt rum m ett topologiskt rum som visualiseras som att en tub med m som tvärsnitt har hängts upp i två punkter konstruktionen är central inom homotopiteori definition givet ett topologiskt rum m så är sm suspensionen av m det topologiska rum som får genom att bilda produkten m times och sedan identifiera alla punkter på formen x till en punkt och alla punkter på formen x till en punkt egenskaper eftersom kontinuerliga avbildningar mellan två topologiska rum inducerar avbildningar på deras suspensioner är suspension en funktor homotopigrupp erna för ett topologisk m är relaterade till de högre homotopigrupperna för sm relationen beskrivs av freudenthals suspensionssats kategori topologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suspension_(matematik)
*  Matematik | Vetenskap | Sida 1
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Barn och familj. Turism, resor & semester. - Matte-intensiven Matte-intensiven är en organisation som anordnar mattehjälp och mattekurser. Vi anordnar sommarkurser inför nästa års matte, intensivkurser inför de nationella proven sa... Köp väderstation, datalogger, och lösningar för fjärrsty Köp datalogger, temperaturregulator, pt1000 sensor och temperaturtransmitter och många andra liknande produkter här hos Acandia. Här tipsar vi om hjälp i matematik och hur man kan lyckas med sina matematikstudier. Din källa till kunskap Här hittar du fakta och läromedel för alla ämnen men framförallt ligger fokus på matematik och favoritämnen multiplikationstabellen. Länka tillbaka till oss och mejla oss så ordnar vi det. Vi har det mesta inom tandblekning och uppdaterar oss ständigt. Det finns idag en uppsjö av bloggar om ekologisk och naturlig hudvård, ...
http://1000lankar.com/vetenskap/matematik.html
*  Pär Kurlberg
... infobox forskare område matematik namn pär kurlberg bild royal swedish academy of sciences högtidssammankomst jpg födelsedatum institutioner institutionen för matematik kth alma mater stanford university msc phd pär martin kurlberg född maj är en svensk matematiker och professor vid kungliga tekniska högskolan i stockholm år fick han göran gustafssonpris i matematik för sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin externa länkar kategori födda kategori män kategori svenska matematiker kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pär_Kurlberg
*  Parameter
... en parameter är en storhet som betraktas som konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden i andra situationer parametrar används i matematiska formler inom programmering i parametriserade konstruktionsbeskrivningar i inställbara apparater med mera om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta av sammanhanget inom datavetenskap och programmering benämns ibland samma företeelse både parameter och variabel det gäller speciellt argument i funktionsprocedurers argumentlista genom att anroparen ger argumenten värden eller adresser vid anropet bestäms i detalj vad funktionen ska göra just denna gång men samma funktion kan användas av olika anropare där den matematiska synen på vad som ska kallas variabel och parameter kan vara olika funktionen själv ser inte dessa sammanhang utan gör bara en isolerad beräkning varje gång någon anropar den i dess perspektiv kan argumenten lika gärna kallas parametrar som variabler ofta kallas de just argument och ges ibland till och m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parameter
*  Trippel
... med en trippel förstås i allmänhet tre av något ordet kan motsvara både par och dubbel ordnad trippel i matematik en är en ordnad trippel a a a en uppsättning av tre lika eller olika av något alltså en tipel det är mycket vanligt att trippler av reella tal används för att beteckna rymdkoordinaterna för en punkt med avseende på ett visst koordinatsystem eller koordinaterna för en vektor med avseende på en viss bas dessa reella taltrippler kan också uppfattas som vektorer i sig man adderar dem då koordinatvis och multiplicerar dem med ett reellt tal genom att multiplicera in detta se vidare under tipel reella taltiplar de tre posterna i en trippel är ofta av likartat slag men de kan också vara helt olika man kan till exempel definiera en ring som en trippel r där r är en mängd men och är binära operationer på r oordnad trippel i matematik en har också vid enstaka tillfällen oordnad trippel använts som beteckning på en mängd det vill säga en mängd med precis tre element se till exempel steinerskt trippelsys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trippel
*  Familj (matematik)
En 'familj' kan inom matematiken användas antingen i en speciell betydelse som en uppsättning av element med 'index', eller allmännare som synonym till mängd. Om det inte finns någon risk för flertydighet, så skriver man ofta 'a i ' 'I' i stället för 'a i ' 'i' 'I'. Många operator er på element till vissa typer av familjer ger upphov till operationer på familjer. Detta kan bland annat göras genom 'komponentvisa' operationer eller 'itererade' operationer. Det finns också operationer som på ett väsentligare sätt samspelar med indexmängden, som 'cartesiska produkter' och vissa typer av 'limes'. Det finns flera varianter av komponentvisa operationer. Om exempelvis för familjerna 'A' och 'B' som ovan i stället för varje 'i' 'I' både 'a i ' och 'b i ' ligger i en grupp 'G i ' med gruppoperationen o 'i', så kan man sätta :'A' o 'B' = 'a i ' o 'i' 'b i ' 'I'. I en del fall kan man utföra en operation som kombinerar samtliga element till ett enda element av samma typ som de ursprungliga. Ett annat exempel är den gener...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj_(matematik)
*  Signalbehandling
... handlar om att representera manipulera och transformera signaler och den information som signalerna innehåller med hjälp av matematiska metoder den har således mycket besläktat med den gren inom matematik en som behandlar stokastiska process er och filter signalbehandling har väldigt många praktiska tillämpningar inom dataöverföring till exempel mobiltelefoni och datalagring till exempel cd dvd vilket inkluderar datakompression till exempel mp men även inom tolkning av naturliga signaler till exempel inom seismografi n och astronomi n matematiskt bygger signalbehandling på signalteori n som i sin tur bygger på statistik en och differential och integralkalkyl en kategorier av signalbehandling de tre stora typerna av signalbehandling är analog signalbehandling signalbehandling i diskret tid där tiden blivit kvantiserad digital signalbehandling osi modellen några definitioner till en signal x t finns dessa saker definierade signaleffekt x t signalenergi int infty infty x t dt medelvärde t int t x t dt medel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalbehandling
*  Affin avbildning
... en affin avbildning även kallad affin transformation eller affin funktion är inom matematik en sammansättning av en linjär avbildning och en translation geometriskt utgör de affina avbildningarna alla operationer som bevarar räta linjer ett grundläggande exempel utgörs av förstagradspolynomen på formen f x ax b om b så har vi specialfallet homoteti som i sin tur är ett specialfall av linjära avbildningar det faktum att grafen alltid är en linje gör alltså inte att villkoren för linearitet uppfylls annat än när b för en vektor x i det n dimensionella euklidiska rummet mathbb r n kan en affin avbildning y uttryckas på formen y x ax b där a är n n matrisen för en linjär avbildning och b är en translationsvektor även sammansättningen av två affina avbildningar är en affin avbildning eftersom c ax b d ca x cb d har samma form genom att lägga till en virtuell dimension kan en affin avbildning utföras genom enbart en matrismultiplikation detta utnyttjas ofta i datorsystem till exempel i opengl och postscript se...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affin_avbildning
*  Skevkropp
I matematik en är en 'skevkropp' eller 'divisionsring' en unitär ring, där varje element utom nollan har en multiplikativ invers. Informellt uttryckt är en skevkropp ett algebraiskt område där man kan räkna med plus, minus och gånger ungefär som man är van vid, utom att 'a' • 'b' inte alltid måste bli samma sak som 'b' • 'a'; och där dessutom alla element utom noll an är inverterbar a. Mer precist är en skevkropp 'K' en mängd tillsammans med två binära operationer : en addition som brukar betecknas med '+', sådan att 'K',+ utgör en abelsk grupp med neutralt element 0 och invers -'a' till 'a' i 'K', och en multiplikation ·, sådan att 'K',· utgör en monoid med neutralt element 1 ≠ 0, varje element 'a' ≠ 0 har en multiplikativ invers 'a' -1, och multiplikationen distribuera r additionen både från vänster och från höger. Division får man vara litet försiktigare med: Om 'b' ≠ 0, så finns det i allmänhet två olika tänkbara kandidater till "'a' delat med 'b'", nämligen 'ab' -1 och 'b' -1 'a', så alla "vanliga räkner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skevkropp
*  Carlesonmått
... är inom matematik ett mått som är av betydelse i harmonisk analys carlesonmåttet är uppkallat efter lennart carleson som definierade måttet för att bevisa koronasatsen definition carlesonmåttet är ett mått för att mäta storleken av en domäns rand i r n mer precist låt d subset r n vara en öppen mängd vars rand partial d neq varnothing ett borelmått mu till d är ett carlesonmått om det finns c så att för alla x in partial d och r mu d cap b r x leq c mathcal h n partial d cap b r x där mathcal h n är det n dimensionella hausdorffmått et och b r x är bollen med mittpunkt x och radie r ett n dimensionellt hausdorffmått är det mest naturliga måttet här eftersom det i r n mäter randens storlek referenser kategori måtteori kategori fourieranalys kategori normer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlesonmått
*  Brouwers fixpunktssats
... inom matematik är brouwers fixpunktssats en sats gällande fixpunkter uppkallad efter matematiker n l e j brouwer satsen brouwers fixpunktssats säger att varje kontinuerlig funktion från det slutna enhetsklotet d n för heltal n enhetsklotet i mathbb r n till sig själv har minst en fixpunkt dvs för funktioner f d n to d n existerar ett x sådant att f x x egenskaperna som är inblandade i satsen kontinuitet fixpunkt är invariant a under homeomorfi er därför behöver inte definitionsmängd en vara just enhetsklotet utan något som är homoemorft med enhetsklotet går lika bra om definitionsmängden för funktionen är ett öppet klot är satsen falsk definitionsmängden måste alltså vara ett stängt klot historia satsen var en av de tidiga resultaten för algebraisk topologi och är grunden för mer generella fixpunktssatser som är viktiga inom funktionalanalys en satsen bevisades för n av piers bohl det allmänna fallet visades av jacques hadamard och av brouwer kategori satser inom topologi kategori fixpunktssatser kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brouwers_fixpunktssats
*  Linjär algebra
'Linjär algebra' är den gren av matematik en som studerar vektor er, linjära rum vektorrum, linjära koordinattransformationer och linjära ekvationssystem. Vektorer används för att representera fysikaliska storheter såsom kraft er och de kan adderas med varandra och multipliceras med skalär er och är ett första exempel på ett reellt vektorrum. Många av de användbara resultaten i två och tre dimensioner kan också användas i rum med ett godtyckligt antal dimensioner eller till och med i rum med ett oändligt antal dimensioner. Eftersom vektorer är ordnade listor med 'n' element, så kallade 'n'-tipplar, är det ofta lätt att summera ihop och manipulera grupper av data när man behandlar dem som vektorer. Ett grundläggande begrepp inom linjär algebra är vektorrum eller linjärt rum, en del av den abstrakta algebran. Olika begrepp inom linjär algebra är också av intresse för andra algebraiska strukturer, till exempel gruppen av matriser eller ringen av linjära avbildningar på vektorrum. För att definiera ett vektorrum ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linjär_algebra
*  Jämviktskonstant
där 'a', 'b', 'c' och 'd' är de stökiometri ska koefficienterna för respektive ämne, vilka betecknas med 'A', 'B', 'C' respektive 'D' och där 'A' och 'B' är reaktant er och 'C' och 'D' är produkter se även kemisk jämvikt. Med denna definition finns ett direkt förhållande mellan Gibbs fria reaktions energi i standardtillstånden och jämviktskonstanten enligt följande:. Värdet på konstanten är endast giltigt vid konstant temperatur och tryck. Det värde för 'K' som ges i tabeller och datasammanställningar är vanligen giltigt för 25 grader och för 1 atm, och olika metoder finns för att korrigera konstanterna till aktuella förhållanden. Aktiviteten för ett ämne är relaterad till koncentration en genom en aktivitetskoefficient, som är beroende av jonstyrka n. Inom lösningskemin är det vanligt att man använder en "jämviktskonstant" som är baserad enbart på koncentrationer – detta för att få en direkt relation mellan mätbara storheter. Dock är konstanten 'K' ' I ' starkt beroende av jonstyrkan, och så fort jonstyrkan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämviktskonstant
*  Högtemperatursupraledare
thumb|232x232px|Högtemperatursupraledare Kuprat HgBa 2 CuO 4 'Högtemperatursupraledare' är material som är supraledande vid temperaturer över kokpunkt en för flytande kväve -196 °C eller 77 K, den kryogeniska temperatur som är lättast att uppnå, till skillnad mot vanliga supraledare som når detta tillstånd endast om de når temperaturer på ett fåtal kelvin. Upptäckten av högtemperatursupraledaren L B CO, med en kritisk temperatur på 35 K, blev mycket uppmärksammad då det tidigare antagits omöjligt att uppnå supraledning vid såpass "höga" temperaturer. Trots detta anser forskare att om man någon gång kommer att finna material som är supraledande vid rumstemperatur kommer dessa att tillhöra någon annan familj av material. Alla supraledande kuprater har ett av dessa byggelement gemensamt, nämligen ett koppardioxidplan ett eller flera CuO 2 -plan kan finnas per enhetscell. Då detta koppardioxidplan återfinns i samtliga högtemperatursupraledare, är det generellt accepterat bland forskare att det är här den resistan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högtemperatursupraledare
*  Proton-protonkedjan
... dominerar i stjärnor av solen s storlek eller mindre. För att övervinna den elektrostatiska repulsionen mellan två vätekärnor krävs en stor mängd energi och denna reaktion tar i genomsnitt 10 9 år för den att slutföras vid temperaturen i solens kärna. Generellt sett kan proton-protonfusion endast ske om temperatur en den kinetiska energin hos protonerna är hög nog för att övervinna deras ömsesidiga krafter skapade av Coulombs lag. Vid den tiden ansågs dock temperaturen hos solen vara för låg för att övervinna Coulombbarriären. Utvecklingen av kvantmekanik en öppnade emellertid snart för teorin, då det upptäcktes att tunneleffekt er kunde tillåta fusion vid lägre temperaturer än vad som förutspåtts av den klassiska fysiken. thumb|250px|left|Proton-protonkedjan dominerar i stjärnor av solens storlek eller mindre. Detta första steg är extremt långsamt, både eftersom protonerna måste tunnla genom Coulombbarriären och eftersom det beror på svag växelverkan. Efter detta kan deuteriumet som skapades i första st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proton-protonkedjan
*  Rätskiva
... miniatyr rätskiva en rätskiva rätbräde eller rätskena är ett mätverktyg i form av en linjal utan krav på måttgradering grundkrav och typisk utformning mätdon och ritverktyg arbetsredskap källor grundkrav och typisk utformning två grundkrav på en rätskiva är att den ska ha minst en sida som kan anses vara helt rak samt att den ska vara formstabil vid olika temperaturer och fukthalter de flesta rätskivor har rektangulär kropp med ett tvärsnitt exempelvis x mm samt med längd upp till meter förr tillverkades rätskivor i hårda träslag numera tillverkas de vanligen i form av aluminium profil er med eller utan libell mätdon och ritverktyg inom byggbranschen används rätskivor i många sammanhang för att kontrollera olika byggdetaljers raka ytor eller för att rita ut raka linjer arbetsredskap vissa typer av rätskivor används för att breda ut löst material så att det blir jämnt källor kategori verktyg kategori mätinstrument...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rätskiva
*  Affinitet
] 'Affinitet', från latin ska 'affinitas' släktskap, är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar. Begreppet används och har använts i flera olika betydelser, men syftar oftast på specifika interaktioner, det vill säga att föreningar har olika starka interaktioner med vissa föreningar än andra. Affinitetsbegreppet var i vissa betydelser mer flitigt använt fram till början av 1900-talet än det varit sedan dess, och är i flera av dessa betydelser att betrakta som föråldrat. Det som successivt ledde till att affinitetsbegreppet ersattes av mer specifik terminologi var utarbetandet av en jämviktslära baserad på kemisk termodynamik från slutet av 1800-talet, och att man började skilja tydligare på jämviktsfenomen och reaktionskinetik. Affinitet som termodynamiskt begrepp Affinitet som kinetiskt begrepp Affinitet inom biokemi Källor. Affinitet som termodynamiskt begrepp. Affinitet so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitet
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Porfyrin
thumb|Strukturformel för porfin, den enklaste porfyrinen. 'Porfyriner' är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen av hem och klorofyll. Porfyriner består huvudsakligen av kol - och väte atomer, men i de heterocykliska och aromatiska ringstrukturer som kolatomerna bildar ingår även kväve atomer. Grundstrukturen som är gemensam för alla porfyriner är en tetrapyrrol ring som är sammanbunden med metenbryggor. Naturligt förekommande porfyriner kategoriseras genom antalet karboxylgrupp er som är substituerade på ringstrukturen och varierar mellan två och åtta stycken. Uroporfyrin åtta st syragrupper, coproporfyrin 4 st syragrupper samt protoporfyrin IX 2 st syragrupper är exempel på porfyriner som bildas vid hemsyntesen. Porfyriner är på grund av sin aromatiska ringstruktur, naturligt förekommande pigment och har fluorescerande egenskaper med absorptionsband mellan 390 och 425 nm. Ibland kan det uppstå defekter i de enzymer som medverkar i hem...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porfyrin
*  Protoman
... proto man kallas även blues i japan är en fiktiv figur i tv spelserien mega man proto man förekom för första gången i mega man iii kronologiskt ska han inte finnas tillgänglig i mega man powered up han är prototypen av robotserien som byggdes av thomas light och är därför före mega man och roll och anses som mega mans storebror proto man är varken god eller ond men hjälper till och från mega man i ett antal svåra situationer under spelseriens gång proto man är den första roboten skapad av dr light som kan delvis tänka självständigt och bryta mot asimov s robotlagar gentemot mega man x som kan agera helt efter sin egen agenda med en egen vilja men med det kommer ett fel i hans system som kommer någon gång i framtiden att förgöra honom protoman exe i megaman battle network serien är official chaud blazes iiyujin enzan i japan net navi respekterad i internet världen och fruktad av kriminella protoman exe är känd för sin vida skicklighet i strid och snabbhet dock även för sin blint lojala tro till sin operat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protoman
*  Onkogen
... er eller onkgener är normala gen er som genom introducerade genetiska avvikelser ger malign transformation av cell en det vill säga en gen som ger upphov till en felaktig proteinprodukt vars bristande funktion ger upphov till en tumörcell i de flesta fall innebär den genetiska avvikelsen en aktiverande mutation som ger en överaktiverad gen men även amplifieringar av onkogener är vanligt i tumörceller proto onkogener kallas de onkogener som inte förändrats och därmed fyller en normal funktion i cell ens livscykel genom mutationer i proto onkogenen blir den en onkogen och kan stimulera till tumörcellsomvandling normalt räcker det att en av allel erna muteras för att en onkogen skall utvecklas mekanismer det finns flera sätt som en proto onkogen kan utvecklas till en onkogen det kan ske en punktmutation i supressorgener som gör att produktionen av ett protein ständigt är aktiv onkogenen kan kopieras och mångfaldigas vilket ökar produktionen av dess protein translokationer av proto onkogenen till områden nära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Onkogen
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Konformation
... en konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet en konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer inom kemi och materialfysik avses ofta en polymer kedjas form eftersom denna hela tiden rör sig eftersom protein er är polymerer används begreppet även om dessa i allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen när en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna t ex ändrat ph eller temperatur så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt se även konstitution konfiguration polymer proteinstruktur kategori kemiska egenskaper kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Benign prostatahyperplasi
... faktamall hälsotillstånd name benign prostatahyperplasi latinskt namn hyperplasia prostatae prostatomegalia image benign prostatic hyperplasia nci vol jpg caption diagram som illustrerar normal prostata vänster och benign prostatahyperplasi höger diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic meshid d benign prostatahyperplasi bph eller godartad prostataförstoring är beteckningen på en förstorad prostata detta kan leda till en förträngning av urinröret vilket kan ge vattenkastningsbesvär dessa inkluderar täta trängingar smärta vid urinering ökad risk för urinvägsinfektion er och urinretention patienter med bph kan ha förhöjda värden prostataspecifikt antigen psa i blodet på grund av ökad organvolym och inflammatorisk aktivitet i prostatan körtelförstoringen börjar i årsåldern och vid års ålder kan man histologi skt påvisa bph hos av män endast av patienterna får signifikanta symtom av sin bph riskfaktorer för bph är hög ålder normal testikelfunktion viss ärftlig komponent a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benign_prostatahyperplasi
*  Läkemedel vid godartad prostataförstoring - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitt
Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 3 sidor Välj kapitel för utskrift Översikt ca 1 sida. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Översikt ca 1 sida. Alla har inte besvär, men en del kan få problem med urinträngningar och att tömma urinblåsan. Läkemedel kan lindra besvären För att minska bevär vid godartad prostataförstoring kan olika typer av läkemedel användas. Alfareceptorblockerare lindrar besvären snabbare än 5-alfa-reduktashämmare. 5-alfa-reduktashämmare får man framför allt när läkaren har bedömt att prostatakörteln vuxit mycket i storlek. Om man även har erektionsproblem Läkemedel som innehåller tadalafil, till exempel Cialis, används vanligen vid erektionsproblem. A...
http://1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-godartad-prostataforstoring/?expandshare=1
*  Mikrovågsbehandling
... under mikrovågsbehandling av prostata förstörs delar av den förstorade prostatavävnaden med hjälp av värme denna behandlingsmetod kallas tumt tranurethral microwave treament efter en lokalbedövning i urinrör et förs en tunn slang en så kallad kateter in i penis och upp till prostatakörteln i katetern finns en strålkälla som värmer upp prostatakörtelns inre delar till över grader med mikrovågor den innersta delen förstörs då och därmed minskar körtelns storlek det leder till att urin flödet åter fungerar behandlingen ges en enda gång på mottagningen och tar en halvtimme till en timme risken för biverkningar är liten efteråt får man ha en kateter under några veckor eftersom rester av den värmebehandlade prostatavävnaden stöts ut genom urinröret och katetern mikrovågsbehandling för behandling av godartad prostataförstoring har som funnits i år och metoden har vidareutvecklats de senaste åren en vidareutvecklad typ av mikrovågsbehandling är mer effektiv och individuellt anpassad och kallas coretherm plft pro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrovågsbehandling
*  Minimalinvasiv behandling
'Minimalinvasiv behandling av godartad prostataförstoring', värmebehandling med mikrovågor TUMT lanserades i början på 1990–talet som en av flera nya metoder i avsikt att ersätta operationsbehandling med minimalinvasiv teknik. Den första lanseringen drevs av entusiastiska tekniker men blev delvis ett misslyckande på grund av brist på vetenskaplig dokumentation, en outvecklad teknik och alltför dåliga behandlingsresultat. Det föreföll märkligt att behandla alla patienter, oberoende av prostatastorlek, på samma sätt. Vid kliniken diskuterades varför enstaka patienter svarade bra på behandling med mikrovågor men flertalet knappast alls. Minimalinvasiva behandlingar ska kunna utföras polikliniskt utan behov av operationssal, assistans av narkospersonal och med ett minimum av invasivitet. Ett stort antal försök har gjorts att ersätta operationsbehandling med enklare och mindre farliga metoder under de senaste 15 åren. Antingen har metoderna inte hållit måttet ur effektivitetssynpunkt eller varit för resurskrävande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minimalinvasiv_behandling
*  Tertiärstruktur
... en protein molekyls storskaliga tredimensionella struktur kallas tertiärstruktur tertiärstrukturen beror på hur proteinets sekundärstruktur har veckats rullats ihop etc även om två olika proteiner nästan har samma primärstruktur kan dess tertiärstrukturer vara helt skilda vilket ger proteinerna olika funktion till exempel som enzym er se även protein proteinstruktur primärstruktur sekundärstruktur kvartärstruktur kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tertiärstruktur
*  Camillas lilla sida: Utmanad
... skip to main. skip to sidebar. Sidor. Startsida My resumé 2013 in Review 2012 in Review Favourites from 2011 Favourites from 2010 Favourites from 2009. Translate. Gadgeten innehöll ett fel. Camilla Ekman. I am a devoted scrapper from Sweden. This is my blog where I share my scrapbooking projects. I hope you'll find some inspiration. Visa hela min profil. Follow this blog with bloglovin. Bloggintresserade. camilla-ekman telia.com. Bara prat 151. DT Blue Fern Studios 66. DT C'est Magnifique Kit Club 174. DT Inzpira Magazine 20. DT Maja Design 69. DT Prima Marketing 34. Familj och vänner 34. GDT Prima Marketing 9. layout 885. Scrapbooking 1257. Bloggarkiv. september 2. augusti 1. juni 2. maj 3. april 2. mars 1. februari 5. januari 2. december 5. november 10. oktober 8. september 12. augusti 13. juli 22. juni 15. maj 17. april 17. mars 15. februari 15. januari 15. december 11. november 13. oktober 15. september 13. augusti 15. juli 15. juni 19. maj 17. april 19. mars 26. februari 16. januari 12. december...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/02/utmanad.html
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Aktivt centrum
... 'Aktivt centrum', 'aktiv yta' eller 'aktivt säte' är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktor er binder också till det aktiva centret. Det aktiva centret utgörs generellt sett av en ficka med aminosyror som deltar i igenkänningen av substraten. Det aktiva centret är oftast upp en mycket liten del av enzymets totala volym. Resten av enzymet behövs för att skapa de tredimensionella förutsättningarna för det aktiva centret. Förutom de atomer som krävs för att skapa det aktiva centret får inte för många onödiga atomer finnas i närheten, eftersom det kan medföra steriskt hinder. Resten av enzymet kan i många fall även för reglera dess aktivitet, binda till andra enzym eller transportera substrat till det aktiva centret. right|thumb|450px|Illustration av modellen om inducerad passform. Interaktionen mellan enzymet och dess substrat består av många svaga kemiska bindningar, vilket gör enzymet mycket hög noggrannhet speci...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivt_centrum
*  Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Passivt ämnesombyte
20.51 CET 'Om' passivt ämnesombyte är det samma som passiv transport, som jag spekulerade i på diskussionssidan, är det ingen omöjlig insats att rusta upp artikeln till en fungerande artikel om passiv transport genom att flytta den, wikifiera den, skriva ut det självklara och gå lite mer rakt på sak. 'Diskussion' Ju mer jag tittar på artikeln, desto mer pessimistisk blir jag till att den nuvarande texten kan användas i en någorlunda heltäckande artikel om passiv transport. Den missar helt :en:facilitated diffusion vad det nu heter på svenska, det har jag lyckats glömma som är en mycket viktig form av passiv transport, och nämner inte heller filtrering i njurarna, som väl inte i egentlig mening är ett diffusionsfenomen, men som i alla fall enwp räknar till passiv transport. Jag är inte säker på att min kurslitteratur räknar in filtrering, och jag har den inte tillgänglig för närvarande för att kolla, men det är en sidofråga egentligen. Jag tror fortfarande att delar av texten i denna artikel skulle kunna vara ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sidor_föreslagna_för_radering/Passivt_ämnesombyte
*  GLUT2
glut glut glut eller glukostransportprotein är transmembrant protein som medför passiv transport av glukos över cellmembranen i hepatocyt er och i njurarna glut transporterar även glukosamin glut uttrycks i cellmembran i följande vävnader lever n betacell erna i pankreas hypothalamus basolaterala och stavbrämsmembranen i tunntarmen ansvarig för upptag av glukos från födan basolateralmembranen på njurens tubulära celler kategori enzymer kategori glukostransportproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT2
*  Cellmembrantransport
... celler behöver ibland ta in och ut ämnen genom sitt cellmembran detta kallas cellmembrantransport cellmembranen består av fosfolipider vars lipofila sida sitter ihop och dess hydrofila poler pekar utåt ämnen kommer in i och ut ur cellen på två olika sätt det ena görs möjligt genom proteiner som sitter inbäddade i cellmembranet och transporterar ämnen genom cellmembranet och kallas för aktiv transport denna transporttyp är en energikrävande form av transport det andra sättet som rimligtvis kallas passiv transport gäller framförallt ämnen som vatten syre och koldioxid dessa kan diffundera genom det semi permeabla halvgenomsläppliga membranet av egen kraft kategori metabolism kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellmembrantransport
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Simulering (medicin)
Diagnosen simulering ges således när lurendrejeriets vinstmotiv är uppenbart, och skiljer sig därmed från den relaterade diagnosen Münchhausens syndrom. En patient simulerade kolik för att undvika ett offentligt möte, medan den andre simulerade en knäskada för att slippa följa med sin husbonde på en lång resa. Historiskt sett har simulering varit vanligt hos soldater och rekryter för att undvika undvika att gå i krig eller ta del i en viss strid. Fysiska metoder som har rapporterats inkluderar försök att lura termometrar, orsaka uppsvullnader, fördröja sårläkning, träna för mycket, överdosera medicin eller droger och skada sig själv. Simulering förefaller vara vanligare i samhällen med tvångsarbete industriell simulering och de med allmän värnplikt militär simulering eller de där det finns möjlighet att stämma medicinsk personal för felbehandling medikolegal simulering. Simulering är vanligare bland kvinnor än bland män och är vanligare bland de som arbetar inom hälsorelaterade fält. Diagnos och detektion. : ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simulering_(medicin)
*  Numerisk integrering
'Numerisk integrering' även 'numerisk integration' eller 'numerisk kvadratur' är beräkningen av integral er med hjälp av numeriska metoder. En integral kan beräknas exakt om tillhörande primitiva funktion är känd, men för de flesta funktioner existerar ingen enkel primitiv funktion. Numerisk integrering innebär att integranden den funktion som ska integreras i stället approximeras med en enklare funktion vars primitiva funktion är känd, exempelvis ett polynom. Studiet av effektiva metoder för numerisk integrering är ett huvudområde inom numerisk analys. Integrering kan tolkas geometriskt som beräkningen av storleken på ett område som begränsas av kända funktionskurvor. Det enklaste sättet att uppskatta denna integral är 'rektangelmetoden'. Ytan approximeras därmed med en rektangel vars bas är 'b'-'a' och vars höjd är funktionsvärdet för en godycklig punkt 'c' på intervall et. Detta ger formeln. Ett alternativ är att approximera ytan som en parallelltrapets, vilket ger upphov till trapetsmetoden och formeln. O...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Numerisk_integrering
*  Sjukdomsvinst
... betecknar de fördelar som en person kan åtnjuta på grund av ett sjukdom stillstånd primär sjukdomsvinst är när sjukdomen löser ett problem till exempel när personen har lovat att utföra saker som hon eller han inte skulle ha klarat av ens i friskt tillstånd då kan personen hänvisa till sjukdomen och få omgivningen att acceptera att åtagandet inte kan fullföljas sekundär sjukdomsvinst är när personen får uppmärksamhet sympati och hjälp på grund av sitt sjukdomstillstånd se även hypokondri simulering medicin kategori medicin kategori psykiska störningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdomsvinst
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Platinasvart
... är en i regel oren finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator det användes förr för att antända stadsgas som bland annat består av väte och kolmonoxid en blandning av vätgas och syrgas exploderar i närvaro av platinasvart det framställs genom utfällning ur en lösning av något platinasalt med hjälp av ett reduktionsmedel som exempelvis aluminium hydrazinhydrat eller natriumformiat kategori katalysatorer kategori platina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvart
*  07-08 catalyst upper and lower - Page 2
catalyst upper and lower page register help...
http://psychobike.com/forums/garage-sale/111555-07-08-catalyst-upper-lower-2.html
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Perifert membranprotein
... perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranprotein erna som är en av huvudkomponenterna av cellmembran et och viktig för dess funktioner medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein referenser kategori proteiner kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifert_membranprotein
*  Integralt membranprotein
... även kallade transmembrana proteiner utgör tillsammans med de perifera membranproteinerna de huvudsakliga membranprotein erna det integrala membranproteinet genomkorsar cellmembran et och har både en hydrofobisk och en hydrofil isk region i samma protein den hydrofoba regionen med icke polära aminosyror är i membranets centrala delar och håller proteinet på plats medan den hydrofila regionen har kontakt med vattenlösningarna på membranets båda sidor referenser kategori proteiner kategori proteostas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integralt_membranprotein
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
  • 1

Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Fibonomialkoefficient: Inom matematiken är Fibonomialkoefficienterna eller Fibonacci-binomialkoefficienterna tal definierade somKylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.JämviktspotentialPorfyrin: Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen av hem och klorofyll. Porfyriner består huvudsakligen av kol- och väteatomer, men i de heterocykliska och aromatiska ringstrukturer som kolatomerna bildar ingår även kväveatomer.EclipsedReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Tan (kaninras)KatalysCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.VäxtbelysningMagnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.DepolariseringLigand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.EtylgruppEC-nummer: EC-nummer är en nomenklatur för enzymer, som har skapats av The Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB). Den beskriver enzymer genom att kategorisera dem efter den reaktion som de katalyserar.Natriumfosfat: Natriumfosfat är ett samlingsnamn för flera besläktade substanser:Vattenmodell: Vattenmodell är ett begrepp inom beräkningskemin som används för att simulera vattenkluster, flytande vatten och vissa vattenlösningar. Dessa modeller bygger på approximationer baserade på molekylärmekaniken.PeptidAdsorption: Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat.