KontrastmedelTrijodbensoesyrorJohexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.Jopamidol: Ett icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningar.Ioxaglat: Ett joniskt kontrastmedel med låg osmolaritet som används i olika röntgenundersökningar.Diatrizoat: Ett vanligt röntgenkontrastmedel. I formerna diatrizoatmeglumin och natriumdiatrizoat används det vid tarmundersökningar, angiografi och urografi.Diatrizoatmeglumin: Ett mångsidigt kontrastmedel för röntgendiagnostik. Det kan tillföras på de flesta sätt.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Jodföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller jod som en huvudbeståndsdel i molekylen.Jotalamatmeglumin: Ett röntgentätt medel som används vid urografi, angiografi, venografi och myelografi. Det har hög viskositet och binder till plasmaproteiner.Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel: Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.UrografiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Gadolinium-DTPA: En förening av gadolinium och kelatmedlet dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA), som ges som signalförstärkande "kontrastmedel" vid magnetresonansundersökning av skalle och ryggrad.Gadolinium: Grundämne i gruppen lantanider, sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Gd, atomnummer 64, och atommassan varierar mellan 157 och 160 hos isotoperna. Det finns tio kända radioisotoper. Hysterosalpingografi: Röntgenbild av livmodern och äggledarna efter tillförsel av kontrastmedel.Jod: Ett icke-metalliskt grundämne i halogengruppen med kemiskt tecken I, atomnummer 53 och atomvikt 126,90. Det är ett essentiellt ämne i näringsomsättningen, särskilt viktigt för syntes av sköldkörtelhormon. I lösning har det infektionshämmande egenskaper och används topiskt.Jodolja: En blandning innehållande 38-42% organiskt bundet jod som används för diagnostiska ändamål (röntgentätt ämne).Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.OsmolaritetAngiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.Jodopiridoner: Joderade pyridinderivat som ofta används som kontrastmedel.Jotalamsyra: Ett kontrastmedel för diagnostisk radiologi med egenskaper liknande dem hos diatrizsyra. Det används huvudsakligen i form av natrium- eller megluminsalter.Fallopian Tube Patency Tests: Metoder för mätning av öppenheten hos äggledarna.Läkemedelsöverkänslighet: Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.NjursjukdomarAcute Kidney InjuryMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Radiografi, interventionellJodbensoater: Estrar eller salter av bensoesyra som fått en eller fler jodatomer som substitution.Injektioner, intraarteriellaKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.ToriumdioxidInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Nefrogen fibroserande dermopatiDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Massmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Jofendylat: En blandning av isomerer som används som kontrastmedel, främst för avbildning av hjärnan och ryggmärgen.Mellanöreinflammation: Inflammation i mellanörat, inklusive hörselbenen och örontrumpeten.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.NatriumbikarbonatOrganometallföreningarWolframföreningarMultidetector Computed TomographySubakut vårdBildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Endolymfatisk hydrops: Ansamling av endolymfa i innerörat, med hörselförlust, tinnitus och ibland vertigo som följd (Ménières sjukdom). Experimentellt framkallad hydrops hos försöksdjur tjänar som djurmodell för Ménières sjukdom.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Odlingssubstrat, anrikade: Odlingsmedia med tillsats av biologiskt aktiva ämnen från tidigare odlade celler eller vävnader som påverkar vissa cellfunktioner, som t ex tillväxt eller upplösning.Sensitivitet och specificitetMyelografiRöntgenbildsförstärkningCicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.Njurfunktion, nedsattTidsfaktorerKolecystografi: Röntgenundersökning av gallblåsan efter intagande av kontrastmedel.Kolondivertikulos: Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna: Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna.Allergisk chockHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Epiduralrum: Utrymmet mellan den hårda hinnan (dura mater) och ryggkanalens väggar.UltraljudsundersökningSpiraltomografiMaleinanhydrider: Föreningar som används i kopolymeriseringsreaktioner, i Diels-Aldersyntesen, vid framställning av hartser, läkemedel och jordbrukskemikalier. Lymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Prospektiva studierVätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Intervertebral Disc DisplacementAngioplasty, Balloon, CoronarySjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Hemangiom, kavernöst: En kärltumör som till övervägande del består av stora, vidgade blodkärl, och som ofta innehåller mycket blod. Den förekommer i huden, i underhudsvävnad, eller båda, samt i många inre organ, särskilt levern, mjälten, bukspottkörteln och ibland i hjärnan. De typiska, ytliga missbildningarna är kraftigt röda, medan djupareliggande tumörvävnad ser blåaktig ut. Kavernösa hemangiom i huden tränger djupare än kapillära hemangiom och har inte samma tendens att tillbakabildas spontant.Cineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.Mikrobubblor: Mycket små, inneslutna gasbubblor (mikrometer i diameter) som kan användas som kontrastmedel och för andra diagnostiska och terapeutiska ändamål. När utsatta för tillräckligt kraftigt ultraljud kan bubblorna falla samman, brista, försvinna, avge gas osv. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att förstärka diagnostester, lösa blodproppar och vara bärare av läkemedel eller gener i behandlingssyfte.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.FärgultraljudHeterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Araknoidit: Inflammation i spindelvävshinnan, belägen mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan.Menieres sjukdom: Ett sjukdomstillstånd i innerörat (labyrinten) som kännetecknas av varierande sensoriskt hörselbortfall, tinnitus, yrselanfall och örontäppa.BehandlingsresultatBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.SvavelhexafluoridMeglumin: 1-deoxi-1-(metylamino)-D-glucitol, ett derivat av sorbitol där hydroxylgruppen i position 1 bytts ut mot en metylaminogrupp. Det används ofta tillsammans med joderade organiska föreningar som kontrastmedel.Cerebral ventrikulografi: Röntgenundersökning av hjärnans ventrikelsystem efter injektion av luft eller annat kontrastmedel direkt i ventriklarna. Hit hör också datortomografi av hjärnventriklarna.Radiobildtolkning, datorstöddBlodvolymsbestämning: Metod för mätning av volymen cirkulerande blod genom tillförsel av en given mängd av ett främmande ämne i blodet och bestämmande av koncentrationen av detta ämne efter någon minut, när en fullständig blandning skett. Genom att dividera mängden injicerat ämne med koncentrationen efter fullständig blandning kan blodvolymen beräknas, vanligen som kubikcentimeter eller liter per kilo kroppsvikt.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.StentarFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Kylotorax: Förekomst av tarmlymfa i brösthålan.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.StråldosJoner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.InjektionerHjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).Resultats reproducerbarhetRöntgenfantomSkintillationsräkningCardiac CatheterizationDietylentriaminpentaättiksyra: Ett järnkelerande ämne med egenskaper liknande dem hos edetater. Det kan bilda kelat även med andra metaller, som t ex plutonium. Syn. DTPA.Social MediaVidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.Lipom: En godartad tumör som består av fettceller (adipocyter). Den kan vara omgiven/inkapslad av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling.NjurartärFenoldopam: En dopamin D1-receptoragonist som används mot högt blodtryck. Medlet sänker blodtrycket genom sin vidgande verkan på arteriolerna.Intrakraniella arteriovenösa missbildningar: Medfödda blodkärlsanomalier i hjärnan, kännetecknade av hoptrasslade tunnväggiga artärer med direktkommunikation med vener utan mellanliggande kapillärer. Missbildningarna visar stora variationer i storlek och läge och ger upphov till symtom genom bristning, masseffekt och kärlavledningseffekter. Den kliniska bilden visar sig ofta inte förrän i det fjärde eller femte årtiondet i livet, när drabbade individer kan utveckla huvudvärk, krampanfall och fokala neurologiska svaghetstecken. Stora blödningar kan leda till koma eller död.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Hemodiafiltrering: Kombination av hemodialys och hemofiltrrering antingen samtidigt eller i följd. Konvektiv transport (hemofiltrering) kan vara bättre för avlägsnande av ämnen med högre molekylvikt, och diffunderande transport (hemodialys) för lösningar med låg molekylvikt.RiskfaktorerPrediktivt värde av testerRetrospektiva studierOdlingssubstrat, serumfria: Odlingsmedia utan innehåll av serumproteiner, men med de för celltillväxt nödvändigaste ämnena. Med denna substrattyp undviks närvaro av extra ämnen som kan påverka cellproliferationen eller leda till oönskad cellaktivering.Artrografi: Röntgenundersökning av en led, oftast med hjälp av antingen positivt eller negativt kontrastmedel.Agar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.Artefakter: Konstgjorda föremål.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Aneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Kommunikationsmedia: Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Barnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.NjurfunktionstesterAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.Dextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.RyggradssjukdomarSalicylaterUltraljudsundersökning, interventionellMagnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.NjurcirkulationNjurdialysUtrustningsdesignBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.Förmaksseptumdefekter: Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.Bakteriologiska teknikerKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.PolysackariderEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.RecurrenceIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Renhållare, fria radikalerDuplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Njurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Histaminfrisättning: Utsöndring av histamin från mastcells- och basofilkorn genom exocytos. En rad faktorer kan sätta igång processen, som alltid innebär att IgE, korskopplat med antigen, binds till mastcellens eller den basofila cellens Fc-receptorer. Efter frisättning binder histaminet till en rad olika målcellsreceptorer och utövar ett stort antal olika effekter.RiskbedömningJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.

*  Är media budbärare både åt djurättsaktivister och till regeringen
r media budb rare b de t djur ttsaktivister och till regeringen. TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. V sterbottens Partidistrikt. Ume Arbetarekommun. Lennart Holmlund. Lennart Holmlund blogg.s-info.se/holmlund. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Publicerat. Gästbok. r media budb rare b de t djur ttsaktivister och till regeringen. Vi har i denna vecka fått se bilder på minkar som djurrättsalliansen påstår är vanvårdade. Vi en snabbkontroll någonstans i södra Sverige så fann inte myndigheterna några vanvårdade djur. Det var inte länge sedan vi fick bilder av hur grisuppfödarna skötte sina grisar och vissa personer blev hårt utsatta. Jag kan själv inte veta och bedöma om det är sant eller inte. Djurrättsaktivister har genom åren använt många metoder för sina syften och jag ska inte heller ...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=44482
*  http://www.mzv.cz/ulaanbaatar/en/media and presentation/media outputs/x2013/index.html
... => http://www.mzv.cz/ulaanbaatar/en/media_and_presentation/media_outputs/x2013/index.html
http://mzv.cz/ulaanbaatar/en/media_and_presentation/media_outputs/x2013/index.html
*  http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika/madagaskar.html
... => http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika
http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/subsaharska_afrika/madagaskar.html
*  http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika/sudanska medi.html
... => http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika
http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/subsaharska_afrika/sudanska_medi.html
*  http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/
... => http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/1;%20url=http:/regretfulmorning.com/2012/11/alien-screenshots/
http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/
*  Soekmotoroptimering
Vill ni att andra företags webbsidor ska länkas till er. Vänd er till oss, så gör vi detta garanterat med hög kvalité för ett billigt pris. Vi är proffs på vårt område och använder oss endast av säkra metoder då vi länkar till er sida. Vårt företag arbetar mycket med sökmotoroptimering sedan år 2000. Principen för att höja webbsidor i sökmotorer ändras hela tiden, men det beror mest på hur väl webbsidan är optimerad och hur många bra länkar som leder dit. Detta baspaket för sökmotoroptimering passar dem som har en webbsida och en begränsad budget, som vill kunna bli hittade i sökmotorerna. Detta paket för sökmotoroptimering passar alla möjliga sidor som vill få ökad synlighet på Internet. Detta paket för sökmotoroptimering passar alla möjliga sidor som vill få ökad synlighet på Internet. Passar till ett stort företag som bara vill betala en gång och sedan slappna av och få maximal visibilitet. Det är ett bra alternativ för att förstå hur bra det fungerar. Några metoder som var vanliga på den tiden när ...
http://blistar.nu/soekmotoroptimering.html
*  Urografi
... thumb röntgenbild som visar njurarna och urinblåsan urografi en röntgenundersökning där njurarna och de övriga urinvägarna görs synliga på röntgenbilder med hjälp av ett jodhaltigt kontrastmedel kontrastmedlet sprutas in i blodet via en nål som sätts i ett blodkärl oftast i armen och passerar så småningom njurarna urografi använder man sig av vid exempelvis njursten för att lokalisera om stenar fortfarande är kvar men också för att undersöka så inte njurarna har tagit skada för att en läkare ska kunna ställa rätt diagnos krävs laxering dagen innan undersökningen kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori urologiska diagnostekniker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Urografi
*  Kelat
... ett kelat från gr χηλή chēlē krabbklo eller kelatkomplex är ett komplex där centralatomen vanligen en metalljon är bunden med minst två koordinationsbindningar till minst en av ligand erna nationalencyklopedin läst på så sätt bildas en ringstruktur som inte finns i enklare komplex kelatbildningen medför vanligen att metalljonen inte längre är lika fri att reagera med andra ämnen en princip som används i kelatterapi liganderna i ett kelat är vanligen organiska föreningar och kallas ibland kelatorer ett exempel är etylendiamin som har två amingrupp er som står för koordinationsbindningarna till metalljonen en annan kelatbildande ligand är edta källor kategori koordinationsföreningar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kelat
*  Jod-Basedows sjukdom
jod basedows sjukdom jod basedows sjukdom jod basedows sjukdom jodbasedow eller jodinducerad hypertyreoidism är ett tyreotoxiskt tillstånd som beror på överkonsumtion av jod jod basedows sjukdom är ett varaktigt tillstånd av för höga nivåer tyroxin t och trijodtyronin t och för lågt värde tsh samt struma hos några personer är bara t och inte t förhöjt symtomen på giftstruma uppkommer långsamt inom någon vecka efter ett alltför högt jodintag jod basedows sjukdom kan skiljas från giftstruma genom att studera sköldkörtel ns funktion vid giftstruma har sköldkörteln ett alltför stort upptag av radioaktivt jod medan sköldkörteln vid jod basedows sjukdom har ett minskat upptag eftersom sköldkörteln är mättad på jod jod basedows sjukdom kan uppkomma i kombination med en näringsrubbning eller som en vårdrelaterad åkomma efter behandling med radioaktivt jod tillståndet kan vara övergående eller bestående det uppstår som regel hos människor som levt jodfattigt vilka plötsligt får en alltför hög dos jod se även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jod-Basedows_sjukdom
*  XE.com ‒ JOD/SDG-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. XE valutagrafer JOD/SDG-graf. XE valutagrafer JOD/SDG Jordansk dinar-till Sudanesiskt pund-graf Denna JOD / SDG -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dollar ZAR - Sydafrikansk rand JOD - Jordansk dinar. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska ...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=JOD&to=SDG
*  4-Jod-2,5-dimetoxiamfetamin
jod dimetoxiamfetamin jod dimetoxiamfetamin jod dimetoxiamfetamin eller doi av dimethoxy iodoamphetamine är en psykedelisk drog ur fenetylamin familjen som först syntetiserades av alexander shulgin substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning i i sverige samma sak gäller klor analogen till doi klor dimetoxiamfetamin doc den närbesläktade icke joderade substansen dimetoxiamfetamin dma ingår även i förteckning p ii i års psykotropkonvention källor kategori amfetaminer kategori jodorganiska föreningar kategori fenoletrar kategori narkotika
https://sv.wikipedia.org/wiki/4-Jod-2,5-dimetoxiamfetamin
*  http://www.cartotalk.com/index.php?sharelink=delicious;aHR0cDovL3d3dy5jYXJ0b3RhbGsuY29tL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9NjEyNQ,,;T3JlZ29uIE1ldHJvJiMzOTtzIEJpa2UgVGhlcmUmIzMzOyBnZXRzIGt1ZG9z
... => http://www.cartotalk.com/0;url=http:/del.icio.us/post?v=2&url=http%3A%2F%2Fwww.cartotalk.com%2Findex.php%3Fshowtopic%3D6125&title=Oregon+Metro%27s+Bike+There%21+gets+kudos
http://cartotalk.com/index.php?sharelink=delicious;aHR0cDovL3d3dy5jYXJ0b3RhbGsuY29tL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9NjEyNQ,,;T3JlZ29uIE1ldHJvJiMzOTtzIEJpa2UgVGhlcmUmIzMzOyBnZXRzIGt1ZG9z
*  Jodbasedow
... omdirigering jod basedows sjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jodbasedow
*  Bukfetma
... hos män korrelerar ofta med övervikt. 'Bukfetma' eller 'central obesitas', är en typ av fetma som orsakas av fett ansamling runt organ en i bukhåla n och runt tarm arna viskeralt fett. Bukfetma kan ingå som symtom på metabolt syndrom samt ökar risken för högt blodtryck och typ 2-diabetes. Gränsen för bukfetma för kvinnor är ett midjemått över 80 eller 88 cm, och för män ett midjemått över 94 eller 102 cm. Ett flertal sjukdomar kan göra att buken sväller upp av andra orsaker än av fettansamling, så exempelvis ascites. Nyare forskning har visat att midjemåttet är ett bättre sätt att bedöma risken, då dessa sjukdomar korrelerar med bukfetma, inte med kroppsvikt. Risken ökar redan när kvinnor har ett midjemått över 70 cm och män har ett midjemått över 90 cm, helt oavsett vilket BMI de har. En kvinna med övervikt och timglasformad kropp men med ett midjemått under 70 cm, löper alltså inte samma risk som en person med äppelformad kropp med ett midjemått över 70 cm som är smalare än den förra. Unga kvinnor med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bukfetma
*  Läkemedelsöverkänslighet
'Läkemedelsöverkänslighet' kan vara immunologi skt betingad allergi men beror ofta på andra mekanismer. Ogynnsamma reaktioner av läkemedel kan bero dels på rent farmakologiska effekter av medlet, alltså det som kallas biverkning ar, dels på överkänslighet. Symtom vid läkemedelsöverkänslighet Läkemedel som ger överkänslighetsreaktioner Indelning av läkemedelsöverkänslighet Differentialdiagnoser Litteratur Externa länkar. Symtom vid läkemedelsöverkänslighet. Vanligt är symtom från huden. Stevens-Johnsons syndrom är ett tillstånd med hudförändringar som vid erytema multiforme men samtidigt förekommer slemhinneförändringar. Serumsjuka ger feber, urtikaria och ledsmärtor. Symtom från blod och benmärg kan förekomma i form av immunhämolytisk anemi, trombocytopen purpura och neutropeni. Dock är det framförallt antibiotika bland annat penicillin, värktabletter, epilepsi mediciner, lokalbedövningsmedel och röntgenkontrastmedel som ofta utlöser överkänslighetsreaktioner. Indelning av läkemedelsöverkänslighet. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läkemedelsöverkänslighet
*  Kardiometabola riskfaktorer
... är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ökar risken för hjärt kärlsjukdomar kardiometabola riskfaktorer är förknippade med tillstånd i kroppen t ex fetma bukfetma blodfettsrubbningar och högt blodtryck som ökar risken för hjärt kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke och typ diabetes både ärftlighet och livsstil har betydelse för vem som drabbas av dessa sjukdomar och risken ökar ju äldre man blir feta individer med bukfetma och eller typ diabetes kan ha ett överaktiverat endocannabinoid system hjärnans belöningssytem vid överaktivering av det endocannabinoida systemet stimuleras aptiten och det gör att man befinner sig i en ond cirkel där man äter trots att man är mätt källor http www midjanenhjartesak se kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori livsstilssjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiometabola_riskfaktorer
*  Överkänslighet
... kan avse överkänslighetreaktion en immunologiskt förmedlad överkänslighetsreaktion se allergi födoämnesöverkänslighet immunologiska eller icke immunologiska läkemedelsöverkänslighet kan vara immunologiskt betingad allergi men beror ofta på andra mekanismer elöverkänslighet en upplevd extra känslighet för elektromagnetiska fält
https://sv.wikipedia.org/wiki/Överkänslighet
*  Stillasittande livsstil
... image ökningen av stillasittande beteende som att titta på tv är karakteristiska för en stillasittande livsstil thumb exempel på stillasittande person eller typisk soffpotatis stillasittande livsstil är en medicinsk term som används för att beteckna en livsstil med ingen eller oregelbunden fysisk aktivitet eller muskulär inaktivitet med låg grad lågintensiv fysisk aktivitet läkartidningen nr volym stillasittande aktiviteter inkluderar bilåkning att sitta läsa se på tv spela vissa videospel och dator användning under större delen av dagen stillasittande kan ingå i arbetsuppgifterna men kan motverkas genom korta pauser då personen rör sig med stillasittande menas att en person är inaktiv långa perioder ofta oavsett om personen också tränar regelbundet stillasittande ses som en egen parameter i hälsobedömning åtskild från tider med måttlig eller hård fysisk träning statens folkhälsoinstitut östersund en stillasittande livsstil ökar troligen risken för bland annat metabolt syndrom insjuknande i och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stillasittande_livsstil
*  Njursvikt
... faktamall hälsotillstånd name njursvikt latinskt namn insufficientia renis image caption diseasesdb icd njursvikt eller njurinsufficiens är ett tillstånd där njure ns funktion är kraftigt nedsatt fysiologi skt beskrivs detta som nedsatt glomerulär filtrationshastighet gfr biokemi skt yttrar detta sig som förhöjda värden av kreatinin i serum serum kreatinin är den vanligaste och billigaste testmetoden för att mäta njurfunktion det finns dock dyrare och mer tillförlitliga exempelvis cystatin c njursvikten kan vara en följd av en mängd patologiska tillstånd bl a cirkulatoriska inflammatoriska och toxikologiska njursvikt brukar klassificeras som kronisk njursvikt och akut njursvikt hyperammonemi urea och ammoniak njursvikt medför att urea inte utsöndras i urin en i normal takt hyperurikemi istället diffunderar det över magtarmkanalen där det bryts ner av det bakteriella enzym et ureas till koldioxid och ammoniak en del av ammoniaken återabsorberas härifrån och leder till hyperammonemi som bland annat ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Njursvikt
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  Kreatinin
... thumb right den kemiska strukturen för kreatinin kreatinin är en produkt från nedbrutet kreatinfosfat och mäts i blodet för att upptäcka nedsatt njurfunktion det bildas i musklerna i kroppen och produceras vid en för individen ganska konstant hastighet när blodet filtreras i njuren överförs kreatininet till urinen och lämnar därmed kroppen nedsatt njurfunktion medför ansamling av kreatinin i blodomloppet med ett blodprov går det att mäta kreatininnivåerna och på så sätt få ett mått på njurfunktionen kreatininkoncentrationen beror inte bara på njurfunktionen utan också på individens muskel massa därför kan kreatininkoncentrationen variera mycket från person till person kreatinin är därför ett mindre bra mått på individens absoluta njurfunktion men lämpar sig väl för att följa hur njurfunktionen utvecklas över tiden ett annat mått för njurfunktion som är oberoende av personens muskelmassa är cystatin c kategori biomolekyler kategori guanidiner kategori imidazolidiner kategori njurar kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreatinin
*  Riley Superstar International
... var en inbjudningsturnering i snooker som bara spelades en gång augusti som en del av snookersäsongen turneringen spelades i guangzhou i kina tolv spelare deltog varav fyra professionella ken doherty jimmy white ronnie o sullivan och james wattana och åtta lokala förmågor spelarna var indelade i fyra tremannagrupper varifrån de två bästa gick vidare till andra omgången som spelades i form av två fyrmannagrupper härifrån gick de två bästa i varje grupp vidare till semifinal vinnare år vinnare motståndare resultat säsong ronnie o sullivan jimmy white snookersäsongen källor kategori snookerturneringar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riley_Superstar_International
*  Trädgårdsbord : välj den bästa återförsäljaren och jämför priserna Trädgårdsbord med Pris
Trädgårdsbord balkongbord Trädgårdsbord runt Butterfly bord Trädgårdsbord kryssben Trädgårdsbord 60cm Runt bord Teak bord Bord vit Trädgårdsbord klaffbord Trädgårdsbord svart. ✖ Välj en prisintervall 0 kr - 1 494,59 kr 174 1 494,59 kr - 5 137,66 kr 272 5 137,66 kr - 10 835,79 kr 98 10 835,79 kr - 16 253,68 kr 12 16 253,68 kr - 25 968,53 kr 8. Leverans Inte utsatt 3 495 kr. 3 495 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 3 995 kr. 3 995 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 7 995 kr. 7 995 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 3 495 kr. 3 495 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 2 995 kr. 2 995 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 1 995 kr. 1 995 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 1 495 kr. 1 495 kr. Leveransinformation Leveranskostnader Inte utsatt. Leverans Inte utsatt 2 295 ...
http://prisvis.se/tradgardsbord.htm
*  Flexspan: Lärare behöver god mediekomptens
... Lärare behöver god mediekomptens. Men få lärare har tillräckligt hög kompetens i detta område för att hjälpa sina elever och det krävs en omfattande och långsiktig satsning för att se till att alla elever får lika bra förutsättningar. Det menar Barbro Oxstrand Göteborgs universitet i sin licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet, enligt en artikel på Skolverket, Om lärares mediekunnighet. Barbro har studerat hur en grupp mellanstadielärare i Göteborgsområdet arbetar med mediekompetens. Resultaten visar en stor variation i lärarnas kompetens och det påverkar i sin tur hur de använder IT i sin undervisning. - Jag kan tydligt se att de som känner sig osäkra använder digitala medier för att förstärka ett traditionellt sätt att undervisa, konstaterar Barbro Oxstrand. De som har goda kunskaper använder däremot gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen. Här är åldern inte någon särskilt viktig faktor, utan det är intresse och kunskaper som avgör. Samtidigt ...
http://flexspan.blogspot.se/2013/02/larare-behover-god-mediekomptens.html
*  Systemet för Varning för MedborgareDrogTidig sort som övervakar att dyka upp drogen, tenderar
Ett innovativt System för Varning för MedborgareDrogTidig sort NDEWS framkallas för att övervaka att dyka upp trender att ska vård- experter för hjälp reagerar snabbt till potentiella utbrott av olagliga droger liksom heroin och att identifiera ökande bruk av den märkes- syntetmaterialet blandar. ”, Genom att övervaka, tenderar på den jämna lokalen, hoppas vi för att förhindra att dyka upp narkotikaproblem från eskalering eller fördelning till omgeende regioner.”, Information om märkes- syntetmaterialdroger - inklusive olik väg att äga och använda dem - är snabbt spridd till miljoner av folk till och med Internet- och samkvämmassmedia. Konventionella metoder som övervakar drogtrender, kan inte fråga om att dyka upp droger, ger inte alltid information om typerna av droger som används på gemenskapsnivån och kan behöva ett år eller mer till mot efterkrav och anmäla information. Ska NDEWS fortsätter för att övervaka drogtrender i vaktpostplatser runt om landet genom att använda många av medborgare- och ...
http://news-medical.net/news/20140718/1882/Swedish.aspx
*  Kampanj
... fr campagne innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet olika typer av kampanjer militärt i den ursprungliga betydelsen syftade kampanj på en militärkampanj dvs ett fälttåg jordbruk en betkampanj är den tid på året då sockerbetsodlarna lämnar in sin skörd till sockerbruken kommunikation en kampanj drivs vanligen av en eller flera organisationer kampanjplan en beskriver hur de olika aktiviteterna i en kampanj skall samordnas med varandra för att ge maximal effekt med en valkampanj betecknar man ett partis strategi och metoder inför ett val en reklamkampanj är en företags sätt att med olika kommnunikationsmetoder och kanaler försöka övertyga potentiella kunder att köpa företagets produkter eller att för påverka kundernas image av företaget se även marknadskommunikation kategori kampanjer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kampanj
*  Öroninflammation
:'Uppslagsordet 'Örsprång' leder hit. För Curt Tallroth s och Olov Johansson s album, se Örsprång album .' {{Faktamall hälsotillstånd. DiseasesDB mult= serous, suppurative. ICD10 = {{ICD10|H|65||h|65}}-ICD10|H|67||h|65. MedlinePlus mult= acute, MedlinePlus2|007010 with effusion, MedlinePlus2|000619 chronic. eMedicine mult = eMedicine2|ent|426 complications. 'Öroninflammation', är en inflammation av mellanörat, det tomrum som finns mellan trumhinna n och innerörat. Det är en av två kategorier öroninflammationer som kan vara den underliggande orsaken till vad som brukar kallas öronvärk, den andra är otitis externa - inflammation i den yttre hörselgången. Ofta orsakad av stafylokocker eller virus. Kliniskt ser man öronvärk, feber barn, trumhinneperforation, nedsatt hörsel, nästäppa samt tragus -ömhet som även kan användas som grovtest vid misstanke om otitis media. Komplikationer till otitis media är hörselnedsättning ovanligt och meningit vid ej behandlad. Öroninflammation är väldigt vanligt under barndomen, i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öroninflammation
*  Badsalt
... är vanligen en blandning av natriumbikarbonat soda och bakpulver natriumsulfat och natriumklorid vanligt koksalt badsalt används för kroppsbad eller fotbad saltet är mjukgörande för huden en del proponenter hävdar också att badsalt drar ut orenheter och att det med tillsatser av ört er och oljor verkar avslappnande upplyftande lusthöjande och immunstärkande se även metylendioxipyrovaleron externa länkar kategori bad kategori hydroterapi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Badsalt
*  Hårdmetall
... ej att förväxla med heavy metal hårdmetall är ett hårt material vars huvudsakliga användningsområden är till verktyg exempelvis för skärande bearbetning borrkronor eller slitgods historik beståndsdelar tillverkning se även källor historik hårdmetall utvecklades som ett slitstarkt alternativ till diamant och patenterades först i tyskland år k schröter tryck på download och slå in siffrorna patent ansökt mars på tyska godkänt oktober läst mars beståndsdelar hårdmetall består vanligen av volframkarbid wt som hårdämne kobolt wt som bindemetall och peg som bindemedel för grönkropp en beroende på tillämpningsområde för slutprodukten kan vissa små tillsatser av andra karbider och metaller göras pulvermetallurgi björn uhrenius läromedel kth läst mars exemplvis kromkarbid niobkarbid tantalkarbid titankarbid vanadinkarbid volframkarbid tantal och niobkarbid ökar värmebeständigheten seco information fagersta bruks ab tillverkning tillverkningen av hårdmetall sker vanligen pulvermetallurgiskt de ingående ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hårdmetall
*  Rymdpenna
... thumb right px en rymdpenna modell ag rymdpennan är en produkt som skapades av paul c fisher på fisher space pen company och den patenterades modeller och tillverkning pennan finns i en mängd olika modeller men den första modellen är ag http www spacepen com originalastronautmodels aspx och det är också den som officiellt verkligen används i rymden den är tillverkad av volframkarbid och den speciella bläckpatronen är tillverkad så den inte kan läcka och har ett gastryck som uppnås av komprimerad kväve och den pressar ut bläcket med ett tryck på kpa på underlaget pennan kan skriva i rymden på en höjd upp till m och på feta eller blöta ytor den fungerar också under temperaturer från till grader mytbildning det florerar en myt om rymdpennan att nasa skulle lagt ner åtskilliga miljoner på att utveckla en rymdpenna och när de sedan lyckades försökte de sälja teknologin till ryssarna som tackade nej med motiveringen att de använde blyertspennor som fungerade lika bra http www snopes com business genius ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rymdpenna
*  Glasskärare
... px thumb glasskärare glasskärare är ett verktyg för att skära glas med oftast är det fönster glas som bearbetas skär glas gör man inte i egentlig mening verktyget ritsar en skåra eller en antydan i glaset verktyget består av ett skaft och en hållare för skärtrissan som består av härdat stål volframkarbid eller diamant med skärtrissan ristas en anvisning i glaset som sedan kan brytas kontrollerat längs anvisningen vid den så kallade glasskärningen används paraffinolja eller någon annan lämplig skärvätska det finns glasskärare för att skära cirkulära snitt som består av en sugpropp med en monterad ställbar arm som i sin ände har en glasskärare en del typer av professionella glasskärare begjuter skärtrissan med skärvätska kontinuerligt under skärning från en behållare i eller vid verktygets skaft för industrin finns maskinella glasskärare glas som inte går att skära med glasskärare är bland annat härdat glas se även kategori verktyg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glasskärare
*  http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897215
... => http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897215
http://glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897215
*  http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897219
... => http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897219
http://glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897219
*  http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897221
... => http://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897221
http://glamour.es/moda/tendencias/galerias/desfile-victoria-s-secret-2015-gigi-hadid-kendall-jenner/11582/image/897221
*  http://www.gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11330
... => http://www.gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11330
http://gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11330
*  http://www.gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11344
... => http://www.gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11344
http://gq.com.mx/moda/galerias/john-varvatos-en-milan-menswear/464/image/11344
*  http://www.revistagq.com/gqtv/moda/videos/noche-san-jorge-juan-2014/1786
... => http://www.revistagq.com/gqtv/moda/videos/noche-san-jorge-juan-2014/1786
http://revistagq.com/gqtv/moda/videos/noche-san-jorge-juan-2014/1786
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/iago-davila/2072/image/279282
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/iago-davila/2072/image/279282
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/iago-davila/2072/image/279282
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625646
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625646
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625646
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625648
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625648
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625648
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625651
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625651
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625651
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644222
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644222
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644222
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644228
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644228
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644228
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644234
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644234
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644234
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644250
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644250
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644250
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287392
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287392
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287392
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287395
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287395
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/jake-gyllenhaall/2612/image/287395
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/las-11-mejores-zapatillas-de-running/9409/image/659185
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/las-11-mejores-zapatillas-de-running/9409/image/659185
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/las-11-mejores-zapatillas-de-running/9409/image/659185
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728807
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728807
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728807
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728808
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728808
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/moda-en-los-90-chandler-bing-friends/10242/image/728808
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711322
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711322
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711322
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711362
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711362
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711362
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492261
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492261
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492261
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492278
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492278
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492278
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558973
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558973
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558973
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558982
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558982
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558982
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558988
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558988
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558988
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558994
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558994
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558994
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/ugg-en-famosas-1/5061/image/414570
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/ugg-en-famosas-1/5061/image/414570
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/ugg-en-famosas-1/5061/image/414570
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid-1/1278/image/224053
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid-1/1278/image/224053
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid-1/1278/image/224053
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211078
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211078
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211078
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211081
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211081
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-santander/828/image/211081
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/street-style-en-el-primavera-sound-2013-de-barcelona/9673/image/721971
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/street-style-en-el-primavera-sound-2013-de-barcelona/9673/image/721971
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/street-style-en-el-primavera-sound-2013-de-barcelona/9673/image/721971
*  http://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976
... => http://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976
http://vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976
*  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283
... => http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283
http://vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283
*  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1094285
... => http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1094285
http://vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1094285
*  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1168068
... => http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1168068
http://vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1168068
*  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/haider-ackermann-en-colombiamoda-inexmoda-vogue-talents-corner-medellin-bogota/2349/image/1116879
... => http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/haider-ackermann-en-colombiamoda-inexmoda-vogue-talents-corner-medellin-bogota/2349/image/1116879
http://vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/haider-ackermann-en-colombiamoda-inexmoda-vogue-talents-corner-medellin-bogota/2349/image/1116879
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095305
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095305
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095305
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095306
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095306
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/baseball-jackets-chamarras-baseball-moda-tendencias/1886/image/1095306
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032857
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032857
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032857
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059219
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059219
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059219
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312063
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312063
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312063
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312072
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312072
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-chanel-slingbacks/4466/image/1312072
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1230076
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1230076
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1230076
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1236258
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1236258
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-sombras-en-gris/3708/image/1236258
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116916
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116916
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116916
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1192528
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1192528
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1192528
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153037
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153037
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153037
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153046
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153046
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153046
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153052
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153052
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153052
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153053
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153053
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153053
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113

Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsPerjodsyraGadoliniumJod-Basedows sjukdom: Jod-Basedows sjukdom, jodbasedow eller jodinducerad hypertyreoidism, är ett tyreotoxiskt tillstånd som beror på överkonsumtion av jod.Läkemedelsöverkänslighet: Läkemedelsöverkänslighet kan vara immunologiskt betingad (allergi) men beror ofta på andra mekanismer.HyperintensitetKreatininMetallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Divertikulos: En divertikel är en "påse" som sticker ut från tarmen. Det är vanligast med divertiklar i tjocktarmen.KennelklubbEpiduralrumMaleinsyraanhydridNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Heterocyklisk förening: Heterocykliska föreningar är cykliska organiska föreningar som innehåller minst en heteroatom i ringskelettet. Heteroatomer är alla atomer som inte är kol eller väte.Verklig bildDarmstadtium: Darmstadtium (tidigare ununnilium) är ett grundämne i det periodiska systemet med det kemiska tecknet Ds och atomnummer 110. På grund av sin atommassa 281, är det en så kallad super-tung atom.