Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.AortasjukdomarAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Earth SciencesAortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.ArteriosklerosAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Halsartär-sinus cavernosusfistel: Sönderslitning av den intrakavernösa delen av halsartären eller någon av dess grenar, med direktförbindelse mellan den inre halsartären och sinus cavernosus som följd. Detta framkallar en pulserande e xoftalmus och nedsatt rörlighet i det drabbade ögat. Skallskada, särskilt basilära frakturer, är den vanligaste orsaken till detta tillstånd, men det kan också uppkomma spontant eller i samband med bi nsvävsdefekter, som vid Ehlers-Danlos syndrom.Enterokolit, neutrogenAortabristning: Bristning i aortavävnaden. Kan vara aneurysmbristning eller bristning till följd av fysiskt våld.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Karragenan: Ett vattenlösligt extrakt från rödalger, främst Chondrus crispus, som lever längs Nordamericas och Europas atlantkuster. Det används som stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel (t ex vid chokladframstäl lning) och som klarningsmedel.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Horners syndrome: Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.GATA6-transkriptionsfaktorKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Aortainflammation: Inflammation i kroppspulsåderns vägg.Aneurysm, infekterat: Aneurysm uppkommet till följd av förekomst av mikroorganismer i kärlväggen, eller infektion i redan befintliga arteriosklerotiska aneurysm.SjuksköterskeadministratörerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Elastin: Ett protein som utgör en stor del av kroppens elastiska vävnader.AterosklerosVattenhyacintPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Råttor, WistarOrgan TraffickingOmvårdnadsmetodik, forskningBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.CeibaPanoftalmitCunninghamella: Ett släkte zygomycetsvampar tillhörande familjen Cunninghamellaceae och ordningen Mucorales. Vissa arter orsakar systemiska infektioner hos människor.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Venae cavaeEndo-1,3(4)-betaglukanasRåttor, inavlade WKYRåttor, Sprague-DawleyAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Blyförgiftning, nervsystemet, vuxna: Nervstörningar hos vuxna som har samband med akut eller långvarig exponering för bly eller blysalter. Det allra vanligaste blyrelaterade neurologiska syndromet hos vuxna utgörs av en polyneuropati som omfattar de motoriska nerverna, vilket kan påverka distala nerver och yttra sig som dropphand, pga radialisneuropati. Andra tecken på kronisk blyexponering är anemi, förstoppning, kolikartad magsmärta, en blåaktig kant på tandköttet, interstitiell njurinflammation och blygikt. I sällsynta fall kan encefalopati förekomma.Råttor, inavlade SHRBibliotekstjänster: De tjänster som tillhandahålls biblioteksanvändare.UtopierAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.Almitrin: 6-(4-(bis(4-fluorofenyl)metyl)-1-piperazinyl)-N,N´-di-propenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin. Ett andningsstimulerande medel som förbättrar respirationen genom sin verkan som agonist för perifera kemorecep torer på karotiskörteln. Medlet ökar syretrycket och minskar koldioxidtrycket i artärerna hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.NoradrenalinApolipoproteiner E: Betydelsefulla proteinkomponenter i plasma-VLDL, kylomikroner och en mindre fraktion av HDL, samt av återstående lipoproteiner efter lipoproteinlipasförmedlad, intravaskulär katabolism av triglyceridr ika lipoproteiner. Apolipoprotein E känns igen av LDL- och Apo E-receptorerna. Varje defekt i Apo E-metabolismen leder till ökade plasmahalter av Apo E. Det finns ett starkt samband mellan höga Apo E- nivåer och hyperlipoproteinemi typ III.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Cystatin BEkvilibrativ nukleosidtransportör 1: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som lätt hämmas av 4-nitrobensyltioinosin.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Aerosoldrivgaser: Drivgaser. Komprimerade gaser eller ångor i en behållare, vilka för med sig andra ämnen ur behållaren när de under tryck passerar öppen ventil. De används för kosmetika, rengöringsmedel, färgspray osv . De kan bestå av t ex butan, koldioxid, kväve och propan.CunninghamiaEkokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.StentarFästingtoxikoserPseudobulbär paresHögkostnadsteknologiElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.NyckelbensartärAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.SammandragningRNA, transfer, TyrCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Arm-huvudartär: Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.BehandlingsresultatOnkogenprotein pp60(v-src)Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Hjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.ProteskonstruktionKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.AortaklaffinsufficiensKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Tobacco ProductsAortabågesyndrom: Benämning på ett antal sjukdomstillstånd som medför tillslutning av artärerna från aortabågen. Sådana ocklusioner kan orsakas av ateroskleros, artäremboli, syfilitisk eller tuberkulös arterit osv.Pharmaceutical VehiclesOrganiska anjontransportörer, natriumoberoendeHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Anemi, hemolytisk: Anemi orsakad av förkortad livslängd hos erytrocyter.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Frakturtrådar: Ståltrådar, som ofta träds genom hud, mjuk vävnad och ben, för fixering av brutna ben. Kirschnertrådar eller Kirschnerapparat kan dessutom användas för anslutning till trådsträck.Råttor, inavlade stammarHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Iminosocker15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Beluga valarBukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Korsband, bakre: Ett kraftigt ledband i knät som går från lårbenets inre ledkulas främre, mittre yta, passerar bakåt mellan ledkulorna och slutar på skenbenets bakre interkondylära yta.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.SårFörlamning, dubbelsidigPulsatilt flödeVästtyskland: Efter Tysklands delning 1945 sammanslogs de tre västliga zonerna 1949 till Förbundsrepubliken Tyskland, BRD ("Västtyskland"). 1990 återförenades Västtyskland och Cirkulationsstillestånd, djup hypotermiKolpotomi: Kirurgiskt snitt i slidan.SyndromRyggmärgsischemiPseudohypoparatyreosDesmosin: 4-(4-amino-4-karboxibutyl)-1-(5-amino-5-karboxipentyl)-3,5-bis(3-amino-3-karboxipropyl)pyridinium. En sällsynt aminosyra som finns i elastin och som bildas genom kondensering av fyra lysinmolekyler till en pyridiniumring.Fanconis anemi: Medfödd sjukdom som påverkar alla delar av benmärgen och leder till anemi, leukopeni, trombopeni, och som är förknippad med hjärt-, njur- och extremitetsmissbildningar, samt ändrad hudpigmentering. Spontana kromosombrott, leukemibenägenhet och pancytopeni hör också till sjukdomen. Sjukdomen omfattar minst sju komplementerande grupper: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD, FANCE, FANCF och FANCG.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Furkationsdefekter: Tillstånd där den tudelade eller tredelade roten på en molartand blottläggs till följd av parodontal sjukdom. Tillståndet kan leda till tandlossning, temperaturkänslighet, smärta och benvävsresorption.Arthrobacter: Ett släkte icke-sporbildande jordbakterier med stav/kockform.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NukleotiddeaminaserTunica mediaSinus aortaeHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.PemfigusRegionalt blodflödePeriplasmiska bindande proteinerDesoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.CharaceaeGruppläkarpraktikStachybotrysBlygdbenTjeckoslovakien: Republiken Tjeckoslovakien bildades 1918 av de tjeckiska och slovakiska folk som tidigare ingick i det

*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109 0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109 0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/nj/belleville/805-deluca-rd-805-07109_0x6cd3a3ccf6f18b07bb8a9fd41407a492/
*  Aortadissektion
... faktamall hälsotillstånd name aortadissektion icd icd aortadissektion är ett tillstånd då vävnadslagren i aorta väggen separeras vilket gör att blod leds parallellt med den normala blodströmmen i aorta ibland används termen dissekerande aortaaneurysm vilket dock bör undvikas eftersom det kan leda till förväxling med rupturerat aortaaneurysm som är ett annat tillstånd i aorta med annan sjukdomsmekanism det vanligaste symptomet vid aortadissektion är svåra och snabbt insättande bröst eller ryggsmärtor med eller utan cirkulatorisk påverkan symptomen kan således likna de vid en akut hjärtinfarkt tillståndet uppkommer vanligtvis spontant men riskfaktorer är ateroskleros hypertoni och vissa ärftliga tillstånd till exempel marfans syndrom vid misstanke om aortadissektion fordras snabb diagnos oftast med datortomografi dödligheten är mycket hög utan behandling behandlingen består i första hand att hålla blodtryck et strikt kontrollerat men i många fall krävs också operation källor kjellman ulf och svensson gunna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aortadissektion
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Horners syndrom
... faktamall hälsotillstånd name horners syndrom latinskt namn syndroma horner image miosis jpg caption horners syndrom på vänstra sidan diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic emedicine mult emedicine oph meshid d thumb right px schematisk bild av den sympatiska och parasympatiska innerveringen av pupillen horners syndrom är ett samlingsnamn för en symtombild med liten pupill mios eller anisokori hängande ögonlock ptos enoftalmus rodnad och temperaturstegring i huden vasodilation och nedsatt svettning anhidros symtomen uppstår vid skada på de sympatisk a nerver som innerverar ögat och ögonlocket orsaken kan vara en central skada eller en perifer skada ovan vid eller under ganglion stellatum ganglion stellatum är ett sympatiskt ganglion som är beläget på halsen i c nivå framför processus tranversus precis under arteria subclavia symptomen manifesteras ipsilateralt syndromet är vanligen permanent utan behandlingsmöjlighet det är viktigt att hålla ögat fuktigt för att för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Horners_syndrom
*  Scorpius
:'Se också Scorpius figur i Familjen Malfoy ' {{Bokfakta titel = Scorpius undertitel = |bild = |bildbredd = |bildtext = |författare = John Gardner |otitel = |ospråk = Engelska |översättare = |illustratör = |omslagsbild = |land = |ämne = |genre = Spion |förlag = |år = 1988 |sv år = |typ = Roman |sidor = |vikt = |mått = |isbni = |isbnl = |isbnmp3 = |isbnp = |isbne = |huvudpersoner = James Bond |utmärkelser = |kuriosa = |seriens namn = |del av serien = |föregås av = ' No deals, Mr Bond ' efterföljs av = ' Win, lose or die ' }} 'Scorpius' är den sjunde romanen av John Gardner om Ian Fleming s hemlige agent, James Bond. Bond och Pearlman lyckas dock komma undan. Tillsammans lyckas de ta reda på att Father Valentine, ledare för sekten 'De ödmjuka' The Meek Ones, lyckats avvänja flera unga män och kvinnor från droger och som tack får stora summor pengar ur deras förmögenheter. Bond får med sig Pearlman att ta reda på mer om 'Avante Carte'. Efter ett anfall från Horners chef, inser Bond att Horner kommer från USA:s s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scorpius
*  Elastin
... är ett protein i bindväv en som är elastiskt och låter många typer av vävnad i kroppen återfå sin utformning efter att ha blivit utsträcka eller indragna det är elastin som ser till att huden återgår till sin normala position efter att den blivit intryckt eller nypt elastin återfinns bland annat i artär väggarna och i hud en kategori strukturproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elastin
*  Somatidia crassipes
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomas broun somatidia crassipes ingår i släkte t somatidia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan révision des parmenini longicornia i figs paul lechevalier paris kategori långhorningar kategori somatidia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Somatidia_crassipes
*  Glenea azurea
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning glenea azurea ingår i släkte t glenea och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan revision der gattung glenea newm col ceramb fortsetzung entomologischen arbeiten aus dem museum g frey tutzing bei münchen figs kategori långhorningar kategori glenea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glenea_azurea
*  VINTAGE
... Johanna Flyckt Gashi Inredningsstylist. tisdag 4 december 2012. V åra stackars hyacinter får hamna i alla olika sorters "krukor" allt från konservburkar till sockerströare... Men det finns ju så många fina burkar mm och de blir ännu finare med en hyacint i..... Upplagd av. johanna. kl. tisdag, december 04, 2012. Etiketter: kök. 11 kommentarer:. Mys och hemtrevnad sa... ja, hyasinten pryder sin kruka fint. Kramis semlan. 4 december 2012 09:39. MammaElva sa... Hihi, det håller jag med om. Jättefint. 4 december 2012 09:55. Magda sa... Simple and great. 4 december 2012 09:58. kråke sa... Superfint, smart och enkelt!: Kram på dig. kråke. 4 december 2012 10:48. Queen of Kammebornia sa... Hyacinter är fina överallt. 4 december 2012 16:01. Rin-Rin sa... What a nice idea :. 4 december 2012 17:33. Lilly Dorotea sa... Åh. så fint har just köpt lite fler hyacinter tack för inspirationen nu blir det att rota efter burkar och koppar eller nåt annat kul att sätta dom i ; kraaam. 5 december 2012 19:51. Gabriella sa... S...
http://johanna-vintage.blogspot.com/2012/12/v-ara-stackars-hyacinter-far-hamna-i.html
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Båttillbehör, GPS, Gummibåtar, Flytvästar, kapok, - Erlandsonsbrygga.se
B ttillbeh r, GPS, Gummib tar, Flytv star, kapok, - Erlandsonsbrygga.se. För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies. Acceptera. Javascript är inaktiverat. Du kommer inte kunna handla så länge Javascript är inaktiverat i din webbläsare. Var vänlig aktivera stödet för Javascript i din webbläsare och ladda om denna sida innan du fortsätter. ... Sortera på Artikelkod. Benämning Sök i resultat. Antal träffar 16. MARIN GEAR OIL 250ML 08804. 39.00 59.00 Ord. K. Köp. Mer info. STA-BIL BENSIN FUEL STABILIZER 14742. 179.00 219.00 Ord. K. Köp. Mer info. SPOLMUFF UTOMBORDARE 07293. 58.00 69.00 Ord. K. Köp. Mer info. MOTORBOCK -150KG TYRESÖ 06582. 945.00 1 140.00 Ord. K. Köp. Mer info. TORRBOLLEN 09518. 68.00 79.00 Ord. K. Köp. Mer info. WATERLINE CLEANER SHARKBITE 09138. 158.00 179.00 Ord. K. Köp. Mer info. BÅTÖVERDRAG 14-16FOT 08844. 448.00 548.00 Ord. K. Köp. Mer info. STOLSÖVERDRAG SVART 07628. 278.00 318.00 Ord. K. Köp. Mer info. STRÖMBILDARE...
http://erlandsonsbrygga.se/
*  Apriona nobuoi
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning och nobuo ohbayashi apriona nobuoi ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är taiwan inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kojima keizô hayashi masao longicorn beetles insect s life in japan i xxiv pls osaka hoikusha kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_nobuoi
*  Apriona bicolor
... är en skalbaggs art som beskrevs av kriesche apriona bicolor ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor kriesche rudolf neue batoceriden col ceramb archiv für naturgeschichte berlin a titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_bicolor
*  Apriona elsa
... är en skalbaggs art som beskrevs av kriesche apriona elsa ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor kriesche rudolf neue batoceriden col ceramb archiv für naturgeschichte berlin a titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_elsa
*  Apriona irma
... är en skalbaggs art som beskrevs av kriesche apriona irma ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor kriesche rudolf neue batoceriden col ceramb archiv für naturgeschichte berlin a titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_irma
*  Apriona ammiralis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning apriona ammiralis ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum iv folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_ammiralis
*  Apriona aphetor
... är en skalbaggs art som först beskrevs av newman apriona aphetor ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g thomson james typi cerambycidarum e mémoire revue et magasin de zoologie paris kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_aphetor
*  Apriona buruensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av conrad ritsema apriona buruensis ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_buruensis
*  Apriona hageni
... är en skalbaggs art som beskrevs av de jong apriona hageni ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor de jong c some new cerambycidae zoologische mededeelingen leiden figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_hageni
*  Apriona multigranula
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomson apriona multigranula ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson james typi cerambycidarum e mémoire revue et magasin de zoologie paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_multigranula
*  Apriona parvigranula
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomson apriona parvigranula ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är nepal inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson james typi cerambycidarum e mémoire revue et magasin de zoologie paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_parvigranula
*  Apriona paucigranula
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomson apriona paucigranula ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är burma inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_paucigranula
*  Apriona rixator
... är en skalbaggs art som först beskrevs av newman apriona rixator ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g aurivillius christopher neue oder wenig bekannte coleoptera longicornia arkiv för zoologi uppsala figs fisher warren samuel cerambycidæ from mount kinabalu journal of the federated malay states museum kuala lumpur kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_rixator
*  Apriona sublaevis
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomson apriona sublaevis ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är burma nepal inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson james typi cerambycidarum e mémoire revue et magasin de zoologie paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_sublaevis
*  Apriona trilineata
... är en skalbaggs art som beskrevs av louis alexandre auguste chevrolat apriona trilineata ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor chevrolat louis alexandre auguste description de coléoptères nouveaux revue et magasin de zoologie paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_trilineata
*  Apriona vivesi
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning apriona vivesi ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan nouvelles espèces de lamiinae col cerambycidae de la coll vives nouvelle revue d entomologie paris kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_vivesi
*  Apriona yayeyamai
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning apriona yayeyamai ingår i släkte t apriona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan quelques nouvelles espèces de lamiinae du museum d histoire naturelle de genève iii coleoptera cerambycidae revue suisse de zoologie kategori långhorningar kategori apriona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apriona_yayeyamai
*  Gult - Sköna hem
. Gult - Sk na hem. Gallerier. Kurser. Prenumerera. Panel. Shop. Kontakt. Sök. . Galleri / Gult. Fantasifull sagovärld Bild 1 av 129 Tapeten beskrivs som en modern toile de jouy, här klipps gräset och matas änderna, 800 kr/rulle, Nina Campbell/Cadoro. Gungstol Vidur, 19 750 kr, Carl Malmsten, sidobord Dlm, 1 533 kr, Hay/Gulled, koppblomma av Johanna Isfält, 510 kr, Carl Malmsten, Floristkompaniet. Takpendel pxl i lackerat aluminium och metall, av Fredrik Mattson, 7 200 kr, Zero. Golvet heter Lägg lätt, plattorna är 30,5 x 30,5 cm av självhäftande vinyl, mjuka nog att kunna klippas till rätt storlek, 149 kr/kvm, Linoleum­kompaniet. inredning, tapeter, färg, gult, grönt, stolar, designklassiker Läs hela artikeln. Ljus i skymningen Bild 2 av 129 Ledstångsbelysning Hide a lite, 1 000 kr/m, från Elektro elco. Golvlampa Toobe i plexi, design Ferruccio Laviani, 4 300 kr, Kartell. Skrivbordslampa med fot i krom och gul glasskärm, 1 852 kr, Annell. Skrivbord i mörkbetsad ek, 6 350 kr, Habitat/R.o.o.m. Skrivbordsstol ...
http://skonahem.com/galleri/Gult
*  Marie-Louise Berneri
marie louise berneri marie louise berneri thumb marie louise berneri född mars död april den äldre dottern till giovanna och camillo berneri var anarkist och författare hon skrev böckerna varken öst eller väst och en resa genom utopia och hon var även ansvarig för utgivningen av tidskriften freedom hon dog oväntat av en virus infektion i samband med en förlossning om resa genom utopia säger h w targowski att den är en lysande kritik av utopiskt tänkande ur ett anarkistiskt perspektiv george woodcock menar att hon var en sann lärjunge till kropotkin externa länkar kategori italienska anarkister kategori brittiska anarkister kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Berneri
*  .. Barolo/MÃ¥rtensson är Brave Production
15 februari, 2013 Barolo/Mårtensson är Brave Production Frida /. Ekoreko, Garn, Inredning, Keramik, Stickning, Textil /. Brave Production, Knits by the Metre, margot barolo, ulrika mårtensson /. 0 kommentarer Gårdagens inlägg från Afteroom fick mig att komma att tänka på Margot Barolo och Ulrika Mårtensson och deras Brave Production. Jag träffade Margot Barolo för ett par veckor sedan på mässa och det var roligt att höra henne berätta om hennes och Ulrikas samarbete. De båda är ju väl etablerade på var sitt håll, Margot Barolo som produktdesigner och Ulrika Mårtensson som designer för offentlig miljö och textil inredning. Sedan 2004 har de jobbat ihop av och till i gemensamma projekt. Men från och med nu har de också slagit sig ihop officiellt i en gemensam designbyrå. Foto Karin Björkvist. De ligger bakom märket Knits by the Metre, där de gjorde stickat på metervara med intressant struktur. Idag ligger just meterproduktionen nere, men själva materialet finns kvar, bland ann...
http://kurbits.nu/2013/02/15/barolomartensson-ar-brave-production/
*  Anarki, stat och utopi
{{Bokfakta titel = Anarki, stat och utopi undertitel = |bild = |bildbredd = |bildtext = |författare = Robert Nozick |otitel = Anarchy, State and Utopia ospråk = Engelska |översättare = |illustratör = |omslagsbild = |land = |ämne = Politisk filosofi |genre = |förlag = Basic Books |år = 1974 |sv år = |typ = |sidor = 334 vikt = |mått = |isbni = |isbnl = |isbnmp3 = |isbnp = |isbne = |huvudpersoner = |utmärkelser = |kuriosa = |seriens namn = |del av serien = |föregås av = |efterföljs av = }}'Anarki, stat och utopi' är ett verk i politisk teori skrivet av Robert Nozick 1974. För att stödja idén om den minimala staten presenterar Nozick ett argument som visar hur den minimala staten naturligt växer fram från anarki och hur en utvidgning av staten förbi denna nivå är orättfärdig. Företrädare av idén om den ultraminimala staten, som inte skulle kunna stödja denna tanke, hävdar att organisationers medlemmars rättigheter är en komplementär begränsning för vad som kan göras mot den. Icke-medlemmar skulle kunna samarbeta ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarki,_stat_och_utopi
*  Brott och straff
... Startsida. Diskussionsforum. Bli medlem. Senaste inlägg. Vad tänker du på. Idag, 03:24 av Ben i Tankar och känslor Objektivitet - kriterier på det. Idag, 00:49 av Pilatus i Filosofi Vad utgör medvetandets referens. Igår, 21:02 av Pilatus i Filosofi Invandringen Igår, 12:08 av Antic i Politik och samhälle Nån som är vegetarian. Igår, 09:15 av Algotezza i Tankar och känslor Konsekvens 04.10.2015, 12:11 av klorofyll i Filosofi Utopier 04.10.2015, 11:53 av klorofyll i Filosofi En film från förr... 04.10.2015, 11:41 av klorofyll i Tankar och känslor Skillnaden mellan en positiv och en negativ person. 01.10.2015, 16:49 av klorofyll i Psykologi Vilken musik lyssnar ni på. 29.09.2015, 11:44 av Ben i Kultur - konstarterna. Login Form. Användarnamn. Lösenord. Kom ihåg mig. Glömt lösenord. Glömt användarnamn. Forumindex. Tema:. Tema: Kriminalitet. Ändra textstorlek. Utskriftsvänlig version. FAQ. Bli medlem. Sök. Logga in. Brott och straff. Vårens tema; om kriminalitet, fångvård, brott och straff. Moderator: Moderat...
http://filosofiforum.com/diskussionsforum/brott-och-straff-2724
*  Kasim Sulton
... miniatyr kasim sulton kasim sulton är en amerikansk basist gitarr ist keyboard ist sångare och låtskrivare biografi kasim sulton blev först känd som basist i todd rundgren s progrock band utopia som han värvades till hans första album med bandet var ra från och han var sedan kvar tills det upplöstes sulton spelade bas på meat loaf s debutskiva bat out of hell producerat av rundgren från och återkom senare på bat out of hell ii back into hell han är numera en ordinarie medlem av meat loaf s kompband neverland express ibland har han också fått agera förband på meat loafs konserter utöver detta har han spelat med en rad andra musiker såväl i studio som live bland andra jim steinman patti smith steve stevens och joan jett sedan är han medlem av the new cars en rekonstruktion av bandet the cars som soloartist har sulton släppt två album plus demosamlingen the basement tapes och samlingsalbumet all sides inget av dem har dock fått någon större uppmärksamhet släppte han albumet lights on i samarbete med trummis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kasim_Sulton
*  Vattensäng
thumb|Vattensäng av softside-typ 160x200 cm med dubbel uppvärmning thumb|Vattensäng av softside-typ 160x200 cm bestående av två vattenkammare och formbar isolering inuti kamrarna. En 'vattensäng' eller 'vattenmadrass' är en säng eller madrass där innanmätet, till skillnad från skumgummimadrasser och resårmadrasser, består av vatten. En softsidesäng består av en vattenfylld madrass, där den omslutande ramen istället består av en lite mer styv skumplast, inuti ett fodral av tyg, vilket sedan vilar på en bärande konstruktion. I dessa kan kraftig rörelse i sängen ge upphov till vågeffekter inuti madrassen, vilket oftast tog tid innan det klingade av. Senare modeller har olika sorters "vågreducerande" åtgärder, till exempel olika sorters foder och flera sammanbundna vattenkammare. Senare försökte han fylla säcken med Jell-O, men även detta misslyckades. Hall fick däremot inte patent på sin säng, på grund av att vattensängar redan beskrivits i romanerna Uppror i Utopia 1942, Dubbelstjärna 1956 och Främling på egen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattensäng
*  Peugeot 605
peugeot peugeot thumb px en peugeot peugeot var en sedanmodell som introducerades den ersatte då och modellerna och blev det franska företagets flaggskepp och delade bottenplatta med citroën xm bilen var mycket uppskattad för goda vägegenskaper och komfort erbjöds endast i ett karosseri som fyradörrars sedan de avancerade tekniska lösningar som modellen begåvades med användes som ett försäljningsargument men många småfel och varierande kvalitet bidrog till att modellen inte blev någon försäljningssuccé varken i sverige eller övriga europa genomgick en mindre ansiktslyftning vilken resulterade i en bättre säkerhet nya motorer ny grill baklucka med integrerad spoiler och rundare backspeglar ersattes modellen av modellen motorer bensin liter kw hk ej i sverige liter kw hk carburator liter kw hk ventiler liter kw turbo hk ventiler liter kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw hk ventiler liter v kw twin turbo hk ventiler rykte om denna utgåva som limited ed liter v kw hk ventiler d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peugeot_605
*  Peleusboll
... thumb px en peleusboll en peleusboll är en pipett eringsinstrument av gummi peleusbollens funktion kommer av de tre ventil er som används för att reglera luft mängden i gummibollen för att dra upp vätska i en pipett skall luften pressas ut ur bollen då endast den översta ventilen är öppen när den nedre ventilen öppnas återgår gummibollen till sin normala form och skapar därmed ett tomrum vilket drar upp luft och även den vätska i vilken pipetten är nedsänkt den tredje ventilen sitter mellan pipetten och den nedre ventilen när den öppnas finns inget som kan hålla kvar vätskan som då rinner ut ur röret kategori laboratorieutrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peleusboll
*  Drivgas
... är gas som används för att driva fram en kolloid eller vätska ur en sprejburk några drivgaser är freon kolväten och koldioxid drivgas kan jämföras med förpackningsgas kategori gaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Drivgas
*  Syntetiska drivmedel
... med begreppet syntetiska drivmedel brukar avses drivmedel som inte har producerats ur råolja drivmedel som framställts ur annan råvara med kemiska processer utvecklade av människor således är till exempel etanol och biogas inte syntetiska då de framställs av jästsvampar och bakterier ur vissa sorters biomassa däremot är dimetyleter dme samt drivmedel som är framställda genom till exempel ft processen fischer tropsch processen syntetiska drivmedel på grund av att katalysator erna och de kemiska reaktorerna som används vid produktionen har skapats av människor se även kemisk syntes syntetiska bränslen kategori bränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syntetiska_drivmedel
*  Bra att veta - Qstar - Bilisten - Pump
bra att veta qstar bilisten pump meny hem våra stationer förmånliga tankkort vilket tankkort passar dig logga in se saldo erbjudanden tävlingar allmänna villkor för qstars pumps bilistens kundkort mer information drivmedel och produkter nyhetsarkiv bra att veta miljö säkerhet om oss kundservice kontakta kundservice mina sidor qstarkortskund mina sidor bankkortskund spärra kort så tankar man hos oss frågor och svar bra att veta ny karta med stationsförteckning vi har adblue på följande stationer vi har rme diesel på följande stationer samtliga pistolhandtagsspärrar borttagna här kan du även tanka med båt kvittokopia på mail e faktura om du är företagskund se din faktura snabbt mina sidor kundinloggning qstar försäljning ab är ett bensin och drivmedelsbolag på den svenska marknaden våra varumärken är qstar pump och bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden på mindre orter och i vissa större städer qstar försäljning ab ingår i dcc group välkommen till oss tillsammans kan vi hålla hela sverige levande kon...
http://qstar.se/index.php/information/bra-att-veta
*  Stadler Flirt
Den franska TGV- tillverkaren Alstom sålde redan under mitten av 1990-talet snabbtågen X3 till Arlanda Express och under början av 2000-talet följde en ännu större order till Alstom för antal snabbtåg av typen X40 till operatören SJ och något senare började samma företag även att leverera luftkonditionerade lokaltåg X60 med klimatanläggning till operatören SL Stockholm. fordonstyp = Motorvagn tillverkningsår = från 2008 byggt antal = 32 beställda |tillverkare = Stadler Rail |axelföljd = Bo'2'2'2'Bo' längd = 75 200 mm längd över buffert = |längd över koppel = |drivhjulsdiameter = |löphjulsdiameter = |spårvidd = 1 524 mm drivmedel = El transmission = |slidstyrning = |strömsystem = |effekt = |största tillåtna hastighet = 160 km/h maxhastighet = |provkörd hastighet = |acceleration = startdragkraft = |tjänstevikt = 132 ton sittplatser = 232+28 tjänstevikt per sittplats = |operatörer = 'Sm5' 'Sähkömoottorijuna 5' är en serie elmotorvagnar av modellen Stadler Flirt, inköpt av Huvudstadsregionens Vagnpark Ab och avse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadler_Flirt
*  Fettsprutningsredskap LubeJet eco - för LubeShuttle System
företag och privatkunder. Kunder om oss. Ny hos esska.se. Tillgodokvitto till förstagångsköpare. Leverans och kostnader. Skapa användarkonto. Startsida Smörjteknik Smörjpistoler, manuella fettsprutor Fettpressar - fotpedal Fettpressar - pneumatisk drift Fettpressar - elektrisk drift Oljepumpar Fettpumpar - påfyllning Oljekannor och mätkannor Tillbehör - smörjteknik Konisk - smörjnippel Flat - smörjnippel Trattformad - smörjnippel Fettpistol - högtryck Mängdmätare - fett Fettslangar Slangupprullare Diesel tappanläggningar. Tillbehör - smörjteknik. Fettpistol - högtryck. Var god och aktivera Javascript för att kunna se vår hemsida. moms. med tillägg för frakt. 0 Beskrivning Fettsprutan anv nds d r en sparsam f rdelning av fett beh vs. Lägg till i varukorgen Be om offert. Frågor om denna artikel. Rekommendera artikel. Teknisk beskrivning. Teknisk beskrivning Anv ndningsområden Fettsprutan anv nds d r en sparsam f rdelning av fett beh vs Beskrivning Fettsprutan har en enorm besparingspotential genom dess ringa f ...
https://esska.se/esska_se_s/Fettsprutningsredskap-LubeJet-eco-foer-LubeShuttle-System-801123004000-7750.html
*  YCo5p
fordonstyp = Dieselrälsbuss tillverkningsår = 1952-1958 byggt antal = 72 YBo5p 4 YFo5p 75 släpvagnar tillverkare = Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad |axelföljd = 1A ' A1 ' längd över buffert = 16 600 mm drivhjulsdiameter = |drivmedel = Diesel |effekt = |största tillåtna hastighet = 85 km/h maxhastighet = |startdragkraft = |tjänstevikt = 13,7 ton sittplatser = 42 st tjänstevikt per sittplats = |operatörer = 'YCo5p 'är en diesel driven boggie rälsbuss i Y6-generationen tillverkad av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå för smalspårstrafik. YBo5p, som rälsbussarna benämndes fram till litterareformen 1970 då de blev YP, kom att trafikera stora delar av Sveriges smalspåriga trefotsbanor spårvidd 891 mm och vissa fordon byggdes även om till spårvidden 1067 mm med den nya typbeteckningen YBo5t, senare Y5T. Från början tilläts multipelkoppling av upp till tio vagnar men på grund av problem med spänningsfall i multipelledningarna så manöverströmmen inte alltid kom fram till de sista vagnarna begränsades anta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/YCo5p
*  Pendolino
Den kontinuerliga effekten per motorvagn är 625 kilowatt, vilket motsvarar 6 250 kilowatt för hela tågsättet motsvarande 568 kilowatt per vagn, ETR 401 hade som jämförelse 440 kilowatt per vagn. För att luta vagnkorgen i kurvorna har varje boggi två hydraulcylindrar. I slutet av 1980-talet avklarades sträckan på strax under fyra timmar och topphastigheten var 250 kilometer i timmen. {{Infobox Tåg namn = Sm3 aka = bild =fin vr pendo ic2 kytomaa 21 2010 600 |bildtext = Ett Sm3-tåg på Kustbanan Åbo–Helsingfors. fordonstyp = motorvagn |tillverkningsår = 1995–2006 byggt antal = 18 tillverkare = Fiat Ferroviaria |axelföljd = 1A ' A1 ' + 1A ' A1 ' + 2'2'+2'2' + 1A ' A1 ' + 1A ' A1 ' längd = 158 900 mm längd över buffert = längd över koppel = drivhjulsdiameter = 890 mm löphjulsdiameter = spårvidd = 1 524 mm drivmedel = El transmission = slidstyrning = strömsystem = effekt = 4 000 kW största tillåtna hastighet = 220 km/h maxhastighet = provkörd hastighet = 242 km/h acceleration = 0,50 m/s² 0–100 km/h, 0,37 m/s² 0–200 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pendolino
*  AB7 (sittvagn)
ab sittvagn ab sittvagn infobox tåg namn ab bild bildtext fordonstyp personvagn sittvagn tillverkningsår byggt antal st tillverkare kalmar verkstad tgoj malmö axelföljd längd över buffert drivhjulsdiameter drivmedel effekt största tillåtna hastighet maxhastighet startdragkraft tjänstevikt sittplatser kl kl tjänstevikt per sittplats ab är en svensk sittvagn för första och andraklass av talstyp under bestämde sig sj för att rusta upp och bygga om en del av sina talsvagnar som en del av moderniseringsprogrammet byggde man om alla ab vagnar till en ny model med littera t ab skillnaden består främst i att rökkupén i mitten tagits bort inredning i öppen salongsstil svart färgssättning utvändligt de första ombyggda vagnarna trafiksattes i slutet av eluttag av modell schuko installerades vid varje sittplats och stycken toaletter placerade i varsin ände av vagnen jan referenser externa länkar kategori svenska järnvägsvagnar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/AB7_(sittvagn)
*  M29 (spårvagn)
vagn 801-860 |tillverkare = Hägglunds |axelföljd = Bo'Bo' längd över buffert = |längd över koppel = 15,132 meter drivhjulsdiameter = 680 mm löphjulsdiameter = |spårvidd = 1 435 mm drivmedel = El, 600-750 Volt DC |transmission = |slidstyrning = |strömsystem = |effekt = 200 kW 4x50 kW |största tillåtna hastighet = 60 km/h maxhastighet = |startdragkraft = |tjänstevikt = 17 ton sittplatser = sittande: 36, stående: 82 tjänstevikt per sittplats = |operatörer =. Flera M28 och M29 liksom M25 kan kopplas ihop med scharfenbergkoppel och manövreras från den främre vagnen. Främst är det " kjol ar" eller luckor för hjulhusen som tillkommit för att minska buller och olyckstillbud då det hänt att personer fallit in under vagnen på hållplatser. Detta har oftast varit under sommartidtabellen då man glesat ut i tidtabellen, och kompenserat detta med längre tåg. 804 Bar under ett år namnet Tarzan and Jane då den var dekorerad med djungelmotiv som barnen röstat fram i samband med valet hösten 2006. Skadorna på vagnens front och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/M29_(spårvagn)
*  Tve5
tve tve infobox tåg namn tve aka bild px bildtext tve i karleby fordonstyp lokomotor tillverkningsår byggt antal tillverkare saalasti axelföljd längd mm längd över buffert längd över koppel drivhjulsdiameter löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel diesel transmission slidstyrning strömsystem effekt kw största tillåtna hastighet km h maxhastighet provkörd hastighet acceleration startdragkraft tjänstevikt ton sittplatser tjänstevikt per sittplats operatörer tve är beteckningen på en finländsk lokomotorserie tillverkad av ingenjörbyrån saalasti i kyrkslätt lokomotorerna byggdes sammanlagt stycken och är numrerade de används i första hand till lättare växlingsarbeten vid till exempel vagndepåer tve lokomotorernas specialitet är gummihjul som kan användas till flytta lokomotorn från ett spår till ett annat utan att behöva köra via en växel lokomotorernas smeknamn är nalle externa länkar bild tve kok jpg bild tve kok jpg kategori lok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tve5
*  C10 (motorvagn)
c motorvagn c motorvagn infobox tåg namn c aka bild bildtext fordonstyp motorvagn tillverkningsår byggt antal tillverkare asea hägglund axelföljd bo bo längd längd över buffert längd över koppel bredd mm strömförsörjning höjd mm vikt kg drivhjulsdiameter löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel transmission slidstyrning strömsystem v dc effekt kw effekt per ton slagvolym största tillåtna hastighet km h maxhastighet provkörd hastighet acceleration startdragkraft tjänstevikt sittplatser c är en motorvagn styp som används på saltsjöbanan i stockholm vagnarna levererades till sl som tunnelvagnar med littera c tunnelbanevagn de första vagnarna byggdes om till järnvägsstandard av sl vid leverans utan att sättas i trafik i tunnelbanan ytterligare två c byggdes om till c år vagntypen är permanent sammankopplad med c externa länkar kategori motorvagnar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/C10_(motorvagn)
*  Itino
{{Infobox Tåg namn = Y31/Y32 bild = Motorvagn typ Y31.jpg bildtext = Y31 fordonstyp = Motorvagn tillverkningsår = 2002 - 2010 byggt antal = Y31 24 st Y32 6 st |tillverkare = Bombardier |axelföljd = B '+2'+ B ' Y31 B '+2'+2'+ B ' Y32 |längd över buffert = 38,4 meter Y31, 54,75 meter Y32 |korgbredd = 2 850 mm drivhjulsdiameter = |drivmedel = Dieselolja |transmission = Hydraulisk. effekt = 960 kW |effekt per ton = 12 kW/t största tillåtna hastighet = 140 km/h slagvolym = 44 liter maxhastighet = |startdragkraft = |tjänstevikt = 77 ton Y31 |sittplatser = |tjänstevikt per sittplats = |stolar i bredd = 2+2 ägare = 'Itino' är en dieseldriven motorvagn som byggs av Bombardier i Tyskland. Den används i Tyskland och i Sverige, där den betecknas med littera Y31 och Y32. Y31/ Y32 ersatte motorvagnarna littera Y1 hos de flesta länstrafik sbolag under 2010-talet. De baseras på lastbilsmotorer MAN gör lastbilar och bussar, men de har större cylindervolym, motortypen används också för båtar, reservelaggregat och liknande. Tåg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Itino
*  M28 (spårvagn)
702 på Avenyn fordonstyp = Spårvagn tillverkningsår = 1965-1967 byggt antal = 70 st vagn 701-770 |tillverkare = ASEA / ASJ |axelföljd = Bo'Bo' längd över buffert = |längd över koppel = 15,132 meter drivhjulsdiameter = 680 mm löphjulsdiameter = |spårvidd = 1 435 mm drivmedel = El, 600-750 Volt DC |transmission = |slidstyrning = |strömsystem = |effekt = 176 kW 4x44 kW |största tillåtna hastighet = 60 km/h maxhastighet = |startdragkraft = |tjänstevikt = 16,8 ton sittplatser = sittande: 38, stående: 78 tjänstevikt per sittplats = |operatörer = Fil:M29 804 and M28 746, Skånegatan.ogv|thumb|260px|M28 nummer 746 bakom M29 nummer 804 på Skånegatan. M28 är tillsammans med dessa vagnar av typerna som kallas för pedalvagnar hos Göteborgs Spårvägar, detta då de manövreras med pedaler. Det var meningen att både M28 och M29 skulle ersättas av M32, den italienska spårvagnen som senast levererades till Göteborgs Spårvägar, men leveransen av dessa nya vagnar drog ut på tiden och många är avställda för reparation. Anledningen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/M28_(spårvagn)
*  Tka8
tka tka infobox tåg namn tka aka bild px bildtext tka i humppila fordonstyp motortralla tillverkningsår ombyggda från tve byggt antal tillverkare valmet axelföljd b längd mm längd över buffert längd över koppel drivhjulsdiameter mm löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel diesel transmission hydraulisk slidstyrning strömsystem effekt kw största tillåtna hastighet km h maxhastighet provkörd hastighet acceleration startdragkraft tjänstevikt ton sittplatser tjänstevikt per sittplats operatörer tka är beteckningen på en serie motortrallor ägda av vr och använda av banunderhållsentreprenören vr rata ab tka motortrallorna blev ombyggda under åren från tve seriens lokomotor er ombyggnationen sköttes av vr s verkstäder i pieksämäki och kuopio tka orna är numrerade tka orna är försedda med lyftanordning och automatisk tågkontroll jkv externa länkar kategori lok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tka8
*  Tka9
tka tka infobox tåg namn tka aka bild px bildtext tka i tervola fordonstyp motortralla tillverkningsår byggt antal tillverkare saalasti axelföljd längd längd över buffert längd över koppel drivhjulsdiameter löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel diesel transmission hydraulisk slidstyrning strömsystem effekt kw största tillåtna hastighet km h maxhastighet provkörd hastighet acceleration startdragkraft tjänstevikt ton sittplatser tjänstevikt per sittplats operatörer tka är beteckningen på en serie finländska motortrallor än så långe finns det endast en individ i serien en railbear nr byggd av saalasti och ägd av det statliga banunderhållsföretaget maansiirto veli hyyryläinen oy externa länkar kategori lok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tka9
*  Tve4
tve tve infobox tåg namn tve aka bild px bildtext tve i varkaus fordonstyp lokomotor tillverkningsår byggt antal tillverkare valmet axelföljd b längd mm längd över buffert längd över koppel drivhjulsdiameter mm löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel diesel transmission hydraulisk slidstyrning strömsystem effekt kw största tillåtna hastighet km h maxhastighet provkörd hastighet acceleration startdragkraft tjänstevikt ton sittplatser tjänstevikt per sittplats operatörer tve är en lokomotor serie tillverkad för vr av valmet i finland lokomotorerna tillverkades sammanlagt stycken under åren och fick numren liknande lokomotorer har också levererats bl a till seikku sågverk i björneborg och som mm version till saltsjöbanan s depå i neglinge lokomotorer levererade till andra företag än vr har beteckningen move b tve lokomotorerna passar bra till lätta arbeten på bangårdar och på grund av den relativt höga topphastigheten även till körning på linjen lokomotorernas lätta vikt har dock orsakat problem i upp och nedförs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tve4
*  Billerud Korsnäs
typ = Publikt aktiebolag nummer =. År 2012 genomfördes en fusion mellan Billerud och Korsnäs där Billerud stod som formell köpare i affären. Ägaren till Korsnäs, Investment Kinnevik AB, erhöll en kontant summa på 3,2 miljarder SEK samt 25,1 % av rösterna i det nya bolaget och blev därmed den största ägaren i BillerudKorsnäs. Anledningen till fusionen var att bli mer kostnadseffektiva där parterna beräknar kunna spara in minst 300 miljoner SEK årligen och att stärka de finansiella musklerna mot en mer osäker finansiell omvärld samt att nå målet om att bli en internationell ledande tillverkare inom förpackning sindustrin. I affären ingår också Kinnevik:s aktieinnehav på 75 % i det lettiska biobränsle tillverkaren Latgran Biofuels AB och Korsnäs aktieinnehav på 5 % i Bergvik Skog AB. Affärsområden. Affärsområdet "Consumer Board" utvecklar och säljer kartong till olika industrikunder inom branscher som livsmedel och konsumentvaror. genererar 33% av koncernens försäljningsvolym, där vätskekartong står för 29 % med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billerud_Korsnäs
*  Code Geass
, som ofta kallas slätt för 'Code Geass', är en japan sk anime serie som skapats av Sunrise, regisserad av Gorō Taniguchi och skriven av Ichirō Ōkouchi med originalkaraktärerna designade av mangaka -gruppen ' Clamp '. Med sina kraftfulla högteknologiska robotar ' The Knightmare Frames ' har Britannia fråntagit den tidigare stolta nationen sitt oberoende och dess medborgare sina fri- och rättigheter; kvar finns bara en besittning, 'Area 11'. 200px|thumb|Före invasionen av Japan. 200px|thumb|Invasionen av Japan. Genom sitt alter-ego ' Zero ' strävar Lelouch att återställa den japanska självständigheten till 'United States of Japan' som en del av hans plan att störta Britannien. Under första säsongen försöker den kinesiska federationen invadera Japan under förevändningen att "befria" landet, genom att nyttja tidigare japanska tjänstemän som lever i exil, vilket dock misslyckas. Kort därefter kollapsar dock den kinesiska federationen och dess tidigare medlemsländer uppgår istället i den nya 'United Federation of ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Code_Geass
*  High-tech-arkitektur
high tech arkitektur high tech arkitektur high tech arkitektur var en internationell arkitektonisk stilriktning under och talen namnet härrör från publikationen high tech the industrial style and source book for the home skriven av designjournalisterna joan kron och suzanne slesin kännetecknade för stilen var användning av högteknologiska byggmaterial exempelvis mycket glas och stål men även plast typiskt för stilen är att från utsidan synligt göra byggnadens bärande strukturer och att låta husets försörjningssystem installationer trappor hissar mm blir en del av den arkitektoniska gestaltningen ett bra exempel på detta är centre pompidou i paris byggt mellan och internationella exempel sverige svenska exempel se även referenser källor externa länkar internationella exempel paris centre pompidou jpg centre pompidou paris olympiastadion muenchen jpg olympiastadion münchen torre agbar nit jpg torre agbar barcelona sverige i sverige finns ett fåtal exempel på denna arkitektur bland annat canonhuset i sätra i söd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-tech-arkitektur
*  Kronprinsessparet i Tyskland - dag 1 - Sveriges Kungahus
Länk till sidan Anpassa webbplatsen. Länk till Startsidan. Länk till Aktuella händelser. Länk till översiktskarta. Länk till sökfunktion. Länk till Om webbplatsen. Länk till Kontakta oss. Besök Kungliga slotten. / Aktuella händelser. Kronprinsessparet inför middagen i Gasthof Aying. Tisdagen den 24 maj besökte Kronprinsessparet München på sin fyra dagar långa officiella resa i Tyskland. Besöket i München inleddes med rundabordssamtal på den tyska tekniska akademin om hur samarbetet mellan innovativa svenska företag och högteknologiska bayerska företag kan förstärkas. Samtalen hölls på residenset i München, vilket en gång i tiden var ett stadsslott för de bayerska kurfurstarna och kungarna. Därefter begav sig Kronprinsessparet till BuntKicktGut. ett ungdoms- och integrationsprojekt med gatufotboll. Projektet började med att fånga upp flyktingbarn som annars inte hade någon naturlig anknytningspunkt till det tyska samhället. År 2007 fick Buntkicktgut det tyska fotbollsförbundets integrationspris. På Buntkicktgu...
http://kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2011/2011/kronprinsessparetitysklanddag1.5.3430a77a12f2c72bd3380005377.html?state=showFolder&skip=10&sv.url=12.3430a77a12f2c72bd3380005383&folderId=19.3430a77a12f2c72bd3380005389
*  Industriarbetsgivarna
'Industriarbetsgivarna' är en arbetsgivar organisation med 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Organisationen bildades i september 2012 genom en sammanslagning av arbetsgivarverksamheten inom Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund samt SVEMEK. Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrierna sysselsätter drygt 32 000 personer och har 275 medlemsföretag. Stål och Metall Arbetsgivareförbundet har cirka 170 medlemsföretag och drygt 34 000 anställda. De flesta medlemsföretagen tillverkar och förädlar stål- och metallprodukter. De är ofta det dominerande företaget på orten. Företagen är högteknologiska, nischade samt satsar på forskning och utveck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriarbetsgivarna
*  HULA Beads™ | LELO
I vårt lyxiga utbud med massageapparater för kvinnor och män återfinns världens mest berömda G-punktsvibrator, parringar och klitorisvibratorer. Dansa hela natten. HULA Beads™ är världens första knipkulor som roterar och vibrerar på samma gång och som kan styras med fjärrkontroll. När samtliga uppgifter är bekräftade får du ett mejl med ett spårningsnummer för leveransen, så håll ett öga på din inkorg. För samtliga Pleasure Object gäller följande: vi har registrerat ditt inköp för att säkerställa att du har full garanti för produkten. Ettårig garanti och tioårig kvalitetsgaranti Din order i dag har registrerats med en fullständig LELO-garanti. Det innebär att om du får problem med produkten inom ett år efter inköpsdatum byter LELO ut produkten utan extra kostnad för dig. Dessutom, om produkten slutar fungera inom tio år efter inköpsdatum, får du 50 procent i rabatt på din nästa LELO-order. LELO kommer aldrig avslöja, sälja eller överföra personlig information tillhandahållit från våra kunder till tredje part,...
https://lelo.com/sv/hula-beads
*  Neotech
'Neotech' är ett cyberpunk rollspel utgett av Neogames som är inne på andra utgåvan som släpptes 1999. Neotech utspelar sig år 2059 i en högteknologisk framtid som inte är fullt så brutal som i Shadowrun eller Cyberpunk 2020 men som ändå inte saknar de ingredienser som skapar cyberpunk. I världen är EU den nya stormakten efter att USA splittrats. Alla dessa skapas slumpmässigt genom att slå tre sexsidiga tärningar per grundegenskap. Genom varje skede av bakgrunden ges ett antal erfarenhetspoäng ut som sedan kan fördelas mellan de färdigheter som är relaterade till den delen av bakgrunden. en person uppväxt i slum men har andra färdigheter än person uppväxt i rymden, på samma sätt har också en soldat andra färdigheter än en hacker. Stridssystemet i Neotech präglas av realism och väldigt detaljerade skador, där det oftast är den som träffas först som förlorar i en eldstrid. Oftast slås ett antal sexsidiga tärningar mot värdet i den aktuella stridsfärdigheten och om slaget går under värdet i färdigheten så lycka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neotech
*  Angiotensin
... 'Angiotensin' är ett peptidhormon som är ett led i kroppens långsiktiga kontroll av blodtryck et. Angiotensin finns i 2 grupper, angiotensin I och angiotensin II. Angiotensin I bildas av att angiotensinogen modifieras av renin som är ett proteolytiskt enzym. Angiotensin I modifieras sedan till angiotensin II med hjälp av angiotensinkonverterande enzym ACE, vilket frisätts från blodkärlens epitelceller. Angiotensin II har en rad blodtryck smodifierande egenskaper, bland annat är ämnet en potent vasokonstriktor stimulerar sammandragning av blodkärl. Kontraktion av blodkärl leder till en högre kärlresistans som i sin tur höjer blodtrycket. Angiotensin II leder även till ökad blodvolym genom att stimulera utsöndringen av aldosteron från binjurebark en, vilket stimulerar reabsoptionen av natrium -joner Na + i njurarna vilket leder till att vatten också reabsorberas följer med Na + -jonerna. Förutom det stimulerar angiotensin till utsöndring av antidiuretiskt hormon ADH från hypofys en. Systemet som kontroller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensin
*  Renin-angiotensinsystemet
renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet förkortat raas r enin a ngiotensin ii a ldosteron s ystemet är ett sätt för kroppen att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin det är även viktigt för reglering av vätskebalansen i kroppen lågt blodtryck uppfattas av njure ns juxtaglomerulära apparat vilket stimulerar njuren till frisättning av renin denna reninfrisättning startar en kaskad som genererar ökad vätskereabsorption vilket leder till mindre urinvolymer i blodet finns proteinet angiotensinogen som tillverkas i levern och är ett förstadium till angiotensin renin fungerar som ett proteolytiskt enzym och klyver angiotensinogenet i två delar den ena delen är det aktiva hormonet angiotensin i detta har dock endast svag effekt det finns ett enzym som heter angiotensinkonverterande enzym ace som betonas finnas i lungkärlens endotel dock finns det här enzymet i hela cirkulationen det förekommer i höga koncentrationer i lung...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Hjärninflammation
Image = Hsv encephalitis.jpg. Caption = Magnetresonanstomografibild av person med hjärninflammation. ICD10 = -{{ICD10|A|86||a|80}}, ICD10|B|94|1|b|90, ICD10|G|05||g|00. }} 'Hjärninflammation encefalit ' är en inflammation i hjärnan oftast orsakad av virus. Sjukdomen kan vara livshotande och leda till döden om den drabbade personen inte får behandling. Symptomen är svår huvudvärk, stelhet i nacken om hjärnhinnorna också är inflammerade, feber, kräkningar, ljuskänslighet, medvetande rubbningar som slöhet samt i allvarliga fall epilepsi anfall och förlamning ar. Hjärnan kan infekteras av bland annat virus, bakterier, protozoer och prioner. De vanligaste typerna av virusinfektioner i hjärnan i Sverige är herpesvirus och TBE tick born encephalitis. Vid infektion med hiv ses ofta hjärninflammation. Flera typer av bakterier som meningokocker och pneumokocker kan orsaka hjärninflammation. Protozoen Toxoplasma gondii kattparasit kan ge svår hjärninflammation hos personer med nedsatt immunförsvar. Prionsjukdomen Creutz...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärninflammation
*  Matdagboken - Kolesterol - Blodfetter.
Kroppen känner själv av hur mycket kolesterol du ätit och sänker sin produktion med motsvarande del. Därmed är det inte så stor risk att man får i sig för mycket kolesterol direkt via maten, men vad och hur du äter spelar mycket stor roll. Det onda kolesterolet stiger om du t.ex. Olika sorters kolesterol Det finns två olika sorters kolesterol, HDL – det goda och LDL som är det onda. Det är därför viktigt att se till så blodfetterna inte blir för höga. Vid för höga värden av LDL fastnar detta i kroppens ådror och kärl och därmed kan det bl.a. Det är dock inte alla som drabbas av någon sjukdom trots höga värden av LDL i blodet. LDL kolesterolet bildas i levern och har som uppgift att transportera fett därifrån vidare ut i kroppen till LDL receptorer. Det goda kolesterolet – HDL High Density Lipoprotein HDL kolesterolet har som uppgift att transportera fett till levern från resten av kroppen. Man kan säga att det goda kolesterolet bekämpar det onda. Man talar ofta om att balansen skall vara rätt för HDL/LDL Vad ...
http://matdagboken.se/?p=info&PageID=26
*  Kolesterol
... har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemi ska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdom ar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoprotein er i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. Istället transporteras det i blodbanan av lipoprotein er - proteinbaserade "resväskor" för fett med ett vattenlösligt yttre som bär kolesterol och andra fetter inuti. De största lipoproteinerna är de som transporterar fett från tarm arnas slemhinnor till levern, och kallas chylomikron er. Chylomikronerna transporterar framför allt triglycerid er och kolesterol, både när kolesterol utvinns ur maten och när det utsöndras i galla n. Man klarar sig bra även om man inte får någon kolesterol genom födan, då kroppens celler själva kan producera allt kolesterol de behöver. Detta syftar dock inte på själva kolesterolmolekylen, utan på lipoprotein erna LDL 'low density lipoprotein' och HDL 'high density lipoprotein', som transporterar både kolesterol och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
*  FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol?
FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol. Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. MEDICALLINK.SE Om oss Kontakta oss Annonsera Nyhetsbrev. Fråga dietisten. Blodfetter/kolesterol. Oregelbundna matvanor. Veta mera om näringslära osv. -Risker med mat. Träning & idrott. Mental träning. Föräldrar & barn. madelene 28 Fråga : Kan man äta ett ägg till frukost varje dag eller får man för högt kolesterolvärde då. Ägg har figurerat i samband med kolesterol och råden har skiftat lite under åren. I en väl fungerande kropp rörande blodfetterna så har ett ägg per dag ingen större betydelse. Har man en obalans i blodfetterna kan ett ägg varje dag möjligen försvåra för att få en god balans i kolesterolnivån i blodet. Att bara leva på ägg kanske ej är att rekommendera, i alla fall ej under någon längre tid. © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan....
http://primavi.se/fragel_dietist/qapost.cfm?ID=3331&subjectName=Blodfetter/kolesterol
*  LDL-kolesterol – Wikipedia
1 LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 2 Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen 2.1 Oxidativ stress 2.2 Storlek 2.3 Högt blodtryck. 3 Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 4 Livsstilsförändringar 5 Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol 5.1 Statiner 5.2 Nikotinsyra. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Då kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation kan LDL-kolesterol omformas till små täta LDL-kolesterol. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attraher...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein
*  LDL-kolesterol
... ets påverkan på kroppen Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen Oxidativ stress. Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen Livsstilsförändringar Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol Statiner. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager. Detta kan till viss del förklara varför rökning kan leda till åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar eftersom rökning leder till ett ökat blodtryck och även en ökad halt av LDL-kolesterol. Metoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/LDL-kolesterol
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som gränsar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  Fordonsskatt - tips
... Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar. Billiga bilar. Köpa begagnad bil. Fordonsskatt - fakta och tips. Fordonsskatten beräknas utifrån en fast och en rörlig komponent. Den rörliga komponenten beror på fordonets koldioxidutsläpp. Vägverket kommer sannolikt att höja beloppen för fordonskatt från 2011. Fordonsskatt är den skatt som motordrivna fordon som framförs på allmänna vägar måste betala. Skatten är samma oberoende av hur mycket bilen körs. Fordonsskatt för diesel bilar är vanligtvis något högre än fordonsskatt för bensindrivna fordon. Beräkna fordonsskatt. Räkna ut fordonsskatt för ditt fordon utifrån följande tabell:. För alla fordon gäller ett grundbelopp på fordonsskatten om 360 kr gäller fordonsskatt 2009. Detta grundbelopp gäller således fordonskatt för både dieselbilar och bensinbilar. Därtill kommer en vägtrafikregisteravgift på 43 kr. Förutom grundbeloppet tillkommer en koldioxiddel på 15 kr/gram koldioxidutsläpp utöver 100 gram/km. Detta gäller bensinbilar. För...
http://beg-bilar.com/fordonsskatt
*  Sidkraft
Kurvtagningen blir instabil om den pådrivande sidkraften är större än den mothållande sidkraften. Den pådrivande sidkraften Den mothållande sidkraften Kraftspelet mellan ] och ]. Den pådrivande sidkraften. "negativ skevning ", bidrar även en gravitationskraft till den pådrivande sidkraften. Denna gravitationskraft ges av produkten av fordonets massa och vägens skevning. snö och ishalka är vanligt förekommande, är det tveksamt att bygga kurvor med negativ skevning om inte kurvradien är mycket stor i förhållande till vägens referenshastighet. Rondell er byggs regelmässigt med negativ skevning för att tvinga trafikanterna att köra sakta. Negativt skevade ytterkurvor på landsväg medför mycket stor risk för instabilitetsolyckor vid ishalka, långvarigt kraftigt regn och andra väglag när greppet mellan däck och vägbana är mycket lågt. Den ena är friktionskraften mellan däck och väg, medan den andra är en gravitationskraft som orsakas av vägbanans skevning. I såväl innerkurvor som normalt uppbankade ytterkurvor uppst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sidkraft
*  trådar och WTF - FZ.se
... Föreslå ett spel. Kom ihåg mig på den här datorn. trådar och WTF Hoppa till senaste inlägget. Synpunkter och förslag. trådar och WTF. mrmanman. Att kunna ta sig till den senaste kommentaren direkt från Heta trådar eller senaste trådarna, hade ju inte varit helt fel. Ska höra med kodarna om det första förslaget är görbart. Betyg går inte att sortera eller söka efter, det är såvitt jag vet inte görbart på ett enkelt sätt med nuvarande system. Hej mrmanman,. Jag är inte helt säker på vad du menar med Att kunna ta sig till den senaste kommentaren direkt från Heta trådar eller senaste trådarna, hade ju inte varit helt fel. mrmanman. Går man in på forum/så har man ju överst Senast skapade trådar, heta trådar och något som verkar som nån topplista över FZs Most Wanted. Där måste man ju klicka på tråden man är intresserad av för att sedan efter det klicka igen på läs senaste kommentar. de forum som har en läs senaste kommentar knapp redan vid första läget gillar jag. och därför undrade jag om funktionen kanske k...
http://fz.se/forum/synpunkter-och-forslag/tradar-och-wtf-209055
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Men - Moab GORE-TEX® - Beluga | Merrell
" Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Att blockera cookies kan förhindra att webbplatsen fungerar effektivt. Klicka OK för att ta bort detta meddelande vi kommer ihåg ditt val. Nyheter Online Exclusives L pning Vandring B sts ljare B st Betyg Varma K ngor Vattent ta Skor Capra. Vandring L pning Vattensport Barefoot Fritidsskor. Nyheter Online Exclusives L pning Vandring B sts ljare B st Betyg Varma K ngor Vattent ta Skor Capra. Visa alla Nyheter Vandring H ga Skor L ga Skor Tofflor Sandaler. Vandring L pning Vattensport Barefoot Fritidsskor. Aktivera den s att du kan uppleva alla funktioner p sidan. Visa alla. L s omd men 4. 4 Skriv ett omd me 16230M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Kvantiteter ver 9 kan l ggas i varukorgen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Kvantiteter ver 9 kan l ggas i varukorgen. Den här kollektionen innehåller en integrerad överdel i mesh som ger ventilation. ÖVERDEL/FODER • Överdel i läder och mesh • Plös som håller ute smuts och skräp • Skyddande kant och tåhätta av ...
http://merrell.com/SE/sv_SE/moab-gore-tex®/16230M.html
*  Indometacin
... miniatyr px strukturformel för indometacin indometacin är en kemisk förening med formeln c h clno ämnet är ett smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel av typen nsaid som verkar genom att hämma enzymen cox och cox i sverige användes ämnet vid behandling vid reumatiska sjukdomar andra ledproblem och även vid bechterews sjukdom samt som smärtlindring vid njursten sanfall indometacin fanns under läkemedelsnamnet confortid i sverige och fanns som suppositorium i styrkorna och mg confortid avregistrerades källor kategori indoler kategori cox hämmare kategori fenoletrar kategori amider kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indometacin

Clarence Crafoord: Clarence Crafoord, född 28 maj 1899 i Hudiksvall, död 25 februari 1984 i Danderyd, var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Crafoord var verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och var överläkare där 1939–1957.Geovetenskap: Geovetenskap är de vetenskaper som huvudsakligen studerar jordklotet, dess historia, fysiska förhållanden samt de processer som är verksamma i och på dess yta. En förhållandevis liten gren av ämnet bedriver forskning om processer på andra planeter.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Elastin: Elastin är ett protein i bindväven som är elastiskt och låter många typer av vävnad i kroppen återfå sin utformning efter att ha blivit utsträcka eller indragna. Det är elastin som ser till att huden återgår till sin normala position efter att den blivit intryckt eller nypt.Vattenhyacint: Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) är en art i familjen vattenhyacintväxter och förekommer naturligt i tropiska och subtropiska Amerika. Numera finns arten spridd på många håll och är ofta ett besvärligt ogräs i tropiska vatten.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Hypopyon: Hypopyon är en varbildning i ögat. Tillståndet ses oftast hos ögon som penetrerats på grund av något.Cunninghamella blakesleeana: Cunninghamella blakesleeana är en svampart som beskrevs av Lendn. 1927.Raketbränsle: Raketbränsle är det eller de bränslen som krävs för att driva den reaktion som accelererar reaktionsmassan i en raketmotor. I kemiska raketmotorer förbränns bränslet och de förbränningsgaser som bildas utgör reaktionsmassan.Ithycythara lanceolata: Ithycythara lanceolata är en snäckart som först beskrevs av C. B.Ekokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Deformation: Deformation är i fysiken en kropps avvikelse från viloläget genom inverkan av en viss kraft. Den påverkande kraften leder ofta till en förändring av kroppens form, en förändring som dock inte alltid är permanent.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Afterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.Tolvfingertarm: Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm.