Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Kvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.NitriterSprängämnenKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.SvaveldioxidOzonNitrosföreningarParticulate MatterGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.PentanerMiljöövervakningKvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.PeroxinitritKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Oxidation-reduktionMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Nitrogen CycleSyrgasBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.OxiderReaktiva kväveradikalerKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.

*  Kvävedioxid i regional bakgrund (årsmedelvärden) - Naturvårdsverket
Översikt Utsläpp av kväveoxider orsakar övergödning och försurning av ... Stäng Utsläpp av kväveoxider orsakar övergödning och försurning av ... avser halten av kväveoxider, men i regional bakgrund mäts endast...
http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvavedioxid-halter-i-luft-regional-bakgrund/
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  byta till diesel motor i volvo 240.
... Kom ihåg mig. 273 online. Forumet. Regler. Sök i forumet. Medlemmar. Racing community. Allmänt. Projekt. Media. Teknik. V8 och jänkare. Bilstereo. Bilvård lack. Racing. Banracing. Dragracing. Övrigt. Stulna fordon. På TV. Evenemang. Köpråd. Bilspel. Off Topic. International section. Street Racing and General A... Project. Pics Video. Questions Answers. Finland. Köp & Sälj. Bilar & Projekt. Bloggar. TV / videos. Jämför billån. Kontakt / Annonsering. Kontakt / Annonsering. Peugeot: Manuell växellåda är mycket roligare Continental: ?Vi har inte hjälpt VW att fuska. Fortkörning och böter. här är allt du behöver veta Så låter Koenigsegg Regera utan växellåda. Forum. Racing community. Teknik. byta till diesel motor i volvo 240. If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Hej. Om detta är dit...
http://zatzy.com/forum/showthread.php?332191-byta-till-diesel-motor-i-volvo-240
*  Rökgasrening
thumb|200px|En större anläggning för rening av svaveldioxider från ett kraftverk 'Rökgasrening' innebär avskiljning av oönskade partiklar och gaser från rökgas från till exempel fabrik er och kraftverk. Genom rökgasrening kan man minska mängden miljö - och hälso farliga utsläpp till atmosfären. Till miljöfarliga ämnen hör exempelvis tungmetaller och försurande ämnen, som svaveldioxid. Försurning av skogar och sjöar är som exempel ett problem som i stor utsträckning har kunnat reduceras genom bland annat rening av framförallt svaveldioxid och kväveoxid er. Metoder för rökgasrening. Cyklonrening är en enkel och billig metod för mekanisk rening av partiklar. Rökgaserna leds in i en 'cyklon' där stoft med hjälp av tröghetskraft erna avskiljs från rökgaserna. thumb|200px|Elektrofilter Rökgaserna leds mellan två elektrod er, en 'emissionselektrod' och en 'utfällningselektrod'. Elektrofilter har fördelen att rökgaserna kan renas medan de fortfarande har en hög temperatur, exempelvis för att hindra att en avgaspanna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rökgasrening
*  Rökgaskondensering
... är en metod för att utvinna värmeenergi ur rökgas er från förbränning i exempelvis ett kraftvärmeverk beroende på vilket bränsle som används så innehåller rökgaserna en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna under vattenångans daggpunkt får man denna att kondensera varvid kondensationsvärmen frigörs värmen kan tas omhand och exempelvis tillföras ett fjärrvärme nät två olika metoder för kylningen av rökgaserna används antingen låter man den passera direkt genom en värmeväxlare som kyls av exempelvis vatten från fjärrvärmenätet eller så duschas den med vattendroppar i en skrubber varpå det uppvärmda vattnet får passera en värmeväxlare eventuellt kan också en värmepump användas för att få ut mer värme det kondenserade vattnet kommer oavsett metod att ta med sig föroreningar vilket innebär renare rökgaser men också att rening av kondensatet krävs rökgaskondensering är framförallt intressant vid användning av bränslen med hög fukthalt som avfall trädbränsle n och torv kategori energiteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rökgaskondensering
*  Diesel 2000
diesel diesel diesel är fia s reglemente för standardvagnar med diesel drivna turbo motorer regler diesel liknar super då minst bilar av samma modell måste tillverkas inom månader för att de ska vara giltiga och de måste ha minst fyra sittplatser det som skiljer är att diesel bara tillåter fyrcylindriga turbodieselmotorer med en maxkapacitet på kubikcentimeter argent fia com mars historia diesel skapades till european touring car championship för att kunna tillåta bilar med diesel drivna turbomotorer att tävla mot de bensin drivna super bilarna fiatouringcars com mars när det europeiska mästerskapet expanderade till ett världsmästerskap world touring car championship tilläts både super och diesel fia com arkiverad av waybackmachine org maj seat är det märke som satsats mest på diesel i wtcc när yvan muller blev världsmästare var det första gången som en dieseldriven bil vann ett fia mästerskap carpages co uk november gabriele tarquini tog sedan titeln i en likadan bil året efter touringcartimes com november k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diesel_2000
*  Västerås kraftvärmeverk
Anläggningen består i huvudsak av fem fristående block och en CFB-panna. Från början var kraftvärmeverket oljeeldat men i början av 80-talet konverterades det till i huvudsak koleldning. En del av kraftvärmeverket är idag byggt för biobränsle. Byggandet av biopannan som färdigställdes år 2000 har framdrivits av miljöhänsyn, tillsammans med lägre energiskatter för produktion av bioenergi, som en prioriterad del av kraftvärmeverkets produktion. Detta har lett till att kraftvärmeverket idag kallar sig ett av Nordens renaste kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket har byggts ut i omgångar och består idag totalt av sju stycken pannor och fem turbiner. Båda blocken har konverterats till koleldning, men pannan till block 1 har även konverterats till torveldning. Till dessa två block finns en hjälppanna kopplad som används vid start av ett block. Till block tre som byggdes 1969 finns en panna som enbart kan eldas med olja, och används idag endast som en reserv till Svenska kraftnät. Block fyra kom i drift 1973 och har en pa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Västerås_kraftvärmeverk
*  Partikelfilter
'Partikelfilter' är en anordning på dieselmotor er för att avskilja partiklar från motorns avgas er. Med ett partikelfilter i avgasströmmen kan upp till 99,9 % av partiklarna avskiljas. Dieselpartikeln består av kolväte n från bränslet och smörjolja n, kol och oorganisk a ämnen såsom svavel och aska. Detta kan ske passivt där filtret regenereras under normal körning eller aktivt där temperaturen i filtret förhöjs på olika sätt. För att detta ska fungera bättre kan oxidation stemperaturen för sotet sänkas med hjälp av tillsatser i bränslet eller genom att öka andelen kvävedioxid i avgaserna. Även partikelfiltret kan beläggas med katalytiskt material som bidrar till oxidation av kväveoxid. Detta kan ske genom extra injektion av bränsle, antingen i cylindern för att öka avgastemperaturen eller genom en oxidationskatalysator som är monterad före filtret i avgasströmmen. För att bränsle ska kunna oxideras i katalysatorn krävs att katalysatorns temperatur överskrider ca 250°C vilket kan vara ett problem i vissa app...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Partikelfilter
*  Överdäckning
... med överdäckning avses att bygga in eller täcka över järnväg ar eller trafikled er överdäckning kan genomföras av flera ofta kombinerade orsaker för att få bort fysiska barriärer skapa tillgänglighet läka den urbana miljön utvinna land ge plats åt bostäder få bort buller och avgaser och för att förbättra för gång och cykeltrafiken se även däck anläggning kategori stadsplanering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Överdäckning
*  Trafikplats Frösunda
... miniatyr trafikplats frösunda mini uppsalavägen norrut med frösunda trafikplats trafikplats frösunda är en trafikplats i solna kommun strax norr om trafikplats haga norra trafikplatsen anlades i samband med uppförandet av sas koncernbyggnad vid frösundavik då tillkom även bron över gång och cykelvägen broarna utformades av vägverkets projektörer broarna förvaltas i dag av solna kommun uppgift enligt vägverket för att få en bättre trafikanbindning till uppsalavägen e bekostade sas delar av trafikplatsen pågående planer vägverket regionplane och trafikkontoret inom stockholms läns landsting samt kommunerna stockholm solna och sundbyberg genomförde på hösten en gemensamt strukturutredning som förordar att en tunnelförbindelse mellan frösunda trafikplats och pampas trafikplats byggs den skulle innebära att trafiken på uppsalavägen och på norra länken förbi hagastaden får en mycket kraftig trafikavlastning med uppskattningsvis ca fordon dygn källor falkplaner taxikarta kategori gator och torg i solna kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikplats_Frösunda
*  Bolinder Munktell 230 Victor
bolinder munktell victor bolinder munktell victor bolinder munktell victor var en traktor som tillverkades av bolinder munktell mellan och den hade en tvåcylindrig diesel motor med maxeffekten hästkrafter växellådan hade fem växlar framåt och en bakåt traktorn blev snabbt populär för sin segdragning bränsleekonomi och slitstyrka men var i flera avseenden tämligen primitiv kraftuttag et var inte oberoende avsaknad av differentialspärr trepunktslyften kunde bara lyfta och sänka och saknade således dragkrafts och lägeskontroll och på och avstigning kunde bara ske bakifrån vilket var ganska obekvämt chassiet användes också av ösa som bas för den helbandade skogsmaskinen bmb bamse traktorn såldes även under namnet volvo t traktorn har nått viss kultstatus bland veterantraktorsamlare kategori traktormodeller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolinder_Munktell_230_Victor
*  Kvävedioxid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Nitrogen-dioxide-2D-dimensions-vector.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Nitrogen-dioxide-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Kvävedioxid Övriga namn = |Kemisk formel = N O 2 Utseende = Röd-brun gas CAS-nummer = 10102-44-0 SMILES = O= |Molmassa = 46,0055 Densitet = vätska 20 °C 1,449 g/cm³ gas 22 °C 0,0034 LöslighetOrd = Hydrolys |LöslighetTemp = Smältpunkt = -11,2 Smältextra = |Kokpunkt = 21,1 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. thumb|Kvävedioxid 'Kvävedioxid', NO 2, är vid standardtryck och -temperatur en röd-brun, giftig gas som bildas vid förbränning eller oxidation av kväveoxid. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig. Från ett miljöperspektiv är kvävedioxid en av de största luftföroreningar na i den industrialiserade världen av två anledningar; Dels är i sig mycket irriterande på luftvägarna, dels bidrar till bildandet av marknära ozon genom att den bildar fria syreradikaler när den bryts ner av ultraviolett ljus. : \rm O 2 + O...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävedioxid
*  Nyheter - Länsstyrelserna i samverkan
Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem Jag accepterar kakor. Jobba hos oss. Nyheter H r hittar du nyheter fr n alla l nsstyrelser, b de regionala och gemensamma. Länsstyrelsen har undersökt kvarlevorna av djuret och konstaterat att det med största sannolikhet rör sig om en varg. Nu är det klart med villkoren för investeringsstödet till solceller. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer att närvara och inviga året, men dessförinnan ska ministern besöka två gotländska gårdar, Sto... ... Programmet innehåller ett antal åtgärder som tillsammans bidrar till att minska andelen kvävedioxid och farl... En mer tillåtande attityd hos föräldrar kan vara en av förklaringarna till att skånska ungdomar dricker mer än andra. Dålig taktik för den som vill barnens bästa, menar Statens folkhälsoinstitut, som beställt en Sifo-undersökning för at... Det visar Länsstyrel... Enligt en första besiktning är det sannolikt fråga om ett vargangrepp. 2012-12-21 Naturvå...
http://lansstyrelsen.se/Sv/nyheter/Pages/default.aspx?catSub=&doctype=&freetext=&letter=&numItems=&period=2012&year=
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Explosiv gräns
... den explosiva gränsen för en gas är den koncentration i luft som behövs för att gasen skall antända och explodera det finns två explosiva gränser för varje gas den lägre explosiva gränsen leg och den högre explosiva gränsen heg vid koncentrationer i luften lägre än leg så finns det inte tillräckligt med bränsle för att fortsätta en explosion vid koncentrationer över heg så har bränslet ersatt så mycket luft att det inte finns tillräckligt syre för att starta en reaktion koncentrationer av explosiva gaser ges ofta i form av procent av den lägre explosiva gränsen kategori förbränning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Explosiv_gräns
*  Dynamite Dragons
... är ett lag som utövar cheerleading och tillhör föreningen dynamite cheerleading www dynamitecheerleading com tjejer i åldrarna år dragons tillhör sverige s cheerleadingelit och har flera dm och sm medaljer i bagaget förutom att tävla i sverige satsar laget varje år på att åka utomlands dragons har varit i usa tre gånger på fyra år och i april åker kommer de att resa till orlando florida för att tävla på det fjärde usa mästerskapet tävlade dragons på cheerleading worlds klubb vm i orlando där de placerade sig på en e plats och kom a i landskampen bästa resultatet av tävlande från europa resultatet säsong resulterade i dm silver sm silver och en e plats på em och på dm kom laget etta dragons deltog i öppningsnumret på melodifestivalen tillsammans med måns zelmerlöw christine meltzer och dolph lundgren tävlingsåret vann dragons distrikt mästerskapen i stockholm samt most valuable performance kategori gymnastik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamite_Dragons
*  Improviserade sprängmedel
'Improviserade sprängämnen' eller 'IED' från engelska 'Improvised explosive device' är en bomb konstruerad och placerad på ett sätt som helt eller delvis bryter mot konventionell militär taktik. De kan vara delvis gjorda av konventionella militära sprängämnen, såsom en artillerigranat, ihopkopplade med en tändanordning. IED:s kan användas i terrorist -aktioner eller i asymmetrisk krigföring av gerilla grupper eller kommandosoldat er under operationer. Det typiska för detta sprängämne är att det används i mycket stora bomber som kan väga flera ton. En del terrorister självmordsbombare använder det som universalsprängämne, medan andra anser att det är alltför känsligt för att användas till annat än sprängämne i sprängpatroner. Många nyfikna ungdomar och terrorister har sprängt sig själva i luften med detta alltför känsliga sprängämne. En IED består oftast av en explosiv laddning ibland assisterad av en 'booster'-laddning, en detonator och ett initieringssystem. IED:s som är tänkta att skada personer innehåller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Improviserade_sprängmedel
*  C-4
c c miniatyr höger en stav med c med ett skyddande hölje av plastfolie c är en typ av plastiskt sprängämne sprängdeg som används av militären är fast i formen med ljusgrå färg och känns som mjuk lera som i många andra plastiska sprängämnen är det explosiva materialet i c rdx även känt som cyclonit eller cyklotrimetylentrinitramin vilket utgör av vikten dessutom innehåller den bindemedel och mjukgörare numera tillsätts även speciella markörämnen taggant för att underlätta identifikation den ena anledningen är att säkerhetspersonal ska kunna hitta dolt sprängämne till exempel i säkerhetskontrollen på en flygplats i usa måste dimetyl dinitrobutan kallat dmdnb eller dmnb ingå det är ett ämne som hundar är väldigt känsliga för och som även kan detekteras av speciella bärbara spektrometrar den andra anledningen är att efter en explosion veta vilket ämne som orsakade den c är en vidareutveckling av ett sprängämne från andra världskriget där rdx blandades med mineralolja och lecitin som i stort sett hade samma form m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/C-4
*  Riskfraser
... 'Riskfraser' eller 'R-fraser' är ett klassificeringssystem av hälsorisker för kemiska produkter som används inom EU . EU kräver att riskfraser och skyddsfraser samt motsvarande farosymbol er och farokod framgår av förpackningen på hälsofarliga kemikalier. Riskfraserna presenterades först i Bilaga III i rådsdirektiv 67/548/EEG. Varje riskfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt R och en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Texterna är hämtade ur Kemikalieinspektionen s föreskrift KIFS 2005:5. Från och med 1 juni 2015 används 'Faroangivelser' enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida. Lista över riskfraser Enkla riskfraser 'R1' Explosivt i torrt tillstånd 'R2' Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak 'R3' Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak 'R4' Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar 'R5' Explosivt vid uppvärmning 'R6' Explosivt vid kontakt och utan kontakt med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfraser
*  Gustaf Erik Pasch
'Gustaf Erik Pasch', 'Berggren' till 1806, född 3 september 1788 i Norrköping, död 6 september 1862 i Stockholm, var en svensk kemist och uppfinnare, uppfinnare av säkerhetständstickan. Gustaf Erik Pasch var son till en betjänt och timmerman i Norrköping vid namn Erik Berggren och tog sig namnet Pasch efter sin styvfar Christian Pasch, som modern Katarina Jungstedt gifte om sig med. Pasch inskrevs 1806 som student vid universitetet i Uppsala där han blev lärjunge till Jöns Jacob Berzelius, men var redan 33 år gammal när han promoverades till magister 1821. Han antogs samma år till farmacie adjunkt vid Karolinska institutet och förordnades 1823 till Thamisk föreläsare vid Vetenskapsakademien, med professors titel. Vid hemkomsten 1827 från en utländsk vetenskaplig resa invaldes han till ledamot nummer 412 av Kungliga Vetenskapsakademien, i vars handlingar han 1824–49 redigerade årsberättelserna om teknologins framsteg. Han var även från 1827 till sin död sekreterare i Patriotiska sällskapet och föredragande i d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Erik_Pasch
*  Farosymbol
I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser. 'Explosivt' Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål Explosiva ämnen, blandningar och föremål Självreaktiva ämnen och blandningar Organiska peroxider. 'Brandfarligt' Brandfarliga gaser Brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen Självreaktiva ämnen och blandningar Pyrofora vätskor och fasta ämnen Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Organiska peroxider. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. 'Skadligt' Akut toxicitet oral, dermal, vid inhalation Hudirrit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Farosymbol
*  Kvävevätesyra
... kemibox vardagligt namn bild hydrogen azide d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd px bildvertikal ja bild hydrogen azide d vdw png bild text molekylmodell bild bredd systematiskt namn väteazid övriga namn azoimid kemisk formel h n utseende färglös flyktig vätska cas nummer smiles n molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kvävevätesyra eller väteazid är en färglös flyktig och mycket explosiv syra det är en kemisk förening av kväve och väte med formlen hn egenskaper kvävevätesyra är en svag syra som kan lösa många oädla metaller till exempel bly zink järn dock inte aluminium rostfritt stål eller titan och bilda azider azider är explosiva salter som i övrigt liknar halogen salter dålig löslighet i vatten etc syran i sig har dock mycket god löslighet i vatten en lösning med kvävevätesyra är inte explosiv framställning kvävevätesyra framställs genom att blanda salpetersyrlighet hno med ett överskott av hydrazin n h rm n h hno...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävevätesyra
*  LKAB Kimit
... faktamall företag företagsnamn lkab kimit ab dotterbolag till lkab bild bildtext typ privat aktiebolag nummer sätesort kiruna sverige nyckelpersoner peter söderman styrelseordförande vd industri sprängmedel produkter tjänster antalanställda december grundat grundare sammangående bolag avknoppat från uppköpt av gick upp i lkab upplöst omsättning lkab kimit ab är ett svenskt företag som agerar dotterbolag till gruvjätten lkab via lkab berg betong ab företaget grundades som kimit ab när det blev klart att lkab var i stort behov av högkvalitativa effektiva och funktionssäkra sprängmedel till sin malm och mineral brytning i sina dagbrott och underjordsgruvor kimit producerar årligen mer än ton sprängmedel det motsvarar en tredjedel av landets totala produktion och därmed är kimit en av de största producenterna om man tittar på tillverkningstakt tidigare tillverkade man anfo men numera tillverkar man kimulux och en booster som heter slp kp samt k rör och k slagladdning man är också delaktig i utveckling av nya...
https://sv.wikipedia.org/wiki/LKAB_Kimit
*  Bombdräkt
... thumb fbi agent i bombdräkt övning bombdräkt används inom polisen och försvarsmakten då bomb er eller andra sprängämnen ska avlägsnas dräkten har till uppgift att skydda personal från eventuella explosioner och täcker kroppen helt även ansiktet täcks helt med antingen huva eller visir dräkten är både tung och otymplig men ger ett gott skydd mot detonation er kategori skyddsutrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bombdräkt
*  Akatsuki
Itachi är den första medlemmen av Akatsuki som man får se i första delen av serien förutom Kisame. Kisame är den andra medlemmen av Akatsuki som blir introducerad i den första delen av serien. Han hör till Jashinreligionen som uppmuntrar folk att döda och slakta. Hans hud blir kolsvart och han får vita streck som avtecknar sig på samma ställen som hans ben vilket gör att han ser ut som Liemannen. Eftersom Hidan inte kan dö påverkar inte hans egna skador honom, dvs han överlever även om han blir halshuggen men han kan inte slåss om han inte blir återförenad med sin kropp igen. Kakuzu brukar för det mesta sy tillbaka Hidans förlorade kroppsdelar och även andra medlemmars, men Hidan kan dö på grund av näringsbrist. Kakuzu kommer från Vattenfallsgömman Takigakure och är den äldsta medlemmen i Akatsuki. Pengarna får han in genom att döda efterlysta ninjor och mycket betydelsefulla personer. C4 är hans mest explosiva sprängdeg och det är den han använder när han sedan spränger sig själv för att fly och döda Naruto,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akatsuki
*  Dynamex
... består av dinitroglykol uppsugen i trämjöl det är ett billigare alternativ till dynamit dynamex har lägre fryspunkt än dynamitens c och är därför mindre stötkänsligt än dynamit och säkrare att hantera i kall miljö dynamex är plastiskt och formas lätt till handelsformen cylindrar omgivna av paraffinerat papper liknande den traditionella dynamitgubben en variant nitrolit består av hälften dinitroglykol och hälften nitroglycerin ämne för uppsugning av blandningen dynamex detoneras med en sprängpatron som måste avge en vod tryckvåg på minst mpa bar sprängpatronen kan initieras med krutstubin eller elektriskt användningsområden de olika sprängmedlen skiljer sig beträffande användningsområde dynamit slår hårt under en kort tid och lämpar sig väl för att exempelvis spräcka berg nitrolit har mjukare verkan ger inte lika högt tryck som dynamit men under längre tid nitrolit är därför ett lämpligt val för t ex uppsprängning av trädstubbar se även pentylstubin sprängdeg slurry trotyl tnt kategori sprängämnen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamex
*  Goma 2 eco
goma eco goma eco goma eco är ett högexplosivt ämne för industriell användning mest gruvarbete av unión española de explosivos s a det är ett geléaktigt nitroglykol baserat sprängämne mestadels använt i spanien det har använts av separatistgruppen eta under talet och talet och finns i två varianter goma ec och goma eco kategori sprängämnen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Goma_2_eco
*  Silverfulminat
... är ett knallsyrat silver även benämnt knallsilver analogt med och tillverkas på samma sätt som knallkvicksilver men är ännu mera stötkänsligt än detta en specialvariant är berthollet s knallsilver som framställs genom tillsats av kaliumhydrat till en ammoniak alisk silverlösning till en sammetsartad fällning som är ytterst explosiv bortsett från traditionell användning i vissa leksaker eller smällkarameller har silverfulminat inte funnit någon praktisk användning källor meyers varulexikon forum kategori silverföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silverfulminat
*  Kommentar/Tony Ernst: En Zlatans utlänning | Kultur | Expressen
Expressen. Och när ska vi prata med alla de andra. Läs fler inlägg av Karin Olsson. Gör det för Danmark, och gör det vitt. Läs fler inlägg av Nina Lekander. Läs fler inlägg av Gunilla Brodrej. Läs fler inlägg av Margareta Sörenson. Läs fler inlägg av Nils Forsberg. Läs fler inlägg av Nils Schwartz. A TILL Ö. Kontakta oss. Att inte vilja bli intervjuad jämt och ständigt är fullkomligt otänkbart, närmast likställt med högförräderi. På SVT använde man för några veckor sedan flera minuter med dold kamera för en ytterst grumlig soppa som kulminerade i att Pelle Nyström tog ära och heder av Zlatan och nedlåtande kallade honom "snorvalp". Och otäckast av dem alla är Svenska Dagbladets Jan Majlard, en man som gjort det till sin livsuppgift att förfölja Zlatan. Hade han inte varit uppburen journalist så hade vi kallat honom stalker och rättegången hade utdömt besöksförbud. Majlard tycker bland annat att Ibrahimovic ska "lära sig kontrollera sina våldsamma aggressioner", sluta med sina "huliganfasoner" och jämför honom...
http://expressen.se/kultur/kommentartony-ernst-en-zlatans-utlanning/
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Regionala miljömål - miljömål.se
Begränsad klimatpåverkan. Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Når vi målen. Blekinge län Blekinge har överlag bra luftkvalitet, men ändå orsakar luftföroreningar skador på växter, kulturföremål och människors hälsa. För att nå miljökvalitetsmålet är det nödvändigt att minska utsläppen från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industriprocesser och småskalig vedeldning. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål. Länets höga utsläpp av luftföroreningar kommer till största delen från industri, transporter och energiförsörjning och är starkt konjunkturberoende. I länets yttre delar är luftkvaliteten god med undantag av för höga halter av ozon. Södermanlands län Södermanland har överlag en god luftkvalitet med låga årsmedelvärden av luftföroreningar. Uppsala län För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska ...
http://miljomal.se/Miljomalen/Regionala/?l=&t=Lan&eqo=2
*  Luftföroreningar
Globalt dör fler än 5,5 miljoner människor varje år av sjukdomar relaterade till luftföroreningar, vilket är fler än de som dör av undernäring, fetma och drog er. Luftföroreningar är den fjärde största riskfaktorn för att dö och den överlägset största miljöfaktorn för sjukdom. De svenska miljökvalitetsnormerna för uteluft är stadgade i miljöbalken, de är baserade på EU-direktiv som 'Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften' med flera. Kvävedioxid Kraven på halten av kvävedioxid 2006 är att: timmedelvärdet inte får blir större än 90 mikrogram per kubikmeter luft mer än 175 gånger per år. timmedelvärdet inte får blir större än 200 mikrogram per kubikmeter luft mer än 18 gånger per år. dygnsmedelvärdet inte får blir större än 60 mikrogram per kubikmeter luft mer än 7 gånger per år. Svaveldioxid Kraven på halten av svaveldioxid 2006 är att: timmedelvärdet inte får blir större än 200 mikrogram per kubikmeter luft mer än...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftföroreningar
*  Luftkvalitet inomhus
Sound and independent information on the environment. En ny undersökning visar att vissa skadliga luftföroreningar kan finnas i högre koncentrationer inomhus än utomhus. Tidigare har luftföroreningar inomhus fått betydligt mindre uppmärksamhet än luftföroreningar utomhus, särskilt luftföroreningar från industri- och transportutsläpp. Inom några dagar efter det att rökförbud införts i Spanien i januari 2006 uppstod det till exempel en växande rörelse för att hävda vad många ansåg vara deras rätt att röka på offentliga platser inomhus. Allmänhetens uppfattningar om rökning på offentliga platser och i kollektivtrafik har förändrats mycket. I dag har många länder, inklusive Europeiska miljöbyråns alla medlemsländer, någon form av lagstiftning som begränsar eller förbjuder rökning inomhus på offentliga platser. På Irland har man exempelvis gjort mätningar av luftföroreningar på offentliga platser i Dublin före och efter införandet av rökförbud. Det visade att vissa luftföroreningar som finns i tobaksrök hade minsk...
http://eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2013/artiklar/luftkvalitet-inomhus
*  Förbifart Stockholm ska inte innebära att riktvärdena för partikelutsläpp överskrids. Det kom
F rbifart Stockholm ska inte inneb ra att riktv rdena f r partikelutsl pp verskrids. Det kommer ven moderaterna h lla med om inom ett halv r. TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. Stockholms l n/AKs Partidistrikt. Sollentuna Arbetarekommun. Joakim Jonsson. Joakim Jonsson blogg.s-info.se/joakim. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur mitt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Gästbok. Länkar. F rbifart Stockholm ska inte inneb ra att riktv rdena f r partikelutsl pp verskrids. Det kommer ven moderaterna h lla med om inom ett halv r. Som jag skrev i ett tidigare inlägg var vi socialdemokrater i tisdags ensamna om att stå bakom kommunens remissvar till arbetsplanen kring Förbifart Stockholm, dår det bl a står att åtgärder måste vidtas så att miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider inte överskrids i Sollentuna. Men vad tycker majoriteten i Sollen...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1528&blogg=51681
*  Lite, lite vår i luften - Bloggen
... Gamla nummer. Lite, lite vår i luften. Lite, lite vår i luften Publicerad 2013-03-06 10:07. Så det blev en tur runt kvarteret på min äkta italienare, Vespa PK 50 XL 1987, som jag köpte på Imola-marknaden i höstas. I samband med Västerås-marknaden fiskade jag upp en "stötfångare" till min Lambretta. Vid utprovningen var det lite sådär med passformen, själva tillbehöret följde inte med Lambrettan utan kommer från en annan maskin. Borde förstås passa men under 50 år händer det ju grejer...tror det ska lösa sig. Det "är ju aldrig bara" som man säger. Har vi vår i luften. Skribent Visa fler artiklar av Thomas Sjölund. #5 göran A vånga 2013-03-07 17:09 Rapportera sorry, mars månad går ej njuta av åkandet, vintern är ej slut ännu, minusgrader mitt på dagen nu den 7 mars, mot förmodan månaden ut, tvi, tvi,,. #6,göran a vånga 2013-03-20 11:45 Rapportera 20 mars 7 grader kallt full snöstorm, våren är väldigt sen kommer i april,, tror det,,. #8 göran A vånga 2013-03-20 18:32 Rapportera nu har jag åkt på influensan ...
http://classicmotor.se/artiklar/bloggen/20130306/lite-lite-var-i-luften
*  Korrosivitetsklass
... er är en indelning av olika omgivningar baserad på den grad av korrosion avfrätning per tidsenhet som metaller kan förväntas bli utsatta för i den omgivningen korrosivitetsklass kallades tidigare miljöklass korrosivitetsklasser korrosivitetsklasser enligt ss en iso och ss en iso korrosivitets klass miljöns korrosivitet utomhus inomhus c mycket låg uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar c låg låga halter luftföroreningar lantliga områden icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet c måttlig måttlig mängd luftföroreningar stadsområden och lätt industrialiserade områden måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar c hög påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt industri och kustområden hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar c i industriell mycket hög industriella områden med aggressiv atmosfär och hög luftfuktighet permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar c m marin mycket hög kust och offshoreområden med stora mä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Korrosivitetsklass
*  Inversion (meteorologi)
inversion meteorologi inversion meteorologi inversion även kallat extremt stabil skiktning är ett speciellt väderläge då varm luft inte kan stiga i höjdled som den brukar vilket gör att avgas er och andra luftförorening ar blir kvar i eller nära marknivå http rikstermbanken se rtb visatermpost html id i troposfären den understa delen av atmosfären ca km avtar normalt luft temperatur en med höjden så att paket av extra varm och därmed lättare luft vid marken till exempel avgaser eller skorstensrök kan stiga uppåt obehindrat vid inversion har det uppstått ett läge där lufttemperaturen istället i ett begränsat skikt ökar med höjden ett paket ursprungligen varm luft kan när det når detta skikt vara lika varmt som luften i inversionsskiktet och stannar då på den höjden inversion uppstår mest vid kyla och vindstilla då marken kyler luften så den blir kallare än högre liggande luft http rikstermbanken se rtb visatermpost html id i storstäder kan inversionen leda till en koncentration av mycket höga halter av luftför...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inversion_(meteorologi)
*  Har Europas transportsektor blivit miljövänligare? Delvis.
Sound and independent information on the environment. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA , som grundas på en analys av långsiktiga trender, ställs krav på en tydlig vision och kraftfulla åtgärder för Europas transportsystem fram till år 2050. ”Under de senaste tio åren har vi inriktat oss på åtgärder för att förbättra rörligheten, samtidigt som vi har frikopplat transportsektorns utsläpp från ekonomisk tillväxt. Samtidigt har de inte minskat den tid som vi utsätts för buller, trängsel och luftföroreningar”, säger professor Jacqueline McGlade, miljöbyråns verkställande direktör. Godstransporter på landsväg och i luften svarar för den största ökningen inom EU:s 27 medlemsstater 43 procent respektive 35 procent mellan 1997 och 2007. Bilresor var fortfarande det dominerande transportsättet och svarade för 72 procent av alla passagerarkilometer inom EU-27. I miljöbyråns medlemsländer ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn utsläppen från internationell luftfart och sjöfart är ej inräknade...
http://eea.europa.eu/sv/pressroom/newsreleases/har-europas-transportsektor-blivit-miljoevaenligare-delvis
*  Kategori:Glykoletrar
kategori glykoletrar kategori glykoletrar kategori etrar kategori lösningsmedel kategori hälsovådliga luftföroreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Glykoletrar
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Svaveldioxidutsläpp - Kronobergs län - miljömål.se
... Miljömålen. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Levande sjöar och vattendrag. Grundvatten av god kvalitet. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Myllrande våtmarker. Levande skogar. Ett rikt odlingslandskap. Storslagen fjällmiljö. God bebyggd miljö. Ett rikt växt- och djurliv. Bara naturlig försurning. Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Når vi målen. Regionala miljömål Kronobergs län. Kronobergs län. Svaveldioxidutsläpp - Kronobergs län. Lägre utsläpp men fortsatt försurat Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten. Utsläppen av svaveldioxid kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och olja. Beräkningar pekar på att drygt 50 procent av länets 1 125 sjöar är försurade och så kommer det att fortsätta vara under lång tid. Trots radikalt minskade utsläpp tar det tid innan mark och vatten kan återhämta sig och frågan är om buffringsförmågan kan komma upp till samma nivå som tidigare. För att motverka negativa eff...
http://miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=2&l=7&t=Lan
*  Cinnober
kategori= Mineral grupp= Sulfid danaklass= |strunzklass= |formel=HgS färg= röd bildning= |förekomstsätt= |assoc= |kristallsystem= Trigonalt tvilling= |spaltning= Perfekt brott= halvmussligt hållbarhet= |mohs= 2-2,5 glans= diamant till halvmetalliskt polish= |Refraktion= |ljusbrytning= |dubbelbrytning= |dispersion= |pleokroism= |transparens= |fluorescens= |streckfärg= ljusrött specifik vikt= |densitet= 8,2 smältpunkt= |smältbarhet= |radioaktivitet= |diagnos= |löslighet= |typlokal= |övrigt= |ref= {{bokref |efternamn=Price |förnamn=Monica |efternamn2=Walsh |förnamn2=Kevin |år=2005 |titel=Bergarter och mineral |serie=Bonniers Naturguider |övriga= Översatt av Erik Jonsson |utgivningsort=Stockholm |utgivare=Albert Bonniers Förlag |sid=88, 7 |isbn=91-0-010458-2. }} thumb|Cinnober 'Cinnober', HgS, kvicksilversulfid är ett röd - orange mineral som förr i tiden användes som färgämne. Numera är det förbjudet på grund av sin giftighet. Cinnober används även för att framställa kvicksilver som man utvinner genom upphettnin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cinnober
*  Böjd geometri
... thumb px en generaliserad struktur med centralatomen i rosa böjd geometri är en molekylär geometri varav det finns två slag med koordinationstal en respektive en böjd molekyl kan skrivas som ax e samt ax e där a betecknar centralatomen x betecknar substituent er och e betecknar fria elektronpar i idealfallet när samtliga x och e upptar lika stor plats i rymden är bindningsvinkeln för ax e och för ax e cos dipolmoment et är i bägge fallen skilt från d v s det är i bägge fallen fråga om polära molekyler exempel böjda molekyler av ax e typ är svaveldioxid so och ozon o exempel böjda molekyler av ax e typ är vatten h o svaveldifluorid sf kategori molekylär geometri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Böjd_geometri
*  Sulfinsyra
... thumb px sulfinsyror är oxosyror med den allmänna formeln rso oh där svavlet har oxidationstillstånd et svavlet i syrorna är trigonalt pyramidalt vilket gör dem kirala de är starka syror men dock inte lika starka som sulfonsyror exempelvis har metansulfinsyra pka wudl f lightner d a cram d j j am chem soc och bensensulfinsyra pka burkhard r k sellers d e decou f lambert j l j org chem sulfinsyror är ofta instabila och bereds många gånger in situ genom surgöring av deras salter som har bättre stabilitet syrorna kan framställas genom reduktion av motsvarande sulfonylklorid med zink eller genom reaktion mellan ett grignardreagens och svaveldioxid referenser kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfinsyra
*  vista – Bild från Aurora Ozone Hotel, Kingscote - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. vista – Bild från Aurora Ozone Hotel, Kingscote. Kingscote. Hotell i Kingscote. Alla hotell i Kingscote Erbjudanden på hotell i Kingscote Efter hotelltyp. 5-stjärniga hotell i Kingscote. 4-stjärniga hotell i Kingscote. 3-stjärniga hotell i Kingscote. Hotell med pool Kingscote. Hotell nära Exceptional Kangaroo Island. Hotell nära Kangaroo Island Penguin Centre. Hotell nära Island Beehive. Att göra. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Läs mer. Skriv ett omdöme 1+. Aurora Ozone Hotel. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Kangaroo Island ›. Kingscote ›. Kingscote Hotell › Bilder från Aurora Ozone Hotel. Foto från Aurora Ozone Hotel : vista. | 473 omdömen. Alla 154 Utsikt från hotell 26 pool/strandområde 7 Bilder på ledningen 19 Äta mid...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g261647-d506360-i50839921-Aurora_Ozone_Hotel-Kingscote_Kangaroo_Island_South_Australia.html
*  WESTIUM / OZONE GAMING Ozone GROUND LEVEL EVO Gaming Mousepad
... Användare:. Lösenord:. Tryck här. Glömt lösenord. Bildskärmar/TV. Bildskärmar. Videotillbehör Datorer. Bärbara datorer. Bärväskor. Datortillbehör. Stationära datorer. Tangentbord Möss. MP3 Mediaspelare Kameror. Kameratillbehör. Övervakning Kommunikation. Nätverkstillbehör. Trådlöst nätverk. Audio. Komponenttillbehör. Nätaggregat. Externa Diskar Chassi. Interna Hårddiskar. Lagringstillbehör. Specialminne Print. Microsoft Licenser. Adobe. Symantec. Microsoft. Mobiltelefontillbehör. Telefoner tillbehör. 2-POWER. A4TECH. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt. Ozone Ground Level EVO If you are one of those who need freedom of movements then Ozone Ground Level EVO is your mouse pad. Ozone has wanted to go one step further, and bring together the best of GL Series advantages and the incredible size of this mouse pad. Due to his big size you can place even the keyboard on the surface of the mouse pad. Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna ba...
http://westium.com/PartDetail.aspx?q=p:4411160;pl:1
*  Mison
... är en serie skyddsgas er för svetsning som innehåller en tillsats av kvävemonoxid som mycket lätt reagerar med ozon och bildar syrgas och kvävedioxid mison angriper på så sätt problemet direkt vid källan det vill säga det mesta ozonet förstörs i samma stund som det bildas skyddsgaser används i huvudsak för att skydda själva svetsen utvecklingen mot högre svetsprestanda har dessvärre gjort att mängden ozon som bildas vid svetsningen ökar vilket leder till försämrad arbetsmiljö skyddsgaser som inte bara skyddar svetsen utan också svetsaren har därför blivit allt viktigare många års erfarenhet har visat att svetsarens arbetsmiljö förbättras om man reducerar ozonhalten eea european environmental agency ett miljöorgan inom eu hävdar att ozon är en hälsofara man anger att typiska symptom vid korttidsexponering för ozon är irritation i ögon och hals hosta inflammation i lungor och andningssvårigheter enligt eea återhämtar sig kroppen visserligen snabbt efter exponering för höga ozonhalter men vid upprepad expon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mison
*  Jonisering
... innebär att en eller flera elektron er i en atom tas bort så att atomen får en positiv laddning dvs blir en katjon fotojonisation är excitation med ljus och sker enligt samma lagar som fotoelektrisk effekt i metaller det krävs en viss energi för att jonisera en atom denna mängd energi kallas joniseringsenergi joniseringsenergin varierar mellan alla atomslag energin som krävs för att en elektron ska lämna atomen är mindre desto längre ut elektronen är från atomkärnan i och med att kärnan då inte håller lika hårt i elektronen exakt lika stor energi den som tillsatts vid joniseringen frigörs igen när elektronen hoppar tillbaka till sin atom tänk på energiprincipen vilket gör att atomens laddning blir neutral igen när en elektron tas upp av en atom och en negativ jon bildas frigörs energi om ämnets elektronaffinitet är positiv det frigörs energi när till exempel natrium och klorid tillsammans reagerar och bildar ett jongitter totalt sett blir resultatet att det avgivits mer energi än vad som har gått åt de b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonisering
*  Tiden som finns kvar
... franska le temps qui reste är en fransk film från regisserad av françois ozon den visades vid filmfestivalen i cannes handling om filmen källor externa länkar handling romain är en ung fotograf som en dag får reda på att han drabbats av en dödlig sjukdom och bara har månader kvar att leva han bestämmer sig för att avstå behandling och den enda som romain delger sitt tillstånd är hans farmor laura om filmen i sverige fick tiden som finns kvar premiär maj filmen gavs ut på dvd på hösten samma år källor externa länkar kategori filmer kategori franska dramafilmer kategori hbtq relaterad film kategori filmer i regi av françois ozon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tiden_som_finns_kvar
*  Nitrosaminer
... thumb px nitrosaminer nitrosaminer eller n nitrosoföreningar förkortade noc av engelskans n nitroso compounds är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogrupp en no är bunden till en aminogrupp de flesta av dessa föreningar är cancerframkallande människor exponeras med för noc via ett antal vägar av vilka livsmedel utgör en noc kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter vissa yrken medför en yrkesmässig exponering och för rökare tillkommer tobak sspecifika noc som inandas med tobaksröken tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för noc nitrosaminer finns dessutom i mindre mängder i latex produkter som ballonger och kondomer källor läst statens livsmedelsverk denna artikel är delvis baserad på en översättning från kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Luftburna partiklar – Wikipedia
Diagrammet visar typ och storleksfördelning i mikrometer för luftburna partiklar. Dessa dimensioner sträcker sig från ett par molekyler upp till den storlek där partiklarna inte längre kan bäras av en gas. En partikel med 10 mikrometer aerodynamisk diameter svävar i en gas på samma sätt som ett klot med 10 mikrometers diameter och med grunddensitet 1 gram per kubikcentimeter. Med PM 10 menas partiklar som passerar genom ett selektivt intag som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. En partikel med 10 µm mikrometer diameter har ungefär samma massa som 1 miljon partiklar med 100 nm nanometer diameter, men är uppenbart mycket mindre hälsofarlig eftersom den knappast kan ta sig in i människokroppens organ. eller bensin i bilmotorer, samt eldning av vedträn i husets kamin och grövre partiklar, så som från dubbdäckens avnötning från vägbanan och från bromsbeläggens nötning mot bromsskivorna. Dammbildning från skördetröska. Vid och kort efter harvning i blåsig torr v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/PM10
*  Expanderad bäddadsorption
Vid kolonnkromatografi används en adsorptionsbädd av partiklar och en strömmande vätska som leds in i toppen av kolonnen. Med tiden kommer bädden packas ihop mer och mer i nederdelen av kolonnen, vilket ökar tryckfallet över kolonnen samt minskar rörligheten för större molekyler diffusionen av större partiklar att minskar vilket påverkar den totala adsorptionseffekten. I en expanderande bädd så leds vätskan in underfrån med ett väl kontrollerat flöde så att bädden expanderar och adsorbentet hålls i dynamisk jämvikt. Adsorbentets sedimenterings -hastighet är lika med den uppåtriktade flödeshastigheten. I en expanderande bädd A så leds vätskan in underfrån med ett väl kontrollerat flöde så att bädden expanderar och adsorbentet hålls i dynamisk jämvikt. Adsorbentets sedimenteringshastighet är lika med den uppåtriktade flödeshastigheten B. När dynamisk flödesjämvikt erhållits så leds blandningen som ska renas in i botten av kolonnen C. Större partiklar och celler som inte ska adsorberas bruna punkter tillåts därm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Expanderad_bäddadsorption
*  Termisk emission
... uppkommer då en metall eller legering upphettas så mycket att de termiska rörelserna övervinner de bindningskrafter som verkar på elektron erna som därmed frigörs från metallen med elektronemission menas elektroners utträde ur en fast kropp vid kroppens yta möter elektronerna en potentialbarriär vid rumstemperatur kan endast ett fåtal elektroner övervinna potentialbarriären emissionstekniken innebär att antingen tillförs kroppens elektroner mera kinetisk energi eller så påverkas potentialbarriären så att elektronerna trots sin låga energi kan lämna kroppen det finns huvudsakligen två metoder för att öka elektronernas energi nämligen genom höjning av elektronernas temperatur termisk emission k och genom att låta ytan träffas av utifrån kommande partiklar som avger energi lämpliga partiklar är foton er genom fotoemission eller den fotoelektriska effekten eller elektroner sekundäremission potentialbarriären kan påverkas genom att utsätta kroppens yta för en stark elektrisk fältstyrka cirka v m som omformar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_emission
*  Gasfylld detektor
... gasfyllda detektorer används för att mäta joniserande strålning de består av ett elektriskt fält anod och katod i en gas en kondensator då strålningen passerar gasen joniseras gas en dvs det bildas elektriskt laddade partiklar de positiva jon erna drivs av det elektriska fältet mot den negativa katod en och de negativa elektron erna drivs mot den positiva anod en när jonisations elektronerna kommer nära anoden så kommer den elektriska fältstyrkan att öka det elektriska fältet får då jonisations elektronerna att färdas så pass snabbt att deras energi blir tillräckligt stor för jonisera andra atomer i gasen vilket resulterar i ännu fler elektroner som träffar avläsningstråden samtidigt denna process kallas jonisationslavin och den gör att en utläsningsbar elektriskt puls kan plockas upp från anoden konrad kleinknecht detectors for particle radiation nd ed isbn gasdetektorna ger information var i detektorn den inkommande partikel fotonen befann sig för att kunna bygga ett spår behövs flera utläsningar från ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasfylld_detektor
*  Avogadros lag
... är en fysikalisk lag efter amadeo avogadro lagen formuleras som lika volymer av olika gaser innehåller vid samma temperatur och tryck samma antal molekyler eller v propto n där v är gasernas volym och n är antalet molekyler mer precist substansmängd en avogadros lag kan kombineras med flera andra gaslagar för att ge ideala gaslagen avogadro föreslog hypotesen men först på talet blev den allmänt accepterad bakgrunden var de stökiometri ska förhållanden för volymer vid kemiska reaktioner mellan gaser se även avogadros tal källor kategori gaser kategori vetenskapliga principer uppkallade efter personer kategori tillståndsekvationer it volume molare legge di avogadro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avogadros_lag
*  Libell
... kan syfta på libell mätdon ett vätskefyllt behållare med en gasbubbla libell juridik en beteckning på kärandens första skriftliga inlaga i ett mål inom skriftlig processföring libell geologi en gasblåsa som förekommer i mineral tillsammans med vätskeinneslutningar libell litteratur en flygskrift eller smädesskrift...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Libell
*  Allmänna gaskonstanten
... r är en konstant som uppträder i allmänna gaslagen och andra tillståndsekvation er för gaser den är en produkt av boltzmanns konstant och avogadros tal och har det numeriska värdet j mol k i tekniska sammanhang är värdet liter per mol vid k och bar en god approximation fel och via detta kan sedan exempelvis densitet en hos en gas enkelt beräknas om man känner molmassa n den allmänna eller ideala gaskonstanten är relaterad till en ideal teoretisk gas utan några krafter eller bindningar mellan gasmolekylerna eller gasatomerna i verkligheten råder i princip alltid i varje fall vid atmosfärstryck och högre vissa intermolekylära krafter eller bindningar mellan molekylerna i en reell gas och utnyttjande av den allmänna gaslagen med den allmänna gaskonstanten ger delvis felaktigt resultat tryckberäkningar med den allmänna gaslagen ger olika avvikelser mot verkligheten beroende på vilken gas det handlar om en gas blir alltmer ideal ju lägre trycket är eftersom avståndet mellan gasmolekylerna eller gasatomerna då...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmänna_gaskonstanten
*  Inkompressibel fluid
... en inkompressibel fluid har så försumbart små densitetsvariationer att densiteten kan anses vara konstant tryckvariationerna i fluiden är så små att fluidens volym inte ändras i enlighet med kontinuitetsekvationen gaser är inkompressibla upp till cirka en tredjedel av ljudets hastighet högre hastigheter leder till tryck och värmeskillnader och därmed densitetsskillnader fluiden är då kompressibel se även stationär strömning strömningsmekanik kategori strömningsmekanik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkompressibel_fluid
*  Kvävefixering
'Kvävefixering' är förmågan hos en organism att binda kvävgas, gasformigt kväve. Kväve är ett näringsämne som alla organismer behöver för att fungera, men det är bara kvävefixerarna som kan ta kvävet direkt från luften. Kvävefixerande organismer finns både på land och i vatten. Kvävefixering i sjöar och hav. De organismer som kan fixera kväve i sjöar och hav är framför allt vissa arter av cyanobakterier. Dessa arter är alltså inte beroende av mänskliga kväve utsläpp, utan är självförsörjande på kväve. De gynnas av varmt väder, höga fosfor halter och låga kväve halter, då de har stora konkurrens fördelar jämfört med andra art er. Kvävefixerande cyanobakterier trivs dock inte under alla sådana förhållanden. Vid vissa salthalter och vid brist på bl.a. järn verkar de inte blomma. Hur mycket kväve som fixeras vid olika förhållanden är en fråga som det tvistas om inom forskningen. Svaret på den frågan påverkar frågan om vi behöver rena kväve, fosfor eller båda delar när det gäller utsläpp till sjöar och kustområden...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävefixering
*  .. Fest på gång .. En vacker dag… .. Ägd .. Kursstart .. Saltoluokta, del 4 .. Saltoluokta, de
Jag vet inte hur känt begreppet är, men vi har vänner som har hållit på i ett tiotal år och sedan vi hörde om det första gången har vi varit sugna på att gå på cykelfest. Då kommer två tredjedelar av gästerna att ringa på förhoppningsvis okända dörrar och de som öppnar har ingen aning om vilka som kommer. Just nu går tiden och vi fortsätter att bli tokiga på skåpdörrar som glider upp, ugnen som lutar, diskmaskinen som inte diskar rent, plattorna som stängs av, kranen som droppar och tjuter om man inte har handtaget längst till höger och så vidare. Publicerat i Natur. Märkt bär, kök, natur. Idag har vi varit på show minsann. Första uppgiften skickade vi in förra veckan och nu hade vi genomgång av den, plus introduktion av kommande översättningsuppgifter och genomgång av vårterminens uppsats, som vi ska komma igång med redan under hösten. För varje översättning ska vi även fokusera på några särskilda aspekter, som metaforer, hur man har kommit fram till vissa ter...
https://familjenlalloo.wordpress.com/
*  Turbo eller lustgas på bilen?
Turbo eller lustgas på bilen. Sök i forumet. Racing community. V8 och jänkare. Bilvård lack. Stulna fordon. Jämför billån. Fortkörning och böter. här är allt du behöver veta Så låter Koenigsegg Regera utan växellåda Viktbluffen: Suvarna väger hundratals kilo mer i verkligheten VW-skandalen kan kosta 731 miljarder. Turbo eller lustgas på bilen. If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Om detta är ditt första besök på Zatzy och funderar på att bli medlem. Klicka här för att läsa reglerna. För funderingar på hur du använder sajten, gå till FAQ. Känner du dig redo, bli medlem här. Resultat 1 till 1 av 1. Ämne: Turbo eller lustgas på bilen. Ämnesverktyg Visa utskriftsvänlig version. Prenumerera på det här ämnet. Visa foruminlägg. Besök hemsida. Turbo eller lustgas på bilen. Jag har fått tag p...
http://zatzy.com/forum/showthread.php?105182-Turbo-eller-lustgas-på-bilen
*  NitroXy
'NitroXy' är en förening vilken huvudsakligen sysslar med att arrangera det största LAN-evenemanget i Gislavedsregionen. Evenemanget har arrangerats nio gånger och har haft plats för drygt hundra till tvåhundra personer. NitroXy 1 arrangerades våren 2004 av föreningen Lustgas i Gislaved med hjälp av arrangörer från de lokala lanen Skogslan och muLAN. Intressanta fakta är att lokalen är rund och att det fina golvet inte fick repas. Det var också under NitroXy 2 som lanet fick kontakt med företaget Defem som sponsrar med kabelstegar. I Torghuset fanns det plats för 120 deltagare men det var inte förrän NitroXy 5 som lanet faktiskt blev fullsatt. Så blev den fiberkabel som dras mellan eventets byggnad och den skola där utgången för internet fanns, avklippt. Detta ledde till att föreningen bestämde sig för att göra sig av med sin fiberkabel, då den ansågs som förbrukad och vidare obrukbar inför flera Nitroxy LAN-partyn. Medlemmar fick därför efter eventets gång själva gå ut och klippa av kabeln. NitroXy har ett a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NitroXy
*  Jordens atmosfär
'Jordens atmosfär', av de grekiska ordstammarna atmos ånga och sfaira klot, är det gashölje som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitation skraft. Det består av omkring 78 % kväve, 21 % syre, 0,038 % koldioxid och 1 % andra gaser. Gaser tillsammans med argon står för mer än 99 % av atmosfärens massa, där vattenånga inte har räknats in. Atmosfären skyddar livet på jorden genom att absorbera skadlig ultraviolett strålning från solen och kosmisk strålning från rymden och även genom att minska temperaturskillnaderna mellan dag och natt samt att höja medeltemperaturen på jorden. 260px|miniatyr|Atmosfären File:Endeavour silhouette STS-130.jpg|mini|Rymdfärjan Endeavour framför troposfären orange, stratosfären vit och mesosfären. Troposfären når i medeltal 11 km över jordytan, 7 km vid polerna och 17 km vid ekvatorn och innehåller omkring 80 % av atmosfärens gaser. I troposfären blandas luften livligt vertikalt på grund av att varm luft stiger uppåt där temperaturen är lägre, däremot blandas luften mycket ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosfär
*  Atmosphere Of Earth Stockvektorillustration 116115973 : Shutterstock
... Bara bilder på människor. Exkludera människor. Många människor. Fler val för Människor Färre val för Människor. Hitta liknande bilder. Finns tillgängligt i hög upplösning och flera storlekar som motsvarar behoven i dina projekt. Jag samtycker till Shutterstocks användarvillkor för hemsida,, sekretesspolicy, licensvillkor och att få e-post som jag kan välja bort när jag vill. Med vår Utökade Licens kan du obegränsat exponera dina produkter för kommersiell användning och få tillgång till högt antal tittare. Earth with relief, high detailed surface, translucent ocean and atmosphere, illuminated by sunlight. Planet earth with translucent water of the oceans, atmosphere, volumetric clouds, and detailed topography in outer space. Planet earth with translucent water of the oceans, atmosphere, volumetric clouds, and detailed topography in outer space. A fragment of the Earth with high relief, detailed surface, translucent ocean and atmosphere, illuminated by sunlight. Måste jag betala mer för att få fullständig t...
http://shutterstock.com/sv/pic.mhtml?id=116115973&src=ee3c0bc61f1fd2b3cbd12bf41b3608aa-1-52
*  Envisats mätinstrument SCIAMACHY skapar karta över luftföroreningar / Sweden / ESA in your countr
Forskarna granskar sedan resultaten genom att studera absorptionen av ljus för att finna så kallade atmosfäriska spårgaser. Kvävedioxid uppkommer i samband med utsläpp från kraftverk, tung industri och vägtransport, samt vid förbränning av biomassa. Många industriländer i väst gör lokala mätningar av kvävedioxidhalten i atmosfären, men det men det råder ofta brist på markbaserad information. Det så kallade GOME-experimentet Global Ozone Monitoring Experiment har visat att en satelliten ERS-2 från ESA, noggrant kan mäta kvävedioxidhalten i troposfären. “SCIAMACHY:s förmåga att skapa högre rumsupplösning gör att vi kan se mycket fler detaljer i bilderna, till och med enskilda källor i städerna,” säger Steffen Beirle från institutet för miljöfysik på Heidelbergs universitet, som ansvarar för kartan. DOAS gör det möjligt att upptäcka även mycket otydliga tecken på spårgaser. Tekniken har tillräckligt hög precision för att i analysen av SCIAMACHY-resultaten kunna identifiera kvävedioxidfördelningar där det bara gå...
http://esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Envisats_maetinstrument_SCIAMACHY_skapar_karta_oever_luftfoeroreningar
*  LIBRIS - sökning: WFRF:(Isaksen Ivar S. A.)
LIBRIS - sökning: WFRF: Isaksen Ivar S. A Direkt till sidans innehåll. Direkt till sidans sekundära innehåll sidomenyn. Mina bibliotek. Utökad sökning. Mina bibliotek. A Resultat 1-9 av 9. Utförlig träfflista. Kort träfflista. Sortera/gruppera träfflistan. relevans alfabetiskt A-Ö alfabetiskt Ö-A nyast först äldst först antal bibliotek. ingen typ språk. 1 The changing atmosphere : report of the Dahlem workshop on the changing atmosphere, Berlin 1987, November 1-6 / F.S. Rowland and I.S.A. 5 bibliotek. 2 The 6th International Symposium of the Commission for Atmospheric Chemistry and Global Pollution on Global Atmospheric Chemistry : was held at Trent University, Peterborough, Ontario, Canada, 23-29 August 1987 / Edited by I.S.A. 1 bibliotek. 3 Atmospheric ozone as a climate gas : general circulation model simulations / edited by Wei-Chyung Wang, Ivar S.A. 1 bibliotek. A författare. 9 bibliotek. A författare. Metanutslipp fra naturgasskjeden : om metan som klimagass / av Ivar S. A Isaksen og Kjell Roland 1990 B...
http://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF:(Isaksen Ivar S. A.)&d=libris&m=10&p=1&hist=true&noredirect=true
*  Mesopausen
'Mesopausen' är temperatur minimat vid gränsen mellan mesosfären och termosfären i jordens atmosfär. Då soluppvärmning för detta område är liten och på grund av mycket stark strålningsavkylning från koldioxid är mesopausen den kallaste platsen på jorden med temperaturer så låga som -100°C. Mesopausen har i många år antagits ligga på cirka 85 km höjd, men högre observationer och modelleringar under senare tid har visat att mesopausen består av två minimia, ett på cirka 85 km höjd och ett ännu lägre minima på cirka 100 km höjd. Denna anomali uppstår på grund av en cirkulation mellan sommar och vinter som ger upphov till uppvällning av luft vid sommarpolen och motsvarande sänkning vid vinterpolen. Luft som hävs kommer att expandera och därmed kylas av vilket resulterar i en kallare sommarmesopaus. Vid vinterpolen kommer sänkningen att leda till att luften komprimeras och därmed värmas, vilket ger en varmare vintermesopaus. I senare tid har mesopausen fått nytt fokus genom studiet av den globala uppvärmningen, sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesopausen
*  Atmosphere: Atmosphere...
... Atmosphere. Atmosphere... atmosphere. Å vad svårt det måsie vara för dig att inte behålla alla de vackra, roliga grejerna själv. Hoppas du inte sätter penseln till bordet. Ha det så trevligt med din fina butik. 24 augusti 2007 03:19. Hoppas det går bra för dig. 24 augusti 2007 08:35. Åhh vad fina saker, väntar med spänning på att få se mera saker du köpt..du hittar alltid så mycket fint. Jag ska även gå lördag så vi kan träffas då också om du inte kan Torsdag..Kram Anette. 24 augusti 2007 09:06. Jag vill, jag vill...fast det verkar inte hjälpa att säga så ;. 24 augusti 2007 09:26. Är så sugen på att besöka din butik. Lycka till med öppningen och ha en trevlig helg. 24 augusti 2007 09:38. Måste komma till din butik nästa gång jag är i Göteborg. 24 augusti 2007 10:18. 24 augusti 2007 12:10. 24 augusti 2007 13:54. Har sett att det är så många som köpt fina ark med gammal text av dig, kan man beställa via "nätet"?. 24 augusti 2007 15:31. Måste komma dit nångång så mycket fint du har där.. 24 augusti 2007 16:...
http://houseofatmosphere.blogspot.com/2007/08/atmosphere-ppnar.html?showComment=1187981340000
*  Tidavads kyrka
... infobox kyrka namn tidavads kyrka bild bildtext plats lat d lat m lat s lat ns n long d long m long s long ew e land ort tidavad församling ullervads församling stift skara stift län västra götalands län trossamfund svenska kyrkan invigd år medeltiden webbplats tidavads kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör ullervads församling i skara stift kyrkan ligger i samhället tidavad i mariestads kommun kyrkobyggnaden kyrkan uppfördes på medeltiden och fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnader på talet och talet revs kor et och kyrkan förlängdes mot öster någon gång mellan tillkom nuvarande sakristia fick kyrkorummet takmålningar utförda av sven kinnander tio år senare målades de om av karl gustav hojst kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat kor i öster vid västra kortsidan finns ett lägre och smalare vapenhus norr om koret finns en sakristia strax söder om kyrkan finns en fristående klockstapel som är uppförd stapeln är täckt med rödmålade spån belades stapeln med nya spån storklo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidavads_kyrka
*  Kolmonoxidförgiftning
{{Faktamall hälsotillstånd Name= Kolmonoxidförgiftning Image=Carbon-monoxide-3D-vdW.png Caption=Modell av en kolmonoxidmolekyl. DiseasesDB=2020 ICD10= ICD9= 'Kolmonoxidförgiftning' är en förgiftning med gasen kolmonoxid, CO. Förgiftningen orsakas av att man andas in gasen som finns i bilavgaser, röken från bränder i organiskt material t.ex. husbränder, samt cigarett rök och även måttlig rökning av vattenpipa. De första tecknen är ofta huvudvärk, illamående och trötthet. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=243 http://www.helsingborgslasarett.se/forvardgivare/undersokningarochbehandlingar/tryckkammarbehandlinghbo/cointox.4.13d8f3cc116d3f5d692800021898.html Kolmonoxidförgiftning är ett akut tillstånd som kräver omedelbar vård. Hemoglobin har betydligt högre affinitet för kolmonoxid än syre ca 200 ggr vilket gör att inhalerande av högre doser kolmonoxid leder till inre kvävning hypoxi då syret konkurreras ut, vilket kan leda till respiratorisk svikt. De flesta symtomen beror på hypoxin. http://svenska.yle....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxidförgiftning
*  Counter Rotating Ring Receiver Reactor Recuperator
... är en utrustning för att spjälka koldioxid till kolmonoxid av kolmonoxiden är det sedan möjligt att bilda kolkedjor som kan användas som bränsle externa länkar källor kategori energiteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Counter_Rotating_Ring_Receiver_Reactor_Recuperator
*  Fakta om Euro 6 - Volvo Årsredovisning 2012
Fakta om Euro 6 - Volvo rsredovisning 2012. Fakta om Euro 6. Nya emissionsregler som g ller inom EU fr n den 1 januari 2014. En femtedel s stora utsl pp av kv veoxider som Euro 5. H lften s stora utsl pp av partiklar som Euro 5. Certifieringsreglerna har ndrats s att det bl.a. blir obligatoriskt att uppfylla emissionslagstiftningen ner till en omgivande temperatur p minst minus sju grader. Emissionslagstiftningen omfattar kv veoxider NO x, partiklar vikt, partiklar antal, ammoniak NH 3, kolmonoxid CO och kolv ten HC....
http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar12/sv/pervarldsdeleuropa/pops/facts/fakta-om-euro-6.html
*  Platinasvamp
... eller porös platina är en mjuk porös och svampliknande grå massa med stor katalytisk aktivitet ren kolloidal platina antänder väte i närvaro av syre eller kolmonoxid den används därför som katalysator vid kemiska reaktioner i många fall använder man av kostnadsskäl hellre järn eller nickelkatalysatorer istället och platina används endast då inga andra godtagbara alternativ finns den katalytiska förmågan minskar kraftigt om platinasvampen kommer i kontakt med arsenik även i mycket små mängder platinasvamp erhålls medelst glödgning av ammoniumklorplatinat iv kategori katalysatorer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvamp
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Bättre och bättre dag för dag
... är en svensk revy kuplett baserad på en engelsk sång med den likartade titeln i m getting better every day av mark strong den svenska texten skrevs av anita halldén signaturen s s wilson och karl ewert kupletten lanserades av revykungen ernst rolf i dennes revy fra karl johan til lykkeland på casino i oslo året därpå hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy lyckolandet på oscarsteatern i stockholm i mars sjöng rolf också in melodin på skiva på märket odeon titeln och refrängen anspelar på den franske psykolog en émile coué s metod att genom självsuggestion uttryckt genom frasen tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre uppnå önskade psykoterapeutiska effekter referenser tryckta källor fotnoter kategori sånger kategori svenska sånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bättre_och_bättre_dag_för_dag
*  .. när livet skaver och gör ont .. Post navigation .. Meta
Den finns alltid där, som ett gruskorn i skon som man aldrig lyckas fÃ¥ bort. Samtidigt som det inte ser ut att finnas vare sig krav eller kriterier när man ser till de som valts, de det händer för. Just nu är det svÃ¥rt att veta. Jag är nÃ¥gonstans i grunden rädd för att mannen som skulle komma att bli pappa till mina barn egentligen inte vill ha barn, Ã¥tminstone inte med mig. Jag vill inte utsätta ett barn för känslan av att vara oönskad – jag vet redan hur den känns. Planeringspaniken och den stress det för med sig vill jag helst inte ens tänka pÃ¥ men nog finns den där. Det gÃ¥r inte att fÃ¥ med under utbildningen, för det skulle sätta ekonomisk stress i ett ännu större perspektiv än det redan är och svÃ¥righeten att kombinera en familjeuppstart med en karriär har jag skrivit om tidigare, sÃ¥ hur det stressar är knappast svÃ¥rt att se. Den enda delen som vore “lätt” att arbeta med och ta sig förbi, även om den inte heller känns lätt, skulle väl vara förlossningspaniken. Dä...
http://newyn.se/2010/07/nar-livet-skaver-och-gor-ont/
*  Kategori:Kväveföreningar
kategori kväveföreningar kategori kväveföreningar kväveföreningar är kemiska föreningar som innehåller grundämne t kväve föreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kväveföreningar
*  Dikvävetetroxid
... kemibox vardagligt namn bild dinitrogen tetroxide svg bildtext strukturformel bildbredd bild dinitrogen tetroxide d vdw png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn dikvävetetroxid övriga namn kvävetetroxid kemisk formel n o utseende färglös gas eller vätska cas nummer smiles on o n o o molmassa densitet vätska löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa dikvävetetroxid ibland oegentligt kallat kvävetetroxid är kvävedioxid ens dimer och har molekylformel n n o egenskaper framställning användning se även egenskaper dikvävetetroxid är en dimer av kvävedioxid och de båda ämnena bildar kemisk jämvikt dikvävetetroxid är ett kraftfullt oxidationsmedel och reagerar hypergolisk t tillsammans med hydrazin till skillnad från kvävedioxid är dikvävetetroxid diamagnetisk t framställning dikvävetetroxid framställs genom katalytisk oxidation av ammoniak utspädd med ånga rm nh o rightarrow n o h o när ångan kondenseras löser sig den kvävedioxid som bildats i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dikvävetetroxid
*  Kvävetrijodid
... kemibox vardagligt namn bild nitrogen iodide d png bildtext strukturformel bildbredd bild nitrogen triiodide d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn kvävetrijodid övriga namn jodkväve kvävejodid kemisk formel n i utseende rött pulver cas nummer smiles in i i molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara mycket mycket mycket stötkänslig detonation kan ske vid mista nuddning nfpa ld kvävetrijodid eller jodkväve är en förening av jod och kväve ämnet är explosivt och exploderar vid minsta beröring explosioner kan till och med orsakas av alfastrålning jodkväve framställs vanligen genom att jodfjäll övergjutes med ammoniak och lämnas att torka och resultatet är en addukt med formeln ni nh snarare än ren kvävetrijodid kvävetrijodid saknar praktisk användning som explosivämne eftersom det är för instabilt för att transportera se även ammoniak vätejodid kategori kväveföreningar kategori pyroteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävetrijodid
*  Kategori:Hydraziner
kategori hydraziner kategori hydraziner hydraziner är kemiska föreningar som innehåller hydrazin gruppen n h kategori kväveorganiska föreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Hydraziner
*  Litiumdiisopropylamid
... eller lda är en av de viktigaste starka baserna inom organkemin ämnet är starkt steriskt hindrat och har ett pk a på cirka framställning sker genom att reagera diisopropylamin med butyllitium vid c ämnet tillhör ämnesklassen azanid er kategori reagenser i organisk kemi kategori baser kategori litiumföreningar kategori organiska föreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumdiisopropylamid
*  Kategori:Tiocyanater
kategori tiocyanater kategori tiocyanater kategori svavelföreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiocyanater
*  Kategori:Tiokarbamider
kategori tiokarbamider kategori tiokarbamider kategori svavelföreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiokarbamider
*  Kategori:Fulminater
kategori fulminater kategori fulminater kategori explosiva föreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar kategori syreföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fulminater
*  Fosfortriklorid
... kemibox vardagligt namn bild phosphorus trichloride d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd bild phosphorus trichloride d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn fosfor iii triklorid övriga namn kemisk formel p cl utseende färglös vätska cas nummer smiles clp cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa fosfortriklorid är en kemisk förening av fosfor och klor med formeln pcl egenskaper framställning användning se även källor egenskaper fosfortriklorid reagerar häftigt i kontakt med vatten och bildar fosforsyrlighet h po och saltsyra hcl rm pcl h o rightarrow h po hcl framställning fosfortriklorid framställs genom reaktion mellan klorgas och vit fosfor rm p cl rightarrow pcl produktion av fosfortriklorid omfattas av konventionen om förbud mot kemiska vapen användning fosfortriklorid används främst för att tillverka fosforpentaklorid fosforoxitriklorid och tiofosforylklorid som i sin tur används i många herbicid er...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfortriklorid
*  Bortriklorid
... kemibox vardagligt namn bild boron trichloride d png bildtext strukturformel bildbredd px bild boron trichloride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn bor iii triklorid övriga namn kemisk formel b cl utseende färglös gas cas nummer smiles clb cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa bortriklorid är en kemisk förening med formeln bcl det är en färglös gas som i luft reagerar med vattenånga och bildar saltsyra rm bcl h o rightarrow hcl b o ämnet är mycket reaktivt för att minska riskerna hanteras det oftast bundet till dimetylsulfid s ch rm s ch bcl overrightarrow leftarrow s ch bcl till skillnad från många andra trihalogenider bildar bortriklorid inga dimer er framställning rent bor reagerar med halogen er och bildar motsvarande halid industriell framställning sker dock oftast genom att låta boroxid reagera med klorgas och kol vid en temperatur av c rm b o c cl rightarrow bcl co användning bortriklorid är ett mellanste...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bortriklorid
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Barbitursyra
... miniatyr strukturformel barbitursyra är en organisk syra vars analoger förr hade stor användning som sömnmedel och lugnande medel syran framställs enkelt genom kondensation av urea och dietylmalonat syntetiserades först av den tyske kemisten adolf von baeyer han döpte syran till barbitursäure var han fick namnet ifrån är ett mysterium men en teori är att han namngav det efter sin flickvän som hette barbara kategori barbiturater kategori organiska syror...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Barbitursyra
*  Karol Olszewski
... miniatyr stående karol olszewski karol stanisław olszewski född januari i broniszów galizien död mars i kraków var en polsk fysik er och kemi st olszewski studerade i kraków och heidelberg där han blev filosofie doktor han blev e o professor och ordinarie professor i kemi vid jagellonska universitetet i kraków han var redan från början zygmunt wróblewski s medarbetare vid dennes grundlagda laboratorium för gas ers kondensering och beskrev tillsammans med denne försök att bringa syre kväve och kolmonoxid till flytande form efter wróblewskis frånfälle fortsatte olszewski dessa arbeten och författade därom många verk till större delen publicerade i krakówakademiens bulletin i paris akademiens comptes rendus de l académie des sciences i philosophical magazine och i gustav heinrich wiedemann s annalen der physik und chemie de viktigaste är überführung des argons in den flüssigen und festen zustand i zeitschrift für physikalische chemie liquefaction of gases i philosophical magazine samma år och die verflüssig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karol_Olszewski
*  Redlich-Kwongs ekvation
redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation är en tillståndsekvation för gaser som är bättre än van der waals lag på att kvantitativt beskriva gasers tillstånd i temperatur och tryckintervall nära där en gas övergår till vätska ekvationen har två parametrar som är specifika för olika gaser dessa brukar benämnas a och b och kan antingen hittas i tabeller eller bestämmas ut ämnesspecifika data för kritiskt tryck och kritisk temperatur ekvationen har följande utseende p frac rt overline v b frac a sqrt t overline v overline v b där p är tryck et r är den allmänna gaskonstanten overline v är den molära volymen t är temperatur en a och b är ämnesspecifika konstanter som beräknas enligt ekvationerna a frac r t c p c b frac r t c p c där t c är den kritiska temperaturen och p c är det kritiska trycket a och b för olika ämnen ämne a decimeter dm bar måttenhet bar mol kelvin k a decimeter dm atmosfär tryckenhet atm mol kelvin k b decimeter dm mol helium väte syre kväve bensen källor bokref ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Redlich-Kwongs_ekvation

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Avgas: Avgaser är den allmänna beteckningen på produkter från en kemisk reaktion i gasfas. Ordet har därutöver särskilt kommit att beteckna de gasformiga restprodukterna från förbränningsmotorer.Sprängämne: [dynamite.jpg|thumb|Sprängpatron] med [[NONEL-slang samt Fordyn, en typ av Dynamit som används som toppladdning för att antända exempelvis ANFO vid täktverksamhet och anläggningsarbeten]]Luftföroreningar: Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler, polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon.Cheletrop reaktion: En cheletrop reaktion är en reaktion där två σ-bindningar till en atom skapas eller bryts samtidigt i en concerted reaktion. De tillhör gruppen cykloadditioner.Ozon: I ren form explosivtLuftburna partiklarGas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.PentanLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.KvävetrikloridSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.