Läkemedelsavgivande stentarStentarKranskärlsrestenosSirolimusAngioplasty, Balloon, CoronaryMetaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.PaklitaxelProteskonstruktionHjärt-kärlmedelKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.BehandlingsresultatKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.BlodproppPercutaneous Coronary InterventionHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.TrombocytaggregationshämmareBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.TubulinmodulatorerNeointimaBiodegradable PlasticsBiologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.RegisterLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Ultraljudsundersökning, interventionellTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.TiklopidinTidsfaktorerLäkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.MyokardrevaskulariseringKromlegeringar: Legeringar innehållande minst 85% krom, med nickel eller kobolt, molybden eller andra metaller. De används i tandproteser, ortopediska implantat osv.Kaplan-Meier EstimateKoronarocklusionRetreatmentKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.PolymererRiskfaktorerProspektiva studierRiskbedömningRetrospektiva studierProduktmärkningPropensity ScoreKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Randomiserade kliniska prövningar, principerProportional hazard-modellerAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.ProteslossningAkut koronarsyndromHyperplasiTunica intimaNational Heart, Lung, and Blood Institute (U.S.)Republic of KoreaBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.ProtesimplantationChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Tomografi, optisk koherensDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Cellgifter, naturmedelRecurrenceUtrustningsdesignBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Cardiac CathetersLegeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Ballongvidgning av kärl, laser: Metoder för angioplastik där laserenergi används i kombination med ballongkateter.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.KonsumentskyddKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Vena saphenaSurvival AnalysisPerioperativ omhändertagandeAngina, StableBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Numbers Needed To TreatPostoperativa komplikationerSjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.PatienturvalSingelblindmetodKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.MyokardischemiKoronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.Brakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.SjukdomsgradsmåttMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Multicenterstudier, principer: Kontrollerade studier som planeras och genomförs av flera institutioner i samarbete för att mäta vissa variabler och utfall i bestämda patientgrupper, t ex multicenterstudie av medfödda missbildningar hos barn.Fractional Flow Reserve, MyocardialLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Rostfritt stålPrediktivt värde av testerFörenta StaternaDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Blödning: Läckage av blod från blodkärl.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.OddskvotObservationKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Kranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.Fibrin: Ett protein som erhålls från fibrinogen i närvaro av trombin och som utgör en del av blodproppen.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.SårläkningRiskKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Survival RateElektrokardiografiJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Framfall: Ett organs eller del av organs inträngande i en naturlig eller konstgjord kroppshåla.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.

*  IF Metall: ”Sänkt restaurangmoms - en avskedsgåva till Olofsson” - IF Metall
IF Metall: ”S nkt restaurangmoms - en avskedsg va till Olofsson” - IF Metall. F lj oss:. IF Metall Om oss. F lj oss:. IF Metall: ”S nkt restaurangmoms - en avskedsg va till Olofsson”. IF Metall: ”S nkt restaurangmoms - en avskedsg va till Olofsson” ti, sep 20, 2011 05:05 EST. Den borgerliga regeringen ger i sin presentation av h stbudgeten en m rk bild av framtiden med kad arbetsl shet och s mre tillv xt. Carin Wallenthin, chef f r IF Metalls facklig-politiska enhet kommenterar: Regeringen bem ter sin egen dystra prognos med en budget som r s gott som tom p tillv xt- och jobbskapande tg rder. Att v lja att sitta p h nderna och passivt titta p n r elden b rjar ta sig r inte att ta ansvar. Vi vill se betydligt kraftigare arbetsmarknadssatsningar och stimulans f r f retagen som skapar jobb. Inte minst med tanke p att drygt 29 000 av v ra medlemmar i dagsl get st r utan jobb, s ger Carin Wallenthin och forts tter: Budgetens enskilt st rsta satsning, den s nkta restaurangmomsen, har ingenting med jobbskapande att ...
http://news.cision.com/se/if-metall/r/if-metall---sankt-restaurangmoms--en-avskedsgava-till-olofsson-,c9163788
*  Metal Men
Tidningen lades ner 1973, men återupplivades 1976–78, då ytterligare tolv nummer gavs ut. 1993 kom en fyranummers miniserie med Metal Men, där Mike Carlin och Dan Jurgens ändrade en del av seriens premisser. Tanken var att uppdatera serien för en modernare publik, men satsningen var ett impopulärt drag se handling. 'Lead' Bly är långsam och trög, men lojal. Anledningen till deras artificiella intelligens och deras förmåga att byta skepnad var responsometer n, ett slags minidator uppfunnen av Doktor Magnus. Vid flera tillfällen tillverkade Doktor Magnus också nya grupper av Metal Men, vilka i flera fall blev "onda" och vände sig mot sin skapare. Tenn byggde också en flickvän till sig själv som han kallade "Precious" men som kallades "Nameless" av alla andra, som deltog i några äventyr men sedermera försvann helt ur serien. I de nya avsnitten ville den amerikanska regeringen använda Metal Men som vapen, vilket de själva vände sig emot och därför gjorde uppror. Dessa förändringar höll i sig i tolv år, men var vä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metal_Men
*  Oädla metaller
... definieras som metall er som oxiderar relativt snabbt och reagerar med utspädd saltsyra hcl och bildar väte begreppet är motsatsen till ädelmetall er och till de oädla metallerna räknas till exempel järn nickel bly och zink koppar brukar traditionellt också räknas till de oädla metallerna eftersom metallen oxiderar relativt lätt trots att koppar inte reagerar med saltsyra alkemi sterna försökte förr i tiden att transmutera billiga och lättillgängliga oädla metaller till ädelmetaller som guld och silver kategori metallurgi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oädla_metaller
*  Newtons metall
... sammansättning ämne komponentens smältpunkt c kokpunkt c vismut bly kadmium newtons metall är en legering vars mest utmärkande egenskap är att den har en smältpunkt på c vilket är under vattens kokpunkt vid stelnandet antar metallen en degig formbar massa detta gör att legeringen lämpar sig väl för att tillverka kliché er förr användes newtons metall för boktryckarändamål sammansättningen har varierat över tid i äldre tid bestod metallen av vismut bly och tenn under talet ersattes blyet ofta av kadmium newtons metall har den egenskapen att den kan upphettas ända till vitglödande temperatur utan att den avger någon nämnvärd mängd ångor detta gör denna legering lämplig för värmebad av hög temperatur i litteraturen har ofta likhetstecken satts mellan newtons metall och d arcets metall det krävs en del teknikhistorisk forskning för att få belyst huruvida detta kan anses vara helt korrekt se även d arcets metall noter kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_metall
*  D'Arcets metall
d arcets metall d arcets metall sammansättning ämne komponentens smältpunkt c vismut bly tenn d arcets metall är en lättsmält legering som första gången framställdes av jean pierre joseph d arcet i litteraturen har ofta likhetstecken satts mellan d arcets metall och newtons metall det kan diskuteras om detta är korrekt det finns flera tolkningar av sammansättningen den eutektiska sammansättningen av d arcets metall ger smälttemperaturen c den sammansättning som visas i tabellen här har i vissa källor kallats roses metall läget är alltså något förvirrat man skulle kunna förmoda att det någon gång uppstått ett missförstånd och att sedan misstaget citerats och därmed en felaktig uppgift getts spridning det krävs en del teknikhistorisk forskning för att reda ut vad som är sant och vad som är falskt i detta avseende kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/D'Arcets_metall
*  Metall (olika betydelser)
metall olika betydelser metall olika betydelser metall kallas ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper som god ledningsförmåga för elektricitet och värme formbarhet och metallglans metall kan också betyda annat grundämne än väte och helium se metall astronomi kortform för svenska metallindustriarbetareförbundet numera sammanslaget med industrifacket till industrifacket metall i heraldik benämning på tinktur erna guld och silver vilka motsvarar färger en musikstil inom hårdrocken se heavy metal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metall_(olika_betydelser)
*  Fistful of Metal
... är thrash metal bandet anthrax debutalbum släppt i januari det här är det första och sista albumet med neil turbin och dan lilker på sång respektive elbas dock skulle båda bli upphovsmän till ett par låtar på albumet efter spreading the disease låtförteckning deathrider metal thrashing mad i m eighteen alice cooper cover panic subjugator soldiers of metal death from above anthrax across the river howling furies medlemmar neil turbin sång dan spitz gitarr scott ian gitarr dan lilker elbas charlie benante trummor kategori album av anthrax kategori amerikanska debutalbum kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fistful_of_Metal
*  Övriga metaller
... redirect övrig metall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Övriga_metaller
*  Unobtainium
... inom ingenjörsvetenskap fiktion och tankeexperiment är unobtainium som också kan stavas unobtanium ett extremt ovanligt kostsamt eller omöjligt material eller mer sällan en maskin som behövs för att fullborda en specifik konstruktion för en given tillämpning egenskaperna för ett bestämt unobtainium beror på dess användningsområde till exempel en talja tillverkad av unobtainium kan vara masslös och friktionsfri men om det används i en kärnkraftsdriven raket skulle unobtainium vara lätt starkt vid höga temperaturer och motståndskraftigt för strålningsskador begreppet unobtainium används ofta lättvindigt och skämtsamt ordet unobtainium kommer från ouppnåeligt ium suffixet för ett antal metalliska grundämnen det tillkom före de liknande ämnesnamnen i iupac systemet som till exempel ununoktium se även automagisk material i science fiction adamant mithril referenser hos tvtropes kategori fiktiva material hu unobtainium unobtanium az avatarban...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Unobtainium
*  Alkalimetaller
... redirect alkalimetall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkalimetaller
*  Metaller (astronomi)
metaller astronomi metaller astronomi redirect metallicitet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metaller_(astronomi)
*  Proteindomän
... en proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet oberoende av det övriga proteinet proteiner är ofta uppbyggda av flera sammanlänkade domäner proteindomäner kan variera i längd från cirka aminosyror till upp till cirka de kortaste domänerna som zinkfingrar stabiliseras av metalljoner eller svavelbryggor se även strukturmotiv ett närbesläktat begrepp tertiärstruktur proteinveckning källor kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proteindomän
*  Metal Cam Straps w/ 2 inch Flat Nylon
metal cam straps w inch flat nylon...
http://strapworks.com/Metal_Cam_Straps_p/cs2n.htm
*  Stop (mått)
stop mått stop mått ett stop är ett gammalt rymdmått som motsvarar kvarter kanna liter stop namnet betyder ett urholkat kärl med branta stupande väggar begreppet har använts på lite olika typer av kärl de första beläggen härrör från talet och då är det raka bägare utan grepar men redan på talet omtalas stop med grepe och lock en betydelse som sedan tar över stop har kunnat åsyfta bägare i såväl som trä som olika metaller från tar stopen över som benämning på dryckeskärl av metall medan stånka främst kommer att gälla träkärl till skillnad från dryckeskanna n är stopet ett enmansdryckeskärl ölets käril kap om stop bägare och glas sven t kjellberg i kulturens årsbok man brukar skilja mellan revstop med koniska sidor bukstop med en svängd profil och cylinderstop med raka sidor jämför med stånka sejdel kanna källor kategori volymenheter kategori flaskor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stop_(mått)
*  Bergsmanshytta
... hytta för framställning av järn eller annan metall ägd och driven av bergsmän organiserade i ett hyttlag detta sätt att organisera hyttdriften har medeltida anor i bergslagen från talet och framåt fick bergsmanhyttorna stark konkurrens av de framväxande bruk en enstaka bergsmanshyttor var i drift ända in på talet kategori industrihistoria kategori bergsbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsmanshytta
*  Bristol-Myers Squibb
bristol myers squibb bristol myers squibb bristol myers squibb är ett globalt läkemedel sföretag ursprungligen bestående av två olika företag det ena squibb grundat och bristol myers grundat år dessa slogs ihop och är nu ett av världens största inom läkemedelsindustrin kända produkter är bl a neuroleptika t abilify ursprungligen framställt av otsuka och anticancermedlet erbitux varunamn generiskt namn indikation global försäljning musd abilify aripiprazol schizofreni bipolärsjukdom miljoner avapro avalide irbesartan högt blodtryck miljoner baraclude entecavir hepatit b virus miljoner erbitux cetuximab cancer miljoner ixempra ixabepilone cancer miljoner onglyza saxagliptin diabetes miljoner orencia abatacept reumatoid artrit miljoner plavix klopidogrel efter hjärtinfarkt miljoner reyataz atazanavir hiv miljoner sprycel dasatinib leukemi miljoner sustiva efavirenz hiv miljoner marknadsförs av sanofi aventis under namnet aprovel i sverige marknadsförs av msd under namnet stocrin i sverige pravachol pravastatin l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bristol-Myers_Squibb
*  Paklitaxel
... mini strukturformel paklitaxel varunamn taxol tillhör gruppen taxan er och är ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i behandlingen av bland annat äggstockscancer vissa former av bröstcancer samt aids relaterad kaposis sarkom paklitaxel verkar genom att binda till den lumen ala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress som gtp hydrolys ger upphov till därigenom kan cancerceller inte genomgå mitos eftersom cytoskelettet inte kan kollapsa vilket krävs vid celldelning paklitaxel verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller paklitaxel har flera biverkningar bland annat perifera neuropati er som kan ge upphov till myalgi och muskeldomningar även benmärgssvikt är vanlig med anemi och infektionskänslighet som följd se även kemoterapi kategori alkaloider kategori cytostatika kategori diterpener kategori bensoater kategori propanoater kategori bensamider kategori alkoholer kategori ketoner kategori acetatestrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paklitaxel
*  Akuta kranskärlssjukdomar
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_kranskärlssjukdomar
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  Percutaneous coronary intervention
... pci är samlingsnamnet för åtgärder i hjärtats kranskärl som genomförs med kateter pci teknikens främsta tillämpning sker vid så kallad ballongvidgning ballongvidgning är ett så vanligt ingrepp att pci och ballongvidgning ofta används synonymt ofta i samband med ballongvidgning läggs ett stent in för att bibehålla diametern på kärlet efter ballongvidgningen stentet är ett rörformat metallnät av varierande legeringar kategori kateterisering kategori hjärtat de perkutane transluminale coronare angioplastie nl ptca...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Percutaneous_coronary_intervention
*  Hjärtinfarkt - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Vid en hjärtinfarkt kan en skada uppkomma som gör att hjärtat inte klarar att arbeta lika bra som innan. Vaga symtom kan också vara infarkt Om du är äldre eller har diabetes och får hjärtinfarkt, är det inte säkert att du får ont i bröstet. Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Om du befinner dig mer än två timmar från ett sådant sjukhus kan du få propplösande medicin, som kan ges redan i hemmet eller i ambulansen av en sjuksköterska, som följt med. Det kan ges till de flesta som har en kranskärlssjukdom, framför allt till diabetiker eller de med högt blodtryck eller hjärtsvikt. Symtomen är bröstsmärtor eller svårigheter att andas av lätt ansträngning eller till och med i vila. Hjärtinfarkten kan vara mindre eller större beroend...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/
*  HUCPVC-cellterapi som är effektivare, i återställande av hjärta, fungerar efter myocardial in
... farkt. En studie publicerade denna månad av forskare på Universitetar av Toronto, och Toronto Princess Margaret Sjukhus har visat, att celler som härledas från navelsträngen, ”PeriVascular Celler för MänniskaNavelsträng” HUCPVCs , är effektivare, i återställande av hjärta fungerar efter en akut myocardial infarkt i allmänningspråk, en hjärtinfarkt i ettkliniskt modellerar än en liknande cellbefolkning som härledas från benmärg. Armand Keating, föreslår nu att navelsträngceller outperform benmärgceller, i att förbättra hjärtamuskeln fungerar. Studien som är utsläppt i CellTransplantation denna månad, visar, att cellerna som påbörjar från silkespappren som omger blodkärlen av människanavelsträngen, också som var bekant som ”Whartons Gelé,” outperformed strömguldmyntfoten för terapier för stemcellen för att reparera skada till hjärtamuskler, efter en framkallad hjärtinfarkt när den injiceras direkt in i det upprörda området. ”Hoppas Vi att denna översätter in i mer få folk som framkallar komplikationer av hj...
http://news-medical.net/news/20121116/1095/Swedish.aspx
*  Infarkt
... en infarkt är den oåterkalleliga skada som uppstår i en vävnad i ett organ när den utsätts för blodbrist till exempel hjärtinfarkt eller hjärninfarkt ofta orsakad av otillräcklig blodförsörjning genom blodpropp i de försörjande blodkärl en vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros åderförkalkning av hjärtats kranskärl kranskärlen försörjer hjärtmuskulaturen med blod och en förträngning av dem ger symptom i form av angina pectoris en minskad blodförsörjning via kranskärlen kan resultera i ischemi vilket i sin tur kan orsaka nekros och en infarkt har uppstått en infarkt är själva blodproppen med bristningen som leder till stroke nekros kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori celldöd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt
*  Klopidogrel
... mini strukturformel klopidogrel plavix är ett trombocytaggregationshämmande läkemedel som motverkar blodpropp sbildning genom att minska trombocyter nas blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig läkemedlet marknadsförs av sanofi aventis och bristol myers squibb verkningsmekanism användning kliniska studier liknande läkemedel verkningsmekanism klopidogrel inhiberar trombocyternas p y adenosindifosfatreceptor och hindrar på så sätt koagulering det vill säga trombocyternas aggregering användning klopidogrel ges till patienter till med hjärtinfarkt eller ischemi sk stroke för att förebygga kardiovaskulära händelser klopidogrel är en prodrog och måste metaboliseras av flera enzymer i levern för att bli aktiv och ha effekt klopidogrel omvandlas först till oxo klopidogrel av enzymerna cyp c cyp a och cyp b för att sedan omvandlas till den aktiva formen r av cyp a cyp c cyp c och cyp b på grund av den fördröjda effekten ges ofta en laddningdos av klopidogrel på mg eller mg sedan ges mg dagligen kliniska studier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klopidogrel
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Immunosuppressiva läkemedel
... verkar genom att hämma eller hindra immunförsvar ets aktivitet denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande oftast efter en organtransplantation dessa läkemedel hindrar kroppen från att stöta bort det nya främmande organet tex ett nytt hjärta eller en ny lever livslång medicinering med immunhämmande medel är nödvändig efter en organtransplantation många immunhämmande medel kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar tex svår psoriasis och kan lindra svår ledgångsreumatism användning dessa läkemedel används för att förhindra avstötning av organ efter transplantation exempelvis vid hjärt njure eller benmärgstransplantation behandla autoimmuna sjukdomar exempelvis reumatoid artrit multipel skleros sle behandla vissa icke autoimmuna inflammatoriska sjukdomar exempelvis astma indelning immunosuppresiva läkemedel kan delas in i följande grupper glukokortikoider kemoterapi antikropp ar läkemedel som verkar på immunofilin er ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunosuppressiva_läkemedel
*  Nickelvac
... är handelsnamn för en familj kobolt krom nickel legering ar proportionerna av ingående ämnen varierar typiskt mellan nedanstående ungefärliga gränser men enstaka ämnen kan ibland avvika åtskilligt från här upptagna värden kobolt krom nickel wolfram molybden järn mangan i en del varianter av familjen kan även mindre mängder av följande ämnen förekomma i varierande omfattning aluminium bor kisel kol fosfor svavel titan vanadin gaser som bildas vid svetsning av dessa legeringar kan vara hälsofarliga men ämnena som sådana innebär inga hälsorisker kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nickelvac
*  Elektroaktiv polymer
... elektroaktiva polymerer eap är polymer er som ändra form under påverkan av en elektrisk spänning dessa material kan användas som muskler i robot armar det finns två huvudgrupper dielektriska och jonära eap dielektriska elektroaktiva polymerer leder ingen ström materialet ändrar form på grund av den elektriska fältstyrkan mellan elektroderna på framsida och baksida här krävs stora fältstyrkor och höga spänningar se vidare elektret jonära elektroaktiva är jonledare de ändrar form vid spänningar på några volt men här krävs det också en elektrisk ström för att hålla en viss form ionic polymeric metal composite impc är ett komposit material som kan förmås att ändra form om det utsätts för en spänning se även piezoelektricitet kategori material...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroaktiv_polymer
*  Sampolymer
... en sampolymer är en polymer vars kedja är uppbyggd av två eller flera sorters monomer er nästan alla biologiska polymerer är sampolymerer två vanliga exempel på syntetiska sampolymer är abs plast och sbr en elastomer sampolymerisation är ett bra sätt att modifiera ett polymert material eftersom modifieringen är bunden i materialet med kovalenta bindningar och då inte kan läcka ut till omgivningen på samma sätt som additiv olika polymera material kan också vara mer eller mindre lösliga i varandra struktur thumb px olika typer av sampolymerisation en sampolymer kan var strukturellt uppbyggd på olika sätt en homopolymer är inte en sampolymer utan består av endast en sorts monomer se bild i en alternerande sampolymer förekommer varje monomer varannan gång på kedjan se bild i en statistisk ibland även slumpvis sampolymer är monomererna slump vist fördelade i polymerkedjan se bild i en blocksampolymer är längre kedjor av endast en monomer sammansatta med längre kedjor av en annan se bild en ympsampolymer är en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sampolymer
*  Polymerkemi
... är läran om utvinning och syntes av polymer er liksom om dessas fysikalisk a och kemisk a egenskaper vanliga studieområden inom polymerkemin är biopolymerer såsom cellulosa stärkelse lignin syntetiska polymerer och diverse andra polysackarid er inklusive de kemiskt modifierade forskningen i detta ämne bedrivs främst vid de stora industrilaboratorierna nationalencyklopedin referenser kategori kemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymerkemi
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Mall:Rollspel
mall rollspel mall rollspel faktamall över titel överstil background navajowhite underrubrik undertitel underrubrikstil background navajowhite bild bildtext bildtext etikett fulltitel innehåll etikett förkortning innehåll etikett originaltitel innehåll etikett kampanjvärld innehåll etikett författare innehåll etikett utgivning innehåll etikett typ innehåll etikett genre innehåll etikett system innehåll etikett språk innehåll etikett språk innehåll etikett konstruktion innehåll etikett illustationer innehåll etikett grafiskform innehåll etikett omslag innehåll etikett kartor innehåll etikett produktion innehåll etikett översättning innehåll etikett format innehåll etikett redigering innehåll etikett förlag innehåll etikett tryck innehåll användning notera att alla parametrar är valfria titel blir default artikelns namn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Rollspel
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-priorcase
mediawiki abusefilter warning priorcase mediawiki abusefilter warning priorcase varning ett automatiskt filter har identifierat att den här redigeringen troligen gjordes av en blockerad eller bannad användare om du tillfälligt eller permanent är blockerad var medveten om att försök att kringå detta med stor sannolikhet kommer leda till att din redigering återställs och att din blockering förlängs om du redan är permanent blockerad förminskas dina chanser att få blockeringen upphävd om du inte är blockerad eller bannad rapportera att du av misstag fått detta meddelande och försök inte göra om redigeringen utan att ha tagit upp problemet om du vet med dig att du är blockerad eller bannad var vänlig respektera detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-priorcase
*  Acetylsalicylsyra
{{Kemibox Vardagligt namn = Acetylsalicylsyra Bild = Acetylsalicylsäure2.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Aspirin-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 2-acetoxibensoesyra Övriga namn = Aspirin, ASA Kemisk formel = C 9 H 8 O 4 Utseende = CAS-nummer = 50-78-2 SMILES = O=C Oc1ccccc1C =O O C Molmassa = 180,160 Densitet = 1,40 Löslighet = 3 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = 135 Smältextra = |Kokpunkt = 140 |Kokextra = sönderfaller Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 200-250 mg/kg }}. Acetylsalicylsyra finns i FASS både som 'N02 Analgetika' smärtmediciner under rubriken N02BA Salicylsyra och derivat som exempelvis Albyl R, Aspirin R och Bamyl R, samt som 'B01 Antikoagulantia' under rubriken B01AC Trombocytaggregationshämmande medel exklusive heparin exempelvis Acetylsalicylsyra Actavis R och Trombyl R http://www.fass.se/LIF/atcregister?userType=0. Syran verkar genom att hämma bildningen av prostaglandiner, som bland annat har proinflammatoriska och protrombotiska effekter i kroppen. D...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylsyra
*  Aspirin - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen. Man ska inte ge Aspirin mot smärta till barn under tio år utan att en läkare har rekommenderat det. När det gäller feber ska man inte ge medicinen till barn och ungdomar under 18 år utan att först rådgöra med läkare. Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att man först har talat med en läkare. Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran. Man ska inte ta Aspirin tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Aspirin/
*  ASA-astma
asa astma asa astma faktamall hälsotillstånd name asa astma image regular strength enteric coated aspirin tablets jpg caption värktabletter icd icd j j icd icd omim meshid d asa inducerad astma uppträder min till timmar efter intag av acetylsalicylsyra som på engelska ofta förkortas asa efter acetylsalicylic acid namnet asa inducerad astma är missvisande eftersom det även gäller hela gruppen antiinflammatoriska läkemedel nsaid orsaken bakom asa inducerad astma är hämning av cyklooxgenas cox detta leder till en större ansamling av cysteinyl leukotrien vilket ger upphov till krampartad sammandragning av musklerna i luftrören bronkospasm referenser kategori luftvägs och lungsjukdomar kategori läkemedelsbiverkningar ja アスピリン喘息...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ASA-astma
*  Akut kranskärlssjukdom
... faktamall hälsotillstånd name akut kranskärlssjukdom latinskt namn morbi ischaemici cordis acuti image caption diseasesdb icd i icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d akuta kranskärlssjukdomar akuta koronara syndrom acs uppdelas i instabil kranskärlssjukdom och akut st höjningsinfarkt instabil kranskärlssjukdom indelas i sin tur i instabil angina och icke st höjningsinfarkt källor vård av patienter med invärtes sjukdomar nils grefberg och lars göran johansson kategori hjärtsjukdomar kategori akuta sjukdomstillstånd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_kranskärlssjukdom
*  Acute Coronary Syndrome
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acute_Coronary_Syndrome
*  AKS
... kan stå för flera saker en automatkarbin se aks vapen aks länderna afrika karibien och stilla havet se avs länderna akademiska karelen sällskapet akut koronart syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/AKS
*  Akuta koronära syndrom
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_koronära_syndrom
*  Akut coronart syndrom
... redirect akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_coronart_syndrom
*  Hyperplasi
... faktamall hälsotillstånd name hyperplasi image hyperplasia vs hypertrophy svg caption hypertrofi uppkommer på grund av en ökning av cellstorleken medan hyperplasi uppkommer på grund av en ökning av cellantalet diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperplasi av grekiska ns plassein forma är vävnad sökning av ett organ organomegali innebär en ökning av cell antalet i en vävnad på grund av cellnybildning exempelvis prostata hyperplasi när celler istället ökar i storlek kallas det hypertrofi hyperplasier tillhör i många fall normalfysiologin exempelvis är den ökade blodkropp smängden vid höghöjdsträning en hyperplasi efter partiell leverincision kan organet regenereras hyperplastiskt liksom den kvarvarande njuren efter en ensidig nefrektomi vid graviditet får sen hyperplasi av bröstkörtlarna ett annat exempel på patologisk hyperplasi är psoriasis där en kronisk inflammation i huden ger ett tjockare hudskick som lätt brister och flagnar se vidare hyperkeratos se även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperplasi
*  A Swede in South Korea: Skicka många paket!!
A Swede in South Korea: Skicka många paket!. Skicka många paket!. 102-1304 Shindonga Palladium Officetel, Woncheon-dong 318-2, Yeongtong-Gu, Suwon-si, Kyunggi-do, 443-822 Korea Detta är vår postadress och vi önskar oss följande: Rågmjöl Surt godis Salt godis Övrigt svenskt godis Snus catch Tjejdeodrant Hårfärg ljusa slingor Brev Teckningar Svenska pocketböcker Tvättpåse till mina bh:ar Kommer vi på något mer fyller vi på. pax för att skicka en teckning :- ..och vet du vad Mirabelle...jag har fått biljett till Elle-galan den 26:e..hurra. tror dock inte att det kommer att figurera några fluffiga väskor eller skor med lejonhuvud på...ha ha. 15 januari 2007 22:39:00 GMT+9. : Själv är jag sjuk, åt någon dålig mat igår och satt på dass och kräktes i en genomskinlig skål med en blomma i botten. Känns lite bättre idag men jag kan fortfarande inte äta något. 16 januari 2007 08:24:00 GMT+9. 18 januari 2007 00:25:00 GMT+9. Tänkte att vi kunde bjuda våra koreanska vänner på det på nästa fest : ... 18 januari 2007 08:27:0...
http://aswedeinsouthkorea.blogspot.com/2007/01/skicka-mnga-paket.html
*  Sydkoreas damlandslag i handboll
... handbollslandslag i damer flagga px pattern la pattern b pattern ra leftarm f a body f a rightarm f a shorts ffffff socks ffffff pattern la pattern b pattern ra leftarm a bf body a bf rightarm a bf shorts a bf socks ffffff vmguld vmsilver vmbrons osguld ossilver osbrons coach lim young chul dräkt rankning damer ja sydkoreas damlandslag i handboll representerar sydkorea i handboll på damsidan sydkorea är asiens absolut mest framgångsrika handbollslandslag på damsidan de etablerade sig i slutet av talet i världseliten man vann os guld och samt tog os silver och os brons vann man vm guld medan man noterades för en bronsmedalj på vm kategori damlandslag i handboll kategori sydkoreanska landslag kategori handboll i sydkorea kategori wp projekt korea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydkoreas_damlandslag_i_handboll
*  Koreas historia
Det område som senare blev känt som Korea var under forntiden genomgångsplats för många folkslag, bland annat japanerna, och utvecklades tidigt till ett kulturcentrum som på många sätt påminde om Japan och Kina, men bevarade en egen karaktär och gjorde många självständiga framsteg; den första koreanska skriften härstammar från 704 f.Kr, och den första tryckta skriften exakt 400 år senare. En legend om att en kejserlig prins Ki omkring 1100 f.kr. Det tydligaste exemplet på detta är kvinnans ställning; medan kvinnan i den tidigare koreanska kulturen hade haft en relativt jämlik ställning, mer påminnande om den japanska än den kinesiska kvinnans i både dessa länder hade kvinnans ställning varit fri i antiken men försämrats med tidens gång därefter, och haft flera regerande drottningar, så fick hon i det konfucianska idealsamhället en roll som gränsade till utplåning; år 1400 uppmanades alla kvinnor att om möjligt hålla sig inomhus under dagtid, 1412 påbjöds kvinnor att täcka över sitt ansikte om de nödvändigtvis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koreas_historia
*  Maskinskor
... frame right maskinsko maskinskor kallas ibland även för maskinfötter eller ställfötter och används för att få upp exempelvis en svarv en värmepanna en ställning eller någon annan anordning ifrån underlaget maskinskon består av en gängad tapp som går ner i en platta i regel gjord av stål eller plast och finns i regel med eller utan glidskydd att maskinskon har en gängad tapp gör att man kan få anordningen att stå vågrätt även på ett lutande eller ojämnt underlag kategori produkter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinskor
*  Tälgyxa
... även kallad skrädyxa eller bila är en tung yxa med bred egg som är slipad med fas endast på ena sidan en tälgyxa ska ha cirka graders vinkel och vara härdad och anlöpt till mörkgult www antracit se phpbb viewtopic php t yxfodral vidskepelse när djuren som stått inne hela vinter n skulle släppas ut på bete så högg husbonden en tälgyxa i övre dörrstocken och en huggyxa i tröskeln så att kreaturen fick gå både över och under stål detta skulle skydda mot onda väsen länsmuseet västernorrland http www murberget se upptack minnespost aspx regnr noter kategori yxor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tälgyxa
*  Kategori:Legeringar - Wiktionary
kategori legeringar wiktionary hjälp kategori legeringar definition från wiktionary den fria ordlistan hoppa till navigering sök denna kategori innehåller samtliga uppslag där minst en av definitionerna har taggats som legeringar orden kan ha ytterligare betydelser se respektive uppslag se även kategorierna kategoristartsida svenska legeringar kemi underkategorier denna kategori har följande underkategorier av totalt svenska legeringar sidor engelska legeringar sidor finska legeringar sida lakota legeringar sida tyska legeringar sidor hämtad från https sv wiktionary org w index php title kategori legeringar oldid kategori kemi navigeringsmeny personliga verktyg skapa konto logga in namnrymder kategori diskussion varianter visningar visa redigera visa historik mer sök navigering huvudsida appendix kategorier slumpsi...
https://sv.wiktionary.org/wiki/Kategori:Legeringar
*  Aluminum lefering, Hand-polerad, Gjutning, Tatueringsmaskiner, Sök LightInTheBox
LightInTheBox.com levererar till nästan alla länder i världen. Telefoner och elektr... Mobiltelefontillbehö... Din Kundvagn är tom. fler varor I Kundvagnen... Aluminium Casting Tattoo Machine Gun med 4 färger... Aluminium Casting Tattoo Machine Gun med 5 färger... Aluminium Tattoo Machine Gun med 4 färger att väl... Aluminium Tattoo Machine Gun Liner och skugga med... getbetterlife ® lila aluminiumlegering roterande ... 2 getbetterlife ® grön aluminiumlegering roterande ... 1 getbetterlife ® röd aluminiumlegering roterande t... getbetterlife ® blå aluminiumlegering roterande t... 3 getbetterlife ® gul aluminiumlegering roterande t... Aluminium Tattoo Machine Gun med 5 färger att väl... aluminium tatoo kulspruta liner och shader. Genom att klicka på Skapa mitt konto bekräftar du att du accepterar vårt Användarvillkor och Integritetspolicy. Över en miljon produkter, över 1 000 nya produkter dagligen Upptäck nya trendiga produkter med den senaste teknologin Specialbeställda made-to-order produkter endast på Ligh...
http://lightinthebox.com/sv/ns/aluminum-alloy_v41083t0/hand-polished_v41088t0 casting_v41089t0/tatueringsmaskiner_c3382
*  Zicral
... även aluminium eller aluminiumlegering är en aluminium legering med zink som främsta legering sämne den är stark med en styrkan jämförbar med många stål och har bra utmattningshållfasthet och genomsnittlig skärbarhet men har mindre motstånd mot korrosion än många andra aluminiumlegeringar dess relativt höga kostnader begränsar dess användning till applikationer där billigare legeringar inte är lämpliga legeringens sammansättning är procent zink procent magnesium procent koppar och mindre än en halv procent av kisel järn mangan titan krom och andra metaller den tillverkas i flera kvaliteter med olika värmetålighet kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zicral
*  Malm (legering)
malm legering malm legering malm är idag en legering bestående av cirka koppar och cirka tenn och därmed ungefär identisk med klockbrons förr i tiden var dock malm en beteckning för ospecificerade kopparlegeringar som varken kunde kallas brons koppar och tenn eller mässing koppar och zink eftersom de förutom koppar kunde innehålla såväl tenn zink som bly i olika proportioner nationalencyklopedin multimedia plus uppslagsord malm materialet precis som mässing och koppar kan malmföremål putsas högblanka men malmens färg är mörkare än mässing mer kopparlik noter kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm_(legering)
*  Heuslers legeringar
... är ett antal ferromagnetiska legeringar mellan mangan koppar och endera av ämnena aluminium zink arsenik bor antimon eller vismut uppkallade efter friedrich heusler den starkaste magnetism en har uppmätts hos en legering av koppar mangan och aluminium källor carlquist gunnar red svensk uppslagsbok malmö svensk uppslagsbok ab s förlag band s kategori kopparföreningar kategori manganföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heuslers_legeringar
*  Elektron (legering)
elektron legering elektron legering legering en elektron har sammansättningen magnesium aluminium och zink den har mycket låg densitet och ingår i gruppen lättmetall kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektron_(legering)
*  Tombak (legering)
tombak legering tombak legering thumb kanna och fat tillverkade av tombak tombak tomback från malajiska tembaga koppar är en mässing s legering med hög halt av koppar minst tombak används bland annat i manteln på ammunition till handeldvapen och som oäkta bladguld med tillsats av arsenik fås vit tombak kallas på engelska även red bronze röd brons kategori legeringar de messing messingsorten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tombak_(legering)
*  Kategori:Legeringar
kategori legeringar kategori legeringar kategori metallurgi kategori blandningar kategori materialteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Legeringar
*  Alnico
... thumb kraften mellan stavmagneter av alnico alnico är legering ar av järn med cirka aluminium nickel och kobolt tillsammans med koppar och ibland titan samt andra ämnen de första av denna typ av magnetiserbara legeringar med nickel och aluminium upptäcktes av en slump av mishima vid forskning på korrosionståliga legeringar två år senare fann man att tillsättning av kobolt gav ett material med ännu högre koercitivfält med alnico kan man göra starka magnet er alnicomagneter tillverkas genom gjutning eller sintring fördelaktiga egenskaper tolererar hög arbets temperatur c flödestätheten avtar reversibelt c hög mekanisk hållfasthet små korrosion sproblem kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alnico
*  Manganstål
... ett samlingsnamn på stål som legerats med mangan höglegerat manganstål kännetecknas bl a av att det har en mycket hög motståndskraft mot mekanisk nötning och slitage manganstål används därför ofta som slitytor användningsområde kan bland annat vara tänder till grävskopor krossplattor och dylikt se även järn mangan legering stål kategori järn kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Manganstål
*  Arsenikbrons
... är en legering av koppar med en liten tillsats av arsenik upp till ca utmärkande egenskaper är stor hårdhet och seghet förekommer sparsamt i naturlig form och utnyttjades på bronsåldern för tillverkning av diverse verktyg främst yxor det sägs att en del smeder som arbetade med detta material blev sjuka av den giftiga arseniken ett tidigt exempel på yrkesskada kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arsenikbrons
*  Manganin
... är en legering bestående av koppar mangan och nickel legeringen karaktäriseras av mycket låg temperaturkoefficient för den elektriska resistivitet en varför materialet används för bl a precisionsmotstånd materialet har en påtaglig piezoresistivitet vilket gör det lämpligt för tillverkning av trycksensor er smältpunkten är ca c kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Manganin
*  Kanonmetall
... miniatyr föremål av kanonmetall kanonmetall eller kanonbrons är en brons legering vanligtvis med sammansättning till koppar och till tenn ursprungligen använd för att tillverka kanon er referenser kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanonmetall
*  Alpacka (olika betydelser)
alpacka olika betydelser alpacka olika betydelser alpacka kan syfta på alpacka en djurart alpackaull konstull framställd av halvyllelump med varierande innehåll där andelen cellulosa är avlägsnad med syra se alpacka konstull legering bestående av koppar zink och nickel som ofta försilvras till nysilver se alpacka legering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alpacka_(olika_betydelser)
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Kärlkramp
Olika individuella faktorer, såsom kön och ålder, kan dock göra symtomen diffusa. Internetmedicin = 1082 }} 'Kärlkramp' eller 'angina pectoris', är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtat s kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod myokardiell ischemi. Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl arterioskleros eller exempelvis en förstoring av hjärtmuskeln myokardiell hypertrofi på grund av ökad kärlresistans arterioskleros i systemkretsloppet. Personen upplever obehagskänsla i bröstet oftast i vänster del som kan stråla ut i vänster arm men även upp mot halsen, käkarna och skuldrorna så kallad refererad smärta. Vid kärkramp går symtomen över inom tio minuter, medan smärtan vid hjärtinfarkt, som i övrigt kan vara svår att skilja från kärlkramp, ofta varar mer än 20 minuter. Vid vila kan man få milda symptom, vilket särskiljer angina från hjärtinfarkt som uppkommer när någon artär i hjärtat är mer fullständigt igensatt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärlkramp
*  Leonard Landois
... miniatyr leonard landois leonard landois född december i münster död november i greifswald var en tysk fysiolog han var bror till hermann landois samt far till max och felix landois landois studerade i greifswald där han var lärjunge till ludwig julius budge han blev medicine doktor därefter extra ordinarie och ordinarie professor i fysiologi hans vetenskapliga arbete sträcker sig över många områden men han studerade särskilt blodet och hjärtsjukdomarnas kliniska fysiologi han påvisade således förmak spulsslag vid aorta insufficiens och hematografi landois tillskrivs även erkännandet av det periostala bildningssättet av djurens horn och av värmecentret i hjärnbark en han beskrev först av alla angina pectoris och ataxi och angav kromsyra kvicksilvermetoden för studiet av nerv elementen en metod vars räckvidd han knappast själv överskådade och som senare i annan form upptogs av camillo golgi mest känd är landois lehrbuch der physiologie des menschen e upplagan en bok som i särskilt grad tar hänsyn till kli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leonard_Landois
*  Perioperativ omvårdnad
'Perioperativ omvårdnad' omfattar operation s- och anestesisjuksköterska ns omvårdnad i samband med patientens operation, dvs perioperativt. Begreppet perioperativ omvårdnad skapades under 1960-talet inom de amerikanska operationssjuksköterskornas riksförening för att patienter skulle erbjudas en individualiserad/personcentrerad, trygg och säker omvårdnad vid sin operation. Perioperativ omvårdnad följer omvårdnadsprocessen under den perioperativa perioden som indelas i tre faser: pre-, intra- och postoperativt. Preoperativt är tiden före kirurgiska behandlingen, dvs operationen eller undersökningen. från att patienten kommer in i operationsrummet tills dess operationen är avslutad och patienten transporterats till platsen för postoperativ vård. I varje fas genomför operations- och anestesisjuksköterskan omvårdnadshandlingar med utgångspunkt i sina respektive kompetensområden och för varje patients personliga förutsättningar för god vård och omvårdnad och medverkar till patientens mål för den kirurgiska behand...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perioperativ_omvårdnad
*  Robert Hahn
'Robert Hahn', född 1954, är en svensk läkare, forskningschef vid Södertälje sjukhus samt adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Linköpings universitet. Åren 1985-92 var Hahn medicinsk skribent för A-pressen s tidningsbyrå, åren 1987-94 arbetade han för veckotidningen Året Runt. Mellan 1998 och 2007 författade Robert Hahn fyra andliga böcker tillsammans med hustrun 'Marie-Louise'. Robert Hahn blev läkare vid Karolinska institutet 1980, legitimerades i Uppsala 1982 och specialist i anestesi och intensivvård 1986. Hahn disputerade 1987 vid Karolinska Institutet och blev docent 1990. Han var lektor 1993-97 samt professor vid Karolinska Institutet 1997-2006, vilket innefattade ett flertal administrativa fakultetsuppdrag, bland annat som vice ordförande prodekanus i Forskarutbildningsnämnden 1997-98, biträdande prefekt 1997-2002 samt studierektor för forskarutbildning en på Södersjukhuset 1998-2005. Han har utvecklat idén att beräkna infusionsvätskors omsättning med hjälp av modifierad farmakoki...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Hahn
*  Super 8 Motel Bloomington (Bloomington, IN) - Motell recensioner - TripAdvisor
Super 8 Motel Bloomington Bloomington, IN - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Super 8 Motel Bloomington. GÅ MED LOGGA IN. Bloomington. Bloomington Turism. Hotell i Bloomington. Bloomington semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bloomington. Bloomington flyg. Restauranger i Bloomington. Bloomington sevärdheter. Bloomington bilder. Karta över Bloomington. Hotell. Alla hotell i Bloomington Erbjudanden på hotell i Bloomington Sista minuten Bloomington. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Bloomington. De populäraste familjehotellen i Bloomington. Affärshotell i Bloomington. Romantiska hotell i Bloomington. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bl...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g36942-d91427-Reviews-Super_8_Motel_Bloomington-Bloomington_Indiana.html
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp

Intermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.Klopidogrel: Klopidogrel (Plavix) är ett trombocytaggregationshämmande läkemedel, som motverkar blodproppsbildning genom att minska trombocyternas (blodplättarnas) förmåga att klumpa ihop sig. Läkemedlet marknadsförs av Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb.BlodproppImmunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Inconel: Inconel är ursprungligen ett varumärke från Special Metals Corporation och är benämning på en legering med huvudsakligen järn, krom, nickel och koppar som legeringsämnen. Legeringen tål temperatur upp 1 200° C och används bl.Polymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.Cigarett: Cigarett eller cigarrett (båda stavningarna är korrekta enligt SAOL) är den sedan 1900-talet vanligaste formen av tobaksrökning och består av fint skuren tobak inrullad i rör av papper som vid antändning avger en nikotinhaltig rök som sedan inhaleras.AcetylsalicylsyraHyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Rainbow (sydkoreansk musikgrupp)Carl Zeiss: Carl Zeiss, född 11 september 1816 i Weimar i Sachsen-Weimar-Eisenach, död 3 december 1888 i Jena i Sachsen-Weimar-Eisenach i Tyskland, var en tysk finmekaniker och optiker. Han grundade företaget Carl Zeiss i staden Jena 1846.Angioplastik: Angioplastik är en teknik att töja ut åderkalkade blodkärl i hjärtat så att blodtillförseln inte stoppas, oftast görs det på artärer. Den kan användas om det är något eller några lättåtkomliga kärl som behöver öppnas.Elektron (legering): Legeringen elektron har sammansättningen 92 % magnesium, 5 % aluminium och 3 % zink.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Brakyterapi: Brakyterapi (från det grekiska ordet brachys som betyder "kort avstånd"), även kallat inre strålbehandling, brachyterapi eller behandling med förseglad strålkälla, är en form av radioterapi där en strålkälla placeras inuti eller intill det område som ska behandlas. Brakyterapi används vanligen för att effektivt behandla livmoderhalscancer, prostatacancer, bröstcancer, och hudcancer men metoden kan även användas för att behandla tumörer i många andra delar av kroppen.Kirurgiskt stål: Kirurgiskt stål är en form av rostfritt stål och en legering av järn, kol, krom (12–20 %), molybden (0,2–3 %) och nickel (8–12 %). Kromet ger stålet egenskaper som förhindrar att metallen rostar eller får repor.