Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Herb-Drug Interactions: Effekten av örter, andra växter eller växtextrakt på läkemedels verkningsmekanismer, metabolism och toxicitet.Cytokrom P-450 CYP3ACytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Farmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Kost-läkemedelsinteraktioner: Den farmakologiska effekten, önskvärd eller icke önskvärd, av samverkan mellan läkemedel och delar av kosten.Farmakokinetik: Dynamiska och kinetiska mekanismer vid absorption, biologisk omvandling, distribution, frisättande, transport, upptag och utsöndring av tillförda kemiska ämnen eller läkemedel som funktion av dosering, samt omfattning och hastighet av det metaboliska förloppet. Hit hör även toxikokinetiken, den farmakokinetiska mekanismen av ett ämnes toxiska effekter.GrapefruktDrug-Related Side Effects and Adverse ReactionsOxidoreduktaser, N-demetyleringPolyfarmaciArylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Cytokrom P-450 CYP2D6: Ett polymorft enzym som katalyserar hydroxyleringen av debrisokin. Det omsätter också ett flertal antidepressiva och neuroleptiska preparat. Enzymet uppvisar defekter hos ungefär 10% av befolkningen. EC 1.14.99.-.Referensböcker, medicinskaTroleandomycinLäkemedelssamverkanYta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Ketokonazol: Ett bredspektrumpreparat mot svamp som används i höga doser under lång tid, särskilt hos patienter med nedsatt immunitet.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Fenacetin: En icke-prostaglandinsyntashämmare. WarfarinLäkemedelsmotverkanLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.FenindionFenytoin: Ett antikonvulsivt medel som används vid behandling av olika typer av krampanfall. Det har även antiarytmiskt och muskelavslappnande verkan. Den terapeutiska verkningsmekanismen är inte klarlagd, men flera cellbundna mekanismer har beskrivits, bl a effekter på jonkanaler, aktiv transport och cellmembransstabilisering. Verkningsmekanismen vid muskelavslappning tycks omfatta minskning av muskelspolarnas känslighet för sträckning. Fenytoin har varit aktuellt för andra behandlingsområden, men användningen begränsas av de många biverkningarna och interaktion med andra läkemedel.Läkemedelsbiverkningar, rapportering: System för rapportering av läkemedelsbiverkningar.Hypericum: Ett släkte fleråriga växter av familjen Clusiaceae (även Hypericaceae). Hydroxitestosteroner: 17-beta-hydroxi-4-androsten-3-oner. Dessa är testosteronderivat som bildats genom substitution med en eller flera hydroxylgrupper i någon position.Midazolam: Ett korttidsverkande, lugnande medel med ångest- och minnesdämpande egenskaper. Det används inom tandläkeri, hjärtkirurgi, endoskopiska rutiner, för medicinering före narkos och som tillägg vid lokalbedövning. Den kortvariga verkan och den kardiorespiratoriska stabiliteten gör medlet användbart för riskpatienter, äldre och hjärtsjuka. Det är vattenlösligt vid pH under 4 och fettlösligt vid fysiologiskt pH.Farmaceutiska preparat, dentalaP-glykoproteinFenprokoumonTillståndsansökan för läkemedelsprövning: En ansökan som måste inlämnas till någon tillståndsmyndighet innan ett läkemedel kan få prövas på människor. Ansökan måste innehålla resultat av tidigare experiment; hur, var och av vem de nya prövningarna skall genomföras; föreningens kemiska struktur; vilken effekt man tänkt medlet skall ha i kroppen; eventuella toxiska effekter i djurexperiment samt hur medlet framställs.EnzymhämmareBupropion: Ett enkelcykliskt antidepressivt aminoketonpreparat. Dess terapeutiska verkningsmekanism är inte helt klarlagd, men det tycks blockera dopaminupptaget. Klorväteföreningen är till hjälp vid rökavvänjni ngsbehandling.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Buprenorfin: 17-(cyklopropylmetyl)-alfa-(1,1-dimetyletyl)-4,5-epoxi-18,19-dihydro-3-hydroxi-6-metoxi-alfa-metyl-6,14-etenmorfinan-7-metanol. Ett derivat av opioidalkaloiden tebain, som har kraftigare och mer långv arig verkan än morfin. Det tycks verka som agonist vid my- och kappaopioidreceptorer och som anatagonist vid deltareceptorer. Frånvaron av deltaagonistverkan tros vara orsaken till utebliven buprenorf intolerans vid kronisk sjukdom.ThealesCytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.RitonavirRifampinLäkemedelsinformation: Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.Svampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.Cimetidin: Ett med histamin besläktat ämne, som fullständigt hämmar bindning av histamin till H2-receptorer. Cimetidin har en rad farmakologiska verkningar. Det hämmar utsöndring av magsaft, likaså frisättning a v pepsin och gastrin. Det blockerar även cytokrom P-450-aktivitet.Läkemedelsmärkning: Skriven, tryckt eller på annat grafiskt sätt främställd information på läkemedelsbehållare eller -förpackningar. Texten kan innehålla upplysningar om innehåll, indikationer, effekter, dosering, administrationssätt och metoder, behandlingstid, kontraindikationer, biverkningar, samt varningar och råd om försiktighetsåtgärder.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kava: Torkade rhizom och rötter av Piper methysticum, en växt som hör hemma i Oceanien och är känd för sina ångestdämpande och sedativa egenskaper. Omfattande bruk kan ge negativa effekter. Medlet innehåller alkaloider, laktoner, kawain, metysticin, mucilago, stärkelse och yangonin. Kava är även benämning på en besk brygd, gjord på växtens rötter.Medicine, HerbalHIV-proteashämmareParoxetinBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Läkemedelsövervakning: System för observation, rapportering eller påvisande av effekter av humanläkemedel som ges i behandlingssyfte eller diagnostiskt.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Itrakonazol: Ett triazolbaserat svampmedel som blockerar cytokrom P-450-beroende enzymer, vilket leder till nedsatt ergosterolsyntes. Det används mot histoplasmos, blastomykos, kryptokockmeningit och aspergillos.Antikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.SulfoxiderNelfinavirKinidin: En optisk isomer av kinin, som erhålls ur barken från Cinchona-trädet och besläktade arter. alkaloiden dämpar hjärt- och skelettmusklernas retbarhet genom att blockera natrium- och kaliumströmmar genom cellmembran. Medlet förlänger den cellulära verkningspotentialen och minskar automatikverkan. Kinidin blockerar även muskarin- och alfaadrenerg nervsignalöverföring.Anti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.Barbiturater: En grupp derivat av barbitursyra eller tiobarbitursyra. Många av dessa har medicinsk betydelse som lugnande medel eller hypnotika, som narkosmedel eller som kramplösande medel.VäxtberedningarKarbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Organiska anjontransportörerHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.ProtonpumphämmareMetabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.BeekeepingMariatistel: Tistelarten Silybum marianum av familjen Asteraceae, som innehåller bioflavonoidkomplexet silymarin. Detta har i århundraden använts inom folkmedicin för behandling av leversjukdomar.LäkemedelsförskrivningDigoxin: En hjärtstimulerande glykosid som huvudsakligen erhålls från fingerborgsblomman Digitalis lanata. Den består av tre sockerdelar och aglykonet digoxigenin. Digoxin har positivt inotrop och negativt kronotrop effekt, och används för att reglera kammarrytmen vid förmaksflimmer och för behandling av kronisk hjärtinsufficiens med förmaksflimmer. Däremot är effekten vid kronisk hjärtinsufficiens och sinusrytm osäker. Marginalen mellan toxisk och terapeutisk dos är liten.RabdomyolysFenylbutazon: Ett läkemedel med antiinflammatoriska, febersänkande och smärtstillande egenskaper. Det är särskilt effektivt vid behandling av ankylotisk spondylit. Det är även verksamt mot reumatoid artrit och Reiters syndrom (vid försök). Trots att fenylbutazon också är verksamt mot gikt, så gör risk-nyttobedömningar att det inte bör användas vid denna sjukdom.Receptfria läkemedel: Läkemedel som lagligen kan köpas utan recept.Bensoxaziner: Oxaziner med en sluten bensenring.EnzyminduktionDealkylering: Separering av alkylgrupper från en förening.Läkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.Imipramin: Prototypen för tricykliska antidepressiva medel. Det har använts mot egentlig depression, dystymi, bipolära tillstånd, adhd, agorafobi och paniktillstånd. Medlet har svagare sedativ effekt än vissa andra preparat i denna grupp av läkemedel.INR: Ett system utvecklat av Världshälsoorganisationen och International Committee on Thrombosis and Hemostasis för att kunna övervaka och rapportera om blodkoagulationstest. I detta system standardiseras resultaten i enlighet med International Sensitivity Index för just den kombination av testreagens och instrumentering som används.Läkemedelsinkompatibilitet: Oförenlighet mellan ett läkemedel och ett annat, vilket kan bero på att det ena preparatet har en kemisk sammansättning som gör det olämpligt att kombinera med ett annat. Oförenligheten resulterar oftast i någon oönskad reaktion, inklusive kemisk förändring eller destruktion.Medicineringsfel: Misstag vid förskrivning eller dosering av läkemedel, så att patienten får fel medicin eller fel dos av det ordinerade läkemedlet.OpipramolFarmakogenetik: En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.Glukuronosyltransferas: En grupp enzymer med verkan på en rad olika substrat, inkl fenoler, alkoholer, aminer och fettsyror. De är läkemedelsmetaboliserande enzymer som katalyserar konjugering av UDP-glukuronsyra till ett antal olika endogena och exogena föreningar. 2.4.1.17.Farmakopeer, principer: Auktoritativa sammanställningar över läkemedel och preparat, beskrivningar av dem, formulering, analytisk sammansättning, fysikaliska konstanter, viktigaste kemiska identifieringsegenskaper, standardvärden för styrka, renhet och dosering, kemiska bestämningstest osv. Oftast ansvarar en statlig myndighet för utgivningen (t ex . United States Pharmacopoeia; British Pharmacopoeia; Europeiska farmakopén; Nordiska farmakopén). De skiljer sig från läkemedelskataloger, som är enklare förteckningar över godkända och tillgängliga läkemedel (t ex FASS).TriazolerFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Läkemedelsterapi: Behandling av sjukdomar, funktionsrubbningar, bristtillstånd osv med läkemedel.SjälvmedicineringMiokamycin: En antibiotisk makrolid med brett antimikrobiellt spektrum och särskild god verkan mot infektioner i andningsvägarna och könsorganen.United States Food and Drug AdministrationMetabol avgiftning, läkemedel: Minskning av ett läkemedels eller annan kemisk substans farmakologiska aktivitet eller toxicitet i en levande organism, vanligen genom enzymatisk verkan. Processen omfattar sådan ämnesomsättning som ökar ämnets löslighet så att en snabbare utsöndring via njurarna kan ske.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Leverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).PrenylaminHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Antiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Ginkgo biloba: Den enda arten av släktet Ginkgo, familjen Ginkgoacea. Den är källa för extrakt av medicinskt intresse, särskilt Egb 761. Namnet Ginkgo kan avse såväl släktet som arten.Cyklosporiner: En grupp nära besläktade, cykliska undecapeptider (peptider med 11 aminosyror) från svamparna Trichoderma polysporum och Cylindrocarpon lucidum. De har viss verkan mot tumörer och svamp och betydande immunsuppressiv effekt. Cyklosporiner har föreslagits för adjuvant bruk för att motverka avstötningreaktioner vid vävnads- och organtransplantationer.VerapamilAlfentanil: N-(1-(2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl)-4-(metoxymetyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpropanamid. Ett korttidsverkande opioidderivat av fentanyl för bedövning och smärtlindring. Det ger en sn abb smärtstillande effekt och återhämtning av medvetandet. Alfentanil används som bedövnings- och smärtstillande medel i kirurgi och för smärtlindring vid kritiska tillstånd.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.PromazinMyalgiaMonoaminoxidashämmare: En kemiskt heterogen grupp läkemedel med det gemensamt att de kan blockera oxidativ deaminering av naturligt förekommande monoaminer.SulfonamiderGemfibrozil: Ett lipidreglerande medel som sänker förhöjda serumfetthalter primärt genom att reducera serumtriglycerider, med varierande minskning av totalkolesterol som följd. Minskningen sker främst i VLDL-fraktionen, och i lägre utsträckning i LDL-fraktionen. Gemfibrozil ökar HDL-fraktionerna HDL2 och HDL3 samt apolipoproteinerna A-I och A-II. Dess verkningsmekanism är inte fullständigt utredd.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Loratadin: En histamin H1-receptorantagonist av andra generationen som används för behandling av allergisk snuva och allergiska nässelutslag. Till skillnad från klassiska antihistaminer saknar loratadin dämpande cns-effekter, som t ex dåsighet.TiklopidinBiologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.Karbamazepin: Ett kramplösande medel som används för att dämpa grand malattacker och psykomotoriska eller fokala attacker. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men vissa effekter liknar dem hos fenytoin. Trots att den kemiska likheten är liten, är den tredimensionella strukturen likartad.HIV-integrashämmareDrycker: Vätskor som kan drickas.Klorpromazin: Prototypen för psykosmedel av fentiazintyp. Liksom andra läkemedel denna klass tros klorpromazinets antipsykosverkan bero på en långvarig anpassing i hjärnan till en blockering av dopaminreceptorer. Klorpromazin har flera andra verkningsmekanismer och användningsområden, bl a mot illamående och ihållande hicka.Acenokumarin: Kumarin som används som antikoagulant. Dess verkan och användningsområden liknar dem för warfarin.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.SerotoninupptagshämmareKampomedicin: En form av örtmedicin i Japan som praktiseras av såväl herbalister som moderna medicinare. Kampomedicin har sitt ursprung i Kina och grundas på traditionell kinesisk örtmedicin.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Antidepressiva medel: Humörstimulerande läkemedel för behandling av affektiva störningar och liknande tillstånd. Ett flertal monoaminoxidashämmare har användning som antidepressiva för sin modulering av katekolaminnivåerna . Tricykliska föreningar tycks också ha antidepressiv effekt genom verkan på hjärnans katekolaminsystem. En tredje grupp är de läkemedel som har specifik verkan på serotonerga system.PyrimidinerFarmakoepidemiologi: Den vetenskapsgren som är inriktad på forskning rörande vinster och risker med bruk av läkemedel i en population, och analys av utfallet av läkemedelsbehandling. Farmakoepidemiologiska data erhålls såväl från kliniska prövningar som epidemiologiska studier med tyngdpunkt på metoder för påvisande och utvärdering av biverkningar, bedömning av förhållandet mellan risker och nytta vid läkemedelsbehandling, läkemedelsanvändningstrender, kostnadseffektiviteten för specifika läkemedel, metodologi för "post-marketing"-övervakning och förhållandet mellan farmakoepidemiologi och lydelse och tolkning av föreskrifter och förordningar.BiogenaminreceptorerTrimetrexatAntiretovirala medelLäkemedelsterapi, datorstödd: Läkemedelsbehandling med hjälp av särskilda dataprogram.RifabutinMetadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.FluorbensenerAntibiotika mot tuberkulos: Antibiotiska preparat som ensamma eller i kombination med andra används vid behandling av olika former av tuberkulos. De flesta är endast bakteriostatiska och kan leda till antibiotikaresistens hos ba kterien. Dessutom kan de vara giftiga.TeofyllinLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.ReverstranskriptashämmareVidareutbildning, farmaceuter: Utbildningsprogram avsedda att ge farmaceuter kännedom om den senaste utvecklingen inom deras arbetsfält.OxazinerCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Läkemedelsindustri: Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.OmeprazolHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.SerotoninsyndromSpecialistutbildning, farmaceuter: Vidareutbildningsprogram för farmaceuter som önskar erhålla specialistkompetens inom farmaci.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Organiska anjontransportörer, natriumoberoendeOxikodonSimvastatinSteroid-16-alfa-hydroxylasLäkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.ProbenecidBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.2-PyridinylmethylsulfinylbenzimidazolesLovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Amiodaron: (2-butyl-3-bensofuranyl)(4-(2-(dietylamino)etoxy)-3,5-dijodofenyl)metanon. Ett preparat mot angina och arrytmi, som hämmar Na,K-aktiverat adenosintrifosfatas i hjärtmuskeln. Det ökar varaktigheten av ventrikel- och atriummuskelverkan, och minskar därmed puls och kärlmotstånd.50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.SulfonerPyrrolerTumörerAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Receptbelagda läkemedelTiofenerOrganisk anjontransportprotein 1Cyklohexaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med generell formel R-C6H11.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Fentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.PyridinerLäkemedelsprövning: Ett förfaringssätt för fastställande av toxicitet, metabolism, upptag, utsöndring, lämpligaste administrationsväg, doseringssäkerhet osv för ett läkemedel eller en grupp av preparat genom klinisk testning på människor eller djur.ValproinsyraGlukuronider: Glykosider av glukuronsyra, vilka bildas av reaktionen mellan uridindifosfatglukuronsyra och vissa endogena eller exogena ämnen. Produktionen av glukuronider är viktig för detoxifieringen av läkemedel, steroidutsöndring och bilirubinomsättningen via en mer vattenlöslig förening, som kan elimineras i urin och galla.VäxtextraktHealthy VolunteersHanddatorerTakrolimusHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.PiperazinerAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Flukonazol: Ett triazolmedel mot svamp som används för behandling av kandidos i öron och svalj och kryptokockmeningit vid AIDS.Amsakrin: N-(4-(9-akridinylamino)-3-metoxyfenyl)metansulfonamid. Ett aminoakridinderivat med starkt cytostatisk verkan. Det är effektivt vid behandling av akut leukemi och maligna lymfom, men har dålig verkan m ot solida tumörer. Det används i kombination med andra antitumörmedel. Det ger acceptabla bieffekter i form av benmärgshämning och hjärttoxicitet.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.PyronerIndinavir: En kraftfull och specifik HIV-proteashämmare som tycks ha god biotillgänglighet vid oral tillförsel.Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.KinolinerFluvoxamin: En selektiv serotininåterupptagsblockerare (SSRI). Medlet har effekt vid behandling av depression, tvångssyndrom, ångest, panikångest och minnesstörningar pga alkoholbruk.SjukhusapotekDextrometorfan: D-isomeren av kodeinanalogen till levorfanol. Dextrometorfan har hög bindningsaffinitet i vissa delar av hjärnan, inklusive hostcentrum i förlängda märgen. Föreningen är en NMDA-receptorantagonist (N-metyl-D-aspartatreceptorer) och verkar som icke-kompetitiv kanalblockerare. Caco-2-celler: Humana tarmadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringsegenskaper typiska för mogna tarmceller, så som enterocyter och slemhinneceller. Dessa celler är värdefulla redskap för in vitro-studier rörande funktion och differentiering hos tarmceller.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurOrganophosphonatesStereoisomerismLäkemedelsutveckling

*  Felsökning
Rawh Newbie Posts: 4 Karma: 0. const int pin7 = 7; const int pin8 = 8; int alreadyRead = 0; int count = 0; boolean coilUse = true; unsigned long foo = 0; void setup pinMode pin7, OUTPUT ; pinMode pin8, INPUT ; Serial.begin 9600 ;. void loop int var = digitalRead pin8 ; if var == HIGH if alreadyRead == 0 Serial.print Antal: ; Serial.println ++count ; alreadyRead = 1; else alreadyRead = 0; if millis - foo = 120000 coilUse foo = millis ; coilUse = false; digitalWrite pin7, HIGH ; else if millis - foo = 3000 !coilUse foo = millis ; coilUse = true; digitalWrite pin7, LOW ;. Solenoiden aktiveras och jag får ut antalet gånger på datorn i serial monitor. Tanken är att arduinon ska köra på i ett par dagar tills batteriet är så pass urladdat att solenoiden inte längre drar och jag kan komma och läsa av antalet slutförda cykler. För mig verkar det som att det är helt slumpmässigt. Den stannar på olika antal varje gång, någon gång har den gått upp emot 500 gånger och någon gång har den stannat under tio gånger. Jag har ä...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=36661.msg271937
*  Mieten Sie Ferienhaus Dalarna - Ferienhäusern und Freizeithäusern auf fritiden.se
Grövelsjön 2 Idre 5 Idre Fjäll 7. Viele Ferienhaus Vermietung 6 Betten 54 m² Sälen Dalarna. Nice houses in Sälen Welcome to our 10 nice houses/apartments in Sälen. 5 houses in Tandådalen 5 apartments ski-in/ski-out, Tandådalen Ferienhaus Vermietung 8 Betten 85 m² SÄLEN Dalarna. Nice houses in Sälen Welcome to our nice houses/apartments in Sälen. 4 houses in Tandådalen 5 apartments ski-in/ski-out, Tandådalen 2 h Ferienhaus Vermietung 4 Betten 32 m² SÄLEN Dalarna. Stugområdet ligger högt med fi Ferienhaus Vermietung 6 Betten 50 m² Sälen Dalarna. B Ferienhaus Vermietung 8 Betten 70 m² Sälen Dalarna. Ski-in/ski-out. Ba Wohnung Vermietung 6 Betten 70 m² Idre Fjäll Dalarna. Beste Lage in Idre Fjäll. Beste Lage in Idre Fjäll, mit direktem Ski i Wohnung Vermietung 8 Betten 80 m² Idre Fjäll Dalarna. Wohnung Vermietung 12 Betten 140 m² Idre Fjäll Dalarna. Idrefjäll med bästa läge Vår trevliga lägenhet ligger med glidavstånd till backen i Idre Fjäll, den har 6 bäddar med braskamin samt bastu och dis Wohnung Vermietung 6...
http://fritiden.se/de/treffer-vermietung.php?id=110&country_code=se&area_code=10&page=10
*  Rezarta Smaja
född =. Smaja inledde sin karriär genom att delta i 'Idols'-programmet ' Ethet e së premtes mbrëma ' år 2008. Hon deltog i samma upplaga av tävlingen som bland andra Kejsi Tola och Xhensila Myrtezaj. Hon lyckades i 'Ethet' ta sig till veckofinalerna, men åkte ut innan den stora finalen som vanns av Kejsi Tola. Därefter har hon bland annat sjungit vid TV-programmet 'Blue Jeans'. 2009 deltog Smaja i den sjätte upplagan av Top Fest med låten " Pranë dhe larg ". Med låten lyckades hon ta sig till finalen, där hon även vann pris för bästa pop och rocklåt i tävlingen. Hon deltog med låten " Ti. ", med vilken hon tog sig till finalen via semifinalen. Låten hon tävlade med, en powerballad, skrevs av Florian Zyka och komponerades av Lambert Jorganxhi. I finalen slutade hon sjua efter att ha fått 36 poäng. Hon hade tre poäng upp till sjätteplatsen och nio poäng ner till åttondeplatsen. I mars 2013 debuterade Smaja i Top Fest s tionde upplaga med låten " Dorëzuar ". Hon lyckades ta sig vidare till de livesända semifinal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rezarta_Smaja
*  Magic: the Gathering-sets
Expansioner, med start i ' Ice Age ', har kommit tre i taget vilka formar ett 'block' när man talar konkret i spelsituationer eller 'cykel' när man beskriver bakgrundshistorien, bestående av ett större, självstående expansion med fler än 300 kort, följt av två mindre expansioner med färre än 200 kort vilka följer samma teman som det större. Det stora setet i varje block släpps varje oktober, de två andra släpps i februari och april/maj därpå; detta system började man med i ' Alliances ' i juni 1996. Grundset innan ' Sixth Edition ' hade ingen setsymbol tryckta på korten. Istället har man retroaktivt gett dessa set symboler i Wizard of the Coasts officiella Gatherer-databas. 28 april 1999. Med start i ' Alliances ' fick expansioner kodnamn när de var under utveckling; Codnamnen på de tre seten i ett block bildar vanligtvis en fras eller ett tema. Än en gång med start i ' Alliances ' började expansioner ges ut i bestämda mönster: de större seten gavs ut i oktober och de mindre i februari och juni ' Alliances ' ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magic:_the_Gathering-sets
*  Depression
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu. Ett registrerat naturmedel, "Lugn och Ro" inneh ller b de Johannes rt och v nde rt och kan anv ndas i samma dosering. Det finns 6 registrerade naturl kemedel som har godk nts f r behandling av lindrig oro som baseras p Johannes rten. "Lugn och Ro" som n mns ovan har nu ocks registrerats som naturl kemedel. Preparaten r inte registrerade f r egenbehandling av depression men i samr d med din l kare eller Tallmog rdens l kare kan man behandla l ttare depressioner. Det har vid olika tillf llen gjorts vertramp i marknadsf ringen av godk nda naturl kemedel inneh llande johannes rt Hypericum perforatum. Det finns idag fyra naturl kemedel Calmigen, Esbericum, Kira och Movina som godk nts f r anv ndningsomr det "Traditionellt anv nt vid l tt nedst mdhet". S v l studier som j mf r olika johannes rtpreparat som dosj mf rande studier och studier som j mf r johannes rt med andra antidepressiva medel efterfr gas. Merparten av de studier som ing r i metaanalysen har gjorts ...
http://dahlgren.kund.dalnet.se/tallmogarden/tipsv13.htm
*  The Ballad of John and Yoko
... "The Ballad of John an Yoko". Singel av The Beatles. A-sida och B-sida. 30 maj Musikåret 1969. 1969 Storbritannien 4 juni Musikåret 1969. Låtskrivare. John Lennon och Paul McCartney. The Beatles singlar i Europeisk kronologi. " Get Back / Don't Let Me Down Beatles-låt. "The Ballad of John an Yoko/ Old Brown Shoe " Musikåret 1969. 'The Ballad of John and Yoko' Lennon/McCartney är en låt av The Beatles inspelad 1969. Låten och inspelningen. Låten är skriven av John Lennon under bröllopsresan till Paris med Yoko Ono. Som vanligt tillskrevs Lennon/McCartney låten, något duon gjort sedan de börjat skriva låtar i The Beatles. Låten släpptes som singel tillsammans med Old Brown Shoe i England 30 maj och i USA 4 juni 1969. Låtens text beskriver John och Yokos upplevelser kring sitt nyingångna äktenskap och uppståndelsen kring såväl paret som The Beatles. 'The Ballad of John and Yoko' blev gruppens sjuttonde och sista listetta under sin aktiva tid. Inspelningen saknar både Ringo Starr som var upptagen av filminsp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Ballad_of_John_and_Yoko
*  John Deere 8530
john deere john deere miniatyr en john deere john deere var från john deere s flaggskepp bland konventionella traktor er då kom år var det världens största konventionella traktor med en vikt på ton föregångaren heter john deere och efterträdaren john deere r det som var nytt med den nya serien var att motorhuven hade fått en ny mer slimmad design och att motoreffekten höjts från till hk en av fördelarna med john deere är dess mycket fina delade framaxel som ger en jämn mjuk och stabil gång både på fält som på vägen dieseltanken rymmer liter finns i två utföranden växlars fullpowershift eller steglös transmission autopowr båda med kopplingsfri fram back john deere har en sexcylindrig motor med liters cylindervolym effekten uppgår till kw hk kategori traktormodeller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Deere_8530
*  John Doeg
... var under femårsperioden 1927-31 en av USA:s 10 bästa tennisspelare. År 1930 var han rankad som amerikansk etta och som världsfyra. Tenniskarriären Spelaren och personen ]-titlar Referenser Källor. John Doeg vann 1926 juniorsingeltiteln i Amerikanska mästerskapen. Tillsammans med landsmannen George Lott vann han 1929 sin första titel i en Grand Slam -turnering Amerikanska mästerskapen. Paret upprepade sin seger också 1930, denna gång genom finalseger över favoriterna John Van Ryn / Wilmer Allison 8-6, 6-3, 4-6, 13-15, 6-4. Tidigare under sommaren 1930 hade de båda spelarparen mötts i finalen i Wimbledonmästerskapen, varvid Van Ryn/Allison enkelt segrat med 6-3, 6-3, 6-2. I singelturneringen i Amerikanska mästerskapen 1930 lyckades den 21-årige Doeg i semifinalen besegra den försteseedade sjufaldige amerikanske mästaren, tillika det årets mästare i Franska mästerskapen och Wimbledon, 37-årige Bill Tilden 10-8, 6-3, 3-6, 12-10. Doeg slog 28 serve-ess under den matchen som blev Tildens sista i Amerikanska m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Doeg
*  John Kirk
... miniatyr en pensionerad john kirk sir john kirk född december död januari var en skotsk läkare naturforskare kompanjon till upptäcktsresande david livingstone och brittisk administratör i zanzibar han föddes i barry nära arbroath i skottland och är begravd i sevenoaks kent england han tog sin läkarexamen vid edinburghs universitet han var en ihärdig botaniker genom hela sitt liv och var högt ansedd av efterföljande direktörer över royal botanic gardens i kew såsom william jackson hooker joseph dalton hooker och william thistleton dyer efter livingstons död förband sig kirk att fortsätta med livingstons arbete att få slut på den östafrikanska slavhandeln i flera år förhandlade han med zanzibar s regent sayyid barghash ibn said och lovade att hjälpa till att berika det östafrikanska landsområdet genom rättmätig handel sultanen förbjöd slavhandel och var regionen större och mer vinstgivande kirk tvingades dock efter berlinkonferensen av den brittiska regeringen som brittisk konsul att släppa sultanen som en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Kirk
*  John Lindroth
... nation john erik lindroth född februari i borgå död augusti är en före detta finländsk stavhoppare tävlande för borgå akilles idrottskarriär meriter em finländska mästerskapen personliga rekord referenser idrottskarriär john joppe lindroth blev förste finländske stavhoppare att ta medalj i en internationell mästerskapstävling då han den september vid europamästerskapen i friidrott blev bronsmedaljör med resultatet meter han förbättrade det finländska rekordet fyra gånger mellan och vid tävlingar i helsingfors den september förbättrade han rekordet med centimeter till och blev därmed förste finländare och fjärde europé någonsin att klara drömgränsen fyra meter lindroth blev finländsk mästare i stavhopp fem gånger han spelade även bandy och vann år brons i finländska mästerskapen med borgå akilles matti hannus yleisurheilu tuhat tähteä lindroth tävlade tre gånger i finnkampen han slutade på fjärde plats och på tredje plats och kurt lorén finnkampen genom åren meriter em brons finländska mästerskapen guld s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Lindroth
*  John Bowlby
... född februari i london död september på skye i skottland var en brittisk psykodynamisk psykiater och psykoanalytiker pionjär inom anknytningsteorin anknytningsteori john bowlby hävdade att spädbarns infancy anknytning mot sin sina vårdnadshavare utvecklas i stadier odiskriminerande anknytningsbeteende nyfödda barn gråter ljudar och ler mot alla dessa beteenden uppmuntrar uppmärksamhet och omhändertagande av alla vuxna knyter inte an till någon speciell vuxen utan alla vuxna diskriminerande anknytningsbeteende runt månaders ålder börjar barn rikta sitt anknytningsbeteende mer mot familjära återkommande omhändertagare eller vårdnadshavare engelska caregiver än mot främlingar knyter an till återkommande vuxna men inte till främlingar specifikt anknytningsbeteende när barnet kommer till månaders ålder utvecklar det en meningsfull anknytning till speciella vårdnadshavare vårdnadshavarna blir en säker grund för barnet och bidrar till barnets upptäckande och undersökande av miljön samt ger barnet en trygghet at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
*  John Clare
... thumb john clare john clare född juli och död maj var en brittisk poet clare levde som lantbrukare under fattiga förhållanden då han väckte uppmärksamhet med sin första diktsamling hans därpå följande diktsamlingar förblev ouppmärksammade alkoholmissbruk ledde honom till fördärvet och han avslutade sitt liv inspärrad på sinnessjukhus källor svensk uppslagsbok lund kategori födda kategori avlidna kategori män kategori brittiska poeter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Clare
*  John Hall den yngre
] 'John Hall den yngre', född 23 december 1771 vid Östra Hamngatan 19 i Göteborg, död 28, Svenskt biografiskt lexikon art av Elsa-Britta Grage, hämtad 2014-12-27. 'Gunnebo I - egendomen och ägarna', Arvid Bæckström, Nordiska museets handlingar, Rundqvists boktryckeri 1977 s. 134 1830 vid Döbelnsgatan 'Gunnebo I - egendomen och ägarna', Arvid Bæckström, Nordiska museets handlingar, Rundqvists boktryckeri 1977 s. Man hade funnit honom död. Och de, som funnit John Hall, hade sagt, att det var skönt för honom, att han fått sluta." i Stockholm, var en svensk företagare och illustratör. Hans levnadsöde låg till grund för Sophie Elkan s skönlitterära roman 'John Hall - en historia från det gamla Götheborg', utgiven 1899. Tryckta källor. Åren 1807 till 1832 inbringade ett stort antal auktioner 463 700 riksdaler banco, vid försäljning av "'Bruk, sågar och andra egendomar; lös och fast egendom i Göteborg; biblioteket med tavlor och gravyrer samt naturaliekabinettet; lösöret på Gunnebo och slutligen Gunnebo självt ...'"...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hall_den_yngre
*  John Jangard
... född september svensk skådespelare spelade huvudrollen som bobo i svt s julkalender en decemberdröm john har erfarenhet från flera skolteaterprojekt och älskar film han bor i malmö han hade även en liten roll i tv serien svenson svensson han spelade konrad en kille som greta hade träffat men han kommer med största sannolikhet inte att medverka i några fler avsnitt kategori svenska barnskådespelare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Jangard
*  John Peter Gassiot
... född april i london död augusti var en brittisk fysiker gassiot företog i första hand undersökningar inom elektricitet släran bland annat gjorde han försök med ledningsförmågan genom förtunnade gaser och uppfann de så kallade geisslerrör en som fått sitt namn efter heinrich geissler vid vars verkstad de framställdes gassiot främjade även indirekt vetenskap genom att ge stöd vid publiceringen av andras vetenskapliga arbeten källor svensk uppslagsbok malmö kategori brittiska fysiker kategori personer i storbritannien under talet kategori personer från london kategori födda kategori avlidna kategori män kategori svensk uppslagsbok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Peter_Gassiot
*  John McKenna
... thumb bild tagen john mckenna född död i mars var en nordirländsk affärsman rugbyspelare och fotbollsfunktionär han var fotbollsklubben liverpool s första manager mckenna vann två andradivisions titlar säsongerna han vann även lancashire ligan en gång säsongen den första spelartruppen som mckenna bildade innehöll inga engelsmän laget innehöll däremot en hel del skottar många hade mac i början av efternamnet mcbdrie mcqueen mcvean etc tio år senare hade laget fortfarande inte någon engelsman i laget kategori födda kategori avlidna kategori nordirländska fotbollstränare kategori fotbollsfunktionärer kategori män kategori tränare i liverpool fc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_McKenna
*  John Wikström
... född död februari var en svensk längdåkare som tävlade under talet och talet wikström deltog i två världsmästerskap och tog vid vm silver på kilometer vid samma vm slutade han fyra på kilometer vid vm i sollefteå slutade han femma på kilometer källor kategori födda kategori avlidna kategori svenska längdåkare kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Wikström
*  Bupropion
depressionsbehandling, rökavvänjning och lindring av ADHD-symtom. Bupropion tros verka genom att hämma återupptaget av dopamin och noradrenalin i centrala nervsystemet. Det finns även vissa studier som talar för att bupropion är en nikotinantagonist på α4β2-receptorn dvs den Acetylkolin- receptor som ger upphov till nikotinberoende. Bupropion finns i läkemedlen 'Voxra' och 'Wellbutrin' mot depression samt i 'Zyban' mot nikotin beroende. 'Zyban' återfinns som en depottablett på 150 mg medan 'Voxra' och 'Wellbutrin' finns som depottabletter om 150 mg och 300 mg. Den sjunde dagen höjs dosen till 300 mg. Rökstopp bör ske under den andra behandlingsveckan och behandlingstiden bör vara mellan 7 och 9 veckor. Begynnelsedosen är 150 mg, om ingen förbättring sker inom 4 veckor kan dosen ökas till 300 mg. En allvarlig biverkan av bupropion är krampanfall. Detta är vanligare vid doser som är högre än de som används vid vanlig behandling. Risken för krampanfall ökar om man samtidigt använder substanser som sänker kramptr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bupropion
*  Suboxone
... miniatyr suboxone tabletter suboxone är ett läkemedel som används vid behandling av opiat beroende narkoman er suboxone verkar genom att minska suget efter opiater som tex heroin monografi för hälso och sjukvården de verksamma substanserna i suboxone är buprenorfin och naloxon suboxone är godkänt för läkemedelsassisterad behandling så kallad underhållsbehandling av personer beroende av opioid er inom ramen för ett medicinskt socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram läkemedlet är inte att rekommendera för gravid a då det kan vara skadligt för fostret sedan tidigare finns buprenorfin i läkemedlet subutex för sådan behandling men subutex har nackdelen att den kan felanvändas genom att tas intravenöst naloxon är egentligen ett motgift mot opiater såsom buprenorfin och heroin men kan endast tas upp i kroppen om den tillförs intravenöst om suboxone skulle injiceras så hindras buprenorfinet från att aktivera hjärnans opiatreceptorer på grund av att naloxonet blockerar dem ett eventuellt rus uteblir därme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suboxone
*  Acalolepta borneensis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av stefan von breuning acalolepta borneensis ingår i släkte t acalolepta och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan novae species cerambycidarum iii folia zoologica et hydrobiologica riga kategori långhorningar kategori acalolepta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acalolepta_borneensis
*  Blepephaeus borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning blepephaeus borneensis ingår i släkte t blepephaeus och familjen långhorningar inga underarter finns listade källor breuning stephan novae species cerambycidarum xi folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori blepephaeus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blepephaeus_borneensis
*  Chlorophorus borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fisher chlorophorus borneensis ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor fisher warren samuel cerambycidæ from mount kinabalu journal of the federated malay states museum kuala lumpur titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chlorophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_borneensis
*  Clyzomedus borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning clyzomedus borneensis ingår i släkte t clyzomedus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum v festschrift zum geburtstage von professor dr embrik strand riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori clyzomedus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Clyzomedus_borneensis
*  Demonax borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fisher demonax borneensis ingår i släkte t demonax och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor fisher warren samuel cerambycidæ from mount kinabalu journal of the federated malay states museum kuala lumpur titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori demonax cerambycidae...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demonax_borneensis
*  Ebaeides borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fisher ebaeides borneensis ingår i släkte t ebaeides och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor fisher warren samuel new malaysian cerambycidæ subfamily lamiinæ the philippine journal of science titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ebaeides...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ebaeides_borneensis
*  Elacomia borneensis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av maurice pic elacomia borneensis ingår i släkte t elacomia och familjen långhorningar artens utbredningsområde är sarawak inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g pic maurice nouveautés diverses mélanges exotico entomologiques kategori långhorningar kategori elacomia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elacomia_borneensis
*  Erythraenus borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bates erythraenus borneensis ingår i släkte t erythraenus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är sarawak inga underart er finns listade i catalogue of life källor bates henry walter new genera and species of prionidæ longicorn coleoptera the entomologist s monthly magazine london titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori erythraenus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erythraenus_borneensis
*  Eutaenia borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius eutaenia borneensis ingår i släkte t eutaenia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor aurivillius christopher neue oder wenig bekannte coleoptera longicornia arkiv för zoologi uppsala figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori eutaenia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eutaenia_borneensis
*  Falsanoplistes borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av hayashi falsanoplistes borneensis ingår i släkte t falsanoplistes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori falsanoplistes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsanoplistes_borneensis
*  Niphona borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning niphona borneensis ingår i släkte t niphona och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum vi festschrift zum geburtstage von professor dr embrik strand riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori niphona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niphona_borneensis
*  Pharsalia borneensis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning pharsalia borneensis ingår i släkte t pharsalia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum v festschrift zum geburtstage von professor dr embrik strand riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pharsalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pharsalia_borneensis
*  Schmidtiana borneensis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av cenek podany schmidtiana borneensis ingår i släkte t schmidtiana och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g podany cenek studien über callichromini der palaearktischen und orientalischen region i mit fotos und abbildungen entomologische abhandlungen aus dem staatliches museum für tierkunde in dresden figs pls kategori långhorningar kategori schmidtiana...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schmidtiana_borneensis
*  Exocentrus toekanensis
... är en skalbaggs art exocentrus toekanensis ingår i släkte t exocentrus och familjen långhorningar underarter arten delas in i följande underarter e t borneensis e t toekanensis källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori exocentrus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exocentrus_toekanensis
*  Fenacetin
... är ett organiskt preparat som bildar färglösa kristallblad eller vitt kristallinskt pulver utan lukt och smak det är lösligt till en del på delar kokande vatten och till en del på delar alkohol det kan användas som ett verksamt medel mot feber migrän ledgångsreumatism och huvudvärk användningen har dock upphört p g a biverkningar i form av cancerrisk och njurskador meyers varulexikon forum källor kategori farmakologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenacetin
*  Rifampicin
... thumb px rifampin rifampin också känt som rifampicin är ett halvsyntetiskt antibiotikum som påverkar rna syntesen i bakteriella cell er det har som grundmolekyl rifamycin b som produceras naturligt av nocardia mediterraniae tidigare känd som streptomyces mediterranei rifampin binder till β subenheten av rna polymeras och hämmar dess funktion den binder inte till den katalytisk a ytan utan blockerar tunneln där rna molekylen går ut vilket leder till att transkriptionen stannar och rna polymeraset fastnar på dna rifampin används i sjukvården endast för att behandla tuberkulos mycobacterium tuberculosis bakterier utvecklar relativt lätt resistens mot medlet eftersom mutationer i tunneln där rifampin verkar sällan gör enzymet obrukbart därför används alltid rifampin i kombination med andra antibiotika som isoniazid och streptomycin vilket minskar risken för resistensutveckling källor kategori rifamycinantibiotika kategori piperaziner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rifampicin
*  Antimykotikum
... ett antimykotikum plural antimykotika är ett svampdödande medel dessa finns i flera olika varianter och används bland annat för behandling av svampinfektion er exempel på antimykotika är natamycin nystatin nya medel inom kort förväntas ett flertal nya antimykotika att ha utvecklas som en följd av upptäckten att ett flertal stammar av bladskärarmyror kan kontrollera tillväxten av olika svampar med hjälp av kemiska substanser http www nyteknik se nyheter bioteknik lakemedel lakemedel article ece myra leder forskare till nya läkemedel källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antimykotikum
*  James Black
... sir james whyte black född juni i uddingston south lanarkshire död mars var en brittisk skotsk farmakolog black som upptäckte propanolol och syntetiserade cimetidin belönades med nobelpriset i fysiologi eller medicin för detta år erhöll han royal medal propanolol är en betablockerare och anses har revolutionerat behandlingen av angina pectoris cimetidin är en histamin receptorantagonist och används mot en för hög saltsyra produktion i magen utmärkelser scheelepriset nobelpriset externa länkar engelska kategori nobelpristagare i medicin kategori brittiska farmakologer kategori brittiska nobelpristagare kategori mottagare av royal medal kategori personer i storbritannien under talet kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Black
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Vitamingården - hälsokostprodukter, kosttillskott och naturläkemedel för din egenvård.
vitamingården hälsokostprodukter kosttillskott och naturläkemedel för din egenvård hem produkter köpvillkor erbjudanden just nu kontakta vitamingården hälsokostprodukter kosttillskott och naturläkemedel för din egenvård snabbt säkert och tillgängligt kavlitetsprodukter skip to content hem produkter köpvillkor erbjudanden just nu kontakta vitamingården vi har nu öppnat vår webbutik med inriktning på hälsokost naturläkemedel och relaterade produkter för din egenvård du hittar oss på http www vitamingarden se välkommen du hittar vår webbutik på http www vitamingarden se vitamingarden n nu alla rättigheter förbehållna design by wordpress denna hemsida är byggd med n nu prova gratis du med info kontakt ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över månader är detta din hemsida logga in här för att ta bort denna rutan eller starta din egen hemsida med n nu...
http://vitamingarden.n.nu/
*  Paroxetin
miniatyr|Paroxetin miniatyr|Paroxetin 'Paroxetin' även salufört under andra namn, se nedan är ett antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare SSRI. Det släpptes 1992 av läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline och har därefter blivit ett av de mest ordinerade antidepressiva på marknaden på grund av dess synbara effektivitet i behandling av depression samt olika typer av ångest tillstånd. Paroxetin används vid:. egentliga depression er med melankoli djupa eller långvariga depressioner utan melankoli profylaktiskt mot depressiva recidiv alltså mot återfall paniksyndrom med eller utan agorafobi "torgskräck" tvångssyndrom social fobi generaliserat ångestsyndrom GAD posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Aktiv substans är paroxetin. I likhet med andra psykofarmaka rekommenderas inte samtidigt intag av alkoholdryck. När ett receptbelagt läkemedel skrivs ut är doseringen avpassad för den som skall ta medicinen. Medicinen skall alltid tas enligt läkarens ordinationer, som finns angivna på den etikett som medföljde med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paroxetin
*  Antiepileptika
... är en medicin sk term som betyder medel mot epilepsi de flesta antiepileptika verkar i största allmänhet dämpande på hjärna ns signaler några antiepileptika har inte medvetet framforskats såsom medel mot epilepsi istället har man testat medel som verkat dämpande på neuron ens signalkapacitet för att se om de haft någon verkan på epilepsi äldre antiepileptiska medel har ofta mycket besvärliga biverkning ar vissa antiepileptika medel exempelvis lamotrigin och valproat används även som humörstabliserande medel vid psykiska sjukdomar såsom manodepressivitet och schizofreni antiepileptika barbiturat er fenobarbital fenemal fenobarbital tiopental penthotal natrium bensodiazepiner nitrazepam apodorm mogadon nitrazepam recip klonazepam iktorivil klonopin mogadon karboxamidderivat karbamazepin hermolepsin tegretol trimonil oxkarbazepin trileptal fettsyraderivat valproinsyra absenor ergenyl orfiril vigabatrin sabrilex övriga etosuximid suxinutin felbamat taloxa gabapentin gabapentin neurontin lamotrigin lamotrigin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiepileptika
*  Kognitiva biverkningar av antiepileptika
... redirect epilepsi kognitiva biverkningar av antiepileptika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiva_biverkningar_av_antiepileptika
*  Kaliumbromid
... kemibox vardagligt namn bild bromid draselný jpg kristaller av kaliumbromid bildtext kristaller av kaliumbromid kristaller av kaliumbromid bildbredd bild potassium bromide d ionic png d jongitter bild text d jongitter systematiskt namn kaliumbromid övriga namn bromkalium kemisk formel k br utseende vita kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld kaliumbromid är ett vattenlöslig t salt som användes under och talet inom medicin en som antiepileptika och sedativ idag används den huvudsakligen inom veterinär medicin kaliumbromid utgörs av vita eller färglösa kubiska glänsande kristaller det är utan lukt med en utpräglat saltartad smak och är oföränderligt i luft framställning ämnet framställs genom att låta järnbromid fe br reagera med kaliumkarbonat enligt k co fe br kbr fe o co användning kaliumbromid kan användas som kramplösande eller lugnande medel källor kategori kaliumföreningar kategori bromider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumbromid
*  Topiramat
... mini strukturformel topiramat är den verksamma substansen i ett antiepileptikum som förskrivs under namnet topimax det används som behandling av epilepsi och som stabiliserande vid manodepressiva sjukdomar substansen framställdes av janssen cilag kategori antiepileptika kategori monosackarider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Topiramat
*  Kategori:Sulfoxider
kategori sulfoxider kategori sulfoxider kategori svavelorganiska föreningar kategori syreföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sulfoxider
*  Barbiturater
... kallas en äldre typ av läkemedel mot ångest sömnproblem och epilepsi som upptäcktes i början på talet barbiturater var under första hälften av talet standardpreparatet för behandling av orostillstånd och sömnlöshet först på talet förstod man att preparaten kunde ge upphov till ett kraftigt fysiskt beroende med svåra abstinens tillstånd med bland annat epileptiska anfall verkningar olika barbiturater se även externa länkar verkningar barbiturater har en rad negativa effekter bland annat att de i höga doser hämmar andning och hjärtverksamhet vilket i värsta fall leder till omedelbar död barbiturater påverkar även nedbrytning och metabolism av andra läkemedel genom att inducera leverenzym i enzymgruppen cytokrom p idag har nästan all användning av barbiturater upphört till förmån för bensodiazepiner na numera används de endast till behandling av epilepsi och till narkos som anestetikum i mycket liten omfattning även till patienter som inte svarar på bensodiazepiner eller de moderna ssri barbiturater har sam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Barbiturater
*  Finn Sandberg
... född april i randers död juli i skokloster var en dansk svensk apotekare sandberg avlade apotekarexamen blev medicine kandidat medicine doktor vid karolinska institutet på avhandlingen chemistry and pharmacology of new n substituted and n n disubstituted barbituric acid derivatives docent i farmakologi där och var professor i farmakognosi vid farmaceutiska institutet från och efter detta instituts flyttning vid uppsala universitet intill sandberg blev ledamot av medicinalstyrelsen s vetenskapliga råd och tjänstgjorde som unesco expert i pakistan han introducerade farmakologiska metoder i form av djurförsök för att bättre studera medicinalväxt er och bedrev en stor internationell verksamhet med insamlings och forskningsresor i asien afrika och sydamerika han författade skrifter i fytokemi och farmakologi och var hedersdoktor vid uppsala universitets farmaceutiska fakultet samt inspektor och hedersmedlem i farmacevtiska studentkåren källor kategori svenska professorer i farmaci kategori personer verksamma ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finn_Sandberg
*  Aprobarbital
... eller allypropymal summaformel c h n o är ett lugnande och sömn givande preparat som tillhör gruppen barbiturat er det utvecklades av ernst preiswerk och patenterades aprobarbital var aldrig lika vanligt använt som exempelvis fenobarbital och förskrivs idag mycket sällan eftersom det ersatts av modernare läkemedel med bättre säkerhetsmarginal det är numera narkotikaklassat i sverige ingående i förteckning v vilket innebär att det inte omfattas av internationella narkotikakonventioner källor kategori barbiturater kategori narkotikaklassade läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aprobarbital
*  Vinylbital
... summaformel c h n o är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturat er substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning p iv i års psykotropkonvention samt i förteckning iv i sverige källor kategori narkotikaklassade läkemedel kategori barbiturater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinylbital
*  Vinbarbital
... summaformel c h n nao är ett lugnande och sömngivande preparat ämnets molmassa är g mol substansen är narkotikaklassad i sverige ingående i förteckning v vilket innebär att det inte omfattas av internationella narkotikakonventioner källor kategori barbiturater kategori narkotikaklassade läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinbarbital
*  Protonpumpshämmare
... eller ppi är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra de är de potentaste syrasekretionshämmarna som finns idag det första preparatet omeprazol lanserades under varumärket losec protonpumpshämmare tillhör de mest sålda läkemedlen i världen strukturellt är den övervägande majoriteten av protonpumpshämmarna benzimidazolderivat protonpumpshämmarna följde och har inom sjukvården huvudsakligen ersatt en annan grupp läkemedel med liknande effekt men med en annan verkningsmekanism nämligen h receptorblockerare lovande ny forskning indikerar att en effektivare behandling eventuellt kan uppnås med imidazopyridinderivat vid regelbunden användning av protonpumpshämmare under flera år finns eventuellt risk för brist på vissa näringsämnen som är beroende av magsyra för att kunna tas upp i kroppen så som järn kalcium och vitamin b men detta är omdiskuterat substanser i gruppen och deras varumärken omeprazol losec lansoprazol lanzo esomeprazol nexium pa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protonpumpshämmare
*  Biodling
Exempel på användningsområden för vandringskupor i Sverige kan vara de omfattande odlingar av fruktträd och raps som finns i Södra Sverige som under en kort och intensiv blomningstid kräver effektiv pollinering på kort tid. Vanliga vinterfoder kan vara sockervatten 60%vikt strösocker uppblandat med 40% vatten eller kommersiellt saluförda ämnen, till exempel Bifor. Det finns två metoder för renparning: den ena är ett isolerat område i vilket man har kontroll över vilka bidrönare som finns i närheten och den andra metoden är genom insemination, detta sker under mikroskop. Detta är särskilt viktigt för de biodlare som har biodling som hobby eller som odlar på amatörnivå. Som ett alternativ till rökpusten kan en sprayflaska med vatten användas. Behandling med myrsyra kan därför utföras även under perioden med yngel i samhället. Behandling med mjölksyra kan användas som uppföljande behandling efter en långtidsbehandling med myrsyra eller också kan man genomföra två till tre mjölksyrabehandlingar i stället för en l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biodling
*  Rökpust
... thumb right px rökpust är ett redskap som används vid biodling med den sprutar biodlaren rök på bina röken gör allmänt att bina blir lugnare och mindre benägna att försvara kolonin två deleffekter av röken är de kemiska alarmsignaler som bin skickar ut i luften feromoner blir svårare att detektera bina tenderar att samla på sig honung för att kunna utrymma kupan i händelse av brand detta gör att de har svårare att utföra stickrörelsen thumb left px kategori biodling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rökpust
*  Biväxt
... är ett begrepp inom biodlingen växt där honungsbi et finner något att föra hem till samhället huvudgruppen av växter som bin är intresserade av är blommande fanerogam er med nektarier i produktion det är de växter som aktivt attraherar insekt er för att försäkra sig om korspollinering med något undantag biväxter är intressanta för de flesta entomolog er då de är kända från tabeller etc det är många insekter som söker sin näring i dem biväxter är även alla de okända som bidrar till bikittet propolis en brun gul seg hård massa kategori botanik kategori biodling kategori symbios...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biväxt
*  Almblombock
... pedostrangalia revestita är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen långhorningar kännetecken utbredning status levnadssätt referenser externa länkar kännetecken denna skalbagge har kroppslängd på upp till millimeter grundfärgen på kroppen är orangeaktig med blåsvarta täckvingar tars er och antennspetsar utbredning almblombocken finns i mellersta och södra europa samt i danmark och sverige i sverige har den hittats från skåne och norrut till västergötland och östergötland fynd av arten har också gjorts i värmland status i sverige är almblombocken klassad som starkt hotad och finns troligtvis endast kvar på ett fåtal platser i landet det största hotet mot arten är habitat förlust genom nedhuggning av gamla lövträd speciellt alm ar som den behöver för sin fortplantning almsjuka n anses också som ett hot mot denna skalbagge eftersom alm är det träd den främst lever på levnadssätt som larv lever almblombocken i sverige på lövträd som alm ek och hästkastanj längre söderut i utbredningsområde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Almblombock
*  Bronspraktbagge
... buprestis haemorrhoidalis är en skalbagge som tillhör familjen praktbaggar de fullbildade skalbaggarna har en kroppslängd på millimeter eller lite mer och är svarta med metallisk glans i grönt eller brons i sverige är arten rödlistad som nära hotad skalbaggens larv utveckling är knuten till död torr och solexponerad ved av barrträd som gran och tall till exempel högstubbar eller träd som dött efter en brand det förekommer även att larver av den här skalbaggen utvecklas i äldre timrade byggnader om förhållandena är goda kan larven utvecklas till en fullbildad skalbagge på tre år dock är det inte ovanligt att det behövs längre tid referenser läst oktober externa länkar kategori praktbaggar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bronspraktbagge
*  Björkpraktbagge
... dicerca furcata är en skalbagge som tillhör familjen praktbaggar i sverige är arten rödlistad som nära hotad kännetecken levnadssätt referenser externa länkar kännetecken de fullbildade skalbaggarna har en kroppslängd på millimeter skalbaggen är brunsvart med bronsfärgade fläckar en del individer kan ha en metallgrön lyster dess kroppsform är långsträckt och dess täckvingar är utdragna i en smal spets den har kraftiga ben och ganska korta antenner levnadssätt björkpraktbaggens larv utveckling är knuten till död björkved högstubbar brandskadade och stående döda träd i soliga lägen är lämpliga för larvutvecklingen barken skall gärna ha fallit av så att veden under blottas brist på lämpliga yngelträd genom minskningen av förekomsten av grova äldre björkar i landskapet är ett av hoten mot arten det tar minst tre år för björkpraktbaggen att utvecklas från larv till fullbildad skalbagge kläckningen till imago sker under eftersommaren eller början av hösten och efter en övervintring kommer de fullbildade björkp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Björkpraktbagge
*  Ädelguldbagge
... gnorimus nobilis är en sällsynt skalbagge i familjen bladhorningar den har en kroppslängd på millimeter och känns igen på sin metalliskt gröna färg och på de små utspridda vita fläckar som finns på täckvingarna arten kan vid en hastig anblick ibland förväxlas med gräsgrön guldbagge som är betydligt vanligare men bland annat på kroppsformens proportioner och på skutell ens samt benens utseende går det att skilja arterna åt som fullbildad skalbagge kan ädelguldbaggen hittas på blommor av bland annat hagtorn och fläder eller högväxta örter som älggräs larv erna lever i håligheter på ädellövträd exempelvis ek bok och lind där så kallad mulm ansamlats eftersom ihåliga och äldre lövträd blivit allt mer sällsynta betraktas ädelguldbaggen som hotad i delar av sitt utbredningsområde däribland i sverige referenser läst december kategori bladhorningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ädelguldbagge
*  Bisamhälle
... ett bisamhälle är en grupp av bin som lever och arbetar tillsammans ett bisamhälle består normalt av ett stort antal arbetsbin ej fullt utvecklade honor ett mindre antal drönare hanar samt i allmänhet en drottning hona bisamhällen förökar sig i naturen genom svärmning som normalt innebär att den äldre drottningen lämnar samhället tillsammans med ett stort antal arbetsbin några drönare och så mycket honung som man kan ta med sig svärmingen startar när bisamhället har minst en ny drottning på gång riktigt stora bisamhällen kan förutom svärming med den äldre drottningen få ett antal eftersvärmar med nya drottningar se även bikupa insektssamhälle kategori biodling en bee colony...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisamhälle
*  Bigift
... är en blandning av olika kemi ska ämnen främst melittin och apamin som produceras hos bin avsett att bekämpa olika angripare däggdjur fåglar insekter spindlar ett bistick ger ca mikroliter vätska giftet är mycket komplext och består av minst substanser viktiga proteinkomponenter är mellitin orsakar intensiv smärta fosfolipas orsakar svullnad hyaluronidas orsakar svullnad apamin osäker verkan tros påverka cellmembranerna men kan möjligen även ge neurotoxiska symtom flera bioaminer är histamin dopamin noradrenalin giftet ger kring själva stickstället en lokal reaktion med svullnad rodnad värmeökning smärta och klåda vid många samtidiga stick kan allmänsymtom uppträda som illamående feber och slöhet största risken med bigift är dock att dess komponenter är höggradigt allergena hos känsliga personer kan därför förnyade stick utlösa livshotande allergiska reaktioner stor risk föreligger också om sticket ges t ex i munhåla eller svalg där svullnaden kan komma att utgöra andningshinder och orsaka kvävning då bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bigift
*  Bidrottninggelé
... thumb två drottninglarver i bidrottninggelé bidrottningsgelé drottninggelé drottningmjölk eller drottningfodersaft är i första hand föda för bilarver speciellt blivande bidrottning ar men säljs även som naturmedel till människor under namn som royal jelly och gelée royale drottninggelé är ett mycket proteinrikt sekret som framställs av de arbetare som vårdar bilarverna under de första två till tre dygnen av bilarvernas liv matas alla bilarver med sekretet därefter ges det bara till de larver som ska bli nya drottningar medan de övriga matas med en blandning av nektar och frömjöl bidrottningarna kommer alltså från samma typ av ägg som arbetsbina nationalencyklopedin cd upplagan drottningmjölk utfodringen med drottninggelé resulterar i att bidrottningen blir i genomsnitt större än de vanliga bina och att hon lever gånger längre bidrottningen producerar gånger sin kroppsvikt av ägg varje dag dessa förbättrade egenskaper kopplas till en förändring av det endokrina systemet som en följd av att hon som larv ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bidrottninggelé
*  Propolis
... miniatyr propolis propolis bikitt är en produkt från bin som de använder för att laga sitt bo till exempel genom att fylla igen springor råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd och harts som finns utanpå knopparna hos vissa lövträd propolis anses ha hälsofrämjande egenskaper och äts därför av människan som hälsokost de hälsobefrämjande egenskaperna består bland annat i en antibiotisk verkan till exempel mot staphylococcus aureus som bland mycket annat kan orsaka matförgiftning och hudinfektioner propolis används i vissa stockoljor för gevärskolvar i trä samt även av gamla italienska fiolbyggare källor externa länkar kategori biodling kategori djurprodukter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propolis
*  Odlingsram
... används ibland vid trädgårdsodling på liten yta till exempel en odlingslott eller kolonilott ramen består av fyra brädor som är hopsatta i hörnen annan betydelse odlingsram för uppfödning av bin används inom biodling en kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odlingsram
*  Marier
De vid floderna boende bedrev ett givande fiske, och överallt var biskötseln livlig. Enligt folkräkning år 2002 bor det i Ryssland 604 000 marier. De äldsta spåren av bebyggelse på mariernas nuvarande bosättningsområde härrör från äldre paleolitikum. uppkom det mariska folket ur det tidigare gemensamma volga-finska urfolket, på området mellan floderna Vjatka och Vetluga, där de livnärde sig av svedjebruk, jakt, fiske och biodling i dess tidigare former. Beroende på det geografiska läget liknar mariernas såväl tidigare som nyare historia mordvinernas. 1236 nådde tatarer na i sin framryckning mot väster fram till Volga. De störtade volgabulgarernas rike och därmed inleddes Gyllene horden s överhöghet, som i början omfattade 'ängs-tjeremissernas' bosättningsområde norr om Volga. Liksom mordvinerna deltog också marierna med sina militära förband i striderna tillsammans med den tatariska armén, där de gjorde sig kända och fruktade för sin tapperhet. När tatarernas rike sönderföll fortsatte dock förbindelserna mell...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marier
*  Tvestjärtar
... har vingar och kan flyga, men vingarna är normalt gömda under dess framvingar som är små och förhårdnade. Det vetenskapliga namnet 'dermaptera' 'derma' betyder hud, och 'ptera' betyder vinge kommer just av de förhårdnade läderartade framvingarna. Tvestjärtar utmärks också av sin långsträckta, platta kroppsform, sina korta täckvingar, som i form och ställning påminner om en kortvingad skalbagge s vingar, samt av den i form och storlek mycket växlande kitin tången i bakkroppens spets. Flygvingar finns hos en del arter, men saknas hos andra. Hopläggningen sker med hjälp av tången i fyrtio moment vilket kanske kan förklara att man sällan ser dem med utfällda vingar. Denna oskyddade del av flygvingarna är inte hinnartad som resten av vingarna, utan har en fastare hornartad konsistens, som påminner om täckvingarnas. Den vanliga tvestjärten har ett någorlunda representativt levnadssätt för ordningen. På dagen döljer den sig under stenar och på liknande mörka och fuktiga platser, medan den på natten strövar omkr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvestjärtar
*  Stor lysmask
... thumb px hane till vänster hona till höger stor lysmask eller vanlig lysmask lampyris noctiluca är en skalbagge i familjen lysmaskar den utmärker sig genom att bara hannen är bevingad den är omkring mm lång med gråbruna täckvingar och grågul i mitten mörkare halssköld ögonen är mycket stora den lyser själv endast svagt men låter locka sig av skenet från en lampa att under de mörka augustikvällarna flyga in genom ett öppet fönster honans ansenligt starkare lysförmåga är alltså ett medel att locka till sig hannen honan som är något större saknar varje spår av vingar och är också gråbrun utom på buksidan av bakkroppens sista leder där en gul färg utmärker det område från vilket ljuset utstrålar detta område är begränsat till bukplåtarna av de näst sista lederna de lyser i sin helhet men betydligt starkare från två runda fläckar på vardera leden vilka börjar lysa först och slutar sist ljuset är till färgen gröngult likt det som kommer från brinnande fosfor den lysande honan sitter vanligen stilla på ett gräs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stor_lysmask
*  Blanksvart rödrock
... ampedus nigerrimus är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen knäppare kännetecken utbredning status levnadssätt referenser kännetecken denna skalbagge har en kroppslängd på cirka millimeter dess kroppsform är långsmalt oval och i jämförelse med andra närbesläktade arter av knäppare relativt bred färgen är vanligen svart både på kropp ben och antenner utbredning blanksvart rödrock finns i mellersta och östra europa i norden har den hittats på ett fåtal platser i danmark och sverige status den blanksvarta rödrocken är vanligast i östra europa i mellersta europa betraktas den som sällsynt i sverige var arten upptagen i års rödlistning som akut hotad och det uppskattades inte finnas mer än reproduktiva individer kvar det största hotet mot arten angavs som bristen på grov brunröta d ek ved till vilken artens larv utveckling är starkt knuten även i danmark är arten mycket sällsynt och har försvunnit från många områden där den tidigare hittats läst mars i års rödlista anges den som starkt hot...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blanksvart_rödrock
*  Prydnadsbock
... anaglyptus mysticus är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen långhorningar kännetecken utbredning status levnadssätt referenser externa länkar kännetecken denna långhorning har en cylindrisk och långsträckt kroppsbyggnad och en kroppslängd på till millimeter dess täckvingar är karakteristiskt rödbruna framtill och övergår sedan i svart över täckvingarnas mitt finns tre ljusare band bildade av fina vitaktiga hår även på täckvingarnas bakre del finns ljusare hår utbredning utbredningsområdet omfattar mellersta och södra europa baltikum och ryssland samt delar av danmark sverige och norge status i sverige är prydnadsbocken betraktad som missgynnad det största hotet mot arten är brist på torr och död ved av olika lövträd som bok ek hassel lind lönn och vildapel där larv erna kan utvecklas träd i soligt läge föredras och igenväxning av lämpliga habitat är också ett hot mot arten levnadssätt prydnadsbockens larv behöver två eller tre år på sig för att utvecklas till imago när larven är redo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prydnadsbock
*  Raggbock
... tragosoma depsarium är en skalbagge som tillhör familjen långhorningar i sverige är den rödlistad som sårbar kännetecken levnadssätt referenser externa länkar kännetecken raggbocken har en kroppslängd på upp till millimeter och därtill kommer dess antenner skalbaggen är mörkbrun och lite glansig och har en påfallande behåring särskilt framträdande är behåringen på huvudet och halsskölden på halssköldens sidor finns ett tagglikt utskott huvudet är kort och brett med stora fasettögon levnadssätt raggbockens larv utveckling tar fyra år och är knuten till död ved av barrträd främst tall mer sällan sker larvutvecklingen i gran grova liggande stammar där barken fallit av och som inte är beskuggade ger de bästa förutsättningarna för larvutvecklingen då arten har krav både på värme och viss fuktighet i veden honan lägger äggen inne i vedspringor samma yngelträd kan om förhållandena är goda användas i flera decennier de gångar som larverna gnager kan gå ända in i kärnveden i larvgångarna ses grova gnagspån som ka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Raggbock
*  Hasselbock
'Hasselbock' 'Oberea linearis' är en skalbagge i familjen långhorningar vars larv utveckling är knuten till hassel. Skalbaggen blir 11-14 millimeter lång och är svart med orangefärgade ben. Till kroppsbyggnaden kännetecknas den av att kroppen är långsmal och cylindrisk, antennerna relativt smala och benen ganska korta. Hanens antenner är något kortare än kroppen. Antennerna hos honan är ytterligare något kortare än hanens. På täckvingarna finns tydliga punkter ordnade i längsgående rader. Hasselbockens larv är vit med lite gult på det första bröstsegmentet. Längden är upp till cirka 30 millimeter. Hasselbocken förekommer i mellersta och södra Europa, bortsett från Iberiska halvön där den till större delen saknas, och österut till södra Ryssland och Kaukasus. Från de brittiska öarna är den inte känd. I Norden förekommer den sällsynt i Danmark, omkring Oslofjorden och på Öland. Tidigare var den mer spridd i södra Sverige, äldre fynd finns rapporterade från Skåne till Västergötland och Östergötland. Den är inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hasselbock
*  Torpadammen
... är en damm i kaverös som ligger i högsbo som i sin tur ligger i västra frölunda i göteborg fynd av snäckkross på dammens botten gör troligt att torpadammen en gång haft kontakt med havet dammen har ett rikt växt och djurliv med bland annat klockgentianor rudor salamandrar änder och björk ar det finns även gulbrämade dykare i dammen en stor utrotningshotad skalbagge torpadammen är känd för många i högsboområdet den används flitigt som forskningsobjekt av kavåsskolans och flatåsskolans elever eleverna mäter ph värdet i vattnet fångar in djur till exempel rudor den rekommenderas inte att bada i externa länkar kategori högsbo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torpadammen
*  Allmän barkbock
... tetropium castaneum är en skalbagge i familjen långhorningar som huvudsakligen lever i granskog ar kännetecken larv levnadssätt utbredning källor externa länkar kännetecken allmän barkbock blir mellan och millimeter lång kroppen är långsmal med oftast svart grundfärg täckvingarnas färg varierar från brun till svart antennerna når bak till mitten av täckvingarna ögonens framkant har en kraftig inskärning benen är kraftiga med förtjockade lår larv larven blir högst millimeter lång och har tre par ben det bakersta ryggsegmentet har två kitin taggar som sitter på en upphöjning levnadssätt allmän barkbock lever i barrskog främst på gran i sällsynta fall även på tall larven lever i nyligen död ved helst på stående träd men den kan även leva i lågor den kan ibland vara skadegörare i sågat virke samma träd används bara av en generation det tar mellan ett och två år innan larven är färdigutvecklad den vuxna skalbaggen är mest nattaktiv och påträffas från slutet av maj till juli utbredning allmän barkbock förekomm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmän_barkbock
*  Grön sköldbagge
... cassida viridis är en skalbagge i familjen bladbaggar den har en kroppslängd på till millimeter grundfärgen på kroppen är grön oftast med bruna eller gula linjer och vinklar tillsammans med dess ovala och platta kroppsform utgör detta ett mycket bra kamouflage i vegetation externa länkar kategori bladbaggar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grön_sköldbagge
*  Läderlöpare
... carabus coriaceus är en skalbagge i familjen jordlöpare carabidae kännetecken utbredning levnadssätt källor externa länkar kännetecken läderlöparen är den största jordlöparen i europa med en längd på mm översidan är mattsvart och täckvingarna har ett grovt mönster med rynkor och punkter utbredning läderlöparen finns i större delen av europa och den finns även i delar av asien den finns i sverige från skåne till härjedalen levnadssätt läderlöparen lever i löv eller blandskog den är ett nattaktivt rovdjur som springer ifatt sina byten som till exempel andra insekter insektslarver sniglar snäckor och maskar även larven är ett rovdjur på dagtid kan man hitta dem under stenar bark eller liknande källor externa länkar kategori jordlöpare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderlöpare
*  Parklöpare
... carabus nemoralis är en skalbagge i familjen jordlöpare carabidae thumb upright fullvuxen larv kännetecken utbredning levnadssätt källor externa länkar kännetecken parklöparen är svart metallglänsande den har tre rader med små gropar på varje täckvinge liknar trädgårdslöpare n utbredning parklöparen finns i centrala och norra europa den är allmän i hela sverige utom längst i norr troligtvis inkommen till sverige på talet och konkurrerar med trädgårdslöparen om samma ekologi ska nisch även inplanterad i nordamerika levnadssätt parklöparen är ett nattaktivt rovdjur som springer ifatt sina byten som till exempel andra insekter insektslarver sniglar och maskar även larven är ett rovdjur på dagtid kan man hitta dem under stenar bark eller liknande källor åke sandhall isbn externa länkar kategori jordlöpare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parklöpare
*  Purpurlöpare
... carabus violaceus är en skalbagge i familjen jordlöpare carabidae ett annat namn på arten är violett jordlöpare kännetecken utbredning levnadssätt källor externa länkar kännetecken purpurlöparen har nästan släta täckvingar täckvingarnas och halssköldens kanter är violettglänsande den är mm lång utbredning allmän i hela sverige utom längst i norr finns i större delen av europa arten är reproducerande i sverige levnadssätt purpurlöparen är ett nattaktivt rovdjur som springer ifatt sina byten som till exempel sniglar och andra småkryp även larven är ett rovdjur på dagtid kan man hitta dem under stenar bark eller liknande källor externa länkar kategori jordlöpare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Purpurlöpare
*  Strimmig barkbock
... asemum striatum är en skalbagge i familjen långhorningar som huvudsakligen lever i tallskog ar kännetecken larv levnadssätt utbredning källor externa länkar kännetecken strimmig barkbock blir mellan och millimeter lång kroppen är långsmal och har oftast svart färg men täckvingarna kan ibland ha en brun färg antennerna är ganska korta och når ungefär till en tredjedel av täckvingen honans något kortare än hanens huvudet är betydligt smalare än ryggskölden varje täckvinge har två eller tre längsgående ribbor som kan vara mer eller mindre tydliga larv larven blir högst millimeter lång och har tre par ben det bakersta ryggsegmentet har två kitin taggar som sitter på upphöjningar levnadssätt strimmig barkbock lever i barrskog främst på tall men ibland även på gran larven lever i död ved helst i stående träd som varit döda en tid och gärna också i brandskadade träd den hittas ofta i samma träd som brun barkbock den vuxna skalbaggen är nattaktiv och påträffas från slutet av maj till slutet av juli det tar mella...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strimmig_barkbock
*  Stövelknekt
... image stövelknekt av trä samt ett par stövelpådragare en stövelknekt är ett redskap som används för att underlätta avtagande av stövlar och andra skor stövelknekten kan vara av trä eller metall den består av en skiva med en u formad del i vilken hälen på stöveln som ska tas av sätts in för att hålla fast stövelknekten ställer den som ska ta av sig stöveln den andra foten på stövelknektens platta och pressar denna mot underlaget med sin kroppsvikt i sverige är det vanligt med dekorativa stövelknektar i gjutjärn formade som en stor skalbagge det förekommer också fastmonterade stövelknektar som vanligen sitter på ett trappsteg kategori nyttoföremål...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stövelknekt
*  Svart guldbagge
... gnorimus variabilis är en skalbagge i familjen bladhorningar den har en kroppslängd på millimeter och är svart med små utspridda vita till ljusgulaktiga fläckar på täckvingarna artens larv utveckling är knuten till murken ved särskilt ihåliga ek ar men ibland även avenbok björk och klibbal utvecklingen från ägg till imago tar två år ibland tre larven förpuppar sig inuti en kokong sammansatt av dess korniga exkrementer mot mitten av sommaren i juli kommer de fullbildade skalbaggarna fram de kan flyga men syns sällan annat än sittande i eller vid stamhåligheter i sverige är den svarta guldbaggen rödlistad som starkt hotad referenser läst december kategori bladhorningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_guldbagge
*  Trädgårdslöpare
... carabus hortensis är en skalbagge i familjen jordlöpare carabidae kännetecken utbredning levnadssätt källor externa länkar kännetecken längd mm liknar parklöpare n utbredning ganska vanlig i hela sverige finns i större delen av europa och i mellanöstern levnadssätt trädgårdslöparen är ett nattaktivt rovdjur som springer ifatt sina byten som till exempel andra insekter insektslarver sniglar och maskar även larven är ett rovdjur på dagtid kan man hitta dem under stenar bark eller liknande källor småkryp åke sandhall isbn externa länkar kategori jordlöpare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trädgårdslöpare
*  Mariatistel
... silybum marianum är en växt art i familjen korgblommiga växter beskrivning utbredning medicinsk användning källor externa länkar beskrivning mariatistel är en ett eller tvåårig ört som kan bli över en meter hög den har en vanligen grenig stjälk med strödda vitfläckiga blad som har tandad kant med vassa tornar de rödvioletta blomkorgarna sitter ensamma och har taggiga holkfjäll http linnaeus nrm se flora di astera silyb silymar html utbredning mariatisteln är en odlad art som sällsynt kan finnas förvildad den har sitt ursprung i medelhavsområdet medicinsk användning mariatistel används inom folkmedicin en som medel till skydd mot levergifter till exempel alkohol och svampförgiftning örtens huvudsakliga aktiva ämne kallas silymarin örten används också till att motverka lindrigare gall besvär förstorad lever förhöjda levervärden leverenzymer och bilirubin samt skrumplever använda växtdelar är blad och blommor frukt raimo heino våra läkande växter en naturlig väg till ett friskare liv prisma källor externa l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariatistel
*  Susannes matblogg om recept, mat och hälsa! - Sida 1
sök recept. Uppdaterat recept: Äppelkräm Publicerad 2015-10-04 14:31 i Nyheter på recepten.se. Äppelkräm är både gott och enkelt att göra. Ett nytt recept har lagts till: Mycket god krämig pannacotta smaksatt med vanilj toppad med en söt fräsch mangomousse. Gott och enkelt recept på efterrätt. Uppdaterat recept: Hallonmoussetårta Publicerad 2015-10-02 14:01 i Nyheter på recepten.se. Receptet på hallonmoussetårta har uppdaterats. Läs hela receptet på Hallonmoussetårta. Uppdaterat recept: Kesoplättar Publicerad 2015-10-01 09:18 i Nyheter på recepten.se. Receptet på kesoplättar har uppdaterats med nya bilder. Mycket goda och enkla kesoplättar. Uppdaterat recept: Bananmuffins Publicerad 2015-09-29 14:03 i Nyheter på recepten.se. Nu har jag uppdaterat receptet på bananmuffins med nya bilder och tydligare beskrivning. Mycket goda och saftiga bananmuffins som bakas snabbt och enkelt. Ett nytt recept har lagts till: Det är superenkelt att blanda ihop sin egen tacokrydda och det finns all anledning att göra den själv ...
http://recepten.se/blogg
*  Cornflakesgodis recept julgodis
sök recept. Recept med bilder på alla recept. Söktips För att söka tårtor som innehåller choklad: Sök på choklad tårta. För att tvinga ett sökord att vara med, sätt + plus framför sökordet. Exempel: Sök kakor som innehåller sirap men som inte innehåller ägg: kakor +sirap -ägg. Cornflakesgodis Gott recept på superenkelt godis som passar bra även som julgodis. Mycket gott och enkelt godis med choklad och cornflakes. Visa recept steg för steg. Vegetariskt Gör så här: Smält chokladen tillsammans med olja eller kokosfett i ett vattenbad eller i mikrovågsugnen. Sluta värm när ungefär hälften av chokladen smält och rör om tills allt smält och du har en blank och fin chokladsmet. Lägg dem i en burk och förvara svalt, gärna i kylskåp. Beskrivande bilder Visa recept steg för steg. Rör tills det smält. webmaster Svar till Emma Skrivet av susnet 2014-12-10 15:46 Ja det kan man. Det är ganska lätt att undvika om man är försiktig tycker jag, jag gör alltid så numera. Skrivet av Emma 2014-12-10 11:47 Kan man smälta choklade...
http://recepten.se/recept/cornflakesgodis.html
*  Receptfria läkemedel
... är läkemedel som säljs utan recept och är avsedda för egenvård med egenvård avses behandling av enklare kortvariga åkommor där patienten själv kan ställa diagnos och ta beslut om behandling vilka läkemedel som säljs receptfritt och var de säljs kan variera från land till land i sverige såldes även receptfria läkemedel enbart på de statliga apoteken men från november kan vissa receptfria läkemedel även säljas i andra butiker för att ett läkemedel ska få säljas receptfritt krävs att användningsområdet är lämpligt för egenvård det vill säga att det är lätt för patienten att själv ställa diagnos risken för sammanblandning med annan svår sjukdom ska vara minimal eftersom behandling av denna annars kan fördröjas det ställs samma krav på att läkemedlet är godkänt för försäljning i sverige för att få det receptfritt men läkemedelsverket som beslutar om godkännanden granskar patientinformationen den så kallade bipacksedel n extra för att behandlingen ska utföras rätt källor externa länkar kategori farmaci kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Receptfria_läkemedel
*  Creme Fraiche Sås recept - Matklubben.nu
... Glömt lösenordet. LÄGG TILL RECEPT. Fler än en miljooooon medlemmar. 99 500 recept +11 idag 1 156 300 medlemmar +18 idag. Kontakta oss. Om Matklubben.se. Recept. Avancerad sökning. Populära sökningar. Lägg in recept. Nya idag. Videorecept. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Visa alla forum. Senaste inläggen. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. SENASTE INLÄGGEN. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. 5 Alla goda ting. AVANCERAD SÖK. FÖRFINA DIN SÖKNING. Creme fraiche s s recept. Din sökning gav 5224 träffar. Kyckling filé med cremè fraiche o.. Skrivet av ylwa för över 2 månader sedan. Läs recept. Linsbiffar med créme fraichesås. Här linsbiffar gjorda på röda linser & liten mängd nötfärs ca 3/4 linser & 1/4 nötfärs. Till detta gjorde Linda rejäl form i ugnen med rostade rotfrukter såsom,.. Skrivet av Lilljeppe för över 2 månader sedan. Läs recept. Köttfärssås med crème fraiche och.. Det här är en förenklad version av köttfärssås men den är fantastiskt god. Dessutom är den färdig att s...
http://matklubben.nu/recept/creme fraiche ss
*  Kebabkrydda recept - Matklubben.nu
... eller. Glömt lösenordet. LÄGG TILL RECEPT. 99 500 recept +0 idag 1 156 300 medlemmar +3 idag. Kontakta oss. Om Matklubben.se. Recept. Avancerad sökning. Populära sökningar. Lägg in recept. Nya idag. Videorecept. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Visa alla forum. Senaste inläggen. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. SENASTE INLÄGGEN. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. Min. POPULÄRA SÖKINGAR. AVANCERAD SÖK. FÖRFINA DIN SÖKNING. Kebabkrydda recept. Din sökning gav 55 träffar. Skrivet av Gillsan för över 2 månader sedan. Läs recept. En annorlunda smak med marinerat kött. Väldigt lätt att laga men behöver en del passning så det inte kokar torrt. Själv använder jag en järn gryta. Går bra att frysa i portionsmåltider. Skrivet av canonlars för över 2 månader sedan. Läs recept. På bara 2 minuter är pastan kokad fast såsen tar ju lite längre tid förstås. Enkelt dagen efter också, lägg upp på tallrik och in i micron, 2 minuter på högsta effekt, och sen är lunchen klar. Skrivet av Mellanbe...
http://matklubben.nu/recept/kebabkrydda?offset=2
*  Morotskaka recept - Matklubben.nu
... eller. Glömt lösenordet. 99 500 recept +0 idag 1 156 300 medlemmar +3 idag. Kontakta oss. Om Matklubben.se. Recept. Avancerad sökning. Lägg in recept. Nya idag. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Visa alla forum. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. AVANCERAD SÖK. FÖRFINA DIN SÖKNING. Morotskaka recept. Din sökning gav 209 träffar. Morotskaka. Mycket god och enkel kaka som är nyttigare än andra sockerkakor eftersom den innehåller olja istället för margarin eller smör samt att den innehåller mandel eller nötter och morötter. Skrivet av ceciliasvensson för över 2 månader sedan. Läs recept. Morotskaka. Jätte god, saftig och inte allt för onyttig kaka som alltid går hem. Kombinationen av morötter möter kanel som möter syrlig, söt philadelphiaost är fantastisk gott. Vi diabetiker kan också unna oss en.. Skrivet av Matelina för över 2 månader sedan. Läs recept. Morotskaka. Den är smarrig den. Skrivet av fenne för över 2 månader sedan. Läs recept. Moro...
http://matklubben.nu/recept/morotskaka
*  Grytbitar Nöt recept - Matklubben.nu
... Glömt lösenordet. 99 500 recept +0 idag 1 156 300 medlemmar +8 idag. Kontakta oss. Om Matklubben.se. Recept. Avancerad sökning. Populära sökningar. Lägg in recept. Nya idag. Videorecept. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Visa alla forum. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. Tryckkokare, vad.. Dressing blev l .. Vad blir det til.. Smal. 5 Alla goda ting. AVANCERAD SÖK. FÖRFINA DIN SÖKNING. Grytbitar n t recept. Din sökning gav 257 träffar. Nötköttsgryta Worcestershire. Jag hade köpt hem grytbitar och komponerade av dem och det jag hade hemma en ny gryta, som familjen tyckte blev kanongod. Skrivet av LEDIVO för över 2 månader sedan. Läs recept. Fransk köttgryta med valnötter. Äpplen, katrinplommon och valnötter samsas med mört kött och rödvin. Skrivet av Triixiie för över 2 månader sedan. Läs recept. Pasta med ragu på rotfrukter och .. Skrivet av styvan för över 2 månader sedan. Läs recept. Enkel gryta med nötkött och portv.. Lätt att göra, få in...
http://matklubben.nu/recept/grytbitar nt
*  Recept kycklingfilé - baconlinda eller stek kycklingfiléer i ugn | ICA
. Recept kycklingfilé - baconlinda eller stek kycklingfiléer i ugn. ICA. . Hej. Du verkar ha en gammal webbläsare. Uppdatera för att få ut det mesta av ICA.se. Internet Explorer. Chrome. Firefox. Logga in. Mitt ICA. Stäng. Inköpslistor. Recept. Veckoplaner. Matkassen. . Mitt ICA. Logga in. Avbryt. Sök. ica.se. Recept. Handla. Hälsa. Buffé. Mer. Start. Recept. Handla. Hälsa. Buffé. Ingrediens. Typ av recept. Måltid. Tillfälle. Tillagningssätt. Världens kök. Matskolor. Tryck för att visa sökrutan. RECEPT Kycklingfilé. Kycklingfilé är den matigaste delen av kycklingen. Kycklingfilén kan med fördel gotta till sig i en god marinad innan den skjutsas in i ugnen. Eller grilla kycklingfiléerna på sommaren, gärna inlindade i bacon eller fyllda med goda örtkryddor. Smakligt. Sök recept. Sök. Sök recept. Sök. Måltid. Mellanmål. Middag. Brunch. Buffé. Förrätt. Huvudrätt. Vickning. Visa färre. Visa alla. Typ av recept. Pasta. Cannelloni. Carbonara. Gnocchi. Lasagne. Visa färre. Visa alla. Tex-mex. Burrito. Enchiladas. Fa...
http://ica.se/recept/kyckling/file/
*  .. Idas recept .. Blåbärskaka i långpanna .. 2 Responses to Blåbärskaka i långpanna .. Kommen
Annons: metrobloggen.se/idasrecept Idas recept Blåbärskaka i långpanna Den här blåbärskakan är jag uppväxt på. Den är så himla god och dessutom mycket enkel att baka. Ca 25 bitar 150 g smör 6 ägg 4 dl socker 5 dl vetemjöl 1 tsk bakpulver 5 dl blåbär (frysta går bra) Pärlsocker till garnering (mandelspån är också gott) Smält smöret och låt det svalna. Rör ihop mjöl, bakpulver och socker och blanda i äggen. Rör med en slev. Vispa inte! Tillsätt smöret och rör ihop till en fast smet. Klä en långpanna med bakplåtspapper och bred ut smeten i ett jämnt lager. Blanda blåbären med lite potatismjöl för att de inte ska klibba ihop och häll över smeten. Garnera med pärlsocker och ev. flagad mandel. Grädda i 45 min i 175 grader. 2 Kommentarer Publicerat 2009-02-26 av 2 Responses to Blåbärskaka i långpanna Synd att det inte fanns någon bild det gör så mycket.Kramiz Skrivet av Lilla My 2009-02-26 vid 03:34 Svara Den här ska jag testa, det låter såå gott. Skrivet av Nette 2009-02-26 vid 02:55 Svara Kommentera Avbryt svar E-...
http://metrobloggen.se/idasrecept/blabarskaka_i_langpanna/
*  Fläderblomssaft | Recept ICA.se
Fläderblomssaft. Recept ICA.se. . Hej. Du verkar ha en gammal webbläsare. Uppdatera för att få ut det mesta av ICA.se. Chrome. Logga in. Mitt ICA. Stäng. Inköpslistor. Recept. Mitt ICA. Logga in. Avbryt. Sök. ica.se. Recept. Handla. Hälsa. Mer. Recept. Handla. Hälsa. Typ av recept. Måltid. Tillfälle. Tillagningssätt. Världens kök. Sök recept. Sök. Dela med dig här. Recept Medel Tid: Över 60 minuter. Fläderblomssaft 3/5. 185 röst er. Fläderblomssaft är för många en nostalgisk dryck från soliga dagar i barndomen. Saften är enkel att göra och allt som krävs är lite tid för vattnet att suga åt sig den härliga aromen från fläderblommorna och den syrliga citronen. Lägg till i veckoplan. Lägg till i inköpslista. Betygsätt. E-posta recept. Skriv ut recept. Ingredienser Portioner: 5 dl. Liten sats ca 5 dl 10 stora fläderblomsklasar. 1 liten citron. 5 dl socker. 1 tsk citronsyra. 4 dl vatten. Stor sats ca 4 liter 50 stora fläderblomsklasar. 4 l socker. 100 g citronsyra. 3 l vatten. Så här gör du Close Bra att veta när ...
http://ica.se/recept/fladerblomssaft-426499/
*  Trattkantarellsoppa | Recept ICA.se
Trattkantarellsoppa. Recept ICA.se. Hej. Du verkar ha en gammal webbläsare. Uppdatera för att få ut det mesta av ICA.se. Chrome. Logga in. Mitt ICA. Stäng. Inköpslistor. Recept. Matkassen. Mitt ICA. Logga in. Avbryt. Sök. ica.se. Recept. Handla. Hälsa. Recept. Handla. Hälsa. Ingrediens. Typ av recept. Måltid. Tillfälle. Tillagningssätt. Världens kök. Sök recept. Sök. Dela med dig här. Recept Medel Tid: Under 30 minuter. Trattkantarellsoppa. 50 röst er. Hittade du många trattkantareller i skogen. Då kan du göra denna underbara trattkantarellsoppa till familjen. Svampsoppan blir krämig och matig tack vare tomatpuré, grädde och roquefortost som du rör ner före du servera soppan toppad med persilja. Förrätt Nordisk. Spara. Lägg till i veckoplan. Lägg till i inköpslista. Betygsätt. E-posta recept. Skriv ut recept. Ingredienser Portioner:. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 1/2 dl förvällda trattkantareller. 2 msk smör eller margarin. 2 msk vetemjöl. 1 msk tomatpuré. 1 msk roquefortost. 1 dl grädde. persilja. Så här gör...
https://ica.se/recept/trattkantarellsoppa-3762/
*  NAILTASTIC: Misa Office Polish-tics
... Menysidor. Startsida Om Nailtastic Policy Blog sale. söndag 24 april 2011. Misa Office Polish-tics. Misa Office Polish-tics älskar namnet. var det enda lacket från vårkollektionen 9 to 5 som jag köpte. Det är ett blågrått krämlack, jag tror inte att jag har något liknande i samlingen sen tidigare. Jag var egentligen inte så sugen på att bära det, men väl på naglarna tyckte jag att det var hur snyggt som helst. Formulan var riktigt bra och det räcker med två lager för att det ska täcka helt. Jag fick några småbubblor på en nagel, men det berodde nog på att jag inte lät lacket torka mellan lagren. Jag gillar som sagt detta, men det passar nog bättre till hösten. Får plocka fram det igen då. Mitt betyg: 4/5 Sambons kommentar: "Det tenderar att bli lite väl mycket tung, svart mascara och svarta kläder." English: Office Polish-tics what a great name. was the only one from Misas spring collection 9 to 5 that I found to be interesting. It's a dark blue creme leaning very grey. I love it. It's seems quite unique...
http://nailtastic.blogspot.com/2011/04/misa-office-polish-tics.html
*  Försvarsbeslutet 1982
Avläst 5 april 2009 Dessa kom dock att räddas genom att dåvarande mittenregeringen Regeringen Fälldin III tog hänsyn till protesterna från de drabbade kommunerna och kom istället föreslå andra förband för avvecklingar inom försvaret. Staden hade fått många nya jobb inom försvaret i samband med utflyttning av statliga verk från Stockholm under 1970-talet. Avläst 5 april 2009 Gula brigaden IB 1 avvecklas 1984 vid Svea livgarde I 1. Skånska luftvärnsregementet Lv 4 omlokaliseras från Malmö till Ystad och samlokaliseras med P 7/Fo 11, detta som kompensation för Ystads förlust av Malmöbrigaden PB 7. I försvarsbeslutet 1982 beslutades att all kvarvarande verksamhet vid tre stycken flottiljer skulle avvecklas då det visade sig att flygvapnet bedrev verksamhet vid flottiljer som antagits varit avvecklade sen tidigare försvarsbeslut. Bråvalla flygflottilj F 13 hade en basering vid före detta Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt dit även Östgöta arméflygbataljon AF 2 1985 kom att lokaliseras, genom att Arméflygskolan A...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsbeslutet_1982
*  DMOZ - World: Svenska: Hus och hem: Matlagning: Receptsamlingar
Follow @dmoz. om dmoz. dmoz blogg. föreslå webbplats. hjälp. Allt om Fisk - Nordiskt fisklexikon, recept och annat som berör ämnet fisk. Arla Kokboken - Kokbok från Arla med funktioner som bl.a. Aromatekniks kaffedrinkar - Recept på drinkar med och utan alkohol, efterrätter och annat baserat på kaffe. Bennys Hemsida - En omfattande Thailändsk kokbok. Man får veta vilka basråvaror man behöver och lite grundläggande om thailändsk matlagning. Emmas receptsida - En databas med nästan 4000 recept på engelska och några hundra på svenska. Framfoods - Recept och tips för sill, matjessill, kaviar och lutfisk. Gonatas grekiska recept - Recept på olika grekiska rätter. I köket hos ET - En sida med blandade recept uppdelade i kategorier. Laga mat med Tant Elsa - Recept i olika kategorier från tidningen Hemmets Journal. Möjlighet att söka recept baserat på vad man har i kylskåpet. Leas och Peters recept - Här finner man deras lättlagade favoritrecept. Matbiten - Över 2500 recept med möjlighet att lägga in egna. Man kan äv...
http://dmoz.org/World/Svenska/Hus_och_hem/Matlagning/Receptsamlingar/
*  P-Piller - Rådgivning för tjejer på nätet
... TELEFON 08 4468 0180. Frågor svar Hur vår tjänst fungerar Leverans Om Blogg. Preventivmedel – smidigt och enkelt direkt hem i brevlådan. P-piller – Hitta rätt alternativ för just dig. Vår långa erfarenhet innebär trygghet och säkerhet för dig som kund. Säker och diskret leverans – inom 24 timmar. Kategorier Akuta Preventivmedel Minipiller P-Plåster P-Ring. Allt om P-Piller Preventivmedel. P-Piller är ett populärt och säkert val av preventivmedel för kvinnor och ger ett näst in till 100 procentigt skydd mot oönskad graviditet. Via P-piller.nu får du möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt beställa dina p-piller online, hitta din favorit mellan någon av våra åtta olika p-piller och börja din kostnadsfria konsultation. P-Piller direkt hem – Smidigt och enkelt. Att beställa p-piller från P-piller.nu är lika enkelt som smidigt; du väljer den typ av p-piller du vill använda och besvarar några enkla frågor i vår kostnadsfria konsultation. En läkare kommer göra en bedömning och avgöra din lämplighet för beh...
http://p-piller.nu/
*  Vattenlingon
... eller vattlingon är en metod för att lagra lingon metoden innebär att lingonen läggs i en burk med rent vatten och förvaras svalt och mörkt eftersom lingon innehåller naturlig bensoesyra behövs inget konserveringsmedel eller socker recept finns bland annat i cajsa warg s kokbok referenser kategori konservering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenlingon
*  Bloggportalen.se - Cupcakesfluffan
... Hem Om. Sök Börja blogga Geografiskt Presentera blogg Log-in Pinga. Cupcakesfluffan. Publiceras av Linda Cupcakesfluffan. Beskrivning : Bloggar om mitt stora intresse bakning, bakar alltifr n kakor, t rtor, cupcakes till br d och d g rna surdegsbr d. L gger in recept och blider i min blogg p det jag bakar. Cupcakesfluffan. Cupcakesfluffan Bloggar om mitt stora intresse som r bakning, l gger in recept och bilder p det jag bakar och jag bakar alltifr n kakor, cupcakes, t rtor till br d och d g rna surdegsbr d. URL : http://cupcakesfluffan.blogspot.com/ Atom/RSS : Atom/RSS Bloggen startade : juli, 2010 Proffs/privat : Privat. Kategori er : Mat och dryck. Allmänt och övrigt Mat och dryck. Recept, allmänt. Statistik : Besök senaste veckan: 954 Placering privata, alla: 442 Placering privata, Mat och dryck: 108. LOPPI blogbag Höstkids. URL : http://cupcakesfluffan.blogspot.com/2015/09/loppi-blogbag-hostkids.html BLOGG : Cupcakesfluffan - avLinda Cupcakesfluffan PUBLICERAT : 2015-09-29, kl: 09:03 Fick nyligen he...
http://bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=99443
*  Boken behöver inga knäskydd | SvD
Boken behöver inga knäskydd. Boken behöver inga knäskydd. V isst tål boken de förändringar som den nya tekniken ställer den inför. Den inte bara tål den – det är förändringen i sig som håller boken vid liv. Deltagarna på e-bokskonferensen ”If book then”, som hölls på Moderna museet i förra veckan, hade all anledning att klia sig i huvudet åt författaren och medieteoretikern Frank Roses fråga. I och med digitaliseringen står boken nämligen, liksom musikalbumet och dagstidningen, inför upplösning och omförhandling. Med digitala plattformar kommer nämligen nya möjligheter; de löser upp gränserna mellan text, ljud, bild, video och interaktiva element. X Ett av de bästa exemplen på nytänkande digital utgivning är The Atavist, en plattform för journalistik som är, för att återuppliva ett begrepp som var hett på 1990-talet, multimedial. Den långa artikel som följde kompletterades med interaktiva kartor, bilder och länkar. Den kulturkonservativa impulsen är att värna boken som ostörd text och vackert inbundet föremål...
http://svd.se/boken-behover-inga-knaskydd_8033398
*  Rabdomyolys
{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Rabdomyolys. latinskt namn = Rhabdomyolysis. Image = RhabdoUrine.JPG. Alt = Urinprov från en patient med rabdomylos. Caption =Urinprov från en patient med rabdomylos. ICD10 =, {{ICD10|T|79|5|t|79}}, ICD10|T|79|6|t|79. ICD9 = ICD9|728.88. }} 'Rabdomyolys' är en medicinsk term för att skelettmuskler och hjärtmuskeln faller sönder, http://handboken.medibas.se/ordlista/a-o/r/ vilket märks genom utfällning av proteinet myoglobin. Sjukdomen kännetecknas av massiv destruktion av muskelvävnad åtföljd av en kraftig ökning i CK-nivån. http://www.bms.se/se/hjarta/karl/pravachol/pravacholfass/. Ordet kommer av grek. Rabdomyolys ger akut njursvikt genom nekros i njurtubuli. Rabdomyolys är ett akut och potentiellt dödligt tillstånd. Myoglobin är stora molekyler som proppar igen njurtubuli. Orsaken är skador och andra stora frakturer, långvarigt tryck på kroppen, exempelvis förlängt stillaliggande eller missbruk. Det är även en sällsynt biverkan av blodfettssänkande läkemedel, exempelvis s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rabdomyolys

Läkemedel: thumbWarfarin: [.jpg|thumb|Waran är handelsnamnet på substansen warfarin.ATC-kod B01: Antikoagulantia: ==B01A Antikoagulantia==Luden johannesört: Luden johannesört (Hypericum hirsutum) är en växtart tillhörande familjen Johannesörtsväxter.Midazolam: Midazolam, C18H13ClFN3, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner, patenterat 1976. Varunamn i Sverige är bland annat Dormicum och Midazolam Alpharma.Bupropion: Bupropion är ett antidepressivum med ett flertal användningsområden, bl.a.Stondon Massey: Stondon Massey är en by och en civil parish i Brentwood i Essex i England. Orten har 748 invånare (2001).Caryocar glabrum: Caryocar glabrum är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Jean Baptiste Christophe Fusée Aublet, och fick sitt nu gällande namn av Christiaan Hendrik Persoon. Caryocar glabrum ingår i släktet Caryocar och familjen Caryocaraceae.Paroxetin: Paroxetin (även salufört under andra namn, se nedan) är ett antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det släpptes 1992 av läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline och har därefter blivit ett av de mest ordinerade antidepressiva på marknaden på grund av dess synbara effektivitet i behandling av depression samt olika typer av ångesttillstånd.Antikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.Itrakonazol: Itrakonazol är ett medel mot svamp (antimykotikum) som kan tas peroralt (via munnen), som kapslar eller i flytande form. Medlet hindrar svampen att bygga upp en fungerande cellvägg.Antiepileptika: Antiepileptika är en medicinsk term som betyder "medel mot epilepsi". De flesta antiepileptika verkar i största allmänhet dämpande på hjärnans signaler.SulfoxidCinkonidin: Cinkonidin, α-kinidin, är en i kinabark förekommande alkaloid, som i synnerhet finns i barken hos odlade plantor. Den utvinns som biprodukt vid framställning av kinin.Butalbarbital: Butalbarbital eller butalbital, summaformel C11H16N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Preparatet används inte som läkemedel i Sverige.Karbamat: Karbamater är salter och estrar av karbaminsyra, H2N-CO-OH. Karbamater har strukturellt stora likheter med amider, men innehåller ytterligare en syreatom som gör den till en ester.Hydroxylering: Hydroxylering kallas den process då minst en väteatom i ett kolväte ersätts av en hydroxylgrupp (OH-grupp). Det är en oxidation, och katalyseras i levande organismer av enzymer som kallas hydroxylaser.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.Protonpumpshämmare: Protonpumpshämmare (eller "PPI") är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra. De är de potentaste syrasekretionshämmarna som finns idag.RökpustMariatistel: Mariatistel (Silybum marianum) är en växtart i familjen korgblommiga växter.Digoxin: Digoxin är ett positivt inotropt läkemedel som tillsammans med digitoxin utger de två viktigaste digitalisglykosiderna. Läkemedlet, som i vardagligt tal benämns digitalis, används på indikationerna snabba supraventrikulära takyarytmier (SVT, förmaksflimmer/fladder) och dels måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA II-III).RabdomyolysFenylbutazon: Fenylbutazon (kemiskt namn 4-butyl-1,2-difenylpyrazolidin-3,5-dion), som på engelska ofta även kallas för bute, är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) för korttidsbehandling av smärta och feber hos djur.Imipramin: Imipramin är en kemisk förening. Ämnet tillhör gruppen tricykliska antidepressiva och marknadsförs under varunamnet Tofranil.Unique Ingredient Identifier: Unique Ingredient Identifier (UNII) är ett beteckningssystem som Food and Drug Administration (FDA) i USA använder för att entydigt identifiera ämnen. UNII är alltid 10 tecken långt och genereras av en slumptalsgenerator.Triazol: En triazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln C2H3N3. Ringen består av två kolatomer och tre kväveatomer, vilket ger upphov till två isomerer.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==