Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.United States Food and Drug AdministrationLäkemedelstillförselsätt: De olika tillförselvägarna för läkemedel eller andra ämnen via kroppsplatser hos människor eller djur, från vilka medlet tas upp i blodet för vidare transport till den vävnad som utgör målområde.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Råttor, Sprague-DawleyTidsfaktorerLäkemedelstillförsel genom näsanRåttor, WistarInjektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Injektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Läkemedelstillförsel genom ändtarmen: Införande av läkemedel i ändtarmen, vanligen hos förvirrade eller oförmögna patienter, såsom små barn, åldringar och medvetslösa.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Möss, inavlade C57BLBiologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.Läkemedelstillförsel, lokalDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Halveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Administration, IntravenousLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Yta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Möss, inavlade BALB CRåttor, inavlade stammarLäkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.VävnadsdistributionHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.BehandlingsresultatBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Slumpmässig fördelningDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Morfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Rekombinanta proteinerVäxtextraktInjektionerVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Injektioner, spinalaOrganstorlekMetabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.RNA, budbärarKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Möss, inavlade ICRLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Råttor, inavlade F344Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.SjälvadministreringEtanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.EnzymhämmareInjektioner, intraarteriellaLäkemedelstillförsel genom kinden: Tillförsel av dos i löslig form mellan kinden och tandköttet, också direkt på buckalslemhinnan genom pensling eller med spray.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.PiperidinerProdrugsMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Tarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.LäkemedelssamverkanKokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. NaloxonEatingFörenta StaternaDopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Genetic TherapyKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.HydrokortisonAbsorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Långtidsverkande preparat: Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.SmärtanalysSmärtaBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.TestosteronAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Mikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).ProgesteronGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Tillväxthormon: En polypeptid som utsöndras av adenohypofysen (främre hypofysloben). Tillväxthormon, eller somatotropin, stimulerar till mitos, celldifferentiering och celltillväxt. Artspecifika tillväxthormoner har framställts på syntetisk väg.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Tumörnekrosfaktor-alfaDjur, nyföddaAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.NarkotikablockerareKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.United States Department of Veterans AffairsGonadotropinfrisättande hormon: Ett dekapeptidhormon från hypotalamus som stimulerar syntes och utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.PyridinerLH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.PiperazinerTumörer, experimentellaProspektiva studierMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Typgodkännande: Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.TumörtransplantationApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Infusionspumpar: Vätskeframdrivningssystem med mekanisk, elektrisk eller osmotisk drift för injicering av preparat i patienter eller försöksdjur under längre tid. Infusionspumpar används rutinmässigt på sjukhus för fast, intravenös tillförsel av t ex cancerpreparat, medel mot tromboembolism, hjärtsjukdom, diabetes mellitus (termen Insulinpumpar finns också) och andra tillstånd.PyrazolerGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.Regionalt blodflödeMetamfetamin: Ett centralstimulerande och sympatomimetiskt ämne (C10H15N) med verkan och användning liknande dem hos dextroamfetamin. Det är en missbruksdrog som kan rökas, snortas, injiceras eller drickas, och som går under namn som crank, crystal, crystal meth, is och speed.SerotoninNoradrenalinImmunmodulerande medel: Substanser som förstärker, stimulerar, aktiverar eller modulerar såväl det cellulära som humorala immunsvaret. De klassiska medlen (Freunds adjuvans, BCG, Corynebacterium parvum m fl) innehåller bakteriella antigener. Några är endogena (t ex histamin, interferon, transfer factor, interleukin-1). De kan vara antingen ospecifika eller antigenspecifika.TumörerDiazepam: Ett bensodiazepin med kramplösande, ångestdämpande, sövande, muskelavslappnande och amnestiska egenskaper, och med lång verkningstid. Verkan beror på en ökning av gamma-aminosmörsyraaktiviteten. Medlet används för behandling av svåra ångesttillstånd, som sömnmedel vid korttidsbehandling av sömnlöshet, som lugnande medicin och för premedicinering, mot kramper och för behandling av alkoholabstinens.Kortikosteron: En binjurebarksteroid med svag, men betydelsefull verkan som mineralkortikoid och glukokortikoid.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Adrenokortikotropiskt hormon: Hypofyshormon som stimulerar utsöndringen av adrenokortikosteroider och främjar tillväxten av binjurebark. Det återfinns också i urin hos kvinnor och i serum hos dräktiga ston. Hormonet är en enkelkedjad polypeptid av 39 aminosyror, av vilka de 24 första är gemensamma för all arter. Denna sekvens av 24 aminosyror sägs stå för peptidens biologiska aktivitet, medan den återstående sekvensen av 15 aminosyror antas vara nödvändig för immunologisk specificitet.Läkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.Centralstimulerande medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att öka vakenhet och retbarhet. De har en rad verkningsmekanismer, dock vanligtvis inte genom direktverkan på nervceller. Hit räknas inte läkemede l som har ovan nämnda effekter som biverkan till sin huvudsakliga terapeutiska verkan.OvariektomiHyperalgesi: Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).Nervskyddande medelMöss, inavlade C3HLeukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Sömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Smärtstillande medel, icke-narkotiska: Läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatorisk verkan som inte binder till opioidreceptorer och inte klassificeras som narkotiska preparat.Tarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.Haloperidol: Ett fenyl-piperidinylbutyrofenon som främst används för behandling av schizofreni och andra psykoser. Det används även vid schizoaffektiva sjukdomar, vanföreställningar, ballism, Tourettes syndrom, och ibland som tilläggsterapi vid psykisk utvecklingsstörning och Huntingtons korea. Medlet har kraftig verkan mot illamående och kräkningar och används även för behandling av hicka.Drug-Induced Liver InjuryImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Anti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.HjärnkemiPlaceboStolpillerHypotalamus: Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.AbstinenssyndromAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Svullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.SignalomvandlingNervcellerKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Infusionspumpar, implanterbara: Implanterade vätskeframdrivningassytem med inbyggd drivkälla för kontinuerlig, dosreglerad tillförsel av läkemedel, så som kemoterapeutiska eller smärtstillande preparat. Tillförseltakten kan regleras utifrån eller osmotiskt eller peristatiskt genom transkutan övervakning.KoriongonadotropinAvföringBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.NarkotikaOxidativ stressKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Erytropoietin: Ett glykoproteinhormon som huvudsakligen produceras i njurarna hos vuxna och i levern hos foster och som stimulerar erytroida stamceller i benmärgen att utvecklas och differentieras.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Hypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Råttor, inavlade LewEndotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.FårImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.NikotinSulfonamiderAmfetamin: Ett krafigt centralstimulerande och sympatomimetiskt medel. Amfetamin har flera verkningsmekanismer, inkluderande blockering av upptag av adrenerga substanser och dopamin, frigörande av monaminer och hämmande av monaminoxidas. Amfetamin är också en missbruksdrog och ett psykotomimetiskt medel. l- och d,l-formerna räknas hit. l-formen har lägre CNS-aktivitet, men starkare kardiovaskulära effekter. d-formen är dextroamfetamin.Injektioner, intradermala: Injicering av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska i huden via ihålig nål.Corpus striatum: Grå- och vitstrimmig substans bestående av neostriatum och paleostriatum (globus pallidus). Den befinner sig snett framför talamus i båda hjärnhalvorna. Den grå substansen utgörs av nucleus caudatus (svanskärnan) och nucleus lentiformis (linskärnan, som i sin tur består av globus pallidus och putamen). Den vita substansen utgör den inre kapseln.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).

*  Hår -blekmedel - GLOBElife - Raywell - Vivace Dekolor Magic Velox - klorkalk kompakt - 2016
inga brännskador i huden tack vare den låga halten av ammoniak. ... inga brännskador i huden tack vare den låga halten av ammoniak....
http://barbacapelli.it/sv/hår-blekmedel-c-3/raywell-a-93/vivace-dekolor-magic-velox-p-1666.html
*  Frisörer exponeras för cancer- framkallande ämnen « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa
till blodet genom huden. Det är viktigt att skydda huden mot ... till blodet genom huden. Det innebär att man bör slänga dem när ... mot upptag genom huden av färgämnen och andra kemikalier. • *...
http://vetenskaphalsa.se/frisorer-exponeras-for-cancer-framkallande-amnen/
*  Liniment | Beauty by Bloch
tränga in genom huden och in i kroppen och musklerna heller...
http://kurera.se/beauty-by-bloch/etikett/liniment/
*  Atopialiitto - Atopiskt eksem
astma. Atopi och huden Huden hos en atopiker har avvikande ... uppbyggnad: hudens ytliga cellager låter fukt passerar ut ... retande ämnen till huden. Även hudens fettsammansättning är...
http://atopialiitto.fi/tietoa_atopiasta/atooppinen_ihottuma/atopiskt_eksem
*  Firming Eye Cream | Lumene
och återfuktar huden. LÄS MER Nordiskt lingonextrakt* och ... till att göra huden fastare och förebygga uppkomsten av ... ANVÄNDNING & TIPS Applicera en liten mängd på huden runt ögonen morgon och kväll....
http://lumene.com/sv/time-freeze/firming-eye-cream
*  Aftonbladet Hälsa: Nya krämen vann över mina eksem
uppst r n r huden kommer i kontakt med n got mne som ger ... Samtidigt tillf rs huden viktiga byggstenar som de essentiella...
http://wwwc.aftonbladet.se/halsa/9906/19/eksem.html
*  Emma & Amanda - blogg
utan att täppa igen huden - Aloe Vera forever - kollektionen "...
http://nouw.com/emmaamanda?page=2&rns=ns
*  BeautyByBecccan -
Torkar inte ut huden och gör den verkligen ren. Daily...
http://beautybybecccan.blogg.se/category/hudvard.html
*  En gång till (Lotta Engberg)
en gång till lotta engberg en gång till lotta engberg redirect en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(Lotta_Engberg)
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982'. 19 februari Sportåret 1982. 28 februari Sportåret 1982. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1978. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1985. Seefeld in Tirol 1985. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982' ägde rum i Oslo i Norge mellan den 19 och 28 februari 1982. Längdskidåkarna fick för första gången i världsmästerskapssammanhang åka fristil i vissa lopp. För första gången hölls även lagtävlingar i backhoppning och nordisk kombination. Längdskidåkning herrar 15 kilometer fristil. 30 kilometer fristil. 50 kilometer klassisk stil. 4 × 10 kilometer stafett. Längdåkning damer 5 kilometer fristil. 10 kilometer fristil. 20 kilometer klassik stil. 4 × 5 kilometer stafett. Nordisk kombination 15 kilometer. 3 × 10 kilometer. Backhoppning Normalbacke. Stora backen. Lagtävling stora backen. Längdskidåkning herrar. 15 kilometer fristil. 23 februari 1982. Brons Harri Kirvesniemi, Fi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1982
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005'. 16 februari Sportåret 2005. 27 februari Sportåret 2005. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2003. Val di Fiemme 2003. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005' arrangerades mellan den 16 och 27 februari 2005 i Oberstdorf i förbundslandet Bayern i Tyskland. Längdskidåkning herrar 1,2 km sprint. 6 x 1,2 km sprintstafett. 15 km fritt. 15 km + 15 km dubbeljakt. 50 km klassisk stil, masstart. 4 x 10 km stafett. Längdskidåkning damer 0,9 km sprint. 6 x 0,9 km sprintstafett. 10 km fritt. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 30 km klassisk stil, masstart. 4 x 5 km stafett. Nordisk kombination 7,5 km sprint. 15 km. 4 x 5 km stafett. Stora backen. Lagtävling normalbacke. Lagtävling stora backen. Längdskidåkning herrar. 1,2 km sprint. 22 februari 2005. 6 x 1,2 km sprintstafett. 25 februari 2005. bgcolor="silver". Silver Tyskland Jens Filbrich, Axel T...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_2005
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997'. 21 februari Sportåret 1997. 2 mars Sportåret 1997. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1995. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1999. ] 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997' ägde rum 21 februari - 2 mars 1997 i Trondheim i Norge, en stad som detta år firade 1000-årsjubileum. Spelets stora stjärna blev ryskan Jelena Välbe som blev historisk som den första att vinna samtliga tävlingar - totalt fem distanser. Längdskidåkning herrar 10 km klassisk stil. 10 km + 15 km jaktstart. 30 km fri stil. 50 km klassisk stil. 4 x 10 km stafett. Längdskidåkning damer 5 km klassisk stil. 5 km + 10 km jaktstart. 15 km fri stil. 30 km klassisk stil. 4 x 5 km stafett. Nordisk kombination K90 + 15 km. K90 + 4 x 5 km stafett. Stora backen K120. Lagtävling stora backen K120. Externa länkar. Längdskidåkning herrar. 10 km klassisk stil. 24 februari 1997. 10 km + 15 km jaktstart. 25 februari 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1997
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934 logo = |bild = |bildtext =. datum = 20 - 25 februari 1934 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Sollefteå |arena =. tidigare = Innsbruck 1933 |nästa = Vysoké Tatry 1935 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934' ägde rum i Sollefteå i Sverige mellan den 20 och 25 februari 1934. Längdåkning herrar 18 kilometer. 50 kilometer. 4 × 10 kilometer stafett. Nordisk kombination, herrar Individuellt backhoppning + 18 kilometer längdskidåkning. Backhoppning, herrar Stora backen. Längdåkning herrar. 18 kilometer. 22 februari 1934. bgcolor="silver". Silver Veli Saarinen, Finland. 50 kilometer. 24 februari 1934. bgcolor="silver". 4 × 10 kilometer stafett. 12 februari 1934. bgcolor="silver". Tysklands silvermedalj var landets första vid VM i nordisk skidsport. I striden om silvermedaljen svängde Sveriges Arthur Häggblad och Norges Oddbjørn Hagen in på ett felaktigt spår under sista etapp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1934
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007
... {{världsmästerskap plats = Sapporo, |öppnades = 22 februari 2007 |öppnades av = Prins Akishino |maskot = Norkey avslutades = 4 mars 2007 |antal deltagare = 472 antal nationer = 49 sport = nordisk skidsport föregående = Oberstdorf 2005 nästa = Liberec 2009 }} miniatyr|VM-maskoten 'Norkey'. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007' ägde rum i Sapporo i Japan mellan den 22 februari och 4 mars 2007. Arrangörsort utsågs av Internationella Skidförbundet vid en omröstning i Slovenien den 6 juni 2002. Längdskidåkning damer Sprint. 10 km fritt. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 30 km klassisk stil. 4 x 5 km stafett. Längdskidåkning herrar Sprint. 15 km fri stil. 15 km + 15 km dubbeljakt. 50 km klassisk stil. 4 x 10 km stafett. Nordisk kombination 7,5 km sprint. 15 km. 4 x 5 km lagtävling. Stora backen HS134. Externa länkar. Längdskidåkning damer. 22 februari 2007 vid Sapporo Dome. 23 februari 2007. 10 km fritt. 27 februari 2007. Silver Olga Savjalova. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 25 februari 2007. Guld Olga Savjalov...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_2007
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966 logo = |bild = |bildtext =. datum = 17 - 26 februari 1966 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Oslo |arena = Holmenkollen. tidigare = Zakopane 1962 |nästa = Vysoké Tatry 1970 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966' ägde rum i Oslo i Norge, vid Holmenkollen den 17 - 26 februari 1966. Längdåkning herrar 15 kilometer. 30 kilometer. 50 kilometer. 4 × 10 kilometer stafett. Längdåkning damer 5 kilometer. 10 kilometer. 3 × 5 kilometer stafett. Nordisk kombination, herrar Individuellt. Backhoppning, herrar Normalbacke. Stora backen. Medaljligan Se även Källor Externa länkar. Längdåkning herrar. 15 kilometer. 22 februari 1966. 'Tävlande'. 30 kilometer. 20 februari 1966. 'Tävlande'. Guld Eero Mäntyranta, Finland. Silver Kalevi Laurila, Finland. Brons Walter Demel, Västtyskland. 50 kilometer. 24 februari 1966. 'Tävlande'. Silver Arto Tiainen, Finland. Brons Eero Mäntyranta, Finla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1966
*  Bengt Eriksson (nordisk kombinationsåkare)
Bengt Eriksson nordisk kombinationsåkare. Bengt Eriksson nordisk kombinationsåkare. 'Bengt "'Silver-Bengt'" Eriksson', född 22 januari 1931 i Malung, död 19 november 2014 i Hudiksvall, varr en svensk utövare av nordisk kombination samt backhoppare som tävlade för IF Friska Viljor, Örnsköldsvik. Karriär. Bengt Eriksson blev svensk mästare i nordisk kombination 1953. Han deltog också i VM 1954 på hemmaplan i Falun. Bengt Eriksson vann silver vid olympiska vinterspelen 1956 i Cortina d'Ampezzo, Italien efter Sverre Stenersen, Norge. Han fick sedan smeknavnet "Silver-Bengt". Tävlingarna i olympiska vinterspelen räknades den gången också som VM-tävling. Eriksson vann Svenska skidspelen 1959 i Falun. Bengt Eriksson deltog 11 gånger och har vunnit 19 premier i Holmenkollen, bland annat en andra plats i kombinationstävlingen 1958. Han var bästa kombinationshoppare i Holmenkollen fyra gånger, 1957, 1958, 1959 och 1960. "Silver-Bengt" tilldelades 'Damenes pokal' i Holmenkollen tre gånger, 1957 - 1959. Pokalen utdelad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Eriksson_(nordisk_kombinationsåkare)
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974 logo = |bild = |bildtext =. datum = 16 - 24 februari 1974 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Falun |arena = Lugnet. tidigare = Vysoké Tatry 1970 |nästa = Lahtis 1978 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974' ägde rum i Falun i Sverige mellan den 16 och 24 februari 1974. Nyhet denna gång var att damernas stafett förändrades från 3 x 5 kilometer till 4 x 5 kilometer. Plastskidan, med vilken det började experimenteras åren kring 1970, fick sitt genombrott vid tävlingarna. Magne Myrmo, Norge blev den 19 februari 1974 skidsporthistorisk som "den siste världsmästaren på träskidor" med triumfen på herrarnas 15 kilometer. Det svenska herrlaget diskvalificerades i stafett en efter ett otillåtet antal skidbyten. Läst 11 december 2014. Orsaken var att skruvarna som höll fast bindningen i skidan var ämnade för träskidor och fäste så undermåligt i plastskidan att de lossnade. Efter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1974
*  Nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1972
nordisk kombination vid olympiska vinterspelen nordisk kombination vid olympiska vinterspelen resultat från tävlingarna i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen i sapporo japan resultat herrar pl namn poäng bgcolor gold guld bgcolor silver silver bgcolor cc brons bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef källor kategori nordisk kombination i japan kategori nordisk kombination säsongen kategori sporter vid olympiska vinterspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_kombination_vid_olympiska_vinterspelen_1972
*  Tom Sandberg (idrottsman)
tom sandberg idrottsman tom sandberg idrottsman infobox skidåkare bild bildstorlek px bildtext land discipliner nordisk kombination klubb tränare skidor pjäxor skidbindningar sponsor födelsedatum tom sandberg född augusti från mo i rana i norge är en norsk tidigare utövare av nordisk kombination han tävlade i början av talet vid vm vann hann kilometer individuellt sekunder före konrad winkler östtyskland tom sandberg vann också två medaljer i lagtävlingen i vm guld silver delat med finland hans mest framgångsrika år var då hann blev dubbel os segrare och vann världscupen tom sandberg vann även nio norska mästerskap under sin karriär tom sandberg vann även tävlingarna i nordisk kombination vid holmenkollen nio år senare vann han holmenkollenmedaljen som han delad med berit aunli källor kategori födda kategori norska utövare av nordisk kombination kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från norge kategori tävlande i nordisk kombina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tom_Sandberg_(idrottsman)
*  Nordisk Tidskrift för Fotografi
... var en svensk fototidskrift som utgavs till tidskriften var organ för olika fotoföreningar bland annat fotografiska föreningen i stockholm tidningen behandlade både teknisk utrustning och fotografering och presenterade fotografer från hela världen kategori nedlagda svenska tidskrifter kategori nedlagda fototidskrifter kategori tidskrifter startade kategori tidskrifter nedlagda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_Tidskrift_för_Fotografi
*  Heikki Hasu
... infobox skidåkare bild bildstorlek bildtext land discipliner längdskidåkning nordisk kombination klubb tränare skidor pjäxor skidbindningar sponsor födelsedatum thumb heikki hasu heikki hasu född mars i sippola finland var en finsk längdskidåkare som tävlade under och talet han vann ett guld i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen i st moritz och två medaljer vid olympiska vinterspelen i oslo guld i stafett och silver i nordisk kombination blev heikki den förste finländare att tilldelas holmenkollenmedaljen källor klicka på holmenkollmedaljen nedladdningsbar pdf fil klicka på vinnereför nedladdningsbar pdf fil kategori finländska längdåkare kategori finländska utövare av nordisk kombination kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori finländska olympiska guldmedaljörer kategori finländska olympiska silvermedaljörer kategori världsmä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heikki_Hasu
*  Salpausselkä-backarna
... {{Arena namn = Salpausselkä-backarna bild = 250px |bildtext = Salpausselkä-backarna juni 2006 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Lahtis |typ = Backhoppningsanläggning |ägare = Lahden Hiihtoseura underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K116/HS130, K90/HS97, K64/HS70, K38, K25, K15, K8, K6 underlag = |kapacitet = 80.000 evenemang = |webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1923 / 1973 |renoverad = 1985 |utbyggd = |stängd = |rivd = |arenaranking = }}. Längdåknings- och backhoppningsanläggningen är arena för Lahtisspelen, som arrangerats de flesta åren sedan 1923, och som i dag är en del av världscupen i längdåkning, nordisk kombination och backhoppning. ' VM 1926 ' arrangerades i Lahtis mellan den 4 och 6 februari 1926. Det var 4 tävlingar; 2 längdåkningstävlingar 30 och 50 kilometer, backhoppning och nordisk kombination individuellt backhoppning + 17 kilometer längdskidåkning. Norge tog alla medaljerna i tävlingarna i backhoppning Jacob...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salpausselkä-backarna
*  Gunder Gundersen
... född den september död den juni var en norsk utövare av nordisk kombination och idrottsledare gundersen tog två medaljer som aktiv dels ett silver från vm i falun och dels ett brons från vm i lahtis gundersen deltog även i os där han slutade på elfte plats efter sin aktiva karriär jobbade han som teknikutvecklare inom nordisk kombination där han skapade den så kallade gundersenmetoden metoden innebar att man inom nordisk kombination lämnade intervallstart i längdåkning smomentet och i stället omvandlade varje poäng i backhoppning en till sekunder den som var bäst i backhoppningen startade först i en jaktstart som följde förste deltagaren i mål var i och med detta förfaringssätt den som vann tävlingen idag kallas kilometersdistansen i nordisk kombination för individual gundersen på engelska metoden har använts sedan även om den flera gånger har modifierats utifrån gundersens ursprungliga poängberäkningssystem fick gundersen motta holmenkollenmedaljen för sina insatser i nordisk kombination källor kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunder_Gundersen
*  Bjørn Wirkola
Han är den ende backhoppare som vunnit tysk-österrikiska backhopparveckan tre gånger i rad. Wirkola började sin idrottkarriär som utövare av nordisk kombination. Framgångarna kom både i specialhopp och nordisk kombination. Framgångarna uteblev i OS han blev nummer 11 i nordisk kombination och nummer 16 i backhoppning och Wirkola började koncentrera sig på specialbackhoppningen. År 1965 tog han sitt första norska mästerskap i backhoppning i normalbacken samt silver i stora backen. Det gjorde att han blev extra populär. I normalbacken var Wirkola 4 poäng före Dieter Neuendorf, Östtyskland och 14,7 poäng före bronsmedaljören Paavo Lukkariniemi, Finland. Under backhopparveckan 1967/1968 tog han en delseger, i Garmisch-Partenkirchen, men lyckades vinna totalt. Janne Ahonen, Finland har vunnit backhopparveckan sammanlagt 5 gånger och Jens Weissflog 4 gånger. Helmut Recknagel, DDR har vunnit 3 gånger, men Wirkola är ensam om att ha vunnit 3 gånger i rad. Under olympiska spelen 1972, i Sapporo i Japan, tävlade han en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Wirkola
*  Ole Stenen
... född augusti död april var en norsk utövare av nordisk kombination och längdåkare som tävlade under slutet av talet och början av talet stenen debuterade vid vm i zakopane där han slutade på andra plats i nordisk kombination hans största merit kom vid vm där han vann kilometer i längdåkning stenen deltog i os där han tog silver i nordisk kombination hans sista mästerskap blev vm i sollefteå där han slutade på fjärde plats i nordisk kombination mottog stenen holmenkollenmedaljen källor kategori avlidna kategori födda kategori norska längdåkare kategori norska utövare av nordisk kombination kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ole_Stenen
*  Alois Kälin
... född april är en före detta schweizisk längdskidåkare som var aktiv på och talet han kombinerade längdskidåkning och nordisk kombination och är den sista som har tagit olympisk medalj i både längdåkning och i nordisk kombination han erövrade brons på x km vid sapporo och silver i nordisk kombination vid grenoble kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori schweiziska olympiska bronsmedaljörer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alois_Kälin
*  Helhäst
... hel s häst eller dödshästen är ett övernaturligt väsen i danska folksägner den framställs vanligen som en trebent svart och någon gång huvudlös häst vilken förebådar döden för den som möter honom den uppenbarar sig mest i närheten av kyrkogård ar man föreställer sig också ibland att döden rider på denna trebenta häst folksägnen uppger att helhästen uppstått av en häst som begravts levande på varje kyrkogård innan någon människa fick jordas där litteratur h f feilberg ordbog över jyske almuesmål art hellhæsten o schoning dödsriger i nordisk hedentro s ff h schück studier i nordisk litteratur och religionshistoria d s ff källor kategori övernaturliga väsen kategori fiktiva hästar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helhäst
*  Tyrfing
... för andra betydelser se tyrfing olika betydelser tyrfing är ett magiskt svärd i nordisk mytologi enligt fornaldarsagan hervarar saga smiddes svärdet av dvärgar na durin och dvalin svärdet bars av bärsärk en angantyr svärdet var det vackraste världen skådat med ett gyllene fäste och klinga varje gång det drogs blev det enligt tillverkarnas förbannelse över svärdet en mans död kategori föremål i nordisk mytologi kategori svärd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyrfing
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Förstapassagemetabolism
... är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag tarmkanalen samt i levern när ett läkemedel intas peroralt kommer det först att passera mag tarmkanalens omfattande enzym atiska matspjälkning ssystem som ofta kan påverka eller bryta ner läkemedelssubstanser därefter utsätts läkemedlet för ytterligare ett enzymatiskt system i och med att det tas upp från tarmen ansamlas dessa i mindre vener som tillsammans sluts upp i portavenen vena portae som leder in i levern först därefter töms i nedre hålvenen vena cava inferior i riktning mot hjärtat fyra viktiga enzymatiska system är involverade gastrointestinala enzym enzymer i tarmväggen bakteriella enzymer enzymer i lever n ett sätt att undvika förstapassagemetabolismen kan vara att ge intravenös tillförsel av läkemedlet då når allt läkemedel ut i venösa kretsloppet direkt och enbart en viss mängd passerar levern per tidsenhet andra sätt är via transdermalt plåster sublinguala lä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förstapassagemetabolism
*  Infusion (medicin)
infusion medicin infusion medicin miniatyr en patient behandlas med infusion infusion eller vardagligt kallat dropp är inom medicinen ett sätt att kontinuerligt tillföra en patient vätska läkemedel och eller näring intravenös t via en slang som är instucken under huden eller i en ven infusion är vanligt förekommande inom både akutvård och vanlig sluten vård inom långtidssjukvård ges dropp främst då patienten har nedsatt förmåga att dricka och äta samt om patienten behöver läkemedel som endast kan ges intravenöst när man ger infusion behövs bland annat ett infusionssystem med slang och kanyl att sticka in under huden dessutom behövs infusionsvätska referenser kategori näringstillförsel kategori intravenösa behandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infusion_(medicin)
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Dubbelblind studie
En 'dubbelblind studie' / klinisk prövning innebär att såväl försöksperson/ patient som forskare /försöksledare är ovetande om vilka försökspersoner som får den ena eller andra behandlingen. En typisk dubbelblind studie är en placebokontrollerad läkemedelsprövning, där hälften av patienterna får overksamma tabletter placebo och hälften får verksamt läkemedel. att placebo- och verksamma tabletter ser likadana ut och ges på samma sätt. Dubbelblinda studier anses mer trovärdiga, eftersom man eliminerar många subjektiva förväntanseffekter. Om försöksledaren är medveten om att aktiv behandling givits kan detta omedvetet förmedlas till försökspersonen. Jämförelser mellan olika läkemedel. För att möjliggöra en dubbelblind studie mellan två olika läkemedel kan placebobehandling behöva läggas till. Om det ena läkemedlet ges i form av en tablett och det andra i en spruta ges patienterna både tablett och spruta. Det är då bara aktiv substans i sprutan 'eller' tabletten. För att ett läkemedel som ges en gång om dagen ska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelblind_studie
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Kroppsvikt
... avser den vikt en människa s eller djur s personliga vikt är kroppsvikten kan påverkas av bland annat födointag som i sin tur kan påverkas av exempelvis ätstörningar och hormoner och sjukdomar kroppsvikt används inom sporter till exempel boxning och tyngdlyftning för att dela in deltagare i olika viktklasser normalvikt ett bmi mellan och för en vuxen person räknas som normalvikt dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett bmi som skulle definieras som övervikt eller fetma för vilken person alltså bmi inte är ett användbart mått inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför isobmi äldre personer mår bättre med ett något högre bmi än vuxna som inte nått medelåldern för personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett bmi mellan och http www se jonkopings lan tema halsa livsstil att andra en vana sa bedomer du din vikt ar true jämför också överviktsparadoxen noter es peso el peso de un ser humano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsvikt
*  LCHF - gick upp efter 1 vecka
... Spara inloggning Gl mt lösenord. start. matdagbok. motionsdagbok. min profil. grupper. bloggar. forum. recept. artiklar. info. Forum. Skapa ny forumstråd. Visa. Senaste uppdaterade trådarna Nya trådar Mina bevakningar Kategorier. Biggest Loser 2013 Biggest Loser 2014 Biggest Loser 2015 Byta/köpa/sälja - Kläder etc. Framgångar Fritt forum Frågor om kost - kostråd Förbättringsförslag GI Hälsa & matvanor Isodieten LCHF Mat & Recept Motivation Tekniska frågor - Support Träning & Motion Träningskompisar sökes Vanliga frågor Viktkompisar sökes Viktminskning Viktutmaningar Viktökning Övriga ämnen. gick upp efter 1 vecka Forum » LCHF. Skapad av: thygesen 2012-06-16 07:18:34. Bevaka denna tråd. Hej. Jag har kört LCHF lite mer än moderat, men med vissa dagar där jag har "syndat" lite. Specielt i början eftersom jag är glad för mjölk.. Men första veckan gick det egentligen bra. Gick ner nästan 3kg, men strax efter där gick jag upp 700gram. Dom flesta dagarna äter jag inte mer än 20 kolhydrater.. Som jag har förståt...
http://matdagboken.se/?p=forum&visa=trad&TradID=7661&Sida=1
*  Kategori:Kroppsvikt och mått
kategori kroppsvikt och mått kategori kroppsvikt och mått kategori kroppskonstitution kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kroppsvikt_och_mått
*  Gungstol
... fil åke axelsson gungstol jpg miniatyr modern gungstol från av åke axelsson en gungstol är en stol som är monterad på en sorts böjd skida som gör att man med hjälp av sin kroppsvikt kan få den att gunga fram och tillbaka den är ofta gjord i trä externa länkar kategori sittmöbler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gungstol
*  Morfin
... utvinns ur opiumvallmo och namnet kommer från drömmens gud, Morfeus, i den grekiska mytologin. Morfin isolerades först 1804 av tysken Friedrich Wilhelm Adam Sertürner. Bland annat orsakar morfin eufori vid höga doser, smärtlindring och har även en muskel relaxerande effekt. Preparatet har dock en rad nackdelar, bland annat är morfin starkt vanebildande och individen i fråga utvecklar snabbt tolerans och ett fysiskt beroende. Dessutom är morfin likt barbiturat er i den meningen att det hämmar andning en, och kan därmed vara mycket farligt vid felaktig användning. Substansen heroin 'diacetylmorfin' framställdes från början genom att koka morfin i ättiksyraanhydrid och är därmed nära besläktad med morfin. De två substanserna skiljs endast åt av heroinets högre fett löslighet, vilket leder till att den passerar blod-hjärnbarriären snabbare. Det tillhandahålls i Sverige som läkemedel bland annat som tablett er och injektionsvätska under namnen 'Depolan', 'Dolcontin Unotard' depottablett, 'Morfin' plus produce...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morfin
*  Sister Morphine
... är en låt som först lanserades som singel av marianne faithfull den var b sida till låten something better men singeln drogs snabbt in av decca som ansåg att sister morphine anspelade på droganvändning för tydligt den var skriven av henne tillsammans med mick jagger och keith richards låten spelades senare in av the rolling stones och togs med på albumet sticky fingers deras version är mer berömd än faithfulls faithfull stod ursprungligen inte med som låtskrivare varken på sin egen singel eller rolling stones albumet i och med att en nymix av sticky fingers lanserades stod faithfull första gången med som upphovsman en liveversion av låten finns med på albumet no security låten handlar om en man som har varit med om en bilolycka och dör på sjukhuset medan han ber om att få morfin på rolling stones inspelning medverkar ry cooder på bottleneck slidegitarr och jack nitzsche på piano externa länkar engelska kategori sånger kategori låtar av rolling stones...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sister_Morphine
*  Bensylmorfin
... summaformel c h no bensylmorfin är ett morfinderivat smärtstillande medel härlett ur morfin narkotika klassat drogen introducerades på marknaden i slutet av talet substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning n i i års allmänna narkotikakonvention samt i förteckning ii i sverige källor kategori opioider kategori fenoletrar kategori alkoholer kategori morfinaner kategori narkotikaklassade läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bensylmorfin
*  Familjelycka
Under 2007 spelades pjäsen på nytt och utgavs i samband med detta av Rosenlarv Förlag. Efterhand uppdagas att det är den yngsta dottern, Lolo, som har hittat på händelsen med vräkningen, detta för att få fadern att lämna huset, för att på så sätt själv kunna bege sig därifrån och besöka kärleken, en skådespelare som vid tidpunkten spelar Hamlet på en teater i staden. Fadern accepterar emellertid detta, men planerar att ingenting säga till dottern han är dock ovetande om att dottern redan har vetskap om barnet. Akten avslutas med att fadern läser högt för modern och mormor. Den andra akten inleds med att fadern och modern äter frukost tillsammans. När Erhard kommer in konfronteras denne av fadern som vill veta på vad sonen spenderat sina pengar. Den tredje akten inleds med att det uppdagas att Lolo har försökt att begå självmord genom att ta det hon tror är mormoderns morfin vad hon tog för att vara morfin framgår inte. Hilma avslöjar att det var hon som var ute föregående natt för att besöka Efverling och den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjelycka
*  Hasan Ramic | Nöjesguiden
Deras radioshow är ett stående inslag i internetrutinen sedan en tid tillbaka, men jag känner att jag aldrig har gett dem det erkännande och det shine de förtjänar här på bloggen. Något jag verkligen måste bli bättre på är att lyfta fram kvinnor i min blogg, om det är min egen lathet och hemmablindhet som gör det kan jag inte svara på, men jag är i alla fall medveten om problemet, och ska bli bättre på det. Tyvärr går inte mixen att ladda ner, men om du som jag slavar för Mammon framför en datorskärm kan du alltid smygstreama mixen när inte chefen är i närheten. Om inte produktiv, så hoppas att den i alla fall går snabbt och smärtfritt, och musiken ni hittade här hjälper till emd detta. Den här låten är inte direkt purfärsk, men den har snurrat i diverse mixar som jag har lyssnat på på sistone, så jag tänkte att det är hög tid att jag delar med mig av den. Alla som någonsin har träffat mig, läst den här bloggen, min twitter eller något annat där jag får vara med och säga vad jag tycker vet vid det här laget a...
http://ng.se/blogs/hasan-ramic?page=18
*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  HPLC
... engelska high performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas system bilden visar hur apparaten fungerar px behållare med lösningsmedel olika beroende på vilka föreningar man vill lösa upp filter som tar bort luftbubblor kran där man ställer in proportionerna mellan de olika lösningsmedlen blandningsreservoar högtryckspump en växel där man ställer in inmatningsläge respektive arbetsläge här injiceras materialet som skall separeras i sina beståndsdelar utbytbart kolonnfilter där smuts fastnar på så sätt ökar man analysfiltrets livslängd mm långt analysfilter den har en innerdiameter på några millimeter och beroende på vad man vill rena fram innehåller den korn med olika polaritet oftast är det kiselkorn täckta med kolkedjor med eller kolatomer de upplösta ämnena i vätskan som vandrar genom kolumnen absorberas eller adsorberas till kiselkornen om föreninga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPLC
*  Affinitetskromatografi
Liganden är kovalent bunden till en matris oftast en gelmatris av typen agaros. Matrisen och liganden bildar tillsammans en stationär fas även kallad adsorbent. En lösning den mobila fasen pumpas förbi adsorbentet och speciella interaktioner sker så att ämnet i den mobila fasen adsorberas och blir immobiliserat genom en svag icke-kovalent bindning. Processen när det immobiliserade ämnet frigörs från liganden kallas eluering och kan utföras genom att ändra pH eller jonkoncentration. En tidig artikel 1967 av Axén, Porath & Ernback beskrev aktivering av Sepharose genom att använda en cyanogen-bromid CNBr -reaktion och att använda en distans spacer för att minska ett steriskt hinder, dvs. Den stationära fasen är typiskt en gelmatris, ofta av agaros, en linjär sockermolekyl vilken utvinns ur rödalger. En ligand med affinitet för molekylen kopplas genom kovalent bindning till matrisen och bildar därmed ett adsorbent. målmolekylen kommer att bindas till adsorbentet. Övriga molekyler i den mobila fasen kommer inte bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Eluering
... från latin ets eluere tvätta ur innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent kategori kromatografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eluering
*  Metabolit
... en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt för att det ska kunna avsöndras med urin en det kan bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned hydroxylgrupp er införs eller amin er oxideras sedan konjugeras det med någon kroppsegen syra se även metabolism kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolit
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Köp Atix fästingfrysare på apotea.se
K p Atix f stingfrysare p apotea.se. info@apotea.se. Atix f stingfrysare 32 st i lager Skickas fr n oss n sta arbetsdag. 125 kr ca-pris: 159 kr. Köp & prenumerera För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på "KÖP"-knappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Atix r ett frysspray f r s ker borttagning av f stingar. Fryseffekten d dar f stingen snabbt och s kert och stoppar ocks f stingens mnesoms ttning och orsakar en sammandragning av dess suganordning vilket minimerar risken f r smittspridning. Genom att frysa f stingen underl ttas ven bortplockning av f stingar fr n huden eftersom de inte bara f rminskar sin suganordning utan ven sl pper greppet om det lim som g r att de kan sitta kvar ordentligt i s ret. Atix r godk nd f r anv ndning p b de m nniskor och djur. R cker till 30-50 f stingar. 1 Lokalisera fästingen som du ska ta bort. 2 Spraya angiven dos på fästingen med kylsprayen. 3 Ta bort fästinge...
http://apotea.se/atix-fästingfrysare
*  Olof Ahllöf
födelsenamn =. andra namn =. yrke = Affärsman, med mera }} 'Olof Ahllöf' efternamnet även skrivet 'Ahllööf', född den 4 januari 1703, död den 9 oktober 1740, var en svensk affärsman, titulär assessor och donator. Ahllöf tjänstgjorde en tid som fiskal vid Svea hovrätt och erhöll assessors namn 1737. Han var brorson till en av staden Arboga s då rikaste män, rådmannen och handelsmannen Lars Ahllöf 1657-1737. Som denne var barnlös ärvde Olof Ahllöf år 1737 farbroderns betydande förmögenhet. Såväl Lars som Olof Ahllöf gjorde sig kända som stora donatorer, främst till förmån för staden Arbogas fattiga. Sålunda donerade Olof Ahllöf genom sitt testamente medel till stadens hospital, till ett barnhus byggt 1745 och till ett fattighus byggt 1746. Även stadens skollärare erhöll medel ur Ahllöfs arv. Totalt uppgick hans donationer till ett värde av 12.000 daler kopparmynt. Gustaf Bergström har i sin 'Arboga Krönika' velat spåra grunden till såväl Ahllöfs som hans farbrors religiöst grundade generositet till Arbogas dåva...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Ahllöf
*  .. Socialbidrag är inte försäkring!
Det rör sig om drygt 15.000 personer, som vid Ã¥rsskiftet blivit av med sin ersättning frÃ¥n sjukförsäkringen inte för att de tillfrisknat utan för att de passerat en av regeringens nya tidsgränser. Medan andra anser sig vara för sjuka för att göra detta.Â. Bakom en del av de kraftigt ökande socialbidragssiffrorna + 20 procent 2009 döljer sig alltsÃ¥ i vissa fall situationer där människor som haft oturen att drabbas av ohälsa tvingas vika ut och in pÃ¥ sin privatekonomi för att sedan i bästa fall, efter en individuell behovsprövning, fÃ¥ rätt till ett stöd som gör att man precis klarar sig över gränsen för existensminimum. Ligger man sedan pÃ¥ gränsen till norm, dvs strax över t ex med 100:-/mÃ¥n och behöver gÃ¥ till tandläkaren, doktorn eller andra instanser som har egenavgifter, fÃ¥r man i allafall i vÃ¥r kommun ett rungande nej. Man ligger ”Över norm” och dÃ¥ har man inte rätt till ersättning. Det räcker med att bo pÃ¥ en ort där maten kostar lite mer än vad den gör i med...
http://utredarna.nu/kjellrautio/2010/03/16/socialbidrag-ar-inte-forsakring/
*  Kungsholms församlingshus
... mini kungsholms församlingshus kungsholms församlingshus är en byggnad tillhörande västermalms församling vid parmmätargatan på kungsholmen i stockholm församlingshuset i kvarteret murmästaren restes enligt arkitekten erik lallerstedts ritningar det försågs med fint genomarbetade fasader i gotlandskalksten på en sockel av granit under höga voluminösa tak av skiffer och koppar det hela bidrar till en kraftfull jugend mässig volymverkan gavlar kröntes med reliefer med kors och rosor och under takfoten återfinns skulpterade putti texten i relief under burspråket lyder guds fasta grund består och har detta insegel herren känner de sina tim församlingshuset inrymde förutom expeditionslokaler även flera stora bostadslägenheter med upp till nio rum och kök kyrksalen som rymmer personer placerades i en gårdsflygel och fick sin nuvarande utformning intill denna finns ett modernt vigselrum med tavla av olle hjortzberg skiffertaken byttes mot kopparplåt vid en omläggning byggnaden är blåklassad av stockholms stadsm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_församlingshus
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427_0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328_0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1...
http://leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
*  Ansedel Per Ersson
ansedel per ersson per ersson bonde f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y gifte och barn gift p l persson bonde f dd i backen liden y d d i backen liden y per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde f erik p lsson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde ff p l persson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde fff per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde m brita nn f dd d d i backen liden y k llor michael stman personregister efternamnsregister ortsregister lars ohlsson huddinge kl framst lld av lars ohlsson med hj lp av disgen version d startsida...
http://lasseistuvsta.se/000/0005/487.htm
*  Colortime färgpennor
... Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida. Symbolförklaring. Återförsäljare/Företag. Skolor och institutioner. Psst, du kan söka efter idéer och produkter. Hobbyprodukter. Hobbyprodukter. Papper och kartong. Kalendrar och ramar. Multiramar. Passepatoutramar. Kopieringspapper och ritpapper. Färgat papper Specialpapper och specialkartong. Metallpapper och metallkartong. Mönstrat papper och mönstrad kartong. Färg och målarduk. 3D-puff liner. Diverse 3D-produkter Vattenfärg och akvarellfärg. Dubbelhäftande tejp och dubbelhäftande folie Stämplar och tillbehör. Colortime färgpennor, kärna: 4 mm, metallicfärger, 6 mixade 55,00 kr. Lägg till i önskelista Leveranstid 2-3 arbetsdagar Fraktfritt ver 595,-. Artikelnummer: 38091 6 mixade Trekantiga, tjocka färgblyerts i riktigt bra kvalitet. Förpackning med 6 färger kärna: 4 mm Läs fullständig beskrivning Läs mindre. Här hittar du ett stort urval av olika hobbyfärger, textilfärger, glasfärger, ansiktsfär...
http://cchobby.se/colortime-fargpennor-47-4?___SID=U
*  Transporter, a-kassan och etanol
... TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. V sterbottens Partidistrikt. Ume Arbetarekommun. Lennart Holmlund. Lennart Holmlund blogg.s-info.se/holmlund. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Publicerat. Gästbok. Transporter, a-kassan och etanol. * Åk mindre bil Det är det enkla budskapet om vi ska klara av luftkvalitetsnormen i centrala Umeå. Vi måste också få till en ringled men även andra saker behövs. Ökad kollektivtrafik säger en del personer men så enkelt är det inte. Skulle kollektivtrafikresandet öka med 25 % och alla togs från dem som går eller cyklar så är inget vunnit. Vi har ett gemensamt ansvar, vi Umeåbor tillsammans, och däri räknas alla företag självklart in. Vi måste sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra för att förändra attityderna och minska bilåkande. Flera åtgärder ...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=21290
*  Tändvätska
... kallas en familj produkter som är avsedda för att underlätta antändning av grillkol och grillbriketter i princip kan både alkoholbaserade och petroleum baserade vätskor användas men alkoholbaserade vanligen metanol eller etanol är avsevärt mer riskabla då risken är större att de börjar brinna okontrollerat medan de petroleumbaserade inte kan brinna utan att antingen värmas till höga temperaturer eller med hjälp av någon form av veke eller annat poröst material nästan alla produkter som saluförs kommersiellt som tändvätska är därför petroleumbaserade kategori kemikalier kategori matlagning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tändvätska
*  Torrsprit
... är gelatinerad etanol som används som icke sotande bränsle som gelatineringsmedel används exempelvis tvål nitrocellullosa eller acetylcellulosa svensk uppslagsbok begreppet torrsprit kan även syfta på andra icke etanolbaserade torra bränslen med samma användningsområde såsom metatablett er nationalencyklopedin källor kategori bränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torrsprit

Förstapassagemetabolism: Förstapassagemetabolism är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag-tarmkanalen samt i levern.KennelklubbHydrofil: Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten. Exempel på hydrofiler är de kemiska alkoholerna.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Tan (kaninras)Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.ÖstradiolPiperidinProdrog: En prodrog (eng. ”prodrug”) är ett inaktivt läkemedel i den form som den tas.Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Celecoxib: Celecoxib är en kemisk förening med formeln C17H14F3N3O2S. Ämnet är ett smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som verkar genom att hämma enzymet COX-2.Cocaine (låt): Cocaine är en låt som skrevs och spelades in av JJ Cale 1976, men som är mest känd i form av en coverversion inspelad av Eric Clapton 1977 och som återfinns på dennes album Slowhand.Allmusic reviewDopaminreceptorer: Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. Dessa receptorer finns framför allt i centrala nervsystemet.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.