Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.LevertransplantationOrgangivareDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Vävnads- och organanskaffningNjurtransplantationVävnads- och organtagningTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Levervener: Vener som leder blod från levern.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.BehandlingsresultatPortåderVäntelistorRetrospektiva studierPostoperativa komplikationerAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.TidsfaktorerGallgångsatresi: Frånvaro av öppning i gallgångarna, vanligen i gallgångarna utanför levern.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.TransplantatGallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.NefrektomiLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Rekonstruktivkirurgiska teknikerHjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]LeverregenerationGallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.PatienturvalGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.Riktad organdonationAltruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.TakrolimusTransplantationADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Gåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.Fördröjd transplantatfunktionAllotransplantationLeversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.End Stage Liver DiseaseRiskfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Levergång, gemensam: En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.PortasystemetOrganstorlekPostoperativ periodImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Amyloidneuropatier, familjäraOrgantransplantationRiskbedömningLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Gallblåsegång: Den förbindelse med gallblåsan genom vilken galla töms ut i den gemensamma gallgången.Hålven, nedreSurvival RatePortatryckFörmodat samtyckeKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.LeverfunktionstesterFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Medical TourismAmyloidneuropatier: Rubbningar i det perifera nervsystemet pga amyloidansamling. De kan bero på såväl icke-ärftlig som ärftlig amyloidos. De flesta fall av de familjära formerna beror på specifika mutationer i prealbumin genen.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Gallvägar: Gallblåsan och dess gångar.BukspottkörteltransplantationSkrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.UrinledarsjukdomarSitus inversusNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Gallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.PlasmaferesPortosystemisk shunt, kirurgiskCiklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Kaplan-Meier EstimateSurvival AnalysisDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Portoenterostomi, hepatiskPortokavalshunt, kirurgiskStödboendeRecurrenceKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Anastomotic Leak

*  Existenz.se - Moral är inget annat än en reglering av egoismen.
guld toppdonatorer checkxd kr kekke kr flaxor kr ... existenz se den som har han har logga in mig automatiskt glömt ditt lösenord teletubbies maskeraddräkter toppdonatorer svettapa kr motify kr focha kr grimtooken kr nolik kr uppdateras en gång i timmen och baseras på donationer gjorda de senaste dagarna dagens kassör kommentarer klick raderar fosmos smart kassör iallfall d jiggetyjope självklart snodde han vinsten har alltid undrat varför inte kassörerna gör det oftare karrman donator hade blivit så jävla lack spelar varje dag o när man vinner så tar någon vinsten ångest frosher donator lite fail att dom märkte det dock han kunde ju bara sagt att han köpte en lott och hoppat högt av glädje å grejjer palla försvinna från landet dirr space m nkey jag skulle gett gubben kr och tagit resten själv superboii han fick ju iaf kr...
http://existenz.se/index.php?p=komment&id=18331
*  Existenz.se - Friskt kopplat, hälften brunnet.
maskeraddräkt toppdonatorer checkxd kr kekke kr flaxor kr...
http://existenz.se/?p=komment&id=53401
*  Existenz.se - Bättre vara tyst och bli betraktad som en idiot än att öppna munnen och bevisa det.
humanity toppdonatorer checkxd kr kekke kr flaxor kr...
http://existenz.se/?p=komment&id=67124
*  Existenz.se - Set your clock forward an hour. Fuck with the future!
maskeraddräkt toppdonatorer checkxd kr kekke kr flaxor kr...
http://existenz.se/?p=komment&id=63234
*  Existenz.se - Dead girls dont say no!
toppdonatorer checkxd kr kekke kr robertlind kr...
http://existenz.se/?p=komment&id=57632
*  Existenz.se - Stanna planeten jag vill hoppa av!
maskeraddräkt toppdonatorer checkxd kr kekke kr flaxor kr...
http://existenz.se/?p=komment&id=65650
*  Glycorex Transplantation
... ab är ett svenskt bioteknikföretag glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ stöts bort företagets produkt glycosorb abo är ett kolhydratbaserat filter för blod det gör det möjligt att transplantera organ trots att givare och mottagare har olika blodgrupp er genom att mottagarens blod renas från de blodgruppspecifika antikropp arna som kan ge problem andra produkter studeras till exempel metoder för att ta fram blodplasma som kan ges till patienter oavsett vilken blodgrupp de har och metoder för att möjliggöra xenotransplantation er från djur till människa företaget har sitt säte i lund och är noterat på nordic growth market sedan externa länkar kategori företag inom bioteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glycorex_Transplantation
*  Upphandling24
upphandling upphandling tidskrift titel upphandling foto foto storlek foto titel redaktör niclas söderlund redaktörens titel chefredaktör och ansvarig utgivare utgivningsfrekvens nr år upphandling upplaga räckvidd räckvidd män räckvidd kvinnor räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp räckvidd arsgrupp ar räckvidd arsgrupp kategori branschtidningar bolag utgivare upphandling ab förstadatum land upphandling är en svensk tidning webbplats och konferensarrangör som ägs av företagen idg och visma opic upphandling fokuserar på upphandling inom offentlig sektor upphandling lanserades november på kvalitetsmässan i göteborg tidningen utkommer med åtta nummer per år upphandling s webbplats tar upp nyheter om offentlig upphandling och har cirka unika besökare per vecka enligt upphandling har instiftat fem priser som delas ut en gång per år årets upphandling årets uppha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphandling24
*  Är Vad en njurtransplantation?
Vid Dr Ananya Mandal, MD En njurtransplantation är en funktion var en sund njure från en person oljedoseringen överförs till en person, som har litet eller inget njure att fungera det mottagareare. Förlust av njure fungerar hjälpmedel som dessa förlorada produkter på burk uppbyggnad i förkroppsliga som leder till liv - att hota komplikationer. Denna är den mest allmänningen villkorar som kan kräva en njurtransplantation. Typer av njurtransplantation Det finns två njure i förkroppsliga och behoven för en person endast en njure att fortleva. Denna typ av donation är bekant som en bosatt donation. Njuredonationer är också möjligheten från oljedoseringar som har för en tid sedan dött. Förkroppsliga märker den nya njure som utländskt anmärker och monteringar en immun attack mot den. Magen öppnas, och kirurgen förlägger den nya njureinsidan den lägre magen och förbinder artären och åder av den nya njure till den existerande renal artären och åder, når han har tagit bort den diseased njure. Blod flödar till och med ...
http://news-medical.net/health/What-is-a-kidney-transplant-(Swedish).aspx
*  Njurtransplantation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 11 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Ska man istället få en njure från en nyss avliden givare är tiden begränsad eftersom den nya njuren måste opereras in så snart som möjligt. De flesta mår efter en tid bra, men man behöver gå på täta läkarbesök under den första tiden och fortsätta med mediciner och kontroller under resten av livet eller så länge den nya njuren fungerar. Njurtransplantation inte alltid lämplig Det är inte ovanligt med olika medicinska komplikationer efter en transplantation, till exempel att kroppen försöker stöta bort den nya njuren eller att man får olika infektioner. Det här gäller både direkt efter operationen och under hela den tid som man har den nya njuren. Man kommer då att få lättare att vara uppe och röra sig den första tiden efter operationen. Man kan till exempel känna sig pressad av alla nya förväntningar och krav både från sig själv och från omgivningen. Det är svårt att veta på förhand hur det kommer att gå eftersom det till ...
http://1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Njurtransplantation/
*  Njurtransplantation
... fil kidtransplant jpg thumb px den transplanterade njuren placeras vanligen inferior nedanför de egna njurarna som inte brukar tas bort njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt externa länkar kategori transplantation kategori njurar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Njurtransplantation
*  Hans Ronge
... född september i fjällsjö församling död juli i askims församling var en svensk läkare och professor ronge disputerade han var professor i hygien vid lunds universitet och var därefter professor vid göteborgs universitet källor kategori svenska professorer i hygien kategori personer verksamma vid lunds universitet kategori personer verksamma vid göteborgs universitet kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Ronge
*  Millan Lyxell
... egentligen ida emilia lyxell född oktober i veddige halland död april i väröbacka halland var en svensk skådespelare hon debuterade i per lindbergs stål och kom att medverka i knappt filmer filmografi källor kategori svenska skådespelare kategori kvinnor kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Millan_Lyxell
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Portal:Medicin
portal medicin portal medicin portal medicin file rod of asclepius svg px valign top style background f f f medicin är en gren inom hälsovetenskap som ägnar sig åt att förhindra diagnostisera och behandla sjukdomar samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död traditionellt sett har medicin setts som både en vetenskap och konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst medan biomedicin klinisk medicin kirurgi och forskning utgör fundamentet för den medicinska vetenskapen så fortsätter medicinen mycket framgångsrikt samtidigt att använda sina utövares mänskliga känslor och inlevelseförmåga för att skänka patienter smärtlindring och tröst hsportal ruta rubrik utvald artikel rubrikfärg da d innehåll portal medicin utvald artikel hsportal ruta rubrik utvald bild rubrikfärg da d innehåll utvald bild expr hsportal ruta rubrik visste du att rubrikfärg da d innehåll redigeralänk portal medicin visste du att punkter hsportal ruta rubrik utvalda artiklar rubrikfär...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicin
*  Portal:Skåne/Geografi
portal skåne geografi portal skåne geografi kommuner bjuv bromölla burlöv båstad eslöv helsingborg hässleholm höganäs hörby höör klippan kristianstad kävlinge landskrona lomma lund malmö osby perstorp simrishamn sjöbo skurup staffanstorp svalöv svedala tomelilla trelleborg vellinge ystad åstorp ängelholm örkelljunga östra göinge städer de städer i skåne som förut hade stadsprivilegier var eslöv falsterbo helsingborg hässleholm höganäs kristianstad landskrona lund malmö simrishamn skanör trelleborg vä endast under den danska tiden ystad åhus ängelholm berg och åsar hallandsås kullaberg linderödsåsen nävlingeåsen romeleåsen söderåsen sjöar och vattendrag falsterbokanalen finjasjön helge å ivösjön kävlingeån ringsjön råån rönne å saxån vombsjön kända platser ales stenar hovs hallar sandhammaren ven österlen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Skåne/Geografi
*  Portal:Solna/Månadens artikel
portal solna månadens artikel portal solna månadens artikel artikeln råsundavägen utnämndes nyligen till så kallad utmärkt artikel px råsundavägen är en huvudgata i solna som förbinder trafikplats haga norra med solna station vasalund råsunda näckrosen och fortsätter fram till stadsgränsen mot sundbybergs kommun gatan skapades i början av talet i samband med exploateringen av råsunda och följde råsundabanan s sträckning från haga norra till gränsen mot sundbyberg den äldsta sammanhängande bebyggelsen finns i råsunda där gatan kantas av stadsbebyggelse i jugend stil medan resten av gatan främst präglas av funktionalistisk bebyggelse från talets mitt gatan klassificeras som en kommunal huvudväg gång och cykeltrafik är separerad från biltrafiken mätningar från visade att korsningen mellan råsundavägen och ryttargatan passerades av omkring fordon per dygn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Solna/Månadens_artikel
*  Portal:Teknik/Intro
portal teknik intro portal teknik intro px left valvbåge teknik benämning på människans metoder att genom att utnyttja och omvandla naturen s fysiska resurser för att minska behovet av fysisk mänsklig kraft läran om teknik kallas teknologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Teknik/Intro
*  Portal:Kemi/Nyheter
portal kemi nyheter portal kemi nyheter det multinationella läkemedelsföretaget eli lilly and company avbryter de kliniska fas iii prövningarna av substansen semagacestat som skulle användas mot alzheimers sjukdom anledningen var bland annat att substansen inte visade sig bromsa sjukdomsutvecklingen semagacestat är bland annat en bensazepin nyheter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Kemi/Nyheter
*  UN-nummer
'UN-nummer' är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter som explosiva och giftiga material av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN :s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO -TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart. En del kemiska komponenter har egna UN-nummer till exempel akrylamid har UN2074, medan vissa grupper av kemikalier eller produkter med liknande egenskaper har ett gemensamt UN-nummer som cigarettändaregas som har UN1057. Länkar till listor över UN-nummer. Lista över UN-nummer 0001 till 0100 Lista över UN-nummer 0101 till 0200 Lista över UN-nummer 0201 till 0300 Lista över UN-nummer 0301 till 0400 Lista över UN-nummer 0401 till 0500 Lista över UN-nummer 0501 till 0600 Lista över UN-nummer 1001 till 1100 Lista över UN-nummer 1101...
https://sv.wikipedia.org/wiki/UN-nummer
*  Lista över världens rikaste personer
... Fil:Carlos Slim Helú.jpg|miniatyr|stående. Carlos Slim, världens rikaste person på Forbes lista 2010–13 'Lista över världens rikaste personer' avser oftast en lista som årligen publiceras av tidskriften Forbes. Åren 1995–2007 var Bill Gates världens rikaste person. År 2008 Warren Buffett rikast, men 2009 kom Gates åter överst på Forbes lista. Åren 2010–13 var Carlos Slim högst på listan, och från 2014 åter Bill Gates. Beroende på hur den totala förmögenheten räknas, är det dock ett frågetecken om Ingvar Kamprad är rikast eller inte, med en total förmögenhet på 500 miljarder kronor.. Enligt Forbes i mars 2016 publicerade lista hade Bill Gates störst nettoförmögenhet, följd av Amancio Ortega och Warren Buffet. Den rikaste personen genom tiderna är John D. Rockefeller 1839–1937, som i dagens penningvärde skulle vara god för 323,4 miljarder dollar. Lista över världens rikaste personer 2013 Lista över världens genom tiderna rikaste personer Se även Källor Noter. Lista över världens rikaste personer 2013. Ålde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_världens_rikaste_personer
*  John List
Han levde därefter under en ny identitet tills han infångades 1989. År 1989 kontaktade New Jersey-polisen TV-programmet ' America's Most Wanted ' en amerikansk motsvarighet till svenska ' Efterlyst ' och bad dem ta upp fallet. Det var det äldsta olösta fallet som 'America's Most Wanted' tagit upp. De visade en fantombild av hur de trodde att John List skulle kunna se ut. Det visade sig att bilden var väldigt lik List, trots att det gått 18 år sedan han mördat sin familj. När 'America's Most Wanted' visade reportaget om List så var det en av Lists grannar som kände igen honom och kontaktade polisen. FBI arresterade List på hans kontor efter att ha pratat med hans fru Delores. Men han visste att hans fingeravtryck skulle avslöja hans verkliga identitet, eftersom de tog hans fingeravtryck då han gick med i armén. Men det dröjde till den 16 februari 1990 - åtta månader och femton dagar efter arresteringen - innan han avslöjade sin verkliga identitet. Den 12 april 1990 fanns John List skyldig till mord, och den 1 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_List
*  Batterier och Laddbart - Jämför priser på PriceRunner
Skriv en recension. Digitalkameror. Sökresultat för. Skriv ut. Mobilbatterier. Datorbatteri. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Läs mer. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd....
http://pricerunner.se/cl/528/Batterier-och-Laddbart
*  Batterier och Laddbart - Jämför priser på PriceRunner
Skriv en recension. Sökresultat för. Skriv ut. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Ultralife U9VL-J 9V Lithium 10-årsbatteri 99 kr 148 kr inkl frakt. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten...
http://pricerunner.se/cl/528/Batterier-och-Laddbart?page=3&retailer=32468
*  Grön Väskor - Jämför priser på PriceRunner
Skriv en recension. Digitalkameror. Sökresultat för. Skriv ut. Här listar PriceRunner alla butiker - även de som inte valt att samarbeta med oss. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Meddela oss vad du köpt så ger vi dig pengarna tillbaka om du inte får din beställda produkt. Läs mer. NatureHike pengabälte - Grön 63 kr 108 kr inkl frakt. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Färgstark axelväska, 5 färger - Grön 99 kr 144 kr inkl frakt. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min lista Produkten är tillagd. Till butik Aktivera Köpskydd Lägg till i min list...
http://pricerunner.se/cl/1196/Vaeskor?attr_57127714=57127720&retailer=47198
*  Lista över den kumulativa normalfördelningsfunktionen
... detta är en lista över den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelning det vill säga sannolikheterna för att en variabel som följer den standardiserade normalfördelningen har ett värde mindre än z för värden på z från till kolumnerna motsvarar de sista siffrorna av z sålunda är till exempel sannolikheten för att en variabel som följer den standardiserade normalfördelningen har ett värde som är mindre än lika med width z width width width width width width width width width width kategori statistik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_den_kumulativa_normalfördelningsfunktionen
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Landsteiners regel
... säger att en människa har alltid antikroppar mot den blodgruppssubstans i ab systemet som hon saknar detta innebär att en person som har antikroppar mot a antigen men inte antikroppar mot b antigen har b antigen men inte a antigen blodgrupp b och vice versa en person som saknar antigen blodgrupp har både a och b antikroppar den som har blodgrupp ab och därmed både a och b antigen har inga antikroppar regeln är uppkallad efter karl landsteiner som upptäckte ab systemet kategori blod kategori immunologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsteiners_regel
*  Blodgruppsdieten
Grundtanken i dieten är att människan bör anpassa sin kost och sitt levnadsmönster efter sin blodgrupp enligt AB0-systemet. Dieten, som enligt författaren bl a kan kurera både cancer och AIDS, har utsatts för massiv kritik av många läkare och dietister som avfärdar dieten som rent kvacksalveri och pseudovetenskap. Idé bakom dieten Kritik mot dieten Referenser Externa länkar. Idé bakom dieten. D'Adamo hävdar att lektin er en grupp protein er som kan interagera med kolhydrat er som intas via födan kan binda till AB0-systemets blodgruppsantigener i blodet och orsaka problem hos människor. Utifrån detta anser D'Adamo att mänskligheten kan delas in i 4 grupper som i sin tur bör följa kostråden för sin blodgrupp. 'Blodgrupp 0', som D'Adamo kallar 'jägaren', anses vara den äldsta blodgruppen. Personer med denna blodgrupp förväntas vara muskulösa och ges rådet att äta en kött rik diet. 'Blodgrupp A', 'jordbrukaren', som D'Adamo anser vara en blodgrupp som uppstått då människan blev bofast och startade jordbrukssamhäl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodgruppsdieten
*  Station 5 AB
station ab station ab station ab är ett svenskt tidningsförlag som ger ut en mängd olika tidskrifter hem ljuva hem tidning är en av landets största inredningstidningar som utkommer en gång i månaden sedan enligt orvesto läser mellan personer tidningen varje månad hem ljuva hem trädgård utkommer under säsong månadsvis älskade hem fd tove hem trädgård är en kombinerad inrednings och lisvstilstidning den grundades station ab är ett av landets snabbast växande företag enligt dagens industris gasell lista både samt blev station utvalda efter omsättningsökningar på hundratals procent bolaget ingår i sfären runt plaza publishing group ab den finska inredningstidningen oma koti kullan kallis ingår även i gruppen och är en av finland s mest sålda tidskrifter http www station se om oss soliditet dun and bradstreet ett företag med aaa i kreditvärdighet enligt tidningsstatistik ab enligt tns sifo orvesto referenser gasell bolag samt noter externa länkar kategori svenska tidskrifter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Station_5_AB
*  Jag skulle föreslå en flagga - Matklubben.nu
... Logga in med Facebook. Förbli inloggad. Glömt lösenordet. LÄGG TILL RECEPT. LOGGA IN. Fler än en miljooooon medlemmar. 99 500 recept +0 idag 1 156 300 medlemmar +3 idag. Kontakta oss. Om Matklubben.se. Information & Regler. Nyhetsbrev. Recept. Avancerad sökning. Populära sökningar. Lägg in recept. Nya idag. Videorecept. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Forum. Visa alla forum. Senaste inläggen. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. Information & Regler. Topplistan. Svenskt & Smakrikt. BLI MEDLEM. SENASTE INLÄGGEN. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. Allmänt. Tryckkokare, vad.. 2 dag. Pizzadeg 2 dag. 3 dag. Vad blir det til.. 4 dag. Japansk afton 8 dag. TJEJLUNCH - PANI.. 9 dag. Tips p knivset .. 12 dag. Cajunkr ftor 14 dag. Snabb. Skapa din egen matsedel. SKAPA EGEN. POPULÄRA SÖKINGAR. 1 Det s te liv |... 2 MATPLATSEN. 5 Alla goda ting. 6 Elin Larsen - M... 8 Zeinas Kitchen. H lsa som livs... Jag skulle föreslå en.. Tillbaka till Behöver hjälp med doppresent. Mandelblom42. KVINNA ...
http://matklubben.nu/matprat/oevrigt_1/jag_skulle_foereslaa_en-148109.html
*  .. mikaelasandahl .. KONTAKT ..
Logga in med Facebook. Förbli inloggad. Glömt lösenordet. LÄGG TILL RECEPT. LOGGA IN. Fler än en miljooooon medlemmar. 99 500 recept +0 idag 1 156 300 medlemmar +3 idag. Start. Startsida. FAQ. Kontakta oss. Temasidor. Om Matklubben.se. Information & Regler. Nyhetsbrev. Recept. Avancerad sökning. Populära sökningar. Lägg in recept. Nya idag. Videorecept. Sök videorecept. Visa alla videorecept. Nya idag. Forum. Visa alla forum. Senaste inläggen. Populäraste trådarna. Obesvarade trådar. Information & Regler. Topplistan. Svenskt & Smakrikt. BLI MEDLEM. SENASTE INLÄGGEN. POPULÄRASTE TRÅDARNA. OBESVARADE TRÅDAR. Allmänt. Lekar. Sparat. Tryckkokare, vad.. 2 dag. Pizzadeg 3 dag. Dressing blev l .. 4 dag. Vad blir det til.. 5 dag. Japansk afton 9 dag. TJEJLUNCH - PANI.. 10 dag. Tips p knivset .. 12 dag. Cajunkr ftor 15 dag. Pop. Snabb. Skapa din egen matsedel. SKAPA EGEN. POPULÄRA SÖKINGAR. 1 Det s te liv |... 2 MATPLATSEN. 5 Alla goda ting. 6 Allergimat.com ... 7 Elin Larsen - M... 8 Zeinas Kitchen. 9 Cecilia Folkess...
http://matklubben.nu/matklubben/mikaelasandahl/forum
*  Fågelbergskyrkan
... är en kyrkobyggnad i mölndal den är distriktskyrka i stensjöns församling i göteborgs stift och ligger i södra delen av församlingen kyrkan fungerade ursprungligen som distriktskyrka för rävekärrsområdet kyrkobyggnaden kyrkan uppfördes i rödbrunt tegel på gamla prästgårdens tomt i rävekärr och invigdes den december av biskop bertil gärtner arkitekt per lindfors från mölndal ritade kyrkan och granstedt gruppen ab i partille byggde den kostnaden uppgick till miljoner kronor till den nya kyrkans inredning bidrog en stiftelse samt många enskilda givare med drygt en kvarts miljon kronor cirka personer ryms i kyrksalen och i det förstorade kyrkorummet finns ytterligare platser kyrkans textilier tillverkades av ragnhild ejeskär och triumfkrucifixet snidades av komminister jan merje kyrkan består av ett långhus där koret inte är utmarkerat kyrksalens golv är belagt med röda klinker plattor miniatyr stående klockstapeln klockstapel n står på en höjd norr om kyrkan inventarier orgel n med sju stämmor är tillverkad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fågelbergskyrkan
*  Påskpyssel och pynt - Påsk - Recept till påskbordet- påskpyssel - påskgodis - ägg - Icakuri
... ren. Sök recept. Påskpyssel och pynt 12-03-26 16:10 Påskrecept. Dte är roligt och blir fint att göra påskpyssel. Här visar vi hur du viker servetter i form av en påskhare, blåser ur ägg och pyntar med färg. Vik en fin kaninservett från Icakuriren Blås ur ägg och gör vackert äggpynt från Icakuriren Påskpynta med färg från Icakuriren. Tipsa om: Påskpyssel och pynt Mottagarens e-postadress:. Recept från Icakuriren. Se vilka vinboxar som passar bäst till påskmaten. Här är vinet som passar bäst till påskmaten Dryck. Vår sommelier Charlotte Sjögren har valt ut dryckerna som passar till påskmaten. Så kokar du perfeka ägg - varje gång Påskrecept. Att koka ägg kan verka som världens enklaste grej, men om man vill ha perfekt resultat varje gång gäller det att ha ett knep. Här ser du ett vetenskapligt bevisat knep som ger dig samma resultat varje gång, oavsett hur stora äggen är. Snabba påskmaten Påskrecept. Utgå från rökt fårfiol, matjes och kokta ägghalvor så blir påskbordet färdigt på mindre än 30 minuter. Påskre...
http://icakuriren.se/paskpyssel
*  Plaza Interiör
... är en svensk månatlig inredning s tidskrift den har över läsare per månad och grundades sedan finns det i finland en finsk motsvarighet plaza koti som utkommer en gång per månad plaza interiör ges ut av plaza publishing group ab enligt tidningsstatistik ab källor externa länkar kategori svenska tidskrifter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plaza_Interiör
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Immunosuppressiva läkemedel
... verkar genom att hämma eller hindra immunförsvar ets aktivitet denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande oftast efter en organtransplantation dessa läkemedel hindrar kroppen från att stöta bort det nya främmande organet tex ett nytt hjärta eller en ny lever livslång medicinering med immunhämmande medel är nödvändig efter en organtransplantation många immunhämmande medel kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar tex svår psoriasis och kan lindra svår ledgångsreumatism användning dessa läkemedel används för att förhindra avstötning av organ efter transplantation exempelvis vid hjärt njure eller benmärgstransplantation behandla autoimmuna sjukdomar exempelvis reumatoid artrit multipel skleros sle behandla vissa icke autoimmuna inflammatoriska sjukdomar exempelvis astma indelning immunosuppresiva läkemedel kan delas in i följande grupper glukokortikoider kemoterapi antikropp ar läkemedel som verkar på immunofilin er ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunosuppressiva_läkemedel
*  Kategori:Leversjukdomar
kategori leversjukdomar kategori leversjukdomar sjukdom ar som har med lever n att göra kategori matspjälkningssystemets sjukdomar sjukdomar kategori hepatologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Leversjukdomar
*  Acholi (sjukdom)
acholi sjukdom acholi sjukdom faktamall hälsotillstånd name acholi latinskt namn acholia image alt caption diseasesdb icd icd acholi av grekiska nekande a och chole galla betecknar egentligen en minskad eller bristfällig gallbildning som kan förekomma vid svåra lever sjukdomar mest använd är adjektivformen acholisk för att beteckna bristen på gallfärgämne i avföring en acholiska fæces så benämnas den lerfärgade avföring som ofta förekomma vid den form av gulsot där gallavflödet till tarmen är förhindrat källor kategori mag och tarmsjukdomar kategori sjukdomar i gallvägarna och gallblåsan kategori leversjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acholi_(sjukdom)
*  Ledarinstitutet » Hem
Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till id burna organisationer f r att st rka utvecklingsarbetet och skapa resultat. I 20 år har vi på Ledarinstitutet framgångsrikt delat med oss av våra kunskaper om det idéburna ledarskapet - om konsten att skapa mening, engagemang och att styra organisationen mot målen. Idén är att bidra med erfarenhet, kunskap och utvecklande metoder till organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat. Vi kan lova att ett samarbete med oss leder till konkreta resultat - de verktyg du får hos oss gör skillnad. Läs mer om våra uppdrag. Utvalda kurser ALEX 4 Mentorprogrammet ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare. Konsultativt förhållningssätt i rollen som ombudsman Förmågan att arbeta mer konsultativt är nyckeln i många tjänstemannaroller i dag. Framförallt när ökade kr...
http://ledarinstitutet.se/
*  Altruism
... innefattar både den psykologiska viljan till dessa handlingar, samvete t och det beteende som kommer av viljan, men är inte synonymt med empati som i stället handlar om emotionellt medkännande och den psykologiska förståelsen för andras behov. Man skiljer på altruism och pliktkänsla eller lojalitet, eftersom dessa ofta motiveras av väntande belöning eller erkännande. Psykologisk egoism är uppfattningen att det inte finns någon äkta altruism, men att människors handlingar ytterst styrs av egoism. Läran innebär att individen är förpliktigad att leva för andras skull, att betjäna mänskligheten och att detta är vägen människan uppnår lycka. Exempel på detta är när ett djur som offrar sig för att försvara sina barn eller sin stam, samt monogami. Hos ett antal djurarter finns dokumenterade exempel på att obesläktade individer kan hjälpa varandra. Eftersom det är stor sannolikhet att individen vid ett senare tillfälle betalar tillbaka denna tjänst när det istället är grannen som är hungrig, kan man tala om reci...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism
*  Japans självförsvarsstyrkor
{{nationell militär namn = Japans självförsvarsstyrkor 日本国自衛隊 logobild = Flag of the Japan Self-Defense Forces.svg logostorlek = 180px logotext = |nation = |grundad = 1954 nedlagd = |organisationer = 15px Markbaserade självförsvarsstyrkorna 15px Maritima självförsvarsstyrkorna 15px Luftrumssjälvförsvarsstyrkorna högkvarter = Tokyo, Japan |högste befälhavare titel = |högste befälhavare = |statsråd titel = |statsråd = |försvarschef titel = |försvarschef = |ålder = 16-49 år Schweiz Frankrike Sverige |export = |historia = Självförsvarsstyrkorna har civil status då Japans konstitution inte tillåter någon militär kapacitet. är den japanska motsvarigheten till det som i andra länder utgörs av en försvarsmakt. Enligt Japans konstitution som antogs 1946 är landet förbjudet att hålla sig med militär a stridskrafter, och medlemmarna i självförsvarsstyrkorna är inte militärer eller soldat er, utan en uniform erad kår av civila statstjänstemän. Lagen tillåter medlemmar ur självförsvarsstyrkorna att med arbeta med humanitä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japans_självförsvarsstyrkor
*  Time Stranger Kyoko
... 時空異邦人kyoko är en japansk shoujo manga av arina tanemura i tre volymer från som alla finns på svenska handling mangan handlar om den nyckfulla prinsessa n kyoko som egentligen inte vill vara prinsessa kyoko har en syster en tvilling syster som sedan deras födsel har legat i djup sömn kyoko inser snart att om hon väcker ui som är systerns namn kanske hon inte längre måste vara prinsessa men för att lyckas med detta måste hon finna strangers huvudpersoner kyoko prinsessan kyoko är snäll men vild hon har en vänlig personlighet och är inte sur och elak kyoko skyddas av två killar som utnämndes som hennes vakter efter att de räddat henne när hon var liten kungen kungen är kung över jorden kyoko är egentligen inte hans barn hennes pappa vet ingen vem det är prinsessan ui är kungens dotter kungen har ett husdjur som heter chocolat hon är en slags katt en konstig art chocolat chocolat är kungens husdjur och kungadjuret hon är en android med ett kattlikt utseende chocolat är liten och snäll men hon kan bli sur ibl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Time_Stranger_Kyoko
*  Takrolimus
... är en läkemedel ssubstans som har flera användningsområden den huvudsakliga användningen är som immunsuppressivum vid organtransplantation er takrolimus hindrar kroppen från att stöta bort ett transplanterat och främmande organ tex en ny njure eller ett nytt hjärta genom att till viss del slå ut immunförsvaret substansen är även vid utvärtes bruk klådstillande den lindrar eksem atopisk dermatrit samt hämmar även uppkomsten av dessa takrolimus återfinns under namnen prograf immunsuppressivum då som kapslar och injektionsvätska och protopic klådstillande medel då som salva båda medlen är receptbelagda externa länkar kategori läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takrolimus
*  Bernard Katz
... mini upright sir bernard katz sir bernard katz född mars i leipzig död april i london var en brittisk biofysiker biografi katz föddes i en judisk familj ursprungligen från ryssland som son till eugenie rabinowitz and max katz han studerade medicin vid universitetet i leipzig där han tog doktorsexamen han flyttade i februari till england och verkade vid university college i london och tog doktorexamen den forskning som katz bedrev visade på grundläggande egenskaper hos synapser na föreningspunkterna över vilken nervceller signalerar till varandra och till andra typer av celler på talet studerade han biokemi och verkan av acetylkolin en signalmolekyl genom vilken synapser länkar motoriska nerver till musklerna och stimulerar deras kontraktion tillsammans med ulf von euler chelpin och julius axelrod erhöll katz nobelpriset i fysiologi eller medicin han fick priset för upptäckter av signalsubstans er i nervceller nas kontaktorgan och om hur de upplagras frisätts och inaktiveras källor tryckta källor bra böck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bernard_Katz
*  Gåvor till låga priser Online | 2015-års Gåvor
Gåvor till låga priser Online. Bröllop och event 56275. Din Kundvagn är tom. Br llop och event. Brudkl nningar och br llopsprodukter. G vor till br llopsg sterna. gåva groomsman personlig 4 stycken svart rostfrit... gåva groomsman personifierade 4 stycken rostfritt... gåva groomsman personlig rostfritt stål 8-oz kolv... gåva groomsman personlig svart rostfritt stål 6-o... gåva groomsman personlig 4 stycken svart rostfrit... gåva groomsman / brudtärna personlig fin 8-oz kol... personlig försilvrad tutania känsliga smyckeskrin. gåva groomsman personlig 4-bitar rostfritt stål 6... Brudklänningar Danskläder och dansskor Klänningar till speciella tillfällen Accessoarer Skor och väskor Bröllopsceremoni Bröllopsfest Gåvor till bröllopsgästerna Gåvor Bröllopsinbjudningar. Genom att klicka på Skapa mitt konto bekräftar du att du accepterar vårt Användarvillkor och Integritetspolicy. Över en miljon produkter, över 1 000 nya produkter dagligen Upptäck nya trendiga produkter med den senaste teknologin Specialbeställda ma...
http://lightinthebox.com/sv/c/gavor_4975
*  Svenska Baptisters bekännelse 1861: Den troende gemenskapen urskiljer och bekräftar andliga gåvor
Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans " Det är så tydligt här att andliga gåvor är till för att användas i församlingens arbete, för att bygga upp församlingen och att göra världen och närsamhället mer som Gud tänkt sig dem i skapelsen. Andliga gåvor är inte för att jag ska berömma mig själv, de är för att vara i tjänst i den troende gemenskapen och göra församlingens uppdrag. 4 Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet. 5 Wi tro, att Ewangelium det är, det glada budskapet om den salighet som genom Christum är förvärfwad, bör predikas för alla kreatur; att hwar och en, som hörer Ewangelium, är pligtig att b ä t t ...
http://baptist1861.blogspot.com/2012/03/den-troende-gemenskapen-urskiljer-och.html
*  Halsband Strass Dam Jubileum/Förlovning/Gåva/Dagligen/Bröllop/Födelsedag/Party Sterling
... Silver 2015 – £5.83. English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia عربي. Homepage. Din världsbutik. Fyndrea. Mobilappar. Logga in. Kundservice. Leverera till :. £GBP. ×. LightInTheBox.com levererar till nästan alla länder i världen. Välj valuta:. £ GBP. Spara. Avbryt. ALLA KATEGORIER. Modekläder 259140. Bröllop och event 56233. Hem och trädgård 78951. Telefoner och elektr... 50574. Sport och livsstil 95564. Skor och väskor 68628. Smycken Klockor 53023. Mobiltelefontillbehö... Häftiga prylar Fyndrea 123453. Christmas Gifts 2696. 0 0 Kundvagn. Din Kundvagn är tom. fler varor I Kundvagnen... Kundvagn totalt:. Fortsätt till Check-out Se min Kundvagn. Br llop och event. Accessoarer. Br llops- och festsmycken. Halsband. Halsband Strass Dam Jubileum/Förlovning/Gåva/Dagligen/Bröllop/Födelsedag/Party Sterling Silver #00236959. 25. GBP. USD. EUR. GBP. CAD. AUD....
http://lightinthebox.com/sv/925-sterling-silver-strass-med-platina-platering-hange_p236959.html?currency=GBP
*  Easy Homemade Edible Gift: Ginger Hot Chocolate Mix | One Hungry Mama
Easy Homemade Edible Gift: Ginger Hot Chocolate Mix. Recipe by Age 6+ mos 8+ mos 10+ mos 12+ mos 24+ mos. Recipe by Type appetizers breakfast brunch dairy free dessert dinner drinks entertaining fast easy finger foods gluten free lunch main entree salads sauce savory baked stuff sides snacks stews soups sweet baked stuff vegetarian. 24+ mos. Introducing Solids & Feeding Baby Halloween Treats Back-to-School Holiday Cooking Gift Guide Valentine's Day show more In All Categories Media podcast video Misc 12 days of yum babble family kitchen back to school cravings family cooking school feeding hacks food learning food for thought gift guide green your eats halloween holiday cooking Hungry Sitter introducing solids kitchen aids nutrition parenting quick n healthy recipe roundups travel valentine s day weekly digests Recipe by Age 10+ mos 12+ mos 24+ mos 6+ mos 8+ mos Recipe by Ingredient beans beef eggs fruit lamb pasta pork poultry rice grains seafood vegetables Recipe by Type appetizers breakfast brunch dairy fr...
http://onehungrymama.com/2011/12/recipe-easy-homemade-edible-gift-ginger-hot-chocolate-mix/?favorite-post=9996
*  Gåvobevis - Rädda Barnen
G vobevis - R dda Barnen. Vad vi gör. Stöd oss. Engagera dig. Om oss. Lokalföreningar. KÖP GÅVOBEVIS TILL ALLA SOM REDAN HAR ALLT Här finns gåvor du kan ge med hjärtat. Vi skickar gåvobevisen med tillhörande kuvert till dig så kan du ge bort dem till vem du vill. Välj gåvobevis. Hjälp ett barn på flykt Barn på flykt från norra Irak kan nu få hjälp att bearbeta sina upplevelser genom lek på en trygg och skyddad plats i ett flyktingläger. Visa gåvobeviset. 100 kr Antal. Hälso- och sjukvård till nyfödda Ett nyfött barn i Indien kan nu få livsviktig hälso- och sjukvård under sitt första levnadsår: Vaccin, behandling av barnsjukdomar som lunginflammation och malaria och utbildning för mammor kring amning och hygien. Visa gåvobeviset. 400 kr Antal. Summa gåvobevis: 0 kr. Extra gåva: kr. Summa: 0 kr. Ja tack, jag vill gärna ha Rädda Barnens nyhetsbrev Summa: 0 kr. St d oss. Bli månadsgivare. Ge en gåva. Swisha en gåva. Ge en gåva till Katastroffonden. Sms:a in din gåva. Gåvobevis. Skattereduktion för katastrofgåvor....
http://raddabarnen.se/stod-oss/gavobevis/
*  Cessationism
av ' kassation ' i betydelsen "upphäva", är, i kristen teologi, åsikten att Den Helige Andes gåvor var till för att styrka och befästa evangeliet i romarriket under den apostoliska tiden och att dessa gåvor senare dog ut med den sista apostel n. Förankring i Bibeln Företrädare Typer av cessationism Aktuella frågor i Sverige Kritik Externa länkar Källor. Cessationism går ut på att de Andens gåvor eller nådegåvor som omtalas i Nya Testamentet, främst i Första Korinthierbrevet 12-14 - till exempel profetia och tungotal - inte längre är tillgängliga efter apostlarnas tid. Det tungotal som praktiseras inom Pingströrelsen och den karismatiska väckelsen anses därför inte vara äkta. Ett argument som framförs är att Paulus skriver att profetia och tungotal en gång skall tystna Första Korinthierbrevet 13:8. Detta skall ske, "när det fullkomliga kommer" Första Korinthierbrevet 13:10. Typer av cessationism. Det finns flera varianter av cessationism. En syn är att gåvorna finns idag, men att Gud väljer att använda dem frä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cessationism
*  Linda K: Gift er då
... söndag, april 15. Vad kul det skulle vara att gå på bröllop i en skitsnygg kostym istället för att alltid ha klänning. Kompis A - kan du få ändan ur nån gång så att jag kan experimentara med det. Det hade jag på ett bröllop. Jag har också haft kostym på ett bröllop, en grå sådan, inte med skjorta utan top under. Är bjuden på två bröllop i sommar, båda med dresscode: kavaj. Nu är jag INTE så sugen på kavaj längre ; Btw- vi har inga vänner som gift sig, trodde dom skulle följa oss i spåret men nej då... ann: ha ha ha lite som att vara ute och promenera i likadana träningsoverller :D nedrans vänner, att om aldrig får ändan ur. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. Adjö värdighet Fråga kolon Pampampapaaa...* Slutar ok Börjar bra Chokoläde Innan jag somnar ...
http://iabloggar.blogspot.com/2007/04/gift-er-d.html
*  Ulfsparre af Broxvik nr 9 - Adelsvapen-Wiki
Påvel Tufvesson översiktstab 2. Johan, son av Måns Eriksson Ulfsparre, tab 3, till Tisenhult samt Regnaholm Båtstorp i Regna socken, Östergötlands län som han fick genom sitt första gifte, Berga i Västerhaninge socken och Nibble i Järfälla socken båda i Sth. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1667-02-26 och vid Östgöta infanteriregemente, s. Gustaf, son av Johan Abraham, tab 7, till Em i Mönsterås socken, Kalmar län. Göran, son av Erik, tab 18, till Källunda samt Schedingsnäs i Forsheda socken, Jönköpings län, som han fick med sin första fru. Löjtnant vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1718-06-26 och vid Skaraborgs regemente 1721-10-00. Gift 1828-11-19 med veterinärläkaren Johan Gottfried Vilhelm Zaar, född 1794-05-18 i Lübeck, död 1852-10-20 i Kvidinge socken. Gift 1866-11-11 i Lidköping med sjukgymnasten i London, löjtnanten vid Västgötadals regemente, KVO2kl, Jonas Henrik Kellgren i hans 1:a gifte gift 2:o 1872 i Gotha med Anna de Yakovlev, född 1849 i S:t Petersburg, död 1917...
http://adelsvapen.com/genealogi/Ulfsparre_af_Broxvik_nr_9
*  Porträttfynd: Sökresultat
Glömt ditt lösenord. Glömt ditt användarnamn. Antal män 1 man 2 män 3 män 4 män 5 män Gruppbild män. Antal kvinnor 1 kvinna 2 kvinnor 3 kvinnor 4 kvinnor 5 kvinnor Gruppbild kvinnor. Antal barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn Gruppbild barn. Antal djur 1 djur 2 djur 3 djur 4 djur 5 djur Fler djur. Från samma album som bild #111106 med anknytning till Svärdsjö W med omnejd. Möjligen kan detta vara Perols ANNA Hansson, född den 7 mars 1877 i Perolsgården på Ön i Svärdsjö W , död den 17 september 1940 i Vintjärn, Svärdsjö W. Gift den 17 december 1899 med Gruvarbetaren Anders Johan Wiberg, född den 29 oktober 1870 i Vintjärn, Svärdsjö W , död i en gruvolycka den 13 januari 1924 i Vintjärn, Svärdsjö W. Från samma album s ... Läs mer... Gift den 26 december 1871 i Svärdsjö W med MARTA Andersdotter, född den 24 september 1850 i Isala, Svärdsjö W , död den 3 februari 1929 i Ön, Svärdsjö W. De fick åtminstone 9 barn varav 8 upplevde vuxen ålder. Dottern Maria finns på bilderna #130162 , #130353 , sonen August på bi...
http://genealogi.se/faktabanken/portraettfynd-ren-index/all?link_desc=130307
*  Onkolytiska virusfonden - Uppsala universitet
Sedan 2008 har professor Magnus Essand och Justyna Leja vid Uppsala universitet utvecklat en ny behandling mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett onkolytiskt virus som har visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för att förstöra neuroendokrina tumörer i möss. Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en stor gåva på två miljoner schweizerfranc från den nu framlidne entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden samlat tillräckliga medel för att professor Magnus Essand och hans forskningsgrupp ska kunna påbörja arbetet med kliniska studier. Det blir världens första kliniska studier av en virusbehandling som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Virusbehandlingen har döpts till AdVince , som ett erkännande av Vince Hamiltons engagemang och starka stöd till denna forskning. Även om projektet nu har tillräcklig finansiering för att täcka kliniska studier är det mycket viktigt med ytterligare donationer för att säkra den fortsatta forskningen. Ett tack för alla bidrag...
http://uu.se/stod-uu/onkolytiska/
*  Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
UKV stöttar idag kvinnor i utsatta situationer, till exempel kvinnor som blivit utsatta för kontroll, kränkningar och våld av sina partners, kvinnor som lever i en hederskultur, utsatta för hedersrelaterat hot och våld och kvinnor utsatta för sexuell människohandel. Man hade i början av 1900-talet i Stockholms innerstad sett hur många kvinnor for illa genom prostitution, fattigdom, sjukdom och arbetslöshet. Behovet av insatser var stort och UKV arbetade förebyggande. Till en början gick man ut på nattvandringar och sökte upp kvinnorna. Genom gåvor i form av pengar och inventarier möjliggjordes att en lägenhet kunde anskaffas där kvinnor kunde bo tillfälligt. Arbetet finansierades till en början helt av frivilliga gåvor och utfördes av diakonissor från Ersta som också bodde på UKV. I mitten av 1990-talet började media uppmärksamma att unga kvinnor med invandrarbakgrund utsattes för dödshot och mordförsök av nära anhöriga. UKV började då ta emot unga kvinnor som behövde skydd och stöd på grund av hedersrelatera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftelsen_Unga_Kvinnors_Värn
*  Sidan kan inte hittas | Hjärt-Lungfonden
. Sidan kan inte hittas. Hj rt-Lungfonden. Du använder en gammal webbläsare, eller har javascript avstängt och kan tyvärr inte ta del av innehållet på www.hjart-lungfonden.se. Uppdatera din webbläsare till senaste versionen eller ladda hem en ny webbläsare nedan. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer ' ;. Vi anv nder cookies p webbplatsen f r att ge dig en s bra upplevelse som m jligt. Mer information Stäng. Hem Meny. Ge en gåva. Ge en minnesgåva Hedra minnet av en vän eller anhörig som gått bort. Bli månadsgivare Var med och skapa nästa historiska genombrott. Fler gåvosätt. Ge en g va. Ge en gratulationsg va. G voshop. Testamentera. Ge till en minnesfond. För företag. Ge en f retagsg va. Engagera dig. Starta egen insamling För dig som vill visa ditt varma engagemang eller hedra någon. Gåvoshop Köp en produkt och bidra samtidigt till forskningen. Andra sätt att stödja. Boka en f rel sning. Bli medlem. Ung F retagsamhet. Sjukdomar. Stroke Vad orsakar stroke och vad finns det för behandlingar. KOL Vilka är...
http://hjart-lungfonden.se/kampanj-barnhjartan-2010/om-kampanjen/
*  Crazy Town
Bandet bildades 1995 av Bret Mazur och Seth Binzer. De är mest kända för singeln 'Butterfly' som för övrigt innehåller en fras ur Red Hot Chili Peppers "Pretty Little Ditty". Mazur och Binzer började samarbeta 1995 under namnet 'The Brimstone Sluggers'. Vid lanseringen av bandets debutalbum i november 1999 så bestod bandet förutom av Mazur och Binzer även av Rust Epique, James Bradley Jr.,, Miller, Adam Goldstein och Valli. Debutalbumet döptes till The Gift of Game. The Gift of Game och Butterfly 1999 - 2001. Efter lanseringen av 'The Gift of Game' så åkte bandet på turné som förband åt Red Hot Chili Peppers. Gitarrist en Rust Epique lämnade bandet redan under albumets produktion och ersattes av Kraig Tyler. De två första singlarna från debutskivan, 'Toxic' och 'Darkside' släpptes utan någon större uppståndelse. Vid den här tidpunkten lämnar även DJ:n Adam Goldstein bandet. Den tredje singeln, 'Butterfly', når förstaplatsen på Billboard Hot 100 både den 24 mars och 7 april 2001. Efter detta återvänder Goldste...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Crazy_Town
*  lernu!: Inledning / Om esperanto / Idén
... Inledning Om esperanto Vad är det. Idén Historia Användningsområden Kultur Rörelsen Vanliga frågor Länkar. Detaljerad grammatik Inledning Grammatiska termer Ladda ner PDF-version. Grammatikfrågor. Nerladdningsbart PDF MP3 Ordlistor för mobiltelefoner. Vanliga frågor RSS Om övertecken Om registrering och lösenord Om översättningssystemet. Om lernu. Allmänt Medarbetare Team Medhjälpare Översättare Språkhjälpare Ordboksförfattare. Statistik Regler och villkor. Min profil Byta lösenord Ändra profil Byt e-postadress Radera kontot Studieplan Examina Inledning Förkunskaper Examina Mina resultat. lernu. Du kan stödja lernu. Om du skulle vilja ge en gåva på ett annat sätt än PayPal, var god läs den här sidan. En lista över personer som har gett gåvor finns här. Ett stort tack i förväg till dig. Jag kan inte logga in. För att öppna ordlistan, klicka på knappen ovan. Förklaringar om hur ordlistan används finns under "Hjälpsidor". Med chatten kan du prata med andra lernu. För att starta chatten, tryck på en av knapp...
http://sv.lernu.net/enkonduko/pri_esperanto/ideo.php
*  Margareta Skulesdotter
'Margareta Skulesdotter', född 1208, död 1270, var en norsk drottning, gift med Norges kung Håkon Håkonsson 1225. Äktenskapet mellan Margareta och Håkon arrangerades som en försoning mellan hennes far och make. Det främsta skälet var att hindra hennes far från att återuppta de tronanspråk han hade gett upp då Håkon valdes till kung 1217. Äktenskapet lyckades inte skapa fred mellan maken och fadern, och konflikten avslutades först efter faderns uppror 1239-40. Hon ska enligt Håkons saga Codex Frisianus ha brustit i gråt då hon fick höra om faderns uppror och tagit faderns död hårt. Det är okänt om maken tillät henne att ärva fadern, vars egendom konfiskerades efter hans uppror. Vid något tillfälle bad hon dock påven att ta ett antal gods under sitt beskydd undan makens myndighet före hans kröning 1247, gods som maken gav henne efter sin kröning. Margareta tycks ha intresserat sig särskilt för Stavanger, och befann sig vid ett tillfälle i konflikt med biskopen av Stavanger. Konflikten löstes av kardinal Vilhelm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Skulesdotter
*  naturlara | Entries tagged with hållbart samhälle
Miljögift eller växtskyddsmedel. Det beror på hur man ser på det... På Forskning.se bloggar Mattias Öberg om varför det kallas för växtskyddsmedel när man sprutar det över en åker, men ett miljögift när det finns i miljön. Taggar: hållbart samhälle, nk1b, nka. Ett par miljölänkar, till och med bra nyheter om miljön 2012 - 02 - 03 05:32. Och den kan göra det i syrelösa miljöer, t.ex. Kanske man kan göra något åt all den plast som finns i stora soptippar I Sverige bränner vi det mesta vi inte återvinner, men i andra delar av världen läggs allt på hög. Detta är till stor hjälp när man skall återställa våtmarker, då kan man prioritera just denna typ av våtmarker, och därmed minska den farligaste typen av kvicksilver i miljön själva kvicksilvret är ju svårare att bli av med. Taggar: hållbart samhälle, kvicksilver, nk1b, nka. Taggar: hållbart samhälle, miljögifter, nk1b, nka. Miljögifter i din vardag NkA, Nk1b 2012 - 01 - 16 09:22. Miljögifter finns överallt omkring oss, och påverkar givetvis oss när vi får dem i o...
http://naturlara.dreamwidth.org/tag/hållbart samhälle
*  Ta ställning för naturen | Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen. Hem Vad vi gör Vad du kan göra Butik Om oss. Vår miljömärkning Bra Miljöval. Gör bra val Välj Bra Miljöval. Om oss Föreningen. På din ort. Sök på naturskyddsföreningen.se. Du är här. Från 195 kr/år. Bli medlem i Naturskyddsföreningen. I dag är vi över 221 000 medlemmar som en gång fattat samma beslut om att gå med i föreningen. Ett beslut som innebär att man tycker det är viktigt med en tuff klimatpolitik, att man vill se en solrevolution i Sverige och att folk borde försöka byta till eko. Det är våra medlemmar som är Naturskyddsföreningens kraft och mod – ju fler vi är desto mer kraft har vi att förändra. Vårt uppdrag är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för globala hållbara lösningar. När du går med i Naturskyddsföreningen blir vi starkare tillsammans och du får möjlighet att öka din kunskap och engagemang inom klimat- och miljöfrågor bl a genom tidningen Sveriges Natur. Vi är glada för att du vill gå med. Som medlem i Naturskyddsföreningen får du tidskriften S...
http://naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/bli-medlem
*  Djurgårdskyrkan
... ligger mellan gröna lund och skansen på djurgårdsvägen i stockholm den tillhör oscars församling i stockholms stift byggnaden är sedan ett kyrkligt kulturminne historik kyrkan och skolan byggdes som en gåva av djurgårdsvarvets ägare och skeppsredare john burgman han dog några år senare på den tiden fanns inte djurgårdsbron och föräldrarna var ovilliga att färja barnen till skolan på fastlandet mestadels bodde båtsmän och andra som hade med skeppsfart och varv på djurgården år gick barn i skola i djurgårdskyrkan två år senare uppfördes den nya djurgårdsskolan på sollidsbacken från början var det en kyrka i hedvig eleonora församling när den församlingen delades och oscars församling bildades maj kom djurgårdskyrkan att vara den nya församlingens enda och äldsta kyrka på talet var kyrkan också ett kolera sjukhus sedan används kyrkan enbart som gudstjänstlokal ovanpå kyrkorummet på övervåningen finns en församlingslokal prins eugen har målat altartavlan den signande solen och givit den som gåva till kyrkan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Djurgårdskyrkan
*  Naturskyddsföreningen
... Hoppa till huvudinnehåll. Vår webplats använder cookies. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Hem Vad vi gör Vad du kan göra Butik Om oss. Arbetsområden Hav & fiske. Jordbruk & mat. Klimat, energi och transporter. Miljögifter. Skog & naturvård. Så arbetar vi Politisk påverkan. Konsumentmakt. Naturkänsla. Globalt. Skolmaterial. Vår miljömärkning Bra Miljöval. Kampanj för mer eko. Engagera dig Bli medlem. Bli månadsgivare. Ge en gåva. Volontäruppdrag. Starta en insamling. Hjälp naturen nära dig. Upplevelser på din ort Kalender. Gör bra val Välj Bra Miljöval. Grön Guide. Vem är du. Medlem. Företag. Skola. Ge en gåva för en giftfri vardag. Kontakt Valberedningen. Kontakta oss. Press. Vi som jobbar här. Jobba hos oss. Samarbeten Globala samarbeten. Företagssamarbeten. Om oss Föreningen. Styrelsen. Vår historia. På din ort. Medlemstidning Sveriges Natur. Ladda ner Dokument och filer. Vi är en ideell förening. Read about us in English. Sök på naturskyddsföreningen.se. Du är här. Vad vi gör Jordbr...
http://naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko
*  Natriumfluoracetat
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Sodium-fluoroacetate-delocalised-2D-skeletal.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Natriumfluoracetat Övriga namn = SFA, Gift 1080 Kemisk formel = Na C F H 2 CO 2 |Utseende = Vita eller färglösa kristaller CAS-nummer = 62-74-8 SMILES = FCC =O. |Molmassa = 100,024 Densitet = |LöslighetOrd = Löslig LöslighetTemp = |Smältpunkt = 200 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 0,7 mg/kg människa 0,3 mg/kg marsvin 0,2 mg/kg råtta 0,1 mg/kg mus |}} ]. Natriumfluoracetat framställdes första gången 1896 och började användas som bekämpningsmedel mot gnagare i USA under 1940-talet. Natriumfluoracetat används under namnet 'Compound 1080' som gift mot råttor och pungräv, men även mot prärievarg. I Australien och Nya Zealand används för framför allt inom skyddade områden som naturskyddsområden och nationalparker, men även en del privat mark för att eliminera införda arter som rävar och kaniner. Mot rävar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumfluoracetat
*  Peter Gröndahl
'Peter Gröndahl', med artistnamnet 'P Grön', född 1961, är en svensk bildkonstnär och designer. Peter Gröndahl utbildades på konstskola i Falun åren 1981–1982. Under 1990- och 2000-talet var design- och ateljéverksamheten förlagd i Grycksbo utanför Falun i Dalarna. Han hade sin första separatutställning i Falun 1993. Han målar i en mängd olika tekniker som oljefärg, gouache, litografi, tusch och akvarell, även i blandtekniker. Kraftfullt fysiska färgstarka figurativa och nonfigurativa oljemålningar var ett signum på flera utställningar. Skulpturerna och installationerna är både i brons samt i plast, zink och stål med flera material. Peter Gröndahl har utformat skivkonvolut åt ett flertal musikgrupper. Peter Gröndahls bok '+-=' som kom ut 2008 var en humoristisk, filosofisk betraktelse om livet och att vara människa. Utställningar Offentliga verk i urval Bibliografi Externa länkar. Offentliga verk i urval. 'Sven Tumba', 2001 Litografi, 70-årsgåva till Sven Tumba, Active Life Foundation, Stockholm 'Artwork' 200...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Gröndahl
*  Helande
... eller helbrägdagörelse innebär i traditionell bemärkelse detsamma som botande av sjukdom ar men brukar avse botande på övernaturlig väg det vill säga en typ av under ett nyare besläktat begrepp är healing kristendom i bibeln beskrivs hur jesus och hans lärjungar och även gamla testamentet s profet er botar sjukdomar med hjälp av gud s kraft bibeln uppmuntrar också till bön för sjuka och förväntan om guds ingripande i jakobsbrevet uppmanas till exempel till bön jämte smörjelse med olja jämför också markusevangeliet i första korinthierbrevet omnämns gåvor att bota som en av andens gåvor se även nybo kalle en helbrägdagörare som levde mellan och kategori alternativmedicin kategori religiösa beteenden och upplevelser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helande
*  natur | Sökresultat
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Tips på hur du tjänar pengar online. Visar upp till 50 länkar som är taggade med natur. miljötänkande.se är till för dig som vill försöka medverka till en bättre miljö för allt levande. Förhoppningsvis får våra barn och barnbarn växa... Fotografen - Jennifer En fotoblogg där jag lägger upp bilder på naturen och konserter mm. 6 månader i USA Följ med oss på ett fantastiskt äventyr här i USA där vi bor. Hälsa och livskraft från naturen Den här bloggen tänkte jag skulle handla om allt som gör livet gott att leva, utifrån mina vyer, erfarenheter och tankar och jag hoppas att även ni läsare ska. MTO Photography En blogg för att visa mina bilder av vackra saker i livet och dela med mig till dem som uppskattar den sanna konsten att fotografera. Bjorkbloggen Jag är pingstvän och jag skriver om innebörden av rättfärdighet, nåd, synd, omvändelse, skapelsetro, andens gåvor, etc. Här listar vi och j...
http://1000lankar.com/tag?q=natur
*  Göteborgs barnsjukhus
miniatyr|Byggnaden för det tredje barnsjukhuset bredvid Annedalskyrkan. David Carnegie donerade 50 000 riksdaler i ett gåvobrev den 5 juni 1857 som en grundfond för "-- till underhåll för en vårdanstalt för sjuka barn i Göteborg." Carnegie hade 1856 skrivit "Berättelsen om uppkomsten av H. K H Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn och om verksamheten inom densamma under de första åren av dess tillvaro kom i mina händer vid en tid, då förlusten av ett älskat barn gjorde mig och min hustru mer än vanligt känsliga för de intryck läsningen därav måste göra på var och en, som därvid besinnar dels det omedelbara goda, som tillskyndas de sjuka barnen, dels den anda av kristlig verksamhet och självuppoffring, som besjälar såväl anstaltens personal, läkare, förestånderska och sköterskor som de damer, vilka åtagit sig överinseendet vid anstalten, även som de tillfällen det berett att genom gåvor och barmhärtighetsverk uttrycka känslor av tacksamhet eller undergivenhet. Sjelva barnen vänja sig ganska hastigt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_barnsjukhus
*  Parkinsonfonden
... stiftelsen parkinsonförbundets forskningsfond är en ideell organisation vars uppgift är att samla in och fördela medel till klinisk forskning rörande parkinsons sjukdom pengarna kommer från privatpersoner organisationer och företag genom gåvor bidrag donationer och testamenten parkinsonfonden står under kontroll av svensk insamlingskontroll sfi och har ett så kallat konto fonden är också befriad från arvs och gåvoskatt under fördelades sammanlagt miljoner kronor till ett tal forskningsprojekt främst vid de medicinska universiteten i sverige referenser kategori svenska ideella organisationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkinsonfonden
*  Intershop
right|thumb|En 'Intershop' 'Intershop' var en statligt ägd detaljhandelskedja i Östtyskland som utmärkte sig genom att bara ta emot utländsk hårdvaluta, och senare värdecheckar från 'Forum'. Den östtyska marken accepterades inte. Intershop erbjöd ett sortiment av västprodukter som annars inte fanns tillgängliga i Östtyskland. Intershop startades först för försäljning till utländska besökare, men blev senare platsen där östtyskar kunde köpa utländska varor. Intershop grundades 1962 som ett statligt ägt bolag Volkseigener Betrieb - VEB och ingick i företaget Mitropa. Målet var att öka intäkterna av utländsk hårdvaluta, eftersom bristen på den blivit ett stort problem. Man riktade in sig på turister och utländska besökare. Man sålde billiga cigaretter och efterhand utökades sortimentet med bland annat alkohol. När så hotellkedjan Interhotel s byggts för att härbärgera utländska besökare, blev Intershop även del av denna hotellrörelse. Intershops öppnades vid andra gränsövergångar, järnvägsstationer, bussplatser,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intershop
*  integrativ medicin
... susanne billander välkommen utbildningar meta medicin steg meta medicin practitioner steg ditt unika jag sessioner produkter om susanne kontakta metamedicin sverige april by susanne comment metamedicin har nu fått en hemsida på svenska kurserna blir fler och fler och intresset har ökat för att förstå sammanhanget mellan kropp hjärna känslor mycket tackar jag bok metamedicin hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar av susanne billander den introducerar läsaren till en helt ny värld av integrativ medicin filed under cancer hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar integrativ medicin meta medicin metamedicin sjukdomar susanne billander viktigaste nyckeln till att manifestera överflöd gratis guide sessioner din unika manifestationskod more gratis ebok meta medicin hemligheten bakom cancer och andra sjukdomar more blogg inspiration att bli sann fri levande more nya inlägg älskar din feminina o...
http://susannebillander.se/tag/integrativ-medicin/
*  Hjärt-Lungfonden
hjärt lungfonden hjärt lungfonden hjärt lungfonden är en ideell insamlingsorganisation fonden bildades i kampen mot tuberkulos tbc den kallades då svenska nationalföreningen mot tuberkulos med uppgift att med alla till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulosen som folksjukdom i vårt land bakom bildandet stod bland andra läkaren bertil buhre svenska läkaresällskapet kungliga medicinalstyrelsen och oscar ii s jubileumsfond en god hjälp till finansierinen fick nationalföreningen år då förstamajblommans riksförbund grundades i göteborg de första majblommorna såldes till förmån för tuberkulossjuka i göteborg och idén spred sig sedan över landet i dag är hjärt lungfondens mål att besegra hjärt kärl och lungsjukdomar hjärt lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt lungsjukdom bland annat sprider fonden information om akut testet som är en enkel metod att ta reda på om en person drabbats av stroke fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärt-Lungfonden
*  Astrid Lindgrens barnsjukhus
... 'Astrid Lindgrens barnsjukhus' är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och har sina lokaler på Karolinskas universitetssjukhusets område i Solna kommun. Barnsjukhuset bildades när Stockholms läns landsting år 1998 slog samman tre barnkliniker som hade sina verksamheter vid Karolinska Sjukhuset i Solna, Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen och Danderyds sjukhus. Istället för de tre enheterna skapades en ny sammanhållen enhet som fick sitt namn efter författaren Astrid Lindgren. Astrid Lindgrens barnsjukhus ingår i Karolinska Universitetssjukhusets barndivision, tillsammans med Barnens sjukhus som har sin verksamhet vid Karolinska i Huddinge. 'Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus' är en ideell verksamhet som enligt sina stadgar bland annat ska främja barns vård vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stiftelsen verkar för att miljön inom sjukhuset, både ur materiell och mänsklig synvinkel, ska underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras tillfrisknande. Det sker bland annat genom att stiftel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgrens_barnsjukhus

Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Gallgång: Gallgången, eller stora gallgången (ductus choledochus) är den del av galledaren som går från föreningsstället av levergången (ductus hepaticus communis) och gallblåsegången (ductus cysticus) på sin väg till tolvfingertarmen (duodenum) (tolvfingertarmen finns inte med i illustrationen nedan). I gallgången mynnar också pancreasgången (ductus pancreaticus).Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Cholecystektomi: Cholecystektomi är ett ingrepp som innebär bortoperation av gallblåsan, till exempel vid cholecystit, gallblåsecancer eller – vanligast – gallsten.Xinchang: Xinchang, även känt som Sinchang, är ett härad i östra Kina, och tillhör stadsprefekturen Shaoxing i provinsen Zhejiang. Befolkningen uppgick till 414 907 invånare vid folkräkningen år 2000, varav 135 110 invånare bodde i huvudorten Xinchang.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.