Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Lipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesAldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Fettomsättning: Fysiologiska processer vid biosyntesen (anabolism) och nedbrytningen (katabolism) av fetter.Oxidativ stressTiobarbituraterVitamin ELipid A: Lipid A är den biologiskt aktiva beståndsdelen i lipopolysackarider. Den har en kraftigt endotoxisk verkan och uppvisar immunogena egenskaper.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.PeroxiderFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.PeroxiddismutasKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Oxidation-reduktionRenhållare, fria radikalerF2-isoprostanerLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.PregnatrienerIsoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.Råttor, WistarReaktiva syreradikalerVäxtextraktFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Butylerat hydroxitoluen: Antioxidant som används i livsmedel, kosmetika, oljeprodukter m m. Tertiär-butylhydroperoxidAlfatokoferolFettsyror, omättade: Fettsyror, vars kolkedjor innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar mellan kolen.Karbonylering, proteinJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.AkroleinDeferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Vitamin E-bristFettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.OxidanterKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Dinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Brombensener: Bensenderivat, där en eller fler väteatomer på bensenringen ersatts av bromatomer.Lipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.Linolsyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och två dubbelbindningar.Råttor, Sprague-DawleyKoltetraklorid: Tetraklormetan. Lösningsmedel för oljor, fett, lack, fernissa, vaxer och hartser, och utgångsmaterial vid framställning av organiska föreningar. Medlet är giftigt att inandas, förtära och i kontakt med huden, och kan ge dödlig förgiftning.PikraterFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Liposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Amidiner: Används som antiseptiska medel.ProbukolHydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHRåttor, inavlade stammarFosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.PentanerLinolsyra: En dubbelomättad fettsyra som är vanlig i växtglykosider. Den är en essentiell fettsyra i däggdjursföda och ingår i biosyntesen av prostaglandiner och cellmembran.Koltetrakloridförgiftning: Förgiftning orsakad av inandning av, förtäring av eller hudkontakt med koltetraklorid.Bromtriklormetan: Ett ämne som är mycket giftigt för levern. Hos råttor ger medlet tre gånger så hög mikrosomal lipidperoxidation som koltetraklorid.SkyddsmedelXantinoxidasMembranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Lipoxigenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionerna mellan linoleat och andra fettsyror och syre till hydroperoxi-fettsyraderivat. Närbesläktade enzymer i denna klass är arakidonatlipoxigenaser, arakidonat-5-lipoxigenas, arakidonat-12-lipoxigenas och arakidonat-15-lipoxigenas. EC 1.13.11.12.FenylendiaminerTriglyceriderSyrgasDitiokarb: Ett keleringsmedel som använts för att mobilisera giftiga metaller från kroppsvävnad hos både människor och experimentdjur. Det utgör den viktigaste metaboliten av disulfiram.NitrilotriättiksyraHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Diquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinNADPSuperoxiderTidsfaktorerL-laktatdehydrogenasMembranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.SulfhydrylföreningarBensenderivatMalonaterBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kelatkomplexbildare, järn: Organiska föreningar som bildar två eller fler bindningar till järnjoner. Så fort kopplingen ägt rum kallas det bildade komplexet för ett kelat. Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.UbikinonCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.PeroxidasBetakaroten: En karotenoid som är en vitamin A-prekursor. Det ges för att minska ljuskänslighetsreaktioner hos patienter med erytropoetisk protoporfyri. Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Erytrocytmembran: Den halvgenomträngliga, yttre delen av den röda blodkroppen. Efter hemolys bildar membranet en "spökcell".Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.Karotenoider: Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.Fenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Cytokrom P-450 CYP2E1: Ett polymorft enzym som aktiverar cancerframkallande N-nitrosaminer, bensen, uretan och andra föreningar med låg molekylvikt. Det induceras av etanol och metaboliserar alkohol. Det används experimentellt för att studera effekterna av etanolbruk och -abstinens med hjälp av enzymmarkörer som t ex N-nitrosodimetylamindemetylas. EC 1.5.99.-.ReperfusionsskadaCykliska kväveoxiderMembranmikrodomäner: Cellmembrankomponenter som är olösliga i detergentia. De är rika på sfingolipider och kolesterol och klungar ihop sig med glykosyl-fosfatidylinositolförankrade proteiner.SelenMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Dokosahexaensyror: C22-omättade fettsyror (omega 3-fettsyror) som främst finns i fiskoljor. Syn. DHA.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Metmyoglobin: Myoglobin som oxiderats till ferri- eller hemform. Oxidationen leder till färgförändring från röd till brun.PolyphenolsHemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.TokoferolerVäxtoljorKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Drug-Induced Liver InjuryFetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.PeroxidaserKromaner: Bensopyraner som är mättade i positionerna 2 och 3.Kopparsulfat: Kopparsalt med formeln CuSO4.5H2O. Det är ett effektivt kräkmedel och används som motgift vid fosforförgiftning. Det har också användning som bekämpningsmedel mot alger och mossa. Syn. kopparvitriol.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).ParakvatSlumpmässig fördelningKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Levermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.QuercetinDeoxiribos: Den sockerart som tillsammans med någon av de fyra kvävebaserna adenin, cytosin, guanin eller tymin bildar DNA.VäxtbladMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.ArteriosklerosEDTA: Ett kelerande ämne som avskiljer en mängd olika flervärda katjoner. Det används vid läkemedelstillverkning och som livsmedelstillsats. Syn. etylendiamintetraättiksyra.TioktacidAcetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.NADPH-ferrihemoproteinreduktasDNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.FlavonoiderMelatonin: En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.Arakidonsyra: En omättad, essentiell fettsyra. Den finns i animalt fett samt i lever, hjärna och körtelvävnad och är en beståndsdel av animala fosfatider. Den bildas från linolsyra i födan och är en prekursor i bio syntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.MaleaterRutinMöss, inavlade C57BLLipoproteiner: Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.SyrgasförbrukningSonchusAnserin: Gåsliknande; gås- (lat. anserinus). Ex. gåshud (cutis anserina).Fiskoljor: Oljor, rika på omättade fettarter, som utvinns ur fiskar eller fiskdelar, särskilt levern. Fiskleveroljor är vanligtvis rika på A-vitamin. Oljorna används som näringstillskott, i tvål och rengöringsmedel, som ytskyddsmedel, och som basråvara i andra livsmedelsprodukter.Arakidonat 15-lipoxigenas: Ett enzym som katalyserar oxideringen av arakidonsyra till 15-hydroperoxiarakidonat (15-HPETE), som snabbt omvandlas till 15-hydroxi-5,8,11,13-eikosatetraenoat (15-HETE). 15-hydroperoxiderna bildas fö reträdesvis i neutrofiler och lymphocyter. EC 1.13.11.33.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Endrin: En organisk klorförening som tidigare använts för insektsbekämpning. I USA har tillverkning och användning upphört.Ceruloplasmin: Ett i blodplasman förekommande kopparhaltigt alfaglobulin.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Barbiturater: En grupp derivat av barbitursyra eller tiobarbitursyra. Många av dessa har medicinsk betydelse som lugnande medel eller hypnotika, som narkosmedel eller som kramplösande medel.Phyllanthus emblicaDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.SingletsyreCefaloridin: Ett antibiotikum av cefalosporintyp.Kardiolipiner: Sura fosfolipider bestående av två molekyler av fosfatidsyra med kovalent bindning till en glycerolmolekyl. De förekommer främst i mitokondriernas innermembran och i bakteriella plasmamembran. De utgör de viktigaste antigena komponenterna i Wassermannantigenet som används i serodiagnostiken av syfilis.LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Alanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Nervskyddande medelKolinbrist: Tillstånd som uppstår som följd av brist på kolin hos djur. Kolin är känt som fettbindande medel eftersom det visat sig underlätta bortforsling av fett från levern hos laboratoriedjur under vissa förhållanden. Samtidig brist på kolin (som ingår i B-vitaminkomplexet) och andra metylgruppgivare orsakar skrumplever hos vissa djur. Till skillnad från andra vitaminämnen verkar inte kolin som kofaktor vid enzymreaktioner.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.NitraterVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Aspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.OxidoreduktaserEgg Yolk: Cytoplasmakroppen i ett ägg som innehåller näringsförrådet för det växande embryot. Gulan är rik på polysackarider (sockerarter), lipider (fetter) och proteiner.NitriterGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.MethemoglobinSpin LabelsAryldialkylfosfatasMangifera: Ett växtsläkte (mango) inom familjen Anacardiaceae med välsmakande frukter.SpermierAzoföreningarGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Katekin: 3,3',4',5,7-flavanpentol. Extrakt från Uncaria gambier, Acacia catechu och andra växter. Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Osmotisk skörhetLipoxigenashämmare: Föreningar eller aktiva ämnen som binder till lipoxigenas och därmed hindrar dess substrat-enzymkoppling till arakidonsyra och bildandet av hydroxieikosatetraensyra och olika leukotriener.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.StrålskyddsmedelMembran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.CellinjeMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).

*  Lipidhölje
... fil cmvschema sv svg miniatyr höger px schematisk bild av ett virus med lipidhölje bilden visar ett cytomegalovirus lipidhölje är ett yttre hölje som finns hos många virus exempelvis influensavirus det yttre höljet omger virusets proteinskal kapseln eller kapsiden lipidhöljet består av ett lipid membran vilket avknoppats från värdcellen höljet består av fett och kolhydrater från värdcellen tillsammans med viruskodade glykoprotein er lipidhöljet hjälper viruset att tränga in i nya värdceller glykoproteinerna på höljets utsida gör att viruset kan identifiera och fästa sig vid receptorerna på den nya värdcellens membran membranen smälter sedan samman och kapsiden kan tränga in i och infektera värden virus med lipidhölje kallas höljevirus medan virus som har kapseln som yttre skal och saknar hölje kallas nakna virus höljevirus är inte lika tåliga som nakna virus de kan inte överleva utan fukt vilket innebär att de inte kan smitta genom torr kroppskontakt utan överförs direkt från värd till värd främst genom ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lipidhölje
*  Butanal
... kemibox vardagligt namn bild butanal skeletal png bildtext strukturformel bildbredd bild butyraldehyde d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn butanal övriga namn butyraldehyd kemisk formel c h o utseende illaluktande färglös vätska cas nummer smiles cccc o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa butanal eller butyraldehyd är en aldehyd av butan och har formeln c h o egenskaper framställning användning se även källor egenskaper vid exponering för luft oxidera r butanal till smörsyra det kan bilda polymer er vid uppvärmning och reagerar med amin er oxidationsmedel och staka syror och baser framställning butanal framställs huvudsakligen genom oxo syntes av propen med kobolt karbonyl eller rodium som katalysator även isomer en isobutanal bildas i processen px ett överskott av kolmonoxid är nödvändigt för att butanal inte ska hydrogeneras vidare till butanol det kan också framställas genom katalytisk dehydrogenering av butanol användning ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Butanal
*  Nonanal
... även kallad pelargonaldehyd är en alkyl aldehyd dess lukt är starkt fruktig och blommig och används i många smaker och parfymer ämnet produceras bland annat av människokroppen forskning i ett experiment av den amerikanska kemist en och ekologen walter leal vid universitetet i davis kalifornien har han visat att ämnet drar till sig stickmyggor och att vissa människor kan producera upp till nano gram nonanal i timmen av denna upptäckt hoppas man på att kunna utveckla mer effektiva myggfångare tester har gjorts och visar att nonanal i kombination med koldioxid agerar synergi stiskt och ger effektiva resultat allt om vetenskap nr sid referenser kategori aldehyder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonanal
*  Oxo-syntes
oxo syntes oxo syntes oxo syntes är en kemisk reaktion där olefiner alkener reagerar med syntesgas över en katalysator bestående av metallerna rodium eller kobolt som är i komplex med organiskt material till exempel trifenylfosfin aldehyd fås som produkter syntesgasen måste vara extremt ren av eten syntesgas fås propanal propanaldehyd om istället propen används fås butanal och butanon rm rch chr h co longrightarrow rch chr cho då aldehyderna är reaktiva reagerar dessa oftast vidare till olika alkoholer och karboxylsyror etylhexan ol etylhexansyra propanol butanol m m framställs vanligen på detta sätt industriellt till exempel kan butanal dimeriseras till etylhex enal och sedan hydrogeneras varvid etylhexan ol erhålles rm ch ch ch cho ch ch ch cho longrightarrow ch ch ch ch c ch ch cho rm ch ch ch ch c ch ch cho h longrightarrow ch ch ch ch ch ch ch ch oh i sverige finns det en oxo anläggning i stenungsund perstorp oxo ab litteratur läs mer i till exempel ullman s encyclopedia of industrial chemistry kirk otme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxo-syntes
*  Aldol
... miniatyr allmän strukturformel för en aldol adoler är organiska kemiska föreningar som är både aldehyd er och alkohol er med hydroxigrupp en i β position relativt aldehydgruppen beteckningen aldol är en sammandragning av ald ehyd och alkoh ol ett exempel på en aldol är hydroxibutanal som har trivialnamn et aldol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aldol
*  Viktnedgång | Myprotein.se
Forts tt till huvudinneh ll. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Ört- och plantextrakt. Om ditt mål är att minska i fettvikt är det viktigt att din kost är rik på näring, men begränsad på kalorier. Klicka Read more för att se våra rekommenderade kosttillskott som optimerar din ämnesomsättning och assisterar din viktnedgång:. CLA är en fettsyra som har visat sig kunna främja viktnedgång genom att bland annat hämma lagringen av fettceller. Utöver detta är CLA även en kraftfull antioxidant som kan neutralisera fria radikaler. Thermopure innehåller flera ingredienser som ger en termogenisk effekt, bland annat Grönt te, Hallonketoner, Krom och Koffein. Tillsammans skapar dessa ett tillskott som optimerar din fettförbränning och hålla dina energinivåer höga trots ett underskott av energi. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Kan fr ...
http://myprotein.se/our-range/by-category/weight-loss.list?pageNumber=1&switchcurrency=GBP&switchcurrency=GBP&switchcurrency=SEK
*  Beach Body Essentials | Myprotein.se
Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Myprotein. Rabatter. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Dina best llningar. Kontakta oss. Ditt konto. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Havrepulver. Sunda Ingredienser. Ört- och plantextrakt. Viktuppgång Muskelökning. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Bevisade ingredienser som fr mjar fettf rbr nning och viktnedg ng Aktiva ingredienser hj lper till att reducera biverkningar associerade med koffein Kan ka energin och inte...
http://myprotein.se/all-offers/beach-body-essentials.list?pageNumber=1&switchcurrency=SEK
*  ORAC
... oxygen radical absorbance capacity är en metod för att mäta antioxidant er i biologiska prover in vitro många olika typer av mat har testats med denna metod och vissa kryddor bär och bönor har ofta haft höga värden i de av usda publicerade listor på innehåll i mat numer publiceras dock inte dessa värden eftersom man inte har kunnat påvisa något samband mellan testresultaten och den biologiska aktiviteten i celler även om inte alla avfärdar dessa samband så stöder många usda s beslut alternativa mätmetoder är bland annat folin ciocalteus metod och trolox antioxidant kapacitet metod metoden mäter hur fluoroscerande molekyler beta phycoerythrin eller fluorescein degraderas av oxidation efter att ha blandats med ämnen till exempel azoämnen som bildar fria radikaler azo ämnen anses bilda peroxylradikal er vid uppvärmning vilket degraderar den fluoroserande molekylen som då inte längre fluoroscerar om det finns antioxidanter kan de skydda de fluoroscerande molekylerna från att degraderas i vilken grad de fluor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ORAC
*  Superfrukt
... även superbär används för att beskriva frukt er och bär som förmodas ha högt näring sinnehåll främst vitamin er och olika antioxidant er http www nyfikenvital org q node benämningen superfrukt omges inte av någon form av regelverk som begränsar dess användning se även antioxidanter externa länkar noter kategori frukter kategori bär kategori näringslära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superfrukt
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Elle Active Woman från Myp
Kontakta oss. Konto Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Kontakta oss. Träningstillbehör. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Produkt versikt Produkt versikt Elle Active Woman r en omfattande multivitamin utvecklad med fokus p din h lsa, vig r och v lbefinnande. Denna unika kombination av vitaminer, mineraler och essentiella n rings mnen fr mjar effektivt ditt immunf rsvar, en sund hud och bist r energiproduktionen. Observera att endast namnet kommer att ndras, ingredienser och n ringsv rden kommer att f rbli desamma. F rdelar Naturligt st d f r en aktiv livsstil Utvecklat specifikt f r aktiva kvinnor Unik kombination av vitaminer, mineraler och n rings mnen. Rekommenderad anv ndning Som ett kosttillskott rekommenderar vi ett intag p 1 tablett p morgonen och 1 tablett p kv llen f r b st resultat, g rna i samband med m ltid. Portionsstorlek: 1 tablett Portioner per beh llare: 120 Dementi: Rekommenderas...
http://myprotein.se/kosttillskott/elle-active-woman/10530541.html?switchcurrency=SEK
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Elektrontransportkedja
thumb|right|400 px|Elektrontransportkedjan. Deras funktion är att omvandla kemisk energi eller ljusenergi till andra former av kemisk energi till exempel ATP som organismen kan använda till de processer som kräver energitillskott. När elektroner flödar genom proteinkomplexen i kedjan resulterar det i att protoner eller andra positivt laddade jonslag pumpas från ena sidan av membranet till den andra så att en laddningskillnad - membranpotential - uppstår. Membranpotentialen kan sedan användas för att utföra arbete, antingen direkt, till exempel för att driva transport av användbara ämnen in i cellen, eller så kan ett annat proteinkomplex använda membranpotentialen för att tillverka ATP, som är våra kroppars primära energivaluta. ' Fotosyntes en' i växternas kloroplaster, som omvandlar energin i ljus foton er till kemisk energi i form av till exempel kolhydrater. Andningskedjan är en del av den process där energi som tillfälligt lagrats i form av NADH och FADH 2 som kommer från till exempel glykolys en och citr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrontransportkedja
*  Disilan
... kemibox vardagligt namn bild disilane png bildtext bildbredd bild disilane d vdw png bild text systematiskt namn dikiselhexahydrid övriga namn kemisk formel si h utseende färglös gas cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld disilan är en kemisk förening av kisel och väte ämnet tillhör gruppen silaner och har samma struktur som etan framställning användning se även källor framställning disilan framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid mg si http www springerlink com content r g r fulltext pdf rm mg si h o rightarrow si h sih mgo h processen ger silan och disilan vilket gör den olämplig för produktion av ren silan där disilan är en ovälkommen förorening som ökar risken för självantändning användning både silan och disilan används inom halvledarindustrin för att applicera tunna skikt av kisel på ett substrat se även etan källor kategori silaner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disilan
*  Etylgrupp
... thumb right etylgruppens struktur en etylgrupp är en funktionell grupp i organiska kemiska föreningar etylgruppen består av två kol atomer och fem väte atomer och har strukturformel n ch ch namnet etyl är härlett från etan ch ch ämnen som innehåller en etylgrupp kan ha etyl i namnet ett exempel på detta är etylalkohol som är en alternativ beteckning för etanol ch ch oh se även metylgrupp propylgrupp butylgrupp kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylgrupp
*  Tetraedrisk geometri
... mini px en generaliserad struktur med centralatomen i rosa tetraedrisk geometri är en mycket vanlig molekylär geometri med koordinationstal et i idealfallet kan en tetraedrisk molekyl skrivas som ax där a ofta är sp hybridiserad och samtliga x identiska i en sådan molekyl är bindningsvinklarna cos och dipolmoment et eftersom molekylen är fullständigt symmetrisk exempel på plantrigonala molekyler joner är metan ch ammonium jonen nh sulfatjon en so och fosfatjon en po i fall som avviker från idealfallet där alla x inte är identiska finns kolen i alkan kedjor etan halogenalkan er etc kategori molekylär geometri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraedrisk_geometri
*  Äppelmos
... thumb px en skål med äppelmos äppelmos i sydliga dialekter kallat äpplemos tillagas oftast genom att skalade och urkärnade äpple n kokas alternativt tillsätter man socker eller annat sötningsmedel för sötmans skull enligt en alternativ tillagningsmetod kokas oskalade äpplen som delats i mindre bitar men har kärnhusen kvar och passeras efter kokning i exempelvis en hushållsassistent citronsyra tillsätts för färg och hållbarhet och socker tillsätts efter smak när moset har passerats antingen maskinellt eller i en passervagga askorbinsyra kan också tillsättas vilket gör att äppelmoset inte mörknar http receptfavoriter se recept aeppelmos html för att bibehålla vitaminer och dylikt så är det även fullt möjligt att helt enkelt mixa råa skalade eller oskalade äpplen i en mixer det finns färdiglagat äppelmos exempelvis på burk i handeln osockrat äppelmos används ofta som barnmat källor kategori äpplen kategori desserter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelmos
*  Fytokemikalie
... en fytokemikalie av grekiska ns phyto är ett kemi skt ämne som finns i växter men inte är ett näringsämne ämnesområdet är gigantiskt existerande kemiska molekyler i växter kan vara av stort intresse för mänskligheten många fytokemikalier är allmänt kända i dag men det fanns en tid då de var okända sjukdomen skörbjugg behandlades av kloka gubbar och gummor kanske tusen år före vetenskapen hade klart för sig vad askorbinsyra är för något och hur det verkar i kroppen kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokemikalie
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Järn(II)sulfat
{{Kemibox Vardagligt namn = Järnvitriol Bild = FeSO4.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Iron II -sulfate-heptahydrate-sample.jpg Bild2text = Kristaller av järn II sulfat Systematiskt namn = Järn II sulfat Övriga namn = Järnvitriol, Grön vitriol, Grönt järnsulfat Kemisk formel = Fe SO 4 |Utseende = Vita eller gröna 'heptahydrat' kristaller CAS-nummer = 7720-78-7 SMILES =. S =O =O |Molmassa = 151,908 Densitet = 3,65 Löslighet = 256 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 400 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Järn II sulfat' eller 'järnvitriol' FeSO 4 är ett vattenlösligt ämne med gröna kristaller. Ämnet förekommer vanligast som heptahydrat FeSO 4 '·'7H 2 O med gröna kristaller. Genom att värma upp kristallerna över 70 °C så avgår det mesta av kristallvattnet och kvar blir monohydrat FeSO 4 '·'H 2 O och anhydrat i form av vita eller blekgula kristaller. Värms ämnet upp över 400 °C sönderfaller det i järn III oxid Fe 2 O 3, svaveldioxid SO 2 och svaveltrioxid SO 3 .:...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II)sulfat
*  Liposom
'Liposom' är en liten och rund fettbubbla vesikel http://www.news-medical.net/health/What-is-a-Liposome-%28Swedish%29.aspx med en diameter mellan 25 och 100 nanometer, som är gjord av samma material som ett cellmembran. Liposomen kan användas som bärare av näringsämnen eller av läkemedel mot cancer eller andra sjukdomar. Namnet liposom har sitt ursprung i två grekiska ord: "lipo" som betyder '"fett"' och "soma" som betyder '"kropp"'. Fosfolipiderna är uppbyggda av tre delar, fettsyrarester hydrofoba "svansar", en fosfatidylrest hydrofilt "huvud" och en glycerol del. Om en vattenlösning har hög koncentration av fosfolipider kan det bildas liposomer. http://www.naturvetenskap.org/component/content/article/27-biologi/gymnasiebiologi/418-cellmembranets-uppbyggnad%2002-02-13 Liposomer är ett sorts slutet dubbellager av fosfolipider eller så kallade slutenbilager. http://en.wikipedia.org/wiki/Liposome Fördelen med detta är att de kan ha två vattenlösningar, en på var sida om fosfolipidbilagret. De hydrofila delarna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liposom
*  Sfingolipid
... thumb px generell struktur på sfingolipid sfingolipider finns både i cellmembran och runt neuron er nervtrådarna de har isoleringsfunktioner och ingår i myelin et som sitter runt neuroner sfingolipider innehåller inte glycerol som vanliga fetter utan de byggs upp av aminoalkohol en sfingosin då en fettsyra fästs på sfingolen via en peptidbindning bildas en ceramid ceramid är utgångspunkten för dels sfingomyelin som är en fosfolipid och dels glykolipid erna och finns i höga koncentrationer i cellmembran källor kategori lipider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sfingolipid
*  Hydroxylradikal
... en hydroxylradikal är en form av reaktiv syreradikal den skrivs som oh och kan anses som en oladdad form av hydroxidjon en i kroppen kan oh bildas från väteperoxid h o i närvaro av tvåvärt järn genom den så kallade fentonreaktionen fe h o fe oh oh hydroxylradikaler är mycket reaktiva och därmed också väldigt skadliga för kroppens mikrostrukturer det finns inget enzym som katalyserar nedbrytningen av hydroxylradikaler dessa radikaler omhändertas istället av kroppens endogena antioxidant er som glutation och melatonin hydroylradikaler kan dessutom oskadliggöras av de dietära antioxidanterna exempelvis vitamin e referenser kategori biokemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydroxylradikal
*  Cellobiosdehydrogenas
... cellobiodehydrogenas är ett extracellulärt redoxenzym som syntetiseras av vednedbrytande svampar enzymet bär på både en hämgrupp och en flavin vilket gör det till det mest komplexa av kända extracellulär a redoxenzym enzymet oxiderar cellobios till cellobionolakton ytterligare några di oligo och monosackarid er kan oxideras och kan reducera ett stort antal elektronacceptorer bland dem kinon er fenoliska radikal er vissa övergångsmetall joner såsom fe iii och syrgas den biologiska rollen hos enzymet är inte helt klarlagd men en möjlighet är att produkterna från reduktion av fe iii och syrgas fe ii och väteperoxid i sin tur bildar hydroxylradikaler det har visats att cellobiosdehydrogenas genom denna reaktion kan medverka till nedbrytning av såväl cellulosa hemicellulosa som lignin kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiosdehydrogenas
*  Väteperoxid
... Teknisk beskrivning av ämnet. tillbaka. In English. Väteperoxid IUPAC. uppdaterad 2010. Synonym: Vätesuperoxid. Fysikaliska data:. Smältpunkt : -. Ångtryck : 0,39 kPa 30 °C. Vattenlöslighet : oändlig. Väteperoxid är en färglös vätska med stickande lukt. Den är löslig i vatten och i eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket svag syra. Ämnet är däremot ett mycket effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt från väteperoxid, vilket påskyndas av metaller, metallsalter, alkali och värme. Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 % till 90 %. För att förhindra nedbrytning tillsätts många ganger någon stabilisator, exempelvis N-fenylacetamid. Tillverkning av väteperoxid sker oftast genom oxidation av en antrakinon. Antrakinonen hydrogeneras till en hydrokinon över en katalysator av nickel eller palladium. Därefter oxideras hydrokinonen med luft tillbaks till antrakinonen, samtidigt som väteperoxid bildas. I Sverige sker en betydande produktion av väteperoxid. 2008 tillverkades 206 000 ton. Världsproduktionen...
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/vateperoxid.htm
*  Högkoncentrerad väteperoxid
... 'Högkoncentrerad väteperoxid' även kallat 'HTP' är väteperoxid med en koncentration på minst 80 procent, resten består av destillerat vatten. Väteperoxid sönderfaller långsamt till syrgas och vatten enligt 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2, men med hjälp av en katalysator, exempelvis mangandioxid, kaliumpermanganat eller silver galler kan man snabba på detta sönderfall. Det resulterar i en blandning av ånga och syrgas vid temperaturer på flera hundra grader. Användningsområden Säkerhet Se även Referenser Källor. Användningsområden. 'HTP' kan användas som ett enkomponentdrivmedel men detta är inte särskilt effektivt. I och med att syre produceras i sönderfallet av 'HTP' kan bränslen såsom fotogen / etanol förbrännas i motorn för att få en ökad effektivitet. Om man använder hydrazin tillsammans med 'HTP' behöver man varken en katalysator eller antändningskälla eftersom dessa ämnen blir hypergolisk i kontakt med varandra. Den mest kända applikationen av 'HTP' är V-2 raketen som tyskarna utvecklade och använde under a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högkoncentrerad_väteperoxid
*  Ligninperoxidas
... är ett extracellulärt enzym som utsöndras av vitrötesvamp ar det tros vara involverat i nedbrytning av lignin enzymet bär på en hemgrupp som prostetisk grupp och använder väteperoxid som oxidation smedel för att oxidera ligninstrukturer till organiska radikaler som därefter tros sönderfalla spontant ligninperoxidas är ett mycket starkt oxidationsmedel för att vara enzym och kan oxidera icke fenoliska aromater enzymet inaktiveras av höga koncentrationer av väteperoxid vilket har försvårat teknisk användning kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligninperoxidas
*  Alkydfärg
... är färg där alkyd är huvudbindemedel det torkar oftast genom oxidation av ingående omättade fettsyror en reaktion som påskyndas genom tillsats av ett sickativ torkande ämne alkydfärg kan även härdas tillsammans med andra bindemedel till exempel melamin uretan och epoxi se även oljefärg akrylatfärg källor kategori byggnadsvård kategori målningsfärger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkydfärg
*  Järnbrist
Mer än 2 miljarder människor i världen beräknas lida av järnbristanemi, och mer än 1 miljon människor dör årligen av sin anemi. Brist på järn påverkar hela kroppen och kan ge både kroppsliga och psykiska kognitiva symptom. Kroppen förlorar dagligen 1–2 mg järn genom cellavstötning i hud och tarmens slemhinnor. Det naturliga sättet att kompensera sina dagliga järnförluster är genom kosten. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt järnintag på 15 mg för kvinnor och 9 mg för män. Man räknar med att kroppen tar upp 25% av mängden hem-järn men endast 5–10% av icke hem-järn. Hem-järn är bundet till hemoglobin er och myoglobin er och därför lättare för kroppen att absorbera. För vegetarianer är det därför viktigt att vid varje måltid äta någon produkt som stimulerar upptaget av järn. Att maten tillagas i grytor eller stekpannor av gjutjärn är en fördel, eftersom de avger järn som kroppen tar upp. Det finns även ämnen som hämmar upptaget av järn. Nackdelen med järn i tablettform är att endast en liten del av järnet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnbrist
*  Järn(II,III)oxid
järn ii iii oxid järn ii iii oxid järn ii iii oxid eller svart järnoxid har den kemiska formeln fe o och är en av flera järnoxid er den förekommer naturligt i mineral et magnetit egenskaper framställning användning se även egenskaper ämnet innehåller både tvåvärt fe och trevärt fe järn det är ett svart pulver med kubisk struktur fe o är ferrimagnetisk t upp till sin curietemperatur c vid c sker en förändring av struktur konduktivitet och magnetism som kallas verwey övergång framställning järn ii iii oxid kan framställas genom att järn iii oxid bryts ner vid temperaturer på c rm fe o rightarrow fe o o det kan också framställas genom att oxidera järn i vattenånga vid temperaturer under c jämför järn ii oxid rm fe h o rightarrow fe o h ett tredje sätt är att direkt oxidera järn med syrgas vid mycket hög temperatur c rm fe o rightarrow fe o överskottet på syre minimerar mängden feo och temperaturen gör att den fe o som bildas sönderfaller till fe o användning som andra järnoxider i mineralform går den absolut stö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II,III)oxid
*  järn - Wiktionary
... järn. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Böjningar av järn 1. neutrum Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. Genitiv järns. järnets. Böjningar av järn 2-4. neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. järn. järnen. Genitiv järns. järnets. järns. järnens. järn. ett metalliskt grundämne, betecknat med Fe i periodiska systemet. föremål som består av grundämnet järn vardagligt. sup boja ; metallanordning som används för att låsa fast någon. Av fornsvenska iærn, av fornnordiska járn jämför danska och norska jern, isländska járn, av urgermanska * īsarna- jämför fornengelska īsern engelska iron, medelnederländska iser nederländska ijzer, afrikaans yster, fornhögtyska isarn tyska Eisen, frankiska īsarn, gotiska eisarn. Det urgermanska ordet är troligen inlånat från urkeltiska * isarnon jämför forniriska. iarn, kymriska. haearn, galliska Isarno -, från urindoeuropeiska * is- e ro- med betydelsen "kraftfull" eller "helig" jämför sanskrit isirah, "k...
https://sv.wiktionary.org/wiki/järn
*  Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon... Fotografia de notícias | Get
Coleções de conteúdo editorial. Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Don Cheadle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Estelle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Sir Ben Kingsley attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Iron Man 3 - Special Screening - Arrivals Karwai Tang Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron...
http://gettyimages.pt/detail/fotografia-de-notícias/kimberly-wyatt-attends-a-special-screening-of-fotografia-de-notícias/166922441
*  Järn(III)oxid
Järn III oxid Järn III oxid. Fil:Bundesarchiv Bild 183-1983-0217-001, VEB Kali-Chemie, Eisenoxidgelb.jpg|miniatyr|upright|220px|Tillverkning av guldockra i VEB Kali-Chemies fabrik i Berlin. 'Järn III oxid' eller 'rödrost' har den kemiska formeln Fe 2 O 3 och är en av flera järnoxid er. Den förekommer naturligt i flera olika mineral er, framför allt hematit α-Fe 2 O 3, ferrihydrit 5Fe 2 O 3 '·'9H 2 O och maghemit γ-Fe 2 O 3. Egenskaper α-form. β-form. γ-form. ε-form. Användning Se även Källor. Egenskaper. α-form. Alfa-formen är den vanligaste formen av järnoxid och är också den som finns i hematit. Den är antiferromagnetisk upp till ca -13 °C och svagt ferromagnetisk upp till 677 °C Néel temperatur en. Vid temperaturer över 1550 °C sönderfaller den till Fe 3 O 4 och syrgas. β-form. Beta-formen är metastabil och konverterar till α-form om den upphettas till 500 °C. γ-form. Även gamma-formen är metastabil och konverterar till α-form eller ε-form om den upphettas. Den är ferrimagnetisk och är den form som återfin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxid
*  Järn(III)oxidhydroxid
järn iii oxidhydroxid järn iii oxidhydroxid fil ochra jpg miniatyr px en bäck med utfällningar av järnhydroxid järn iii oxidhydroxid är en förening av järn syre och hydroxid joner ibland brukar mono hydrat et feo oh h o förenklas till fe oh och kallas då järn iii hydroxid eller ferrihydroxid struktur α form alfa formen förekommer i mineral et goethit och kallas även brun järnmalm den har nålformade kristaller och förekommer i järnhaltig jord och sediment β form beta formen förekommer i mineralet akaganéit och bildas när magnetkis erroderas det har monoklina kristaller β feo oh har hittats i de månstenar som hämtades till jorden under apolloprogrammet det har även hittats i meteorit er γ form gamma formen förekommer i mineralet lepidocrocit och har ortorombiska kristaller den bildas när järn eller andra järnhaltiga mineral oxideras under vatten δ form delta formen förekommer i mineralet feroxyhyt och har hexagon ala kristaller den här formen förekommer endast på havsbotten där den bildas under högt tryck amorf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxidhydroxid
*  Norrbottens Järn
... var ett progg band från luleå och som var verksamt under talet bandets mest kände medlem var ted ström som tidigare spelat i bland andra gruppen contact han skrev också de flesta av norrbottens järns låtar de övriga bandmedlemmarna och betydande för arrangemangen av ströms låtar var bo sundberg ulf flu jonsson hans lindström hans rinander och maria rosén sundberg var gitarrist i norrbottens järn han har skrivit låtar som flugornas hage och farfars väst flugornas hage var ungdomsradions i luleå signaturmelodi under flera år på talet hmvtonkraft läst bandet turnerade flitigt och blev kända i hela landet en dokumentär om gruppen sändes i svt under norrbottens järn gav ut två lp innan gruppen upplöstes ström medverkade inte på den andra skivan järnet musiken är en blandning av rock jazz blues och country bandet återförenades i början av talet för att spela tillsammans en sista gång konserten fick lysande recensioner i tidningarna gruppen har återförenats fler gånger senast vid en konsert i piteå i början av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_Järn
*  Lantz Järn & Metall
lantz järn metall lantz järn metall faktamall företag företagsnamn lantz järn metall ab bild miniatyr px bildtext gatulucka i stockholm från tierps järnverk typ nummer sätesort stockholm nyckelpersoner bransch produkter tjänster antalanställda grundat grundare daniel sven lantz sammangående bolag avknoppat från uppköpt av gick upp i tidigare namn upplöst omsättning brutto netto tillgångar förvaltatkapital egetkapital ägare moderbolag dotterbolag avdelningar slogan webbplats fotnoter lantz järn metall ab är ett svenskt familjeägt handels och industriföretag lantz järn metall grundades som enskild firma av daniel sven lantz och har säte i stockholm det bedriver skrot och metallåtervinning i sollentuna årsta och boxholm företaget har en fragmenteringsanläggning i norrköping och tierps järnbruk i tierp är sedan ett dotterföretag till lantz järn metall tierps järnbruk tidigare aug stenborgs gjuteri fabriksaktibolag grundades av august stenborg och tillverkade jordbruksredskap som plogar och vältar och framför allt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantz_Järn_&_Metall
*  Puddelprocess
... thumb puddelugn puddelprocess var en metod att smälta järnmalm för att göra smidesjärn av tackjärn som kom till användning i kina redan i slutet av mingdynastin i västvärlden var det henry cort som fick stå som uppfinnare av denna järnframställning smetod skillnaden från andra metoder var att det bränsle som användes för att hetta upp järn et inte kom i direktkontakt med järnet i en särskild ugn placerades järnmalm eller järnrik slagg och sedan värmdes ugnen upp med generatorgas stenkol eller annat fossilt bränsle när detta järn smält fyllde man på ugnen med tackjärn som sedan fick smälta när allt järn smält rabblades det av ugnspersonalen puddlarna d v s man rörde om i massan med ett särskilt spett i syfte att få tackjärnet och det övriga järnet att blandas på detta sätt färskades järnet och bildade klumpar av smidesjärn dessa klumpar lyftes ut och bearbetades sedan under en hammare eller puddelklämma vilken pressade ut så mycket slagg som möjligt därefter valsades järnet till råstänger som i sin tur ga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Puddelprocess
*  Järn (olika betydelser)
järn olika betydelser järn olika betydelser järn kan ha flera betydelser järn är en metall med atomnummer järnmedalj brukar ibland delas ut för fjärdeplats ett glas sprit det vill säga en snaps eller shot järns socken i dalsland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn_(olika_betydelser)
*  Risskålen av järn
... kinesiska 铁饭碗 pinyin tiě fàn wǎn är den i kina populära benämningen på det statliga anställningssystemet som förr garanterade folk arbete inkomst bostad et cetera kinas väg mot marknadsekonomi har beskrivits som sönderslagandet av risskålen av järn själva uttrycket om än inte den verklighet som det syftade på kan jämföras med det numera sällan hörda svenska talessättet statens kaka är liten men säker kategori kinas samhälle kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risskålen_av_järn
*  Framställning av järn
... redirect järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framställning_av_järn
*  Härdat järn
... omdirigering järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Härdat_järn
*  Blod och järn
... omdirigering järn och blod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blod_och_järn
*  Kupolugn
... en kupolugn är en ugn i form av ett cylindriskt schakt byggt av eldfast tegel infodrad med eldfast material kupolugnen är en ugn för kontinuerlig smältning av gjutjärn efter att man har tänt ugnen lastas järn och kol upptill detta kallas att beskicka efter ett tag när kolen har tagit sig blåser man in luft genom rör formor i den nedre delen av ugnen tills järnet börjar smälta därefter öppnar man ett mindre hål i botten på ugnen varur järnet rinner in i en skänk och efterhand som det smälta järnet rinner ur ugnen så fyller man på ugnen upptill med järn och koks samt en smula kalksten kalkstenen tillsätts för att separera slagg en från järnet kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kupolugn
*  Z-järn
z järn z järn px thumb z järn ett z järn är en varmvalsad profil som liknar ett z specificerad i din z järn är inte längre någon lagervara se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Z-järn
*  Limonit
miniatyr|Myrmalm 'Limonit' eller 'järnockra' är en malmmineral {{bokref |efternamn=Price |förnamn=Monica |efternamn2=Walsh |förnamn2=Kevin |år=2005 |titel=Bergarter och mineral |serie=Bonniers Naturguider |övriga= Översatt av Erik Jonsson |utgivningsort=Stockholm |utgivare=Albert Bonniers Förlag |sid=128 |isbn=91-0-010458-2. bestående av en blandning av olika järnoxid er och den innehåller som högst 62 viktprocent järn. Man har i limonit påvisat mineralen ' goethit ', α-FeO OH, och 'lepidokrokit', γ-FeO OH, med samma sammansättning men olika kristallstruktur. Också ' ferrihydrit ', Fe 2 O 3 '·'1,4H 2 O äldre namn 'järn III -hydroxid', är vanligt i limonit. Limonit återfinns i naturen som 'brun järnsten, järnsandsten, sjömalm, myrmalm och rödjord '. Malmen kan anta olika former, den kan se ut som kornig rödsand, som ärtor, penningar eller ta formen av stora tjocka skivor som helt kan täcka botten på sjöar. Mångfalden av namn visar var man kan finna malmen. Jämte järnockra n som finns i den rödmull som bildas v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Limonit
*  Kopparverket
miniatyr|Kopparverket med kopparboden från 1819. 'Kopparverket' 'Riddarhyttans kopparverk' kallas platsen för det sista kopparverk et i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun. Det sista verket var i drift 1819–1873 men kopparhanteringen började redan på medeltiden. Området, som innehåller flera intressanta lämningar, ingår i Ekomuseum Bergslagen. left|miniatyr|220px|Riddarhyttan och Östergruvan 1864. miniatyr|Resterna efter en vattentub i trä. Koppar hanteringen i Riddarhyttan har medeltida anor, och kom tidigt att ske i kronan s regi. Redan 1437 omnämns 'Gambla riddarehytthen', men troligen har verksamheten pågått tidigare. Riddarhyttans kopparverk anlades 1616–1617 vid vattendraget mellan Övre och Nedre Skärsjön, och anses vara en fortsättning på det kronobruk som fanns i Skinnskatteberg. Upprätthållandet av kopparhanteringen ansågs som viktigt och järn hanteringen hade tillfrämsta uppgift att underlätta driften av "det ädlare verket" genom sin säkrare vinst. Vid Nedre Skärsjöns södra strand anlades redan 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparverket
*  Bessemermetoden
miniatyr|höger|stående|Bessemerblåsning vid Republic Steel:s stålverk i Youngstown, Ohio, USA 1941. Genom att blåsa luft genom smälta n oxid eras det kol, mangan och kisel jämte delar av järnet. Blästerröret genom vilket syre fördes in i smältan igensattes dock väldigt lätt, och redan 1855 kom Bessemer på tanken att använda rörliga ugnar för sin metod, och 1858 hade han den första ugnen av detta slag, den så kallade 'konvertern' färdig. För framställning av mindre kvantiteter, särskilt vid tillverkning av stålgjutgods användes en modifikation av Thomasprocessen, den så kallade lillbessermetoden, vilken använde konvertrar med inblåsning av luften från sidan. De första försöken med Bessemers process utfördes i Sverige genom grosshandlaren Pontus Kleman vid Dormsjö under ledning av John Leffler i början av 1857. Resultatet av detta försök blev klent, järnet blev alldeles för kallt och stelnade till största delen i ugnen. Till en början användes samma typ av ugn som vid Dormsjö, men sedan byggdes en ny ugn efter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bessemermetoden
*  Järnfosfat
... finns i två olika former järn ii fosfat fe är ett fosfat av tvåvärt järn järn iii fosfat fepo är ett fosfat av trevärt järn för att bekämpa spansk skogssnigel är det järn iii fosfat som används kategori järnföreningar kategori fosfater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnfosfat
*  T-järn
t järn t järn px thumb t järn t järn är en varmvalsad liksidig profil av stål med avrundad övergång och kant som liknar ett t specificerad i en se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-järn
*  Suboxi
... innebär att det inte finns någon syrgas att tillgå för biokemi ska processer i till exempel marken så kallad syrgasbrist vid suboxi råder reducerande förhållanden men inte lika reducerande förhållanden som vid anoxi vid ph inträffar suboxi vid pe värdet och anoxi inträffar när pe värdet understiger vid suboxi reduceras först all nitrat i marken till antingen kvävgas eller ammonium av fakultativa anaerober sedan reduceras all mangandioxid i marken till tvåvärt mangan och allt trevärt järn reduceras till tvåvärt järn när det trevärda järnet håller på att ta slut sker en övergång från suboxi till anoxi se även oxi anoxi syrgasbrist kategori biokemi kategori geokemi kategori markvetenskap kategori mikrobiologi kategori syre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suboxi
*  Fordson.se • Visa tråd - Laga tank
11 inlägg Sida 1 av 1. ons mar 07, 2007 7:10 pm Jag har läst någonstans om att löda en tank så den blir tät min läcker i skarven mitt på framtill. Blästra först och sen värma upp den och på med karroseritenn. Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Visst går det att mjuklöda, med en mindre blåslampa, grovt tenn och lödvatten, men jag inbillar mig att det är bättre att hårdlöda. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Vi har lagat en tank i en Opel Kadett med sånt en gång och det höll förvånansvårt många år. Jag hade tänkt blästa ganska försiktigt eftersom jag vet att det kan deformeras, men om tanken är så rostig att blästern blåser rakt igenom blir det till att svetsa i en bit. Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en bättre tank. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en b...
http://fordson.se/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=2178
*  Tackjärnsgalt
... galt tackjärnsstycke som erhålls vid gjutning ur masugnen av för färskning avsett tackjärn galtar gjuts i smala rännor uppformade i sand så kallade mått och har vid olika masugnar olika form och storlek övre ytans dimensioner bruka göras mm i längd och mm i bredd tjockleken mm för vallonsmide gjuts tackjärnet i form av långa halvrunda eller trekantiga galtar så kallade gösar en gös gjordes eller alnar lång det vill säga à m för martin och lancashiremetoderna återgjuts järnet i kokiller av gjutjärn vari det stelnar till platta tackor kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tackjärnsgalt
*  Livavstyvning
... miniatyr krökt balk med livavstyvningar en livavstyvning är en plåt eller liknande som svets as mellan fläns arna på en i balk då inte enbart livet räcker till för att föra laster mellan flänsarna eller i fält för att förhindra att livet bucklar och därmed kunna göra det tunnare än vad som vore möjligt utan livavstyvningar livavstyvningar återfinns vanligen över balkens stöd och där laster förs in lokalt i form av punktlaster numera är det vanligare att tillverka en balk med ett tjockare liv än att sätta livavstyvningar i fält då det idag anses vara den mest ekonomiska lösningen se även normalprofil byggteknik svetsad balk stålbyggnad längsavstyvning källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livavstyvning
*  HPC-balk
hpc balk hpc balk omdirigering svetsad balk hpc balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPC-balk
*  NSB-balk
nsb balk nsb balk omdirigering svetsad balk fsq balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NSB-balk
*  Plåtbalk
... omdirigering svetsad balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtbalk
*  Upplagsavstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplagsavstyvning
*  Tväravstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori byggteknik kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tväravstyvning
*  Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror
sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror är ett emulgering och stabiliseringsmedel på äkta vara s webbplats med e nummer e som inom livsmedelsindustrin används i värmebehandlade köttprodukter margarin kakor och glass med flera med upp till gram per kilogram i andra livsmedel som kakor där de används som fettemulsion får de användas med upp till gram per kilogram och i burkkaffe med gram per liter den får även användas i vissa alkoholhaltiga drycker med upp till gram per liter och i pulver till varma drycker med upp till gram per liter det kan ven skydda stärkelser och proteiner när dessa värms upp eller fryses adi är satt av jecfa till mg kg och av scf till mg kg detta medför att adi lätt överskrides och man är osäker på vad som i de fallen händer tillsatsen är en förening av socker och fettsyror e om man tar bort mono och diglyceriderna får man tillsatse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sackarosestrar_i_blandning_med_mono-_och_diglycerider_av_fettsyror
*  Grisfötter kokta - dinBMI.se
... Hem / startsida. BMI Räkna ut ditt BMI. BMI för barn isoBMI. Beräkna ditt midja-höft-kvot. Energiförbrukning Din energiförbrukning. Räkna ut kaloribehov. Kaloritabellen livsmedel. Räkna ut kaloriförbrukning. Övrigt Näringsämnen i livsmedel. Beräkna din BMI som widget. Kontakta oss. Om dinBMI. Du är här: Hem. Kaloritabellen Grisfötter kokta. Grisfötter kokta. Rätt/råvara: Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt. Livsmedelsgrupp: Gris färsk fryst tillagad. Innehåll per 100 gram. Energifördelning. Makrokomponenter Energi kcal Kalori 335 kcal. Fett 20,4 g. Protein 38 g. Fett Enkelomättade fettsyror 8,4 g. Fettsyror C14 Myristinsyra 0,4 g. Fettsyror C16 Palmetinsyra 5,2 g. Fettsyror C18 Stearinsyra 3,1 g. Fettsyror C18:3 Linolensyra 0,1 g. Fettsyror C20 Arakinsyra 0,1 g. Fettsyror C22:5 Dokosapentaensyra 0,1 g. Fleromättade fettsyror 2,2 g. Kolesterol 93,8 mg. Mättade fettsyror 8,8 g. Mineralämnen Fosfor 90 mg. Jod 68 µg. Järn 1,3 mg. Kalcium 97 mg. Kalium 445 mg. Magnesium 12 mg. Natrium 638 m...
http://dinbmi.se/livsmedel/?id=2694
*  Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre
... Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre 2009-10-28 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Åttaåringar som dricker standardmjölk varje dag har lägre BMI jämfört med jämnåriga som sällan dricker mjölk. Det kan vara så att barn som dricker standardmjölk också tenderar att äta andra saker som påverkar deras vikt. En annan möjlig förklaring kan vara barn som inte dricker standardmjölk kanske dricker mer läsk istället, säger dietisten Susanne Eriksson som skrivit avhandlingen. Även bland barn med övervikt kunde forskarna se en skillnad mellan de barn som dagligen drack standardmjölk och de som inte gjorde det. Avhandlingen visar också att barnen åt mer mättat fett än rekommendationen men de barn som hade ett högt fettintag hade ett lägre BMI än barnen med lägre fettintag. Barnen fick bland annat berätta vad de ätit det senaste dygnet och svara på frågor om hur ofta de äter olika livsmedel. - Många av de här barnen undersöktes reda...
http://medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=3993
*  Omega (olika betydelser)
omega olika betydelser omega olika betydelser omega har flera betydelser omega ω bokstav i det grekiska alfabetet omega utvidgning av tex med stöd för unicode och bits system ω beteckning inom fysik en för vinkelhastighet ω beteckning inom astronomi n för densitetsparametern i universum se universums framtid vissa omättade fettsyror omega fettsyra omega fettsyra och omega fettsyra omega svampsläkte produktnamn omega sa schweiziskt urmärke opel omega bilmodell oldsmobile omega bilmodell omega och segelbåtsmodeller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega_(olika_betydelser)
*  Matdagboken - Kolesterol - Blodfetter.
Kroppen känner själv av hur mycket kolesterol du ätit och sänker sin produktion med motsvarande del. Därmed är det inte så stor risk att man får i sig för mycket kolesterol direkt via maten, men vad och hur du äter spelar mycket stor roll. Det onda kolesterolet stiger om du t.ex. Olika sorters kolesterol Det finns två olika sorters kolesterol, HDL – det goda och LDL som är det onda. Det är därför viktigt att se till så blodfetterna inte blir för höga. Vid för höga värden av LDL fastnar detta i kroppens ådror och kärl och därmed kan det bl.a. Det är dock inte alla som drabbas av någon sjukdom trots höga värden av LDL i blodet. LDL kolesterolet bildas i levern och har som uppgift att transportera fett därifrån vidare ut i kroppen till LDL receptorer. Det goda kolesterolet – HDL High Density Lipoprotein HDL kolesterolet har som uppgift att transportera fett till levern från resten av kroppen. Man kan säga att det goda kolesterolet bekämpar det onda. Man talar ofta om att balansen skall vara rätt för HDL/LDL Vad ...
http://matdagboken.se/?p=info&PageID=26
*  Kolesterol
... har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemi ska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdom ar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoprotein er i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. Istället transporteras det i blodbanan av lipoprotein er - proteinbaserade "resväskor" för fett med ett vattenlösligt yttre som bär kolesterol och andra fetter inuti. De största lipoproteinerna är de som transporterar fett från tarm arnas slemhinnor till levern, och kallas chylomikron er. Chylomikronerna transporterar framför allt triglycerid er och kolesterol, både när kolesterol utvinns ur maten och när det utsöndras i galla n. Man klarar sig bra även om man inte får någon kolesterol genom födan, då kroppens celler själva kan producera allt kolesterol de behöver. Detta syftar dock inte på själva kolesterolmolekylen, utan på lipoprotein erna LDL 'low density lipoprotein' och HDL 'high density lipoprotein', som transporterar både kolesterol och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
*  FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol?
FrÃ¥ga dietisten : Blodfetter/kolesterol - Kolesterol. Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. MEDICALLINK.SE Om oss Kontakta oss Annonsera Nyhetsbrev. Fråga dietisten. Blodfetter/kolesterol. Oregelbundna matvanor. Veta mera om näringslära osv. -Risker med mat. Träning & idrott. Mental träning. Föräldrar & barn. madelene 28 Fråga : Kan man äta ett ägg till frukost varje dag eller får man för högt kolesterolvärde då. Ägg har figurerat i samband med kolesterol och råden har skiftat lite under åren. I en väl fungerande kropp rörande blodfetterna så har ett ägg per dag ingen större betydelse. Har man en obalans i blodfetterna kan ett ägg varje dag möjligen försvåra för att få en god balans i kolesterolnivån i blodet. Att bara leva på ägg kanske ej är att rekommendera, i alla fall ej under någon längre tid. © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan....
http://primavi.se/fragel_dietist/qapost.cfm?ID=3331&subjectName=Blodfetter/kolesterol
*  LDL-kolesterol – Wikipedia
1 LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 2 Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen 2.1 Oxidativ stress 2.2 Storlek 2.3 Högt blodtryck. 3 Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen 4 Livsstilsförändringar 5 Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol 5.1 Statiner 5.2 Nikotinsyra. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Då kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation kan LDL-kolesterol omformas till små täta LDL-kolesterol. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attraher...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein
*  LDL-kolesterol
... ets påverkan på kroppen Förvärrande av LDL-kolesterolets skada på kroppen Oxidativ stress. Metoder för att minska LDL-kolesterolets påverkan på kroppen Livsstilsförändringar Läkemedel mot förhöjda halter av LDL-kolesterol Statiner. LDL-kolesterolets påverkan på kroppen. Detta på grund av att den har en affinitet att binda sig till kärlväggarna. LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress, ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni högt blodtryck, då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager. Detta kan till viss del förklara varför rökning kan leda till åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar eftersom rökning leder till ett ökat blodtryck och även en ökad halt av LDL-kolesterol. Metoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/LDL-kolesterol
*  Koltetraklorid
... kemibox vardagligt namn bild carbon tetrachloride svg bildtext strukturformel bildbredd bild carbon tetrachloride d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn tetraklormetan övriga namn kemisk formel c cl utseende färglös vätska cas nummer smiles clc cl cl cl molmassa densitet löslighet g ml löslighettemp smältpunkt kokpunkt huvudfara nfpa koltetraklorid eller tetraklormetan andra namn är freon halon är en färglös tung vätska med sötaktig doft den är inte brännbar liksom liknande föreningar som används som släckningsmedia halon koltetraklorid är giftig och skadar lever njurar cns och är cancerframkallande dess specifika ozonuttunnande potential odp är koltetraklorid löser många organiska föreningar och har därför haft användning som lösningsmedel då den är inert lämpar den sig väl för radikalreaktioner och vissa typer av oxidationer den framställs ur koldisulfid genom klorering eller som biprodukt vid framställning av diklormetan och kloroform koltetraklorids användning har successivt minskats p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koltetraklorid
*  Kiselklorid
... kemibox vardagligt namn bild silicon tetrachloride svg bildtext strukturformel bildbredd bild silicon tetrachloride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn kiseltetraklorid övriga namn tetraklorsilan kemisk formel si cl utseende färglös vätska cas nummer smiles cl cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kiselklorid är en kemisk förening med formeln sicl den framställdes första gången av jöns jacob berzelius år användning kiselklorid används som mellansteg vid produktion av extremt rent kisel för användning i halvledare dess kokpunkt gör att den lämplig för rening genom upprepad destillering reaktioner kiselklorid framställs genom att låta kisel och klorgas reagera med varandra rm si cl rightarrow sicl till skillnad från den likartade föreningen koltetraklorid så reagerar kiselklorid med vatten varvid saltsyra bildas rm sicl h o rightarrow sio hcl se även koltetraklorid kiseltetrafluorid kategori kiselföreningar kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselklorid
*  Ferrihydrit
... miniatyr ferrihydrit ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln fe o h o den är mycket vanlig i naturen och förekommer till exempel i b horisonten i podsol er och i myrmalm det är den järnoxid som fälls ut först när lösta fe joner hydrolyseras ferrihydrit utbildar inga stora kristall er och återfinns som extremt små partiklar därför är ferrihydritens specifika yta mycket stor mellan och m g vilket innebär att den har en stor förmåga att binda vissa lösta ämnen från vattnet se vidare järnoxid er efter en tid omvandlas ferrihydrit ofta till någon av järnoxiderna goethit eller hematit externa länkar http www webmineral com data ferrihydrite shtml kategori mineral kategori järnföreningar kategori oxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ferrihydrit
*  Erytrocytvolymfraktion
miniatyr|Blodets innehåll, som det syns efter centrifugering. miniatyr|I cellvolymdiagrammet kan man snabbt se ett ungefärligt värde. Låga värden kan vara ett tecken på anemi. EVF får man fram genom centrifugering av blodet. Det finns ett normalspann på hur stor del av blodet som är röda blodkroppar. Värdet, som kan mätas i procent, varierar mellan könen och vilken ålder man har, enligt tabellen nedan:. Genom testningen kan man få fram om man ligger över, under eller på normala värden. Ett sätt att mäta EVF är att centrifugera blodet i provrör med platt botten i 5 minuter och med en hastighet av 10 000 varv/min. Eftersom de röda blodkropparna är de tyngsta partiklarna i blodet lägger de sig i botten, sedan kommer ett tunt lager med vita blodkroppar och trombocyter, och överst lägger sig blodplasma n. Genom att mäta höjden av de röda blodkropparna i stapeln får man ett värde på EVF, eftersom stapelns höjd är uppmätt. Ett annat sätt är att scanna blodet och mäta andelen röda blodkroppar som flyter förbi och vil...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erytrocytvolymfraktion
*  GLUT1
glut glut glut är ett transmembrant enzym på epitel celler i blod hjärnbarriären samt på erytrocyter enzymet underlättar transporten av glukos in i cellen och är ansvarigt för transporten av glukos in till hjärnan glut tar även upp vitamin c över cellmembranet framför allt hos däggdjur som inte har förmågan att själva syntetisera vitaminet kategori enzymer kategori glukostransportproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT1
*  Kopparbrist
{{Faktamall hälsotillstånd. }} 'Kopparbrist' är en ovanlig näringsbrist på koppar, antingen till följd av för lågt kopparintag i kost en eller till följd av att kroppen inte förmår absorbera koppar. Kopparbrist testas med blodprov, med ett undre referensvärde på omkring 10 mikromol/L för vuxna referensvärdena för barn skiljer sig åt i olika åldrar. Kopparnivåerna kan också testas med urinprov. Koppar är ett livsnödvändigt spårämne, eftersom det deltar i angiogenes, det vill säga nybildning av blodkärl, och ingår som beståndsdel i ceruloplasmin där det samverkar med järn och zink. Det ingår också i aminoxidas, en enzym som oxiderar monoamin er, diamin er och histamin, samt i enzymet dopamin-beta-hydroxylas som bildar noradrenalin av dopamin. Kopparbrist till följd av dålig kosthållning är ovanligt, eftersom det finns i så många livsmedel, tvärt om brukar kostråd innehålla försiktighetsåtgärder mot för högt kopparintag via vattenledningar. Brist kan dock uppstå ändå, till exempel till följd av att tarm en inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparbrist
*  Traktör panna koppar - AllaAnnonser.nu
Sökresultat för: ” traktör panna koppar säljes ”. Keramisk Kaffe /​ Te Koppar Krm /​ Silver - Cocktails Tiaras - Gra ... Ugnsform med st ll i koppar o m ssing - Nilsjohan - Trakt r - Rolf Sinnemark. Visa liknande 89:- 3 dagar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 99:- 4 dagar sedan - Tradera.se. Koppar pannor 500:- 4 dagar sedan - Tradera Shopping F. Koppar pannor 500:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 75:- 7 dagar sedan - Tradera.se. Denby monsun av Denby Chrysanthemum uppsttning 2 kaffe koppar och ... havens Denby monsun av Denby Chantilly uppsttning 2 kaffe koppar o ... havens Portmeirion Sophie Conran bl Eliza och Betty Egg koppar 199:- Fruugo F. Denby monsun av Denby Lucille guld stlla 2 kaffe koppar och tefat 299:- Fruugo F. Denby monsun av Denby kosmiska stlla 2 kaffe koppar och tefat 269:- Fruugo F. Arctica fat till kaffekopp 13,5 cm - Arabia 89:- Kitchentime F. Koppar katruller Trakt rpanor ...
http://allaannonser.nu/traktör-panna-koppar.html
*  .. Trend – snygga koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdeta
Trend – snygga koppar inredningsdetaljer. måndag, mars 3, 2014. Något som är riktigt hett även detta år är inredningsdetaljer i koppar och mässing. Trenden spred sig förra säsongen som en löpeld och hänger kvar stadigt även 2014. Det är så passande med just blank koppar som inredningsdetaljer i vår annars så stilrena Skandinaviska inredning, då den ofta går i dova bleka färger i övrigt. Koppar och mässing är en trend som är svår att tröttna på helt enkelt och här har jag valt ut några heta gyllene inredningsdetaljer till er från ConfidentLiving.se … enjoy :. Koppar inredningsdetaljer. Koppar inredningsdetaljer. Det som är väldigt snyggt är att blanda möbler i material som ljusgrå betong och marmor tillsammans med mässing / koppar. Koppar är en av de mest betydelsefulla metallerna. Den är rödaktig, har klar lyster, är smidbar och tänjbar och är en bra värmeledare. Ren koppar kan hittas i naturen men finns mest i mineral som kopparkis, cuprit, malakit, kopparglans och bornit. Koppar och hälsa. Sedan kan man såk...
http://inredningsvis.se/koppar-inredningsdetaljer/
*  Kopparhydroxid
... kemibox vardagligt namn bild paris opera garnier toit jpg bildtext koppartak med beläggning av kopparhydroxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii hydroxid övriga namn ärg kemisk formel cu oh utseende blågrön fast cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kopparhydroxid är en kemisk förening mellan metall en koppar samt syre och väte det förekommer naturligt i mineral erna azurit malakit och brochantit historia framställning egenskaper användning se även historia kopparhydroxid har antagligen varit känt sedan människan började utvinna koppar det framställdes genom att blanda lut med blå vitriol rm naoh cuso rightarrow cu oh na so sedan talet har det framställts industriellt för användning som pigment inom keramik och målning känt under namnet bremerblått eller bremergrönt framställning kopparhydroxid bildas naturligt på koppar som exponeras för väder och vind se kopparkarbonat syntetisk framst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparhydroxid
*  Fakta om koppar – Fakta om koppar - Cupori
fakta om koppar fakta om koppar cupori fakta om koppar fakta om koppar font liten normal stor min informationsmapp kontakt koppar är varken ett cmr ämne cancerframkallande mutagent reprotoxiskt eller svhc ämne under reach koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter djur eller människan kan utnyttja den koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga ordet tungmetall beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym enligt stockholm stads miljögiftsövervakningsrapporter ligger uppmätta halter av lösta metaller i ytvatten under miljökvalitetsnormerna eller föreslagna gränsvärden koppar tillsammans med järn och zink hindrar farliga tungmetaller att tas upp i kroppen copyright scda cupori kontakt koppar i arkitektur koppar i rörsystem koppar och hälsa koppar och miljö livscykelanalys riskbedömning faq...
http://faktaomkoppar.se/
*  Koppar(II)oxid
koppar ii oxid koppar ii oxid kemibox vardagligt namn svart kopparoxid bild copperiioxide jpg bildtext svart kopparoxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii oxid övriga namn svart kopparoxid kemisk formel cu o utseende svart pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar ii oxid eller svart kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre det förekommer naturligt i mineral et tenorit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft vid rumstemperatur vid upphettning däremot så bildas ett lager av kopparoxid rm cu o rightarrow cuo egenskaper svart kopparoxid kan reduceras delvis till röd kopparoxid eller helt till koppar av vätgas eller kolmonoxid partiell reduktion rm cuo h rightarrow cu o h o rm cuo co rightarrow cu o co fullständig reduktion rm cuo h rightarrow cu h o rm cuo co rightarrow cu co användning både svart och röd kopparoxid använd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)oxid
*  Koppar(I)oxid
koppar i oxid koppar i oxid kemibox vardagligt namn röd kopparoxid bild copperioxide jpg bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar i oxid övriga namn röd kopparoxid kemisk formel cu o utseende rödbrunt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar i oxid eller röd kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre ämnet förekommer naturligt i mineral et kuprit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft under normala förhållanden röd kopparoxid bildas vid exponering av ren syrgas eller vid uppvärmning rm cu o rightarrow cu o den kan också bildas genom reduktion av svart kopparoxid cuo rm cuo co rightarrow cu o co silver pläterade kopparföremål kan drabbas av rödpest om pläteringen blir skadad det är röd kopparoxid som bildas genom en galvanisk reaktion med det ädlare silvret egenskaper röd kopparoxid är olösligt i vatten och organiska lös...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(I)oxid
*  Koppar, Mässing & Tenn - SILVER OCH METALL - METROPOL AUKTIONER
... Metropol. Teman. Logga in. Kommande teman. Logga in. Ljusstakar & kandelabrar. Glas och keramik. Keramik och porslin. Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar. Litografier. Möbler, övrigt. Silver och metall. Koppar, Mässing & Tenn. Silver & nysilver. Övrigt. Ur & klockor. ALLA KATEGORIER. Figuriner Glas Keramik och porslin Konstglas Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar Etsningar, Kopparstick Konst, vrigt, Tryck m.m. Bord Byr ar, sekret rer Kistor Matsalsgrupper M bler, vrigt Sittgrupper Sk p & hyllor Soffor Stolar & F t ljer Tr dg rd. Metallf rem l, vrigt Silver & nysilver Tenn & Koppar. Diverse Frim rken, Mynt & Vykort Leksaker Mattor Militaria Musikinstrument Nautica Smycken Speglar Textilier & Vintage Ur & klockor. SILVER OCH METALL / Koppar, Mässing & Tenn Tillbaka Zoom Star 1766 Brandspruta koppar Utrop: 500 kr Just nu: 50 kr Auktionen avslutas 5 oktober kl 18:40. Zoom Star 1297 Bulkrukor 2 st, med lock, Koppar & Mässing, höj...
http://metropol.se/auktioner/kategori/Tenn_Koppar/33
*  Klorofyllinkopparkomplex
... thumb px klorofyllinkopparkomplex även klorofyll kopparkomplex är ett blåsvart färgämne som framställs av gröna blad och gräs http tebloggen wordpress com tillsatser i livsmedel i det klorofyll som utvinns har en del av magnesiumjonerna bytts ut och ersatts med kopparjoner http web archive org web http www krc su se web infobrev filer nat doc det är denna förändring som gör att färgen blir blåsvart istället för grön klorofyllinkopparkomplex har e nummer e referenser kategori livsmedelsfärgämnen kategori kosttillskott kategori tetrapyrroler kategori livsmedelstillsatser kategori kopparföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorofyllinkopparkomplex
*  Koppar(II)klorid
koppar ii klorid koppar ii klorid kemibox vardagligt namn koppardiklorid bild chlorid měďnatý png bildtext koppardiklorid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii diklorid övriga namn kemisk formel cu cl utseende bruna anhydrat eller gröna dihydrat kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa koppar ii klorid eller koppardiklorid är ett salt av koppar och klor med den kemiska beteckningen cucl egenskaper en lösning av koppardiklorid i vatten innehåller både katjon en och anjon en den förstnämnda har en djup blå färg medan den andra är gul vilken färg lösningen har beror på temperaturen vid rumstemperatur är den blå men vid c är den grön koppar ii klorid färgar lågor mörkgröna vid förbränning se även koppar i klorid kategori kopparföreningar kategori klorider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)klorid
*  Copper Peak
{{Arena namn = Copper Peak bild = 250px |bildtext = Copper Peak augusti 2008 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Ironwood |typ = Skidflygningsbacke |ägare = Gogebic Range Ski Club underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K160 underlag = |kapacitet = |evenemang = Världscup, Kontinentalcup webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1970 |renoverad = 1980, 1988 |utbyggd = |stängd = 1994 |rivd = |arenaranking = }} 'Copper Peak' är en skidflygningsbacke i Ironwood i Gogebic County, Michigan i USA. Den invigdes 1970 och är världens minsta skidflygningsbacke som är homologerad av Internationella Skidförbundet FIS. Den är dock den största hoppbacken utanför Europa. Tävlingar har inte arrangerats i backen sedan 1994. Medlemmar av 'Gogebic Range Ski Club' hade tanken att bygga världens största hoppbacke redan på 1930-talet. Anläggningen användes till Copper Peak byggdes 1969 och finns inte mer. Copper Peak invigdes mars 1970 som den största hoppbacken p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Copper_Peak
*  Lista över legeringar
alpacka se nysilver Alnico 23 % kobolt, 14 % nickel och 8 % aluminium Alumel 95 % nickel och 5 % aluminium Alutite Amalgam kvicksilver blandat med andra metaller Astroloy 55,5 % nickel, 17 % kobolt, 15 % krom samt molybden, aluminium och titan Auermetall järn och cerium Babbitts metall 83 % tenn, 11 % antimon och 6 % koppar Billon guld eller silver med oädel metall Brightray nickel, kobolt, krom, järn m m Brons koppar och i huvudsak tenn Aluminiumbrons koppar med 5–11 % aluminium Arsenikbrons Berylliumbrons koppar med nickel och beryllium Blybrons 74–76 % koppar, 15–20 % bly, 4–8 % tenn, 1–2 % nickel Fosforbrons Klockbrons 78–85 % koppar, 15–22 % tenn Kanonmetall 90 % koppar, 10 % tenn, ofta med tillsats av fosfor Lagerbrons Malm 80 % koppar, 20 % tenn Oljebrons 89,9 % koppar, 9,5 % tenn, 1,2 % kol Spegelbrons 66,6 % koppar, 33,3 % tenn Statybrons 86,6 % koppar, 6,6 % tenn, 3,3 % zink, 3 % bly Skiljemyntmetall 95 % koppar, 4 % tenn, 1 % zink Tennbrons 88–90 % koppar, 10–12 % tenn. " Hårdmetall ", samlingsnamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_legeringar
*  Skelleftefältet
I området finns det i dag fem gruvor, dessa ligger i Kristineberg, Petiknäs, Renström, Maurliden samt Storlidengruvan i Lainejaur. Gruv- och smältverksföretaget Boliden AB äger alla gruvor förutom Storlidengruvan, här har man dock totalentreprenad. Denna typ av vulkanisk miljö är ursprunget till många av de malmer av VMS-typ 'vulcanogenic massive sulphide ore deposit' som finns i området. I alla väderstreck utom norr inramas Skelleftefältet av gnejs - och granitområden medan det i norr gränsar till Arvidsjaurfältet som domineras av vulkaniska bergarter. Malmbrytning påbörjades 1924 från ett dagbrott och detta kom att vara starten för det världskända gruv- och smältverksföretaget Boliden AB. I dag sker ständigt nya prospekteringar i området och nya gruvor planeras. http://www.svemin.se/nyhetsrum/nyheter/2014 1/kopparfyndighet-i-skelleftefalten. Adakfältet 1946-1976, koppar Bjurfors 1942-1947, koppar Bolidengruvan 1924-1967, guld, koppar, silver, bly Björkdalsgruvan Brännmyrangruvan Hornträsk 1987-91, koppar, z...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelleftefältet
*  Koppar (färg)
koppar färg koppar färg koppar är en rödbrun färg som liknar den polerade metall en koppar bland html färgerna för bildskärmar finns en som kallas koppar dess koordinater visas i boxen till höger referenser se även färgord kategori färgord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar_(färg)
*  PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Silver & Metall - Tenn, Mässing & Koppar – Auctio
PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Om du fortsätter använda webbplatsen samtycker du till detta. Dölj detta meddelande Support: 08-12 44 99 85. Så funkar Auctionet Auctionets garanti. Skapa konto. Skapa konto. Alla avslutade föremål. Auktionen är avslutad, men vi har andra intressanta föremål att bjuda på:. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. LJUSSTAKE, mässing, SUPKOPPAR ett par, Pierre Forsell, Skult... 1 bud 300 SEK Tid kvar 1 dag. PARTI koppar och mässing, bl a bordskanon. Utropspris 500 SEK Tid kvar 5 dagar. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. Utropspris 600 SEK Tid kvar 2 dagar. PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Lägg i minneslistan. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mera. Högsta bud: 600 SEK Utropspris: 1 000 SEK. Slutar om: Sålt 30 apr 2012 kl. Budhistorik 4 30 apr kl. 3 27 apr kl. 2 21 apr kl. 1 19 apr kl. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mer...
https://auctionet.com/sv/16545-parti-koppar-samt-massing-mestadels-1900-tal
*  Kategori:Kopparföreningar
kategori kopparföreningar kategori kopparföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori koppar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopparföreningar
*  Kleva gruva
... thumb kleva gruva kleva gruva är en numera nedlagd gruva i alseda socken jönköpings län kleva gruva upptäcktes och bearbetades först i flera repriser för utvinning av koppar till dess jöns jacob berzelius påvisade att nickel förekom där varefter utvinningen av denna metall blev huvudsak gruvan avsänktes till meters avvägning förutom koppar och nickelprodukter tillverkades av vittringsprodukter från varpen även rödfärg fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar och svavelkis ur diorit den för smältning avsedda malmen höll under senare tid i regel omkring nickel och koppar vid ett vattenfall i emån nära ädelfors låg i äldre tider kibbe kvarn och därinvid uppfördes anläggningar för tillgodogörande av malmen från den km nordväst därom belägna kleva gruva guldextraktionsverk för bearbetning av malmen från ädelfors guldgruva belägna km åt nordost fanns även på samma plats som senare kallades kleva bruk och numera ädelfors kleva gruvan är numera än turistanläggning kleva gruva äve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kleva_gruva
*  Kopparacetat
... kemibox vardagligt namn bild octan měďnatý jpg bildtext kopparacetat bildvertikal ja bild copper ii acetate d balls png bild text molekylmodell av en dimer systematiskt namn koppar ii acetat övriga namn kemisk formel cu ch co utseende mörkt gröna eller blågröna kristaller cas nummer smiles ccoo oocc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa kopparacetat är salt et av koppar och ättiksyra den förekommer mer allmänt som hydrerad dimer tetraacetat med formeln cu ch co h o dimeren har en mer blågrön ton än monomer en som är mörkt grön framställning kopparacetat har tillverkats sedan antiken genom att sänka ner kopparskivor i vinäger den blågröna beläggning som bildades skrapades av och löstes upp i vatten vilket avlägsnade många andra kopparsalt som inte är vattenlösliga idag framställs kopparacetat av kopparsulfat cuso ammoniak nh och ättiksyra ch co varvid även ammoniumsulfat nh so bildas rm cuso cdot h o nh ch co rightarrow rm cu ch o h o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparacetat
*  Giveaway: Stelton jug from Designinwest | Husligheter
För att delta i tävlingen svarar du helt enkelt på följande två frågor med en kommentar:. Du har en vecka på dig att svara – lycka till. Jag godk nner villkoren genom att publicera kommentaren. Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar. 2 Guld, guld, guld. Helst skulle jag vilja vinna den silvriga, kommer passa superbra med färgskalan i lägenheten. Guld, jag vill vinna och jag vill vinna guld Jeanette Skoglund 27 maj, 2013 12:45 /. 2 Efter att jag precis köpt min första egna lägenhet skulle en Stelton kanna i rosé koppar passa fint Matilda Pettersson 27 maj, 2013 02:13 /. 2 Jag skulle vilja ha en i koppar, eftersom vi har en del koppardetaljer på vårt hus från 1950. Inte för att jag behöver den, eller för att jag suktat efter den länge, eller för att den fyller någon egentlig funktion men jag blev helt blixtkär i gorillan från Kostas Bodas My Wild Life. 2 Stelton hot metal om jag vinner är helt k...
http://blogg.skonahem.com/husligheter/2013/05/27/giveaway-stelton-jug-from-designinwest/
*  Natriumpersulfat
... kemibox vardagligt namn bild natriumpersulfat png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumperoxiddisulfat övriga namn kemisk formel na s o utseende vita kristaller cas nummer smiles s o o oos o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumpersulfat na s o är ett salt av natrium och persulfatjoner egenskaper natriumpersulfat är ett starkt oxidations och blekmedel det är lösligt i vatten men är inte hygroskopisk t det kan vara irriterande vid kontakt med hud ögon och luftstrupe användning natriumpersulfat används vid etsning av koppar på mönsterkort den koppar som skyddas av ledningsmönstrets lack blir kvar men oskyddad koppar bildar kopparsulfat cuso och löses upp i vattnet rm cu na s o rightarrow na so cuso kategori persulfater kategori natriumföreningar kategori peroxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
*  Bielkes gruva
... är en nedlagd gruva på åreskutan s norra sida i närheten av byn huså i jämtland i gruvan bröts kopparmalm under och talet som förädlades till ren koppar vid huså bruk kategori gruvor i jämtland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bielkes_gruva
*  Plåtmynt
miniatyr|Ett stort 4-dalers kopparmynt från 1719 med en vikt på cirka 3 kg. miniatyr|Ett stort 8-dalers kopparmynt från 1658. 'Plåtmynt' var ett stort fyrkantigt kopparmynt, som slogs i Sverige under åren 1644–1776 och utgjordes av stämplade, tjocka kopparplåtar med värdet i daler silvermynt samt årtal och myntmärken i de vanligtvis runda mitt- och hörnstämplarna. De största tiodalersplåtarna vägde mer än 2 lispund omkring 19 kg och är världens största mynt. Uppkomsten av detta egendomliga och opraktiska myntslag tros ha berott på att staten ville ge kopparverk en fördelar, vilka efterhand fick tillstånd att själva slå myntplåtar av sitt malmförråd. De flesta plåtmynten slogs och stämplades vid Avesta, som till år 1674 var landets enda plåtmyntningsort, men även vid Garpenberg s, Svappavaara, Ljusnedals och Gustafsbergs i Jämtland kopparverk. Enligt myntordningen av den 26 januari 1644 skulle 1 skålpund koppar utmyntas till 69 daler silvermynt =172 1/2 daler kopparmynt, för från år 1643 motsvarades 1 daler si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtmynt
*  Admontervitriol
... är blågröna kristaller bestående av en blandning av kopparsulfat och järnsulfat vitriol är ett gammalt namn på sulfat ämnet erhålls vid förarbetning av järnhaltig kopparmalm då järnet inte har avskilts ämnet har utnyttjats inom färgindustrin källor kategori sulfater kategori kopparföreningar kategori järnföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Admontervitriol
*  Carl Leijell
... född död var en svensk mineralog och bergsråd carl leijel var son till preses i handelskollegium johan leijel och margareta hising blev han auskultant i bergskollegium för att sedan anställas som kanslist där varefter han blev notarie och sist proberare blev han bergmästare först i södermanland och östergötland och senare i värmland liksom flera av hans släktingar naturaliserades han som svensk adelsman han fick med ålderns rätt avsked från bergmästaresysslan med titeln av bergsråd efter att han adlats skrev han sig till hvalstad leijell invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien och var akademiens preses under tredje kvartalet han utgav flera uppsatser varav två publicerades i kongl vetenskaps academiens handlingar gifte han sig med ulrika ekenberg ekenberg nr vars mor var en königsheim bibliografi rön om en nyligen uppfunnen zink blandad kopparmalm och at derutur utan vidare tillsats af annan koppar utbekomma en art messings regulus kongl swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Leijell
*  Bulkruka
... även kallat bulkärl är ett dryckes och kokkärl med lock av metall till formen är bulkrukan rund och bukig med rundad eller platt pålödd och omvikt botten kärlet har hänklar för upphänging och bärning bulkrukor användes dels i enskilda hushåll då oftast utförda i koppar eller mässing men även av den svenska försvarsmakten främst under talet då oftast utförda i koppar eller bleckplåt referenser kategori matförvaring kategori förpackningar kategori kärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulkruka
*  Trendiga villeroy boch new wave - AllaAnnonser.nu
... Sökresultat för: ” trendiga villeroy boch new wave säljes ”. Boch Villeroy amp; Boch New Wave Latte Macchiato Glas ... Boch Villeroy amp; Boch New Wave Premium 0,22 liter l ... Visa liknande 215:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 145:- 8 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 50:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 134:- 1 månad sedan - Tradera.se. Villeroy Boch New Wave caffe choco drops. Visa liknande 114:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 145:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 320:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 325:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Sk l - glas - Villeroy. Visa liknande 25:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 1 500:- 1 månad sedan - Blocket.se Glas och porslin Nacka. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 8,5 cm dopp matrtt 129:- Fruugo F. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 49x30cm avlnga serve ... Boch Villeroy amp; Boch N...
http://allaannonser.nu/trendiga-villeroy-boch-new-wave.html
*  Daler silvermynt
... valutan daler silvermynt daler sm användes i sverige mellan och daler silvermynt fastställdes till daler enkelt kopparmynt augusti till daler enkelt kopparmynt mars och till daler enkelt kopparmynt oktober efter ändrades huvudvalutan till riksdaler specie mellan åren till gavs det ut nödmynt som var av koppar och skulle motsvara värdet på daler silvermynt de vägde bara ca gram och blev därför ett kreditmynt riksdaler daler sm öre silvermynt daler silvermynt daler carolin mark öre sm öre silvermynt penningar de lägsta nominalerna och öre silvermynt var präglade i koppar i bokföring från denna tid används ofta kolumnerna daler sm öre sm och penningar växelkurs var riksdaler daler silvermynt daler kopparmynt riksdaler daler silvermynt en tunna guld var daler silvermynt externa länkar kategori äldre svenska mynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_silvermynt
*  Teater Pero - Hem
Nära ögat Å andra sidan..., Kompiskompassen Allhelgonafestival Julfrossa Pero älskar musik På turné Kan själv. Nära ögat Å andra sidan..., Kompiskompassen Lyckans galoscher Gästspel Scattered Minds Fabula Berättarscen Varför pratar människor. Kalender/biljetter Kalender/boka biljetter Turnékalendarie Bokning förskolor/skolor Så här bokar du biljetter Press Om Pero Kontakta oss Arrangörsinfo Personal Hyr våra scener Lediga tjänster Mer om Pero Arbetssätt Historik Kronologi International. Från 2½ år. Nära ögat från 4 år. Å andra sidan..., från 12 år. Kompiskompassen från 9 år. Från 2½ år. Nära ögat från 4 år. Å andra sidan..., från 12 år. Kompiskompassen från 9 år. Gästspel Scattered Minds Spelas: 3 & 4 okt kl.19.00. Fabula Berättarscen Spelas: 6 okt, 3 nov & 1 dec kl.19. Spelas: 15 okt kl.9.30 & 10.45. Storydox Spelas: 22 okt, 19 nov & 17 dec kl.19. Urinetown - Musikalen Spelas: 6-8 nov kl.19 & 10-12 nov kl.18.30. Spelas: 16 nov kl.19.00. Kalender/biljetter Kalender/boka biljetter Våra speldatum. Mer om Pero A...
http://pero.se/

Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Fri radikalEtanKatalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidPerifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Ferrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.FosfolipidHydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.JärnKanelaldehydFettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.KiselkloridFerrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.Liposom: Liposom är en liten och rund fettbubbla (vesikel)http://www.news-medical.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.PentanKoppar(II)kloridTriglycerid: Triglycerider (triacylglyceroler) är kemiska föreningar i form av estrar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl. Det finns både enkla och blandade triglycerider, där de enkla innehåller samma sorts fettsyra.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Membranlipid: Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. De flesta membranlipiderna är amfifila (amfipatiska), vilket innebär att dessa molekyler har både en polär och en opolär del, och således också har både hydrofoba resp.EtylbensenMalonsyraEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Provitamin: Ett provitamin är en substans som kan omvandlas i kroppen till ett vitamin.Definition av provitamin på TheFreeDictionary.