Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Lipid A: Lipid A är den biologiskt aktiva beståndsdelen i lipopolysackarider. Den har en kraftigt endotoxisk verkan och uppvisar immunogena egenskaper.Heptoser: Kolhydrater med sju kolatomer.Polysackarider, bakteriellaO-antigenerSalmonellaSockersyrorKolhydratsekvens: Ordningsföljden av kolhydrater i polysaccharider, glykoproteiner och glykolipider.RamnosKolhydrater: Den största klassen organiska föreningar, bestående av aldehyd- eller ketonderivat av polyhydriska alkoholer, särskilt pentahydriska och hexahydriska, så benämnda därför att vätet och syret förekommer i sådana proportioner att de bildar vatten, Cn(H2O)n. De viktigaste omfattas av små sockerarter (enkla monosackarider) såväl som stora stärkelsearter, glykogener, cellulosa- och gummiarter. Födoämnesrelaterade kolhydrater hänförs till "kolhydrater i kosten".Limulusprov: En känslig metod för påvisande av bakteriella entotoxiner och endotoxinliknande ämnen som bygger på endotoxiners förmåga att in vitro gelatinera Limulus-amöbocytlysat (LAL), vilket framställs ur blod från dolksvansarten Limulus polyphemus. Metoden används för att påvisa endotoxin i kroppsvätskor och parenterala läkemedel.Kolhydratkonfiguration: Den typiska, tredimensionella formen hos kolhydrater.Endotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Aminosocker: Sockerarter i vilka en aminogrupp ersätter en hydroxylgrupp.Ketoser: En grupp enkla sockerarter (monosackarider).Polymyxin BFluorvätesyra: Vattenlösning av fluorväte. Det är en färglös, ångande vätska som kan orsaka svåra brännskador.Kalifornium: Ett konstgjort radioaktivt grundämne (aktinid) med kemiskt tecken Cf, atomnummer 98 och atomvikt 251. Det kan vara två- eller trevärt. Kalifornium kan användas medicinskt som strålkälla vid radioterapi.Bakteriella antigenerSalmonella tymphimuriumHafnia alvei: Typarten för bakteriesläktet Hafnia. Den skiljer sig från biologiskt likartade bakterier genom bristande förmåga att producera syra på sukroshaltiga medier.Monosackarider: Enkla sockerarter som inte kan brytas ned genom hydrolys. De utgörs av färglösa, kristallina ämnen med söt smak och den allmänna formeln CnH2nOn.Glukosamin: Ett aminsocker som finns i kitin, cellmembran och glukosaminoglykaner (mukopolysackarider).KemiMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Kemiska fenomenFettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Acholeplasma: Ett släkte gramnegativa organismer som inkluderar saprofytiska, parasitära eller patogena arter.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.OligosackariderProteus vulgarisPolymyxinerGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Gramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.SerotypningCD14-antigener: Glykolipidförankrade glykoproteiner som uttrycks på celler av myelomonocythärkomst, inkl. monocyter, makrofager och vissa granulocyter. De fungerar som receptorer för komplex av lipopolysaccharid (LPS ) och LPS-bindande protein.Toll-liknande receptor 4Coxiella: Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier (rickettsior) med stor utbredning hos fästingar och olika däggdjur i hela världen. Särskilt vanlig är förekomst hos nötkreatur, får och getter.Hexoser: En grupp kolhydrater med sex kolatomer. Till dessa hör bl a fruktos, galaktos, glukos och mannos.Fusobacterium: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier som finns i kroppshålor hos människor och andra djur. De bildar inte endosporer. Vissa arter är patogena och kan ge variga eller nekrotiska infektioner.Brucella abortus: En art av bakterier tillhörande släktet Brucella vars naturliga värdar är nötkreatur. Pseudomonas aeruginosaBacteroides: Ett släkte gramnegativa, anaeroba och stavformade bakterier. Dess medlemmar finns normalt i munhålan, luftvägarna, tarmarna och det urogenitala systemet hos människor, djur och insekter. Vissa arter k an vara patogena.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Papperskromatografi: En typ av kromatografi, där den fasta fasen består av filterpapper av speciell kvalitet. I övriga avseenden liknar den tunnskiktskromatografi.ArtsspecificitetOptisk rotationSerologiHydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Lewis blodgruppssystem: En grupp dominant och oberoende nedärvda antigen knutna till ABO-blodfaktorerna. De är glykolipider i plasma och utsöndringar som kan fästa vid erytrocyter. Fenotypen Le(b) är resultatet av samverkan mellan Le-genen Le(a) och generna för ABO-blodgrupperna.Shwartzmans fenomenonRhizobiumMetylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Miller Fishers syndrom: En variant av Guillain-Barres syndrom, kännetecknad av akut insättande okulomotorisk störning, ataxi och förlust av sträckreflexer med nedsatt styrka i extremiteter och bål. Ataxin beror på störningar i de perifera känselnerverna och inte på skada i lillhjärnan. Svaghet i ansiktsmusklerna och känselbortfall kan även förekomma. Tillståndet framkallas av autoantikroppar mot en myelinkomponent i det perifera nervsystemet.ArcidaePolyradikuloneuropatiBacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.MycoplasmatalesProteus mirabilisBrucella: Ett släkte gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till brucellos. Bakterierna utgörs av orörliga kocker och är djurparasiter och -patogener. Citrobacter: Ett släkte gramnegativa, stavformade enterobakterier som kan använda citrat som enda kolkälla.Haemophilus: Ett släkte av Pasteurellaceae med många arter som förekommer hos djur och människor. Organismerna är gramnegativa, fakultativt anaeroba, kul- eller stavformade, och utan rörelseförmåga.Escherichia: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier, vars medlemmar finns i det nedre tarmsystemet hos varmblodiga djur. Arterna är antingen icke-patogena eller opportunistiska patogener.Bordetella bronchiseptica: En art av Bordetella som är en parasit och patogen. Den förekommer i andningsvägarna hos däggdjur, såväl vilda som husdjur, och kan överföras till människa. Den är en vanlig orsak till bronkopneumoni hos lägrestående däggdjur.Galaktos: En aldohexos som uppträder naturligt i D-form i laktos, cerebrosider, gangliosider och mukoproteiner. Brist på galaktosyl-1-fosfaturidyltransferas ger upphov till felaktig galaktosomsättning, galaktosemi, som leder till höjda halter av galaktos i blodet.Vibrio choleraeMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Porphyromonas gingivalisPerjodsyraMannos: En hexos eller fermenterbar monosackarid och isomer av glukos från manna (mannaasken, Fraxinus ornus, och besläktade arter).Campylobacter jejuni: En art av bakterier som till utseendet påminner om tätt tvinnade spiraler. Organismerna orsakar abort hos får och feber och tarminfektion hos människa. De kan också förknippas med tarmsjukdomar hos ka lvar, lamm och andra djur.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Chromobacterium: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som lever i jord och vatten. De olika arterna är i allmänhet inte patogena, men vissa arter kan orsaka infektion hos däggdjur, i nklusive människor.Serratia marcescensMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Blodets bakteriedödande förmåga: Naturlig, bakteriedödande egenskap hos blodet tack vare förekomsten av antibakteriella ämnen som betalysin, leukin m fl.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Actinobacillus pleuropneumoniae: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba kockformade bakterier som isolerats från lunga och blod. Den orsakar lunginflammation och lungsäcksinflammation hos svin.Echinacea: Ett släkte (solhatt) av perenna örter med medicinsk användning, både lokalt och invärtes. Plantorna innehåller echinakosid, glykosider, inulin, isobutylamider, harts och seskviterpener.PlesiomonasHemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.UronsyrorEnterobacteriaceae: En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.Bordetella: Ett släkte av små och stavformade, gramnegativa, aeroba bakterier. Det omfattar både parasitära och patogena arter.XanthomonasFeberalstrande ämnenPapperselektrofores: En elektroforesteknik där papper används som diffusionsmedium. Denna metod är nästan helt begränsad till separering av små molekyler, så som aminosyror, peptider och nukleotider, och en förhållandevis hög spänning används.Molekylär härmning: En process som innebär att de strukturella egenskaperna hos en introducerad, främmande molekyl imiterar eller simulerar värdens egna molekyler.Direkt härmning gör att ett virusprotein kan binda direkt till ett normalt substrat i stället för den normala, homologa liganden. Immunologisk molekylär härmning brukar avse det som kallas antigen härmning och bestäms av egenskaperna hos de antikroppar som mobiliseras mot olika epitopvarianter på virusproteinet.HexosaminerHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Shigella flexneriTumörnekrosfaktor-alfaPasteurellaActinobacillus: Ett släkte av Pasteurellaceae som är gramnegativa, icke sporbildande, orörliga och fakultativt anaeroba. De flesta medlemmar förekommer både som patogener och som tillhörande normalfloran i luftvägar, matsmältnings- och könsorgan hos djur.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Disackarider: Oligosackarider bestående av två monosackaridenheter, länkade genom en glykosidbindning.Proteus penneriPrevotella intermediaRhodospirillaceaeAntikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Möss, inavlade C3HMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Shigella dysenteriaeImmundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Agglutination: Sammanklibbning av celler eller antigena partiklar vid reaktion med antikroppar.Glykolipider: Föreningar som innehåller en eller fler monosackaridrester bundna med glykosidbindning till en hydrofob molekyldel, som t ex acylglycerol, en sfingoid, en ceramid eller ett prenylfosfat.ShigellaAcylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Akutfasproteiner: Proteiner som utsöndras i större eller mindre mängd i blodet av hepatocyter i samband med skada, inflammation eller sjukdom. Dessa proteiner tjänar som hämmare eller mediatorer av inflammatoriska förl opp. Vissa akutfasproteiner har använts för diagnostiska ändamål.VeillonellaTeikoinsyrorCellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Shigella boydiiHemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.Toll-liknande receptorerCCL8-kemokinImmunkemi: En gren inom kemin med inriktning på immunologiska fenomen och undersökning av kemiska reaktioner i samband med antigenstimulering av vävnader. Vetenskapen omfattar även fysikalisk-kemiska reaktioner mellan antigen och antikroppar.RibosInterleukin-1: En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.Klebsiella pneumoniae: Gramnegativa, orörliga, kapslade och gasproducerande stavbakterier som är utbredda i naturen och förknippade med urinvägs- och luftvägsinfektioner hos människor.Rhizobium leguminosarumImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.Neisseria meningitidisGangliosider: En undergrupp sura glykosfingolipider. De innehåller en eller fler sialinsyra(N-acetylneuraminsyra)rester. Men Svennerholms förkortningssystem benämns gangliosiderna G, med indexbokstäverna M, D eller T för mono, di- eller trisialo, och en siffra för att ange rörelsesekvensen i tunnskiktskromatogram.RhodospirillumGalaktosaminSerumglobulinerSalmonella-fagerHerbasprillum: Ett släkte gramnegativa bakterier inom familjen Oxalobacteraceae, bestående av skruv- eller spiralformade celler. De är kemoorganotropa kvävefixerare som lever fritt i marken eller med rötterna till växter av familjen Graminae/Poaceae (gräs).TandköttRhizobiaceaeKungskrabba: En underklass leddjur (Xiphosura) som omfattar det nordamerikanska (Limulus) och asiatiska (Tachypleus) släktet av kungskrabba.Fraktionering: Stegvis separation av en blandning i dess olika beståndsdelar.Möss, inavlade BALB CSalmonella enteritidisKlebsiella: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som uppträder enskilt eller grupperar sig parvis eller i korta kedjor. Bakterierna förekommer vanligtvis i tarmarna och är opportunistiska patogener som kan ge upphov till bakteriemi, lunginflammation, urinvägsinfektion och flera andra infektionstyper hos människa.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.ThermoplasmaBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Campylobacter fetus: En art av bakterier hos människa och många djur- och fågelarter och som ofta ger upphov till sterilitet och/eller abort.Hemagglutination: Fenomenet att antikroppar reagerar med antigen som fastnat på röda blodkroppar.Deoxisocker: Ett socker där en eller flera hydroxylgrupper ersatts med väte.Makrofager, peritoneala: Enkärniga fagocyter som härrör från prekursorceller i benmärgen, men som är belägna i bukhinnan.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Bordetella parapertussisHelicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.Aminoalkoholer: Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).PseudomonasMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.CD15-antigener: Kolhydratantigen som ansamlas i olika tumörvävnader och släpps ut i blodet. Kolhydratdelen kan vara modifierad med fukos (6-deoxygalaktos) eller sialinsyra. Monoklonala antikroppar har framställts, so m kan särskilja undergrupperna av detta antigen i sera från cancerpatienter. I synnerhet sialyl-SSEA-1-antigen förekommer i höga halter i serum vid ett flertal tumörsjukdomar.Ketosyror: Organiska syror bestående av en funktionell ketongrupp och en karboxylsyragrupp. De bildas genom omvandling av t ex aminosyror.Spectrometry, Mass, Fast Atom BombardmentGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Enterobacter: Ett släkte gramnegativa, gasproducerande stavbakterier som återfinns i människors och djurs avföring, i avlopp, jord, vatten och mejeriprodukter.Endotoxemi: Närvaro av endotoxiner i blodet. Om tillståndet beror på toxiner från gramnegativa stavbakterier kan chock förekomma.Elektrofores: En elektrokemisk process, där makromolekyler eller kolloidala partiklar med en elektrisk nettoladdning vandrar i en lösning, som leder en elektrisk ström.Etanolamin: En seg, hygroskopisk aminalkohol med ammoniakdoft. Den är utbredd i biologisk vävnad och utgör en del av lecitin. Etanolamin används som ytaktivt medel, fluorometriskt reaktionsmedel och för att avlägsna CO2 och H2S från naturgas och andra gaser.Acetylglukosamin: 2-acetamid-2-deoxyglukopyranos. N-acetylderivatet av glukosamin.SalterCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Monocyter: Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.PolysackariderMitogenerComplement Inactivator Proteins: Serumproteiner som verkar i vissa nyckelpositioner i komplementaktiveringsföljden för att modulera eller hindra reaktionsförloppet. Avsaknad av dessa faktorer leder till okontrollerad aktivering av komplementsystemet och åtföljande sjukdomstillstånd.SialinsyraYersinia enterocoliticaKomplementproteiner: Serumglykoproteiner som deltar i den immunförsvarsmekanism som kallas komplementaktivering och som ger upphov till membranattackkomplexet. Häri ingår glykoproteiner i olika komplementaktiveringsprocesser (den klassiska, den alternativa och lektinkomplementprocessen).Möss, inavlade C57BLMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Laurinsyror: Mättade C12-monokarboxylsyror.Hemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Immunelektrofores, tvådimensionell: Immunelektrofores där en andra elektroforesrörelse görs med de ursprungligen separerade antigenfragmenten genom ett antikroppsbärande medium i en riktning som är vinkelrät mot den första.SymbiosBakteriell vidhäftning: Adhesionsförmåga är en kemisk egenskap hos bakterier såväl med som utan fimbrier ("cellhår") att kunna fästa vid andra celler, vävnader eller icke-levande ytor. Denna egenskap är av betydelse för kolo nibildning och sjukdomsalstrande förmåga.Agglutinationstester: Undersökningar som bygger på att celler, mikroorganismer eller partiklar klumpar ihop sig när de blandas med specifikt antiserum.Acinetobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier tillhörande familjen Neisseriaceae som förekommer i jord och vatten och med oklar patogenitet.Antimikrobiella katjoniska peptider: Små, katjoniska peptider som hos de flesta arter utgör en viktig del av det tidiga, medfödda och framkallade försvaret mot angripande mikroorganismer. Hos djur finns de på slemhinnor, i fagocytkorn oc h på kroppsytorna. Också insekter och växter har dessa peptider. Gruppen omfattar bl a defensiner, protegriner, takyplesiner och tioniner.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.PorinerMyristinsyrorRickettsiainfektionerImmunmodulerande medel: Substanser som förstärker, stimulerar, aktiverar eller modulerar såväl det cellulära som humorala immunsvaret. De klassiska medlen (Freunds adjuvans, BCG, Corynebacterium parvum m fl) innehåller bakteriella antigener. Några är endogena (t ex histamin, interferon, transfer factor, interleukin-1). De kan vara antingen ospecifika eller antigenspecifika.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.PasteurellainfektionerChemistry Techniques, AnalyticalToll-liknande receptor 2Lymfocytantigen 96: Ett utsöndrat protein som förenar sig med toll-liknande receptor 4 och är väsentligt för att receptorer ska känna igen lipopolysackarider.SilverfärgningLungsurfaktantassocierat protein D: Ett rikligt förekommande lungsurfaktantassocierat protein som binder till en rad lungpatogener och ökar deras opsonisering och död genom fagocyterande celler. Surfaktantprotein D innehåller en kollagenliknande N-terminaldomän och en lektindomän på C-terminalen som är typiska för proteiner i kollektinfamiljen.

*  Tumörsuppressorgen
... er är normala gen er som normalt förhindrar att en cell omvandlas till en cancercell i många cancerformer är tumörsuppressorgenerna utslagna och därmed kan cellen tillåtas genomgå multipla celldelningar mitos er och ackumulera genetiska avvikelser t ex mutation er exempel på tumörsuppressorgener är p som beräknas vara defekt i av alla cancerformer samt retinoblastomprotein rb protein et p tar emot och integrerar signaler om genetiska fel i arvsmassan och tar därefter beslut huruvida felet ska repareras eller om cellens programmerade celldöd apoptos ska aktiveras proteinet rb är defekt i runt av alla cancerformer och har en betydelsefull roll vid cellcykeln där rb hämmar cellcykelns fortskridande inaktiverade tumörsuppressorgener kan ärvas från förälder till avkomma vilket ger en ökad risk att utveckla cancer eftersom det endast krävs en mutation i den andra allel en för att en individ således helt ska sakna proteinet medicinering en icke fungerande tumörsuppressogen p kan ev förmås att fungera med hjälp a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tumörsuppressorgen
*  Dublin Core
... är en metadata standard för beskrivning av digitala objekt dokument webbsidor etc dublin core standarden är till för att underlätta sökning med mera i olika typer av objekt externa länkar engelska kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
*  Rackarungar: Kolhydrater
... Min syster säger att jag måste fokusera nu. - Okej, kolhydrater, säger du. Jag förstår. Upplagd av Anna/Rackarungar. söndag, april 15, 2012. Det är så himla gott - åt det en gång till friterad camembert och det var som att hälsa på i himlen. 15 april 2012 16:48 Du får mig att vilja vältra mig i godheter och ha matorgier. Nästan så man önskar sig gravid igen så man kan äta allt du visar upp. 15 april 2012 17:52 Åh ja. Jag måste få ställa mig i kön över vi-som-blev-lite-kära-i-ert-sovrum Jäklans va snyggt det var = Kram Tina Svara Radera. 15 april 2012 18:44 Och inte de sämsta kolhydraterna heller, gud så gott : Ladda lugnt, ser fram emot ett välkommen till världen inlägg. Kram Svara Radera. 15 april 2012 18:48 Åh så gott, kram Svara Radera. Jag har precis smällt i mig en stor skål fisksoppa och så en chokladkaka på det. Helt i min smak, lyckliga bebis som kommer få flytta rakt in i detta smakfulla rum ; Och hjortronsylt som är så gott. Kram Svara Radera. 15 april 2012 21:07 Farligt farligt men härligt här...
http://rackarungarbloggar.blogspot.com/2012/04/kolhydrater.html
*  Endotoxin
... er är ämnen som finns hos bakterieceller men inte hos djurceller ordet betyder bokstavligen inre gift men är till skillnad från exotoxin er inget som bakterierna aktivt utsöndrar vid bakteriens död läcker endotoxinerna ut närvaron av dem är därför en kraftig varningssignal för immunförsvaret om pågående infektion effekterna av immunförsvarets reaktion kan bli mycket dramatisk exempelvis dic och är hos personer med normalt immunförsvar det som leder till döden vid infektioner med endotoxinhaltiga bakterier snarare än bakteriernas angrepp i sig det vanligaste exemplet på endotoxiner är lipopolysackarider lps eller i några fall lipooligosackarider los som är en del av yttermembranet hos vissa gramnegativa bakterier se gramfärgning lipopolysackarider består av en polysackariddel socker och en lipiddel fett det är lipiddelen kallad lipid a som orsakar giftigheten hos endotoxiner människor bildar antikroppar mot endotoxiner efter exponering men mot polysackariddelen som varierar mycket mellan olika bakterier an...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotoxin
*  Ammoniumfluorid
... kemibox vardagligt namn ammoniumfluorid bild ammonium fluoride d balls ionic png bildtext molekylmodell bildvertikal ja bild fluorid amonný png bild text ammoniumfluorid systematiskt namn ammoniumfluorid kemisk formel nh f utseende färglösa kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ammoniumfluorid eller fluorammonium har form av färglösa kristaller lättlösliga i vatten vattenlösningen har sur reaktion och angriper såväl i vattenlösning som i torr form vanligt glas och kan därför endast förvaras i kärl av syntetiskt material ammoniumfluorid kan framställas genom sublimering av en blandning av natriumfluorid och ammoniumklorid eller genom neutralisering av ammoniakvatten med fluorvätesyra genom uppvärmning av ämnet i vattenlösning avgår en del ammoniak och sur ammoniumfluorid bildas vilken ännu kraftigare angriper glas ammoniumfluorid kommer till användning vid etsning av glas för lösning av silikater eller som desinfektion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumfluorid
*  Klortrifluorid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Chlorine-trifluoride.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Chlorine-trifluoride-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Klortrifluorid Övriga namn = |Kemisk formel = CL F 3 Utseende = Gulgrön gas eller vätska CAS-nummer = 7790-91-2 SMILES = FCl F F Molmassa = 92,448 Densitet = Flytande: 1,77 g/cm³ Gas: 0,004 LöslighetOrd = Hydrolys |LöslighetTemp = |Smältpunkt = -76,34 Smältextra = |Kokpunkt = 11,75 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Klortrifluorid' är en kemisk förening mellan klor och fluor. Den är en giftig, frätande och mycket reaktiv gas eller nerkyld eller komprimerad vätska. Ämnet framställs genom att blanda klorgas och fluorgas. Klortrifluorid är ett starkt oxidations - och halogeniseringsmedel. Det är mycket reaktivt och angriper de flesta organiska och oorganiska material. Reaktionerna är ofta häftiga, ibland även explosiva. I kontakt med vatten bildas både saltsyra och fluorvätesyra, oftast i gasform då reaktionen är både häftig oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klortrifluorid
*  Filtrerpapper
... miniatyr en förpackning filtrerpapper filtrerpapper är ett halvgenomsläppligt papper som placeras i vägen för ett vätske eller gasflöde för att avskilja små fasta partiklar kemisk användning vid kvantitativa kemiska analyser är det i av stor vikt att det använda papperets halt av oorganiska beståndsdelar dess askhalt är så liten som möjligt historiskt har det filtrerpapper som tillverkas i svenska grycksbo av munktell filter haft stor internationell spridning det renaste filtrerpapperet behandlades förr i regel med saltsyra och ofta även med fluorvätesyra för att så noga som möjligt befrias från askbeståndsdelar och bestå av nästan helt ren cellulosa se även kaffefilter luftfilter källor kategori papper kategori filtrering kategori laboratorieutrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filtrerpapper
*  Ogräsdurra
... sorghum halepense är en art i familjen gräs ogräsdurran förekommer i medelhavet europa och mellanöstern ogräsdurra används för att binda mark och minska erosion den uppfattas som ett ogräs eftersom om det utsätts för frost eller hetta kan det bilda blåsyra i tillräckligt stor mängd för att vara dödligt för boskap och hästar bladverket kan orsaka blåsor för växtätare på grund av nitrater det sprider sig snabbt och kan kväva planterade grödor i argentina orsakar plantan problem till följd av ökad resistens http money cnn com news newsfeeds articles djf dowjonesdjonline fortune htm referenser externa länkar kategori gräs kategori og växtindex...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ogräsdurra
*  Florian Fricke
... född februari i lindau am bodensee i tyskland död efter ett slaganfall december i münchen var en tysk musiker fricke har haft ett betydande inflytande över den elektroniska musiken och musik skapad med syntheziser s han är känd som grundare av krautrock bandet popol vuh fricke använde sig främst av en moog synthesizer och var en av de första att använda och äga en sådan år mötte fricke den tyska regissören werner herzog som han kom att samarbeta med i flera år bland annat genom att skriva musik till flera av dennes filmer däribland aguirre guds vrede han samarbetade även med en rad andra musikartister exempelvis tangerine dream och amon düül ii kategori födda kategori tyska electronicamusiker kategori män kategori avlidna kategori personer från lindau kategori musiker från bayern...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Florian_Fricke
*  Spontan fission
... kallas fission som sker på grund av krafter som verkar inuti en atomkärna till skillnad från den fission som kan uppstå när en atomkärna träffas av en elementarpartikel utifrån spontan fission är typiskt för tunga atomkärnor och är teoretiskt möjligt för alla isotoper med atommassa större än u i praktiken förekommer det bara för atomkärnor u ett exempel på isotop som sönderfaller med spontan fission är californium spontan fission upptäcktes av de sovjetiska fysiker na georgy flyorov och konstantin petrzhak se även radioaktivt sönderfall kategori kärnfysik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spontan_fission
*  Apios (monosackarid)
apios monosackarid apios monosackarid apios är en monosackarid en hexos som förekommer i små mängder i pektin den är teoretiskt intressant eftersom den till skillnad från nästan alla andra monosackarider har en grenad kolkedja externa länkar kategori aldopentoser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apios_(monosackarid)
*  Glukosamin
... atc kod m ax är en kroppsegen substans som är en komponent i en av kroppens polysackarid er glukosamin spelar en stor roll i bildandet av senor och brosk glukosamin i tablettform har visat sig kunna lindra besvär vid reumatiska sjukdomar och artros kategori aminosocker kategori monosackarider kategori kosttillskott...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukosamin
*  Hexosamin
... er är kemiska föreiningar som bildas genom att lägga en amin grupp till en hexos exempel fruktosamin galaktosamin glukosamin mannosamin kategori aminosocker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexosamin
*  Saturation transfer
... är en nmr spektroskopi sk metod proceduren föreslogs först av sture forsén och ragnar hoffman och benämns också forsén hoffman metoden s forsén and r a hoffman j chem phys och j chem phys i saturation transfer används kärnmagnetisk resonans nmr för att mäta förhållandevis långsamma molekylära processer till exempel långsamma rotationer runt en kemisk bindning eller bindning av ligander de ligandbindningsprocesser som kan studeras har dissociationskonstant er i området m tekniken används för studier av bland annat kvantifiering av energimetabolismen i njurarna och att studera inbindningen av läkemedel till deras målmolekyler i lösning referenser kategori kärnmagnetisk resonans...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturation_transfer
*  Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror
sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror sackarosestrar i blandning med mono och diglycerider av fettsyror är ett emulgering och stabiliseringsmedel på äkta vara s webbplats med e nummer e som inom livsmedelsindustrin används i värmebehandlade köttprodukter margarin kakor och glass med flera med upp till gram per kilogram i andra livsmedel som kakor där de används som fettemulsion får de användas med upp till gram per kilogram och i burkkaffe med gram per liter den får även användas i vissa alkoholhaltiga drycker med upp till gram per liter och i pulver till varma drycker med upp till gram per liter det kan ven skydda stärkelser och proteiner när dessa värms upp eller fryses adi är satt av jecfa till mg kg och av scf till mg kg detta medför att adi lätt överskrides och man är osäker på vad som i de fallen händer tillsatsen är en förening av socker och fettsyror e om man tar bort mono och diglyceriderna får man tillsatse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sackarosestrar_i_blandning_med_mono-_och_diglycerider_av_fettsyror
*  Grisfötter kokta - dinBMI.se
... Hem / startsida. BMI Räkna ut ditt BMI. BMI för barn isoBMI. Beräkna ditt midja-höft-kvot. Energiförbrukning Din energiförbrukning. Räkna ut kaloribehov. Kaloritabellen livsmedel. Räkna ut kaloriförbrukning. Övrigt Näringsämnen i livsmedel. Beräkna din BMI som widget. Kontakta oss. Om dinBMI. Du är här: Hem. Kaloritabellen Grisfötter kokta. Grisfötter kokta. Rätt/råvara: Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt. Livsmedelsgrupp: Gris färsk fryst tillagad. Innehåll per 100 gram. Energifördelning. Makrokomponenter Energi kcal Kalori 335 kcal. Fett 20,4 g. Protein 38 g. Fett Enkelomättade fettsyror 8,4 g. Fettsyror C14 Myristinsyra 0,4 g. Fettsyror C16 Palmetinsyra 5,2 g. Fettsyror C18 Stearinsyra 3,1 g. Fettsyror C18:3 Linolensyra 0,1 g. Fettsyror C20 Arakinsyra 0,1 g. Fettsyror C22:5 Dokosapentaensyra 0,1 g. Fleromättade fettsyror 2,2 g. Kolesterol 93,8 mg. Mättade fettsyror 8,8 g. Mineralämnen Fosfor 90 mg. Jod 68 µg. Järn 1,3 mg. Kalcium 97 mg. Kalium 445 mg. Magnesium 12 mg. Natrium 638 m...
http://dinbmi.se/livsmedel/?id=2694
*  Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre
... Web medicallink.se primavi.se vaccination.nu. Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre 2009-10-28 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Åttaåringar som dricker standardmjölk varje dag har lägre BMI jämfört med jämnåriga som sällan dricker mjölk. Det kan vara så att barn som dricker standardmjölk också tenderar att äta andra saker som påverkar deras vikt. En annan möjlig förklaring kan vara barn som inte dricker standardmjölk kanske dricker mer läsk istället, säger dietisten Susanne Eriksson som skrivit avhandlingen. Även bland barn med övervikt kunde forskarna se en skillnad mellan de barn som dagligen drack standardmjölk och de som inte gjorde det. Avhandlingen visar också att barnen åt mer mättat fett än rekommendationen men de barn som hade ett högt fettintag hade ett lägre BMI än barnen med lägre fettintag. Barnen fick bland annat berätta vad de ätit det senaste dygnet och svara på frågor om hur ofta de äter olika livsmedel. - Många av de här barnen undersöktes reda...
http://medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=3993
*  Omega (olika betydelser)
omega olika betydelser omega olika betydelser omega har flera betydelser omega ω bokstav i det grekiska alfabetet omega utvidgning av tex med stöd för unicode och bits system ω beteckning inom fysik en för vinkelhastighet ω beteckning inom astronomi n för densitetsparametern i universum se universums framtid vissa omättade fettsyror omega fettsyra omega fettsyra och omega fettsyra omega svampsläkte produktnamn omega sa schweiziskt urmärke opel omega bilmodell oldsmobile omega bilmodell omega och segelbåtsmodeller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega_(olika_betydelser)
*  Glykosyltransferas
... er är en grupp enzym er ec som svarar för biosyntes en av disackarid er oligosackarid er och polysackarid er de gör detta genom att katalysera överföringen av en monosackarid från en aktiverad sockermolekyl till en glykosylacceptor kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykosyltransferas
*  Proteus vulgaris
... är en gramnegativ stavformad bakterie den tillhör enterobacteriaceae och finns i tarmfloran och kan orsaka urinvägsinfektion bakterien producerar ureas förutom urinvägsinfektion kan bakterien ge sårinfektion bakteriemi och i enstaka fall meningit kategori bakterier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proteus_vulgaris
*  Priscilla hypsiomoides
... är en skalbaggs art som beskrevs av thomson priscilla hypsiomoides ingår i släkte t priscilla och familjen långhorningar artens utbredningsområde är costa rica honduras nicaragua panamá venezuela inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g bates henry walter xxv contributions to an insect fauna of the amazons valley coleoptera longicornes the annals and magazine of natural history london kategori långhorningar kategori priscilla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Priscilla_hypsiomoides
*  Priscilla Wakefield
'Priscilla Wakefield', född 'Bell' 1751, död 1832, var en engelsk författare, mor till Edward Wakefield, farmor till Edward Gibbon Wakefield. Priscilla Wakefield blev känd genom sina barnböcker och sitt pionjär sarbete för upprättande av sparbank er. Hennes far var Daniel Bell 1726-1802 och hennes mor var Catherine Barclay 1727-1784, barnbarn till kväkare n och teologen Robert Barclay. Äldste sonen Edward Wakefield 1774–1854 kom att bli statistiker och far till bland annat Edward Gibbon Wakefield och William Wakefield. Priscilla Wakefield skrev under sitt liv mer än ett dussin böcker. Hennes barnböcker som hon blivit mest känd för präglas av en ambition med lärande innehåll och tar bland annat upp naturhistoria och geografi i form av berättande reseskildringar, trots att Priscilla Wakefield själv aldrig reste utanför England. Hon skrev förutom utifrån en lärande ambition för att hjälpa till att försörja familjen eftersom ekonomin var knapp då hennes makes affärer inte var särskilt lönsamma. Utöver sitt förfat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Priscilla_Wakefield
*  ABR-metoden
abr metoden abr metoden abr metoden abortus bang ringprov innebär en mjölkundersökning i avsikt att ta reda på om ett nötkreatur infekterats av bangs bakterie brucella abortus en abort bacill som ger upphov till smittsam kastning kastsjuka även benämnd brucellos bra böckers lexikon brucellos hos nöt har framgångsrikt bekämpats i sverige liksom i övriga norden och sjukdomen har inte rapporterats i sverige sedan http www epiwebb se brucellos index shtml källor kategori sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ABR-metoden
*  Pseudomonas aeruginosa
Används för att förhindra svampinfektioner på växter. Artnamnet betyder kopparrost eftersom bakterien ger ett grön-blåaktigt var vid infektioner. Färgen ges av att bakterien utsöndrar pyocyanin, en vattenlöslig substans med en blågrön färg. Nationalencyklopedin Kan orsaka opportunistisk lunginfektion hos patienter med cystisk fibros. Identifikation Sjukdom och symtom Friska patienter som blir infekterade. Patienter med andra skador eller sjukdomar. ] och spridning Prevention Källor. Den är både en oppurtunistisk human patogen och en oppurtunistisk patogen hos växter. Pseudomonas aeruginosa utsöndrar olika typer av pigment]] t.ex. pyocyanin som är blå-grönt. Pyocyanin färgar både varet vid en infektion och agarplattan vid odling av bakterien. Pseudomonas aeruginosa är oxidas positiv vilket används för att skilja den från andra tarmbakterier som är oxidasnegativa. Sjukdom och symtom. Friska patienter som blir infekterade. P aeruginosa kan ge olika symtom beroende på var i kroppen bakterien finns. Det vanligaste...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
*  Laternaria aeruginosa
... är en insekts art som först beskrevs av stsl laternaria aeruginosa ingår i släkte t laternaria och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c hemiptera insularum philippinarum bidrag till philippinska öarnes hemipter fauna ofversigt af kongliga svenska vetenskaps akademiens förhandlingar stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori laternaria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laternaria_aeruginosa
*  Sophronica uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning sophronica uniformis ingår i släkte t sophronica och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum xi folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori sophronica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sophronica_uniformis
*  Ropica uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning ropica uniformis ingår i släkte t ropica och familjen långhorningar artens utbredningsområde är gabon inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan nouvelles formes de lamiaires deuxième partie bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ropica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ropica_uniformis
*  Aeolesthes uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av maurice pic aeolesthes uniformis ingår i släkte t aeolesthes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor pic maurice nouveautés diverses mélanges exotico entomologiques titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori aeolesthes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aeolesthes_uniformis
*  Pothyne uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av heller pothyne uniformis ingår i släkte t pothyne och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pothyne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pothyne_uniformis
*  Scolecobrotus uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av lea scolecobrotus uniformis ingår i släkte t scolecobrotus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori scolecobrotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scolecobrotus_uniformis
*  Syllitus uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av blackburn syllitus uniformis ingår i släkte t syllitus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori syllitus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syllitus_uniformis
*  Thylactus uniformis
... är en skalbaggs art som beskrevs av maurice pic thylactus uniformis ingår i släkte t thylactus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor pic maurice nouveautés diverses mélanges exotico entomologiques titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori thylactus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thylactus_uniformis
*  Acalolepta uniformis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av stefan von breuning acalolepta uniformis ingår i släkte t acalolepta och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan novae species cerambycidarum iv folia zoologica et hydrobiologica riga kategori långhorningar kategori acalolepta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acalolepta_uniformis
*  Peprilus ovatus
... är en fisk art som beskrevs av horn peprilus ovatus ingår i släkte t peprilus och familjen stromateidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor haedrich r l and m schneider stromateidae palometas p in w fischer f krupp w schneider c sommer k e carpenter and v niem eds guia fao para identification de especies para lo fines de la pesca pacifico centro oriental vols fao rome fishbase froese r pauly d eds kategori abborrartade fiskar kategori peprilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peprilus_ovatus
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Mutarotation
... är förändring i den optiska rotationen dvs hur mycket planpolariserat ljus vrider sig när man genomlyser en lösning med kolhydrater beroende på vilka stereoisomerer som finns i lösningen mutarotation upptäcktes av den franske kemisten augustin pierre dubrunfaut exempel px miniatyr stereoisomera formerna av glukos skillnaden syns till höger på de olika formerna α har sin oh grupp neråt medan β har sin uppåt de olika formerna av d glukos vrider ljuset olika mycket om man lyser igenom dem har man en lösning av dem så ställer det in sig en jämvikt mellan dem och det blir alltid samma koncentrationer av de båda typerna av glukos denna jämvikt har ett sk specifikt rotationsvärde hur mycket ljuset har vridits tar man och löser α d glukos i vatten kommer vissa av molekylerna att räta ut sig och strukturera om sig så att det bildas β d glukos också detta sker hela tiden och det är inte statiskt utan även β kommer att gå tillbaks till α men jämvikten kommer att infinna sig under tiden som lösningen går mot sitt jä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mutarotation
*  Lewis Powell
... px right lewis powell lewis thornton powell född april eller någon gång död juli även känd som lewis paine eller endast payne försökte utan framgång att lönnmörda usa utrikesminister william h seward och var en av fyra personer som hängdes för konspiration en bakom mordet på abraham lincoln referenser kategori amerikanska brottslingar kategori personer som blivit avrättade genom hängning kategori personer som blivit avrättade av usa kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lewis_Powell
*  Jordfärger
'Jordfärger' kan också användas för syntetiskt tillverkade pigment med samma färgande substanser som de naturliga och för pigment tillverkade av krossade mineral. De vanligaste typerna kallas ockra, terra och umbra och ger gula, bruna och röda färger. Jämfört med motsvarande syntetiskt tillverkade pigment innehåller de mindre av den färgande substansen och mer av andra ämnen. Detta gör oftast att jordfärgerna inte ger lika intensiva kulörer som sina syntetiska motsvarigheter. I Italien kallas jordpigmenten terra, som betyder jord på italienska, eller umbra, som betyder skugga. Det betyder att egenskaperna skiljer sig från andra jordfärgers, och kasselbrunt kan inte användas i kalkfärg. Pigment som tillverkas av krossade mineraler kallas oftast inte jordpigment, även om de ibland har likartade egenskaper. Idag har de syntetiska järnoxiden helt ersatt de naturliga jordfärgerna vid industriell tillverkning, medan jordfärgerna används i konstnärsfärger, i byggnadsantikvariska sammanhang och i färg som tillverkas ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfärger
*  Plagithmysus rubi
... är en skalbaggs art som beskrevs av perkins plagithmysus rubi ingår i släkte t plagithmysus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori plagithmysus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plagithmysus_rubi
*  Miller Fishers syndrom
Det kan vara svårt att leva ett normalt liv när man har haft Miller Fishers syndrom eftersom man får en svag förlamning och en känsligare kropp. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1542411.ab Efter sjukdomen har man en smärta som kvarstår i månader. Det finns en risk att man får problem med ögonen efter sjukdomen, att ögonmusklerna inte fungerar som de skall och man blir vindögd. Vilka men får man av Miller Fisher och finns det risk för återfall. Hur märker man att man har Miller Fisher. Är MFS relaterat med en annan sjukdom och finns det någon koppling med ålder. Vilka men får man av Miller Fisher och finns det risk för återfall. Patienter med Miller Fishers syndrom börjar successivt återhämta sig själva, för att sedan oftast bli helt återställda inom loppet av 3-12 månader. Vanligtvis blir man helt återställd efter Miller Fishers syndrom men i vissa fall då man inte blir helt återställd får man problem med både balans samt dubbelseende. Det finns dock inga siffror som visar hur vanligt det är med återf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miller_Fishers_syndrom
*  Radaris people - Miller, Perry … Miller, Porfiria
radaris people miller perry miller porfiria radaris people miller perry miller porfiria miller perry miller philbur miller pia miller pervis miller philip miller pierce miller pessy miller philippus miller pierre miller peta miller phill miller pieter miller pete miller phillips miller pilar miller peter miller phillis miller pinkie miller peterson miller phillip miller pinky miller petra miller phillys miller piper miller petrina miller philomena miller pj miller peyton miller philp miller plat miller pg miller phineas miller platt miller ph miller phoebe miller pm miller phacharin miller phylis miller pok miller phaedra miller phyliss miller polly miller phebe miller phyll miller pollyanna miller phil miller phyllis miller porfiria miller philander miller pi index up a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z rss feed...
http://radaris.com/abc/ob0r
*  Dennis Miller
Den tidigare Saturday Night Live -kollegan Al Franken menar dock inte alls att han har förändrats så mycket, Franken menar att Miller alltid har varit konservativ när det gäller vissa frågor. Miller tog steget över från det Demokratiska partiet till det Republikanska partiet, delvis på grund av terror attackerna den 11 september 2001. Under det tidiga 1980-talet var han värd för 'The Trolley Show', ett nyhet s magasin för tonåring ar som visades under lördagseftermiddagarna på 'KDKA-TV' i Pittsburgh. Han avslutade alltid med frasen: "That's the news, and I am outta here!". År 1990 släpptes en CD med ståuppkomik, 'The Off-White Album', som hämtade inspiration från den observation s- och metafor drivna humor han var känd för i 'Saturday Night Live' och visade prov på den politiskt baserade humor som skulle influera honom senare. År 1992 ledde han talk showen 'The Dennis Miller Show', till skillnad från Jay Leno och David Letterman fokuserade Miller här mera på politiska och sociala frågor och gav utlopp för sin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_Miller
*  Stanley Miller
'Stanley Lloyd Miller', född 7 mars 1930 i Oakland, Kalifornien, död 20 maj 2007, var en amerikansk kemist och biolog som är känd för sina studier om livets uppkomst, i synnerhet Miller-Urey-experimentet som visade att kolföreningar kan skapas från oorganiska substanser av ganska enkla fysiska processer. Miller studerade vid universitetet i Berkeley, Kalifornien, och tog examen 1951 för att senare fortsätta för Harold Urey vid universitetet i Chicago där han tog sin examen i kemi 1954. Miller fortsatte sin forskning vid California Institute of Technology från 1954 till 1955 och anslöt sig därefter till avdelningen för biokemi vid Columbia University, New York, där han arbetade de följande fem åren. Han återvände sedan till Kalifornien där han arbetade som assisterande professor från 1960 till 1962, organisationsprofessor 1962-1968, och sedan som kemiprofessor vid universitetet i San Diego från 1968. Ända sedan dess har det förekommit protester och invändningar om att den tidiga miljön på jorden knappast var u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stanley_Miller
*  Inger Miller
... född juni är en amerikansk före detta friidrott are kortdistanslöpning millers storhetstid var i slutet av talet hon ingick i det amerikanska stafettlag på meter som vann guld vid os i atlanta hon var även med i laget som vann guld vid vm i aten höjdpunkten i millers karriär var vm i sevilla då hon både vann guld på meter och silver på meter bakom marion jones millers personliga rekord är från det året på meter och på meter miller var även med i det lag som ursprungligen vann meter vid vm men laget blev av med sina medaljer på grund av dopning sskandalen vid balco laberatoriet källor kategori amerikanska kortdistanslöpare kategori världsmästare på meter löpning kategori världsmästare på x meter löpning kategori olympiska guldmedaljörer kategori amerikanska olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inger_Miller
*  McCabe & Mrs. Miller
mccabe mrs miller mccabe mrs miller mccabe mrs miller är en amerikansk film från i regi av robert altman baserad romanen mccabe från av edmund naughton i rollerna syns bland andra warren beatty julie christie och keith carradine musik av leonard cohen användes i filmen filmen är en revisionistisk western altman hänvisade till den som en anti westernfilm beatty spelar i filmen den skrävlande mccabe och julie christie spelar den ambitiösa bordellmamman mrs miller filmen betonar det meningslösa våldet och innehåller inga heroiska karaktärer att tala om det något okonventionella budskapet i filmen gjorde att den endast blev en måttlig framgång produktion filmen spelades in i vancouver oktober januari manuset var till en början tämligen traditionellt men ändrades radikalt i början av inspelningen av altman och beatty under inspelningens gång bodde beatty tillsammans med motspelerskan och älskarinnan julie christie i en lyxvilla och altman ägnade kvällarna åt fester eller att se fotboll på tre fyra tv apparater sam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/McCabe_&_Mrs._Miller
*  Teratoleptura mirabilis
... är en skalbaggs art teratoleptura mirabilis ingår i släkte t teratoleptura och familjen långhorningar underarter arten delas in i följande underarter t m mirabilis t m yoshitomii t m shibatai källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori teratoleptura...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teratoleptura_mirabilis
*  Russellia mirabilis
... är en nässeldjurs art som beskrevs av paul torben lassenius kramp russellia mirabilis ingår i släkte t russellia och familjen russelliidae artens utbredningsområde är södra ishavet inga underart er finns listade i catalogue of life källor urmo unesco ioc register of marine organisms land j van der ed kategori hydrozoer kategori russellia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Russellia_mirabilis
*  Tigranella mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning tigranella mirabilis ingår i släkte t tigranella och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum x folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tigranella...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tigranella_mirabilis
*  Corynofrea mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius corynofrea mirabilis ingår i släkte t corynofrea och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor aurivillius christopher neue oder wenig bekannte coleoptera longicornia arkiv för zoologi uppsala fig titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori corynofrea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Corynofrea_mirabilis
*  Eurycallinus mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av bates eurycallinus mirabilis ingår i släkte t eurycallinus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor bates henry walter supplement to longicornia biologia centrali americana insecta coleoptera pls xvii xxiv titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori eurycallinus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eurycallinus_mirabilis
*  Phacodes mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av mckeown phacodes mirabilis ingår i släkte t phacodes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori phacodes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phacodes_mirabilis
*  Phlyctenosis mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av reé michel quentin och jean françois villiers phlyctenosis mirabilis ingår i släkte t phlyctenosis och familjen långhorningar artens utbredningsområde är malawi inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g joly claude bernaud dominique pierre jacques murphy ray second entomological mission to malawi lambillionea supplément pls couleur kategori långhorningar kategori phlyctenosis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Phlyctenosis_mirabilis
*  Polyzonus mirabilis
... är en skalbaggs art som beskrevs av cenek podany polyzonus mirabilis ingår i släkte t polyzonus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori polyzonus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyzonus_mirabilis
*  Brucella
... är ett släkte aeroba gram negativa stavformade bakterier de är vanligast bland djur och varje djurart infekteras av en specialiserad brucella art till exempel så infekterar brucella suis grisar människor kan också smittas eftersom brucellos är en zoonos patogenes och morfologi brucella arter med medicinsk betydelse smitta och spridning referenser patogenes och morfologi brucella saknar kapsel och är kan inte överleva utanför värddjurets celler brucella arter med medicinsk betydelse brucella abortus infekterar nötkreatur brucella melitensis infekterar getter kan ge den kroniska varianten av brucellos hos människa efter långvarig kontakt med smittade djur brucella suis infekterar grisar smitta och spridning reservoaren för brucella är djur därför smittas de flesta människor via direkt kontakt med djur eller via opastöriserade mjölkprodukter brucella är en bakterie som smittar väldigt snabbt och gör sitt offer sjukt snabbt därför är den passande vid biologisk krigföring referenser kategori proteobacteria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brucella
*  Caspar-Werke
caspar werke caspar werke caspar werke ag i travemünde var en tysk flygplansfabrik företaget bildades för att bedriva tillverkning av flygplan konstruerade vid hanseatische flugzeugwerke karl caspar ag företaget var verksamma i fokker s tidigare fabriksanläggningar med tillverkning av sjögflygplan av hansatyp chefskonstruktör vid bolaget var ernst heinkel som bland annat konstruerade ett par prototypflygplan med vikbara vingar för ubåt sbasering när heinkel lämnade företaget i slutet av för att starta eget övertogs konstruktionsarbetet av karl theiss under theiss ledning konstruerades ett av världens första besprutningsflygplan c som kunde medföra en last på kilo bekämpningsmedel lanserade man passagerarflygplanet c priwall som bland annat användes av deutsche luft hansa som transportflygplan på grund av uteblivna order av företagets produkter upphörde verksamheten vid caspar werke flygplan tillverkade vid caspar werke caspar s caspar lj caspar u caspar u caspar cle caspar ct caspar cle caspar c caspar c casp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar-Werke
*  Caspar Schmidt
... död var en svensk läkare och bergsman schmidt invandrade från sachsen troligen på talet utnämndes han av karl xi till bergsfältskär vid salberget och de övriga bergsbruken i sverige han bosatte sig i sala varifrån han flyttade i västerås där han öppnade apotek caspar schmidt kom bland annat olof rudbeck den äldre lektioner i medicin vid sidan av sin medicin och apokargärning började han driva handel med järn och livsmedel verkade även kom källarmästare och penningutlånare december utnämndes han till inspektör över bergverken i skåne blekinge halland och bohuslän startade han också tillsammans johan ellers silvergruvan i björbyn tösse socken i dalsland upptogs en ny silvergruva i äskekärr ånimskogs socken man lät sig dock luras av en lurendrejare doktor lohrius som med hemliga smältmetoder skulle kunna utvinna guld silver tenn och bly ur malmen lohrius rymde dock efter att ha lurat av de båda betydande summor och tvingades schmidt som blivit ruinerad på kuppen sälja sin andel i gruvorna till ellers han ko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Schmidt
*  Caspar Fincke
... född omkring död var en dansk konstsmed fincke var verksam under kristian iv åt vilken han utförde ett stort antal konstsmidesarbeten bland annat på frederiksborgs slott och i roskilde domkyrka vars gallerdörrar i kristian iv s kapell anses vara hans bästa verk hans stil är synnerligen fantasifull och han har en häpnadsväckande variationsförmåga flätverk blomrankor spiraler och hjärtformiga ornament är typiska detaljer i kompositionen källor svensk uppslagsbok malmö kategori män kategori födda talet kategori avlidna kategori danska konsthantverkare kategori smeder kategori personer från böhmen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Fincke
*  Stensjö, Vaggeryds kommun
stensjö vaggeryds kommun stensjö vaggeryds kommun stensjö var ett säteri i svenarums socken i småland i nuvarande vaggeryds kommun i jönköpings län säteriet gavs i slutet av talet som förläning till kapten caspar witte en man av nordtyskt ursprung som under karl ix s tid invandrat till sverige hans bror johann witte n var furstligt mecklenburgskt geheimeråd hos adolf fredrik i av mecklenburg schwerin hos caspar witte inledde per stålhammar sin karriär som trossdräng för att senare bli dennes sventjänare ryttare så småningom gifte sig per stålhammar med caspar wittes dotter susanna som dock dog i samband med en förlossning redan per stålhammar gifte om sig med anna skytte och fick genom det giftet hultsvik i korsberga socken till skillnad från stensjö finns hultsvik bevarat eftersom per stålhammar blivit adlad i en tid då kronans ekonomi var dålig fick han ingen donation utan fick vänta dock lyckades per stålhammar få ett löfte av sin förre svärfar caspar witte adlad von witten af stensjö att få stensjö som ar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stensjö,_Vaggeryds_kommun
*  Aldohexos
... en aldohexos är en hexos med en aldehyd grupp glukos är den vanligaste aldohexosen det finns åtta aldohexoser fil dl allose svg allos fil dl altrose svg altros fil dl glucose svg glukos fil dl mannose svg mannos fil dl gulose svg gulos fil dl idose svg idos fil dl galactose svg galaktos fil dl talose svg talos se även ketohexos de hexosen die aldohexosen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aldohexos
*  Vibrio cholerae
'Kolerabakterien', 'Vibrio cholerae', är en stavformad extracellulär bakterie som har stor rörlighet genom sin kraftiga flagell och den är fakultativt anaerob. Vibrio cholerae är välkänd eftersom den ger upphov till kolera. Kolera är en tarmsjukdom som orsakas vid intag av mat eller vatten som är förorenat av bakterien. Bakterien förekommer i samhällen med dålig rening av avloppsvatten och epidemin brukar oftast uppstå efter naturkatastrofer. Det enda värddjuret för bakterien är människan http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/kolera/. För att sjukdomen ska uppstå så krävs det en stor smittdos. Smittspridningen sker inte enbart av förorenat avloppsvatten utan det har även förekommit från dåligt kokta skaldjur och fisk. Bakterien som smittar utsöndras via avföringen och om bakterien påvisas i avföringen genom odling ställs diagnosen kolera. Redan efter några timmar finns det risk att den drabbade avlider om man inte får akuta behandlingar. Sjukdomen behandlas först och främst med att ersätta den vätska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
*  Campylobacter jejuni
... är en patogen bakterie som är vanlig hos kyckling ar men orsakar sjukdom hos människor hos människa är det den vanligaste orsaken till gastroenterit är en av de vanligaste orsakerna till guillain barrés syndrom vilket beror på att antikropparna mot c jejuni kan i sällsynta fall korsreagera med nervvävnad för att påvisa c jejuni rekommenderas idag serologiska tester campylobacter c jejuni är mikroaerofil och växer bra vid grader celsius patogenes och morfologi c jejuni orsakar hos människa gastroenterit med blodig diarré detta beror på att bakterien invaderar mukosan det krävs endast ett lågt antal av bakterier för att bli smittad så få som bakterier detta beror på att de tål saltsyran i magsäcken bra för att skilja c jejuni från andra tarmbakterier så kan man använda det faktum att c jejuni är oxidas positiv behandling infektion av c jejuni går över av sig själv inom en vecka så normalt behövs ingen antibiotika däremot är det viktigt att få i sig vätska enligt smittskyddslagen lag är det en anmälningspli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campylobacter_jejuni
*  Kycklingkött
... miniatyr rått kycklingbröst kycklingkött är kött från kyckling det vill säga unga tamhöns kycklingkött innehåller mycket proteiner vitaminer och mineraler skinnet innehåller dessutom mycket fett kycklingens slaktkropp består framför allt av bröst vinge lår och ben kycklinglever n brukar också användas till mat det är viktigt att kycklingen tillagas väl de vanligaste metoderna är att de kokas steks eller grilla s den bör ätas genomstekt för att inte riskera spridning av bakterien campylobacter som kan orsaka mag eller tarmsymtom majskyckling är kyckling som har fötts upp på majs istället för enbart kraftfoder vilket annars är det vanliga de växer långsammare och blir större än vanliga kycklingar och köttet blir gulare i tillagat skick kategori kött...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kycklingkött
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Pseudocallidium violaceum
... är en skalbaggs art som beskrevs av plavilstshikov pseudocallidium violaceum ingår i släkte t pseudocallidium och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pseudocallidium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudocallidium_violaceum
*  Enzymkopplad immunadsorberande analys
thumb|300px|right|En 96 håls mikrotiterplatta som används för ELISA. Till brunnarna sätts sedan ett prov med den antikropp, riktad mot antigenet, som skall bestämmas. Till tracern har man kopplat konjugerat ett enzym t.ex. Överskottet av tracer tvättas bort och det enzym som finns kvar bundet ger sedan i nästa steg en signal genom en enzymreaktion där produkten är ett färgat eller fluorescent ämne. thumb|450px|right|Hydrolys av p-nitrofenylfosfat till p-nitrofenol och fosfat. Metoden används på kliniska laboratorier för att bestämma antikroppar som produceras som svar på en virusinfektion eller en autoimmun sjukdom eller för att bestämma andra sjukdomsrelaterade eller fysiologisk aktiva ämnen, t.ex. används som medicin er bestämmas. Vid indirekt ELISA täcks en mikrotiterplatta med antigen som binds till botten och väggar i mikrotitrerplattan. Efter detta droppas provet på mikrotitrerplattan, och antikroppar i provet binder till antigenet på plattan. Till denna andra antikropp, "tracer", har koppla ts konjuger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzymkopplad_immunadsorberande_analys
*  Echinagard
... är ett naturläkemedel godkänt av läkemedelsverket som historiskt sett använts flitigt av nordamerikanska indianer för att lindra symtom av influensa och förkylning det kom till europa under talet den aktiva beståndsdelen utvinns från echinacea purpurea externa länkar http www lakemedelsverket se malgrupp halso sjukvard monografier varderingar naturlakemedel echinagard echinacea purpurea rod solhatt kategori naturläkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Echinagard
*  Pterolophia simulata
... är en skalbaggs art som beskrevs av charles joseph gahan pterolophia simulata ingår i släkte t pterolophia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pterolophia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pterolophia_simulata
*  november 2012 - Pssion
Jag har tidigare testat OPIs två varianter som görs på salong men har varit sugen på att göra det själv hemma eftersom jag gärna vill lära mig nya saker och tycker det är kul att kunna göra detta själv. Etiketter: China Glaze, Cirque de Soleil, internetshopping, nagellack, naglar SkinPlan lanserar body lotion med Echinacea kroppsvård / 25 november 2012 / 0 kommentarer Tidigare i veckan bjöd SkinPlan in till pressvisning i samband med lanseringen av deras nya body lotion innehållandes Echinacea röd solhatt. Den sägs rå på makeup men det håller jag inte med om. Etiketter: ansikte, Bliss, hudvård, recension, rengöring Lernberger Stafsing Oil Boost en riktig hårolja Hår / 20 november 2012 / 6 kommentarer Precis som 2012 har varit BB-krämernas år är det också året vi har sett marknaden explodera av nya håroljor. Etiketter ansiktskräm ansiktsvatten China Glaze Depend doft Essie foundation glitter Glossybox hudvård hår hårvård internetshopping IsaDora kollektioner kroppsvård L'Oréal La Roche-Posay läppar läppglans l...
http://pssion.se/2012/11/
*  Sally Bauer
Bauer började redan som mycket ung i Helsingborgs Simsällskap HS och endast 10 år gammal fungerade hon som en av sällskapets siminstruktörer. Hon blev känd 1931 då hon simmade över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör på 6 timmar och 22 minuter. Bauer simmade en sträcka på 48 kilometer mellan Sjællands Odde och Katholm söder om Grenå, men misslyckades i sitt första försök. Vid det andra försöker revanscherade hon sig dock och simmade över Kattegatt på 17 timmar och 5 minuter, vilket var 12 timmar snabbare än det rådande danska rekordet. Endast åtta dagar senare simmade Bauer den 30 kilometer långa sträckan mellan Grisslehamn och Signilskär på Åland på 13 timmar och 6 minuter. Sitt internationella genombrott fick Bauer 1939 då hon simmade över Engelska kanalen, något hon drömt om sedan amerikanskan Gertrude Ederle utfört samma bedrift 1926. 500 försök hade tidigare gjorts, men bara 15 hade lyckats. Med hjälp av sponsorpengar från bland annat Banankompaniet, Gröna Lund, Sandrews och tidningarna Idrottsblade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sally_Bauer
*  Köp olika rakvårdsprodukter som raktvål, rakkräm, after shave till bra priser - shaver.se
... Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Taylor of Old Bond Street Sandalwood Shaving Cream bowl -... Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Lägg till i min önskelista. Ett bra, krämigt och rikt raklödder är a och o för en lyckad, nära och skön rakning och du bör testa dig ... Med en varm och behaglig doft av sandelträ gör Proraso Crema Pre Barba även det tjockaste skägg mjukt inför rakningen – och är lika bra som den gröna på att förhindra rakbränna och som post shave. 129,00 kr. / Extra Formula Extra är en aftershave som innehåller fuktbindande sorbitol och som har en väldigt elegant Classic Barbershop-doft som av...
http://shaver.se/12-rakvard
*  Pidonia pallida
... är en skalbaggs art som beskrevs av nobuo ohbayashi och hayashi pidonia pallida ingår i släkte t pidonia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g externa länkar kategori långhorningar kategori pidonia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pidonia_pallida
*  Ogmoderidius gardneri
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning ogmoderidius gardneri ingår i släkte t ogmoderidius och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan révision des apomecynini d afrique noire col cerambycidae première partie bulletin de l institut français d afrique noire dakar série a figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori ogmoderidius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ogmoderidius_gardneri
*  Schoutedenius gardneri
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning schoutedenius gardneri ingår i släkte t schoutedenius och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan révision des apomecynini d afrique noire fin bulletin de l institut français d afrique noire dakar série a figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori schoutedenius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schoutedenius_gardneri
*  Exocentrus gardneri
... är en skalbaggs art som beskrevs av fisher exocentrus gardneri ingår i släkte t exocentrus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori exocentrus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exocentrus_gardneri
*  Noserius gardneri
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins noserius gardneri ingår i släkte t noserius och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori noserius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noserius_gardneri
*  Nothorhina gardneri
... är en skalbaggs art som beskrevs av plavilstshikov nothorhina gardneri ingår i släkte t nothorhina och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori nothorhina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nothorhina_gardneri
*  Pyrogen
... är ett ämne som är feber framkallande pyrogener leder till att kroppen utsöndrar substansen prostaglandin e pge pge agerar i sin tur på hypotalamus som får kroppen att reagera och inducera feber en pyrogen kan vara antingen intern endogen eller extern exogen till kroppen den bakteriella substansen lipopolysackarid lps som föreligger i cellväggen hos vissa bakterier är ett exempel på en exogen pyrogen pyrogenicitet kan variera i extrema exempel är vissa bakteriepyrogener kända som superantigener vilka kan orsaka snabb och farlig feber depyrogeniserings kan uppnås genom filtrering destillation kromatografi eller inaktivering källor se även antipyretika kategori medicinska termer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrogen
*  Aktinos
'Aktinos' är en infektion ssjukdom som drabbar framför allt nötkreatur men ibland även hästdjur och små idisslare, till exempel tamfår. Sjukdomen innebär att det bildas var i muskel - och bindväv och ben oftast i munhålan. Sjukdomen är inte vanlig, men i en drabbad besättning kan så mycket som 25 % av djuren vara drabbade. Aktinos finns i två former, mjukdelsaktinos och benaktinos. Tryckta källor. Mjukdelsaktinos orsakas av bakterie n ' Actinobacillus lignieresii ' och benaktinos av bakterien 'Actinomyces bovis', två bakterier som ingår i munhålans normalflora. Det erfordras emellertid någon form av vävnadsskada, till exempel sår, för att bakterien skall kunna ta sig in i vävnaden och därmed orsaka sjukdom. Bölderna kan främst ses i munhålan, på hakan eller på läpparna, men kan via blodet spridas till andra delar av kroppen, till exempel juvret. Detta gör att djuren får svårt att äta, vilket medför en gradvis nedsättning av det allmänna hälsotillståndet. Bölderna kan spricka och ger då ifrån sig ett segt, gul...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktinos
*  Sporulering
... är förmågan hos bakterie r parasit er svampar och liknande organism er att bilda sporer när den omgivande miljön genomgår ogynnsamma skiftningar i kemiska eller fysikaliska förhållanden till exempel temperatur och torka se även mjältbrand endospor bacillus anthracis externa länkar kategori mikrobiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sporulering
*  BCG
... kan syfta på bacillus calmette guérin ett vaccin mot tuberkulos boston consulting group ett amerikanskt multinationellt konsultföretag bcg matrisen en enkel tvådimensionell analys av ett företags produktportfölj eller verksamhetsområden...
https://sv.wikipedia.org/wiki/BCG
*  BCG-vaccination
bcg vaccination bcg vaccination omdirigering bacillus calmette guérin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/BCG-vaccination
*  Letal dos
... betyder dödlig dos och används vid beskrivning av giftiga ämnen och strålning oftast används beteckning ld som anger den dos som dödar hälften procent av en grupp försöksdjur som jämförelse anges ed som anger den effektiva dos som ger den önskade effekten hos motsvarande grupp dosen för ld är dosen då alla individer dör ld för strålning uppskattas till gray resultat erhållna vid djurförsök kan inte utan vidare tillämpas för människor på grund av biologiska olikheter olika djurarter kan också reagera helt olika för ett visst ämne kategori toxikologi kategori förgiftningar kategori djurförsök...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Letal_dos
*  Tunnskiktskromatografi
thumb|right|200px|Separation av svart bläck på en TLC-platta. 'thin layer chromatography' är en analytisk vätskekromatografi sk metod. Stationär fas, någon form av adsorberande yta eller en vätska som stödjs av en yta. Den mobila fasen får sedan vandra uppför den stationära fasen. På vägen upp kommer den mobila fasen att dra med sig de kemiska föreningar som skall analyseras. thumb|center|500px|TLC-separation av ett prov lila. Det är väldigt osannolikt att två olika ämnen reagerar på samma sätt efter dessa två förutsättningar och man kan därmed utse skillnader och likheter mellan prover och referenser. Thin layer chromatography http://www.chemguide.co.uk/analysis/chromatography/thinlayer.html. De flesta ämnen absorberar nämligen detta ljus och ses då som mörka fläckar. Det finns även tjockare plattor för preparativ tunnskiktskromatografi ofta 1-2 mm där prickarna, det vill säga de olika analyterna, kan skrapas av och extraheras. På plattan appliceras i nederkant en liten prick av provlösning, varpå den nedsän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunnskiktskromatografi

Heptos: En heptos är en monosackarid med sju kolatomer i antingen en ogrenad eller en grenad kedja. Samtliga heptoser har molekylformeln C7H14O7.Salmonella: Salmonella är ett artrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. De stavformiga bakterierna är uppkallade efter den amerikanske bakteriologen och veterinären D.Rhamnos: Rhamnos, C6H12O5, är en deoximonosackarid, med först söt och sedan bitter smak, och som förekommer i bland annat pektin och xylan.KetosCaliforniumMonosackarid: miniatyr|Molekylmodell av [[glukos, som är en monosackarid.]]Glukosamin: Glukosamin (ATC-kod: M01AX05) är en kroppsegen substans som är en komponent i en av kroppens polysackarider. Glukosamin spelar en stor roll i bildandet av senor och brosk.Fettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Proteus vulgaris: Proteus vulgaris är en gramnegativ stavformad bakterie. Den tillhör enterobacteriaceae och finns i tarmfloran och kan orsaka urinvägsinfektion.Polymyxin: Polymyxin är en cyklisk polypeptid. Den har en hydrofob och en hydrofil del.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Hexos: En hexos är en monosackarid med sex kolatomer i antingen en ogrenad eller en grenad kedja. Det är den mest förekommande gruppen av monosackarider, och glukos är den vanligaste hexosen.HaeIIIEscherichia: Escherichia är ett släkte av gramnegativa, icke sporbildande, fakultativt anaeroba och stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.Galaktos: Galaktos eller 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal är en monosackarid som är mycket lik glukos. Den har formeln C6H7O(OH)5 eller summaformeln C6H12O6.Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Campylobacter jejuni: Campylobacter jejuni är en patogen bakterie som är vanlig hos kycklingar men orsakar sjukdom hos människor. Hos människa är det den vanligaste orsaken till gastroenterit.Tan (kaninras)Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Bordetella: Bordetella är ett släkte bakterier.