Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.MunbottenKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.VenolerKindMikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Microscopisk angioskopi: Icke-invasiv mikroskopisk undersökning av mikrocirkulationen, vanligtvis utförd i nagelbädden eller ögats bindhinna. Förutom undersökning av själva kapillärkärlen, kan även mätning av passerande blodceller och intravenöst tillförda ämnen göras. Detta är inte samma sak som endoskopisk undersökning av blodkärl (angioskopi).Videomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Regionalt blodflödeKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Akridinorange: N,N,N´,N´-tetrametyl-3,6-akridinediamin, monohydroklorid. Kationiskt cytokemiskt färgämne specifikt för cellkärnor, isht DNA. Används som supravitalt färgämne och i fluorescenscytokemi. Kan ge upphov till mutationer hos mikroorganismer.NäthinnekärlKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Mesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.Leukocytrullning: Förflyttning av fästande, sfäriska leukocyter längs endotelytan hos mikrokärlen. Fästförmågan och rullningen innefattar samverkan med selektiner och andra adhesionsmolekyler i såväl endotelet som leukocyten. Den rullande leukocyten aktiveras så av kemokiner, blir platt och får ett fast fäste på endotelytan innan den vandrar igenom interendotelcellkontakten.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Kapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Blodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.NaglarKorrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.ReperfusionsskadaDiagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.NjurcirkulationSkin Window TechniqueKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Råttor, WistarBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NitroprussidHyperemiJontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.SyrgasVasomotoriska systemetRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Blodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.ReologiHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Råttor, Sprague-DawleyDextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Hydroxyethyl Starch DerivativesEndotoxemi: Närvaro av endotoxiner i blodet. Om tillståndet beror på toxiner från gramnegativa stavbakterier kan chock förekomma.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.P-selektinIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Polarisationsmikroskopi: Användning av polariserat ljus vid mikroskopering så att objektets optiska egenskaper vid viss orientering av ljusets polarisationsplan ger fenomen som synliggörs och motsvarande märbara parametrar.Erytrocytdeformerbarhet: Röda blodkroppars förmåga att ändra form i trånga passager, som i mikrokärlsystemet.Blodgasmätning, transkutan: Icke-invasiv bestämning av det partiella syrgas- eller koldioxidtrycket lokalt i kapillärkärl genom anbringande av speciella elektroder på huden. Dessa elektroder har fotoelektriska sensorer med förmå ga att registrera specifika våglängder från syresatt respektive reducerat hemoglobin.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.TidsfaktorerVideoinspelningBukspottkörtelinflammationSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Tungans sjukdomarUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.GenomspolningTarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.BukspottkörtelResuscitationKapillärläckagesyndrom: Ett sällsynt och ibland fatalt sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande läckage av intravaskulära vätskor ut i det extravaskulära utrymmet. Syndromet kan ses hos patienter med allmänt otäta kapillärer till följd av chock, nedsatt flöde, ischemi-reperfusionsskador eller förgiftning. Det kan leda till generaliserat ödem och flerorgansvikt.OftalmoskoperMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.KontrastmedelLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.NitroargininVivisektionGenomlysning: Ljusstrålning genom kroppsvävnader eller kroppshålor för undersökning av inre strukturer.Ear: Hörsel- och balansorgan. SepsisSyrgasförbrukningBiologiska faktorerBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Chock, septiskBlodcirkulationPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Optiska processerCeruletideMöss, inavlade C57BLEndotelcellerPapaverinPlasmaersättningsmedelSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.BlodersättningsmedelOftalmoskopiErytrocytaggregation: Hopklumpning av röda blodkroppar vid dåligt blodflöde, till följd av dragningskraften mellan cellerna, vilka binds till varandra i rouleaux-aggregat. Den svaga mekaniska kraft som blodflödet utövar är tillräcklig för att bryta upp aggregaten. Starkare eller svagare hopklumpning kan bero på en rad förhållanden i cellmembranet eller i blodplasman. Aggregationsgraden påverkas av erytrocyternas deformerbarhet, sialylering i cellmembranet, ändrad negativ ytladdning hos cellerna pga den dielektriska effekten av proteiner i den omgivande plasman, osv. Blodviskositeten och sänkan påverkas av erytrocytaggregationen och används som parametrar för beräkning av hopklumpningen.Svullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.EnzymhämmareOrganförvaringHydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.FluoresceinangiografiReperfusionLaser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.HudtemperaturErytrocyter, abnormaOmega-N-metylargininDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PartialtryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.NG-nitroargininmetylesterKolloiderAcepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Blod-hjärnbarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.Munslemhinna: Ytorna i munhålan, inkluderande tandköttets slemhinna, gommen, läpparna, kinderna, munbotten och andra delar. Slemhinnan består för det mesta av icke-keratiniserat, skiktat och skvamöst epitel som täcker muskelvävnad, ben eller körtlar, men som på vissa ställen kan uppvisa varierande grad av keratinisering.Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Kapillärmotstånd: Blodflödesmotståndet i det perifera blodkärlsystemets kapillärnät.PerfusionsavbildningBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Albuminer: Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor. Vid upphettning koagulerar de.Annexin A1: Ett protein i annexinfamiljen som samspelar med lipider och steroider.Mikroteknologi: Tillverkning av tekniska produkter i mikroskala (1-100 mikrometer), som t ex kretskort eller MEMS. Processen omfattar vanligtvis massframställning av hundratals eller miljontals identiska strukturer med hjälp av tunnfilmsteknik i utrymmen med kontrollerad atmosfär.Venöst bensårBlödningschockHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.

*  Arteriol
... är de minsta av artär ens förgreningar och kärlsektionen med det högsta motståndet kärlväggarna innehåller glatt muskulatur som kan dilatera och kontrahera vid ökad aktivitet i vävnadens sympatiska nervfibrer nerv ändsluten frisätter noradrenalin vid sympaticus påslag minskar arteriolens diameter och trycket ökar justeringen av arteriolernas diameter har två funktioner att fördela blodflödet och att reglera blodtrycket blodet förs vidare in i kapillär systemet via de prekapillära sfinktrarna kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arteriol
*  Venol
... er är de kärl som leder blodet från kapillärerna till ven erna både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar som tillåter syre koldioxid näringsämnen och avfallsämnen passera och sedan låta blodet föra bort dessa de är mycket tunna och är belägna i kroppens alla vävnader för att kunna tillförse dessa med de livsnödvändiga ämnena kapillärer innehåller syrerikt blod venoler har det syrefattiga efter att blodet i kapillärerna har lämnat sina nyttigheter dvs syre och näringsämnen till cellen får blodet cellens avfallsämnen och koldioxid nu befinner sig blodet i venolsystemet från venolerna transporteras blodet till venerna som snabbt för blodet till hjärtat se även arteriol kategori kardiovaskulära systemet kategori angiologi da venole...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Venol
*  Ansiktskirurgi, Ögonlocksplastik i Skåne
Att tänka på när det gäller plastikkirurgi. Vi ger dig ett piggt och föryngrat utseende med ett enda ingrepp, noggrant utvalt för att passa just dig. Det finns flera olika metoder när det handlar om ögat. Vi är noga med att välja ut den som passar just dig. Ögat sjunker då ner och pressar fram ”stötdämparfettet” runt ögat, vilket i sin tur gör att ögonlocken, särskilt det undre, buktar ut. Innan du gör en ögonlocksoperation är det viktigt att ta reda på exakt vad som ska åtgärdas. Orsakas hudöverskottet på övre ögonlocket av att ögonbrynen kasat ner och då tryckt ner hud ovanifrån. Däremot sparas det mesta av den underliggande muskeln för att konturen ska bli så ungdomlig som möjligt. Om den yttre delen av ögonbrynet har kasat ner och därför orsakar hudveck vid sidan av ögat, bör man komplettera med ett pannlyft. Om ögonbrynet bara hänger lite grann kan det räcka med att vi gör ett tinningslyft som lyfter upp en stor del av överskottet på själva ögonlocket. Om du inte vill korrigera ögonbrynet tvingas vi avlä...
http://alberiuskliniken.se/plastikkirurgi-main/ansiktskirurgi/ogonlocksplastik/
*  Visdomständer som ger problem - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Symtom Om man har en visdomstand som ställer till med problem kan man till exempel få ont få svårt att gapa få feber bli svullen i kinden eller tandköttet. Vad händer i kroppen Visdomständer som inte får plats har ofta en lutande ställning inne i käkbenet. Därför är det svårt att hålla dem rena, och man kan få en ansamling av bakterier i tänderna som leder till att det bildas hål. Under tonåren kan tandläkaren med hjälp av röntgen ibland förutsäga om visdomstanden kan leda till problem. Om man är cirka 25 år eller yngre och har en visdomstand som inte kommit fram, kan det i många fall vara bra att ta bort den för att förebygga kommande problem. För visdomständer kan det ofta ta lång tid att bryta fram, och då kan man ibland få en mer långvarig inflammation i tandköttet. Kinden svullnar och det kan bli svårt att gapa En akut inflammation i tandkött...
http://1177.se/Norrbotten/Tema/Tander/Sjukdomar-och-besvar/Visdomstander-som-ger-problem/
*  Mortiis
... thumb mortiis mortiis egentligen håvard ellefsen född juli är en norsk black metal ambient industrial rock musiker biografi medlemmar diskografi era era era andra projekt vond cintecele diavolui fata morgana noter externa länkar biografi han var tidigare basist i emperor men har sedan haft en framgångsrik karriär som soloartist hans kännetecken blev snabbt att han på skivomslag och på konserter hade på sig en mask vilket brukar jämföras med ett troll med tillhörande lösöron masken lades på hyllan efter att skivan some kind of heroin släppts mortiis har inte angett någon annan orsak än att han visste att det var dags medlemmar mortiis sång synth och programmering levi gawron gitarr leo troy trummor asmund sveinunggard gitarr sarah jezebel deva sång fredrik bergström percussion diskografi era the song of a long forgotten ghost demo født til å herske ånden som gjorde opprør keiser av en dimensjon ukjent blood and thunder crypt of the wizard the stargate secrets of my kingdom era the smell of rain the smell ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortiis
*  u2.se -- Pop
The Edge har dock sagt att U2 faktiskt kasserade vissa arrangemang, just för att de kände att de var för nära den genren och inte ville uppslukas av den. Albumets titel sågs av en del som ironisk, men många tolkade den som ett försök från U2 att bli mer lättsamma. Han påstår att U2 försökte göra en renodlad popskiva, men att de helt enkelt inte fick till det. Adam anser att U2 alltid skriver en eller två sånger till varje skiva som egentligen är det gamla U2 draget ett steg längre: "Discothèque har allt som U2 alltid har haft, men den har något mer - den har en sorts rolig slit-och-släng-prägel. Och den har vitalitet, något som alltid har attraherat oss." Trots förändringen i soundet var albumet i stort inte alls discoorienterat. Den är ett vilddjur." Tar man sig tid att lyssna till eller läsa låttexterna från Pop får man en helt annan bild av albumet än den som det första intrycket ger. Som en musikjournalist konstaterat är all den smaklösa kitschen bara en rökridå för ett band som helt enkelt inte kan släpp...
http://u2.se/release.php?r=13
*  Knäböj
miniatyr|Illustration hur en knäböjsövning kan se ut. 'Knäböj' är en flerledsövning, och styrketräning sövning för primärt den nedre delen av kroppen och ingår även som ett moment i styrkelyft. Fokus för övningen ligger på quadriceps, gluteus maximus och hamstrings, men även vad erna och korsrygg en aktiveras. Rörelsen går till så att man från en upprätt position med en skivstång på axlarna, sätter sig ned på huk varefter man åter reser på sig. Korrekt teknik är viktig, det finns annars risk för allvarliga skador. Ryggen måste hållas rak för att inte överbelasta korsryggen. Knäet ska peka mot fotens riktning genom lyftet. Bälte kan användas för att ge stöd. Man kan även utföra front squats, där skivstången istället vilar på nyckelben, och axel-musklerna. Det finns variationer i knäböj vad gäller placeringen av skivstången. I en high-bar lägger man skivstången på trapezius, och har en upprätt överkropp genom övningen. I en low-bar lägger man istället skivstången på "rear deltoids", och blir därmed mycket mer f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knäböj
*  ROST OCH ROSOR: juli 2009
torsdag 30 juli 2009. Katta. torsdag, juli 30, 2009. De känns ju så lätta och rätt då, jag klär mej ju inte gärna i de färgerna men hemma som accentfärger måste jag bara ha dem för att få den rätta sommarkänslan inomhus. Som den här lite kitshiga brödkorgen som får mej att tänka på tavernorna i Grekland där brödet ofta ställs fram i små plastkorgar, så somrigt och sött. Katta. måndag 27 juli 2009. Var vid Hötorget i lördax på eftermiddagen då är det omöjligt att inte köpa med sig lite blommor, då försäljarna gärna vill bli av med allt innan söndagen. Katta. lördag 25 juli 2009. Ha en bra lördag allihopa. Katta. lördag, juli 25, 2009. Katta. torsdag 23 juli 2009. Nog för att rött är en fin färg men inte på en sån redan fin skänk : Fick faktiskt lust att måla honom i röd färg och sätta på honom horn.Ja, just det. Katta. torsdag, juli 23, 2009. Katta. måndag 20 juli 2009. Himla praktiskt att förvara saker i och på så jag provmöblerade med dem här och det blev mycket mer öppet framför sängen med. Lyktor är nåt so...
http://rostigarosor.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
*  Adam Scott (skådespelare)
plats = 'Adam Scott', född den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, är en amerikansk skådespelare. Scott föddes den 3 april 1973 i Santa Cruz, Kalifornien, som son till Anne född Quartara och Douglas Scott. Scott har sagt att hans bror David "ser ut som mig, men är mer cerebral och har ärvt våra föräldrars intellekt", som båda är pensionerade lärare. En av hans tidigaste roller var i ' Hellraiser 4: Bloodline '. År 2007 hade han en cameo som sjuksköterska i ' På smällen ', och spelade Will Ferrell s biologiska bror Derek i ' Step Brothers ' 2008. Scott hade en biroll i Alexandre Aja s remake ' Piranha 3D ', där han spelade en karaktär som liknar Bradford Dillman s karaktär från originalfilmen Piranha från 1978. Han har också dykt upp i filmerna ' Our Idiot Brother ' 2011 som Jeremy och ' Möhippan '. Han medverkade också som Jason Fryman i ' Friends with Kids ' 2012 tillsammans med han riktiga vänner Jennifer Westfeldt och Jon Hamm. K Simmons, som gästat återkommande i ' Party Down ', spelade Scott som Cale...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Scott_(skådespelare)
*  Linda K: Varva ner
Akta så att du inte helt plötsligt har druckit en flaska vin:D. Ris med mos, eller hur var det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/varva-ner.html
*  Linda K: realisaTJOn
... lördag, februari 20. Nä se dom här kunde jag inte låta bli att ta hem till dottern. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir de...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/realisatjon.html
*  Linda K: Sov- och sångdags
blir hon sur när du skrattar. det blir min. iof så är hon ju lite äldre, men han förstår inte att jag skrattar av all kärlek som bubblar i kroppen. sara: :D linda: ha ha, närå hon blir snarare speedad av det och fortsätter ännu mer :D. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara vik...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/sov-och-sangdags.html
*  Linda K: En fram en bak
Du får skicka ett när du har beställt;. så linda k. Fast är det inte dags att fixa adressen så det blir typ lindak.blogspot.com eller bara lindak.se kanske. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första verse...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-fram-en-bak.html
*  Linda K: En semi-copycat
fredag, februari 12. Jag gillar hon till höger bäst ;-. Sköööna du, ha en härlig fredag. Linda K sa... Att ha det gott sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjung...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/en-semi-copycat.html
*  Linda K: Rösta
... Jag vill inte vara partisk, men när ni går in och röstar på värsta barnrummet hos Loppi.se tycker jag att ni ska välja bidrag nummer 9. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. maj 243. april 248. mars 261. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver d...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/rosta.html
*  Linda K: GODMORGON!
Jag vill bara understryka min. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. augusti 233. juli 162. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det u...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/godmorgon.html
*  Linda K: 37,9 är också feber
Som plåster på såren har jag nu bokat tid för klipp och sling och för klassisk ansiktsbehandling. Jag kan dock inte vänta så länge. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. oktober 246. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/379-ar-ocksa-feber.html
*  Linda K: Voff
... fredag, februari 12. Jag börjar redan nu säkna kommenterar om dagens tröja. Linda K sa... och det är jag rätt nöjd med, den rockar :. Till plisserat och rosett, jag dör så fint. Det är en vinnartröja, jag har aldrig varit säkrare. Linda K sa... Har du fått någon med matanknytning än. Linda K sa... tomas;: jag väntar på en från dig :. Linda K sa... tomas: :* att ah det gott: :*. Du är alltid så stylish, sörjar att jag skulle bli utklädd i samma stuff som du... Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/voff.html
*  Linda K: Forskaren rekommenderar
Dom har utsatts för strålning och förvandlats till monster. är det den boken, där alla flyttat ned i tunnelbanana för att överleva?. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. december 250. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. november 220. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por m...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/forskaren-rekommenderar.html
*  Linda K: Skit också igen
Jag trodde det skulle komma en present från mig själv i postlådan idag. Innan den 3 februari, är inte det idag det. Den andra februari är det va. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. november 235. oktober 237. september 214. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. december 238. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por mo...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa-igen.html
*  Linda K: Klart man hänger med...
... Klart man hänger med... Jag är evil.... Linda K sa... Vad väljer du Linda. Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. januari 179. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 199. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. Smörigt värre En Wera för själen En fram en bak Linda K goes business card Jag lägger in mitt kreativa veto. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etu...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/klart-man-hanger-med.html
*  Hjälm 90
hjälm hjälm miniatyr hjälm m hjälm används av svenska försvarsmakten som ersättare till den äldre stålhjälmen hjälm m hjälm är tillverkad i para aramid en typ av kevlar som ger ett gott ballistiskt skydd och som tål slag bra den är utformad som en skyddshjälm och väger kg insidan av hjälmen hade ursprungligen en konstruktion av plast på vilken skinnkuddar fyllda med bomull och skumplast anbringats men har uppgraderats med en nätinredning som gör hjälmen något mer bekväm och mindre vinglig man får plats med hörselkåpor under hjälmen och man kan justera storleken på ett flertal ställen spännet på hakremmen på vissa exemplar är ett plastspänne som man kan klämma skinnet på kinden hakan i om man försöker knäppa det med en hand andra exemplar har en vanlig tryckknapp som fäster på sig själv runt en ögla vilket är att föredra hakremmen kan justeras på tre punkter hjälmen saknar fästen för belysning eller mörkerhjälpmedel se även fältuniform m kategori hjälmar kategori fältuniform...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälm_90
*  Linda K: Skit också
... tisdag, februari 2. Jag mailade maken: Och snart är det alla hjärtans... Jag håller med - kan inte tänka mig att du skulle släppa in det där i ditt vackra hus, väl?. Linda K sa... Linda K sa... katarina: om en sån kom in hos oss är jag nästan helt säker på att ett barn skulle spilla massor i den eller att jag skulle råka kräkas eller... eller ja om mullbär då ...så såg jag idag en Mullberry på en kille för första gången, de jag sett har alltid ackompanjerats av damer. Linda K sa... Linda K sa... maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. februari 243 Boktavla Pärmarna Dagen efter kan allt hända Blomman och Leoparden Inget kalas utan krasch Hade ni fest, eller. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. Det där...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/skit-ocksa.html
*  Infektion i tandköttet
Svårt att få barn. Hälsa: Hälsa - Kropp själ Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Det visade sej att jag hade infektion d r tanden sitter s efter m nga bed vningssprutor s gick det iaf inte att dra ur tanden d det gjorde S ont. Fick g d rifr n,en ny tid,och penicillin i handen. Har ont enda upp i kinden under gat...nu till min fundering....f rsvinner varet av penicillinet,m ste man inte ta bort varet f rst. sk ra upp tandk ttet innan jag fick penicillin... Nu ska jag ta penicillin i 16 dagar...har f tt en ny tid att dra tanden-den 14/11,han vill att jag ska ta penicillin d x -det r d rf r jag f r ta s l nge. Det var medningen att jag skulle b rja med med. den 4/11,men nu blev jag ju s d lig-s jag var tvungen att b rja i dag. Just nu r jag svullen har lite ont,man har inte beh vt tagit n gra alvedon i dag- nnu,har ingen feber. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara ...
http://familjeliv.se/forum/thread/37779116-infektion-i-tandkottet
*  Stiftelsen – Vart jag än går lyrics
Stiftelsen Vart jag än går lyrics. Skicka In Lyrics Kontakt. Svenskalyrics.se. Skicka In Lyrics Kontakt. Stiftelsen Vart jag än går / Stiftelsen / Ljungaverk 2012 / Stiftelsen / Stiftelsen Vart jag än går Ljungaverk 2012 / Stiftelsen. Lägg din hand mot min kind visa mig vägen kommer du ihåg den det känns så skönt att komma hem för när du ser mig blir du lycklig. om du känner dig ensam öppna dig då dela med dig av känslan jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Vart jag än går Vart du än går. Du vilar här på mitt bröst för mig är du livet men jag tar dig förgivet Förlåt jag kan vara dum När disträheten tätnar När jag hör dig. Om ditt hjärta slår kommer jag vara med dig vännen vart du än går Om ditt hjärta slår kommer jag känna av dig själv vart jag än går. Spela vår låt nu ta mig med storm kan vi inte dansa som förr och hela natten lång Bli nu ett med mig darling jag vet att vi kan men sen vill jag ...
http://svenskalyrics.se/stiftelsen-vart-jag-an-gar/
*  Cornelis Vreeswijk - Ballad På En Soptipp Lyrics
Lyrics Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kring Bland trasor och tombuteljer och många andra ting Det trillar en tår på kinden, jag fylls av melankoli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Den varan är såsom såpa som man häftigt försöker ta För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Bakterier och baciller lär finnas i varje vrå Medborgare, du kan ej se dem men de finns där ändå Den ena ger dig astma, den andra kolera Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra. Det finns ju så många varor, som människan inte tål Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått spru...
http://artists.letssingit.com/cornelis-vreeswijk-lyrics-ballad-pa-en-soptipp-xn5dllt
*  Linda K: Mitt fadderbarn Sabitri
Berättade om att det är vinter här och skickade med bilder. Tackade för den fina teckningen hon skickat, som är så söt att jag blir tårögd varje gång jag tittar på den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/mitt-fadderbarn-sabitri.html
*  Linda K: För 24 år sen
... Vad härligt det ändå var när man var 14 och kunde fnissa åt precis allting med bästisarna. Jag vill ha en sån där klocka. librarybeth: vad ungdomlig jag är som vill ha den. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. november 235. Så gör du en forskares dag Sommarflott i ljusblått Någon vill mig något Mammalit Bibliotekarien har läst Vad händer med barnen på Haiti idag. not Våga chefa Hallå, jag vill inte vara viking längre Vilket etui är du. Utöver det vanliga No Mon pull por moi Och vi sjunger första versen * Vad är det här för skit-internet. När Fantomen pratar blir det utropstecken Jeans för små De e ...
http://iabloggar.blogspot.com/2010/02/for-24-ar-sen.html
*  Linda K: Enbit
Eller så kan det vara så...att du vill höra från en enig kör att onepiece INTE är ok. Kräng på dig ett juicyset nästa gång du vill mysa o handla samtidigt, fastän det i min värld är helt helt oförenligt. och du får nog ta det som en order. anna: ; ån: äh, jag är nog bara före min tid ;. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. januari 127. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. Enligt plan och mer därtill För många sena kvällar *poff* Fint tack hej då vet vi Nu med armband Dagens outfit Kopp kopp Sportar sportigt Kläderna på dagarna Barnsliga grejer Lilla fröken bus Goddamitt Olof För brösten i tiden I wish Måndagslist Chefen har sett Dagens outfit Möt Dagmar Dagens outfit Okej jag hinner inte nu, vi hörs ikväll 36 kronor Vilken dag Krukor en masse Dagens detaljer Dagens outfit Så mycket kabel Matprogram för vampyrer Filosofi eft...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/09/enbit.html
*  Linda K: Darr darr
... Jag kan nästan inte använda tangentbordet för händerna är helt borta. december 99. oktober 102. augusti 111. december 120. oktober 139. augusti 115. december 179. oktober 185. augusti 191. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du fikon vad nu det betyder Ur högtalaren på låtsas Confession Eller vad tror ni. Deep thoughts på T-centralen Cool kids Här...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/darr-darr.html
*  Linda K: The joy
ja, jag ska jobba imorgon, nej, jag känner inte för det ;. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulklädd Dagens a la dottern Idag: lumberjack Där fick du...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/joy.html
*  Linda K: Dagens radiosnackis
maj 1. april 92. mars 117. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. maj 255. april 229. mars 255. februari 216. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/dagens-radiosnackis.html
*  Linda K: Fridens
maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en ...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/fridens.html
*  Linda K: Tårtåret som varit
... söndag, januari 2. Tårtåret som varit. Det får bli tårtåret:. Januari. Februari. Mars.  April. Maj. Juni. Juli. Augusti. Hm, dåligt med tårta i augusti men massor av äppelpaj. September. Oktober.  November. December . maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. D...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/tartaret-som-varit.html
*  Linda K: Copycat
Jag menar, det krävs en hel del övning att lära sig posa professionellt som jag. hedgehog: du vet jag har hållt på ett tag, jag kan det där. Endast och enbart för att jag inte kan göra en grodmun. att ha det gott: eller hur : silje: ha ha ha inte alls, men tack söta. Åh, den där tröjan har jag med. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. januari 105. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi b...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/copycat.html
*  Linda K: Hur trött?
Linda K: Hur trött. Jag är så trött att jag inte ens orkar titta på ett Lost-avsnitt. liten: nä jag missade första delen och nu orkar jag bara inte. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. december 250. oktober 237. augusti 229. juli 177. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre S...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/hur-trott.html
*  Linda K: Går det?
Linda K: Går det. Går det. Nä, det är därför man får jobba. Jag vill också vara det. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. juni 201. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns in...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/gar-det.html
*  Linda K: Det bådar gott
... Det bådar gott. Jag är också helt frälst. Det bästa jag sett på år och dar :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. november 105. oktober 102. september 121. augusti 111. juli 82. juni 102. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. november 140. oktober 139. september 133. augusti 115. juli 104. juni 134. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. november 148. oktober 185. september 155. augusti 191. juli 247. januari 217 Himlahus Förklaring Undran Ironi eller avundsjuka - välj själva Ja, det var kärlek vid första ögonkastet Taskig barndom. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar ick...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/det-badar-gott.html
*  Linda K: Vi slår på stort
Och lite avis blir jag på er som får träffas :. maj 1. april 92. mars 117. februari 91. december 99. oktober 102. augusti 111. juli 82. maj 117. april 104. mars 128. februari 114. december 120. oktober 139. augusti 115. juli 104. maj 152. april 137. mars 168. februari 125. december 179. oktober 185. augusti 191. juli 247. maj 209. april 209. mars 199. februari 179. december 250. oktober 237. augusti 229. Så sant som det är sagt Jag tycks vara på Det bådar gott Bara titta Skön litteratur Ved Dagens x 2 Sett Kvällens schema I got me some lindex Enligt min mening Hårklyverier Anar jag en trend. Confession time Jag fick ett mail May I have a man-bag please Det var inte jag, det var hon. Länkkärlek DELUXE Somebody loves me Avgör jag själv, thank you very much Det finns ingen rättvisa Gårdagens sanning Tack hörrni. Jag tyar icke Some kind of lunch Bara en tanke Fokus på väsentligheterna Tack då vet jag När när när Färglös Det blir bara bättre Ska vi byta, ska vi byta sängar med varann. Sades vid frukostbordet Fulkl...
http://iabloggar.blogspot.com/2011/01/vi-slar-pa-stort.html
*  Paul Chambers
... paul laurence dunbar chambers född april i pittsburgh pennsylvania död januari i new york var en amerikansk kontrabas ist paul chambers växte upp i detroit när han flyttade till new york blev han jazzbasist i j j johnson s och kai winding s kvintett och sedan i miles davis band där spelade förutom miles själv även john coltrane och philly joe jones chambers blev snabbt en favorit hos sina kollegor och hans basspel var perfekt för både snabba melodier och långsammare ballad er han var också liksom slam stewart känd för att spela bas med arco i jazz på skiva kan han höras i två av jazzens mest inflytelserika skivor john coltrane s giant steps och miles davis kind of blue båda från låten mr p c på giant steps är tillägnad chambers paul chambers levde ett hedonistiskt liv med heroin och alkohol och dog vid års ålder i tuberkulos kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska jazzmusiker kategori amerikanska basister kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Chambers
*  Fillmore East - June 1971
fillmore east june fillmore east june fillmore east june är ett livealbum med frank zappa the mothers of invention som släpptes albumet överraskade många zappa fans genom att inte ha en perfekt ljudmässig produktion lp versionen har ett burkigt och aningen skramligt ljud som rimmar illa med zappas tidigare perfektionistiskt gjorda skivor å andra sidan är fillmore east också den första zappa mothers skiva som gjordes helt och hållet live skivans styrka är dess humor och energi två egenskaper som före detta the turtles medlemmarna mark volman och howard kaylan bidrog kraftigt med samt med sin unika stämsång en del fans ogillar skivan som de tycker fokuserar den mer triviala sidan av zappas humor men sett till den period då den är gjord är den väldigt representativ för zappas produktion vid den tiden humorn är densamma som på chungas revenge och motels men serverad på ett mindre anspråksfullt sätt vilket för många gör den mer aptitlig och lättillgänglig än de båda andra verken låtlista alla låtar skrivna av fran...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fillmore_East_-_June_1971
*  Hilla lilla
... klassifikation smb tsb a är en naturmytisk balladtyp som finns upptecknad i sveriges medeltida ballader i fjorton svenska er från slutet av talet och framåt fem av varianterna är försedda med melodier handling drottningen får höra att hilla lilla alternativt hilda eller hilda lilla sitter och syr men är vill i sin söm drottningen ger hilla lilla ett kraftigt slag på kinden hilla lilla förtäljer sina sorger hon flydde med den engelske kungasonen hillebrand från en annan man som försökt locka av henne hennes ära en stor samling av hennes släktingar anföll dem hillebrand hade bett hilla lillas att inte uttala hans namn men när han slagit ihjäl ett flertal av hennes släktingar ropade hon åt honom att höra upp och råkade så ändå säga namnet hillebrand sårades och dog och hilla lillas släktingar straffade henne hårt när hilla lilla har berättat färdigt så dör hon i vissa varianter syr inte hilla lilla utan sover och drottningen straffar henne för att hon är vill i sin sömn i vissa varianter straffas hon för at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilla_lilla
*  Så bister kall sveper nordanvinden
... är en sång av kristet religiös karaktär skriven av missionspastor anders g bergh aktiv medlem i iogt den publicerades först i andra upplagan av cymbalen senare gavs den ut i berättelsesånger både och i den gamla visboken från heter den ester och axel under vilken titel den finns insjungen av margareta kjellberg på skivan drinkarflickans död och andra sånger även evangelisten artur eriksson har sjungit in denna visa melodin som används är av folkligt ursprung sångens första vers lyder så bister kall sveper nordanvinden om stuguknuten den sena kväll i stugan sitter så blek om kinden en liten flicka vid spisens häll den bleka hyn och de tärda dragen de vittna tydligt om sjukdom nöd och hennes pappa har hela dagen för krogen glömt skaffa barnen bröd kategori psalmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Så_bister_kall_sveper_nordanvinden
*  Röstgenerator
... ett elektriskt hjälpmedel som kan användas för att simulera stämbandens funktion efter en laryngektomi apparaten som trycks mot hakan eller kinden alstrar en ton som den opererade kan använda för att bilda språkljud idag är det vanligare att man istället opererar in en röstventil externa länkar kategori logopediska hjälpmedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Röstgenerator
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Orange Range
{{Infobox musiker namn = Orange Range bild = |bildtext = |bildstorlek = |längd = |färg = band födelsenamn = |pseudonym er = |född = |död = |bakgrund = Okinawa, Japan |känd för = dödsplats = |instrument = |genre = alternativ rock |roll = |aktiva år = 2001 – skivbolag = gr8. records |artistsamarbeten = |medlemmar = Naoto Hiroyama Ryo Miyamori Yamato Ganeko Hiroki Hokama Yoh Miyamori senaste medlemmar = |tidigare medlemmar = Kazuhito Kitao 2001–2005 |inspiratörer = |inspirerat = |relaterade band = |webbplats = }}. 'Orange Range' japanska: オレンジレンジ, 'Orenji Renji ' är ett alternativrock band med fem medlemmar från Okinawa i Japan. Sedan 2003 är Satori Shiraishi deras producent och Sony Music Entertainment Japan s avdelning gr8. records deras skivbolag. De har ett samarbete med företaget Stardust Promotion. Då andra band med färger i sitt namn Glay grå, The blue hearts blå och The yellow monkey gul hade bra försäljningssiffror så tog Orange Range också en färg i sitt namn. Det var Naotos mor som hade orange som sin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orange_Range
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Hudförändringar
... Symptom en.se. Symptom. Om oss. a. b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å. ä. ö. Hudförändringar. Definition En hudförändring är en ytlig tillväxt eller märke på huden som inte liknar omgivningen. Beskrivning Hudskador kan grupperas i två kategorier: primära och sekundära. Primära hudförändringar har variationer i färg eller struktur som kan förekomma vid födseln, till exempel födelsemärken eller som kan förvärvas under en människas livstid, såsom de som är förknippade med infektionssjukdomar t.ex. vårtor, akne, eller psoriasis, allergiska reaktioner t.ex. nässelutslag eller kontakteksem eller miljöfarliga ämnen t.ex. solbränna, tryck eller extrema temperaturer. Sekundära hudförändringar är de förändringar i huden som beror på primära hudförändringar, antingen som en naturlig utveckling eller som ett resultat av yttre påverkan på primära hudförändringar t.ex. rivsår. De vanligaste typerna av primära hudförändringar: Macule. Ett litet, runt, platt märke, mindre än 1 cm i diameter. Färgen på e...
http://symptomen.se/symptom/hudforandringar/
*  För känslig & stressad hy | Lumene
För känslig & stressad hy. Lumene. Sweden Svenska. International English USA English Finland Suomi Sweden Svenska Russia Русский 한국 한국어. Logga in Önskelista. Lumene.se använder sig av cookies för att göra din vistelse hos oss så bra som möjligt. Genom att besöka oss godkänner du användandet av cookies för en personligare, bättre upplevelse på sajten. Läs mer. Wild arctic nature - Refined by science. Hudvård Makeup Vår Story Change location. Upptäck vår hudvård. ANSIKTE. Kategori. Serum. Dagcreme. Nattcreme. Ögoncreme. Rengöring & ansiktsvatten. Peeling & ansiktsmasker. BB. Specialvård. Hudbehov. Lystergivande. Mot rynkor. Fastare hy. För känslig & stressad hy. Återfuktande. Balansera kombinationshy. Produktserie. Bright Now Vitamin C. Bright Now Visible Repair. Complete Rewind. Arctic Aqua. Ultra Sensitive. Kroppsvård Sol For men. HITTA DE RÄTTA RENGÖRINGSPRODUKTERNA FÖR DIN HUD. 2 enkla steg. Upptäck vår makeup. Ansikte. Primer. Foundation. BB. CC. Puder. Rouge. Highlighter. Concealer. Ögon. Primer. Mascara....
http://lumene.com/sv/kanslig-stressad-hy
*  Scituloglaucytes brandti
... är en skalbaggs art som först beskrevs av j linsley gressitt scituloglaucytes brandti ingår i släkte t scituloglaucytes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g gressitt judson linsley longicorn beetles from new guinea i cerambycidae pacific insects figs kategori långhorningar kategori scituloglaucytes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scituloglaucytes_brandti
*  Tmesisternus brandti
... är en skalbaggs art som beskrevs av j linsley gressitt tmesisternus brandti ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_brandti
*  Naglar Sundsvall - Eniro.se
... Karta Startsida. Sök produkt, tjänst, företag, person. naglar:. Sverige Västernorrlands Län Sundsvall. Företag. Personer. Nätbutiker. naglar, sundsvall. gav 19 Företag. Relevans. Avstånd. Omdöme. Sök naglar sundsvall på kartan. Avgränsa din sökning här:. Hela Sverige. Postort SUNDSVALL. Kommun Sundsvall. Postort SUNDSVALL. Kommun Sundsvall. Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. OK. Företag. Fotvårdskliniken 2 Fötter. www.fotvardskliniken.com. 073 - 042 81 99. Bergsg. 101. 853 53 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. 5. Omdömen 1. 1. Ändra. Fotvård. Företag. Fothälsan. 060 - 17 17 51. St. Torget 1. 852 30 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. 0. Skriv ett omdöme. 2. Dipl. Fotterapeut/Undersköterska.Medicinsk fotvård. Ändra. Fotvård. Företag. Lilla Fotvårdshuset. 060 - 12 46 00. Rådhusg. 35. 852 32 SUNDSVALL. Karta och vägbeskrivning. Omdömen 8. 3. Ändra. Fotvård. Företag. OrtopedSuleSpecialisten. 070 - 677 57 33. Nybrog. 3...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:naglar/sundsvall
*  Naglar konst paljetter dekorera naglarna i ett konstverk
... nded internationell. Butik för Företagskunder. Start Set. Gel set. Thermo färg geler. Akryl pulver. Akryl tillbehör. Piercingar och nageldekoration. Glitter pulver. Naglar former. Band och strimlor. Nagellack färg. Finish nagellack. Förberedelse och finish. Nagel tippar. Airbrush tippar. Övriga tippar. Nagelfilar, doftande. Övriga nagelfilar. Kuddar bomullspinne & kuddar. Förvaring och displayer. Handvård + manikyr. LED-enhet och CCFL UV-lampa. Certifierad näthandel Över 150 LED geler 3 års garanti på alla enheter Från ett ordervärde av 575 kr ger vi dig fraktkostnaden. Det är bara fantasin som sätter gränser och den är egentligen outtömlig och outtröttlig hos kreativa personer. Självfallet är nail art artister, nageldesigner och nagelkonstnärer kreativa människor och det är antagligen alla som älskar vackra naglar också. Det finns många naturliga och artificiella material som bjuder på bra möjligheter för nageldekoration. Nageldesign resp nail art är ett mycket speciellt konsthantverk därför att det anv...
http://nded.se/nail-art/paljetter/
*  Glitter gängor för konstgjorda naglar
nded internationell. Gel set. Thermo färg geler. Akryl. Akryl pulver. Akryl vätska. Akryl tillbehör. Nagel folie. Piercingar och nageldekoration. Glitter trådar. Glitter pulver. Nagellack färg. Finish nagellack. Förberedelse och finish. Nagel tippar. Airbrush tippar. Övriga tippar. Övriga nagelfilar. Kuddar bomullspinne & kuddar. Förvaring och displayer. Handvård + manikyr. Certifierad näthandel Över 150 LED geler 3 års garanti på alla enheter Från ett ordervärde av 575 kr ger vi dig fraktkostnaden. Många små accessoarer, olika material och tillbehör förvandlar naglarna till små snygga konstverk. Naturliga naglar är dock ganska känsliga och kan inte dekoreras och uppsnyggas på så många och spännande sätt som lösnaglar. Det finns faktiskt otroligt många möjligheter till att skulptera och dekorera naglarna. Glans och glitter, färgrik, tredimensionell, piercing, smycke, strasstenar är bara några utav många möjligheter för nageldekoration. Det handlar inte längre om målade naglar utan om Nageldesign och nagelkons...
http://nded.se/nail-art/glitter-tradar/
*  Almost never without nail polish: NailArtSunday
... Almost never without nail polish. söndag 6 januari 2013. NailArtSunday. Och förklaringen är att 030103 så gifte jag och min man oss och i torsdag så hade vi varit gifta i 10 år. Eftersom jag tagit bort nollorna vid dag och månad så blir det:. Min tolkning av löften. Etiketter: cult nails, frimålning, nail art sunday, NOTD, skimmer. 6 januari 2013 11:45 En tolkning som jag också använt mig av om än i något annorlunda format. Grattis till er bröllopsdag lite i efterskott. 6 januari 2013 19:12 Ett STORT grattis. Främst till giftermålet men också till den fina manikyren: Svara Radera Svar. Little Miss Nailpolish. Lägg till kommentar. Tack för att du läser och kommenterar min blogg. Jag svarar på kommentarer där du lämnar dem. Senaste inlägg. Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget Atom. Besöksräknare. Mina naglar. Essie Loophole. Sweden Jag samlar på nagellack och min samling växer stadigt. 56 minuter sedan. The Nailasaurus. UK Nail Art Blog. 1 timme sedan. 2 timmar sedan. NAILTASTI...
http://almostneverwithoutnailpolish.blogspot.com/2013/01/nailartsunday.html
*  Scratch Nails | Lipgloss Bitch
Scratch Nails. Lipgloss Bitch. LipGloss Bitch. Jag var pepp på att börja testa Scratch hand food som jag fick hem i slutet av december, är ju sen tidigare ett fan av märkets nagelolja som den nya handkrämen inspirerats av. Scratch No Dry Hands Moisturizer 160kr är en kräm av det lättare slaget, det är tydligt att den innehåller en hel del oljor men känslan när man smörjt sig är inte fet. Krämen går snabbt in i huden utan att kladda något särskilt, vilket jag gillar under dagtid då jag sitter och jobbar mycket med papper och pärmar. Efter att ha testat i lite mer än tre veckor har jag ändå svårt att bestämma mig fullt för vad jag egentligen tycker, men betygsmässigt är det här nog en typisk trea. Jag gillar den som sagt dagtid och den är finfin till att hålla efter nagelbanden. Men resultatet är inte särskilt bestående och jag får smörja mig ofta för att behålla den sköna känslan. Vill man prova så bör man gilla doften av lavendel, jag tycker personligen att den är jättehärlig men vet andra som inte kan med do...
http://lipglossbitch.se/tag/scratch-nails/
*  Arkiv för Chanel - Pssion
Det här lysterpudret är en del av Chanels vårkollektion Printempt Précieux de Chanel Collection och jag tror faktiskt det här är min första Chanelprodukt någonsin om man bortser från nagellacken. Etiketter: Chanel, makeup, makeup ansikte, Poudre Signée de Chanel NOTD: Chanel 165 Organdy Nail of the day / 30 april 2010 / 4 kommentarer Jag har tyvärr haft väldigt mycket icke bloggrelaterat att tänka på på sistone och det har tagit upp mycket kraft och tankeverksamhet vilket gjort att det inte har blivit så mycket bloggande. Lite av kraften går fortfarande till de problemen, men det verkar som att jag kommer få lite tid till bloggande snart i varje fall. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day NOTD: Chanel 210 Lilac Sky Nail of the day / 17 april 2010 / 7 kommentarer Dagens NOTD är det ljuslila skimrande 210 Lilac Sky från Chanel. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day Våriga pasteller från Chanel Naglar / 11 april 2010 / 7 kommentarer Jag är långt ifrån en märkesnörd när det gäller ...
http://pssion.se/tag/chanel/
*  januari 2013 - Pssion
Företagen verkar i alla fall vara beredda på detta och jag tänkte tipsa om några bra erbjudanden för er som vill spara några slantar på inköpen. Etiketter: Bella Vita, IsaDora, kollektioner, makeup, våren 2013 NOTD: OPI Get Your Number Liquid Sand Nail of the day / 22 januari 2013 / 8 kommentarer Jag var tveksam till om jag skulle gilla den speciella yta som dessa Liquid Sand-nagellack ger. Etiketter: Liquid Sands, nagellack, Nail of the day, OPI Pressvisning: The Organic Pharmacy Pressvisning / 21 januari 2013 / 3 kommentarer Idag var jag på pressvisning för det brittiska naturmärket The Organic Pharmacy som nu kommer lanseras på bredare front i Sverige. Några av mina mest originella nagellack kommer faktiskt från Zoya och med vårens kollektion Lovely har de åter igen gjort mig bra sugen på att utöka samlingen. Etiketter: Lovely, nagellack, naglar, våren 2013, zoya Swatches OPI Euro Centrale del 2 Naglar / 17 januari 2013 / 3 kommentarer Här är andra delen av swatches på Euro Centrale-kollektionen. Etiketter...
http://pssion.se/2013/01/
*  NOTD: ORLY Rockets Red Glare - P'ssion
NOTD: ORLY Rockets Red Glare Nail of the day / 10 december 2012 / 4 kommentarer. Rött glitter är för mig en av de attribut som verkligen hör julen till och jag passade på att testa ORLY Rockets Red Glare när jag ändå råkade ha en röd gellackmanikyr. Glittret i det här nagellacket var lätt att fördela på nageln och med ett lager överlack bör det inte bli några problem att få till en blank och jämn yta. Kategori: Nail of the day Etiketter: Flash Glam FX, glitter, nagellack, naglar, ORLY. 4 kommentarer till "NOTD: ORLY Rockets Red Glare" Ann-Sofie 10 december, 2012 3 år sedan Ett väldigt fint och juligt nagellack. Sminkan 14 december, 2012 3 år sedan det ser fint ut. Här hittar du tips, recensioner och nyheter som berör allting som gör oss vackra re. Etiketter ansiktskräm ansiktsvatten China Glaze Depend doft Essie foundation glitter Glossybox hudvård hår hårvård internetshopping IsaDora kollektioner kroppsvård L'Oréal La Roche-Posay läppar läppglans läppstift makeup mascara nagellack naglar Nail of the ...
http://pssion.se/notd-orly-rockets-red-glare/
*  april 2010 - Pssion
Jag har hunnit testat produkterna i ett par veckor och så här tycker jag om. Etiketter: NOTD: Chanel 165 Organdy Nail of the day / 30 april 2010 / 4 kommentarer Jag har tyvärr haft väldigt mycket icke bloggrelaterat att tänka på på sistone och det har tagit upp mycket kraft och tankeverksamhet vilket gjort att det inte har blivit så mycket bloggande. Lite av kraften går fortfarande till de problemen, men det verkar som att jag kommer få lite tid till bloggande snart i varje fall. Etiketter: Chanel, nagellack, naglar, Nail of the day Inga fler beställningar från Transdesign för oss Internetshopping / 27 april 2010 / 23 kommentarer Igår fick jag höra att Transdesign pga. Detta innebär också att jag har lagt min sista beställning från dem för så mycket är jag inte beredd att betala i frakt. Etiketter: hudvård, kroppsvård, Swiss Pharmacy Glasfil och ansiktsmask från Lumene Hudvård, Naglar, Shopping / 22 april 2010 / 12 kommentarer Jag använder bara glasfil till mina naglar då jag tycker att de inte känns lika utt...
http://pssion.se/2010/04/
*  Klolösa uttrar
... aonyx är ett släkte rovdjur i underfamiljen uttrar som förekommer i afrika släktet består av två arter men vissa forskare räknar även arten asiatisk klolös utter amblonyx cinereus till släktet kännetecken som namnet antyder har dessa djur starkt tillbakabildade klor eller saknar dessa helt de liknar mer människans naglar än andra djurs klor dessutom har de rudimentär simhud som ger fingrarna större rörlighet pälsen hos dessa djur har en brunaktig färg som på undersidan är ljusare vid ansikte hals och bröst förekommer ibland vita fläckar som alla uttrar har de en långsträckt kropp med korta extremiteter och en kraftig svans klolösa uttrar når en kroppslängd mellan och centimeter en svanslängd mellan och centimeter och en vikt mellan och kilogram de är på så sätt betydligt tyngre än sin asiatiska släkting och även massivare än den europeiska utter n klolösa uttrar är huvudsakligen aktiva under gryningen och på natten i regioner långt bort från människans boplatser jagar de även på dagen på grund av de till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klolösa_uttrar
*  mars 2010 - Pssion
Men utifrån vad jag kan läsa i pressmaterialet är det en mineral med en enastående absorberande effekt som samtidigt låter huden andas. Etiketter: Vårnytt i nagelväg från Viva la Diva Naglar / 26 mars 2010 / 37 kommentarer Viva la Divas vårlook heter It s all about me och släpps i april. Looken omfattar nyheter för både läppar, ögon och naglar och i det här inlägget tänkte jag visa upp de ursnygga pastelliga, godisinspirerade nagellacken. Etiketter: Informationsträff med Maybelline Makeup , Pressvisning / 25 mars 2010 / 6 kommentarer Idag har jag varit på en informationsträff hos Maybelline tillsammans med Beleza Tina och några andra bloggare. Imorgon tänkte jag visa nyheterna som vi fick med oss hem. Därför tänkte jag att det här kanske kunde vara DEN löddrande rengöringen som jag kan använda trots min torra hy. Här hittar du tips, recensioner och nyheter som berör allting som gör oss vackra re. Etiketter ansiktskräm ansiktsvatten China Glaze Depend doft Essie foundation glitter Glossybox hudvård hår hårvård...
http://pssion.se/2010/03/
*  Så hinner jag med nagellack - Babydjungeln
... Blogg Shop. Downloads. Virka bläckfisk. Ambassadörer. Mönster på bläckfisk. Sprida budskapet. Rabattkod till garn. Mediebrus. Bläckfiskbarn. Frågor Svar. Samarbetspartner Om oss Kontakta oss. Man förundras Hur viktigt är semester. Blogg Äter ditt barn för lite. Så hinner jag med nagellack. Postat av Jeanette, 30 July 2012 Är jag den enda med barn som har en fantastisk och extremt välutvecklad känsla för situationen. Tex om de sover och jag ska äta, duscha eller nåt så vaknar dom eller har på annat vis behov av sin mamma. Inte bara en gång, men ALLTID. Detta har även resulterat i att mina naglar har varit totalt utan nagellack ett bra tag, tills jag fick detta råd härifrån. Ta på nagellack, sätt händerna i kallt vatten i 3 minuter. Naglarna torkar och som bonus är det lätt ta bort nagellack som inte är på naglarna vilket jag sanerligen också behöver hjälp med. Vad är ditt bästa nageltips. Jeanette - fotogalen mamma till två barn, som drömmer om ett liv på landet, men vet att hon alldeles för bekväm av sig...
http://babydjungeln.se/sa-hinner-jag-med-nagellack/
*  Torka ditt nagellack snabbt med Blåsapa Nageltorkare
5 Trevlig produkt men det krånglade lite med beställningen skriven November 3, 2009 07:10 av goran. Hon är helnöjd med den och ger henne även ett leende på läpparna när hon använder den.. Hon tyckte den var söt men dock blåser den inte varm luft kanske bra att veta... Jag är helt kär i den och tyckte att det var en av mina bästa presenter jag har fått i julklapp. Köpte apan till min bästa kompis då jag tyckte det var en rolig idé hon älskar att måla naglarna, men blev lite besviken. som helhet överväger det positiva, kommer beställa fler gånger från denna sida. Gav denna söta lilla sak till min brorsdotter som äääälskar att måla naglarna. Nu när hon har denna så får faktiskt nagellacket sitta kvar redan efter första lagret. 2 Lite skoj, men inte mycket mer skriven December 28, 2010 11:31 av Jonas. 4 Fantastiskt söt och kul onödig pryl skriven December 31, 2010 13:58 av Jessica. Helt perfekt tyckte min fru, toppen att sitta och måla naglarna och sen låta apan blåsa torrt. Väldigt söt och rolig att ge bort men ...
http://coolstuff.se/Blasapa_Nageltorkare
*  FNUG Psychedelic - Sminkan och Emma
Nagellack, nagellack och åter nagellack blir det på den här nagellacksbloggen. Publicerad 2012-10-05 14:39:00 i Emmas NOTD i glitter och holo , Sminkan har ju visat alla FNUG-lacken redan, men skulle jag bry mig om sånt skulle jag aldrig få med på holofredag. Sminkan har skrivit 10 ml nån gång men det stämmer inte tyvärr, gläntar man på lappen i botten står det 8,5 ml. Jag målar ju i regel bara om naglarna 2 gånger per vecka men jag gjorde misstaget med Futuristica att applicera den på bar nagel. Det blev det inte på mina naglar, lacket uppträdde mycket holosjukt, ni vet det blev kala fläckar när penseln gick över samma fläck 2 gånger. Ni som inte har testat detta och har problem med att ni får kala fläckar med linjärna hololack borde verkligen testa det. Jag tror att ett lager vanligt underlack är bättre att grunda med och sen ett lager Aqua Fix på det. Hur som helst, det här är två lager Psychedelic, jag har toppat med Poshé och i skrivandets stund, torsdag kväll, bär jag fortfarande lacket. Jag tyckte att ...
http://sminkan.blogg.se/2012/october/fnug-psychedelic.html
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Adhesion
... miniatyr daggdroppar på ett spindelnät ett adhesionsfenomen adhesion är den molekyl ära vidhäftning som finns mellan två kroppar vid nära kontakt detta skall skiljas från friktion som i stället uttrycker det motstånd som finns mellan två kroppar som glider mot varandra och kohesion som är de molekylära krafter som håller ihop ett och samma material verkan av adhesion om två helt plana skivor av exempelvis glas eller metall trycks mot varandra krävs en betydande kraft för att åter skilja dem åt sedan trycket upphört beroende på adhesion i ett sådant fall bidrar också lufttryck et till den mekaniska effekten skenbar adhesion om plattorna förskjuts längs efter varandras ytor är de lättare att skilja åt många tekniska processer bygger på adhesionen mellan fasta kroppar exempelvis målning limning kittning och lödning även vätskor visar upp adhesion vid fasta kroppar vilket kan observeras genom att om en fast kropp doppas ner i en vätska och sedan lyfts upp hänger droppar av vätskan ofta med upp när en gas utv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adhesion
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Hyperemi
... faktamall hälsotillstånd name hyperemi latinskt namn hyperæmia image infarktiarpea rotan sydämmessä jpg caption hyperemiskt område i hjärtmuskelvävnad efter en infarkt diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperemi är ett begrepp för ökat blodinnehåll i vävnader eller organ vid aktiv arteriell hyperemi ökar tillströmningen av blod till området som blir rött och varmt t ex vid en inflammation i huden passiv venös hyperemi hypostas beror på försvårat avflöde av venöst blod ett sådant område är som regel kallare än omgivande hud och har en blåaktig färg cyanos källor bra böckers lexikon kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperemi
*  625-626 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan)
Full resolution TIFF - On this page / på denna sida - Ingeborg, norska prinsessor - Ingeborg 3. nästa sida next page. Under de händelser, som stodo i samband med hertigarna Eriks och Valdemars fängslande och död 1318 och upproret mot konung. skulle få ett betydligt inflytande på de förenade rikenas angelägenheter; men då hon snart lät leda sig af den danskfödde Knut Porse och egenmäktigt förbigick förmyndarregeringen och rådet, blef snart hennes maktbefogenhet alldeles kringskuren. 20 juli 1322 ingingo 35 rådsherrar den ryktbara föreningen i Skara till skydd mot I:s intrång i styrelsen, och 20 febr. Under ett par år inträffade nu slitningar mellan hertiginnan och rådet, och Knut Porse sökte därvid på egen hand sätta sig i besittning af Skåne. och rådet en förlikning, hvarefter hon måste afstå sin morgongåfva, men fick behålla, hvad hertig Erik gifvit henne; dessutom tillerkändes henne den penningsumma, som kräfdes att täcka den skuld, hennes lättsinne åsamkat kronan. Knut Porse, som af danske konungen Kristof...
http://runeberg.org/nfbl/0349.html
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Erytrocytvolymfraktion
miniatyr|Blodets innehåll, som det syns efter centrifugering. miniatyr|I cellvolymdiagrammet kan man snabbt se ett ungefärligt värde. Låga värden kan vara ett tecken på anemi. EVF får man fram genom centrifugering av blodet. Det finns ett normalspann på hur stor del av blodet som är röda blodkroppar. Värdet, som kan mätas i procent, varierar mellan könen och vilken ålder man har, enligt tabellen nedan:. Genom testningen kan man få fram om man ligger över, under eller på normala värden. Ett sätt att mäta EVF är att centrifugera blodet i provrör med platt botten i 5 minuter och med en hastighet av 10 000 varv/min. Eftersom de röda blodkropparna är de tyngsta partiklarna i blodet lägger de sig i botten, sedan kommer ett tunt lager med vita blodkroppar och trombocyter, och överst lägger sig blodplasma n. Genom att mäta höjden av de röda blodkropparna i stapeln får man ett värde på EVF, eftersom stapelns höjd är uppmätt. Ett annat sätt är att scanna blodet och mäta andelen röda blodkroppar som flyter förbi och vil...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erytrocytvolymfraktion
*  GLUT1
glut glut glut är ett transmembrant enzym på epitel celler i blod hjärnbarriären samt på erytrocyter enzymet underlättar transporten av glukos in i cellen och är ansvarigt för transporten av glukos in till hjärnan glut tar även upp vitamin c över cellmembranet framför allt hos däggdjur som inte har förmågan att själva syntetisera vitaminet kategori enzymer kategori glukostransportproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT1
*  Afterload
... innebär inom kardiologi n det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaff arna ska öppnas vänsterkammaren måste övervinna trycket i aorta ca mmhg och högerkammaren trycket i truncus pulmonalis ca mmhg tortora gerard j reynolds grabinski sandra principles of anatomy and physiology biological sciences textbooks afterload bestäms av svr system vaskulär resistens myocardiets radie blodets viskositet och motstånd för utflöde en ökning i afterload ger en minskning i slagvolym exempelvis på grund av högt blodtryck hypertoni hjärtats slagvolym beror förutom på afterload även på kontraktilitet och preload källor kategori kardiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afterload
*  Dextran
... är en polysackarid det vill säga en kolhydrat i polymer form med stora molekyl er dextran är mer specifikt en förgrenad glukan det vill säga en polysackarid med en hög andel glukos monomerer lösningar av dextran har hög viskositet och är slemmiga den raka huvudkedjan i en dextranmolekyl består av α glykosid bindingar mellan glukosenheterna förgreningar påbörjas vanligen med α bindningar och i vissa fall α och α bindningar dextran hjälper den karies orsakande bakterie n streptococcus mutans att klibba fast vid tänderna biologi kurs b anders henriksson och gleerups utbildning ab användningsområde genom forskningsarbete vid uppsala universitet under talet utfört av bland andra björn ingelman och anders grönwall kom dextran att lanseras av pharmacia som ersättningsmedel för blodplasma efter forskning av jerker porath och per flodin under talet kom dextran också att utnyttjas i flera pharmacia produkter inom separationsteknik under namnet sephadex läst juni källor kategori polysackarider kategori läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dextran
*  Voluven
... miniatyr px hydroxietylstärkelse miniatyr px voluven ml voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av fresenius kabi de aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid voluven tillhandahålls som infusionsvätska på mg ml och är receptbelagt det användes vid bland annat hypovolemi och även preventivt mot hypovolemi blodförlust på grund av till exempel trauma voluven ökar på blodets volym för att underlätta erytrocyter nas arbete med att syresätta kroppen blandning av voluven skall helst undvikas biverkningar klåda vanligt koagulationsstörningar sällsynt anafylaktoida reaktioner sällsynt överdos ering orsakar överbelastning av det cirkulatoriska systemet källor kategori läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Voluven
*  Plasticitet (fysik)
plasticitet fysik plasticitet fysik ordet plasticitet kan också syfta till neuroplasticitet ett begrepp inom neurologi thumb x px plasticitet är när ett material deformera s utan att någon normalkraft uppstår mot den deformerande kraften när rörelsen avstannat ett exempel är om man böjer en metall eller plastbit så mycket att det sker permanenta förändringar inne i materialet så att biten inte böjer tillbaka sig till ursprungsformen det beskrivs matematiskt som att elasticitetsmodul en är noll för ett elastiskt idealplastiskt material händer detta då spänningen överstiger brottspänning en plastisk deformation är en påtvingad avsiktlig eller oavsiktlig avvikelse från kroppens riktiga form plastiska deformationer är inte reversibla i motsats till elastiska deformationer men en sak som deformeras plastiskt måste först genomgå en elastisk deformation vilken är reversibel så objektet kommer delvis att återgå till sin naturliga form mjuka termoplast er har en ganska lång plastisk deformationslängd likaså duktila me...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasticitet_(fysik)
*  .. Inläggsnavigering .. Rullar pÃ¥ .. Njuter när sommargästerna Ã¥kt hem .. Old dog v
Det här syndromet brukar inte vara sÃ¥ himla länge och för Wilma avtog det ovanligt fort, nu är hon nästan sig själv igen, även om hon ramlar omkull lite dÃ¥ och dÃ¥, hon är ju envis som synden sÃ¥ hon kämpar pÃ¥  ;. 6 augusti gick vi till vetten och bestämde en tid för att ta bort den lilla knutan. Egentligen tänkte jag fyllt pÃ¥ vÃ¥r hundflock nu när jag flyttat tillbaka till Lavön med en Norsk buhund som jag länge drömt om… en duktig uppfödare i Halmstad var vidtalad och vi hade varit och kikat pÃ¥ hennes fina hundar… men sÃ¥ slumpade det sig som sÃ¥ att Sizzlas uppfödare och Sizzlas syster lite oväntat fick en kull med jättefina schipperkevalpar den 16 juli…. Först bestämde Lydia sig för att ta en av dem istället för sin efterlängtade Mudivalp som hon letar efter och nÃ¥gon dag senare bestämde jag mig för att vänta lite till med en buhund i huset och ocksÃ¥ ta en av tikvalparna hemma hos Anna-Carin :P. SÃ¥ nu gÃ¥r vi här och väntar pÃ¥ att Tosca Ninja ska växa till sig och...
https://suregnig.wordpress.com/
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet

Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Kind: Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Araknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanManikyr: En manikyr är en kosmetisk skönhetsbehandling för fingernaglarna och/eller händerna. En vanlig manikyr består av nagelfilning, formande av naglarna och målande av naglarna med färg.Celladhesion: Celladhesion är ett samlingsbegrepp inom cellbiologin för de biomolekylära processer som gör att celler kan binda till varandra och känna av sin omgivning. Detta sker genom så kallade adhesionsreceptorer eller CAMs.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.HyperemiSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Reologi: Reologi, vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation.Dextran: Dextran är en polysackarid, det vill säga en kolhydrat i polymerform, med stora molekyler. Dextran är mer specifikt en förgrenad glukan, det vill säga en polysackarid med en hög andel glukos-monomerer.Voluven: Voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av Fresenius Kabi. De aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.BukspottkörtelinflammationBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.AnasarkaBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsVivisektion: Vivisektion (av lat vivus - levande och sectio - snitt), är dissektioner eller invasiva ingrepp på levande människor eller djur.SepsisVerklig bildMedicinsk prognos: En medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.