Morfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Mesoderm: Det mellersta germinallagret i ett embryo. Det härrör från tre pariga mesenkymaggregat längs neuralröret.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Kroppsutformning: Kroppsformen som den kommer till uttryck genom den genetiska kontrollen. Kluster av homeotiska gener kontrollerar kroppsdispositionens och kroppsdelarnas morfologi. Olika kroppsmönster kan uppstå till följd av förändringar i genantal, genreglering eller genfunktion. Ett begrepp inom evolutionsgenetik. (Se Nature 376(1995):nr 6540:479-485)Embryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Cellmembranstrukturer: Strukturer som utgör en del av cellhöljet eller som till större delen består av cellmembran.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Cellpolaritet: Orientering av intracellulära strukturer i förhållande till plasmamembranets apikala (polära) och laterala (sido-)områden. I polariserade celler måste proteiner ledas från Golgiapparaten till rätt dom än, eftersom täta kontaktytor hindrar proteiner från att vandra mellan de två områdena.UrinledareEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.SebrafiskOrganogenesMakrofager, alveolära: Runda, granulära, enkärniga fagocyter som finns i lungblåsorna. De tar upp små, inandade partiklar, bryter ned dem och presenterar antigenen för immunceller.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.BukhinnenätFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Drosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.SebrafiskproteinerDNAb-helikaserCellform: Cellers yttre fysiska kvaliteter eller utseende.Fibroblasttillväxtfaktor 10: En fibroblasttillväxtfaktor som verkar som mitogen för keratinocyter. Den aktiverar fibroblasttillväxtfaktorreceptor 2B och medverkar i utvecklingen av lungor och lemmar.OrgankulturmetoderKIR-receptorerHyfer: Mikroskopiska, protoplasmafyllda rottrådar hos svampar. Hyferna bildar omfattande nätverk (mycel), som kan bestå av kilometervis med trådar.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKycklingembryoTandCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.Genmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Benmorfogenesproteiner: Icke-kollagena faktorer, förmodligen proteiner, som finns i demineraliserad benmassa och stimulerar osteogenes (benbildning). De kan sätta igång benbildning i ektopiska områden och kan sålunda vara po tentiellt användbara för benreparation.Hårsäck: En tubliknande inbuktning i epidermis, ur vilken hårskaftet/hårstrået utvecklas och i vilken talgkörtlar utmynnar. Hårsäcken har en inre och yttre cellulär rotskida av epidermalt ursprung och är inklädd i ett fibrigt, dermalt hölje. Hårsäckar till mycket långa hårstrån kan sträcka sig ned i underhudsvävnaden.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Kadheriner: En grupp funktionellt likaratade glykoproteiner som ansvarar för den kalciumberoende cell-till-cell-vidhäftningen. De delas in i underklasserna E-, P- och N-kadheriner, med distinkt immunologisk speci ficitet och fördelning i vävnaderna. De åstadkommer celladhesion via en homofil mekanism. Dessa föreningar har betydelse för uppbyggnaden av vävnader och hela kroppen.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Extremiteter: Kroppens lemmar.Hedgehog ProteinsEktoderm: Det yttre groddbladet (blastulalagret) hos embryot.Epidermis: Det yttre, kärlfria hudskiktet. Underifrån och uppåt består det av fem epitellager: 1) bottenlagret (stratum basale epidermidis); 2) taggcellslagret (stratum spinosum epidermidis); 3) korncellslagret (stratum granulosum epidermidis); 4) blankskiktet (stratum lucidum epidermidis) och 5) hornlagret (stratum corneum epidermidis). Sy. epiderm; epidermis.Gälbågsregion: Område som innehåller parvis uppträdande gälbågar hos vattenlevande, lägrestående ryggradsdjur och hos embryon hos högrestående ryggradsdjur. Hos de sistnämnda omvandlas gälbågarna så småningom till d elar av hals och öron.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Fibroblasttillväxtfaktorer: En familj små polypeptidtillväxtfaktorer med flera gemensamma drag, inklusive en stark affinitet för heparin och en central, tunnformad kärna av 140 aminosyror med stor homologi mellan familjemedlemmarna. Den ursprungliga definitionen som fibroblasttillväxtstimulerande protein är inte längre nödvändig för hemmahörande i fibroblasttillväxtfaktorfamiljen.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.TandanlagElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Embryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Caenorhabditis elegans: En nematodart som ofta används för biologiska, biokemiska och genetiska studier.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Extracellulär matrix: Nätverksliknande ämne i det extracellulära utrymmet och i förbindelse med cellytans basalmembran. Det främjar cellförökningen och erbjuder en stödstruktur för celler och lysat i odlingsskålar.Wnt-proteinerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Celldelning: En cells förökning genom delning.UnderkäksspottkörtelFjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.VingeCytoskelett: Det nätverk av trådar, kanaler och bryggor som ger cytoplasman form, stadga och organisation.Svampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.Caenorhabditis elegans-proteinerEndoderm: Det innersta av embryots tre groddbladslager. Syn. entoderm.Embryosäck: Embryostadiet efter blastulastadiet, kännetecknat av morfogenetisk cellrörelse, celldifferentiering och bildande av de tre germinallagren (groddbladen).InneröraNeurallistEyeLaminin: Stort, icke-kollagent glykoprotein med antigena egenskaper. Proteinet finns i basalmembranets ljusa hinna och binder epitelceller till basalmembranet. Iakttagelser gör gällande att proteinet spelar en roll vid tumörinvasion.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Candida albicans: Encellig, knoppande svamp som är den huvudsakliga orsaken till kandidos (candidiasis).Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Sekvenshomologi, aminosyraHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Benmorfogenesprotein 4Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Adherenspunkter: Anslutningspunkter, där cellskeletten till celler, gränsande till varandra, är sammankopplade. De utgörs av specialiserade områden på plasmahöljet, där buntar av mikrofilament fäster vid höljet genom transmembranlänkningsenheter, cadheriner, som i sin tur genom sina ytterstrukturer fäster vid angränsande cellers cadheriner. I cellskikt bildar de adhesionsband som helt omger cellerna.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.RNA, budbärarCellinjeMukor: Ett släkte zygomycetsvampar inom familjen Mucoraceae och ordningen Mucorales. Medlemmarna är huvudsakligen saprofytära, men kan ge upphov till mukormykos hos människor genom sporutveckling i lungorna.NervvävnadsproteinerKorsband, bakre: Ett kraftigt ledband i knät som går från lårbenets inre ledkulas främre, mittre yta, passerar bakåt mellan ledkulorna och slutar på skenbenets bakre interkondylära yta.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.GastrulationMöss, mutanta stammar: Möss med muterade gener som uttrycks som phenotyper hos djuren.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Cytoskelettproteiner: Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.Grönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Gener, homeobox: Väl bevarade DNA-sekvenser som identifierats i specifika gentranskript som spänner från bananfluga (Drosophila melanogaster) till mus och människa. Homeobaxgener är delvis ansvariga för produktion av DNA-bindande proteiner med en genom evolutionen bevarad sekvens av ca 60 enheter (homeodomänproteiner).Time-Lapse ImagingNotokordVirionEmbryonal induktion: Embryonal celldifferentieringsprocess, i vilken en cellgrupp framkallar och kontrollerar differentieringen av andra cellgrupper.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.MSX1-transkriptionsfaktor: Ett homeodomänprotein som samverkar med tataboxbindande protein. Det undertrycker gentranskription av målgener och spelar en kritisk roll i odontogenesen.HuvudHepatocyttillväxtfaktor: En flerfunktionell tillväxtfaktor som reglerar både celltillväxt och cellrörlighet. Den utövar en stark mitogen effekt på leverceller och primära epitelceller. Dess receptor är protoonkogenprotein C-met.Arke-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos arkéer.Gendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.NeuralrörKraniofaciala missbildningar: Medfödda missbildningar eller andra abnormaliteter i skallens och ansiktets benstrukturer.Möss, inavlade ICRCellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Blygd, kvinnligTidsfaktorerNervcellsförgreningar: Korta och förgrenade utskott från själva nervcellen, vilka tar emot signaler från andra nervceller.Utvecklingsbiologi: Den gren av biologin som ägnar sig åt organismers utveckling och differentiering.EktodysplasinerCeriumradioisotoper: Instabila isotoper av cerium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ceriumatomer med atomvikterna 132-135, 137, 139, 141 och 143-148 är radioaktiva isotoper av cerium.T-Box Domain ProteinsSporer, svampKonfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Cellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.NervsystemetMyosin typ IIExtremitetsanlag: Utväxt på ryggradsdjursembryot som utvecklas till en lem. Extremitetsanlag används för studier av organutveckling, morfologisk utveckling och celldifferentiering. Främst används kycklingembryon, men även anlag från mus och råtta används.VirussammansättningXenopusproteinerSomiterrho GTP-bindande proteinerNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.StamcellerBröstkörtlar hos människa: Körtelvävnad i bröstet hos människan som står under påverkan av hormoner, som t ex östrogener, progestiner och prolaktin. Efter barnafödande utsöndrar mjölkörtlarna hos kvinnor mjölk som näring åt barnet.Dödsgener: Gener som ger upphov till för tidig död hos en organism. Dominanta dödsgener tar dör på heterozygoter, medan recessiva dödsgener tar död på enbart homozygoter.Möss, inavlade C57BLSvansNeurulationMyosinkinasPuppPaired Box Transcription FactorsHår: En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.VaktelKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Mun, tänder, svalg: Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.Blodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.Djur, nyföddaCellkommunikation: Varje form av kommunikation mellan levande celler i en organism, antingen genom direktkontakt mellan cellerna eller med hjälp av kemiska signalsubstanser, hormoner och cykliskt AMP.RNA-interferensTransforming growth factor beta1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin: Syntetisk fosfolipid som används i liposomer och lipidlager för att studera biologiska membran. Den är också en huvudbeståndsdel i lungytaktiva substanser.Gom: Den anatomiska struktur som bildar taket i munhålan. Den består av den främre, hårda gommen och den bakre, mjuka gommen.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Rekombinanta fusionsproteinerBenmorfogenesprotein 7Embryologi: Läran om organismers utveckling under livets embryo- och fosterstadium.Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.Aquaporin 5Mikrotubuli: Smala, cylindriska trådstrukturer i cellskelettet hos växt- och djurceller. De består av proteinet tubulin och påverkas av tubulinmodulatorer.Kindtand: Käkens bakre tänder. Till mjölktänderna hör åtta kindtänder, två på varje sida, uppe och nere. Vanligtvis har den permanenta tanduppsättningen 12 kindtänder, tre på varje sida, uppe och nere. Kindtänderna är tuggtänder, med stora och breda tuggytor.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Cellstorlek: Cellers volym eller ytmått.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.RepressorproteinerAntisens-oligonukleotiderPAX2-transkriptionsfaktorFotoreceptorerceller, ryggradslösa djur: Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.Protein-serin-treoninkinaserBrosk: En typ av bindväv utan kärl, bestående av kondrocyter (broskceller)i en grundsubstans av typ 2-kollagen och kondroitinsulfat. Det finns tre typer av broskvävnad: hyalint brosk, fibröst brosk och elastiskt (gult) brosk.Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 2OxipurinolIntercellulära, signalöverförande peptider och proteiner: Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.Frizzled ReceptorsProteinstruktur, tertiärIntercellulära förbindelser: Direktkontakt mellan en cell och en granncell. I de flesta fall är denna kontaktpunkt för liten för att ses i ljusmikroskop, men de kan synliggöras med hjälp av konventionell eller kryoelektronmikroskopi, som visar att den aktiva cellmembranen, den underliggande cytoplasman och det gemensamma extracellulära utrymmet är högt specialiserade.Insektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Svampgener: Det genetiska materialet i svampar. Hit hör även sexgenerna (typgenerna för parning) hos Saccharomyces cerevisiae.ProteinerBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Könskörtlar: De könscellproducerande körtlarna, äggstock och testikel.EphB5-receptorDictyostelium: Ett släkte protozoer som tidigare även betraktades som en svampart. Den naturliga hemvisten är skogens förmultnande löv, där protozoerna livnär sig på bakterier. D. discoideum är den mest välkända arten och används i stor utsträckning i biomedicinsk forskning.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.cdc42 GTP-bindande protein: En medlem i Rho-familjen av monomeriska GTP-bindande proteiner. Den är förenad med ett varierande spektrum av cellulära funktioner, bl a cellskelettförändringar, filopodiebildning och transport genom golgiapparaten. EC 3.6.1.-.L-Amino Acid OxidaseBakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.SpottkörtlarMetamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.Hjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.BetakateninTest för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.TransgenerGene Knockdown TechniquesSekvensinpassningEye ProteinsFibroblasttillväxtfaktor 8: En fibroblasttillväxtfaktor som företrädesvis aktiverar fibroblasttillväxtfaktorreceptor 4. Den identifierades ursprungligen som en androgeninducerad tillväxtfaktor och spelar en roll för regleringen av tillväxten hos bröst- och prostatatumörer hos människa.ProteinbindningGenetisk målstyrning: Införande av exogent DNA i någon organisms genom på ställen där det kan komma till uttryck på ett kontrollerat sätt. Integreringen sker som följd av homolog rekombination.Kitin: En aminopolysackarid som ingår i bl a insekters hudskelett och i svampar. Den är en rak polysackarid av acetylglukosaminlänkar och den näst vanligaste biopolymeren på jorden. Den deacetylerade formen kallas kitosan.NervcellerHjärt-kärlmissbildningar: Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.Intracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.

*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/stillwater/8160-morgan-avenue-n-55082 0x0c7ac0efc98888aac587b740ee7313a5/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/stillwater/8160-morgan-avenue-n-55082 0x0c7ac0efc98888aac587b740ee7313a5...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mn/stillwater/8160-morgan-avenue-n-55082_0x0c7ac0efc98888aac587b740ee7313a5/
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Garmin Forerunner 610 | PC-tidningen
Garmin Forerunner 610 Vi springer som aldrig förr, och många gör det med en klocka som kan registrera hastighet, puls och var de har sprungit. Välj betyg Ge produkten 1/10 Ge produkten 2/10 Ge produkten 3/10 Ge produkten 4/10 Ge produkten 5/10 Ge produkten 6/10 Ge produkten 7/10 Ge produkten 8/10 Ge produkten 9/10 Ge produkten 10/10. Det speciella med denna är att det är världens första med tryckkänslig skärm, i stället för den ”ring” de flesta andra Garmin-modeller har. Det låter ju trevligt och klockan är tillräckligt tunn för att fungera som ett vanligt armbandsur. På sidorna finns bara tre knappar: en för bakgrundsbelysning, en för att starta och en för att stoppa funktioner när du springer. Alla andra funktioner kontrolleras via den lilla skärmen, som bara är på en tum. När klockan är upplåst, vilket görs genom att låta fingrarna glida över skärmen, går det att bläddra i menyerna. Det kräver lite tillvänjning eftersom skärmen inte reagerar direkt och samtidigt är skärmen så ­liten att det är lätt att oav...
http://pctidningen.se/pc-tidningen/arkiv/garmin-forerunner-610
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Bardunia nasuta
... är en insekts art som beskrevs av stsl bardunia nasuta ingår i släkte t bardunia och familjen sköldstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c hemipterorum exoticorum generum et specierum nonnullarum novarum descriptiones transactions of the entomological society of london ser flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori sköldstritar kategori bardunia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bardunia_nasuta
*  Penichrophorus nasuta
... är en insekts art som beskrevs av carl stål penichrophorus nasuta ingår i släkte t penichrophorus och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori penichrophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Penichrophorus_nasuta
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  The Hot Chick
... filmfakta filmtitel the hot chick originaltitel land språk engelska genre komedi år speltid minuter regi tom brady fotograf tim suhrstedt musik john debney manus tom brady rob schneider skådespelare rob schneider rachel mcadams m fl producent carr d angelo john schneider m fl filmbolag happy madison productions touchstone pictures walt disney pictures distributör buena vista pictures m fl imdb the hot chick är en amerikansk långfilm från i regi av tom brady med rob schneider anna faris matthew lawrence och eric christian olsen i rollerna handling om filmen rollista externa länkar handling åriga jessica spencer rachel mcadams är just så odräglig som bara pluggets populäraste tjej kan vara hon är snygg smart och dejtar killen alla vill ha men en morgon får hon sitt livs chock en förbannelse har förvandlat henne till en sluskig årig man rob schneider medan jessica får en omtumlande inblick i grabbarnas värld börjar en vild jakt mot tiden för att hitta ett sätt att häva förbannelsen jessica har nämligen best...
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Hot_Chick
*  Tandblekning, prisjämförelser & betyg - Guide
Vanliga frågor. Frakt inkluderat i priset Leverans 1-3 dagar Paket med olika stryka. Frakt 29 kr Leverans 1-3 dagar Paket med olika stryka. Frakt 29 kr Leverans 1-4 dagar Paket med olika stryka. Frakt inkluderat i priset Leverans 1-3 dagar Paket med olika stryka. Att bleka tänderna är den enskilt största och enklaste behandlingen som en person kan göra för att få ett yngre, fräschare och vackrare utseende. Må bra med vita tänder Allt för många personer får gulnande tänder med tiden och det tär på självförtroende och den sociala förmågan. Den som inte vill öppna munnen och avslöja sina tänder uppfattas lätt som en asocial person och känner sig lätt utanför. Det är därför inte konstigt att män och kvinnor i alla åldrar bleker sina tänder för att få ett vackrare leende. Hollywood Till en början kostade det stora pengar att bleka tänderna. Det var ofta förbehållet de rika i samhället och det var framför allt filmstjärnorna i Hollywood som började bleka tänderna för att få ett perfekt smil på vita duken. De som in...
https://tbguiden.se/
*  Hål i tänderna hos barn - Folktandvården Västra Götaland
. Hål i tänderna hos barn - Folktandvården Västra Götaland. Textinnehållet. Juridisk information På den här webbplatsen används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Läs mer om cookies och hur du blockerar dem Jag accepterar cookies. Startsida vgregion.se. Kontakt. Om webbplatsen. In English. Teckenspråk. Lyssna. Anpassa. Folktandvården Västra Götaland. Sökfält. Sök. Startsida. Hitta mottagning. Frisktandvård. Inför ditt besök. Om tänder. Barn/ungdom. Jobb/utbildning. Om Folktandvården. Du är här:. Startsida /. / Om tänder / Vanliga problem / Hål i tänderna hos barn. Om tänder. Vanliga problem. Sköt om dina tänder. Tänder och kost. För dig som är gravid. Frågor och svar. Hål i tänderna hos barn Allmänt Karies är en sjukdom som orsakar hål i tänderna. När man har karies löser syror upp emaljen på tandens yta, så att bakterier kan ta sig igenom tandbenet och in till tandnerven. Mjölktänderna är extra känsliga för karies eftersom de är tunnare än de permanenta tänd...
http://vgregion.se/sv/folktandvarden/vastragotaland/Om-tander/Vanliga-problem/Karies1/
*  Permanenta tänder
'Permanenta tänder' är de tänder som ersätter mjölktänder na hos barn och sedan ska finnas kvar resten av livet. De har en mindre vit färg än mjölktänderna. Ett barn har 20 mjölktänder, och en vuxen människa har upp till 32 permanenta tänder, varav de första 20 ersätter mjölktänderna i sexårsåldern, och de sista kommer fram som visdomständer i 16- till 25-årsåldern. http://my.clevelandclinic.org/services/dental care/hic teeth eruption timetable.aspx http://www.gaba.com/en/423/New-permanent-teeth.htm?Subnav2=Teenagers&Article=17381 Detta kan dock variera mellan olika individer, och hos vissa dyker inte alla visdomständer upp. De permenenta tänderna börjar växa när barnet är 0-3 år, men har inte vuxit fram till tandköttet förrän mjölktänderna lossnar. Mjölktänderna lossnar som svar på att den permanenta tanden under är färdig att ersätta den. Detta sker först med framtänderna, och brukar ungefär sammanfalla i tid med kindtänderna sexårständerna. http://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/fakta-om-tander/ta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Permanenta_tänder
*  tooth - Wiktionary
... tooth. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Innehåll. 1 Engelska. 1.1 Substantiv. 1.1.1 Fraser 1.1.2 Sammansättningar. Engelska. Substantiv. Böjningar av tooth. Singular Plural. Nominativ tooth. teeth. Genitiv tooth's. teeth's. tooth. tand. Fraser. as scarce as hen's teeth. Sammansättningar. toothache toothbrush toothpaste toothpick. Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=tooth oldid=1873445 ". Kategori :. Engelska/Substantiv. Dold kategori:. Engelska/Alla uppslag. Navigeringsmeny. Personliga verktyg. Skapa konto. Logga in. Namnrymder. Uppslag. Diskussion. Varianter. Visningar. Visa. Redigera. Visa historik. Mer. Sök. Navigering. Huvudsida. Appendix. Kategorier. Slumpsida. Stöd Wiktionary. Deltagande. Deltagarportalen. Bybrunnen. Stilguide. Senaste ändringarna. Projekt. Mallar. Ladda upp fil. Skriv ut/exportera. Skapa en bok. Ladda ner som PDF. Utskriftsvänlig version. Verktyg. Vad som länkar hit. Relaterade ändringar. Specialsidor. Permanent län...
https://sv.wiktionary.org/wiki/tooth
*  Tandblekning
Missfärgningen kan dels vara medfödd, man har helt enkelt olika färg på tänderna från början, dels bero på utifrån kommande substanser, till exempel rökning. Det finns två olika peroxider som används för blekningar; karbamidperoxid och väteperoxid. Karbamidperoxid CH 6 N 2 O 3 är förstadiet till väteperoxid H 2 O 2 och innehåller alltså två stycken nedbrytningsprocesser, vilket gör att det kräver en mycket högre procenthalt för att få samma effekt som samma procenthalt väteperoxid. Dessa två nedbrytningsprocesser sliter mycket mer på tändernas emalj än om man skulle använda endast väteperoxid som blekningsmedel, då det endast sker en nedbrytningsprocess från väteperoxid → Vatten + Syre. Den senare metoden är säkrare än den första och skadar inte tändernas emalj, den är inte heller farlig då väteperoxid bryts ner till de ofarliga ämnena vatten och syre. Nackdelen med blekning som utförs i en sittning hos tandläkaren är att det blir mer besvär med isningar, eftersom blekmedlet då måste var starkare samt att det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tandblekning
*  Hanna Fridén - 2007 - 2008 -
Ganska regelbundet får jag frågor från diverse olika företag som säljer olika blekmedel för tänderna. Om du har dålig emalj eller lider av något annat som kan göra processen rent av skadlig för dina tänder eller tandkött så får du alltså inte reda på detta innan. Andra frågor som inget av dessa företag informerar om är bland annat det faktum att man absolut inte får röka om man gjort en tandblekning heller. Mest förvånad blev jag över att du säger att det är tandläkarstuderande vänner till dig som berättat för dig hur tandblekning påverkar dina tänder. Självklart är tandblekning inte nyttigt för tänderna, det kan jämföras med blekning av håret, men att det fungerar på det sättet som du beskrev är fel. Tandblekning "skalar" inte av ett lager av emaljen.Det gör däremot whiteningtandkrämer som du kan köpa i vanliga livsmedelsaffärer. Men tanden "återfuktas" igen efter en tid och den gula färgen man blekt bort återkommer igen, därför är det vanligt att man bleker tänderna 1-2ggr/år för att bibehålla det vita resu...
http://frankincense.blogg.se/2007/december/foretag-som-erbjuder-produkter-mot-marknadsforing-.html
*  Blueillume Tandblekningspaket - Blueillume - Lyko.se
... Ange din e-postadress f r att f ett meddelande med instruktioner p hur du terst ller ditt l senord E-post:. Återställ lösenord Inget konto. Registrera dig här. För att aktivera javascript gå in under din webbläsares inställningar. På Lyko sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Läs vår Persondatapolicy här. H r kan du skriva in din e-post och f ett mail n r produkten finns i lager igen. Blueillume Tandblekning Tandborste Tandblekning har aldrig varit enklare och redan efter några dagar kan du se resultat. Blueillume-tandborsten kombinerad med vår tandblekning ger dig skinande vita tänder och kräver inte några extra rutiner mer än att du borstar tänderna. Tandblekningen innehåller en formula tandläkare världen över använder som inte ger ilningar och fräter på emaljen. Det finns många fördelar med att välja denna metod, men den största skillnaden är att tänderna behandlas &rdquoinifrån och ut&rdquo, något som är helt unikt för tandblekningsprodukter. Istället för att bara behandla t...
http://lyko.se/hudvard/munhygien/tandborste/blueillume-tandblekningspaket
*  With Teeth
... stiliserat är det fjärde studioalbumet av den amerikanska rockgruppen nine inch nails utgivet den maj på interscope records albumet producerades av nine inch nails frontfigur trent reznor och långvarige samarbetspartnern alan moulder det var reznor första fullängdsalbum med nytt material sedan års the fragile reznor har förklarat att albumet är influerat av sin alkoholism och substansmissbruk mellan albumen with teeth blev genast en kommersiell succé med en debuterande förstaplats på billboard och över sålda exemplar under första veckan whitmire margo billboard nielsen media läst tre av låtarna släpptes som singlar the hand that feeds only och every day is exactly the same som alla toppade billboard listan hot modern rock tracks allmusic macrovision läst låtlista alla låtar är skrivna av trent reznor referenser kategori album av nine inch nails kategori album producerade av alan moulder kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/With_Teeth
*  Inwe.se
Bil, ett måste. För mig är det otroligt viktigt att ha en bil som fungerar som den ska. Nu börjar den dock ge med sig lite och istället för att laga den så ska jag nog investera i en nyare bil. Nu funderar jag på om jag ska åter igen köpa en begagnad bil, eller om jag ska investera i en helt ny bil. Det kan vara värt att köpa en Peugeot från Jonsson Bil, då man dessutom kan få hjälp av dem även efter köpet. Tror jag ska ta mig till Nasta utanför Örebor, där Jonsson Bil håller till och kika på deras bilar och kanske ta en körtur, så kan jag bestämma mig efter det om det blir en helt ny bil eller inte. För kvinnor som behöver hårborttagning i Stockholm. Det är inte farligt, men många kvinnor lider av det. Med HårborttagningStockholm.nu kan du som har problem, få hjälp. Ska du köpa ny säng. Sängar är en typ av möbel som man på ett sätt gifter sig med. Man räknar med att det är så många som 10 000. Genom att investera i fler hjärtstartare, samt se till att människor vet hur de ska användas, samt att få dem våga a...
http://inwe.se/?feed=rss2
*  Inwe.se
Bil, ett måste. För mig är det otroligt viktigt att ha en bil som fungerar som den ska. Nu börjar den dock ge med sig lite och istället för att laga den så ska jag nog investera i en nyare bil. Nu funderar jag på om jag ska åter igen köpa en begagnad bil, eller om jag ska investera i en helt ny bil. Det kan vara värt att köpa en Peugeot från Jonsson Bil, då man dessutom kan få hjälp av dem även efter köpet. Tror jag ska ta mig till Nasta utanför Örebor, där Jonsson Bil håller till och kika på deras bilar och kanske ta en körtur, så kan jag bestämma mig efter det om det blir en helt ny bil eller inte. För kvinnor som behöver hårborttagning i Stockholm. Det är inte farligt, men många kvinnor lider av det. Med HårborttagningStockholm.nu kan du som har problem, få hjälp. Ska du köpa ny säng. Sängar är en typ av möbel som man på ett sätt gifter sig med. Man räknar med att det är så många som 10 000. Genom att investera i fler hjärtstartare, samt se till att människor vet hur de ska användas, samt att få dem våga a...
http://inwe.se/?p=9382
*  Tandnyckel
... är ett äldre tandläkarinstrument som användes under fram till mitten av talet för att extrahera tänder innan antibiotika n gjorde inträde drog man ut tänder för att behandla tandinfektioner och utdragningsinstrument har funnits under många århundraden kategori odontologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tandnyckel
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  embryo: embryo shoppar 7
... embryo. Saturday, February 07, 2009. embryo shoppar 7. ta ett par kilo av dom där på en gång det säjer jag nu: dom äger fett. Posted by. Magnus Carlbring. at 2:35 PM. Email This. BlogThis. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Pinterest. No comments:. Post a Comment. Newer Post. Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom. Blog Archive. 2015 96. September 23. August 17. July 3. June 15. May 14. April 4. March 7. February 9. January 4. 2014 81. December 7. November 8. October 13. September 7. August 2. July 1. June 2. May 22. April 7. March 11. February 1. 2013 6. November 1. August 1. July 1. April 1. January 2. 2012 22. December 5. November 1. September 3. August 2. June 1. April 1. February 5. January 4. 2011 34. December 2. November 9. October 4. September 1. August 1. July 1. June 1. May 1. April 1. March 5. February 4. January 4. 2010 191. December 11. November 1. October 4. September 16. August 2. July 2. June 14. May 10. April 69. March 21. February 29. January 12. December 11. Novem...
http://yoembryo.blogspot.com/2009/02/embryo-shoppar-7.html
*  Sonic hedgehog
... eller sonic hedgehog homolog ibland förkortat shh är ett protein som finns hos däggdjur och har viktiga funktioner för organ utvecklingen såsom hjärna ns utveckling eller framväxten av ben och armar namnet kommer från början från bananfluga n där gen en och proteinet kallades hedgehog sonic hedgehog liksom besläktade proteiner hos andra djurarter ingår i ett system för signalering mellan celler den verkar som en morfogen och är även det mest välutforskade i ryggradsdjur genom diffusion från cell till cell bildas en koncentrationsgradient av molekylen och ämnet har olika verkan på embryo ts celler beroende på koncentration proteinet sonic hedgehog har dock funktioner även hos vuxna den kontrollerar celldelning i stamcell er hos vuxna och har visat sig påverka utvecklingen av vissa sorters cancer genen hedgehog upptäcktes i eric wieschaus och christiane nüsslein volhard s klassiska screeningundersökningar utförda i heidelberg som publicerades dessa undersökningar som gav dem års nobelpris i medicin eller f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sonic_hedgehog
*  Silver the Hedgehog
... omdirigering sonic the hedgehog spelserie andra figurer kategori fiktiva igelkottar kategori segafigurer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silver_the_Hedgehog
*  Atomorbital
mini|Väteorbitalernas elektrontäthet för huvudkvanttalen 'n' = 2, 3, 4, där vinkeldelen är stående vågor. Dessa orbitaler liknar mycket de exakta lösningarna av schrödingerekvationen för väteatomen. Istället för en bana som beskriver en partikels rörelse representerar orbitaler en sannolikhetsfördelning för var man vid experiment förväntas finna elektronen. De kan uppfattas som stående våg or. För väte med en elektron i det elektriska fältet av en proton har schrödingerekvationen exakta lösningar. Orbitalernas energi beror i väte endast på huvudkvanttalet 'n', som motsvarar bohrmodellens atomskal. När rörelsemängdsmoment har sitt maximala värde vid 'l=n-'1, har vågfunktionen inga radiella noder. När dess absoluta värde är maximalt för en "cirkulär orbital", ligger cirkelns plan vinkelrätt på 'z'-axeln och har vinkelkomponenten ett antal de Broglie-våglängd er lika med 'n.' För 'm=l' och 'm=-l' är detta löpande vågor. En superposition av dessa två medurs och moturs löpande vågor är en stående våg; 'z'-axeln li...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atomorbital
*  Rhaphiptera elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning rhaphiptera elegans ingår i släkte t rhaphiptera och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan catalogue des lamiaires du monde col céramb verlag des museums g frey tutzing bei münchen breuning stephan révision des pteropliini col cerambycidae pesquisas zoologia porto alegre figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori rhaphiptera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhaphiptera_elegans
*  Tetraopes elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av horn tetraopes elegans ingår i släkte t tetraopes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor horn george henry the coleoptera of baja california proceedings of the california academy of sciences san francisco pls titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tetraopes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraopes_elegans
*  Plagithmysus elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av sharp plagithmysus elegans ingår i släkte t plagithmysus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori plagithmysus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plagithmysus_elegans
*  Euryarthrum elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av hayashi euryarthrum elegans ingår i släkte t euryarthrum och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor hayashi masao study on cerambycidae from west malaysia col part i bulletin of the osaka jonan women s junior college titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori euryarthrum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euryarthrum_elegans
*  Acanthocinus elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av ludwig ganglbauer acanthocinus elegans ingår i släkte t acanthocinus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är iran inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori acanthocinus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acanthocinus_elegans
*  Nethinius elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av jean françois villiers nethinius elegans ingår i släkte t nethinius och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori nethinius...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nethinius_elegans
*  Prionus elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av demelt prionus elegans ingår i släkte t prionus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är pakistan inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori prionus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prionus_elegans
*  Protorhopala elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe protorhopala elegans ingår i släkte t protorhopala och familjen långhorningar artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori protorhopala...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protorhopala_elegans
*  Serixia elegans
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius serixia elegans ingår i släkte t serixia och familjen långhorningar artens utbredningsområde är filippinerna inga underart er finns listade i catalogue of life källor aurivillius christopher neue oder wenig bekannte coleoptera longicornia arkiv för zoologi uppsala a figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori serixia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serixia_elegans
*  Falsoipothalia elegans
... är en skalbaggs art som först beskrevs av fisher falsoipothalia elegans ingår i släkte t falsoipothalia och familjen långhorningar artens utbredningsområde är laos inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori falsoipothalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsoipothalia_elegans
*  Sinostrangalis elegans
... är en skalbaggs art som först beskrevs av friedrich f tippmann sinostrangalis elegans ingår i släkte t sinostrangalis och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g tippmann friedrich f zur kenntnis der cerambycidenfauna fukiens süd ost china koleopterologische rundschau wien figs kategori långhorningar kategori sinostrangalis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinostrangalis_elegans
*  Knockout
... thumb en boxare har blivit knockad och domaren räknar till knockout k o är en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsport er ofta ges en räkning till tio om den som blivit nedslagen inte kan fortsätta efter det vinner motståndaren på knockout en knockout kan orsakas av ett slag mot kroppen likaväl som mot huvudet men i dagligt tal menar man ofta ett slag som är riktat mot huvud et och får en att tappa medvetandet tillfälligt ett sådant slag träffar oftast i ansiktet under en tänkt linje mellan öron och näsa detta område kan ibland kallas the button eller the temple man kan dessutom vinna på knockout genom att slå hårt mot tinningen och örat det beror dock sällan på att motståndaren tappar medvetandet utan på att slaget rubbar balanssinnet knockoutslag mot kroppen träffar oftast på lever n vilket sägs vara den mest smärtsamma knocken i karate kan man se knock out även mot benen då till följd av flera hårda sparkar mot låren begreppet teknisk knockout tko innebär att domaren avbryter matchen ris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knockout
*  Extracellulär matrix
... ecm eller intercellulärsubstans är en term inom biologi för substans som finns mellan celler kring alla celler förutom de celler som cirkulerar i blodet finns denna substans vilken består av ett nätverk av proteinfibrer en grundsubstans som består av nonfibrösa proteiner och molekyler samt vätska hole s essentials of anatomy and physiology utgåva s extracellulär matrix finns i alla typer av vävnad er men särskilt mycket i bindväv och brosk samt i exempelvis njure ns kärlnystan mesangiematrix i cellmembranet sitter protein er kallade integriner som förbinder ecm med de omgivande cellerna integrinerna sticker ut på vardera sida om cellväggen så att de enkelt kan överföra signaler mellan intracellulär a proteiner och ecm proteiner källor kategori vävnader...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Extracellulär_matrix
*  Fokaladhesion
... er är stora protein aggregat som förbinder cytoskelettet hos cell er till extracellulärt matrix fokaladhesioner är en subtyp av cell matrix medierade proteinkomplex tillsammans med fokala komplex nacent adhesions fibrillära adehsioner m fl dessa komplex förbinder alla cellen med det omkringliggande extracellulärmatrixet vilket är nödvändigt för att celler kan organisera sig till vävnad er samt medför förmågan till cellmotilitet fokaladhesionskomplex uppstår när nascent adhesions små adhesionskomplex som bildas i leading edge när celler rör på sig mognar via fokala adhesionser medelstora komplex till fokaladhesioner cell matrix adhesionskomplexen fungerar som cellens fötter via förflyttning och koordierar bindningen till extracellulärt matrix med cytosklettet och reglerar cytoskelettets dynamiska omvandling som är nödvändigt för cellens förflyttning fokaladhesioner bygger på att transmembrana proteiner integrin er binder till det extracellulära matrix som finns runt omkring alla vävnadsceller integriner fu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fokaladhesion
*  Matrix (serie)
matrix serie matrix serie matrix serien består av tre science fiction action filmer regisserade av syskonen wachowski och producerad av joel silver den första filmen matrix släpptes i mars efter den första filmens succé fick två filmer till klartecken the matrix reloaded maj och the matrix revolutions november efter att matrix trilogin getts ut gavs det även ut flera serietidningar tecknade filmer och datorspel med samma miljöer och karaktärer som i filmerna kategori matrix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matrix_(serie)
*  Matrix (geologi)
matrix geologi matrix geologi matrix även grundmassa och mellanmassa är den fyllnadsmassa som omger mineral korn fossil och liknande i en bergart när carl von linné i sina ungdomsskrifter studerar gruvor och bergarter dokumenterar han även vilket matrix som omger dessa referenser kategori geologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matrix_(geologi)
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
*  Oligonukleotid
... er är korta dna och rna sekvenser oftast är de baser långa eller kortare oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära dna eller rna sekvenser oligonukleotider används i southern blot dna microarray pcr som primer med mera kategori genetik kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligonukleotid
*  Schurs sats
'Schurs sats' är en sats inom linjär algebra. Enligt satsen kan alla 'n' 'n'-matriser, i någon bas, representeras av en uppåt triangulär matris. Låt A:V \rightarrow V vara en linjär avbildning och V vara ett komplext vektorrum. Då finns det en ortonormerad bas för 'V' så att 'A' i denna bas representeras av en uppåt triangulär matris, det vill säga alla 'n' 'n'-matriser kan skrivas på formen : A = U T U {-1}\, där 'U' är en unitär matris inversen av 'U' är lika med det hermiteska konjugatet för 'U' och 'T' är en uppåt triangulär matris med egenvärden a till 'A' på diagonalen. Låt V vara ett vektorrum och A: V \rightarrow V vara en linjär avbildning. Satsen är sann om \dim V = 1 då en 1 1-matris är uppåt triangulär. Antag att satsen är sann då \dim V = n - 1. Låt \bar{u} 1 vara en normerad egenvektor till 'A' som hör till egenvärdet \lambda 1, dvs : A\bar{u} 1 = \lambda 1 \bar{u} 1,\ \begin{Vmatrix}\bar{u} 1\end{Vmatrix} = 1. Alla element till höger om \lambda 1 på första raden är ointressanta. Då \dim W = n -...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schurs_sats
*  Piraterna
2003 vann Piraterna Allsvenskan och kom därmed tillbaka till Elitserien 2004, där laget kom sist men blev kvar i serien då inget lag gick upp. Piraterna kör i svenska Elitserien, och blev första gången svenska lagmästare 2011 den 5 oktober 2011 efter en totalseger med 93-87 mot Indianerna. Segerhjältar blev världsmästaren Greg Hancock och motalasonen Jonas Davidsson. 2012 tog Piraterna silver efter att ha blivit besegrade av Elit Vetlanda. Men redan 2013 fick Piraterna revansch då just Elit Vetlanda den 18 oktober besegrades i finalen med 97-83. Indianerna kunde redan i semifinalen få sin revansch mot Piraterna och efter en stark hemma insats gå vidare till finalen. I slutet av året kördes för första gången FIM World League 5-manna lag där Piraterna 36 tog titeln efter att vunnit mot Poole Pirates 32, Falubaz Zielona Góra 30 och Esbjerg 19. 2013 års trupp 2012 års trupp 2011 års trupp 2010 års trupp 2009 års trupp Slutspel 2014 Slutspel 2013 Slutspel 2012 Slutspel 2011 Slutspel 2010 Historik - Serier Historik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piraterna
*  Adolfsbergs IK
'Adolfsbergs IK' är en idrottsklubb i stadsdelen Adolfsberg i Örebro. Klubben bildades den 8 november 1943 och var först involverade i bandy och bordtennis, innan man 1944 även började spela fotboll; först på en plan vid Brunnsparken och sedan 1957 på Lugnets IP vid Sommarro skogen. Där har man också ett klubbhus. Sedan 1975 bedriver man bara fotbollsverksamhet och har idag omkring 450 aktiva spelare, uppdelade på 20 lag. Lagets färger är svart och gult. Tillsammans med BK Forward, Karlslunds IF och Örebro SK Ungdom arrangerar Adolfsbergs IK en av Sveriges största ungdomsturneringar Örebrocupen. Efter en tung säsong 2010 ramlade laget ur division 3 och 2012 spelar klubben i division 4. Säsongen 2012 tog man sig tillbaka till division 3 efter att ha vunnit division 4. Dock blev tiden i 3:an kortvarig då man, under det första året, slutade 12 och sist. Adolfsberg kommer att spela i division 4 under 2015. Säsonger Noterbara spelare Fiktiv spelare. Referenser Externa länkar. { class="wikitable". 'Säsong' 'Nivå' '...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolfsbergs_IK
*  Moduloräkning
'Moduloräkning' även kallat 'kongruensräkning' är ett område inom elementär algebra. Relationen kongruens modulo används bland annat för datoraritmetik och inom kryptering. Två tal a och b är 'kongruenta modulo n' om de ger samma rest vid division med n a,b och n är heltal, n är större eller lika med 2. Detta betecknas a \equiv b \pmod n. Man kan också skriva a \equiv n b. Om a och b inte är kongruenta modulo n, säger vi att talen är 'inkongruenta'. Vilket betecknas a \not \equiv b \pmod n. 9 \equiv 14 \pmod 5, Resten kan i båda fallen bli 4 vid division med 5 24 \equiv 17 \pmod 7, Resten kan i båda fallen bli 3 vid division med 7 7 \not \equiv 4 \pmod 6, Resten blir olika vid division med 6. Vid moduloräkning fungerar addition, subtraktion och multiplikation som vanligt. Division fungerar bara i vissa fall, därför bör man undvika det, istället kan man förkorta enligt angiven moduloklass och sedan multiplicera för att ta sig runt problemet. Om vi ersätter talen ovan med andra tal som är kongruenta med de förs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moduloräkning
*  Coelurosaurier – Wikipedia
Coelurosaurier ihåligsvansade ödlor, en klad dinosaurier inom underordningen theropoda. De flesta forskare hävdar dock att dagens fåglar utvecklats ur någon grupp med Coelurosaurier, en teori som bland annat stöds av fynd efter befjädrade dinosaurier från Liaoning i Kina. Forskarna tror att de allra flesta coelurosaurier, liksom andra theropoder, var köttätare. Även Oviraptorosaurierna har av några forskare betraktats som allätare. Flera fossil efter olika släkten med coelurosaurier har mörkare partier och utväxter bevarade runt skelettet. Många forskare har förklarat detta vara fjädrar, och detta har använts för att understödja teorin att fåglar utvecklats ur coelurosaurierna. Sedan dess har fjädrar blivit beskrivna från flera olika familjer, antingen bevarade som fossil, eller att dinosaurierna verkar ha haft fäste för fjädrar på skelettet. Några andra dinosaurier som verkar ha haft fjädrar är Epidexipteryx, Anchiornis, Sinornithosaurus, Microraptor, Dilong och Velociraptor. Några forskare har ifrågasatt bå...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Coelurosaurier
*  Sinosauropteryx – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Sinosauropteryx var en liten köttätande dinosaurie som man hittat fossil av vid Yixian-formationen och Jehol-formationen i Liaoning -provinsen, Kina , där den tros ha levt under kritaperioden i början av Aptian -stadiet för cirka 130–120 milj. Fossiliserade skelettdelar från andra djur hittade i magen på Sinosauropteryx tyder på att denna lilla dinosaurie kan ha ätit ödlor och små däggdjur. , eftersom det verkar som att den var täckt med fjädrar liknande kiwifågelns. Sinosauropteryx var en liten dinosaurie, mellan 1 - 1, 3 meter lång, och det mesta av den längden utgjordes av den extremt långa svansen , som i proportion till kroppen är längre än hos någon annan köttätande dinosaurie. Notera det som identifíeras som fjädrar längsmed ryggen och svansen. Några av de skelett man hittat av Sinosauropteryx uppvisar en rand av mörkare partier, som man menar är fjädrar, längsmed ryggen. Det har dock varit en del debatt huruvida det verkligen är fjädrar eller någonting annat som är bevara...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
*  Fjäder (biologi)
'tertialer' är tre fjädrar på fågelns vinge som sitter innanför armpennorna, närmast kroppen. På huvudet och halsen finns det små fjädrar och dun och på ryggen mellan vingarna sitter det ryggfjädrar. På fågelns undersida finns halsfjädrar, bröstfjädrar och bukfjädrar och på fågelns långsidor sitter sidfjädrar. Vissa fåglar, exempelvis nattskärror och svalor, har en sorts borst som främst sitter runt ögon och mun. De påminner om morrhår och består bara av en naken spole med några få fanstrålar vid roten. Dessa "morrhår" fungerar som känselspröt för fågeln, som kan känna av om det finns insekter i närheten av näbben. Bildexempel på några olika fjädrar. Fjäderdräkten som formar fågels yttre kontur kan ändra form beroende på tillfälle som exempelvis strömlinjeform ad vid flykt eller uppburrad vid spel, eller för att skrämma bort hot. al' 1999 Fjäderdräktens utveckling från juvenil till adult uppnås genom ruggning som sker cykliskt, oftast en eller två gånger per år, och under bestämda perioder i fågelns liv. Mång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjäder_(biologi)
*  Tsubasa Chronicle
Både Tsubasa Chronicle animen och Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE mangan innehåller många karaktärer som vi mött i andra serier av CLAMP. Syaoran bestämmer sig för att hitta Sakuras fjädrar i hopp om att hon får alla minnen tillbaka. Alltså kommer Sakura aldrig att minnas Syaoran även om hon får tillbaka alla sina minnen. Han är väldigt bra på karate men i slutet av första säsongen lär han sig även att slåss med svärd, en färdighet som han bemästrar i andra säsongen. Anledningen till att han riskerar sitt liv för Sakura är att hon är den vicktigaste personen han har trotts att hon aldrig kommer att minnas honom. I början av första säsongen när Sakura bara har fått tillbaka några få minnen så är hon väldigt tyst och en aning förvirrad och vilsen. Men när hon fått tillbaka ganska många minnen är hon mer vaken och "levande" och kan ibland hjälpa till att få tag i sina fjädrar. Sakura har alltid varit väldigt snäll och godhjärtad och hon blir ofta orolig för Syaoran när han utsätter sig för fara. Innan Sakura förlor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsubasa_Chronicle
*  tirmizivlog.com
Man skulle ha en brandsläckare för det kan ju vara bra att ha om det skulle börja brinna och det känns ju som att det är smart att vara förberedd om det skulle hända en olycka. Jag har i alla fall en brandvarnare hemma så att jag blir varnad om det börjar brinna på natten men om det skulle börja brinna så har jag ju inget att släcka branden med och det är ju inte så bra så jag ska nog gå och köpa en brandvarnare så att jag kan sova ännu tryggare på natten. Jag skulle behöva köpa en ny säng för jag tror att det har gått sönder några fjädrar under min säng för det är inte alls lika bra fjädring i min säng längre och det tycker jag är lite dumt. Men även om jag hade haft nya fjädrar till sängen så skulle jag ju inte veta hur man sätter in de nya fjädrarna så det är nog lika bra att man köper en helt ny säng och det är ju faktiskt så att min säng är väldigt gammal i alla fall så det är nog dags att köpa en ny. Jag får se till att köpa en säng som är bra nu bara så att inte fjädrarna går sönder igen för det vore j...
http://tirmizivlog.com/
*  Tsubasa: Reservoir Chronicle
Mangan har gjorts om till en anime serie, Tsubasa Chronicle, som visades under 2005 och 2006, och också till en film, Tsubasa Chronicle the Movie: The Princess of the Country of Birdcages, som kom ut 2005. De båda står varandra mycket nära, och trots att Touya inte är alltför förtjust i att de båda träffas tillbringar de mycket tid tillsammans. Syaoran lyckas rädda henne, men Sakuras minnen går förlorade och sprids som fjädrar över otaliga dimensioner runtom i universum. Hon lovar att hjälpa Syaoran att hitta Sakuras minnen och på så vis rädda hennes liv, men för det krävs att han betalar ett högt pris - sin relation med Sakura. Syaoran går med på att betala priset, och får i gengäld förmågan att resa genom dimensioner; detta tack vare Mokona, en underlig, kaninliknande liten varelse som bär på kraftfull magi. Eftersom hans enda mål är att ta sig tillbaka till sitt land kräver han att få korsa dimensioner. Fays motiv för att vilja resa mellan olika världar är mera oklara, men vi får veta att han är på flykt f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsubasa:_Reservoir_Chronicle
*  Fåglarnas uppkomst och utveckling
Det finns ett antal bevis som stöder denna hypotes ; flera likheter i skelettets morfologi, fossil av dinosaurier med fjädrar, ekologiska likheter och likheter i proteinsekvensen. Det finns forskare som ifrågasätter att dinosaurier na är förfäder till fåglarna, och anser istället att fåglar härstammar från någon annan grupp med Archosaurier. Några höll med Huxley, medan andra forskare ansåg att likheterna i anatomin hos dinosaurier och fåglar var resultat av konvergent evolution. Det finns även forskning som indikerar att vissa dinosaurier hade ett respirationsystem med flera par luftsäckar, liknande det som finns hos fåglar. Detta har tolkats som ytterligare bevis för ett nära släktskap mellan dinosaurier och fåglar. ] ] Ett av de mer populära bevisen för ett släktskap mellan fåglar och dinosaurier brukar vara fossil efter dinosaurier med fjädrar. En av de första befjädrade dinosaurierna från området var ' Sinosauropteryx ' Ji, 1996. Några forskare har ifrågasatt påståenden om befjädrade dinosaurier, och har...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fåglarnas_uppkomst_och_utveckling
*  Påfågel
Det är den mest spridda av de två arterna inom släkte t påfåglar och den är en populär parkfågel runt om i världen då den utmärker sig genom sina vackra färger och spektakulära förlängda stjärttäckare. thumb|left|Påfågelhona Påfågeln hör till de största arter bland hönsfåglarna och den är kraftigt byggd. Hanen blir mellan 1,1 och 1,25 meter lång och har utöver detta förlängda stjärttäckare som blir 1,2 till 1,3 meter långa. Av världens alla fåglar är påfågelhanen den som har de längsta stjärttäckarna. Den har för sin storlek ett mycket litet huvud som saknar fjädrar på sidorna. Den stora solfjädern fungerar som ett ornament, det vill säga ett fysiskt attribut som är en belastning men som signalerar för det andra könet om individens hälsa och kondition och därmed indirekt om dess genetiska kvalitet. Fil:PavoReal albino.jpg|thumb|left|160px|En leucistisk vit påfågel som har vita fjädrar, men ögonen har mörk iris. Eftersom påfågeln är en vanlig parkfågel förekommer det många olika utseendevarianter som beror på ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påfågel
*  Twostrokerider.se
Gå till sida Föregående 1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... när man beställer en malossi multivariator så får man med en vit tryckfjäder och jag undrar vilken styrka ligger den på typ 15% hårdare eller vad?. Jag är ingen fartdåre och vill bara ha bra axx...skulle det funka med en mellanhård tryckfjäder och vilka kopplingsfjädrar ska jag köpa - två eller tre delade...vad ska det vara original. Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till. Har 5,5 g orginal tror jag Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke?. Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till. Har 5,5 g orginal tror jag Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke?. Tja, har köpt metrakit handmade 70cc, laser xpro rör, malossi multvariator, orginal fögg 17.5mm och sportluft och undrar om 3.6g vikter är för lätta för denna setup. Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till. Har 5,5 g orginal tror jag Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke?. någon som vet vad ...
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=7564&postdays=0&postorder=asc&start=725
*  Rullmotstånd
höger|miniatyr|stående=0.7|Elastisk hysteres Den primära orsaken till rullmotstånd är hysteres : Hysteres är en egenskap hos deformerbara material där deformationsenergin är större än återhämtningsenergin. Därmed ger gummi och andra material som fjädrar mycket och fjädrar tillbaka långsamt ett större rullmotstånd än stål och andra styva material liksom material som fjädrar tillbaka snabbt, till exempel kiseldioxid. vänster|miniatyr|stående=0.7|Underlaget har stor betydelse för rullmotståndet höger|miniatyr|stående=0.35|Hjulet rullar lättare på ytor med låg Megatextur Rullmotståndet ökar på slitna och trasiga vägytor med grövre textur och mer vägojämnhet er. Mätningar har visat att rullmotståndet för ett givet däck som rullar på styva vägbeläggningar kan skilja +/- 15 %, beroende på vägytans textur. Beräkningar har visat att energiförluster av typ 2 och 3 på ojämn väg kan vara lika stora som typ 1, dvs rullmotståndet kan dubbleras jämfört med på jämn väg Effects of road roughness on vehicular rolling resistanc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rullmotstånd
*  Svanhild Sigurdsdotter
Sedan hennes mor gift om sig med den mytiske kung Jonaker 'Jónakr' blev Svanhild uppfostrad i dennes hov, tillsammans med sina halvbröder Erp 'Erpr', Hamde 'Hamðir' och Sörle 'Sǫrli'. Svanhild är inte en historisk person, men att döma av de händelser som nämns i sagorna skulle hennes korta liv ha infallit någon gång under perioden 350–375 e.Kr. "Hon var den vackraste av alla kvinnor. att fria för hans räkning. Och när sonen kom till Jonaker lämnades Svanhild i hans vård. Han skulle föra henne till Jörmunrek. s 274 att det skulle passa bättre om Randve gifte sig med Svanhild, eftersom de båda var unga men Jörmunrek var gammal. Sedan berättade Bicke det för kungen. Då lät kung Jörmunrek gripa sin son och föra honom till galgen. och plockade av den fjädrarna och bad att den skulle föras till hans far. När Jörmunrek såg höken förstod han att liksom höken inte kunde flyga utan fjädrar, så var hans rike odugligt när han var gammal och utan son. Kung Jörmunrek kom ridande ur skogen med sin hird från jakten när Svanh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svanhild_Sigurdsdotter
*  Sebright
... miniatyr höger tupp guldfärgad miniatyr höger höna silverfärgad miniatyr höger tre sebright hönor sebright är en dvärghönsras som härstammar från storbritannien där den framavlades av sir john sebright under talet rasen hör till urdvärgarna det vill säga det finns ingen motsvarande stor hönsras den är en temperamentsfull liten men orädd hönsras med medelmåttig värpförmåga som främst hålls som dekorativ prydnadsras rasen finns i tre färgvarianter citron guld och silver karakteristiskt för rasen är att dess fjädrar har svart kant vilket ger dess fjäderdräkt ett mycket distinkt utseende en annan egenskap för sebright är att tuppen är så kallad hönsbefjädrad detta innebär att tuppen saknar sadel och halsbehäng samt har en stjärt som liknar hönans en höna väger omkring gram och en tupp gram äggen har vit till svagt gulaktig skalfärg och väger ungefär gram hönornas ruvlust är svag rasen har bra flygförmåga om den hålls utomhus behövs hönsnät vanligen även över inhägnaden färger citron svartsömmad citron vitsöm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sebright
*  Paradisfåglar (mytologi)
paradisfåglar mytologi paradisfåglar mytologi för andra betydelser se paradisfågel paradisfåglar är ett myt iskt väsen fåglar som ständigt befinner sig i flykt och aldrig behöver landa dessa skall då stå i direkt förbindelse med paradiset självt och vara magiska och lyckobringande dessa kallades också ibland för sylf er under sent tal och början av talet så kom det lastskepp till europa från andra kontinenter med fåglar som blivit flådda på ett sätt som lämnade fågelkroppen intakt med fjädrar och allt dock helt utan skelett detta startade rykten om att dessa fåglar var de mytologiska sylferna eftersom man antog att en fågel utan skelett aldrig skulle behöva landa författare som skrivit om paradisfåglar som mytologiska väsen är till exempel selma lagerlöf hon berättar om sitt möte med en paradisfågel som orsaken till att hon blev helad från en sjukdom som gjorde att hon hade svårt att gå kategori mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paradisfåglar_(mytologi)
*  Takutea
... right px thumb karta över takutea takutea är en av cooköarna i stilla havet den obebodda ön ligger ungefär km nordväst om atiu eftersom öns area bara är omkring km och har en väldigt farlig landningsplats i sitt nordvästra del av revet så har den blivit betecknad som naturskyddsområde mycket på grund av sina många rödstjärtade tropikfåglar och sina havssulor kopra klippare besöker ön en gång om året för att plocka kokosnötter från palmerna och fjädrar från fåglarna det är bara tillåtet att besöka ön med den cooköländska regeringens godkännande externa länkar kategori cooköarna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takutea
*  Jolly Cavat 345
'Jolly Cavat 345' är en enmans jolle konstruerad av Peter Norlin och svensktillverkad. ’’JOLLY 345 CAVAT Manual’’, Jollybåtar AB Jollen är lättseglad och snabb, och förutom att segla går den utmärkt att ro eller att köra med utombordsmotor. Segling: Masten är ostagad och står i en masthållare rör genom och under fördäcket. Seglet har i framkant en långsmal ficka som är trädd över masten och fäst till bom men. Seglet kan revas för hårdare vind, se revning. Centerbord och roder är fällbara och i hålls i nerfällt läge av en töjbar tamp, låst med en skotråtta. Centerbord och roder fjädrar bakåt och uppåt vid grundstötning och risken för skador är därmed minimal. Påmastning: Masten som är av aluminium består av fyra rör som passar i varandra teleskopmast. Mastsegmenten dras ut och låses med en fjäderbelastad pigg som på ett paraply. Den utdragna masten träs in i seglets ficka och lyfts ner komplett med segel i båtens masthållare. Förvaring: Centerbordet fälls upp i centerbordstrumman och hålls på plats med hjälp a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jolly_Cavat_345
*  Dyrk
'Dyrk' är ett verktyg som används för att öppna lås utan den tillhörande nyckeln. Vid dyrkning används oftast två verktyg: själva dyrken samt en vridare. I ett stiftlås hindras cylindern från att rotera av ett antal spärrande element, stift, som blockerar rotationen. Principen vid dyrkning är att "binda" stiften genom att vrida cylinder n så att ett eller flera stift kläms fast mellan kolv och cylinder. När man känt efter med dyrken vilka stift som sitter fast och inte fjädrar trycks de försiktigt upp tills de hamnar utanför cylindern. Så fortsätter man tills alla stift hamnar i rätt höjd. Bättre lås, som inte ska gå att öppna med dessa verktyg, kallas dyrkfria. Många så kallade dyrkfria lås kan ändå med olika metoder dyrkas upp av låssmed er och inbrottstjuvar, om de känner till låsets konstruktion. Ju bättre låskonstruktionen är, desto längre tid tar det att forcera låset. Moderna lås har ett antal system för att försvåra dyrkning. Det vanligaste är att stiften är modifierade så att det blir svårt att hitta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyrk
*  Slinky
... leksak namn slinky bild metal spiral jpg bildstorlek px bildtext slinky annat trappfjäder typ skapare richard james företag land från till material metall slogan webbplats slinky som även kallas trappfjäder är en leksak i form av en lång fjäder som bland annat kan vandra nerför trappor uppfunnen av misstag av ingenjören richard t james då han undersökte fjädrar för balansering av känsliga instrument ombord på skepp ursprungligen tillverkades den av svenskt blå svart stål men när hans fru betty james tog över tillverkningen så ersatte hon det med amerikansk silverfärgad stål se även referenser kategori talets leksaker kategori verk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slinky
*  Se vanliga problem - Citroën C3 1,4 i SX komfort -05 - AutoUncle.se
se vanliga problem citroën c i sx komfort autouncle se citroën c i sx ko se vanliga problem i samarbete med applus bilsyn snittresultat för citroën c är felfria vanliga problemar från bilprovningar av liknande bilar fjädring fel i bilens fjädringssystem till exempel dämpare fjädrar och länkarm styrning fel i bilens styrning och dess komponenter säkerhet fel i bilens säkerhetssystem till exempel abs eller airbags motor växellåda fel relaterade till bilens motor drivlina såsom axlar utsläppnivå etc rost fel relaterade till rost på chassit eller andra kritiska delar av karossen elektronik elektronikfel inkluderar knappar el kablage och vindrute strålkastarrengöring bromsar bromsfel inkluderar problem med indikatorlampor bromsslangar vad betyder antal stjärnor hur jämför sig den här modellen med andra bland de med minst fel bland de med minst fel bland de med minst fel bland de med mest fel bland de med mest fel analysen visar feltyper som är vanliga för bilmodellen och inte lika mycker på fel som orsakas av ägar...
https://autouncle.se/se/apps/1356407/reliability_report
*  De Dion-axel
Det är en sofistikerad typ av icke-individuell hjulupphängning och en betydande förbättring jämfört med en stel hjulaxel eller pendelaxel. Till skillnad från en krängningshämmare är De Dion-röret inte fäst direkt i chassi t och är inte avsett att fjädra. Fjädringsgeometrin påminner om den typ av stel hjulaxel som finns på Volvo 440 och Alfa Romeo Alfasud, men saknar möjlighet till torsionsvridning. Den ofjädrade vikten reduceras jämfört med en stel bakaxel, eftersom differentialväxel n är fäst vid chassit. Till skillnad från en individuell hjulupphängning uppstår inga förändringar av cambervinklarna när fjädringen avlastas. Eftersom cambervinkeln på båda hjulen är fixerade vid noll grader, bibehålls det goda grepp som breda däck ger. Samtidigt reduceras tendenserna till studsande hjul som uppstår när motorstarka bilar ska ha ner kraften i vägen. I kombination med skruvfjädrar måste De Dion-axeln fixeras i sidled med ett tvärstag vanligen ett panhardstag eller en wattlänk plus ytterligare momentstag på vardera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_Dion-axel
*  Ägrett
... image carl johan adlercreutz iförd moderiktig hatt med ägrett ägrett från franskans aigrette häger är en huvudprydnad i form av en uppstående fjäderplym ägretter användes främst förr på hattar hjälmar eller direkt i håret och används också för att pryda cirkushästar fjädrar till ägretter tas ofta från hägrar eller strutsar källor kategori accessoarer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ägrett
*  Adhesion
... miniatyr daggdroppar på ett spindelnät ett adhesionsfenomen adhesion är den molekyl ära vidhäftning som finns mellan två kroppar vid nära kontakt detta skall skiljas från friktion som i stället uttrycker det motstånd som finns mellan två kroppar som glider mot varandra och kohesion som är de molekylära krafter som håller ihop ett och samma material verkan av adhesion om två helt plana skivor av exempelvis glas eller metall trycks mot varandra krävs en betydande kraft för att åter skilja dem åt sedan trycket upphört beroende på adhesion i ett sådant fall bidrar också lufttryck et till den mekaniska effekten skenbar adhesion om plattorna förskjuts längs efter varandras ytor är de lättare att skilja åt många tekniska processer bygger på adhesionen mellan fasta kroppar exempelvis målning limning kittning och lödning även vätskor visar upp adhesion vid fasta kroppar vilket kan observeras genom att om en fast kropp doppas ner i en vätska och sedan lyfts upp hänger droppar av vätskan ofta med upp när en gas utv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adhesion
*  Makrofag
Fil:Macrophage.jpg|thumb|300px|En makrofag från mus som bildat utskott i förberedelse för att fagocytera en antigen. 'Makrofager' eller fagocyt är en typ av cell som ingår i det ospecifika immunförsvaret. Ordet betyder "storätare", och makrofager fungerar genom att äta upp främmande celler såsom bakterier, en process som kallas för fagocytos. Den främmande mikroorganismen omsluts av makrofagen, varigenom den utsätts för en rad nedbrytande processer däribland reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzym er. Även om makrofager enligt gällande konvention räknas till det ospecifika immunförsvaret är de en viktig kontaktlänk till det adaptiva immunförsvaret som består av B- och T-celler. Alla dessa egenskaper och uppgifter gör makrofagerna till en av de viktigaste typen av celler i immunförsvaret. Makrofager utvecklas från monocyt er i blodet, som lämnar blodkärlen och sedan differentieras till makrofager i kroppens olika vävnad er. Makrofager är även en sorts sensorer i vävnaderna mot främmande organismer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makrofag
*  P.G. Vinge
'Per Gunnar' 'P.G.' 'Vinge', född 9 januari 1923 i Vinköls socken i Västergötland, är en svensk före detta ämbetsman och direktör, känd som Sveriges första chef för Säkerhetspolisen. Vinge var son till jordbrukaren Emil Vinge och hans hustru Naemi. Han tog studenten på latinlinjen i Skara 1942, och fortsatte efter militärtjänstgöring vid P4 sedan sina studier vid Stockholms högskola där han blev jur.kand. 1946 gifte han sig med sjuksköterskan Asta. Efter tingstjänstgöring i Linde domsaga hade han åklagartjänstgöring i Stockholm, utbildade sig till polischef, och hade tjänst vid poliskammare n i Stockholm 1953-61, med ett uppehåll för åklagartjänstgöring. 1961-62 var han förste polisassessor och biträdande polisintendent i Stockholm. 1962 utsågs han av polismästare n Nils Lüning till att efterträda Åke Hasselrot som chef för den särskilda polisverksamheten, "spionpolisen" - befattningen bytte 1964 namn till avdelningschef vid rikspolisstyrelsen. Som säpo chef fick han avslöjandet och gripandet av spionen Stig ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/P.G._Vinge
*  På vingar av stål
... är en sång från av tomas ledin sången finns med på hans sjätte studioalbum fasten seatbelts den finns även med på flertalet live och samlingsalbum som utgivits därefter låten låg på en tiondeplats på svensktoppen under två veckor källor fotnoter kategori sånger kategori låtar av tomas ledin kategori svensktoppsmelodier kategori svenskspråkiga sånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/På_vingar_av_stål
*  Wheels & Wings
wheels wings wheels wings faktamall evenemang bild px bildtext cruising med veteranbilar på varbergs gator under wheels wings plats varberg tidpunkt juli år tidigare namn typ veteranfordon sträff geografisk omfattning wheels wings är en årlig sammandragning av veteranfordon och flygplan i falkenberg sverige arrangemanget hålls i falkenberg sedan cruisingen hålls i falkenbergs centrum längs strandvägen och mot skrea strand utställningarna äger rum på falkenbergs motorbana några kilometer nordöst om centralorten tidigare var platsen för arrangemanget varberg och getteröns flygfält strax nordväst om varbergs centralort och på stadens gator anordnades en km lång cruising med plats för cirka veteranbilar träffen äger rum i juli varje år och har tusentals besökande under var det personer och bilar som kom till träffen i december kom det fram uppgifter om att arrangemanget inte kunde genomföras på getteröns flygplats under på grund av eftersatt underhåll på platsen och att gräsytorna inte håller referenser externa l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wheels_&_Wings
*  Joakim Andersson (ishockeyspelare)
joakim andersson ishockeyspelare joakim andersson ishockeyspelare ishockeyspelare namn joakim andersson bild joakim andersson jpg bildstorlek px smeknamn nationalitet sverige född datum född ort munkedal sverige död datum död ort position center skjuter vänster längd vikt klubb detroit red wings tidigare klubbar frölunda hc borås hc grand rapids griffins spelade för liga nhl draftad e totalt draftad år draftad lag detroit red wings proffs start proffs slut joakim andersson född februari i munkedal är en svensk professionell ishockey spelare anderssons moderklubb är munkedals bk han kom till frölundas juniorlag inför säsongen och spelade sin första elitseriematch med frölundas a lag han skrev på ett ettårskontrakt med frölunda inför säsongen detroit red wings valde joakim andersson som e spelare totalt i nhl draften han debuterade för red wings i nhl säsongen dessförinnan hade han spelat för red wings farmarlag grand rapids griffins i ahl meriter jsm guld j jsm guld j jvm silver jvm jvm silver jvm klubbar munk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Andersson_(ishockeyspelare)
*  Dambinda
... thumb dambindor utan och med vingar dambinda är ett mensskydd som används av kvinnor vid menstruation för att absorbera blod från vagina den påminner i sin utformning om en mindre blöja en binda består av absorberande material och läggs i trosor na de finns för engångs och flergångsbruk de senare kallas ofta för tygbindor engångsvarianter är tillverkade av cellulosa material medan återanvändningsbara bindor är gjorda av till exempel bomull flanell eller frotté för att sitta på plats har bindan ibland vingar eller en klistrad baksida tygbindor har ofta vingar med tryckknapp de kan även ha en ficka för valfritt antal ilägg eller vara helsydda då har de ett membran som andas men inte släpper igenom vätska de flesta tillverkare av bindor har dessa storlekar i sortimentet normal normal med vingar long long med vingar samt nattbindor man kan även välja mellan ultra eller maxibindor tygbindor thumb dambinda av tyg tygbindor kan tvättas och återanvändas och är därför ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ ti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dambinda
*  Om oss – Prints with Wings
... BRIGHT PRINTS FOR HAPPY PEOPLE. logga in. varukorg. personliga kort. bröllop. fotoböcker. anteckningsblock. etiketter. kuvert. kalendrar. skyltar. FAQ Kan jag räkna med att färgerna är likadana i tryck, som de ser ut på min skärm. Olika typer av skärmar återger färger på olika sätt och det går dessutom att göra olika inställningar på sin dator/skärm, som påverkar färgåtergivningen, ljusstyrkan m m. Därför kan man tyvärr inte räkna med att de tryckta färgerna är identiska med det man ser på sin skärm. Däremot försäkrar vi att alla våra färger är utvalda med stor omsorg och genom noggranna provtryck, för att säkerställa vackra nyanser med god färgmatchning. Vilken storlek och upplösning skall de foton jag laddar upp ha. Kvaliteten på de tryckta bilderna beror i första hand på förhållandet mellan själva bildfilens upplösning och hur stort format bilden skall tryckas i. Vi rekommenderar en upplösning på 1200x800 pixlar. Ett tips är att använda bilder fotograferade med en kamera på minst 2 Megapixlar och att ...
http://printswithwings.com/pww_faq.asp
*  Buskvårtbitare
... pholidoptera griseoaptera är en art i insektsordningen hopprätvingar som tillhör familjen vårtbitare buskvårtbitaren är en brunaktig vårtbitare med en kroppslängd på till millimeter dess habitat är buskiga marker ofta i kanten av äng ar ett kännetecken för arten är att dess vingar är starkt tillbakabildade så hanen endast har mycket korta vingar medan honan vanligen saknar vingar helt som hos många andra vårtbitare stridulerar eller spelar hanen för att locka till sig honor detta sker främst under kvällar och nätter och sången består av ett kort upprepat tst så kallad växelsång då två eller ibland flera hanar omväxlande spelar och svarar varandra är vanligt hos denna art i sverige finns buskvårtbitaren från skåne och norrut till värmland och uppland och dess speltid är sensommar och höst thumb upright hanen referenser sandhall åke ander kjell gräshoppor syrsor och deras släktingar naturguide i färg om rätvingarnas utseende utveckling levnadssätt och beteenden interpublishing ab isbn externa länkar katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buskvårtbitare
*  I sommarnattens ljus
... är den svenske rockartisten tomas ledin s tredje livealbum utgivet albumet spelades in mellan åren och och gavs ut på två skivor merparten av låtarna var inspelade live men skivan hade också studiospår däribland singeln en man som älskar låtlista där inte annat anges är låtarna skrivna av tomas ledin första skivan en man som älskar lasse anderson tomas ledin på vingar av stål hon gör allt för att göra mig lycklig genom ett regnigt europa sommaren är kort släpp hästarna fria en vind av längtan här kommer den nya tiden en del av mitt hjärta sensuella isabella svenska partyklassiker livet är en fest ulf dageby dinga linga lena pugh rogefeldt oh la la jag vill ha dig ulf lundell varning på stan magnus uggla du kan lita på mig snart tystnar musiken i sommarnattens ljus niklas strömstedt tomas ledin mitt hjärta kommer aldrig att svika dig andra skivan lova mig att du är där festen har börjat det ligger i luften helt galen i dig här under sommarhimlen då ska jag spela blå blå känslor en dag på stranden i natt ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_sommarnattens_ljus
*  Tagen på bar gärning
... är ett livealbum av den svenske rockartisten tomas ledin utgivet på skivbolaget polydor skivan har inte getts ut på nytt skivan spelades in under ledins vårturné och producerades av leif carlquist bandet bestod av thomas arnesen gitarr carlqvist keyboards sång slagverk valdemar hajer saxofon trombon ledin sång gitarr björn linder gitarr sång kåre ström bas sång och peter sundell trummor på två låtar medverkar även lars hoflund bas sång björn inge sång och yngve hammervald gitarr låtlista lp medverkande listplaceringar källor fotnoter låtlista alla låtar är skrivna av tomas ledin lp a de danz danz danz de danza festen har börjat tagen på bar gärning i natt är jag din minns du hollywood b knivhuggar rock vad har vi gjort sakta kommer ljuset mademoiselle på vingar av stål medverkande thomas arnesen gitarr leif carlquist producent keyboards sång slagverk valdemar hajer saxofon trombon yngve hammervald gitarr lars hoflund bas sång björn inge sång tomas ledin sång gitarr björn linder gitarr sång kåre ström bas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tagen_på_bar_gärning
*  Jordlöss
... zoraptera är en ordning i klassen insekter de cirka recenta nu levande arterna listas alla i familjen zorotypidae som består av ett enda släkte zorotypus utbredning utseende evolution källor utbredning dessa djur lever i tropiska och subtropiska områden i marken under trädens bark och i termitstackar de bildar mindre kolonier av till individer och livnär sig av svampdelar mycel kvalster och döda växtdelar utseende jordlöss uppnår en maximal kroppslängd av till millimeter de saknar kroppsfärg de har fasettögon punktögon eller inga ögon alls hos alla arter finns två typer som skiljer sig i utseende den första typen har ögonen och vingar denna typ är ansvarig för upphittandet av nya boplatser efter flytten avkastar de sina vingar den andra typen med de flesta individerna stannar hela tiden i samma koloni evolution fossil av jordlöss hittades i bärnsten från perioden krita dessa djur liknade jordlöss från idag i stort sett och fanns redan vid denna tid i två typer även utbredningsområdet befann sig i tropisk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordlöss
*  Martin Ingelman-Sundberg
'Martin Ingelman-Sundberg', född 1922, död 2005, var en svensk civilingenjör och aerodynamik er. Ingelman-Sundberg hade under hela sitt liv flyg som såväl yrke som fritidsintresse. Han tog civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan 1947. Efter ytterligare ett års arbete vid KTH var han därefter verksam vid Flygtekniska försöksanstalten FFA i Ulvsunda där han var chef för sektionen för underljudsaerodynamik åren 1951-1983. Han var ansvarig för den aerodynamiska utprovningen av alla svenskkonstruerade flygplan som togs fram under hans tid. Ingelman-Sundberg anlitades också som expert vid haveriutredningar och incidenter. Han visade bland annat genom prov att även små förändringar frost på ytan av en modern effektiv vinge kraftigt påverkade flygegenskaperna i det lägre fartområdet, vilket kunde leda till haveri. Baserat på hans arbeten finns numera internationella krav på att passagerarflygplan skall kunna flyga med så kallad "sand paper ice" på vinge och stabilisator inom godkänd flygenvelopp utan at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Ingelman-Sundberg
*  Skogskackerlacka
... ectobius lapponicus är en liten kackerlacka som lever i skog ar och på gräsmarker som till exempel hed ar då det är en utomhuslevande art betraktas den i regel inte som något skadedjur thumb upright hona med eggkapsel kännetecken levnadssätt referenser externa länkar kännetecken skogskackerlackan är en liten kackerlacka fullbildade hanar har en kroppslängd på millimeter och fullbildade honor är något mindre med en kroppslängd på millimeter hanar och honor går att skilja åt på vingarna hanen har långa vingar millimeter medan honan har kortare vingar millimeter som andra kackerlackor har den en platt och oval kroppsform mundelarna är bitande antennerna är långa och tunna och framvingarna är brunaktiga med mörka fläckar levnadssätt skogskackerlackan livnär sig på dött organiskt material både av växter och djur den genomgår ofullständig förvandling det vill säga utvecklas från ägg till imago genom flera nymfstadier dess livscykel är i det klimat som råder i sverige troligen tvåårig med en övervintring som äg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogskackerlacka
*  Kilstritar
... cixiidae är en familj i insektsordningen halvvingar som hör till underordningen stritar familjen innehåller över arter i omkring olika släkten kännetecknande för familjen är att de flesta arter är relativt små under millimeter i kroppslängd många påminner till utseendet om flugor med breda klara vingar och stora fasettögon som imago är de växtätare och lever på olika slags örter vissa arter är specialiserade på en enda växtart medan andra kan leva på flera olika växtarter larv erna lever oftast i marken och äter rötter referenser sandhall åke ossiannilsson frej skinnbaggar bladlöss och andra småinsekter interpublishing denna artikel delvis är baserad på en översättning från kategori insektsstubbar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilstritar
*  Gastrula
... n är en fas i den embryo tiska utvecklingen som ses hos alla djur förutom svampdjur en den följer blastula fasen gastrulan uppkommer genom att den blåsformiga blastulans cellmaterial på något ställe förs in i embryots inre vanligen genom inbuktning och bildar en tvåskiktig blåsa ett bägarstadium vars yttervägg kallas ektoderm medan det inre cellskiktet kallas endoderm mellan dessa två skikt utvecklas senare ett tredje skikt mesodermet skeendet kallas gastrulation källor bra böckers lexikon kategori embryologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gastrula
*  Öga (go)
öga go öga go bild go två ögon png thumb none px alla de svarta grupperna har två ögon och kan aldrig fångas ett öga är en term från brädspelet go ett öga är ett hål i en sammanhängande grupp stenar av en färg om en grupp bara har ett öga kan motståndaren omringa gruppen och sedan fånga den genom att spela i ögat gruppen räknas som död för att kunna överleva måste en grupp alltså ha minst två ögon alternativt ett öga som är så stort att det närsomhelst kan delas upp i två ögon det finns även så kallade falska ögon ögon som vid en första anblick ser ut att vara ögon men som kan förstöras av motståndaren se även liv och död kategori go...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öga_(go)
*  Ögoninflammation hos barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjäns
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. När barn får ögoninflammation beror det oftast på att de har fått en infektion som har orsakats av virus eller bakterier i ögat. En ögoninflammation kan också bero på en allergisk reaktion eller att barnet har skadat eller fått skräp i ögat. Om barnet har var i ögonen är det bra att torka bort det med mjukt papper. Om ögonen klibbar ihop, till exempel när barnet har sovit, kan du blöta en kompress eller papper och lägga på ögat. Barn som har röda och lite kladdiga ögon behöver inte vara hemma från förskolan om de mår bra för övrigt. Även om barnet mår bra i övrigt bör det vara hemma från...
http://1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ogoninflammationer-hos-barn/
*  Ögoninflammation
Infektioner hos barn. Infektioner hos barn. Feber hos barn. Ögoninflammationer är oftast orsakade av bakterier eller virus som infekterar ögat i samband med en förkylning. Infektionen är smittsam så det är viktigt att vara noggrann med att tvätta händerna. Vanliga symtom vid en ögoninflammation är att ögonvitan blir röd, ofta i ögats ytterkanter, att ögat tåras, blir varigt, svullet, ömt och ljuskänsligt. Nyfödda barn har ibland gulaktigt sekret i ögonen eftersom de har trängre tårkanaler än äldre barn och vuxna. Kraftiga ögoninfektioner hos nyfödda barn kan bero på klamydiabakterier som överförts från mamman vid födseln. Oftast läker infektionen ut av sig självt efter några dagar men om symtomen kvarstår efter en veckas egenvård, om det bildas mycket var eller om bara ena ögat är inflammerat kan du ta kontakt med läkare. Om du misstänker en klamydiainfektion hos ditt nyfödda barn ska du kontakta barnavårdscentralen. Det är viktigt att inte avsluta antibiotikakurer i förväg eftersom det ökar risken för att ba...
http://infektionsguiden.se/infektioner-hos-barn/ogoninflammation/
*  Ögoninflammation
... miniatyr ögoninflammation en ögoninflammation är en inflammation i bindhinna n som kan förorsakas av främmande föremål olika infektion er och allergiska reaktioner öga t blir då rött kliar vattnas och man får en känsla av grus i ögat och ibland sveda virus infektioner gör att ögat tåras mer och angriper vanligen bara ett av ögonen pollenallergi eller allergiska reaktioner på kemiska ämnen i till exempel kosmetika kan ge kortare eller längre obehag det är sällsynt att bindhinnekatarr medför allvarligare komplikationer normalt läker en ögoninflammation av sig själv i annat fall kan läkare ge medicinsk hjälp som då vanligtvis ges i form av ögondroppar kategori ögonsjukdomar kategori autoimmuna sjukdomar kategori inflammation az konyunktivit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ögoninflammation
*  3D-system
d system d system d system ett system för färgmätning och färgbeskrivning utvecklat av deutsche amphibolinwerke daw systemet grundar sig på ögats uppfattningsförmåga och söker att utifrån ögats förmåga att uppfatta och särskilja kulörer klassificera dessa det matematiska system som systemet grundar sig på skiljer sig från ncs i d systemet finns ett stort flertal av kulörerna inom vissa delar av kulörcirkeln där ögat kan uppfatta även svaga skillnader i våglängd d systemet har därför ett mycket brett utbud av kulörer i det gul röda segmentet vilket ger ett stort antal sand kalk ockra och terrakottakulörer kulörurvalet i d systemet är gjort för att passa såväl utvändigt som invändigt och består av neutralgrå toner sockelgrå vita nyanser off white pasteller kulörfamiljer med totalt kulörer var och en med utgångspunkt från sin unika kulörton och tonade i varianter från ljus pastell till mättade accenter lackfärgskulörer alumiumkulörer se även färgsystem kategori färgsystem och färgrymder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/3D-system
*  Strong Brave Women | Örnsköldsviks startsida | Webben 7 | Tidningen 7
Du är här Hem » Våra bloggare » Bloggarkivet » The swedish life of Bokani 2012-02-15 - The swedish life of Bokani. I watched this documentary ``Pray the devil back to hell``about ordinary Liberian women who advocated and brought about peace in their country. I am impressed by these women who prayed, shouted, and demanded until Charles Taylor and the rebel groups heard and agreed to peace talks which later put an end to a long and disastrous civil war. We could follow the example of Liberian women and ``Pray our own devils to hell`` so our children have something to look forwad to. På gång Tidigare datum måndag, 5 oktober Senare datum Utställning: Skuggan av det tyska. Det kunde varit du - Hjälp oss hjälpa. Sörlidens församlingsgård 5 oktober 18:30 Läs mer. Världen 17:30 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. Tidningen 7 Vreden över samhällets förfall var hans drivkraft Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:28 Dagens Nyheter kopierat till Örnsköldsviks startsida. 17:20 Dagens ...
http://webben7.se/artikel/strong-brave-women
*  Hjärta (symbol)
hjärta symbol hjärta symbol fil corazón svg mini px ett rött hjärta som symbolen oftast avbildas hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd ofta är det en symbol för kärlek det krossade hjärtat är en symbol för olycklig kärlek symbolen kan även betyda hjärtat i kroppen ett hjärta avbildas oftast i rött men andra färger förekommer ibland dörrarna på gamla utedass pryddes ofta med ett utsågat hjärtformat hål hjärter är en av färgerna i den moderna spelkortleken hjärtan förekommer bland annat som symbol i heraldiska vapen de hjärtan som förekommer i danmarks riksvapen har ofta antagits från början ha varit sjöblad men har ändå givit upphov till de hjärtan som förekommer i halmstads kommunvapen de hjärtan som återfinns i skövde kommuns äldre vapen samt i ränneslövs landskommuns vapen symboliserar s ta elin i internetsammahang betecknas ett hjärta med språkliga metafor er att inte ha hjärta att göra något betyder att man inte är så hänsynslös så man kan göra så t ex jag hade inte hjärta att kasta ner kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta_(symbol)

Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.ElektroskopSkivepitel: Skivepitel är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.HyferTänderProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Aktin: Aktin är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskelkontraktionen. Det finns ett antal undergrupper till aktin; de tre huvudgrupperna är alfa-/beta-/gamma-aktin.Keratinocyt: [(det röda är keratin]).Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Extracellulär matrix: Extracellulär matrix (ECM), eller intercellulärsubstans är en term inom biologi för substans som finns mellan celler. Kring alla celler, förutom de celler som cirkulerar i blodet, finns denna substans vilken består av ett nätverk av proteinfibrer, en grundsubstans som består av nonfibrösa proteiner och molekyler samt vätskaHole's Essentials of Anatomy and Physiology, utgåva 10, s.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Glandula submandibularis: Glandula submandibularis är en av kroppens tre stora spottkörtlar (gl. submandibularis, gl.BjörktrastCelladhesion: Celladhesion är ett samlingsbegrepp inom cellbiologin för de biomolekylära processer som gör att celler kan binda till varandra och känna av sin omgivning. Detta sker genom så kallade adhesionsreceptorer eller CAMs.Wyoma: Wyoma är ett släkte av fjärilar. Wyoma ingår i familjen äkta malar.Cellskelett: Cellskelettet eller cytoskelettet är strukturer inuti cellen, bestående av kedjor av olika sorters proteiner, som tillsammans håller uppe cellen och ger den dess form.Gallring: Gallring kan syfta på:Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Paracles imitatrix: Paracles imitatrix är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1922. Paracles imitatrix ingår i släktet Paracles och familjen björnspinnare.Zonula adhaerens: Zonula adhaerensFederative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT) (2005). Terminologia Histologica.Mucor racemosus: Mucor racemosus är en svampart. Mucor racemosus ingår i släktet Mucor och familjen Mucoraceae.