Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Relaxation TechniquesGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.MuskelproteinerMuskelfibrer: Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Muskelutveckling: En utvecklingsprocess som leder till bildandet av det mogna muskelsystemet, och i vilken ingår differentiering av de olika typerna av muskelcellförstadier, myoblastvandring, aktivering av muskelbildningen och muskelförankring.Muskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Deuteroporfyriner: Porfyriner med fyra metyl- och två propionsyrasidokedjor kopplade till pyrrolringarna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.HSP20-stressproteinerNeuromuskulär blockadNitroprussidNeuromuskulära icke-depolariserande medelElektrostimuleringAvkopplingMuskelfibrer, snabb sammandragning: Skelettmuskeltrådar som kännetecknas av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ II myosin med stark ATPas-verkan och som påverkar ett flertal andra funktioner, som t ex sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.PenisMuskelfibrer, långsam sammandragning: Skelettmuskeltrådar kännetecknade av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ I-myosin som har låg ATPas-aktivitet och påverkar flera andra funktioner, så som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.GlattmuskelcellerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PungråttorMuskelmitokondrier: Mitokondrier i skelett- och glatt muskulatur. Hjärtmuskelmitokondrier förs inte hit; för dem finns "hjärtmitokondrier".NitroargininBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Biologiska faktorerIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.OxadiazolerNackmusklerGuanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Oculomotor MusclesPapillarmusklerAnal CanalTvärstrimmig muskulatur: En av två typer av muskelvävnad i kroppen, kännetecknad av den bandade struktur som kan ses i mikroskop. Strimmig muskulatur kan delas in i två undertyper: hjärtmuskler och skelettmuskler.Bromkresolgrönt: En indikatorsubstans och reagens, som använts för serumalbuminbestämning och som pH-indikator.GammacyklodextrinerAndrostanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Vasoaktiv intestinal peptidPeniserektionMuskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Råttor, Sprague-DawleyKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.AndningsmuskulaturTidsfaktorerMuskelavslappningsmedel, centrala: En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.MuskelsvaghetRåttor, WistarAtrakurium: En icke-depolariserande neuromuskulär blockerare med kort verkningstid. Dess avsaknad av väsentliga kardiovaskulära effekter och dess oberoende av goda njurfunktioner för eliminering ger medlet klinis ka fördelar framför alternativa icke-depolariserande blockerare.NG-nitroargininmetylesterNitroglycerinNeuromuskulär förbindelseEnzymhämmareMyotonia congenitaBukmuskler: Muskler som bildar bukhålans vägg. De inkluderar den raka bukmuskeln, yttre och inre sneda bukmusklerna, den tvära bukmuskeln och den fyrkantiga bukmuskeln.Muskelceller: Mogna, sammandragande celler, allmänt kända som myocyter, som bildar någon av tre olika muskelvävnader. De tre typerna är: skelettmuskelceller, hjärtmuskelceller och glattmuskelceller. De utvecklas från embryonala muskelförstadieceller, kallade myoblaster.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Quadriceps MuscleBiomechanical PhenomenaVekuronbromidMassetermuskel: En tuggmuskel, vars uppgift är att sluta käkarna.ParvalbuminerAdrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Myosin-Light-Chain PhosphataseNukleotider, cykliskaKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Ansiktsmuskler: Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).PurinonerArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.KinoxalinerNeostigminTuggmuskler: Muskler som utgår från okbågen och stänger käkarna. Tuggmuskelnerven utgår från mandibularnervens förgrening på trigeminalnerven (femte hjärnnerven).Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.NoradrenalinBiofeedback, PsychologySuccinylkolinMeditation: Ett medvetandetillstånd där individen utesluter yttre stimuli från medvetandet, så att tanken kan fokusera på en enda sak och skapa ett tillstånd av avkoppling och befrielse från stress. Det finns en rad tekniker för att rensa tankarna från stressande, yttre störningar. Hit hör även meditationsterapi.MuskelatrofiNeuromuskulära blockerareAnestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Satellitceller, skelettmuskulaturMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Sarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPasesS-nitrosoglutationKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type IMyofibrillerGenerell anestesi: Narkos.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.BröstmusklerPAR-2-receptorHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.RNA, budbärarIntubering, intratrakealFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.MuskelsjukdomarKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Erektil dysfunktion: Sexuell oförmåga hos mannen.LändmusklerLaryngoskopi: Undersökning, behandling eller kirurgiska ingrepp inuti struphuvudet med hjälp av särskilt utformat endoskop.SignalomvandlingKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Kalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Gastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Uppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.Medetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.beta-adrenerga receptorerKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.MaxiK-kanaler: En omfattande klass av spänningsberoende, kalciumaktiverade kaliumkanaler. MaxiK-kanaler aktiveras antingen genom membrandepolarisering eller ökning av intracellulärt Ca(2+). De är av avgörande betydelse för reglering av kalcium och elektrisk signalering i en rad olika vävnader.Möss, inavlade C57BLTinningmuskelMellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.beta-2-adrenerga receptorerMyosin, tung kedjaHemoxygenas: Ett flerfunktionsenzym av oxidastyp som vid hemoglobinkatabolism katalyserar nedbrytningen av hem till tvåvärt järn, kolmonoxid och biliverdin i närvaro av molekylärt syre och reducerat NADPH. Enzyminduktionen utöses av metaller, i synnerhet kobolt. EC 1.14.99.3.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.ProtoporfyrinerPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. SvalgmusklerCharybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.PropofolMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.SarkomererApamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.Sarkoplasmatiskt retikelMotorbark: Ett område i hjärnans frontallob där primär motorisk kontroll sker. Det ligger framför centralfåran.Glykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.MuskelkrampModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Esofagussfinkter, nedre: Den fysiologiska och funktionella barriären mot gastroesofageal reflux (uppstötningar) genom den övre magmunnen. Ringmusklerna förblir spända i viloläge och bildar en högtrycksspärr mellan matstrupen och magsäcken.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Anti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.Sömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Muskeldystrofi, djurMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.PiperidinerMyoblasterAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.TryckAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Elasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.Esofagogastrisk förbindelseVävnadsnybildningCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.

*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Muskelkontraktion
... right|thumbnail|300px. 'Muskelkontraktion' är den process varvid muskel vävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller som är uppbyggda av sarkomer er. En sarkomer består av aktin filament tunna filament, myosin filament tjocka filament med flera proteiner. Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln. Då släpps kalcium joner ut från sarkoplasmatiskt retikulum SR och kan binda till ett proteinkomplex med tre olika sorters troponin. Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. Kontraktionen kräver energi i form av ATP adenosintrifosfat. Genom en process som kallas korsbr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Elektromyografi
EMG kan mätas med hjälp av elektrod er nål eller tunna trådar inne i muskeln eller med hjälp av ytelektroder på huden. Fil:Muscular System.jpg|miniatyr|höger. Det finns två olika typer av EMG, nålelektromyografi och ytelektromyografi. Vid undersökningen är det tre typer av elektriska signaler som registreras. Sedan undersöker man signalerna från muskeln när den är i vila, och slutligen när patienten utför ett viljestyrt arbete. Olika sjukdomar ger olika typer av förändringar hos de elektriska signaler som muskeln genererar. miniatyr|höger|EMG-undersökning med hjälp av nålelektroder. sEMG registrerar elektriska signaler från en större del av muskeln och används främst inom områden som ergonomi och rehabilitering genom att mäta muskelkraft, timing och muskeltrötthet. Precis som vid nEMG mäter man den elektriska aktiviteten både när muskeln är i vila och vid kontraktion. Nackdelen med detta är att resultatet påverkas av flera olika faktorer, vissa ointressanta för undersökningen. Genom att öka antalet elektroder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromyografi
*  TR-stål
miniatyr|Skruvförband miniatyr|Stålbro 'TR-stål' Tekniska Regler stålkonstruktion är en personcertifiering mot kompetenskrav enligt PBL, EKS, EN 1090-2, AMA Anläggning, AMA Hus, VVAMA och SBS Certifieringsregler D för personer som svarar för planering, ledning, kontroll och tillsyn av arbete med stålbyggnad skonstruktioner. 'Det finns tre kompetens nivåer:' 'TR-stål/E' för stålkonstruktioner av enkel art, dvs montage av enkla prefabricerade stålkonstruktioner normalt sätt utan svets ning och på platsen målning, så som vissa hall byggnader, lantbruksbyggnader, vägportaler, belysningsmaster och bullerskärmar. 'TR-stål/N' för stålkonstruktioner av normal art, så som stålstommar i vanliga husbyggnader. Dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklasser upp till och med EXC2 och driftklass SC1 enligt SS-EN 1090-2 tidigare utförandeklass GC enligt BSK. 'TR-stål/K' för stålkonstruktioner av komplicerad art, så som stålbroar, traverskran banor, stålstommar med traverslast, stålskorstenar, mast er, vindk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TR-stål
*  Scelotrichia cavernosa
... är en nattslände art som beskrevs av wolfram mey scelotrichia cavernosa ingår i släkte t scelotrichia och familjen smånattsländor inga underart er finns listade i catalogue of life källor website trichoptera world checklist jan itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori smånattsländor kategori scelotrichia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scelotrichia_cavernosa
*  Come To Sweden 3 - Page 236
Forum. New Posts. Forum. -Ignition-. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Jul 2008 Location Sweden Posts 598. Tyska är annars ganska grovt, så det låter argt oavsett vad som sägs. Jag har aldrig tältat på festival, kan ju inte börja nu... Ja, det är trevligt att bo själv och förstås att bidra till samhället och tjäna lite mer pengar som man kan spara på. Reply With Quote. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. JOLO. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Men jag får inte riktigt ihop det. Så argt tycker jag inte att det låter. Jag har känt av det från familjen. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Man tror att vår hjärna blir så stor för att vi inte har så stora käkmuskler som andra apor. Det är läskigt att tälta i skogen men kan tänka mig att man inte är helt säker på en festival heller:P Jag har en kompis som en gång undrade var...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3/page236
*  Come To Sweden 3 - Page 296
Jojan. View Forum Posts. Kanske finns en gräns för hur mycket det ska finnas av numret för att man ska få förkorta det. Man kanske skulle lägga in en påminnelse något datum om några tusen år, och se om någon får det som ett meddelande från det förflutna. När vi just köpt biljetter till London 2012 kände jag en brådska att ordna med det andra, men sedan kom det mycket i skolan som fick mig att tänka på annat och få andra perspektiv, eftersom det fanns mycket som skulle göras där innan. Jag känner mig duktig när jag klarar av att lägga ett bud och lämna det där, även om jag blir överbjuden. Salt kan man ganska lätt känna av om man äter för mycket eller för lite av, eftersom man antingen blir sugen på något salt, eller blir törstig. Den räknade ner till år 1 och sen fortsatte den med ett till år 1 och vidare till 2 osv., så det stod inte -1, som jag tänkte mig att det skulle kunna göra. De har inte varit så speciella och det har nog mest varit av vana som jag tittat på dem. Men som du skriver lär de flesta klara...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510152
*  Come To Sweden 3 - Page 296
Jojan. View Forum Posts. Kanske finns en gräns för hur mycket det ska finnas av numret för att man ska få förkorta det. Man kanske skulle lägga in en påminnelse något datum om några tusen år, och se om någon får det som ett meddelande från det förflutna. När vi just köpt biljetter till London 2012 kände jag en brådska att ordna med det andra, men sedan kom det mycket i skolan som fick mig att tänka på annat och få andra perspektiv, eftersom det fanns mycket som skulle göras där innan. Jag känner mig duktig när jag klarar av att lägga ett bud och lämna det där, även om jag blir överbjuden. Salt kan man ganska lätt känna av om man äter för mycket eller för lite av, eftersom man antingen blir sugen på något salt, eller blir törstig. Den räknade ner till år 1 och sen fortsatte den med ett till år 1 och vidare till 2 osv., så det stod inte -1, som jag tänkte mig att det skulle kunna göra. De har inte varit så speciella och det har nog mest varit av vana som jag tittat på dem. Men som du skriver lär de flesta klara...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510258
*  Come To Sweden 3 - Page 258
New Posts. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Det är inte någon jätteavancerad kamera som han har, men det blir alltid bra ljud och bild i den mån miljön tillåter. Jag kan tänka mig att band som är ute på turné med ett gäng andra band vill spela tillsammans och kanske får vara inomhus då. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Jag kanske hoppas att du ska dö så att jag slipper oroa mig när du inte skriver. Vad jag vet så är han inte så duktig, men som du kan höra så låter det ändå bra. Sedan har jag inte lyssnat på skivorna var för sig så mycket, med undantag för de tre senaste. Men om du är tror att det är ett C-ackord så testar du och då kan det låta rätt, nästan rätt eller fel. Är det nästan rätt får man tänka om det kanske är C-dur eller vad det kan vara. Sedan visade de en cirkel där jag skulle säga att all...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1494454
*  Come To Sweden 3 - Page 258
New Posts. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Det är inte någon jätteavancerad kamera som han har, men det blir alltid bra ljud och bild i den mån miljön tillåter. Jag kan tänka mig att band som är ute på turné med ett gäng andra band vill spela tillsammans och kanske får vara inomhus då. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Jag kanske hoppas att du ska dö så att jag slipper oroa mig när du inte skriver. Vad jag vet så är han inte så duktig, men som du kan höra så låter det ändå bra. Sedan har jag inte lyssnat på skivorna var för sig så mycket, med undantag för de tre senaste. Men om du är tror att det är ett C-ackord så testar du och då kan det låta rätt, nästan rätt eller fel. Är det nästan rätt får man tänka om det kanske är C-dur eller vad det kan vara. Sedan visade de en cirkel där jag skulle säga att all...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3/page258
*  Come To Sweden 3 - Page 298
Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Sedan hade de olika personligheter, som man kunde använda sig av för att identifiera dem. Han gillar dem, tror jag. En vän till mig gick i samma klass som Lars dotter, tror jag att det var. Det är bara något som de ska kunna visa upp, att man bryr sig om att produkten har någon effekt. Jag tror att jag kom fram till att det ändå har med att det är enklare att bara kolla året. Gärna ska man följa tabloidernas spekulationer, jag tror att de gör mer än vad man skulle hoppas. Kanske blir det en ond cirkel för folk som försöker att gå ned i vikt, att de tränar och substituerar en del mat för energidryck som de sedan blir beroende av, att man inte bara dricker det i samband med träning. Har inte någon brådska att skaffa den, så om säljaren inte svarar kanske det inte är så säkert att köpa från personen. Jag vet inte hur högt de kan tänkas gå, men 200:- kanske man kan räkna med ändå. Kanske kunde vara värt att se om säljaren har mer bra att sälja, det tänkte ja...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510970
*  Come To Sweden 3 - Page 284
Jag tror också att det är tveksamt om det har någon effekt att bojkotta dem. Det skulle vara den likheten då. Ska man gå längre tillbaka i tiden för att göra om något, blir det större osäkerhet i att resten blir som det ska vara. Tänk bara så många gånger man gått ut ur ett rum, genom en dörr, för att bara glömma vad det var man skulle göra. Men det är som i alla språk, att det är självklart vad som gäller när man vuxit upp med det. Men som jag skrivit finns det för många kanske-köpa-skivor som man inte kan välja bland. Det hör man framför allt sägas men då är det snarare det är bara å göra så och då kan det väl få vara, men skriva så tycker jag inte om att man gör. Jag vet inte hur det såg ut, men det kanske inte var gjort på ett vis så att det var helt uppenbart och det bara var du som såg det. Det får inte bli för mycket andra kryddor så att, som du skriver, så att det skulle kunna vad som helst i grunden. Kanske är det något man blir extra känslig mot när det kan vara nödvändigt, som när man är vid en spi...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1504185
*  Come To Sweden 3 - Page 284
Jag tror också att det är tveksamt om det har någon effekt att bojkotta dem. Det skulle vara den likheten då. Ska man gå längre tillbaka i tiden för att göra om något, blir det större osäkerhet i att resten blir som det ska vara. Tänk bara så många gånger man gått ut ur ett rum, genom en dörr, för att bara glömma vad det var man skulle göra. Men det är som i alla språk, att det är självklart vad som gäller när man vuxit upp med det. Men som jag skrivit finns det för många kanske-köpa-skivor som man inte kan välja bland. Det hör man framför allt sägas men då är det snarare det är bara å göra så och då kan det väl få vara, men skriva så tycker jag inte om att man gör. Jag vet inte hur det såg ut, men det kanske inte var gjort på ett vis så att det var helt uppenbart och det bara var du som såg det. Det får inte bli för mycket andra kryddor så att, som du skriver, så att det skulle kunna vad som helst i grunden. Kanske är det något man blir extra känslig mot när det kan vara nödvändigt, som när man är vid en spi...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1504359
*  Amanda Glans
... född i glasgow är en svensk journalist hon är uppvuxen i skövde och har studerat vid dramatiska institutet i stockholm glans tilldelades susanne björkman s stipendium med juryns motiveringen för hennes lågmälda och samtidigt intensiva berättande för modet att dröja vid till synes enkla frågor som efterhand djupnar allt mer för ett programskapande som bärs fram av en stark personlig röst år vann amanda glans tillsammans med erik hedtjärn stora journalistpriset s årets berättare för p dokumentären partiledaren en dokumentär om juholts väg till makten källor kategori svenska journalister kategori kvinnor kategori levande personer kategori födda kategori personer från glasgow kategori vinnare av stora journalistpriset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amanda_Glans
*  Tonus
... är beteckningen på den muskelspänning som normalt finns i en muskel och som ger ett motstånd mot en passiv påtvingad flexion eller extension i en led på så sätt är muskeltonus viktig för kroppshållningen avsaknad av tonus kallas för atoni atoni förekommer som ett normalt tillstånd under rem sömn för att förhindra att den sovande agerar ut sina dröm mar men förändringar i tonus både ökad och minskad tonus kan också förekomma vid olika neurologi ska sjukdomar även om man slappnar av helt i armen så finns det ett motstånd i armen den vill inte räta på sig ganska ofta kan man se en person som drabbats av en hjärnskada gå omkring med en böjd arm eller böjda fingrar eller med sträckt ben eller sträckt vrist osv kategori motorik kategori hälsokontroll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonus
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Nordamerikansk opossum
Den nordamerikanska opossumen är det enda pungdjur et på den nordamerikanska kontinenten. Dessa arter är inte nära släkt med Australien s klätterpungdjur, på engelska benämnda 'possums' och inte heller med opossumråttor na. Populationer i sydliga trakter har allmänt tunnare täckhår och är mörkare än nordliga populationer. Kroppslängden huvud och bål är cirka 32 till 50 centimeter; därutöver har arten en 25 till 54 centimeter lång svans, som den kan gripa runt grenar med. Svansen bär bara hår nära roten och är annars naken. Hos nordamerikansk opossum förekommer vanligen en mindre utpräglad könsdimorfism, hannar är ofta lite större, tydligt tyngre och har större hörntänder än honor. Vikten varierar därför mellan 0,8 och 6,4 kg för hanar medan honor väger 0,3 till 3,7 kg. Den genomsnittliga vikten är däremot bara 2,8 kg för hanar och 1,9 kg för honor. Fötterna har fyra tår var som är klo försedda förutan den motsättliga stortån som saknar klo. Bara mindre grupper av honor eller ungdjur kan förekomma. Nordamerika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerikansk_opossum
*  Nacke
I nacken sker en stor del av huvud ets och ryggrad ens rörelser. De två översta kotorna, ringkota n ' Atlas ' och tappkota n ' axis ', bildar tillsammans med nackben et ' os occipitale ' den sammansatta nackleden. 'Huvudartiklar: Övre nackleden, Nedre nackleden ' Tillsammans ger nackens två leder tre frihetsgrad er och fungerar funktionellt som en kulled. Flexion - extension böjning framåt-bakåt och lateral flexion böjning i sidled sker i övre nackleden, atlantooccipitalled en, ' art. atlantooccipitalis ' mellan ringkota n ' atlas ', den översta ryggkotan och nackben et ' os occipitale '. Rotation av huvudet i horisontalplanet sker i nedre nackleden atlantoaxialled en, ' art. atlantoaxialis ' mellan ringkotan och tappkota n ' axis ', den näst översta ryggkotan. Flera ligament omger nacklederna och begränsar kraniets rörelser så att förlängda märgen ' medulla oblongata ' och ryggmärg en ' medulla spinalis ' inte skadas. Ett komplicerat system av ligament ser till att tappkotans vertikala utskott "tappen" inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nacke
*  Rygg Och Ledbesvär Värmlands Län - Eniro.se
rygg och ledbesvär värmlands län eniro se karta startsida sök produkt tjänst företag person rygg och ledbesvär sverige värmlands län karlstad företag personer nätbutiker rygg och ledbesvär värmlands län gav företag relevans avstånd omdöme sök rygg och ledbesvär värmlands län på kartan cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies ok företag rygg hälsokliniken www kroppeniform se rudsta edsvalla karta och vägbeskrivning skriv ett omdöme varmt välkommen hit när du har problem med ryggrad nacke muskulatur eller t ex ischias du kan...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:rygg och ledbesvär/värmlands län
*  Karolinsk stridstaktik
Detta möjliggjordes i och med den stora reduktionen som genomfördes år 1680 då adliga landtillgångar tillföll kronan, vilket lade grunden till indelningsverket. En av de viktigaste aspekterna av detta vad gäller den karolinska armén s stridsteknik var att man nu under fredstid kunde öva trupperna på ett annat sätt än tidigare. Detta gjorde den karolinska armén mycket väldrillad vilket var ett grundkrav för att kunna genomföra den offensiva taktik som förespråkades. Eftersom man under det Stora nordiska kriget ofta mötte numerärt starkare motståndare var principen att aldrig möta ett fientligt anfall stillastående. Ofta innebar detta avstånd på så lite som 30 meter. Syftet med detta var helt enkelt att samla och koncentrera eldkraft en. Uppfattningen om detta stridssätt som något heroiskt som innebar långa fäktningsdueller är felaktig. Ofta flydde eller backade fiendens linjer innan någon sådan strid hunnit utbryta då den psykologiska effekten av den första salvan ofta var minst sagt demoraliserande. Kavalleri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karolinsk_stridstaktik
*  Flurkmarks IK
... är en idrottsförening belägen i flurkmark mil utanför umeå flurkmarks ik drivs av ideella krafter och klubbens inkomster domineras av den årliga trettondagsrevyn revyn är väldigt populär i trakterna kring umeå och inder de föreställningar som är varje år så drar man fullt hus varje gång förutom revyn så har man även midsommarfirande i klubbstugan vartannat år har man en populär hantverksmässa förutom det här så har man diverse loppmarknader och fettisdagsfester till invånarnas nöje klubben har nu få lag det är ett par knattelag och de yngre pojk och flicklagen hotas av nedläggning förutom att bedriva verksamhet för unga så har man även ett a och b lag för herrar samt ett damlag herrlagen tar dock en paus och återkommer förhoppningsvis under i div damlaget spelar i år i div externa länkar kategori fotbollsklubbar i sverige kategori sportklubbar i umeå kommun kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flurkmarks_IK
*  Sökarna – Återkomsten
'Sökarna – Återkomsten' tidigare 'Rebelz' är en svensk film från 2006 i regi av Liam Norberg, Lena Koppel och Thorsten Flinck. Manus skrevs av Liam Norberg och Mårten Skogman. Det är en uppföljare till Sökarna. Om filmen Handling Rollista urval Källor. Om filmen. Uppföljare till "kultfilmen" Sökarna. Från början var "Sökarna"-regissören Daniel Fridell inblandad i filmen men drog sig ur då han inte delade den vision som Liam hade om projektet. Regissören Lena Koppel antog uppgiften och regijobbet i projektet. Skådespelare nsemblen är i stort densamma som 1993 med bl a: Ray Jones IV, Thorsten Flinck etc. Under sensommaren 2005 inspelades kompletterande scener. I november 2005 tillkännagav Liam Norberg att filmen inte ska heta 'Rebelz' utan 'Återkomsten'. Han berättade även att 'Sökarna- Återkomsten' kommer att ha release någon gång under 2006. Releasedatum blev senare satt till 27/12 -06. Budgeten uppgick till cirka 120 000 kronor. Filmen hade aldrig någon biopremiär, utan släpptes direkt på DVD. Jocke vill för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sökarna_–_Återkomsten
*  Vasoaktiv intestinal peptid
... 'Vasoaktiv intestinal peptid' VIP är ett peptidhormon och neuropeptid som också fungerar som ett gastrointestinalt hormon. VIP är mycket basiskt och består av 28 aminosyror. Det skyddar nervceller na från att dö, och påverkar processer i det kardiovaskulära systemet, andningssystemet och matspjälkningen. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh No=D06.472.317.950&tool=karolinska Det binds vid cellytan i de organ det verkar i, på VIP-receptorer; det finns två olika former sådana: typ I som huvudsakligen finns i centrala nervsystemet, och typ II finns i lymfocyter na och påverkar immunförsvaret http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh No=D12.776.543.750.100.900.500&tool=karolinska genom att bidra till immunosuppression och fungera antiinflammatoriskt. DELGADO, MARIO et al, Vasoactive Intestinal Peptide, Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1070 2006 Typ I-receptorerna aktiverar sköldkörteln och adenylatcyklasen. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasoaktiv_intestinal_peptid
*  Vasoaktiva intestinala peptider
... omdirigering vasoaktiv intestinal peptid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasoaktiva_intestinala_peptider
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Oxazol
... kemibox vardagligt namn bild oxazol svg bildtext strukturformel bildbredd px bild oxazole d png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn oxazol övriga namn kemisk formel c h n o utseende gulaktig vätska cas nummer smiles c coc n molmassa densitet löslighet löslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld oxazol är en aromatisk heterocyklisk förening det är en fem ring med båda en syre och en kväve atom i ringen och liknar andra aromatiska femringar som furan med en syreatom pyrrol med en kväveatom och imidazol med två kväveatomer användning oxazolderivat är en kategori läkemedel med centralt verkande muskelavslappnande effekt källor se även isoxazol tiazol bensoxazol oxazolin oxazolidin oxadiazol kategori oxazoler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxazol
*  Pankuroniumbromid
... mini strukturformel pankuroniumbromid är ett muskel avslappande läkemedel det tillhandahålls med produktnamnet pavulon och används vid generell anestesi och intensivvård pankuroniumbromid används även som andra substans vid giftinjektion externa länkar kategori bromider kategori muskelrelaxantia kategori nikotinantagonister kategori kvartära ammoniumföreningar kategori acetatestrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pankuroniumbromid
*  Kontrafobi
'Kontrafobi' är ett beteende som somliga människor har för något som framkallar rädsla, att ständigt eller tvångsmässigt söka sig till föremålet för det som orsakar rädslan. Det kan uppfattas som ett högriskbeteende eller ett sätt att komma över dödsskräck. Rädslan upplevs av den drabbade som en svaghet, och för att kompensera svagheten utsätter sig denne för ångesten, ofta i ett försök att träna bort eller vänja sig av med den desensibilisering. Det omtalas tidigast 1939 av Otto Fenichel, som menade att kontrafobier i vissa fall kunde vara en lyckad försvarsmekanism. Rädslan, menade Fenichel, kunde också uppfattas som en upphetsning liknande den sexuella, vilket också var en vinst av beteendet. Ytterligare en vinst med kontrafobier, menade Fenichel vara att personen testade verkligheten, att straff och onda konsekvenser inte uppkommer slumpmässigt - genom att försätta sig i en farlig position erfor personen verklighetens faror. Beteendet kan också ses som en normal del av ungdomen, då personen som ännu inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafobi
*  Dystrofia myotonika
... typ 1 förekommer internationellt hos ungefär 12 personer per 100 000 invånare. Detta betyder att alla som bär på genen också utvecklar sjukdomen, och det räcker därför att få en gen för sjukdomen från den ena föräldern för att få sjukdomen. Om enbart den den ena föräldern har sjukdomen och själv bär på en gen för sjukdomen blir risken för barn oavsett kön att ärva sjukdomen 50 procent. De övriga 50 procent av barnen som inte får sjukdomen bär inte på genen, och för inte sjukdomen vidare. Vid dystrofia myotonika typ 1 finns fler kopior av CTG-sekvensen än normalt, och ett större antal upprepningar medför svårare symption. Det ökade antalet av sekvensen innebär att området i genen blir instabilt, vilket innebär att antalet kopior kan byggas på när genen nedärvs, vid bildning av könscell en. Vid 100-200 kopior av CTG-sekvensen debuterar sjukdomen tidigare och fler symtom förekommer, till exempel muskelsvaghet och stelhet. Vid fler än 200 kopior förekommer fler symtom av större svårighetsgrad. Vid den svåras...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dystrofia_myotonika
*  Hans Hofmann
... född mars i weissenburg bayern död februari i new york city new york var en tysk amerikansk expressionistisk målare under talet hade hans hofmann en konstskola i münchen där bland annat siri meyer var elev i usa undervisade han konst på art students league of new york och influerade flera amerikanska konstnärer hans hofmann var abstrakt expressionist och målade med intensiva tjocka färger han menade att det är färgen i en bild som skapar ljuset liksom impressionisterna under talet medan det i naturen fungerar tvärtom kategori tyska målare kategori amerikanska målare kategori födda kategori avlidna kategori män kategori bayrare...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Hofmann
*  August Wilhelm von Hofmann
miniatyr|August Wilhelm von Hofmann 'August Wilhelm von Hofmann', född 8 april 1818 i Giessen, död 5 maj 1892 i Berlin, var en tysk kemist. Hofmann upptäckte Hofmannelimination, som är en vanlig kemisk reaktion inom den organiska kemin. Hofmann arbetade en tid som assistent hos Justus von Liebig, blev 1845 extra ordinarie professor i Bonn, men anställdes samma år som lärare vid den nyinrättade College of Chemistry i London. Åren 1864-65 var han professor i Bonn och sedan 1865 i Berlin, där han även var professor i kemi vid Friedrich-Wilhelms-institutet. Hofmanns vetenskapliga arbeten behandlar främst den organiska kemin. Hans arbeten över anilin, över ammoniak och dess derivat bidrog i väsentlig mån till typteorins utveckling, och i den riktningen fortgick kemin sedan under åratal. Även den metod, som han använde vid framställningen av de organiska baserna, vann allmän betydelse. Synnerligen viktiga var likaledes hans undersökningar över fosforbaser, polyaminer, cyanföreningar o.s.v. Han tilldelades Royal Med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund
*  Myotonia congenita
Sjukdomen yttrar sig av muskelstelhet som kan vara permanent eller förekomma vid vila eller vid muskelansträngningar. Ibland kan även muskelsvaghet förekomma permanent eller i samband med stelheten. Det finns två former av myotonia congenita, dels Thomsens sjukdom och dels Beckers myotoni. År 1971 Beskrev den tyske läkaren P E Becker en variant av sjukdomen med annan ärftlighetsgång och ofta svårare symtom. Förekomsten av myotonia congenita anges i internationell litteratur till 6/100 000. Det innebär att det finns cirka 500 personer med sjukdomen i Sverige. Hos många kan muskelstelheten vara förenad med en samtidig och övergående muskelsvaghet. Även plötsliga höga ljud eller andra överraskningsmoment kan utlösa en utbredd muskelstelhet och svaghet - ibland så uttalad att personen faller ihop. Andra faktorer som kan utlösa eller förvärra stelheten är kyla, stress, fasta och trötthet. Den ofta förekommande stelheten medför att muskler "tränas" även i vila och förstoras, speciellt tydligt i skinkor, lår och vad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myotonia_congenita
*  Wilhelm Erb
miniatyr|Wilhelm Heinrich Erb 'Wilhelm Heinrich Erb', född 30 november 1840 i Winnweiler, Pfalz, död 29 oktober 1921 i Heidelberg, var en tysk läkare. Erb promoverades 1864 i München med en avhandling om pikrinsyra ns fysiologiska och terapeutiska verkningar, tog doktorsgraden i Heidelberg med en avhandling om de röda blodkroppar nas utveckling och fungerade därefter som docent i internmedicin 1865-80, professor från 1880 vid Leipzig s, från 1883 vid Heidelbergs medicinska poliklinik. Erb var en av Tyskland s främsta forskare inom neurologi n och hans undersökningar, som ofta gick hand i hand med den franska skolans Jean Martin Charcot, Guillaume Duchenne m.fl. Tillsammans med Carl Friedrich Otto Westphal påvisade Erb senreflexernas betydelse, men för övrigt sträckte sig Erbs undersökningar över en rad fält ansiktsförlamning, spastisk spinalparalysi, medfödd myotoni Thomsens sjukdom, myasteni, ryggmärgsförtvining och tilltagande muskelförtvining, myxödem och akromegali. Erbs undersökningar var grundläggande f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Erb
*  Thomsens sjukdom
... omdirigering myotonia congenita...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomsens_sjukdom
*  Lundby (företag)
Lundby företag. Lundby företag. 'Lundby' är ett svenskt leksakstillverkningsföretag som är känt för sina dockskåp. Lundby tillverkar de mest sålda dockskåpen i världen. Lundby har fått sitt namn efter området Lundby på Hisingen i Göteborg. Verksamheten startades av Grete Thomsen som började tillverka dockskåp. Grete Thomsen och hennes man Axel Thomsen började tillverka dockskåp på beställning och en fabrik startades i Lerum. http://lundby.com/sv/om-lundby/historia/ Märket Lundby ägs sedan 1997 av Micki Leksaker, som även de tidigare tillverkade dockskåp under eget namn. Lundbys dockskåp hade tidigare namn efter svenska städer. Ett dockskåp som inte är lika känt nuförtiden är dockskåpet Norrland. Storsäljaren Göteborg ser likadan ut idag som när det först började produceras, men kallas idag för Småland. Dockskåpet Stockholm började produceras på 1970-talet och hade en mer elegant överklasstil på möblerna som var tänkt att appellera till den utländska, framförallt amerikanska, publiken mer. Populärt kallades ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lundby_(företag)
*  Erik Wedersøe
'Erik Wedersøe', född 18 juli 1938 i Helsingör, död 27 september 2011, var en dansk skådespelare, författare och filminstruktör. För den svenska publiken var han kanske mest känd för rollen som 'Ulf Thomsen' i kriminalserien ' Mordkommissionen '. Erik Wedersøe var son till frisören Robert Wedersøe död 1970 och Ester Thomsen död 1981. Efter att ha jobbat som mjölkbud och chaufför gick han i sin fars fotspår och utbildade sig till damfrisör i Kongens Lyngby. Han startade en egen frisersalong i Helsingör 1957, vilken hade fyra anställda. Hans genombrott blev emellertid hans medverkan i musikalen ' Hair '. Därefter medverkade han i många föreställningar på flera olika teatrar. Hans största genombrott som skådespelare kom emellertid i samband med att han medverkade i filmer från 1960-talets slut se filmografi. Wedersøe tilldelades förarintyg efter fullgjord utbildning vid Navigationsskolan i Köpenhamn 1973. Dessa resor skildras i en rad böcker som han gav ut 1979–1991 se bibliografi. Efter ett kort uppehåll lät ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Wedersøe
*  Tmesisternus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe tmesisternus transversus ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är irian jaya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_transversus
*  Estolomimus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins och maria helena m galileo estolomimus transversus ingår i släkte t estolomimus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor martins ubirajara r galileo maria helena m estolomimus coleoptera cerambycidae desmiphorini novas espécies e chave iheringia série zoologia porto alegre figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori estolomimus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estolomimus_transversus
*  Oeax transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius oeax transversus ingår i släkte t oeax och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan neue cerambyciden aus den sammlungen des zoologischen museums der humboldt universität zu berlin coleoptera cerambycidae vierter teil mitteilungen aus dem zoologischen museum in berlin kategori långhorningar kategori oeax...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oeax_transversus
*  Muskelgrupp
... är en av ingående muskler i en rörelse för varje rörelse som kroppen gör är det inte bara en muskel som ser till att rörelsen utförs men det finns nästan alltid en som står för det huvudsakliga arbetet beroende på hur rörelsen utförs får vissa muskler anstränga sig mer för att utmärka rörelsen inom begreppet styrketräning sätt de övningar som aktiverar ett stort antal axlar i en muskelgrupp brukar kallas basövning ar och anses var bra för de som motionerar i största allmänhet ytterligare muskler som inte direkt tränas i en övning brukar kallas synergist er och har oftast en balanserande roll i en övning eller rörelse dessa musklers utveckling spelar stor roll då det gäller som en led i skelett et behöver lista över muskelgrupper iliopsoas quadriceps adductorerna hamstrings ischiocrurala musklerna erector spinae samlingsnamn för ryggens egentliga muskler abdominala muskulaturen kategori muskelsystemet kategori styrketräning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelgrupp
*  Kontraktilitet
... är ett mått på hjärtmuskeln s förmåga att kontrahera begreppet kallas inotropi och är oberoende av andra faktorer som påverkar hjärtats kontraktion såsom preload kontraktiliteten beror på mängden ca joner som frigörs vid hjärtmuskelcellens depolarisation vilket kroppen reglerar genom att påverka sympatisk adrenerg stimulans av hjärtmuskeln kategori hemodynamik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontraktilitet
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Fenylefrin
... metaoxedrin eller fenylefrin är ett blodtryck sstegrande medel ett adrenergikum som stimulerar alfareceptorerna ämnet används som avsvällande medel i bland annat näsdroppar och ögondroppar den kemiska beteckningen är c h no och molmassa n är gram mol tvivel om effektivitet farmakologerna leslie hendeles och randy hatton vid university of florida föreslog år att oral fenylefrin inte är effektivt som slemlösare vid den rekommenderade mg dosen och påstod vidare att studierna använda för att få läkemedelsgodkänning i usa år var otillräckliga för att visa effektivitet vid mg doser och säkerhet vid högre doser andra farmakologer har uttryckt tvivel över fenylefrins effektivitet som nasal slemlösare och andra läkare tvivlar på om fenylefrin är en effektiv ersättare för pseudoefedrin rapid response to january en meta analys av de samma forskarna konkluderade med att det inte finns tillräckliga bevis för fenylefrins effektivitet published online jan en meta analys företagen kort tid efteråt av forskare anställda ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenylefrin
*  Vastus medialis
... vidsträckta inre lårmuskeln är en muskel som ingår i quadriceps och sitter i framsidan av lår et dess nedre infästning är i knäskål en med en förlängning ner i smalben et det övre fästet sitter i lårben et antagonist till denna muskel är bland annat biceps femoris styrketräning att isolera denna muskel brukar vara enklast med övning en benspark men helt isolerad kan inte denna muskel bli kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_medialis
*  Vastus lateralis
... thumb px vastus lateralis vastus lateralis vidsträckta yttre lårmuskeln är en muskel och är en del av quadriceps muskeln sitter i lår ets utsida och har sin nedre infästning i knäskål en med förlängning ner i smalben et dess arbete utförs i synergism med vastus medialis vastus intermedius och rectus femoris men får en fokusering då benet ska rätas ut med foten inåtvinklad en typisk företeelse som aktiverar denna muskel är bland annat skridskoåkning styrketräning att isolera denna muskel är inte möjligt men om man vill fokusera på denna muskel så fungerar benspark med foten inåtvinklad eller benpress med ett ben och foten centrerad en annan effektiv övning är djup knäböj i t ex smithmaskin med smal fotställning och placering långt framför stången kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_lateralis
*  Benspark
... är en övning inom bland annat styrketräning men används flitigt inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador denna övning är en isolerande övning till nästan hela lårets famsida eller quadriceps en antagonistövning till denna övning är sittande benböj aktiverade muskler benspark aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benspark
*  Excentrisk benpendling
... right thumb excentrisk benpendling är en övning inom bland annat styrketräning men kan även användas inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador aktiverade muskler excentrisk benpendling aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Excentrisk_benpendling
*  Pintalia lateralis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia lateralis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_lateralis
*  Monobelus lateralis
... är en insekts art som beskrevs av carl stål monobelus lateralis ingår i släkte t monobelus och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori monobelus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monobelus_lateralis
*  Mechanical Design Engineer jobb - lediga jobb
Mechanical Design Engineer - Nacka, Stockholm Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer Job - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Design Engineer, Mechanical Engineering - G teborg Design Engineer, Mechanical Engineering - Eskilstuna, S dermanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland High Vision Engineering is now looking for Lead Engineers - Sverige System Safety Engineer - G teborg 30 or 15 credits – Opportunities within the digital testing group of service requirements - S dert lje, Stockholm Mechanical Designer to Pulse Technology - Stockholm Full-Stack Software Engineer Node.js - G teborg Sida - N sta sida ndra s kning p Mechanical Design Engineer. F retag: Bombardier Ort: V ster s, V stmanland Publicerad : 18 Sep 2015 S k fler lediga Traction Motor Mechanical Design Engineer job...
http://jobblediga.se/Mechanical-Design-Engineer.html
*  Byrålådseffekt
... med byrålådseffekten avses en dysfunktion i ett mekaniskt system där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen försvåras den dragande kraften åstadkommer vridning och kraft komposant er vinkelräta mot dragriktningen vilket ökar friktionen sitt namn har effekten av den allmänna erfarenheten att det ibland när man drar ut eller skjuter in en byrålåda händer att den kärvar eller som självhämmar fenomenet uppträder vanligtvis där det finns två gejdrar och där styrlängden längs gejdrarna är mindre än avståndet mellan gejdrarna en enkel konstruktionsregel för att undvika byrålådseffekt är att göra styrlängd en längs gejdrarna minst lika lång som avståndet mellan gejdrarna se även dominoeffekt ketchupeffekt multiplikatoreffekt snöbollseffekt kategori metaforer i svenskan kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byrålådseffekt
*  Faff
... är ett verktyg i metall som används bland annat inom smide s och metallhantverk den har formen av en stång där ett metallstycke är fäst vid ena änden som sedan är avrundad eller kantig beroende på tillämpningen verktyget används bland annat till att driva plåt vilken innebär att man kan forma plåten genom att anlägga plåten mot faffens blanka yta och sedan hamra på det så att den formas efter faffen exempelvis med en drivhammare ytan ute vid faffens ände är vanligtvis blankpolerad eftersom märken och repor i faffen annars kommer att slås in i den plåt som formas faffen är anpassad för att kunna spännas fast i ett skruvstäd arbetsbänk eller att kilas in i en stock då den kan utsättas för rätt stora krafter vid arbetets gång kategori smidesverktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faff
*  LILLA BLANKA: Antik kristallkrona ~ Antique chandelier
... skip to main. skip to sidebar. torsdag 8 november 2012. Antik kristallkrona ~ Antique chandelier. J ag har länge tyckt att det saknas en passande lampa i vardagsrummet. Lampor är svårt, tycker jag. När Goa och jag var uppe i Värmland i somras och hjälpte Mia med flyttloppisen, fick vi tillfälle att besöka Mias morbror som har massor av antika saker och loppisprylar. Morbror Tommy hade bland annat en gammal kristallkrona till salu. Tufsig och sned, och en massa prismor saknades. Jag fastnade för den charmiga kronan, men beslöt mig av någon anledning ändå för att stå över köp. Häromdagen så kom jag att tänka på kristallkronan igen, och bad Mia kolla med sin morbror om den fanns kvar. Det fanns den. Mia var snäll och tog med den ner till mig förra helgen när vi skulle åka till Skåne på Goas marknad. Det krävs en hel del omvårdnad för att få kronan i sin forna glans, men jag kunde inte låta bli att hänga upp den och se hur det skulle bli :-. Nu när ljuskronan kom upp fick jag lust att göra om lite i vardagsr...
http://lillablanka.blogspot.com/2012/11/antik-kristallkrona-antique-chandelier.html
*  Epimelitta triangularis
... är en skalbaggs art som beskrevs av fuchs epimelitta triangularis ingår i släkte t epimelitta och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor fuchs ernst neue cerambyciden col aus südbrasilien pesquisas zoologia porto alegre titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori epimelitta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epimelitta_triangularis
*  DMOZ - World: Svenska: Samhälle: Religion: Meditation och yoga
Follow @dmoz. om dmoz. dmoz blogg. föreslå webbplats. bli redaktör. : Meditation och yoga 13. Allt om yoga - Artiklar och information, möjlighet att ställa frågor till yogalärare, och ett diskussionsforum. Deva News - Ett nätverk av fria centra belägna i Sverige och Spanien. Klassisk Yoga och Meditation - Undervisar i ett brett urval av den ursprungliga klassiska yoga- och meditations- traditionens tekniker. Vi övar en form av hathayoga som är influerad av B.K.S. Vi erbjuder yoga för de som är lite äldre, kvinnor som män. Mandalavännerna - – vill väcka intresse för och sprida kunskap om medvetandets inre värld – vill uppmuntra till samtal om viktiga livsfrågor – vill bilda lokala meditationsgrupper runt om i Sverige. Mindfulness Meditation - Vi erbjuder stresshantering och meditation i Stockholm. Vår 8-veckors mindfulness kurs ger praktiska verktyg för att hantera livets dagliga utmaningar. Myspirit.se - Spiritualize Your Body - Myspirit.se - kunskap och utvalda produkter för yoga, såsom ekokläder, yogakläder...
http://dmoz.org/World/Svenska/Samhälle/Religion/Meditation_och_yoga/
*  Kristen meditation
... är en variant av meditation som anpassats till den kristna tron där man försöker göra sig medveten om gud s närvaro kristen meditation vill betona tron på att skatten inom oss som vi söker har kommit till människa n skatten är jesus med meditation kan en kristen också mena eftertanke och begrundan av samt fördjupning och inlevelse i ett bibel ord trots att detta begrepp existerar är det av stor innebörd att informera om att meditation och mindfulness har sitt ursprung ur hinduismen vilket starkt strider mot den kristna läran för att kunna använda ordet meditation inom kristendom så måste man referera direkt från latinets betydelse meditari tänka efter tänka över dock ska denna tid till eftertanke tillbringas i strävan efter guds närvaro man skulle kunna se bön som en sorts meditation men det finns en stor skillnad i det att avslappningen inte bör vara självcentrerad utan att personens fokus ska ligger på gud och inte innebär ett försök till att nå ett tillstånd där den mänskliga kroppens naturliga beteen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_meditation
*  Hotell nära Meditation Mount, Ojai - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Vi stöder följande webbläsare:. Är du inte redo att boka. Hotell nära Meditation Mount. GÅ MED LOGGA IN. Ojai. Hotell i Ojai. Hotell. Alla hotell i Ojai Erbjudanden på hotell i Ojai Sista minuten Ojai. Hotell med pool Ojai. Ojai Hotell som tillåter djur. Hotell nära Primavera Gallery. Att göra. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Läs mer. Mer. Skriv ett omdöme 1+. Meditation Mount. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Ojai ›. Hotell Ojai › Hotell nära Meditation Mount. Hotell nära Meditation Mount. Läs omdömen om Meditation Mount. Återställ zoomning. Det finns inga kartnålar i skärmområdet. Gå tillbaka till karta. Ojai Valley Inn & Spa. Specialerbjudanden Paketerbjudande. Ojai Retreat. Specialerbjudanden 100 US$ rabatt på rumspriset. Saker att göra i närheten av Meditation Mount Restauranger i närheten av Meditation Mount. Su Nido Inn Your Nest In Ojai 4,5 av 5, 290 omdömen Senaste omdömet sep 30 2015. D...
http://tripadvisor.se/HotelsNear-g32817-d2412543-Meditation_Mount-Ojai_California.html

Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Avspänning: Avspänning innebär ett avslappnande. Det finns flera olika tekniker som används på olika platser runtom i världen.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.AsteniCGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Yohimbin: Yohimbin är en kemisk förening som fungerar som en selektiv alfa2-receptorantagonist. Ämnet används för att dilatera pupillen i ögat och har tidigare använts mot erektil dysfunktion.Tan (kaninras)Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Sternohyoideus: Sternohyoideus är en av kroppens "undre tungbensmuskler". Ursprunget är på Scapulas övre kant Margo Superior Scapulae och dess fäste är på tungbenet, Os Hyoideum.Vasoaktiv intestinal peptid: Vasoaktiv intestinal peptid (VIP) är ett peptidhormon och neuropeptid som också fungerar som ett gastrointestinalt hormon.Erektion: Erektion (även stånd) innebär att könsorganet ansvälls och förstoras, vanligen i samband med sexuell upphetsning.Detlef Hofmann: Detlef Hofmann, född den 12 november 1963 i Karlsruhe, Västtyskland, är en tysk kanotist.NitroglycerinAtrofi: Atrofi, av grekiskans atrophia ’brist på näring’, ord som betyder tillbakagång. I medicinska sammanhang innebär atrofi förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av åldrande eller ett sjukdomstillstånd.KennelklubbLäpp: Läppar är pariga slemhinnor runt munöppningen hos däggdjur, fiskar och vissa herptiler.JämviktspotentialMedveten närvaro (buddhism): Medveten närvaro eller mindfulness (pali: sati, Sanskrit: smṛti, vietnamesiska: niệm) är en del av den åttafaldiga vägen och odlas som en nyckelkomponent i meditation och sinnesnärvaro inom buddhismen.