Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.MuskelproteinerGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Muskelfibrer: Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.Muskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.ElektrostimuleringLivmodersammandragning: Sammandragning av livmodermuskeln.Muskelutveckling: En utvecklingsprocess som leder till bildandet av det mogna muskelsystemet, och i vilken ingår differentiering av de olika typerna av muskelcellförstadier, myoblastvandring, aktivering av muskelbildningen och muskelförankring.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Muskelfibrer, snabb sammandragning: Skelettmuskeltrådar som kännetecknas av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ II myosin med stark ATPas-verkan och som påverkar ett flertal andra funktioner, som t ex sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskelfibrer, långsam sammandragning: Skelettmuskeltrådar kännetecknade av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ I-myosin som har låg ATPas-aktivitet och påverkar flera andra funktioner, så som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.GlattmuskelcellerMuskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Tvärstrimmig muskulatur: En av två typer av muskelvävnad i kroppen, kännetecknad av den bandade struktur som kan ses i mikroskop. Strimmig muskulatur kan delas in i två undertyper: hjärtmuskler och skelettmuskler.Muskelmitokondrier: Mitokondrier i skelett- och glatt muskulatur. Hjärtmuskelmitokondrier förs inte hit; för dem finns "hjärtmitokondrier".Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.PapillarmusklerNackmusklerMyofibrillerMyosinerOculomotor MusclesPeristaltikMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Biomechanical PhenomenaKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Myosin, lätt kedjaTropomyosinBakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.TidsfaktorerAndningsmuskulaturIsoton sammandragning: Muskelsammandragning med obetydlig förändring i sammandragningskraften, men med förkortning av avståndet mellan utgående fäste och infästet.MuskelsvaghetBukmuskler: Muskler som bildar bukhålans vägg. De inkluderar den raka bukmuskeln, yttre och inre sneda bukmusklerna, den tvära bukmuskeln och den fyrkantiga bukmuskeln.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Quadriceps MuscleRåttor, Sprague-DawleySarkomererTroponin CRåttor, WistarMuskelceller: Mogna, sammandragande celler, allmänt kända som myocyter, som bildar någon av tre olika muskelvävnader. De tre typerna är: skelettmuskelceller, hjärtmuskelceller och glattmuskelceller. De utvecklas från embryonala muskelförstadieceller, kallade myoblaster.Ansiktsmuskler: Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Gastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.VridmomentUrinblåsaKarbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Tuggmuskler: Muskler som utgår från okbågen och stänger käkarna. Tuggmuskelnerven utgår från mandibularnervens förgrening på trigeminalnerven (femte hjärnnerven).rho-Associated KinasesMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Mellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Neuromuskulär förbindelseKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Aktomyosin: Ett proteinkomplex av aktin och myosin i musklerna. Det är den huvudsakliga sammandragningssubstansen.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.LändmusklerTroponinModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.ReflexCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Massetermuskel: En tuggmuskel, vars uppgift är att sluta käkarna.NoradrenalinMuskelsjukdomarInterkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.MyosinkinasAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.MyografiMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.MuskelatrofiActin CytoskeletonEnzymhämmareKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Myosin, tung kedjaKolinerga stimulerare: Medel som binder till och aktiverar kolinerga receptorer. Syn. kolinerga agonister.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Myosin-Light-Chain PhosphataseKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.SignalomvandlingSarkoplasmatiskt retikelTryckAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.SenorGlattmuskelmyosiner: Myosin typ II-isoformer som finns i glatt muskulatur.SerotoninNifedipinSträckreflexGlykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Satellitceller, skelettmuskulaturRegionalt blodflödeMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.KroppsrörelseMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Fosfokreatin: Ett endogent ämne som finns i skelettmuskelvävnad hos ryggradsdjur. BröstmusklerAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Troponin ITarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.SädesledareFysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.MuskelkrampRecruitment, neurofysiologiskElektrofysiologiLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Myosin subfragmentKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.SyrgasförbrukningArmbågeRNA, budbärarElektriska retningspotentialer, motoriska: Det elektriska gensvaret som framkallas i en muskel eller motornerv vid elektrisk eller magnetisk retning. Vanliga retningsmetoder är transkraniell elektrisk - eller transkraniell magnetisk stimulering, vilka ofta används för övervakning vid neurokirurgi.EnergiomsättningElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.RyanodinMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Muskeldystrofi, djurMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Mekanoreceptorer: Celler som är specialiserade på att överföra mekaniska stimuli och förmedla den informationen centralt i nervsystemet. Till mekanoreceptorerna hör hårceller, vilka förmedlar hörsel och balans, och olika somatosensoriska receptorer, ofta med icke-nervcellsanslutningsstrukturer.Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.TinningmuskelKalmodulinbindande proteiner: Proteiner med förmåga att binda Kalmodulin. De finns i många vävnader och uppvisar en rad olika funktioner, inklusive F-aktinkorskoppling och blockering av cykliska nukleotidfosfodiesteraser, kalcium- och magnesium-ATPaser.TetrodotoxinSarkolemmaVerapamilKalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.ViljaBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Ryanodine Receptor Calcium Release ChannelAmider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Tryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Förflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Möss, inavlade C57BLHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.LårLivmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.ProteinisoformerAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.SvalgmusklerKnä: Den böjliga delen av benet mellan lårbenet och skenbenet.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.H-reflexAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Nerver, inåtledandeArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Aminoimidazolkarboxamid: 5-amino-1H-imidazol-4-karboxamid. Ett imidazolderivat som är en metabolit av antitumörpreparaten BIC och DIC. Används som kondensationsmedel vid framställning av nukleosider och nukleotider. I förenin g med orotsyra används medlet för behandling av leversjukdomar.Gastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.BäckenbottenHandstyrka: Handens gripkraft.Substans PAnpassning, fysiologiskProteinkinas CExcitation Contraction CouplingMyoblasterMuskelstelhetEsofagussfinkter, nedre: Den fysiologiska och funktionella barriären mot gastroesofageal reflux (uppstötningar) genom den övre magmunnen. Ringmusklerna förblir spända i viloläge och bildar en högtrycksspärr mellan matstrupen och magsäcken.Bronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.Råttor, inavlade stammarMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Troponin TFörlamningMuskarin M3-receptorDecerebrering: Avbrytande av hjärnfunktioner. Tillståndet kännetecknas av onormala arm- och benställningar och hänger samman med hjärnstamsskada. Det kan uppstå som en klinisk manifestation eller - hos djur - framkallas experimentellt. ParasympatikusblockerareEscin: Ett saponin som finns i hästkastanjens frö. Det hämmar ödembildning och minskar kärlskörhet.Muskelstyrka: Den kraft som skapas genom muskelsammandragning. Muskelstyrka kan mätas vid isometrisk, isoton eller isokinetisk sammandragning, antingen manuellt eller med t ex en dynamometer för muskelstyrkemätning.Muskelstyrkedynamometer: Ett instrument för mätning av muskelstyrka i samband med muskelsammandragning, som t ex greppande, tryckande eller dragande. Apparaten används för uppskattning av muskelhälsa i idrottsmedicin och sjukgymnastik.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.

*  Muskelkontraktion
... right|thumbnail|300px. 'Muskelkontraktion' är den process varvid muskel vävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin tur myofibriller som är uppbyggda av sarkomer er. En sarkomer består av aktin filament tunna filament, myosin filament tjocka filament med flera proteiner. Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln. Då släpps kalcium joner ut från sarkoplasmatiskt retikulum SR och kan binda till ett proteinkomplex med tre olika sorters troponin. Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. Kontraktionen kräver energi i form av ATP adenosintrifosfat. Genom en process som kallas korsbr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Elektromyografi
EMG kan mätas med hjälp av elektrod er nål eller tunna trådar inne i muskeln eller med hjälp av ytelektroder på huden. Fil:Muscular System.jpg|miniatyr|höger. Det finns två olika typer av EMG, nålelektromyografi och ytelektromyografi. Vid undersökningen är det tre typer av elektriska signaler som registreras. Sedan undersöker man signalerna från muskeln när den är i vila, och slutligen när patienten utför ett viljestyrt arbete. Olika sjukdomar ger olika typer av förändringar hos de elektriska signaler som muskeln genererar. miniatyr|höger|EMG-undersökning med hjälp av nålelektroder. sEMG registrerar elektriska signaler från en större del av muskeln och används främst inom områden som ergonomi och rehabilitering genom att mäta muskelkraft, timing och muskeltrötthet. Precis som vid nEMG mäter man den elektriska aktiviteten både när muskeln är i vila och vid kontraktion. Nackdelen med detta är att resultatet påverkas av flera olika faktorer, vissa ointressanta för undersökningen. Genom att öka antalet elektroder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromyografi
*  TR-stål
miniatyr|Skruvförband miniatyr|Stålbro 'TR-stål' Tekniska Regler stålkonstruktion är en personcertifiering mot kompetenskrav enligt PBL, EKS, EN 1090-2, AMA Anläggning, AMA Hus, VVAMA och SBS Certifieringsregler D för personer som svarar för planering, ledning, kontroll och tillsyn av arbete med stålbyggnad skonstruktioner. 'Det finns tre kompetens nivåer:' 'TR-stål/E' för stålkonstruktioner av enkel art, dvs montage av enkla prefabricerade stålkonstruktioner normalt sätt utan svets ning och på platsen målning, så som vissa hall byggnader, lantbruksbyggnader, vägportaler, belysningsmaster och bullerskärmar. 'TR-stål/N' för stålkonstruktioner av normal art, så som stålstommar i vanliga husbyggnader. Dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklasser upp till och med EXC2 och driftklass SC1 enligt SS-EN 1090-2 tidigare utförandeklass GC enligt BSK. 'TR-stål/K' för stålkonstruktioner av komplicerad art, så som stålbroar, traverskran banor, stålstommar med traverslast, stålskorstenar, mast er, vindk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TR-stål
*  Kontraktilitet
... är ett mått på hjärtmuskeln s förmåga att kontrahera begreppet kallas inotropi och är oberoende av andra faktorer som påverkar hjärtats kontraktion såsom preload kontraktiliteten beror på mängden ca joner som frigörs vid hjärtmuskelcellens depolarisation vilket kroppen reglerar genom att påverka sympatisk adrenerg stimulans av hjärtmuskeln kategori hemodynamik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontraktilitet
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  Nacke
I nacken sker en stor del av huvud ets och ryggrad ens rörelser. De två översta kotorna, ringkota n ' Atlas ' och tappkota n ' axis ', bildar tillsammans med nackben et ' os occipitale ' den sammansatta nackleden. 'Huvudartiklar: Övre nackleden, Nedre nackleden ' Tillsammans ger nackens två leder tre frihetsgrad er och fungerar funktionellt som en kulled. Flexion - extension böjning framåt-bakåt och lateral flexion böjning i sidled sker i övre nackleden, atlantooccipitalled en, ' art. atlantooccipitalis ' mellan ringkota n ' atlas ', den översta ryggkotan och nackben et ' os occipitale '. Rotation av huvudet i horisontalplanet sker i nedre nackleden atlantoaxialled en, ' art. atlantoaxialis ' mellan ringkotan och tappkota n ' axis ', den näst översta ryggkotan. Flera ligament omger nacklederna och begränsar kraniets rörelser så att förlängda märgen ' medulla oblongata ' och ryggmärg en ' medulla spinalis ' inte skadas. Ett komplicerat system av ligament ser till att tappkotans vertikala utskott "tappen" inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nacke
*  Rygg Och Ledbesvär Värmlands Län - Eniro.se
rygg och ledbesvär värmlands län eniro se karta startsida sök produkt tjänst företag person rygg och ledbesvär sverige värmlands län karlstad företag personer nätbutiker rygg och ledbesvär värmlands län gav företag relevans avstånd omdöme sök rygg och ledbesvär värmlands län på kartan cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies ok företag rygg hälsokliniken www kroppeniform se rudsta edsvalla karta och vägbeskrivning skriv ett omdöme varmt välkommen hit när du har problem med ryggrad nacke muskulatur eller t ex ischias du kan...
http://gulasidorna.eniro.se/hitta:rygg och ledbesvär/värmlands län
*  Aktin
thumb|220px|Aktin 'Aktin' är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskel kontraktionen. Alfa-aktin svarar primärt för muskelkontraktioner, gamma-aktin som komponent i stressfibrer och beta-aktin som komponent i leading strand i cellrörelser. Vid tillverkning av aktinkedjor, som sker i tre faser, adderas ett antal G-aktiner globulära via polymerisering till långa filament, där G-aktinet då kallas F-aktin filamin. Tråden bildas av aktinmolekyler vilka är hopfogade i spiral. Ofta ligger flera trådar tillsammans och bildar trådbuntar. Cellerna i tarmväggen har på den sida som vetter mot tarmkanalen långa fingerlika utskott. En amöba rör sig genom att förlänga aktintrådarna i rörelseriktningen och på så sätt få cellen att sträckas fram i ett utskott. Cellen fäster det främsta utskottet vid underlaget, samtidigt som den släpper baktill, bakändan av cellen följer då med. Förlängda aktintrådar bildar också de utskott som omsluter födopartiklar vid endocytos. Vid celldelning skiljs de två dotter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktin
*  Mechanical Design Engineer jobb - lediga jobb
Mechanical Design Engineer - Nacka, Stockholm Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer Job - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Mechanical Design Engineer - Uppsala Design Engineer, Mechanical Engineering - G teborg Design Engineer, Mechanical Engineering - Eskilstuna, S dermanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland Traction Motor Mechanical Design Engineer - V ster s, V stmanland High Vision Engineering is now looking for Lead Engineers - Sverige System Safety Engineer - G teborg 30 or 15 credits – Opportunities within the digital testing group of service requirements - S dert lje, Stockholm Mechanical Designer to Pulse Technology - Stockholm Full-Stack Software Engineer Node.js - G teborg Sida - N sta sida ndra s kning p Mechanical Design Engineer. F retag: Bombardier Ort: V ster s, V stmanland Publicerad : 18 Sep 2015 S k fler lediga Traction Motor Mechanical Design Engineer job...
http://jobblediga.se/Mechanical-Design-Engineer.html
*  Byrålådseffekt
... med byrålådseffekten avses en dysfunktion i ett mekaniskt system där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen försvåras den dragande kraften åstadkommer vridning och kraft komposant er vinkelräta mot dragriktningen vilket ökar friktionen sitt namn har effekten av den allmänna erfarenheten att det ibland när man drar ut eller skjuter in en byrålåda händer att den kärvar eller som självhämmar fenomenet uppträder vanligtvis där det finns två gejdrar och där styrlängden längs gejdrarna är mindre än avståndet mellan gejdrarna en enkel konstruktionsregel för att undvika byrålådseffekt är att göra styrlängd en längs gejdrarna minst lika lång som avståndet mellan gejdrarna se även dominoeffekt ketchupeffekt multiplikatoreffekt snöbollseffekt kategori metaforer i svenskan kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byrålådseffekt
*  Faff
... är ett verktyg i metall som används bland annat inom smide s och metallhantverk den har formen av en stång där ett metallstycke är fäst vid ena änden som sedan är avrundad eller kantig beroende på tillämpningen verktyget används bland annat till att driva plåt vilken innebär att man kan forma plåten genom att anlägga plåten mot faffens blanka yta och sedan hamra på det så att den formas efter faffen exempelvis med en drivhammare ytan ute vid faffens ände är vanligtvis blankpolerad eftersom märken och repor i faffen annars kommer att slås in i den plåt som formas faffen är anpassad för att kunna spännas fast i ett skruvstäd arbetsbänk eller att kilas in i en stock då den kan utsättas för rätt stora krafter vid arbetets gång kategori smidesverktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faff
*  Sarkomer
... er sammandragande enhet i hjärt och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskel n att dra ihop sig sarkomerer finns i myofibriller som i sin tur är paketerade inuti det vi kallar muskelfibrer sarkomerer består av fyra filament aktin myosin tropomyosin och troponin aktin långa filamentösa polymerer f aktin som består av två slingor av globulära proteinmonomerer g aktin har polaritet och inte alla har åt samma håll tropomyosin en lång tunn molekyl ca nm lång innehåller två polypetidkedjor dessa kedjor bildar filament som ligger utanpå aktinsubenheternas fåror troponin ett komplex av tre subenheter tnt som binder starkt till tropomyosin tnc som binder kalciumjoner och tni som hämmar aktin myosininteraktion ett troponinkomplex fäster på varje tropomyosinmolekyl myosin består av två identiska tunga kedjor och två lätta kedjor de tunga kedjorna sitter hoptvinnade små globulära projektioner på varje sida av en tung kedja bildar huvudena som har atp bindningsplatser enzymatisk förmåga att hydrolysera atp atp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sarkomer
*  Sarkoplasmatiskt retikulum
... är ett system av rörliknande endoplasmatisk retikulum i muskel celler som löper utmed myofibrillerna detta system är rikt på kalcium vilket behövs då muskeln kontraheras det vill säga då den dras samman när en nervsignal når en muskelcell avger nerven acetylkolin som påverkar jonkanal er i muskelcellen att alstra en elektrisk impuls då denna impuls når det sarkoplasmatiska retiklet avger detta det kalcium som den bär på därefter fäster sig kalciumet på troponin et som sitter fast på tropomyosin och möjliggör kontraktion av muskeln kategori molekylärbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sarkoplasmatiskt_retikulum
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Kontrafobi
'Kontrafobi' är ett beteende som somliga människor har för något som framkallar rädsla, att ständigt eller tvångsmässigt söka sig till föremålet för det som orsakar rädslan. Det kan uppfattas som ett högriskbeteende eller ett sätt att komma över dödsskräck. Rädslan upplevs av den drabbade som en svaghet, och för att kompensera svagheten utsätter sig denne för ångesten, ofta i ett försök att träna bort eller vänja sig av med den desensibilisering. Det omtalas tidigast 1939 av Otto Fenichel, som menade att kontrafobier i vissa fall kunde vara en lyckad försvarsmekanism. Rädslan, menade Fenichel, kunde också uppfattas som en upphetsning liknande den sexuella, vilket också var en vinst av beteendet. Ytterligare en vinst med kontrafobier, menade Fenichel vara att personen testade verkligheten, att straff och onda konsekvenser inte uppkommer slumpmässigt - genom att försätta sig i en farlig position erfor personen verklighetens faror. Beteendet kan också ses som en normal del av ungdomen, då personen som ännu inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafobi
*  Dystrofia myotonika
... typ 1 förekommer internationellt hos ungefär 12 personer per 100 000 invånare. Detta betyder att alla som bär på genen också utvecklar sjukdomen, och det räcker därför att få en gen för sjukdomen från den ena föräldern för att få sjukdomen. Om enbart den den ena föräldern har sjukdomen och själv bär på en gen för sjukdomen blir risken för barn oavsett kön att ärva sjukdomen 50 procent. De övriga 50 procent av barnen som inte får sjukdomen bär inte på genen, och för inte sjukdomen vidare. Vid dystrofia myotonika typ 1 finns fler kopior av CTG-sekvensen än normalt, och ett större antal upprepningar medför svårare symption. Det ökade antalet av sekvensen innebär att området i genen blir instabilt, vilket innebär att antalet kopior kan byggas på när genen nedärvs, vid bildning av könscell en. Vid 100-200 kopior av CTG-sekvensen debuterar sjukdomen tidigare och fler symtom förekommer, till exempel muskelsvaghet och stelhet. Vid fler än 200 kopior förekommer fler symtom av större svårighetsgrad. Vid den svåras...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dystrofia_myotonika
*  Tmesisternus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe tmesisternus transversus ingår i släkte t tmesisternus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är irian jaya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tmesisternus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tmesisternus_transversus
*  Estolomimus transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins och maria helena m galileo estolomimus transversus ingår i släkte t estolomimus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor martins ubirajara r galileo maria helena m estolomimus coleoptera cerambycidae desmiphorini novas espécies e chave iheringia série zoologia porto alegre figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori estolomimus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estolomimus_transversus
*  Oeax transversus
... är en skalbaggs art som beskrevs av aurivillius oeax transversus ingår i släkte t oeax och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan neue cerambyciden aus den sammlungen des zoologischen museums der humboldt universität zu berlin coleoptera cerambycidae vierter teil mitteilungen aus dem zoologischen museum in berlin kategori långhorningar kategori oeax...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oeax_transversus
*  Muskelgrupp
... är en av ingående muskler i en rörelse för varje rörelse som kroppen gör är det inte bara en muskel som ser till att rörelsen utförs men det finns nästan alltid en som står för det huvudsakliga arbetet beroende på hur rörelsen utförs får vissa muskler anstränga sig mer för att utmärka rörelsen inom begreppet styrketräning sätt de övningar som aktiverar ett stort antal axlar i en muskelgrupp brukar kallas basövning ar och anses var bra för de som motionerar i största allmänhet ytterligare muskler som inte direkt tränas i en övning brukar kallas synergist er och har oftast en balanserande roll i en övning eller rörelse dessa musklers utveckling spelar stor roll då det gäller som en led i skelett et behöver lista över muskelgrupper iliopsoas quadriceps adductorerna hamstrings ischiocrurala musklerna erector spinae samlingsnamn för ryggens egentliga muskler abdominala muskulaturen kategori muskelsystemet kategori styrketräning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskelgrupp
*  Vastus medialis
... vidsträckta inre lårmuskeln är en muskel som ingår i quadriceps och sitter i framsidan av lår et dess nedre infästning är i knäskål en med en förlängning ner i smalben et det övre fästet sitter i lårben et antagonist till denna muskel är bland annat biceps femoris styrketräning att isolera denna muskel brukar vara enklast med övning en benspark men helt isolerad kan inte denna muskel bli kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_medialis
*  Vastus lateralis
... thumb px vastus lateralis vastus lateralis vidsträckta yttre lårmuskeln är en muskel och är en del av quadriceps muskeln sitter i lår ets utsida och har sin nedre infästning i knäskål en med förlängning ner i smalben et dess arbete utförs i synergism med vastus medialis vastus intermedius och rectus femoris men får en fokusering då benet ska rätas ut med foten inåtvinklad en typisk företeelse som aktiverar denna muskel är bland annat skridskoåkning styrketräning att isolera denna muskel är inte möjligt men om man vill fokusera på denna muskel så fungerar benspark med foten inåtvinklad eller benpress med ett ben och foten centrerad en annan effektiv övning är djup knäböj i t ex smithmaskin med smal fotställning och placering långt framför stången kategori skelettmuskler kategori nedre extremitetens anatomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vastus_lateralis
*  Benspark
... är en övning inom bland annat styrketräning men används flitigt inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador denna övning är en isolerande övning till nästan hela lårets famsida eller quadriceps en antagonistövning till denna övning är sittande benböj aktiverade muskler benspark aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benspark
*  Excentrisk benpendling
... right thumb excentrisk benpendling är en övning inom bland annat styrketräning men kan även användas inom rehabilitering av exempelvis idrott sskador aktiverade muskler excentrisk benpendling aktiverar främst framsidan av benet rectus femoris vastus intermedius vastus lateralis vastus medialis externa länkar kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Excentrisk_benpendling
*  Pintalia lateralis
... är en insekts art som beskrevs av stsl pintalia lateralis ingår i släkte t pintalia och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori pintalia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pintalia_lateralis
*  Monobelus lateralis
... är en insekts art som beskrevs av carl stål monobelus lateralis ingår i släkte t monobelus och familjen hornstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor mowd membracoidea of the world database mckamey s kategori hornstritar kategori monobelus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monobelus_lateralis
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Momentnyckel
... bild click torque wrench jpg thumb right px momentnyckel med hylsa vridmomentet på denna typ av momentnyckel justeras genom att man vrider på det räfflade handtaget längst till vänster när inställt vridmoment uppnåtts har nyckeln ett klickande ljud och man ska inte dra åt hårdare thumb right px momentnyckel med momentskala på separat skaft ovanför skaftet med handtaget denna typ av momentnyckel är inte särskilt exakt momentnyckel kallas ett spärrskaft som kan ställas in för att dra åt muttrar eller skruvar med ett bestämt vridmoment för noggranna monteringsarbeten man använder en momentnyckel till topplocket på bilen t ex då det inte får vara för hårt eller för löst draget momentnycklar har oftast fyrkanttapp att fästa hylsor på t ex var man håller på handtaget har ingen betydelse då momentet mäts av mekanismen inuti momentnyckeln används momentnyckeln ihop med en kråkfot måste vinkeln mellan dessa vara grader använder man klicknyckel är det väldigt viktigt att dra åt i lugn och jämn takt drar man för fo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Momentnyckel
*  Volvo B36
volvo b volvo b volvo b är en takts gjutjärns v med vinkel mellan cylinderbank arna motoreffekten är hästkraft er vid varv min och ett vridmoment på nm vid varv min vikten är kilo och slagvolymen är liter http www anderssonracing com b htm insugningsrör et och carter förgasare n som är av tvåportstyp är centralt placerade mellan cylinderbankarna topplock en är av speciallegerat gjutjärn och är av crossflow typ kamaxeln är av speciallegerat och ythärdat stål den är centralt placerad mellan cylinderraderna och är lagrad i fem stycken lager användes bland annat i lastbilen volvo l snabbe de första pullingtraktorerna i sverige var ombyggda volvotraktorer ur t t serien med trimmade b motorer källor kategori volvomotorer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_B36
*  Sauber C8
'Sauber C8' är en sportvagn, tillverkad av den schweiziska racerbiltillverkaren Sauber mellan 1985 och 1986. Bakgrund Utveckling Tekniska data Tävlingsresultat Sportvagns-VM 1985. Referenser Noter. Externa länkar. Schweizaren Peter Sauber hade tillverkat mindre tävlingsbil ar i drygt tio år när han i början av åttiotalet slog på stort och började bygga sportvagnsprototyp er för Grupp C i sportvagns-VM. Först köpte man motor er från Cosworth, sedan från BMW. Från 1985 använde man Mercedes-Benz som motorleverantör. Det var första gången på trettio år som Mercedes engagerade sig i motorsport på den nivån. Utveckling. C8:n var en vidareutveckling av Saubers tidigare Grupp C-bilar. Den hade ett, för sportvagnar, konventionellt chassi med en självbärande monocoque av aluminium runt sittbrunnen, som även bar upp framvagnen. Baktill fanns en hjälpram av stål, som bar upp motor och bakvagn. Motorn hämtades från Mercedes-Benz S-Klasse. Den försågs med dubbla turboaggregat, men FIA :s begränsning av bränsleförbrukning e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sauber_C8
*  Audi R10
'Audi R10' är en sportvagnsprototyp tillverkad av den tyska biltillverkaren Audi mellan 2006 och 2008. Audi R10 Tekniska data Tävlingsresultat Externa länkar. Audi R10. Efter säsongen 2002 drog sig Audi ur sportvagnsracing en och överlät tävlandet med den framgångsrika R8-modellen till privatteamen. Konkurrenterna började komma ifatt fartmässigt, men Audin var fortfarande överlägsen när det gällde bränsleförbrukning, en mycket viktig faktor i långdistansracing. I december 2005 presenterade Audi sin efterföljare R10 TDI. Den nya bilen hade en direktinsprutad dieselmotor, ett kontroversiellt motorval inom racing, men mycket effektivt för långlopp. Det var även ett sätt att marknadsföra Volkswagen-koncernens TDI-teknik. Motor n är en V12 :a med ett turbo aggregat per cylinderbank och common rail-insprutning. Hela motorn är byggd i aluminium för att minimera vikten. Chassi t är byggt av racingspecialisten Dallara efter Audis specifikationer och anses vara tämligen konventionellt, om än med ovanligt lång hjulbas. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Audi_R10
*  Porsche 991
'Porsche 991' är en sportbil som den tyska biltillverkaren Porsche introducerade på bilsalongen i Frankfurt i september 2011. Uppdatering hösten 2015. miniatyr|Porsche 991 Cabriolet miniatyr|Porsche 991 Targa miniatyr|Porsche 991 Turbo S. '991 Carrera' är grundmodellen med en 3,4 liters sexcylindrig svansmonterad boxermotor. Turbon säljs bara med Porsches dubbelkopplingslåda PDK och bilen har fått aktiv bakhjulsstyrning för bättre kurvtagning. S-versionen har keram iska bromsar och aktiva krängningshämmare som standard. De största förändringen är en ny motor med turbo till Carrera-modellerna. 6-cyl boxermotor. 6-cyl boxermotor med turbo. 6-cyl boxermotor. 6-cyl boxermotor med turbo. 97,0x77,5 mm. 102,0x77,5 mm. 91,0x76,4 mm. 102,0x77,5 mm. Max effekt vid varvtal:. 350 hk vid 7400 v/min. 400 hk vid 7400 v/min. 370 hk vid 6500 v/min. 420 hk vid 6500 v/min. 430 hk vid 7500 v/min. 520 hk vid 6000 v/min. 560 hk vid 6500 v/min. 540 hk vid 6400 v/min. 580 hk vid 6750 v/min. Max vridmoment vid varvtal:. Dubbla överli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porsche_991
*  Porsche RS Spyder
'Porsche RS Spyder' är en sportvagnsprototyp, tillverkad av den tyska biltillverkaren Porsche mellan 2005 och 2008. Detta passar Porsche som har en lång tradition av att sälja tävlingsbil ar till privatkunder. Som alla motorer i LMP2-klassen går den på bensin, till skillnad från den större LMP1-klassen som domineras av de dieseldrivna Audi R10 och Peugeot 908 HDi FAP. Porsches första kund var Penske, som tävlar med bilen i American Le Mans Series sedan 2006. Penske och Porsche har samarbetat länge och teamet drev Porsches CanAm -satsning med 917-modellen i början av 1970-talet. Sedan säsongen 2008 finns Porsche med även i den europeiska Le Mans Series genom bland annat danska Team Essex. Tekniska data. Max vridmoment vid varvtal:. Porsche RS Spyder var framgångsrik redan från start och har dominerat LMP2-klassen i ALMS. Bilen har även lyckats slå de större LMP1-vagnarna i flera lopp och tagit hem totalsegern, bland annat vid Sebring 12-timmars 2008. Penske Racing hade exklusiv tillgång till RS Spydern första ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porsche_RS_Spyder
*  Volkswagen Tiguan
... modellnummer n är en volkswagen modell lanserad volkswagen tiguan finns i två olika karosskombinationer och tre olika modellbeteckningar trend fun track field och sport style track field har en annan främre stötfångare med backtagningsvinkel bilen levereras i bensin eller diesel utförande motoralternativ modell årsmodell motor cylindervolym effekt vridmoment bränslesystem tsi cyl radmotor dohc v cm hk nm bränsleinsprutning turbo tsi cyl radmotor dohc v cm hk nm bränsleinsprutning turbo tdi cyl radmotor dohc v cm hk nm turbodiesel tdi cyl radmotor dohc v cm hk nm turbodiesel externa länkar tiguan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Tiguan
*  Kulbomsförband
... kulbomförbands lager är en speciell typ av linjärrörelselager som används för att ge en nästan friktionslös linjärrörelse och på samma gång göra överföring av vridmoment möjlig räfflor längs skaftet vilket formar splines recirkulerar lagerkulorna på insidan det utvändliga skalet innehåller kulor som kallas för mutter snarare än glidlager men det är inte en mutter i den traditionella meningen då den inte är fri att rotera runt skaftet utan rör sig upp och ner längs skaftet se även kulskruv linjärrörelselager bomförband kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulbomsförband
*  Blåssten - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Hos män beror blåssten ofta på att prostatan är förstorad, vilket gör det svårare att tömma urinblåsan. Hos kvinnor är framfall av livmodern och urinblåsan den vanligaste orsaken, eftersom det kan göra det svårt att tömma blåsan på all urin. Risken att få blåssten ökar om du använder urinkateter, det vill säga en tunn mjuk slang, för att tömma urinblåsan. Symtom Om du har blåssten kan du ha en ojämn urinstråle, som kan bli svagare eller helt upphör ibland få vänta en stund innan flödet kommer igång när du vill kissa ofta känna dig kissnödig ha ont när du kissar ofta få urinvägsinfektione...
http://1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blassten/
*  Stensnitt
... inom konsthantverk är stensnitt ett begrepp som innefattar glyptik och skulptur stenhuggning stensnitt litotomi är ett kirurgiskt ingrepp i urinblåsan ursprungligen användes detta för att avlägsna urinsten men numer används stensnitt även för att behandla till exempel tumörer i urinblåsan källor läst maj kategori utsöndringen kategori operationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stensnitt
*  Övergångsepitel
... eller urotel är ett pseudostratifierat epitel med andra ord har alla cell erna i det kontakt med basalmembran et dock ligger kärnorna i rader på olika nivåer i cellerna som når olika långt upp övergångsepitelet tål mekanisk påfrestning och är tänjbart i urinblåsa n är detta särskilt lämpligt eftersom det ger en elastisk blåsa när blåsan är tömd finns cellrader i epitelskiktet att jämföra med då den är urinfylld i översta cellraden finns de typiska så kallade paraplyceller na som kallas så på grund av sitt utseende urotel finns i uretär erna och urinblåsan kategori vävnader kategori urinvägar kategori histologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Övergångsepitel
*  Tonus
... är beteckningen på den muskelspänning som normalt finns i en muskel och som ger ett motstånd mot en passiv påtvingad flexion eller extension i en led på så sätt är muskeltonus viktig för kroppshållningen avsaknad av tonus kallas för atoni atoni förekommer som ett normalt tillstånd under rem sömn för att förhindra att den sovande agerar ut sina dröm mar men förändringar i tonus både ökad och minskad tonus kan också förekomma vid olika neurologi ska sjukdomar även om man slappnar av helt i armen så finns det ett motstånd i armen den vill inte räta på sig ganska ofta kan man se en person som drabbats av en hjärnskada gå omkring med en böjd arm eller böjda fingrar eller med sträckt ben eller sträckt vrist osv kategori motorik kategori hälsokontroll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonus
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem: Katten Ninja på Södertälje Katthem berät
... tar. En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem. En katt på Södertälje Katthem bloggar. Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar. Hej, det är Ninja på Södertälje Katthem. Jag vill inte till ett hem där man inte vill ge mig den tid jag behöver för att bo in mig en gång till. kattensippo.com. Lägg till kommentar. mars 27 Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Blitz på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje K...
http://kattsidor.blogspot.com/2012/03/katten-ninja-pa-sodertalje-katthem_31.html
*  Cat Skålar | Cat Keramik Skålar
Det värde som du angett är ogiltig. Sortera: Det nyaste Populär Pris: från lägsta till högsta Pris: från högsta till lägsta. 2 731 resultat Sida 1 av 46. katt i tr d kopp f r soppa 207 kr. Halloween katt soppmugg 207 kr. Svarta katter i en ro omkring soppmugg 205 kr. Sk mtsam katt stor kopp f r soppa 212 kr. Man f r katt lskareunderh ll stor kopp f r soppa 212 kr. Tappy katt - soppabunke stor kopp f r soppa 207 kr. Illustration f r kattpaisley tecknad stor kopp f r soppa 207 kr. Kopp f r Soppa f r kattklickkatter 217 kr. Mormor som lskar katter stor kopp f r soppa 212 kr. Gullig rolig triplet f r svart katt mugg f r soppa 207 kr. H xa katt stor kopp f r soppa 219 kr. Gulliga svart kattgr nt gon kopp f r soppa 213 kr. Gulligt kattm nster stor kopp f r soppa 213 kr. Jag lskar kattkaleidoscopen soppmugg 219 kr. mugg f r patchworkkattsoppa stor kopp f r soppa 219 kr. Pilb gar f r rosor f r kattungar f r stor kopp f r soppa 213 kr. lsklings- barnvakt som lskar katter och hundar kopp f r soppa 212 kr. Svart katt f ...
http://zazzle.se/cat skålar
*  Sibirisk katt
... infobox katt rasnamn sibirisk katt bild px bildtext alternativa namn smeknamn sibirier ursprung ryssland rasstandard övrigt raskategori ii och ems kod sib enligt sverak miniatyr px sibirisk katt sibirisk katt är en storvuxen raskatt från ryssland av samma typ som norsk skogkatt och maine coon hanar väger normalt kg honor likt många stora kattraser utvecklas den långsamt och är inte helt fullvuxen förrän vid fem års ålder den sibiriska katten klassas som semilånghårig och ska ha en välutvecklad krage och svans hårtofsar mellan tårna och god öronbehåring pälsen består av en tät underpäls med längre täckhår som är vattenavstötande och känns något hårda vid beröring pälsen brukar vara betydligt längre på vintern än på sommaren alla färger och vita tecken är tillåtna av fife och de nordiska independentklubbarna utom maskade choklad och lilafärgade det finns dock en maskad variant neva masquerade webbref url http www signeringen se information till uppfoedare och kattaegare av sibirisk katt neva masquerade tit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sibirisk_katt
*  Föreläsnings serie om den åldrande katten på Café Sydkatten « Hemveterinären Hemveterinären
föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hemveterinären hemveterinären hemveterinären ring oss på hem nyheter kliniken prisexempel hembesök var gör vi hembesök priser för hembesök veterinärbutik livets slut om oss kontakta oss föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hem nyheter föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten måndagen den e maj höll hemveterinären tillsammans med boheringer ingelheim en föreläsningsserie om den åldrande katten den första föreläsningen handlade om njursvikt vår veterinär anna karin pratade om hur njurarna fungerar men ffa om vad som händer med katten vid njursvikt och kan man förebygga njursjukdom hos den åldrande katten hur behandlar vi njursvikt hos katt senare i år kommer det även hållas föreläsningar om andra mycket vanliga sjukdomar hos den åldrande katten tex artros och hypertyreos den nyheter kommentering avstängd stängt fö...
http://hemveterinaren.se/forelasnings-serie-om-den-aldrande-katten-pa-cafe-sydkatten/
*  Första hjälpen för hund och katt - VetZoo.se
Första hjälpen för hund och katt Olyckor kan inträffa när som helst och oftast när man minst anar det. Om din hund eller katt skadar sig är det viktigt att den person som befinner sig i närheten agerar korrekt för att mildra skadan eller till och med rädda livet på djuret. Medvetslös hund/katt med puls men utan andning Starta konstgjord andning se avsnittet om Konstgjord andning för hund och katt nedan. Medvetslös hund/katt som andas och har puls Stoppa större blödningar, bedöm om risk finns för ytterligare skada när hunden/katten flyttas och försök förebygga detta. 3 Andas med ca 20 andetag per minut tills andning kommer igång eller tills du når veterinär. Med hundens/kattens mun stängd sätter du dina läppar om nosen och blåser försiktigt fem långsamma andetag. Är du ensam upprepa 30 tryck – två andetag tills puls och andning återkommer eller du inte orkar längre. Transport av skadad hund och katt Om hunden/katten kan, är det oftast bäst att låta den gå själv om inte ansträngning kan förvärra skadan t.ex. Om...
http://vetzoo.se/artiklar/forsta-hjalpen-for-hund-och-katt
*  Iams ProActive Cat Adult Light 10kg - Kattfoder - Hitta lägsta pris, test och specs
... Logga in. Meny. Kattfoder Hem & Familj Djurfoder Kattfoder. Djurfoder. Hem & Familj Hem. Iams ProActive Cat Adult Light 10kg. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka Lägg i lista. Jämför. Visa alla Iams Kattfoder 91. 13. Priser. Från 379:-. Egenskaper. 10 kg 37:90 kr/kg Torrfoder P se Rek. ldersgrupp: Vuxen Fosfor, Kalcium, Koppar, Magnesium, Natrium, Omega 3. Omdömen. Recensioner. Statistik. Prisutv:. Media. Liknande 2. Butiker som säljer produkten. Butiker. Internationellt. Fysiska butiker. Butiker på karta. Butik Info. Pris Lagerstatus. Inkl frakt Länkar Benämning. bitiba.se. i. Hundfoder & kattmat billigt Vi har allt för katt & hund Låga priser & brett utbud. Ge omdöme. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zooplus.se. i. 10% nykundsrabatt Royal Canin Gigantiskt sortiment av foder Tusentals djurtillbehör online. 98 omdömen. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zoo.se. i. Fri frakt vid köp över 1000:- Snabb hemleverans till dörren Zoo.se öppet 365 dagar om året. 8 omdömen. Till...
http://prisjakt.nu/produkt.php?p=435146
*  Att bli med katt - Susanne Hellman Holmström, Sarah J Hellman - Bok (9789153437048) | Bokus bokhand
Att bli med katt. av Susanne Hellman Holmström , Sarah J Hellman inbunden , 2012 4 röster. Den här utgåvan av boken är slutsåld slut på förlaget. Här får du veta vilken katt som passar just dig och som tar hänsyn till din personlighet och livsstil. Följ kattens väg genom livet och ta reda på hur du sköter din kompis på bästa sätt. Här finns massor med tips och bilder som visar dig hur du till exempel badar din katt utan att bli sönderklöst, hur du klipper klor och hur du ska borsta den. Inne- eller utekatt är en het diskussionsfråga, och här benar vi ut för- och nackdelar. Boken tar upp hur man kan inreda och anpassa hemmet så att det blir kattvänligt, hur kattens revir fungerar, vad du ska göra om du hittar en katt eller om din egen katt springer bort. Du får också reda på hur du ska göra om du vill ta med din katt på semestern. Med trevliga bilder och lättsam humor ger Susanne och Sarah dig nyckeln till kattens hemliga liv. Personlig hälsning från Susanne Hellman Holmström: När man skaffar en katt eller äge...
http://bokus.com/bok/9789153437048/att-bli-med-katt/
*  Katt Skåne - Gulex.se
... Hitta leverantör, bransch, företag och nummer i Sverige, Norge och Danmark :. Annons: Katt Skåne. Tel 04283266. Mob 0707508966. Mer information från Gulex.se. Infosida Bäretoftavägen 20, 27371 Lövestad SKÅNE Nytt mindre hund-och kattpensionat med personlig omvårdnad av våra gäster. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 046247004. Mer information från Gulex.se. Infosida Södra Portgatan 37, 28350 Osby Skåne Designa din egen t-shirt och tröja Designa T-shirts och andra klädesplagg i vår T-shirtdesigner. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 040365024. Mer information från Gulex.se. Sveland Djurförsäkringar. Infosida Östergatan 15, 281 32 HÄSSLEHOLM Skåne Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har allt sen dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den ... Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 0706390468. Fax 047910468. Mob 0706390468. Mer information från Gulex.se. Hund & Katt Helsingborg AB Garnisonsgatan 10 M, 25466 HELSINGBORG Skåne Försäljning av hund och kattfoder samt tillbehör. Infosida ...
http://gulex.se/sve/katt skåne/1.htm
*  .. Allt om din katt .. Abessinier .. Balines .. Bengal .. Brittiskt korthÃ¥r .. B
Allt om din katt. Välkommen till Katt.nu den nya startsidan för alla som älskar katter eller bara vill veta mer om dem. Vi publicerar nya artiklar löpande, sÃ¥ titta ofta in och se om vi publicerat nÃ¥got nytt. Här hittar du artiklar om:. Kattraser – vad är utmärkande för de olika raserna. Kattsjukdomar – vad är t.ex. kattsnuva och kattpest. Veterinärer, djursjukhus och djurkliniker – hitta en bra klinik nära dig. Kattförsäkring – jämföra olika försäkringar för din katt. KattvÃ¥rd -beskriver hur du tar hand om din katt pÃ¥ bästa sätt och tipsar om kattpensionat där din katt kan bo när du Ã¥ker bort pÃ¥ semester. I Shoppen sÃ¥ listar vi produkter frÃ¥n alla de stora kattbutikerna pÃ¥ nätet sÃ¥ du kan jämföra och hitta ett bra pris. Vill du spara ännu mer när du handlar sÃ¥ listar rabattkoder.nu rabattkoder och erbjudanden frÃ¥n just de butikerna. Vi hoppas ni fÃ¥r nytta av siten. Abessinier. Abessinier katt Kattrasen Abessinier är en medelstor katt som gör ett graciöst och elegan...
http://katt.nu/
*  Grumpy Cat
... thumb grumpy cat på bild grumpy cat griniga katten född april riktigt namn tardar sauce är en honkatt från arizona i usa som blivit internetkändis på grund av sin griniga mimik hennes ägare tabatha bundesen säger att hennes permanenta griniga ansikte beror på dvärgväxt grumpy cats popularitet kommer ursprungligen från en bild som postades på den sociala nyhetssidan reddit av tabatha bundesens bror bryan den september den gjordes till ett bild makro med griniga bildtexter the official grumpy cat på facebook har över miljoner gillamarkeringar i augusti meddelades det att grumpy cat ska få en egen vaxdocka på madame tussauds i san franscisco grumpy cat är den första katten att få en vaxdocka på madame tussauds referenser kategori katter kategori internetfenomen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grumpy_Cat
*  Bergslagskatten
... Katterna Kattungar Kontakt Att köpa katt Stöd oss Historik. Katterna. Kattungar. Kontakt. Att köpa katt. Stöd oss. Historik. På Bergslagskattens katthem i Smedjebacken bor katter i väntan på nya hem. För närvarande finns ett 45-tal katter. Här finns enfärgade, tvåfärgade, trefärgade, randiga och mönstrade. Här finns unga katter och äldre. Här finns lugna katter och aktiva katter. Vi har katter för alla personligheter och smaker. BERGSLAGSKATTEN drivs ideellt. Vårt syfte är att ta hand om nödlidande, övergivna och andra katter som av någon orsak behöver omhändertas. Vi omplacerar dessa katter till hem där de kan få den kärlek och omvårdnad som de behöver och har rätt till. Under tiden katterna väntar på ett nytt hem får de vistas på vårt katthem. Katterna presenteras under fliken katterna. Det kan även finnas nyanlända katter som ännu inte hunnit komma med på sidan. Alla katter är vaccinerade, avmaskade och veterinärbesiktade när de säljs. De vuxna är också kastrerade och ID-märkta. Kontakta oss för att b...
http://bergslagskatten.se/
*  En katt bland hermelinerna
... :' Katt bland hermeliner leder hit. Karl Gerhards memoarbok med denna titel, se Katt bland hermeliner bok '. 'En katt bland hermelinerna' är en kuplett med text av Karl Gerhard från 1955. Texten handlar om en äldre östermalmska som klagar över hur det inte längre är lika stor skillnad på adel och "plebs", eftersom numera vem som helst går i päls och folk gifter sig lite hur som helst. I de mer skvalleraktiga delarna av kupletten behandlar Gerhard veckopressens relation till kungligheter och andra kända. Där framhävs Vecko-Journalen och tre journalister därifrån nämns, nämligen Marianne Höök, Gustaf von Platen och Stig Ahlgren. På temat kungligheter som gifter ner sig eller på annat sätt ingår mesallianser nämns norska prinsessan Ragnhild som gifte sig med en skeppsredare, Carl Johan Bernadotte och prins Bertil. Östermalmskan förfasar sig även över att baron Povel Ramel och balettdansösen Elsa-Marianne von Rosen trots sin adliga bakgrund sysslar med sådana yrken. När Karl Gerhard sjöng denna kuplett gjord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_katt_bland_hermelinerna
*  Kattfakta
... 04/26/05. Hem. Nytt. Om mig. Husse. Om Skogkatten. NFO Rasstandard. Länkar. Foton 0-12 veckor. Foton 3-6 månader. Skaffa katt. Tips. E-post. Lite fakta om katter. I genomsnitt lever en katt c:a 15 år, och det betyder lite ovetenskapligt att... 1 kattår = 16 människoår 2 kattår = 24 människoår 3 kattår = 28 människoår 4 kattår = 32 människoår 8 kattår = 48 människoår 12 kattår = 64 människoår 15 kattår = 76 människoår 20 kattår = 96 människoår. Katter är utpräglade köttätare. Katters näringsbehov är mycket olikt hundens eller människans. Därför måste man se till att ge katten rätt sorts mat. Fråga uppfödaren, veterinären eller i djuraffären vad din katt bör äta. De flesta katter tål inte mjölk. Luktsinnet är viktigare för katten än smaksinnet. Förmågan att känna söt smak är dålig. Människan har 9.000 smaklökar och katten har 473. Katter med mörk päls har bättre luktsinne än andra. Katter föredrar surt före beskt, och beskt före salt. Honkatter är mer känsliga för dofter än hankatter. Katter äter små porti...
http://web.comhem.se/godot/Kattfakta.htm
*  Vad kostar p-piller till katt??
Familj eliv.s e. Du är här: FamiljeLiv.se Vad kostar p-piller till katt?. Anledningen till att vi ger henne ppiller r f r att vi har en hankatt ocks , och jag vill inte kastrera n gon av mina katter.. Men nu blir jag lite r dd, f r jag vill ju s klart inte att min kise ska f cancer heller.. Dessutom har vi inte r d att ta hand om en kull bebisar just nu heller men jag kan definitivt t nka mig att ta kullar p henne i framtiden.. Anledningen till att vi ger henne ppiller r f r att vi har en hankatt ocks , och jag vill inte kastrera n gon av mina katter.. Men nu blir jag lite r dd, f r jag vill ju s klart inte att min kise ska f cancer heller.. Dessutom har vi inte r d att ta hand om en kull bebisar just nu heller men jag kan definitivt t nka mig att ta kullar p henne i framtiden.. D r s ger de att alla kattungar kastreras eller steriliseras innan de adopteras bort, och d kan de inte vara mycket mer n 12 veckor gamla... Jag har ocks h rt att b de han- och honkatter b r bli k nsmogna innan man utf r ingreppet, me...
http://familjeliv.se/forum/thread/23338290-vad-kostar-p-piller-till-katt
*  Olika artiklar för din katt | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Olika artiklar för din katt. Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Hemfoder.se - Djurens bästa vän på nätet. Katt övrigt Praktiska produkter - För en gladare katt och fräschare vardag. För en gladare och mindre krånglig vardag, har Hemfoder ett brett utbud av praktiska och hygieniska produkter för din katt. Vissa i förebyggande syfte som våra populära fästingarmband eller lugnande sprayer när ni är på resande fot. Andra för eftervård, såsom oljor mot vaxproppar, eller sprayer mot urinfläckar när olyckan varit framme. Oavsett vad du och din katt behöver för stunden, kan ni vara säkra på att Hemfoder har valt med omsorg. Vi vill att du enkelt ska finna det du söker, använd filtret nedan för att underlätta din sökning. - Alla varumärken Pet-food 4 Gibbon 1 Espree 1 Ever Clean 1 Feliway 3 Get off 2 Nobby 3 Petfood 2 Petosan 1 Petwise 1 Piss Off 6 Urine Off 3. - Alla materialer Rostfri 1. - Alla priser 11 - 20 kr 1 21 - 30 kr 2 31 - 40 kr 5 41 - 50 kr 1 71 - 80 kr 1 91 - 100 kr 1 101 - 200 kr 13 201 - 300 kr 3...
http://hemfoder.se/katt-ovrigt/?_escaped_fragment_=ajax=1&Varumarke=feliway
*  De knepiga katternas bok
... bokfakta titel de knepiga katternas bok undertitel bild bildbredd bildtext författare t s eliot otitel old possum s book of practical cats ospråk engelska översättare britt g hallqvist illustratör omslagsbild land ämne genre förlag år sv år typ diktsamling sidor vikt mått isbni isbnl isbnmp isbnp isbne huvudpersoner utmärkelser kuriosa seriens namn del av serien föregås av efterföljs av de knepiga katternas bok old possum s book of practical cats är en humoristisk samling dikt er på engelska från som behandlar olika katters personligheter levnadsöden och vänskapskretsar skriven av författare n diktare n och litteraturkritiker n t s eliot dikterna samlades och publicerades på engelska första gången och återigen året därpå denna gång med illustrationer av nicolas bentley den har senare också givits ut med nya illustrationer av edward gorey och axel scheffler boken har översatts till svenska av britt g hallqvist första utgåva http libris kb se bib författarens pseudonym old possum kan härledas till korrespo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/De_knepiga_katternas_bok
*  Cat
... för andra betydelser se cat olika betydelser cat är ett unix kommando och kortform för concatenate slå ihop kommandot används för att föra över innehållet i en fil till en annan exempel kommandot cat foo bar gör att filen foo s innehåll hamnar i filen bar cat kan även användas till andra operationer såsom exempelvis till att läsa innehållet i en fil motsvarande kommando i microsoft s operativsystem är type exempel cat fil txt kategori standardprogram för unix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cat
*  Kattmat
... thumb kattmat med en blandning av våt och torrfoder kattmat är ett djurfoder avsett att konsumeras av katter eftersom katter är köttätare är kommersiell kattmat oftast berikad med extra näringsämnen en av de viktigaste är aminosyraderivatet taurin då katter inte kan syntetisera substansen katter som matas endast med taurinfattig hundmat kan utveckla retinal degeneration som kan resultera i blindhet till exempel energibehovet för vuxna katter varierar mellan och kcal kg kroppsvikt per dag för inaktiva katter till kcal kg kroppsvikt för aktiva katter kattungar behöver vid veckors ålder kcal kg k v behovet minskar med åldern till kcal kg vid veckor och tills katten nått en vuxens behov vid runt veckor kommersiell kattmat kommer i olika former som ser olika ut det finns både som torrfoder och våtfoder på burk det är också vanligt att katter äter andra former av animalisk föda till exempel mat som egentligen är avsedd för människor det är inte ovanligt att katter föredrar människoföda framför kommersiell katt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattmat
*  Cat eye-syndromet
Caption = Ett exempel på ett för syndromet kännetecknande symtom på pupillen. }} 'Cat eye-syndromet' är ett ovanligt syndrom som bland annat orsakar en del missbildning ar samt ibland även utvecklingsstörning. Syndromet har fått sitt namn på grund av en missbildning i ögat som gör att pupillen är avlång. Det föds cirka ett till två barn per år med cat eye-syndromet i Sverige. Man uppsakattar att risken för att ett barn ska födas med syndromet är en på 50 000-150 000. I de flesta fall innebär Cat eye-syndromet en nymutation, det vill säga syndromet går inte att spåra tillbaka genetiskt. Föräldrarna har då en extremt liten chans att få ytterligare ett barn med samma syndrom. Barnet blir däremot bärare av den skadade genen och riskerar därigenom att bära den vidare till sina egna barn. Syndromet beror på en kromosomavvikelse i kromosom 22, där det finns för mycket materia ibland även en extrakromosom, det vill säga en dubblering av kromosom 22. Personer med cat eye-syndromet har ett karaktäristiskt utseende. De ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cat_eye-syndromet
*  Raskatt
... är en katt som är stambok förd och har en stamtavla detta innebär i allmänhet att kattens föräldrar båda tillhör samma ras och att även de har en stamtavla dessa stamtavlor måste vara registrerade hos ett kattförbund till exempel fife som i sverige representeras av sverak i sverige registreras raskatter också inom wcf föreningarna i norden i vissa speciella fall kan en katt novisgodkännas det vill säga bli godkänd som raskatt trots att den inte har någon stamtavla i vissa fall godkänner kattklubbarna också korsningar mellan två olika raser för att bredda avelsbasen dessa katter kallas då hybrider eller varianter beroende på vilka raser som har korsats en katt som saknar stamtavla kallas för huskatt oavsett hur den ser ut eller vilken bakgrund den har av stamtavlan framgår vilka kattens förfäder är ett visst antal generationer tillbaka samt vilken ras färg och teckning katten och dess förfäder har stamtavlan underlättar planeringen av avel n genom att man kan se vilka anlag katten kan ha undvika inavel sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Raskatt
*  Bandmask, spolmask - Kattsjukdomar
... Det finns en rad parasitsjukdomar som kan drabba katter: Band- och spolmask. Man kan uppt cka spolmask eller gg av spolmask i avf ringen eller om katten kr ks. blodig avföring Antal inl gg: 1 Startad: Findus, 30 januari 2015. Gallsten Antal inl gg: 2 Senaste inl gg: ek, 31 maj 2014 Startad: J, 29 oktober 2013. lös i magen Antal inl gg: 1 Startad: pg, 23 juli 2013. Kräkningar, dearre och nyser Antal inl gg: 3 Senaste inl gg:, 6 december 2014 Startad: Madelone, 24 maj 2012. Blod landat slem i avföring Antal inl gg: 3 Senaste inl gg:, 11 maj 2014 Startad:, 21 februari 2012. Lös i magen i 5 veckor Antal inl gg: 4 Senaste inl gg:, 24 november 2011 Startad: Carin, 3 september 2011. Antal inl gg: 10 Senaste inl gg: Pernilla, 4 januari 2014 Startad: Majamatte, 2 mars 2011. katt tappar vikt Antal inl gg: 6 Senaste inl gg: Leo, 23 juni 2012 Startad: Lotti, 25 augusti 2010. rinner vit vätska ur analöppning Antal inl gg: 2 Senaste inl gg: Leo, 23 juni 2012 Startad:, 15 juli 2010. kräkningar Antal inl gg: 3 Senaste i...
http://kattsjukdomar.se/Mask-Bandmask-spolmask
*  Niosvansad katt
... miniatyr niosvansad katt niosvansad katt är en piska som främst användes till sjöss och bestod av ett rep som i ena änden delats upp i nio mindre snören som vart och ett slutade med en till tre knutar en sådan piska kunde skapa djupa sår men spöstraff upp till rapp var inte ovanliga en niosvansad katt användes bara en gång då de blodiga ändarna annars skulle orsaka infektioner på näste person som skulle bestraffas det var inte ovanligt att piskan tillverkades av den som skulle bli bestraffad kategori bestraffningsformer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niosvansad_katt
*  Whiskas
'Whiskas' tidigare känt som 'Kal Kan' är ett märke av kattfoder som tillverkas i Virginia i USA och som säljs runt om i världen. Fodret säljs som köttliknande bitar i burkar eller påsar, eller som torra bitar. Förpackningarna är till största del i färgen lila, och har en siluett av ett katthuvud. Whiskas var i början känt som 'Kal Kan' när det skapades år 1936. År 1988 ändrade företaget sitt namn till Whiskas för att lansera kattfodret internationellt. Den välkända reklamsloganen för Whiskas var: "Eight out of ten owners said their cat prefers it" '"Åtta av tio ägare sade att deras katt föredrar det"'. Efter ett klagomål till 'Advertising Standards Authority', tvingades detta att ändras till: "Eight out of ten owners who expressed a preference said their cat prefers it" '"Åtta av tio ägare som uttryckt en åsikt sade att deras katt föredrar det"'. Det brittiska TV-programmet '8 out of 10 Cats' tog sitt namn från sloganen. Sloganen har blivit mycket imiterad - på 1980-talet reklamerades öl et Red Stripe med slo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Whiskas
*  Första löpet - 00 - Allmänt kattprat - Katter iFokus
... Bli medlem. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Gör det här. Inlägg Artiklar Om sajten. Nya inlägg på iFokus S dvv hona. Skriv ett nytt inlägg. Senaste inläggen. Kattras 1 svar. Tonårskatt 5 svar. Skriv på uppropet för de hemlösa katterna. 2 svar. Min katt har fått fettlever 5 svar. 14 svar. 9 svar. jag saknar min kisse 12 svar. Vad är din mest kontroversiella åsikt om katter. 32 svar. När rekommenderar ni kastrering. 8 svar. Lådspring efter att ha börjat få torrfoder 8 svar. 00 - Allmänt kattprat. 00 - Allmänt kattprat Läst 583 ggr Första löpet. jasmina.p. Hur ligger det till egentligen. min hon katt är ensam katt på 10månader världens gosigaste och pratglad, men vi har inte märkt att hon skulle ha haft den där skrikiga dryga perioden då de ska ha sitt första löp. Hon är inte steriliserad och är en inne katt som bor med hunden och mig med sambo :. 0 Bra inlägg. det är ganska individuellt när en katt får sitt första löp och det är inte nödvändigtvis så att ni ens kommer att märka att hon löper, det är in...
http://katter.ifokus.se/discussions/512935d5ce12c41096005162-forsta-lopet

Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.AsteniTan (kaninras)Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Sternohyoideus: Sternohyoideus är en av kroppens "undre tungbensmuskler". Ursprunget är på Scapulas övre kant Margo Superior Scapulae och dess fäste är på tungbenet, Os Hyoideum.Myofibriller: Myofibriller är mycket små cylinderformade organeller som utgör en viktig beståndsdel av muskelfibrer. Myofibriller är i sin tur uppbyggda av en ännu mindre enhet: sarkomerer.MyosinPeristaltikTropomyosinAktin: Aktin är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskelkontraktionen. Det finns ett antal undergrupper till aktin; de tre huvudgrupperna är alfa-/beta-/gamma-aktin.Muskelcell: Muskelcellen eller myocyten är den celltyp som skelettmuskler,hjärtmuskler och den glatta muskulaturen delvis består av.Läpp: Läppar är pariga slemhinnor runt munöppningen hos däggdjur, fiskar och vissa herptiler.DifferentialbromsKennelklubbLista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Troponin: Troponiner är en grupp proteiner som förekommer i kroppens tvärstrimmiga muskulatur, där det sitter fast på tropomyosin, där de har till uppgift att reglera musklernas kontraktilitet (sammandragningsförmåga). Troponinerna förekommer i tre varianter C, T och I.PatellarreflexKoffeinJAK-STAT-signaltransduktionsvägenDepolariseringEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Terminala cisternae: Terminala Cisternae är större gångar av sarkoplasmatiskt retikulum längs skelettmuskelcellernas t-tubuli. Dessa områden av sarkoplasmatiska retikulumet förvarar stora mängder Ca2+-joner.