MyokardrevaskulariseringKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Extrakorporeal cirkulation: Avledande av blod genom en krets utanför kroppen, men sammankopplad med kroppscirkulationen.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Koronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Inre mammar-kransartäranastomos: Direkt hjärtmuskelrevaskularisering, där den inre mammarartären förbinds med den högra kransartären, circumflexgrenen eller den främre nedåtstigande kransartären. Den inre mammarartären är förstahandsvalet, särskilt vid ett enstaka transplantat i samband med kranskärls-bypassoperation.BehandlingsresultatKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Angioplasty, Balloon, CoronaryHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.BröstkorgsartärerLeriches syndrom: Ett syndrom orsakat av förträngning i aortans nedersta del. Det förekommer oftast hos män och kännetecknas av trötthet i höfter, lår eller vader vid fysisk träning, pulslöshet i lårartärerna, impotens, och ofta bleka och kalla ben.Postoperativa komplikationerKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Postoperativ periodTidsfaktorerPneumotorax, konstgjordKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.LaserterapiMyokardischemiHjärnrevaskularisering: Mikrokirurgisk revaskularisering (återställande av blodkärl) i syfte att förbättra den intrakraniella cirkulationen. Det innebär vanligen att det yttre blodomloppet kopplas ihop med det innanför skall benet, men också eventuell extrakraniell revaskularisering (dvs subklavikulär-vertebralartärbypass; subklavikulär-carotis externa bypass). Detta görs genom sammankoppling av två artärer (direkt anasto mos) eller genom autolog transplantation av kärlrik vävnad till hjärnans yta.Vena saphenaKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Intermittent övertrycksandning: Insättande av övertryck vid inandningsfasen i spontan andning.Hjärtat på höger kroppssida: Anatomisk anomali, vid vilken hjärtat är placerat i högra delen av bröstkorgen, med hjärtspetsen (apex) mot höger.StentarStrålbensartärRetrospektiva studierBröstbenRiskfaktorerProspektiva studierPreoperative PeriodSternotomyPreoperativ vårdAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.VänsterkammardysfunktionRiskbedömningIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Läkemedelsavgivande stentarEpidemiologiska metoderAkut koronarsyndromHjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.ReoperationSlagvolymKranskärlsrestenosStatistik, icke-parametriskPostoperativ vårdKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.SjukdomsgradsmåttElektrokardiografiIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.PrognosEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Survival RateBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Percutaneous Coronary InterventionKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Hjärt-kärlmedelBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.VävnadsöverlevnadNedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.SirolimusKaplan-Meier EstimateNjurartärhinderTrombocytaggregationshämmarePerifera kärlsjukdomarRetreatmentAge FactorsAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Extremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.Transmyocardial Laser RevascularizationRecurrenceTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Proportional hazard-modellerPulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.PatienturvalMesenterial vaskulär ocklusion: Nedsatt flöde i inälvscirkulationen pga ateroskleros, emboli, trombos, stenos, trauma eller kompression eller tryck från angränsande tumörer. Sällsyntare orsaker är läkemedel, inälvsparasiter och kärlinflammationssjukdomar, som t ex nekrotiserande polyarterit och thrombangiitis obliterans.RegisterSingelfotonemissionstomografiMyokardhibernationPrediktivt värde av testerBen: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Chock, kardiogenSurvival AnalysisBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Endarterektomi: Kirurgiskt avlägsnande av den åderförkalkade inre hinnan i en artär under allmän narkos. Endovaskulär rekonstruktion av en artär med hjälp av kateter kallas aterektomi.Moyamoyasjukdom: En icke-inflammatorisk, fortskridande förträngning av de intrakraniella halsartärerna och bildande av nätliknande, kollaterala artärer ur Willis ring. Hjärnangiogram visar de rökpuffliknande bildningarna (moyamoya) vid hjärnbasen. Tillståndet kännetecknas av endotelhyperplasi och -fibros med förtjockning av artärväggarna. Sjukdomen drabbar främst barn, men kan även förekomma hos vuxna.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.ProteskonstruktionKnävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Propensity ScoreBlodproppDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.TalliumradioisotoperFönstertittarsjuka: Ett symtomkomplex kännetecknat av smärtande och svaga ben vid gång, symtom som försvinner efter en kort vila.Koronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.SkenbensartärerKoronarocklusionPeripheral Arterial DiseaseSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Vascular GraftingMetaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.NjurartärDödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.TrombolysbehandlingMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.PaklitaxelFractional Flow Reserve, MyocardialRandomiserade kliniska prövningar, principerEndarterektomi, karotis: Kirurgiskt avlägsnande av den förtjockade, åderförkalkade inre hinnan i en karotisartär.Endovascular ProceduresTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexImmunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Cardiac CatheterizationSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Ultraljudsundersökning, interventionellAterektomi: Kärlkirurgisk metod för avlägsnande av ateromatöst plack (avlagringar i en artär) med hjälp av en skärande eller roterande kateter. Metoden skiljer sig från ballong- och laserangioplastik, vars syfte är att utvidga ett trångt kärl. Vid endarterektomi avlägsnas placket genom kirurgiskt ingrepp under narkos.BlodådrorLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.TrombektomiIntra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).TiklopidinMyokardskintigrafiNyckelbensartärKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Hjärtkliniker: Specialkliniker inriktade på omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.

*  Off-pump kirurgi
off pump kirurgi off pump kirurgi off pump kirurg i kallas den teknik man använder för att göra bypass operationer utan att använda hjärt lungmaskin de tio senaste åren har kranskärlsoperationer utan hjärt lungmaskiner blivit en etablerad metod det är välkänt att hjärt lungmaskinen medför bieffekter så som inflammation i hela kroppen som orsakar vattensvullnader i viktiga organ som i hjärta lungor njurar och hjärna en av de stora problemen med off pump kirurgi är svårigheten att sy ett slående hjärta för att klara av detta måste kirurgen använda ett stabiliseringsinstrument för att stilla området som behöver sys ett sådant system gör det möjligt för kirurgen att arbeta ostört på ett hjärta som fortfarande slår utan att koppla på en hjärt lungmaskin det är omdiskuterat om huruvida det blir någon förbättring efter operationen jämfört med en vanlig bypass operation källor jenny vedin coronary artery bypass surgery without extracorporeal circulation karolinska institutet stockholm kategori operationer kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Off-pump_kirurgi
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/md/silver-spring/1103-autumn-brook-ave-20906 0x6eaa2d9a6b75bfe22ccab3e9bebd6e28/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/md/silver-spring/1103-autumn-brook-ave-20906 0x6eaa2d9a6b75bfe22ccab3e9bebd6e28
http://leadingre.com/listingdetails/usa/md/silver-spring/1103-autumn-brook-ave-20906_0x6eaa2d9a6b75bfe22ccab3e9bebd6e28/
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Akuta kranskärlssjukdomar
... omdirigering akut kranskärlssjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_kranskärlssjukdomar
*  Hjärtinfarkt - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Vid en hjärtinfarkt kan en skada uppkomma som gör att hjärtat inte klarar att arbeta lika bra som innan. Vaga symtom kan också vara infarkt Om du är äldre eller har diabetes och får hjärtinfarkt, är det inte säkert att du får ont i bröstet. Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Om du befinner dig mer än två timmar från ett sådant sjukhus kan du få propplösande medicin, som kan ges redan i hemmet eller i ambulansen av en sjuksköterska, som följt med. Det kan ges till de flesta som har en kranskärlssjukdom, framför allt till diabetiker eller de med högt blodtryck eller hjärtsvikt. Symtomen är bröstsmärtor eller svårigheter att andas av lätt ansträngning eller till och med i vila. Hjärtinfarkten kan vara mindre eller större ...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/
*  HUCPVC-cellterapi som är effektivare, i återställande av hjärta, fungerar efter myocardial in
... farkt. En studie publicerade denna månad av forskare på Universitetar av Toronto, och Toronto Princess Margaret Sjukhus har visat, att celler som härledas från navelsträngen, ”PeriVascular Celler för MänniskaNavelsträng” HUCPVCs , är effektivare, i återställande av hjärta fungerar efter en akut myocardial infarkt i allmänningspråk, en hjärtinfarkt i ettkliniskt modellerar än en liknande cellbefolkning som härledas från benmärg. Armand Keating, föreslår nu att navelsträngceller outperform benmärgceller, i att förbättra hjärtamuskeln fungerar. Studien som är utsläppt i CellTransplantation denna månad, visar, att cellerna som påbörjar från silkespappren som omger blodkärlen av människanavelsträngen, också som var bekant som ”Whartons Gelé,” outperformed strömguldmyntfoten för terapier för stemcellen för att reparera skada till hjärtamuskler, efter en framkallad hjärtinfarkt när den injiceras direkt in i det upprörda området. ”Hoppas Vi att denna översätter in i mer få folk som framkallar komplikationer av ...
http://news-medical.net/news/20121116/1095/Swedish.aspx
*  Infarkt
... en infarkt är den oåterkalleliga skada som uppstår i en vävnad i ett organ när den utsätts för blodbrist till exempel hjärtinfarkt eller hjärninfarkt ofta orsakad av otillräcklig blodförsörjning genom blodpropp i de försörjande blodkärl en vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros åderförkalkning av hjärtats kranskärl kranskärlen försörjer hjärtmuskulaturen med blod och en förträngning av dem ger symptom i form av angina pectoris en minskad blodförsörjning via kranskärlen kan resultera i ischemi vilket i sin tur kan orsaka nekros och en infarkt har uppstått en infarkt är själva blodproppen med bristningen som leder till stroke nekros kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori celldöd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv ...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi ...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den ...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att ...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter ...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Hängningen
... är en kort novell av george orwell som utspelar sig i burma novellen skildrar avrättning en av en ung hindu någon gång på talet på svenska finns novellen bland annat publicerad i antologin lyckad nedfrysning av herr moro externa länkar kategori engelskspråkig litteratur kategori verk av george orwell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hängningen
*  .. Google Editions i vÃ¥r
google editions i vã r   no responses okt   google editions ã r en kommande ebok affã r portal â enligt rykten ska editions slã ppas i usa i ã r och i europa fã rsta halvan av i usa mjukstartar man med betaltitlar och tvã miljoner gratistitlar under public domain editions blir tillgã nglig pã ipad men inte kindle trots lã ften om att vara en ã ppen plattform det listiga skall vara att ebã ckerna kã ps online och att uppgifter om kã p och kã pare lagras pã googles servrar dã refter kan de lã sas online eller laddas hem fã r att lã sas offline men eftersom kã pen finns pã servern kan man ladda hem ebã ckerna ã ven i framtida format det ã r den stora nyheten hittills har vi fã tt kã pa film och musik om och om igen nã r det har kommit ett nytt format man har kã pt klassiska filmer som ett rymdã ventyr som vhs dvd och nu senast pã blu ray samma fã r bã cker om man vill ha dem som ebok ljudbok pocket eller hã rdpã rm ã ven om problemen ã r tydligare fã r film och ...
http://bokfetischist.se/tag/editions/
*  Kärlkramp
Olika individuella faktorer, såsom kön och ålder, kan dock göra symtomen diffusa. Internetmedicin = 1082 }} 'Kärlkramp' eller 'angina pectoris', är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtat s kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod myokardiell ischemi. Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl arterioskleros eller exempelvis en förstoring av hjärtmuskeln myokardiell hypertrofi på grund av ökad kärlresistans arterioskleros i systemkretsloppet. Personen upplever obehagskänsla i bröstet oftast i vänster del som kan stråla ut i vänster arm men även upp mot halsen, käkarna och skuldrorna så kallad refererad smärta. Vid kärkramp går symtomen över inom tio minuter, medan smärtan vid hjärtinfarkt, som i övrigt kan vara svår att skilja från kärlkramp, ofta varar mer än 20 minuter. Vid vila kan man få milda symptom, vilket särskiljer angina från hjärtinfarkt som uppkommer när någon artär i hjärtat är mer fullständigt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärlkramp
*  Leonard Landois
... miniatyr leonard landois leonard landois född december i münster död november i greifswald var en tysk fysiolog han var bror till hermann landois samt far till max och felix landois landois studerade i greifswald där han var lärjunge till ludwig julius budge han blev medicine doktor därefter extra ordinarie och ordinarie professor i fysiologi hans vetenskapliga arbete sträcker sig över många områden men han studerade särskilt blodet och hjärtsjukdomarnas kliniska fysiologi han påvisade således förmak spulsslag vid aorta insufficiens och hematografi landois tillskrivs även erkännandet av det periostala bildningssättet av djurens horn och av värmecentret i hjärnbark en han beskrev först av alla angina pectoris och ataxi och angav kromsyra kvicksilvermetoden för studiet av nerv elementen en metod vars räckvidd han knappast själv överskådade och som senare i annan form upptogs av camillo golgi mest känd är landois lehrbuch der physiologie des menschen e upplagan en bok som i särskilt grad tar hänsyn till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leonard_Landois
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Sternycha sternalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon sternycha sternalis ingår i släkte t sternycha och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s the tribe onciderini coleoptera cerambycidae part i scientific publications reading public museum and art gallery pennsylvania i xv titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori sternycha
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sternycha_sternalis
*  Erythrus sternalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av charles joseph gahan erythrus sternalis ingår i släkte t erythrus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori erythrus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erythrus_sternalis
*  Piezasteria sternalis
... är en skalbaggs art som beskrevs av martins piezasteria sternalis ingår i släkte t piezasteria och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor martins ubirajara ribeiro sistemática e evolução da tribo piezocerini coleoptera cerambycidae arquivos de zoologia são paulo figs pls couleur titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori piezasteria
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piezasteria_sternalis
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Intraoperativ omvårdnad
... är den omvårdnad en anestesi eller operationssjuksköterska ger den kirurgi ske patienten under tiden från det att patienten kommer in i operationsrummet till dess att operationen är klar och tills att det är dags att patienten ska erhålla postoperativ vård den efterföljande postoperativa omvårdnaden ges av andra specialutbildade sjuksköterskor tex en intensivvårdssjuksköterska kategori patientvård kategori patientövervakning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intraoperativ_omvårdnad
*  Akut kranskärlssjukdom
... faktamall hälsotillstånd name akut kranskärlssjukdom latinskt namn morbi ischaemici cordis acuti image caption diseasesdb icd i icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d akuta kranskärlssjukdomar akuta koronara syndrom acs uppdelas i instabil kranskärlssjukdom och akut st höjningsinfarkt instabil kranskärlssjukdom indelas i sin tur i instabil angina och icke st höjningsinfarkt källor vård av patienter med invärtes sjukdomar nils grefberg och lars göran johansson kategori hjärtsjukdomar kategori akuta sjukdomstillstånd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_kranskärlssjukdom
*  Acute Coronary Syndrome
... omdirigering akut kranskärlssjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acute_Coronary_Syndrome
*  AKS
... kan stå för flera saker en automatkarbin se aks vapen aks länderna afrika karibien och stilla havet se avs länderna akademiska karelen sällskapet akut koronart syndrom
https://sv.wikipedia.org/wiki/AKS
*  Akuta koronära syndrom
... omdirigering akut kranskärlssjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_koronära_syndrom
*  Akut coronart syndrom
... redirect akut kranskärlssjukdom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_coronart_syndrom
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  Campeonato Mineiro
'Campeonato Mineiro' är distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten i Minas Gerais i Brasilien och administreras av Federação Mineira de Futebol Minas Gerais fotbollsförbund. Det är främst två lag som har varit lyckosamma i mästerskapet, nämligen Atlético Mineiro och Cruzeiro med 42 respektive 36 vunna mästerskap. Därefter har América MG vunnit 15 gånger, Villa Nova fem gånger, Siderúrgica 2 gånger samt Caldense och Ipatinga 1 gång vardera. Mästerskapet grundades 1915 och första mästarna blev Atlético Mineiro. År för år. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. América Mineiro Belo Horizonte. Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro
*  Posada La Poza (Todos Santos, Mexiko) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Posada La Poza Todos Santos, Mexiko - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Posada La Poza Hotell, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos Santos. Strand hotell Todos Santos. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Todos Santos. ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d263183-Reviews-Posada_La_Poza-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Casa Bentley (Todos Santos, Mexiko) - B&B recensioner - TripAdvisor
Casa Bentley Todos Santos, Mexiko - B B recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Casa Bentley, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i Todos ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d578067-Reviews-Casa_Bentley-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Alegria (Todos Santos, Mexiko) - Värdshus recensioner - TripAdvisor
Alegria Todos Santos, Mexiko - Värdshus recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Alegria Värdshus, Todos Santos. GÅ MED LOGGA IN. US$. Todos Santos. Todos Santos Turism. Hotell i Todos Santos. Bed and Breakfast i Todos Santos. Todos Santos semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Todos Santos. Todos Santos flyg. Restauranger i Todos Santos. Todos Santos sevärdheter. Todos Santos bilder. Karta över Todos Santos. Hotell. Alla hotell i Todos Santos Erbjudanden på hotell i Todos Santos Sista minuten Todos Santos. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Todos Santos. Hotellområden i Todos Santos. De populäraste familjehotellen i Todos Santos. Romantiska hotell i ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g150777-d1175781-Reviews-Alegria-Todos_Santos_Baja_California.html
*  Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro
... {{Infobox Museum namn = Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro ursprungnamn = |bild = Fachada do Museu Nacional da UFRJ - São Cristóvão, Rio de Janeiro.JPG bildstorlek = 200px bildtext = Museet etablerat = 6 juni 1818 |nedlagt = |plats = Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, |typ = Nationellt museum |besökare = |museichef = |webbplats = }} 'Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro' är Brasilien s nationella museum. Museet grundades av Portugals kung Dom João VI 1769–1826 1818 som kungligt museum, för att stimulera vetenskaplig forskning i Brasilien. Ursprungligen var museet inriktat på boatnik och djur, framför allt fåglar, och byggnaden blev snart känd som "Fåglarnas hus". Fil:Paço de São Cristóvão.jpg|left|thumb|Gamla kejsarpalatset, som senare blivit museets byggnad Senare började museet dra till sig stora naturforskare från Europa, som Maximilian zu Wied-Neuwied 1782–1867, Johann Baptist von Spix 1781–1826 och Carl Friedrich Philipp von Martius 1794–1868. Andra ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
*  Landmärken i Campinas: Spana in 20 saker att se i Campinas - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Landmärken i Campinas. GÅ MED LOGGA IN. Campinas. Hotell i Campinas. Campinas semesterbostäder för uthyrning. Campinas sevärdheter. Karta över Campinas. Hotell. Alla hotell i Campinas Erbjudanden på hotell i Campinas Sista minuten Campinas. Efter hotelltyp. Hotellområden i Campinas. Affärshotell i Campinas. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Campinas. 4-stjärniga hotell i Campinas. 3-stjärniga hotell i Campinas. Populära bekvämligheter. Campinas Hotell med gratis parkering. Hotell med pool Campinas. Campinas Hotell som tillåter djur. Landmärken i närheten. Hotell nära Parque Portugal. Hotell nära Bosque dos Jequitibas. Hotell nära Santuario Nossa Senhora Desatadora Dos Nos. Hotell nära Vila Antiga. Hotell nära Moises Lucarelli stadium. Hotell nära Torre do Castelo. Hotell nära ...
http://tripadvisor.se/Attractions-g303605-Activities-c47-Campinas_State_of_Sao_Paulo.html
*  Mercure Niterói Orizzonte (Niteroi, RJ) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Mercure Niterói Orizzonte Niteroi, RJ - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Mercure Niterói Orizzonte Hotell, Niteroi. GÅ MED LOGGA IN. US$. Niteroi. Niteroi Turism. Hotell i Niteroi. Bed and Breakfast i Niteroi. Niteroi semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Niteroi. Niteroi flyg. Restauranger i Niteroi. Niteroi sevärdheter. Niteroi bilder. Karta över Niteroi. Hotell. Alla hotell i Niteroi Erbjudanden på hotell i Niteroi Sista minuten Niteroi. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Niteroi. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Niteroi. 4-stjärniga hotell i Niteroi. 3-stjärniga hotell i Niteroi. Populära ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g303500-d1163305-Reviews-Mercure_Niteroi_Orizzonte-Niteroi_State_of_Rio_de_Janeiro.html
*  3 Divas B & B (McLaren Vale, Australien) - B&B recensioner - TripAdvisor
divas b b mclaren vale australien b b recensioner tripadvisor vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder webbplatsen kanske därför inte visas som den ska vi stöder följande webbläsare windows internet explorer mozilla firefox google chrome mac safari är du inte redo att boka no rush we ve saved this trip in your cart so you can come back any time compare prices and complete your booking divas b b mclaren vale gå med logga in us mclaren vale mclaren vale turism hotell i mclaren vale bed and breakfast i mclaren vale mclaren vale semesterbostäder för uthyrning mclaren vale flyg restauranger i mclaren vale mclaren vale sevärdheter mclaren vale bilder karta över mclaren vale hotell alla hotell i mclaren vale erbjudanden på hotell i mclaren vale sista minuten mclaren vale efter hotelltyp mest prisvärda hotell i mclaren vale lyxhotell i mclaren vale efter hotellklass stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale stjärniga hotell i mclaren vale populära bekvämligheter hotell med pool ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g499714-d1372706-Reviews-3_Divas_B_B-McLaren_Vale_South_Australia.html
*  Hospital de la Santa Creu
thumb|250px|right. På bilden syns en av det två monumental trappor som uppfördes 1585 mot klostergården 'Hospital de la Santa Creu', 'Det heliga korsets sjukhus', var Barcelonas huvudsakliga sjukhus under mer än 500 år. Sjukhusets uppförande ratificerades med en bulla av motpåven Benedictus XIII. Sjukhuset tillkom efter att Barcelonas medeltida stadsråd Consell de Cent kommit fram till att stadens 6 mindre sjukhus inte klarade av de många pestutbrott som härjade Barcelona under 1300-talet. Istället skulle det uppföras en enda stor byggnad för att effektivisera den för tiden ofta kaotiska administreringen av stadens sjukvård. Byggande av sjukhuset påbörjades 1401 och avslutades 1414. Ett sjukhus ursprungligen uppfört på 900-talet 'Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia' fick ge namn åt det nya sjukhuset. Material till byggandet togs bland annat ifrån färdighuggen sten avsedd för ett aldrig påbörjat slott till den regerande kungen Martin I av Aragonien även kallad Martin den humane. Sjukhuset kom att byggas ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Santa_Creu
*  Don Carlos (reggaeartist)
don carlos reggaeartist don carlos reggaeartist infobox musiker namn don carlos bild bildtext bildstorlek färg sångare födelsenamn ervin spencer pseudonym er don mccarlos född kingston jamaica död bakgrund don carlos aka don mccarlos född ervin spencer juni är en jamaicansk reggae sångare och kompositör han är född och uppvuxen i västra kingston jamaica i distriktet waterhouse varifrån många talangfulla reggaemusiker kommer don carlos blev medlem i black uhuru tillsammans med garth dennis och derrick simpson don carlos spelade en central roll i inspelningarna av det mycket uppmärksammade albumet love crisis som produceras av prince jammy år och som senare återutgivits som the black sounds of freedom efter att en tid hittat sitt sound som solist blomstrade carlos i maj genom att släppa rootsalbumet suffering vid negus roots han har sedan dess blivit mycket populär i livescenen och har publicerat tolv soloalbum några av hans mest anmärkningsvärda album inkluderar harvest time day to day living och them never ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos_(reggaeartist)
*  Leopoldina av Brasilien
{{Regent namn = Leopoldina bild = Princess leopoldina 1868.jpg bildtext = Prinsessan Leopoldina 1868 succession= Prinsessa av Brasilien |regeringstid= |kröning= |valspråk= ätt = Braganza. far = Peter II av Brasilien. mor = Theresa Christina av Bägge Sicilierna. gemål = Ludwig August av Sachsen-Coburg-Gotha. barn = Peter August Leopold Joseph Ludwig. personnamn = Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga födelsedatum = 13 juli 1847 födelseplats= Rio de Janeiro, Brasilien. dödsdatum = 'Leopoldina av Brasilien' 'Leopoldina Teresa Francisca Carolina Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga', född 13 juli 1847 i Rio de Janeiro, Brasilien, död 7 februari 1871 i Wien, Österrike, var en brasiliansk prinsessa. Hon var dotter till Peter II av Brasilien och Theresa Christina av Bägge Sicilierna och yngre syster till Isabella av Brasilien. Leopoldina var nummer två i den brasilianska tronföljden efter sin syster Isabella under hela sitt liv. Hon undervisades tillsammans med sin syster och fick en hög ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leopoldina_av_Brasilien
*  Ciudad Santa Catarina
... thumb stadens läge i mexiko ciudad santa catarina eller santa catarina kort och gott är en stad i nordöstra mexiko och är belägen i delstaten nuevo león staden ingår i monterrey s storstadsområde och har prognos baserad på folkräkningen samt provisorisk folkräkning invånare med totalt invånare i hela kommun en på en yta av km staden grundades den november källor kategori orter i nuevo león
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa_Catarina
*  Basilica di Santa Maria della Salute
... {{Infobox kyrka namn = Basilica di Santa Maria della Salute bild = Wenecja Santa Maria della Salute.JPG bildtext = Basilica di Santa Maria della Salute extra bild = Le Court Altare S. Maria della Salute.jpg extra bildtext = Altaret i Santa Maria della Salute land =. ort = Venedig. trossamfund = Romersk-katolska kyrkan. stift = Venedig. karta =. karttext =. invigd år =. längdref =. breddref =. volymref =. golvytaref =. sittplatserref =. material =. bbr =. webbplats = }}. 'Basilica di Santa Maria della Salute', "Hälsans Sankta Marias Basilika", är byggd i barockstil med en oktogonal grundplan och en stor kupol. Arkitekten var Baldassarre Longhena. Venedig drabbades år 1630 av en pest epidemi. Stadens senat beslöt då, den 22 oktober 1630, att bygga basilikan till jungfru Maria s ära i hopp om att epidemin skulle få ett slut. Samtidigt beslutades att senaten skulle besöka kyrkan en gång om året för en tacksägelsegudstjänst. Epidemin var över 1631 och hade då tagit en tredjedel av stadens invånare, 47 000 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_della_Salute
*  Campeonato Mineiro 2011
campeonato mineiro campeonato mineiro campeonato mineiro var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i delstaten minas gerais i brasilien mästerskapet spelades mellan den januari och maj och vanns av cruzeiro efter en finalseger över atlético mineiro mästerskapet bestod av en enkelserie av tolv lag där alla mötte alla en gång vilket innebar omgångar därefter gick de fyra främsta till slutspel och de två sämst placerade lagen flyttades ner en division inför nästkommande säsong tabell semifinal width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left américa futebol clube teófilo otoni américa de teófilo otoni align right clube atlético mineiro atlético mineiro align left américa futebol clube mg américa mg final cruzeiro mästare av campeonato mineiro width lag width resultat width lag width match width match align right cruzeiro esporte clube cruzeiro align left clube atlético mineiro atlético mineiro kategori brasilianska fotbollstävlingar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mineiro_2011
*  www.alphadictionary.com • View topic - Swedish subjunctive
Swedish subjunctive by Brazilian dude. I Egypten är hälften av kvinnorna överviktiga, och antalet fall av diabetes är jämförbart med antalet i USA. Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 3:31 pm Location: Botucatu - SP Brazil. Sat Apr 16, 2005 12:10 pm Brazilian dude wrote: ... Eftersom fetma ökar snabbt även bland skolungdomar, i synnerhet i områden där rekreation och fysisk aktivitet har minskat, är det viktigt att lärare är medvetna om sambandet mellan näringstillförsel och vad eleverna presterar i skolan. att larare vare medvetna om sambandet mellan naringstillförsel och vad eleverna prestera i skolan ». Grand Panjandrum. by Brazilian dude. Brazilian dude Languages rule. Brazilian dude. Grand Panjandrum. Posts: 1464 Joined: Tue Feb 15, 2005 ...
http://alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?p=1636
*  Velho Barreiro
... är ett av brasilien s största och mest populära cachaça märken och den första lagrade cachaçan i sverige velho barreiro använder för framställningen av sin cachaça endast juice av de bästa sockerrör en efter den första destillation sprocessen filtreras alkohol en och får vila en tid innan den filtreras igen en andra gång efter den andra filtreringen lagras cachaçan på träfat av det speciella brasilianska trä slaget jequitibá rosa detta träslag ger en unik fatkaraktär något velho barreiro varit känt för sedan därför kallas den också för originalet i brasilien i sverige finns idag tre varianter av velho barreiro traditional gold och reserva especial yo traditional är lagrad på fat i månader medan gold är lagrad i år och har en guldtonad färg reserva especial är lagrad i år och är en av de mest exklusiva cachaça som finns på marknaden kategori cachaça
https://sv.wikipedia.org/wiki/Velho_Barreiro
*  Toninho Cerezo
... egentligen antônio carlos cerezo född april i belo horizonte brasilien är en före detta brasiliansk fotbollsspelare och fotbollstränare cerezo var en defensiv mittfältsspelare i bl a clube atlético mineiro as roma uc sampdoria och são paulo fc under tiden i italien vann han ligan en gång och coppa italia fyra gånger och med são paulo vann han också copa libertadores två gånger och den interkontinentala cupen cerezo spelade matcher i det brasilianska landslaget och deltog i vm och en skada hindrade honom från att delta även i vm efter avslutad spelarkarriär startade han en karriär som fotbollstränare i både japan och brasilien där han bl a tränade atlético mineiro klubbar som spelare atlético mineiro nacional fc atlético mineiro as roma uc sampdoria são paulo fc cruzeiro ec são paulo fc américa fc mineiro atlético mineiro kategori födda kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska fotbollstränare kategori personer från belo horizonte kategori spelare i atlético mineiro kategori spelare i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toninho_Cerezo
*  Rock rool brasil musik — Lyssna gratis på Last.fm
... Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Dela... Dela denna tagg: Facebook. Twitter. . Rock rool brasil Relaterar till hard rock brasil · rock brasil · heavy metal brasil · metal brasil · rock. Översikt. Artister. Album. Låtar. Wiki. Vi har ingen wiki här än ... Toppartister Marise Marra 46 lyssnare. Nenhum Mal 235 lyssnare. marcelomourafortes 253 lyssnare. Draco 3 222 lyssnare. Sigma 252 990 lyssnare. Beatrice 6 480 lyssnare. Lou 4 721 lyssnare. TNT 68 717 lyssnare. Mustang 15 640 lyssnare. Rock Rocket 31 137 lyssnare. Fler artister. Topplåtar Rank Spela Älskad Artist och låtnamn 1. Sluta älska denna låt. Älska denna låt. ...
http://last.fm/sv/tag/rock rool brasil?setlang=sv
*  João Batista Viana dos Santos
... född den juli i uberlândia brasilien är en brasiliansk fotbollsspelare som tog os silver i fotbollsturneringen vid de olympiska sommarspelen i seoul http www sports reference com olympics summer ftb mens football html herrarnas fotbollsturnering vid sommar os på sports reference com referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på polska wikipedia externa länkar kategori brasilianska fotbollsspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från uberlândia
https://sv.wikipedia.org/wiki/João_Batista_Viana_dos_Santos
*  Rio Branco-lagen
rio branco lagen rio branco lagen rio branco lagen var en lag som antogs i brasiliens parlament lagen namngavs efter premiärminister josé paranhos vicomte av rio branco och befriade alla slavarnas barn samt alla statens slavar slavägare till barn fick ansvar för barnens omvårdnad eller kunde överlämna barnen till staten i utbyte mot pengar lagen blev startskottet för slaveriets avskaffande i brasilien ganska få människor befriades av lagen de flesta över en miljon människor var fortfarande slavar lagen tillämpades bäst i de norra delarna där lönearbete förespråkades i stället för slaveri de flesta som befriats under rio branco lagen migrerade norrut för lönearbete på plantage erna brasilien avskaffade sedan slaveriet den maj genom lei áurea källor kategori i brasilien kategori brasiliens ekonomi kategori jordbruk i brasilien kategori politikåret kategori juridikåret kategori slaveri kategori brasiliens lagar pt abolicionismo no brasil lei do ventre livre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco-lagen
*  Vale och Narfe
... eller nare var i nordisk mytologi söner till loke narfes mor var sigyn vale förvandlades till varg av gudarna sedan loke tillfångatagits efter balder s död som varg sliter vale sin bror i stycken narfes tarmar användes sedan till rep för att fjättra loke vid tre vassa stenar se även vale odens son norve nörfe eller narfe fader till natt i nordisk mytologi snorre sturlason prosaiska eddan referenser hultkrantz vem är vem i nordisk mytologi isbn rabén och sjögren kategori nordisk mytologi da narfe de narfi es narfi fi váli ja ナルヴィ nl narfi nn vale nn narve no vale sh narfi vi nafri zh 納爾弗
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vale_och_Narfe
*  Campo Ligure
... thumb right vy från campo ligure thumb right chiesa della natività di maria vergine campo ligure är en kommun i provins en genova i den italienska regionen ligurien belägen cirka km nordväst om genua den december hade campo ligure en befolkning på personer och en yta på km en nyckelfaktor för invånarna la filigrana som ett särskilt hantverk vävning trådar av guld och silver historia en liten stad grundades här under det tredje århundradet då romerska legioner byggde ett läger på platsen under ledning av kejsar aurelianus lägret hette presidium i appennino ligure och skulle vara ett skydd mot den första invasioner av de germanska folken kommer ytterligare spetsats med byzantines i det sjätte århundradet mot langobarderna läget är mycket strategiskt platsen är skyddad på tre sidor av torrents ponzema stura och langassino och vakttorn på höjden som ligger bakom i det femtonde århundradet österrikarna tog allt mer politisk makt och administrativa ramar för campo frei gamla namnet på landet att bekräfta sitt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campo_Ligure
*  Rio de janeiro-råtta
rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta rio de janeiro råtta phaenomys ferrugineus är ett däggdjur i familjen hamsterartade gnagare som förekommer i sydöstra brasilien den är ensam i släktet phaenomys inga underarter finns listade arten lever i ett cirka km stort område norr om rio de janeiro den vistas där i låglandet i skogar och klättrar antagligen i växtligheten individerna når en kroppslängd huvud och bål av cirka cm och svansen blir ungefär cm lång pälsen har på ovansidan en rödaktig färg som är vid några ställen mörkare på grund av mörka hårspetsar buken har en vit till gulaktig färg den jämförelsevis långa svansen bär hår artens öron är ganska små rio de janeiro råtta listas av internationella naturvårdsunionen iucn som sårbar vu på grund av det begränsade utbredningsområde och då beståndet minskar noter wilson don e and f russell cole common names of mammals of the world itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian april externa länkar kategori hamsterartade gnagare kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro-råtta
*  Santa Maria (ö)
Santa Maria har ett par större vägar som utgår från huvudstaden Vila do porto. Den ena sträcker sig i väst-östlig riktning och passerar nedanför Pico Alto, men har en enskild väg i anslutning som sträcker sig ända upp till toppen. Det finns inga säkra uppgifter på när Santa Maria upptäcktes, men allt pekar på att denna ö var den första som upptäcktes i arkipelagen som portugiserna fann. Det som är säkerställt är att denna ö var den första som befolkades med människor från Algarve kusten, som bedrev boskapsskötsel, och i slutet av 1400-talet hade befolkningen ökat så pass att bysamfälligheten som man kallade för 'Porto' var de första som fick stadsrättigheter. Han hade angivit ett löfte om att besöka ön, men när han äntligen anlände tog de honom för en simpel pirat och grep honom. Det man livnär sig på vid denna tid är jordbruk och boskapsuppfödning. När man är turist på denna ö är det inte ovanligt att skyltar med ordet 'Miradouro' dyker upp utmed vägarna, ofta i samband med en symbol som liknar en kikare. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(ö)
*  Rio de Janeiro - Brazil – Grupp på Last.fm
Registrera dig Logga in. Mer ... Gå med. 360 medlemmar. 76 hojtningar. Ledare: sidines Policy för att gå med: Öppen Skapad den: 16 dec 2005 Beskrivning: Para todos os Fluminenses. For all fluminenses. Aktiva diskussioner Kuchiki22 kommenterade “De que bairro?!”. 90 februari 2014. renanviegas kommenterade “Algum músico?”. 4 februari 2011. ygorcomy kommenterade “Mindflow no Rio de Janeiro”. 31 mar 2007. 2 kommentarer. av Sylviofurtado. 19 feb 2007. 12 kommentarer. Veckans toppartister Denna grupp har inga listor. Grupplistor beräknas varje vecka för grupper med mer än 2 medlemmar. Logga in på Last.fm eller registrera dig. 17 aug 2013 Svara rafinhametal. Grupo 'grande' e parado. : 6 sep 2011 Svara laisaa. Grupo 'grande' e parado. eu não sabia que radio de carro tinha aplicativo da lastfm -q 31 jan 2011 Svara g43rie1. Katy Perry ♥ 2 nov 2010 Svara laisaa. do Estado, o do Municipio é esse : http://www.lastfm.com.br/group/Rio+de+Janeiro+-+RJ 30 aug 2010 Svara Riogi. O O' 5 aug 2010 Svara rafinhametal. Breki metau ...
http://last.fm/sv/group/Rio de Janeiro - Brazil?setlang=sv
*  Juan Carlos Higuero
... nation juan carlos higuero född den augusti i aranda de duero är en spansk friidrottare som tävlar i medeldistanslöpning higuero första internationella mästerskapsfinal var finalen på meter vid olympiska sommarspelen då han slutade på åttonde plats på tiden hans första medalj kom vid em inomhus då han blev silvermedaljör två tiondelar efter rui silva han var även i final vid em i münchen då han slutade på en femte plats på tiden vid olympiska sommarspelen slutade han åtta i sin semifinal på meter vilket inte räckte till att få springa i finalen vid em inomhus var han åter i final och slutade även denna gång tvåa efter ivan hesjko denna gång var hans tid utomhus samma år var han i final vid vm i helsingfors och slutade på en sjätte plats higuero deltog på både meter och meter vid em i göteborg och slutade båda gångerna på bronsplats under blev han europamästare inomhus på meter på tiden vid vm i osaka var han i final på meter men slutade där på en trettonde plats han deltog även vid vm inomhus i valencia ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Higuero
*  Juan Carlos Navarro
... född juni i barcelona spanien är en spansk idrottare som tog os silver i basket i peking detta var spaniens andra medalj i herrbasket i olympiska sommarspelen han var även med vid olympiska sommarspelen och han spelar för närvarande för fc barcelona bàsquet externa länkar kategori födda kategori spanska basketspelare kategori spanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori män kategori levande personer kategori idrottare från barcelona
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Navarro
*  Ceará Sporting Club
... är en fotbollsklubb från staden fortaleza i delstaten ceará i brasilien klubben grundades den juni och spelar sina hemmamatcher på estádio plácido aderaldo castelo som tar strax över åskådare vid fullsatt per har klubben har vunnit campeonato cearense gånger samt kommit tvåa i copa do brasil en gång och varit i semifinal två gånger klubben har två klassiska rivaler fortaleza och ferroviário atlético clube båda från brasiliens huvudstad kategori fotbollsklubbar i brasilien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceará_Sporting_Club
*  Mecometopus catarina
... är en skalbaggs art som beskrevs av dilma solange napp och monné mecometopus catarina ingår i släkte t mecometopus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor napp dilma solange monné miguel ángel novas espécies de mecometopus thomson coleoptera cerambycidae revista brasileira de entomologia curitiba figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori mecometopus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mecometopus_catarina
*  Claudinei Resende
... claudinei dutra de resende född maj död november var en brasiliansk fotboll sspelare mittfältare på planen känd som dinei resende kom till allsvenska helsingborgs if hösten från den brasilianska klubben américa fc samma moderklubb som álvaro santos han återvände senare till brasilien tillsammans med sin flickvän utan att ge besked till någon i sverige han var fortfarande bunden av kontraktet med helsingborgs if och var inte tillåten att spela fotboll i någon annan klubb affären finansierade den skånska klubben med hjälp av miljonbelopp från så kallade riskkapital bolag när américa fc fick höra vad som hänt erbjöds helsingborg omgående två spelare som kompensation men helsingborg tackade nej på en krog den november hamnade claudinei mitt i en uppgörelse kriminella gäng emellan många personer skadades och claudinei skadades så svårt att han avled kort därefter personen som sköt det dödliga skottet var en ökänd kriminell kille på år enligt brasiliansk polis ingick skottlossningen troligen i en uppgörelse ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudinei_Resende
*  Favela
Läst 17 november 2013. Läst 17 november 2013. De växte sig stora i samband med inflyttning från landsbygden i mitten av 1900-talet. Motsvarigheter finns i andra latinamerikanska och afrikanska engelska: 'shantytown' storstäder. Favelaområdena är tydliga inslag i stadsbilden och syns tydligast på branta sluttningar. Favelorna bestod förr av lådspjälor, oljefat och palmblad som byggmaterial, men idag består de i storstäderna också av sten och brädor. De första favelorna byggdes i samband med slavbefriandet 1888, då en stark tillströmning till städerna tog vid. Tillväxten av favelorna tog riktig fart först på 1930-talet när inflyttningen från landsbygden tog fart. Militärdiktaturens försök 1964–1979 att med stundtals drastiska metoder mota tillbaka dessa urbana bostadsområden ändrade inte utvecklingen. I början av 1990-talet beräknades ungefär hälften av befolkningen i de brasilianska storstäderna bo i favelor. I Rio de Janeiro startade dock regeringen 2000 programmet 'Favela Bairro' som fram till år 2010 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Favela
*  Paulo Freire
... miniatyr paolo freire i slutet av talet paulo freire född september i recife brasilien död maj i são paulo brasilien var en brasiliansk pedagog teoretiker och kristen socialist han var verksam i brasilien under talet och deltog i en stor pedagogisk kampanj mot analfabetism en freires hade en kristen humanistisk människosyn till grund för sitt arbete och dess grundtes var att de fattiga inte skulle mata de fattiga med den rika världens kunskaper utan ge dem möjlighet att själv komma till medvetenhet och erövra sin värld bengt olof petersson vårdvetenskap växjö universitet engagerade pedagoger som i relation och dialog med de fattiga vägledde dem mot förståelse av sin situation och därmed frigörelse och medveten handling var viktiga för att erövra denna medvetenhet freires arbete mot fattigdom svält och analfabetism upplevdes som ett hot för det totalitära samhälle brasilien blev efter en militärkupp och innebar för freires del fängelse och senare utvisning till det mera fria chile där arbetet och kampen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
*  Tapeina dispar
... är en skalbaggs art som beskrevs av amédée louis michel lepeletier och audinet serville tapeina dispar ingår i släkte t tapeina och familjen långhorningar artens utbredningsområde är paraguay inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g guérin jacintho coleópteros do brasil são paulo faculdade de filosofia ciências e letras da universidade de são paulo pp figs gemminger max von harold edgar catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus munich index kategori långhorningar kategori tapeina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tapeina_dispar
*  Esporte Clube Vitória
... lagfakta namn ec vitória färg ff textfärg typ fotboll sklubb färg textfärg ff bild logo bildtext logotext grundad år sedan upplöst namnlång esporte clube vitória tid namn smeknamn leão da barra rubro negro nêgo leão ecv serie ort esporte clube vitória oftast enbart vitória är en fotbollsklubb från salvador i delstaten bahia i brasilien klubben grundades den maj klubben spelar på sin egenägda arena estádio manoel barradas vanligen kallad barradão som har en kapacitet på åskådare vid fullsatt vitórias största rivaler är esporte clube bahia och matcherna mellan lagen kallas för ba vi och är en av de största matcherna i brasilien klubben har per inte vunnit den högsta nationella serien campeonato brasileiro série a men har kommit tvåa en gång och kommit tvåa i série b och tvåa i série c vitória har även kommit tvåa i copa do brasil vid ett tillfälle nämligen därutöver har de vunnit distriktsmästerskapet i bahia campeonato baiano vid tillfällen kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sportklubbar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Vitória
*  Catarina Wentin
... född död även kallad mutter catrin var en svensk ursprungligen tysk barnmorska hon har benämnts som den mest kända barnmorskan i den svenska historien hon var kunglig hovbarnmorska under karl xi s regeringstid wentin kom ursprungligen från tyskland och inkallades till sverige inför dåvarande drottningens förestående förlossning år hon förlöste sedan drottning ulrika eleonora när karl xii föddes som villkor hade hon krävt daler i silver en bostad nära kungliga slottet titeln kunglig hovbarnmorska och frihet att utöva sitt yrke i staden under särskilt kungligt beskydd i stället för under övervakning av magistraten alla hennes krav tillgodosågs och hennes lön höjdes dessutom till daler wentin arbetade inte endast vid hovet utan arbetade på drottningens begäran även bland de fattiga hon hade stora kunskaper i medicin och var respekterad av den svenska läkarkåren pia höjeberg jordemor carlssons bokförlag isbn catarina skrev ingen bok men ledamoten i collegium medicum johan von hoorn refererar till henne i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Catarina_Wentin
*  Botafogo de Futebol e Regatas
... lagfakta namn botafogo fr färg textfärg ffffff typ fotboll sklubb färg textfärg ffffff bild botafogo de futebol e regatas logo svg grundad år sedan namnlång botafogo de futebol e regatas smeknamn estrela solitária o glorioso fogão ort botafogo de futebol e regatas är en brasiliansk fotboll sklubb från rio de janeiro bildad augusti laget spelar i svartvitrandiga tröjor svarta byxor och grå strumpor hemmaarenan heter mestre ziza men de flesta matcher spelas på maracanã botafogo har bland annat blivit brasilianska mästare en gång och vunnit rio mästerskapet gånger kända spelare se också spelare i botafogo fr amarildo bebeto didi garrincha gérson jairzinho mirandinha nílton santos mario zagallo clarence seedorf externa länkar kategori fotbollsklubbar i brasilien kategori sport i rio de janeiro kategori sportklubbar bildade
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botafogo_de_Futebol_e_Regatas
*  Hortência Marcari
... född den september i sao paulo brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor denna artikel är helt eller delvis översatt från externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hortência_Marcari
*  Metallo
Krafter och förmågor I andra medier Externa länkar. John Corben var till en början en journalist, och i hemlighet en tjuv och mördare. Det enda som kunde rädda livet på honom var en transplantation av hans medvetande in i en robotliknande kropp. Han blev därefter en farligare brottsling än han någonsin hade varit och tog sig namnet Metallo. Denna version skapades av en organisation med namnet "Skull", som transplanterade Rogers hjärna i en ny cyborgkropp, så att han kunde hämnas sin brors död på Stålmannen. John Corben var till en början en småskurk och bedragare som blev allvarligt skadad i en bilolycka. Han blev dock upptäckt av professor Emmet Vale, en framgångsrik forskare inom robotik, som överförde Corbens medvetande in i en cyborgkropp med en grön kryptonit som energikälla. Vale gav honom därefter order att döda Stålmannen. Corben dödade dock Vale genom att vrida av hans nacke. Trots att Corben, som fick namnet Metallo av Vale, inte var intresserad av att lyda order har han därefter kommit i konflikt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metallo
*  Maria Angélica
... angélica gonçalves da silva född den januari i osvaldo cruz brasilien är en brasiliansk basketspelare som var med och tog os silver i atlanta detta var första gången brasilien tog en medalj i damklassen vid de olympiska baskettävlingarna källor externa länkar kategori brasilianska basketspelare kategori brasilianska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från brasilien kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Angélica
*  Campeonato Paranaense 2011
campeonato paranaense campeonato paranaense campeonato paranaense var års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i paraná i brasilien mästerskapet började den januari och avslutades den maj och vanns av coritiba format första omgången andra omgången sammanlagd tabell format mästerskapet bestod av lag alla tolv lag spelade mot varandra två gånger en match på hemmaplan och en på bortaplan vilket innebar totalt matcher per lag när halva serien hade spelats det vill säga efter omgångar när alla lag mött varandra en gång vardera så sammanställs en tabell vinnaren av tabellen kvalificerade sig för en final detsamma gällde för den andra halvan av säsongen för den här säsongen vanns båda tabellerna av samma lag varför det laget blev mästare de två tabeller sammanställs då totalt i en sammanlagd tabell med alla spelade matcher de två främsta lagen i tabellen kvalificerade sig för copa do brasil de två sämst placerade lag åkte ur till en lägre division i distriktsmästerskapet för nästa säsong första omgången andra ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paranaense_2011
*  Mossoró (häst)
mossoró häst mossoró häst colspan mossoró colspan färg skimmel hingst född ras engelskt fullblod efter kitchner undan galathea uppfödare frederico lundgren mossoró var ett brasiliansk engelskt fullblod mossoró föddes på egendomen haras maranguape som ägdes av frederico lundgren i pernambuco brasilien mossoró skrevs in i historien då han blev den första hingst i historien att vinna galopptävlingen grande prêmio brasil stamtavla källor kategori galopphästar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mossoró_(häst)
*  Arthrocereus rondonianus
... är en art av kaktus från minas gerais i brasilien stammarna är mer eller mindre upprätta upp till cm långa och cm i diameter ribbor taggar gröngula till gula centraltagg ar till cm långa radiärtaggar fina nållika till cm långa blommor lilarosa till cm långa de slår ut på natten lättodlad krukväxt som skall placeras i full sol under hela året kräver väldränerad jord vattnas ca en gång per vecka april till oktober vid mycket varm väderlek kan mera vatten ges ge kväve fattig gödning i små doser övervintras svalt och torrt från november till mars temperaturen bör ligga på c utan sval vintervila blommar inte kaktusen förökas vanligen med frö eller stickling ar som måste torka några dagar innan de planteras direkt i jord källor edward f anderson the cactus family timber press isbn mats winberg succseed http www succseed com jens corneliuson växternas namn vetenskapliga växtnamns etymologi wahlström widstrand isbn kategori ar växtindex kategori krukväxter kategori kaktusväxter kategori växter i brasilien ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthrocereus_rondonianus
*  Baggerkortis: Cry baby
Inför matchen var det mycket snack om det skulle bli en upprepning av det röda kort han fick i kvartsfinal två. Under matchen visade Martin att han studerat damtennis ordentligt och till och med infört de skrik som många av toppspelarna, t ex Anna Kournikova, karaktäriseras av. Däremot låg Martin väldigt mycket ner. Redan i andra set såg det ut som om han skulle falla ihop flera gånger och vid många fler tillfällen var det sekunder av andlös spänning för att se om Martin orkade upp efter att ha lagt sig ner i samband med någon räddning. Därför var det inte heller så konstigt att domarna inte blåste av matchen efter att Martin tydligen fått lite extra ont i en situation i femte set. Hela Sollentuna tyckte det var jättemärkligt, men det kan inte vara lätt för domarna att veta om Martin verkligen fått ont eller om han bara låg kvar och väntade ut att bollen skulle spelas klart; han hade ju trots allt redan smashat. Efter matchen var Martin så trött att han inte ens orkade stå upp under prisutdelningen efteråt. ...
http://baggerkortis.blogspot.com/2008/03/cry-baby.html
*  Lego Dino Attack
... eller dino är en rad produkter tillverkade av lego produkterna inriktade sig på åldersgruppen år och lanserades i usa japan och australien i juli i oktober släpptes sedan dino attack i övriga världen handling amerikanska japanska och australiensiska versionen legos beskrivning av serien lyder år dyker märkliga mutant dinosaurier upp och attackerar alla de större städerna i världen ett mäktigt team måste stoppa dem det består av shadow digger specs och viper men dessa underliga dinosaurier har större krafter än jordens befolkning har anat kommer dino attack teamet att besegra dinosaurierna eller kommer världen än en gång att falla i ruiner baserat i new york måste teamet använda de mest kraftfulla fordon människan har skådat som exempelvis en t typhoon helikopter iron predator pansarvagn och fire hammer humvee europeiska versionen europeiska dino attack är olik det amerikanska originalet dessa produkter kallades dino och äger rum efter de ovan nämnda händelserna istället för stora vapen har produkterna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lego_Dino_Attack
*  Ileana Salvador
... nation ileana salvador född den januari är en italiensk före detta friidrottare som tävlade i gång salvadors främsta merit är att hon blev silvermedaljör vid vm på km gång hon blev bronsmedaljör vid em i split vidare blev hon sjua vid vm i tokyo hon var väldigt framgångsrik inomhus med tre raka brons på meter gång vid inomhus vm personliga rekord km gång källor kategori födda kategori italienska gångare kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från italien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ileana_Salvador
*  Bladina fraterna
... är en insekts art som beskrevs av stsl bladina fraterna ingår i släkte t bladina och familjen nogodinidae inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori bladina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladina_fraterna
*  Poiocera saucia
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera saucia ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_saucia
*  Poiocera semiclara
... är en insekts art som beskrevs av stsl poiocera semiclara ingår i släkte t poiocera och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c bidrag till rio de janeiro tratkens hemipterfauna ii handlingar kongliga svenska vetenskaps akademien stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori poiocera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poiocera_semiclara

Hjärt-lungmaskin: En hjärt-lungmaskin är en maskin som temporärt tar över hjärtats och lungornas funktion.Fanny BriceDextrocardia: Dextrocardia innebär att människas hjärta sitter på den högra sidan av bröstet. Dextrocardia inträffar för ungefär 1 i 12.Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.State University of CampinasLöpbandAngioplastik: Angioplastik är en teknik att töja ut åderkalkade blodkärl i hjärtat så att blodtillförseln inte stoppas, oftast görs det på artärer. Den kan användas om det är något eller några lättåtkomliga kärl som behöver öppnas.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Amputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.Mesenterialkärlsocklusion