Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Tuberkulos, bovinDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.DjurfoderUppfödningTrypanosomiasis, bovinKött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.RhipicephalusSlakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Brucellos, bovin: Infektionssjukdom hos nötkreatur orsakad av bakterier av släktet Brucella, vilken leder till abort i senare stadier av dräktighet. Smitta med Brucella abortus är den främsta infektionsorsaken.RumenBufflar: Idisslare av familjen Bovidae, omfattande Bubalus arnee och Syncerus caffer. Begreppet buffel skall skiljas från bison, som avser Bison bison och Bison bonasus.TheileriasisAvföringEscherichia coli O157: En verocytotoxinproducerande serogrupp tillhörande O-underfamiljen av Escherichia coli som visat sig ge svår matförgiftning. Stammen serotyp H7 producerar Shigaliknande toxiner och har kopplats till epidemier orsakade av smittförande livsmedel av nötkött. Denna serogrupp ger upphov till hemorragiskt och hemolytiskt uremiskt syndrom samt övervägande blodig diarré och gastroenterit hos barn.VäxtförgiftningNeosporaGalna ko-sjuka: En smittsam, svampaktig hjärnsjukdom hos nötkreatur med förekomst av onormala prionproteiner i hjärnan. Drabbade djur utvecklar retbarhet och kraftig salivutsöndring och efterhand ataxi. Sjukdomen har satts i samband med utfodring med scrapieinfekterat proteinfoder av animalt ursprung. Sjukdomen kan överföras till människor och benämns då variant- eller ny variant-Creutzfeldt-Jakob-syndromet (vCJD).FårsjukdomarMustelidae: En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.Bacterial SheddingFästinginfestationerFårDjurens näringsfysiologiAbort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Mul- och klövsjuka: Virussjukdom hos nötkreatur, svin, getter, får och hjort. Infektionen ger hög feber och blåsbildning på tunga, mule och mellan klövarna.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Mycobacterium bovisEnzootisk pneumoni: Luftvägsinfektion främst hos nötkreatur, för vilken flera faktorer har betydelse, såväl miljö- och värdspecifika faktorer som patogena mikroorganismer. Miljöfaktorer verkar som stressutlösare som negativt påverkar immunsystemet och andra försvarsmekanismer och underlättar överföring av smittsamma ämnen.Slumpmässig fördelningMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Poaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.Enzootisk bovin leukos: En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.ViktökningBison: Släkte inom familjen Bovidae (oxdjur) med två arter, nämligen Bison bison (amerikansk bisonoxe) och Bison bonasus (europeisk vicent).Bovine Virus Diarrhea-Mucosal Disease: Akut sjukdom hos nötkreatur orsakad av bovint virusdiarrévirus (BVD-virus), som ffa drabbar kalvar i åldern ½ - 1½ år. Munsår är det vanligaste symtomet, men även feber, tunn, blodig diarré och nedsat t aptit förekommer. Dödligheten är hög.Matsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Anaplasmos: En sjukdom hos kreatur orsakad av att bakterier av släktet Anaplasma parasiterar på de röda blodkropparna.Gödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.Leukemivirus, bovint: Typarten av Deltaretrovirus som ger upphov till en typ av lymfosarkom hos nötkreatur (enzootisk bovin leukos) eller varaktig lymfocytos.AvvänjningBabesia bovis: En art av protozoer som orsakar babesios hos nötkreatur. Huvudsakliga vektorer är fästingar av släktena Boophilus, Rhipicephalus och Ixodes.Trypanosoma congolenseBlåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.Brucella abortus: En art av bakterier tillhörande släktet Brucella vars naturliga värdar är nötkreatur. Diarrevirus, bovina: En grupp virus av släktet Pestivirus som orsakar diarre, feber, munsår, blödningssyndrom och olika typer av nekrotiska sår hos nötkreatur och andra husdjur (bovin virusdiarre, BVD). De två arterna (genotyperna), BVDV-1 och BVDV-2, uppvisar olikheter i fråga om antigenicitet och patogenicitet. Den tidigare benämningen BVDV omfattade båda arterna.LivestockTheileriaBoskapspestSeasonsHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Djur, inavlade stammar: Djur som tillkommit genom flera generationers inavel. Djuren i den resulterande stammen har nästan identisk genotyp.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.DjurhållningMannheimia haemolytica: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som ingår i normalfloran hos nötkreatur och får. Under förhållanden av fysisk eller fysiologisk stress kan den dock orsaka mastit hos får och transportsjuka eller enzootisk pneumoni hos kalvar av nötkreatur. Den kallades tidigare Pasteurella haemolytica.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Kolibakterieinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakteriearten Escherichia coli (E. coli).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Identifieringssystem för djur: Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.Sädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.EatingPressfoderArtsspecificitetAnaplasma: Ett släkte gramnegativa bakterier, som är obligata parasiter hos ryggradsdjur. De sprids med artropoder till idisslare. Anaplasma marginale orsakar bovin anaplasmos.Abomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.KroppssammansättningFestuca: Ett växtsläkte (svingelgräs) i familjen Poaceae (gräs). Vanligast i Sverige är fårsvingel och rödsvingel.VeterinärmedicinGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Artiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Theileria parvaVariation (Genetics)Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Quantitative Trait, HeritableGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.PolymeraskedjereaktionMjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Juverinflammation: Inflammation i juvret hos kor.Herpesvirus 1, bovint: En art av Varicellovirus som ger upphov till smittsam bovin rinotrakeit och andra närbesläktade syndrom hos nötkreatur.Anaplasma marginaleFettsyror, flyktiga: Korta fettsyrakedjor som kan ha upp till sex kolatomer i längd. De utgör den huvudsakliga slutprodukten av den mikrobiella jäsningen i matsmältningssystemet hos idisslare, och kan även vara förknippade med nervsjukdom hos människor.Pasteurellos, pneumoniskZoonoserGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hov och kloMinstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.PasteurellainfektionerBlåtungavirus: Typarten av Orbivirus som ger upphov till allvarlig infektionssjukdom hos får, särskilt hos lammen. Det kan också infektera vilda idisslare och andra husdjur.TransportMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Monensin: Ett medel mot protozoer som alstras av Streptomyces cinnamonensis. Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Pneumonia, Atypical Interstitial, of CattleFästingarSvår förlossningEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Kött- och charkuteriindustri: Hela tillverkningskedjan för paketerade köttvaror.Mul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.United States Department of AgricultureBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Coronavirus, bovint: En art av Coronavirus som infekterar nyfödda kalvar, vilka får akut diarré och i många fall dör.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.

*  Övrigt Nötkreatur
Övrigt Nötkreatur. Logga in/Skapa konto. 0 Varor Kassan 0 ... tillbehör till dina nötkreatur. Hos oss hittar du allt från tysta och...
http://granngarden.se/Sortiment/Djur-&-Foder/Nötkreatur/Övrigt-Nötkreatur/c/notkreatur-ovrigt-notkreatur
*  Nötkreatur, utförsel - Jordbruksverket
gäller när du för nötkreatur från Sverige. Här finns övergripande ... dig som ska föra nötkreatur från Sverige. Utförsel av nötkreatur ... till centrala nötkreatursregistret. För djur som ska användas...
http://jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/notkreaturutforsel.4.7a446fa211f3c824a0e8000171461.html
*  Rävens dvärgbandmask - SVA
Häst. Katt. Nötkreatur. Vilda djur. Andra djurslag. ... Rävens dvärgbandmask - SVA. Djursjukdomar A-. Om SVA. Prislista. ENGLISH. Toggle navigation. Djurhälsa. Analyser och produkter. Forskning. Smittläge. Kontakta oss. Djursjukdomar A-. Om SVA. Prislista. ENGLISH. Zoonoser Djurhälsa. / Zoonoser. / Rävens dvärgbandmask. Toggle navigation. Fjäderfä. Får. Gris. Hund. Häst. Katt. Nötkreatur. Andra djurslag. Fodersäkerhet. Epizootier. Zoonoser. R vens dv rgbandmask. Echinococcus multilocularis Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum. Landsomfattande övervakning 2012-2014. Tidigare övervakning. Kontakta SVA. Dela med andra:. Dela den här sidan via e-post Url som kommer skickas med som länk:. Skicka. Läs mer. 18 oktober 2011 Slutrapport om SVA:s undersökningar av rävens dvärgbandmask 2011. Tidskriften SVAvet nr 2 2011 Tema: rävens dvärgba...
http://sva.se/djurhalsa/zoonoser/ravens-dvargbandmask?lid=34306
*  Antikroppar mot Schmallenbergviruset har påträffats på Åland - Eviraicon-animalsicon-commonicon-
2012 br / br / I en nötkreatursbesättning på Åland har påträffats ... sida. Nötkreaturen är födda på Åland och att antikroppar ... visar att nötkreaturen i något stadium smittats av viruset....
https://evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/antikroppar-mot-schmallenbergviruset-har-patraffats-pa-aland/
*  Vad är konjugerad linolsyra?
än spannmål matad nötkreatur. Av denna anledning, många peka på gräs ... nötkreatur och får som den bästa källan för...
http://debok.net/halsa/2015/06/Vad-ar-konjugerad-linolsyra.html
*  Tillsatser i läkemedel - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
som kommer från nötkreatur, medan gelatin i tabletter för det...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Tillsatser-i-lakemedel/
*  Kontrollprogram - Gård & Djurhälsan
hos nötkreatur vid slakt. Frågor och svar om...
http://gardochdjurhalsan.se/sv/kontrollprogram/
*  Köp MegaRed Krillolja 300 mg 30 kapslar på vitaminvaruhuset.se
, gelatin från nötkreatur, glycerol fuktbindare , vaniljarom....
http://vitaminvaruhuset.se/megared-krillolja-300-mg-30-kapslar
*  Köttdjur
... miniatyr en ung tjur köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion till skillnad från mjölkkor som används för mjölk produktion nötkreaturens kött kallas nötkött när nötkreatur uppföds i en boskapsinhägnad för att äta upp sig kallas de gödboskap användning köttdjur nyttjas huvudsakligen för produktion av mat till människor och andra djur men de används också till läder och produkter som används i schampo och kosmetika exempel på köttdjursraser ras ursprung aberdeen angus skottland aubracko frankrike arouquesa portugal belgisk blå belgien charolais frankrike chianina italien hereford nötkreatur hereford storbritannien highland cattle skottland texas longhorn spanien eller england wagyu japan referenser kategori nötkreatur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttdjur
*  Påläggskalv
... är en term inom djurskötsel n kalv ar föds kontinuerligt i en kobesättning de skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa kalvar man väljer då individer med god härstamning enligt genetik ens lagar dessa lägger man på d v s de får extra god omvårdnad för att de ska utvecklas till utmärkta produktiva vuxna djur jfr lägga på sig lägga på hullet numera används termen mest i överförd betydelse det är vanligen inom företag organisation er och idrotten som man talar om påläggskalvar då handlar det om unga och framåtsträvande personer som man vill utveckla till framstående medarbetare eller spelare gärna i ledande positioner kategori nötkreatur kategori näringsliv kategori svenska idiom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påläggskalv
*  Harriet Löwenhjelm
'Harriet' Augusta Dorotea Löwenhjelm', född 18 februari 1887 i Villa Tågaborg i Helsingborg, död av tuberkulos 24 maj 1918 i Tranås, var en svensk målare och lyriker. Litterär skylt Referenser Tryckta källor. Vidare läsning Externa länkar. Hon hade fem syskon, av vilka den äldre brodern Carl Löwenhielm var läkare och den yngre, Chrispin Löwenhielm 1892–1983, var kammarherre och officer. Löwenhjelms kusin Marianne Mörner, docent i franska språket vid Lunds universitet, var resesällskap på en resa till Paris och inspirerade på olika vis Löwenhjelm i hennes poetiska arbete samt introducerade hennes dikter och bilder i 1920-talets litterära Sverige. Löwenhjelm studerade vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium, Kerstin Cardon s ritskola, Konstakademien 1909-1911 och för den tidigare föreståndaren på Valands konstskola professor Carl Wilhelmson. Hon betraktade sig själv i främsta rummet som konstnär. Litterär produktion. Smek mig sakta ' och ' Beatrice-Aurore ', som har tonsatts av Hjalmar Casserman. Löwenhje...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harriet_Löwenhjelm
*  Torrfoder
... miniatyr px fodertabletter för hästar miniatyr px foderpellets för sköldpaddor torrfoder är djurfoder som innehåller maximalt vatten och som vanligtvis säljs i form av granulat pellets tablett er eller flingor torrfodren består ofta av ingredienser som torkats eller frystorkats de är ofta berikade med vitamin er och mineral produktionen av torrfoder är idag en egen industriell gren torrfoder för hund ar tillverkas ofta av vete majs och torkat kött för hardjur och gnagare består torrfoder ofta av hö och spannmål ibland ingår också torkade frukt er och grönsaker torrfoder för fiskar några firmor är specialiserade på torrfoder för fiskar både för akvariefiskar och odlad fisk avsedd som matfisk som med sina olika krav behöver olika slags foder till akvariefiskar finns särskilt många sorter för diskusfiskar symphysodon men torrfoder finns för alla typer av akvariefisk även saltvattensfisk ar och fiskar som uteslutande är karnivorer köttätare den vanligaste typen av torrfoder för akvariefiskar är flingfoder så...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torrfoder
*  Frank J. Cannon
... miniatyr|right|Frank Cannon 'Frank Jenne Cannon', född 25 januari 1859 i Salt Lake City, död 25 juli 1933 i Denver, var en amerikansk politiker och publicist. Han representerade delstaten Utah i USA:s senat 1896 - 1899. Han var son till George Q. Cannon som var en betydande religiös ledare. Cannon utexaminerades 1878 från University of Deseret nuvarande University of Utah. Han flyttade 1880 till San Francisco för att arbeta som journalist. Han flyttade 1882 tillbaka till Utahterritoriet. Han grundade 1888 tidningen 'Ogden Standard'. Cannon representerade Utahterritoriet 1895 -1896 i USA:s kongress som icke röstberättigad delegat. Utah blev 1896 USA:s 45:e delstat. Republikanerna Cannon och Arthur Brown valdes till de två första senatorerna. Cannon bytte redan 1897 parti till Silver Republican Party. Cannons mandatperiod löpte ut i mars 1899. Han kandiderade utan framgång till omval. Delstatens lagstiftande församling kunde inte enas om en efterträdare men i januari 1901 kunde Thomas Kearns slutligen till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_J._Cannon
*  Avel
... är vanligast för stora däggdjur som hund, katt, häst, får, nötkreatur och tamsvin, men förekommer även kommersiellt för att förädla exempelvis akvariefiskar och papegojor. Avel förekommer främst på grund av ekonomiska och estetiska hänsyn, men också för att föra gener och arv vidare för hotade arter. Nutida nötkreatur och tamgrisar har avlats från uroxe n respektive vildsvin et, och blev tidigt viktiga för människans försörjning av såväl kött som för mjölk och andra produkter. Avel på djur avsedda som livsmedel – vilket även inkluderar får och tamhöns broiler – har ständigt strävat mot att ta fram individer som växer fort och ger mycket kött, ägg eller mjölkprodukter. Hundar har även tjänat som människans nyttodjur genom århundradena, och exemplar har avlats för många olika syften, såsom vallhund ar, S:t Bernhardshund för att leta upp folk i berg, kamphund ar för att slåss, jakthund ar såsom tax för att jaga i gryt, och så vidare. Det finns tre huvudsakliga metoder som används vid avel:. Isolering: En gr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avel
*  Martha Hughes Cannon
... född död var en amerikansk läkare och politiker hon valdes år till delstaten utah s första kvinnliga senator och blev samtidigt även den första kvinnliga senatorn i usa som helhet hon tjänstgjorde i två mandatperioder se även susanna m salter referenser kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor kategori amerikansk kvinnohistoria kategori amerikanska politiker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Martha_Hughes_Cannon
*  Rasklubb
'Rasklubbar' är avelsförening ar som tillvaratar intressen som rör hundras er. De flesta är anslutna till en nationell kennelklubb, som därmed auktoriserar verksamheten. Det finns även rasklubbar som är helt fristående, då räknas inte deras raser eller hundar som officiellt erkända. Rasklubbarna har ansvar för avelsprogram som syftar till att hålla efter sjukdomar och hålla ner inavel sgraden. Klubbarna anordnar även utställningar samt andra rasfrämjande aktiviteter, tävlingar och prov, till exempel jaktprov eller bruksprov. Däremot är det den nationella kennelklubben som har ansvar för rasstandard och stambok. I Sverige finns två typer av rasklubbar: 'Specialklubbar' som är anslutna direkt till Svenska Kennelklubben och 'rasklubbar' som i sin tur är anslutna till specialklubbarna. Både specialklubbar och rasklubbar kan ha ansvar för såväl en som flera raser. Hur de fördelar uppgifter och ansvar sinsemellan varierar. De svenska rasklubbarna och specialklubbarna med länkar återfinns i faktarutan i respektive r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasklubb
*  Poitevin
'Poitevin' är en tung hästras från Frankrike, som mest använts för att avla fram mulor men även att dra flodbåtar i floddeltat. Speciellt en enastående härdig mulsort som är närmare 160 cm i mankhöjd vid namn Mule du Poitou avlas från Poitevinhästarna tillsammans med åsnan Baudet du Poitou. Poitevinhästen har sitt ursprung i den primitiva, utdöda Skogshäst en som levde i norra Europa sedan den senaste istiden. Dessa hästar korsades med andra tunga hästar från Danmark, Nederländerna och Norge som fördes till Frankrike under 1600-talet för att dika ut de stora träskmarkerna i området. Sedan behovet av arbetshäst ar minskade kraftigt efter mekaniseringen av jordbruken, var rasen nära att dö ut men ett aktivt avel sarbete sedan 1970-talet har ökat antalet hästar inom rasen. Efterfrågan på mulor har ökat kraftigt de sista åren och därmed det ekonomiska intresset att producera mulor; en mula kostar mer än en medioker poitevin-häst. Eftersom hästarna inte ger mycket pengar vid försäljning hamnar tyvärr många av häst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poitevin
*  Fågelfjärilar
Till fågelfjärilarna räknas några av de största fjärilarna i världen, däribland paradisfågelvinge n 'Ornithoptera alexandrae' vars vingspann kan vara upp till 28 centimeter. På grund av sin storlek och färggranna utseende har fågelfjärilar blivit populära bland fjärilssamlare världen över. Det har lett till att vissa arter insamlats okontrollerat och blivit hotade. Framgång med uppfödning i fångenskap är också en orsak till att insamlingen av vissa arter av fågelfjärilar i det vilda minskat. Många arter av fågelfjärilar har flera underart er eller varianter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fågelfjärilar
*  stinas lilla gröna: Skippa det röda köttet idag
... stinas lilla gröna. Skippa det röda köttet idag. Därför tycker jag att det passar bra att skriva om Livsmedelsverkets nya undersökning. I höst kommer vi förmodligen både få nya nordiska näringsrekommendationer och nya riktlinjer för rött kött och charkprodukter:. Rött kött och charkprodukter kan innebära hälsorisk. Forskning visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdom och vissa former av cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer, och kanske även bukspottkörtelcancer. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm och vilt. I samband med att många idag äter enligt LCHF Low Carb High Fat och andra trenddieter kan svenskarnas kött- och charkkonsumtion ha ökat betydligt de senaste åren. Resultatet kommer att visa hur stor konsumtionen är av kött och chark är. Tillsammans med de nya nordiska näringsrekommendationerna som beräknas vara färdiga i höst kommer Livsmedelsverket att bedöma om det finns anledning att införa ett råd om minskad mäng...
http://stinaslillagrona.blogspot.com/2012/05/skippa-det-roda-kottet-idag.html
*  För mycket kött ökar risk för stroke | SvD
För mycket kött ökar risk för stroke. Dagens tidning. SvD accent. Prenumeration och inställningar. Sök företag. Debatt. Story digital fördjupning. Dagens tidning. SvD accent. Din prenumeration. För mycket kött ökar risk för stroke. För mycket kött ökar risk för stroke En kost med mycket proteinrik mat som kött under lång tid, men med få kolhydrater på tallriken, ökar risken för stroke och hjärtinfarkt. Det visar en svensk-amerikansk studie av svenska kvinnors matvanor. Forskare vid Karolinska Institutet och Harvarduniversitetet har följt 43 000 kvinnor i Uppsalaregionen i en av de största vetenskapliga undersökningarna hittills av lågkolhydratdieters långsiktiga effekter. Resultaten av studien, som Upsala Nya Tidning och Dagens Nyheter fått ta del av, visar att att det utöver kända riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och fysisk inaktivitet finns klara samband mellan vad vi stoppar i oss och risken för att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna fick i början av forskningsprojektet besvara en omfattan...
http://svd.se/for-mycket-kott-okar-risk-for-stroke_7305057
*  Inget hästkött i Umeås skolmat | Västerbottens-Kuriren
Klicka här för mer information. Umeå Måltidsservice, som lagar mat till Umeå kommuns skolor och förskolor, uppger att det inte förekommer hästkött i skolmaten. Måltidsservice köper inte in färdiglagad lasagne. Skolor som köper in fabrikstillverkad lasagne kan ha serverat lasagneportioner som innehåller hästkött. Ledningen för Måltidsservice avfärdar att larmet berör Umeå kommuns skolmat. Måltidsservice köper inte in färdiglagad lasagne. Vi gör den själva från grunden. Just nu har vi inte heller lasagne med köttfärs på menyn. kolla svt/rapport lite motsägelsefullt tycker jag att man kan svära sig fri då. Men det var ju i den färdiglagade lasagnen som ej köpts in. Men hästkött är iofs väldigt gott, men inte bör det finns med i produkten om det ej står på deklarationen,. -Bara för att köttfärsen inte gnäggat någon gång behöver det inte betyda att det inte innehåller ngt höstkött. Äter hellre hästkött än slaktavfallet som blir till korv och hamburgare. Här får flykten ett slut Umeå Vid klockan 15 anlände den förs...
http://vk.se/798567/inget-hastkott-i-umeas-skolmat
*  BARF-utfodring
'BARF-utfordring' innebär att utfodra hund ar, katt er och andra husdjur med rått kött, ätbara ben, inälvor och grönsak er. Förespråkarna av diet en hävdar att den är näringsmässigt överlägsen traditionellt torr- eller burkfoder. Förespråkarna hävdar att den råa födan ger flera hälsofördelar medan kritikerna menar att den innebär risker som obalans i näringsintaget. Benen får under inga omständigheter kokas eller hettas upp, eftersom de farliga flisorna då lätt lossnar från benen, och blir skadliga för djuret. En överdosering av dessa vitaminer kan leda till olika problem, bl.a. För att djuret skall få en tillräckligt mångsidig och näringsrik kost, så behöver det veckovis få kött och ben av åtminstone tre olika djur. Efter att Billinghurst gav ut sin bok har flera andra dieter som baserar sig på rå föda uppkommit, vilka inte kan klassas som BARF. Bland dessa dieter finns också industriellt tillverkade produkter av rå föda som ofta är frysta eller frystorkade. Dessutom finns det numera också olika kombinatione...
https://sv.wikipedia.org/wiki/BARF-utfodring
*  Därför äter riktiga karlar kött - DN.SE
DN.TV. A TILL Ö. DN.TV. Foto: Svenskt kött Michël Roskams film ”Bullhead” kopplar ihop djur och manlighet, skriver Amelie Björck. Från taket över oss hängde lårbenen från ett tiotal nöt­kreatur, förvandlade till glaserade, gigantiska köttklubbor – från restaurangens sida sett en rustik inredningsdetalj och signal om kökets inriktning mot välsmakande kött. Kanske för att det inte finns någon väg tillbaka när man väl har börjat tänka på andra arters liv. Frågan aktualiseras i den Oscarsnominerade belgiska filmen ”Bullhead”, skriven och regisserad av debutanten Michël R Roskam recenserad i DN 4/5 – en film som jag ser som ett senmodernt svar på Ernest Hemingways roman ”Och solen har sin gång” 1926. En mer avgörande sak som männen har gemensamt är att båda har råkat ut för en skada som har gjort dem impotenta. Jag tror att Roskam gör en med­veten poäng med sin bakvända visuella gång från kött till djur. Här finns inte som hos Hemingway något ärofyllt och förtrollat över djurdominansen och inte heller över människ...
http://dn.se/kultur-noje/darfor-ater-riktiga-karlar-kott/
*  Köttmjöl
... thumb kött och benmjöl köttmjöl är en produkt som framställs genom uppvärmning torkning och malning av delar av djur vanligen inkluderas inte hov ar hår fjädrar eller tarm innehåll även fett et kan delvis utelämnas reglering inom eu inom eu är det sedan år förbjudet att använda eller blanda ner köttmjöl i djurfoderhanteringen även om det rör sig om kadaveravfall från friska djur anledningen till förbudet är att köttmjöl benmjöl slaktavfall etc har varit den troligaste smittvägen vad gäller spridningen av galna kosjukan bse mellan olika djurbesättningar och i förlängningen även smittades vidare till människan i form av creutzfeldt jakobs sjukdom cjd vcjd i sverige har detta förbud funnits sedan kategori djurfoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttmjöl
*  Fajita
... thumb right px ingredienser till en biff och kycklingfajita fajita svenskt uttal ipa faˈhiːta är en tex mex rätt bestående av stekt eller grillat kött på tortilla bröd köttet är traditionellt oxbringa men det kan även bytas mot kyckling fläsk räkor eller andra nötkött delar köttet tillagas och serveras oftast tillsammans med lök och paprika till rätten kan typiska tex mex tillbehör som gräddfil guacamole salsasås riven ost och tomat serveras det spanska ordet fajita är diminutiv av faja bälte gördel och betyder alltså litet bälte slaktare kring texas mexiko gränsen använde ordet fajita för en stut s diafragma men det är inte känt i skrift som namn på maträtten förrän någon gång kring ordet har sedan kommit att syfta på tillagningen snarare än köttstycket det populariserades över stora delar av världen på talet när tex mex snabbmat skedjor spred maträtten utanför texas kategori kötträtter kategori amerikanska maträtter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fajita
*  Köttbesiktning
'Köttbesiktning' är en offentlig kontroll av kött före och efter slakt, med avseende på dess kvalitet ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Förordning EG nr 852/2004 http://www.slv.se/sv/grupp1/Lagstiftning/Gallande-lagstiftning/Livsmedelshygien/ om livsmedelshygien fastslår att livsmedelsproducenten har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten för sina produkter. Enligt Förordning EG nr 853/2004 http://www.slv.se/sv/grupp1/Lagstiftning/Gallande-lagstiftning/Faststallande-av-sarskilda-hygienregler-for-livsmedel-av-animaliskt-ursprung/ med särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung får endast sådant kött som genomgått besiktning före och efter slakt av den behöriga myndigheten släppas ut på marknaden. Besiktningen utförs enligt internationella standarder både ante mortem före döden och post mortem efter döden. Efter besiktningen kan veterinären fastslå vissa villkor för att slaktdjuret ska få säljas som livsmedel, till exempel att det djupfryses. http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttbesiktning
*  Rullsylta
... miniatyr|250px|Rullsylta utan svål 'Rullsylta' är en traditionell variant på den kallskurna maträtt en sylta, som är vanlig på det svensk a julbord et. Ett vanligt tillbehör är senap, men rullsylta kan även serveras tillsammans med inlagda rödbetor eller rödbetssallad. Rullsylta kan även användas som pålägg på smörgås ar. Huvudingredienserna är rimmat sidfläsk och olika kryddor, till exempel senapsfrö. I bland används även gul lök, grönsaker och gelatin vid tillagningen. Tillagning enklare beskrivning Servering Se även Referenser. Tillagning enklare beskrivning. Rullsylta tillagas genom att man skär bort nästan hela svål en från fläsket med en vass kniv, men låter svålen sitta fast på ena långsidan. Sedan skär man sidfläsket mitt itu utan att helt dela köttet, och så viker man ut båda halvorna. Därefter tillsätter man kryddorna och övriga ingredienser, som fördelas jämnt över hela köttstycket. Sidfläsket rullas sedan ihop till en rulle, där man låter den kvarvarande svålen hålla ihop rullen. För att rull...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rullsylta
*  Meat Gadgets Don't Include Mustard
Meat Gadgets Don't Include Mustard....
http://gizmodo.com/5057942/meat-gadgets-dont-include-mustard?tag=sandwiches
*  Kapun
... miniatyr px en plockad kapun med huvud fötter och stjärtfjädrar kvar miniatyr en kapun är en kastrerad tupp metoden att kastrera tuppar används främst vid fågelfähållning för kött produktion kastreringen utförs innan djuret blir könsmoget vilket leder till att köttet blir fetare än på en okastrerad fågel en kapun kan väga kg och räcker då till portioner en kastrerad specialuppfödd höna på kilo kallas poulard kastrering av hönsfåglar är numera förbjudet i många länder externa länkar kategori tamhöns...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapun
*  Fanny Åström | Kom i kontakt med ditt inre hat » Varför töntarna är våra verkliga fiender.
Publicerat 4 december, 2013 En vän till mig sa en gång det är inte liberalerna som är våra verkliga fiender, det är töntarna. Av detta skäl lägger jag inte särskilt mycket fokus på att bevisa patriarkatet, för jag vet att de män som förnekar det ändå inte kommer att ta insikten till sig, i alla fall inte utan att jag kommer behöva arbete jävligt mycket för det. Du kan ha läst hur många kommunistiska böcker som helst, dra hur många citat som helst eller referera till en massa gubbar som tänkt olika tankar och det kommer ändå inte att spela någon jävla roll när det kommer till krita. Ja det kan jag hålla med om. Tror fan att du iom detta inlägg motiverade mig till att organisera mig. Så jag nästa gång jag har mer kött på benen att förklara för mannen på ett så kort och bra sätt som möjligt varför jag inte tycker om/uppskattar när han behandlar mig eller andra dåligt. Enligt mig är det en väldigt viktig del i att förändra människors tankesätt, att de har en rationell grund till vad och varför de tycker som de gö...
http://arsinoe.se/varfor-tontarna-ar-vara-verkliga-fiender/
*  Vitkindad spanier
... px miniatyr vitkindad spanier vitkindad spanier eller spanier vitkindad är en lätt hönsras med ursprung i spanien men som framavlats i storbritannien rasen är besläktad med minorka och andalusier ursprungligen var det en kombinationsras med bra köttproduktion och god värpförmåga även om avelsarbetet på senare år fokuserats på dess utseende rasen kännetecknas av sin stolta hållning svarta till något grönsvarta fjäderdräkt och iögonfallande vita kinder röd kam och haklappar en höna väger kilogram och en tupp väger kilogram äggen är vita och äggvikten är cirka gram hönorna värper bra men har dålig ruvlust rasens karaktär anses som aktiv och temperamentsfull färger svart referenser grandin anette hönsraser isbn kategori tamhöns...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitkindad_spanier
*  Justersåg
... miniatyr justersåg justersåg är en typ av stationär cirkelsåg som är utvecklad för att justera snickeridetaljer till exempel träskivor lister med mera i ett snickeri justersågen består av ett fast stativ med en fintandad sågklinga som är ställbar i höjdled samt går att vinkla ned till anordningen för att justera arbetsstycken består av ett rörligt sågbord som är försett med kullager bordet förs parallellt med sågklingan sågbordet är försett med ett anhåll som även går att vinkla parallellt mot sågklingan beroende av vilken typ av sågklinga som justersågen är utrustad med kan man även såga andra material såsom aluminium eller olika skivor av plastlaminat kategori sågar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Justersåg
*  Andes decoloratus
... är en insekts art som beskrevs av frederick arthur godfrey muir andes decoloratus ingår i släkte t andes och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor muir f a g the genus andes stål cixiidae homoptera philippine journal of science manila flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori andes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andes_decoloratus
*  Chlorophorus annulatus
... är en skalbaggs art som först beskrevs av hope chlorophorus annulatus ingår i släkte t chlorophorus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är nepal inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chlorophorus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorophorus_annulatus
*  Lindells Gårdsslakteri AB, TIDAHOLM, Slaktare, slakterier på Företagsfakta - Sök efter föret
Lindells G rdsslakteri AB, TIDAHOLM, Slaktare, slakterier p F retagsfakta - S k efter f retag i hela Sverige. Lindells Gårdsslakteri AB. Vi på Lindellsgårdslakteri är ett familjeföretag som funnits sen 1995. Lindellsgårdslakteri har idag 16 tals anställda med egen uppfödning och slakteri av grisar men vi kan även erbjuda nötkött till er kunder. Idag har vi ca 60 kunder som vi jobbar som leverantör åt och mer förfrågningar kommer in. Gården brann 07 April 2009 men efter detta så byggdes gården upp igen och är igång för fullt. Välj kött från djur som fötts upp i ditt närområde, som på så sätt ger mindre miljöpåverkan. En bra början är att välja kött från djur som fått leva ett bättre liv, ett liv utan långa jobbiga transporter. 2012-8 Soliditet % 26,3 3,8 31,6 Kassalikviditet % 61,1 56,4 193,9 Vinstmarginal % 6,5 -2,7 5,7 Total oms ttning TKR 100 096 68 475 61 876 Resultat efter finansnetto TKR 6 279 -2 059 2 968. Oms ttning per anst lld TKR 5 268 3 113 3 438 Kapitaloms ttningshastighet ggr/ r 4,7 4,4 3 Cashflo...
http://foretagsfakta.se/Tidaholm/Lindells_Gårdsslakteri_AB/2272831
*  Bäsinge
Kopparmalmen från Bäsinge koppargruva transporterades till Hanshyttan och dess kopparhytta för nedsmältning, senare garades råkopparen i Avesta. Ur "Handlingar" går att utläsa: "Bäsinge grufvas koppar blef vid Avesta gårad, till plåtar utsmidd och intill 1715 stämplad med 'ett krönt B mellan tvänne rosor' inom värdestämpeln.". Förutom ett 40-tal bostadshus finns idag även kulturhus, träslöjd samt såg och hyvleri belägna inom byns gränser. Under 2015 stoppades verksamheten i byns anrika slakteri Bertil Eriksson slakteri efter ett förvärv av Siljans Chark. Platsen som missionshuset byggdes på kallas för Humlebacken varvid det nya namnet är Humlebackens kulturhus. Ett exempel som gör området unikt är jordbruksmarken från tidig medeltid som fortfarande är ett öppet kulturlandskap. Ytterligare, i och med Dalälvens närvaro bildas 'Limes Norrlandicus', den biologiska Norrlandsgränsen, vilken skapar ett tydligt möte mellan nord och syd som inte går att finna på annat håll. Idag finns det fem biosfärområden i Sverige ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bäsinge
*  Pendleton Murrah
... miniatyr pendleton murrah pendleton murrah född eller död augusti i monterrey mexiko var en amerikansk politiker han var guvernör i texas murrah utexaminerades från brown university efter studierna bodde han fram till år i alabama men flyttade sedan till texas där han hoppades att klimatet skulle hjälpa honom då han led av tuberkulos murrah öppnade sin advokatbyrå i marshall och gifte sig oktober med sue ellen taylor han gick med i demokraterna och blev invald i texas lagstiftande församling murrah efterträdde francis lubbock som guvernör ämbetsperioden som guvernör var i amerikanska inbördeskriget s slutskede och murrah hade sina meningsskiljaktigheter med konfederationens militära befälhavare i texas i frågan om värnplikt i amerikas konfedererade staters armé kontroversen gällde huruvida csa s eller texas lag borde tillämpas i fråga om sådana individer som redan frivilligt hade tagit värvning i staten texas milis efter att robert e lee kapitulerade år yrkade murrah på texasborna att fortsätta sitt krig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pendleton_Murrah
*  Days Inn & Suites - Niagara Falls / Buffalo (Niagara Falls, NY) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Days Inn Suites - Niagara Falls / Buffalo Niagara Falls, NY - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. Days Inn Suites - Niagara Falls / Buffalo Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Niagara Falls. Hotell i Niagara Falls. Niagara Falls semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Niagara Falls. Niagara Falls flyg. Restauranger i Niagara Falls. Niagara Falls sevärdheter. Karta över Niagara Falls. Hotell. Alla hotell i Niagara Falls Erbjudanden på hotell i Niagara Falls Sista minuten Niagara Falls. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Niagara Falls. De populäraste familjehotellen i Niagara Falls. Niagara Falls miljöhotell. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Niagara Falls. 4-stjärniga hotell i Niagara Falls. 3-stjärniga hotell i Niagara Falls. Populära bekvämligheter. Hotell med po...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g48261-d613480-Reviews-or220-Days_Inn_Suites_Niagara_Falls_Buffalo-Niagara_Falls_New_York.html
*  Corus caffer
... är en skalbaggs art som först beskrevs av olof immanuel von fåhraeus corus caffer ingår i släkte t corus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är angola ghana kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g pascoe francis polkinghorne on some new longicorn coleoptera the transactions of the entomological society of london pl xiv fåhraeus olof immanuel coleoptera caffrariæ annis a j a wahlberg collecta longicornia descripsit öfversigt af kongliga svenska vetenskaps akademiens förhandlingar stockholm kategori långhorningar kategori corus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Corus_caffer
*  Norialsus caffer
... är en insekts art som först beskrevs av stsl norialsus caffer ingår i släkte t norialsus och familjen kilstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c hemiptera fran kafferlandet ofversigt af kongliga svenska vetenskaps akademiens förhandlingar stockholm flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori kilstritar kategori norialsus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norialsus_caffer
*  Tamarau
'Tamarau' eller 'mindorobuffel' 'Bubalus mindorensis', även kallad dvärgvattenbuffel, är ett oxdjur som är endemisk för ön Mindoro som tillhör Filippinerna. Kännetecken Levnadssätt Tamarau och människor Systematik Referenser Externa länkar. Djuret är tydlig mindre och kraftigare byggd än arten vattenbuffel. Den når en kroppslängd omkring 220 centimeter utan svans, en mankhöjd vid en meter och en vikt mellan 220 och 300 kilogram. Pälsens färg är mörkbrun till svartgrå. Horn finns hos bägge kön. Hornen är särskild tjocka men med en längd på 35 till 50 cm tydlig kortare än hos vattenbuffel. Tidigare fanns tamarau på hela ön Mindoro upp till 2000 meter över havet. De behöver skogar eller områden med tät undervegetation för att vila och gräsmark för att äta. Vanligen lever varje individ ensam och de kan vara aktiva på dagen eller på natten. Kanske blev några individer aktiva på natten på grund av störningar från människor. Efter dräktighet en som varar i 276 till 315 dagar föder honan ett enda ungdjur. Ungdjur har...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamarau
*  Johan Larsson (ishockeyspelare född 1992)
johan larsson ishockeyspelare född johan larsson ishockeyspelare född ishockeyspelare namn johan larsson bild johan larsson jpg bildtext bildstorlek px smeknamn nationalitet sverige nationalitet född datum född ort lau sverige position forward skjuter vänster längd vikt klubb buffalo sabres liga nhl tidigare klubbar rochester americans minnesota wild houston aeros brynäs if sudrets hc draftad e totalt draftad år draftad lag minnesota wild proffs start proffs slut halloffame webbplats internationellt junior vm guld johan larsson född juli i lau gotlands län är en svensk ishockey spelare som spelar i buffalo sabres i nhl han har tidigare spelat i minnesota wild och brynäs if hans moderklubb är sudrets hc klubbar vid nhl draften valdes larsson som e spelare totalt av minnesota wild den april bytte han klubb till buffalo sabres http sabres nhl com club player htm id rochester americans ahl minnesota wild nhl houston aeros ahl brynäs if elitserien sudrets hockey club division meriter deltog i vm med svenska ishock...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Larsson_(ishockeyspelare_född_1992)
*  Ring på Jeeves!
Denna roman är stilistiskt intressant eftersom den skiljer sig en smula från den mer typiska Wodehouse-romanen. Den är något av ett kammarspel och innehåller färre personer och enklare intrig samt utspelar sig under en kortare tidsrymd och i stort sett på ett enda ställe Rowcester Abbey. Hans min var minen hos en betjänt, som efter att under ett stort antal år ha utvecklat sin hjärna genom fiskdiet nu besjälas av en vördnadsfull iver att få ställa nämnda hjärna till sin unge herres förfogande. På vägen dit möter hon sin gamle bekante, äventyraren kapten Buffel, som denna gång inte jagar djur utan en bookmaker som lurat honom på en vinst. Rowcester Abbey är ett fallfärdigt slott som mest är en börda för ägaren, den nionde earlen, som dock kommit en smula på grön kvist under senare tid. Jeeves har hjälp earlen med inkomst genom att förmå honom bli bookmaker under namnet ”Hederliga plåster-Perkins.” En oväntad vinst på banan har dock lett till att earlen blev skyldig kapten Buffel tretusen pund vilket var mer än...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ring_på_Jeeves!
*  Toni Lydman
... född september i lahtis är en finländsk före detta professionell ishockey spelare som spelade i nhl för anaheim ducks som han flyttade till från buffalo sabres inför säsongen han har också spelat för calgary flames samt för tappara och hifk lydman valdes av calgary flames som e spelare totalt i nhl draften han representerade det finländska landslaget i os turneringarna och med ett silver och ett brons som resultat i augusti meddelade lydman officiellt att han lägger av klubbar tappara hifk calgary flames buffalo sabres anaheim ducks referenser kategori män kategori födda kategori levande personer kategori finländska ishockeyspelare kategori spelare i tappara kategori spelare i anaheim ducks kategori spelare i buffalo sabres kategori spelare i calgary flames kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från finland kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från finland kategori olympiska bronsmedaljörer kategori finländska olympiska silvermedaljörer kategori finländs...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toni_Lydman
*  Philippe Boucher
... miniatyr philippe boucher philippe boucher född mars i québec kanada är en fransk kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare han spelade för ett flertal nhl klubbar under sin aktiva karriär varav hans främsta är från säsongen då han noterades för poäng varav mål på spelade matcher han blev draftad som e totalt av nhl laget buffalo sabres klubbar i nhl buffalo sabres los angeles kings dallas stars pittsburgh penguins externa länkar kategori kanadensiska ishockeyspelare kategori födda kategori män kategori spelare i buffalo sabres kategori spelare i los angeles kings kategori spelare i dallas stars kategori spelare i pittsburgh penguins kategori levande personer kategori spelare i titan de laval kategori stanley cup mästare kategori spelare i manitoba moose kategori spelare i phoenix roadrunners...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Philippe_Boucher
*  Jeonbuk Hyundai Motors
{{Lagfakta namn = Jeonbuk Hyundai Motors FC färg = #33FF00 textfärg = #000000 typ = Fotboll sklubb färg2 = #009933 textfärg2 = #FFFFFF logo = |bild = |bild2 = |logotext = |bildtext = |bild2text = |grundad = 1994 |upplöst = |namnlång = Jeonbuk Hyundai Motors FC 전북 현대 모터스 tid.namn = Chonbuk Buffalo 1994 Jeonbuk Dinos 1994–1997 Chonbuk Hyundai Dinos 1997–2000 |smeknamn = |serie = |liga = K League Classic |konferens = |division = |ort = Jeonju, Norra Jeolla, Sydkorea |arena = Jeonju World Cup Stadium |kapacitet = 42 477 klubbfärg1 = #33FF00 klubbfärg2 = #000000 klubbfärg3 = #ffffff klubbfärg4 = #009933 klubbfärg5 = #FFFF00 klubbfärg6 = |tröjnummer = |farmarklubb = |moderklubb = |ägare = Hyundai Motor Company |ordförande = 'Jeonbuk Hyundai Motors' hangul : 전북 현대 모터스 är en fotboll sklubb i Jeonju, Sydkorea. Jeonbuk är regerande ligamästare efter att ha vunnit säsongen 2015. Klubben bildades 1994 och spelade sin första säsong i K League under namnet Chonbuk Buffalo. Klubben blev sist i ligan men togs över av Hyundai...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jeonbuk_Hyundai_Motors
*  James Sumner
... infobox forskare namn james b sumner px nobelpristagare i kemi bild james batcheller sumner jpg beskrivning födelsedatum november födelseplats canton massachusetts usa födelsenamn dödsdatum dödsplats buffalo new york usa gravplats boende medborgarskap nationalitet område institutioner alma mater rådgivare doktorsavhandling doktorsavhandling url doktorsavhandling år handledare phd studenter känd för influenser influerat priser maka cid ricketts barn namnteckning webbplats fotnoter james batcheller sumner född i canton norfolk county massachusetts november död i buffalo erie county new york augusti var en amerikansk kemist biografi sumner var professor i biokemi vid cornell university han var den förste som lyckades rensframställa ett enzym ureas i kristllin form år erhöll han tillsammans med john northrop och wendell stanley nobelpriset i kemi bra böckers lexikon källor externa länkar kategori nobelpristagare i kemi kategori amerikanska kemister kategori amerikanska nobelpristagare kategori personer i usa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Sumner
*  Niccolò Castiglioni
'Niccolò Castiglioni', född den 17 juli 1932 i Milano, död den 7 september 1996 i Milano, var en italiensk kompositör, pianist och musikskribent. Castiglioni var född och uppvuxen i Milano, där han började studera piano vid 7 års ålder. Han tog sitt artistdiplom vid 'konservatoriet i Milano' 1952, och diplom i komposition 1953. Studietidens kompositioner präglades av Stravinskijs neoklassicism, men efter examen förändrades hans stil under inflytande av den andra wienerskolan. Hans intresse för tolvtonsteknik var förenat med hans musikpolitiska engagemang, även om detta var kortlivad. 'Impromptus I-IV', som identifierats av kompositören som hans första riktiga opus, övergav dessa expressionistiska spänningar, och dessa fyra korta stycken uppvisar en nära relation till Webern s aforistiska stil, samtidigt som de närmar sig europeisk avantgarde. Han väckte också stor uppmärksamhet med verk som 'Elegia in memoria di Anne Frank', 'Rondels' och 'Gyro'. Personlig kontakt med Luciano Berio på RAI :s elektroniska musi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Castiglioni
*  Apple NAS-servrar - Hitta bästa pris, information och test
... Logga in. Meny. H rddiskar Datorer Delar H rddiskar Lagring H rddiskar. H rddiskar Lagring. Datorer Delar Hem. Apple NAS-servrar. NAS-servrar. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. NAS-servrar network-attached storage kan vara en enhet t.ex. dator vars enda uppgift är att lagra data och göra det tillgängligt över nätverket. I denna kategori listas boxar med nätverkskoppling i vilka man monterar hårddiskar om de inte finns förmonterade. Populära tillverkare är Netgear, Qnap, Synology och Linksys. St ng NAS-servrar network-attached storage kan vara en enhet t.ex. dator vars enda uppgift är att lagra data och göra det tillgängligt över nätverket. I denna kategori listas boxar med nätverkskoppling i vilka man monterar hårddiskar om de inte finns ... L s mer Jämför priser från 133 butiker i denna kategori. Visa. Sök. Filter: 5. av 947 produkter. Produktnamn. Alltid synlig. Antal hårddiskplatser. - Visa kolumn:. Inbyggd hårddisk. Visa kolumn:. Hårddiskstorlek. -. ...
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=584&t=142
*  Pierce-Arrow V12
'Pierce-Arrow V12' är en lyxbil, tillverkad av den amerikanska biltillverkaren Pierce-Arrow mellan 1932 och 1938. När konkurrenterna gick över till åttacylindriga motor er under det glada 1920-talet höll Pierce-Arrow kvar vid sina sexcylindriga modeller i det längsta. Märket hade en trogen kundkrets bland de välbärgade i New England men när konkurrensen hårdnade efter Wall Street-kraschen var Pierce-Arrow snabba att hänga på trenden med flercylindriga motorer. Pierce-Arrow introducerade två modellserier 1932 med olika stora versioner av den tolvcylindriga motorn. Sidventil motorn hade två motorblock i gjutjärn placerade i 80° vinkel på ett vevhus i aluminium. Redan efter ett år försvann den mindre motorn och istället kom en ännu större version. Under 1933 gick ägaren Studebaker i konkurs och Pierce-Arrow köptes upp av en grupp affärsmän från Buffalo, New York. 1934 uppdaterades kaross en och endast den större motorn blev kvar på programmet. Försäljningen sjönk dock stadigt under den stora depressionen och åre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierce-Arrow_V12
*  Plym m/1885
plym m plym m plym m var en plym som användes till flertalet modeller hjälmar vid stor parad inom försvarsmakten dåvarande krigsmakten utseende användning huvudbonader med plym m fotografier referenser utseende plymen var tillverkad i svart häst eller buffel tagel och satt på en cirka centimeter hög ståndare i vitmetall vid korrekt bärande ska plymen läggas så att det uppstår en delning vid vapenplåten plymens längd anpassades efter nederkanten av hjälmens skärm och nackskydd användning vid liten parad används en pik pickel men vid stor parad skruvas denne loss och ersätts av plymen huvudbonader med plym m hjälm m hjälm m fotografier file plym m jpg plymen i dess ursprungliga form referenser kategori modell äldre för övriga armén...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plym_m/1885
*  Skit (olika betydelser)
skit olika betydelser skit olika betydelser skit kan syfta på vardaglig benämning på människans exkrementer se avföring vardaglig benämning på djurs exkrementer se spillning vardaglig benämning på avfall vardaglig benämning på en förtretlighet meningslöshet eller något annat som upplevs som är icke önskvärt en interjektiv svordom engelskspråkig benämning på sketch satir eller parodi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skit_(olika_betydelser)
*  Escherichia coli O157:H7
escherichia coli o h escherichia coli o h escherichia coli o h ehec enterohemorragisk escherichia coli är en stam av bakterie arten escherichia coli som är en bidragande orsak till matförgiftning bakterien finns främst hos djur men kan spridas bland oss människor via livsmedel symtomen hos den drabbade kan variera främst drabbas man av en blödande tjocktarmsinflammation och vanligtvis medför även bakterien blodiga diarré er och illamående vid svåra fall kan sjukdomen även förorsaka framförallt hos yngre barn hemolytiskt uremiskt syndrom en form av njursvikt och en negativ påverkan av det mänskliga nervsystemet bakterien utsöndrar ett gift kallat shigatoxin i sverige rapporteras cirka fall av ehec varje år främst i södra sverige cirka hälften av de drabbade blev smittade utomlands externa länkar folkhälsomyndigheten har statens veterinärmedicinska anstalt har branschorganisationen svenskt kött se även escherichia coli kategori bakterier kategori anmälningspliktiga sjukdomar de enterohämorrhagische escherichia ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
*  Mårdar
'Mårdar' 'Martes' är ett släkte i familjen mårddjur. I släktet finns åtta arter som lever i Eurasien och Nordamerika. Mårdar uppnår en kroppslängd som ligger mellan 40 och 54 cm och en vikt mellan 0,8 och 5,5 kg. Svansens längd är vanligen 22 till 30 cm. Pälsens färg är oftast brunaktig och hos några individer finns en ljusare fläck på halsens fram- eller baksida. Svansen är mera yvig än hos släktet ' Mustela '. Med undantag av arten stenmård lever alla arter huvudsaklig i skogsområden. Födan består av mindre däggdjur, fåglar och deras ägg samt insekter men även av bär och andra växtdelar. Släktet utgörs av åtta arter: Wilson & Reeder red. ' Mammal Species of the World ', 2005,. Mård eller 'trädmård' 'Martes martes' Stenmård 'Martes foina' Sobel 'Martes zibellina' Fiskmård 'Martes pennanti' Amerikansk mård 'Martes americanus' Japansk mård 'Martes melampus' Gulstrupig mård 'Martes flavigula' Nilgirimård 'Martes gwatkinsi'. Observera att mårdhund en, trots sitt namn, inte räknas till mårdarna och inte ens till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mårdar
*  Dr. Martens
dr martens dr martens thumb dr martens kängor dr martens är ett sko märke grundat av den tyske militärläkaren klaus märtens ibland kallade doc martens eller bara docs efter krigsslutet åkte han på skidsemester i bayerska alperna och skadade vristen han tyckte att hans armékängor hindrade läkningen och bestämde sig för att förbättra designen på dem tillsammans med en gammal studiekamrat läkaren herbert funck startade han en fabrik där de tog vara på uttjänt gummi från luftwaffe och gjorde om det till sulor epålett er från officersjackor blev inlägg ovandelen på skorna kom från omsydda officersbyxor av läder av de första årens försäljning gick till kvinnor över i samband med att skorna lanserades i england ändrade man stavningen från dr maertens till dr martens i england blev skorna en symbol för arbetarklassen dr martens är också populära inom punk en och bland skinheads eftersom de symboliserar närhet till arbetarklassen i populärkulturen alexei sayle och the radical posture sjöng sången dr martens boots i av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dr._Martens
*  Japansk grävling
'Japansk grävling' 'Meles anakuma' är ett rovdjur i familjen mårddjur som lever endemisk t i Japan. Den räknades fram till 1990-talet som underart till europeisk grävling 'Meles meles' men enligt nyare forskningar förtjänar den art status. Japanisk grävling är med en kroppslängd huvudet och bålen av 58 till 83 cm tydligt kortare än europeisk grävling. I kroppsskepnaden liknar arten sin europeiska släkting. Allmänt är huvudet mindre och storleksskillnaden mellan hannar och honor inte lika tydlig som hos europeisk grävling. Japansk grävling lever i olika habitat som städsegröna lövskogar, barrskogar i bergstrakter och delvis odlade eller bebyggda områden fram till Tokyo s förorter. Under den kalla årstiden, främst mellan januari och februari, vilar de i sina gryt. Arten är inte lika social som sin europeiska släkting. I reviret har varje individ vanligen sina egna gryt. Liksom sin europeiska släkting har japansk grävling ett eller flera huvudgryt samt flera mindre gryt för tillfällig vistelse. Bruk av gryt skif...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japansk_grävling
*  Wolverine Blues
{{Album infobox Namn= Wolverine Blues bild= bildbredd= bildtext= Typ = studioalbum |Artist = Entombed |Utgivning = 4 oktober 1993 |Inspelad = Sunlight Studios, Stockholm 1992 / 1993 |Genre = death metal |Längd = 35:25 Skivbolag = Columbia Records Earache Records |Producent = Entombed Tomas Skogsberg |Recensioner = * Allmusic |Förra album = ' Hollowman ' 1993 |Detta album = 'Wolverine Blues' 1993 |Nästa album = ' Night of the Vampire ' 1995 }} 'Wolverine Blues' är det svenska death metal -bandet Entombed s tredje studioalbum. Skivan släpptes 4 oktober 1993 och det är med detta album som gruppen ändrar kurs från den klassiska death metal-stilen till en mer hårdrocks/metal-liknande stil. Wolverine Blues är Entombeds sista studioalbum med Lars Rosenberg på bas. Det har släppts tre olika ljudversioner av detta album. Den första hade samplingar i låtarna '"Eyemaster"', '"Rotten Soul"' och '"Out of Hand"'. I den andra och i den tredje versionen hade samplingarna tagits bort, samt att i den andra så hade man ändrat l...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wolverine_Blues
*  Mustela felipei
... är ett rovdjur i familjen mårddjur som förekommer i nordvästra sydamerika arten är bara känd från två av colombia s departement huila och cauca dessutom hittades en enda individ i norra ecuador habitat et utgörs av skogar längs vattendrag i till meter höga bergstrakter det vetenskapliga namnet hedrar den amerikanska zoologen philip don felipe hershkovitz vuxna individer når en kroppslängd huvud och bål av cirka cm en svanslängd av cm och en vikt av till g det gör arten till ett av de minsta rovdjuren den är bara lite större än en vessla men något mindre än hermelin en pälsen har på ovansidan en svartbrun färg och är vid buken orange till vitgul det är nästan inget känd om djurets levnadssätt på grund av väl utvecklad simhud mellan tårna antas att den ofta vistas i vattnet arten är mycket sällsynt fram till observerades den bara gånger i utbredningsområdet omvandlas skog till jordbruksmark iucn listar mustela felipei som sårbar vu men påpekar att hotet kan vara allvarligare noter izor r j and l de la torr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mustela_felipei
*  Dovrefjell-Sunndalsfjella nationalpark
vänster|miniatyr|Dovrefjell. Parken inrättades 2002 för att skydda ett intakt högfjälls ekosystem och täcker ett område på 1 693 km² i Lesja och Dovre kommun er i Oppland, Oppdals kommun i Sør-Trøndelag samt Sunndals och Nessets kommun er i Møre og Romsdal. Den är en utvidgning av 'Dovrefjell nationalpark', som inrättades 1974, dessutom ingår ett separat område öster om Drivdalen i nationalparken. Geografi, landskap och geologi Flora och fauna Kulturminnen Källor Externa länkar. Geografi, landskap och geologi. Parken spänner över ett brett spektrum av norska fjällandskaptyper, från det stela och kala i väster till det kalkrika, frodiga med mjuka former i öster. Parken är kärnområde för vildren och dess centrala delar har ett bestånd av myskoxe, som planterades in under mellankrigstiden. Det finns ett fast bestånd av järv och ett visst bestånd av fjällräv och flera stora rovfåglar som kungsörn och jaktfalk. Dovrefjell, särskilt Knutshøene, och Sunndalsfjella är kända för en rik fjällflora med många endemisk a ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dovrefjell-Sunndalsfjella_nationalpark
*  Sibbo
{{Kommun Finland vapen = Sipoo.vaakuna.svg läge = Sipoo.sijainti.suomi.2010.svg bildtext1 = 'Sibbo kommuns vapen' bildtext2 = 'Sibbo kommuns läge' vapenartikel = Sibbo kommunvapen Kommunnamn svenska = Sibbo Kommunnamn finska = Sipoo Kommunkod = 753 Län = Södra Finlands län Landskap = Nyland Latitud =. Sibbo har {{Nts|}} invånare och en yta på {{Nts|}} km². 15–30 km öster om Helsingfors centrum, men fortlevde länge som en svenskspråkig och starkt jordbruksdominerad kommun. Helsingfors stad äger betydande landområden i Sibbo och krävde 2006 att få införliva delar av Östersundom i västra Sibbo med Helsingfors. Trots att majoriteten av sibboborna häftigt motsatte sig detta och de lagliga grunderna var tvivelaktiga ändrades kommungränsen den 1.1.2009. Det tidigare helt svenskspråkiga Sibbo är sedan 1953 en tvåspråkig kommun med sedan 2003 finska som majoritetsspråk och svenska som minoritetsspråk. Historia Ortnamn Sibbo å Sevärdheter Sibbo kommunvapen Kända personer från Sibbo Vänorter Källor Externa länkar. På de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sibbo
*  Lierne nationalpark
... 'Lierne nationalpark', sydsamiska : Lijre, är en norsk nationalpark som ligger i ett lågfjällsområde i Lierne kommun i norra Nord-Trøndelag mot den svenska gränsen. Längre västerut i samma kommun börjar den mycket större Blåfjella-Skjækerfjella nationalpark, som inrättades samma dag, den 17 december 2004. Ytan är 333 km² och parken gränsar till flera skyddade fjällområden på den svenska sidan om gränsen och utgör tillsammans med svenska Hotagsfjällen ett mycket stort skyddat vildmarksområde. Geografi, landskap och geologi Flora och fauna Kulturminnen Källor Externa länkar. Geografi, landskap och geologi. Nationalparken ligger norr om Sørlivassdraget och mot Sverige passerar den Hestkjølen och Muru. Området är vattendelare mellan vattendragen som rinner ut i Östersjön och Norska havet. Landskapet är ganska flackt och geologin är unik för fylke t då det är dess rikaste och mest varierande från kvartär. Landskapet präglas av morän avsättningar och lösa massor från issmältningen efter sista istiden. Flora oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lierne_nationalpark
*  Forollhogna nationalpark
... 'Forollhogna nationalpark' är en norsk nationalpark i fjällområdena i Hedmarks och Sør-Trøndelag fylke, mellan Orkla, E6, Gauldalen och Glomma. Parken inrättades 2001 och blev landets 19:e nationalpark. Den täcker ett 1 062 km² stort område i Tynset, Tolga och Os kommun er i Hedmark samt Holtålens, Midtre Gauldals och Rennebu kommun er i Sør-Trøndelag. Geografi, landskap och geologi Flora och fauna Kulturminnen Källor Externa länkar. Geografi, landskap och geologi. vänster|miniatyr|Forollhogna. Landskapet består av låga toppar, sjöar och små åar. I dalarna in mot nationalparken ligger fäbod ar. Berggrunden är näringsrik och vittrar lätt, vilket ger grund för en rik flora. Den högsta punkten är Forollhogna 1 332 m ö.h. Flora och fauna. Fjällbjörk och vide är vanliga. Kungsörn, jaktfalk och blå kärrhök finns i parken. Vild ren stammen är stor och stabil, järv och fjällräv finns i blygsam omfattning. I övrigt finns ett varierat bestånd av smågnagare och goda bestånd av dalripa, älg och hjort. Kulturminnen. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forollhogna_nationalpark
*  Thallomys
... är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen råttdjur beskrivning taxonomi och utbredning källor externa länkar beskrivning individerna når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en svanslängd av till cm vikten varierar mellan och gram den långa pälsen är antingen mjuk eller grov beroende på art den har på ovansidan en gråbrun till gulbrun färg med en något mörkare rygg buken och extremiteterna är vita den långa svansen har vanligen en brun färg dessa gnagare vistas i buskskog ar och skogar ofta med akacior som dominerande växter individerna bygger bon av olika växtdelar på förgreningar eller i hålor mellan rötter de letar vanligen sent på kvällen efter föda som utgörs av akaciornas unga skott blad och naturgummi dessutom äts frön bär rötter och några få insekter thallomys bildar flockar som oftast består av ett eller två föräldrapar och deras ungar honor kan bara para sig under varma årstider de har flera kullar per år med två till fem ungar per kull cirka en månad efter födelsen slutar honan med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thallomys
*  Thamnomys
... är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen råttdjur beskrivning taxonomi och utbredning källor externa länkar beskrivning dessa gnagare når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en svanslängd av till cm vikten varierar mellan och gram den jämförelsevis långa pälsen kan vara mjuk eller grov på ryggen har pälsen en mörkbrun till orangebrun färg den blir ljusare vid sidorna och buken är helt vit eller ljusgrå på svansen finns bara några glest fördelade hår med undantag av spetsen som har en liten tofs tårna är utrustade med korta böjda klo r individerna klättrar vanligen i växtligheten i bergsskogar utbredningsområdet ligger huvudsakligen till meter över havet dessa gnagare är aktiva på natten och vilar på dagen i självbyggda bon av gräs och andra växtdelar boet placeras i trädens håligheter på förgreningar eller i byggnader thamnomys äter blad och frön kanske ingår även några bär och insekter i födan liksom hos närbesläktade råttdjur antagligen lever individerna utanför parningstiden ensam upphit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thamnomys
*  Luzonråttor
... carpomys är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen råttdjur beskrivning systematik källor externa länkar beskrivning som namnet antyder förekommer dessa gnagare på ön luzon som tillhör filippinerna de vistas där i bergstrakter cirka till meter över havet regionen är täckt av bergsskogar individerna når en kroppslängd huvud och bål av till cm och en svanslängd av till cm den mjuka och täta pälsen har på ovansidan en brun färg med flera svarta hår buken är gulvit carpomys melanurus har en glänsande svart svans och hos carpomys phaeurus är svansen mörkbrun och inte glänsande för bättre rörlighet i växtligheten har de breda bakfötter tummen har en nagel och stortån en klo iucn listar carpomys phaeurus som livskraftig lc och carpomys melanurus med kunskapsbrist dd systematik kladogram enligt catalogue of life och wilson reeder clade label carpomys källor på iucn s rödlista läst september externa länkar kategori råttdjur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luzonråttor
*  Efteling
... nöjespark namn efteling bild efteling python jpg bildtext toppen i berg och dalbanan python plats loon op zand öppningsår stängningsår ägare tidigare namn yta besökarantal säsong webbplats antal berg och dalbanor antal övriga attraktioner efteling är det största och mest populära nöjesfält et i nederländerna och ett av de ledande i europa efteling ligger i loon op zand öppnades och är en av de äldsta nöjesparkerna i världen historik parken idag gäster och ekonomi källor externa länkar historik under talet inriktade sig parken mestadels på familjer med barn upp till år men sedan slutet av talet utvecklades den till ett nöjesfält för besökande i alla åldrar från början var efteling en naturpark med lekplats och sagoland öppnades den första berg och dalbana n som var dåtidens största berg och dalbana byggd i stål i europa parken idag parken täcker idag en yta på omkring m den är uppdelad i fyra temaområden den har åkattraktion er berg och dalbanor och vattenattraktioner gäster och ekonomi efteling tar emot ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Efteling
*  Borg, Vestvågøy
borg vestvågøy borg vestvågøy miniatyr det rekonstruerade hövdingahuset med omgivningar borg är ett vikingatid a hövdingasäte i vestvågøy kommun i nordland i norge på norra sidan av ön vestvågøy i lofoten på borg grävde nordiska arkeologer på talet ut ett meter långt hus m det hittills största kända huset från vikingatiden huset hade varit av trä men hade på utsidan en extra vägg av torv meter bred nederst huset har tjänat både som bostad fähus och gilleshall det var indelat i fem rum varav fähuset och gilleshallen låg i de två största i fähuset fanns rum för kor nere vid vattnet har man hittat lämningar efter stora naust ar den största omkring meter lång borg utmärker sig också genom kvaliteten på föremålsfynden i gilleshallen som är den enda kända från norsk vikingatid har man hittat guldgubbar importerad keramik och exklusivt glas det ekonomiska överskottet på borg beror förmodligen på handel med varor från nordnorge som pälsverk och valross betar sedan ligger vikingamuseet lofotr i en rekonstruktion av de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borg,_Vestvågøy
*  Skyddsvärnet
... är en maj i stockholm konstituerad sedan självständigt verksam förening som i samarbete med andra institutioner eller sammanslutningar i likartat syfte och intresserade privatpersoner ursprungligen såg som sin uppgift att verka för främjande av det allmänna och enskilda räddningsarbetet bland frigivna fångar villkorligt dömda lösdrivare alkoholister prostituerade och i liknande avseenden hjälpbehövande initiativ till samfundets bildande togs först och främst av allmänna svenska prästföreningen och svenska fattigvårdsförbundet under vilken senare organisation skyddsvärnet av vissa praktiska skäl till en början ställdes som filial föreningen nuvarande syfte är att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering och den bärande principen är hjälp till självhjälp man bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter i mälardalsregionen främst personer från socialtjänst en och kriminalvården källor externa länkar kategori föreningar i sverige...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsvärnet
*  Ekoxbaggar
... lucanidae är en familj i ordningen skalbaggar kännetecken levnadssätt systematik källor externa länkar kännetecken dessa skalbaggar är mellan och millimeter långa och har en robust byggd kropp antennernas sista segment är bredare och liknar blad hos ekoxebaggarna finns en tydligt utpräglad könsdimorfism hanar har större storlek och större munverktyg trots storleken är hanarnas munverktyg harmlöst för människan bara honor orsakar smärta när de biter levnadssätt ekoxbaggar livnär sig av träd ens vätskor som de slickar från öppningar i barken vid fara spelar de vanligen döda larv erna lever i och livnär sig av död trämassa maskarna är vitaktiga med extremiteter och huvud i orange larver lever upp till fem år innan de förvandlas till skalbaggar under tiden genomgår de flera metamorfos er systematik i familjen finns omkring arter i europa förekommer arter eller underarter i släkten besökt källor externa länkar sl jelenak...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekoxbaggar
*  Roque vid olympiska sommarspelen 1904
roque vid olympiska sommarspelen roque vid olympiska sommarspelen right px right px vid olympiska sommarspelen avgjordes en gren i roque och tävlingarna hölls mellan och augusti på francis field antalet deltagare var fyra tävlande alla från usa detta var första och enda gången som roque fanns med på det olympiska programmet medaljfördelning medaljörer herrar deltagande nationer källor externa länkar medaljfördelning medaljfördelning bild olympic rings svg px placering nation bgcolor gold image gold medal svg px guld bgcolor silver image silver medal svg px silver bgcolor cc image bronze medal svg px brons totalt medaljörer herrar type gren labelwidth width roque charles jacobus smith streeter charles brown roquespelare charles brown deltagande nationer totalt deltog fyra roquespelare från ett land vid de olympiska spelen i saint louis width width width valign top källor externa länkar kategori krocket vid olympiska sommarspelen kategori sporter vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roque_vid_olympiska_sommarspelen_1904
*  Vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen 1908
vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen right px right px vid olympiska sommarspelen avgjordes tre grenar i motorbåtsport vid spelen kallade vattenmotorsport som hölls mellan och augusti i southampton antalet deltagare var sjutton tävlande från två länder medaljfördelning medaljörer deltagande nationer källor externa länkar medaljfördelning medaljfördelning bild olympic rings svg px placering nation bgcolor gold image gold medal svg px guld bgcolor silver image silver medal svg px silver bgcolor cc image bronze medal svg px brons totalt medaljörer type gren labelwidth width klass a öppen klass a öppen i vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen detaljer camille emile thubron ingen ingen klass b under fot klass b under fot i vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen detaljer gyrinus john field richards bernard boverton redwood isaac thomas thornycroft ingen ingen klass c meter klass c meter i vattenmotorsport vid olympiska sommarspelen detaljer gyrinus john f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenmotorsport_vid_olympiska_sommarspelen_1908
*  Sollentuna kommunvapen
... miniatyr stående sollentuna vapen visar skepp som rullas på stockar över land där farleden är för grund för att man skall kunna segla på den sollentuna kommunvapen har skapats för att visa att det på den plats där sollentuna nu ligger fanns en farled för skepp från saltsjön till uppsala motsvarande vår tids norrviken edsviken och oxundasjön på grund av landhöjningen blev vattnet för grunt för att segla på någon gång under yngre järnålder och då drog man i stället skeppen på stockar över land där detta gjordes uppstod en handelsplats vars centrum var kungsgården tuna antikvarien hans hansson skrev om detta i hembygdsföreningens årsskrift vapnet utformades sedan av den heraldiske konstnären einar j son kedja i samarbete med riksheraldikerämbetet och fastställdes för dåvarande sollentuna köping vapnet registrerades sedan för sollentuna kommun clara nevéus och bror jacques de wærn ny svensk vapenbok streiffert stockholm s sollentuna påverkades inte av kommunsammanslagningarna i början av talet per andersson ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommunvapen
*  Krocket vid olympiska sommarspelen 1900
krocket vid olympiska sommarspelen krocket vid olympiska sommarspelen thumb right krockettävlingen vid os right px right px vid olympiska sommarspelen avgjordes tre grenar i krocket och tävlingarna hölls mellan juni och juli i bois de boulogne antalet deltagare var tio tävlande från två länder tre av de tävlande var kvinnor vilket gör krocket till en av de sporter som först tillät kvinnliga deltagare vid de olympiska spelen medaljfördelning medaljörer herrar deltagande nationer källor externa länkar medaljfördelning medaljfördelning bild olympic rings svg px placering nation bgcolor gold image gold medal svg px guld bgcolor silver image silver medal svg px silver bgcolor cc image bronze medal svg px brons totalt medaljörer herrar type gren labelwidth width singel en boll singel en boll i krocket vid olympiska sommarspelen detaljer gaston aumoitte georges johin chrétien waydelich singel två bollar singel två bollar i krocket vid olympiska sommarspelen detaljer chrétien waydelich maurice vignerot jacques sauter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krocket_vid_olympiska_sommarspelen_1900
*  Fredrik Johansson (orienterare)
fredrik johansson orienterare fredrik johansson orienterare fredrik johansson född den juli i borås är en svensk orienterare som ingick i stafettlaget som tog guld vid vm samt laget som tog silver vid em han har även ett jvm silver i stafett och ett sm guld på ultralång distans källor externa länkar kategori svenska orienterare kategori världsmästare i orientering kategori idrottare från borås kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Johansson_(orienterare)
*  Tidsfaktorekonomi
'Tidsfaktorekonomi' är ett ekonomiskt system där skatt såväl som lön står i proportion till den tid ett arbete tar i anspråk. Detta förhållande skiljer tidsfaktorekonomi från de flesta andra ekonomiska system, där andra faktorer än tidens gång ligger till grund för beräkning av skatt. Systemet har på senare tid beskrivits grundligt av svensken Karl Gustafson, men redan ekonomen Silvio Gesell umgicks med tankar på en tidsfaktorbaserad ekonomi. 1976 lämnade centerpartisten Anders Gernandt en motion till Sveriges riksdag om införandet av 'tidskatt'. Bakgrund Syfte och mål Kritik mot tidsfaktorekonomin Källor Externa länkar. Tidsfaktorekonomin utgår ifrån antagandena att de ekonomiska system som tillämpas idag grundar sig på förhållanden som inte gynnar alla som måste rätta sig efter dem, samt att dessa systems nackdelar skulle kunna undanröjas, om ekonomin vore grundad på naturlagarna. De orättvisor som dagens system för med sig anses av tidsfaktorekonomins förespråkare bero på att det idag inte finns några fast...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsfaktorekonomi
*  Hamilton – I hennes majestäts tjänst
hamilton i hennes majestäts tjänst hamilton i hennes majestäts tjänst hamilton i hennes majestäts tjänst är en svensk film som väntas ha premiär filmen är en fristående fortsättning till i nationens intresse och men inte om det gäller din dotter det är den sista delen i trilogin manuset skrevs av petter skavlan däremot är ingen regissör engagerad inspelningen har blivit fördröjd sedan länge rollista om filmen källor externa länkar rollista mikael persbrandt carl hamilton om filmen premiären var från början satt till augusti men flyttades sedan fram till januari den oktober anlitades petter skavlan som manusförfattare i en intervju från november sade persbrandt tanken var att vi skulle börja igen i vinter nu i november december men det verkar uppskjutet nu blir det inte i år utan någon gång nästa år källor externa länkar kategori svenska thrillerfilmer kategori svenska actionfilmer kategori svenskspråkiga filmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hamilton_–_I_hennes_majestäts_tjänst
*  Hans Annersten
... född är en svensk petrolog han disputerade vid uppsala universitet där han senare blivit professor i mineral kemi och petrologi han blev ledamot av vetenskapsakademien källor externa länkar kategori svenska professorer i petrologi kategori personer verksamma vid uppsala universitet kategori lva kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Annersten
*  Silje Ekroll Jahren
... född den maj i nordkisa är en norsk orienterare som ingick i stafettlaget som tog brons vid vm i junior vm tog hon guld i stafett och silver på sprintdistansen källor externa länkar kategori norska orienterare kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer kategori personer från ullensakers kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silje_Ekroll_Jahren
*  Smalbandad ekbarkbock
... plagionotus arcuatus är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen långhorningar kännetecken utbredning levnadssätt källor externa länkar kännetecken den smalbandade ekbarkbocken har en kroppslängd på mellan och millimeter den har svart kropp med gula tvärband både på huvudet halsskölden och täckvingarna antennerna och benen är gula thumb upright hane utbredning den smalbandade ekbarkbocken finns i sverige från skåne till uppland och är vanlig i områden med regelbunden avverkning av ek den finns även i danmark och södra norge i finland finns bara enstaka fynd den finns vidare i baltikum mellaneuropa sydeuropa turkiet och kaukasus levnadssätt den smalbandade ekbarkbockens färgteckning i svart och gult som påminner om en geting s är en form av mimikry som skyddar skalbaggen mot fiender den har även ett rörelsemönster som påminner om en getings larven lever på ek och i sällsynta fall på andra lövträd veden ska vara nyligen död larven lever först under barken för att senare äta sig längre in i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smalbandad_ekbarkbock
*  Lykurgos (Thrakien)
lykurgos thrakien lykurgos thrakien lykurgos var i grekisk mytologi en kung över edoner na i thrakien som sedan han förgripit sig på guden dionysos och hans följe slogs med blindhet av zeus och kort därefter dödades enligt en annan saga hemsöktes hans land av missväxt och lykurgos själv förföll i vansinne detta drev honom att döda sin egen son då han trodde sig hugga av en vinranka då missväxten fortfor förde edonerna honom till berget pangaion där han sönderslets av vilda hästar eller av pantrar källor externa länkar kategori personer i grekisk mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lykurgos_(Thrakien)
*  Kartering
... är olika metoder för insamling av data som ska ligga till grund för framställning av kartor metoderna kan vara fältmätning bildtolkning geodetiska och fotogrammetriska metoder man brukar skilja på begreppen storskalig och småskalig kartering med storskalig kartering menas inmätning av objekt i stor skala det vill säga skalområdet till ungefär varifrån man kan börja benämna karteringen småskalig gränsen är flytande för var man lägger brytpunkten begreppet kartering har använts i svenskan sedan talet källor externa länkar kategori kartografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kartering
*  RiotMinds
... är ett svenskt spelföretag som hittills gett ut två rollspel mysterierollspelet götterdämmerung och den nuvarande utgåvan av drakar och demoner samt material till dessa rättigheterna till drakar och demoner har riotminds fram till licensierat från paradox entertainment men med den sjätte utgåvan av drakar och demoner drakar och demoner köptes licensrättigheterna av riotminds grundare magnus malmberg och theodore bergquist i samband med att aktiebolaget riotminds grundades i december blev även anders jacobsson del av bolaget källor externa länkar kategori rollspelsföretag...
https://sv.wikipedia.org/wiki/RiotMinds
*  Dollar Bill
... är en hiphopgrupp från stadsdelen rosengård i malmö gruppen består av mohammed dollar bull ahmadi och eldin epatraktorn telalovic gruppen släppte ursprungligen sina låtar via sin myspace sida och på mixtapes på debutalbumet återfödelsen samarbetade gruppen med artister som lilleman gonza blatteskånska afasi organism masse keione afc timbuktu chords hoosam från highwon avastyle och rock a spot gruppen har uppträtt i nyhetsmorgon på malmöfestivalen och uppmärksammats i mångra andra offentliga medier före skivdebuten dokumentären blod svett och hiphop handlar om gruppen källor externa länkar dollar bill...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dollar_Bill
*  Badklåda
... faktamall hälsotillstånd name badklåda latinskt namn schistosomiasis cutanea bilharziasis cutanea image cercariadermatitis jpg caption diseasesdb icd icd badklåda simmarklåda cerkariedermatit är en självläkande parasit sjukdom som drabbar människor vid bad i sött eller bräckt vatten badklåda orsakas av cerkarier larv er till arter i släktet trichobilharzia en vanlig inälvsparasit hos fåglar som hos fåglar orsakar så kallad fågelbilharzia cerkarierna utvecklas som parasiter i vissa sötvattenssnäckor och badklåda är därför vanligast efter bad i till exempel insjöar larverna kan borra sig in någon millimeter i huden men hos människor dör de relativt snabbt de döda larverna ger dock upphov till klåda och utslag som kan påminna om myggbett utslagen blommar vanligtvis ut inom några timmar efter bad ibland särskilt vid upprepade angrepp kan det även uppstå blåsor klådan går över efter något dygn och blåsorna försvinner efter någon vecka enstaka personer kan få kraftigare allergiska reaktioner med feber eller öm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Badklåda
*  Cheviot
... är ett ylle tyg som ursprungligen tillverkades i skottland av ull från cheviotfår senare har även crossbred ull använts cheviot vävs i kypert och diagonalmönstret är ofta framträdande det är slitstarkt men kan vid nötning få en blank yta cheviot tillverkas i olika tjocklekar för olika ändamål traditionellt är de kraftigare kvaliteterna av tyget ofta svarta eller marinblå men alla färger förekommer cheviot kan tillverkas av såväl kamgarn som kardgarn med olika resultat cheviot påminner om serge kategori ylletyger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cheviot
*  Turkisk angora
... infobox katt rasnamn turkisk angora bild px bildtext vit oddeye turkisk angora alternativa namn angorakatt smeknamn turk ursprung turkiet rasstandard övrigt raskategori ii och ems kod tua enligt sverak angorakatten eller turkisk angora är en kattras med semilånghårig päls och en slank kropp utseende rasen är godkänd i alla färger och mönster utom choklad lila kanel och siamesmaskat den mest förekommande färgvarianten som man vanligen förknippar med angora är vit pälsen på en angora ligger slät mot kroppen utom vid kragen och på svansen som har yvig päls temperament turkisk angora brukar beskrivas som en alert intelligent och envis katt med en egen vilja den är lättlärd och vill ofta vara i centrum för allas uppmärksamhet angoran är mycket lik den närbesläktade rasen turkisk van till sättet historia angoran är en mycket gammal kattras som har sitt ursprung i turkiet angora kommer av det grekiska namnet på staden ankara det är den kattras vars ursprung man kan spåra längst tillbaka i tiden och man tror att...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkisk_angora
*  (Can't Get My) Head Around You
can t get my head around you can t get my head around you singel infobox namn can t get my head around you typ singel artist grupp the offspring album splinter b sida come out and play keep em separated liveversion släppt april flaggbild usa april inspelad format cd vinyl genre punkrock längd skivbolag columbia records låtskrivare dexter holland producent brendan o brien listposition hot modern rock tracks hot mainstream rock tracks storbritannien hot musikvideo px på youtube förra singel hit that denna singel can t get my head around you nästa singel spare me the details singel artist grupp the offspring förra race against myself denna can t get my head around you nästa the worst hangover ever can t get my head around you är en singel av det amerikanska punkrockbandet the offspring en analys av låten visar att låten handlar om en person som inte förstår varför en del andra personer gör de saker de gör personen känner även av en viss osäkerhet inom de andra personerna osäkerhet som de inte visar mot slutet av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/(Can't_Get_My)_Head_Around_You
*  Xylotrechus hircus
... är en skalbaggs art som först beskrevs av friedrich august von gebler xylotrechus hircus ingår i släkte t xylotrechus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är kazakstan inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g externa länkar kategori långhorningar kategori xylotrechus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Xylotrechus_hircus
*  Petter och hans fyra getter
... bokfakta titel petter och hans fyra getter bild bildbredd bildtext författare einar norelius otitel petter och hans fyra getter ospråk svenska översättare illustratör einar norelius omslagsbild land ämne genre barnbok förlag en bok för alla ab år sv år typ sidor vikt mått isbnp isbni huvudpersoner petter trollet ludenben petters getter katten murre svart utmärkelser kuriosa seriens namn del av serien föregås av efterföljs av petter och hans fyra getter är en barnbok av einar norelius utgiven första gången sagan är skriven enbart med rim och med korta texter på varje uppslag boken är både skriven och illustrerad av einar norelius handling den handlar om fyra getter och deras vän petter getterna har olika färger samt olika egenskaper och färdigheter en dag blir petters getter uppätna av det elaka trollet ludenben som bor i en sten men efter rådigt ingripande av katten murre svart och vännen sixten går trollet sönder helt och hållet och getterna kommer ut igen kategori skönlitteratur kategori svenska barnbö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_och_hans_fyra_getter
*  Get Back (Demi Lovato)
get back demi lovato get back demi lovato get back är en sång framförd av den amerikanska skådespelerskan sångerskan och låtskrivaren demi lovato det är den första singeln från hennes debutalbum don t forget sången släpptes den augusti i usa och den februari i australien sånginformation musikvideo topplistor externa länkar sånginformation i in tune with demi lovato en kort specialserie i två delar som visades på disney channel så förklarade lovato att det finns nog med elaka låtar det finns nog med hjärtkrossade låtar och att hon ville skriva en sång om att bli tillsammans med någon igen hon kallade det för en rolig och upptempo sång som hon älskar att sjunga i sångens musikvideo så har meningen kiss me like you mean it ändrats till hold me like you mean it musikvideo musikvideon regisserad av philip andelman hade premiär efter tv filmen the cheetah girls one world på disney channel den augusti videon innehåller lovato och hennes band när de framför låten på en övergiven byggnad i brooklyn med manhattan bridg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Get_Back_(Demi_Lovato)
*  Get Sleazy Tour
'Get Sleazy Tour' stiliserat som 'Get $leazy Tour' är den första konsertturnén av den amerikanska sångerskan Kesha. Turnén beskrevs av Kesha som ett "löjligt kul dansparty." Den startade den 15 februari 2011 i Portland, Oregon och är slutade den 20 september 2011 i Phoenix, Arizona. Turnén är hennes första sedan hon var förband på Rihanna s turné Last Girl on Earth, och sin egen promoturné i Europa under hösten 2010, som stödde debutalbumet ' Animal '. I en intervju med ' Billboard ' förklarade Kesha att Get Sleazy är ett "löjligt kul dansparty som bygger på de energiska uppsättningar hon gjorde när hon öppnade för Rihanna förra sommaren." Hon sa,. "Visuellt kommer det bara att misshandla, och ljudmässigt kommer det att bli misshandlade. Det kommer bara att bli ett angrepp mot alla dina sinnen, men det kommer att bli riktigt, riktigt, riktigt roligt Jag vill att folk ska känna att de har kommit till mitt "house party", och att de kan vara sin råaste och intuitivaste version av sig själv utan att dömas. Jag vi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Get_Sleazy_Tour
*  Get Up, Stand Up
'Get Up, Stand Up' är en reggae sång roots reggae skriven av Bob Marley och Peter Tosh 1973. Den fanns ursprungligen med på The Wailers album ' Burnin' ' från 1973. Omnämnande och användning i konserter. Låten fanns vanligen med på Bob Marleys konserter, inte sällan som den sista låten. "Get Up, Stand Up" var också den sista låten Marley någonsin framförde på scen före de sista åtta månaders kamp mot cancern. På sin Live-DVD Hollywood Bow l berättar konstnären Ben Harper om en barndomserfarenhet när det gäller låten. Under Marleys konsert 1978 på Starlight Amphitheater dök Peter Tosh upp oanmäld när den här låten var skulle framföras, tog mikrofonen från Marley och började sjunga den sista versen av låten till öronbedövande applåder. Tosh och hans Word, Sound and Power var förband åt Rolling Stones på turné vid det tillfället. Sången blev återinspelad in och återutgiven av de tre stora Wailers-artisterna Bob, Peter och Bunny på egen hand efter att de delat på sig 1974 och gjorde egna versioner, alla med olika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Get_Up,_Stand_Up
*  Mall:Frank Capra
mall frank capra mall frank capra navbox name frank capra title frank capra group talet list bomber och granater for the love of mike the matinee idol för flyget och flickan the donovan affair the younger generation group talet list rain or shine asfaltens liljor bragdens män the miracle woman platinum blonde förbjuden panik kinesflickans hämnd lady för en dag det hände en natt han hon och hästen en gentleman kommer till stan bortom horisonten komedin om oss människor mr smith i washington group talet list vi behöver varann arsenik och gamla spetsar livet är underbart i valet och kvalet group talet list broadway bill här kommer brudgummen livet är härligt group talet list fickan full av flax kategori amerikanska filmregissörer mallar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Frank_Capra
*  Opsies capra
... är en skalbaggs art som beskrevs av francis polkinghorne pascoe opsies capra ingår i släkte t opsies och familjen långhorningar artens utbredningsområde är nigeria inga underart er finns listade i catalogue of life källor pascoe francis polkinghorne additions to the longicornia of south africa including a few species from old calabar and madagascar the journal of entomology london pl titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori opsies...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opsies_capra
*  .. Riksdagsledamöter flyger högt och dissar tÃ¥get .. Liknande artiklar .. Greenpeace: ”
Riksdagsledamöter flyger högt och dissar tÃ¥get. Torsdagen den 15 december 2011, kl. 17.03 OBS. Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vÃ¥r nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut pÃ¥ vissa ställen. Riksdagsledamöter flyger inom Sverige igen.Â. Efter klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 minskade antalet riksdagsledamöter som tar ut sÃ¥ kallat flygkort till enbart 46 stycken. Ett flygkort kan man fÃ¥ ut om man flyger sÃ¥ mycket att det inte skulle löna sig att köpa enskilda biljetter. Om detta rapporterar bland annat Svenska Dagbladet och SVT. Inrikesflygningar konkurrerar med tÃ¥gresor och det är just problemen med tÃ¥gen som har fÃ¥tt fler att välja flyg. De senaste Ã¥rens snökaos, underhÃ¥llskaos och förseningskaos har fÃ¥tt allt fler riksdagsledamöter att överge tÃ¥get. Ur klimatsynpunkt är detta synd dÃ¥ tÃ¥g släpper ut en minimal del koldioxidutsläpp i jämförelse med flyget. PÃ¥ sträckan Göteborg till Stockholm är tÃ¥gens utsläpp 0,00096 ...
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2011/12/riksdagsledamoter-flyger-hogt-och-dissar-taget
*  .. Israpport & Väder
Israpport Väder. Här redovisas alla isobservationer som görs efter Vikingarännets bana. Siffrorna i texten är kopplade till siffrorna platserna pÃ¥ kartan. FrÃ¥n slutet pÃ¥ januari redovisas läget minst tvÃ¥ gÃ¥nger i veckan. Innan du ger dig ut är det bra med en väderprognos. SMHI har en bra prognos för MälaromrÃ¥det – besök väderprognosen....
http://vikingarannet.com/nyheter/israpport-vader/
*  Angie
... singel av the rolling stones från albumet goats head soup a sida och b sida b sida silver train släpptes augusti musikåret format genre rockmusik rock längd skivbolag rolling stones records låtskrivare mick jagger keith richards producenter jimmy miller the rolling stones singel kategori happy musikåret angie musikåret doo doo doo doo doo heartbreaker musikåret angie är en låt av the rolling stones skriven av bandets sångare mick jagger och bandets gitarrist keith richards men framförallt av jagger låten gick direkt upp på förstaplatsen på billboard hot och nådde plats nummer på uk singles chart låten är en akustisk gitarrballad låtens titel angie påstods handla om david bowie s dåvarande hustru angela men richards säger att han just fått en dotter angela som blev angie låten släpptes som singel den augusti och på albumet goats head soup som släpptes den augusti kategori musiksinglar kategori sånger kategori låtar av rolling stones...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angie
*  Satinangora
... thumb satinangora en satinangora är en långhårig kanin ras från kanada som storleksmässigt är den minsta rasen av angorakanin erna pälsen är cm lång och är mjukare och kortare än hos andra angorakaniner http kanin ifokus se articles d a b cb c satinangora rasen är medelstor och väger kg finns i olika färger och bör klippas var fjärde till sjätte månad http www glauserweb ch satinange htm satinangoran blev till genom att korsa en satin med en fransk angora den kom till sverige år och godkändes som ras av gudrun ahlberg en satinangora ska bo i en bur där sidan är minst cm och höjden minst cm se även angorakanin referenser kategori kaninraser en angora rabbit satin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satinangora
*  .. Category Archives: Träningstävling .. Fokus och följsamhet .. Nojja för p
Jättetrist Kände mig bra redan pÃ¥ lördag förmiddag men hade ingen lust att sitta i en bil i 3,5 timme om det skulle vara sÃ¥ att det inte hade gÃ¥tt över. Därför har jag lagt in lite signaler som visar pÃ¥ att han gör rätt, att det är lugnt och fint som gäller och att vi inte gör nÃ¥got annat förrän jag är tillbaka bredvid honom. Om det nu skulle vara sÃ¥ att han ”glömmer bort” vad vi gör när han blir störd i koncentration pÃ¥ mig i nÃ¥got och ”mÃ¥ste” titta bort. MEN, som med mycket annat i livet, sÃ¥ kan man inte alltid fÃ¥ det man vill ha. Efter tävlingen sÃ¥ skulle vi vara med och visa upp bakdelskontroll och hur man tränar klossträning/plattformsträning för ett gäng nybörjare i rallylydnad. Jag har inte tränat denna typ av övning sen Silver var valp/unghund typ men kunskapen satt inte lÃ¥ngt inne Shejpingvovven fick bjuda pÃ¥ en massa beteenden och visa pÃ¥ vad man kan göra med en lÃ¥da. Jag vill hitta nyckeln till hur jag plockar honom UR det här läget och lyckas ta oss v...
http://silver-bullet.se/category/traningstavling/
*  Albert Calmette
... miniatyr albert calmette léon charles albert calmette född juli i nice död oktober i paris var en fransk bakteriolog och en viktig person inom pasteur institutet calmette var till en början marinläkare och deltog i flera expeditioner till de franska kolonierna han grundade pasteur institutet i saigon samt var dess förste chef han återvände därefter till frankrike där han grundade pasteur institutet i lille och var dess direktör calmette tjänstgjorde samtidigt som professor i bakteriologi och hygien och var från souschef vid pasteur institutet i paris han offentliggjorde talrika arbeten i bakteriologi och hygien hans viktigaste undersökningar gällde ormgifterna och seroterapin mot dessa hakmask sjukdomen pest och tuberkulos främst tuberkulosen ägnade han sitt studium och tillsammans med camille guérin tog han fram en metod för vaccinering av nyfödda barn mot tuberkulos som även kom till användning i sverige calmette var även verksam i organisationen av dispensär kampen mot tuberkulos se även bacillus calm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette

Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Torrsubstans: Torrsubstans (förkortat ts) är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet. Fullständig torkning erhålles normalt genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 105 °C i 24 timmar.Växtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Odlat kött: Odlat köttdn.se: Odlat kött kan minska miljöproblem (30 augusti 2011), läst 10 september 2011chalmers.Bubas bubalus: Bubas bubalus är en skalbaggsart som beskrevs av Olivier 1811. Bubas bubalus ingår i släktet Bubas och familjen bladhorningar.Escherichia coli O157:H7: Escherichia coli O157:H7, EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli), är en stam av bakteriearten Escherichia coli som är en bidragande orsak till matförgiftning.Juncus phaeocephalus: Juncus phaeocephalus är en tågväxtart som beskrevs av Georg George Engelmann. Juncus phaeocephalus ingår i släktet tåg, och familjen tågväxter.PrionsjukdomarFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Mul- och klövsjuka: Mul- och klövsjuka, en smittsam virussjukdom som framför allt drabbar partåiga hovdjur, till exempel nötkreatur, grisar, med flera.Tamget: Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur. Den beskrevs av Linné 1758 som arten Capra hircus.Albert Calmette: Léon Charles Albert Calmette, född 12 juli 1863 i Nice, död 29 oktober 1933 i Paris, var en fransk bakteriolog och en viktig person inom Pasteur-institutet.Mjölkpulver: Mjölkpulver är pulver av torkade mjölkprodukter, även kallat torrmjölk och i äldre tider mjölkmjöl .Cochlearia anglica: Cochlearia anglica är en korsblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Cochlearia anglica ingår i släktet skörbjuggsörter, och familjen korsblommiga växter.NaturgödselBlåtunga: Den här sidan handlar om virussjukdomen, för ödlearten, se Blåtunga (ödla).Bovine virus diarrhea: Bovine virus diarrhea (BVD) är en virussjukdom som angriper nötkreatur. Sjukdomen orsakas av ett virus från familjen flaviviridae.BoskapspestLista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Irakisk dovhjort: Irakisk dovhjort (Dama mesopotamica) är en däggdjursart som först beskrevs av Victor Brooke 1875. Dama mesopotamica ingår i släktet Dama och familjen hjortdjur.RågveteEnsilage: Ensilage eller med ett föråldrat namn pressfoder är djurfoder, företrädesvis vallväxter, som genom fermentering, det vill säga genom en anaerob jäsningsprocess konserverats, ensilerats, med hjälp av naturligt förekommande mjölksyrabildande bakterier som ur enkla sockerarter i fodret bildar syra. Förutom grönmassa från vallodling förekommer det att andra fodermedel som exempelvis grönfoder och majs ensileras.Fårsvingel: Fårsvingel (Festuca ovina) är en växtart i familjen gräs.VeterinärU CamelopardalisNixtamal: Nixtamal är en majsdeg som bland annat används för tillverkning av tamales och tortilla. Namnet kommer från nahuatl där nextli är pottaska och tamalli är kokt majsgröt eller deg.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Fång (sjukdom)Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Färdtjänst: Färdtjänst är enligt lagen (1997:736) om färdtjänst "särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder".https://lagen.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.