NitratreduktasNitratreduktas (NADH)SilvernitratNitratreduktas (NAD(PH)H)Klorater: Oorganiska salter av saltsyra som innehåller en ClO3-jon.AnjontransportproteinerKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Molybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Gallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.NitroglycerinKaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.PentaerytritoltetranitratKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.VäxtrötterKonstgödning: Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.DenitrificationOxidation-reduktionSalpetersyraNitratreduktas (NADPH)Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Chlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.PteridinerOxidoreduktaserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Vattenförorenande ämnen, kemiskaWolframföreningarJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Hydrokultur: En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.FormaterPeriplasmaKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.OperonKoenzymerRNA, ribosomalt, 16SBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.VäxtskottVattenförorening, kemiskVattenförsörjningParacoccus denitrificansBetaKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Formatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.NatriumnitritMethemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Kvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.NitrosföreningarVattenförorenande ämnenArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.VäxtbladSelenic AcidCyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.Cytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.ParacoccusSyrgasEnzymrepression: Störning i syntesen av ett enzym pga ökad förekomst av något verksamt ämne, oftast en metabolit, som undertrycker den gen som styr enzymsyntesen.NeurosporaGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.NitrobacterVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.SulfaterSaltvattenPerchloratesKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.GroundwaterJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.FumaraterAnjoner: Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.NikorandilVattenmikrobiologiEnzyminduktionKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ammonium CompoundsNeurospora crassaNitrosaminerArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.UranVäxtproteinerAspergillus nidulans: En art av sporsäcksvamp som producerar det antibiotiska medlet nidulin. Dess teleomorf är Emericella nidulans.Drinking WaterArabidopsisproteinerBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.SvavelKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.PseudomonasXylemSilverNebraskaAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Nitrogen CycleCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Biomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.TidsfaktorerMiljöövervakningSfäroplastSalivVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).VäxterS-nitrosotiolerBensylviolett: 1,1´-bis(fenylmetyl)4,4´-bipyridiniumdiklorid. Redoxindikator.NitrosationAvloppsvattenAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Pseudomonas stutzeriSpirillumBassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SelenföreningarCerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.SpektrofotometriZea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.PichiaElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.PotentiometriBeggiatoaNADGlutamatammoniakligas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP, L-glutamat och NH3 till ADP, ortofosfat och L-glutamin. Det verkar även på 4-metylen-L-glutamat, men långsammare. EC 6.3.1.2.VattenRhodocyclaceaeTemperaturEpsilonproteobakterier: En grupp proteobaktrier bestående av kemoorganotrofa organismar som vanligtvis hör hemma i matsmältningsapparaten hos människor och djur.TiosulfaterAcetylen: Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.ProteobakterierFärgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.MethemoglobinBioreaktorer: Anläggningar för framställning av produkter genom utnyttjande av syntesförmågan eller den kemiska omvandlingsförmågan hos biologiska system. Det kan röra sig om vanliga fermentorer, cellkulturperfusio n eller enzymbioreaktorer. För framställning av proteiner och enzymer används oftast rekombinanta mikroorganismer, däggdjursceller, insektceller eller växtceller.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.Mikonazol: Ett imidazol-baserat preparat mot svamp som ges lokalt eller intravenöst.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Anabaena: Ett släkte hårliknande cyanobakterier med mjukt hölje. De utgör en stor del av sötvattenplankton världen över. Arten Anabaena flos-aquae orsakar förgiftning hos djur.NADPHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Test för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.ShewanellaFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.KemoautotrofiSyrgasförbrukningRNA, bakterielltVaccinium: Ett växtsläkte (skogsbär) av familjen Ericaceae med ett flertal arter med ätliga bär.BetaproteobakteriCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Amylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.FloemIsosorbid: 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.KolhydratmetabolismGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.SackarosNitroföreningarHeterotrofa processerBradyrhizobium: Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som vanligtvis innehåller korn av polybetahydroxibutyrat. De invaderar rothåren på baljväxter där de lever i intracellulär symbios.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Reglergener: Gener som reglerar eller begränsar andra geners aktivitet, i synnerhet gener som kodar för proteiner (repressor- och aktivatorproteiner), vilka styr den genetiska transkriptionen av strukturella eller reglerande gener.Spinacia oleraceaKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.VattenrörelserBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.XantindehydrogenasSaccharumKassettmutagenes: Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.Humusämnen: Organisk materia i ett framskridet tillstånd av nedbrytning, efter kompost- och torvstadiet, men innan det omvandlats till kol. Humus består av en blandning av ämnen, bl a fenolradikaler och -syror som bildar polymerer och är svåranalyserade.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Hydroxikinoliner: 8-hydroxiderivaten hämmar olika enzymer, och deras halogenerade derivat används bl a topikalt mot infektion, trots att de är neurotoxiska.AldehydoxidoreduktaserEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Haloferax mediterranei: Ett släkte saltälskande arkéer som finns i Medelhavet. Bakterien producerar bakteriociner som motverkar en rad andra halobakterier.Växtexudat

*  Silverjodid
... kemibox vardagligt namn bild jodid stříbrný png bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn silver i jodid övriga namn kemisk formel ag i utseende gula kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara inga nfpa ld silverjodid ag i är en kemisk förening som används vid fotografering och som antiseptisk t medel inom sjukvård egenskaper framställning användning källor egenskaper silverjodid har låg löslighet i vatten μg l och en kristallstruktur liknande den i is liksom övriga halogenider mörkfärgas det vid belysning bra böckers lexikon framställning silverjodid kan framställas t ex genom addition av jodidjoner till en silvernitrat lösning men förekommer även som mineral användning silverjodid användes förr till fotografiska plåtar dagerrotypi men numera som fast elektrolyt inom rymdfartsteknologin m m den används ibland även för molnsådd med syftet att framkalla nederbörd källor kategori jodider kategori silverföreningar katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silverjodid
*  Ammoniumklorat
... kemibox vardagligt namn bild ammonium chlorate d balls png bildtext molekylmodell bildbredd bild bild text systematiskt namn ammoniumklorat övriga namn kemisk formel nh clo utseende färglösa nålformade kristaller cas nummer smiles cl o o molmassa densitet löslighet löslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld ammoniumklorat är ett salt av ammoniak och klorsyra med formeln nh clo egenskaper ammoniumklorat är ett mycket instabilt oxidationsmedel det sönderfaller i kvävgas syrgas och klorgas sönderfallet kan vara våldsamt även vid rumstemperatur det exploderar om det utsätts för solljus även om det är löst i vatten framställning ammoniumklorat kan framställas genom att blanda ammoniak nh med klorsyra hclo rm nh hclo rightarrow nh clo se även kaliumklorat kvävetrijodid kategori ammoniumföreningar kategori klorater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumklorat
*  Johan Kjeldahl
... johan gustav christoffer thorsager kjeldahl född augusti död juli var en dansk kemist biografi kjeldahl blev föreståndare för carlsberglaboratoriets kemiska avdelning och utnämndes till professor kjeldahls arbeten över diastas och invertas var av grundläggande betydelse för enzym forskingen mest känd blev han för sin metod att bestämma kväve i organiska föreningar denna kjeldahls metod gick ut på att de organiska föreningens kväve genom upphettning med koncentrerad svavelsyra vid närvaro av kvicksilver eller kopparsalt som katalysator överförs i ammoniumsulfat ur detta frigörs sedan ammoniak genom destillation med natronlut och bestäms genom titrering källor kategori danska kemister kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Kjeldahl
*  .. Tagg: sjuk .. Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. .. Jamendetvardåfan .. Int
Tagg: sjuk Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jag har tagit den där jävla svinspruta n. Nu är jag sjuk. Riktigt sjuk. Jag är uppenbarligen en av ”en del” :. En del vaccinerade insjuknar i en mild svininfluensa. Jag blir sÃ¥ sur…. Postat. 2009 12 20. Kategorier Dagbok Etiketter sjuk, svininfluensa. 4 kommentarer till Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jamendetvardåfan Barnen har varit sjuka i omgÃ¥ngar. Man kan verkligen undra varför man inte kan synka sÃ¥na saker. Eftersom jag haft en del att göra mycket sjuor i huvudet och annat sÃ¥ har HS fÃ¥tt tagit mycket av VAB medan jag Ã¥kt fram och tillbaka och jobbat. SÃ¥ nu har jag en rätt lugn vecka, tvÃ¥ kurser blev förflyttade och inga möten inbokade. DÃ¥ blir jag sjuk. Samma symptom: ont i huvudet, lagom irriterande feber ska man ha feber sÃ¥ ska man ha rejäl feber och eftersom jag är rätt okänslig för dylik sÃ¥ krävs det 39,8 och uppÃ¥t för att sänka mig och hals/snuva. Ingen jävla svininfluensa heller utan än...
http://deepedition.com/tag/sjuk/
*  Kvävegiva
... är beteckningen på mängden kväve som tillförs växande gröda kvävet kan antingen komma från djurgödsel eller mineralgödsel storleken på kvävegivan påverkar skördens storlek men kvävetillförseln innebär också en kostnad så det finns normalt en optimal kvävegiva ur ett ekonomiskt perspektiv vete brukar tillföras kg kväve per år och hektar källor kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävegiva
*  Selektiv katalytisk reduktion
... 'Selektiv katalytisk reduktion', 'SCR', är en teknik för att reducera kväveoxid er NOx i avgas er från motorer eller annat. En vätska som innehåller urea med handelsnamnet AdBlue och vatten sprutas in i avgasströmmen andra alternativ förekommer, till exempel fast urea. Denna vätska omvandlas till ammoniak under den temperatur som råder i avgasröret. NOx och ammoniak omvandlas till vatten och kväve i SCR-katalysatorn. SCR-katalysatorer används på fordon som lastbilar och personbilar, båtar men även inom industrin. På fordon sitter SCR-katalysatorn efter den vanliga katalysatorn och partikelfiltret. På personbilar brukar SCR-katalysatorn sitta mellan bälgen och kallsidan av avgassystemet. Transportsträckan mellan insprutningsmunstycket för urea och SCR-katalysatorn är av stor vikt eftersom det är på denna sträcka som urean ska ombildas till ammoniak. Därför sitter insprutningsmunstycket som kortast ca 15 cm framför SCR-katalysatorn men ofta nära den vanliga katalysatorn vid motorn för att garantera att ure...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiv_katalytisk_reduktion
*  Eaton Bray
... miniatyr eaton bray eaton bray är en ort i bedfordshire i england den ligger strax väster om dunstable cirka mil nordost om london folkmängden uppgick till invånare vid folkräkning en på en yta av km läst maj namnet eaton är vanligt i england och kommer från fornengelskans eitone som betyder gård vid en flod den fanns omnämnd i domesday book från som eitone suffixet bray syftar på sir reginald bray och familjen som en gång i tiden ägde en herrgård i området källor externa länkar kategori orter i bedfordshire...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eaton_Bray
*  GaInSn
... thumb gainsn på ett stycke glas gainsn betecknar en metallegering mellan gallium indium och tenn vid sin eutektiska sammansättning har legering en den tämligen unika egenskapen att vara flytande vid rumstemperatur och ned till ca c används huvudsakligen för forskningsändamål till exempel inom magnetohydrodynamik modellering av gjutprocesser kategori legeringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GaInSn
*  ATC-kod D03: Medel vid sår- och brännskador
atc kod d medel vid sår och brännskador atc kod d medel vid sår och brännskador d a medel vid sår och brännskador d aa fiskleverolja inga undergrupper d ax övriga medel vid sår och brännskador d ax cadexomerjod d ax dextranomer d ax dexpantenol d ax kalciumpantotenat d ax hyaluronsyra d ax bekaplermin d ax glyceryltrinitrat d ax isosorbiddinitrat d ax crilanomer d ax enoxolon d b enzymer d ba proteolytiska enzymer d ba trypsin d ba klostridiopeptidas d ba klostridiopeptidas kombinationer d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_D03:_Medel_vid_sår-_och_brännskador
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund
*  Kaliumsulfid
... {{Kemibox Vardagligt namn = Kaliumsulfid Bild = Potassium-sulfide-unit-cell-3D-ionic.png Bildtext = Kristallstruktur Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Kaliumsulfid Övriga namn = Dikaliumsulfid Dikaliummonosulfid Kaliummonosulfid Kemisk formel = K 2 S |Utseende = Färglösa kristaller CAS-nummer = 1312-73-8 SMILES = |Molmassa = 110,262 Densitet = 1,8 LöslighetOrd = omvandlas till KSH och KOH |LöslighetTemp = |Smältpunkt = 840 Smältextra = |Kokpunkt = |Kokextra = söderdelas Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = |}}. 'Kaliumsulfid' är en kemisk förening med formeln K 2 S. Denna färglösa solid påträffas sällan då ämnet raskt reagerar med vatten; en reaktion som ger kaliumvätesulfid KSH och kaliumhydroxid KOH. Struktur Tillverkning och reaktioner Användningsområden Se även Källor. Kaliumsulfid antar antifluoritstruktur, vilket betyder att de små K + -jonerna upptar de tetrahedrala F - platserna i fluorit, och de större S 2- -jonerna upptar de åttakoordinerade Ca 2+ -platserna. Litiumsulfid Li 2 S,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumsulfid
*  Koh Phi Phi Hostel - Vandrarhem i Koh Phi Phi från 57,23Kr - HostelBookers
Vandrarhem Koh Phi Phi, Thailand Koh Phi Phi vandrarhem]. Karta över Koh Phi Phi vandrarhem. Pris från Visa karta. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: PP Ingphu Viewpoint ligger på den tropiska ön Phi Phi Krabi, Thailand och + visa fler fullt utrustade med faciliteter-el är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Visa karta. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Golden Hills Bungalows är en uppsättning av bungalows och sovsalar som + visa fler syftar till backpackers och dem som letar efter en rolig tid. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Den Phuttachot Resort är en mini utväg bort från kyrkbyn pensionat, ställ + visa fler tillbaka från den livliga centrum. Följande text har blivit översatt med hjälp av Google Translate: Ivory pensionat utformades i boutique-stil. Det finns 10 rum i olika + visa fler färger och namn rum, alla utrustade med de allra moderna bekvämligheter. Charmiga lilla semesterorten 12 bungalows med enskilda eller...
http://se.hostelbookers.com/vandrarhem/thailand/koh-phi-phi/
*  Kategori:Kaliumföreningar
kategori kaliumföreningar kategori kaliumföreningar kemiska föreningar som innehåller kalium kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori kalium...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kaliumföreningar
*  Ivisol
... är en aggressiv desinfektionsvätska som innehåller kaliumhydroxid kalilut dessutom små mängder av edta och klorbensylfenol i ivisol finns även paraklormetakresol pkk i form av kalium salt ämnet är ännu starkare alkaliskt i stamlösning ph än gevisol medlet blev mycket omtalat efter morden på malmö östra sjukhus där en årig beredskapsarbetare hade använt ivisol och gevisol för att förgifta åldringar på en långvårdsavdelning se även gevisol referenser malmö tingsrätt avd mål nr b dom nr db aktbil runerheim stefan chefsåklagare sid bilaga sid datum kategori medicinsk hygien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivisol
*  Pentyl (sprängämne)
{{Kemibox Vardagligt namn = Pentyl Bild = PETN.svg|mini|225px Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = PETN-from-xtal-2006-3D-balls-B.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = IUPAC: nitrat Övriga namn = PENT, PENTA, PENTN, TEN, corpent, nitropenta, pentrite Kemisk formel = C 5 H 8 N 4 O 12 Utseende = Vitt kristaliniskt pulver CAS-nummer = 78-11-5 SMILES = C C CO =O CO =O CO =O O =O |Molmassa = 316,14 Densitet = 1,77 20 °C |Löslighet = 0,1 50 °C |Smältpunkt = 141,3 Smältextra = |Kokpunkt = 180 Kokextra = Sönderdelas >150 °C Huvudfara = Självantänder vid 190 °C NFPA704 =. Den kan upphettas till 100 °C under längre tid utan att sönderdelas och är nästan olöslig i vatten. Efter tillsats av 10 % paraffin blir pentyl plastisk och känsligheten vid hantering ungefär som vid trotyl. Pentyl används även som sprängblock block i fast form av olika storlekar och som exploderande stubin där pentylen är ett vitt pulver i ett snörliknande hölje. Den höga detonationshastigheten gör att en pentylstubin kan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentyl_(sprängämne)
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Skogsgödsling
'Skogsgödsling' är en åtgärd i skogsbruk et som på relativt kort sikt kan höja skogsproduktion en. Redan på 1900-talet gjordes det försök att genom olika gödselmedel öka produktionen av skogsråvara. Det fanns då en vilja att öka skogsmarksarealen genom att dika ur torvmark. Då upptäckte man att den utdikade marken inte alltid beskogades, varvid man började fundera på att gödsla marken för att se om det berodde på näringsbrist. Sid 17 T.ex var Vilhelm Ålund som 1910 gjorde försök med träaska på Robertfors AB utdikade torvmarker. Sid 17 Dock var dessa gödslingsförsök inriktade mot gödsling av andra medel än kväve. Sid 17 En anledning var att kvävegödselmedel inte fanns att tillgå i kommersiell skala, utan intresset för gödsla skogsmark med kväve uppkom med att ny teknik kunde tillverka kvävegödselmedel kommersiellt Kardell. Under 1950-talet så började Statens Skogsforskningsinstitut lägga ut större och mer kontrollerade försök på både torv och fastmark, där försöken lades ut på marker med olika typer ägareförhå...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsgödsling
*  Albert Schultz-Lupitz
albert schultz lupitz albert schultz lupitz albert schultz lupitz född mars i rehna mecklenburg död januari i lupitz var en tysk agronom schultz köpte godset lupitz vid klötze i provinsen sachsen vilket han brukade till sin död till följd av den torra sandiga beskaffenheten av godsets jord lämplig till odling av råg och potatis men ej av foderväxter drevs han att inskränka kreatur sskötseln och för jordens gödsling övergå till gröngödsling det vill säga gödsling genom nedplöjning av en frodigt växande gröda särskilt lupiner som gå väl till på sandjord erfarenheten lärde schultz att han med märgling och riklig gödsling med kalium och fosforsyra men utan kväve gödsel kunde alstra stora grödor av lupiner och andra ärtväxter som tillförde jorden stora mängder av kväve och härigenom visade han praktiskt riktigheten av den gamla men vid denna tid av vetenskapen utdömda uppfattningen om ärtväxters förmåga att uppta kväve ur luften en uppfattning som även senare vetenskapligt bekräftades av hermann hellriegel schultz...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Schultz-Lupitz
*  Sidvallsäng
... är lågtliggande fuktig sidlänt äng smark vanligen en strandäng sidvallsängarna är den äldsta typen av äng och uppstod förmodligen någon gång runt järnåldern s mitt för ca år sedan snösmältningen gödslade sidvallsängarna med ett näringsrikt slam varje år dessa ängar består av kulturskapad gräsmark som inte plöjts med plog gödslats med konstgödsel blockbrutits eller dikats ut alla dessa faktorer skiljer ängen och hagen från åkern källa svenska naturskyddsföreningen fakta juni sidvallsängens motsats är den torrare hårdvallsängen nationalencyklopedin band ordet vall betecknar själva gräs svålen sid eller sidd betecknar lågtliggande fuktig till blöt mark som kärr och mader där grundvatten nivån ändras under året se även äng hagmark åker källor kategori jordbruk kategori biotoper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sidvallsäng
*  Benstamp
... en benstamp eller fästamp är en typ av kvarn som tidigare användes för krossning av djurben till benmjöl mjölet är rikt på kväve och fosfor och värdefullt som långtidsverkande gödningsmedel sveriges äldsta bevarade benstamp från ligger i edet sätra karlsborgs kommun referenser se även fästampen kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Benstamp
*  Tir na nÓg
... även tirnanog eller tirnanogue som betyder den eviga ungdomens land är den mest kända och populära av utomvärldarna inom den keltiska mytologin tir na nóg är ett land bortom kartornas gränser på en ö långt åt väster man kunde endast komma dit genom att genomföra en svår och mödosam resa eller genom att bli ditbjuden av någon av dess invånare tir na nóg besöktes av både hjältar och munkar landet var en plats där sjukdom och död inte existerade det var en plats fylld av evig ungdom och skönhet i tir na nóg bodde niamh och hennes dödlige partner oisín tir na nóg är motsvarigheten till det nordiska valhall tir na nóg är likartad med andra keltiska mytiska länder såsom mag mell och avalon referenser denna artikel är baserad på en översättning från maj kategori keltisk mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tir_na_nÓg
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Kungsvatten
200px|höger|miniatyr|Kungsvatten. 'Kungsvatten' eller 'aqua regis' även benämnt 'aqua regia', är en blandning av salpetersyra och saltsyra, båda i koncentrerad form och vanligen i volymförhållandet 1:3, ibland 1:4. Denna blandning har den unika förmågan att lösa upp både guld och platina, som är motståndskraftiga mot rena syror. Kungsvatten är genomskinligt och ryker men blir direkt några sekunder efter blandningen rödgult. Röken uppstår genom att salpetersyran, HNO 3 reagerar med saltsyran, HCl, varvid bildas en gul gas ' nitrosylklorid,' NOCl och klorgas, Cl 2 som också är gulaktig. Skyddshandskar av PVC kan användas kortvarigt, men blir genombrutna efter omkring 2 timmar. Salpetersyra och saltsyra förmår inte att var för sig lösa upp guld. Salpetersyra är en stark oxidant och kan förvisso lösa upp en knappt mätbar mängd guld, men lösningen blir mycket snabbt mättad. Därmed kan salpetersyran fortsätta att lösa upp guldet. Ibland påstås att kungsvatten inte skulle kunna lösa andra metaller än guld och möjlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsvatten
*  Nitrosylsvavelsyra
... kemibox vardagligt namn bild nitrosylsulfuric acid structure svg bildtext strukturformel bildbredd px bild nitrosylsulfuric acid d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn nitrosylsvavelsyra övriga namn kemisk formel hso no utseende ljusgula kristaller cas nummer smiles os o o on o molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld nitrosylsvavelsyra är en anhydrid av svavelsyra och salpetersyra den har formeln hso no framställning nitrosylsvavelsyra bildas när svaveldioxid so löses i koncentrerad salpetersyra hno vilket är det som händer när svavelsyra tillverkas enligt blykammarprocessen rm so hno rightarrow hso no det kan också framställas genom att blanda svavelsyra och salpetersyra rm h so hno rightarrow hso no h o användning nitrosylsvavelsyra används som en källa till no joner som till exempel kan användas för att konvertera amin er till diazonium salter till exempel anilin till bensendiazonium rm c h nh no righta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosylsvavelsyra
*  Chilesalpeter
{{Kemibox Vardagligt namn = Natriumnitrat Bild = Dusičnan sodný.JPG Bildtext = Natriumnitrat Bildvertikal = ja Bild2 = NaNitrate.png Bild2text = Strukturformel Systematiskt namn = Natriumnitrat Övriga namn = Chilesalpeter Kemisk formel = Na NO 3 |Utseende = Färglösa kristaller CAS-nummer = 7631-99-4 SMILES = =O. |Molmassa = 84,9947 Densitet = 2,257 Löslighet = 874 Smältpunkt = 308 Smältextra = |Kokpunkt = 380 Huvudfara = |NFPA704 =. 'Chilesalpeter' eller natronsalpeter är handelsnamn et för saltet 'natriumnitrat', kemisk formel NaNO 3, som kan framställas genom att blanda natriumhydroxid med salpetersyra. Natriumnitrat är ett kristallint, färglöst, genomskinligt eller genomlysande salt. Det återfinns där i metertjocka lager, i ett område med en utsträckning på 200–300 kvadratkilometer. Dessa stora salpeterlager med cirka 15 % renhet har uppkommit genom oxidation förmultning av kväve haltiga, organiska ämnen, främst rester av havsdjur och dylikt. Då bildades salpetersyra, som tagit till sig en del av havsvattn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chilesalpeter
*  Pärlemormoln
... center. Arktiskt pärlemormoln. Image:Polar stratospheric cloud type 2.jpg. center. Pärlemormoln av typ 2 vatten. Pärlemornoln eller polarstratosfäriska moln skiner i regnbågsskimrande färger. Den nedre bilden visar ett pärlemormoln av typ 2 som innehåller vatten. Bilder: NASA. Hogst upp: Nederst:. 'Pärlemormoln' eller 'polarstratosfäriskt moln' 'PSC', av engelska : 'Polar Stratospheric Cloud' är moln som bildas i stratosfären i polartrakter na på en höjd av 15–25 000 meter över havet då vatten, salpetersyra och svavelsyra fryser vid mycket låga temperaturer. De har en aktiv roll i bildandet av ozonhål över Antarktis. Bildning Klassifikation Referenser Se även Externa länkar. Bildning. Stratosfären är mycket torr och moln liknande de i troposfären bildas därför sällan på så hög höjd. Undantag utgör dock de extremt kalla vintrarna kring Norra ishavet och, i ännu högre grad, i Antarktis då temperatur en kan sjunka ned under -80 °C. När dessa moln bildas där gör jorden s krökning i kombination med molnens hö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pärlemormoln
*  Nitrering
... är en kemisk reaktion vid vilken en nitrogrupp no införs i en molekyl vanligen genom att en väte atom ersätts aromatiska kolväten kan nitreras till exempel med en blandning av salpetersyra och svavelsyra nitrersyra medan alifatiska kolväten nitreras med salpetersyra i gasfas vid hög temperatur nitrering utnyttjas vid framställning av en rad produkter inom den kemisk tekniska industrin nitrering är även ett av tillverkningssätten för sprängämnen som tnt och dyl nitrering är även en metod att ythärda stål stålet som ska härdas placeras i en gastät ugn man värmer stålet till ca grader och tillsätter ammoniak gas resultatet blir en hård yta som lämpar sig bra vid nötande slitage och även motverkar skärning och förbättrar stålets korrosionsmotstånd thumb center px en klassisk nitrering av bensen med salpetersyra och svavelsyra som katalysator kategori organisk kemiska reaktioner hr nitriranje...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrering
*  Pikrinsyra
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Pikrinsäure.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = 2,4,6-trinitrofenol Övriga namn = TNP Kemisk formel = C 6 H 2 OH NO 2 3 Utseende = Gula kristaller CAS-nummer = 88-89-1 SMILES = Oc1c N =O =O cc N =O =O cc1N =O =O Molmassa = 229,11 Densitet = 1,763 Löslighet = 14,0 Smältpunkt = 122,5 Smältextra = |Kokpunkt = 300 Kokextra = exploderar Huvudfara = |NFPA704 =. Pikrinsyra bildar gula kristall er och är, liksom många andra nitrerade föreningar, ett sprängämne, samt är lösligt i vatten. Vattenlösningen har en starkt bitter smak och är mycket giftig. Den brinner under kraftig rökutveckling men detonerar våldsamt under inverkan av t. Pikrinsyra upptäcktes 1771 av Peter Woulfe vid behandling av indigo med salpetersyra och erhöll namnet från grekiskans pikros = bitter på grund av sin intensivt bittra smak. Pikrinsyra bildas genom inverkan av salpetersyra på flera organiska ämnen som indigo, anilin, hartser, silke, läder och ull. Tekniskt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pikrinsyra
*  Nitrosylklorid
{{Kemibox Vardagligt namn = Nitrosylklorid Bild = Nitrosyl-chloride-2D-dimensions.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = 120px Bild2 = Nitrosyl-chloride-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Nitrosylklorid Övriga namn = Kväveoxyklorid, Nitrosoniumklorid Kemisk formel = ClNO Utseende = Gul gas eller röd vätska CAS-nummer = 2696-92-6 SMILES = ClN=O Molmassa = 65,46 Densitet = 0,002872 LöslighetOrd = Hydrolys |LöslighetTemp = |Smältpunkt = -59,4 Smältextra = |Kokpunkt = -5,55 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Nitrosylklorid' är en kemisk förening med formeln NOCl. Ämnet är en gul gas vid STP och påträffas oftast som en av nedbrytningsprodukterna av kungsvatten, en blandning av saltsyra och salpetersyra. Det finns en dubbelbindning mellan N och O bindningslängd = 1,14 Å eller 114 pm och en enkelbindning mellan N och Cl bindningslängd = 1,98 Å eller 198 pm. Nitrosylklorid kan beredas genom att direkt kombinera klorgas Cl 2 och kväveoxid NO enligt följande reaktion: : \rm Cl 2 + 2\ NO \righ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosylklorid
*  Adipinsyra
... kemibox vardagligt namn bild adipic acid structure png bildtext strukturformel bildvertikal ja bild adipic acid d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn hexandisyra eller butan dikarboxylsyra övriga namn kemisk formel c h o eller c h cooh utseende vita eller färglösa kristaller cas nummer smiles oc o ccccc o o molmassa densitet löslighet g l c löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt huvudfara nfpa adipinsyra eller hexandisyra är en tvåvärd alifatisk karboxylsyra framställning adipinsyra tillverkas industriellt genom att bryta upp ringarna av cyklohexanol och cyklohexanon som inte separerats efter tillverkningen cyklohexanol c h oh oxideras till cyklohexanon c h o av salpetersyra hno som reduceras till salpetersyrlighet hno rm c h oh hno rightarrow c h o hno h o ytterligare oxidation får ringarna att spricka varvid en karboxylgrupp kan bildas i varje ända rm c h o hno rightarrow c h o hno adipinsyra har traditionellt också framställts genom att vissa fett er upphettas med salpetersyra de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adipinsyra
*  Bariumnitrat
... kemibox vardagligt namn bild barium nitrate png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn bariumdinitrat övriga namn kemisk formel ba no utseende vita kristaller cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa bariumnitrat är ett salt av barium och salpetersyra det har formeln ba no egenskaper framställning användning källor se även egenskaper bariumnitrat är oxiderande och kan bilda explosiv a blandningar med till exempel aluminium eller zink i likhet med de flesta bariumföreningar är bariumnitrat gift igt vid upphettning sönderfaller bariumnitrat till bariumoxid bao kvävedioxid no och syrgas o rm ba no xrightarrow delta bao no o framställning bariumnitrat kan framställas genom att bariumkarbonat baco bariumhydroxid ba oh bariumoxid bao eller rent barium löses upp i salpetersyra hno rm baco hno rightarrow ba no h o co rm ba oh hno rightarrow ba no h o rm bao hno rightarrow ba no h o rm ba hno rig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bariumnitrat
*  Koppar(II)nitrat
koppar ii nitrat koppar ii nitrat kemibox vardagligt namn kopparnitrat bild copper ii nitrate monomer d dimensions png bildtext strukturformel bildvertikal ja bild copper ii nitrate trihydrate sample jpg bild text hydrerad kopparnitrat systematiskt namn koppar ii nitrat övriga namn kemisk formel cu no utseende blå kristaller cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar ii nitrat är en kemisk förening med formeln cu no kopparnitrat är ett blått pulver och ämnet skapar också en blå lösning framställning användning källor se även framställning kopparnitrat bildas när koppar behandlas med salpetersyra eller kvävetetroxid ibåda fallen bildas också giftiga kväveoxider rm cu hno rightarrow cu no h o no rm cu n o rightarrow cu no no användning när kopparnitrat upphettas tills det sönderfaller bildas salpetersyra i gasform ångorna leds genom vatten för att lösa syran detta är sista steget i ostwald metoden också i dessa reakt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)nitrat
*  Etsning (kemi)
Etsning kemi. Etsning kemi. ] ] ] miniatyr|upright|höger|Etsning i glas, ca 1890. 'Etsning' är en kemisk process där metall eller glas löses upp med stark syra eller annat frätande ämne. Metoden används för tillverkning av kretskort, halvledarkomponenter, delar till modellbygge och i grafisk konst. Genom att använda masker för att skydda de delar som inte ska etsas bort kan man åstadkomma avancerade mönster. Historia Processen Etsmedel Källor. Historia. Etsning började användas redan under medeltiden för att dekorera rustning ar. Den tyske konstnären Daniel Hopfer var den första som använde etsning för att tillverka tryckplåtar. Processen. Vid behov avlägsnas inre spänningar genom att materialet värms upp och sedan får svalna långsamt. Ytan rengörs noggrant för att masken ska fästa ordentligt. Masken appliceras på ytan. För grövre mönster används tejp eller lack. För finare mönster används fotoresist. Om fotoresist används så exponeras och framkallas den först för att producera mönstret. Föremålet doppas ne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etsning_(kemi)
*  Lista över syror
... detta är en lista över syror de vanligaste syrorna är svavelsyra saltsyra salpetersyra fosforsyra och kolsyra acetylsalicylsyra askorbinsyra vitamin c bensoesyra borsyra bromvätesyra citronsyra deoxiribonukleinsyra edta fluorvätesyra fenol fosfonsyra fosforsyrlighet fosforsyra fumarsyra isovaleriansyra kolsyra maleinsyra mjölksyra myrsyra oxalsyra perklorsyra ribonukleinsyra salicylsyra salpetersyra salpetersyrlighet saltsyra smörsyra svavelsyra svavelsyrlighet triklorättiksyra valeriansyra ättiksyra grupper av syror aminosyror fettsyror karboxylsyror starka syror se även supersyra lista över baser syror...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_syror
*  Syntesgas
'Syntesgas' även kallat 'syngas' är en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas. Syntesgas används i mycket stor omfattning i kemisk industri. All konstgödsel / ammoniak och metanol i världen framställs ur syntesgas. Produktionen av ammoniak/konstgödsel och metanol är 100-tals miljoner ton per år. Även syntetiska kolväten som produceras med Fischer-Tropsch-processen framställs ur syntesgas, liksom all industriellt producerad väteperoxid. Många viktiga petrokemikalier framställs genom en oxo-syntes där olefiner alkener reagerar med syntesgas. Syntesgas i sin tur framställs främst ur naturgas metan genom katalytisk reforming. Metan CH 4 matas in i en trycksatt reaktor tillsammans med ånga H 2 O och syrgas O 2. Metanet omvandlas då till CO, H 2 och CO 2. Koldioxid CO 2 avskiljs sedan. Syntesgas kan också framställas ur fasta energiråvaror som stenkol och trä / ved via termisk förgasning med ånga och syrgas O 2. Också tjockolja används som energiråvara för framställning av syntesgas. Syntesgas framställd med lu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syntesgas
*  Peter Klason
En serie arbeten inom den organiska kemins område särskilt över merkaptaner och andra svavel föreningar utfördes under hans Lundatid. De medförde i praktiskt hänseende en enkel bestämningsmetod för organiska sulfhydrater, som långt senare fann användning vid hans undersökning över de vid framställning av sulfatcellulosa uppkommande illaluktande ämnena, som han visade i det väsentliga utgörs av metylmerkaptan. Bland arbeten av rent vetenskapligt intresse finns en originell uppsats 1906 om salpetersyra ns konstitution, vari experimentella stöd meddelas för Klasons uppfattning, att salpetersyra är en s. I början av 1900-talet utförde Klason i samarbete med yngre tekniker och kemister undersökningar inom två vid tiden för Sverige viktiga tekniker, nämligen torrdestillation av ved och dennas överförande i pappersmassa, och ledde med understöd av statsmedel en serie undersökningar över skogsprodukter, såsom kåda m. 1909 utkom de 10 första avhandlingarna sammanfattade i ett band under titeln: Kemiskt-tekniska unders...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Klason
*  Nitroförening
... image nitro group d png thumb px nitrogruppen stabiliseras genom resonans nitroföreningar är organiska föreningar innehållande nitrogruppen r no nitrogruppen är energiinnehållande och flera nitroföreningar är explosiva alifatisk a nitroföreringar kan framställas genom direkt nitrering av en alkan med salpetersyra i gasfas vid c men reaktionen fungera bra endast för nitrometan andra framställinsmetoder är genom substitution av alkylbromider och jodider med natriumnitrit nano oxidation av amin er med dimetyldioxiran aromatisk a nitroföreningar framställs ofta genom elektrofil aromatisk substitution nitrering med hjälp av salpetersyra och svavelsyra både alifatiska och aromatiska nitroföreningar kan reduceras med zink tenn eller järn och syra eller genom katalytisk hydrogenering michael b smith och jerry march march s advanced organic chemistry reactions mechanisms and structure new york wiley interscience th edition isbn nitroföreningar har sura α väten nitrometan har acc chem res källor kategori funktione...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroförening
*  Silver Lakes, Kalifornien
silver lakes kalifornien silver lakes kalifornien stadsfakta namn silver lakes annat namn form cdp motto bild bildtext fana sigill sigilltyp land usa delstat kalifornien indelning san bernardino county styre folkmängd folkmängd not folkmängd år grundades medelhöjd yta yta not silver lakes är en ort cdp i san bernardino county i delstaten kalifornien usa enligt united states census bureau har orten en folkmängd på invånare och en landarea på km källor externa länkar us census bureau kategori orter i kalifornien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silver_Lakes,_Kalifornien
*  Syrakonstant
... några vanliga syror och dessas p k a värden vid c k namn formel p k a p k a p k a salpetersyra hno saltsyra hcl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrakonstant
*  Tetryl
... kemibox vardagligt namn bild tetryl png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn n metyl n tetranitroanilin övriga namn tetranitrometylanilin kemisk formel c h n ch no utseende gula kristaller cas nummer smiles cn o c c o cc o cc o molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa ld tetryl tetranitrometylanilin är en kemisk förening som används som sprängämne utgångsmaterial vid tillverkning av tetryl är dimetylanilin av denna framställes genom behandling av koncentrerad svavelsyra dimetylanilinsvavelsyra som sedan genom nitrering med salpetersyra överföres till tetryl enligt reaktionsformeln px hno rightarrow px när denna process är klar får man produkten i form av små kristall er dessa tvättas neutrala genom upprepade uppslamningar i vatten omkristalliseras därefter i aceton eller annat lämpligt lösningsmedel och torkas vid c egenskaper den färdiga tetrylen utgöres av små ljusgula kristall er med en smältp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetryl
*  Giacomo Fauser
... född november i novara italien död juli i novara var en italiensk kemiingenjör fauser tog examen vid milanos polytekniska universitet han uppfann en process för industriell framställning av ammoniak en process som fått namnet fauser montecatini processen han utvecklade också industriella processer för syntes av salpetersyra ammoniumsulfat ammoniumnitrat och urea ett tekniskt institut i novara har uppkallats efter fauser istituto técnico industriale giacomo fauser han invaldes som utländsk ledamot av den svenska vetenskapsakademien kategori italienska ingenjörer kategori italienska kemister kategori lva kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Fauser
*  Blyborat
... pb bo h o är ett vitt pulver som är svårlösligt i vatten eller sprit men mera lättlösligt i ättiksyra eller salpetersyra en vattenlösning hydrolyseras under bildande av andra blyborater vid upphettning smälter ämnet till färglös eller gulaktig starkt ljusbrytande massa blyborat framställs genom fällning i kall koncentrerad vattenlösning av blynitrat och borax blyborat används inom glastillverkning där en tillsats av ämnet ger glaset större hårdhet det används även som tillsats till celluloid för att minska dess brandrisk samt som sickativ i fernissa blandad med linolja används blyborat som vit oljefärg för t ex broar och fartyg eftersom den bildar en färg med stor motståndskraft mot luft och vatten meyers varulexikon forum källor kategori blyföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyborat
*  Gurjunbalsam
... thumb dipterocarpus retusus gurjunbalsam cas nr utvinns från det i ostindien förekommande växtsläktet dipterocarpus en art dipterocarpus tuberculatus bildar i burma nästan rena skogar genom att borra hål i stammarna kan utvinnas en balsamisk tjockflytande olja som är rödbrun till färgen och svagt fluorescerande den påminner om kopaivabalsam beträffande doften men har inte dess smak balsamen innehåller förutom harts ca flyktig olja som är löslig i absolut etanol om gurjunbalsam löses i koldisulfid och en avkyld blandning av svavelsyra och salpetersyra tillsätts erhålls en praktfull violett färg och med denna metod kan gurjunbalsam skiljas från kopaivabalsam användning gurjunbalsam används för tillverkning av vissa fernissor särskil sådana som måste vara motståndskraftiga mot hög temperatur för medicinskt bruk används den på samma sätt som kopaivavalsam meyers varulexikon forum källor kategori vegetabiliska oljor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gurjunbalsam
*  Pyromorfit
... är ett grått gulaktigt brunt eller grönt mineral som består av blyfosfat och blyklorid och är en mycket rik blymalm egenskaper förekomst källor externa länkar egenskaper pyromorfiten är svagt genomskinlig med fettglans och gröna samt bruna färger den smälter lätt med bläster och löslig i salpetersyra och kalilut pyromorfiten är en sekundär bildning och förekommer på och i närheten av blyglans bildande pseudomorfoser efter sagda mineral anmärkningsvärdt är att en sådan pseudomorfos av pyromorfit efter blyglans ofta åter omvandlas till blyglans alltså ett slags återbildning vanligt är dessutom ett den förträngs av andra mineral såsom limonit och galmeja http runeberg org nfcb html förekomst pyromorfit förekommer på harz och erzgebirge i böhmen ural usa m fl ställen källor meyers varulexikon forum externa länkar kategori mineral kategori fosforföreningar kategori blyföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyromorfit
*  Adolph Frank
... miniatyr adolph frank adolph frank född januari i klötze altmark död maj i charlottenburg var en tysk teknisk kemi st frank var en märkesman i den kemiska storindustrin såsom grundläggare av den tyska kali industrin och tillsammans med nikodem caro uppfinnare av den viktiga metoden för tillgodogörande av luftkväve i form av kalciumcyanamid eller kalkkväve men förutom dessa två epokgörande kemiska industrier framkallade eller medverkade frank även till uppkomsten och utvecklingen av flera andra år påbörjade frank vid stassfurt tillverkning av brom och brompreparat i stor skala ur moderlutar efter tillverkning av kaliumklorid åren införde han cellulosa industrin i ostpreussen sedan förbättrade han tillsammans med caro metoderna för användningen av bränntorv för kraftbehov och för tillverkning av ammoniak från utarbetade han tillsammans med caro alb frank och carl von linde en metod för framställning av vätgas i stor skala ur vattengas för luftskepp och för syntetisk ammoniak år utarbetade han likaledes til...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolph_Frank
*  Hahns sprängämne
... är ett billigt och stöttåligt fast sprängämne ämnet framställs genom att bränd kalk blandas med salpetersyra till en vätska som liknar petroleumgelé denna vätska späds sedan ut med vatten tills man erhåller önskad koncentration varefter den blandas med finfördelat cellulosa material för att erhålla fast form sprängämnet har använts till exempel till bergsprängning källor kategori sprängämnen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hahns_sprängämne
*  Klorsyra
... kemibox vardagligt namn bild chloric acid d png bildtext strukturformel bildbredd px bild chloric acid d vdw png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn klor v syra övriga namn kemisk formel h clo utseende färglös flyktig vätska cas nummer smiles o cl o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa ld klorsyra hclo är en tämligen stark och oxiderande syra http bouman chem georgetown edu s lect lect htm http www ch ntu edu tw sfcheng inchem hw problem pdf vars lukt påminner om salpetersyra i klorsyra har klor oxidationstillstånd et och föreningen antar en trigonal pyramidal geometri klorsyras salter kallas klorat er det viktigaste saltet är natriumklorat framställning klorsyra erhålls genom att svavelsyra får inverka på bariumklorat den filtrerade lösningen kan koncentreras i vakuum till varefter den börjar disproportionera rm ba clo h so rightarrow hclo baso källor se även hypokloritsyra hclo klorsyrlighet hclo perklorsyra ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorsyra
*  Kamfersyra
... c h cooh är en syra framställd genom oxidation av kamfer med salpetersyra där den erhålls som färglösa kristaller utan någon kamferartad lukt användning vattenlösning av kamfersyra kan användas inom medicinen som utvärtes desinfektionsmedel och invärtes delvis i form av olika salter som urindrivande medel meyers varulexikon forum källor kategori farmakologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kamfersyra
*  Ostwald-metoden
ostwald metoden ostwald metoden ostwald metoden eller ostwaldprocessen är en kemisk process för framställning av salpetersyra som fått sitt namn efter kemisten wilhelm ostwald som utvecklade metoden år källor per falck kemi för gymnasiet se även haber boschmetoden kategori kemiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ostwald-metoden
*  Kemigraf
... er var den yrkeskår som tillverkade klichéer av bilder och teckningar. Klichéerna användes för tryckning av bilder och teckningar i högtryck. Reproduktionsfotografen fotograferade av originalet. Kameran kunde vara 3-4 meter lång. Bilden fotograferades av i önskad storlek genom ett glasraster. Ett glasraster var två glas med graverade svarta linjer som klistrats sammans och bildade rutor. De hade en linjetäthet från 60 linjer 133 per tum. Sämre papper fordrade grövre raster, till exempel 60 linjer, och finare 133 linjer. Rastret delade upp bilden i rasterpunkterna i rätt storlekar, likt gråskala n i bilder. Bakom "kryssen" i rastret uppstod vid ett visst avstånd från glasplåten senare film en skuggeffekt. Skuggefekten uppstod vid exponering : en ljusare yta blev mer belyst än en mörkare. Reprofotografen, kemigraf, ska ha god synskärpa, god anpassning av visionen att ljus och mörker, förmågan att urskilja färger och nyanser. 'Kopisten' kopierade den negativa filmen på zink plåten.Zinken till klichéer var 1,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemigraf
*  Kategori:Kväveföreningar
kategori kväveföreningar kategori kväveföreningar kväveföreningar är kemiska föreningar som innehåller grundämne t kväve föreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kväveföreningar
*  Dikvävetetroxid
... kemibox vardagligt namn bild dinitrogen tetroxide svg bildtext strukturformel bildbredd bild dinitrogen tetroxide d vdw png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn dikvävetetroxid övriga namn kvävetetroxid kemisk formel n o utseende färglös gas eller vätska cas nummer smiles on o n o o molmassa densitet vätska löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa dikvävetetroxid ibland oegentligt kallat kvävetetroxid är kvävedioxid ens dimer och har molekylformel n n o egenskaper framställning användning se även egenskaper dikvävetetroxid är en dimer av kvävedioxid och de båda ämnena bildar kemisk jämvikt dikvävetetroxid är ett kraftfullt oxidationsmedel och reagerar hypergolisk t tillsammans med hydrazin till skillnad från kvävedioxid är dikvävetetroxid diamagnetisk t framställning dikvävetetroxid framställs genom katalytisk oxidation av ammoniak utspädd med ånga rm nh o rightarrow n o h o när ångan kondenseras löser sig den kvävedioxid som bildats i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dikvävetetroxid
*  Kvävetrijodid
... kemibox vardagligt namn bild nitrogen iodide d png bildtext strukturformel bildbredd bild nitrogen triiodide d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn kvävetrijodid övriga namn jodkväve kvävejodid kemisk formel n i utseende rött pulver cas nummer smiles in i i molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara mycket mycket mycket stötkänslig detonation kan ske vid mista nuddning nfpa ld kvävetrijodid eller jodkväve är en förening av jod och kväve ämnet är explosivt och exploderar vid minsta beröring explosioner kan till och med orsakas av alfastrålning jodkväve framställs vanligen genom att jodfjäll övergjutes med ammoniak och lämnas att torka och resultatet är en addukt med formeln ni nh snarare än ren kvävetrijodid kvävetrijodid saknar praktisk användning som explosivämne eftersom det är för instabilt för att transportera se även ammoniak vätejodid kategori kväveföreningar kategori pyroteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävetrijodid
*  Kategori:Hydraziner
kategori hydraziner kategori hydraziner hydraziner är kemiska föreningar som innehåller hydrazin gruppen n h kategori kväveorganiska föreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Hydraziner
*  Litiumdiisopropylamid
... eller lda är en av de viktigaste starka baserna inom organkemin ämnet är starkt steriskt hindrat och har ett pk a på cirka framställning sker genom att reagera diisopropylamin med butyllitium vid c ämnet tillhör ämnesklassen azanid er kategori reagenser i organisk kemi kategori baser kategori litiumföreningar kategori organiska föreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumdiisopropylamid
*  Kategori:Tiocyanater
kategori tiocyanater kategori tiocyanater kategori svavelföreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiocyanater
*  Kategori:Tiokarbamider
kategori tiokarbamider kategori tiokarbamider kategori svavelföreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiokarbamider
*  Kategori:Fulminater
kategori fulminater kategori fulminater kategori explosiva föreningar kategori kolföreningar kategori kväveföreningar kategori syreföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fulminater
*  Fosfortriklorid
... kemibox vardagligt namn bild phosphorus trichloride d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd bild phosphorus trichloride d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn fosfor iii triklorid övriga namn kemisk formel p cl utseende färglös vätska cas nummer smiles clp cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa fosfortriklorid är en kemisk förening av fosfor och klor med formeln pcl egenskaper framställning användning se även källor egenskaper fosfortriklorid reagerar häftigt i kontakt med vatten och bildar fosforsyrlighet h po och saltsyra hcl rm pcl h o rightarrow h po hcl framställning fosfortriklorid framställs genom reaktion mellan klorgas och vit fosfor rm p cl rightarrow pcl produktion av fosfortriklorid omfattas av konventionen om förbud mot kemiska vapen användning fosfortriklorid används främst för att tillverka fosforpentaklorid fosforoxitriklorid och tiofosforylklorid som i sin tur används i många herbicid er...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfortriklorid
*  Bortriklorid
... kemibox vardagligt namn bild boron trichloride d png bildtext strukturformel bildbredd px bild boron trichloride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn bor iii triklorid övriga namn kemisk formel b cl utseende färglös gas cas nummer smiles clb cl cl molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa bortriklorid är en kemisk förening med formeln bcl det är en färglös gas som i luft reagerar med vattenånga och bildar saltsyra rm bcl h o rightarrow hcl b o ämnet är mycket reaktivt för att minska riskerna hanteras det oftast bundet till dimetylsulfid s ch rm s ch bcl overrightarrow leftarrow s ch bcl till skillnad från många andra trihalogenider bildar bortriklorid inga dimer er framställning rent bor reagerar med halogen er och bildar motsvarande halid industriell framställning sker dock oftast genom att låta boroxid reagera med klorgas och kol vid en temperatur av c rm b o c cl rightarrow bcl co användning bortriklorid är ett mellanste...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bortriklorid
*  Bättre och bättre dag för dag
... är en svensk revy kuplett baserad på en engelsk sång med den likartade titeln i m getting better every day av mark strong den svenska texten skrevs av anita halldén signaturen s s wilson och karl ewert kupletten lanserades av revykungen ernst rolf i dennes revy fra karl johan til lykkeland på casino i oslo året därpå hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy lyckolandet på oscarsteatern i stockholm i mars sjöng rolf också in melodin på skiva på märket odeon titeln och refrängen anspelar på den franske psykolog en émile coué s metod att genom självsuggestion uttryckt genom frasen tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre uppnå önskade psykoterapeutiska effekter referenser tryckta källor fotnoter kategori sånger kategori svenska sånger...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bättre_och_bättre_dag_för_dag
*  .. när livet skaver och gör ont .. Post navigation .. Meta
Den finns alltid där, som ett gruskorn i skon som man aldrig lyckas fÃ¥ bort. Samtidigt som det inte ser ut att finnas vare sig krav eller kriterier när man ser till de som valts, de det händer för. Just nu är det svÃ¥rt att veta. Jag är nÃ¥gonstans i grunden rädd för att mannen som skulle komma att bli pappa till mina barn egentligen inte vill ha barn, Ã¥tminstone inte med mig. Jag vill inte utsätta ett barn för känslan av att vara oönskad – jag vet redan hur den känns. Planeringspaniken och den stress det för med sig vill jag helst inte ens tänka pÃ¥ men nog finns den där. Det gÃ¥r inte att fÃ¥ med under utbildningen, för det skulle sätta ekonomisk stress i ett ännu större perspektiv än det redan är och svÃ¥righeten att kombinera en familjeuppstart med en karriär har jag skrivit om tidigare, sÃ¥ hur det stressar är knappast svÃ¥rt att se. Den enda delen som vore “lätt” att arbeta med och ta sig förbi, även om den inte heller känns lätt, skulle väl vara förlossningspaniken. Dä...
http://newyn.se/2010/07/nar-livet-skaver-och-gor-ont/
*  Ammoniak – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Ammoniak , är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH 3. 1 Egenskaper 2 Framställning 3 Ammoniak i kroppen 4 Användningsområden för ammoniak 5 Ammoniakutsläpp 6 Trivialnamn. Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid , NH 4 + + OH -. Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak. Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känd sedan förhistorien. Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel , samt som biprodukt från koks - och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod , kalkkvävemetoden samt Haber-Boschmetoden , varav den sistnämnda blev den som kom att dominera ammoniakframställningen. Tillverkning enligt Haber-Bosc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Hårdmetall
... ej att förväxla med heavy metal hårdmetall är ett hårt material vars huvudsakliga användningsområden är till verktyg exempelvis för skärande bearbetning borrkronor eller slitgods historik beståndsdelar tillverkning se även källor historik hårdmetall utvecklades som ett slitstarkt alternativ till diamant och patenterades först i tyskland år k schröter tryck på download och slå in siffrorna patent ansökt mars på tyska godkänt oktober läst mars beståndsdelar hårdmetall består vanligen av volframkarbid wt som hårdämne kobolt wt som bindemetall och peg som bindemedel för grönkropp en beroende på tillämpningsområde för slutprodukten kan vissa små tillsatser av andra karbider och metaller göras pulvermetallurgi björn uhrenius läromedel kth läst mars exemplvis kromkarbid niobkarbid tantalkarbid titankarbid vanadinkarbid volframkarbid tantal och niobkarbid ökar värmebeständigheten seco information fagersta bruks ab tillverkning tillverkningen av hårdmetall sker vanligen pulvermetallurgiskt de ingående beståndsdel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hårdmetall
*  Rymdpenna
... thumb right px en rymdpenna modell ag rymdpennan är en produkt som skapades av paul c fisher på fisher space pen company och den patenterades modeller och tillverkning pennan finns i en mängd olika modeller men den första modellen är ag http www spacepen com originalastronautmodels aspx och det är också den som officiellt verkligen används i rymden den är tillverkad av volframkarbid och den speciella bläckpatronen är tillverkad så den inte kan läcka och har ett gastryck som uppnås av komprimerad kväve och den pressar ut bläcket med ett tryck på kpa på underlaget pennan kan skriva i rymden på en höjd upp till m och på feta eller blöta ytor den fungerar också under temperaturer från till grader mytbildning det florerar en myt om rymdpennan att nasa skulle lagt ner åtskilliga miljoner på att utveckla en rymdpenna och när de sedan lyckades försökte de sälja teknologin till ryssarna som tackade nej med motiveringen att de använde blyertspennor som fungerade lika bra http www snopes com business genius spacepe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rymdpenna
*  Glasskärare
... px thumb glasskärare glasskärare är ett verktyg för att skära glas med oftast är det fönster glas som bearbetas skär glas gör man inte i egentlig mening verktyget ritsar en skåra eller en antydan i glaset verktyget består av ett skaft och en hållare för skärtrissan som består av härdat stål volframkarbid eller diamant med skärtrissan ristas en anvisning i glaset som sedan kan brytas kontrollerat längs anvisningen vid den så kallade glasskärningen används paraffinolja eller någon annan lämplig skärvätska det finns glasskärare för att skära cirkulära snitt som består av en sugpropp med en monterad ställbar arm som i sin ände har en glasskärare en del typer av professionella glasskärare begjuter skärtrissan med skärvätska kontinuerligt under skärning från en behållare i eller vid verktygets skaft för industrin finns maskinella glasskärare glas som inte går att skära med glasskärare är bland annat härdat glas se även kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glasskärare
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634...
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-calle-coachella-2013/8938/image/625634
*  http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232
... => http://www.revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232...
http://revistagq.com/moda/moda-en-la-calle/galerias/moda-en-la-calle-sevilla/9224/image/644232
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343...
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711343
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363...
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711363
*  http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376
... => http://www.revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376...
http://revistagq.com/moda/tendencias/galerias/ropa-zapatillas-running-2015/10010/image/711376
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267...
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492267
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303...
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/a-jugar-en-el-jardin-de-stella/6609/image/492303
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965...
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558965
*  http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975
... => http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975...
http://revistavanityfair.es/moda/tendencias/galerias/haider-ackermann-p-v-2012-el-tarro-de-las-esencias/7733/image/558975
*  http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248
... => http://www.vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248...
http://vogue.es/moda/streetstyle/moda-en-la-calle/galerias/gran-via-madrid/717/image/209248
*  http://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976
... => http://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976...
http://vogue.es/moda/tendencias/galerias/asi-son-las-zapatillas-puma-the-fierce-de-kylie-jenner/12976/image/1145976
*  http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283
... => http://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283...
http://vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/el-estilo-de-giovanna-battaglia/3056/image/1041283
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan-fashion-week/709/image/1032873
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/el-street-style-de-milan/1269/image/1059226
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241651
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241661
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/street-style-de-milan/3861/image/1241666
*  http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928
... => http://www.vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928...
http://vogue.mx/moda/moda-en-la-calle/galerias/tendencias-moda-en-la-calle-street-style-verano-2013-boyfriend-jeans-pantalones-mezclilla-denim/2351/image/1116928
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594...
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/la-gran-noche-vogue/1981/image/1097594
*  http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113
... => http://www.vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113...
http://vogue.mx/moda/tendencias/galerias/tendencias-invierno-2013-chamarras-cuero-biker-jacket/2855/image/1153113

Utfällning: En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet. Den substans som fälls ut kallas fällning.Klorat: miniatyr|stående|Strukturformeln för en klorat-jon.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.MolybdenAmmonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Arsenider: Arsenider är kemiska föreningar bestående av arsenik (As) och en eller flera andra metalliska grundämnen.http://www.NitroglycerinMikroklinATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==Gödsel: Gödsel, gödningsmedel, är en substans som används för att förbättra jordmånen för odlade växter inom trädgårds- och jordbruk. Får växter att växa snabbare.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Röd rykande salpetersyra: Röd rykande salpetersyra är ett lagringsbart flytande oxidationsmedel för raketmotorer. Vanligtvis innehåller det huvudsakligen salpetersyra med 13 % dikvävetetroxid och 3 % vatten.KvävetrikloridBursaria: Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae.AmmoniakPteridiner: Pteridiner är en grupp aromatiska, kväveinnehållande heterocykler som kan betraktas som derivat av pteridin.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Åkermarkskalkning: Åkermarkskalkning innebär att kalk sprids på åkermark för att höja pH-värdet och motverka markens naturliga försurning. Ofta eftersträvas ett pH-värde från 5,0 till 6,5Kalkning - Jordbruksverket och en basmättnadsgrad på ca 70 %, för att erhålla ett optimalt växtnäringsupptag för grödan vid användning av mineralgödsel.AkvaponikTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Operon: Ett operon är en väsentlig DNA-sekvens för ett mer effektivt drivande av transkription, och därmed proteinsyntes. Ett operon kan betraktas som en sträcka DNA med besläktade gener som tillsammans delar ett gemensamt slutmål, jämte dess operator, promotor samt repressor som möjliggör transkription.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Thaumatomyia notata: Thaumatomyia notata är en tvåvingeart som först beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1830. Thaumatomyia notata ingår i släktet Thaumatomyia och familjen fritflugor.Formiat: Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra. Formiatjonen är den enklaste karboxylatjonen och består av en aldehydgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Abskission: Abskission är aktiv fällning av blad, blommor och frukter. Växtdelar som skall och kan fällas har ett abskissionsskikt eller abskissionslager av celler som är särskilt utvecklat för detta.SelensyraSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Flysch: Flysch är en sedimentär lagerföljd av omväxlande fossilfattiga, finkorniga bergarter varvade med sandsten och konglomerat.SaltvattenakvariumNitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.NatriumperkloratGrundvatten: Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.Hydridjon: En hydridjon är en negativt laddad vätejon (H-). En hydridjon har två elektroner i sitt skal, vilket kan jämföras med väteatomer som har en elektron, och protoner som helt saknar elektroner.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Crassa: Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bruand 1850. Crassa ingår i familjen plattmalar.NitrosaminerUranmononitrid: Uranmononitrid (UN) är en nitrid av uran. Den är radioaktiv, har hög densitet (14.