NitriterNatriumnitritNitritreduktaserNitraterAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nitritreduktas (NAD(P)H)NitratreduktaserNitratreduktasNitrobacterOxidation-reduktionKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.MethemoglobinFerredoxin-nitritreduktasNitrosföreningarAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.DenitrificationKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Alcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.Nitrosomonas europaeaNitrosomonasLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.KonserveringsmedelParacoccusAlcaligenes faecalisNitrosationHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.XantindehydrogenasKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Cytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.OxidoreduktaserHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.NADH, NADPH-oxidoreduktaserAnjontransportproteinerS-nitrosotiolerCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.OxihemoglobinerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Azurin: Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.Bacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.Omega-N-metylargininAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.SpektrofotometriLivsmedelskonserveringSyrgas

*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Natriumnitrit
... kemibox vardagligt namn natriumnitrit bild sodium nitrite jpg bildtext natriumnitrit bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumnitrit övriga namn kemisk formel na no utseende vita kristaller cas nummer smiles o n molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa natriumnitrit nano är ett salt som är vanligt som livsmedelstillsats i kött och fisk framställning saltet framställs genom behandling av natriumhydroxid med blandningar av kvävedioxid och kväveoxid naoh no no nano h o processen är känslig för närvaro av syre vilket kan leda till bildning av varierande mängder av natriumnitrat användning den huvudsakliga användningen av natriumnitrit är för industriell produktion av organiska kväveföreningar andra användningsområden finns inom fotografering och som en elektrolyt i processer för elektrokemisk slipning natriumnitrit tillsätts i små mängder via saltlake n för en produkt som livsmedelstillsats har natriumnitrit e nummer e syftet med att tillsä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumnitrit
*  Fenylhydrazin
... kemibox vardagligt namn bild phenylhydrazine png bildtext strukturformel bildbredd bild phenylhydrazine d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn fenylhydrazin övriga namn kemisk formel c h n h utseende gul till rödbrun vätska cas nummer smiles c ccccc nn molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa fenylhydrazin är en kemisk förening av bensen och hydrazin med formeln c h n h historia framställning användning se även källor historia fenylhydrazin upptäcktes av den tyske kemisten hermann emil fischer han framställde det genom att reducera fenyldiazoniumsalt med sulfit framställning fenylhydrazin framställs genom att anilin c h nh oxideras av natriumnitrit nano och saltsyra hcl vilket ger saltet fenyldiazoniumklorid c h n cl som i sin tur reduceras till fenylhydrazin av natriumsulfit na so i basisk lösning px användning fenylhydrazin används för att tillverka indol er som används i färgämne n och läkemedel se även anilin källor mal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenylhydrazin
*  Isopentylnitrit
... kemibox vardagligt namn amylnitrit bild amyl nitrite formula v svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild amyl nitrite d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn mehyl butylnitrit övriga namn amylnitrit isoamylnitrit kemisk formel c h no utseende färglös vätska cas nummer smiles cccccon o molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa amylnitrit isoamylnitrit eller mer korrekt isopentylnitrit är en ester av isopentanol och salpetersyrlighet och har formeln c h no framställning egenskaper användning se även framställning isopentylnitrit framställs genom att reagera isopentanol c h oh med salpetersyrlighet hno rm c h oh hno rightarrow c h no h o egenskaper det är en klar gul flyktig vätska med en lukt som påminner om ruttna äpple n vid kontakt med en stark bas sönderfaller isopentylnitrit till isopentanol och motsvarande nitrit salt rm c h no naoh rightarrow c h oh nano användning amylnitrit vidgar blodkärlen och har tidigare anv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isopentylnitrit
*  Poppers
'Poppers' är gatutermen för diverse alkylnitrit er som tas i rekreationssyfte genom direkt inhalering, särskilt amylnitrit, butylnitrit och isobytulnitrit. Amylnitrit har historiskt används som medicin för att behandla kärlkramp och som ett motmedel mot cyanid förgiftning. Amylnitrit och flera andra alkylnitriter som används i vardagliga produkter såsom doftspray och rensningskasetter kan inhaleras för att öka sexuell njutning. Amylnitrit tillverkades första gången 1857, och 1867 beskrevs dess effekt i behandling av kärlkramp genom att relaxera glatt muskulatur, utvidga blodkärl och därmed minska systemresistensen. I dag används den nästintill aldrig i detta syfte då det finns bättre och effektivare läkemedel för behandling av kärlkramp. Poppers har en kraftig och snabb blodkärl svidgande effekt när den inhaleras genom näsan, traditionellt genom att hålla poppersflaskan mot ena näsborren medan man blockerar den andra samtidigt som man andas in kraftigt genom näsan. Höga doser av nitriter kan ge den ovanliga s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poppers
*  Nitrit
'Nitriter' är inom oorganisk kemi salter av salpetersyrlighet. De innehåller nitritjonen, NO 2 −. Inom organisk kemi är nitriter estrar av salpetersyrlighet, och innehåller nitritogruppen R-O-N=O, där R är en aryl - eller alkylgrupp. Nitritjonen har en böjd geometri och har två resonansformer som bidrar till dess stabilitet. Nitriter av alkalimetall erna och de alkaliska jordartsmetallerna kan syntetiseras genom att blanda kvävemonoxid NO och kvävedioxid NO 2 med korresponderande metallhydroxidlösning. Andra nitriter kan framställas genom reduktion av korresponderande nitrat er. Natriumnitrit med E-nummer E250, NaNO 2, används för bevarande av köttprodukter, eftersom det framför allt hämmar tillväxt av Clostridium botulinum och att det genom reaktion med myoglobin et i köttet ger det den önskade rosa färgen i till exempel falukorv. Nitratet oxiderar myoglobinet till metmyoglobin som har en brun-grå färg. Därefter reduceras metmyoglobinet och binder kväveoxid så att Nitrosylmyglobin bildas. Nitrosylmyoglobin h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrit
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Methemoglobin
... bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från fe till fe av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syre transporterande förmåga en ökad halt förekommer i en primär form som är genetiskt betingad eller sekundärt till förgiftning med någon oxiderande substans till exempel klorat er nitrat er nitrit er och sulfaföreningar kategori hemoproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin
*  Nitrosaminer
... thumb px nitrosaminer nitrosaminer eller n nitrosoföreningar förkortade noc av engelskans n nitroso compounds är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogrupp en no är bunden till en aminogrupp de flesta av dessa föreningar är cancerframkallande människor exponeras med för noc via ett antal vägar av vilka livsmedel utgör en noc kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter vissa yrken medför en yrkesmässig exponering och för rökare tillkommer tobak sspecifika noc som inandas med tobaksröken tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för noc nitrosaminer finns dessutom i mindre mängder i latex produkter som ballonger och kondomer källor läst statens livsmedelsverk denna artikel är delvis baserad på en översättning från kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Tir na nÓg
... även tirnanog eller tirnanogue som betyder den eviga ungdomens land är den mest kända och populära av utomvärldarna inom den keltiska mytologin tir na nóg är ett land bortom kartornas gränser på en ö långt åt väster man kunde endast komma dit genom att genomföra en svår och mödosam resa eller genom att bli ditbjuden av någon av dess invånare tir na nóg besöktes av både hjältar och munkar landet var en plats där sjukdom och död inte existerade det var en plats fylld av evig ungdom och skönhet i tir na nóg bodde niamh och hennes dödlige partner oisín tir na nóg är motsvarigheten till det nordiska valhall tir na nóg är likartad med andra keltiska mytiska länder såsom mag mell och avalon referenser denna artikel är baserad på en översättning från maj kategori keltisk mytologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tir_na_nÓg
*  Nitrosomonas
... är ett släkte bakterier i familjen nitrosomonadaceae det är stav eller klotformiga cell er som ibland är sammanlänkade i kedjor oxidation sprodukten av vissa arter är urinämne habitat et varierar mycket mellan arterna några förekommer i jord nitrosomonas communis nitrosomonas europaea nitrosomonas ureae och flera andra i vattenansamlingar till exempel nitrosomonas eutropha många nitrosomonas förökar sig vid höga saltkoncentrationer vissa arter som nitrosomonas cryotolerans föredrar kalla habitat den lever bland annat i alaskagolfen och expanderar även vid en temperatur på c referenser där anges följande källor michael t madigan john m martinko jack parker brock mikrobiologie auflage pearson studium münchen isbn george m garrity bergey s manual of systematic bacteriology auflage springer new york vol the proteobacteria part c the alpha beta delta and epsilonproteobacteria isbn kategori proteobacteria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas
*  Pseudosieversia europaea
... är en skalbaggs art som beskrevs av francesco vitali pseudosieversia europaea ingår i släkte t pseudosieversia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor vitali francesco pseudosieversia europaea new species from baltic amber coleoptera cerambycidae lepturinae les cahiers magellanes figs titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori pseudosieversia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudosieversia_europaea
*  Turbo eller lustgas på bilen?
Turbo eller lustgas på bilen. Sök i forumet. Racing community. V8 och jänkare. Bilvård lack. Stulna fordon. Jämför billån. Fortkörning och böter. här är allt du behöver veta Så låter Koenigsegg Regera utan växellåda Viktbluffen: Suvarna väger hundratals kilo mer i verkligheten VW-skandalen kan kosta 731 miljarder. Turbo eller lustgas på bilen. If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Om detta är ditt första besök på Zatzy och funderar på att bli medlem. Klicka här för att läsa reglerna. För funderingar på hur du använder sajten, gå till FAQ. Känner du dig redo, bli medlem här. Resultat 1 till 1 av 1. Ämne: Turbo eller lustgas på bilen. Ämnesverktyg Visa utskriftsvänlig version. Prenumerera på det här ämnet. Visa foruminlägg. Besök hemsida. Turbo eller lustgas på bilen. Jag har fått tag p...
http://zatzy.com/forum/showthread.php?105182-Turbo-eller-lustgas-på-bilen
*  NitroXy
'NitroXy' är en förening vilken huvudsakligen sysslar med att arrangera det största LAN-evenemanget i Gislavedsregionen. Evenemanget har arrangerats nio gånger och har haft plats för drygt hundra till tvåhundra personer. NitroXy 1 arrangerades våren 2004 av föreningen Lustgas i Gislaved med hjälp av arrangörer från de lokala lanen Skogslan och muLAN. Intressanta fakta är att lokalen är rund och att det fina golvet inte fick repas. Det var också under NitroXy 2 som lanet fick kontakt med företaget Defem som sponsrar med kabelstegar. I Torghuset fanns det plats för 120 deltagare men det var inte förrän NitroXy 5 som lanet faktiskt blev fullsatt. Så blev den fiberkabel som dras mellan eventets byggnad och den skola där utgången för internet fanns, avklippt. Detta ledde till att föreningen bestämde sig för att göra sig av med sin fiberkabel, då den ansågs som förbrukad och vidare obrukbar inför flera Nitroxy LAN-partyn. Medlemmar fick därför efter eventets gång själva gå ut och klippa av kabeln. NitroXy har ett a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NitroXy
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ar/elk-ranch/lot-10-bel-lago-dr-72632 0xd0aea4511152ed62d78c7e25131d2930/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ar/elk-ranch/lot-10-bel-lago-dr-72632 0xd0aea4511152ed62d78c7e25131d2930...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/ar/elk-ranch/lot-10-bel-lago-dr-72632_0xd0aea4511152ed62d78c7e25131d2930/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ca/watsonville/44-w-5th-95076 0xd19a9688d79871e4c9570e7e94d8d80d/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/ca/watsonville/44-w-5th-95076 0xd19a9688d79871e4c9570e7e94d8d80d...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/ca/watsonville/44-w-5th-95076_0xd19a9688d79871e4c9570e7e94d8d80d/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/grant-valkaria/-32949 0xd2f35a46f840d7acd114a6c7bb5e9d8a/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/grant-valkaria/-32949 0xd2f35a46f840d7acd114a6c7bb5e9d8a...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/fl/grant-valkaria/-32949_0xd2f35a46f840d7acd114a6c7bb5e9d8a/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/jacksonville/0-east-shipwatch-dr-32225 0xd9bd8049b6079a2ac35bffb9a82ae9b2/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/fl/jacksonville/0-east-shipwatch-dr-32225 0xd9bd8049b6079a2ac35bffb9a82ae9b2...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/fl/jacksonville/0-east-shipwatch-dr-32225_0xd9bd8049b6079a2ac35bffb9a82ae9b2/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mendham/75-galway-dr-07945 0xd73ccbef50abbcf3022bdd1629e69ab1/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mendham/75-galway-dr-07945 0xd73ccbef50abbcf3022bdd1629e69ab1...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/nj/mendham/75-galway-dr-07945_0xd73ccbef50abbcf3022bdd1629e69ab1/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/willingboro/60-gaffney-ln-08046 0xd1bc5db9e25cbe246a803a7c044f27ae/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/nj/willingboro/60-gaffney-ln-08046 0xd1bc5db9e25cbe246a803a7c044f27ae...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/nj/willingboro/60-gaffney-ln-08046_0xd1bc5db9e25cbe246a803a7c044f27ae/
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  Fatigue
... faktamall hälsotillstånd name fatigue image sleeping students jpg caption sysselsättningar som kräver att personen arbetar länge eller stannar uppe på natten kan leda till fatigue icd icd fatigue är den medicinska termen för stor trötthet eller utmattning som personer i olika svårighetsgrad upplever efter ansträngning vid stress sömnproblem eller sjukdom vid fatigue sänks prestationsförmågan och uppmärksamheten den kan uppträda fysiskt såsom muskelsvaghet eller mentalt genom att göra personen trött psykisk utmattning uppstår som regel till följd av stress eller långvarigt intellektuellt arbete se även mental trötthet träningsintolerans letargi asteni egodepletion återhämtning dissociativ motorisk störning viljelöshet sle referenser mesh kategori trötthet och utmattning kategori träningsfysiologi de fatigue syndrom en fatigue medical he עייפות כרונית...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatigue
*  Max Perutz
... thumb max perutz max ferdinand perutz född i wien maj död i cambridge februari var en österrikisk brittisk kemist och molekylärbiolog biografi perutz föddes i wien som son till adele dely goldschmidt och hugo perutz en textiltillverkare efter att ha tagit sin första examen vid universitetet i wien blev han doktorand vid cavendish laboratory i university of cambridge han var assistent i forskargrupp kring kristallografi ledd av john desmond bernal han tog sin doktorsexamen under nobelpristagaren william lawrence bragg på cambridge var han grundare och ordförande i det medicinska forskningsrådet mrc laboratory of molecular biology fjorton av dessa forskare har vunnit nobelpris perutz själv var handledare till james watson och francis crick vilka senare var upptäckarna av strukturen hos dna år erhöll perutz tillsammans med john kendrew nobelpriset i kemi för studier av strukturer av hemoglobin och myoglobin han fortsatte med att även bli tilldelad den kungliga medaljen av royal society och copley medal år k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Perutz
*  Glykosylerat hemoglobin
... glykosylerat eller glykerat hemoglobin hemoglobin a c hba c hb c hg a c eller hba c är en form av hemoglobin som primärt används som ett mått på koncentrationen av glukos i blodplasma n över längre tidsperioder det bildas icke enzymatiskt genom exponering för glukos testning för hba c sker vid nefropati och retinopati främst i samband med diabetes inom modern diabetesvård kontrollerar man hba c värdena rutinmässigt för att få ett mått på hur blodsocker nivåerna legat de senaste cirka veckorna detta används sedan för att utvärdera behandlingen täta kontroller av hba c har visat sig ge förbättrad kontroll på sjukdomen på senare år har dock en debatt rörande en ensidig strävan efter låga värden blommat upp referenser se även diabetes hemoglobin kategori diabetes kategori blodmanifestationer kategori blodsockerreglering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykosylerat_hemoglobin
*  Prostetisk grupp
... en prostetisk grupp är ett koenzym som är mer eller mindre permanent bunden till ett enzym eller annat protein prostetiska grupper skiljer sig från koenzym er genom att prostetiska grupper är hårdare bundna till exempel hem gruppen i hemoglobin de kan till och med vara bundna med en kovalent bindning en prostetisk grupp kan vara organisk till exempel vitamin er socker arter eller lipid er eller oorganisk till exempel en metalljon i de proteiner som har prostetiska grupper är de ofta nödvändiga för att proteinet ska fungera många enzymer har till exempel prostetiska grupper i sitt aktiva centrum om den prostetiska gruppen förändras när enzymet katalys erar en kemisk reaktion måste den regenereras på plats kategori proteostas de prosthetische gruppe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostetisk_grupp
*  Ammoniak – Wikipedia
Hoppa till: navigering , sök. Ammoniak , är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH 3. 1 Egenskaper 2 Framställning 3 Ammoniak i kroppen 4 Användningsområden för ammoniak 5 Ammoniakutsläpp 6 Trivialnamn. Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid , NH 4 + + OH -. Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak. Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känd sedan förhistorien. Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel , samt som biprodukt från koks - och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod , kalkkvävemetoden samt Haber-Boschmetoden , varav den sistnämnda blev den som kom att dominera ammoniakframställningen. Tillverkning enligt Haber-Bosc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  Johan Kjeldahl
... johan gustav christoffer thorsager kjeldahl född augusti död juli var en dansk kemist biografi kjeldahl blev föreståndare för carlsberglaboratoriets kemiska avdelning och utnämndes till professor kjeldahls arbeten över diastas och invertas var av grundläggande betydelse för enzym forskingen mest känd blev han för sin metod att bestämma kväve i organiska föreningar denna kjeldahls metod gick ut på att de organiska föreningens kväve genom upphettning med koncentrerad svavelsyra vid närvaro av kvicksilver eller kopparsalt som katalysator överförs i ammoniumsulfat ur detta frigörs sedan ammoniak genom destillation med natronlut och bestäms genom titrering källor kategori danska kemister kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Kjeldahl
*  .. Tagg: sjuk .. Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. .. Jamendetvardåfan .. Int
Tagg: sjuk Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jag har tagit den där jävla svinspruta n. Nu är jag sjuk. Riktigt sjuk. Jag är uppenbarligen en av ”en del” :. En del vaccinerade insjuknar i en mild svininfluensa. Jag blir sÃ¥ sur…. Postat. 2009 12 20. Kategorier Dagbok Etiketter sjuk, svininfluensa. 4 kommentarer till Svininfluensasjuk pÃ¥ grund av vaccinet. Bra idé. Jamendetvardåfan Barnen har varit sjuka i omgÃ¥ngar. Man kan verkligen undra varför man inte kan synka sÃ¥na saker. Eftersom jag haft en del att göra mycket sjuor i huvudet och annat sÃ¥ har HS fÃ¥tt tagit mycket av VAB medan jag Ã¥kt fram och tillbaka och jobbat. SÃ¥ nu har jag en rätt lugn vecka, tvÃ¥ kurser blev förflyttade och inga möten inbokade. DÃ¥ blir jag sjuk. Samma symptom: ont i huvudet, lagom irriterande feber ska man ha feber sÃ¥ ska man ha rejäl feber och eftersom jag är rätt okänslig för dylik sÃ¥ krävs det 39,8 och uppÃ¥t för att sänka mig och hals/snuva. Ingen jävla svininfluensa heller utan än...
http://deepedition.com/tag/sjuk/
*  Kvävegiva
... är beteckningen på mängden kväve som tillförs växande gröda kvävet kan antingen komma från djurgödsel eller mineralgödsel storleken på kvävegivan påverkar skördens storlek men kvävetillförseln innebär också en kostnad så det finns normalt en optimal kvävegiva ur ett ekonomiskt perspektiv vete brukar tillföras kg kväve per år och hektar källor kategori jordbruk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävegiva
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Poppers: 300px|thumb|Poppersflaskor på rad.Nitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Nitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Konserveringsmedel: Konserveringsmedel, ämnen som tillsätts textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika m.fl.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.AmmoniakJohan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Saltning: Saltning är en konserveringsmetod där hållbarheten hos ett livsmedel ökas genom tillförsel av salt. Konserveringen verkar genom att salt binder vatten och minskar vattenaktiviteten (det tillgängliga vattnet) i produkten och därmed skapar en obehaglig miljö för mikroorganismer.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.