OxidanterOxidativ stressVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Oxidation-reduktionHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Oxidanter, fotokemiskaReaktiva syreradikalerKloraminerTertiär-butylhydroperoxidGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Diamid: Ett sulfhydrylreagens som oxiderar sulhydrylgrupper till disulfidform. Det är ett ämne med strålningsretande effekt på bakterie- och däggdjursceller.PeroxiddismutasKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.PeroxidasSuperoxiderGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.PeroxinitritLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.F2-isoprostanerOzonNitraterPeroxiderSulfhydrylföreningarXantinoxidasRenhållare, fria radikalerC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.SyrgasNADPH-oxidasVitamin K3Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.Neutrofila leukocyterMalondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.XantinHydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.ReduktanterGlutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHGlukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Lipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Cykliska kväveoxiderBromater: Negativa joner eller salter av bromsyra, HBrO3.Reaktiva kväveradikalerOxipurinolThiobarbituric Acid Reactive SubstancesMetalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.ParakvatVitamin EPeroxidaserKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitriterMethemoglobinCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Fagocyter: Celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar och tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar eller celler.RökFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Klor: En gulgrön gas med Cl2-molekyler, tillhörande halogengruppen bland grundämnena. Kemiskt tecken är Cl, atomnummer 17 och atomvikt 70.906. Gasen består av isotoperna Cl-15 och Cl-17. Den är starkt irriterande och kan orsaka dödligt lungödem. Klor används industriellt, som reagens i syntetisk kemi, för vattenrening och för framställning av klorkalk, som används som textilblekmedel.Eosinofilperoxidas: Ett 66-kD peroxidas i eosinofilkorn. Det är ett katjoniskt protein med pI (isoelektrisk punkt) 10,8 och utgörs av två underenheter, bestående av en tung kedja och en lätt kedja. Det har cytotoxisk verkan på bakterier och andra organismer tack vare sin peroxidasaktivitet. EC 1.11.1.7.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.EnzymhämmareKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ditiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.TyrosinEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.NF-E2-relaterad faktor 2Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.PeroxiredoxinerTioredoxinerKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.PalladiumKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Respiratory BurstCellinjeSignalomvandlingDeferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Hyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.HydrokinonerKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Vitamin KTaurinDinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Råttor, Sprague-DawleySulfensyrorElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Luftförorenande ämnenFenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.TidsfaktorerTiocyanaterBrom: En halogen med kemiskt tecken Br, atomnummer 36 och atomvikt 79,904. Det är en flyktig rödbrun vätska med kväljande dunster. Den är frätande för huden och kan orsaka svår gastroenterit vid förtäring.Hemoxygenas-1Möss, inavlade C57BLGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Heinz' inklusionskroppar: Onormala, intracellulära inneslutningar, bestående av denaturerat hemoglobin, på de röda blodkropparnas hinnor. De förekommer i samband med talassemier, enzymsjukdomar, hemoglobinsjukdomar och efter splenektomi (avlägsnande av mjälten).Hemoxygenas: Ett flerfunktionsenzym av oxidastyp som vid hemoglobinkatabolism katalyserar nedbrytningen av hem till tvåvärt järn, kolmonoxid och biliverdin i närvaro av molekylärt syre och reducerat NADPH. Enzyminduktionen utöses av metaller, i synnerhet kobolt. EC 1.14.99.3.Butioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.Glykolyserade slutprodukterOxidoreduktaserGlutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.NatriumhypokloritFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.NADPMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.NeutrofilaktiveringAmitrol: Ett icke-selektivt, translokerat växtgift för bruk efter sådd. Kan vara karcinogent. Det hämmar irreversibelt katalas, och skadar därmed också peroxisomaktiviteten.Spin LabelsRNA, budbärarInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Diquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.BensenderivatGlukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Råttor, WistarGlutaredoxiner

*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Väteperoxid
... Teknisk beskrivning av ämnet. tillbaka. In English. Väteperoxid IUPAC. uppdaterad 2010. Synonym: Vätesuperoxid. Fysikaliska data:. Smältpunkt : -. Ångtryck : 0,39 kPa 30 °C. Vattenlöslighet : oändlig. Väteperoxid är en färglös vätska med stickande lukt. Den är löslig i vatten och i eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket svag syra. Ämnet är däremot ett mycket effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt från väteperoxid, vilket påskyndas av metaller, metallsalter, alkali och värme. Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 % till 90 %. För att förhindra nedbrytning tillsätts många ganger någon stabilisator, exempelvis N-fenylacetamid. Tillverkning av väteperoxid sker oftast genom oxidation av en antrakinon. Antrakinonen hydrogeneras till en hydrokinon över en katalysator av nickel eller palladium. Därefter oxideras hydrokinonen med luft tillbaks till antrakinonen, samtidigt som väteperoxid bildas. I Sverige sker en betydande produktion av väteperoxid. 2008 tillverkades 206 000 ton. Världsproduktionen...
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/vateperoxid.htm
*  Högkoncentrerad väteperoxid
... 'Högkoncentrerad väteperoxid' även kallat 'HTP' är väteperoxid med en koncentration på minst 80 procent, resten består av destillerat vatten. Väteperoxid sönderfaller långsamt till syrgas och vatten enligt 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2, men med hjälp av en katalysator, exempelvis mangandioxid, kaliumpermanganat eller silver galler kan man snabba på detta sönderfall. Det resulterar i en blandning av ånga och syrgas vid temperaturer på flera hundra grader. Användningsområden Säkerhet Se även Referenser Källor. Användningsområden. 'HTP' kan användas som ett enkomponentdrivmedel men detta är inte särskilt effektivt. I och med att syre produceras i sönderfallet av 'HTP' kan bränslen såsom fotogen / etanol förbrännas i motorn för att få en ökad effektivitet. Om man använder hydrazin tillsammans med 'HTP' behöver man varken en katalysator eller antändningskälla eftersom dessa ämnen blir hypergolisk i kontakt med varandra. Den mest kända applikationen av 'HTP' är V-2 raketen som tyskarna utvecklade och använde under a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högkoncentrerad_väteperoxid
*  Ligninperoxidas
... är ett extracellulärt enzym som utsöndras av vitrötesvamp ar det tros vara involverat i nedbrytning av lignin enzymet bär på en hemgrupp som prostetisk grupp och använder väteperoxid som oxidation smedel för att oxidera ligninstrukturer till organiska radikaler som därefter tros sönderfalla spontant ligninperoxidas är ett mycket starkt oxidationsmedel för att vara enzym och kan oxidera icke fenoliska aromater enzymet inaktiveras av höga koncentrationer av väteperoxid vilket har försvårat teknisk användning kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligninperoxidas
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Hypokloritsyra
... kemibox vardagligt namn bild hypochlorous acid d dimensions png bildtext strukturformel bildbredd px bild hypochlorous acid d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn klor i syra övriga namn underklorsyrlighet kemisk formel h ocl utseende färglös vattenlösning cas nummer smiles ocl molmassa densitet löslighetord löslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld hypokloritsyra egentligen underklorsyrlighet är en svag syra som bildas när klor löses i vatten den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten underklorsyrlighets salter kallas hypoklorit er benämningen hypokloritsyra eller hypoklorsyra är inte korrekta kemiska namn men används ofta som en översättning av engelskans hypochlorous acid framställning när klor löses i vatten bildas både underklorsyrlighet och saltsyra hcl rm cl h o leftrightharpoons hclo hcl användning underklorsyrlighet används för att producera hypoklorit er den viktigaste är natriumhypoklorit som är ett kraftfullt blekmedel som...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypokloritsyra
*  Viktnedgång | Myprotein.se
Forts tt till huvudinneh ll. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Ört- och plantextrakt. Om ditt mål är att minska i fettvikt är det viktigt att din kost är rik på näring, men begränsad på kalorier. Klicka Read more för att se våra rekommenderade kosttillskott som optimerar din ämnesomsättning och assisterar din viktnedgång:. CLA är en fettsyra som har visat sig kunna främja viktnedgång genom att bland annat hämma lagringen av fettceller. Utöver detta är CLA även en kraftfull antioxidant som kan neutralisera fria radikaler. Thermopure innehåller flera ingredienser som ger en termogenisk effekt, bland annat Grönt te, Hallonketoner, Krom och Koffein. Tillsammans skapar dessa ett tillskott som optimerar din fettförbränning och hålla dina energinivåer höga trots ett underskott av energi. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Kan fr ...
http://myprotein.se/our-range/by-category/weight-loss.list?pageNumber=1&switchcurrency=GBP&switchcurrency=GBP&switchcurrency=SEK
*  Beach Body Essentials | Myprotein.se
Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Myprotein. Rabatter. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Dina best llningar. Kontakta oss. Ditt konto. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Havrepulver. Sunda Ingredienser. Ört- och plantextrakt. Viktuppgång Muskelökning. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Bevisade ingredienser som fr mjar fettf rbr nning och viktnedg ng Aktiva ingredienser hj lper till att reducera biverkningar associerade med koffein Kan ka energin och inte...
http://myprotein.se/all-offers/beach-body-essentials.list?pageNumber=1&switchcurrency=SEK
*  ORAC
... oxygen radical absorbance capacity är en metod för att mäta antioxidant er i biologiska prover in vitro många olika typer av mat har testats med denna metod och vissa kryddor bär och bönor har ofta haft höga värden i de av usda publicerade listor på innehåll i mat numer publiceras dock inte dessa värden eftersom man inte har kunnat påvisa något samband mellan testresultaten och den biologiska aktiviteten i celler även om inte alla avfärdar dessa samband så stöder många usda s beslut alternativa mätmetoder är bland annat folin ciocalteus metod och trolox antioxidant kapacitet metod metoden mäter hur fluoroscerande molekyler beta phycoerythrin eller fluorescein degraderas av oxidation efter att ha blandats med ämnen till exempel azoämnen som bildar fria radikaler azo ämnen anses bilda peroxylradikal er vid uppvärmning vilket degraderar den fluoroserande molekylen som då inte längre fluoroscerar om det finns antioxidanter kan de skydda de fluoroscerande molekylerna från att degraderas i vilken grad de fluor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ORAC
*  Superfrukt
... även superbär används för att beskriva frukt er och bär som förmodas ha högt näring sinnehåll främst vitamin er och olika antioxidant er http www nyfikenvital org q node benämningen superfrukt omges inte av någon form av regelverk som begränsar dess användning se även antioxidanter externa länkar noter kategori frukter kategori bär kategori näringslära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superfrukt
*  Kloramin
... kemibox vardagligt namn bild chloramine d png bildtext strukturformel bildbredd bild chloramine d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn kloramin övriga namn monokloramin kemisk formel nh cl utseende färglös eller gul vätska cas nummer smiles ncl molmassa densitet löslighetord löslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa ld kloramin eller monokloramin är en kemisk förening av väte kväve och klor den har kemisk formel nh cl egenskaper framställning användning källor se även egenskaper kloramin är i ren form mycket instabilt och sönderfaller redan vid c löst i vatten är den dock stabil framställning kloramin framställs vanligen genom att neutralisera hypokloritsyra hclo med ett överskott av ammoniak nh rm hclo nh rightarrow nh cl h o trots överskottet av ammoniak bildas även dikloramin och trikloramin ren kloramin får men genom att blanda fluoramin nh f med kalciumklorid cacl rm nh f cacl rightarrow nh cl caclf användning kloramin används främst för re...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloramin
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Elektrontransportkedja
thumb|right|400 px|Elektrontransportkedjan. Deras funktion är att omvandla kemisk energi eller ljusenergi till andra former av kemisk energi till exempel ATP som organismen kan använda till de processer som kräver energitillskott. När elektroner flödar genom proteinkomplexen i kedjan resulterar det i att protoner eller andra positivt laddade jonslag pumpas från ena sidan av membranet till den andra så att en laddningskillnad - membranpotential - uppstår. Membranpotentialen kan sedan användas för att utföra arbete, antingen direkt, till exempel för att driva transport av användbara ämnen in i cellen, eller så kan ett annat proteinkomplex använda membranpotentialen för att tillverka ATP, som är våra kroppars primära energivaluta. ' Fotosyntes en' i växternas kloroplaster, som omvandlar energin i ljus foton er till kemisk energi i form av till exempel kolhydrater. Andningskedjan är en del av den process där energi som tillfälligt lagrats i form av NADH och FADH 2 som kommer från till exempel glykolys en och citr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrontransportkedja
*  Superoxid
I biologiska system är den giftig och används av immunförsvaret för att döda mikroorganism er. Superoxid framställs lättast genom att bränna rubidium eller cesium i syre. Motsvarande syras HO 2 är 4,88 så vid neutralt pH 7 har en överväldigande andel superoxid anjonformen O 2 −. I fagocyt er produceras superoxid i stora mängder av enzym et NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att döda invaderande patogen er. Superoxid framställs också som en biprodukt av cellandning en i mitokondrie r. Superoxids giftverkan beror på dess förmåga att inaktivera enzymer med järn - svavel -komplex, som är nödvändiga för många biokemiska reaktionsvägar. Genom att göra detta frigörs järn, som kan genomgå Fenton-reaktioner som skapar den mycket reaktiva hydroxyl radikalen. Eftersom superoxid är giftigt har nästan alla organismer i syreinnehållande miljöer någon form av det superoxidnedbrytande enzymet superoxiddismutas, SOD. SOD är ett extremt effektivt enzym; det katalyserar oskadliggörande av superoxid näst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superoxid
*  vista – Bild från Aurora Ozone Hotel, Kingscote - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. vista – Bild från Aurora Ozone Hotel, Kingscote. Kingscote. Hotell i Kingscote. Alla hotell i Kingscote Erbjudanden på hotell i Kingscote Efter hotelltyp. 5-stjärniga hotell i Kingscote. 4-stjärniga hotell i Kingscote. 3-stjärniga hotell i Kingscote. Hotell med pool Kingscote. Hotell nära Exceptional Kangaroo Island. Hotell nära Kangaroo Island Penguin Centre. Hotell nära Island Beehive. Att göra. Dina vänner Att resa är bättre med vänner. Bli inspirerad av dina vänner och utbyt resplaner med dem. Läs mer. Skriv ett omdöme 1+. Aurora Ozone Hotel. Skriv ett omdöme. Skriv ett omdöme om en annan plats. Sök. Kangaroo Island ›. Kingscote ›. Kingscote Hotell › Bilder från Aurora Ozone Hotel. Foto från Aurora Ozone Hotel : vista. | 473 omdömen. Alla 154 Utsikt från hotell 26 pool/strandområde 7 Bilder på ledningen 19 Äta mid...
http://tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g261647-d506360-i50839921-Aurora_Ozone_Hotel-Kingscote_Kangaroo_Island_South_Australia.html
*  WESTIUM / OZONE GAMING Ozone GROUND LEVEL EVO Gaming Mousepad
... Användare:. Lösenord:. Tryck här. Glömt lösenord. Bildskärmar/TV. Bildskärmar. Videotillbehör Datorer. Bärbara datorer. Bärväskor. Datortillbehör. Stationära datorer. Tangentbord Möss. MP3 Mediaspelare Kameror. Kameratillbehör. Övervakning Kommunikation. Nätverkstillbehör. Trådlöst nätverk. Audio. Komponenttillbehör. Nätaggregat. Externa Diskar Chassi. Interna Hårddiskar. Lagringstillbehör. Specialminne Print. Microsoft Licenser. Adobe. Symantec. Microsoft. Mobiltelefontillbehör. Telefoner tillbehör. 2-POWER. A4TECH. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt. Ozone Ground Level EVO If you are one of those who need freedom of movements then Ozone Ground Level EVO is your mouse pad. Ozone has wanted to go one step further, and bring together the best of GL Series advantages and the incredible size of this mouse pad. Due to his big size you can place even the keyboard on the surface of the mouse pad. Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna ba...
http://westium.com/PartDetail.aspx?q=p:4411160;pl:1
*  Mison
... är en serie skyddsgas er för svetsning som innehåller en tillsats av kvävemonoxid som mycket lätt reagerar med ozon och bildar syrgas och kvävedioxid mison angriper på så sätt problemet direkt vid källan det vill säga det mesta ozonet förstörs i samma stund som det bildas skyddsgaser används i huvudsak för att skydda själva svetsen utvecklingen mot högre svetsprestanda har dessvärre gjort att mängden ozon som bildas vid svetsningen ökar vilket leder till försämrad arbetsmiljö skyddsgaser som inte bara skyddar svetsen utan också svetsaren har därför blivit allt viktigare många års erfarenhet har visat att svetsarens arbetsmiljö förbättras om man reducerar ozonhalten eea european environmental agency ett miljöorgan inom eu hävdar att ozon är en hälsofara man anger att typiska symptom vid korttidsexponering för ozon är irritation i ögon och hals hosta inflammation i lungor och andningssvårigheter enligt eea återhämtar sig kroppen visserligen snabbt efter exponering för höga ozonhalter men vid upprepad expon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mison
*  Jonisering
... innebär att en eller flera elektron er i en atom tas bort så att atomen får en positiv laddning dvs blir en katjon fotojonisation är excitation med ljus och sker enligt samma lagar som fotoelektrisk effekt i metaller det krävs en viss energi för att jonisera en atom denna mängd energi kallas joniseringsenergi joniseringsenergin varierar mellan alla atomslag energin som krävs för att en elektron ska lämna atomen är mindre desto längre ut elektronen är från atomkärnan i och med att kärnan då inte håller lika hårt i elektronen exakt lika stor energi den som tillsatts vid joniseringen frigörs igen när elektronen hoppar tillbaka till sin atom tänk på energiprincipen vilket gör att atomens laddning blir neutral igen när en elektron tas upp av en atom och en negativ jon bildas frigörs energi om ämnets elektronaffinitet är positiv det frigörs energi när till exempel natrium och klorid tillsammans reagerar och bildar ett jongitter totalt sett blir resultatet att det avgivits mer energi än vad som har gått åt de b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonisering
*  Tiden som finns kvar
... franska le temps qui reste är en fransk film från regisserad av françois ozon den visades vid filmfestivalen i cannes handling om filmen källor externa länkar handling romain är en ung fotograf som en dag får reda på att han drabbats av en dödlig sjukdom och bara har månader kvar att leva han bestämmer sig för att avstå behandling och den enda som romain delger sitt tillstånd är hans farmor laura om filmen i sverige fick tiden som finns kvar premiär maj filmen gavs ut på dvd på hösten samma år källor externa länkar kategori filmer kategori franska dramafilmer kategori hbtq relaterad film kategori filmer i regi av françois ozon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tiden_som_finns_kvar
*  Äppelmos
... thumb px en skål med äppelmos äppelmos i sydliga dialekter kallat äpplemos tillagas oftast genom att skalade och urkärnade äpple n kokas alternativt tillsätter man socker eller annat sötningsmedel för sötmans skull enligt en alternativ tillagningsmetod kokas oskalade äpplen som delats i mindre bitar men har kärnhusen kvar och passeras efter kokning i exempelvis en hushållsassistent citronsyra tillsätts för färg och hållbarhet och socker tillsätts efter smak när moset har passerats antingen maskinellt eller i en passervagga askorbinsyra kan också tillsättas vilket gör att äppelmoset inte mörknar http receptfavoriter se recept aeppelmos html för att bibehålla vitaminer och dylikt så är det även fullt möjligt att helt enkelt mixa råa skalade eller oskalade äpplen i en mixer det finns färdiglagat äppelmos exempelvis på burk i handeln osockrat äppelmos används ofta som barnmat källor kategori äpplen kategori desserter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelmos
*  Fytokemikalie
... en fytokemikalie av grekiska ns phyto är ett kemi skt ämne som finns i växter men inte är ett näringsämne ämnesområdet är gigantiskt existerande kemiska molekyler i växter kan vara av stort intresse för mänskligheten många fytokemikalier är allmänt kända i dag men det fanns en tid då de var okända sjukdomen skörbjugg behandlades av kloka gubbar och gummor kanske tusen år före vetenskapen hade klart för sig vad askorbinsyra är för något och hur det verkar i kroppen kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokemikalie
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  NADPH-oxidas
nadph oxidas nadph oxidas nadph oxidas är ett enzym som genom att överföra elektroner från nadph till syre bildar superoxid en fri syreradikal som används av immunförsvar ets celler för att angripa angripa mikroorganismer och andra patogener kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NADPH-oxidas
*  Neutrofil granulocyt
... mini neutrofil granulocyt lilafärgad som det ses i ett blodutstryk neutrofila granulocyter eller bara neutrofiler utgör av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke specifika immunförsvaret de har liksom monocyt er och eosinofiler sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogen er såsom bakterie r och vissa svampar neutrofilen har en rad system för att kunna eliminera främmande celler och är därmed en celltyp som även är potentiellt farlig och därför måste regleras strikt de äter upp fagocyterar det som kommer i deras väg exempelvis rester från egna döda celler de dödar med aggressiva ämnen som finns i deras vesikler de håller främst till ute i blodcirkulationen och histamin lockar ut dem i vävnaderna i stora mängder förutom den biokemiska regleringen har neutrofilen en kort livstid dagar ännu kortare i vävnaden vilket kan betraktas som en skyddsåtgärd för att begränsa dess skadeverkningar det var som uppstår vid sårläkning består till stor del av döda neutrofiler neutrofiler b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutrofil_granulocyt
*  Häxan och lejonet
... originaltitel the lion the witch and the wardrobe är den andra boken i c s lewis serie om landet narnia lewis fullbordade boken boken publicerades i england det var den första boken som skrevs i narnia heptalogi n men lewis kompletterade serien fem år senare med att ge ut min morbror trollkarlen som utspelar sig före häxan och lejonet handling boken handlar om vad som hände de fyra syskonen peter susan edmund och lucy när de hade evakuerats till ett gammalt hus på landet undan flyganfallen i london genom ett stort klädskåp kom de allihop till landet narnia ett märkligt land i en annan värld och en annan tid där djuren kan tala och där det finns väsen som dvärgar fauner jättar och kentaurer där härskar den grymma envåldshärskarinnan vita häxan hon har lagt en förbannelse över landet så att det alltid är vinter men aldrig jul en sägen från gamla tider ger invånarna hopp en gång säger sägnen skall fyra av adams och evas söner och döttrar komma till narnia och då kommer lejonet aslan narnia s skapare komma t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Häxan_och_lejonet
*  Hydroxylradikal
... en hydroxylradikal är en form av reaktiv syreradikal den skrivs som oh och kan anses som en oladdad form av hydroxidjon en i kroppen kan oh bildas från väteperoxid h o i närvaro av tvåvärt järn genom den så kallade fentonreaktionen fe h o fe oh oh hydroxylradikaler är mycket reaktiva och därmed också väldigt skadliga för kroppens mikrostrukturer det finns inget enzym som katalyserar nedbrytningen av hydroxylradikaler dessa radikaler omhändertas istället av kroppens endogena antioxidant er som glutation och melatonin hydroylradikaler kan dessutom oskadliggöras av de dietära antioxidanterna exempelvis vitamin e referenser kategori biokemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydroxylradikal
*  Cellobiosdehydrogenas
... cellobiodehydrogenas är ett extracellulärt redoxenzym som syntetiseras av vednedbrytande svampar enzymet bär på både en hämgrupp och en flavin vilket gör det till det mest komplexa av kända extracellulär a redoxenzym enzymet oxiderar cellobios till cellobionolakton ytterligare några di oligo och monosackarid er kan oxideras och kan reducera ett stort antal elektronacceptorer bland dem kinon er fenoliska radikal er vissa övergångsmetall joner såsom fe iii och syrgas den biologiska rollen hos enzymet är inte helt klarlagd men en möjlighet är att produkterna från reduktion av fe iii och syrgas fe ii och väteperoxid i sin tur bildar hydroxylradikaler det har visats att cellobiosdehydrogenas genom denna reaktion kan medverka till nedbrytning av såväl cellulosa hemicellulosa som lignin kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiosdehydrogenas
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  TIM/TOM-komplex
'TIM/TOM-komplex' är ett enzym komplex som styr translokation en av proteiner som producerats utifrån DNA i cellkärna n till mitokondrie rnas olika membran och matris, där proteinerna i sin tur deltar i den oxidativa fosforyleringen. Även om mitokondrier har eget genetiskt material och egna ribosom er är det endast 13 proteiner som produceras av mitokondrierna själva. Proteiner som ska till mitokondrier produceras av ribosomer i cytosol en. Det finns flera tusentals mitokondrier per cell, och de sitter ofta i nätverk ihopkopplade av mikrotubuli, som kan sägas utgöra en form av "motorvägar" utefter vilka transportprotein er kan transportera material till olika ställen i cellen, exempelvis proteiner till mitokondrier. Efter att proteinet syntetiserats färdigt och transporterats genom cytosolen fram till mitokondrien kan det hamna på en av fyra olika positioner:. Om proteinet skall till mitokondriens matris eller inre membran kommer då TIM-komplexet att dra igenom proteinet till motsvarande del av cellen, detta ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TIM/TOM-komplex
*  Endosymbios
Enligt den idag allmänt accepterade endosymbiontteorin uppstod eukaryoter som följd av bakterie ll endosymbios. Endosymbiontteorin och mitokondrier och kloroplaster. Det finns övertygande bevis för att mitokondrier och kloroplaster var en gång primitiva prokaryoter. Detta bevis beskrivs i endosymbiontteorin. När en organism faktiskt lever inuti den andra kallas det endosymbios. Under miljontals år av evolution har mitokondrier och kloroplaster blir mer specialiserade och i dag kan de inte leva utanför cellen. De har sin egen DNA, som är skild från det DNA som finns i kärnan av cellen. Och båda organeller använder deras DNA för att producera många proteiner och enzymer som krävs för deras funktion. Ett dubbelt membran omger både mitokondrier och kloroplaster, ett ytterligare bevis för att var och en intogs av en primitiv värdcell. De båda organellerna reproducerar sig också som bakterier, replikerar sitt eget DNA och styr sin egen förökning. Man tror att mitokondrierna ursprungligen var självständiga bakterier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endosymbios
*  Karol Olszewski
... miniatyr stående karol olszewski karol stanisław olszewski född januari i broniszów galizien död mars i kraków var en polsk fysik er och kemi st olszewski studerade i kraków och heidelberg där han blev filosofie doktor han blev e o professor och ordinarie professor i kemi vid jagellonska universitetet i kraków han var redan från början zygmunt wróblewski s medarbetare vid dennes grundlagda laboratorium för gas ers kondensering och beskrev tillsammans med denne försök att bringa syre kväve och kolmonoxid till flytande form efter wróblewskis frånfälle fortsatte olszewski dessa arbeten och författade därom många verk till större delen publicerade i krakówakademiens bulletin i paris akademiens comptes rendus de l académie des sciences i philosophical magazine och i gustav heinrich wiedemann s annalen der physik und chemie de viktigaste är überführung des argons in den flüssigen und festen zustand i zeitschrift für physikalische chemie liquefaction of gases i philosophical magazine samma år och die verflüssig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karol_Olszewski
*  Redlich-Kwongs ekvation
redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation är en tillståndsekvation för gaser som är bättre än van der waals lag på att kvantitativt beskriva gasers tillstånd i temperatur och tryckintervall nära där en gas övergår till vätska ekvationen har två parametrar som är specifika för olika gaser dessa brukar benämnas a och b och kan antingen hittas i tabeller eller bestämmas ut ämnesspecifika data för kritiskt tryck och kritisk temperatur ekvationen har följande utseende p frac rt overline v b frac a sqrt t overline v overline v b där p är tryck et r är den allmänna gaskonstanten overline v är den molära volymen t är temperatur en a och b är ämnesspecifika konstanter som beräknas enligt ekvationerna a frac r t c p c b frac r t c p c där t c är den kritiska temperaturen och p c är det kritiska trycket a och b för olika ämnen ämne a decimeter dm bar måttenhet bar mol kelvin k a decimeter dm atmosfär tryckenhet atm mol kelvin k b decimeter dm mol helium väte syre kväve bensen källor bokref ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Redlich-Kwongs_ekvation
*  Torshälla stad
:'Denna artikel handlar om den tidigare kommunen Torshälla stad. För tätorten se Torshälla .' 'Torshälla stad' var en stad och kommun i Södermanlands län i Sverige från 1317, då orten fick stadsrättigheter, och 1863-1971 som stadskommun. Staden upphörde som självständig kommun 1971, då Torshälla uppgick i Eskilstuna kommun. Namnet 'Torshälla stad' används idag fortfarande traditionellt för kommundel en Torshälla i Eskilstuna kommun, som politiskt har ett visst självstyre genom 'Torshälla stads nämnd' och administrativt genom 'Torshälla stads förvaltning' inom Eskilstuna kommun. Torshälla stad fick stadsrättigheter den 24 februari 1317 av Birger Magnusson. sida 1081. 1 januari 2016 inrättades distriktet Torshälla, med samma omfattning som Torshälla församling hade 1999/2000, och vari detta område ingår. Den egna jurisdiktion en med magistrat och rådhusrätt upphörde 1 juli 1946, då staden lades under landsrätt i Livgedingets domsagas tingslag. Stadens församling var Torshälla stadsförsamling uppgick 1971 i Tors...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torshälla_stad
*  Trefaldighetskälla
... en trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med läkande kraft trefaldighetskällorna har ofta medeltid a katolskt ursprung men kan dessutom från början ha varit forntid a offer eller kultplatser största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen vilken infaller sju dagar efter pingstafton som i sin tur infaller sju veckor efter påsk trefaldighetsafton infaller även alltid vid fullmåne vilket understryker firandets förkristna karaktär det var även viktigt att vattnet från källan rann mot norr norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas föremål av metall som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på talet ofta var källan tillägnat något helgon exempelvis sankt erik eller sankt olof många av sveriges trefaldighetskällor bär deras namn lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit sju klunkar av vattnet det förekom även att man tvättade sig i källorna trefaldighetskällor i urval sätra brunn s trefaldighetskälla ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trefaldighetskälla
*  Järfälla Basket
... kfum järfälla basket jbbk grundad medlemmar ordförande niklas spång sportchef björn hjalmarsson arena jakobsbergs sph färger blått och vitt kfum järfälla basket eg järfälla basketbollklubb jbbk är järfälla kommun s största basket klubb och har i dagsläget cirka aktiva medlemmar klubben är hemmahörande i järfälla kommun klubbens bildades herrlaget spelar säsongen i basketettan norra klubben har ungdomslag och ett tal ledare järfälla baskets hemsida finner du på http www laget se jbbk och kansliet ligger i jakobsbergs sporthall på mjölnarvägen i järfälla externa länkar kategori basketklubbar i sverige kategori sportklubbar bildade kategori sportklubbar i järfälla kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järfälla_Basket
*  Brahälla
... image brahehälla på ett kopparstick av erik dahlbergh från slutet av talet ur suecia antiqua et hodierna och inte helt tillförlitligt brahälla även kallat brahehälla är ett före detta jakt slott numera ruin på en klippa över sjön noen i tranås kommun jönköpings län historik per brahe d y hade införskaffat näs säteri och på dess marker började brahälla uppföras uppmurningen sköttes av måns murmästare från hultbäcken i bälaryds socken byggnaden uppfördes med skalmurar inköptes spik för spåning av taket vilket visar på att taket täcktes med träspån dock avled byggherren per brahe redan hösten varpå slottet indrogs till kronan under en reduktion brahälla uppfördes i ett våningsplan med förstuga en stor sal och tre mindre kammare byggnaden hade även en källarvåning och en altan på taket likt brahehus i sin smålandsbeskrivning skriver samuel rogberg att brahälla är ännu til tak och wäggar behållit i en dombok från berättas att bönder från skog stulit tegel från byggnaden visar källorna att slottet ännu är inta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brahälla
*  Järfälla OK
... faktamall titel orienteringsklubb i sverige etikett namn innehåll järfälla ok etikett nationalitet innehåll sverige ettikett bild innehåll etikett förkortning innehåll jok etikett ort innehåll järfälla bro bålsta etikett grundades innehåll etikett klubbstuga innehåll etikett ordförande innehåll bo rock etikett antal medlemmar innehåll etikett hemsida innehåll järfälla ok är en orienteringsklubb som bildades och har sin klubbstuga på järvafältet klubben har orienteringskartor över områden vid bland annat järfälla kommun bro bålsta och håbo tibble bland tävlingsframgångarna märks exempelvis segrar i herrklassen i tiomila och järfälla ok är en av de regelbundna arrangörsklubbarna för manna oftast tillsammans med väsby ok som senast några av klubbens framgångsrika orienterare är lars palmqvist som blivit svensk mästare fyra gånger och kristin löfgren som bland annat tagit två silver i juniorklassen på sm i orientering externa länkar kategori sportklubbar i järfälla kommun kategori orienteringsklubbar i stock...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järfälla_OK
*  Järfälla kyrka
I slutet av 1200-talet eldhärjades kyrkan och den gamla romanska sockenkyrka n fick ett återuppförande i gotisk stil istället. Det var omkring 1300 som långhuset fram till läktaren och sakristian byggdes till. Till denna nyinvigning var det också troligen som sydportalen med sina vackra smidda järn beslag med gotiskt dörrsmide sattes in. Det nuvarande utseendet fick kyrkan i huvudsak på 1400-talets mitt. Den byggdes ut i fyra olika etapper, både vid koret och västerut, tills den omkring 1500 fått sitt nuvarande utseende och påfallande längd. I kyrkans historia är kanske Lasse-Maja s besök det mest sägenomspunna. Den gamla dopfunt en i sandsten i Järfälla kyrka är huggen av den gotländske stenhuggaren 'Semi-Byzantinos' och den är från slutet av 1100-talet. Dörren mellan vapenhuset och långhuset, sydportalen i Järfälla kyrka, har gotiskt dörrsmide och härrör från 1300-talet. File:Järfälla kyrka, dopfunt i sandsten från slutet av 1100-talet.jpg|Dopfunten i sandsten, från 1100-talet. File:Järfälla kyrka, storkloc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järfälla_kyrka
*  Parakvat
I Sverige har parakvat varit förbjudet sedan 1983 på grund av sin akuta toxicitet, irreversibla toxiska verkan, då det är akut giftigt och därför bedöms som extremt hälsofarligt. Sveriges regering stämde emellertid EU-kommissionen för detta beslut, eftersom det ansågs att kommissionen åsidosatt den höga skyddsnivå som både EG-fördraget artikel 174.2, kallad försiktighetsprincipen och växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EEG föreskriver. Domen innebär att parakvat inte godkänns som bekämpningsmedel inom EU. - Regeringen är mycket nöjd med att domstolen gått på Sveriges linje och ogiltigförklarat kommissionens beslut att godkänna det extremt hälsofarliga ämnet parakvat för användning i bekämpningsmedel inom unionen, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på miljödepartementet. - Domstolens ställningstagande är en stor framgång för människors hälsa och miljön, inte bara i Sverige och EU utan även i tredje världen där användningen av parakvat i bekämpningsmedel är omfattande och där rätt skyddsutrustning ofta sakna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parakvat
*  Elle Active Woman från Myp
Kontakta oss. Konto Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Kontakta oss. Träningstillbehör. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Produkt versikt Produkt versikt Elle Active Woman r en omfattande multivitamin utvecklad med fokus p din h lsa, vig r och v lbefinnande. Denna unika kombination av vitaminer, mineraler och essentiella n rings mnen fr mjar effektivt ditt immunf rsvar, en sund hud och bist r energiproduktionen. Observera att endast namnet kommer att ndras, ingredienser och n ringsv rden kommer att f rbli desamma. F rdelar Naturligt st d f r en aktiv livsstil Utvecklat specifikt f r aktiva kvinnor Unik kombination av vitaminer, mineraler och n rings mnen. Rekommenderad anv ndning Som ett kosttillskott rekommenderar vi ett intag p 1 tablett p morgonen och 1 tablett p kv llen f r b st resultat, g rna i samband med m ltid. Portionsstorlek: 1 tablett Portioner per beh llare: 120 Dementi: Rekommenderas...
http://myprotein.se/kosttillskott/elle-active-woman/10530541.html?switchcurrency=SEK
*  Peroxidas
... ett peroxidas är ett enzym som katalys erar reduktionen av en peroxid om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vatten molekyler två elektron er från en elektrondonator måste tillföras tillsammans med två proton er ibland är protonerna bundna till elektrondonatorn ibland kommer de från lösningen den allmänna peroxidasreaktionen kan oftast skrivas roor h e roh r oh där r och r kan vara vilken organisk grupp som helst eller en väteatom om både r och r är väteatomer får vi reduktionen av väteperoxid det finns några varianter på denna form bland annat katalas där väteperoxid fungerar som både elektrondonator och substrat peroxidaser har ec nummer x och är alltså en typ av oxidoreduktaser kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peroxidas
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Methemoglobin
... bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från fe till fe av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syre transporterande förmåga en ökad halt förekommer i en primär form som är genetiskt betingad eller sekundärt till förgiftning med någon oxiderande substans till exempel klorat er nitrat er nitrit er och sulfaföreningar kategori hemoproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin
*  Järnbrist
Mer än 2 miljarder människor i världen beräknas lida av järnbristanemi, och mer än 1 miljon människor dör årligen av sin anemi. Brist på järn påverkar hela kroppen och kan ge både kroppsliga och psykiska kognitiva symptom. Kroppen förlorar dagligen 1–2 mg järn genom cellavstötning i hud och tarmens slemhinnor. Det naturliga sättet att kompensera sina dagliga järnförluster är genom kosten. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt järnintag på 15 mg för kvinnor och 9 mg för män. Man räknar med att kroppen tar upp 25% av mängden hem-järn men endast 5–10% av icke hem-järn. Hem-järn är bundet till hemoglobin er och myoglobin er och därför lättare för kroppen att absorbera. För vegetarianer är det därför viktigt att vid varje måltid äta någon produkt som stimulerar upptaget av järn. Att maten tillagas i grytor eller stekpannor av gjutjärn är en fördel, eftersom de avger järn som kroppen tar upp. Det finns även ämnen som hämmar upptaget av järn. Nackdelen med järn i tablettform är att endast en liten del av järnet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnbrist
*  Järn(II,III)oxid
järn ii iii oxid järn ii iii oxid järn ii iii oxid eller svart järnoxid har den kemiska formeln fe o och är en av flera järnoxid er den förekommer naturligt i mineral et magnetit egenskaper framställning användning se även egenskaper ämnet innehåller både tvåvärt fe och trevärt fe järn det är ett svart pulver med kubisk struktur fe o är ferrimagnetisk t upp till sin curietemperatur c vid c sker en förändring av struktur konduktivitet och magnetism som kallas verwey övergång framställning järn ii iii oxid kan framställas genom att järn iii oxid bryts ner vid temperaturer på c rm fe o rightarrow fe o o det kan också framställas genom att oxidera järn i vattenånga vid temperaturer under c jämför järn ii oxid rm fe h o rightarrow fe o h ett tredje sätt är att direkt oxidera järn med syrgas vid mycket hög temperatur c rm fe o rightarrow fe o överskottet på syre minimerar mängden feo och temperaturen gör att den fe o som bildas sönderfaller till fe o användning som andra järnoxider i mineralform går den absolut stö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II,III)oxid
*  järn - Wiktionary
... järn. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Böjningar av järn 1. neutrum Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. Genitiv järns. järnets. Böjningar av järn 2-4. neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. järn. järnen. Genitiv järns. järnets. järns. järnens. järn. ett metalliskt grundämne, betecknat med Fe i periodiska systemet. föremål som består av grundämnet järn vardagligt. sup boja ; metallanordning som används för att låsa fast någon. Av fornsvenska iærn, av fornnordiska járn jämför danska och norska jern, isländska járn, av urgermanska * īsarna- jämför fornengelska īsern engelska iron, medelnederländska iser nederländska ijzer, afrikaans yster, fornhögtyska isarn tyska Eisen, frankiska īsarn, gotiska eisarn. Det urgermanska ordet är troligen inlånat från urkeltiska * isarnon jämför forniriska. iarn, kymriska. haearn, galliska Isarno -, från urindoeuropeiska * is- e ro- med betydelsen "kraftfull" eller "helig" jämför sanskrit isirah, "k...
https://sv.wiktionary.org/wiki/järn
*  Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon... Fotografia de notícias | Get
Coleções de conteúdo editorial. Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Don Cheadle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Estelle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Sir Ben Kingsley attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Iron Man 3 - Special Screening - Arrivals Karwai Tang Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron...
http://gettyimages.pt/detail/fotografia-de-notícias/kimberly-wyatt-attends-a-special-screening-of-fotografia-de-notícias/166922441
*  Järn(III)oxid
Järn III oxid Järn III oxid. Fil:Bundesarchiv Bild 183-1983-0217-001, VEB Kali-Chemie, Eisenoxidgelb.jpg|miniatyr|upright|220px|Tillverkning av guldockra i VEB Kali-Chemies fabrik i Berlin. 'Järn III oxid' eller 'rödrost' har den kemiska formeln Fe 2 O 3 och är en av flera järnoxid er. Den förekommer naturligt i flera olika mineral er, framför allt hematit α-Fe 2 O 3, ferrihydrit 5Fe 2 O 3 '·'9H 2 O och maghemit γ-Fe 2 O 3. Egenskaper α-form. β-form. γ-form. ε-form. Användning Se även Källor. Egenskaper. α-form. Alfa-formen är den vanligaste formen av järnoxid och är också den som finns i hematit. Den är antiferromagnetisk upp till ca -13 °C och svagt ferromagnetisk upp till 677 °C Néel temperatur en. Vid temperaturer över 1550 °C sönderfaller den till Fe 3 O 4 och syrgas. β-form. Beta-formen är metastabil och konverterar till α-form om den upphettas till 500 °C. γ-form. Även gamma-formen är metastabil och konverterar till α-form eller ε-form om den upphettas. Den är ferrimagnetisk och är den form som återfin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxid
*  Järn(III)oxidhydroxid
järn iii oxidhydroxid järn iii oxidhydroxid fil ochra jpg miniatyr px en bäck med utfällningar av järnhydroxid järn iii oxidhydroxid är en förening av järn syre och hydroxid joner ibland brukar mono hydrat et feo oh h o förenklas till fe oh och kallas då järn iii hydroxid eller ferrihydroxid struktur α form alfa formen förekommer i mineral et goethit och kallas även brun järnmalm den har nålformade kristaller och förekommer i järnhaltig jord och sediment β form beta formen förekommer i mineralet akaganéit och bildas när magnetkis erroderas det har monoklina kristaller β feo oh har hittats i de månstenar som hämtades till jorden under apolloprogrammet det har även hittats i meteorit er γ form gamma formen förekommer i mineralet lepidocrocit och har ortorombiska kristaller den bildas när järn eller andra järnhaltiga mineral oxideras under vatten δ form delta formen förekommer i mineralet feroxyhyt och har hexagon ala kristaller den här formen förekommer endast på havsbotten där den bildas under högt tryck amorf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxidhydroxid
*  Norrbottens Järn
... var ett progg band från luleå och som var verksamt under talet bandets mest kände medlem var ted ström som tidigare spelat i bland andra gruppen contact han skrev också de flesta av norrbottens järns låtar de övriga bandmedlemmarna och betydande för arrangemangen av ströms låtar var bo sundberg ulf flu jonsson hans lindström hans rinander och maria rosén sundberg var gitarrist i norrbottens järn han har skrivit låtar som flugornas hage och farfars väst flugornas hage var ungdomsradions i luleå signaturmelodi under flera år på talet hmvtonkraft läst bandet turnerade flitigt och blev kända i hela landet en dokumentär om gruppen sändes i svt under norrbottens järn gav ut två lp innan gruppen upplöstes ström medverkade inte på den andra skivan järnet musiken är en blandning av rock jazz blues och country bandet återförenades i början av talet för att spela tillsammans en sista gång konserten fick lysande recensioner i tidningarna gruppen har återförenats fler gånger senast vid en konsert i piteå i början av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_Järn
*  Lantz Järn & Metall
lantz järn metall lantz järn metall faktamall företag företagsnamn lantz järn metall ab bild miniatyr px bildtext gatulucka i stockholm från tierps järnverk typ nummer sätesort stockholm nyckelpersoner bransch produkter tjänster antalanställda grundat grundare daniel sven lantz sammangående bolag avknoppat från uppköpt av gick upp i tidigare namn upplöst omsättning brutto netto tillgångar förvaltatkapital egetkapital ägare moderbolag dotterbolag avdelningar slogan webbplats fotnoter lantz järn metall ab är ett svenskt familjeägt handels och industriföretag lantz järn metall grundades som enskild firma av daniel sven lantz och har säte i stockholm det bedriver skrot och metallåtervinning i sollentuna årsta och boxholm företaget har en fragmenteringsanläggning i norrköping och tierps järnbruk i tierp är sedan ett dotterföretag till lantz järn metall tierps järnbruk tidigare aug stenborgs gjuteri fabriksaktibolag grundades av august stenborg och tillverkade jordbruksredskap som plogar och vältar och framför allt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantz_Järn_&_Metall
*  Puddelprocess
... thumb puddelugn puddelprocess var en metod att smälta järnmalm för att göra smidesjärn av tackjärn som kom till användning i kina redan i slutet av mingdynastin i västvärlden var det henry cort som fick stå som uppfinnare av denna järnframställning smetod skillnaden från andra metoder var att det bränsle som användes för att hetta upp järn et inte kom i direktkontakt med järnet i en särskild ugn placerades järnmalm eller järnrik slagg och sedan värmdes ugnen upp med generatorgas stenkol eller annat fossilt bränsle när detta järn smält fyllde man på ugnen med tackjärn som sedan fick smälta när allt järn smält rabblades det av ugnspersonalen puddlarna d v s man rörde om i massan med ett särskilt spett i syfte att få tackjärnet och det övriga järnet att blandas på detta sätt färskades järnet och bildade klumpar av smidesjärn dessa klumpar lyftes ut och bearbetades sedan under en hammare eller puddelklämma vilken pressade ut så mycket slagg som möjligt därefter valsades järnet till råstänger som i sin tur ga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Puddelprocess
*  Järn (olika betydelser)
järn olika betydelser järn olika betydelser järn kan ha flera betydelser järn är en metall med atomnummer järnmedalj brukar ibland delas ut för fjärdeplats ett glas sprit det vill säga en snaps eller shot järns socken i dalsland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn_(olika_betydelser)
*  Risskålen av järn
... kinesiska 铁饭碗 pinyin tiě fàn wǎn är den i kina populära benämningen på det statliga anställningssystemet som förr garanterade folk arbete inkomst bostad et cetera kinas väg mot marknadsekonomi har beskrivits som sönderslagandet av risskålen av järn själva uttrycket om än inte den verklighet som det syftade på kan jämföras med det numera sällan hörda svenska talessättet statens kaka är liten men säker kategori kinas samhälle kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risskålen_av_järn
*  Framställning av järn
... redirect järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framställning_av_järn
*  Härdat järn
... omdirigering järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Härdat_järn
*  Blod och järn
... omdirigering järn och blod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blod_och_järn
*  Kupolugn
... en kupolugn är en ugn i form av ett cylindriskt schakt byggt av eldfast tegel infodrad med eldfast material kupolugnen är en ugn för kontinuerlig smältning av gjutjärn efter att man har tänt ugnen lastas järn och kol upptill detta kallas att beskicka efter ett tag när kolen har tagit sig blåser man in luft genom rör formor i den nedre delen av ugnen tills järnet börjar smälta därefter öppnar man ett mindre hål i botten på ugnen varur järnet rinner in i en skänk och efterhand som det smälta järnet rinner ur ugnen så fyller man på ugnen upptill med järn och koks samt en smula kalksten kalkstenen tillsätts för att separera slagg en från järnet kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kupolugn
*  Z-järn
z järn z järn px thumb z järn ett z järn är en varmvalsad profil som liknar ett z specificerad i din z järn är inte längre någon lagervara se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Z-järn
*  Limonit
miniatyr|Myrmalm 'Limonit' eller 'järnockra' är en malmmineral {{bokref |efternamn=Price |förnamn=Monica |efternamn2=Walsh |förnamn2=Kevin |år=2005 |titel=Bergarter och mineral |serie=Bonniers Naturguider |övriga= Översatt av Erik Jonsson |utgivningsort=Stockholm |utgivare=Albert Bonniers Förlag |sid=128 |isbn=91-0-010458-2. bestående av en blandning av olika järnoxid er och den innehåller som högst 62 viktprocent järn. Man har i limonit påvisat mineralen ' goethit ', α-FeO OH, och 'lepidokrokit', γ-FeO OH, med samma sammansättning men olika kristallstruktur. Också ' ferrihydrit ', Fe 2 O 3 '·'1,4H 2 O äldre namn 'järn III -hydroxid', är vanligt i limonit. Limonit återfinns i naturen som 'brun järnsten, järnsandsten, sjömalm, myrmalm och rödjord '. Malmen kan anta olika former, den kan se ut som kornig rödsand, som ärtor, penningar eller ta formen av stora tjocka skivor som helt kan täcka botten på sjöar. Mångfalden av namn visar var man kan finna malmen. Jämte järnockra n som finns i den rödmull som bildas v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Limonit
*  Kopparverket
miniatyr|Kopparverket med kopparboden från 1819. 'Kopparverket' 'Riddarhyttans kopparverk' kallas platsen för det sista kopparverk et i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun. Det sista verket var i drift 1819–1873 men kopparhanteringen började redan på medeltiden. Området, som innehåller flera intressanta lämningar, ingår i Ekomuseum Bergslagen. left|miniatyr|220px|Riddarhyttan och Östergruvan 1864. miniatyr|Resterna efter en vattentub i trä. Koppar hanteringen i Riddarhyttan har medeltida anor, och kom tidigt att ske i kronan s regi. Redan 1437 omnämns 'Gambla riddarehytthen', men troligen har verksamheten pågått tidigare. Riddarhyttans kopparverk anlades 1616–1617 vid vattendraget mellan Övre och Nedre Skärsjön, och anses vara en fortsättning på det kronobruk som fanns i Skinnskatteberg. Upprätthållandet av kopparhanteringen ansågs som viktigt och järn hanteringen hade tillfrämsta uppgift att underlätta driften av "det ädlare verket" genom sin säkrare vinst. Vid Nedre Skärsjöns södra strand anlades redan 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparverket
*  Bessemermetoden
miniatyr|höger|stående|Bessemerblåsning vid Republic Steel:s stålverk i Youngstown, Ohio, USA 1941. Genom att blåsa luft genom smälta n oxid eras det kol, mangan och kisel jämte delar av järnet. Blästerröret genom vilket syre fördes in i smältan igensattes dock väldigt lätt, och redan 1855 kom Bessemer på tanken att använda rörliga ugnar för sin metod, och 1858 hade han den första ugnen av detta slag, den så kallade 'konvertern' färdig. För framställning av mindre kvantiteter, särskilt vid tillverkning av stålgjutgods användes en modifikation av Thomasprocessen, den så kallade lillbessermetoden, vilken använde konvertrar med inblåsning av luften från sidan. De första försöken med Bessemers process utfördes i Sverige genom grosshandlaren Pontus Kleman vid Dormsjö under ledning av John Leffler i början av 1857. Resultatet av detta försök blev klent, järnet blev alldeles för kallt och stelnade till största delen i ugnen. Till en början användes samma typ av ugn som vid Dormsjö, men sedan byggdes en ny ugn efter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bessemermetoden
*  Järnfosfat
... finns i två olika former järn ii fosfat fe är ett fosfat av tvåvärt järn järn iii fosfat fepo är ett fosfat av trevärt järn för att bekämpa spansk skogssnigel är det järn iii fosfat som används kategori järnföreningar kategori fosfater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnfosfat
*  T-järn
t järn t järn px thumb t järn t järn är en varmvalsad liksidig profil av stål med avrundad övergång och kant som liknar ett t specificerad i en se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-järn
*  Suboxi
... innebär att det inte finns någon syrgas att tillgå för biokemi ska processer i till exempel marken så kallad syrgasbrist vid suboxi råder reducerande förhållanden men inte lika reducerande förhållanden som vid anoxi vid ph inträffar suboxi vid pe värdet och anoxi inträffar när pe värdet understiger vid suboxi reduceras först all nitrat i marken till antingen kvävgas eller ammonium av fakultativa anaerober sedan reduceras all mangandioxid i marken till tvåvärt mangan och allt trevärt järn reduceras till tvåvärt järn när det trevärda järnet håller på att ta slut sker en övergång från suboxi till anoxi se även oxi anoxi syrgasbrist kategori biokemi kategori geokemi kategori markvetenskap kategori mikrobiologi kategori syre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suboxi
*  Fordson.se • Visa tråd - Laga tank
11 inlägg Sida 1 av 1. ons mar 07, 2007 7:10 pm Jag har läst någonstans om att löda en tank så den blir tät min läcker i skarven mitt på framtill. Blästra först och sen värma upp den och på med karroseritenn. Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Visst går det att mjuklöda, med en mindre blåslampa, grovt tenn och lödvatten, men jag inbillar mig att det är bättre att hårdlöda. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Vi har lagat en tank i en Opel Kadett med sånt en gång och det höll förvånansvårt många år. Jag hade tänkt blästa ganska försiktigt eftersom jag vet att det kan deformeras, men om tanken är så rostig att blästern blåser rakt igenom blir det till att svetsa i en bit. Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en bättre tank. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en b...
http://fordson.se/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=2178
*  Tackjärnsgalt
... galt tackjärnsstycke som erhålls vid gjutning ur masugnen av för färskning avsett tackjärn galtar gjuts i smala rännor uppformade i sand så kallade mått och har vid olika masugnar olika form och storlek övre ytans dimensioner bruka göras mm i längd och mm i bredd tjockleken mm för vallonsmide gjuts tackjärnet i form av långa halvrunda eller trekantiga galtar så kallade gösar en gös gjordes eller alnar lång det vill säga à m för martin och lancashiremetoderna återgjuts järnet i kokiller av gjutjärn vari det stelnar till platta tackor kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tackjärnsgalt
*  Livavstyvning
... miniatyr krökt balk med livavstyvningar en livavstyvning är en plåt eller liknande som svets as mellan fläns arna på en i balk då inte enbart livet räcker till för att föra laster mellan flänsarna eller i fält för att förhindra att livet bucklar och därmed kunna göra det tunnare än vad som vore möjligt utan livavstyvningar livavstyvningar återfinns vanligen över balkens stöd och där laster förs in lokalt i form av punktlaster numera är det vanligare att tillverka en balk med ett tjockare liv än att sätta livavstyvningar i fält då det idag anses vara den mest ekonomiska lösningen se även normalprofil byggteknik svetsad balk stålbyggnad längsavstyvning källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livavstyvning
*  HPC-balk
hpc balk hpc balk omdirigering svetsad balk hpc balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPC-balk
*  NSB-balk
nsb balk nsb balk omdirigering svetsad balk fsq balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NSB-balk
*  Plåtbalk
... omdirigering svetsad balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtbalk
*  Upplagsavstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplagsavstyvning
*  Tväravstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori byggteknik kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tväravstyvning
*  Smoke Gets in Your Eyes (Mad Men)
smoke gets in your eyes mad men smoke gets in your eyes mad men...
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smoke_Gets_in_Your_Eyes_(Mad_Men)
*  'Tiltin' Hilton' up in smoke | VailDaily.com
tiltin hilton up in smoke vaildaily com...
http://vaildaily.com/article/20130129/NEWS/130129842
*  Butanal
... kemibox vardagligt namn bild butanal skeletal png bildtext strukturformel bildbredd bild butyraldehyde d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn butanal övriga namn butyraldehyd kemisk formel c h o utseende illaluktande färglös vätska cas nummer smiles cccc o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa butanal eller butyraldehyd är en aldehyd av butan och har formeln c h o egenskaper framställning användning se även källor egenskaper vid exponering för luft oxidera r butanal till smörsyra det kan bilda polymer er vid uppvärmning och reagerar med amin er oxidationsmedel och staka syror och baser framställning butanal framställs huvudsakligen genom oxo syntes av propen med kobolt karbonyl eller rodium som katalysator även isomer en isobutanal bildas i processen px ett överskott av kolmonoxid är nödvändigt för att butanal inte ska hydrogeneras vidare till butanol det kan också framställas genom katalytisk dehydrogenering av butanol användning ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Butanal
*  Nonanal
... även kallad pelargonaldehyd är en alkyl aldehyd dess lukt är starkt fruktig och blommig och används i många smaker och parfymer ämnet produceras bland annat av människokroppen forskning i ett experiment av den amerikanska kemist en och ekologen walter leal vid universitetet i davis kalifornien har han visat att ämnet drar till sig stickmyggor och att vissa människor kan producera upp till nano gram nonanal i timmen av denna upptäckt hoppas man på att kunna utveckla mer effektiva myggfångare tester har gjorts och visar att nonanal i kombination med koldioxid agerar synergi stiskt och ger effektiva resultat allt om vetenskap nr sid referenser kategori aldehyder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonanal
*  Oxo-syntes
oxo syntes oxo syntes oxo syntes är en kemisk reaktion där olefiner alkener reagerar med syntesgas över en katalysator bestående av metallerna rodium eller kobolt som är i komplex med organiskt material till exempel trifenylfosfin aldehyd fås som produkter syntesgasen måste vara extremt ren av eten syntesgas fås propanal propanaldehyd om istället propen används fås butanal och butanon rm rch chr h co longrightarrow rch chr cho då aldehyderna är reaktiva reagerar dessa oftast vidare till olika alkoholer och karboxylsyror etylhexan ol etylhexansyra propanol butanol m m framställs vanligen på detta sätt industriellt till exempel kan butanal dimeriseras till etylhex enal och sedan hydrogeneras varvid etylhexan ol erhålles rm ch ch ch cho ch ch ch cho longrightarrow ch ch ch ch c ch ch cho rm ch ch ch ch c ch ch cho h longrightarrow ch ch ch ch ch ch ch ch oh i sverige finns det en oxo anläggning i stenungsund perstorp oxo ab litteratur läs mer i till exempel ullman s encyclopedia of industrial chemistry kirk otme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxo-syntes
*  Aldol
... miniatyr allmän strukturformel för en aldol adoler är organiska kemiska föreningar som är både aldehyd er och alkohol er med hydroxigrupp en i β position relativt aldehydgruppen beteckningen aldol är en sammandragning av ald ehyd och alkoh ol ett exempel på en aldol är hydroxibutanal som har trivialnamn et aldol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aldol
*  Klorin
... alt en flaska klorin thumb en flaska klorin klorin är varumärke för ett rengöringsmedel som består av en lösning av natriumhypoklorit naclo i vatten på grund av denna ingrediens är klorin basiskt och frigör klor klorin används för rengöring blekning och desinfektion klorin marknadsförs av colgate palmolive läst december bedrev naturskyddsföreningen en kampanj mot klorin där medlet pekades ut som miljöbov efter kampanjen minskade den årliga försäljningen av klorin från ton till ton om året år avrådde även den danska miljøstyrelsen från att man använder klorin och liknande produkter i privata hushåll se även bleksalt källor kategori rengöringsmedel kategori varumärkesord kategori varumärken för dagligvaror...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorin
*  Natrium och klor förenas till natriumklorid
... redirect natriumklorid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natrium_och_klor_förenas_till_natriumklorid
*  Redox
... ] 'Redox' är det kemi ska fenomen vid vilket oxidationstal en hos atom er förändras. Vanligtvis sker detta genom att en eller flera elektron er förflyttas från en atom till en annan. ' Oxidation ' är det fenomen varvid en atom, molekyl eller jon 'avger' en eller flera elektroner. 'Reduktion' är det fenomen varvid en atom, molekyl eller jon 'upptar' en eller flera elektroner. Vid en 'redoxreaktion' sker alltså en reduktion och en oxidation samtidigt. Eftersom laddningar hos joner och atomer i en reaktion är detsamma före reaktionen som efter och eftersom anoderna ogillar att vara i fritt tillstånd, så sker det alltid en reduktion samtidigt som en oxidation, och vice versa. Ett ämne som får ett annat ämne att oxideras kallas 'oxidationsmedel' eller 'elektronacceptor'. Ett ämne som får ett annat ämne att reduceras kallas 'reduktionsmedel' eller 'elektrondonator'. Syre är också ett mycket vanligt oxidationsmedel, men redoxreaktioner kan också ske utan syre. Klor är ett oxidationsmedel. Annorlunda uttryckt si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Redox
*  Toalettborste
En 'toalettborste' även toaborste är ett hushållsredskap avsedd för rengöring av toalett skålen även kallad wc-skål. Den används i allmänhet tillsammans med såpa eller kemi ska rengöringsmedel, det sistnämnda avser vanligen en WC-anka. Toalettborsten kan användas för att rengöra toalettens övre delar runt i skålen. Däremot kan den inte användas för att tvätta djupt i skålens böjning till vattenlås et och borsten är inte heller utformad för att tvätta toalettsäte t. Till och med 1990-talets början städades toaletter ofta med det desinficerande blekmedlet Klorin, som nu undviks på grund av dess negativa miljöpåverkan. Andra varumärke n av en sådan lösning av natriumhypoklorit NaClO i vatten saluförs också men på grund av denna ingrediens är klorin basiskt och frigör klor och används i dag bara sällan i rengöringssyfte. I andra kulturer är det oartigt att inte omedelbart tvätta bort biologiskt avfall, med toalettborsten. En typisk toalettborste har en topp med grova borsthår och är vanligtvis rund till formen sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toalettborste
*  Grep
... se även grep program thumb upright grep grep är ett gaffel formigt redskap som används vid bland annat trädgårdsskötsel det finns flera olika sorters grepar anpassade för sina specifika användningsområden grävgrep grävgrepen har breda gafflar så att den går att använda för grävning grepen är lämplig att använda när man gräver i hårt packad jord eller där det finns stenar och annat som gör det svårt att skära igenom jorden med en spade och där jorden håller ihop så pass bra att det räcker med gafflar under jordbiten för att den ska hålla ihop när man lyfter upp den andra grepar högaffel vilka kan ha olika många klor beroende på avsedd tillämpning ensilagegrep inkl stallgrep vilka har många smala täta klor gödselgrep som oftast har flera men enstaka klor och används istället för spade då redskapet dels är lättare samt gödsel kan fastna på spadyta och göra den svårarbetad externa länkar kategori jordbruksredskap kategori trädgårdsredskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grep
*  Kalle Ankas Pocket 6: Kalle Anka i Björnligans klor
Björnligan kidnappar Kalle och med hjälp av hypnotisören Ali el-Hypnos hypnotiserar de honom för att få honom att berätta hur man kommer in i valvet. Medicinmannen tar dem till gruvan men låser in dem. Efter mycket besvär lyckas de komma ut, tillfångatas av araberna, tvingas berätta vad de vet om gruvan och lyckas sedan ta sig hem till Ankeborg. Detta får Joakim läsa i tidningen och reser till det lilla furstendömet. Även han accepterar att bli statsminister och får en svår chock när han inser att han måste betala alla skulder. Kalle får dock ångra sina ord när till och med tidningen skriver om Kalles förestående utlandsresa. Kalle är förstås helt pank och desperat besöker han sin farbror och lurar i honom att under lagunens yta i Venedig finns det massor av guldringar från en månghundraårig ceremoni. Miljonären Folke Flint vill inte sälja sina svavelgruvor till Joakim. Kalle besöker Folke som berättar att han endast säljer om fotbollslaget Svartskjortorna lyckas vinna över Blåbyxorna. Svartskjortorna är så d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalle_Ankas_Pocket_6:_Kalle_Anka_i_Björnligans_klor
*  Klorknallgas
... är en blandning av vätgas och klorgas vid stark belysning exploderar den under bildning av väteklorid detta sker enligt formeln mathrm h cl rightarrow hcl se även knallgas fotokemi kategori blandningar kategori väte kategori klor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorknallgas
*  Järn(II)sulfat
{{Kemibox Vardagligt namn = Järnvitriol Bild = FeSO4.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Iron II -sulfate-heptahydrate-sample.jpg Bild2text = Kristaller av järn II sulfat Systematiskt namn = Järn II sulfat Övriga namn = Järnvitriol, Grön vitriol, Grönt järnsulfat Kemisk formel = Fe SO 4 |Utseende = Vita eller gröna 'heptahydrat' kristaller CAS-nummer = 7720-78-7 SMILES =. S =O =O |Molmassa = 151,908 Densitet = 3,65 Löslighet = 256 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 400 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Järn II sulfat' eller 'järnvitriol' FeSO 4 är ett vattenlösligt ämne med gröna kristaller. Ämnet förekommer vanligast som heptahydrat FeSO 4 '·'7H 2 O med gröna kristaller. Genom att värma upp kristallerna över 70 °C så avgår det mesta av kristallvattnet och kvar blir monohydrat FeSO 4 '·'H 2 O och anhydrat i form av vita eller blekgula kristaller. Värms ämnet upp över 400 °C sönderfaller det i järn III oxid Fe 2 O 3, svaveldioxid SO 2 och svaveltrioxid SO 3 .:...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II)sulfat
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Ditiotreitol
... dtt clelands reagens är en tiol erad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i protein er vid analys för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidation skänsliga enzymer vid oxidation erhålls en intramolekylär svavelbrygga vilket resulterar i en stabil sexring stabiliteten hos denna ringstruktur bidrar till att göra dtt till ett mycket starkt reduktionsmedel en fördel i biokemi är att varken substansen själv eller dess oxidationsprodukt är flyktiga eller illaluktande så som β merkaptoetanol vilken används för liknande ändamål och att de inte har någon tendens att inverka på biokemiska reaktioner annat än att skydda oxidationskänsliga biokemiska substanser substansen är irriterande med farokoderna r hudirriterande och r risk för allvarlig ögonskada ditiotreitol har en stereoisomer ditioerytritol dte med liknande egenskaper kategori tioler kategori alkoholer kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ditiotreitol

Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.HypokloritsyraSkimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.KloraminKatalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Fri radikalOzon: I ren form explosivtNitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.No Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Neutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Hydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Bromat: Bromater är salter av bromsyra och innehåller bromatjonen BrO3–. De liknar kloraterna men är beständigare.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.JärnFagocyt: Fagocyter (ungefär cellätare fr. grek.Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.KlorFerrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.SH2-domän: SH2-domänen eller Src Homology 2-domain, efter proteinet Src som var det första där man identifierade domänen, är en speciell proteindomän som medger inbindning av SH2-bindande domäner.KatalysPalladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.HydrokinonTaurinSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.